#324: Jak każdy może szybko ustalić, czy „silnik perpetuum mobile” albo „generator czystej darmowej energii” reklamowany lub rozgłaszany jakimś opisem (albo filmem, patentem, itp.) w sposób uniemożliwiający nam fizyczne sprawdzenie prawdy na jego temat, faktycznie jest w stanie generować darmową energię lub ruch wieczysty

2020/07/01

Motto: „Daj głodnemu rybę a nakarmisz go na jeden dzień – naucz głodnego jak łowić ryby a nakarmisz go na całe życie” (Koreańskie przysłowie)

#324: Jak każdy może szybko ustalić, czy „silnik perpetuum mobile” albo „generator czystej darmowej energii” reklamowany lub rozgłaszany jakimś opisem (albo filmem, patentem, itp.) w sposób uniemożliwiający nam fizyczne sprawdzenie prawdy na jego temat, faktycznie jest w stanie generować darmową energię lub ruch wieczysty

Urządzenia techniczne jakie w dzisiejszych czasach można nazywać „generatorami czystej darmowej energii” albo „silnikami perpetuum mobile” należą dokładnie do tej samej klasy co wszelkie inne „napędy” opisywane w punktach #J4.1 do #J4.6 (szczególnie w #J4.4) mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz definiowane wskazywanymi tam i omawianymi Tablicami Cykliczności (patrz https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) i filmami – w tym naszym gratisowym filmem o tytule „Napędy Przyszłości” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ). Stąd muszą one spełniać także wszelkie prawa (te faktycznie obowiązujące), regularności i zasady działania jakie spełniają wszystkie inne opisywane tam „napędy” – w tym i te jakie spełniają też silniki, pędniki, oraz „generatory brudnej sprzedawalnej energii”, które elity i „oficjalna nauka ateistyczna” pozwoliły ludzkości już zbudować, wdrożyć do masowej produkcji, oraz poopisywać w podręcznikach. (Odnotuj, że ja celowo podkreślam słowo „brudne” w nazwach owych zasilanych w paliwo „napędów” i w nazwie owej „sprzedawalnej energii” jedynie jaką elity i „oficjalna nauka ateistyczna” dotąd pozwalają ludziom generować i jaka reprezentuje negatywną przeciwstawność „czystej darmowej energii” tutaj opisywanej. Wszakże oficjalnie dziś wymuszany sposób wytwarzania tych paliw i energii typowo rozsiewa wyniszczające naturę i ludzi brudy, trucizny, hałasy, niepotrzebne finansowe obciążenia, psychologiczną dewastację, duchowe wypaczanie, itp., jakie już doprowadziły ludzkość i Ziemię do godnego pożałowania stanu, manifestacje którego obecnie widzimy jak rujnują naszą cywilizację.) Niestety, w przeciwieństwie do owych zasilanych w brudne paliwo „napędów” oraz w przeciwieństwie do owych „generatorów brudnej sprzedawalnej energii”, jak narazie ludzkość NIE otrzymała niemal żadnych szans aby oficjalnie cokolwiek praktycznego się dowiedzieć o opisywanych tutaj „generatorach czystej darmowej energii” i o „silnikach perpetuum mobile”. Stąd narazie często NIE wiemy o nich nawet co stanowi ich „czynnik roboczy” z którego czerpią one napędzającą je energię, jakie precyzyjnie są zasady ich działania, itp. Dlatego aby móc jakoś zrozumieć jak je zbudować i doprowadzić do zadziałania, konieczne jest przyjęcie jakiegoś „symbolicznego modelu albo wzorca tego co je napędza”, a co w naszych rozważaniach i opisach będzie wyjaśniało nam ich budowę i zasadę działania i co pozwoli nam rozumowo, logicznie i technicznie stopniowo dopracowywać szczegóły ich konstrukcji i działania. Szczęśliwie też, w wyniku moich wyniku swych zainicjowanych opracowaniem naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (patrz https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego ) ponad 35-letnich już badań, przemyśleń i popularyzowania tych „napędów” nieprzerwanie działających bez użycia paliwa ani bez potrzeby ich zasilania ludzko generowaną „brudną sprzedawalną energią”, Bóg zainspirował mnie aby znaleźć taki właśnie „symboliczny model (albo wzorzec) ich napędzania”, który stopniowo pozwoli nam wypracować wszystko na ich temat. Ten symboliczny model (albo wzorzec) to każdemu znany „wiatr”. Jeśli bowiem dobrze się zastanowić, to działanie wszelkich istniejących napędów oraz urządzeń do generowania energii można uprościć do idei iż napędza je któryś z symbolicznych „wiatrów” – jakie opisuję np. w punkcie #B2 strony „fe_cell_pl.htm”. Tyle, że w każdym z nich nośnikami energii tego „wiatru” może być coś zupełnie innego, przykładowo może być: temperatura otoczenia, ciśnienie atmosfery, ładunek elektryczny gromadzony w metalowych konstrukcjach (np. w szynach kolejowych), siła przyciągania grawitacyjnego, pole magnetyczne, pole telekinetyczne, fale telepatyczne, itp. Stąd także rozwiązania techniczne jakie będą zamieniały energię tego symbolicznego „wiatru” w np. ruch albo w elektryczność, dla każdego z nich będą nieco odmienne.

Bazując na powyższych wyjaśnieniach przytoczmy tutaj funkcjonalną definicję „silników perpetuum mobile” i „generatorów czystej darmowej energii” jaką wypracowałem dopiero ja (dr inż. Jan Pająk) jako wynik owych już ponad 35-letnich badań. Ta funkcjonalna definicja okazuje się być wysoce pomocna w stopniowym projektowaniu i realizowaniu dla tych pracujących bez zasilania „napędów” ich zasad działania, podstawowych składowych, wymagań konstrukcyjnych jakie ich składowe muszą spełniać, itp. (Jak znacząco pomocna ona w praktyce się okazuje, uświadamia to nam podpis pod „Film #B3c” poniżej.) Ta ich funkcjonalna definicja stwierdza co następuje: „generatory czystej darmowej energii” oraz „silniki perpetuum mobile” są to „urządzenia napędowe” które działają poprawnie bez dostarczania im jakiegokolwiek paliwa ani bez potrzeby ich podłączania do np. uprzednio wygenerowanej przez ludzi „brudnej sprzedawalnej energii”, zaś których podstawowa funkcja sprowadza się do zamiany jakiegoś symbolicznego i czasami nawet niewyczuwalnego dla ludzi „wiatru” długoterminowo „wiejącego” relatywnie nieprzerwanie, we wybrany ruch oscylujący, cykliczny, lub obrotowy, jaki w swych wahaniach, cyklach, czy obrotach akumuluje energię owego „wiatru” umożliwiając albo jej pobieranie dla celów zaopatrywania ludzi w technicznie wykorzystywalną energię, albo też wizualne demonstrowanie w postaci jakiejś formy ruchu. Proszę tutaj odnotować, że użycie w tej definicji pojęcia „symboliczny wiatr” zamiast konkretnych zjawisk jakie mogą albo wogóle NIE być jeszcze znane naszej cywilizacji (np. tak jak narazie NIE jest znane przez ludzkość oprogramowanie przeciw-materii opisywane w punktach #J4.5 i #J4.6 mojej strony „propulsion_pl.htm”), albo też wprawdzie mogą być już znane, tak jak telekineza i telepatia, jednak nadal uparcie nieuznawane i negowanie przez wsteczniczo skorumpowaną instytucję „oficjalnej nauki ateistycznej”, umożliwia osiągnie sukcesu w budowaniu nawet takich „generatorów darmowej energii” oraz „silników perpetuum mobile”, jakie będą wykorzystywały zjawiska i prawa natury zupełnie jeszcze nieznane naszej cywilizacji (chociaż już wprogramowane w otaczającą nas rzeczywistość przez naszego wszechwiedzącego i dalekowzrocznie planującego Boga).

Pamiętać też warto, że podobnie jak dzieje się to z już zbudowanymi „napędami” opisywanymi w punktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, dla każdego odmiennego rodzaju takiego „symbolicznego wiatru” także daje się budować „generatory darmowej energii” i „silniki perpetuum mobile” jakie mogą (a z postępem naszej wiedzy – z całą pewnością będą) należały do jednej z aż trzech generacji możliwych do zbudowania dla danego rodzaju „wiatru”. W każdej też z tych trzech generacji źródłem energii przekazywanej do tych urządzeń będą następujące (odmienne) cechy danego „wiatru”:

(I) W pierwszej z tych trzech generacji ów „wiatr” przekazuje danemu urządzeniu energię napędzającą zawartą w (i) sile jego naporu na elementy tego urządzenia. Ponieważ jednak taka siła naporu typowo ma niewielką energię, bazujące na niej urządzenia typowo są w stanie z ledwością pokonywać tarcie. Stąd ich przydatność polega głównie na ilustrowaniu iż wbrew kłamliwym twierdzeniom „oficjalnej nauki ateistycznej” generowanie „wieczystego ruchu” jest jednak możliwe. W dzisiejszych więc czasach są one głównie przydatne do wizualnego intrygowania widzów i stąd do przyciągania całych tłumów ciekawskich do miejsc pokazujących dane „perpetuum mobile” – np. patrz eksponat maszyny pokazywanej obecnie w korytarzu „Muzeum Techniki z Wiednia” zaś zilustrowany np. filmem o adresie https://www.youtube.com/watch?v=JeUSlT0CIRU .

(II) Jednak w drugiej z tych trzech generacji ów „wiatr” przekazuje danemu urządzeniu energię napędzającą zawartą zarówno w (i) sile jego naporu na elementy tego urządzenia, jak i w (ii) przenoszonej inercji (np. w przypadku gdy „wiatrem” są pola magnetyczne, wówczas energii wyzwalanej także tzw. „Efektem Telekinetycznym” – tak jak to czyni opisywana na stronie „fe_cell_pl.htm” tzw. „bateria telekinetyczna” mojego wynalazku). Stąd ta druga generacja opisywanych tu urządzeń przechwytuje z symbolicznego „wiatru” już wystarczająco dużo energii aby móc efektywnie generować użyteczną dla ludzi „czystą darmową energię”.

(III) Natomiast w trzeciej z tych trzech generacji ów „wiatr” przekazuje danemu urządzeniu energię napędzającą zawartą zarówno w (i) sile jego naporu i w (ii) przenoszonej inercji, jak i w jego (iii) energii wewnętrznej. W wielu zaś „wiatrach” nadal nieuznawanych przez naszą „oficjalną naukę ateistyczną” zawarte są ogromne ilości takiej energii wewnętrznej. Przykładowo, w „hałasie telepatycznym” zarezonowanym dotychczas w skorupie i w atmosferze naszej planety przez wszystkie dotychczasowe eksplozje bomb nuklearnych i przez rozbicia atomów w reaktorach nuklearnych, zawarty jest spory procent energii tych eksplozji i rozbić atomów. Energię zaś tego „hałasu telepatycznego” daje się koncentrować i transformować na użyteczną formę np. w punktach ogniskowych piramid. Ogrom tej energii też już obecnie staje się wyraźnie widoczny po zniszczeniach jakie akumulacja tej wewnętrznej energii ekscytującego wszystko „hałasu telepatycznego” obecnie wyczynia z naszym klimatem, oceanami, ludzkimi emocjami obecnej epoki neo-średniowiecza (patrz strona „tapanui_pl.htm”), z wulkaniczną stabilnością skorupy naszej planety, itp. – patrz nasz 34 minutowy polskojęzyczny film „Zagłada Ludzkości 2030” dostępny z adresu https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Stąd opisywane w moich publikacjach telepatyczne urządzenia darmowej energii zdolne odzyskać tę energię wewnętrzną z hałasu telepatycznego byłyby w stanie dostarczać ludzkości ilości energii zaspokajającej jej potrzeby przez setki a nawet tysiące lat – NIE wspominając już iż „uzdrawiałyby” one i stabilizowały życiodajność naszej planety nuklearnie zniszczoną z powodu ignorancji „luminarzy” starej „oficjalnej nauki ateistycznej” i zwodzonych twierdzeniami owej nauki polityków.

Ja mam (niestety wysoce bolesny) honor być pierwszym zawodowym naukowcem w świecie, który (1) poddawał już zbudowane na Ziemi „silniki perpetuum mobile” oraz „generatory darmowej energii” obiektywnym i gruntownym analizom teoretycznym i technicznym aby powykrywać zjawiska i prawa rządzące ich działaniem, który (2) opracował pierwszą na świecie i nadal jedyną naukową „Teorię Wszystkiego z 1985 roku” (patrz https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego ) wyjaśniającą, między innymi, że Bóg inteligentnie, celowo i dalekowzrocznie wszyfrował w stworzone przez siebie prawa i zjawiska naszego świata fizycznego możliwość budowania „silników perpetuum mobile” oraz „generatorów czystej darmowej energii” – jakie bez takiego inteligentnego i celowego wszyfrowania NIE byłyby w stanie zadziałać np. tylko dzięki „ewolucyjnym przypadkom” wmawianym nam przez skorumpowaną „oficjalną naukę ateistyczną” (odnotuj tu, że aby omijać silną blokadę sekretnie nałożoną na tę naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku przez skorumpowaną „oficjalną naukę ateistyczną” i przez jej kolaborantów, teoria ta jest upowszechniana też pod swą inną nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”), oraz który (3) przez już około 35 lat uparcie publikował na wszelkie dostępne mu sposoby podpierane licznymi dowodami empirycznymi oraz uzasadnieniami teoretycznymi upewnienia dla zainteresowanych eksperymentatorów, że „silniki perpetuum mobile” oraz „generatory darmowej energii” dają się zbudować zaś po zbudowania będą poprawnie działały – demaskując tym kłamliwość zaprzeczających i zniechęcających do prawdy i do generowania postępu twierdzeń starej monopolistycznej „oficjalnej nauki ateistycznej” i jej zaczerpniętych z sufitu „praw termodynamiki”, a jednocześnie narażając się tym na nieustające szykany, usuwanie z pracy, blokady publikowania swych odkryć w literaturze naukowej oraz oficjalnych środkach przekazu, itp. Ponadto mam także już faktyczny honor osobistego stania się wynalazcą aż kilku z tych zakazywanych przez naukę i przez zachłanne elity „generatorów darmowej energii” i „silników perpetuum mobile” – przykładowo wynalazcą „baterii telekinetycznej” opisywanej na stronie „fe_cell_pl.htm”, jaka wnosi potencjał uratowania naszej cywilizacji przed szybko zbliżającą się „śmiercią energetyczną”.

Jako zawodowy naukowiec z aż takim dorobkiem i jednocześnie mogący wylegitymować się aż czterokrotnym byciem powołanym na uniwersyteckie profesury (tj. na dwie profesury w Inżynierii Mechanicznej i dwie w Naukach Komputerowych, wszystkie zaś za wyniki badań tematów odmiennych niż tutaj opisane – co jednak NIE zaprzecza moich zdolności do twórczego myślenia i do identyfikowania dobrze ukrytej prawdy), relatywnie często jestem proszony o udzielenie opinii lub o odpowiedzenie na pytanie: czy jakieś konkretne urządzenie pokazywane w internecie, opisane patentem, itp., faktycznie jest zdolne do generowania „czystej darmowej energii” lub do samo-wytwarzania „wieczystego ruchu”? Niestety, będąc nieustająco zmuszany przez oficjalną dezaprobatę badanej tematyki do samotnego prowadzenia swych prac bez otrzymywania jakiegokolwiek oficjalnego wsparcia finansowego ani nawet poparcia moralnego, a na dodatek często będąc szykanowanym przez najróżniejsze indywidua jakie lubują się w zakładaniu pułapek lub w wyżywaniu jak w owym przysłowiu „na pochylone drzewo wszystkie kozy skaczą”, ja NIE mam czasu, energii ani obowiązku abym odpowiadał na wszystkie emaile jakie otrzymuję – o czym zresztą staram się ostrzegać piszące do mnie osoby (np. patrz punkt #L3 na autobiograficznej stronie internetowej o nazwie „pajak_jan.htm” – podający moje adresy emailowe). Dlatego zgodnie z mottem niniejszego wpisu, aby ciągle dopomagać majsterkowiczom usiłującym zbudować dla siebie jakikolwiek „generator czystej darmowej energii” lub „silnik perpetuum mobile”, a także aby dopomóc naszej cywilizacji w uniknięciu szybko zbliżającej się samozagłady powodowanej eskalowaniem zatrucia środowiska wyziewami z generatorów „brudnej sprzedawalnej energii” (patrz nasz darmowy film o tytule „Napędy Przyszłości” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), postanowiłem przygotować niniejszy wpis #324. We wpisie tym wskażę wynikające z moich badań tak potrzebne eksperymentalnym budowniczym „generatorów czystej darmowej energii” i „silników perpetuum mobile” wsparcie w takich sprawach jak: (a) potwierdzanie prawdy – tam gdzie prawda faktycznie jest podawana, oraz (b) wykrywanie ewentualnych oszustw – tam gdzie oszukiwanie lub kłamanie ma miejsce, na temat czy dane urządzenie faktycznie działa (lub będzie działało) jako „generator czystej darmowej energii” lub jako silnik „perpetuum mobile” – czy też raczej jest jedynie czyimś oszustwem aby zyskać sławę lub łatwiej wyłudzić pieniądze? Na bazie bowiem swoich długoletnich badań „generatorów czystej darmowej energii” oraz „silników perpetuum mobile”, a także na bazie przemyśleń swych własnych wynalazków takich urządzeń, odkryłem, że istnieje łatwy sposób ustalenia czy dane urządzenie ma prawo działać jako taki generator albo silnik. Aby bowiem dowolne urządzenie mogło działać jako „generator czystej darmowej energii” albo jako „silnik perpetuum mobile” w jego budowę i zasadę działania muszą być włączone co najmniej składowe jakie opiszę poniżej.

Opisane powyżej moje badania i generalne wnioski jakie z badań tych wyniknęły, ujawniają że najłatwiejszy sposób ustalenia prawdy lub kłamliwości czyjegoś twierdzenia na omawiany tu temat, polega na sprawdzeniu czy analizowane urządzenie zawiera i używa wszystkie składowe jakie są absolutnie niezbędne aby realizowało ono przytoczoną powyżej funkcjonalną definicję „generatorów czystej darmowej energii” oraz „silników perpetuum mobile” – jaką to definicję wypracowałem w efekcie swych ponad 35-letnich badań. Aby zaś móc z powodzeniem spełniać tę funkcjonalną definicję, wymóg działania wszelkich takich urządzeń musi obejmować aktywnie występujące w nich i działające co najmniej następujące składowe:

(1) Symboliczny „wiatr” z jakiego będą one czerpały energię która je napędza. W niektórych urządzeniach ów „wiatr” może albo być wytwarzany np. przez jakieś podzespoły składowe wbudowane w dane urządzenie (np. przez magnesy jeśli „wiatrem” tym jest pole magnetyczne) – co wówczas uczyni te urządzenia podobnymi do np. lokomotywy lub do silnika parowego. Jednak „wiatr” ten może też być wychwytywany z otoczenia, tak przykładowo jak ścianki piramid wychwytują odbijające się od nich i koncentrujące w ich punkcie ogniskowym „fale telepatyczne”, lub jak „Koło Bhaskara” opisane poniżej pod „Film #B3c” wychwytuje symboliczny „wiatr” nieustającego bycia przyciąganym przez wektory sił grawitacyjnych. W przypadku przechwytywania zewnętrznego „wiatru” dane urządzenia stają się podobne do wiatraków lub żaglowców. Budującemu lub oceniającemu dany „generator czystej darmowej energii” lub „silnik perpetuum mobile” wysoce dopomoże zdawanie też sobie sprawy jaki „wiatr” faktycznie przekazuje swoją energię temu urządzeniu. Ułatwia to bowiem wywnioskowanie wymogów i zasad działania dla pozostałych składowych jego urządzenia. W omawianym tutaj „ogniwie telekinetycznym” owym symbolicznym „wiatrem” jest pole magnetyczne, zaś wytwornikiem tego „wiatru” są dwa magnesy umieszczone zamiast rdzeni w każdym z dwóch „induktorków telekinetycznych (I1) i (I2)” omawianych w punkcie E1.1 strony „fe_cell_pl.htm”, zaś zilustrowanych na „Rys. #C1” strony „fe_cell_pl.htm”.

(2) Składowa (I1, I2) urządzenia jaka przechwytuje energię zawartą we „wietrze” wytwarzanym albo przez samo to urządzenie, albo też owiewającym je z zewnętrznego źródła – czyli składowa przekierowująca tę energię z „symbolicznego wiatru” do podzespołów urządzenia. Ta przechwytująca składowa zawsze przyjmuje formę jakiegoś podzespołu urządzenia jakie wyzwala określone zjawisko, które jedną lub kilka cech eksploatowanego rodzaju symbolicznego „wiatru” zamienia w technicznie wykorzystywalne zachowywanie się tego podzespołu. Przykładowo, w opisywanym na mojej stronie o nazwie „fe_cell_pl.htm” tzw. „telekinetycznym ogniwie”, podzespołem ogniwa przechwytującym energię pola magnetycznego są dwie cewki „induktorków telekinetycznych (I1) i (I2)” omawianych w jej punkcie E1.1. Cewki te przyspieszają i opóźniają penetrujące je pole magnetyczne pochodzące z umieszczonych w ich centrum magnesów, wyzwalając tym przyspieszanym i opóźnianym polem magnetycznym zjawisko „Efektu Telekinetycznego” jaki napędza ruchy elektronów zawartych w metalu owych cewek. Z kolei te ruchy elektronów formują prąd elektryczny jaki w owym ogniwie stanowi użyteczne dla ludzi źródło energii elektrycznej. W „generatorach czystej darmowej energii” lub w „silnikach perpetuum mobile” innych rodzajów niż opisywane na stronie „fe_cell_pl.htm” tzw. „Ogniwo Telekinetyczne” takim mechanizmem przechwytującym jaki przejmuje energię z „wiatru” wytworzonego przez nie same lub przechwytuje energię z wiatru napływającego do niech z otoczenia, może być cokolwiek co jest w stanie przejąć siłowy „napór”, albo inercję, albo też energię wewnętrzną któregokolwiek z „wiatrów” jakie tylko istnieją w świecie fizycznym, tj. NIE tylko wiatrów jakie już opisałem w niniejszym wpisie #324, oraz w publikacjach do jakich z tego wpisu linkuję czytelnika, ale także wiatrów o istnieniu jakich narazie wie jedynie Bóg, który je stworzył. Może więc to być coś co wytwarza lub przejmuje siłę grawitacji lub siłę pola magnetycznego, albo obroty Ziemi, albo hałas telepatyczny (koncentrowany np. przez powłokę piramidy), albo efekt telekinetyczny, albo fale elektromagnetyczne (np. antena), itp.

(3) Podtrzymywacz R ruchu oscylującego, lub realizator cyklicznie obrotowego ruchu jaki jest stale utrzymywany w danym urządzeniu technicznym, aby mógł gromadzić w sobie energię przejętą od symbolicznego „wiatru”. Energia zawarta w symbolicznym „wietrze” opisanym powyżej, nigdy NIE może być przejęta cała naraz, a musi być przejmowana z niego stopniowo, porcja po porcji. To zaś oznacza iż konstrukcja danego „generatora czystej darmowej energii” lub „silnika perpetuum mobile” musi obejmować także coś, co będzie sumowało i gromadziło w sobie (akumulowało) stopniowo przejmowane z owego wiatru porcje energii. Aby zaś owo coś NIE musiało mieć zbyt dużych rozmiarów, najkorzystniejszym praktycznie do owego gromadzenia (akumulowania) niewielkich porcji energii są albo ruchy oscylacyjne (np. jakieś drgania, fale, wahania, itp.), albo ruchy cyklicznie obrotowe (np. inercja obrotów koła zamachowego). Wymóg więc posiadania przez każdy „generator czystej darmowej energii” lub „silnik perpetuum mobile” takiej stabilnej składowej zdolnej sumować i gromadzić (akumulować) w sobie przejmowane z „wiatru” porcje energii, praktycznie oznacza, że na urządzenia te zawsze musi się też składać albo jakiś elektryczny lub elektroniczny obwód drgający, albo wahadło, albo obracające się koło, itp. W omawianym tutaj „ogniwie telekinetycznym” taką składową sumującą w sobie (tj. akumulującą) energię przechwyconą z „wiatru”, jest „Rezonator „R” opisywany w punkcie #E1.3 strony „fe_cell_pl.htm”.

(4) Inicjator Q (rozrusznik) rotacji, oscylacji, wahań, drgań, itp., składowej sumującej i akumulującej przechwtywaną od „wiatru” energię. „Rezonator R” opisywany w poprzednim paragrafie (3) sam NIE wytwarza (rozrusza) ruchu oscylującego czy obrotowego, a jedynie podtrzymuje jego istnienie i dodaje do niego nowe porcje energii. Stąd każdy „generator czystej darmowej energii” lub „silnik perpetuum mobile” musi posiadać też coś co inicjuje jego rotacje, oscylacje, wahania, drgania, itp. W nawiązywanym opisami tego wpisu #324 tzw. „ogniwie telekinetycznym” jest nim „pulser (Q)” opisywany w punkcie #E1.2 strony „fe_cell_pl.htm”. W innych urządzeniach może to być kryształ kwarcowy lub inny kryształ jakoś zainicjowany do drgania, albo źródło pulsujących impulsów elektrycznych, albo napędzone czymś wahadło, czasami nawet ręczne zakręcenie kołem zamachowym, itp. W sporej proporcji takich urządzeń jakie wykorzystują „wiatr” wykazujący się „porywami”, „wibracjami”, zmiennością, itp., najlepszym takim inicjatorem (rozrusznikiem) jest „przeciwsobnik T” opisywany w następnym paragrafie (5) i także obowiązkowo obecny w każdym urządzeniu działającym na zasadach „permetuum mobile”. W takim przypadku ów „przeciwsobnik T” wypełnia jednocześnie aż dwie funkcje (podobnie jak „telekinetyczne induktorki (I1) i (I2)” w mojej „baterii telekinetycznej”) – dodatkowo bowiem działa jako „pulser Q”, umożliwiając między innymi, powtarzalne samozastartowanie działania danego urządzenia.

(5) Tzw. „przeciwsobnik T” – pokazany i opisany w punkcie #E1.4 strony „fe_cell_pl.htm”. Ta składowa (podzespół) jest najistotniejsza, zaś we wszelkich fałszerstwach „generatorów czystej darmowej energii” lub „silników perpetuum mobile” chronicznie jej brakuje. Stąd brak „przeciwsobnika” pozwala na łatwe identyfikowanie fałszerstw – podobnie jak np. odbieganie kształtu UFO na czyimś rzekomym zdjęciu UFO od kształtów inżyniersko wypracowanych dla moich Magnokraftów (patrz strona „magnocraft_pl.htm”) umożliwia natychmiastowe identyfikowanie zdjęć UFO fabrykowanych przez oszustów. Wszakże ani oszuści, ani gro budowniczych jacy NIE zadbali aby poczytać sobie moje opracowania, NIE mają pojęcia o absolutnej niezbędności „przeciwsobnika” dla zadziałania każdego „generatora czystej darmowej energii” lub „silnika perpetuum mobile”. Generalnie funkcja „przeciwsobnika T” sprowadza się do nadania co najmniej „drugiego stopnia swobody” dowolnym drganiom lub ruchowi obrotowemu, jakie dane urządzenie używa do sumowania (akumulowania) energii przejmowanej z „wiatru”. Okazuje się bowiem, że drgania lub ruchy obrotowe o jednym stopniu swobody NIE są w stanie wygenerować „darmowej energii” ani „wieczystego ruchu”. Najlepsze wyjaśnienie „dlaczego” takie generowanie jest niemożliwe dostarcza nam przykład zamiany siły mechanicznej jednostajnego wiatru np. w drgania huśtawki lub w drgania źdźbła trawy owiewanej jednostajnym wiatrem. Jeśli bowiem dana huśtawka cechuje się tylko jednym stopniem swobody, tj. może sztywno oscylować na tylko jeden sposób ponieważ jej siedzenie jest zawieszone na usztywnionych prętach, lub jeśli tylko jeden stopień swobody ma dane źdźbło trawy, wówczas jednostajny wiatr tylko je odchyli lub ugnie, ale NIE będzie w stanie pobudzić ich do coraz intensywniejszych wahań. Jeśli jednak mają one wbudowane w siebie jakieś elementy (np. elastyczne powrozy na jakich zawieszone jest siedzenie huśtawki, lub śmigłokształtne źdźbło trawy – jakie pozwalają np. na ich oscylowania w co najmniej aż dwóch płaszczyznach jednocześnie) wówczas jednostajny i nawet bardzo słaby wiatr jest w stanie pobudzać je do wahań, siła i energia jakich z czasem będzie się zwiększała dzięki zdolności wahań do akumulowania energii. Najlepszym przykładem ilustrującym działanie takich mechanicznych „przeciwsobników” są dwa angielskojęzyczne widea jakie znalazłem w internecie i pokazuję poniżej jako „Film #B3a” i „Film #B3b”. Oba te filmy pokazują rzekome „duchy” huśtające się na dziecięcych huśtawkach. W rzeczywistości bowiem huśtawki jakie same się huśtały w nawet niemal niewyczuwalnym jednostajnym wietrze, czyniły tak ponieważ sznury na jakich były one pozawieszane dawały ich wahaniom aż „dwa stopnie swobody” zaś same kształty i konstrukcja siedzeń tych huśtawek w połączeniu z kierunkiem wiatru działały właśnie jako omawiane tu „przeciwsobniki” niezbędne do zamiany stałego nacisku wiatru na dragnia, lub wice wersa. Proszę więc oglądnąć te dwa filmy z YouTube jakie przytaczam poniżej, a także trzeci film jaki jest naszego własnego wykonania. Wszystkie one w czerwcu 2020 roku były dostępne gratisowo dla każdego z zainteresowanych. Wszystkie też doskonale ilustrują jak „przeciwsobniki” powodują samozaindukowania się działania zaopatrzonych w nie urządzeń pod wpływem stałego nacisku działającego na nie jednostajnego „wiatru”.

Powinienem tutaj dodać, że urządzenia jakie ja tu nazywam „przeciwsobnikami” są znane naszej cywilizacji już od bardzo dawna. Przykładowo, zawierały je wszystkie dawne lokomotywy parowe, w których jednostajne ciśnienie pary zamieniały one w oscylacje ich tłoków jakie następnie napędzały obroty ich kół. Podobnie zawiera go też praktycznie każdy zegar, w jakim napór jednostajnego napięcia zasilającej go w energię baterii, sprężyny lub ciężarka, jest zamieniany w oscylacje mechanizmu precyzyjnie odmierzającego czas. To dzięki takiemu „przeciwsobnikowi”, bez potrzeby ręcznego nakręcania przez ludzi działa bez przerwy już przez niemal 160 lat mechaniczny zegar nazywany „Zegar Beverly” (po angielsku „Beverly Clock” – patrz https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock ) – jaki jest napędzany „urządzeniem czystej darmowej energii” zwanym „Puszka Vidiego” (patrz https://www.google.pl/search?q=Puszka+Vidiego ) – która powtarzalnie go samo-nakręca za pośrednictwem wbudowanego w niego „przeciwsobnika” począwszy od chwili jego zbudowania w 1864 roku. To właśnie z uwagi na istotność funkcji wypełnianych przez „przeciwsobniki” w „generatorach czystej darmowej energii” oraz „silnikach perpetuum mobile”, opisałem je szczegółowiej w aż całym szeregu swych opracowań – przykładowo są one opisane w podrozdziałach N2.5 i N2.6.2 z tomu 5 monografii [1/3] patrz strona „tekst_1_3.htm”, zaś powtórzone w podrozdziałach N2.5 i N2.6.2 z tomu 11 swej monografii [1/4] – patrz strona „tekst_1_4.htm”.

(6) Jeśli dane urządzenie ma spełniać funkcję „generatora czystej darmowej energii”, wówczas na przekór iż NIE pobiera ono paliwa ani NIE jest podłączone do żadnego źródła generowanej przez ludzi „brudnej sprzedawalnej energii”, ciągle musi ono „opcjonalnie” posiadać także składową odbiorczą z jakiej użytkownik pobiera generowaną przez nie „czystą darmową energię”. Składowa ta jednak NIE wystąpi w niektórych „silnikach perpetuum mobile” jakie służą wizualnemu udokumentowaniu iż budowa i działanie takich urządzeń są jednak możliwe – np. patrz eksponat z korytarza „Muzeum Techniki z Wiednia”, do wideo którego już linkowałem powyżej – np. patrz https://www.youtube.com/watch?v=JGXlUUzWjmU . Owa „opcjonalna” ich składowa jest najłatwiejsza do rozpoznania, bowiem zwykle jest nią np. gniazdko czy transformator dla poboru elektryczności, sprzęgło czy „szajba” dla odbioru energii mechanicznej, itp.

Po poznaniu funkcji i współdziałania wymienionych powyżej składowych, jakich występowanie jest absolutnie niezbędne w każdym „generatorze czystej darmowej energii” oraz w każdym „silniku perpetuum mobile”, czytelnik z łatwością sam może sobie oceniać dowolny patent, opis, wideo, itp., o jakich ktoś twierdzi iż reprezentują one urządzenie generujące czystą darmową energię albo wieczysty ruch. Wystarczy bowiem wówczas jedynie sprawdzić, czy w danym urządzeniu są obecne funkcjonalne odpowiedniki wszystkich powyższych składowych. Bez bowiem ich obecności w danym urządzeniu, generowanie czystej darmowej energii, albo wieczystego ruchu, są niemożliwe. Oczywiście, dla dokonywania takiej oceny potrzebna jest też jakaś tam minimalna wiedza techniczna i naukowa. Wszakże w wielu urządzeniach, jeden ich podzespół może reprezentować dwie, lub nawet więcej powyższych składowych – tak jak np. ma się to z „telekinetycznymi induktorkami (I1) i (I2)” w opisywanej na stronie „fe_cell_pl.htm” tzw. „telekinetycznej baterii”. Jednak niezbędna wiedza jest na poziomie szkoły średniej lub zawodowego zdrowego rozsądku wielu majsterkowiczów, stąd większość czytelników zapewne już nią dysponuje.

* * *

Czuję się też w obowiązku, aby powyższe informacje uzupełnić dodatkowo kilkoma ogromnie istotnymi prawdami życiowymi jakie na przekór pozostawania nieznanymi przez większość ludzi bezpośrednio wiążą się z tym co tu opisuję – zaś dodatkowa wiedza o jakich jest linkowana z #B strony „skorowidz.htm” hasłami używanymi poniżej (np. hasłami: kłamstwa, dowód, przekleństwo wynalazców, energia, pieniądze, itp.). Wyjaśnione w punktach prawdy te stwierdzają co następuje:

(1′) Każdy działający „generator czystej darmowej energii” oraz każdy „silnik perpetuum mobile” jest empirycznym dowodem, że Bóg istnieje, doskonale uzupełniającym i poszerzającym naukowo niepodważalny dowód na istnienie Boga jaki opracowałem z użyciem metody logiki matematycznej i jaki zaprezentowałem w punkcie #G2 strony „god_proof_pl.htm”. Wyjaśnienie „dlaczego” każde z tych urządzeń faktycznie stanowi też empiryczny dowód na istnienie Boga zawarłem w punkcie #D3 swej strony o nazwie „god_proof_pl.htm” oraz we wpisie #294 do blogów totalizmu. Wspólnie więc z innym empirycznym dowodem na istnienie Boga, jakim jest istnienie niemożliwego do powstania w wyniku przypadkowej ewolucji zjawiska „szczęśliwości zapracowanej nirwany” – patrz strona „nirvana_pl.htm”, a jakiego dowodowe znaczenie opisałem w (L) z punktu #A3 strony „partia_totalizmu.htm” oraz z wpisu #320 do blogów totalizmu, oba te dowody dostarczają każdemu zainteresowanemu w poznaniu prawdy o Bogu możliwość eksperymentalnego upewnienia się, że na przekór kłamstw upowszechnianych przez „oficjalną naukę ateistyczną”, Bóg jednak istnieje. Wszakże jeśli czyjś intelekt lub światopogląd NIE jest w stanie zaakceptować niepodważalnego dowodu naukowego na istnienie Boga jaki zaprezentowałem w punkcie #G2 strony „god_proof_pl.htm”, ciągle taki ktoś ma możność albo osobistego zbudowania dla siebie urządzenia „perpetuum mobile”, albo też wykonywaniem tzw. „pracy moralnej” wypracowania dla siebie „szczęśliwości nirwany” – patrz strona „nirvana_pl.htm”. W ten zaś sposób, ma szansę „ocknięcia się” z obłędu w jaki wprowadziła ludzkość stara „oficjalna nauka ateistyczna” i uratowania się od podążania po szerokiej drodze zła opisywanej w wersetach 7:13-14 z bibilijnej „Ewangelii według św. Mateusza” – wszakże o drodze tej Biblia ostrzega, że biada tym, którzy na tę drogę wiodącą do zguby się skierują.

(2′) Każdy działający „generator czystej darmowej energii” oraz każdy „silnik perpetuum mobile” jest też empirycznym dowodem, że energia jest darem Boga na jaki zachłannym elitom NIE wolno nakładać cen, opłat, ani podatków, a stąd podobnie jak „powietrze” i „woda” (zaś po osiągnięciu przez naszą cywilizację moralnej dojrzałości i stąd po wyeliminowaniu przez nią z użycia „pieniędzy” – również jak „chleb powszedni”) „czysta energia” generowana przez opisywane tu urządzenia powinna za darmo być dostępna dla każdego mieszkańca Ziemi – tak jak ilustruje to i wyjaśnia nasz półgodzinny film o tytule „Napędy Przyszłości” dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Jeśli zaś elity jakiegoś kraju będą się upierały przy pobieraniu opłat lub podatków za „czystą czystej darmową energię”, wówczas ludność danego kraju powinna w nim rozważyć demokratyczne zastąpienie „pieniędzy” przez „szczęśliwość nirwany” – tak jak pozwala na to zaprojektowany przez Boga „ustrój nirwany” opisywany w punktach #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm” oraz z wpisu #320 do blogów totalizmu. Zastąpienie to bowiem wyeliminuje wszelkie opłaty i podatki, oraz usunie z Ziemi „pieniądze” które są pierwotnym źródłem wszelkiego zła. Pieniądze indukują wszakże niezliczone rodzaje zła poprzez sam fakt wywyższania małej grupy bogatych ludzi kosztem eksploatowania i spychania w dół całej reszty ludzkości – będąc w ten sposób przeciwstawieństwem „szczęśliwości nirwany” jaka po poprawnym wdrożeniu „ustroju nirwany” umożliwi harmonijne doskonalenie i podnoszenie dobrobytu wszystkich mieszkańców Ziemi naraz. W przypadku zaś gdyby ludzkość lub jakiś kraj zdołały „ustrój nirwany” wdrożyć jeszcze przed nadejściem zwrotu karmy (patrz strona „karma_pl.htm”) za zniszczenia jakie ludzka zachłanność na „pieniądze” już spowodowała w naturze, a jakie opisałem na stronie o nazwie „2030.htm” zaś z moim przyjacielem pokazaliśmy na filmie o tytule „Zagłada Ludzkości 2030” – patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , wówczas mógłbym gwarantować iż „ustrój nirwany” uratowałby wtedy ludzkość lub ów kraj przed szybko nadchodzącym „Wielkim Oczyszczaniem Ziemi” – patrz https://www.google.com/search?q=The+Great+Purification+Earth+Indian . Wszakże wdrożenie „ustroju nirwany” byłoby nieporównanie doskonalszym sposobem okazania Bogu naszej pokuty, posłuszeństwa, zaufania i poparcia dla Jego woli i metod, od opisywanych w wersetach 3:4-10 z bibilijnej „Księgi Jonasza” działań mieszkańców Niniwa jakie spowodowały odwołanie zamierzonej dla nich kary Boga.

(3′) Każdy działający „generator czystej darmowej energii” oraz każdy „silnik perpetuum mobile” jest też empirycznym dowodem, że stara oficjalna nauka ateistyczna już dawno temu osiągnęła 100% poziom korupcji – co powoduje, że obecnie nauka ta służy już celowi jaki jest przeciwstawny do celu dla osiągania jakiego oryginalnie była ona ustanowiona (tj. służy wyhamowaniu prawdy i postępu zamiast ich wypracowywaniu) – co wyjaśniam dokładniej m.in. w punkcie #E3 swej strony internetowej o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Dlatego coraz pilniejsze dla naszej cywilizacji staje się formalne ustanowienie konkurencji w formie nowej „nauki totaliztycznej” jaka nieustająco „patrzyłaby na ręce” tej skorumpowanej starej „oficjalnej nauki ateistycznej” i korygowała jej kłamstwa oraz popełniane błędy – tak jak opisałem to szerzej, między innymi, w punkcie #C6 swej strony internetowej o nazwie „telekinetyka.htm”. Ponadto, coraz pilniejsze się też staje włączenie do programów nauczania w szkołach średnich i w uczelniach co najmniej lekcji o naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego (zwanej też Koncept Dipolarnej Grawitacji – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”), oraz o podstawowych prawach poodkrywanych przez obecnie najmoralniejszą nowoczesną filozofię świata zwaną filozofią totalizmu – patrz strona „totalizm_pl.htm” (tj. przez „totalizm” pisany z literą „z”, aby odróżniać go od filozofii zwanej „totalitarianism” przez niektórych błędnie nazywanej „totalism” – tyle że typowo pisany przez literę „s”). Poznanie bowiem wiedzy i prawd oferowanych przez te dwa najnowsze obszary dorobku ludzkości (tj. przez Koncept Dipolarnej Grawitacji i filozofię totalizmu) przywróci ludziom balans zachwiany kłamstwami coraz bardziej skorumpowanych elit i oficjalnej nauki ateistycznej.

(4′) Każdy działający „generator czystej darmowej energii” oraz każdy „silnik perpetuum mobile” jest też narzędziem i sposobem wiodącym do osiągnięcia nauczających ludzi celów obecnej epoki „neo-średniowiecza” rozpoczętej w dniu 2001/9/11. Cele zaś nauczającej ludzi epoki „neo-średniowiecza” obejmują, między innymi, gromadzenie zarówno przez indywidualnych ludzi, jak i przez całą naszą cywilizację, empirycznych doświadczeń historycznie dokumentujących jakie są powody, mechanizmy, sposoby, narzędzia, przebiegi, objawy, następstwa, itp., eksploatacji i rabunku jednych ludzi, przez albo innych ludzi albo też przez ludzko-podobne istoty. W tym celu epoka „neo-średniowiecza” demonstruje coraz jawniejsze przykłady eksploatacji zwykłych ludzi przez rządzące nimi elity, a także eksploatacji całej ludzkości przez jej skrytych prześladowców jacy obecnie nadal sprawują władzę nad ludzkością zgodnie z tym co w Biblii ujawniają np. wersety: 4:6 z „Łukasza”, 12:31 z „Jana”, 4:4 z „2 Koryntian”, 5:19 z „1 Jana”, itp.; zaś co w świeckiej literaturze ujawniają nam opisy z książek zacytowanych np. w (C) z punktu #J4 mojej strony o nazwie „hurricane_pl.htm” i ze wpisu #322 do blogów totalizmu, a dokładniej wyjaśnianych np. w punkcie #A3.4 z innej mojej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. W miarę też jak ludzka wiedza o owej eksploatacji będzie rosła, zaś metody bronienia się przed nią staną się coraz doskonalsze i powszechniejsze, strona eksploatująca będzie używała coraz potężniejszych narzędzi nacisku, czyli już NIE tylko „pieniędzy”, ale także policji, wojska, czołgów, prawodawstwa, więzień, „przekleństwa wynalazców”, a nawet likwidowania wynalazców. Ponieważ zaś „generatory czystej darmowej energii” oraz „silniki perpetuum mobile” z czasem staną się narzędziami „samowystarczalności” a tym samym i obrony przed tą eksploatacją, wynalazcy tych urządzeń kierujących indywidualnych ludzi na drogę prawdy i dobra, zaczną coraz usilniej doznawać losów ilustrowanych przykładowo filmem https://www.youtube.com/watch?v=cqJ3fvdDMfg , albo wyjaśnianych w (III) z punktu J4.4 strony „propulsion_pl.htm” oraz ze wpisu #313 do blogów totalizmu. Zgodnie więc z arabskim przysłowiem „przeżyj i przemyśl dzisiejszą klęskę aby jutro móc kontynuować walkę”, wynalazcom tych kierujących ludzkość na drogę dobra urządzeń rekomenduję postępować szczególnie ostrożnie, dalekowzrocznie, nieoficjalnie i bezrozgłosowo.

(5′) Każdy działający „generator czystej darmowej energii” oraz każdy „silnik perpetuum mobile” jest też wizualną ilustracją, że w chronicznie generujących zło wszelkich ustrojach politycznych opartych na „pieniądzach” (jakie ja postuluję zastąpić nowym „ustrojem nirwany”) bardzo nieliczna grupa krótkowzrocznych naukowców i elit kierujących się własnymi interesami jest w stanie powstrzymać dostęp do prawdy oraz techniczny postęp aż całej ludzkości. Wszakże cała ludzkość desperacko potrzebuje „generatory czystej darmowej energii” oraz „silniki perpetuum mobile” – które byłyby w stanie uratować ją przed samozagładą szybko przybliżaną akumulowaniem się trujących wyziewów i zniszczeń naturalnego środowiska powodowanych przez „sprzedawalne źródła brudnej energii”. Jednak na przekór tej desperackiej potrzeby, oraz na przekór iż liczne już istniejące dobrze działające prototypy „generatorów czystej darmowej energii” i „silników perpetuum mobile” niepodważalnie dowiodły, że takie poprawnie działające urządzenia dają się jednak budować, owa niewielka liczebnie grupa dbających jedynie o pieniądze „luminarzy nauki” i elit rządzących, a także ich bezmyślni kolaboranci, nadal używają najróżniejsze środki przymusu i represji w rodzaju obdzielania „pieniędzy” i kar, cenzury, zakazów, ośmieszania, oczerniania, usuwania z pracy, przypinania do kogoś tzw. „wilczego biletu” (patrz https://www.google.pl/search?q=wilczy+bilet ), legalnego oskarżania, więzienia, itp., aby nawet obecnie skutecznie zastraszać i blokować racjonalne próby podjęcia rzeczowej dyskusji, oficjalnych badań, czy przemysłowej produkcji tych cudownych urządzeń generujących „najczystrzą i darmową formę energii”. Co najdziwniejsze, w tych swoich nawykach szerzenia zła, ludzie ci NIE odnotowują, że w naszym świecie rządzonym z żelazną ręką przez mądrego i dalekowzrocznego Boga, zarówno czynienie „dobra” jak i wyrządzanie „zła” jest rządzone już zidentyfikowanym i opisywanym przez totalizm „Prawem Bumerangu”. Prawo to zaś powoduje, iż jakikolwiek rodzaj postępowań i uczuć ktoś od siebie kieruje do innych, po zatoczeniu dużego okręgu postępowania te i uczucia wracają do swej osoby źródłowej. Jeśli więc ktoś dodaje swój niszczycielski wkład np. w uniemożliwianie budowania urządzeń jakie bez potrzeby spalania brudnego paliwa pozwalałyby generować „czystą darmową energię”, takim zaś swym uniemożliwianiem obarcza własne archiwa u Boga grzechem zmuszania całej ludzkości do życia na planecie jakiej powierze, woda, natura i żywność są zatruwane wyziewami obecnej „brudnej sprzedawalnej energii”, wówczas bez względu na to jak taki ktoś by się strzegł i opłacał „pieniędzmi”, ciągle jego własne ciało, umysł i dusza, a także ciała, umysły i dusze wielu pokoleń jego potomków, będą boleśnie zatruwane i degenerowane następstwami wyziewów owej brudnej sprzedawalnej energii. To nieułaskawialne wracanie do źródłowych osób „zła” lub „dobra” jakie one puszczają w obieg, jest gwarantowane NIE tylko działaniem powyższego „Prawa Bumerangu”, ale także ostrzeżeniami przelicznych stwierdzeń Biblii (np. tymi jakie opisałem w punkcie #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 monografii [1/5] – patrz „tekst_1_5.htm” ), prawdą przysłów poodkrywanych wiekowymi doświadczeniami mądrości ludowej (np. angielskim przysłowiem „klątwy jak kurczaki zawsze wracają do domu swego pochodzenia” – w oryginale „curses like chickens come home to roost” – patrz https://google.com/search?q=curses+like+chickens+come+home+to+roost ), zapewnieniami UFOnautów odwiedzających Ziemię (np. patrz paragraf N-116 z raportu Nowozelandki uprowadzonej do UFO przytoczonego w podrozdziale UB1 z tomu 16 mojej monografii [1/5] – patrz „tekst_1_5.htm”, a także przez naukowo już potwierdzone moimi badaniami działanie totaliztycznej karmy – patrz „karma_pl.htm”. Praktycznie więc rzeczywistość jest taka, że bez względu na to kim czytelniku jesteś, w twoim najżywotniejszym interesie leży „dopomaganie”, a NIE „przeszkadzanie”, aby opisywana tutaj (i w innych moich publikacjach) prawda i faktyczny postęp jak najszybciej zapanowały na Ziemi. Wszakże w każdej sytuacji życiowej i każdej działalności, Bóg daje nam wybór „wolnej woli” i dostęp do najróżniejszych rozwiązań, jakie pozwalają na postępowanie zgodne z nakazami sumienia (Boga), a stąd i na uniknięcie obciążania się grzechem eskalowania zła na Ziemi. Przykładami tych podpowiadanych nam rozwiązań może być słynne Jezusowe „Oddajcie Cesarzowi (Cezarowi) to co cesarskie, a Bogu to co boskie” wyjaśniane szerzej w 6 z punktu #C4.2 mojej strony o nazwie „morals_pl.htm” a także w punkcie #L3 innej mojej strony o nazwie „cielcza.htm”, albo „prawo autostrady przez morze” wyjaśniane w punkcie #J3 strony „pajak_do_sejmu_2014.htm”. Stąd niezależnie czy uznaje się mój naukowo niepodważalny dowód na istnienie Boga czy też jest się tzw. „ateistą”, oraz niezależnie z czego czerpie się swe utrzymanie, zwykły zdrowy rozsądek perswaduje, aby NIE dokładać swej kontrybucji do szerzenia zła ani poprzez aktywnie złe działanie, ani też poprzez pasywne akceptowanie zła jakie wokół nas się dzieje.


Film #B3a: Oto trwający 1:07 minuty gratisowy film z YouTube o tytule „Freaked Out Dad Captures Eerie Video of ‚Ghost Swing’ Moving In Playground”. Film ten jest upowszechniany za darmo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=hji1nH348cY . Ilustruje on jak złożenie się: (a) aerodynamicznych cech siedzenia dziecięcej hustawki, (b) sposobu zawieszenia tej huśtawki na elestycznych linach jakie nadają jej co najmniej dwa stopnie swobody, oraz (c) właściwego kierunku wiania jednostajnego wiatru, zaopatruje tę huśtawkę w składową „przeciwsobnika” opisywanego powyżej w (5) z treści tego wpisu. (Odnotuj istotną rolę wypełnianą przez elastyczne liny zawieszenia tej huśtawki – w huśtawkach bowiem o siedzeniach zawieszonych na dwóch sztywnych prętach, jest już niemożliwe uzyskanie wymaganych co najmniej dwóch stopni swobody.) Złożenie się tych cech (a) do (c) w sumie powoduje, że huśtawka taka jest w stanie sama zainicjować swoje wahania i akumulować w nich energię wiatru, wyglądając jakby faktycznie huśtał się na niej „duch”. Gdybyśmy więc potrzebowali proste urządzenie „perpetuum mobile”, które dla jakichś powodów musiałoby wahać się bez przerwy (np. aby odstraszać nietoperze od prób wlatywania do wylotu tunelu wentylacyjnego jakiegoś podziemnego grobowca), wówczas wystarczyłoby aby jakieś ciężkie siedzenie huśtawki o naukowo dopracowanej earodynamice poziomego śmigła (np. uształtowane jak ów słynny dysk z kamienia „schist” pokazywany w egipskim „Museum of Antiquities” z Kairu a nazywany dyskiem Sabu albo Saqqara – patrz https://www.youtube.com/watch?v=9lo_NXBt9Ak ) zawiesić na giętkiej linie tuż ponad danym miejscem (np. wylotem tunelu), tak aby nawet najlżejszy wiatr wiejący z dowolnego kierunku mógł oddawać swą energię temu dyskowi. Z kolei gdybyśmy nieustające huśtania się takiego aerodynamicznego siedzenia huśtawki, jakie przejmowałoby na siebie siłowy napór nawet najlżejszego „wiatru” wiejącego z dowolnego kierunku, pokazali naukowcom w chwili gdy zasilający je w energię wiatr byłby zbyt słaby aby wyczuć go zmysłami, wówczas być może daliby się przekonać, że „perpetuum mobile” są jednak możliwe. Wszakże po podłączeniu takiej huśtawki do jakiegoś mechanizmu jaki przejmowałby od niej gromadzoną w jej wahaniach „energię ruchu”, z powodzeniem spełniałby ona rolę „generatora czystej darmowej energii”. Stąd powyższa ilustracja filmowa samowahającej się huśtawki klarownie wyjaśnia czytelnikom to co opisałem w treści niniejszego wpisu #324 – mianowicie wyjaśnia działanie najważniejszych składowych jakie są niezbędne w „generatorach czystej darmowej energii”, oraz wyjaśnia jakie prawa i wymogi trzeba spełnić podczas budowy działających wersji „generatorów czystej darmowej energii” i „silników perpetuum mobile”. Ponadto ilustratywnie film ten wyjaśnia także funkcję „przeciwsobników” w urządzeniach „perpetuum mobile”. Nadając „uginaniu się” ich ruchomych składowych owe wymagane co najmniej dwa stopnie swobody, te „przeciwsobniki” powodują bowiem, że ich pierwszy stopień swobody tak orientuje ich ruchomą składową, iż w jej ruchu zgodnym z kierunkiem działania jednostajnego „wiatru”, składowa ta przejmuje na siebie cały napór działania tego „wiatru”. Kiedy jednak w ruchu wahadłowym (ewentualnie cyklicznym albo oscylującym) ich ruchoma składowa ma powracać w kierunku przeciwstawnym do działania jednostajnego wiatru, wówczas następuje zadziałanie drugiego stopnia swobody, jaki tak zmienia ustawienie owej składowej iż przejmuje ona na siebie znacznie mniejszy niż uprzednio nacisk owego jednostajnego „wiatru”, który z tego powodu nie jest już w stanie całkowicie wyhamować jej wahań. Tak więc doskonale zilustrowane powyżym filmem działanie „przeciwsobników” powoduje, że zarówno huśtawka pokazana powyżej, jak i ta pokazana na „filmie #B3b” poniżej, a nawet odpowiednio matematycznie zaprojektowane „Koło Bhaskara” z „filmu #B3c” poniżej (które jako symboliczny „wiatr” wykorzystuje napór grawitacji), są w stanie działać na zasadzie „perpetuum mobile” przez tak długi okres czasu, jak długo ów „wiatr” oddziaływuje na ich oscylujące składowe. Korzystając więc z okazji niniejszego opisu, chciałbym serdecznie podziękować twórcom powyższego ogromnie dla naszej cywilizacji użytecznego filmu, za stworzenie tak doskonałej pomocy dydaktycznej ilustrującej co zdolniejszym majsterkowiczom działanie najważniejszej składowej „generatorów czystej darmowej energii” oraz „silników perpetuum mobile” – jaką są ich „przeciwsobniki”. Film ten jest więc prawdziwym darem Boga dla naszej cywilizacji.


Film #B3b: Oto 2:05 minuty długi gratisowy film z YouTube, o tytule „Ghost caught on camera swinging on a swing”. Film ten jest upowszechniany za darmo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=ln5m2zisyVw . Podobnie jak poprzedni „Film #B3a”, niniejszy film także ilustruje jak huśtawka o co najmniej dwóch stopniach swobody przy odpowiednim kierunku i sile wiatru może zadziałać jako rodzaj „przeciwsobnika” omawianego w (5) z wpisu #324 powyżej. Na dodatek, ilustruje on także zdolność takiego „przeciwsobnika” do samoczynnego zadziałania od stanu spoczynku i do budowania ilości energii zawartej w wahaniach huśtawki od stanu zerowego do stanu umożliwiającego pozyskiwanie tej energii za pomocą jakiegoś dodatkowego mechanizmu. Jako taki, film ten potwierdza opisaną we wpisie #324 powyżej funkcjonalną definicję „generatorów czystej darmowej energii” oraz „silnikow perpetuum mobile” jako urządzeń napędowych, funkcja których sprowadza się do zamiany jakiegoś długoterminowego i wiejącego nieprzerwanie symbolicznego „wiatru” we wybrany ruch oscylujący lub cykliczny, jaki w swych wahaniach akumuluje energię owego „wiatru” umożliwiając jej pobieranie dla celów zaopatrywania ludzi w technicznie wykorzystywalną energię. Jako cywilizacja mamy więc dużo szczęścia, że film taki został nagrany, umożliwiając tym samym zrozumienie przez co zdolniejszych majsterkowiczów praw, zjawisk i zasad na jakich działają urządzenia „czystej darmowej energii” oraz „perpetuum mobile”. Podobnie też jak uczyniłem to w „filmie #B3a” pragnę tu serdecznie podziękować autorom tego filmu za wykonanie tego dydaktycznie ogromnie cennego dla naszej cywilizacji nauczającego dokumentu, zaś Bogu za stworzenie okazji aby film ten zaistniał ku dobru nas wszystkich.


Film #B3c: Oto trwający tylko 32 sekundy fragment naszego gratisowego filmu o tytule „Napędy Przyszłości”. Fragment ten jest upowszechniany za darmo z adresu https://www.youtube.com/watch?v=pqWhHmlsQ7g . Ilustruje on bardziej bliski faktycznego wygląd tzw. „Koła Bhaskara”, niż jego wygląd ilustrowany popularnymi filmami z YouTube jakie pokazują to koło po jego zmontowaniu z koła rowerowego i z szeregu butelek na zabarwioną wodę. (Nawet jednak ten bardziej bliski oryginału wygląd nadal NIE powoduje jego zadziałania z braku wbudowanego w niego „przeciwsobnika” jaki nadawałby mu wymagane co najmniej dwa stopnie swobody – co dość dobrze ilustruje film z adresu https://www.youtube.com/watch?v=04stpxX3BLo . Wszakże, jak to doskonale ilustruje sposób wieczystego toczenia stalowej kuli w mechanicznym „perpetuum mobile” zbudowanym przez Norwega Reidar Finsrud i pokazanym np. na filmie z adresu https://www.youtube.com/watch?v=kM01yrGeCMI , posiadanie owych co najmniej dwóch stopni swobody {w przypadku Reidar Finsrud – aż trzech stopni swobody wymuszanych trzema wahadłami} jest absolutnie konieczne dla wytwarzania „wieczystego ruchu”.) Jak zaś faktycznie ukształtowane było „Koło Bhaskara” – tego niestety dzisiaj już NIE wiemy. Wszakże jego działający prototyp NIE przetrwał do naszych czasów. Niemniej miejmy nadzieję, że upartymi badaniami nasza cywilizacja kiedyś to ustali. Koło Bhaskara jest bowiem pseudo-silnikiem „perpetuum mobile” budowanym na Ziemi począwszy już od okolo 1150 roku – tj. budowanym długo wcześniej niż czasy kiedy „luminarze oficjalnej nauki ateistycznej” ustanawiali swe negatywne „prawa termodynamiki” jakie usiłują zaprzeczać mądrości i dalekowzroczności Boga. (Dokładne wyjaśnienie co to takiego „pseudo-silnik perpetuum mobile” czytelnik znajdzie w moich opisach z punktów #A1 i #J4.4 oraz z podpisu pod „Film #J4.4a” na stronie internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”, częściowo potem powtórzonych we wpisie #313 do blogów totalizmu.) Tym samym powyższy fragment filmu nieco lepiej niż inne filmy ilustruje jak w owym „Kole Bhaskara” powinno się zabrać za ukształtowanie matematycznie wyliczonych krzywizn zarysu górnej i przeciwstawnie do niej położonej dolnej ścianki-powierzchni szprych (pojemników) na rtęć. Chodzi bowiem o to, że w tym urządzeniu symbolicznym jednostajnym „wiatrem” jaki ma je napędzać jest grawitacyjne działanie siły ciężkości każdego atomu rtęci naciskające na leżącą pod nim jedną z owych dwóch ścianek szprych. Stąd krzywizna każdej z tych dwóch ścianek (górnej i dolnej) nadaje przepływowi rtęci w Kole Bhaskara tylko jeden stopień swobody (z dwóch takich stopni swobody, o których wyjaśniam powyżej w treści wpisu #324 i na „Film #B3a”, że są one absolutnie wymagane dla zadziałania tego urządzenia jako „perpetuum mobile”). Gdyby więc owe szprychy (pojemniki) miały kształt idealnych walców w których górna i dolna powierzchnia, a także oba jego końce, są do siebie równoległe, wówczas obie te powierzchnie nadawałyby rtęci ten sam pojedyńczy stopień swobody – a stąd całe Koło Bhaskara miałoby tylko jeden stopień swobody jaki by uniemożliwiał jego zadziałanie. Wszakże w takim przypadku grawitacyjne naciski rtęci na dwie jednakowe powierzchnie szprych koła nawzajem by się równoważyły po obu stronach jego osi – co doskonale zilustrował graficznie na 1:40 minucie swej długości około 8-minutowy film o tytule „The Gravity Wheel” z adresu https://www.youtube.com/watch?v=h2nUdgyOrls . Jeśli jednak odpowiednio zróżnicuje się krzywizny górnego oraz dolnego zarysu owych szprych, wówczas po stronie koła właśnie podnoszącej się w górę, krzywizna ta skupiać będzie rtęć tuż przy jego osi, zaś po stronie opuszczającej się właśnie w dół, odmiennie ukształtowana druga krzywizna będzie skupiała rtęć tuż przy obwodzie koła. To zaś nada przepływom rtęci wymagane dwa stopnie swobody i spowoduje iż koło to będzie jednak działało jako „perpetuum mobile” – na przekór iż wielu dzisiejszych „naukowych krytykantów” tak mocno się wysila aby wmówić ludziom, że koło to NIE ma prawa działać. Jak więc tu wyjaśniłem, zbudowanie „Koła Bhaskara” zdolnego do zadziałania jako „perpetuum mobile” wcale NIE stanowi tylko „problemu technicznego”, a w swej najważniejszej części jest „problemem matematycznym”. Sprowadza się wszakże do takiego zaprojektowania dolnej i górnej krzywizny jego szprych-pojemników na rtęć, aby krzywizny te nadały rtęci wymagane co najmniej dwa stopnie swobody (a jeszcze lepiej, aby z liniowości krzywizny te rozszerzyć w przestrzeń, dodając kołu owe trzy wahadła z perpetuum mobile Reidar’a Finsrud jakie spowodowałyby iż koło to miałoby aż trzy stopnie swobody). Te zaś co najmniej dwa stopnie swobody eliminowalyby wzajemne balansowanie się ciężarów rtęci po stronie wznoszącej i po stronie opadającej tego koła. Nic dziwnego że ten problem balansowania się poprawnie rozwiązał dopiero matematyk z Indii nazywany „Bhaskara Drugi”. Mi najbardziej imponuje, że praktycznie-zadowalająco przybliżone rozwiązanie tego problemu ten geniusz znalazł już około 1150 roku metodami „matematyki klasycznej” – czyli jeszcze w czasach kiedy NIE istniały komputery. Dzięki więc zbudowaniu już wówczas działającego prototypu, na głowę on pobił wszystkich dzisiejszych naukowców uparcie twierdzących, że koło to NIE ma prawa zadziałać. Na szczęście w dzisiejszych czasach mamy potężne komputery i nowoczesne „metody numeryczne” – które odpowiednio upartemu badaczowi pozwolą na znalezienie precyzyjniejszego rozwiązania tego problemu (ja wierzę, że dałoby się go rozwiązać np. moją metodą „Grafu Termicznego” – jaką wypracowałem jeszcze w ITBM Politechniki Wrocławskiej, a jaka jest znacząco udoskonaloną i zautomatyzowaną wersją „metody elementów skończonych”). Metody numeryczne pozwalają wszakże na użycie dużych mocy obliczeniowych dzisiejszych komputerów. Im zaś więcej zmiennych w rodzaju: odrębne wycinki krzywych definiujących dolną i górną powierzchnię szprych, ilość szprych, liczba powydzielanych objętości rtęci, moment tarcia danego koła jaki musi być pokonany przez brak balansu w grawitacyjnym przyciąganiu rtęci, itp., użyje się do znalezienia takiego dokładniejszego rozwiązania, tym lepiej po zbudowaniu koło to będzie działało jako źródło wieczystego ruchu – przyciągając do siebie i inspirując ludzi podobnie jak przyciąga do siebie i inspiruje ogromne tłumy ów opisany w treści wpisu #324 eksponat z korytarza „Muzeum Techniki we Wiedniu” zilustrowany np. filmem https://www.youtube.com/watch?v=n7otVKnhP0Q (a być może nawet będzie działało ono też jako źródło czystej darmowej energii). Zanim jednak ktoś o więcej niż przeciętnej inteligencji typowego dzisiejszego „wkuwającego na pamięć” zabierze się do rozwiązania matematycznego problemu Koła Bhaskara, zwykłym majsterkowiczom radzę budowanie bardziej realistycznych „generatorów czystej darmowej energii” – o których już wiadomo iż działają, ponieważ tak jak np. działo się to ze szwajcarską „Thesta-Distatica” (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Testatica+Methernitha+Switzerland+Baumann ) przeliczni świadkowie widzieli je w działaniu, lub ponieważ np. zawierają one wszystkie składowe opisywane powyżej w treści wpisu #324. Niniejszy fragment naszego filmu można też uruchamiać poza tym wpisem używając jego bezpośredniego adresu https://www.youtube.com/watch?v=pqWhHmlsQ7g , albo uruchamiać za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie „djp.htm”. W niniejszym wpisie można go też uruchamiać poprzez zwykłe kliknięcia myszą na powyższą jego planszę tytułową.

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #324 jest adaptacją treści punktu #B3 z mojej strony internetowej o nazwie „fe_cell_pl.htm” (aktualizacja datowana 29 czerwca 2020 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/fe_cell_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/fe_cell_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/fe_cell_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/fe_cell_pl.htm
http://pajak.org.nz/fe_cell_pl.htm

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/fe_cell_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „fe_cell_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „god_proof_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/fe_cell_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #324, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, czy mojego formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Inne wpisy o „perpetuum mobile” i „czystej darmowej energii” pokrewne do niniejszego #324:
#313 z 2019/8/17 (adaptowany z punktu #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”)
#294 z 2018/3/15 (adaptowany z #D3 strony „god_proof_pl.htm”)
#293 z 2018/2/7 (adaptowany z #J1 i #J2 strony „free_energy_pl.htm”)
#146 z 2008/3/4 (adaptowany z #F1 strony „free_energy_pl.htm”)
Inne wpisy o tematyce związanej z „perpetuum mobile” i „generatorami czystej darmowej energii”:
#319 z 2019/12/17 (adaptowany z #J4.1 strony „propulsion.htm”)
#295 z 2018/4/17 (adaptowany z punktów #J1 do #J4 strony „propulsion_pl.htm”)
#273 z 2016/7/1 (adaptowany z #D4 strony „dipolar_gravity_pl.htm”)
#223 z 2012/8/25 (adaptowany z #C2 do #C4 strony „telekinetyka.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#323E: Remember that keys to survive any cataclysm – thus also the impending one, include observance of God’s commandments and requirements, self-sufficiency, respect for nature, cooperation with morally-acting neighbors, the will to survive, practical knowledge, proper preparation, and other similar qualities

2020/06/25

Motto: „Our life always displays the result of our dominant thoughts, our prudence and consistency in implementing our plans.”

#323E: Remember that keys to survive any cataclysm – thus also the impending one, include observance of God’s commandments and requirements, self-sufficiency, respect for nature, cooperation with morally-acting neighbors, the will to survive, practical knowledge, proper preparation, and other similar qualities

If you want peace, get ready for war, so being moral you perhaps know the Polish proverb that „God guards the guarded ones” (in the Polish language: „strzeżonego Pan Bóg strzeże”). COVID-19 is an example of how quickly the 2030s may come in which your survival will depend on morality and prudence in preparing for what is slowly becoming inevitable. The following article is the third part of the publication which, together with Professor Jan Pająk, I prepared as part of the survival knowledge necessary in the potential years of the collapse of human civilization in the 2030s. Details of this collapse are presented in the Polish-language online film „Zagłada Ludzkości 2030” (meaning: „The Great Purification of 2030s”).

The presented below in items A to C descriptions on how to obtain the resources necessary for living from nature is only a kind of guidepost. It should be remembered that no description will ever be accurate and only training and our experience can allow us to survive without access to the modern achievements of civilization. The food, water and herbs described here are just some of the elements necessary for survival. Only reading the entire publications on the post-apocalyptic backpack (the Polish post #300 to blogs of totalizm), camouflage rules (post #314E), and most importantly the principles of moral laws that we must obey (Bible, Totalizm) will help us to survive. I encourage readers to familiarize themselves with all the publications of Professor Jan Pająk, in which all this he summarized on his web pages – e.g. named „totalizm.htm”. This will allow a holistic overview of the situation of our civilization and its potential future.

A good example of what lies ahead is the current COVID-19 pandemic. Each of us is witnessing how quickly the old world can end. Despite the fact that we still have something to eat and tap water is still available, wise people are able to draw conclusions from what is currently happening in the economy and in the nations of the modern world. How many of us, dear reader, will now draw conclusions from this event, will reflect on whether we have the knowledge and resources that would allow us to experience a similar event in the future. God, and the nature He created, always allows us to see the signs of an impending storm. Let everyone answer for himself what he will do after the current pandemic has ended. How it will be in the coming months, none of us are sure. The pandemic continues and the leaders of the present world are asking themselves in what will end such a large economic collapse for our civilization. The following publication is especially for those who draw conclusions from the global situation created by the COVID-19 pandemic. Current events have made us aware of how uncertain is the based on „money” modern system of economy, social rights, access to resources and jobs. Do you still, dear reader, not notice that the current world has adopted a disastrous direction of development. Today, all we can contrive is to multiply the problems we create. On TV, politicians accuse each other, but very few of them present effective solutions that would improve our situation. Therefore, according to the old Roman saying that peace ensures proper preparation for war, I encourage you to read the following and other available articles of totalizm. There is a good chance that the knowledge presented in these publications can save your lives and these of other people.

The following publication assumes acting in the event of a sudden lack of access to the current achievements of civilization. Such an event can come at any time. Let us just imagine the lack of electricity due to war, riots, or plague. Lack of electricity means no access to: running water, shops, to our „plastic money” on payment cards, elevators, heating our homes, electric or gas stoves, transport, the possibility of using health care facilities, conducting night rescue operations, etc. So we see that only a lack of electricity in one second brings our civilization back to the Middle Ages. This publication was subdivided into three thematic areas. Obtaining (A) water, (B) food, and (C) rules for conducting rescue operations in the field.

A. WATER

A1. Whenever you are afraid that access to water from mains is to stop, try to fill all available tanks with it. These can be empty bottles, bath tub, plastic bags. You can always use this water, while in the event of a natural disaster it is an essential resource for you. If you have a detached house, build a permanent water tank in your garden. It can even be just a pond with fish, barrel. This tank will always hold a lot more water than you can accumulate inside an apartment or house.

A2. Water reservoirs from nature may be difficult to access. Never drink water from such reservoirs unless you know it is clean and uncontaminated. Such water should be filtered. If you do not have a travel filter or water purification tablets then follow the procedure below.
Near the water tank at a distance of 2 m, dig a hole that must be deeper than the water surface. Wait for the water to seep into the dug hole through the soil. Collect sediment and dirt from the surface. Fill the bottle with this water. Construct a simple filter. Cut out the bottom of e.g. a plastic bottle, turn it downwards. At the height of the cork, fill it with a piece of material. Then cover it with sand, then with charcoal you can burn in the fire. A deciduous tree, e.g. birch or maple, is best suited for this. The last layer is gravel. Filter the previously obtained water through such a filter. Boil the filtered water. The water thus obtained is suitable for drinking. Remember that a home-made filter is not as effective as an industrially manufactured filter. However, learn how to construct such makeshift filters. They will minimize the risk of poisoning. Activated carbon will always be the most important element of the filter set. You can get rid of viruses and bacteria by cooking previously filtered water. Never drink water directly from nature, as in times of the collapse of civilization any serious poisoning can dehydrate your body and cause death.

A3. Collect rainwater. If there are dusts in the air that may be associated with chemical or radioactive pollution – use the filter described in item A2. Examples of how to prepare a makeshift structure for collecting rainwater are provided on the web page of Totalizm named „woda_uk.htm”.

A4. In winter, you can get water from snow or ice. Remember, however, to choose the snow that stays away from any pollution. Do not use snow from the surface itself, it usually stays long and is exposed to precipitation of various dusts and chemical pollution. After melting, apply the filter from item A2. Remember: always drink boiled water. Only mountain spring water taken directly from the source has the chance to maintain adequate bacterial purity.

A5. Obtain water from plants. A number of plants, especially in the early spring, contain large amounts of healthy fresh water. Water also evaporates from their leaves, while on cool nights a plastic bag tied around a branch can condensate their evaporation. You can also get tree juice in the spring from birch or maple. Remember that this juice will only be available in spring before the tree get leaves. On the Internet you will find many videos on how to get birch juice. The easiest way is to drill a hole at a height of 1 m into which we introduce a straw. The tree’s juice will drip from this straw. Remember that the tree juice is to be extracted only from trees whose trunk is not less than 10 cm in diameter. In a warm climate, you can get water from some types of vines and coconuts – see the totaliztic web page named „fruit.htm”.

A6. Learn to save water. You don’t necessarily have to use it for washing dishes, etc., during its shortages. Always evaluate how much you need for drinking, then for hygiene, and only what is left you can use for other purposes. During the collapse of civilization, your access to water will be cyclical. This may be due to both the terrain you travel and climatic conditions. However, the cleanliness of the available water intakes will cause the most of your problems. It should be assumed that most rivers and lakes will become biologically and chemically poisoned in a short time. Good examples of how this might look like are stories from besieged Serbian cities during the Civil War. One of the witnesses of these events describes that despite the fact that a large river flowed through the city, it was impossible to use its water. First of all, in the initial stage of the war, it was there that hostile armies were hunting local people. After a few weeks, when the fighting stopped, the river was covered with piles of floated bodies, which turned it into a fetid sewage.

A7. In a dramatic situation, when you do not have access to water, limit its loss from the body, do not overheat the body, travel at night, remember that even your own urine is a source of fluid. Remember that when drinking water during its shortage, you need to be moderate, as quickly drunk water will sweat faster by the body. Whenever the circumstances are right, prepare a transportable water supply. In the absence of water, always evaluate how long your body will be able to function without drinking liquids. It is very important that you are able to determine in a timely manner what priorities you currently have to implement. Surely this priority is to keep your body in good shape. Control your dehydration – just stretch the skin on your hand. The slower it will go back to its original position, the more dehydrated your body is.

A8. Don’t underestimate the effects of dehydration. Remember that faster than from hunger you will die because of lack of water. So follow the rule: first liquids, then calories, and finally sleep.

B. FOOD

B1. You should always have at home food for at least a few days. Counting on the fact that shops will be open every day is a mistake. Learn what types of food are suitable for long-term storage, e.g. rice, cereal, pasta, salt, sugar, rusks, canned food – these are one of the types of products that even after a few years can still be a valuable source of calories. If you decide to have some food in your home, always choose products with a long shelf life and those that are on your menu every day. This will allow you to constantly rotate the freshness of your food products, as you can always supplement them with new purchases by eating supplies. There are numerous prepping videos on the YouTube, watch such movies and you’ll find a lot of expert advice on how preppers are preparing for hard times. Remember that your preparation will depend on many conditions and financial resources at your disposal, but even the smallest security in this regard will give you more time in relation to other people who have not done anything in this direction. If you already have some food and this is in larger quantities than in the average family, don’t brag about that. There is a chance that there will be a bad person among the listeners who will want to take them away from you by force. Also remember that supplies need storage, there is a good chance that you will have to escape from the area, and you will not be able to take your supplies with you. If you are already accumulating supplies, focus more on the so-called „barrels of survival”. They are small plastic barrels for groceries. In these barrels, in the area in which we intend to survive, we bury accumulated reserves of long-term food. We can always dig them out and take advantage of the calories we have accumulated in this way. Remember that food buried in the ground must be at least 1.3 meters deep. It is so to avoid too much temperature difference between winter and summer. In Poland, the soil freezing zone is around 1.2-1.4 meters. However, do not believe in your supplies that only they will let you survive. Food supplies are just one of the key elements of preppering which only when combined with other elements of the survival will create a better chance for you to survive. An experienced prepper will always answer that the key to survival is skills, the people around us, tools including weapons, medical and hygiene products, and finally food supplies.

B2. Nature offers many opportunities for obtaining food, one of them is the primary activity of hunting. If you have the right tools like a bow, weapon, you can always hunt a pigeon or other animal. Remember, however, that others will do the same in the first period of scarcity. For your hunting area, choose the most remote areas due to the greater chance of success and your safety from other people looking for food. Remember, however, that hunting is a skill, if you think you will be able to hunt an animal without any knowledge about the habits of a given animal, about the terrain in which it occurs and about the rules that you must apply to approach it closely enough, your plans are only dreams about an exceptional luck. During the collapse of civilization, animals will also be rare. In my life I often had the opportunity to mingle with wildlife. In our memories, we record the most those days when this nature showed its wealth. Our fishing was abundant, the hunt was successful. However, looking at the statistics of all expeditions, only less than 5-10% of them were actually successful.

B3. Collect edible plants. There are many plants in nature, such as pigweed, nettle, sorrel, meadow clover, forest clover, dandelion, birch leaves, grazing grass (low), yarrow, etc. If you know where to find them and how to identify them, all these plants are good to eat. But if you still haven’t learn about them, then urgently search for their names on Google, learn to recognize them, and then train how to find them and identify in the field. To be able to consume them, you only need to collect them beforehand, wash them from dust, chop and boil. The finer you dismember a plant, the easier your stomach will be able to digest it. The vegetable soup prepared in this way is excellent food. There are many species of these plants everywhere. To learn to recognize them, it’s best to read several books about local edible plants. Remember that the season is also decisive for whether a plant is edible, e.g. spruce needles are edible only from new spring growths, as well as birch leaves. From some types of grass seeds, you can get a flour substitute after grinding. When you learn to prepare primitive dishes: the aforementioned soup made of wild plants, flatbreads made of flour obtained from the mentioned grass seeds baked even on a regular stone, fry meat without fat, dry or smoke it, you will be able to survive. The dishes mentioned above will provide you with all the necessary nutrients, minerals, carbohydrates and protein.

B4. Catching fish is a simple and safe way to obtain protein. You can fish with a fishing rod and traps. If you do not have any of these tools, remember that you can catch fish by hand – it only requires a lot of patience and waiting for the moment when it will come near our immobile hands. This skill is especially important if there are water reservoirs such as rivers, lakes, ponds close to the area where you intend to survive. Remember that fishing is not a simple skill. You should know the rules in advance how, where and for what bait you can catch a fish. Virtually anyone can fish, but only practice and knowledge of how it goes in the field will allow you to get food in this way. If you fail to master this skill, remember how to make a simple fish trap. Dig a small pond next to the water in which the fish are then connect it to the water through a small channel. If there are small fish (fry) in this water, it will definitely flow into your excavated small pond. Then you will be able to cut off the fish escape route and thus get food. You won’t catch a lot of fish this way, but in difficult times every calorie is valuable.

B5. Learn to trap. In the period of peace, this practice is most immoral and not legal, but in times of hunger will allow you to increase the chance of survival. Snares were founded by trappers and partisans. This way of hunting allows you to capture animals in many locations at the same time. Remember, however, that hunting with snares is not always moral because it involves the suffering of animals. So use this technique only during great hunger, where you must choose your life or the life of an animal. How to set a snare is best to learn from videos and publications that describe the life of the Amazon tribes, Aborigines, or peoples living in the north of the globe, e.g. in Greenland, Siberia.

B6. Master the art of smoking and drying meat, vegetables and fruit. Remember that even if you hunt an animal, very often you will not be able to eat it whole, while without a fridge and preservatives your meat or collected fruits, after a few days will not be suitable for consumption. The easiest way that Indian peoples use is smoking or just drying the finely chopped slices of meat, fruit, plants. The thinner they are, resembling the tree-like leaves, the faster they dry. If you this type of food salt earlier, it will be edible for a long time. If you smoke meat, throw juniper branches into the fire. Juniper is bacteriostatic and easily preserves meat.

B7. Grow vegetables while staying in the area for a long time. Remember that even potatoes planted in the forest saved more than one guerrilla from hunger during World War II. So we can plant a number of plants, especially vegetables, in various isolated places. They can grow there without our constant supervision. Even if we lose a few crops that are eaten by animals or other hungry people, some of them will still grow and let us satisfy our hunger. This type of food acquisition is also associated with the ability to obtain seeds. It is not difficult, for example, while eating tomato, cucumber, pumpkins, we often throw away the middle part, and that’s where the seeds are located.

B8. Reading a book about edible plants in a given climatic zone, for example about: spruce shoots, forest clover, calamus root, water stick, birch leaves, forest berries, blueberries, wild strawberries, raspberries, blackberries, bird cherry, black elderberry, pigweed, plantain, etc., try to locate the places where they occur. Certainly, the area where you intend to survive is large enough that there are many places where you will find these plants. You cannot waste time looking for such places during hunger. The purpose of the article is not to accurately describe every edible plant in the world, but dear reader, remember regardless of what part of the world you always live in, local residents can tell you what is edible, what time of year it is available in nature, and how to find such a plant or mushroom. Knowledge on this subject is generally available, e.g. see http://1000roslin.pl/category/rosliny-jadalne/ or https://morningchores.com/edible-wild-plants/ .

B9. Learn to recognize edible mushrooms and to distinguish them from poisonous mushrooms similar to them. After all, in the autumn you will find mushrooms in the meadows, mushrooms called „macrolepiota procera” on roadsides, while in the forests porcini mushrooms, boletus mushrooms, chanterelles, suillus mushrooms, lactarius deliciosus, honey fungus, oyster mushrooms (pleurotus ostreatus) and a lot of other tasty and healthy edible mushrooms. Many of them can be eaten even raw, some require baking or cooking. An excellent feature of mushrooms is the possibility of drying, which facilitates storage even for winter.

B10. Insects, snails, earthworms, frogs and snakes are one of the many sources of protein during hunger. Remember that nature in the divine foresight of creation has been shaped so that poisonous insects or snails have sharp deterrent colours (similarly to plants). This morality in the world of plants and animals allows them to warn other creatures of the risk of poisoning. Do not eat such animals, plants, if you are not sure that they are not poisonous. A good solution is to read at least one book about the cuisine of the medieval poor. It was these dishes that saved the poor from hunger. For example, the habit of eating frogs and snails by French, was born during the French Revolution. It was then that hungry masses learned to eat frogs’ legs and snails, which were an excellent source of protein. In turn, in Poland during World War II, during the famine, people ate houseflies fried (disinfected) on a hot tray. Dear reader, please note that even then hunting a deer or wild boar was not an easy matter despite the fact that there were many more of these animals in nature than today. A large animal during hunger is also a type of pantry for people who manage a given area. For example, during the Nazi occupation, in Poland poaching was punishable by death. Remember that snails or earthworms are easiest to find after rain or at night.

B11. Save calories during hunger, remember that increased effort, cold and not properly clad body increase energy demand. Learn how your body works so that you know on time what’s wrong with it. Remember that man freezes from his feet, and sleep in the frost is your greatest enemy. Saving calories is not meant to constantly starve you, but to provide your body with calories and minerals so that only as little as possible it uses the fat reserves it has.

B12. Never eat abandoned food, but always check if it is spoiled or especially poisoned. Always smell this food and taste it. You can do this by eating a small amount and observing the body’s response. Keep charcoal ready, preferably birch, which will allow you to detoxify your digestive system quickly. If poisoning is confirmed, try to rinse your stomach by drinking large amounts of water and forcing yourself to vomit. Also remember that often food that has been abandoned is an ambush or an example of the fact that the person who consumed it earlier poisoned himself. The food you will find and which you can eat will usually be individual products in abandoned apartments or warehouses.

B13. You will constantly be looking for food during hunger. If you love animals you can have a dog. A properly trained dog will be able to track food caches faster and more efficiently. You will also be able to find food in nature. You can train such a dog during peace and it will certainly pay you back in times of hunger as a friend, watchman and protector. When looking for food, follow the principle of the greatest probability of success. So choose the area where there are the least seekers like you. Where others have already been, you will not find food, but you may come across desperate hungry people. So look for food in nature or in sparsely populated areas, with sparse farms.

B14. Never steal other people’s food remnants. This is an extremely non-moral act. Simple logic already indicates that when robbing others during hunger, you must reckon with their exceptional defensive response. Even great hunger is not worth you risking your or others’ life in struggle with desperate hungry people. Remember that tomorrow is also a day that can change a lot. Yourself put up active resistance against all those who will want to rob you of your food reserves.

C. HEALTH

C1. Nature provides many herbal plants that will improve your health. Read at least one book about medicinal plants that occur in your climate. Learn to recognize them in the field. Find out for which illnesses and how the plant was used. e.g. did you know that an ordinary raspberry stem brewed in boiling water is great tea and, by the way, has warming properties. On the Internet you will find many channels about preppers who use medicinal plants. The knowledge you will gain in this way will allow you to prepare more easily a script of your own preppering exercises. Remember that only in this way will you consolidate the acquired knowledge. Watching a movie on how to light a fire in the forest after a storm is not the same as doing it yourself. Start learning about medicinal plants from the best publications, e.g. dr. Henry St. Rozanski. This scientist described and explained the effects of a given plant on our body and how to prepare various types of plant substances. The descriptions should contain Latin names, which will allow the identification of plants in different languages of the world, e.g. http://rozanski.ch/fitoterapia1.htm . The most important thing in survival is the „will to survive”. It is this will that forces us to plan, prepare appropriate supplies, tools, knowledge, meet the right people we can count on in difficult times. The collapse, reset of civilization of the 2030s will verify our previous activities, our morality and spiritual will to survive. Preppers, who constantly prepare for various types of life threats, warn that preparation should be started as soon as possible. Then we only verify our plan, resources and equipment. Looking at the world situation that emerged from the Covid-19 event, we can come to the following conclusion. We all thought that we still have a lot of time, that it is still 10 years, maybe longer. Nobody but the few preppers, readers of totaliztic publications, scientists, took into account the fact that the very collapse of our civilization began much earlier, and the years 2030s will be just its apogee. Therefore, all those who read this article, watched the Polish video „Zagłada ludzkości 2030”, must decide whether to buy a new TV set, game console, go on a better vacation, or rather spend funds on the purchase of survival equipment, and spend free time reading books about herbal medicine. It is an individual decision of each of us. Before we make it, let us look at our loved ones and think about whether if the collapse comes, we can blame ourselves for the fate that it happened to us. Let everyone provide for him/herself the answer to this question.

C2. Always have salt with you, it’s the easiest way to supplement minerals. The more coarse the salt, the better. Salt is an excellent preservative. Remember that even stones can be used in medicine, e.g. heated stone in the fire is a substitute for a hot water bottle. Mongolians use this technique in the Gobi desert which turns into a cold and frosty place at night. They burn the fire in which they throw stones. Then the heat and stones are covered with earth. They put blankets and sleeping bags in such a prepared place. Stones can then give away heat all night and many trappers even during a large frost could rest in warmth.

C3. Utilise the sun. Remember that the sun’s rays enable the production of vitamin D, which determines your immunity. Do not protect yourself from the sun all day, let the sun rays from time to time warm your skin. This is especially important for people living far away from the tropics. For example, northern people often suffer from various diseases. One of their reasons is the need to stay in closed rooms in winter and the lack of sun. The sun kills but only in the desert from dehydration and at high altitudes, where the magnetic field is not effective enough to filter harmful radiation. This problem concerns pilots and astronauts. For the average person, it would only occur in the event of the disappearance of the earth’s magnetic field, which, however, would be more lethal to humanity than the collapse of the modern civilization system.

C4. Take care of hygiene. During hunger and nomadic life, this is the basic condition for your health. Wash your whole body and wash clothes at every opportunity. Remember that clothes dry even in the cold. You just have to take care of it to shatter ice out of it from time to time. You can dry them by the fire. In the desert, you can use dry sand for washing. It will not deprive you of dirt like water, but it will allow you to properly flake off the scarfskin. The sand cleaning technique will never replace water – it’s just a substitute.

C5. Do not expose yourself to injury, cold. Remember that in difficult times the slightest illness can lead to death. Don’t underestimate any indisposition. If you feel that something bad is happening to your body, remember that the most important priority is to cure indisposition. Remember simple rules, e.g. that charcoal detoxifies, heat heals colds, cold is good for bruises, fasting detoxifies, and dehydration poisons kidneys. There are dozens of these rules, of course, but it’s important that you know the most important and understand how your body works. During the peace period, take care of your teeth. Remember that even a modern pandemic has proved how difficult it is for us to live without access to dental surgeries. In the years of a possible collapse, there will be no more hospitals or health care facilities. The healthier our body will be in these years without chronic injuries and diseases, the greater the chance to survive the fall and collapse of current civilization.

C6. Learn massage and acupressure, these simple techniques will help you in many situations. I don’t know if you are aware, dear reader, that simply pressing the external parts of the tibia in ancient times allowed Chinese warriors to walk twice as long as they could have done without massage techniques. Massage is an important health factor. It will help you and your loved ones with whom you will wander, in protecting yourself from desperate people looking for food and water.

C7. Do sport. If you are constantly fit, you have a better chance of surviving. As Eastern medicine says, diseases are divided into heart disease, lung disease and disease from bacteria and viruses. If we train, we have stronger hearts, our lungs and respiratory system also become stronger. When we sweat, we expel toxins from the body, which strengthens our immune system. Being fit, we also have less chance of injuries such as sprains, fractures. We also have a better chance to escape the impending danger. So do sports, be fit before the bad times come.

C8. Learn first aid rules. Remember that the famous 5 minutes since an accident, heart attack, drowning is a key time. Even on yourself train wearing wounds’ dressings, find out everything you need to know about securing a wound, decontaminating it, and even stitching. Read how to stop hemorrhage, how to stiffen a broken limb. These are simple basic fields of rescue. These skills can save your and other people’s lives in the future. Before difficult times arise, try to prepare a well-equipped first aid kit. In addition to medications, bandages, disinfectants, it would be good to have a mini surgical kit that will allow you to sew a wound, remove fluid from a smashed area, and even remove a foreign body that has stuck into your wound. Remember, however, that without medical knowledge you can do only some of the activities, or otherwise the lack of professional medical knowledge can kill a person being saved faster than the wound itself. It would be good if the group you are going try to survive with, includes at least one person trained as a rescuer or doctor.

C9. Avoid people during the peak period of collapse, pandemic or war. Remember that most of them will be able to kill you for a slice of bread. A very large number of these people will be carriers of various bacteria and viruses. Don’t expose yourself to infection if you can avoid infected or aggressive people. Curiosity or recklessness in such times can kill.

C10. If you find a sick or injured person on your way, give him/her the necessary help. Remember that sometimes you may also be in a similar situation and if the fate decided you two to meet, act like the proverbial Good Samaritan. However, do not expose yourself to unnecessary risk, always assess the morality of the person you met and who needs help. Make sure that he/she is not a trap set for your group like a Trojan horse.

To sum up, if we draw conclusions from the current pandemic, directions of our development as a civilization, then it seems reasonable to acquire the above-mentioned knowledge and equipment. Even being an optimist, we must know that putting things off to the last minute will not be wise. Of course, we do not know how the current pandemic will end, whether it will lead to a mega crisis or war. Seeing the riots on the streets of European cities, the USA, etc., we wonder what is happening, and whether the collapse of civilization is really approaching its apogee. Let us hope that this is not the case and the specter of the coming collapse will be only a theoretical moral lesson for us. If, however, fate decided that the years described in the Polish video of totalizm „Zagłada Ludzkości 2030” (i.e. „The Great Purification of 2030s”) will come sooner, then the more urgent start of preparations can save lives of us and our loved ones. The world based on „money” has shown to us that it has no solid foundations and that the security of tomorrow is no longer as certain as before Covid-19. Moral people are self-sufficient preppers, they don’t count on others, they are not parasites, but they take matters into their own hands. It depends on us what path we will choose now. Everyone can have a different opinion and decide on their own morality. Old people, who are on the verge of present-day temporality always have one opinion here, namely that immorality ultimately does not pay. We always have to pay for evil, recklessness, laziness, naivety or stupidity. This is not an option of variants of our lives, but one of the moral laws that forces us to earn everything that is valuable to us. If we want to be ready to survive through the possible collapse of civilization, we must put in a lot of time and energy into preparation.

As a friend of Professor Pająk and a student of his scientific achievements, I encourage you to observe the publications of Totalizm and thus to think independently about what we are experiencing now. The above description is only part of the instructions on how to start preparing for the impending 2030s. Perhaps our civilization will wake up from the current stagnation, righteous and wise people will sit in the places of many of today’s world leaders, while the current „money” which escalates all evil will be replaced by the future happiness of the God-designed phenomenon of „nirvana” – as it is explained in totaliztic web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. If that happens, humanity will survive, and the coming years of its collapse will never happen. However, if nothing happens, let us use the folk wisdom „if you want peace, get ready for war” ~ Titus Livius.

* * *

Dr. Eng. Jan Pająk, who runs this blog, would like to thank the author of the above post #323E, i.e. the Totalizt and Polish citizen Sławomir Jabłoński, for accepting the invitation that his above presentation is published on 2020/6/17 as post number #323 (in Polish) and #323E (in English) to all blogs of totalizm, and also is repeated in „volume S” from the publication [13] accessible, amongst others, through the web page named „tekst_13.htm”. (Publication [13] offers full content of all posts to blogs of totalizm.) This presentation is already the third one to the preparation of which the author has invited Mr. Jabłoński due to his high practical and already proven expertise in these matters. This third presentation #323E informs interested people how they should find their food in case when during impending „The Great Purification” of 2030s they start to live as wanderers and gatherers among nature (instead of living in cities). It summarizes of „what” edible and necessary dietary supplements (also „where” and „when”) can be found in Polish (European) wilderness, and „how to prepare it” to make it suitable for consumption or for use as an effective food and dietary supplement. In turn the previous second presentation (published as post number #314E on 2019/8/17) informs interested people what actions and preparations increase their chance of surviving during impending The Great Purification of humanity in the 2030s. The earliest of these three presentations, explains what equipment is necessary to facilitate survival in the wilderness. It was published in Polish on 2018/7/30 as post number #300 to blogs of totalizm, while repeated as the first post from „volume T” of the abovementioned publication [13] (available, among others, via the web page named „tekst_13.htm” – note that due to the use of decreasing page numbering, volumes T and S of the publication [13] publish the first posts at their very end).

The reason for the preparation of the above three presentations is that, according to the „owner” of this blog, one needs to be thoroughly prepared for impending „The Great Purification” in order to have any chance of being in that group of probably only about one in every thousand currently living people who will survive the rapidly approaching purification of humanity during the 2030s (i.e. survive the extinction warned in the totaliztic web page named „2030_uk.htm” and in the free YouTube video summarizing that web page and named in Polish „Zagłada ludzkości 2030” (i.e. „The Great Purification of 2030s”) which can be viewed e.g. from the web page named „djp.htm” that lists all free YouTube videos created with the direct participation of Dr. Jan Pająk, or viewed directly from the following Internet address: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Developing the required skills (and acquiring practical ability to use them), gathering the equipment necessary for survival and plans where survival of the reader has a best chances, as well as learning the knowledge required to survive, is an important component of this preparation for surviving the purification by leading a nomadic life and feeding on the fruits of nature. By just a passive reliance only on stocks previously accumulated in cities, or in own homes or bunkers, this purification lasting many years probably cannot be survived.

At this point it is worth to mention that already since 2006 my research clearly indicates how the humanity could prevent this impending „The Great Purification”. Namely, similarly to the fate of the Biblical city of „Nineveh”, the present people should also make an effort to drastically change their behaviours. The required change should depend on complete stopping the use of „money” – the drugging for people evil power of which „money” is the main source of all evil on Earth. After all, the elimination of „money” from use is simple – it only requires replacing their current functions by the work of powerful „happiness” generated through the phenomenon of „nirvana” – as this is explained in items #A1 to #A4 from the totaliztic web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and in based on these items #A1 to #A4 posts number #320E and #321E to blogs of totalizm. However, in spite that my proposal of peaceful and democratic implementation of the new „nirvana political system”, which would completely eliminate „money” from use (and thus would also eliminate the spread of evil caused by the use of „money”) through replacing „money” with „nirvana” that constructively builds the moral growth and prosperity of all people, has been published continually since 2006, people still delay the implementation of the new „nirvana political system” because almost no one takes seriously my research indicating that the „nirvana political system” is able to rescue the entire humanity from impending cataclysms. In turn, after a few further years of such delays and „dillydally”, it will be already too late to save our civilization from „The Great Purification” through introduction of the „nirvana political system”.

The text of this post #323E (in English) was adopted from the „volume S” of the publication [13] available via the totaliztic web page named „tekst_13.htm” (update dated 17 June 2020, or later). In this publication [13] the above presentation is published using all Internet capabilities (such as: repetitive updating, the use of „green links” that link to the pages indicated after clicking at them with the mouse, the use of illustrations, colours, distinctions, highlights, etc.). The latest update of the web page „tekst_13.htm” is now available to interested readers, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm
http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm
http://nirwana.hstn.me/tekst_13.htm
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „tekst_13.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „partia_totalizmu_uk.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_uk.htm

It is worth to know as well, that almost each new topic that is researched on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #323E). So far 8 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 323) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ). Almost a half of these posts is published there also in English, and thus will be understood also by inhabitants of countries other than Poland.

#323: Pamiętaj, że klucze do przetrwania każdego kataklizmu – w tym właśnie nadchodzącego, obejmują przestrzeganie nakazów i wymagań Boga, samowystarczalność, szacunek do natury, kooperację z moralnie postępującymi bliźnimi, wolę przeżycia, praktyczną wiedzę, poprawne przygotowanie się, itp.

2020/06/10

Motto: „Nasze życie zawsze pokazuje rezultat naszych dominujących myśli, naszej roztropności i konsekwencji w realizacji naszych planów.”

#323: Pamiętaj, że klucze do przetrwania każdego kataklizmu – w tym właśnie nadchodzącego, obejmują przestrzeganie nakazów i wymagań Boga, samowystarczalność, szacunek do natury, kooperację z moralnie postępującymi bliźnimi, wolę przeżycia, praktyczną wiedzę, poprawne przygotowanie się, itp.

Chcesz mieć pokój przygotuj się do wojny, będąc więc moralnym wiesz, że „strzeżonego Pan Bóg strzeże”. COVID-19 to przykład jak szybko mogą nastać lata 2030 w jakich twoje przeżycie będzie uzależnione do moralności i roztropności w przygotowaniu do tego co powoli staje się nieuniknione. Poniższy artykuł to III część publikacji jaką wspólnie z Profesorem Janem Pająkiem przygotowałem w ramach wiedzy survivalowej niezbędnej w potencjalnych latach upadku cywilizacji ludzkiej lat 2030-tych. Szczegóły tego upadku przedstawia polskojęzyczny film internetowy „Zagłada Ludzkości 2030”.

Przedstawiony poniżej w punktach opis jak pozyskiwać z przyrody niezbędne do życia zasoby stanowi jedynie swojego rodzaju drogowskaz. Należy pamiętać, że żaden opis nie będzie nigdy dokładny i jedynie trening oraz nasze doświadczenie mogą pozwolić nam przeżyć bez dostępu do współczesnych osiągnięć cywilizacji. Opisywane tu pożywienie, woda, zioła to tylko jedne z elementów niezbędnych do przetrwania. Dopiero przeczytania całości opracowań dotyczących plecaka post-apokaliptycznego (wpis #300 do blogów totalizmu), zasad kamuflażu (wpis #314), a co najważniejsze zasad praw moralnych jakie mamy obowiązek przestrzegać (Biblia, Totalizm), pomogą nam przeżyć. Zachęcam czytelników do zapoznania się z całością opracowań Pana Profesora Jana Pająk, jakie w formie streszczonej umieścił na swoich stronach internetowych – np. o nazwie „totalizm_pl.htm. Pozwoli to całościowo przybliżyć sytuację naszej cywilizacji oraz jej potencjalną przyszłość.

Dobrym przykładem tego co nas czeka jest obecna pandemia COVID-19. Każdy z nas jest świadkiem jak szybko stary świat może nam się skończyć. Pomimo to, że nadal jednak mamy co jeść i woda w kranach nadal jest dostępna, mądrzy ludzie potrafią wyciągnąć wnioski z tego co obecnie dzieje się w gospodarce i w narodach współczesnego świata. Jak wielu z nas drogi czytelniku wyciągnie teraz z tego zdarzenia wnioski, zastanowi się nad tym czy dysponujemy wiedzą i zasobami jakie pozwoliły by nam przeżyć podobne zdarzenie w przyszłości. Bóg, a także stworzona przez niego natura, zawsze pozwala nam dostrzec oznaki nadciągającej burzy. Niech każdy odpowie sobie sam, co zrobi po ustaniu obecnej pandemii. Jak będzie w najbliższych miesiącach nikt z nas nie jest pewien. Pandemia trwa i przywódcy obecnego świata zadają sobie pytanie czym skończy się tak duża zapaść gospodarcza dla naszej cywilizacji. Poniższe opracowanie jest w szczególności dla tych osób, które wyciągają wnioski z sytuacji światowej jaką stworzyła pandemia COVID-19. Obecne zdarzenia uświadomiły bowiem jak niepewny jest oparty na „pieniądzu” współczesny system gospodarki, praw społecznych, dostępu do zasobów, miejsc pracy. Czy nadal drogi czytelniku nie zauważasz, że obecny świat przyjął fatalny w skutkach kierunek rozwoju. Dziś jedyne co potrafimy to namnażać problemy jakie sami tworzymy. W TV politycy wzajemnie się oskarżają, ale niewielu z nich przedstawia skuteczne rozwiązania jakie poprawiły by naszą sytuację. Dlatego też zgodnie z rzymskim powiedzeniem, że pokój zapewnia odpowiednie przygotowanie się do wojny, zachęcam do zapoznania się z poniższym i innymi dostępnymi artykułami totalizmu. Jest duża szansa, że przedstawiona w tych opracowaniach wiedza może uratować nasze i innych ludzi życie.

Poniższe opracowanie zakłada działanie w przypadku nagłego braku dostępu do obecnych osiągnięć cywilizacji. Takie zdarzenie może nadejść w każdej chwili. Proszę wyobraźmy sobie jedynie brak prądu na skutek wojny, zamieszek, zarazy. Brak energii elektrycznej to brak bieżącej wody, dostępu do sklepów, do naszych „plastykowych pieniędzy” na kartach płatniczych, wind, ogrzewania naszych domów, kuchenek elektrycznych czy gazowych, transportu, możliwości korzystania z placówek służby zdrowia, prowadzenia nocnych działań ratunkowych itp. Widzimy więc, że tylko brak energii elektrycznej w jednej sekundzie cofa naszą cywilizację do średniowiecza. Opracowanie podzielono na trzy zakresy tematyczne. Zdobywania (A) wody, (B) pożywienia, oraz (C) zasad prowadzenia działań ratunkowych w terenie.

A. WODA

A1. Zawsze, kiedy jest obawa zatrzymania dostępu do wody z wodociągów, postaraj się napełnić nią wszystkie dostępne zbiorniki. Mogą to być puste butelki, wanna, worki foliowe. Wodę tą możesz zawsze zużyć, a wypadku klęski żywiołowej stanowi dla nas niezbędny zasób. Jeżeli masz dom wolno stojący, zbuduj w swoim ogrodzie stały zbiornik wody. Może nim być zwykle oczko wodne z rybkami, beczka. Zbiornik ten zawsze pomieści o wiele więcej wody niż jesteś to w stanie zgromadzić w wewnątrz mieszkania czy domu.

A2. Zbiorniki wodne jakie znajdują się w naturze mogą być trudno dostępne. Nie pij nigdy wody z takich zbiorników jeżeli nie wiesz, że jest ona czysta i nie skażona. Taką wodę należy filtrować. Jeżeli nie masz filtra turystycznego albo pastylek do uzdatniania wody wówczas wykonaj następującą procedurę.
W pobliżu zbiornika wody w odległości 2 m, wykop dołek jaki musi być głębszy niż lustro wody. Zaczekaj aż woda sama poprzez warstwę ziemi przesączy się do wykopanego dołka. Zbierz z powierzchni osady i brud jaki tam się pojawi. Wodą tą napełnij butelkę. Wykonaj prosty filtr. Wytnij dno np. plastikowej butelki, odwróć ją nakrętką do dołu. Na wysokości korka wypełnij ją kawałkiem materiału. Następnie zasyp go piachem, potem węglem drzewnym jaki sam możesz wypalić w ognisku. Najlepiej do tego nadaje się drzewo liściaste np. brzoza, klon. Ostatnią warstwę stanowi żwir. Przez taki filtr przesącz wcześniej uzyskaną wodę. Przesączoną wodę zagotuj. Woda w ten sposób pozyskana nadaje się do picia. Pamiętaj, że filtr wykonany domowym sposobem nie jest tak skuteczny jak filtr wyprodukowany przemysłowo. Naucz się jednak konstruować prowizoryczne filtry. Pozwolą one zminimalizować ryzyko zatrucia. Najważniejszym elementem zestawu filtrującego zawsze będzie węgiel aktywny. Wirusów i bakterii pozbędziesz się gotując wcześniej przefiltrowaną wodę. Nigdy nie pij wody bezpośrednio z natury, w czasach upadku cywilizacji każde poważniejsze zatrucie może odwodnić twój organizm i spowodować zgon.

A3. Zbieraj deszczówkę. Jeżeli w powietrzu występują pyły jakie mogą nieść z sobą zanieczyszczenia chemiczne czy radioaktywne – zastosuj opisany w punkcie A2 filtr. Przykłady jak przygotować zestaw urządzeń do zbierania wody deszczowej przedstawiono na stronie Totalizmu o nazwie „woda.htm”.

A4. Zimą wodę możesz uzyskiwać z śniegu lub lodu. Pamiętaj jednak aby wybierać do tego śnieg jaki zalega z dala od ewentualnych zanieczyszczeń. Nie używaj śniegu z samej powierzchni, zazwyczaj zalega on długo i jest narażony na opady różnych pyłów i zanieczyszczeń chemicznych. Po jego stopieniu zastosuj filtr z punktu A2. Pamiętaj: wodę zawsze pij przegotowaną. Tylko woda bezpośrednio z źródła ma szansę zachować odpowiednią czystość bakteryjną.

A5. Pozyskaj wodę z roślin, szereg roślin, szczególnie w okresie wiosennym, zawiera duże ilości zdrowej słodkiej wody. Wodę wyparowuję też ich liście, zaś chłodnymi nocami parę tę skropli ci zawiązany wokół nich worek plastykowy. Na wiosnę możesz też pozyskiwać sok z brzozy czy klonu. Pamiętaj, że sok ten będzie dostępny tylko w okresie wiosennym zanim drzewo wypuści liście. W sieci internetowej znajdziesz wiele filmów jak pozyskać sok z brzozy. Najprościej to nawiercenie na wysokości 1m otworu do jakiego wprowadzamy słomkę. Po tej słomce będzie ściekać sok drzewa. Pamiętaj, że sok ściągamy tylko z drzew jakich pień ma nie mniej niż 10 cm średnicy. W ciepłym klimacie wodę możesz pozyskać z niektórych rodzajów pnączy i orzechów kokosowych – patrz totaliztyczna strona „fruit_pl.htm”.

A6. Naucz się oszczędzać wodę. Nie koniecznie musisz w okresie jej braków używać ją do mycia naczyń itp. Zawsze najpierw oceń jaką ilość potrzebujesz do pica, potem do higieny, a to co pozostało możesz zużyć do innych celów. W okresie upadku cywilizacji twój dostęp do wody będzie cykliczny. Może to być spowodowane zarówno terenem po jakim będziesz podróżował jak i warunkami klimatycznymi. Najwięcej problemów będzie jednak sprawiać sama czystość dostępnych ujęć wody. Należy zakładać, że większość rzek, jezior, w krótkim czasie stanie się zatruta biologicznie i chemicznie. Dobrym przykładem jak może to wyglądać są opowieści z oblężonych serbskich miast podczas wojny domowej. Jeden z świadków tych wydarzeń opisuje, że pomimo to, że przez miasto przepływała spora rzeka, nie udało się z niej korzystać z wody. Po pierwsze w początkowym etapie wojny to tam najczęściej odbywały się polowania wrogich armii na lokalnych mieszkańców. Po kilku tygodniach kiedy walki ustały, rzeka była zasypana stertami płynących ciał, które uczyniły z niej cuchnący ściek.

A7. W dramatycznej sytuacji kiedy nie masz dostępu do wody, ogranicz jej utratę z organizmu, nie przegrzewaj ciała, podróżuj nocą, pamiętaj, że nawet własny mocz stanowi źródło płynów. Pamiętaj, że pijąc wodę w okresie jej braków, należy zachować umiar, szybko wypita woda zostanie szybciej wypocona przez organizm. Zawsze jak są ku temu okoliczności przygotuj sobie pewien możliwy do transportu zapas wody. W przypadku braku wody zawsze oceń jak długo twój organizm będzie w wstanie funkcjonować bez spożywania płynów. To bardzo ważne, abyś był w stanie w odpowiednim czasie określić jakie masz obecnie priorytety do realizacji. Na pewno tym priorytetem jest utrzymanie twojego organizmu w dobrej formie. Kontroluj twój stan odwodnienia, wystarczy naciągnąć skórę na dłoni. Czym wolniej będzie wracać do swojego pierwotnego położenia tym bardziej jest twój organizm odwodniony.

A8. Nie lekceważ skutków odwodnienia. Pamiętaj, że od braku wody zginiesz szybciej niż z głodu. Postępuj więc zgodnie z zasadą: najpierw płyny, potem kalorie, a na końcu sen.

B. POŻYWIENIE

B1. Zawsze w domu powinieneś mieć przynajmniej na kilka dni zapas pożywienia. Liczenie na to, że sklepy będą codziennie otwarte jest błędem. Naucz się jakie rodzaje pożywienia nadają się do długoletniego przechowywania. np. ryż, kasze, makarony, sól, cukier, suchary, konserwy – to jedne z rodzajów produktów, jakie nawet po kilku latach mogą nadal stanowić wartościowe źródło kalorii. Jeżeli zdecydujesz się posiadać w swoim domu jakiś zapas pożywienia, zawsze wybieraj produkty z długim terminem przechowywania oraz takie jakie na co dzień znajdują się w twoim jadłospisie. Pozwoli to na stałe rotowanie świeżości twoich produktów spożywczych, zawsze bowiem jedząc zapasy możesz je uzupełniać nowymi zakupami. W sieci jest wiele filmów dotyczących prepperingu, oglądaj takie filmy znajdziesz tam wiele porad ekspertów jak preppersi przygotowują się na trudne czasy. Pamiętaj, że twoje przygotowanie będzie zależne od wielu warunków i zasobów finansowych jakimi dysponujesz, ale nawet najmniejsze zabezpieczenie w tym zakresie da ci więcej czasu w odniesieniu do innych osób, które nic w tym kierunku nie zrobiły. Jeżeli już masz jakieś zapasy pożywienia i są one w większej ilości niż w przeciętnej rodzinie, nie chwal się tym faktem. Jest spora szansa, że wśród słuchaczy znajdzie się zły człowiek jaki będzie chciał odebrać ci je siłą. Pamiętaj też, że zapasy wymagają magazynowania, jest spora szansa, że będziesz musiał uciekać z danego terenu, wówczas twoje zapasy nie będziesz w stanie w całości zabrać z sobą. Jeżeli już bawisz się w gromadzenie zapasów, bardziej skup się na tzw. „beczkach przetrwania”. Stanowią je małe plastikowe beczki na artykuły spożywcze. W beczkach tych, w terenie w jakim zamierzamy przetrwać, zakopujemy zgromadzone zapasy jedzenia długoterminowego. Zawsze potem możemy je odkopać i skorzystać z kalorii jakie w ten sposób zgromadziliśmy. Należy pamiętać, że jedzenie zakopane w ziemi musi być przynajmniej na 1,3 metra głębokości. Tak aby uniknąć zbyt dużej różnicy temperatur pomiędzy zimą i latem. Na terenie Polski strefa przemarzania gleby jest na około 1,2-1,4 metra. Nie wierz jednak w swoje zapasy, że tylko one pozwolą ci przeżyć. Zapasy pożywienia to tylko jeden z kluczowych elementów prepperingu jaki dopiero w połączeniu z innymi elementami surwiwalu stworzy dla ciebie większą szansę na przetrwanie. Doświadczony prepper zawsze odpowie, że klucz do przetrwania, to umiejętności, otaczający nas ludzie, narzędzia w tym broń, środki medyczne i higieny, a na samym końcu zapasy żywności.

B2. Natura daje wiele możliwości pozyskania pożywienia, jedną z nich jest pierwotna czynność polowania. Jeżeli masz odpowiednie narzędzia jak łuk, broń, zawsze możesz upolować gołębia, czy inne zwierzę. Pamiętaj jednak, że tak samo w pierwszym okresie niedostatków będą robić inni. Na swój rewir łowiecki wybieraj więc miejsca jak najbardziej odludne ze względu na większą szansę powodzenia jak i twoje bezpieczeństwo wobec innych osób poszukujących pożywienia. Pamiętaj jednak, że polowanie to umiejętności, jeżeli myślisz, że będziesz w stanie upolować zwierzę nie mając żadnej wiedzy o zwyczajach danego zwierzęcia, o terenie w jakim występuje i o zasadach jakie musisz stosować aby się do niego odpowiednio zbliżyć, to twoje plany są jedynie marzeniami o wyjątkowym szczęściu. W okresie upadku cywilizacji również zwierzęta będą rzadkościami. W swoim życiu miałem okazje często obcować z dziką przyrodą. W swoich wspomnieniach najbardziej utrwalamy te dni, w których przyroda ta ukazywała swoje bogactwo. Nasze połowy ryb były obfite, polowanie udane. Patrząc jednak na statystykę wszystkich wypraw tylko niecałe 5-10% z nich faktycznie kończyło się sukcesem.

B3. Zbieraj rośliny jadalne. W przyrodzie jest wiele roślin, takich jak: lebioda, pokrzywa, szczaw, koniczyna łąkowa, koniczyna leśna, mniszek lekarski, liście brzozy, trawa pastwiskowa (niska), krwawnik, itp. Jeśli wiesz gdzie je znaleźć i jak zidentyfikować, wszystkie te rośliny nadają się do jedzenia. Jeśli zaś nadal ich nie poznałeś, wówczas pilnie wyszukaj ich nazw w Google, naucz się je rozpoznawać, po czym trenuj ich znajdowanie i identyfikowanie w terenie. Aby móc je konsumować, należy jedynie wcześniej je zebrać, umyć z pyłów, posiekać, i zagotować. Czym drobniej rozczłonkujesz daną roślinę tym łatwiej twój żołądek będzie w stanie ją trawić. Tak sporządzona zupa roślinna stanowi znakomite pożywienie. W każdym miejscu takich roślin jest wiele gatunków. Aby nauczyć się je rozpoznawać, najlepiej przeczytać kilka książek o miejscowych roślinach jadalnych. Pamiętaj, że o tym czy dana roślina jest jadalna decyduje również pora roku. np. igliwie świerka jest jadalne tylko z nowych wiosennych przyrostów, tak samo liści brzozy. Z niektórych rodzajów nasion traw możesz po zmieleniu uzyskać substytut mąki. Kiedy nauczysz się przygotowywać prymitywne potrawy: wspomnianą powyżej zupę z dzikich roślin, podpłomyki z mąki uzyskanej z wspomnianych nasion traw pieczone nawet na zwykłym kamieniu, smażyć bez tłuszczu mięso, suszyć lub wędzić je, będziesz w stanie przeżyć. Wspomniane powyżej potrawy dostarczą ci wszystkie niezbędne składniki odżywcze minerały, węglowodany i białko.

B4. Łów ryby, to prosty i bezpieczny sposób pozyskania białka. Rybę możesz łowić wędką jak i w pułapki. Jeżeli nie masz żadnego z wymienionych narzędzi, pamiętaj, że rybę można złowić ręką – wymaga to jedynie dużej cierpliwości i oczekiwania na chwilę w jakiej podpłynie do naszych nieruchomych dłoni. Ta umiejętność jest szczególnie ważna jeżeli blisko terenu w jakim zamierzasz przetrwać znajdują się zbiorniki wodne, takie jak rzeki, jeziora, oczka wodne, stawy. Pamiętaj, że umiejętność łowienia ryb nie jest prostą sztuką. Należy wcześniej poznać zasady jak, gdzie i na jaką przynętę można złowić rybę. Łowić ryby może praktycznie każdy ale tylko praktyka i wiedza jak to przebiega w terenie pozwoli ci zdobyć w ten sposób pożywienie. Jeżeli nie uda ci się opanować tej umiejętności zapamiętaj jak zrobić prostą pułapkę na ryby. Wykop obok zbiornika w jakim są ryby małe oczko wodne, następnie niewielkim kanałem połącz je z zbiornikiem. Jeżeli w zbiorniku tym są drobne ryby (narybek) z całą pewnością wpłynie on do twojego wykopanego zbiornika. Wówczas będziesz w stanie odciąć rybom drogę ucieczki i w ten sposób zdobyć pożywienie. Ryb w ten sposób nie złapiesz zbyt wiele, ale w trudnych czasach każda kaloria jest cenna.

B5. Naucz się zakładać sidła. W okresie pokoju proceder ten jest jak najbardziej nie moralny i nie legalny, ale w czasach głodu pozwoli ci zwiększyć szansę na przeżycie. Sidła zakładali traperzy, partyzanci. Ten sposób polowania pozwala pochwycić zwierzęta w wielu lokalizacjach jednocześnie. Pamiętaj jednak, że polowanie na sidła to zawsze nie moralność gdyż wiąże się to z cierpieniem zwierząt. Tą technikę stosuj tylko w okresie głodu, gdzie musisz wybierać twoje życie lub życie zwierzęcia. Jak zakładać sidła najlepiej nauczyć się z filmów i opracowań jakie opisują życie plemion Amazonii, Aborygenów, czy ludów zamieszkujących północ globu, no. Grenlandia, Syberia.

B6. Opanuj sztukę wędzenia i suszenia mięsa, warzyw, owoców. Pamiętaj, że jeżeli nawet upolujesz zwierzę, bardzo często nie będziesz w stanie zjeść go w całości, a bez lodówki i środków konserwujących twoje mięso czy zebrane owoce, już po kilku dniach nie będzie się nadawać do spożycia. Najprostszym sposobem jaki w terenie używają ludy indiańskie jest wędzenie lub tylko suszenie drobno pokrojonych plastrów mięsa, owoców, roślin. Czym są one cieńsze przypominające liście drzew tym szybciej wyschną. Jeżeli takie pożwienie wcześniej nasolisz będzie dość długo możliwe do spożycia. Jeżeli wędzisz mięso, do ognia wrzucaj gałęzie jałowca. Jałowiec jest bakteriostatyczny i w prosty sposób konserwuje mięso.

B7. Uprawiaj warzywa podczas dłuższego przebywania w danym terenie. Pamiętaj, że nawet ziemniaki posadzone w lesie ocaliły od głodu nie jednego partyzanta podczas II wojny światowej. Szereg roślin, szczególnie warzyw możemy więc posadzić w różnych odosobnionych miejscach. Tam mogą one rosnąć bez naszego stałego nadzoru. Jeżeli nawet stracimy kilka takich upraw, które zjedzą zwierzęta lub inni głodni ludzie, zawsze część z nich zdąży wyrosnąć i pozwoli nam zaspokoić głód. Ten rodzaj zdobywania pożywienia wiąże się również z umiejętnością pozyskiwania nasion. Nie jest to trudne np. jedząc pomidora, ogórka, dynie, często wyrzucamy jego część środkową, a to właśnie tam znajdują się nasiona.

B8. Czytając książkę o roślinach jadalnych w danej strefie klimatycznej, jak np.: pędy świerka, koniczyna leśna, korzeń tataraku, pałka wodna, liście brzozy, leśne jagody, borówki, poziomki, maliny, jeżyny, czeremcha, czarny bez, lebioda, babka zwyczajna, itp., postaraj się zlokalizować miejsca gdzie one występują. Na pewno teren w jakim zamierzasz przeżyć jest na tyle duży, że miejsc w jakich znajdziesz niniejsze rośliny jest wiele. W czasie głodu nie możesz tracić czasu na poszukiwanie takich miejsc. Celem artykułu nie jest dokładne opisanie każdej jadalnej na świecie rośliny, a drogi czytelniku pamiętaj, niezależnie w jakiej części świata żyjesz zawsze miejscowi mieszkańcy mogą ci powiedzieć co jest jadalne, w jakiej porze roku występuje w przyrodzie i jak taką roślinę czy grzyba znaleźć. Wiedza na ten temat jest ogólnie dostępna np. patrz http://1000roslin.pl/category/rosliny-jadalne/ czy https://morningchores.com/edible-wild-plants/ .

B9. Naucz się rozpoznawać grzyby jadalne, oraz odróżniać je od podobnych do nich grzybów trujących. Wszakże jesienią na łąkach znajdziesz pieczarki, na przydrożach – grzyby zwane „sowa” lub „kania”, zaś w lasach borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki, rydze, opieńki, boczniaki i zatrzęsienie innych smacznych i zdrowych grzybów jadalnych. Sporo z nich można zjadać nawet na surowo, niektóre wymagają pieczenia lub gotowania. Znakomitą cechą grzybów jest możliwość suszenia co ułatwia przechowywanie nawet w okresie zimowym.

B10. Owady, ślimaki, dżdżownice, żaby i węże, to jedno z wielu źródeł białka podczas głodu. Pamiętaj, że natura w boskiej dalekowzroczności stworzenia została tak ukształtowana, że owady czy ślimaki trujące posiadają barwy ostre odstraszające (podobnie jest z roślinami). Ten przejaw moralności w świecie roślin i zwierząt, pozwala ostrzec inne stworzenia przed ryzykiem zatrucia. Nie jedz takich zwierząt, roślin, jak nie jesteś pewien, że nie są trujące. Dobrym rozwiązaniem jest przeczytanie przynajmniej jednej książki o kuchni średniowiecznej biedoty. To właśnie te potrawy ratowały od głodu biedotę. Np. zwyczaj jedzenia przez francuzów, żab i ślimaków urodził się podczas okresu rewolucji francuskiej. Wtedy to głodne masy ludzkie nauczyły się jeść udka żabie i ślimaki, jakie były doskonałym źródłem białka. Z kolei w Polsce w czasie drugiej wojny światowej w dniach głodu ludzie zjadali muchy przypalane (dezynfektowane) na gorącej blasze. Drogi czytelniku zwróć uwagę, że również wówczas upolowanie jelenia czy dzika nie było łatwą sprawą pomimo faktu, że w przyrodzie tych zwierząt było o wiele więcej niż dziś. Duże zwierzę w czasie głodu stanowi również rodzaj spiżarni dla osób jakie zarządzają danym terenem. Np. w czasie okupacji hitlerowskiej, kłusownictwo było karane śmiercią. Pamiętaj, że ślimaki czy dżdżownice, najłatwiej znaleźć po deszczu lub porą nocną.

B11. Podczas głodu oszczędzaj kalorie, pamiętaj, że zwiększony wysiłek, zimno i nie odpowiednio odziane ciało zwiększają zapotrzebowanie na energię. Naucz się jak funkcjonuje twój organizm, abyś w porę wiedział co złego się z nim dzieje. Pamiętaj, że człowiek zamarza od nóg, a sen na mrozie to największy twój wróg. Oszczędzanie kalorii nie ma na celu stałego głodowania, a takiego dostarczania organizmowi kalorii i minerałów, aby jak najmniej korzystał z zapasów tłuszczu jakie zgromadził.

B12. Nigdy nie spożywaj jedzenia porzuconego, a zawsze sprawdzaj, czy nie jest popsute albo specjalnie zatrute. Zawsze powąchaj takie pożywienie i posmakuj. Możesz to uczynić zjadając niewielką ilość i obserwując reakcję organizmu. Miej wówczas w pogotowiu węgiel drzewny, najlepiej brzozowy, jaki pozwoli ci szybko odtruć układ pokarmowy. W przypadku stwierdzenia zatrucia, postaraj się wypłukać swój żołądek pijąc duże ilości wody i zmuszając się do wymiotów. Pamiętaj też, że często jedzenie jakie zostało porzucone to zasadzka lub przykład tego, że ten który wcześniej je spożywał zatruł się nim. Jedzenie jakie będziesz znajdywał i jakie da się spożywać, zazwyczaj będą stanowić pojedyncze produkty w opuszczonych mieszkaniach czy magazynach.

B13. W okresie głodu stale będziesz poszukiwał pożywienia. Jeżeli kochasz zwierzęta możesz mieć psa. Pies odpowiednio wytrenowany będzie w stanie szybciej i sprawniej wytropić skrytki z jedzeniem. Będzie też w stanie znaleźć jedzenie w przyrodzie. Psa takiego możesz w okresie pokoju wytresować i z pewnością odwdzięczy ci się w czasach głodu jako przyjaciel, stróż i obrońca. Poszukując jedzenia kieruj się zasadą jak największego prawdopodobieństwa sukcesu. Wybieraj więc teren w jakim jest jak najmniej poszukiwaczy tobie podobnych. Tam gdzie inni już byli nie znajdziesz zapasów pożywienia, możesz natomiast natknąć się na zdesperowanych głodnych ludzi. Poszukuj więc jedzenia w przyrodzie, lub na terenach słabo zaludnionych, z nielicznymi gospodarstwami.

B14. Nigdy nie okradaj innych ludzi z resztek jedzenia. Jest to czyn wyjątkowo nie moralny. Już zwykła logika wskazuje, że okradając w okresie głodu innych musisz się liczyć z ich wyjątkową reakcją obronną. Nawet wielki głód nie jest wart tego abyś ryzykował w walce swoim lub innych ludzkim życiem. Pamiętaj, że jutro też jest dzień, który może wiele zmienić. Stawiaj więc aktywny opór wobec tych wszystkich, którzy będą chcieli cię okraść z zapasów pożywienia jakie posiadasz.

C. ZDROWIE

C1. Natura dostarcza wiele roślin zielarskich jakie pozwolą poprawić twój stan zdrowia. Przeczytaj przynajmniej jedną książkę o roślinach leczniczych jakie występują w twoim klimacie. Naucz się je rozpoznawać w terenie. Dowiedz się na jakie schorzenia i w jaki sposób była używana dana roślina. np. czy wiesz, że zwykła łodyga maliny zaparzona w wrzątku stanowi świetną herbatę, a przy okazji ma właściwości rozgrzewające. W sieci znajdziesz wiele kanałów o preppersach, którzy używają roślin leczniczych. Wiedza jaką w ten sposób pozyskasz, pozwoli ci łatwiej przygotować scenariusz własnych ćwiczeń prepperingu. Pamiętaj, że tylko w ten sposób utrwalisz sobie zdobytą wiedzę. Oglądanie filmu jak rozpalić ognisko w lesie po burzy to nie to samo, jak zrobienie to samemu. Naukę wiedzy o roślinach leczniczych zacznij od najlepszych opracowań np. dr. Henryka St. Różański. Naukowiec ten dokładnie opisał i wyjaśnił działanie na nasz organizm danej rośliny oraz sposób przygotowania różnego rodzaju substancji roślinnych. Opisy powinny zawierać nazwy łacińskie, co pozwoli na identyfikację roślin w różnych językach świata. np. http://rozanski.ch/fitoterapia1.htm . Najważniejszą rzeczą w przetrwaniu jest sama wola przeżycia. To ta wola zmusza nas do planowania, przygotowania odpowiednich zapasów, narzędzi, wiedzy, poznania odpowiednich ludzi na których możemy liczyć w trudnych chwilach. Zagłada, reset cywilizacji lat 2030 zweryfikuje nasze wcześniejsze działania, naszą moralność i duchową wolę przetrwania. Preppersi, którzy stale przygotowują się na różnego rodzaju zagrożenia życiowe, ostrzegają że samo przygotowanie powinno być rozpoczęte jak najwcześniej. Potem jedynie weryfikujemy swój plan, zasoby i sprzęt. Patrząc na sytuację światową jaką wyłoniło nam zdarzenie Covid-19, można dojść do następującego wniosku. Wszyscy myśleliśmy, że mamy jeszcze dużo czasu, że to jeszcze 10 lat, może dłużej. Nikt oprócz nielicznych prepersów, czytelników opracowań totalistycznych, naukowców, nie wziął pod uwagę faktu, że sam upadek naszej cywilizacji zaczął się o wiele wcześniej, a lata 2030 będą już tylko jego apogeum. Dlatego też ci wszyscy, którzy przeczytali niniejszy artykuł, oglądali film „Zagłada ludzkości 2030” muszą podjąć decyzje, czy kupić nowy telewizor, konsolę do gier, wyjechać na lepsze wakacje czy też poświęcić środki na zakup sprzętu survivalowego, a wolny czas spędzić na czytaniu książek o ziołolecznictwie. To decyzja indywidualna każdego z nas. Zanim ją podejmiemy popatrzmy na swoich bliskich i zastanówmy się, czy jeżeli upadek nadejdzie, możemy mieć pretensję do losu, że nas to spotkało. Odpowiedź na to pytanie, niech każdy nas udzieli sobie sam.

C2. Zawsze miej przy sobie sól, to najprostszy sposób na uzupełnienie minerałów. Czym sól jest bardziej grubo-ziarnista tym lepiej. Sól to doskonały konserwant. Pamiętaj, że nawet kamienie można używać w lecznictwie np. rozgrzany w ognisku kamień stanowi substytut termoforu. Mongołowie stosują tą technikę na pustyni Gobi jaka nocą zamienia się w zimne i mroźne miejsce. Palą wówczas ognisko do jakiego wrzucają kamienie. Potem żar wraz z kamieniami zasypują ziemią. Na tak przygotowanym miejscu kładą koce i śpiwory. Kamienie potrafią wówczas oddawać ciepło całą noc i nie jeden traper nawet podczas dużego mrozu mógł w cieple odpoczywać.

C3. Korzystaj ze słońca. Pamiętaj, że promienie słoneczne umożliwiają produkcję witaminy D, jaka decyduje o twojej odporności. Nie chroń się przed słońcem cały dzień, pozwalaj aby co jakiś czas promienie słoneczne mogły ogrzać twoją skórę. Jest to szczególnie ważne dla osób mieszkających z dala od strefy zwrotnikowej. Np. ludzie północy często cierpią na różne schorzenia. Jedną z ich przyczyn jest konieczność przebywania zimą w zamkniętych pomieszczeniach i braku słońca. Słońce zabija ale tylko na pustyni z odwodnienia oraz na dużych wysokościach, gdzie pole magnetyczne nie jest na tyle skuteczne aby filtrować szkodliwe promieniowanie. Problem ten dotyczy pilotów i kosmonautów. Dla przeciętnego człowieka wystąpiłby jedynie w przypadku zaniku pola magnetycznego ziemi co jednak byłoby bardziej śmiertelne dla ludzkości niż załamanie współczesnego systemu cywilizacyjnego.

C4. Dbaj o higienę. W okresie głodu i koczowniczego trybu życia, to podstawowy warunek twojego zdrowia. Przy każdej nadarzającej się okazji myj całe ciało i pierz ubrania. Pamiętaj, że ubranie schnie nawet na mrozie. Musisz jedynie dbać o to aby wykruszać co pewien czas z niego lód. Dosuszysz je już przy ognisku. Na pustyni do mycia możesz użyć suchego piasku. Nie pozbawi cię on brudu tak jak woda ale pozwoli ci odpowiednio złuszczyć naskórek. Technika mycia piaskiem nigdy jednak nie zastąpi wody – to jedynie substytut.

C5. Nie narażaj się na urazy, zaziębienie. Pamiętaj, że w trudnych czasach najmniejsza choroba może doprowadzić do śmierci. Nie lekceważ żadnej niedyspozycji. Jeżeli poczujesz, że coś niedobrego dzieje się z twoim organizmem, pamiętaj, że najważniejszym priorytetem jest aby wyleczyć niedyspozycję. Pamiętaj o prostych zasadach np., że węgiel drzewny odtruwa, ciepło leczy zaziębienia, zimno jest dobre na stłuczenia, głodówka odtruwa, a odwodnienie truje nerki. Zasad tych jest oczywiście dziesiątki, ważne jest jednak abyś znał te najważniejsze i rozumiał jak działa twój organizm. Jeszcze w okresie pokoju, dbaj o uzębienie. Pamiętaj, że nawet współczesna pandemia udowodniła, jak trudno nam żyć bez dostępu do gabinetów stomatologicznych. W latach ewentualnego upadku nie będzie już szpitali, placówek służby zdrowia. Czym nasze ciało w tych latach będzie zdrowsze, bez przewlekłych urazów i chorób, tym większa szansa aby przetrwać upadek i załamanie obecnej cywilizacji.

C6. Naucz się masażu, akupresury, te proste w stosowaniu techniki pomogą ci w wielu sytuacjach. Nie wiem czy wiesz drogi czytelniku, że zwykłe uciskanie zewnętrznych części piszczela pozwalało w starożytności chińskim wojownikom przejść o dwa razy dłuższy dystans niż mogli by to zrobić bez technik masażu. Masaż to ważny czynnik zdrowia. Pomoże on i tobie i bliskim z jakimi będziesz wędrował chroniąc się przed zdesperowanymi ludźmi poszukującymi pożywienia i wody.

C7. Uprawiaj sport. Jeżeli będziesz stale sprawny masz większe szanse przetrwać. Jak mówi wschodnia medycyna choroby dzielą się na choroby serca, choroby płuc i choroby od bakterii i wirusów. Jeżeli trenujemy mamy mocniejsze serca, nasze płuca i układ oddechowy również stają się mocniejsze. Pocąc się wyrzucamy z organizmu toksyny, co zmacnia nasz układ odpornościowy. Będąc sprawni mamy również mniejszą szansę na urazy typu zwichnięcie nogi, złamania. Mamy też większą szansę, aby uciec przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Uprawiaj więc sport, bądź sprawny zanim nadejdą gorsze czasy.

C8. Naucz się zasad udzielania pierwszej pomocy. Pamiętaj, że słynne 5 minut od wypadku, ataku serca, podtopienia to kluczowy czas. Trenuj nawet na sobie zakładanie opatrunków, dowiedź się wszystkiego co musisz wiedzieć o zabezpieczeniu rany, jej odkażeniu, a nawet zszyciu. Poczytaj jak tamować krwotok, jak usztywniać złamaną kończynę. To proste podstawowe dziedziny ratownictwa. Niniejsze umiejętności mogą w przyszłości ocalić twoje i innych ludzi życie. Zanim nastaną trudne czasy postaraj się przygotować dobrze wyposażoną apteczkę. Oprócz leków, bandaży, środków odkażających dobrze by było aby posiadała mini zestaw chirurgiczny jaki pozwoli ci zszyć ranę, ściągnąć płyn z stłuczonego miejsca, a nawet wyciągnąć ciało obce jakie wbiło się w twoją ranę. Pamiętaj, jednak, że bez wiedzy medycznej możesz wykonać tylko niektóre czynności, a w innym wypadku brak fachowej medycznej wiedzy może zabić szybciej osobę ratowaną niż sama rana. Dobrze by było aby w grupie w jakiej zamierzasz przetrwać znajdowała się przynajmniej jedna osoba, przeszkolony ratownik czy lekarz.

C9. W szczytowym okresie zagłady, pandemii, czy wojny unikaj ludzi. Pamiętaj, że większość z nich będzie w stanie cię zabić za kromkę chleba. Bardzo też duża ilość z tych osób będzie nosicielami różnych bakterii i wirusów. Nie narażaj się na zarażenie jakąś chorobą jeżeli możesz uniknąć osób zarażonych, agresywnych. Ciekawość lub lekkomyślność w takich czasach może zabijać.

C10. Jeżeli znajdziesz na swojej drodze chorego, rannego, udziel mu niezbędnej pomocy. Pamiętaj, że czasami ty też możesz znajdować się w podobnej sytuacji i jeżeli los jednak zdecydował abyście się spotkali zachowaj się jak przysłowiowy dobry samarytanin. Nie narażaj się jednak na zbędne ryzyko, oceń zawsze moralność osoby jaką spotkałeś i jaka wymaga pomocy. Sprawdź czy to nie pułapka zastawiona na twoją grupę niczym koń trojański.

Reasumując, jeżeli wyciągniemy wnioski z obecnej pandemii, kierunków naszego rozwoju jako cywilizacji, wówczas rozsądnym wydaje się zdobycie wyżej wymienionej wiedzy i wyposażenia. Nawet będąc optymistą musimy wiedzieć, że odkładanie wszystkiego na ostatnią chwilę nie będzie mądre. Oczywiście nie wiemy jak skończy się obecna pandemia, czy doprowadzi do mega kryzysu lub wojny. Widząc zamieszki na ulicach miast Europy, USA, itp., zastanawiamy się, co się dzieje, oraz czy faktycznie upadek cywilizacji już zbliża się do apogeum. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i widmo nadchodzącego upadku stanowić będzie dla nas jedynie teoretyczną lekcję moralną. Jeżeli jednak los zdecydował, że lata jakie opisywał film „Zagłada Ludzkości 2030” nadejdą szybciej, to tym bardziej pilne rozpoczęcie przygotowań może ocalić nam i naszym bliskim życie. Oparty na „pieniądzach” świat jaki znaliśmy pokazał, że nie ma mocnych fundamentów i że bezpieczeństwo jutra nie jest już takie pewne jak przed Covid-19. Ludzie moralni są samowystarczającymi preppersami, nie liczą na innych, nie są pasożytami, ale biorą sprawy w swoje ręce. Od nas zależy jaką drogę teraz wybierzemy. Każdy może mieć odmienne zdanie i sam zdecydować o swojej moralności. Starzy ludzie, którzy są na progu obecnej doczesności zawsze mają tu jedno zdanie, niemoralność ostatecznie nie popłaca. Za zło, lekkomyślność, lenistwo, naiwność czy głupotę zawsze musimy zapłacić. To nie jest opcja wariantów naszego życia, ale jedno z praw moralnych jakie wymusza od nas zapracowanie na wszystko co jest dla nas wartościowe. Jeżeli chcemy być gotowi przeżyć ewentualny upadek cywilizacji musimy włożyć wcześniej sporo czasu i energii w przygotowania.

Jako przyjaciel Pana Profesora Pająka i uczeń jego dorobku naukowego zachęcam do obserwowania publikacji Totalizmu i tym samym samodzielnego myślenia nad tym co teraz doświadczamy. Powyższy opis to jedynie część instrukcji jak i od czego zacząć swoje przygotowania do nadciągających lat 2030-tych. Być może nasze cywilizacja ocknie się z obecnego marazmu, prawi i mądrzy ludzie zasiądą na miejscach wielu dzisiejszych przywódców świata, zaś obecne „pieniądze” jakie tylko eskalują wszelkie zło zostaną zastąpione przyszłą szczęśliwością zaprojektowanego przez Boga zjawiska „nirwany” – tak jak wyjaśniane jest to na totaliztycznej stronie o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Gdyby tak się stało, ludzkość przetrwa, a nadciągające lata jej upadku nigdy się nie wydarzą. Jeżeli jednak nic takiego się nie stanie, korzystajmy z mądrości ludowej „chcesz mieć pokój szykuj się do wojny” ~ Tytus Liwiusz.

* * *

Dr inż. Jan Pająk, prowadzący niniejszy blog, serdecznie dziękuje autorowi powyższego wpisu, Polakowi i Totaliźcie, Sławomirowi Jabłońskiemu, za przyjęcie zaproszenia, aby powyższa jego prezentacja była opublikowana w dniu 2020/6/17 jako wpis numer #323 do blogów totalizmu, a także powtórzona w „tomie S” opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm”) oferującego pełne treści wszystkich wpisów do blogów totalizmu. Prezentacja ta jest już trzecią z kolei, z trzech o numerach #300, #314 i #323 do jakich przygotowania autor tego bloga zaprosił Pana Jabłońskiego – z uwagi na jego wysoką praktyczną i już sprawdzoną w działaniu ekspertyzę w tych sprawach. Ta trzecia prezentacja informuje zainteresowanych na jakie postępowania i przygotowania powinni położyć największy nacisk aby powiększyć swą szansę przeżycia nadchodzącej zagłady ludzkości lat 2030-tych. Poprzednia z owych trzech prezentacji, wyjaśniająca jak się maskować i ukrywać w czasach zagłady i bezprawia aby zwiększać swą szanse przeżycia opublikowana była w dniu 2019/9/17 jako wpis numer #314 do blogów totalizmu, a także powtórzona w „tomie S” opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm”) oferującego pełne treści wszystkich wpisów do blogów totalizmu. Z kolei pierwsza z nich, wyjaśniająca jaki sprzęt jest niezbędny aby ułatwić przeżycie w dziczy, opublikowana była w dniu 2018/7/30 jako wpis numer #300 do blogów totalizmu, zaś powtórzona jako pierwszy wpis z „tomu T” wyżej wymienionego opracowania [13] (dostępnego, między innymi, poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” – odnotuj, że z uwagi na użycie w nich malejącej numeracji stron, tomy T i S opracowania [13] swe pierwsze wpisy publikują na samym końcu).

Powodem przygotowywania powyższych trzech prezentacji jest, że zdaniem prowadzącego niniejszy blog, do zagłady tej trzeba się starannie przygotować aby mieć jakiekolwiek szanse znalezienia się w grupie owych zapewne zaledwie około jedynych z każdego tysiąca obecnie żyjących ludzi, którzy przeżyją szybko nadchodzącą zagładę ludzkości z lat 2030-tych (tj. przeżyją zagładę o jakiej ostrzega totaliztyczna strona o nazwie „2030.htm” oraz streszczający ją darmowy film z YouTube o tytule „Zagłada Ludzkości 2030” jaki można sobie uruchomić albo np. ze strony „djp.htm” – zestawiającej wszystkie darmowe widea z YouTube powstałe z bezpośrednim udziałem dra inż. Jana Pająk, albo też uruchomić go bezpośrednio z następującego jego internetowego adresu: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Wypracowanie zaś wymaganych umiejętności (i nabycie praktycznej umiejętności ich używania), zgromadzenie wymaganego do przeżycia sprzętu i planów przeżycia czytelnika, oraz poznanie wymaganej do przeżycia wiedzy, jest istotną składową tego przygotowywania się do przeżycia zagłady prowadzeniem koczowniczego życia i żywienia się owocami natury. Pasywnym bowiem poleganiem tylko na zapasach uprzednio zgromadzonych w miastach, czy we własnych domach albo bunkrach, tej trwającej wiele lat zagłady zapewne NIE da się przeżyć.

W tym miejscu powinienem dodać, że z moich badań wynika, iż ludzkość mogłaby uniknąć tej zagłady, gdyby wzorując się na losach Bibilijnego miasta „Niniwa” podjęła wysiłek drastycznej zmiany swych postępowań. To jednak wymagałoby podjęcia i wdrożenia decyzji całkowitego zaprzestania używania „pieniędzy”, jakich narkotyzująca ludzi szatańska moc jest głównym źródłem wszelkiego zła na Ziemi. Wyeliminowanie „pieniędzy” z użycia jest bowiem proste – wymaga jedynie zastąpienia ich dotychczasowych funkcji przez przyszłe działanie „szczęśliwości” zaprojektowanego przez Boga zjawiska „nirwany” – tak jak wyjaśniają to punkty #A1 do #A4 z totaliztycznej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm” oraz oparte na nich wpisy #320 i #321 do blogów totalizmu. Jednak na przekór iż moja propozycja pokojowego i demokratycznego wdrażania nowego „ustroju nirwany”, który właśnie zastąpiłby szerzące zło „pieniądze” przez „nirwanę” konstruktywnie budującą szczęśliwość i zamożność ludzkości, jest publikowana już od 2006 roku, niestety nadal niemal nikt NIE bierze poważnie tej możliwości zbiorowego ratunku przed szybko nadchodzącą zagładą. Po kilku zaś następnych latach takiej zwłoki, na uratowanie naszej cywilizacji z pomocą „ustroju nirwany” stanie się już za późno.

Tekst niniejszego wpisu #323 jest też publikowany w „tomie S” opracowania [13] dostępnego za pośrednictwem totaliztycznej strony internetowej o nazwie „tekst_13.htm” (aktualizacja z dnia 17 czerwca 2020 roku, lub później). W owym opracowaniu [13] powyższa prezentacja jest publikowana z wykorzystaniem wszelkich możliwości internetu (takich jak: powtarzalne aktualizowanie, użycie „zielonych linków” realizujących połączenia ze wskazywanymi nimi stronami już po kliknięciu na nie myszą, użycie ilustracji, kolorów, wyróżnień, podkreśleń, itp.). Najnowsza aktualizacja strony „tekst_13.htm” już jest dostępna dla zainteresowanych czytelników m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm
http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm
http://nirwana.hstn.me/tekst_13.htm
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

Każdą z totaliztycznych stron jakiej nazwa jest znana, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy „tekst_13.htm” dołączą nazwę tej mojej strony, jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „partia_totalizmu.htm” np. z witryny o adresie http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy zaprezentowany tu temat, w tym i niniejszy, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #323). Oryginalnie istniało aż 8 blogów totalizmu. Trzy ostatnie z owych oryginalne pozakładanych blogów totalizmu, jakie w chwili publikowania niniejszego wpisu #323 ciągle NIE zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, a stąd jakie nadal udostępniają większość publikowanych na tych blogach wpisów, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Starannie bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na owej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

#322E: Collected but ignored by scientists material evidence for the secretive formation of hurricanes and tornadoes by giant starships of the design and capabilities of my Magnocraft

2020/06/07

Motto: „At a sufficiently high level of technical sophistication, ‚everything that is conceivable is also feasible’.” (One-sentence-long summary of our film „Future Propulsions” discussed below in the caption under „Film #J3b”)

#322E: Collected but ignored by scientists material evidence for the secretive formation of hurricanes and tornadoes by giant starships of the design and capabilities of my Magnocraft

On web sites of totalizm there are as many as three web pages about the technical, means about NOT natural (but still NOT detected by our „official atheistic science”), creation of destructive winds. The first of these is the web page about the technical creation of destructive „tornadoes” – i.e. the web page named „tornado.htm”. The next two of them are web pages about the technical creation of destructive „hurricanes”, one of which is named „katrina.htm”, while the other one is named „hurricane.htm”. On all these web pages I documented empirical evidence which reveals that both, all „tornadoes” and all „hurricanes”, are formed technically on Earth by giant working starships built especially for carrying out works at a planetary scale, which due to the similarity of their functions to our „tractors” I named „planetors”. Only that in order to NOT be noticed by people, these „planetors” above Earth normally fly in the state of so-called „telekinetic flickering” (described e.g. in item #C1 from the web page named „dipolar_gravity.htm”), which state makes them invisible to human eyes and easily permeable-through by solid objects, airplanes, rockets, etc. The above web pages describing empirical evidence for technical creation of destructive winds, I started to publishing when in 2005 and 2006 I established that „the natural speeds of counter-matter that propel air movements in winds, tornadoes and hurricanes, without the use of advanced technology are NOT able to reach the destructive values”. This in turn implied that tornadoes and hurricanes can be formed only with the use of advanced technical devices – which accelerate the movement of counter-matter above its natural speed. Unfortunately, many readers of that evidence that I gathered on my own, either ignored it completely, or accepted it with a „pinch of salt” – as if it was some kind of unverifiable myth. That treatment of the results of my research again convinced me that present people notice and accept uncritically only whatever is „officially” broadcast on television – even if it was obvious nonsense. Therefore, in items of „part #J” from the web page mamed „hurricane.htm” (from which this post was adapted) I decided to additionally describe, explain and correctly interpret other evidence verifiable by almost every interested person, which by being similar to the one previously collected by myself and already described for a long time (among others on the above mentioned my web pages) this time was shown on television because it was accumulated (but later ignored) by „official atheistic science” – means by well-equipped and well paid professional scientists. Analyzes of this costly „television” evidence also clearly confirm whatever I discovered and described as a „hobbyist” many years ago without having any cash for this purpose, namely confirm that tornadoes and hurricanes are actually induced on Earth in a technical (i.e. NOT natural) manner by giant invisible starships. Only to notice that this „television” evidence also confirms such technical induction of tornadoes and hurricanes, one needs to explain and interpret it without following the typical for the publications of present „official atheistic science” propensity to prejudices and to bypassing „taboo” topics, about which propensity from my past personal experience it appears that they are most often caused by the fear of losing a good job and easy earnings (i.e. by the fear of losing the „money” which on Earth is the narcotizing people source of all evil) – which loss of a job in our civilization is always provoked by anyone’s attempt of „refusing” to follow the line of officially disseminated, e.g. scientific, lies.

#J1. Why even destructive tornadoes and hurricanes have their beneficial consequences:

Motto: „To learn good, you must personally suffer the effects of evil – means no intellect is to abandon serving evil to others, until personally experiences how evil feels and why evil was served to him/her/it.” (The essence of my personal life experiences summarized in items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”.)

Each one of us probably heard the Polish proverb „There is nothing bad that does not bring about something good”, and some probably also know the frequently repeated in publications of totalizm its truthful inverse stating that „There is NO such good that would NOT generate any form of evil”. The life truths contained in them both are also confirmed by the experience of many other nations which have written them into a whole series of their proverbs. Thus, for example, the Dutch people have the proverb saying „What brings bread to one, brings death to another” (in the original: „De één z’n brood, is de ander z’n dood”). The English have the proverb „The life of a wolf is the death of a lamb”. In turn the Chinese have the proverb „Good husbands always have bad wives, while good wives always have bad husbands” – about the truth of which I learned for myself. (When I investigated the reason for the truth of this Chinese proverb, I found a rather interesting situation. Namely, in every marriage the side that is more „bad” always forces its will on the side that is „good”, while the „good” side is always too good to force „bad” side to anything. As a result, if any component of the marriage is bad, its evilness „educates” the other side towards good – the truth of this finding is confirmed by e.g. an old Russian tale with a moral that anyone can watch from a video at the address https://www.youtube.com/watch?v=1_BS7UGKZEo .) The beneficial effect of the experiencing of evil is also indicated by sources other than just proverbs – an example is the article which I described in item #A3 from my web page named „god_proof.htm” and which argued that a child of rich parents usually grows up to be a misfit and snob for the simple reason that he/she/it have not experienced nor understood evil (that is, which article „between the lines” explained some of the reasons for Jesus’ statement in the Bible that „it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven” – Matthew 19:24, Mark 10:25, Luke 18:25). No wonder that for upbringing people God often uses the so-called „principle of reversals” which I described, amongst others, in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm”.

In other words, in the absolute dimension there is NO such thing as „evil” or „good”, but there are only „events” which depending on the purpose for which they are triggered and from whose point of view they are considered, can be categorised to be both, „bad” and „good” – e.g. a sheep mauled by a wolf, by a sheep is felt as evil, but by a wolf as good. So it is NOT surprising that the superior powers looking at something from the absolute dimension use these „events” as kinds of „tools” that lead to the intended goal. Only that in order NOT to break or spoil people, these tools should be kept in a state of constant balance, while the „evil” caused by them should be limited to the absolutely necessary minimum – similarly as this is required by old Chinese knowledge of „yin and yang” – a fragment of which knowledge I am describing e.g. in item #B2 from my web page named „fruit.htm”.

Most readers ignore the evidential value of materials documented both on my web pages about „hurricanes” and on the web page about „tornadoes” – which confirm that some superior power uses gigantic sizes of invisible starships with a principle of operation similar to my Magnocrafts for technical formation of hurricanes and tornados on Earth. For some of these readers the mere fact that in order to build such giant starships, one needs to be at a much higher level of knowledge, civilization, and thus also much higher morality than people, it is enough to reject even the consideration whether the evidence which I present in this matter may represent the truth. However, if one considers that a higher level of knowledge, civilization and morality also means an increased awareness that „evil” and „good” are only two different consequences of „events” which in many situations must be used alternately as the only „tools” capable of breaking through arrogance of people to achieve their goals, then motivating with such reasoning the rejection or ignoring of evidence which I present in this post (and in web pages indicated above) is without justification.

So in order to make aware here that „hurricanes” and „tornadoes”, and all other forms of weather „anomalies”, regardless of causing what many people perceive as „evil”, also cause „good”, I will show here a few examples of „good” resulting from them. And so, for example, they destroy, overturn and kill everything that is old, rotten, weak, bungled, etc., i.e. old decayed trees, old termite-eaten telephone and electric poles, improperly built houses and poor roofs, etc. – so without their „work” almost no one would be mobilized to replace the old ones with new ones or to build strong, high-quality structures. Strong winds also move seeds, pollen and other sought after ingredients to the areas where they are needed. If there were NO destructive winds, nothing would force governments to employ numerous people to carefully study them and to find safeguards against their destructive power, as well as to improve designs and erect buildings of ever better quality – similarly as if there were no „mosquitoes”, no one would study how to eliminate malaria. They also create employment for many people who film or describe them, warn about their coming, etc.

However, the most significant benefit from the existence of evil was discovered only as part of the formulation of the philosophy of totalizm. It states that the existence of evil is necessary to restore absolute justice. After all, according to the findings of totalizm, every single person and every group intellect affected by some kind of evil, previously deserved it with his/her/its own similarly harmful action. However, there is a serious problem with the realization by today’s people of the existence of this absolute justice – I discussed it in detail in item #B3 from my web page named „portfolio.htm” and in post #272E to blogs of totalizm. This problem is that at today’s moral level of humanity, everyone is able to see only that someone has been harmed by some kind of evil, but practically almost nobody neither investigates nor records the previous actions of this harmed person or group intellect, and hence has NO the proverbial „slightest idea” that this person or group intellect just received back only the „karmatic return” of something as bad as he/she/it previously did. In order to carry out such research on the morality of behaviours of given intellects, our present civilization would have to either get rid of „privacy laws” so highly valued by all criminals and rich people, or would also need to develop a measuring device capable of measuring „the amount of moral energy accumulated by given intellects”. (The ideas of such measuring equipment for quantifying amounts of „moral energy” are described in my publications.) The point is that according to what I explained on my web page named „nirvana.htm” (especially in its items #D3, #D2 and #C6) the quantity of „moral energy” which someone managed to accumulate in himself/herself is an ideal indicator of how all the actions of this person are in accordance with the commandments and requirements described in the Bible (means how moral are all actions of this person). So until humanity builds and begins to use such „meters of the level of moral energy”, the existence of „absolute justice” described here will be questioned by various „smart-wise”. Fortunately, those who despite of the difficulties created by today’s society go through the trouble of remembering or examining the past of individual intellects affected by some forms of evil, will in time personally discover the truth about it. For example, one of the most drastic aspects of the results of my research on this subject is described in item #G1 from my web page named „will.htm” (note in there an example when a student emptied all the ink from his fountain pen into the pocket of a new, elegant, snow-white jacket-coat of his poor teacher – the purchase of which had to cost her many months of hardship and savings and which the ink completely destroyed).

So, bearing in mind what I explained above, now let’s take a closer look at the evidence I found to confirm that hurricanes and tornadoes are actually caused by giant starships working on principles of operation of the Magnocrafts that I invented over 40 years ago, then let’s try to understand this huge ocean of implications which result from the actual existence of this evidence.

#J2. Philosophical premises that suggest the existence of evidence on Earth which confirms the use of giant starships flying on principles of operation of my Magnocrafts to technically form tornadoes and hurricanes:

In item #G2 from my web page named „god_proof.htm” I presented scientifically impossible to challenge or refute (i.e. incontestable) the formal proof for the existence of God carried out theoretically using methods of mathematical logic. In turn in item #A2 of the web page „hurricane.htm” I presented the most important implications of this proof. I developed this proof in 2007 during my professorship at Ajou University in South Korea, where I lectured, among others, mathematical logic. Before that one I also developed several other scientific proofs for the existence of God carried out by different methods, including empirical ones – I am describing all of them in item #G3 from my web page named „god_proof.htm”. Because this scientific proof is incontestable, from the moment of publishing it in 2007 it takes effect to everyone.

Information contained in the Bible shows that God is raising a group of people on Earth who, after giving them immortal bodies in their „second life”, will accompany God for the rest of eternity. So it is obvious that in order to give these people a set of character traits, habits, experiences, knowledge, etc., which I briefly described in item #S1 from my web page named „plague.htm”, and which will allow them to have collision-free life and interactions with God and with other companions for all eternity, God carries out the process of this upbringing in an extremely wise, far-sighted and fruitful way. In turn one amongst attributes of this manner of upbringing people into future „soldiers of God”, is that God always leads and guides them in the right direction of truth and correct knowledge, while NOT depriving any of them of so-called „free will”.

Because on the web page named „hurricane.htm” I present explanations of how tornadoes and hurricanes are technically generated on Earth, I consider it my duty to make readers aware that one of the elements of this leading and guiding of God-raised people towards truth and correct knowledge, is also to confront them with a well-encrypted (although logically possible to decode and to understand by people) pool of knowledge and evidence illustrating and explaining „how” and „with the help of which technical devices” hurricanes (and also tornadoes) are technically generated on Earth. After all, even if in the huge physical world there were yet NO devices built by people capable of the technical generation of hurricanes and tornadoes, still omniscient and the future-knowing God is able to temporarily create such devices (i.e. to „simulate” them) at any moment, while for increasing the knowledge of humanity occasionally use them on Earth. Such my explanations on how tornadoes and hurricanes are technically generated presents the entire web page named „hurricane.htm” and related to it web pages linked from it, while descriptions of additional evidence, which among others, was discovered and researched by other professional scientists, and which also confirms the correctness of these explanations, is presented in item #J4 below.

#J3. A brief summary of the technical descriptions of giant starships, which for a highly advanced civilization will work like planetary „tractors”, and hence which I named „planetors”, while which will fly on principles of my Magnocrafts to be able to technically form tornadoes and hurricanes:

We all know that typical cars and trucks are used for normal human transport purposes. However, when it comes to performing unusually heavy tasks, e.g. transporting materials in open-cast mines, then colossal trucks are built that are easier to deal with such large tasks. Similarly, when has appeared a demand for cars or trucks smaller than the typical ones, for example for decorating shop windows, as toys for children, or to fuel hobby or DIY interests, their miniature versions that are unable to transport an adult person are also built.

In the same way as these cars and trucks, also any other transport devices, trains, ships, as well as their engines and propulsors are built. For example, after mastering the construction of technically already perfect planes and helicopters of typical sizes, humanity began to build both their giant versions used, e.g. for military transport, and their miniature versions (i.e. drones – see the address: https://www.google.com/search?q=drones&source=lnms&tbm=isch ), used e.g. for aerial photography, filming, spying, parcel delivery, e.t.c.

On my web page named „magnocraft.htm” and in volume 3 of my monograph [1/5] I described and illustrated in detail the discoidal manned starships of my invention called „Magnocrafts”. In the sense of their function and purpose, they are interstellar equivalents of today’s normal cars. In the constructions of these highly advanced starships (still awaiting to be built by humanity), everything is precisely defined by various restrictions, requirements, principles of operation, etc. Hence, they will be built in only eight increasingly larger types, marked with symbols K3 to K10, with a strictly defined structure, parameters, shapes and dimensions – listed and explained in the entire volume 3 of my monograph [1/5], and summarized there in „Table #G1”. (Some symbols of parameters from this „Table #G1”, which I will also use in further paragraphs of this item #J3 of the post, I am going to describe below – note that there are close relationships between individual parameters, e.g. D/H=K, n=4K-4.) The most important dimensions [in meters] and parameters of each of these eight types of manned Magnocraft are:
K3: D=4.39, H=1.46, d=3.10, n=8
K4: D=8.78, H=2.19, d=6.20, n=12
K5: D=17.56, H=3.51, d=12.41, n=16
K6: D=35.11, H=5.85, d=24.82, n=20
K7: D=70.22, H=10.03, d=49.65, n=24
K8: D=140.44, H=17.56, d=99.30, n=28
K9: D=280.88, H=31.21, d=198.61, n=32
K10: D=561.76, H=56.18, d=397.22, n=36
These eight types of K3 to K10 of manned Magnocraft successfully satisfy all normal transport functions of future humanity. However, when humanity reaches the era of interstellar flights, there will also be a need for works carried out on a larger scale than just transporting people and goods. For example, it will be necessary to level the mountains and form plains in mountainous areas of other planets, eliminate in there specific weather anomalies, drill inside planets, etc. For these large-scale operations, starships larger and more powerful than manned Magnocraft will be needed. Therefore, it is easy to predict that having technical capabilities for this, in addition to the crewed Magnocraft types K3 to K10 above, humanity will also build „giant working Magnocraft”, eight types of which I will denote here with symbols G3 to G10, and by analogy e.g. to the name „tractors” I will generally name them „planetors”. A series of eight types G3 to G10 of „planetors” Magnocrafts will be an extension to a series of 8 types (K3 to K10) of manned Magnocraft and will be designed like them. Thus, the smallest starship type G3 will be twice as large as the largest K10 type of manned Magnocraft, but it will have the same n=8 side propulsors as the smallest K3 type manned Magnocraft. Also, all its propulsors will contain the so-called „spider configurations” instead of the „twin-chamber capsules” used in crew-operated Magnocrafts – because spider configurations are capable of generating already a spinning magnetic field – which will be very helpful in technical formation of tornadoes and hurricanes. In fact, the series of these eight human starships of the „planetors” size could also be marked with symbols K11 to K18 – but such their marking extending the marking K3 to K10 of manned Magnocrafts would suggest using in them more difficult technical designs (e.g. their „n” would then have to be equal to n=n’) and also using more appropriate for the manned Magnocrafts modes of operation for which they would NOT be built.

So here are the technical parameters of the series of eight giant Magnocrafts (of the „planetor” series). In each row below are listed: type „G?” of the starship „planetor” (its equivalent „K?” in manned Magnocraft = how many times the diameters of „D” and „d” of this starship type „G?” are larger than the diameter of D=561.76 [m] and d=397.22 [m] of the largest manned Magnocraft type K10): outer diameter „D” [meters] of a given type of starship „planetor”, nominal diameter „d” [meters] of a given type of starship „planetor” at which side propulsors are arranged in equal distances along perimeter of a circle, number „n” of side propulsors in given type of starship „planetor” (the number of side propulsors n’ that would be used in the continuation of the manned Magnocrafts „K?” if they would continue their shapes and dimensions and design principles up to this type „G?”):
G3 (K11=2xK10): D=1 123.52, d=794.44, n=8 (instead of n’=40)
G4 (K12=4xK10): D=2 247.04, d=1 588.88, n=12 (instead of n’=44)
G5 (K13=8xK10): D=4 494.08, d=3 177.76, n=16 (instead of n’=48)
G6 (K14=16xK10): D=8 988.16, d=6 355.52, n=20 (instead of n’=52)
G7 (K15=32xK10): D=17976.32, d=12711.04, n=24 (instead of n’=56)
G8 (K16=64xK10): D=35952.64, d=25422.08, n=28 (instead of n’=60)
G9 (K17=128xK10): D=71905.28, d=50844.16, n=32 (instead of n’=64)
G10 (K18=256xK10): D=143810.56, d=101688.32, n=36 (instead of n’=68)

Of course, the Magnocraft will also be subject to the principle described previously, that after building a typical (manned) versions of these spacecraft, both (G) giant versions for carrying out works on a planetary scale, and (M) miniature, computer-controlled (i.e. „space probes” or „drones”) versions of them also begin to be built for the remote implementation of unmanned tasks – such as photographing, filming, surveillance, warning, spying, instant hypnotizing, telepathic imposing of thoughts, suggestions of ideas, etc. Similarly as it was with the giant „planetors” (G), these miniature „space probes” and „drones” (M) will also be built as a series of eight strictly defined types, each type of which will have a diameter twice smaller than the previous type – as I described this, amongst others, in subsection G4.7 from volume 3 of my monograph [1/5].

So since in this item #J3 I am already providing the technical specifications of individual types of these different than the manned Magnocraft versions of future starships of „G?” sizes, I will also provide here the main technical parameters of a series of eight miniature, computer controlled Magnocraft of „M?” sizes (i.e. „space probes” and „drones” series). In each row below are provided: type „M?” of miniature spacecraft from series „space probe” or „drone” (its equivalent „K?” in manned Magnocraft = how many times the diameters „D” and „d” of a given probe or drone size „M?” are smaller than the diameters D=4.39 [m] and d=3.10 [m] of the smallest manned Magnocraft type K3): outer diameter „D” [metres] or D’ [millimetres] of this space probe or drone – note that neither here nor in the „G?” series I have provided the height „H” of a given type of spaceship, because this height always results from the formula H=D/K, the nominal diameter „d” [metres] or d’ [millimetres] of this space probe or drone on which the side propulsors are arranged in a circular order, number of side propulsors „n” possible in this type of drone (for practical reasons in all types of these probes or drones the number of side propulsors n’ will probably be n’=8, unless some special applications impose requirements that this number must equal the number „n” used in the manned Magnocraft „K?” that reproduces the shapes of a given type of space probe „M?”):
M10 (-K10=-2xK3): D=2.19, d=1.55, n’=8 (or n=36)
M9 (-K9=-4xK3): D=1.09, d=0.77, n’=8 (or n=32)
M8 (-K8=-8xK3): D’=548, d’=387, n’=8 (or n=28)
M7 (-K7=-16xK3): D’=274, d’=193, n’=8 (or n=24)
M6 (-K6=-32xK3): D’=137, d’=96, n’=8 (or n=20)
M5 (-K5=-64xK3): D’=68, d’=48, n’=8 (or n=16)
M4 (-K4=-128xK3): D’=34, d’=24, n’=8 (or n=12)
M3 (-K3=-256xK3): D’=17, d’=12, n’=8 (or n=8)
The most interesting regarding these computer-controlled space probes and drones flying on principles of my Magnocraft, is that nowadays many people see or photograph them. In English UFO literature they are usually called orbs or rods (see addresses https://www.google.com/search?q=orbs&tbm=isch or https://www.google.com/search?q=ufo+rods&tbm=isch ). In ancient times they were known as the „king orbs” or „monarch orbs” (see addresses https://www.google.com/search?q=king+orb&tbm=isch or https://www.google.com/search?q=monarch+orb&tbm=isch ). The old-time kings kept them in their hands constantly, as originally they were sources, while later just symbols, of their power, possibilities, and control over other people. More extensive descriptions of these space probes, including reports of people I know well (in person) who saw them with their own eyes – including the report from my own sighting of the M4 type „orb” in NZ town of Petone, I provided in items #I1 to #I3 from the web page named „explain.htm” and in item #E3 from the web page named „newzealand.htm”. For example, in this New Zealand town of Petone – filled with extraordinary events and wonders – which I described on my web page „petone.htm” (especially see in there description (a) from item #J2, and entire item #J3), and in which I live since 2001, on 25th November 2006 with my own eyes I saw a M4 type space probe (orb) flying on principles of my Magnocraft, initially glowing with white and then with blue colour. My encounter with this orb (space probe) I described in post #97 to blogs of totalizm – which post I then republished in „volume Z” from my report [13] available free of charge at the address „tekst_13.htm”, and I also reported this strange encounter in item #I3 of my web page named „explain_pl.htm”. In turn much earlier, because near the end of 1963, as almost 18-year-old boy, in a stream near Szklarska Poręba, Poland, I sighted a miniature Magnocraft-shaped underwater object manoeuvring toward the stream-bank on which I stood with a pretty girl, while it emitted gold-coloured light. Probably it was a space-probe type M4. I described this my sighting in item (3) from subsection D1 of the Polish treatise [4b] available through the web page named „tekst_4b.htm”. I also accidentally photographed such probes several times. I published their photographs, e.g. on „Fig. #G1ab” and „Fig. #G2ab” from the web page named „landslips.htm”. Other people also photographed them relatively often – for an example of a photograph that captured in the side view a probe flying in the „telekinetic flickering” mode – see „Fig. #I1” from my web page named „explain.htm”, while a photo of the M6 type „orb”, which glows with a blue light and is visible as it hovers near my university colleague’s hat, is documented on the right-side of „photo 6” (in Polish: „zdjęcie 6”), while it can be viewed by clicking on the green link to this photo documenting the orb – which link is provided in the caption under „photo 4” (in Polish: „zdjęcie 4”) from my Polish web page named „rok.htm”. In the literature there are also described places on Earth, where on specific nights are seen repetitively with naked eyes entire squadrons of these „orbs” or „rods”, as are flying out either from under the ground or from under water. One of more widely known examples of such places include the so-called „Mekong balls” also called „Naga fireballs” (formerly called „ghost lights” – see addresses https://www.google.com/search?q=mekong+balls+naga+fireballs&tbm=isch or https://www.google.com/search?q=naga+fireballs&tbm=isch ), which every year at the end of October mysteriously „shoot up into the sky” from the Mekong River on the border of Thailand and Laos, on the occasion of Buddhist Lent – putting in embarrassment atheistic scientists whose ignorance is unable to explain their origin nor nature.

The „orbs” and „rods” described above, independently of their technical advancement exceeding the present state of human knowledge and technology, also possess skills that are unacceptable to the followers of the philosophy of present „official atheistic science”. Namely, in addition to behaving in an intelligent manner, they telepathically and intelligently read our thoughts and communicate with us in accordance with these thoughts.
So these miniature spaceships act as if the programs that control them are self-aware, thinking, and self-learning in a manner similar as do programs that make up human souls. In both my own incidents with „orbs”, such telepathic and intelligent two-way communication with me actually took place. Namely, in both of them the information „what I supposedly see” was inserted into my mind, and in addition in both of them this information on the one hand was consistent with what I was analysing logically then in my thoughts, on the other hand it was drastically opposed to whatever I actually saw then. (I.e. it was in line with the upbringing „principle of reversals” – and thus by some people could be considered as intentionally and drastically „lying”.) Namely in my incident with the orb in Petone, NZ, this orb was trying to convince me that I was seeing an insect, although then I saw a spherical object with a glassy coating giving off strong blue light from its upper convexity. In turn, in the incident from the vicinity of Szklarska Poręba, Poland, the orb tried to convince me that I saw a „gold nugget”, although at that time I read a lot about gold prospectors and hence I was sure that what I see has features drastically different than such a gold nugget. In addition, that orb from Poland hypnotized the girl with whom I stood on the edge of the stream under which it swam. What it later communicated under hypnosis to that girl, that in my cognitive immaturity I did NOT even try to determine then, but it had to be something drastic because the girl got sick immediately. Then, when the whole group of young people with whom we travelled approached us, to head of one from the group this orb pushed an idea, that it was a „gold fish” – although we all knew that tropical „golden fishes” do NOT swim in cold waters of Polish mountain streams at the beginning of winter. So at present I am not surprised at all by this Russian tale with the moral about „golden fish” – to which I link readers in item #J1 of this web page (see the address: https://www.youtube.com/results?search_query=fisherman+his+wife+and+golden+fish ). After all, wise people repeat that in every tale there is a „grain of truth”. So this fisherman from the Russian tale, that surely lived by water even colder then that in Polish mountain streams, could e.g. catch such an „orb” glowing like gold, which then telepathically instructed him under hypnosis, that he caught NOT a mechanical „orb” but a wonderful „golden fish” (means a fish of tropical species) which is able to fulfil any his wish. NOT without reason the final „fruit” of the wonderful but short-lived and then revoked „fulfilments” of that supposed „golden fish” was the change of the character of the wife of this „good” fisherman, from the „bad wife” initially to the „good wife” at the end. After all, the extraordinary things that happen to us in our lives (even those unpleasant for us, such as tornadoes and hurricanes), always serve the most important goal from an absolute perspective, namely: improvement of our philosophy and making us more mature and better people, as well as a more advanced civilization. Such a final conclusion results from these numerous extraordinary events which I experienced in my own life and which I describe in my publications. For example, a bit similar to the fate of this fisherman from the Russian tale was my own case of entering to the church in the centre of Warsaw, Poland, which church later turned out to NOT exist in Warsaw at all, and probably exist in far away from Warsaw Polish village of Święta Lipka, and which I described in more detail in item #D6.1 from my web page named „timevehicle.htm”. That entering to the church, perhaps just because then it was also „cancelled” and disclosed to me as in the present state of human knowledge completely impossible to occur, later revolutionized my philosophy and sensitized me to matters that, like other researchers do, I should probably ignore and recognize as impossible and hence as non-existent, but my certainty of existence of which in my opinion is mobilizing me now to persevering efforts and intense trying to direct of our entire civilization toward the better future.

It is worth to add here, that for technical and functional reasons, with all „G” sizes of „planetor” starships are able to magnetically couple all „K” sizes (and classes) of both crewed Magnocraft, as well as all „M” sizes (and classes ) of computer-controlled unmanned „space probes” and „drones” also propelled on the same principles of operation as my Magnocraft – only that their dimensions are gradually decreasing in comparison to the smallest manned Magnocraft type K3.


Film #J3a: Here is the starter of the 26-second long „clipping” from the YouTube film entitled „Future Propulsions”. It illustrates the smallest manned Magnocraft type K3. The clipping is entitled „Alien Planet 4K” and is available from the address https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA . It illustrates what landings of my starships Magnocrafts will look like on other planets – when these starships are already built. (All signs indicate that Magnocrafts will firstly be built by Koreans – as I explained this in item #H1.1 on the web page named „prophecies.htm”, while repeated in post #241E to blogs of totalizm.) The construction of the Magnocraft is described in item #J4.3 from the web page named „propulsion.htm” and in the post #315E to blogs of totalizm (addresses of blogs of totalizm are: https://totalizm.wordpress.com and https://drjanpajak.blogspot.com ). Notice, however, that in order God allows our civilization to build and use the Magnocraft, the morality of people must reach such a mature level that the power of this starship will be used exclusively for positive and peaceful purposes of the means of transportation, i.e. that humanity will NOT be led by individuals with so distorted morally that they could use this spaceship in the role of a new weapon, which is much more powerful than everything that humans managed to build so far, and thus which is capable of causing huge destruction. Therefore, in order to stop the further fall of morality that dominates Earth recently, and to begin move towards the increase of morality, which after some time would result in gaining access to much more advanced propulsion systems and technologies than we have now, people just from their own „free will” should take the „first step” – which in the light of results of my research should be the removal of the original source of all evil on Earth, which is „money”. In turn for our civilization to get rid of „money”, one of its constituent countries, e.g. Poland, should have the courage to start the effort which I described more thoroughly in items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. In turn the initiation of this effort should be undertaken by several initial volunteers who are determined to make a moral breakthrough in the history of humanity – which boils down to replacing the function of present „money” by the function of a powerful feeling of happiness of nirvana. In item #A3 of my web page named „partia_totalizmu_statute.htm” I appeal to faith in God, conscience, knowledge and common sense of my readers, that they should become such first volunteers. This is because taking part in the experiment of starting the implementation of the „nirvana political system” in Poland, the foundations of which are perfectly in line with God’s commandments and requirements, will not only allow these volunteers to make a personal contribution to historically the greatest moral breakthrough in the entire of human history, but also to obtain a chance to cause a reduction, or even a complete elimination for their own country, and perhaps even our entire civilization, the consequences of God’s wrath and the recently launched „Great Purification of the Earth” which since many years was forecasted by numerous prophecies (e.g. by those disseminated around the world by the Hopi Indians – see the address https://www.google.com/search?q=Pahana+White+Brother+Indian+Hopi ) while well illustrated by a free YouTube video entitled in Polish „Zagłada Ludzkości 2030” and described by the content of my website named „2030_uk.htm”.


Film #J3b: Here is the starter of a half-hour-long free educational film (in English) from YouTube entitled „Future Propulsions” – available to everyone at the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . It illustrates the most important types of powerful propelling devices, the future construction of which is already forecasted by my „Cyclic Tables for Propelling Devices” (shown at addresses: https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ), while the descriptions of which (in English) are provided in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named „propulsion.htm” and in posts #319E to #309E to blogs of totalizm. For now, however, the construction of these devices is prevented by the action of moral mechanisms which I described in publications linked from my Polish web page named „skorowidz.htm” after the use of Polish keywords „przekleństwo wynalazców” (meaning the „curse of inventors”) and „wynalazcza impotencja” (meaning the „inventive impotence”) – note that each my Polish publication linked from the above Polish „index page” named „skorowidz.htm” has also a version translated and programmed in English. Such preventing of construction of these powerful devices is still a necessity because the insistence of the earthly ruling elites to continually use „money” (means to use the addictive source of all evil on Earth that is well known from its ability to spoil the morality of virtually every person and to ruin the growth of civilization for entire humanity). Therefore, this insistence prevents us all from reaching the moral level, at which the possession of such powerful propelling devices would become safe and would NOT threaten that any of morally immature politicians with belligerent tendencies will cause the destruction of all inhabitants of the Earth. Fortunately, the postulated, for example, by the web page „partia_totalizmu_statute.htm” and by related to it web page named „partia_totalizmu_uk.htm” the implementation of the „nirvana political system” which would completely eliminate „money” from use, brings the potential to reverse the current trend of the moral decline of humanity and thus could open the people’s access to these powerful propelling drives of our future. There is a chance that „in one way or the other” the humanity still will develop for itself the „nirvana political system”. For example, even if everyone ignores the postulated by me peaceful implementation of the „nirvana political system” which would begin the straightening of people’s morality warped by money – while simultaneously stopping or reducing further punishments from God, still the continuation of the moral fall of humanity is to create conditions that soon it will be this fall that will lead to automatic „implementation” of the „nirvana political system” as a result of the arrival of the „Great Purification of Humanity in 2030s” illustrated by indicated below „Film #A3c” (in Polish) available from the YouTube address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . This is because the „Great Purification of Humanity of 2030s” is to remove from Earth both „money” and also almost all people used to live for money (for details „how” and „why” see the caption under the starter labelled „Film #A3c” from my web page named „partia_totalizmu_statute.htm”). Click on the starter of the above half-hour movie-film #A3b to view it.


Film #J3c: Here is the starter of another free, 4-minute-long, educational video from YouTube entitled „How Big is the Magnocraft?” – available to anyone at the address youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . It illustrates the sizes, appearances, and examples of flights of all eight discoidal manned Magnocrafts (i.e. Magnocrafts types K3 to K10) by comparing their sizes with the sizes of objects commonly known to people. Click on the starter of the above four-minute-long #J3c film to view it.

#J4. Examples of evidence which exists on Earth and confirms the use of giant starships working on principles of operation of my Magnocrafts for technical formation of tornadoes and hurricanes:

Here are examples of material evidence already identified and gathered by scientists other than myself (but wrongly interpreted by them), which evidence proves that hurricanes and tornadoes are technically induced on Earth by the giant planetor starships described above in item #J3, driven by the same principles of operation that my Magnocrafts use, only that in flights over Earth these planetor starships operate in the „state of telekinetic flickering” that makes them invisible to human eyes. (Unfortunately, these other well-paid scientists the evidence that they should research, as usual, explain completely wrongly and quite illogically – so that needed was the courage of a „hobbyist” to explain this evidence in accordance with truth and logic.)

(A) Scientifically documented phenomena that are characteristic for the operation of a giant starship that uses the principle of operation of my Magnocraft for flights. They provide the first group of examples of evidence for the existence and presence of a giant starship („G7 type planetor”) travelling on the principle of operation of my Magnocraft and flying in the state of „telekinetic flickering” (and thus invisible to human eyes). These phenomena have been scientifically registered and documented during the so-called „NOAA42 incident” – which took place during research on the „eye” of the hurricane called Hugo. This hurricane appeared in 1989 in the Caribbean Islands and then devastated the south-eastern United States. Examples of evidence from this group include, but are not limited to:

(A1) The presence in the „eye” of hurricane „Hugo” eight counter-clockwise swirls of air displaying „tornado” features, scientifically known in English as „mesovortices” (see the address https://www.google.com/search?q=mesovortices ). These „mesovortices” are simply a misleading scientific name for strong tornadoes that are generated on the deprived clouds inside of the „hurricane eye” – while all attributes of which prove that they are generated by side propulsors of the invisible „planetor” starship hovering around half of the height of this „eye”. (Notice that the reason why these powerful whirls of air are called mesovortices, instead of tornadoes, is the typical for today’s scientists avoidance of the truth-seeking controversy – after all, the „official atheistic science” has developed a convenient explanation of how „tornadoes” are formed, but it requires fulfilment of a number of conditions, such as collision of winds and temperatures, the appearance of a cloud called „super cell” from which the tornado emerges, etc., while in the eye of a hurricane none of these conditions is met. So to avoid embarrassing queries, it is best for the same phenomena of tornadoes use a different name mesovortices and the entire controversy is elegantly suppressed.) From the attributes of these „mesovortices” of hurricane „Hugo” it follows that in the „planetor” starship type G7 with n=24 side propulsors, they were generated by swirls of the magnetic field produced by every third side propulsor – the Oscillatory Chambers of which were formed into a „spider configuration” allowing for swirling of the magnetic field that they generated. About the existence of these „mesovortices” the creators of the American film describing the so-called „NOAA42 incident” inform on 32:42 minute of the film (in April 2020 this film was available at the address https://www.youtube.com/watch?v=wtWK-uL7DmM ). A similar version of this movie-film in April 2020 was also available at the address https://www.facebook.com/AirCrashDisaster/videos/119803755290848/ – and in it these „mesovortices” were discussed at -4:45 minutes before the end of film. „Mesovortices” are also described in a scientific publication which in April 2020 was available to everyone via the website from the address https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/2007MWR2073.1 . It is worth to add, that these „mesovortices” have already been documented in many hurricanes – i.e. NOT only in hurricane „Hugo” described here to provide their „television” example well illustrated by widely available and interesting films.

(A2) The number of these „mesovortices” (i.e. 8) and the diameters on which they were placed in the „eye of hurricane Hugo” – which on the basis of published films and descriptions can be extrapolated to positions compatible with every third working side propulsor of the „planetor” type G7 and with the position of these propulsors in that starship. Due to two-fold differences in the diameters of individual types of „planetor” starships, this compatibility remains, in spite that neither in the film nor in the literature precise dimensions or parameters of the funnel shape of this „eye of hurricane Hugo” were given.

(A3) Cessation of work of radar electronics during the flight of the aircraft from the „NOAA42 incident” through hurricane „Hugo”. This loss of operation of electronics is characteristic for the majority of cases when human technical devices approach a UFO vehicle. As such, it is widely reported in UFO literature. Its actual occurrence in the incident „NOAA42” is reported in both the above films about this incident.

(B) The existence on Earth of the „landing site” of the giant starship „G9” probably hovering over the former tip of an extinct volcano in the „plasma whirl mode of operation”. This landing site provides us with a next group of examples of material evidence for activities on Earth of giant starships (in this case a „planetor” type G9 – which for its flights uses the principle of operation of my Magnocraft). This landing site is widely described and illustrated in Google under the name „Eye of the Sahara” – see its appearance shown in „Film #J4a” below. Meanwhile, from my research on UFO landing sites, it appears that the „Eye of the Sahara” was formed as a result of „removal” (effacement) of the top of a former mountain, e.g. an extinct volcano, by such a „G9” planetor, hanging just above it at low altitude, when its propulsors operated in the „magnetic whirl mode” which generates the whirling plasma that has melted and evaporated most of the top of this mountain – in a manner similar to the plasma of a crewed UFO type K6 melted and evaporated in New York WTC skyscrapers. Specific examples of evidence which documents that this „Eye of the Sahara” was actually formed by „removal” of the top of the mountain with the plasma whirl of a giant „planetor” starship „G9” type, include, amongst others:

(B1) The geometry of this „Eye of the Sahara”. It exactly coincides with the characteristics of the landing site of G9 type „planetor” starship. In turn this characteristic can be easily calculated and defined from the results of my research on landing sites of other Magnocraft-like starships described in my publications.

(B2) Dimensions of this „Eye of the Sahara”. They coincide with the approximate dimensions of the „planetor” starship G9 type evaporating rocks with its plasma whirl. It is necessary to remember that: the plasma whirl of starships flying on the principle of operation of the Magnocraft surrounds these starships with a thick layer several times exceeding the height of these spaceships; that this whirl narrows its diameter as it moves away from the propulsors; and that the surface on which evaporation occurs coincides with the outer surface of the plasma whirl.

(B3) The presence in this „Eye of the Sahara” of melted minerals which show attributes resulting from their melting by the plasma whirl of a starship working on the principle of operation of my Magnocraft. These minerals are described in Internet reports from the research of the „Eye of the Sahara” – many of which the reader will find in publications indicated e.g. by Google.

(C) Literature reporting stories and myths of various nations of the world that refer to giant starships capable of levelling mountains and forming tornadoes and hurricanes. Let us indicate here some examples of such literature.

(C1) The book [#J4C1] by a Polish traveller named Antoni Ferdynand Ossendowski (1878-1945), entitled „Beasts, Men and Gods”, Warszawa 1923. (This book also has a Polish language version, entitled „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”, LTW 2010, 272 pages, ISBN 978-83-7565-036-5.) In the content of this book, Ossendowski claims that the Tibetan lamas told him about the huge vehicles owned by the „Goro” saints whom possess secret knowledge and thus govern over the life and death of nations, while living in the underground land of Agharta (also written: Ahart or Agartha) near the palace of the Lord of the World. According to his claims, these vehicles of „Goro” supposedly can turn mountains into deserts, drain the seas, artificially cause hurricanes, tornadoes, etc. For an example of his claims on this subject, I will quote here one paragraph from Chapter XLVI (entitled THE SUBTERRANEAN KINGDOM) of the above book [#J4C1]: „The capital of Agharti is surrounded with towns of high priests and scientists. It reminds one of Lhasa where the palace of the Dalai Lama, the Potala, is the top of a mountain covered with monasteries and temples. The throne of the King of the World is surrounded by millions of incarnated Gods. They are the Holy Panditas. The palace itself is encircled by the palaces of the Goro, who possess all the visible and invisible forces of the earth, of inferno and of the sky and who can do everything for the life and death of man. If our mad humankind should begin a war against them, they would be able to explode the whole surface of our planet and transform it into deserts. They can dry up the seas, transform lands into oceans and scatter the mountains into the sands of the deserts. By his order trees, grasses and bushes can be made to grow; old and feeble men can become young and stalwart; and the dead can be resurrected. In cars strange and unknown to us they rush through the narrow cleavages inside our planet.” However, although many Ossendowski’s claims were later verified as fantasy (e.g. by Swedish traveller Sven Hedin), the fact remains that Ossendowski travelled quite a lot in the Far East, where he certainly heard many legends and stories from various people. So in spite that „to err is human”, it is also worth remembering that „in every story there is a grain of truth”. Thus, the duty of scientific seekers of truth (at least those who represent the new „totaliztic science”) is to separate this grain from the chaff with which human imperfections surrounded it, instead of ignorantly trample over everything just because someone discovered that it also contains chaff. In other words, preventing the truth from warping can NOT depend on the proverbial „throwing the baby out with the bathwater” – which throwing nowadays is chronically repeated by the old „official atheistic science” due of its insisting on the existence of „taboo” topics and because of its avoidance of researching the subject areas which influential „luminaries of science” declared to be contradictory to canons of academia. Instead, this preventing should depend on finding a way to get that proverbial child out of the bath then pour the bathwater out and show to the world such a purified proverbial baby.

(C2) The Polish „Wincenty’s tale” that summarizes the essence of local folk knowledge about the glassy tunnel from „Babia Góra”, Poland, used in the Middle Ages by local robbers as a hiding place and storage of looted treasures. This tale also refers to the flying machines owned by inhabitants of some underground land and claims that the tunnels from the Polish „Babia Góra” had connections with all continents on Earth. It was published in Polish treatise [4b] entitled „Tunele NOL spod Babiej Góry” (meaning „UFO tunnels from Babia Góra” disseminated free of charge in PDF format via my web page „tekst_4b.htm”. I also published it in English, amongst others, in subsection V5.3.2 from volume 17 of my monograph [1/5] – disseminated free of charge from almost all my web pages via the web page named „text_1_5.htm”. It is repeated also in English, among others, in item #G3 from my web page named „aliens.htm”. The main entrance to the glassy tunnel from Polish „Babia Góra” was a stone gate camouflaged in the shape of a rock similar to the one that someone accidentally captured on a film with his cellphone in Northern Ireland, and which in May 2020 could still be seen e.g. at https://www.youtube.com/watch?v=BeglAuNwnTs.

(C3) The book [#J4C3] by Alec MacLellan, „The Lost World of Agharti: The Mystery of Vril Power”. It describes the system of tunnels and caves which it claims to also cover the entire planet and which is extremely similar to the tunnel from „Wincenty’s tale”. It also describes the „omnipotent creatures” living in these tunnels and the „Master of the World”. The content of this book is more extensively summarized in English under the number [4V5.3.3] in „Re. #5” from subsection V5.3.3 in volume 17 of my monograph [1/5] disseminated for free from my web page named „text_1_5.htm”.

(C4) Legends of US Indians about an underground land similar to Agharta – collected in the book [#J4C4] by Lucile Taylor Hansen (1897-1976) and entitled „He Walked the Americas”. These legends are summarized in the English-language in approximately 10-minute long film that in May 2020 was still available from the address https://www.youtube.com/watch?v=lwZRQtlGTUE under the title „Paiute Indians Have Seen Something That We Cannot Even Imagine!”

(C5) A description of the abduction to just such underground caves of Betty Luca from the USA, and her meeting with the „King of the World”. This abduction and meeting is presented in the book [2S1.4] by Raymond E. Fowler, „The Andreasson Affair, Phase Two”, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA, 1982, ISBN 0-13-036624-2. It is interesting that in research of Betty Luca appears also the „King of the World”. He is mentioned, amongst others, in the above book [2S1.4], while described more exactly in the Polish book [1V5.3.3] by Raymund E. Fowler (translated into Polish by Ryszard Z. Fiejtek): „Sprawa Andreasonow”, Agencja NOLPRESS, Białystok (Poland) 1991, ISBN 83-85212-01-9. Numerous reports on this „King of the World” are provided in subsection V5.3.3 from volume 17 of my monograph [1/5] disseminated for free via the totaliztic web page named named „text_1_5.htm”.

(C”) The above literature descriptions (C1) to (C5) should, however, be supplemented with an explanation of consequences of the mastery of skills of counter-matter programming by technically highly advanced civilizations – which skills allow them to programmatically create „portals” (gateways) which later provide instant connections (corridors) between Earth’s undergrounds and any other area in our physical world, causing that the „underground kingdom of Agharta” while being located NOT on Earth, but perhaps even in the most distant from the Earth area of the physical world, still on these few people who came to Agharta and then returned to Earth, will give a false impression that it is located in Earth’s caves and undergrounds. Thus, to descriptions of the evidence from above (C1) to (C5) I should also add the vital information about my own extraordinary experience of 1995 in the Warsaw’s church by the President’s Palace. I described this experience in item #D6.1 from my web page named „timevehicle.htm” while later explained and extended by findings of my scientific „Theory of Everything of 1985” (also called the „Concept of Dipolar Gravity” – see https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ) describing the structure of the physical world and the operation of „reversible software time”. (The „reversible software time” I also call „human time” because in it age all people and all other living organisms. The structure and the work of the reversible human time are described, among others, in Polish monograph [12] disseminated in Internet free of charge by my web page named „tekst_12.htm”.) That my own extraordinary experience confirmed that the mysterious land of „Agharta” does NOT need to be located under the Himalayas, nor even on Earth, although with the Earth’s undergrounds it must have a direct connection. After all, such a direct connection between Earth and Agharta allows inhabitants of Agharta to rob from humans the so-called „moral energy” that is necessary for living, for longevity, and for maintaining good humour – as I described it more thoroughly in item #A3.4 from my web page named partia_totalizmu_uk.htm. This is because the atheistic beings that themselves are NOT secretly enslaved by some other beings that would parasite on them, may develop their civilisation along the same road of exploitation and worshipping of money and laziness, by which road currently the humanity is going. In turn going along this road they may, similarly like inhabitants of Agharta, lift their technology to the level of „sixth technical era” described in item #J4.6 from my web page named propulsion.htm. While in that „sixth technical era” they learn how programmatically „bend space and create bridges over time”, while the knowledge of bending the space allows them to secretly rob from „moral energy” the inferior to them civilizations of their relatives, which earlier for the purpose of just such a robbery they established on other planets – for details see items #B3 to #B5 from the web page named evil.htm. After all, already now we know (see the Polish monograph [12] via „tekst_12.htm”) that along the fourth (into-depth) linear dimension of the counter-world our physical world was subdivided into countless unimaginably thin layers representing subsequent „steps” for individual jumps of the flow of our „reversible software time”. Each such thin time layer is like a single frame in jumping display of films in today’s cinemas – which fact is explained more comprehensively e.g. in item #D3 from my web page named „god_proof.htm”. So similarly as today’s filming technicians can combine together any two frames of a long film that is to be shown in our cinemas, also advanced creatures that are able to program counter-matter, are able to deform these thin time layers so that any two of them begin to cling to each other. In turn such programmatical deformation of time layers causes that any two times and any two points in the space of our physical world will start to be adjacent to each other, which in turn will form the invisible to people so-called „portal” (gate) between two different places in space and/or times. Such a portal (gate) in turn will cause that distances between even the most distant points in space or in time can programmatically be reduced to sizes even smaller than millimetres. Therefore, after reprogramming the counter-matter in a way that at some point in our space such a „portal” (a doorway, gate) will be created to another place in the physical world or to other time, our crossing of length even smaller than one our small step, can instantly move us to any remote place in the physical world or to any past or future time. As the result, e.g. anywhere in any cave such technically advanced creatures can create invisible to people „portals” (doorways, gates), after entering which, without even knowing it, people can suddenly be moved to a different place in space and different point in time that can be anywhere far away, i.e. even on another planet or in a distant galaxy. Such a move can be similar to the one that I experienced in Warsaw, Poland, in 1995, when after crossing the threshold of the church by the President’s Palace I suddenly found myself in a church which does NOT exist in Warsaw. Only 11 years later, namely in 2006 (while already in New Zealand) I recognized on a film that in 1995 I was in the Church of the Blessed Virgin Mary located in the Polish village of „Święta Lipka” (the Polish name of which village means „Saint Linden Tree”), means in the church located about 242 kilometres from Warsaw – i.e. about three and a half hours of a relatively fast car ride from the gate to the church right next to the President’s Palace, which church in Warsaw I really tried to enter during that my extraordinary experience of 1995.

(D) The actual existence on Earth of areas where products (evidence) of the destructive operation of „planetors” can be seen – e.g. where according to descriptions in Ossendowski’s book [#J4C1] above, „mountains have been scattered into sands of the deserts”. One of many examples of such areas is Sahara. Before the time of the Biblical deluge, in the place of today’s sands of the Sahara desert there were forested mountain ranges and fertile valleys with huge rivers and lakes, filled with animals and numerous human settlements. To this day even survived old maps (copies of which can be found on the internet) showing how this fertile area once looked like. However, for some reasons, just after the Biblical flood, the mountains of this area were technically leveled and turned into unique sand formed from rocks evaporated by huge „planetors”, while valleys and former human settlements were buried with heaps of this extraordinary sand of the Sahara. The Sahara sand consists of spherical droplets of solidified vapors formed from evaporated by „planetors” former mountains that once existed in areas of today’s Sahara – i.e. droplets very similar to the droplets of the dust formed after UFO evaporated New York’s WTC skyscrapers, as described in more detail on my web pagee named wtc.htm. Only that because the powers (and temperatures) of the plasma whirl technically created by „planets” are much higher than those made by New York’s K6 type UFOs, the Sahara droplets have diameters much larger than the dust droplets from WTC in New York. Sand made of such spherical grains behaves more like a liquid than like solid matter. That is why in Sahara there are so numerous so-called „dry quicksands” in which one can drown – see https://www.google.com/search?q=dry+quicksand+in+the+Sahara+Desert . Spherical grains also cause that Sahara sand is NOT suitable for use on construction sites as a component of concrete. Thus, for example, the living on heaps of sands of their deserts Arabs are forced to import sand from overseas. After all, for sand to be suitable for construction, its grains must be angular, so that in concrete mortar they wedge each other and hold as a solid whole. Meanwhile, it is known that only natural erosion of rock into sand, caused e.g. by changes in weather, produces angular grains of sand. In contrast, sand with spherical grains must be produced mainly technically, e.g. when a device generates a temperature that causes evaporation of the rock, the drops of which then solidify in the air into round balls. In turn, such round balls make up not only the Sahara sand, but also a significant proportion of fallouts of „trinitite” in places of former nuclear explosions, and dust particles settled in New York after UFO evaporation of WTC skyscrapers. Unfortunately, as usual, the „official atheistic science”, which as a standard always rejects my findings of truth, has its own primitive explanation why the Sahara sand grains are spherical – means different from the angular shapes of sands of rivers, beaches and glacial remains. Namely, this official atheistic science claims that the reason for their sphericity is the prolonged mixing of grains of this sand by winds – which caused wear and tear of their sharp edges. However, this explanation conveniently and naively omits some important understatements, for example, what then happens to the dust with smaller than sand and still angular grains, which dust must be constantly produced by such rapid friction breaking of the sharp edges from square sand grains, and where this dust is accumulated (after all, in nature nothing disappears). Also, for example, it omits the explanation why sands from coastal beaches and rivers, which are exposed to even stronger and at least the same long-lasting mutual rubbing caused by water movements that are even more vigorous than winds, still keep their angular edges so useful for construction. So let us summarize here this extensive body of evidence, which in addition to the „eye of the Sahara” already discussed in (B) above, documents – using Ossendowski’s words from his [#J4C1] that, for example, Sahara, as well as many other unique remains on Earth, were formed technically from „mountains scattered into sands of the desert”.

(D1) Significant evidence has already been accumulated that before the Biblical flood in the area of the current Sahara there were mountain ridges, fertile valleys, rivers, lakes, human settlements and a lot of animals – and all this after the flood, abruptly in just a few decades, was „leveled” into a flat a desert filled with piles of unique kind of sand. An English-language film to initiate a search for the truth on this subject matter may be, for example, the YouTube film still available in May 2020 entitled „You Won’t Believe What’s Buried Under the Sahara…Hidden Lost Ancient Civilizations” (see address https://www.youtube.com/watch?v=Z0_Of0WGkEs ).

(D2) Sahara sand grains possess unique features which document their formation by condensation in the air of vapors of the rock evaporated by plasma whirl of „planetors”. Exploring the huge evidence on this topic can begin with the English-language film still available in May 2020, entitled „World Is Running Out Of Sand — Why There’s Now A Black Market For It” „World Is Running Out Of Sand — Why There’s Now A Black Market For It” (see https://www.youtube.com/watch?v=E0jfn61FTGQ ).

(D3) In the Sahara desert there are a lot of areas covered with „desert glass”, for the creation of which the only explanation that meets all their features is the melting of the mountains once existing there with the super-hot plasma whirl of giant „planetors”, the temperature of which whirl exceeds 1600 degrees Celsius needed for melting this glass (unfortunately this does NOT stop today’s scientists, who are not used to multidisciplinary and comprehensive thinking, from inventing various naive theories, e.g. about the fall of comets, with which they try to explain the emergence of these areas). Illustrations of these areas show, for example, English-language films still available in May 2020 under the titles „Libyan Desert Glass” (see https://www.youtube.com/watch?v=PrZCZdStlw0 ), „Egyptian nuclear glass = Ancient Atomic War” (see https://www.youtube.com/watch?v=_biPQLS6_sA ), or „Spearhead Plateau & Silica Glass Valley of the Sahara” (see https://www.youtube.com/watch?v=e5tPrN9Zv4I ).

(D4) In other places on Earth there is also evidence present that various structures were subjected to melting or evaporation by the plasma whirl of „planetors”. One example of such evidence is the top of Sacsayhuaman in Peru, where the fortress that stood in there has melted tops of stone buildings and walls, another is the ruins in Britain – for illustrations of both of them see English-language films still available on the Internet in May 2020 and entitled „Sacsayhuaman and Vitrified rocks” (see https://www.youtube.com/watch?v=72hzBkFZBx4 ), or „vetrified ruins!” (see https://www.youtube.com/watch?v=FYk06n6M4jM ) – these British ruins are also explained by the official atheistic science as an outcome of comet hitting the earth.

(E) Relatively frequent documenting that in research of tornadoes independently from the main funnel of the tornado emerging from the centre of the „super cell” cloud which hides inside the invisible to people „planetor” forming this tornado, around the perimeter of this cloud are also documented funnels of smaller tornadoes. Thus, this main funnel of such tornadoes indicates the place where the main propulsor of the starship hidden in there is located in the cloud, while the ring of small side funnels of tornados indicates places where located are the side propulsors of the starship hiding in the cloud. (Notice that in the explanation of the „official atheistic science” for the mechanism of tornado formation, the justification for the existence of such a garland of smaller side tornados surrounding the funnel of the main tornado is the same as old Polish proverbs justification for the need of existence of the proverbial „fifth wheel in a cart”.) Example of the film „Super Twisters” which documents the existence of these side funnels, is discussed in item #E5 from my web page named „tornado.htm”.

(F) The Bible’s testimony that giant starships capable of the planetary scale works discussed here can be built. In item #J3 of my web page named „malbork_uk.htm” I explained that the technical interpretation of biblical descriptions of the flying city called „New Jerusalem” reveals that this city will actually be a „four-propulsor Magnocraft” type T12. In turn the T12 type of this starship is already too huge to belong to the class of „manned spacecraft”. In size it corresponds to the G2 type of „planetors”. It can also magnetically couple with the type G2 into a flying configuration – a much smaller version of which coupling, consisting of manned types K6 and T6 (instead of „planetor” types G2 and T12), is even documented in the film to which I link below in „Film #J4b”.


Film #J4a: Here is the so-called „Eye of the Sahara” shown in a short, free, one-minute-long English-language film available on YouTube at the address https://www.youtube.com/watch?v=PcB7Dr44HOk . (Other films about the „Eye of the Sahara” can be easily searched in YT with the command: https://www.youtube.com/results?search_query=Eye+of+Sahara .) In conjunction with knowledge about the operation of my „Magnocraft” this „Eye of Sahara” is just one among numerous empirical evidence for the formation of tornadoes and hurricanes by the „planetors” sized starships. This evidence is visually the easiest to check by readers because it can be verified by simply comparing its attributes with attributes of spaceship landings described e.g. on my web pages named „ufo_proof.htm” or „magnocraft.htm”. The above unique form of the „Eye of the Sahara” was created technically when one of the „planetor” starships type G9, designed to perform works on planetary scale, with its „plasma whirl” evaporated the tip of a huge mountain, e.g. an extinct volcano – similarly as on September 11, 2001 two other Magnocraft-like spaceships evaporated WTC skyscrapers in New York – see detailed explanations and evidence, which for WTC is presented on the web page named „wtc.htm”. After the evaporating most of the mountain (e.g. volcano) in this way, on Earth just remained the documented in the above film the pattern of destruction which displays all the characteristic elements and attributes of Magnocraft-like vehicles landings. Thus, the „Eye of the Sahara” shown above is one among a series of empirical evidence with features verifiable by almost every interested person – the unique attributes of which in the above item #J4 from this web page named „hurricane.htm” are explained as proving that the same giant starships „planetors” are used on Earth and thus any moment can be ordered to technically create e.g. tornadoes, hurricanes, rapid weather changes, climate changes, etc. (Click on the above starter of this film to view it.)


Film #J4b: Here is a 22-second-long film (movie) which documents the flight of a H6 type four-propulsor Magnocraft magnetically coupled with a K6 type manned discoidal Magnocraft. The above film is available free of charge on YouTube at the address https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA . (One can search for other copies of it by using the command: https://www.youtube.com/results?search_query=Kota+Kuala+Krai+UFO .) The above film entitled „Penampakan UFO Di Langit Di Kuala Krai” documents the configuration of two mutually magnetically coupled UFO vehicles, which flies next to a large building, while hulls of both starships are switched to a complete transparency useful during night flights. Thus, on the other side of almost transparent discoidal UFO type K6 one can clearly see on this film the shape of a „torpedo-like” of the four-propulsor UFO type T6 – which magnetically clings to the floor of a discoidal UFO. In addition, this video demonstrates that the transparent hull of a discoidal UFO is completely transparent only in areas where the human (and camera’s) viewing angle is close to a right angle (i.e. close to 90 degree angle). However, when this angle of view begins to decrease, the transparency of this hull also decreases – as we know it well from watching our transparent kitchen saucers. In turn when the viewing angle begins to be almost zero, then this transparency completely disappears – for this reason currently often filmed are discoidal UFOs (described e.g. in item #A6.4 from my web page named „portfolio.htm”), in which only fragments of their transparent hull are visible, which are oriented toward the viewer or filmmaker at an angle close to zero. This fact of the dependence of the level of transparency of the UFO shell from the angle of its orientation relative to the viewer causes that on the above highly informative video we can see exactly all the curves of this shell, which are characteristic for UFOs type K6. (For an example what exact shape and appearance must have manned Magnocraft-like space vehicles type K6 see „Fig. #A3(K6)” from my web page named „magnocraft.htm”.) Furthermore, at the very beginning of this highly informative video, this UFO type K6 flies outside of a multi-story building with windows arranged in 10 columns. Because typically windows in opaque old-type buildings are spaced about every 3.5 meters apart, this means that the filmed UFO was about D=35 [meters] in diameter, so it was just type K6. (The previous smaller type K5 of UFOs has a half smaller diameter than the K6 UFOs – so it could NOT cover the width of such a large building, in turn the next larger type K7 UFOs must have completely different shapes and outlines of their shell from those documented on this excellent video – e.g. see „Fig. #A4a” from my web page named „magnocraft.htm”.)

Notice that if such a discoidal starship with propulsors containing „spider configurations” of Oscillatory Chambers hovers just above the ground while its propulsion system is still operating in the „magnetic whirl” mode of operation, then its rotating magnetic field will form on the ground the unique „landing site”, the pattern of which for a „hanging position” of starship and for its hovering above the ground at appropriately selected height, will look exactly the same as the „Eye of the Sahara” shown previously on „Film #J4a” (except that for types of starship different than G9, the dimensions of such „landing site” will be different than the dimensions of the „Eye of the Sahara”).

#J5. Why present scientists do NOT notice the provided here nor contained in other areas of our reality, examples of evidence existing on Earth which confirm the use of giant starships operating on principles of my Magnocrafts for the technical (means NOT natural – in only which now people believe) formation of tornadoes and hurricanes:

Evidence which documents that everything that happens in our physical world is actually implemented with „God’s hands” (or more strictly with programs prepared by God and in the Bible called the „word” while in my publications described in items #J4.5 and #J4.6 from web page named „propulsion.htm”), is embedded into everything that surrounds us. The reasons for its presence in everything are explained quite well in item #J5 from my web page named „petone.htm”. However, to not deprive people of „free will” this evidence is hidden in the component of every event, which can be called the „margin of indeterminacy” and which I described in item #S2 from my web page named „plague_pl.htm”. However, God created our physical world so wisely and far-sightedly, that everything that happens in it looks as if it were implemented by mechanisms of the laws of nature. Therefore, in order to notice this evidence, one needs to be a particularly thorough observer. Fortunately, if one sees the first example of it, then the next examples can be noticed more and more easily. This is why God especially highlighted the evidence about the technical origin of hurricanes and tornadoes. This highlight is based on the fact that these weather phenomena usually cause unpleasant events for people, and thus that people are typically afraid of them and watch them with particular attention. After all, if this evidence was included in phenomena such as e.g. pleasant winds in sunny weather, then no-one would closely follow or examine it.

In spite, however, that the evidence described in this „part #J” is so strongly highlighted, very many people, including professional researchers, NOT only that they did NOT notice it, but even if they were somehow acquainted with it, then they still would consciously reject and ignore it. In the light of my research, one of the most important reasons for this state of human awareness is that increasingly fewer people do physical work today. However, the physical work is the only way to learn about the existence of actual limitations of our physical world and to learn multidisciplinary and comprehensive thinking. For if one begins to work exclusively mentally, as today’s professional scientists do for the entire their lifes, then these limitations, multidisciplinarity and comprehensiveness of the reality that surrounds us begin to escape from being noticed, because only thoughts and only imagination almost know no limits – if they are NOT supplemented by experience of physical work and actions. Thus, people who did NOT experienced the required amount of physical work begin to think in a way that is detached from the realities and limitations of actual life, locking their minds in the proverbial „ivory towers”. This is why, for example, God places so much emphasis that the „moral work” required to achieve nirvana must be a physical work, NOT just a mental work – as I explain it in more detail in (IV) from item #A4 of my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. That is also why God gives people so-called „free will” so that by observing who amongst people rejects and ignores the truth, God is able to qualify individuals to categories in the Bible called „chaff” or „grain”, or „goat” or „sheep”. After all, just like us when we would NOT agree to work and to live in the same house or apartment with every possible person (e.g. unruly, criminally inclined, or acting very stupidly), similarly also God wisely and carefully chooses with whom He will decide to spend all eternity in the future – as I am explaining this, amongst others, in item #S1 of other web page called „plague.htm”.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #322E (in English) is an adaptation of „Part #J” (i.e. items #J1 to #J5) from my web page (also in English) named „hurricane.htm” (updated on 7th of June 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „hurricane.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „hurricane.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/hurricane.htm
http://gravity.ezyro.com/hurricane.htm
http://nirwana.hstn.me/hurricane.htm
http://pajak.org.nz/hurricane.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „hurricane.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „tornado.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/hurricane.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/tornado.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #322E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 322) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

Posts about the „technical formation of hurricanes and tornadoes” related to this #322E:
#216 of 2012/3/10 (adapted from items #K1 to #K3 of the web page „tornado.htm”)
#200 of 2011/5/8 (adapted from items#L1 of the web page „tornado.htm”)
#152 of 2008/5/19 (adapted from item #E2 of the web page „katrina.htm”)
Posts regarding tornadoes, hurricanes, and other cataclysms:
#193 of 2011/1/18 (adapted from item #C5.1 of the web page „seismograph.htm”)
#185 of 2010/8/19 (adapted from item #B8 of the web page „seismograph.htm”)
#13 of 2005/6/7 (adapted from item „Fot. #D1” of the web page „seismograph.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#322: Gromadzony lecz ignorowany przez naukowców materiał dowodowy na skryte formowanie huraganów i tornad przez gigantyczne gwiazdoloty o budowie i możliwościach moich Magnokraftów

2020/05/17

Motto: „Na odpowiednio wysokim poziomie zaawansowania technicznego ‚wszystko co jest możliwe do pomyślenia jest też możliwe do urzeczywistnienia’.” (Jednozdaniowe streszczenie naszego filmu „Napędy Przyszłości” linkowanego poniżej.)

#322: Gromadzony lecz ignorowany przez naukowców materiał dowodowy na skryte formowanie huraganów i tornad przez gigantyczne gwiazdoloty o budowie i możliwościach moich Magnokraftów

Na witrynach totalizmu dostępne są aż trzy strony internetowe o technicznym (lecz nadal jeszcze NIE wykrytym przez naszą „oficjalną naukę ateistyczną”) indukowaniu niszczycielskich wiatrów. Pierwsza z nich to strona o technicznym indukowaniu niszczycielskich „tornad” – nosząca nazwę „tornado_pl.htm”. Kolejne dwie z nich to strony o technicznym indukowaniu niszczycielskich „huraganów”, jedna z których nosi nazwę „katrina_pl.htm”, pokrewna zaś do niej strona nosi nazwę „hurricane_pl.htm”. Na wszystkich owych stronach udokumentowałem materiał dowodowy jaki ujawnia, że zarówno wszystkie „tornada”, jak i wszystkie „huragany”, są na Ziemi indukowane technicznie przez gigantyczne gwiazdoloty robocze budowane specjalnie do realizowania prac o planetarnym rozmachu, które z powodu podobieństwa ich przeznaczeń do nazwy „traktory” nazwałem „planetory”. Tyle, że aby NIE być odnotowanymi przez ludzi, owe „planetory” nad Ziemią standardowo latają w stanie tzw. „migotania telekinetycznego” (opisywanego np. w punkcie #C1 strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”), który to stan czyni je niewidzialnymi dla ludzkich oczu oraz bezoporowo przenikalnymi przez solidne obiekty, samoloty, rakiety, itp. Powyższe strony opisujące materiał dowodowy dokumentujący techniczne indukowanie niszczycielskich wiatrów zacząłem publikować kiedy w latach 2005 i 2006 ustaliłem, że „naturalne szybkości przeciw-materii jaka napędza sobą ruchy powietrza we wiatrach, tornadach i huraganach, bez użycia zaawansowanej techniki NIE są w stanie osiągać niszczycielskich szybkości”. To zaś implikowało, że tornada i huragany mogą być formowane tylko za pomocą urządzeń zaawansowanej techniki, jakie przyspieszają przemieszczanie się przeciw-materii ponad jej naturalną szybkość. Niestety, wielu czytelników tamtego mojego własnego materiału dowodowego albo zupełnie go zignorowało, albo go przyjęło ze „szczyptą soli” – tak jakby był to jakiś niesprawdzalny mit. Tamto potraktowanie wyników moich badań ponownie mnie więc przekonało, że dzisiejsi ludzie odnotowują i przyjmują bezkrytycznie jedynie to co „oficjalnie” nadawane jest w telewizji – nawet gdyby było to oczywistym nonsensem. Dlatego w punktach „części #J” mojej strony internetowej o nazwie „hurricane_pl.htm” (z której niniejszy wpis #322 został adaptowany) postanowiłem dodatkowo opisać, wyjaśnić i poprawnie zinterpretować sprawdzalny przez niemal każdego zainteresowanego inny materiał dowodowy, który będąc podobnym do zgromadzonego wcześniej przez siebie i już od dawna opisanego m.in. na wskazywanych powyżej moich stronach – jednak tym razem był on pokazywany w telewizji bowiem zgromadziła go (jednak potem zignorowała) „oficjalna nauka ateistyczna” – czyli dobrze wyposażeni i opłacani zawodowi naukowcy. Analizy tego kosztownego „telewizyjnego” materiału dowodowego także jednoznacznie potwierdzają to co ja odkryłem i opisałem wiele lat temu bezgotówkowo jako „hobbysta”, mianowicie że tornada i huragany są jednak indukowane na Ziemi w sposób techniczny przez niewidzialne dla ludzkich oczu gigantyczne gwiazdoloty. Tyle że aby odnotować, że ten „telewizyjny” materiał dowodowy też potwierdza techniczne indukowanie tornad i huraganów, trzeba go wyjaśniać i zinterpretować bez kierowania się typową dla opracowań dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej” skłonności do uprzedzeń i do omijania tematów „tabu”, o jakich z moich dawniejszych osobistych doświadczeń wynika, że najczęściej są one powodowane strachem przed utratą dobrej posady i zarobków (tj. utraty owych „pieniędzy” jakie na Ziemi są narkotyzującym ludzi źródłem wszelkiego zła) – którą to utratę pracy w naszej dzisiejszej cywilizacji zawsze prowokuje czyjakolwiek próba „wychylenia się” z podążania po linii oficjalnie upowszechnianych, np naukowych, kłamstw.

#J1. Dlaczego nawet niszczycielskie tornada i huragany też mają swoje korzystne następstwa:

Motto: „Aby nauczyć się dobra, musisz osobiście przecierpieć działanie zła – czyli żaden intelekt NIE oduczy się serwowania innym swego zła, aż osobiście doświadczy jak zło to się czuje i aż zrozumie dlaczego było mu ono zaserwowane.” (Esencja moich osobistych doświadczeń życiowych podsumowanych w punktach #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm”.)

Każdy z nas zapewne słyszał polskie przysłowie „NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło”, a niektórzy zapewne znają też często powtarzaną w publikacjach totalizmu jego równie pełną prawdy odwrotność stwierdzającą „NIE ma takiego dobra, co by NIE wygenerowało sobą też jakiejś formy zła”. Zawarte w nich prawdy życiowe są też potwierdzane przez doświadczenia wielu innych narodów jakie wpisały je w cały szereg własnych przysłów. Stąd przykładowo Holendrzy mają przysłowie mówiące „Co jednemu przynosi chleb, innemu przynosi śmierć” (w oryginale: „De één z’n brood, is de ander z’n dood”). Anglicy mają przysłowie „Życie wilka jest śmiercią jagnięcia” (w oryginale: „The life of the wolf is the death of the lamb”). Z kolei Chińczycy mają przysłowie „Dobrzy mężowie zawsze mają złe żony, zaś dobre żony zawsze mają złych mężów” – o prawdzie którego ja sam się przekonałem na własnej skórze. (Badając przyczyny prawdy tego chińskiego przysłowia odkryłem dosyć ciekawą sytuację. Mianowicie, w każdym małżeństwie ta jego strona, która jest bardziej „zła”, zawsze wymusza swoją wolę na stronie, która jest „dobra”, natomiast „dobra” strona zawsze jest zbyt dobra aby „złą” przymuszać do czegokolwiek. W rezultacie którakolwiek składowa małżeństwa jest zła, jej zło „wychowuje” tę drugą stronę w kierunku dobra – prawdę czego potwierdza np. stara rosyjska opowieść z morałem o „rybaku, jego żonie i złotej rybce” jaką każdy może sobie oglądnąć z widea o adresie https://www.youtube.com/watch?v=MGL1drkkVyU .) Na dobroczynny wpływ doświadczenia zła wskazują też inne źródła niż jedynie przysłowia – przykładowo patrz ów artykuł jaki opisałem w punkcie #A3 swej strony „god_proof_pl.htm” a jaki uzasadniał, że dzieci bogatych rodziców wyrastają na niewydarzeńców i snobków z prostej przyczyny iż nie doświadczyły ani rozumieją zła (czyli jaki „między wierszami” wyjaśniał niektóre powody Jezusowego stwierdzenia opisanego w Biblii, iż „łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” – Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25). Nic więc dziwnego, że do wychowywania ludzi Bóg często stosuje tzw. „zasadę odwrotności” jaką opisałem, między innymi, w punkcie #F3 swej strony internetowej „wszewilki.htm”.

Innymi słowy, w absolutnym wymiarze NIE ma takiego czegoś jak „zło” albo „dobro”, a są jedynie „zdarzenia” jakie zależnie od tego w jakim celu są wywoływane i z czyjego punktu widzenia są rozpatrywane, można uznawać zarówno za „złe” jak i za „dobre” – np. zagryzanie owcy przez wilka, przez owcę odczuwane jest jako zło, zaś przez wilka jako dobro. NIE można więc się dziwić że nadrzędne moce patrzące na coś z absolutnego wymiaru używają owe „zdarzenia” jako rodzaje „narzędzi” prowadzących do zamierzanego przez nie celu. Tyle, że aby NIE załamać ani nie popsuć ludzi, narzędzia te powinny być utrzymywane w stanie nieustannego balansu, zaś powodowane przez nie „zło” powinno być ograniczane do absolutnie niezbędnego minimum – podobnie jak wymaga tego starochińska wiedza o „yin i yang” – fragment jakiej opisuję np. w punkcie #B2 swej strony o nazwie „fruit_pl.htm”.

Większość czytelników ignoruje wartość dowodową materiałów udokumentowanych zarówno na moich stronach o „huraganach” jak i na stronie o „tornadach”, jakie utwierdzają, że jakaś nadrzędna moc używa gigantycznych rozmiarów niewidzialne gwiazdoloty o zasadzie działania podobnej do moich Magnokraftów dla technicznego formowania huraganów i tornad na Ziemi. Dla niektórych z owych czytelników sam fakt iż aby zbudować takie gwiazdoloty, trzeba być na znacznie wyższym niż ludzie poziomie wiedzy, ucywilizowania, a stąd i moralności, wystarcza już aby odrzucać choćby tylko rozważenie czy materiał dowodowy jaki ja prezentuję w tej sprawie może reprezentować prawdę. Jednak jeśli się rozważy, że wyższy poziom wiedzy, ucywilizowania i moralności oznacza także podwyższoną świadomość iż „zło” i „dobro” to jedynie dwa odmienne następstwa „zdarzeń” jakie w wielu sytuacjach muszą być użyte naprzemiennie jako jedyne „narzędzia” zdolne przebić się przez arogancję ludzi i osiągnąć wyznaczone im cele, wówczas motywowanie takimi względami swego odrzucania materiału dowodowego jaki prezentuję w tym wpisie #322 i na wyżej wskazywanych swoich stronach internetowych jest pozbawione uzasadnienia.

Aby więc tu uświadomić, że „huragany” i „tornada”, oraz wszelkie inne formy pogodowych „anomalii”, niezależnie od powodowania tego co wielu ludzi odbiera jako „zło”, powodują także i „dobro”, wskażę tu kilka przykładów wynikającego z nich „dobra”. I tak np. burzą, wywracają i uśmiercają one wszystko co stare, przegniłe, słabe, spartaczone, itp., tj. stare spróchniałe drzewa, stare zjedzone przez termity słupy telefoniczne i elektryczne, niefachowo zbudowane domy i słabe dachy, itp. – bez więc ich zadziałania niemal nikt NIE byłby mobilizowany do wymiany starego na nowe ani do budowania silnych, wysokiej jakości struktur. Silne wiatry przemieszczają też nasiona, pyłki kwiatowe i inne poszukiwane składniki na obszary jakie ich potrzebują. Gdyby NIE było niszczycielskich wiatrów, nic NIE zmuszałoby rządów do zatrudniania licznych ludzi w celu uważnego ich badania i znajdowania zabezpieczeń przed ich niszczycielską siłą, a także do ulepszania projektów i wznoszenia coraz lepszej jakości budynków – podobnie jak gdyby NIE istniały „komary” nikt NIE badałby jak eliminować malarię. Stwarzają one też zatrudnienie dla wielu osób, które je filmują, opisują, ostrzegają o ich nadchodzeniu, itp.

Najbardziej jednak istotna korzyść z istnienia zła została odkryta dopiero w ramach formułowania filozofii totalizmu. Stwierdza ona, że istnienie zła jest konieczne aby przywracać absolutną sprawiedliwość. Wszakże zgodnie z ustaleniami totalizmu, każdy pojedyńczy człowiek i każdy intelekt zbiorowy poszkodowany jakimś rodzajem zła uprzednio sobie na to zasłużył wcześniej dokonanym swoim własnym podobnie szkodliwym działaniem. Istnieje jednak poważny problem z uświadomieniem sobie przez dzisiejszych ludzi faktu istnienia tej absolutnej sprawiedliwości – omówiłem go szczegółowo w punkcie #B3 swej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm” oraz we wpisie #272 do blogów totalizmu. Problem ten polega na tym, że na dzisiejszym poziomie moralnym ludzkości, każdy jest w stanie dostrzec jedynie iż ktoś został poszkodowany jakimś złem, jednak praktycznie niemal nikt ani NIE bada, ani NIE rejestruje uprzednich postępowań tej poszkodowanej osoby czy intelektu zbiorowego, a stąd NIE ma przysłowiowego „zielonego pojęcia” iż osoba ta czy zbiorowość właśnie otrzymała z powrotem jedynie zwrot karmatyczny (patrz moja strona o nazwie „karma_pl.htm”) czegoś równie złego co uprzednio to ona uczyniła. Aby bowiem dokonywać takich badań moralności postępowań poszczególnych intelektów, nasza obecna cywilizacja musiałaby albo pozbyć się tak wysoko cenionych przez wszelkich kryminalistów i bogaczy „praw prywatności”, albo też musiałaby opracować urządzenie miernicze zdolne do pomierzenia „ilości energii moralnej zgromadzonej przez poszczególne intelekty”. (Idee takich mierników „energii moralnej” opisuję w swoich publikacjach.) Chodzi bowiem o to, że zgodnie z tym co wyjaśniłem na swej stronie o nazwie „nirvana_pl.htm” (szczególnie zaś w jej punktach #D3, #D2 i #C6) ilość „energi moralnej” jaką ktoś zdołał w sobie zgromadzić jest idealnym wskaźnikiem jak zgodne z przykazaniami i wymaganiami opisanym w Biblii (czyli jak moralne) są wszystkie postępowania tego kogoś. Do czasu więc aż ludzkość zbuduje i zacznie używać takie „mierniki poziomu energii moralnej” istnienie opisanej tutaj „absolutnej sprawiedliwości” będzie kwestionowane przez najróżniejszych „przemądrzalskich”. Na szczęście, ci którzy zadadzą sobie trud aby pomimo utrudnień dzisiejszego społeczeństwa zapamiętać lub przebadać przeszłość poszczególnych intelektów poszkodowanych przez jakieś formy zła, z czasem osobiście odkryją prawdę na ten temat. Przykładowo, jeden z drastyczniejszych aspektów wyników moich badań tej tematyki opisałem w punkcie #G1 swej strony o nazwie „will_pl.htm” (odnotuj tam przykład gdy uczeń opróżnił cały atrament ze swego wiecznego pióra do kieszeni nowej, eleganckiej, śnieżno białej marynarki-żakietu swej ubogiej nauczycielki – zakup którego musiał kosztować ją wiele miesięcy wyżeczeń i oszczędzania a który ów atrament kompletnie zniszczył).

Mając więc na uwadze to co powyżej wyjaśniłem, przyglądnijmy się teraz uważniej materiałowi dowodowemu jaki odszukałem na potwierdzenie iż huragany i tornada faktycznie są wywoływane przez gigantyczne gwiazdoloty o zasadzie działania Magnokraftów jakie ja wynalazłem ponad 40 lat temu, poczym spróbujmy ogarnąć swym zrozumieniem ów ogromny ocean implikacji jakie wynikają z faktycznego istnienia tego materiału dowodowego.

#J2. Przesłanki filozoficzne sugerujące istnienie na Ziemi materiału dowodowego na użycie gigantycznych gwiazdolotów o zasadzie działania moich Magnokraftów dla technicznego formowania huraganów i tornad:

W punktcie #G2 swej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm” zaprezentowałem naukowo niemożliwy do podważenia ani obalenia formalny dowód na istnienie Boga przeprowadzony teoretycznie metodami logiki matematycznej. Z kolei w punkcie #A2 strony o nazwie „hurricane_pl.htm” zaprezentowałem najważniejsze implikacje istnienia tego dowodu. Dowód ten opracowałem w 2007 roku podczas swej profesury na Uniwersytecie Ajou w Korei Południowej, gdzie wykładałem, między innymi, logikę matematyczną. Przed nim opracowałem kilka innych dowodów na istnienie Boga przeprowadzonych odmiennymi metodami, w tym także empirycznymi – opisuję je w punktcie #G3 swej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”. Ponieważ ów mój dowód naukowy jest niepodważalny, od chwili więc jego opublikowania w 2007 roku obowiązuje on każdego.

Z informacji zawartych w Biblii wynika, że Bóg wychowuje sobie na Ziemi grupę ludzi, którzy po nadaniu im w „drugim życiu” nieśmiertelnych ciał, będą towarzyszyli Bogu przez resztę wieczności. Jest więc oczywistym, że aby swym wychowaniem nadać owym ludziom zbiór cech charakteru, nawyków, doświadczeń, wiedzy, itp., jakie krótko opisałem w punkcie #S1 swej strony internetowej „plague_pl.htm”, a jakie pozwolą im bezkolizyjnie obcować z Bogiem i z innymi swymi współtowarzyszami przez całą wieczność, Bóg proces owego wychowywania ludzi przeprowadza w wyjątkowo mądry, dalekowzroczny i owocny sposób. Jedną zaś z cech owego sposobu wychowywania ludzi na przyszłych „żołnierzy Boga”, jest że Bóg zawsze prowadzi i przewodzi ich we właściwym kierunku prawdy i poprawnej wiedzy, jednocześnie NIE odbierając żadnemu z nich tzw. „wolnej woli”.

Ponieważ w niniejszym wpisie #322 prezentuję wyjaśnienia jak technicznie urzeczywistniane jest na Ziemi generowanie tornad i huraganów, za swój obowiązek uważam uświadomienie też czytelnikom, że jednym z elementów owego prowadzenia i przewodzenia wychowywanych przez Boga ludzi w kierunku prawdy i poprawnej wiedzy, jest też konfrontowanie ich z dobrze zaszyfrowaną (aczkolwiek możliwą do logicznego poskładania przez ludzi) pulą wiedzy i materiału dowodowego ilustrujących i wyjaśniających „jak” i „przy pomocy jakich urządzeń technicznych” huragany (a także tornada) są technicznie generowane na Ziemi. Wszakże nawet gdyby w ogromnym świecie fizycznym NIE istniały jeszcze zbudowane przez ludzi urządzenia zdolne do takiego technicznego generowania huraganów i tornad, ciągle wszechwiedzący i znający przyszłość Bóg w każdej chwili jest w stanie urządzenia takie tymczasowo postwarzać (tj. „zasymulować”), zaś dla zwiększania wiedzy ludzkości sporadycznie używać je na Ziemi. Wyjaśnienia owe prezentuje cała strona „hurricane_pl.htm” i linkowane z niej strony o pokrewnej tematyce, zaś opisy dodatkowego materiału dowodowego m.in. odkrytego i przebadanego przez innych niż ja zawodowych naukowców, jaki potwierdza poprawność tych wyjaśnień, prezentuje punkt #J4 poniżej w niniejszym wpisie #322.

#J3. Krótkie streszczenie technicznych opisów gigantycznych gwiazdolotów, które dla wysoko zaawansowanej cywilizacji będą działały jak planetarne „traktory”, a stąd które nazwałem „planetory”, zaś jakie będą latały na zasadzie działania moich Magnokraftów aby móc technicznie formować huragany i tornada:

Wszyscy wiemy, iż typowe samochody i ciężarówki są używane dla normalnych transportowych celów ludzi. Jednak kiedy przychodzi wykonywać nietypowo ciężkie zadania, np. transportować materiały w kopalniach odkrywkowych, wówczas buduje się kolosalne ciężarówki łatwiej radzące sobie z tak dużymi zadaniami. Na podobnej zasadzie, kiedy powstanie zapotrzebowanie na samochody lub ciężarowki mniejsze od typowych, przykładowo dla ozdabiania wystaw sklepowych, jako zabawki dla dzieci, czy dla podsycania hobby lub zainteresowań majsterkowiczów, budowane są też ich miniaturowe wersje niezdolne do transportowania dorosłej osoby.

W identyczny sposób jak owe samochody i ciężarówki, budowane są też dowolne inne urządzenia transportowe, pociągi, okręty, a także ich silniki i pędniki. Przykładowo, po opanowaniu budowy technicznie relatywnie już doskonałych samolotów i helikopterów typowych rozmiarów, ludzkość zaczęła budować zarówno gigantyczne ich wersje używane np. do transportu militarnego, jak i miniaturowe ich wersje (drony), używane np. do napowietrznego fotografowania, filmowania, dostarczania paczek, itp.

Na swej odmiennej stronie internetowej o nazwie „magnocraft_pl.htm” oraz w tomie 3 swej monografii [1/5] opisałem i zilustrowałem szczegółowo dyskoidalne gwiazdoloty załogowe mojego wynalazku o nazwie „Magnokrafty”. W sensie wypełnianych funkcji, są one międzygwiezdnymi odpowiednikami dzisiejszych normalnych samochodów. W konstrukcjach tych wysoce zaawansowanych gwiazdolotów oczekujących na zbudowanie przez ludzkość, wszystko jest precyzyjnie zdefiniowane najróżniejszymi ograniczeniami, wymaganiami, zasadami działania, itp. Stąd budowane one będą w zaledwie ośmiu coraz większych ich typach, oznaczanych symbolami K3 do K10, o ściśle zdefiniowanej konstrukcji, parametrach, kształtach i wymiarach – powyliczanych i wyjaśnionych w całej objętości tomu 3 mojej monografii [1/5], zaś podsumowanych tam w „Tablicy #G1”. (Niektóre symbole parametrów z owej „Tablicy #G1”, jakie użyję też w dalszych paragrafach tego punktu #J3, opiszę poniżej – odnotuj, że istnieją ścisłe związki pomiędzy poszczególnymi parametrami, np. D/H=K, n=4K-4.) Najważniejsze wymiary [w metrach] i parametry każdego z tych ośmiu typów Magnokraftów załogowych wynoszą:
K3: D=4.39, H=1.46, d=3.10, n=8
K4: D=8.78, H=2.19, d=6.20, n=12
K5: D=17.56, H=3.51, d=12.41, n=16
K6: D=35.11, H=5.85, d=24.82, n=20
K7: D=70.22, H=10.03, d=49.65, n=24
K8: D=140.44, H=17.56, d=99.30, n=28
K9: D=280.88, H=31.21, d=198.61, n=32
K10: D=561.76, H=56.18, d=397.22, n=36
Owe osiem typów K3 do K10 magnokraftów załogowych z powodzeniem zaspokoi wszelkie normalne funkcje transportowe przyszłej ludzkości. Jednak kiedy ludzkość osiągnie erę lotów międzygwiezdnych, powstaną też potrzeby dokonywania działań na skalę większą niż tylko transportowanie osób i towarów. Przykładowo, zajdzie potrzeba wyrównywania gór i formowania równin w górzystych terenach, eliminowania określonych anomalii pogodowych, drążenia wnętrz planet, itp. Do owych wielkoskalowych działań będą potrzebne gwiazdoloty większe od załogowych Magnokraftów. Dlatego łatwo przewidzieć, że mając ku temu techniczne możliwości, niezależnie od magnokraftów załogowych powyżej wskazywanych typów K3 do K10, ludzkość zbuduje też gigantyczne „magnokrafty robocze”, osiem typów których oznaczał tu będę symbolami G3 do G10, zaś przez analogię np. do nazwy „traktory” generalnie będę je nazywał „planetory”. Seria ośmiu magnokraftów „planetory” będzie przedłużeniem serii 8 typów (K3 do K10) załogowych magnokraftów i podobnie jak one będzie projektowana. Stąd gwiazdolot G3 będzie dwukrotnie większy od magnokraftu typu K10, jednak będzie miał tyle samo n=8 pędników bocznych co magnokraft typu K3. Wszystkie też jego pędniki będą zawierały tzw. „konfigurację krzyżową” zamiast używanej w magnokraftach załogowych „kapsuły dwukomorowej” – bowiem konfiguracje krzyżowe są zdolne do generowania już wirującego pola magnetycznego – co będzie wysoce pomocne w technicznym formowaniu tornad i huraganów. Faktycznie też owe osiem składowych gwiazdolotów z serii „planetory” możnaby też nazywać symbolami K11 do K18 – jednak takie nazewnictwo sugerowałoby używanie w nich wykonawczo trudniejszych rozwiązań technicznych (np. ich „n” musiałoby być wówczas równe n=n’) i odpowiedniejszych do magnokraftów załogowych sposobów działania dla jakich wcale NIE byłyby one budowane.

Oto więc parametry techniczne serii ośmiu gigantycznych magnokraftów (serii „planetor”). W każdym poniższym rzędzie podane zostały: typ „G?” gwiazdolotu „planetor” (jego odpowiednik „K?” w załogowych magnokraftach = ile razy średnice „D” i „d” tego gwiazdolotu typu „G?” są większe od średnicy D=561.76 [m] oraz d=397.22 [m] największego załogowego magnokraftu typu K10): średnica zewnętrzna „D” [metrów] danego typu gwiazdolotu „planetor”, średnica nominalna „d” [metrów] danego typu gwiazdolotu „planetor” na jakiej koliście porozmieszczane są pędniki boczne, liczba pędników bocznych „n” danego typu gwiazdolotu (liczba pędników bocznych n’ jaka byłaby użyta w kontynuacji magnokrafów załogowych „K?” gdyby kontynuowały one swe kształty i rozmiary i zasady konstrukcyjne do tego typu „G?”):
G3 (K11=2xK10): D=1 123.52, d=794.44, n=8 (zamiast n’=40)
G4 (K12=4xK10): D=2 247.04, d=1 588.88, n=12 (zamiast n’=44)
G5 (K13=8xK10): D=4 494.08, d=3 177.76, n=16 (zamiast n’=48)
G6 (K14=16xK10): D=8 988.16, d=6 355.52, n=20 (zamiast n’=52)
G7 (K15=32xK10): D=17976.32, d=12711.04, n=24 (zamiast n’=56)
G8 (K16=64xK10): D=35952.64, d=25422.08, n=28 (zamiast n’=60)
G9 (K17=128xK10): D=71905.28, d=50844.16, n=32 (zamiast n’=64)
G10 (K18=256xK10): D=143810.56, d=101688.32, n=36 (zamiast n’=68)

Oczywiście, do Magnokraftów także będzie odnosiła się opisana uprzednio zasada, że po zbudowaniu typowej (załogowej) wersji tych statków kosmicznych, budowane też zaczynają być ich zarówno (G) gigantyczne wersje do wykonywania prac o planetarnej skali, jak i (M) miniaturowe ich wersje sterowane komputerowo (tj. „sondy” albo „drony”) do zdalnego realizowania bezzałogowych zadań – takich jak fotografowanie, filmowanie, nadzór, ostrzeganie, szpiegowanie, natychmiastowe hipnotyzowanie, telepatyczne wmuszanie myśli, podsuwanie pomysłów, itp. Podobnie też jak to miało miejsce z gigantycznymi „planetorami” (G), owe miniaturowe „sondy” i „drony” (M) także będą budowane jako seria ośmiu ich typów, każdy z których będzie miał średnicę dwukrotnie mniejszą od typu poprzedniego – tak jak opisałem to, między innymi, w podrozdziale G4.7 z tomu 3 mojej monografii [1/5].

Skoro więc w niniejszym punkcie #J3 tego wpisu #322 przytaczam już dane techniczne poszczególnych typów owych odmiennych niż magnokrafty załogowe wersji przyszłych gwiazdolotów typu „G?”, podam tu także główne parametry techniczne serii ośmiu miniaturowych magnokraftów typu „M?” sterowanych komputerowo (serii „sondy” i „drony”). W każdym poniższym rzędzie podane zostały: typ „M?” gwiazdolotu typu „sonda” lub „dron” (jego odpowiednik „K?” w załogowych magnokraftach = ile razy średnice „D” i „d” danej sondy lub dronu typu „M?” są mniejsze od średnic D=4.39 [m] oraz d=3.10 [m] najmniejszego załogowego magnokraftu typu K3): średnica zewnętrzna „D” [metrów] lub D’ [milimetrów] tej sondy lub dronu – odnotuj, że ani tu ani w serii G? NIE podałem wysokości „H” wehikułu danego typu, bowiem wysokość ta zawsze wynika ze wzoru H=D/K, średnica nominalna „d” [metrów] lub d’ [milimetrów] tej sondy lub dronu na jakiej koliście porozmieszczane są pędniki boczne, liczba pędników bocznych „n” możliwych w tym typie dronu (ze względów praktycznych we wszystkich typach tych sond lub dronów liczba pędników bocznych n’ zapewne będzie wynosiła n’=8, chyba że jakieś szczególne zastosowania nałożą wymogi iż liczba ta musi równać się liczbie n użytej w magnokrafcie załogowym „K?” powielającym kształty danego typu sondy „M?”):
M10 (-K10=-2xK3): D=2.19, d=1.55, n’=8 (albo n=36)
M9 (-K9=-4xK3): D=1.09, d=0.77, n’=8 (albo n=32)
M8 (-K8=-8xK3): D’=548, d’=387, n’=8 (albo n=28)
M7 (-K7=-16xK3): D’=274, d’=193, n’=8 (albo n=24)
M6 (-K6=-32xK3): D’=137, d’=96, n’=8 (albo n=20)
M5 (-K5=-64xK3): D’=68, d’=48, n’=8 (albo n=16)
M4 (-K4=-128xK3): D’=34, d’=24, n’=8 (albo n=12)
M3 (-K3=-256xK3): D’=17, d’=12, n’=8 (albo n=8)

Najbardziej interesujące w sprawie owych sterowanych komputerowo magnokrafto-podobnych sond i dronów jest, że w dzisiejszych czasach wielu ludzi je widzi lub fotografuje. W literaturze UFOlogicznej zwykle po angielsku nazywają je „orbs” (tj. orby – patrz adres: https://www.google.com/search?q=orbs&tbm=isch ) albo rods (tj. pałeczki – patrz adres: https://www.google.com/search?q=ufo+rods&tbm=isch ). W dawnych zaś czasach znano je pod nazwą „jabłko królewskie” albo „jabłko monarsze” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=jab%C5%82ko+kr%C3%B3lewskie&tbm=isch ). Dawni królowie nieustannie trzymali je w swych rękach, jako że oryginalnie były one źródłami, potem zaś symbolami, ich mocy, możliwości, oraz władzy nad innymi ludźmi. Szersze opisy tych sond, włącznie z raportami dobrze mi znanych osób, które je osobiście widziały na własne oczy – w tym raportu z mojej własnej obserwacji „orba” typu M4 w NZ miasteczku Petone, przytoczyłem w punktach #I1 do #I3 ze strony o nazwie „explain_pl.htm” oraz w punkcie #E3 ze strony o nazwie „newzealand_pl.htm”. Przykładowo, w owym zapełnionym niezwykłościami i cudami nowozelandzkim miasteczku Petone – jakie opisuję na swej stronie „petone_pl.htm” (szczególnie patrz (a) z punktu #J2 strony „petone_pl.htm”, oraz jej punkt #J3), a w którym mieszkam od 2001 roku, dnia 25 listopada 2006 roku na własne oczy widziałem magnokrafto-podobną sondę (orba) typu M4 najpierw świecącą się białym a potem niebieskim kolorem – swe skonfrontowanie tej sondy raportowałem we wpisie #97 do blogów totalizmu – potem opublikowanym też w „tomie Z” opracowania [13] o adresie „tekst_13.htm”, oraz raportowałem też w punkcie #I3 swej strony o nazwie „explain_pl.htm”. Wcześniej zaś, bo przy końcu 1963 roku, jako niemal 18-letni chłopak, w strumieniu koło Szklarskiej Poręby, Polska, zaobserwowałem podpływającą do brzegu na skraju którego stałem, miniaturowy magnokrafto-kształtny podwodny obiekt, emitujący z siebie światło w kolorze złota, jaki prawdopodobnie był sondą typu M4. Obserwację tę opisałem w punkcie (3) z podrozdziału D1 traktatu [4b] dostępnego poprzez stronę o nazwie „tekst_4b.htm”. Sondy takie przypadkowo aż kilkakrotnie też fotografowałem. Ich fotografie publikuję np. na „Fot. #G1ab” i „Fot. #G2ab” ze strony o nazwie „landslips_pl.htm”. Inne osoby też je fotografują relatywnie często – po przykład fotografii uchwyconej z boku sondy lecącej w trybie „migotania telekinetycznego” – patrz „Fot. #I1” ze strony o nazwie „explain_pl.htm”, zaś zdjęcie świecącego się niebieskim światłem sporego „orba” typu M6 widocznego w zawieszeniu przy czapce mojego kolegi ze studiów i udokumentowanego po prawej stronie „zdjęcia 6”, można oglądnąć klikając na zielony link do tego zdjęcia z orbem podany w podpisie pod „zdjęciem 4” z mojej strony o nazwie „rok.htm”. W literaturze znane są też miejsca na Ziemi, w których powtarzalnie, w określonych dniach widywane są całe eskadry owych „orbs” lub „rods” wylatujących spod ziemi lub spod wody. Jednym z szerzej znanych ich przykładów są tzw. „Mekong balls” zwane też „Naga fireballs” (dawniej zwane „ghost lights” czyli „światła duchy” – patrz adres: https://www.google.com/search?q=mekong+balls+naga+fireballs&tbm=isch ), jakie corocznie pod koniec października tajemniczo „strzelają ku niebu” z rzeki Mekong na granicy Tailandii i Laosu, z okazji buddyjskiego Wielkiego Postu – wprawiając w zaambarasowanie ateistycznych naukowców których ignorancja NIE jest w stanie wyjaśnić ani ich pochodzenia ani natury.

Opisywane powyżej „orby” i „pałeczki”, niezależnie od swego technicznego zaawansowania przewyższającego dzisiejszy stan ludzkiej wiedzy i techniki, dysponują też umiejętnościami, które są niemożliwe do zaakceptowania dla wyznawców filozofii dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej”. Mianowicie, niezależnie od zachowywania się w inteligentny sposób, telepatycznie i inteligentnie odczytują one nasze myśli i w zgodzie z nimi komunikują się z nami. Te miniaturowe statki kosmiczne postępują więc tak, jakby programy które nimi sterują były samo-świadome, myślące, oraz samo-uczące się w podobny sposób jak czynią to programy składające się na ludzkie dusze. W obu moich własnych incydentach z „orbami” takie telepatyczne i inteligentne dwukierunkowe komunikowanie się ze mną faktycznie miało miejsce. Mianowicie w obu z nich do mojego umysłu „włożona” została informacja „co ja rzekomo widzę”, a dodatkowo w obu z nich informacja ta z jednej strony była zgodna z tym co ja logicznie wtedy przetwarzałem w swych myślach, z drugiej zaś strony była drastycznie przeciwstawna do tego co ja faktycznie wówczas widziałem. (Tj. była zgodna z wychowawczą „zasadą odwrotności” – a stąd przez niektórych ludzi mogłaby być uważana za celowo i drastycznie „kłamliwą”.) Mianowicie w moim incydencie z orbem w Petone, NZ, orb ten usiłował mi wmówić, że właśnie widzę owada, chociaż potem ujrzałem kulisty obiekt o szklistej powłoce wydzielający silne niebieskie światło ze swojej górnej wypukłości. Z kolei w incydencie z okolic Szklarskiej Poręby, Polska, orb usiłował mi wmówić, że widzę „samorodek złota”, chociaż w owych czasach ja dużo czytałem na temat poszukiwaczy złota i stąd byłem pewien iż to co widzę ma cechy drastycznie odmienne niż taki samorodek. Ponadto, tamten orb z Polski zahipnotyzował dziewczynę z jaką ja stałem na brzegu strumienia pod który on podpłynął. Co potem zakomunikował pod hipnozą owej dziewczynie, tego w swej poznawczej niedojrzałości NIE próbowałem wówczas nawet ustalić, jednak musiało to być coś drastycznego bo dziewczyna natychmiast się rozchorowała. Potem zaś, kiedy podeszła do nas cała grupa młodzieży z jaką wówczas podróżowaliśmy, któremuś z owej grupy obiekt ten włożył do głowy pomysł, że był „złotą rybką” – chociaż wszyscy wiedzieliśmy, że tropikalne „złote rybki” NIE pływają na początku zimy w zimnych wodach górskich strumieni Polski. Wcale mnie więc obecnie NIE dziwi owa rosyjska opowieść z morałem o „złotej rybce” – do jakiej linkuję czytelników w punkcie #J1 niniejszego wpisu. Mądrzy ludzie wszakże powtarzają, że w „każdym opowiadaniu kryje się ziarno prawdy”. Wszakże ów rybak z zimniejszego od polskich strumieni morza owej rosyjskiej opowieści, mógł wówczas złowić takiego „orba” świecącego się złotem, jaki telepatycznie go poinstruował pod hipnozą, że złowił NIE „orba” a cudowną „złotą rybkę” (czyli rybkę tropikalnego gatunku) jaka jest zdolna do spełnienia każdego jego życzenia. NIE bez powodu końcowym „owocem” cudownych jednak krótkotrwałych i potem poodwoływanych „spełnień” tamtej rzekomej „złotej rybki” była zmiana charakteru żony owego „dobrego” rybaka, z początkowo „złej żony” na końcowo „dobrą żonę”. Wszystkie bowiem niezwykłości jakie nam w życiu się zdarzają (nawet te dla nas nieprzyjemne, jak tornada i huragany), zawsze służą najważniejszemu z absolutnej perspektywy celowi, mianowicie: udoskonalaniu naszej filozofii i uczynieniu nas dojrzalszymi i lepszymi ludźmi, oraz bardziej zaawansowaną cywilizacją. Taki bowiem końcowy wniosek wynika z owych licznych niezwykłości jakie ja w swoim własnym życiu doświadczyłem i jakie opisuję w swych publikacjach. Przykładowo, nieco podobne do losów owego rybaka z rosyjskiej opowieści było moje własne wejście do kościoła w środku Warszawy, który to kościół potem okazał się wcale w Warszawie NIE istnieć, a zapewne istnieć w odległej od Warszawy Świętej Lipce, zaś który opisałem dokładniej w punkcie #D6.1 swej strony o nazwie „timevehicle_pl.htm”. Tamto wejście do kościoła, być może właśnie ponieważ potem zostało ono też „odwołane” i ujawnione mi jako w dzisiejszym stanie ludzkiej wiedzy jakoby zupełnie niemożliwe do zaistnienia, całkowicie zrewolucjonizowało moją filozofię i uczuliło na sprawy, które podobnie jak czynią to inni badacze zapewne powinienem ignorować i uznawać za niemożliwe a stąd i za niezaistniałe, jednak moja pewność zaistnienia których moim zdaniem mobilizuje mnie teraz do wytrwałych wysiłków i intensywnych prób skierowania całej naszej cywilizacji ku lepszej przyszłości.

Warto tu jeszcze dodać, że ze względów technicznych i użytkowych, ze wszystkimi typami „G” gwiazdolotów „planetor” są w stanie magnetycznie się sprzęgać wszystkie typy „K” (i klasy) zarówno magnokraftów załogowych, jak i wszystkie typy „M” (i klasy) komputerowo sterowanych bezzałogowych „sond” („dronów”) też napędzanych na zasadzie działania moich magnokraftów – tyle że rozmiarowo stopniowo coraz dwukrotniej mniejszych od najmniejszego załogowego magnokraftu typu K3.


Film #J3a: Oto jak będą wyglądały statki kosmiczne mojego wynalazku zwane „Magnokrafty”. Powyższy starter krótkiego, bo 26-sekundowego, niemego wycinka z naszego (tj. z Pana Dominika Myrcik i mojego) półgodzinnego filmu edukacyjnego o tytule „Napędy Przyszłości” pokazuje lądowanie najmniejszego załogowego Magnokraftu typu K3. (Cały ów dłuższy, półgodzinny film „Napędy przyszłości”, szerzej omawiający szczegóły techniczne i przyszłe zbudowanie Magnokraftów, czytelnik może gratisowo sobie oglądnąć np. bezpośrednio z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI , za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie „djp.htm”, lub poprzez uruchomienie jego startera jaki przytoczyłem poniżej jako „Film #J3b”.) Powyższy 26-sekundowy wycinek nosi tytuł „Alien Planet 4K” i też jest dostępny gratisowo w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA . Ilustruje on jak będą wyglądały lądowania na innych planetach pierwszych Magnokraftów – kiedy owe gwiazdoloty będą już seryjnie budowane. Ponieważ zaś wszystkie dostępne mi przesłanki wskazują, że najpierw będzie on zbudowany przez Koreańczyków – co wyjaśniłem szerzej w punkcie #H1.1 swej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, zaś co powtórzyłem we wpisie #241 do blogów totalizmu (o adresach https://totalizm.wordpress.com i https://drjanpajak.blogspot.com ), stąd najprawdopodobniej powyższy krótki filmik ilustruje także jak w przyszłości będą wyglądały lądowania pierwszych koreańskich astronautów na którejś z planet kosmosu. Ponieważ pokazane na tym filmiku załogowe Magnokrafty są dwóch najmniejszych typów K3 i K4 obsługiwanych przez 3 i 4 osobowe załogi, w owym uprzednio wylądowanym Magnokrafie typu K4 dla bezpieczeństwa pozostaje dwóch koreańskich członków załogi, pozostałych zaś dwóch Koreańczyków wyszło na zewnątrz powitać właśnie też przybywający drugi Magnokraft typu K3 z ich kolegami. Zbudowanie Magnokraftu opisałem w punkcie #J4.3 strony „propulsion_pl.htm” i we wpisie #315 do blogów totalizmu. Odnotuj jednak, że aby Bóg pozwolił naszej cywilizacji na zbudowanie i używanie Magnokraftu, moralność ludzi NIE może być niższa niż moc owego gwiazdolotu, czyli moralność ta musi osiągnąć na tyle dojrzały poziom iż potęga tego gwiazdolotu będzie używana tylko w pozytywnych i pokojowych celach środka transportowego i twórczo-transformującego, czyli iż ludzkość NIE będzie już przewodzona przez indywidua o wojowniczych skłonnościach i o na tyle powypaczanej moralności iż mogliby ten statek kosmiczny użyć w roli nowej broni, która jest znacznie potężniejsza niż wszystko co ludzie zdołali zbudować dotychczas, a stąd zdolnej do powodowania ogromnych zniszczeń. Dlatego aby zastopować ostatnio dominujący na Ziemi upadek poziomu moralności i zacząć zmierzać w kierunku jej powiększania, co po jakimś czasie zaowocowało by uzyskaniem dostępu do bardziej niż obecnie zaawansowanych urządzeń napędowych i technologii, ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli powinni uczynić „pierwszy krok” – którym w świetle wyników moich badań powinno być pozbycie się pierwotnego źródła wszelkiego zła na Ziemi, jakim są „pieniądze”. Aby zaś nasza cywilizacja mogła pozbyć się „pieniędzy”, któryś z jej krajów składowych, np. Polska, powinna zdobyć się na odwagę wybrania postępowań jakie opisałem dokładniej w punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm” – tj. wdrożenia „ustroju nirwany” też opracowanego przez autora tego wspisu #322. Działanie „ustroju nirwany” polegałoby na zastąpieniu obecnego wymuszania ludzkiej pracy za pomocą „pieniędzy” przez nagradzanie pracy przepotężnym uczuciem „szczęśliwości nirwany”. Zainicjowania zaś owych postępowań w Polsce powinno się podjąć kilku początkowych ochotników, zdecydowanych dokonać historycznego przewrotu w dziejach ludzkości. W punkcie #A3 swojej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm” apeluję do wiary w Boga, sumienia, wiedzy i zdrowego rozsądku swych czytelników, aby stali się jednymi z takich pierwszych ochotników. Wzięcie bowiem udziału w eksperymencie podjęcia wdrażania w Polsce „ustroju nirwany”, fundamenty jakiego są idealnie zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, nie tylko pozwoli owym ochotnikom na dołożenie osobistego wkładu w dokonaniu historycznie największego przełomu moralnego w całych dziejach ludzkości, ale także na uzyskanie szansy przyczynienia się do zmniejszenia, lub nawet do całkowitego uchronienia, swego kraju, a być może nawet całej naszej cywilizacji, przed następstwami gniewu Boga i niedawno rozpoczętego „Wielkiego Oczyszczania Ziemi” od lat zapowiadanego rozlicznymi przepowiedniami (np. tymi upowszechnianymi po świecie przez Indian Hopi) zaś dobrze zilustrowanego darmowym filmem z YouTube o tytule Zagłada Ludzkości 2030 oraz opisanego treścią mojej strony internetowej o nazwie „2030.htm”.


Film #J3b: Oto starter półgodzinnego gratisowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule „Napędy Przyszłości” – dostępnego dla każdego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Ilustruje on najważniejsze rodzaje potężnych urządzeń napędowych, przyszłe zbudowanie których już zapowiada moja Tablica Cykliczności dla Napędów, zaś opisy których przytoczyłem w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Narazie jednak zbudowanie tych urządzeń napędowych przyszłości jest uniemożliwiane działaniem mechanizmów moralnych jakie opisałem w publikacjach linkowanych ze strony „skorowidz.htm” hasłami „przekleństwo wynalazców” oraz „wynalazcza impotencja”. Uniemożliwianie to nadal jest koniecznością ponieważ upieranie się ziemskich elit rządzących przy dalszym używaniu „pieniędzy” psujących moralność praktycznie każdej osoby i rujnujących wzrost cywilizacyjny całej ludzkości, powstrzymuje nas wszystkich przed osiągnięciem pozomu moralnego na jakim posiadanie tych napędów stałoby się bezpieczne i NIE zagrażałoby iż któryś z moralnie niedojrzałych polityków o wojowniczych zapędach spowoduje nimi zagładę wszystkich mieszkańców Ziemi. Na szczęście, postulowane np. stronami „partia_totalizmu.htm” oraz „partia_totalizmu_statut.htm” wdrożenie „ustroju nirwany” całkowicie eliminującego pieniądze z użycia wnosi potencjał aby odwrócić dotychczasowy trend moralnego upadku ludzkości i w ten sposób stworzyć jednak dostęp ludzi do owych potężnych napędów przyszłości. Istnieje bowiem szansa, że „tak czy inaczej” ludzkość wypracuje dla siebie „ustrój nirwany”. Przykładowo, nawet jeśli wszyscy zignorują postulowane już obecne pokojowe wdrożenie „ustroju nirwany” aby zacząć nim naprostowywać powypaczaną pieniędzmi moralność ludzi – jednocześnie powstrzymując lub zmniejszając dalsze kary Boga, ciągle kontynuacja dotychczasowego upadku moralnego stwarza warunki zadziałania zasady „każdy problem posiada wspisane w siebie swoje własne rozwiązanie” i spowodowania, że już wkrótce to właśnie ów upadek ludzkości doprowadzi do samoczynnego „wdrożenia się” ustroju nirwany w efekcie nadejścia zdarzeń ilustrowanych w polskojęzycznym filmie „Zagłada Ludzkości 2030” – które spowodują usunięcie z Ziemi zarówno „pieniędzy” jak i niemal wszystkich ludzi nawykłych do życia za pieniądze (po szczegóły „jak” i „dlaczego” patrz podpis pod starterem „Film #A3c” ze strony o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm”). Kliknij na starter powyższego półgodzinnego filmu #J3b aby sobie go przeglądnąć.


Film #J3c: Oto starter przygotowanego wspólnie z moim przyjacielem kolejnego gratisowego, 4-minutowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule Jak wielki jest Magnokraft? – dostępnego dla każdego z adresu youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c. Ilustruje on rozmiary, wyglądy, oraz przykłady przelotów wszystkich ośmiu dyskoidalnych magnokraftów załogowych (tj. magnokraftów typów K3 do K10) poprzez porównywanie ich wielkości z rozmiarami powszechnie znanych ludziom obiektów. Kliknij na starter powyższego cztero-minutowego filmu #J3c aby sobie go przeglądnąć.

#J4. Przykłady istniejącego na Ziemi materiału dowodowego na użycie gigantycznych gwiazdolotów o zasadzie działania moich Magnokraftów dla technicznego formowania huraganów i tornad:

Oto przykłady materiału dowodowego zidentyfikowanego i zgromadzonego już przez innych niż ja naukowców (jednak ignorancko przez nich interpretowanego), jaki to materiał dowodzi iż huragany i tornada są na Ziemi indukowane technicznie przez opisywane powyżej w punkcie #J3 gigantyczne gwiazdoloty „planetor” napędzane tymi samymi zasadami działania co moje Magnokrafty, jednak nad Ziemią operujące w niewidzialnym dla ludzkich oczu „stanie migotania telekinetycznego”. (Niestety, owi inni dobrze płatni naukowcy badany przez siebie materiał dowodowy jak zwykle tłumaczą na zupełnie błędny i dość nielogiczny sposób – potrzebna była więc odwaga „hobbysty” aby wytłumaczyć go zgodnie z prawdą i logiką.)

(A) Naukowo udokumentowane zjawiska, jakie są charakterystyczne dla działania gigantycznego gwiazdolotu używającego do lotów zasadę działania mojego Magnokraftu. Dostarczają one pierwszej grupy przykładów materiału dowodowego na istnienie i obecność gigantycznego gwiazdolotu („planetor” typu G7) przemieszczającego się na zasadzie działania mojego Magnokraftu oraz lecącego w stanie „migotania telekinetycznego” (a stąd niewidzialnego dla ludzkich oczu). Zjawiska te zostały naukowo zarejestrowane i udokumentowane w trakcie tzw. „NOAA42 incident” – jaki miał miejsce podczas badań „oka” huraganu o nazwie Hugo. Huragan ten pojawił się w 1989 roku przy Wyspach Karaibskich poczym zdewastował południowo-wschodni obszar USA. Przykłady materiału dowodowego z tej grupy obejmują, między innymi:

(A1) Obecność w „oku” huraganu „Hugo” ośmiu lewoskrętnych zawirowań powietrza o cechach „tornad”, naukowo po angielsku nazywanych „mesovortices”. Owe „mesovortices” to po prostu myląca naukowa nazwa dla silnych tornad jakie są generowane po wewnętrznej stronie pozbawionego chmur „huraganowego oka” – zaś wszystkie cechy jakich dowodzą iż są one generowane przez pędniki boczne niewidzialnego „planetora” zawisającego około połowy wysokości owego „oka”. (Odnotuj, że powodem dla którego owe potężne wiry powietrzne są nazywane mesovortices, a NIE tornada, jest typowe dla dzisiejszych naukowców unikanie poszukującej prawdy kontrowersji – wszakże „oficjalna nauka ateistyczna” wypracowała wygodne wyjaśnienie jak „tornada” są formowane, wymaga ono jednak spełnienia aż szeregu warunków, jak kolizja wiatrów i temperatur, pojawienie się chmury zwanej „super cell” z której tornado się wyłania, itp., tymczasem w oku huraganu żaden z tych warunków NIE jest spełniony. Aby więc uniknąć ambarasujących zapytań, najlepiej jest dla tego samego zjawiska użyć inną nazwę i cała kontrowersja zostaje elegancko wygaszona.) Z cech owych „mesovortices” huraganu „Hugo” wynika, że w „planetorze” typu G7 o n=24 pędnikach bocznych, były one generowane przez zawirowania pola magnetycznego wytwarzanego przez co trzeci pędnik boczny – Komory Oscylacyjne jakiego były uformowane w „konfigurację krzyżową” pozwalajacą na zawirowywanie generowanego przez nią pola magnetycznego. O istnieniu owych „mesovortices” twórcy amerykańskiego filmu opisującego tzw. „NOAA42 incident” informują na 32:42 minucie tego filmu (w kwietniu 2020 roku film ten był dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wtWK-uL7DmM ). Podobna wersja tego filmu w kwietniu 2020 roku była też dostępna pod adresem https://www.facebook.com/AirCrashDisaster/videos/119803755290848/ – w niej zaś „mesovortices” były omawiane -4:45 minuty przed jego końcem. „Mesovortices” są też opisywane w naukowej publikacji jaka w kwietniu 2020 roku była dostępna dla każdego za pośrednictwem strony internetowej o adresie https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/2007MWR2073.1 . Warto tu dodać, że owe „mesovortices” zostały już udokumentowane w wielu huraganach – a NIE jedynie w huraganie „Hugo” opisywanym tutaj jako ich przykład „telewizyjnie” dobrze zilustrowany powszechnie dostępnymi ciekawymi filmami.

(A2) Liczbę owych „mesovortices” (tj. 8) i średnice na jakich poumieszczane były one w „oku huraganu Hugo” – które na podstawie opublikowanych filmów i opisów dają się extrapolować do położeń zgodnych z co trzecim działającym pędnikiem bocznym „planetora” typu G7 i z położeniem tych pędników w owym gwiazdolocie. Z powodu dwukrotnych różnic w średnicach poszczególnych typów „planetorów” zgodność ta pozostaje w mocy na przekór, że ani na filmie ani w literaturze NIE zostały podane precyzyjne wymiary ani parametry lejkowatego kształtu owego „oka huraganu Hugo”.

(A3) Zaprzestanie działania elektroniki radaru podczas przelotu samolotu z incydentu „NOAA42” przez chmury huraganu „Hugo”. Ów zanik działania elektroniki jest charakterystyczny dla większości przypadków kiedy ludzkie urządzenia techniczne zbliżają się do wehikułu UFO. Jako takie jest ono szeroko raportowane w UFOlogicznej literaturze. Jego faktyczne zaistnienie w incydencie „NOAA42” jest raportowane w obu powyższych filmach o owym incydencie.

(B) Istnienie na Ziemi „lądowiska” gigantycznego gwiazdolotu „planetor” typu G9 prawdopodobnie zawisającego nad byłym wierzchołkiem wygasłego wulkanu w „trybie wiru plazmowego”. Lądowisko to dostarcza nam następną grupę przykładów materiału dowodowego na działania na Ziemi gigantycznych gwiazdolotów (w tym przypadku „planetora” typu G9 – który do swych lotów używa zasadę działania mojego Magnokraftu). Lądowisko to jest szeroko opisywane i ilustrowane w Google pod nazwą „Oko Sahary” (patrz adres https://www.google.com/search?q=eye+of+sahara&source=lnms&tbm=isch a także patrz jego wygląd pokazany na „Film #J4a” poniżej). Tymczasem z moich badań nad lądowiskami UFO wynika, że „Oko Sahary” powstało jako wynik „splanowania” wierzchołka byłej góry, np. wygasłego wulkanu, przez taki „planetor” typu G9 zawisający tuż ponad nią na niskiej wysokości, kiedy jego pędniki działały w „trybie wiru magnetycznego” generującego plazmę jaka stopiła i odparowała większą część wierzchołka owej góry – w sposób podobny jak plazma załogowego UFO typu K6 stopiła i odparowała w Nowym Jorku drapacze chmur WTC opisywane na mojej stronie o nazwie „wtc_pl.htm”. Konkretne przykłady materiału dowodowego, który dokumentuje iż owo „Oko Sahary” faktycznie zostało uformowane poprzez „splanowanie” wierzchołka góry wirem plamowym gigantycznego gwiazdolotu „planetor” typu G9, obejmują, między innymi:

(B1) Geometria owego „Oka Sahary”. Dokładnie pokrywa się ona z charakterystyką lądowiska gwiazdolotu „planetor” typu G9. Z kolei owa charakterystyka daje się łatwo wyliczyć i zdefiniować z wyników moich badań lądowisk innych statków magnokrafto-podobnych opisywanych w moich publikacjach.

(B2) Wymiary owego „Oka Sahary”. Pokrywają się one z przybliżonymi wymiarami lądowiska gwiazdolotu „planetor” typu G9 odparowującego skały swym wirem plazmowym. Trzeba bowiem pamiętać, że wir plazmowy gwiazdolotów o zasadzie działania magnokraftów otacza owe gwiazdoloty grubą warstwą kilkakrotnie przekraczającą wysokość owych statków kosmicznych, że wir ten zawęża swoją średnicę w miarę oddalania się od pędników, oraz że powierzchnia na jakiej odparowanie następuje pokrywa się z zewnętrzną powierzchnią wiru plazmowego.

(B3) Obecność w owym „Oku Sahary” postapianych minerałów jakie wykazują posiadanie cech wynikających z ich stopienia wirem plazmowym gwiazdolotu o zasadzie działania mojego Magnokraftu. Minerały te opisywane są w internetowych raportach z badań „Oka Sahary” – sporo z których czytelnik znajdzie w publikacjach wskazywanych np. przez Google.

(C) Literatura raportująca opowieści i mity najróżniejszych narodów świata, jaka referuje do gigantycznych gwiazdolotów zdolnych do wyrównywania gór oraz do formowania tornad i huraganów. Wskażmy tu kilka przykładów takiej literatury.

(C1) Książka [#J4C1] Polaka o nazwisku Antoni Ferdynand Ossendowski (1878-1945) o tytule „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów” (konno przez Azję Centralną), twarda oprawa, format 14.5×20.5 cm, waga 358 g, wydawnictwo LTW 2008, 272 strony, ISBN 978-83-7565-036-5, EAN 9788375650365. (Książka ta ma także kilka innych swych wydań, np.: Warszawa 1923, Poznań 1927 repr. Białystok 1991 ISBN 83-85183-04-3, LTW 2010). W treści tej książki Ossendowski twierdzi, że Lamowie tybetańscy opowiadali mu o ogromnych pojazdach posiadanych przez świętych „Goro” jacy dysponując tajemną wiedzą rządzą życiem i śmiercią ludów zaś mieszkają w podziemnej krainie Agharty (pisanej też: Aharta lub Agartha) koło pałacu Władcy Świata. Zgodnie z jego twierdzeniami, owe pojazdy świętych „Goro” podobno mogą obracać góry w pustynie, osuszać morza, sztucznie wywoływać huragany, tornada, itp. Jako przykład jego twierdzeń na ten temat, zacytuję tu jeden paragraf ze strony 257 w podrozdziale Władca Świata powyższej książki [#J4C1]: „Mieszkańcy Aharty są to ludzie uczeni i posiadający wysokie stopnie magiczne. Nie możemy sobie nawet wyobrazić całej głębi ich wiedzy! Stolica Aharty jest otoczona miastami, zamieszkałymi przez wysokich kapłanów, przypomina zaś Lhassę w Tybecie, gdzie stolica Dalaj-Lamy – czyli Potala, jest szczytem góry, złożonej z klasztorów i świątyń. Tron Władcy Świata otaczają miliony przeistoczonych duchów i bogów. Są to święci pandita. Pałac Władcy otaczają domy potężnych przez swoją potężną moc goro, którzy władają siłami ziemi, nieba, piekła i wody. W ich ręku życie i śmierć ludów. Oni mogą wysadzić w powietrze połowę naszej ziemi, osuszyć morze, stepy zmienić w ocean, a góry rozsypać w piasek pustyni. Na ich rozkaz wyrastają drzewa i kwiaty; starcy stają się młodzieńcami; umarli zmartwychwstają. Goro mkną wąskimi, podziemnymi szczelinami na nieznanych nam wozach przez ogromne jaskinie, oblane tajemniczymi, zachwycającymi promieniami; podnoszą się na niebotyczne szczyty i spuszczają się w otchłań ziemi. Błogosławiony Sakkia Muni znalazł na szczycie jednej góry kamienną tablicę z napisem, który potrafił odczytać dopiero w głębokiej starości i potem dotarł do Aharty, skąd przyniósł ludziom okruszyny wielkiej i tajemniczej wiedzy.” Aczkolwiek sporo twierdzeń Ossendowskiego zostało potem zweryfikowanych jako fantazja (np. przez szweckiego podróżnika Sven Hedin), faktem pozostaje, że Ossendowski sporo podróżował po Dalekim Wschodzie, gdzie z pewnością od różnych ludzi usłyszał wiele legend i opowiadań. Choć więc „mylić się jest rzeczą ludzką”, warto też pamiętać, że „w każdym opowiadaniu kryje się ziarno prawdy”. Obowiązkiem więc naukowych poszukiwaczy prawdy (przynajmniej tych co reprezentują nową „naukę totaliztyczną”) jest odsianie owego ziarna od plew jakimi ludzkie niedoskonałości je otoczyły, NIE zaś zupełnie ignoranckie zdeptanie wszystkiego tylko ponieważ ktoś odkrył iż zawiera to także plewy. Innymi słowy, zabezpieczanie prawdy przed wypaczeniami wcale NIE może polegać na przysłowiowym „wylewaniu dziecka razem z kapielą” – co w dzisiejszych czasach chronicznie już czyni stara „oficjalna nauka ateistyczna” poprzez swoje upieranie się przy istnieniu tematów „tabu” oraz unikanie badań tematów jakie ktoś wpływowy uznał za sprzeczne z jej kanonami. Zabezpieczanie prawdy przed wypaczeniem powinno bowiem polegać na znajdowaniu sposobu jak wydobyć owo przysłowiowe dziecko z otaczającej je kąpieli, poczym na wylaniu kapieli i pokazaniu światu tak oczyszczonego przysłowiowego dziecka.

(C2) Polska „opowieść Wincentego” podsumowująca esencję lokalnej wiedzy ludowej na temat szklistego tunelu spod Babiej Góry, w wiekach średnich używanego przez lokalnych zbójników jako skrytka i przechowalnia zrabowanych skarbów. Też referuje ona do latających maszyn mieszkańców jakiejś podziemnej krainy i twierdzi że tunele spod Babiej Góry miały połączenia ze wszystkimi kontynentami na Ziemi. Była ona opublikowana w traktacie [4b] „Tunele NOL spod Babiej Góry” upowszechnianym gratisowo w formacie PDF poprzez moją stronę „tekst_4b.htm”. Opublikowałem ją też, między innymi, w podrozdziale V5.3.2 z tomu 17 mojej monografii [1/5] – gratisowo upowszechnianej z niemal wszystkich moich stron internetowych za pośrednictwem strony „tekst_1_5.htm”. Jest ona też powtórzona m.in. w punkcie #G3 mojej strony internetowej o nazwie „aliens_pl.htm” i we wpisie #298 do blogów totalizmu. Główne wejście do tunelu spod Babiej Góry stanowiły zakamuflowane na kształt skałki kamienne wrota podobne do tych jakie ktoś przypadkowo uchwycił na filmie swoją komórką w Irlandii Północnej, a jakie w maju 2020 roku ciągle można było sobie oglądnąć np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=BeglAuNwnTs.

(C3) Książka [#J4C3] pióra Alec MacLellan, „Zaginiony Świat Agharti” (Wydawnictwo Amber Sp. z o.o., ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, Warszawa 1997, ISBN 83-7169-301-X). Opisuje ona system tuneli i jaskiń o jakim twierdzi iż również ma oplatywać całą naszą planetę i jaki jest niezwykle podobny do tunelu z „opowieści Wincentego”, a także opisuje żyjących w tych tunelach „wszechmocnych stworów” oraz „Władcy Świata”. Treść tej książki też szerzej podsumowuję pod numerem [4V5.3.3] w „Ad. #5” z podrozdziału V5.3.3 w tomie 17 mojej monografii [1/5] gratisowo upowszechnianej z moich stron internetowych za pośrednictwem strony „tekst_1_5.htm”.

(C4) Legendy Indian z USA o podziemnej krainie podobnej do Agharty – spisane w książce [#J4C4] pióra Lucile Taylor Hansen (1897-1976) o tytule „He Walked the Americas”. Legendy te są streszczone w angielskojęzycznym około 10-minutowym filmie jaki w maju 2020 roku nadal był dostępny z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lwZRQtlGTUE pod tytułem „Paiute Indians Have Seen Something That We Cannot Even Imagine!” (tj. „Indianie Paiute widzieli coś czego my nie możemy nawet sobie wyobrazić”).

(C5) Opis uprowadzenia do podziemnych tuneli mieszkanki USA, niejakiej Betty Luca i jej spotkanie z „Władcą Świata”. Uprowadzenie to i spotkanie jest raportowane w książce [2S1.4] pióra Raymond’a E. Fowler, „The Andreasson Affair, Phase Two”, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, USA, 1982, ISBN0-13-036624-2. Ciekawe, że w badaniach Betty Luca również występuje „Władca Świata”. Jest on wspominany m.in. w książce [2S1.4], zaś dokładniej opisywany w polskojęzycznym jej tłumaczeniu, czyli w książce [1V5.3.3] pióra Raymunda E. Fowler (przełożył Ryszard Z. Fiejtek): „Sprawa Andreasonów”, Agencja NOLPRESS, Białystok 1991, ISBN 83-85212-01-9. Liczne raporty o owym „Władcy Świata” przytoczyłem w podrozdziale V5.3.3 z tomu 17 mojej monografii [1/5] gratisowo upowszechnianej z totaliztycznych stron internetowych za pośrednictwem strony o nazwie „tekst_1_5.htm”.

(C”) Powyższe opisy (C1) do (C5) warto jednak uzupełnić o wyjaśnienie następstw opanowania umiejętności programowania przeciw-materii przez wysoce zaawansowane cywilizacje – co umożliwia im programowe wytwarzanie „portali” (wrót) jakie potem formują natychmiastowe połączenia pomiędzy ziemskimi podziemiami i dowolnym innym obszarem naszego świata fizycznego, powodując iż „podziemne państwo Agharty” będąc zlokalizowane NIE na Ziemi, a być może nawet w najbardziej odległym od Ziemi obszarze świata fizycznego, ciągle na tych nielicznych ludziach jacy do niego przybyli i potem powrócili na Ziemię sprawi fałszywe wrażenie iż znajduje się w ziemskich jaskiniach i podziemiach. Stąd do opisów materiału dowodowego z powyższych (C1) do (C5) powinienem też dodać informację o moim własnym niezwykłym przeżyciu w 1995 roku w warszawskim kościele przy Pałacu Prezydenta. Przeżycie to opisałem w punkcie #D6.1 ze swej strony o nazwie „timevehicle_pl.htm”, później zaś wyjaśniłem i poszerzyłem o ustalenia swej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej też „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz https://www.google.pl/search?q=koncept+dipolarnej+grawitacji ) opisującej budowę świata fizycznego i działanie „nawracalnego czasu softwarowego”. (Ów „nawracalny czas softwarowy” nazywam też „czasem ludzi” ponieważ starzeją się w nim ludzie oraz wszelkie żywe organizmy. Budowa i działanie tego nawracalnego ludzkiego czasu są opisywane, między innymi, w monografii [12] gratisowo upowszechnianej stroną „tekst_12.htm”.) Tamto moje własne niezwykłe przeżycie z 1995 roku potwierdziło, że tajemnicza kraina „Agharti” wcale NIE musi mieścić się pod Himalajami, ani nawet na Ziemi, chociaż musi mieć z podziemiami naszej planety bezpośrednie połączenie. Wszakże połączenie to pozwala mieszkańcom Agharty na rabowanie od ludzi tzw. „energii moralnej” niezbędnej im do życia, do długowieczności i do utrzymywania dobrego samopoczucia – tak jak opisałem to dokładniej w punkcie #A3.4 swej innej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Ateistyczne bowiem istoty, jakie same NIE będąc skrycie zniewolone przez jakieś inne pasożytujące na nich istoty, mogą rozwijać swą cywilizację wzdłuż takiej samej drogi eksploatacji i wielbienia pieniędzy oraz leniuchowania jaką to drogą obecnie podążą ludzkość. Idąc zaś tą drogą mogą one, podobnie jak mieszkańcy owej Agharty, podnieść swą technikę do poziomu „szóstej ery technicznej” opisywanej w punkcie #J4.6 ze strony o nazwie propulsion_pl.htm. W szóstej zaś erze technicznej nauczą się jak programowo „uginać przestrzeń i tworzyć pomosty przez czas”. Owe zaś uginanie przestrzeni pozwala im bowiem na skryte rabowanie z „energii moralnej” podrzędnych wobec nich cywilizacji ich rodaków, jakie wcześniej w takim właśnie rabunkowym celu same celowo pozakładały na innych planetach – po szczegóły patrz punkty #B3 do #B5 z mojej strony internetowej o nazwie evil_pl.htm. Wszakże już obecnie my wiemy (patrz monografia [12] dostępna poprzez stronę „tekst_12.htm”), że wzdłuż czwartego (wgłębnego) wymiaru liniowego przeciw-świata nasz trzywymiarowy świat fizyczny podzielony został na niezliczoność niewyobrażalnie cienkich warstewek reprezentujących kolejne „kroki” dla indywidualnych skoków w upływie naszego „nawracalnego czasu softwarowego”. Każda taka cieniutka warstewka czasowa jest jak pojedyńcza klatka w przemieszczanym skokowo filmie z dzisiejszych kin – co wyjaśniam szerzej np. w punkcie #D3 swej strony „god_proof_pl.htm”. Podobnie więc jak dzisiejsi technicy filmowi mogą złączyć ze sobą dowolne dwie klatki z długiego filmu jaki będzie wyświetlany w naszych kinach, także zaawansowane istoty umiejące programować przeciw-materię są w stanie tak zdeformować owe cieniutkie warstewki czasowe, aby dowolne dwie z nich zaczęły przylegać do siebie. Owo zaś programowe zdeformowanie warstewek czasowych spowoduje, że dowolne czasy i dowolne punkty w przestrzeni naszego świata fizycznego zaczną sąsiadować ze sobą, co z kolei uformuje niewidzialny dla ludzi tzw. „portal” (wrota) pomiędzy odmiennymi miejscami w przestrzeni i/lub w czasie. Portal ten spowoduje, że odległości pomiędzy nawet najodleglejszymi punktami w przestrzeni lub w czasie mogą programowo zostać zmniejszone do wielkości nawet mniejszych od milimetrów. Stąd po przeprogramowaniu przeciw-materii w sposób iż w jakimś punkcie naszej przestrzeni stworzony zostanie taki „portal” (wrota) do innego miejsca w świecie fizycznym lub do innych czasów, nasze przejście odległości nawet mniejszej od jednego naszego małego kroczku może natychmiast nas przenieść do dowolnie oddalonego miejsca w świecie fizycznym lub do dowolnie oddalonej przeszłości lub przyszłości. W rezultacie, np. w dowolnym miejscu dowolnej jaskini technicznie tak zawansowane istoty mogą tworzyć niewidzialne dla ludzi „portale” (wrota), po wkroczeniu do których wkraczający nawet o tym NIE wiedząc nagle przemieszcza się do innego miejsca w czasie i przestrzeni jakie może leżeć dowolnie daleko, tj. nawet na innej planecie lub w odległej galaktyce. Takie przemieszczenie będzie podobne do tego które ja doświadczyłem w Warszawie w 1995 roku, kiedy przekraczając próg kościoła przy Pałacu Prezydenta nagle znalazłem się w kościele który w Warszawie NIE istnieje. Dopiero 11 lat później, tj. w 2006 roku (będąc już w Nowej Zelandii) przypadkowo rozpoznałem na filmie, że w 1995 roku byłem w kościele NMP w Świętej Lipce oddalonym około 242 kilometry od Warszawy – tj. oddalonym o około trzy i pół godziny relatywnie szybkiej jazdy samochodem od wrót do kościoła do którego 11 lat wcześniej usiłowałem wejść tuż przy Pałacu Prezydenta.

(D) Faktyczne istnienie na Ziemi obszarów, w których widać produkty (dowody) niszczycielskiego zadziałania „planetorów” – np. gdzie zgodnie z opisami w powyższej książce Ossendowskiego [#J4C1] faktycznie „góry zostały rozsypane w piasek pustyni”. Jednym z wielu przykładów takich obszarów jest Sahara. Przed czasem bibilijnego potopu, w miejscu dzisiejszych piasków pustyni Sahara istniały porośnięte lasami pasma górskie i żyzne doliny z ogromnymi rzekami i jeziorami, zapełnione zwierzyną oraz licznymi ludzkimi osiedlami. Do dzisiaj przetrwały nawet stare mapy (kopie jakich można znaleźć w internecie) pokazujące jak ów płodny kiedyś obszar wówczas wyglądał. Jednak dla jakichś powodów, tuż po bibilijnym potopie, góry owego obszaru zostały technicznie splanowane i zamienione w unikalny piasek powstały ze skał odparowanych przez ogromne „planetory”, zaś doliny i byłe osiedla ludzkie zostały zasypane zwałami tego niezwykłego piasku Sahary. Na piasek Sahary składają się bowiem kuliste krople zastygłych w powietrzu oparów powstałych z odparowanych przez „planetory” byłych gór istniejących kiedyś w obszarach dzisiejszej Sahary – tj. krople bardzo podobne do kropelek owego pyłu powstałego po odparowaniu przez UFO nowojorskich drapaczy chmur WTC, a opisanego dokładniej na stronie internetowej o nazwie „wtc_pl.htm”. Tyle, że z uwagi iż moce (i temperatury) plazmy „planetorów” są znacznie wyższe niż te z nowojorskich UFO typu K6, krople Sahary mają średnice znacznie większe niż krople pyłu z Nowego Jorku. Piasek zaś złożony z takich kulistych ziarenek zachowuje się podobniej jak płyn, niż jak solidna materia. To dlatego na Saharze jest tak wiele tzw. suchych „ruchomych piasków” (kurzawki) w jakich można utonąć – patrz https://www.google.com/search?q=dry+quicksand+in+the+Sahara+Desert . Kuliste ziarenka powodują też, że piasek Sahary wcale NIE nadaje się do użycia na budowach jako składnik betonu. Stąd przykładowo żyjący na zwałach piasków swych pustyń Arabowie są zmuszeni importować piasek zza oceanów. Wszakże aby piasek nadawał się na budowę, jego ziarna muszą być kanciaste, tak aby w zaprawie nawzajem się zaklinowywały i utrzymywały jako solidna całość. Tymczasem wiadomo, że tylko naturalna erozja skały w piasek, powodowana np. zmianami pogody, wytwarza kanciaste ziarenka piasku. Natomiast piasek o kulistych ziarenkach musi być wyprodukowany głównie technicznie, np. kiedy jakieś urządzenie wytworzy temperaturę powodująca odparowanie skały, krople jakiej zastygną potem w powietrzu w okrągłe kuleczki. Takie zaś właśnie okrągłe kuleczki składają się nie tylko na piasek Sahary, ale także na sporą proporcję opadów tzw. „trinitite” w miejscach byłych eksplozji nuklearnych, oraz na drobinki pyłu opadłe w Nowym Jorku po odparowaniu przez UFO drapaczy chmut WTC. Niestety, jak zwykle „oficjalna nauka ateistyczna”, jaka już standardowo odrzuca moje ustalenia prawdy, ma swoje własne prymitywne wyjaśnienie dlaczego ziarenka piasków Sahary są kuliste – czyli odmienne od kanciastych kształtów piasków rzek, plaż i pozostałości polodowcowych. Mianowicie nauka ta twierdzi, że powodem ich kulistości jest długotrwałe mieszanie ziarenek tego piasku przez wiatry – co spowodowało wytarcie i zużycie się ich ostrych krawędzi. Jednak to wyjaśnienie wygodnie i naiwnie pomija kilka istotnych niedopowiedzeń, przykładowo, gdzie w takim razie podziewa się ów pył o mniejszych od piasku i nadal kanciastych ziarenkach, jaki musi nieustannie być wytwarzany poprzez takie szybkie wyłamywanie tarciem ostrych krawędzi piaskowych ziarenek (wszakże w naturze nic NIE ginie), czy przykładowo pomija też wyjaśnienie dlaczego piaski z plaż nadmorskich i z rzek, które wystawione są nawet na silniejsze i co najmniej tak samo długotrwałe wzajemne ocieranie się powodowane nawet wigorniejszymi niż wiatr ruchami wody, nadal utrzymują swoje kanciaste krawędzie tak użyteczne dla budownictwa. Podsumujmy więc tutaj ów szeroki materiał dowodowy, jaki na dodatek do „oka Sahary” już omówionego w (B) powyżej, dokumentuje – używając słów Ossendowskiego z jego [#J4C1], że np. Sahara, a także sporo jeszcze innych unikalnych pozostałości na Ziemi, zostały uformowane technicznie z „gór rozsypanych w piasek pustyni”.

(D1) Zgromadzony już został znaczny materiał dowodowy, że przed bibilijnym potopem w obszarze obecnej Sahary istniały grzebiety górskie, żyzne doliny, rzeki, jeziora, osiedla ludzkie i zatrzęsienie zwierząt – zaś wszystko to po potopie, raptownie w przeciągu zaledwie kilkudziesięciu lat, zostało „wyrównane” w płaską pustynię zapełnioną zwałami unikalnego rodzaju piasku. Angielskojęzycznym filmem dla zapoczątkowania poszukiwań prawdy na ten temat może być np. dostępny w maju 2020 film You Won’t Believe What’s Buried Under the Sahara…Hidden Lost Ancient Civilizations” (patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=Z0_Of0WGkEs ).

(D2) Ziarenka piasku Sahary wykazują posiadanie unikalnych cech jakie dokumentują ich powstanie poprzez skraplanie się w powietrzu oparów skały odparowanej wirem plazmowym „planetorów”. Poznawanie ogromnego materiału dowodowego na ten temat można rozpocząć od angielskojęzycznego filmu nadal dostępnego w maju 2020 roku, o tytule „World Is Running Out Of Sand — Why There’s Now A Black Market For It” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=E0jfn61FTGQ ).

(D3) Na Saharze istnieje sporo obszarów pokrytych „szkłem pustynnym”, dla powstania jakich jedynym spełniającym wszelkie ich cechy wyjaśnieniem jest stapianie istniejących kiedyś tam gór super-gorącym wirem plazmowym gigantycznych „planetorów”, temperatura jakiego to wiru przekracza 1600 stopni Celsjusza stapiania się tego szkła (co NIE powstrzymuje nienawykłych do wielodyscyplinarnego i wszechstronnego myślenia dzisiejszych naukowców od wymyślania różnych naiwnych teoryjek, np. o upadkach komet, na temat powstania tych obszarów). Ilustracje tych obszarów pokazują np. angielskojęzyczne filmy dostępne nadal w maju 2020 roku pod tytułami „Libyan Desert Glass” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=PrZCZdStlw0 ), „Egyptian nuclear glass = Ancient Atomic War” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=_biPQLS6_sA ), or „Spearhead Plateau & Silica Glass Valley of the Sahara” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=e5tPrN9Zv4I ).

(D4) W innych miejscach na Ziemi też istnieje materiał dowodowy, że najróżniejsze struktury poddane tam zostały stopieniu lub odparowaniu przez wir plazmowy „planetorów”. Jednym z takich materiałów dowodowych są ponadtapiane wierzchołki kamiennych budynków i murów z twierdzy na szczycie Sacsayhuaman w Peru, innym postapiane ruiny w Brytanii – po ich ilustracje patrz angielskojęzyczne filmy dostępne w internecie nadal w maju 2020 roku, np. o tytułach „Sacsayhuaman and Vitrified rocks” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=72hzBkFZBx4 ), or „vetrified ruins!” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=FYk06n6M4jM ) – te ruiny oficjalna nauka też tłumaczy uderzeniem komety.

(E) Relatywnie częste dokumentowanie, że w badaniach tornad niezależnie od głównego leja tornada wyłaniającego się z centrum chmury ukrywającej w sobie niewidzialny dla ludzi „planetor” formujący to tornado, naokoło obwodu owej chmury dokumentowane są też lejki mniejszych rozmiarowo tornad. W sumie więc ów lej główny takich tornad wskazuje miejsce gdzie w chmurze położony jest pędnik główny ukrywającego się tam niewidzialnego dla ludzi gwiazdolotu, zaś ów pierścień małych lejków bocznych tornad wskazuje miejsca gdzie zlokalizowane są pędniki boczne ukrywającego się w chmurze gwiazdolotu. (Odnotuj, że w wyjaśnieniu „oficjalnej nauki ateistycznej” dla mechanizmu powstawania tornad, uzasadnienie istnienia takiego wianuszka bocznych mniejszych tornad otaczających lej głównego tornada jest takie samo, jak w staropolskich przysłowiach uzasadniano istnienie przysłowiowego „piątego koła u wozu”.) Przykład filmu „Super Twisters” jaki dokumentuje istnienie tych lejków bocznych omawiam szerzej w punkcie #E5 ze swej strony internetowej o nazwie „tornado_pl.htm”.

(F) Poświadczenie Biblii, że gigantyczne gwiazdoloty zdolne do omawianych tutaj prac o planetarnym rozmachu daje się budować. W punkcie #J3 swej strony internetowej o nazwie „malbork.htm” wyjaśniłem, że techniczna interpretacja bibilijnych opisów latającego miasta zwanego „Nowe Jeruzalem” ujawnia, że miasto owo faktycznie będzie rodzajem „czteropędnikowego magnokraftu” typu T12. Typ zaś T12 tego gwiazdolotu jest już zbyt ogromny aby należeć do klasy „załogowych statków kosmicznych”. Rozmiarami odpowiada on bowiem typowi G2 „planetorów”. Może on także sprzęgać się magnetycznie z typem G2 w latającą konfigurację – dużo mniejsza wersja której, składająca się bowiem z załogowych typów K6 i T6, udokumentowana nawet została na filmie jaki pokazuję poniżej jako „Film #J4b”.


Film #J4a: Oto tzw. „Oko Sahary” pokazane na krótkim, darmowym, jedno-minutowym filmie angielskojęzycznym dostępnym w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=PcB7Dr44HOk . (Inne filmy o „Oku Sahary” można sobie łatwo wyszukać w YT rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Eye+of+Sahara .) W połączeniu z wiedzą o działaniu moich „magnokraftów” to „Oko Sahary” jest jednym z empirycznych dowodów na formowanie tornad i huraganów przez gwiazdoloty „planetory”. Dowód ten jest wizualnie najłatwiejszym do sprawdzenia przez czytelników bowiem można go zweryfikować poprzez proste porównanie jego cech z atrybutami lądowisk statków kosmicznych opisywanych np. na moich stronach internetowych „ufo_proof_pl.htm” czy „magnocraft_pl.htm”. Powyższa unikalna formacja „Oko Sahary” powstała technicznie kiedy jeden z gwiazdolotów „planetor” typu G9, przeznaczonych do wykonywania prac o planetarnym rozmiarze, swoim „wirem plazmowym” odparował wierzchołek ogromnej góry, np. wygasłego wulkanu – podobnie jak w dniu 11 września 2001 roku dwa inne magnokrafto-podobne statki kosmiczne odparowały budynki WTC w Nowym Jorku – patrz szczegółowe wyjaśniania i materiał dowodowy, które dla WTC zaprezentowałem na stronie o nazwie „wtc_pl.htm”. Po odparowaniu większej części tego wulkanu w taki właśnie sposób, na Ziemi pozostał udokumentowany m.in. na powyższym filmie ślad jaki posiada wszelkie charakterystyczne elementy i cechy lądowisk wehikułów magnokrafto-podobnych. Stąd powyżej pokazane „Oko Sahary” jest jednym z szeregu empirycznych materiałów dowodowych o cechach sprawdzalnych dla niemal każdego z zainteresowanych – unikalne cechy których w powyższym punkcie #J4 niniejszego wpisu #322 (i strony „hurricane_pl.htm” z jakiej ten wpis został adaptowany) są wyjaśnione jako dowodzące, że te same gigantyczne gwiazdoloty „planetory” są też używane do technicznego formowania na Ziemi tornad i huraganów. (Kliknij na powyższy starter tego filmu aby go przeglądnąć.)


Film #J4b: Oto 22 sekundowa filmowa dokumentacja przelotu torpedo-krztałtnego magnokraftu czteropędnikowego typu H6 magnetycznie sprzężonego z dyskoidalnym magnokraftem załogowym typu K6. Powyższa dokumentacja jest dostępna w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA . (Wyszukiwanie innych jej kopii można dokonywać rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Kota+Kuala+Krai+UFO.) Powyższy film o tytule „Penampakan UFO Di Langit Di Kuala Krai” utrwalił konfigurację dwóch wzajemnie magnetycznie sprzężonych ze sobą wehikułów UFO lecących obok dużego budynku i po nasterowaniu ich powłok na przydatną w nocnych lotach kompletną przeźroczystość. Stąd na tym wideo z tyłu niemal przeźroczystego dyskoidalnego UFO typu K6 wyrażnie widać kształt całego „torpeda” owego czteropędnikowego UFO typu T6 – jakie magnetycznie przylgnęło do podłogi dyskoidalnego UFO. Ponadto wideo to demonstruje, że przesterowana na przeźroczystość powłoka dyskoidalnego UFO jest całkowicie przeźroczysta tylko w tych obszarach, gdzie kąt patrzenia widza (i kamery) jest bliski kątowi prostemu (tj. bliski kątowi 90 stopni). Gdy jednak ów kąt patrzenia zaczyna się zmniejszać, przeźroczystość owej powłoki też się zmniejsza – co zresztą dobrze wiemy też z oglądania naszych przeźroczystych naczyń kuchennych. Gdy zaś kąt patrzenia zaczyna być niemal zerowy, wówczas owa przeźroczystość całkowicie zanika – to z tego powodu często obecnie filmowane są dyskoidalne UFO opisywane w punkcie #A6.4 mojej strony „portfolio_pl.htm”, w których widać jedynie te fragmenty ich przesterowanej na przeźroczystość powłoki, które są ustawione do patrzącego lub do filmującego pod kątem bliskim zera. Ten fakt zależności poziomu przeźroczystości powłoki UFO od kąta jej ustawienia względem patrzącego powoduje, że na powyższym wysoce informacyjnym wideo dokładnie widzimy wszystkie zakrzywienia tejże powłoki, jakie są charakterystyczne dla UFO typu K6. (Po przykład jaki dokładnie kształt i wygląd musi mieć załogowy magnokrafto-podobny statek kosmiczny typu K6 patrz „Rys. #A3(K6)” z mojej strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”.) Ponadto na samym początku owego wysoce informacyjnego wideo, to UFO typu K6 przelatuje poza wielopiętrowym budynkiem o oknach ustawionych w aż 10 kolumnach. Ponieważ typowo okna w nieprzeźroczystych budynkach starego typu są rozstawiane co około 3.5 metra, to oznacza, że sfilmowane UFO miało około D=35 [metrów] średnicy, a więc było właśnie typu K6. (Poprzednie bowiem mniejsze UFO typu K5 ma o połowę mniejszą średnicę niż UFO K6 – NIE zdołałoby więc objąć swą średnicą szerokości całego tak dużego budynku, natomiast następne większe UFO typu K7 musi mieć zupełnie odmienne kształty i zarysy powłoki od tych udokumentowanych na owym doskonałym wideo.)

Odnotuj, że jeśli taki dyskoidalny gwiazdolot z pędnikami zaopatrzonymi w „konfiguracje krzyżowe” komór oscylacyjnych zawiśnie nad ziemią podczas gdy jego napęd nadal pracuje w trybie wiru magnetycznego, wówczas jego wirujące pole magnetyczne uformuje na ziemi ślady „lądowiska”, które przy „pozycji wiszącej” gwiazdolotu i odpowiednio dobranej wysokości jego zawisania nad ziemią, będą wyglądały dokładnie tak samo jak „Oko Sahary” pokazane poprzednio na „Film #J4a” (tyle że przy innych niż G9 typach gwiazdolotu, wymiary lądowiska będą inne niż wymiary „Oka Sahary”).

#J5. Dlaczego dzisiejsi naukowcy NIE odnotowują ani zestawionych tutaj, ani zawartych w innych obszarach naszej rzeczywistości, przykładów istniejącego na Ziemi materiału dowodowego na użycie gigantycznych gwiazdolotów o zasadzie działania moich Magnokraftów dla technicznego (a NIE jak się dziś wierzy naturalnego) formowania huraganów i tornad:

Materiał dowodowy dokumentujący, że wszystko co się dzieje w naszym świecie fizycznym faktycznie jest realizowane „rękami Boga” (a ściślej programami przygotowanymi przez Boga i w Biblii zwanymi „słowo” zaś w moich publikacjach opisywanymi w punktach #J4.5 i #J4.6 ze strony o nazwie „propulsion_pl.htm”), jest obecny dosłownie we wszystkim co nas otacza. Powody tej obecności dosyć dobrze wyjaśniłem w punkcie #J5 swej strony internetowej o nazwie „petone_pl.htm”. Jednak ukrywa się on w składowej każdego zdarzenia, którą można nazwać „marginesem nieokreśloności” a którą opisałem w punkcie #S2 swej strony o nazwie „plague_pl.htm”. Jednak Bóg tak mądrze i dalekowzrocznie stworzył nasz świat fizyczny, że wszystko co w nim zachodzi wygląda jakby realizowane było mechanizmami praw natury. Stąd aby wypatrzyć ten materiał dowodowy, trzeba być szczególnie uważnym obserwatorem. Jeśli jednak wypatrzy się już pierwszy jego przykład, wówczas następne przykłady przychodzi nam odnotować coraz łatwiej. To dlatego Bóg szczególnie uwypuklił materiał dowodowy o technicznym pochodzeniu huraganów i tornad. Uwypuklenie to polega na tym, że owe zjawiska pogodowe zwykle powodują nieprzyjemne dla ludzi zdarzenia, a stąd że ludzie typowo się ich obawiają i je szczególnie uważnie obserwują. Wszakże gdyby ów material dowodowy wpisany był w zjawiska typu lekki, przyjemny wiatr przy słonecznej pogodzie, wówczas nikt by go uważnie NIE śledził ani badał.

Na przekór jednak iż opisywany w tym wpisie #322 materiał dowodowy jest aż tak mocno uwypuklany, bardzo wielu ludzi, w tym zawodowych badaczy, NIE tylko iż go NIE odnotowało, ale wręcz nawet gdyby zostali oni jakoś z nim zapoznani, wręcz świadomie by go odrzucili i zignorowali. W świetle moich badań, jednym z najistotniejszych powodów tego stanu rzeczy jest, że coraz mniej ludzi wykonuje dziś pracę fizyczną. Tymczasem praca fizyczna jest jedynym sposobem poznawania faktu istnienia faktycznych ograniczeń obowiązujących w naszym świecie fizycznym oraz nauczenia się wielodyscyplinarnego i kompleksowego myślenia. Jeśli bowiem zaczyna się pracować wyłącznie umysłowo, tak jak przez całe swe życie czynią to np. dzisiejsi zawodowi naukowcy, wówczas owe ograniczenia, wielodyscyplinarność i kompleksowość otaczającej nas rzeczywistości zaczynają umykać przed zostaniem dostrzeżonymi, bowiem tylko myślnie i tylko wyobraźnia niemal NIE znają ograniczeń – jeśli NIE są uzupełnione doświadczeniami fizycznego działania. Stąd ludzie jacy NIE zaznali wymaganej dozy pracy fizycznej zaczynają myśleć w sposób oderwany od realiów i ograniczeń faktycznego życia, zamykając swoje umysły w przysłowiowych „wieżach z kości słoniowej”. To dlatego przykładowo Bóg kładzie aż tak duży nacisk, aby „praca moralna” wymagana dla osiągnięcia nirwany musiała być pracą fizyczną, a NIE pracą tylko umysłową – co wyjaśniam szczegółowiej w (IV) z punktu #A4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. To właśnie dlatego Bog daje też ludziom tzw. „wolną wolę” aby obserwując kto z ludzi odrzuca i ignoruje prawdę móc zakwalifikowywać poszczególne osoby do kategorii w Biblii nazywanych „plewy” albo „ziarno” lub „kozy” albo „owce”. Wszakże podobnie jak my NIE z każdą osobą ochotniczo zgadzalibyśmy się pracować i zamieszkiwać w tym samym domu lub mieszkaniu (np. z kimś krnąbrnym, o zbrodniczych skłonnościach, czy postępującym bardzo głupio), podobnie i Bóg przezornie i ostrożnie wybiera z kim w przyszłości zdecyduje się spędzić całą wieczność – co szerzej wyjaśniam, między innymi, w punkcie #S1 swej innej strony o nazwie „plague_pl.htm”.

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #322 jest adaptacją treści „części #J” (tj. punktów #J1 do #J5) z mojej strony internetowej o nazwie „hurricane_pl.htm” (aktualizacja datowana 7 maja 2020 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/hurricane_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/hurricane_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/hurricane_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/hurricane_pl.htm
http://pajak.org.nz/hurricane_pl.htm

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/hurricane_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „hurricane_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „tornado_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/hurricane_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tornado_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #322, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, czy mojego formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy o „technicznym formowaniu tornad i huraganów” pokrewne do niniejszego #322:
#216 z 2012/3/10 (adaptowany z punktów #K1 do #K3 strony „tornado_pl.htm”)
#200 z 2011/5/8 (adaptowany z #L1 strony „tornado_pl.htm”)
#152 z 2008/5/19 (adaptowany z #E2 strony „katrina_pl.htm”)
Wpisy o tematyce związanej z tornadami, huraganami i innymi kataklizmami:
#193 z 2011/1/18 (adaptowany z #C5.1 strony „seismograph_pl.htm”)
#185 z 2010/8/19 (adaptowany z #B8 strony „seismograph_pl.htm”)
#13 z 2005/6/7 (adaptowany z „Fot. #D1” strony „seismograph_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#321E: I am inviting you, the reader, to cooperate with me on joint contribution to the noble effort of making a historic breakthrough in the human morality, by undertaking together the task of implementing into real life the powerful tool (i.e. the happiness of nirvana), so ideally designed by God that it allows establishing on Earth the „nirvana political system” which is able to eliminate completely the use of „money” by people and hence it has the power to remove from our planet this addictive source of all evil

2020/05/01

Motto: „Until the time when our civilization builds Time Vehicles of my invention, no human can change whatever has already happened – but can, and should, draw knowledge and truth from it and then use this learning to improve the future.”

#321E: I am inviting you, the reader, to cooperate with me on joint contribution to the noble effort of making a historic breakthrough in the human morality, by undertaking together the task of implementing into real life the powerful tool (i.e. the happiness of nirvana), so ideally designed by God that it allows establishing on Earth the „nirvana political system” which is able to eliminate completely the use of „money” by people and hence it has the power to remove from our planet this addictive source of all evil

Have you ever asked yourself the question: how it feels and looks when adding a personal contribution to an extremely important moral breakthrough – which can change the fate of an entire nation or even humanity? Or question: why some people are actively joining the honourable task of participation in important events, while others are contented to leave for the next generations only products of their stomachs? (Expressing the same question in different words: why some people care about the fate of all mankind, while others only about themselves?) If you read this post #321E to the end, you will certainly experience on yourself the answer to at least one of these questions. After all, this post renews the invitation that I originally extended to my readers back in 2006 on the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. It invites readers to cooperate with me (i.e. the author of this post #321E and the web page named „partia_totalizmu_statute.htm” from which this post is adapted) in an effort to implement the „nirvana political system” described in items #A1 to #A4 of the web page named „partia_totalizmu_uk.htm” – which system would change our world by replacing the current „money” (that only spread evil among people who use them) with the positive power of happiness of nirvana that build ever more perfect people and a better future. In turn a possible success of the project to replace money with the happiness of nirvana would drastically change the fate of all humanity. However, in order to report your commitment to such honourable action, it is necessary to overcome countless sources of resistances in yourself and in your environment – while experiencing personally the process of overcoming these resistances is to answer at least one out of both the above questions. So try to pay attention to your own feelings when you read this post #321E. On one hand, thus you will learn what the omniscient and omnipotent God hears while tuning into the thoughts and feelings of each person. On the other hand, my previous experience in implementing progress suggests that probably also this invitation to participate in making a moral breakthrough will prove again to be just the proverbial „voice calling in the wilderness” (see the address: https://www.google.com/search?q=calling+in+the+wilderness ). After all, for example for over 20 years my guidelines on how to achieve happiness of nirvana are described in my publications, while I have NOT heard even a single person who would tell me that he/she achieved this wonderful state (although I know that a large proportion of present people ruin their lives by purchasing with their own „money” the substances for experiencing at least a short feeling of a meagre substitute for nirvana caused by the use of narcotics or „party pills”). Similarly, since 2006, my web page named „partia_totalizmu_uk.htm” has been available while describing the advantages and the need to implement the „nirvana political system” – but almost no one reads it and until today no-one has contacted me regarding the morally groundbreaking political system described on it. However, although I am well aware that the breakthrough I am postulating here will probably be another „losing battle” in my continuous fight for a better future of people, since the good of others requires that someone in the name of a better future has the courage to stand up to those first battles doomed to lose, then for the lack of others ready for sacrifices, let it be me again. After all, logic suggests that nothing in the future will convince people so well to undertake renewal and improvement, just like the memory of the battle which tried to save others from cataclysm, but which was lost due to the lack of support from these others. So let us now get to know what is most important in matters of this commitment to replace money with happiness of nirvana, and to establish the first „nirvana political system” on Earth.

Those readers who follow what is happening around them probably already noted that „something is NOT right”. Increasingly frequent earthquakes, volcanic eruptions, tsunami waves, tornadoes, hurricanes, forest and entire town fires, snowstorms, hailstorms, floods, frosts, bloody colours of the sky and water, locusts, etc., etc. The current „official atheistic science” caught since decades on lying to humanity but still holding an absolute monopoly on research and on education, as well as the increasingly corrupt corporations and elites ruling over some countries that maintain this monopoly, tell us that all this is the result of only „global warming of climate”. In turn the coronavirus pandemic raging around the world since beginning of year 2020 (see the address: https://www.google.pl/search?q=coronavirus+pandemic+2020 ), according to the official atheistic science, is supposed to be just an accident, a coincidence, or an unsolicited component of someone’s menu. Meanwhile, the Bible has been foretelling for thousands of years that the advent of such events is a sign of growing divine anger and punishment for breaking increasingly more by people the commandments and requirements of God, for spreading lies and immorality, for destroying nature, for rejecting God, for turning backsides to our neighbours, etc. Only that principle on which God’s punishments are served makes sure already for a long time that the breaking people’s „free will” does NOT occur. Thus, in events that execute this punishment always are embedded at least three different sets of evidence, described in more details in item #C2 from my web page named „tornado.htm”. Because these sets of evidence typically also include, among others, the work of „blind nature” and „actions or behaviours of people”, thus individuals with atheistic inclinations (e.g. the majority of present-day professional scientists) usually whatever currently is happening explain NOT as the dispatching of divine justice to people who have previously deserved e.g. to be punished, but explain it either as „accidents”, „chances”, or for example as solely the outcome of global warming of climate caused by people. For more details about what currently affects people either watch a half-hour-long Polish educational movie-film entitled „Zagłada Ludzkości 2030” (which title can be translated as „The Great Purification of Humanity in 2030s”) linked below from „Film #A3c” and available free of charge at the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , or read items #T1, #T2 and #U1 from my web page named „woda_uk.htm” or read my entire web page named „2030_uk.htm” or „part #H” (especially items #H1 and #H3) from my web page „prophecies.htm” – which amongst others discusses the prophecies of the Hopi Indians from the United States (see the address: https://www.google.com/search?q=Pahana+White+Brother+Indian+Hopi ), who this God’s anger and God’s impending punishment call just „The Great Purification of Mankind” or „The Third Great Shake”.

If someone carefully looks at events occurring currently on Earth, then he/she is able to notice that they contain imposed onto them by almighty God both, the evidence of the presence of the „blind nature” component, and the evidence of presence of the „divine punishment” component. For example, their component „blind nature” manifests itself in the form of logical „cause-and-effect” relationships which connect these phenomena of nature with human actions or behaviours, or with laws and principles of the operation of nature. In turn their component „divine punishment” is most clearly documented with these few exceptions omitted by the penalty, while a more thorough examination of which – carried out in the way explained by item #B3 from my web page named „portfolio.htm” (or explained in post #272E to blogs of totalizm) indicates that they are exceptions which do NOT deserve God’s punishment as their previous actions were agreeable with God’s commandments described in the content of the Bible (i.e. were actions that are approved by the Bible, while by totalizm are defined as „moral”). Thus, for example, if a tornado or a big fire hits somewhere, sometimes from several houses next to each other one exception remains NOT touched, while others are completely destroyed. If a whole wave of destruction hits a settlement, then afterward usually turns out that the church is still standing in there and survived (although typically in the news reports illustrating this event the showing of this church standing untouched among the ruins will be avoided – for examples see (2) from item #B2 of my web page named „seismograph.htm”). When in 2020 the „coronavirus” hit the countries of the world, it somehow caused the most deaths and problems in countries burdened with unwanted karma of its relatively recent history or with recent violations of the Bible’s instructions. Etc., etc.

Fortunately, the author of this post #321E and the web page named „partia_totalizmu_statute.htm” (i.e. Dr Eng. Jan Pająk – see the address: https://www.google.com/search?q=jan+pajak ) is the first and still the only researcher in the world who in 2007 developed and published practically incontestable formal scientific proof for the existence of God, carried out with method of mathematical logic – while previously he published several other formal proofs for the existence of God, carried out by other methods. (The proof using mathematical logic is published and discussed in items #G2 and #G3 from my web page named „god_proof.htm”.) Despite of the fury of naive and ignorant criticism and clumsy contradictions, no one was able to disprove my proof formally and scientifically, nor even formally undermine it. So its power is unwaveringly binding. In addition, the author of this post #321E and the web page named „partia_totalizmu_statute.htm”, with the help of his first in the world and still the only scientific „Theory of Everything of 1985” (see the address: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything – also called the „Concept of Dipolar Gravity” while described, among others, on the web page named „dipolar_gravity.htm”), explained the characteristics of the „Virtual World” in which God resides, defined the hardware and software component of God (e.g. the author defined this huge self-aware program contained in the memory of „divine hardware” means in memory of counter-matter – which (program) Christianity calls the „Holy Spirit”), described where God’s powers and capabilities come from, and researched and published a lot of methods and principles of God’s work (e.g. described the mentioned earlier principle that currently God works in such a way that He never breaks the „free will” of people). Consequently, after gathering knowledge about God that is so broad and based on both factual and objective research as well as on empirical and theoretical evidence, the author considers the position of „official atheistic science” highly false, primitive and harmful to people, implying that supposedly there is NO God, and that the cataclysmic phenomena we currently experience on Earth are only the action of global warming of the planet’s climate, or are only coincidences (and thus contain only the component „blind nature” and DO NOT contain the abovementioned „divine punishment” component embedded in whatever is now happening in a way that does not break anyone’s „free will”). After all, both the basic logic and the proverb used during World War II and stating that „there are no atheists in foxholes” (see the address https://www.google.com/search?q=there+are+no+atheists+in+foxholes ) suggest that even just a healthy caution should prompt atheists that whatever is happening in the world, they are considering to contain both the „blind nature” component and the „God’s anger and divine punishment” component, and then are trying to so change their behaviours, that with the physical knowledge they would counteract the consequences of the „blind nature” component, while at the same time with the spiritual knowledge they would pray for God’s reduction or even abandonment of serving the consequences of His anger and punishment. (We all know the principle „God helps those who help themselves” – see the address https://www.google.pl/search?q=God+helps+those+who+help+themselves .) After all, in the light of the existence of incontestable (although still blocked from being disseminated) my formal proof that God does exist, whatever in response to false statements of „official atheistic science” claim and do elites in most of today’s countries, invites a reaction to arrogance (e.g. from what I noted in March 2020, from the entire large world only Georgia officially recognized the coronavirus as a manifestation of God’s anger and punishment – see the address https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ). So it should not surprise anyone that I act myself, and that I also advise the reader to do so, as in the matter regarding the announced of sending of punishment to the city of Nineveh, the Bible revealed it highly symbolically in verses 3:4-10 from the „Book of Jonah” that it caused the revocation of that punishment. (Also learn about the reasons for sending this punishment to Nineveh, described, amongst others, in verses 10:1-19 from the „Book of Isaiah”.) I mean, I advise you to take the energetic steps, described in this post #321E, to convince God about your sorrow, repentance and about the already active effort to improve – e.g. by adding a personal contribution to making a moral breakthrough by the efforts already undertaken to implement the „nirvana political system”. That taking such active steps has the potential to reduce or postpone cataclysm and to save the person who starts this effort, is confirmed by simple logic and by the answer to a hypothetical question that everyone may ask himself/herself: „if you would be in the place of Almighty God and need to make a choice who would survive and who would be eliminated, then having a choice between billions of arrogant people whose motivations focus only on money and on personal benefits, and someone extremely rare who, despite of his/her human imperfections, still was able to show repentance and put the good of others first – whom of these two categories of people would you choose?” After all, the „nirvana political system” which is to eliminate money, represents the most important factual action which at the present level of knowledge and morality in our present situation can be taken to drastically and permanently change the entire further actions of humanity into the more compatible with the Bible and God’s commandments. For as so long, until money escalating all forms of evil on Earth is NOT eliminated from use, it will keep pushing our entire civilization to repetitively bring upon ourselves various cataclysms and exterminations, and at the same time make impossible that the so-far continuous moral decline of people is turned into the growth and self-improvement. Meanwhile, in spite that the majority of today’s „TV devotees” avoid doing whatever they should do, because they believe that „it will always be somehow”, the truth is that when God’s patience runs out because people stubbornly persist in their incorrectness and despite numerous admonitions they have NOT made of a necessary moral breakthrough in their behaviours, then this long-announced „Great Purification of the 2030s” will irrevocably arrive, and probably 99.9% of the human population of today’s world will disappear from the surface of our planet. After all, in order to survive the global extermination, it is NOT enough to take care only of the interests of oneself – as this is done by the vast majority of contemporary people distorted by money, but one must prove to God that he/she is carrying in heart the good of all fellow beings. So those ones who will be selected to survive, according to the ancient prophecy „will kiss the earth when they see the footsteps of another man”.

As a person who has accumulated extensive knowledge, experience and skills working as a former university professor (currently retired) who lectured two different disciplines, and also who is one of those very rarely appearing researchers that have practically mastered the ability to correctly forecast the future (for examples of this skill see items #J4.1 to #J4.6 of the web page „propulsion.htm” or see a free YouTube film entitled „Future Propulsions” discussed and linked below in the captions under „Film #A3a” and „Film #A3b”), I am still investigating the consequences of the upcoming collapse of our present civilization and I try to predict how people will live when this collapse passes. Unfortunately, due to my old age and chronic lack of time, I am NOT able to carry out alone all areas of this complex research. That is why I hereby invite the reader to cooperate and to help me in introduction of the most important breakthrough in the history of mankind. Namely, because I study the future replacement of the current „money” by a much more moral and more powerful than „money” reward for the work done – which replacement for money in the light of my research should be the phenomenon of happiness of nirvana ideally designed by God, I invite the reader to cooperate with me in the matter of making breakthrough in human morality by the getting rid of „money” from use completely – and thus also in the matter of getting rid of this enormous amount of evil that „money” causes on Earth. (After all, money increases exploitation, unemployment, inflation, taxes, corruption, social injustice, homelessness, addictions, godlessness, immorality, crime, widens the gap between rich and poor, distances science from the truth, induces official lies, wars, discrimination, economic and energy crises, faster depletion of raw materials, lack of drinking water and food, an increase in morbidity and an increasing lack of medicines that really heal, pollution of the natural environment, extinction of animals, heating of the climate, etc., etc.) The most important subject of our cooperation could be taking part in an experiment which I designed, and which would verify the guidelines that I once developed for those of people who would like to earn the happiness of „nirvana”. However, there are also other items of possible cooperation, which I described in later part of this post #321E, and which serve toward the unleashing of power and work of „happiness of nirvana” from previous bonds and from blocking and hiding knowledge about it. After all, this power is so great that in the future it is easily able to replace the current „money”.

The main purpose of the experiment that I designed is to make a breakthrough in human behaviour, first (a) by developing simple to use but effectively working guidelines that teach ordinary people how they can empirically develop for themselves this „happiness of nirvana” by doing their normal physical work in a way that meets the requirements of so-called „moral work”, then (b) by publishing testimonies and examples of several people who actually earned nirvana. These guidelines and testimonies would then be made available to everyone interested, e.g. in the form of a web page or a small brochure, or in a short film available on YouTube. (Notice that the development of such guidelines and testimonies would allow the quick and impossible to „monetize” by elites growth of the level of happiness in almost all physically working ordinary people around the world, and just for this reason neither the „official atheistic science” of today, nor today’s elites, will voluntarily join the effort of implementing this main goal – hence this implementation should be undertaken without waiting for their official consent and participation.) I do hope that you are in a personal situation that allows you to start such cooperation as soon as possible (presumably at a distance via email – for my email address see item #L3 from the web page named „pajak_jan_uk.htm”). Notice that the cooperation can be carried out either only between myself and the reader, or even better, between myself and the institution, organization, family, or group of friends which the reader represents – if with the consent of all participants the reader manages to involve its entire institution, organization, family, etc., to the task of implementation of this historically groundbreaking moral, social, economic, political and civilization experiment.

However, in order this main goal to be achieved, namely to be achieved the historical breakthrough in the principles of inspiring people to voluntarily perform useful „moral work” in order to maintain their „happiness of nirvana” (instead of forcing them with „money” to do work of slaves), it is first necessary to carry out a whole series of partial breakthroughs – to achieve each one of which can contribute virtually every individual person, as well as every institution, party, community, country, etc. So let us now list the most important and necessary goals and the partial breakthroughs, which are components of this experiment. They include at least:

(1) The development of instruction for achieving „happiness of nirvana” – means the development of simple but effective guidelines describing how practically every person can develop nirvana through hard physical work [hps], which meets all the moral requirements imposed on it and which therefore I named „moral work”. Although such instruction has already been included in my publications for around 20 years – for an example of it see items #D3, #D2 and #C6 from the web page named „nirvana.htm”. However, judging by the lack of people who would report to me that they have successfully used it, it requires rewording. Furthermore, so-far I personally neither supervised nor checked, even a single person who according to it would achieve happiness of nirvana – although on the Internet I came across someone’s description that based on my publications someone actually managed to achieve such nirvana happiness.

(2) Preparation and publication of a handy instruction for achieving the earned nirvana by any person – which instruction would contain these simple but effective guidelines. Such an instruction should be simple to use, clearly presented, proven to be effective in action, and already checked on several actual users who have already used it by themselves to achieve nirvana.

(3) Checking on several people living and working in different conditions, and possible confirmation, whether meeting the same set of guidelines for achieving nirvana will actually work for all of them in practice – means to try determine which of the requirements of „moral work” is the most important for attaining nirvana. In other words, an attempt to answer the question „why on a close to nature tropical island of Borneo, I reached nirvana relatively quickly and easily and maintained it for about 9 months without problems, however, in New Zealand doing the same ‚moral work’ as in Borneo, I could NOT keep this nirvana for myself anymore?” On the basis of empirical experiences of sensual feeling of a particularly low level of „moral energy” in NZ, which feeling I described, among others, in the final paragraph of item #E1 from the web page named „newzealand_visit.htm” I personally believe that the reason for my inability to achieve nirvana in NZ is too rapid dissipation of my „moral energy” caused by an excessively low average level of moral energy in the surrounding society. This my conclusion also seems to be confirmed by the prevailing frequency of depression and suicides in NZ (after all, the main reasons for depression and suicide usually include the lack of „moral energy” – as explain it more thoroughly the descriptions from item #C6 from my web page named „nirvana.htm”).

(4) Creating a group of several individual people who would be able to stay permanently in the state of earned nirvana, and thus who could start to serve as an „example to follow” for many other people. These people could also become subjects of research on the impact of nirvana on the situation of people who experience it. For example, from my personal experiences it seems that the experiencing of nirvana protects a person from being infected with viruses or with bacteria of any disease – after all, living on a tropical Borneo full of tropical diseases I did NOT notice getting infected with any disease in times when I experienced nirvana, although at other times I am rather sickly person who suffers from various health problems all the time. In addition, it is known that someone’s earning nirvana is a proof and a sign that such a person acts pedantically morally in whatever he/she does – hence as such he/she is protected by God from suffering various misfortunes and accidents that may haunt other people, and additionally is generously rewarded after the so-called return time).

(5) Completed on several people who have already achieved nirvana, practical verification of various quantitative data collected during my own research on nirvana. For example, verification of the amount of „moral work” in [hps] needed to achieve the state of nirvana – i.e. quantities such as: E, Emax, Enirvana, µ, etc.

(6) The experiment of checking in practice whether young and physically fit people are able to develop for themselves the phenomenon of nirvana during the performing of their normal (physical) professional employment work – if they strictly meet in their job the requirements of „moral work”. This check can be obtained, among others by helping several people, e.g. the reader, or someone from the reader’s environment, to empirically earn nirvana with their physical employment work. (In my experience, nirvana is most easily achieved by nurses – if they do their work with the right motivation and focus on the good of others, means NOT on their own convenience and income.) As a result of this experiment, it would be possible to check in practice how correct are the guidelines and the data which I hope that we will rewrite and published in the form of a simple but effective instruction as a result of the cooperation described here.

(7) Farsighted, wise and cautious refinement of the details of the „statute of the Party of Totalizm” quoted below – the goal of the creation of which will be the implementation of the „nirvana political system”. After all, this statute is still preliminary and created only to be subjected to further improvements.

(8) Organizing (or financing) the Party of Totalizm. This action already requires the collective work of larger groups of people, institutions, political parties, or even entire countries. (For example, some existing political party could change its name to the „Party of Totalizm”, and adopt the statute developed by a collective effort from the draft version which I present below.) Fortunately, making this effort will also be a message sent to God by a given group of people that they drastically changed their conduct and actions, and thus that for the benefit of future generations this group is worth protecting them from the forthcoming „The Great Purification of the 2030s” and help in achieving the success of the implementation of the „nirvana political system”.

(9) Developing a wise and far-sighted vision and a detailed plan on how the Party of Totalizm should begin and then gradually carry out the implementation of the „nirvana political system”. After all, the very fact that God created and made available for the use of people such a perfect tool as the happiness of nirvana does NOT mean that several imperfect and incompetent or even stupid people would NOT be able to „mess up” the implementation of the „nirvana political system”. At the same time, from the experience and mistakes of implementing e.g. communism, we already perfectly remember that too rude, reckless, coerced and undemocratic implementation of the new political system may discourage to this system people from a given country or even from the whole world. On the other hand, the features and benefits of the „nirvana political system” indicate that if its implementation is wisely and far-sightedly designed and democratically carried out, then certainly this system will gradually create the future „paradise on Earth”.

My inspiration and motivation to present this cooperation proposal is the fact of my personal experiencing the „happiness of nirvana” lasting for about 9 months and thoroughly researched on myself at that time. Although during my research I also developed some „guidelines for other people on how they can achieve nirvana happiness”, so far the effectiveness of these guidelines has NOT been tested on other people who would achieve nirvana under my supervision and verification – although I found a case on the Internet when someone (unfortunately unknown to me) claims to have achieved nirvana using versions of my guidelines that worked for him. Therefore, I hope that in the cooperation proposed here my guidelines can be tested on several other people – preferably on readers who accept this call for volunteering to implementation of the moral breakthrough described here, or on people most suited to the requirements of „moral work” – which will be selected from among their friends or family members who are already working physically, e.g. on a farm or in other type of hard physical work.

Now a bit of history to explain to the reader what created the scientific foundations, pool of knowledge, competence, and personal experience for my research on the happiness of nirvana. And so, I am a former professor who taught two different disciplines, namely Mechanical Engineering and Computer Sciences, at four universities from four different countries in the world (such as Northern Cyprus, Malaysia, Borneo and South Korea – see the information about me, which you can find on Google, e.g. at https://www.google.com/search?q=jan+pajak ). In addition, I was born, educated, worked and lived in communist Poland for 36 years, then emigrated to capitalist New Zealand in which I worked and lived until my unemployment caused by the economic depression of NZ, and after 7 years of travelling around the world „in search of bread” I have returned to and currently live in NZ on a retirement pension – which course of my fate allowed me to get to know the pros and cons of living in both these different political systems. (Please note that God created our physical world so wisely that there is nothing that would have only drawbacks or only advantages.) During the last stage of my professorship at „University Malaysia Sarawak” from the tropical island of Borneo, during research on the results of hard physical work with pedantically moral intentions and internal attitudes, that is, during performing work, which I later named „moral work”, I unexpectedly experienced a state of indescribable happiness at an extremely high level, the maintaining of which by carrying out the same „moral work” I managed to continue for about 9 months and which I later identified as a deliberately earned „nirvana” that appears when we are still in our physical body. The intensity of my happiness during this „earned nirvana” was enormous – the only other feeling which I could compare with it was „a sexual orgasm that lasts without end”. Experiencing this nirvana, I was aware that I was the only professional scientist in the world who practically experienced such an „earned nirvana”. Hence, while feeling this unearthly happiness, at the same time I researched it earnestly – especially from the point of view of „how each person can earn it”, „how it works in our bodies and soul” and „what does it change or do for a person who earned it”. (For example, I noticed then that a person who is just experiencing nirvana probably cannot be infected with any illness – at least I did not get infected then, although tropical Borneo is famous for various diseases.) I described later the results of my research, amongst others, on the web page named „nirvana.htm”. (I invite you to familiarize yourself with that web page, especially with items #D3, #D2 and #C6 – which describe the guidelines and requirements established by my research that must be met when performing „moral work” while developing nirvana.) Because the results of my research may be useful for developing methods of achieving earned nirvana by virtually all people from any country, i.e. to enable similar nirvana happiness to be achieved both in the reader’s environment and in any other country of the world, I decided to encourage the reader to start our possible cooperation, the objectives of which I explained above.

Unfortunately, the so-called „Asian crisis of 1998” – incidentally also caused by „money” (see the address https://www.google.com/search?q=Asian+Crisis+of+1998 ), which, among other things, paralyzed the economy of tropical Borneo, also caused that I had to leave the close to nature island of Borneo and return to New Zealand. Unfortunately, my attempts to maintain nirvana in New Zealand by doing the same „moral work” as in Borneo were thwarted by missing some very important component (I believe that this component was a required high level of „moral energy” in the society that surrounds me). In the result, in NZ I was unable to continue my staying in the state of „happiness of earned nirvana”. So for me the experience of nirvana ended after the last 9 months of the professorship in Borneo – although the research carried out there assured me that in favourable conditions and circumstances the „nirvana” earned due to performing „moral work” could be sustained for almost the entire life. (Hence future experiments should try to explain: what are the most important requirements and conditions that must be minimally met by the environment in which someone performs his/her „moral work” so that this environment allows to earn nirvana by anyone willing so?) Despite the inability to maintain nirvana, I continued my research in New Zealand – only that theoretically, NOT empirically. In addition to „earned nirvana” I undertook in there theoretical research on all other varieties and types of „nirvana”. During this time, I determined, for example, that all „narcotics/drug addictions” occur because people who are unable to experience the happiness of true nirvana are trying to experience a narcotic imitation of the happiness of nirvana. I also determined that e.g. addictions to watching sporting events and meditation occur because during these activities some people may temporarily experience the happiness of „nirvana of crowd” or „resonance nirvana” – although these two versions of nirvana last only for very short periods of time.

The results of this research, which revealed to me the power of nirvana in function of an inspiration to do everything that is necessary to continue to experience the happiness of nirvana, inspired me to undertake research on the possibility of replacing the function of „money” by „happiness of nirvana”. The point is that „money” is the equally as narcotics addictive source of all evil on Earth – as I explained it in more detail in items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and in posts #320E and #320 to blogs of totalizm. So if people would succeed in replacing money with happiness of nirvana, then our civilization would cease to experience all the evil that we see around us today. That is why, in 2006, I developed and published, among others, on the above-mentioned web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, an idea stating that all existing political systems, including current capitalism and communism, can be replaced by a new political system, which I later named „nirvana political system” (in Polish wording: „ustrój nirwany”), in which the current forcing to work for earning „money” would be replaced by voluntary „moral work” to earn „happiness of nirvana”. Unfortunately, in 2006 my publications regarding this new „nirvana political system”, which would operate without the use of „money”, were NOT well received. Thus, although my web page „partia_totalizmu_uk.htm” and its suggestion to replace evil-causing „money” with „nirvana” was available to everyone in Polish and in English all the time, still in the meantime „money” gained the possibility of generating further types of evil on Earth. So in 2020 it came to a situation which now strikes the eyes around us, namely, when there is probably more volume of plastics in the seas than fish, when many species of animals are just dying out, when people have changed the Earth’s climate so much that the lives of most nations are becoming hell, when food already accumulates so much chemicals in it that make sick most of eaters, when the economies of many countries almost collapse, when many elites and heads of state almost openly practice corruption, when increasingly deadly epidemics and pandemics kill thousands of people (including „coronavirus” troubling the world since the end of 2019), when our entire civilization is already on the brink of collapse, etc., etc. Therefore, in February 2020 I decided to update and improve my web page „partia_totalizmu_uk.htm”, in items from #A1 to #A4 of which this time I explained without any restraint why my „nirvana political system” has incomparably more advantages and incomparably fewer flaws than even the best out of the previous political systems on Earth – including both, today’s capitalism and communism. Furthermore, I also published descriptions of my „nirvana political system” in posts #320E and #320 to blogs of totalizm at addresses provided near the end of this post – and also repeated in my publication [13] available via the web page named „tekst_13.htm”. (I invite you to read these publications easily accessible via the Internet – it is also worth reviewing our YouTube videos described below in „Film #A3a” to „Film # A3c” and available, among others, via the web page named „djp.htm”.) Currently I noted that due to today’s highly tragic situation in the world (also caused by „money”), many people began to pay attention to the advantages of my „nirvana political system”, which instead of buying human labour for „money” that only intensifies evil, creates for people the hope for protection against cataclysms and illnesses while simultaneously makes them volunteering for earning the „happiness of nirvana” by performing productive „moral work” which has the power to eliminate „money”. (Note here the message and truth of the English saying „happy go lucky” – see the address https://www.google.com/search?q=happy+go+lucky+meaning .)

I should also mention here that the scope of my scientific competence and practical life experiences is much broader than just developing the „nirvana political system” – what provides a kind of assurance that also in the matter of nirvana political system my findings probably show people the most progressive path. This scope is best demonstrated by my previous research achievements in life. I should list here at least some of the most important among them. And yes, they also include the development of: (1) the so-called „Cyclic Table for Propelling Devices” (see the address https://www.google.com/search?q=Cyclic+Table+for+Propelling+Devices ) which allowed me to invent principles of operation for most important kinds of Future Propulsions – numerous inventions of futuristic propelling devices and starships resulting from this Cyclic Table are described, amongst others, in items #J4.1 to #J4.6 from the web page named „propulsion.htm” and are shown on a 34-minute-long free YouTube film entitled „Future Propulsions” while available at the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak as well as via links from the „Film #A3b” below (one of my starships named „Magnocraft” is shown during landing on a distant planet on a 26-second-long silent movie-film named „Alien Planet 4K” from the address youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA while described more comprehensively on my web page called „magnocraft.htm”); (2) the first and so far the only scientific „Theory of Everything of 1985” also called the „Concept of Dipolar Gravity” while described, amongst others, on the web page named „dipolar_gravity.htm”; (3) an extremely moral philosophy called „Totalizm” (the one spelled by the letter „z” – see https://www.google.com/search?q=totalizm and explained in more detail on the web page named „totalizm.htm”; (4) the formal scientific proof that God does exist, the definition of God, a description of sources of God’s power, and a physical explanation that God is a huge self-aware program living in the memory of counter-matter from the counter-world; and (5) also a number of further scientific and inventive achievements described in my monographs and partly illustrated, for example, with the movie-film entitled „Dr Jan Pajak portfolio” (in English) from the address https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 and with other films available, e.g. via my web page called „djp.htm”. No wonder that for the results of my research to-date, I was included while still alive in the list of „world category identities” – see worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ where I have some highly honourable comrades – listed e.g. at: http://worldcat.org/identities/.

I hope that the growing knowledge of people about what the future will bring to humanity (the description of which I have included in „part #H” from my web page named „prophecies.htm” – e.g. see in there (ii) from item #H1), allows us to cooperate – and I also hope that the reader is personally interested in a way of increasing the happiness through earning „nirvana” by performing „moral work”, and that such cooperation will allow all people to develop the happiness of earned nirvana and that it would contribute to providing our world with first experimental data, which in the not too distant future could result in the emergence of the „nirvana political system” that does NOT use „money”, but allows people to voluntarily perform all productive work simply to be able to maintain the happiness of earned nirvana for the duration of their entire life.

I should also mention that it would be best if our cooperation was possible to work remotely via the Internet. Because such cooperation would NOT require personal contacts, hence it could begin immediately – despite e.g. the persistence of the „coronavirus” pandemic (through which people who earned nirvana probably could survive without harm). This in turn would allow that our first results may appear earlier than the „calm before the storm” which I will describe in the next paragraph. I should also add that my only goal of this cooperation is to collect further experimental data and empirical experience regarding ways of achieving „earned nirvana” by ordinary people, thus I am NOT looking for any financial gain (i.e. everything that our cooperation would require I intend to do for free – after all, I am a scientist who wants to cause that the entire our civilization gets rid of „money”).

Let me also explain here the warning about the deceptive potential of „calm before the storm”. Well, the results of research that I conducted on a typical course of any cataclysm and discussed e.g. in (7) from item #B5 of my web page named „seismograph.htm”, inform that in typical situations at least three subsequent cataclysms of increasing intensity are sent, which I call (1) „warning cataclysm”, (2) „urging cataclysm” and (3) „annihilating cataclysm”. Between them there are kinds of „calm” which duration is aimed at checking whether people have already undertaken the process of changing their behaviours. According to this research, e.g. the „coronavirus” of 2020 does NOT yet represent the punishment of the strongest „annihilating cataclysm”, but is probably an „urging cataclysm”. So it will be followed by a period of „calm”, deliberately granted to people so that they can demonstrate their changes in behaviour. On the basis of my research I am personally convinced that if during this „calm” which would follow the disappearance of the „coronavirus” pandemic some country demonstrated that it seriously and energetically prepares, for example, to implement the „nirvana political system”, or takes implementation of any action symbolically indicated by the descriptions for the biblical city of Nineveh, then the „annihilating cataclysm” of the 2030s would have been alleviated for it, or even the altogether cancelled. Unfortunately, knowing the behaviour of today’s scientists and elites, if the „urging cataclysm” almost disappears gradually by itself after completing its goal, then noisy „propaganda of success” will be undertaken and it will attribute to scientists and to elites the alleged success of extinguishing this cataclysm – in order to be able to use the economic revival and human needs of the calm to multiply their profits. In turn this propaganda of success is to make it difficult or even impossible to use such period of „calm before the storm” to carry out the moral „breakthrough” described here which would reduce or completely postpone the arrival of the „annihilating cataclysm”. Therefore, because of this reason, the annihilating cataclysm probably will NOT be reduced nor cancelled – about which fact the people may find out too late to change anything or to save themselves. This is why it would be best if the cooperation described here is to bring valuable fruit that would be implemented in practice before the arrival, or already during this period of „calm before the storm” – which in fact will be the most favourable period for accomplishing the described here moral breakthrough in the history of humanity.

I hope that the above made us aware of positive sides of the possibility of establishing our cooperation, which, if it leads to final success, will allow for achieving lasting „happiness of nirvana” by many people not only from the immediate area, but will also create a positive example for the rest of our world.

* * *

There are numerous movie-films in YouTube for which I am a co-author and which show information related to descriptions from the above post #321E. One of these, linked from „Film #A3c” below is entitled (in Polish) „Zagłada Ludzkości 2030” – which title in English can be interpreted as meaning „The Great Purification of Humanity in 2030s” from the Hopi Indian prophecy (USA). The content of this film is based on my web page named „2030_uk.htm”. I intended to translate that web page into English, but somehow so-far I have no spare time to do it – so only small sections of it are in English. However, Internet usually offers a free translation of web pages – which you can use to see what that web page is all about.

By the way, this Polish film „Zagłada Ludzkości 2030” is the most successful of all films that together with my talented friend Dominic from Germany we produced so-far. (I do hope that even better than this one, will be our next film about the „nirvana political system”, on researching of which I work since 2006 and the main idea of which is described in items #A1 to #A4 from my English web page named „partia_totalizmu_uk.htm” – as that other film will be aimed at convincing our civilization to get rid of money since „money is the addictive source of all evil on Earth”. But so-far the filming part of this next film is NOT started yet, while the preparation of such filming part in any our film usually takes at least one full year – so there may be enough time to include into it also outcomes of our possible cooperation – if it is successful.) Links to all four our films, as well as my interviews via Skype, the reader can find on the web page „djp.htm” (over there the English versions of films are shown in second column) – but notice that because this „djp.htm” web page contains a lot of films, it may load quite long, so you need to be patient with it. Although the film „Zagłada Ludzkości 2030” uses only the language of the small country of Poland and it belongs to category of „educational films” which usually are viewed by small proportion of people, it already passed the threshold of two millions of views and in April 2020 its viewership is already close to three millions.


Film #A3a: Here is the starter of a silent movie-film lasting only 17 seconds while illustrating how regularities contained in my „Cyclic Table for Propelling Devices” (see the address https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ) forecast the operation of human propulsions from the sixth technical era of humanity. In above film shown is the operation of devices that construct a section of the so-called „Inca Wall” – several examples of which are shown e.g. on my web page http://pajak.org.nz/p_nfi.htm . (Notice that currently on Earth prevails only the second technical era.) In that sixth technical era that is to arrive in future, the mastery of the skills of counter-matter programming by people will allow that invisible counter-matter from the counter-world is either transformed into material of any substance, wall, building, object, etc., from our physical world – or with the reversed programming process any object from our physical world is annihilated due to dispersal of counter-matter that forms this object. These processes of transformation or annihilation are described in more details in item #J4.6 from my web page named „propulsion.htm”. They can be implemented telepathically at any distance – so that people who master them will be able to create or annihilate objects on other planets and even on other star systems, using for this purpose the so-called telepathic telescopes and projectors. The mastery of these skills by people will allow the production or annihilation in any selected places of any amounts of any substance shaped into any objects and at the moment of initiation characterized by any parameters. After all, the physical structures and attributes of these objects, coded into programs from the memory of the counter-matter that transforms itself into the hardware shape of these objects, include the software descriptions of all attributes and parameters of these objects – similarly like the controlling software from today „3D printers” or from today „computer-controlled machine tools”, also contains in itself all attributes and parameters of objects that these „3D printers” or „numerically controlled machine tools” later shape into their physical forms. So when in the sixth technical era people learn to program counter-matter, then they will be able to create from (or annihilate into) invisible counter-matter any physical objects in a similar manner as it is done today using „3D printers” or „computer-controlled machine tools”. It is interesting that ancient legends of nations from areas where until today exist megalithic walls or buildings with features that cannot be repeated by today’s physical human technology, confirm that by using just such programmed transformation of counter-matter were created, for example, Inca Walls, Great Pyramids, and a number of other architectural wonders of ancient world. (Note that also the Bible is confirming that everything that is visible was so created – see verse 11:3 from „Hebrews”, or see (5) from item #C12 of my web page named „bible.htm”.) The above film I am showing here to make the reader aware of how powerful weapon it would be for morally immature rulers with belligerent tendencies to acquire the skills of similarly building, producing, or annihilating substances or structures that they would intend to use for destroying nations or countries which they would consider to be their enemies. After all, with such weapons in just seconds they would be able, for example, to wall up with a crust or lava, sink in some poisonous liquid, or annihilate the entire opposing to them nations or countries. So in order that some morally immature people do NOT get their hands on a similar weapon – a power of which would outgrow their level of morality, until the time when humanity abandons the use of „money” which distorts its morality, the access of all nations to these powerful devices and powerful skills for the time being will be blocked by moral mechanisms which I described in my publications under the Polish names and keywords „przekleństwo wynalazców” (meaning the „curse of inventors”) and „wynalazcza impotencja” (meaning the „inventive impotence”) – for links to my Polish web pages elaborating on topics named with these keywords see my web page with „index of keywords”, named „skorowidz.htm”. (Note that each my Polish web page has also another version programmed in the English language.) The above short silent film, available for free under the title „Wall 4K” from the address https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E , was originally designed as part of a half-hour-long English-language educational film entitled „Future Propulsions” available below in „Film #A3b”. (Click on the above starter to watch this 17-second short film.)


Film #A3b: Here is the starter of a half-hour-long free educational film (in English) from YouTube entitled „Future Propulsions” – available to everyone at the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . It illustrates the most important types of powerful propelling devices, the future construction of which is already forecasted by my „Cyclic Table for Propelling Devices” (see the address https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ), while the descriptions of which (also in English) are provided in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named „propulsion.htm” and in posts #319E to #309E to blogs of totalizm. For now, however, the construction of these devices is prevented by the action of moral mechanisms which I described in publications linked from my Polish web page named „skorowidz.htm” by Polish keywords „przekleństwo wynalazców” (meaning „curse of inventors”) and „wynalazcza impotencja” (meaning „inventive impotence”) – note that each my Polish publication linked from the above Polish „index page” named „skorowidz.htm” has also a version translated and programmed in English. This preventing of construction of these powerful devices is still a necessity because the insistence of the earthly ruling elites to continually use „money” (means to use the addictive source of all evil on Earth that is well known from its ability to spoil the morality of virtually every person and to ruin the growth of civilization in entire humanity). Therefore, this insistence prevents us all from reaching the moral level, at which the possession of these powerful propelling devices would become safe and would NOT threaten that any of morally immature politicians with belligerent tendencies will cause the destruction of all inhabitants of the Earth. Fortunately, the postulated, for example, by the web page „partia_totalizmu_statute.htm” and by the related to it web page named „partia_totalizmu_uk.htm” the implementation of the „nirvana political system” which would completely eliminate money from use, brings the potential to reverse the current trend of the moral decline of humanity and thus could open the people’s access to these powerful propelling drives of our future. There is a chance that „in one way or the other” the humanity still will develop for itself the „nirvana political system”. For example, even if everyone ignores the postulated here peaceful implementation of the „nirvana political system” which would begin the straightening of people’s morality warped by money – while simultaneously stopping or reducing further punishments from God, still the continuation of the moral fall of humanity is to create conditions that soon it will be this fall that will lead to automatic „implementation” of the „nirvana political system” as a result of the arrival of the „Great Purification of Humanity in 2030s” illustrated below by „Film #A3c” (in Polish) available from the YouTube address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . This is because the „Great Purification of Humanity in 2030s” is to remove from Earth both „money” and also almost all people used to live for money (for details „how” and „why” see the caption under the next film starter below labelled „Film #A3c”). Click on the starter of the above half-hour movie-film #A3b to view it.


Film #A3c: Although human thinking habits treat each cataclysm as an event with only negative consequences, our physical world is so wisely and far-sightedly designed that „absolutely everything has advantages and disadvantages (or both pros and cons)”, and that it adheres to the principles best expressed in the well-known Polish proverb stating „there is NO so such evil that some good would not come out of it” and its reverse stating „there is NO such good that would not give rise to some form of evil” – i.e. it adheres to these two principles described more comprehensively e.g. in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm”. For example, one of the positive consequences of the „Great Purification of Humanity in 2030s” illustrated by the above film in the Polish language, may be that it spontaneously is to interrupt the thousand-year-long cycles of addictive use of „money” which brings all kinds of evil to people, and that it is to spontaneously replace money with „happiness of nirvana” which in the very end may lead to the spontaneous replacement of the to-date existing political systems with the new „nirvana political system” described here. After all, these extremely few people who manage to survive the „Great Purification of Humanity in 2030s” (see the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) will NOT have any other option than to abandon the use of money to concentrate on improving chances of survival for themselves and for their neighbours by personal, actual, heavily physical „moral work” with which they will produce for themselves and for other survivors the required food and useful goods that they will need for living and for working. In turn this heavily physical „moral work”, carried out then for the common good of all survivors, will start to generate a lot of „moral energy” in so working people – as I described this in item #D2 from my web page named „nirvana.htm”. In turn „moral energy” generated by this „moral work” will begin to bring into them the happiness of nirvana – getting used to experiencing which will later cause the intentional continuation of heavily physical „moral work” even if only to extend the duration of this happiness of nirvana. Such continuation of „moral work” will cause almost spontaneous implementation amongst them the initially unaware form of the „nirvana political system”. In turn after its implementation, someone finally either guesses the advantages and potential of his/her feelings of indescribable happiness, or recollects my publications – which explain this happiness of nirvana thoroughly. Means, he/she will recollect my descriptions of the „nirvana political system”, the operation of which maintains the following uninterrupted mechanism: (1) the compliance of human physical efforts with moral requirements provided in the content of the Bible causes the fulfilment of the requirements of „moral work” and thus generates „moral energy”; (2) God’s improvement of human bodies and souls, which I described in item #A1 of the web page named „evolution_pl.htm” causes that the gathering in the soul of the required amount of „moral energy” that exceeds the threshold value of „µnirvana” will trigger the appearance of „earned nirvana”; (3) the phenomenon of „earned nirvana” (also called the totaliztic nirvana) will create a feeling of overwhelming happiness that everyone who experiences it once will try to maintain throughout the entire life; (4) the long-lasting persistence in the state of „nirvana happiness” through doing heavily physical „moral work” in the situation of lack of access to money and the inability to print money will cause that people will work only to maintain their happiness of nirvana (while money will completely cease to be needed by them) – that is, those who actually are to survive through the „Great Purification of Humanity in 2030s” will create among themselves and among their fellow men the unconscious „nirvana political system”; (5) someone from those who survived through the „Great Purification” will remember the reported in items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and in item #A3 of the web page named „partia_totalizmu_statute.htm”, the knowledge about the operation of the „nirvana political system” – hence he/she will announce, that they formally establish for themselves a „nirvana political system” and that they will never in the future intend to return to using evilly-addictive money that distorts people’s characters and destroys the entire humanity. So, even if this my call here for peaceful implementation of the „nirvana political system” is ignored, this system can still be implemented on its own – it is just a pity that it will have to happen at the cost of losing the lives of almost all people too used to living from money, to destroying nature due to money, to spreading immorality because of money, to turning away from God and from their neighbours because of money, etc., so that they cannot change their destructive behaviours. (Click on the starter of this half hour movie-film in Polish to view it.)

Notice that in spite the narration of the above film is in Polish, the film is full of symbolism. Thus one should understand what it tries to say about the human future without knowing the Polish language. For example, if one sees legs of a black horse, one knows that these are references to Biblical riders of Apocalypse. If one sees sculls or skeletons, it means death is coming to the entire population. If one sees money, it means because this civilization is so obsessed with money and wealth that it forgotten about loving the neighbours, nature and God. If one sees employers yelling at people or suppressing results of research, it symbolises the official oppression from ruling elites. If one sees robbers, it means that are coming times of lawlessness, killing and robberies. If one sees trees torn from earth out of roots, they symbolise God’s anger which will cause removal of many ungodly nations from the surface of earth. If one sees tanks shooting, it means wars. If one sees passenger airplanes and people leaving it, it means the illnesses, like coronavirus, spreading around the world by travellers. Etc., etc. Note that this film was the first in YouTube that started the alarm about what is wrong with our civilization and where the present sins of nations lead us to. Other similar films started to appear only after ours one was trailblazing for the change of human behaviours. The above film turned out to be very successful. In spite that it is educational in nature (which most of people do NOT like to watch), and that it only is in the language of small Poland, still so-far it was watched by over two millions of viewers – for details click here to see its commemorative badge.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #321E (in English) is an adaptation of item #A3 from my web page (also in English) named „partia_totalizmu_statute.htm” (updated on 7th of April 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „partia_totalizmu_statute.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „partia_totalizmu_statute.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu_statute.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu_statute.htm
http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu_statute.htm
http://nirwana.hstn.me/partia_totalizmu_statute.htm
http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statute.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „partia_totalizmu_statute.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statute.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #321E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 321) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

Posts about the „nirvana political system” related to this #321E:
#320E since 2020/2/19 (adapted from #A1 to #A4 of the web page „partia_totalizmu_uk.htm”)
#104E since 2007/1/7 (adapted from #H2 of the web page „partia_totalizmu_uk.htm” and #F1 of the web page „nirvana.htm”)
Posts about the „happines of nirvana” related to this #321E:
#318E since 2020/1/4 (adapted from #C6 and #D3 of the web page „nirvana.htm”)
#316E since 2019/11/17 (adapted from #A1 of the web page „evolution.htm”)
#245E since 2014/5/29 (adapted from #F5 of the web page „pajak_for_mp_2014.htm”)
#182E since 2010/6/2 (adapted from #C3 of the web page „nirvana.htm”)
#96 since 2006/11/19 (adapted from #G1 of the web page „nirvana_pl.htm”)

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#321: Zapraszam czytelnika do współpracy w celu usunięcia z naszej planety pierwotnego źródła wszelkiego zła poprzez całkowite wyeliminowanie z użycia „pieniędzy” i ich zastąpienia ochotniczym wykonywaniem „pracy moralnej” nagradzanej idealnie zaprojektowaną przez Boga przepotężną szczęśliwością nirwany inicjującą moralnie przełomową w historii ludzkości epokę ustroju nirwany

2020/04/07

Motto: „Do czasu aż nasza cywilizacja zbuduje Wehikuły Czasu mojego wynalazku nikt z ludzi NIE może zmienić tego co już się stało – jednak może i powinien wyciągać z tego wiedzę i prawdę poczym używać je do udoskonalania przyszłości.”

#321: Zapraszam czytelnika do współpracy w celu usunięcia z naszej planety pierwotnego źródła wszelkiego zła poprzez całkowite wyeliminowanie z użycia „pieniędzy” i ich zastąpienia ochotniczym wykonywaniem „pracy moralnej” nagradzanej idealnie zaprojektowaną przez Boga przepotężną szczęśliwością nirwany inicjującą moralnie przełomową w historii ludzkości epokę ustroju nirwany

Czy kiedykolwiek czytelniku zadawałeś sobie pytanie jak wygląda i się czuje dodawanie osobistego wkładu w ogromnie istotne dokonywanie przełomu moralnego – jaki może zmienić losy całego narodu lub nawet ludzkości? Albo dlaczego jedne osoby aktywnie włączają się do zaszczytnego uczestniczenia w tak istotnych wydarzeniach, inne zaś zadowala pozostawianie następnym pokoleniom jedynie produktów swych żołądków? (Wyrażając to samo pytanie innymi słowami: dlaczego jedni ludzie dbają o losy całej ludzkości, inni zaś jedynie o samych siebie?) Jeśli doczytasz niniejszy wpis #321 do końca, z pewnością na sobie samym doświadczysz odpowiedzi na co najmniej jedno z obu tych pytań. Wszakże punkt ten ponawia zaproszenie jakie oryginalnie wystosowałem do swych czytelników jeszcze w 2006 roku. Zaprasza on bowiem czytelników do współpracy z autorem niniejszego wpisu #321 w wysiłku wdrożenia „ustroju nirwany” opisywanego w punktach #A1 do #A4 strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm”, jaki to ustrój odmieniłby nasz świat zastąpieniem obecnych „pieniędzy” – zasiewających tylko zło w używających je ludziach, przez pozytywną moc szczęśliwości nirwany budującą coraz doskonalszych ludzi i lepszą przyszłość. Z kolei ewentualny sukces projektu zastąpienia pieniędzy szczęśliwością nirwany drastycznie zmieniłby losy całej ludzkości. Jednak aby zgłosić swe zaochotniczenie do aż tak zaszczytnego działania, konieczne jest pokonanie niezliczonych oporów w samym sobie i w swym otoczeniu – osobiste zaś doświadczenie procesu tego pokonywania odpowie na co najmniej jedno z obu powyższych pytań. Zważ więc na swe własne odczucia kiedy będziesz czytał niniejszy wpis #321. Z jednej bowiem strony poznasz wtedy co słyszy wszechwiedzący i wszechmocny Bóg wsłuchujący się w myśli i uczucia każdej osoby. Z drugiej zaś strony moje dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu postępu podpowiadają, że najprawdopodobniej i niniejsze zaproszenie do udziału w dokonaniu przełomu moralnego ponownie okaże się przysłowiowym głosem wołającego na puszczy albo „wołaniem w głuszy”. Wszakże przykładowo już przez ponad 20 lat wytyczne jak osiągnąć szczęśliwość nirwany są opisane w moich publikacjach, zaś ja NIE usłyszałem ani o jednym Polaku, który by się pochwalił osiągnięciem tego cudownego stanu (chociaż jest mi wiadomo iż spora proporcja Polaków rujnuje swoje życie aby za „pieniądze” móc kupić sobie chociaż krótkotrwałe odczuwanie mizernej namiastki nirwany jaką daje im zażywanie narkotyków). Podobnie od 2006 roku dostępna jest moja strona „partia_totalizmu.htm” opisująca zalety i potrzebę wdrożenia „ustroju nirwany” – jednak niemal nikt jej NIE czyta i do dzisiaj nikt ze mną się NIE kontaktował w sprawie opisanego na niej moralnie przełomowego ustroju. Niemniej chociaż doskonale zdaję sobie sprawę iż przełom jaki tu postuluję zapewne będzie kolejną „przegraną bitwą” mojej nieustającej walki o lepszą przyszłość ludzi, skoro dobro bliźnich wymaga aby ktoś miał odwagę stanięcia do skazanych na przegraną pierwszych bitew w imię lepszej przyszłości, to z braku innych osób gotowych do poświęceń, niech to ponownie będę ja. Wszakże logika podpowiada, że nic tak w przyszłości NIE nakłoni do podjęcia odnowy i udoskonaleń, jak właśnie pamięć bitwy jaka starała się uchronić bliźnich od zagłady, a jaka została przegrana z powodu braku poparcia od owych bliźnich. Przejdźmy więc teraz do poznania tego co najważniejsze w sprawach owego zaochotniczenia do zastąpienia pieniędzy nirwaną oraz do ustanowienia w Polsce pierwszego na Ziemi „ustroju nirwany”.

Ci z czytelników, którzy śledzą co wokół nich się dzieje, zapewne już odnotowali iż „coś jest NIE tak”. Coraz częstrze trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, fale tsunami, tornada, huragany, pożary lasów i całych miejscowości, śnieżyce, gradobicia, powodzie, mrozy, krwawe kolory nieba i wód, szarańcza, itd., itp. Przyłapywana od wielu już lat na okłamywaniu ludzkości obecna „oficjalna nauka ateistyczna” nadal dzierżąca absolutny monopol na badania i na edukację, a także utrzymujące jej monopol coraz bardziej skorumpowane elity rządzące niektórymi krajami, wmawiają nam iż wszystko to jest wynikiem jedynie „ocieplania się klimatu”. Z kolei szalejąca po świecie od początku 2020 roku pandemia koronawirusa (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=pandemia+koronawirusa+2020 ), zgodnie z ową oficjalną nauką ateistyczną ma być jedynie przypadkiem, zbiegiem okoliczności, albo niezamówioną składową czyjegoś jadłospisu. Tymczasem Biblia od tysięcy już lat przepowiada, że nadejście takich właśnie zdarzeń jest oznaką narastającego boskiego gniewu i kary za coraz częstrze i nachalniejsze łamanie przez ludzi przykazań i wymagań Boga, za szerzące się kłamstwa i niemoralność, za wyniszczanie natury, za odwracanie się tyłem do Boga i do bliźniego, itp. Tyle tylko, że sposób wymierzania boskich kar od długiego już czasu przestrzega zasady NIE łamania sobą „wolnej woli” ludzi. Stąd w zdarzenia realizujące to wymierzanie kar zawsze wpisywane są co najmniej trzy odmienne zestawy materiału dowodowego opisywane szerzej w punkcie #C2 mojej strony intenetowej o nazwie „tornado_pl.htm”. Ponieważ owe zestawy materiału dowodowego typowo obejmują też, między innymi, działanie „ślepej natury” oraz działania lub zachowania ludzi, osoby o ateistycznych inklinacjach (np. większosć dzisiejszych zawodowych naukowców) to co obecnie się dzieje zwykle tłumaczą NIE jako wymierzanie boskiej sprawiedliwości tym z ludzi którzy na karę uprzednio sobie zasłużyli, a tłumaczą albo jako „przypadki”, albo też jako powodowane przez ludzi np. ocieplanie się klimatu Ziemi. Po więcej szczegółów na temat tego co obecnie dotyka ludzi albo oglądnij półgodzinny film o tytule „Zagłada Ludzkości 2030” linkowany poniżej jako „Film #A3c” i dostępny za darmo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 , albo też poczytaj punkty #T1, #T2 i #U1 mojej strony „woda.htm” lub poczytaj całą moją stronę internetową o nazwie „2030.htm” czy też „część #H” (szczególnie zaś punkty #H1 i #H3) z mojej strony „przepowiednie.htm” – jaka między innymi omawia przepowiednie Indian Hopi z USA (patrz adres https://www.google.com/search?q=Pahana+White+Brother+Indian+Hopi ), którzy ów gniew Boga i już zaczynające się wymierzanie ludziom boskiej kary nazywają „Wielkie Oczyszczenie Ludzkości” albo „Trzeci Wielki Wstrząs”.

Jeśli ktoś uważnie przyglądnie się obecnie zachodzącym zdarzeniom na Ziemi, wówczas jest w stanie odnotować iż zawierają nałożony na nie przez wszechmogącego Boga zarówno materiał dowodowy obecności w nich składowej „ślepa natura”, jak i materiał dowodowy obecności ich składowej „boska kara”. Przykładowo, ich składowa „ślepa natura” objawia się w formie logicznych związków „przyczynowo-skutkowych” jakie wiążą te zjawiska natury z ludzkimi działaniami lub zachowaniami, albo też z prawami i zasadami działania natury. Z kolei ich składowa „boska kara” najklarowniej jest dokumentowana owymi nielicznymi wyjątkami, które kara ta ominęła, a które po precyzyjniejszym zbadaniu zgodnym z tym co wyjaśnia punkt #B3 z mojej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm” (lub co wyjaśnia wpis #272 do blogów totalizmu), okazują się być wyjątkami, które na boską karę NIE zasłużyły swoimi uprzednimi postępowaniami cechującymi się zgodnością z przykazaniami Boga podanymi w treści Biblii (tj. postępowaniami aprobowanymi przez Biblię zaś przez totalizm definiowanymi jako „moralne”). I tak przykładowo, jeśli gdzieś uderzy tornado lub duży pożar, czasami z kilku stojących obok siebie domów jeden wyjątek pozostaje NIE tknięty, inne zaś są dokumentnie niszczone. Jeśli w osiedle uderza cała fala zniszczeń, zwykle okazuje się, że stojący tam kościół jednak ocalał (choć typowo w filmowych wiadomościach raportujących dane zdarzenie będzie unikane pokazanie tego kościoła stojącego nietkniętym wśród ruin – po przykłady patrz (2) z punktu #B2 mojej strony internetowej o nazwie „seismograph_pl.htm”). Kiedy w 2020 roku „koronawirus” uderzał w kraje świata, najwięcej śmierci i problemów powodował on w krajach obciążonych albo niechcianą karmą swej relatywnie niedawnej historii albo też niezgodnym z nakazami Biblii niedawnym postępowaniem. Itd., itp.

Na szczęście autor tego wpisu #321 (tj. ja, dr inż. Jan Pająk – patrz adres https://www.google.com/search?q=jan+pajak ) jest pierwszym i nadal jednym na świecie badaczem, który w 2007 roku opracował i opublikował praktycznie niepodważalny formalny dowód naukowy na istnienie Boga przeprowadzony metodą logiki matematycznej – wcześniej zaś opublikował kilka innych dowodów formalnych na istnienie Boga przeprowadzonych innymi metodami. (Ów dowód używający logiki matematycznej jest opublikowany i dyskutowany w punktach #G2 i #G3 strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”.) Pomimo furii naiwnego i ignoranckiego krytykanctwa oraz niezdarnych zaprzeczeń, nikt dowodu tego ani NIE był w stanie równie formalnie i naukowo obalić, ani nawet nie zdołał formalnie go podważyć. Jego moc jest niezachwianie obowiązująca. Ponadto autor tego wpisu #321 z pomocą swej także pierwszej w świecie i nadal jedynej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej też „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – a opisywanej, między innymi, na stronie internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” oraz w innych publikacjach wyszukiwanych poleceniem https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego ), wyjaśnił charakterystykę „Świata Wirtualnego” w którym Bóg rezyduje, zdefiniował hardwarową i softwarową składową Boga (np. zdefiniowal ów ogromny samoświadomy program zawarty pamięci „boskiego hardware” czyli w przeciw-materii – jaki to progam chrześcijaństwo nazywa „Duchem Świętym”), opisał skąd się biorą moce i możliwości Boga, oraz zbadał i opublikował sporo metod i zasad działania Boga (np. opisał wcześniej wspominaną zasadę, że obecnie Bóg tak działa aby nigdy NIE łamać „wolnej woli” ludzi). Konsekwentnie, po zgromadzeniu na temat Boga wiedzy aż tak szerokiej i bazującej zarówno na rzeczowych i obiektywnych badaniach jak i na empirycznym oraz teoretycznym materiale dowodowym, autor uważa za wysoce kłamliwe, prymitywne i szkodliwe dla ludzi stanowisko „oficjalnej nauki ateistycznej”, implikujące że Boga jakoby NIE ma, oraz że kataklizmiczne zjawiska jakie obecnie obserwujemy na Ziemi są jedynie działaniem ocieplania się klimatu naszej planety lub zbiegami przypadków (a stąd zawierają jedynie składową „ślepa natura” i NIE zawierają wpisanej w nie w sposób NIE łamiący niczyjej „wolnej woli” w/w składowej „boska kara”). Wszakże zarówno zwykła logika, jak i używane podczas drugiej wojny światowej przysłowie stwierdzające iż „w okopach nie ma ateistów” (po angielsku: „there are no atheists in foxholes” – patrz adres https://www.google.pl/search?q=w+okopach+nie+ma+ateist%C3%B3w ), podpowiadają, że choćby tylko zdrowa ostrożność powinna nakłaniać nawet ateistów aby to co się obecnie na świecie dzieje uznawali za zawierające zarówno składową „ślepa natura”, jak i składową „gniew Boga i boska kara”, poczym starali się tak zmienić swoje postępowania, aby wiedzą fizykalną przeciwdziałać następstwom działania składowej „ślepa natura” a jednocześnie wiedzą duchową wybłagać u Boga zmniejszenie lub nawet zaniechanie serwowania następstw owego gniewu i kary Boga. (Znamy bowiem zasadę „Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami”.) Przecież w świetle istnienia przez nikogo NIE podważonego (chociaż nadal blokowanego przed upowszechnieniem) mojego formalnego dowodu na istnienie Boga, to co na bazie kłamliwych stwierdzeń „oficjalnej nauki ateistycznej” powtarzają i czynią elity większości dzisiejszych krajów, wyprasza wyzwolenie reakcji na arogancję (np. z tego co odnotowałem w marcu 2020 roku, z całego dużego świata jedynie Gruzja oficjalnie uznała koronawirusa za przejaw gniewu i kary Boga – patrz adres https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ). Nie powinno więc nikogo dziwić, że ja postępuję samemu, oraz że czytelnikowi też tak postępować doradzam, jak w sprawie zapowiedzianego zesłania kary na miasto Niniwa, wysoce symbolicznie Biblia ujawniła to w wersetach 3:4-10 z „Księgi Jonasza” iż spowodowało to odwołanie owej kary. (Poznaj też powody zesłania owej kary na Niniwa, opisane m.in. w wersetach 10:1-19 z „Księgi Izajasza”.) Znaczy, doradzam aby podjąć opisane w niniejszym wpisie #321 energiczne kroki przekonujące Boga o swym żalu, pokucie, oraz o już podjętym aktywnym wysiłku poprawy – np. poprzez dołożenie swego osobistego wkładu w dokonanie moralnego przełomu działaniami już podjętego wysiłku wdrażania „ustroju nirwany”. Iż podjęcie takich aktywnych kroków zawiera w sobie potencjał zmniejszenia lub oddalenia zagłady oraz uratowania podejmującego, utwierdza prosta logika i odpowiedź jaką każdy może sam sobie udzielić na hipotetyczne pytanie: „czy będąc na miejscu wszechmogącego Boga i dokonując wyboru kto ma przeżyć a kto już być wyeliminowany, mając wybór pomiędzy miliardami aroganckich ludzi których motywacje koncentrują się wyłącznie na pieniądzach i na osobistych korzyściach, a kimś ogromnie rzadkim kto mimo swych ludzkich niedoskonałości ciągle potrafił zdobyć się na wykazanie skruchy i na pierwszym miejscu postawił dobro bliźnich – kogo z tych dwóch kategorii ludzi byś wybrał?” Wszakże eliminujący pieniądze „ustrój nirwany” reprezentuje najistotniejsze faktyczne działanie jakie przy dzisiejszym poziomie wiedzy i moralności w naszej obecnej sytuacji daje się podjąć aby drastycznie i trwale zmienić na zgodniejsze z Biblią i z przykazaniami Boga całość dalszych postępowań ludzkości. Przecież przez tak długo aż pieniądze eskalujące wszelkie odmiany zła na Ziemi NIE zostaną wyeliminowane z użycia, będą one popychały całą naszą cywilizację do powtarzalnego ściągania na siebie najróżniejszych kataklizmów i zagład, a jednocześnie będą uniemożliwiały aby nieustający upadek moralny ludzi był zamieniony we wzrost i samoudoskonalanie. Tymczasem na przekór iż większość dzisiejszych „wielbicieli telewizora” unika uczynienia czegokolwiek co powinni, gdyż wierzą iż „zawsze jakoś to tam będzie”, prawda jest taka, że kiedy cierpliwość Boga ulegnie wyczerpaniu ponieważ ludzie uparcie trwają w swej niepoprawności i pomimo licznych upomnień NIE podjęli niezbędnego przełomu moralnego w swych postępowaniach, wówczas owo od dawna zapowiadane „Wielkie Oczyszczanie lat 2030-tych” nieodwołalnie nadejdzie, zaś prawdopodobnie 99.9% ludności dzisiejszego świata zniknie z powierzchni naszej planety. Wszakże aby przetrwać światową zagładę, NIE wystarczy dbać wyłącznie o interesy siebie samego – tak jak to czyni ogromna większość powypaczanych przez pieniądze dzisiejszych ludzi, a trzeba udowodnić Bogu iż nosi się w sercu dobro wszystkich bliźnich. Ci więc, którym dane będzie przetrwać, zgodnie z pradawną przepowiednią „będą całowali ziemię kiedy zobaczą na niej ślady innego człowieka”.

Jako osoba, która zgromadziła szeroką wiedzę, doświadczenie i umiejętności pracując jako były profesor uniwersytecki (obecnie na emeryturze) wykładający aż dwie odmienne dyscypliny, a także która jest jednym z owych bardzo rzadko pojawiających się badaczy, jacy praktycznie opanowali umiejętność poprawnego prognozowania przyszłości (po przykłady tej umiejętności patrz punkty #J4.1 do #J4.6 strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” lub patrz darmowy film z YouTube o tytule „Napędy Przyszłości” omawiany poniżej w podpisach pod „Film #A3a” i „Film #A3b”), ja nadal badam następstwa zbliżającego się upadku naszej obecnej cywilizacji i prognozuję jak ludzie będą żyć kiedy upadek ten przeminie. Niestety, z powodu swego podeszłego wieku oraz chronicznego braku czasu, NIE wszystkie obszary owych badań jestem w stanie realizować samotnie. Dlatego niniejszym zapraszam czytelnika do współpracy i do udzielenia mi pomocy przy wprowadzaniu najważniejszego przełomu w historii ludzkości. Mianowicie, ponieważ badam przyszłe zastąpienie obecnych „pieniędzy” przez znacznie moralniejszą i potężniejszą niż „pieniądze” nagrodę za wykonaną pracę – którym to zastąpnieniem pieniędzy w świetle moich badań powinno być zjawisko szczęśliwości nirwany idealnie zaprojektowanej przez Boga, zapraszam czytelnika do współpracy ze mną w przełomowej dla ludzi sprawie całkowitego pozbycia się „pieniędzy” z użycia – a zatem także w sprawie pozbycia się tego ogromu zła jakie „pieniądze” wyrządzają na Ziemi. (Wszakże pieniądze zwiększają wyzysk, bezrobocie, inflację, podatki, korupcję, niesprawiedliwość społeczną, bezdomność, nałogi, bezbożność, niemoralność, przestępczość, pogłębiają przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, oddalają naukę od prawdy, indukują oficjalne kłamanie, wojny, dyskryminację, kryzysy ekonomiczne i energetyczne, szybsze wyczerpywanie się surowców, braki wody pitnej i żywności, wzrost zachorowań i coraz większy brak lekarstw które naprawdę leczą, zanieczyszczanie naturalnego środowiska, wymieranie zwierząt, nagrzewanie klimatu, itd., itp.) Najważniejszym przedmiotem naszej ewentualnej współpracy mogłoby być wzięcie udziału w eksperymencie, który zaprojektowałem, a który zweryfikowałby wytyczne jakie kiedyś opracowałem dla tych z ludzi co zechcą zapracować sobie na osiągnięcie szczęśliwości „nirwany”. Jednak istnieją też inne przedmioty ewentualnej współpracy, jakie opisałem w dalszej części tego wpisu #321, a jakie służą uwolnieniu mocy i działania „szczęśliwości nirwany” z dotychczasowych więzów oraz z blokowania i ukrywania wiedzy na jej temat. Wszakże moc ta jest aż tak potężna, że w przyszłości z łatwością jest ona w stanie zastąpić obecne „pieniądze”.

Głównym celem eksperymentu który zaprojektowałem, jest dokonanie przełomu w ludzkich postępowaniach, najpierw (a) poprzez opracowanie prostych w użyciu, jednak efektywnie działających w praktyce wytycznych uczących jak zwykli ludzie mogą empirycznie wypracować dla siebie ową „szczęśliwość nirwany” poprzez wykonywanie swej normalnej pracy fizycznej w sposób który spełnia wymagania tzw. „pracy moralnej”, potem zaś (b) poprzez opublikowanie poświadczeń i przykładów kilku osób które faktycznie zapracowały sobie na nirwanę. Owe wytyczne i poświadczenia byłyby potem udostępniane dla wszystkich zainteresowanych np. w formie strony internetowej lub małej broszurki, albo w krótkim filmie dostępnym na YouTube. (Odnotuj, że wypracowanie takich wytycznych i poświadczeń pozwoliłoby na szybki i niemożliwy do „spieniężania” przez elity wzrost poziomu szczęśliwości u niemal wszystkich pracujących fizycznie zwykłych ludzi na całym świecie, zaś właśnie z tego powodu ani dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna”, ani dzisiejsze elity, dobrowolnie NIE przyłączą się do realizacji tego głównego celu, a stąd realizacja ta powinna być podejmowana bez oczekiwania na ich oficjalną zgodę i udział.) Mam nadzieję, że znajdujesz się czytelniku w sytuacji osobistej pozwalającej abyś jak najszybciej mógł rozpocząć taką współpracę realizowaną na odległość (typowo poprzez e-mail – po mój adres emailowy patrz punkt #L3 strony internetowej „pajak_jan.htm”) pomiędzy albo tylko mną i czytelnikiem, albo nawet jeszcze lepiej, pomiędzy mną i instytucją, organizacją, rodziną, lub grupą przyjaciół jaką czytelnik reprezentuje – jeśli za zgodą wszystkich uczestników czytelnik zdoła włączyć całą swą instytucję, organizację, rodzinę, itp., do realizacji tego historycznie przełomowego eksperymentu moralnego, społecznego, ekonomicznego, politycznego i cywilizacyjnego.

Aby jednak mógł zostać osiągnięty ten główny cel, czyli historyczny przełom w zasadach inspirowania ludzi do ochotniczego wykonywania użytecznej „pracy moralnej” w celu podtrzymywania swej „szczęśliwości nirwany” (zamiast zmuszania ich do niewolniczej pracy za pomocą „pieniędzy”), najpierw konieczne jest dokonanie aż całego szeregu przełomów cząstkowych – do osiągania poszczególnych z których może się przyczynić praktycznie każda indywidualna osoba, a także każda instytucja, partia, społeczność, kraj, itp. Wyszczególmy więc teraz najbardziej nadrzędne i niezbędne cele i osiągane nimi przełomy cząstkowe, jakie składają się na niniejszy eksperyment. Obejmują one co najmniej:

(1) Opracowanie instrukcji osiągania „szczęśliwości nirwany” – czyli opracowanie prostych, ale skutecznych wytycznych opisujących jak praktycznie każda osoba może wypracować nirwanę poprzez ciężką pracę fizyczną [gfh], która spełnia wszystkie nałożone na nią wymagania moralne i dlatego którą nazwałem „pracą moralną”. Instrukcja taka wprawdzie już od około 20 lat jest zawarta w moich publikacjach – po jej przykład patrz punkty #D3, #D2 i #C6 strony „nirvana_pl.htm”. Jednak osądzając po braku osób, którzy by mi raportowali iż z niej z sukcesem skorzystali, wymaga ona przeredagowania. Ponadto narazie osobiście ani NIE nadzorowałem, ani NIE sprawdziłem, nawet jednej osoby, która zgodnie z nią by osiągnęła szczęśliwość nirwany – chociaż w internecie natknąłem się już na czyjś opis, iż bazując na moich publikacjach ktoś faktycznie zdołał osiągnąć szczęśliwość nirwany.

(2) Przygotowanie i opublikowanie poręcznej instrukcji osiągania stanu nirwany przez dowolną osobę – w jakiej zawarte byłyby owe już opracowane proste ale skuteczne wytyczne. Instrukcja taka powinna być prosta w użyciu, klarownie zaprezentowana, udowodniona jako efektywna w działaniu, oraz już sprawdzona na kilku faktycznych użytkownikach którzy korzystając z niej sami poosiągali już nirwanę.

(3) Sprawdzenie na kilku osobach żyjących i pracujących w odmiennych od siebie warunkach, oraz ewentualne potwierdzenie, czy spełnianie tego samego zestawu wytycznych osiągania nirwany faktycznie dla wszystkich z nich będzie działało w praktyce – czyli próba ustalenia, spełnianie których z wymagań „pracy moralnej” jest najbardziej istotne dla osiągnania nirwany. Jednym słowem próba odpowiedzi na pytanie „dlaczego na bliskiej do natury tropikalnej wyspie Borneo, ja relatywnie szybko i łatwo osiągnąłem nirwanę oraz bez problemów utrzymywałem ją przez okres około 9 miesięcy, jednak wykonując w Nowej Zelandii tę samą co na Borneo ‚pracę moralną’, nirwany tej NIE potrafiłem już w sobie utrzymać?” Na bazie empirycznych doświadczeń wręcz zmysłowego odczuwania szczególnie niskiego poziomu „energii moralnej” w NZ, jakie to odczuwanie opisałem m.in. w końcowym paragrafie punktu #E1 ze strony o nazwie „newzealand_visit_pl.htm” ja osobiście wierzę, że powodem mojej niemożności osiągania nirwany w NZ jest zbyt raptowne rozpraszanie mojej „energii moralnej” powodowane nadmiernie niskim średnim poziomem energii moralnej w otaczającym społeczeństwie. Ten mój wniosek zdaje się też być potwierdzany przez panującą w NZ jedną z najwyższych w świecie częstotliwości depresji i smobójstw (wszakże przyczynami depresji i samobójstw jest właśnie brak „energii moralnej” – co szerzej wyjaśniają opisy z punktu #C6 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”).

(4) Stworzenie grupy kilku indywidualnych osób, które potrafiłyby trwale utrzymywać się w stanie nirwany, a stąd które mogłyby zacząć służyć jako „przykład do naśladowania” dla wielu innych osób. Osoby te mogłyby także stać się obiektami badań wpływu nirwany na stan osób jakie ją przeżywają. Przykładowo, z moich osobistych przeżyć zdaje się wynikać, że przeżywanie nirwany chroni daną osobę przed zainfektowaniem się wirusami lub bakteriami dowolnej choroby – ja wszakże mieszkając na pełnym tropikalnych chorób Borneo NIE odnotowałem zainfektowania się żadną chorobą w czasach kiedy przeżywałem nirwanę, chociaż w innych czasach jestem raczej chorowitą osobą bez przerwy doznającą najróżniejszych dolegliwości zdrowotnych. Ponadto, wiadomo iż czyjeś zapracowanie na nirwanę jest dowodem i znakiem, iż osoba taka w tym co czyni postępuje pedantycznie moralnie – stąd jako taka jest ona chroniona przez Boga od doznawania najróżniejszych nieszczęść i wypadków jakie mogą prześladować inne osoby, a ponadto obficie wynagradzana po upływie tzw. „czasu zwrotu”).

(5) Dokonywana na kilku osobach, które już osiągnęły nirwanę, praktyczna weryfikacja różnych danych liczbowych zebranych podczas moich własnych badań nad nirwaną. Przykładowo, weryfikacja ilości „pracy moralnej” w [gfh] potrzebnej do osiągnięcia stanu nirwany – tj. wielkości takich jak: E, Emax, Enirvana, µ, itp.

(6) Eksperyment sprawdzenia w praktyce czy młode i fizycznie sprawne osoby są w stanie wypracować dla siebie zjawisko nirwany podczas wykonywania ich normalnej (fizycznej) pracy zawodowej – jeśli rygorystycznie spełniają dla niej wymagania „pracy moralnej”. Sprawdzenie to można uzyskać m.in. poprzez dopomożenie kilku osobom, np. czytelnikowi, lub komuś innemu z otoczenia czytelnika, aby empirycznie zapracowały sobie na nirwanę swą fizyczną pracą zawodową. (Z moich doświadczeń wynika, że nirwanę najłatwiej pracą zawodową osiągają pielęgniarki – jeśli wykonują tą pracę z właściwą motywacją i nastawieniem na dobro bliźnich, a nie na własną wygodę i zarobek.) W wyniku zaś tego eksperymentu uzyskałoby się sprawdzenie w praktyce jak poprawne są wytyczne i dane, które mam nadzieję w wyniku opisywanej tu współpracy zostaną przeredagowane i opublikowane w formę prostej ale efektywnej instrukcji.

(7) Dalekowzroczne, mądre i przezorne dopracowanie szczegółów przytoczonego poniżej „statutu Partii Totalizmu” – celem stworzenia jakiej będzie wdrożenie „ustroju nirwany”. Wszkże statut ten narazie jest wstępny i stworzony wyłącznie do podjęcia jego udoskonaleń.

(8) Zorganizowanie (lub sfinansowanie) Partii Totalizmu. To działanie wymaga już zbiorowej akcji większych grup osób, instytucji, partii politycznych, lub nawet całych krajów. (Przykładowo, jakaś już istniejąca partia polityczna mogłaby przemianować swoją nazwę na „Partia Totalizmu”, oraz adoptować opracowywany zbiorowym wysiłkiem statut jakiego wstępną wersję prezentuję poniżej.) Na szczęście, podjęcie tego wysiłku będzie też wiadomością wysyłaną Bogu przez daną grupę ludzi, iż drastycznie zmieniają oni swoje postępowanie, a stąd że dla dobra przyszłych pokoleń warto uchronić ich od nadchodzącego „Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych” i dopomóc w osiągnięciu sukcesu wdrożenia „ustroju nirwany”.

(9) Wypracowanie mądrej i dalekowzrocznej wizji oraz szczegółowego planu jak Partia Totalizmu powinna rozpocząć i potem stopniowo przeprowadzać wdrażanie w życie „ustroju nirwany”. Wszakże sam fakt iż Bóg stworzył i udostępnił do użytku ludzi tak doskonałe narzędzie jak szczęśliwość nirwany wcale NIE oznacza iż kilku niedoskonałych i niekompetentnych albo wręcz głupich ludzi NIE potrafiłoby „sfuszerować” wdrażania w życie „ustroju nirwany”. Jednocześnie z doświadczeń i błędów wdrażania np. komunizmu już doskonale pamiętamy, że zbyt grubiańskie, nieprzemyślane, przymuszane i niedemokratyczne wdrażanie nowego ustroju może zniechęcić do tego ustroju ludność danego kraju lub nawet całego świata. Z drugiej strony cechy i zalety „ustroju nirwany” zapowiadają, że jeśli jego wdrażanie zostanie mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowane oraz demokratycznie-przeprowadzone, wówczas z pewnością ustrój ten stopniowo wytworzy przyszły „raj na Ziemi”.

Moją inspiracją i motywacją do przedstawienia tej propozycji współpracy jest fakt osobistego doświadczenia „szczęśliwości nirwany” trwającej przez około 9 miesięcy i dokładnie w owym czasie przebadanej na sobie samym. Chociaż też podczas swoich badań opracowałem swego rodzaju „wytyczne dla innych ludzi, jak mogą osiągać szczęśliwość nirwany”, jak dotąd skuteczność tych wytycznych NIE była testowana na innych ludziach, którzy osiągnęliby nirwanę pod moim nadzorem i weryfikacją – aczkolwiek znalazłem w internecie przypadek, gdy ktoś (niestety mi nieznany) twierdzi, że osiągnął nirwanę korzystając z wersji moich wytycznych, które dla niego działały. Mam zatem nadzieję, że w proponowanej tu współpracy moje wytyczne mogą zostać przetestowane na kilku innych osobach – najlepiej na czytelnikach którzy ochotniczo zgłoszą się do urzeczywistnienia opisywanego tu przełomu, lub na osobach najbadziej dopasowanych do wymogów „pracy moralnej” – jakie będą wybrane spośród ich znajomych lub członków rodziny, którzy już pracują fizycznie np. w jakimś gospodarstwie rolnym lub w innym rodzaju ciężkiej pracy o naturze fizycznej.

Teraz trochę historii aby wyjaśnić czytelnikowi co stworzyło naukowe fundamenty, pulę wiedzy, komptencje, oraz osobiste doświadczenie dla moich badań nad szczęśliwością nirwany. I tak, jestem byłym profesorem, który wykładał dwie odmienne dyscypliny, a mianowicie Inżynierię Mechaniczną oraz Nauki Komputerowe, na czterech uniwersytetach z czterech różnych krajów na świecie (takich jak Cypr Północny, Malezja, Borneo i Korea Południowa – zobacz czytelniku informacje na mój temat, które możesz znaleźć w Google, np. pod adresem https://www.google.com/search?q=jan+pajak). Ponadto, urodziłem się, wykształciłem, pracowałem i mieszkałem w komunistycznej Polsce przez 36 lat, poczym wyemigrowałem do kapitalistycznej Nowej Zelandii w której pracowałem i mieszkałem aż do czasu swego bezrobocia spowodowanego ekonomiczną depresją NZ, zaś po 7-letnich wędrówkach po świecie „za chlebem”, do której powróciłem i obecnie w niej żyję z emerytury – jaki to przebieg mojego losu pozwolił mi dobrze poznać wady i zalety życia w obu tych odmiennych systemach politycznych. (Proszę zwrócić uwagę, że Bóg tak mądrze stworzył nasz świat fizyczny, że nie istnieje nic, co miałoby tylko same wady lub tylko same zalety.) Podczas ostatniego etapu mojej profesury na „University Malaysia Sarawak” z tropikalnej wyspy Borneo, w trakcie badania na sobie samym wyników ciężkiej pracy fizycznej z pedantycznie moralnymi intencjami i wewnętrznym nastawieniem, znaczy, wykonywania pracy, którą później nazwałem „praca moralna”, nieoczekiwanie doświadczyłem stanu nieopisanej szczęśliwości na niezwykle wysokim poziomie, utrzymanie którego u siebie wykonywaniem tej samej „pracy moralnej” następnie udało mi się kontynuować nieprzerwanie przez około 9 miesięcy i który później zidentyfikowałem jako celowo zapracowaną „nirwanę” jaka się pojawia kiedy jesteśmy jeszcze w naszym ciele fizycznym. Intensywność mojej szczęśliwości podczas tej „zapracowanej nirwany” była ogromna – jedyne inne uczucie, które mogłem z nią porównywać, to „seksualny orgazm, który trwa bez końca”. Doświadczając tej nirwany miałem świadomość, że jestem jedynym zawodowym naukowcem na świecie, który praktycznie doświadczył takiej „zapracowanej nirwany”. Stąd, odczuwając tą nieziemską szczęśliwość, jednocześnie ją usilnie badałem – szczególnie z punktu widzenia „w jaki sposób każda osoba może na nią zapracować”, „jak ona działa w naszych ciałach i duszy” oraz „co ona zmienia lub czyni u osoby, która na nią sobie zapracowała”. (Np. zauważyłem wtedy, że osoba, która właśnie doświadcza nirwany, najprawdopodobniej nie może zostać zarażona żadną chorobą – przynajmniej ja wówczas się nie zaraziłem, chociaż tropikalne Borneo słynie z najróżniejszych choróbsk.) Wyniki tamtych swych badań opisałem później, między innymi, na stronie internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”. (Zapraszam do zapoznania się z tamtą stroną, szczególnie z jej punktami #D3, #D2 i #C6 – jakie opisują ustalone moimi badaniami wytyczne i wymagania, które muszą zostać spełnione podczas wykonywania „pracy moralnej” wypracowującej nirwanę.) Ponieważ wyniki moich badań mogą być przydatne do opracowania metod osiągania zapracowanej nirwany przez praktycznie wszystkich ludzi z dowolnych krajów, tj. do umożliwienia osiągnięcia także podobnej szczęśliwości nirwany zarówno w środowisku czytelnika, jak i w dowolnym innym kraju świata, postanowiłem zachęcić czytelnika do rozpoczęcia ewentualnej naszej współpracy, jakiej cele wyjaśniłem powyżej.

Niestety, tak zwany „kryzys azjatycki z 1998 roku” – notabene także wywołany przez „pieniądze” (patrz: https://www.google.com/search?q=Asian+Crisis+of+1998 ), który, między innymi, sparaliżował gospodarkę tropikalnego Borneo, spowodował również, że musiałem opuścić bliską do natury wyspę Borneo i wrócić do Nowej Zelandii. Niestety, moje próby utrzymania nirwany w Nowej Zelandii wykonywaniem tej samej co na Borneo „pracy moralnej” zostały udaremnione brakującym mi tam jakimś bardzo istotnym składnikiem (posadzam, że składnikiem tym był wymaganie wysoki poziom „energii moralnej” w otaczającym mnie społeczeństwie). W rezultacie w NZ NIE byłem w stanie kontynuować swego trwania w stanie „szczęśliwości zapracowanej nirwany”. Tak więc dla mnie doświadczanie nirwany zakończyło się po ostatnich 9 miesiącach profesury na Borneo – chociaż wykonane tam badania upewniły mnie, że w sprzyjających warunkach i okolicznościach „nirwana” wypracowywana wykonywaniem „pracy moralnej” da się utrzymywać przez długość niemal całego życia. (Stąd przyszłe eksperymenty powinny spróbować wyjaśnić: jakie najważniejsze wymogi i warunki muszą być minimalnie spełnione przez środowisko w którym ktoś wykonuje swą „pracę moralną” aby środowisko to każdemu chętnemu umożliwiało wypracowanie nirwany?) Pomimo niemożności utrzymania nirwany, nadal kontynuowałem w Nowej Zelandii swe badania – tyle że teoretycznie a NIE empirycznie. Oprócz „zapracowanej nirwany” podjąłem tam teoretyczne badania wszelkich innych odmian i rodzajów „nirwany”. W tym czasie ustaliłem na przykład, że wszystkie „uzależnienia od narkotyków” mają miejsce, ponieważ ludzie, którzy nie są w stanie doświadczyć szczęśliwości prawdziwej nirwany, usiłują doświadczyć narkotycznej imitacji szczęśliwości nirwany. Ustaliłem również, że np. uzależnienia od oglądania wydarzeń sportowych i od medytacji pojawiają się, ponieważ podczas tych postępowań niektórzy ludzie mogą tymczasowo doświadczyć szczęścia „nirwany tłumu” lub „nirwany rezonansowej” – chociaż te dwie wersje nirwany trwają tylko przez bardzo krótkie okresy czasu.

Rezultaty tamtych badań, które ujawniły mi moc nirwany jako inspiracji do uczynienia wszystkiego co tylko jest konieczne aby nadal doświadczać szczęśliwości nirwany, zainspirowały mnie do podjęcia badań nad możliwością zastąpienia funkcji dotychczasowych „pieniędzy” przez „szczęśliwość nirwany”. Chodzi bowiem o to, że „pieniądze” są źródłem wszelkiego zła na Ziemi – tak jak wyjaśniłem to już szczegółowo w owych punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej „partia_totalizmu.htm” oraz we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu. Gdyby więc ludzie zdobyli się aby szczęśliwością nirwany zastąpić dotychczasowe pieniądze, wówczas nasza cywilizacja przestałaby doświadczać wszelkiego zła, które widzimy dzisiaj wokół nas. Dlatego, w 2006 roku opracowałem poczym opublikowałem między innymi na w/w stronie internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm”, ideę stwierdzającą, że wszystkie dotychczasowe systemy polityczne, w tym obecny kapitalizm i komunizm, daje się zastąpić nowym systemem politycznym, który potem nazwałem „ustrój nirwany”, zaś w którym obecne wymuszanie pracy w celu zarobienia „pieniędzy” zostałoby zastąpione ochotniczą „pracą moralną” aby zapracować sobie na „szczęśliwość nirwany”. Niestety, w 2006 roku moje publikacje dotyczące tego nowego politycznego „ustroju nirwany”, który działałby bez użycia „pieniędzy”, NIE znalazły dobrego przyjęcia. Stąd chociaż moja strona „partia_totalizmu.htm” i jej propozycja zastąpienia „nirwaną” wyrządzających zło „pieniędzy” przez cały czas była dostępna dla wszystkich zarówno po polsku jak i po angielsku, ciągle w międzyczasie „pieniądze” uzyskały możność dalszego generowania następnych rodzajów zła na Ziemi. W 2020 roku doszło więc do sytuacji, która teraz razi oczy wokół nas, a mianowicie, kiedy w morzach prawdopodobnie jest już więcej tworzyw sztucznych niż ryb, kiedy wiele gatunków zwierząt właśnie wymiera, kiedy ludzie aż tak zmienili klimat Ziemi iż życie większości narodów staje się piekłem, kiedy żywność akumuluje w sobie już aż tyle chemikalii iż większość zjadających czyni ona chorymi, kiedy gospodarki wielu krajów prawie się załamują, kiedy sporo elit i głów państw niemal już otwarcie praktykuje korupcję, kiedy coraz bardziej zabójcze epidemie i pandemie (w tym „koronawirusa” trapiąca świat począwszy od końca 2019 roku) uśmiercają tysiące ludzi, kiedy cała nasza cywilizacja jest już na krawędzi zagłady, itd., itp. Dlatego w lutym 2020 roku postanowiłem zaktualizować i ulepszyć moją stronę internetową „partia_totalizmu.htm”, w punktach od #A1 do #A4 której tym razem już bezogródkowo wyjaśniłem dlaczego mój „ustrój nirwany” ma nieporównanie więcej zalet i nieporównanie mniej wad niż nawet najlepsze z uprzednich ustrojów na Ziemi – w tym niż zarówno dzisiejszy kapaitalizm jak i komunizm. Ponadto opisy mojego „ustroju nirwany” opublikowałem też we wpisach #320 i #320E do blogów totalizmu o adresach podanych na końcu niniejszego wpisu zaś zebranych w mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm”. (Zapraszam do zapoznania się z owymi publikacjami łatwo dostępnymi przez internet – warto również przeglądnąć nasze filmy z YouTube opisane poniżej w „Film #A3a” do „Film #A3c” a dostępne m.in. poprzez stronę o nazwie „djp.htm”.) Obecnie odnotowuję, że z powodu dzisiejszej już wysoce tragicznej sytuacji na świecie (spowodowanej właśnie „pieniędzmi”) sporo osób zaczęło jednak zwracać uwagę na zalety mojego „ustroju nirwany”, który zamiast kupować ludzką siłę roboczą za „pieniądze” jakie tylko nasilają zło, stwarza ludziom nadzieję na ochronę przed kataklizmami i chorobami podczas jednoczesnego ochotniczego wypracowywania dla siebie „szczęśliwości nirwany” wykonywaniem produktywnej „pracy moralnej” jaka ma moc wyeliminowania „pieniędzy”. (Odnotuj tu wiadomość i prawdę angielskiego przysłowia „happy go lucky”.)

Powinienem tutaj też nadmienić, że zakres mojej kompetencji naukowej i praktycznych doświadczeń życiowych jest znacznie szerszy niż tylko opracowanie „ustroju nirwany” – co dostarcza rodzaju upewnienia iż także w sprawie tego ustroju moje ustalenia zapewne wskazują ludziom najwłaściwszą drogę. Najlepiej o zakresie tym świadczą moje dotychczasowe życiowe osiągnięcia. Wymienię więc tutaj chociaż kilka najważniejszych z nich. I tak, obejmują one także rozwój: (1) tzw. „Tablicy Cykliczności dla Napędów” (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ), jaka pozwoliła mi powynajdować wszystkie najważniejsze napędy przyszłości – sporo wynikających z owej Tablicy Cykliczności licznych wynalazków futurystycznych napędów i gwiazdolotów jest opisywana, między innymi, w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz jest pokazywana na 34-minutowym bezpłatnym filmie z YouTube zatytułowanym „Napędy Przyszłości” zaś dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI i poprzez linki z poniższego „Filmu #A3b” (jeden z moich gwiazdolotów o nazwie „Magnokraft” jest pokazany podczas lądowania na odległej planecie w 26-sekundowym niemym filmie o tytule „Alien Planet 4K” z adresu https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA zaś opisany szerzej na mojej stronie internetowej o nazwie „magnocraft_pl.htm”); (2) pierwszej i jak dotąd nadal jedynej na świecie naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” zaś opisanej między innymi na stronie „dipolar_gravity_pl.htm”; (3) wyjątkowo moralnej filozofii o nazwie „Totalizm” (tej pisanej przez literę „z” – patrz https://www.google.com/search?q=totalizm a wyjaśnionej szczegółowiej między innymi na stronie „totalizm_pl.htm”; (4) formalnego dowodu naukowego iż Bóg istnieje, definicji Boga, opisu źródeł mocy Boga, oraz fizykalnego wyjaśnienia iż Bóg jest ogromnym samoświadomym programem żyjącym w pamięci przeciw-materii z przeciw-świata; a także (5) szeregu dalszych osiągnięć naukowych i wynalazczych opisywanych w moich monografiach a częściowo zilustrowanych także np. filmem o tytule „Dr Jan Pajak portfolio” z adresu https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM oraz innymi filmami dostępnymi np. za pośrednictwem mojej strony internetowej o nazwie „djp.htm”. Nic dziwnego iż za wyniki moich dotychczasowych badań, jeszcze za życia zostałem włączony do wykazu „tożsamości światowej kategorii” – patrz http://worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ gdzie mam sporo wysoce honorowych towarzyszy – wymienianych np. pod adresem: http://worldcat.org/identities/ .

Mam nadzieję, że rosnąca wiedza ludzi o tym, co przyszłość przyniesie ludzkości (opis której to wiedzy zawarłem w „części #H” z mojej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm” – np. patrz tam (ii) z punktu #H1), pozwoli nam nawiązać współpracę – a także mam nadzieję, że czytelnik jest osobiście zainteresowany sposobem zwiększania szczęśliwości poprzez wypracowywanie „nirwany” wykonywaniem „pracy moralnej”, oraz że taka współpraca pozwoli wszystkim ludziom rozwijać dla siebie szczęśliwość zapracowanej nirwany i że przyczyniłoby się ona do dostarczenia naszemu światu pierwszych danych eksperymentalnych, które w niezbyt odległej przyszłości mogłyby zaowocować powstaniem „ustroju nirwany” jaki NIE używa „pieniędzy”, za to umożliwia ludziom ochotnicze wykonywanie wszystkich produktywnych prac po prostu aby móc utrzymywać szczęśliwość zapracowanej nirwany przez długość całego ich życia.

Powinienem też nadmienić, że najlepiej byłoby, gdyby nasza współpraca była możliwa na odległość przez internet. Ponieważ taka współpraca NIE wymagałaby kontaktów osobistych, stąd mogłaby ona się rozpocząć natychmiast – pomimo np. trwania właśnie pandemii „koronawirusa” (przez którą ludzie jacy wypracowali nirwanę zapewne mogliby przetrwać bez uszczerbku). To zaś pozwoliłoby aby pierwsze jej wyniki być może pojawiły się wcześniej niż owa „cisza przed burzą” jaką opiszę w następnym paragrafie. Powinienem również dodać, że moim jedynym celem tej współpracy jest gromadzenie dalszych danych eksperymentalnych i doświadczeń empirycznych dotyczących sposobów osiągnięcia „zapracowanej nirwany” przez zwykłych ludzi, więc NIE szukam żadnej nagrody finansowej (tzn. wszystko czego wymagałaby nasza współpraca zamierzam wykonywać za darmo – wszakże jestem naukowcem, który chce spowodować iż cała nasza cywilizacja pozbędzie się „pieniędzy”).

Wyjaśnijmy też tutaj owo moje ostrzeżenie na temat zwodzącego ateistów potencjału „ciszy przed burzą”. Otóż wyniki badań jakie prowadziłem nad typowym przebiegiem dowolnego kataklizmu i omówiłem np. w (7) z punktu #B5 mojej strony internetowej o nazwie „seismograph_pl.htm”, informują że w typowych sytuacjach zesyłane są co najmniej trzy kolejne kataklizmy o coraz wyższym nasileniu, jakie ja nazywam (1) „kataklizm ostrzegający”, (2) „kataklizm przynaglający” i (3) „kataklizm anihilujący”. Pomiędzy nimi następują rodzaje „ciszy” podczas trwania których Bóg sprawdza czy ludzie już podjęli proces zmiany swoich postępowań. Zgodnie z tymi moimi badaniami, np. „koronowirus” z 2020 roku NIE reprezentuje jeszcze wymierzenia kary najsilniejszego „kataklizmu anihilującego”, a stanowi głównie „kataklizm przynaglający”. Po nim nastąpi okres ciszy, celowo przyznany ludziom aby ci mogli zademonstrować Bogu zmiany swych postępowań. Na bazie swych badań osobiście jestem też przekonany, że gdyby podczas owej „ciszy” jaka nastąpi po zaniku pandemii „koronawirusa” jakiś kraj (np. Polska) zademonstrował, iż poważnie i energicznie zabiera się np. za wdrożenie „ustroju nirwany”, lub zabiera się za jakiekolwiek działania symbolicznie wskazywane opisami bibilijnego miasta Niniwa, wówczas „kataklizm anihilujący” z lat 2030-tych zostałby dla niego albo załagodzony, albo też węcz całkowicie odwołany. Niestety, znając zachowania dzisiejszych naukowców i elit, jeśli „kataklizm przynaglający” po zrealizowaniu nadanego mu celu niemal sam stopniowo zaniknie, wówczas podjęta zostanie hałaśliwa „propaganda sukcesu” jaka będzie przypisywała naukowcom i elitom rzekomy sukces wygaszenia owego kataklizmu – aby w ten sposób móc wykorzystać ożywienie i potrzeby nastałej ciszy dla mnożenia swych zysków. Propaganda ta zaś utrudni lub nawet uniemożliwi wykorzystanie okresu „ciszy przed burzą” do dokonania opisywanego tu „przełomu” jaki zmniejszyłby lub całkowicie oddaliłby nadejście „kataklizmu anihilującego”. Z jej więc powodu kataklizm ten zapewne NIE zostanie zmniejszony ani odwołany – o czym ludzie mogą się przekonać już za późno aby cokolwiek zmienić lub się ratować. To dlatego byłoby najlepiej gdyby opisywana tu współpraca zdołała przynieść wartościowe owoce jakie zostałyby wdrożone w praktykę jeszcze przed nadejściem, lub już w trakcie, owego okresu „ciszy przed burzą” – który faktycznie będzie okresem najbardziej sprzyjającym do dokonania opisywanego tu moralnego przełomu w dziejach ludzkości.

Mam nadzieję, że powyższe uświadomiło pozytywne strony możliwości ustanowienia naszej współpracy, jaka w razie doprowadzenia do końcowego sukcesu pozwoli na osiągnięcie trwałej „szczęśliwości nirwany” przez wiele osób nie tylko z najbliższej okolicy, a także stworzy pozytywny przykład dla reszty naszego świata.


Film #A3a: Oto starter trwającego tylko 17 sekund filmu niemego ilustrującego jak regularności zawarte w mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów prognozują działanie urządzeń napędowych z szóstej ery technicznej ludzkości – w tym przypadku budujących fragment tzw. „Muru Inkaskiego” jakiego kilka przykładów pokazane zostało np. na mojej stronie internetowej o nazwie http://pajak.org.nz/p_nfi.htm . (Odnotuj, że obecnie na Ziemi panuje dopiero druga era techniczna.) W owej bowiem szóstej erze technicznej, opanowanie przez ludzi umiejętności programowania przeciw-materii pozwoli aby niewidzialna dla ludzi przeciw-materia z przeciw-świata była albo transformowana w materiał dowolnej substancji, muru, budowli, obiektu, itp., z naszego świata fizycznego, albo też odwrotnym procesem programowym dowolny obiekt z naszego świata fizycznego był anihilowany poprzez ulotnienie formującej go przeciw-materii. Owe procesy transformowania i anihilowania opisałem szczegółowiej w punkcie #J4.6 ze swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”. Mogą one być realizowane telepatycznie na każdą odległość – tak że ludzie którzy je opanują będą mogli tworzyć lub anihilować obiekty na innych planetach a nawet na innych systemach gwiazdnych, używając w tym celu tzw. rzutników i teleskopów telepatycznych. Ich opanowanie przez ludzi pozwoli na wytwarzanie lub anihilowanie w dowolnych miejscach dowolnych ilości dowolnych substancji ukształtowanych w dowolne obiekty i w chwili zainicjowania cechujących się dowolnymi parametrami. Wszakże fizykalne struktury i cechy tych obiektów, zapisane softwarowo w pamięci formującej je hardwarowo przeciw-materii, zawierają w sobie opisy wszystkich ich cech i parametrów – podobnie jak sterujące software z dzisiejszych „drukarek 3D” (3D printers) lub z dzisiejszych obrabiarek sterowanych komputerowo, też zawiera w sobie wszystkie cechy i parametry obiektów jakie owe drukarki czy obrabiarki potem fizykalnie formują. Kiedy więc w szóstej erze technicznej ludzie nauczą się programowania przeciw-materii, wówczas będą mogli tworzyć (lub anihilować) z niej dowolne obiekty fizykalne w sposób podobny jak dzisiaj czyni się to za pomocą „drukarek 3D” lub obrabiarek sterowanych komputerowo. Ciekawe, że prastare legendy narodów z terenów na jakich do dzisiaj istnieją megalityczne mury lub budowle o cechach niemożliwych do powtórzenia przez dzisiejszą fizykalną technikę ludzką, potwierdzają iż takim właśnie programowym transformowaniem tworzone były np. Mury Inkaskie, Wielkie Piramidy, oraz szeregi jeszcze innych architektonicznych cudów starożytnego świata. (Odnotuj, że także Biblia potwierdza iż w ten właśnie sposób było stworzone wszystko co widzialne – patrz werset 11:3 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków”, lub patrz (5) z punktu #C12 mojej strony „biblia.htm”.) Powyższy film pokazuję tutaj aby uświadomić czytelnikowi jak potężną bronią byłoby dla moralnie niedojrzałych rządzących o wojowniczych skłonnościach nabycie umiejętności podobnego wznoszenia, wytwarzania, lub anihilowania substancji czy struktur jakie zamierzaliby użyć dla wyniszczania narodów lub krajów, które uznaliby za swych wrogów. Wszakże taką bronią w przeciągu zaledwie sekund byliby oni w stanie np. zamurować skorupą lub lawą, zatopić w jakimś trującym płynie, albo anihilować całe przeciwne im narody lub kraje. Aby więc moralnie niedojrzałe osoby NIE dostały w swe ręce podobnej broni – moc jakiej przerastałaby poziom ich moralności, aż do czasu kiedy ludzkość zarzuci używanie wypaczających jej moralność „pieniędzy”, dostęp wszystkich narodów do tych potężnych urządzeń i umiejętności narazie będzie blokowany przez mechanizmy moralne jakie opisałem pod hasłami „przekleństwo wynalazców” oraz „wynalazcza impotencja” – po linki do tych haseł patrz moja strona „skorowidz.htm”. Powyższy krótki film niemy, dostępny gratisowo pod tytułem „Wall 4K” z adresu https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E , originalnie został zaprojektowany jako fragment składowy półgodzinnego polskojęzycznego filmu edukacyjnego o tytule „Napędy Przyszłości” udostępnianego poniżej w „Film #A3b”. (Kliknij na powyższy starter aby oglądnąć ten 17-sekundowy film.)


Film #A3b: Oto starter półgodzinnego gratisowego filmu edukacyjnego z YouTube o tytule „Napędy Przyszłości” – dostępnego dla każdego z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Ilustruje on najważniejsze rodzaje potężnych urządzeń napędowych, przyszłe zbudowanie których już zapowiada moja Tablica Cykliczności dla Napędów (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Tablica+Cykliczno%C5%9Bci+Nap%C4%99d%C3%B3w ), zaś opisy których przytoczyłem w punktach #J4.1 do #J4.6 ze strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Narazie jednak zbudowanie tych urządzeń napędowych przyszłości jest uniemożliwiane działaniem mechanizmów moralnych jakie opisałem w publikacjach linkowanych ze strony „skorowidz.htm” hasłami „przekleństwo wynalazców” oraz „wynalazcza impotencja”. Uniemożliwianie to nadal jest koniecznością ponieważ upieranie się ziemskich elit rządzących przy dalszym używaniu „pieniędzy” psujących moralność praktycznie każdej osoby i rujnujących wzrost cywilizacyjny całej ludzkości, powstrzymuje nas wszystkich przed osiągnięciem pozomu moralnego na jakim posiadanie tych napędów stałoby się bezpieczne i NIE zagrażałoby iż któryś z moralnie niedojrzałych polityków o wojowniczych zapędach spowoduje nimi zagładę wszystkich mieszkańców Ziemi. Na szczęście, postulowane np. stronami „partia_totalizmu_statut.htm” oraz „partia_totalizmu.htm” wdrożenie „ustroju nirwany” całkowicie eliminującego pieniądze z użycia wnosi potencjał aby odwrócić dotychczasowy trend moralnego upadku ludzkości i w ten sposób stworzyć jednak dostęp ludzi do owych potężnych napędów przyszłości. Istnieje bowiem szansa, że „tak czy inaczej” ludzkość wypracuje dla siebie „ustrój nirwany”. Przykładowo, nawet jeśli wszyscy zignorują postulowane tu już obecne pokojowe wdrożenie „ustroju nirwany” aby zacząć nim naprostowywać powypaczaną pieniędzmi moralność ludzi – jednocześnie powstrzymując lub zmniejszając dalsze kary Boga, ciągle kontynuacja dotychczasowego upadku moralnego stwarza warunki aby już wkrótce to właśnie ów upadek doprowadził do samoczynnego „wdrożenia się” ustroju nirwany w efekcie nadejścia ilustrowanej w „Film #A3c” zagłady ludzkości z lat 2030tych – która spowoduje usunięcie z Ziemi zarówno „pieniędzy” jak i niemal wszystkich ludzi nawykłych do życia za pieniądze (po szczegóły „jak” i „dlaczego” patrz podpis pod następnym starterem „Film #A3c”). Kliknij na starter powyższego półgodzinnego filmu #A3b aby sobie go przeglądnąć.


Film #A3c: Oto starter darmowego półgodzinnego filmu z YouTube o tytule „Zagłada Ludzkości 2030” dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . Aczkolwiek ludzkie nawyki myślowe każdą zagładę traktują jako zdarzenie o wyłącznie negatywnych następstwach, nasz świat fizyczny jest tak mądrze i dalekowzrocznie zaprojektowany, że „absolutnie wszystko ma zarówno wady jak i zalety”, oraz że obowiązują w nim zasady najlepiej wyrażone znanym przysłowiem „NIE ma takiego złego co by na dobre nie wyszło” oraz jego odwrotnością stwierdzającą „NIE ma takiego dobra, które by nie zrodziło sobą jakiejś formy zła” – tj. zasady opisane np. w punkcie #F3 ze strony internetowej o nazwie „wszewilki.htm”. Przykładowo, jednym z pozytywnych następstw zagłady z lat 2030-tych ilustrowanej powyższym filmem, może być iż samorzutnie przerwie ona tysiącletnie cykle używania „pieniędzy” sprowadzających na ludzi wszelkie rodzaje zła, oraz samorzutnie zastąpi ona pieniądze „szczęśliwością nirwany” jaka w efekcie końcowym może doprowadzić do zastąpienia dotychczasowych ustrojów opisywanym tu nowym „ustrojem nirwany”. Wszakże te ogromnie nieliczne osoby jakie zdołają przetrwać zagładę z lat 2030-tych NIE będą miały innego wyjścia niż zaniechanie używania pieniędzy aby w warunkach braku wszystkiego zamiast dzisiejszego robienia fortun koncentrować się na podnoszeniu szans przeżycia przez siebie i przez swych bliźnich, osobistym wykonywaniem faktycznej, ciężkiej, fizycznej „pracy moralnej” jaką wytwarzały będą dla siebie i dla ocalałych także innych bliźnich nieco żywności i dóbr najpotrzebniejszych im do życia i do pracy. Owa zaś ciężka fizyczna „praca moralna”, wykonywana wówczas dla wspólnego dobra wszystkich przeżyłych, zacznie generować w pracujących sporo „energii moralnej” – tak jak opisałem to w punkcie #D2 swej strony „nirvana_pl.htm”. Z kolei „energia moralna” generowana tą „pracą moralną” zacznie sprowadzać na nich szczęśliwość nirwany – nawyknięcie do przeżywania której spowoduje później celowe kontynuowanie fizycznej „pracy moralnej” choćby tylko w celu wydłużenia czasokresu trwania owej szczęśliwości nirwany. Takie zaś kontynuowanie „pracy moralnej” spowoduje niemal samorzutne wdrożenie się wśród nich początkowo nieuświadamianej formy „ustroju nirwany”. Po jego zaś zapanowaniu, ktoś w końcu albo sam się domyśli zalet i potencjału swego uczucia nieopisanej szczęśliwości, albo też przypomni sobie moje publikacje – które tą szczęśliwość nirwany dokładnie wyjaśniają. Znaczy, przypomni sobie moje opisy „ustroju nirwany”, działanie jakiego podtrzymuje następujący nieprzerwany mechanizm: (1) zgodność ludzkich wysiłków fizycznych z wymogami moralnymi podanymi w treści Biblii powoduje spełnienie wymogów „pracy moralnej” i wygenerowanie „energii moralnej”; (2) wprowadzone przez Boga udoskonalenie ciał i dusz ludzkich, jakie opisałem w punkcie #A1 strony „evolution_pl.htm” powoduje iż zgromadzenie w duszy ilości „energii moralnej” jaka przekroczy progową wartość „µnirwany” wywoła pojawienie się „zapracowanej nirwany”; (3) zjawisko „zapracowanej nirwany” (zwanej też totaliztyczną nirwaną) stworzy uczucie przepotężnej szczęśliwości jakie każdy kto je raz pozna będzie starał się utrzymywać przez całe swe życie; (4) długotrwałe utrzymywanie się „pracą moralną” w stanie „szczęśliwości nirwany” w sytuacji braku dostępu do pieniędzy oraz braku możliwości drukowania pieniędzy spowoduje iż ludzie będą pracowali już wyłącznie dla podtrzymywania swej szczęśliwości nirwany (podczas gdy pieniądze całkowicie ludziom przestaną być potrzebne) – czyli że faktycznie przetrwałe przez zagładę osoby stworzą wśród siebie i swych bliźnich nieuświadamiany jeszcze „ustrój nirwany”; (5) ktoś z przetrwałych przez zagładę przypomni sobie opisywaną w punktach #A1 do #A4 strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm” oraz w punkcie #A3 strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm”, wiedzę o działaniu „ustroju nirwany” – stąd ogłosi wśród swych bliźnich fakt, że formalnie ustanawiają oni u siebie „ustrój nirwany” i że nigdy w przyszłości NIE zamierzają już powrócić do używania pieniędzy wypaczających charaktery ludzi i rujnujących całą ludzkość. Tak więc, nawet jeśli niniejsze moje nawoływanie do pokojowego wdrożenia ustroju nirwany zostanie zignorowane, ustrój ten ciągle może somoczynnie się wdrożyć – szkoda jedynie iż będzie to musiało nastąpić kosztem utraty życia przez niemal wszystkich ludzi zbyt nawykłych do życia z pieniędzy, do wyniszczania natury z powodu pieniędzy, do szerzenia niemoralności z powodu pieniędzy, do odwarcania się tyłem do Boga i do bliźnich właśnie z powodu pieniędzy, itp., aby móc zmienić swe niszczycielskie postępowania. (Kliknij na starter tego półgodzinnego filmu aby go przeglądnąć.)

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #321 jest adaptacją treści punktu #A3 z mojej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm” (aktualizacja datowana 7 kwietnia 2020 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu_statut.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu_statut.htm
http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu_statut.htm
http://nirwana.hstn.me/partia_totalizmu_statut.htm
http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statut.htm

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statut.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „partia_totalizmu_statut.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „partia_totalizmu.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statut.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #321, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, czy mojego formalnego dowodu naukowego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy o „ustroju nirwany” pokrewne do niniejszego #321:
#320 z 2020/2/19 (adaptowany z #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm”)
#104 z 2007/1/7 (adaptowany z #H2 strony „partia_totalizmu.htm” i #F1 strony „nirvana_pl.htm”)
Wpisy o „szczęśliwości nirwany” pokrewne do niniejszego #321:
#318 z 2020/1/4 (adaptowany z #C6 i #D3 strony „nirvana_pl.htm”)
#316 z 2019/11/17 (adaptowany z #A1 strony „evolution_pl.htm”)
#245 z 2014/5/29 (adaptowany z #F5 strony „pajak_do_sejmu_2014.htm”)
#182 z 2010/6/2 (adaptowany z #C3 strony „nirvana_pl.htm”)
#96 z 2006/11/19 (adaptowany z #G1 strony „nirvana_pl.htm”)

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#320E: The „nirvana political system” in which the happiness of nirvana is to replace present money while the moral work is to be completed voluntarily for that indescribable happiness of nirvana and for the fulfilment of life at the level unreachable by any other political system implemented by humans so-far

2020/03/17

Motto: „Whatever God has planned and created is always more perfect than what humans can design and implement.”

#320E: The „nirvana political system” in which the happiness of nirvana is to replace present money while the moral work is to be completed voluntarily for that indescribable happiness of nirvana and for the fulfilment of life at the level unreachable by any other political system implemented by humans so-far

All existing political systems invented and implemented by people – including former slavery and feudalism as well as today’s capitalism and communism, have and display countless disadvantages, for example they use „money” or fear to force people to do work, they lead people away from God, they push nations to bloody wars and revolutions, they neglect love and good of neighbour, they reward injustice, wealth and exaltation of some people over others, destroy nature, distort the characters of individual people and ruin the entire humanity, persistently lead humanity toward destruction, etc. Therefore in items #A1 to #A4 from this post #320E and from the web page „partia_totalizmu_uk.htm” that provided the text for this post #320E, you are to read how unbeatably more perfect from them is the „nirvana political system” based on the rewarding „moral work” with miraculous happiness of the phenomenon of nirvana that God designed Himself and already pre-programmed into the souls of all people.

#A1. How and why all primitive human systems based on using fear and money to force people to work, including today’s capitalism and communism, are ruining our civilization and distorting human characters:

Motto: „A given kind of evil can only be accepted for as long until people discover that there is a better alternative to it – which alternative God always creates for every situation to balance the evil that prevails in it. In turn after the discovery of this better alternative than that evil one, people already have the obligation imposed by God to implement it.”

A long, long time ago, because on 11th of January 2006, I published the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. In spite of a common name, it contained a highly „revolutionary” political idea. Namely, it proposed that the commonly known source of all evil on Earth, means „money”, is replaced with what is much more attractive to people than money, namely replaced with the experiencing of indescribable happiness of the miraculous phenomenon of nirvana. This is because only 8 years earlier during my professorship in Borneo I personally experienced the happiness of about 9 month long nirvana. So, both from my own experiencing of nirvana, and also from noticing how attractive for other people are effects of chemically induced „simulations of nirvana” (means how attractive are effects of narcotics), I knew perfectly well that the happiness of nirvana has all the features which in action are to allow the replacement of money with nirvana, but without causing that huge ocean of evil that money exerts on people. Unfortunately, replacing money by nirvana would require a drastic change in the political system under which lives the population rewarded with nirvana for their „moral work”. Therefore, in order to make more „diplomatic” the web page „partia_totalizmu_uk.htm” and soften the possibility of a wrongly „seditious” understanding of it by people, I decided not to name it so drastically. Unfortunately, despite the avoidance of being „seditious”, still the change of the political system that rewards with money, into the political system that rewards with the happiness of nirvana, did NOT interest even the proverbial „dog with a lame leg” – in spite of the numerous and huge benefits which this change would bring to people and which I try to support in this post (and in web page „partia_totalizmu_uk.htm”) with various evidence to convince the logically thinking readers.

Since that publication of the web page „partia_totalizmu_uk.htm” in 2006 until its present re-wording in 2020 to its current content, have passed over 14 years. In the meantime, „money” has managed to cause massive destruction to our civilization. For example, in 2008, the global economic crisis has begun. (Contrary to what is officially claimed, that global crisis was NOT able to end until today.) Furthermore, increasingly more institutions and governments in the world reached the level of „100% corruption” – many of the destructive consequences of which I described in item #E3 from my web page named „pajak_for_mp_2017.htm” and in post #269E to blogs of totalizm. Cheap disposal of garbage by transporting them with barges to sea and throwing them into the water in the meantime meant that there is now more murderous plastic in the sea than fish, while in the Atlantic a whole new „plastic continent” is being formed. The poisoning of water, soil and air with chemicals and radioactive isotopes has already reached such a level that almost all inhabitants of the Earth are already sick on some kind of illness because of it. In turn attacks of official science on God and the Bible caused that almost all people became full or partial atheists. But the most dangerous for us is that the patience of Almighty God began to run out. In turn, as a result of this exhaustion of God’s patience, the forecasts which I described on my web pages named „2030_uk.htm” and „woda_uk.htm”, and which are illustrated by a free video (in the Polish language) from the youtube.com entitled „Zagłada ludzkości 2030” (which title means „The Great Purification of 2030s” – see address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), began to fulfil. For example, on 2019/12/8 in China the world epidemic of coronavirus began (address https://www.google.com/search?q=coronavirus+pandemic+china ) which gave us the first foretaste of the incoming consequences of God’s wrath. Although this epidemic the humanity may be able to „silence”, it will be followed by others, even worse than that, and also followed by droughts, fires, volcanic eruptions, earthquakes, tsunami waves, swarms of locusts, famine waves, robberies, lawlessness, chaos, etc. – from which humanity may NOT be able to defend any more. Thus, in the face of these drastic changes which are rapidly occurring almost continuously since the publication of the web page „partia_totalizmu_uk.htm” in 2006, I decided that the web page „partia_totalizmu_uk.htm” requires rewording so that it would clearly and emphatically explain to the readers that their rescue, both as groups and as individuals, depends on the exchange of political systems which are currently ruining our civilization because they reward work with „money” or with use of „fear” to force people to do work, into a drastically better „nirvana political system” that would positively build a better future for humanity by rewarding „moral work” with the wonderful happiness of nirvana. In addition to repentance, prayers and changes of behaviours, in the Bible described on the example of the city of Nineveh, such a change in the political system is almost the only permanent and sure way on which the humanity may still be able to protect itself against the fast arriving destruction. Items #A1 to #A4 from the beginning of this post (and from web page „partia_totalizmu_uk.htm”) present the required explanations – this time very clearly and emphatically.

In the „introduction” to the web page „partia_totalizmu_uk.htm” I explained that all political systems that prevailed on Earth until now, including the capitalism and communism systems still maintained in present times, were always based on „fear” and on „money” (wealth) to motivate people to work. Unfortunately, both „fear” and „money” are extremely destructive to our entire civilization. They distort the characters of individual people, ruin the entire humanity, and push our civilization to destruction. In addition, they discourage decision makers and rich people from improving the systems in which they live. This in turn causes that humanity as a whole has long ago given up all attempts to improve its political systems. Therefore, these political systems are continually deteriorating into increasingly overwhelming stagnation, corruption and warping. Let us try to summarize briefly in several numbered paragraphs below, what and how „fear” and „money” cause that they have already managed to ruin our entire civilization to the level we see around today, i.e. to the level when we are only a small step away from the global extermination illustrated by a Polish-language film available free of charge on YouTube under the title „Zagłada ludzkości 2030” (address https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ). And so:

(I) These systems are increasingly moving us away from God. After all, from the very beginning of humanity God commands everything that everyone can read from the Bible. For example that people must NOT neglect to love their neighbours to just increase own greed, wealth, lust for power, to exalt oneself, judge one’s neighbour, spread injustice, etc. – as an example, consider verse 19:24 from the biblical „Gospel of St. Matthew” – quote: „It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.” Because these commandments of God were repeated by practically all religions, the greedy elites that ruled over humanity and accumulated their own wealth due to this rule, reacted by eliminating God from everyday life. In this elimination they came to today’s situation, that the majority of people blindly begin to believe the lie of the official atheistic science that God supposedly does NOT exist (in spite that there is already published a formal scientific proof for the existence of god – for details see items #G2 and #G3 from the web page named „god_proof.htm”). Also was stopped the official research of God in a rational manner – i.e. the kind of research that is carried out by the author of this post. After all, if e.g. a scientist researches God, then in order to „NOT lean out” from the atheistic statements of the institution which pays him/her a salary, he/she limits its work to only adding his/her lies to the choir which tells the humanity that God does NOT exist. In turn if a priest today entertains himself with God’s research, then he usually limits his activities mainly to analyzing the meanings of individual words of the Bible in order to find in them anything that would justify that his faction of faith is the „only correct” or to be able to create his own cult or version of religion.

(II) The political systems invented by humans increasingly more separate us from our neighbours. This is easiest to notice in situations wherever money or fear dominate our lives. For example, consider the rapid increase in differences between rich and poor people due to money and the wealth of the elite. Consider the constant increase in taxes and fees caused by the corruption of the ruling elites that with these taxes and fees compensate their growing appetite for money and the wealth that money bring to them. Consider present employment habits in which a large number of well-paid jobs are now only granted to family members and to friends. Consider what people are now doing in an increasing number of countries around the world, because they are desperate and fear to lose what they need for living. Etc., etc.

(III) These political systems cause increasingly more powerful destruction of nature. You don’t need an eagle’s eye to notice that money, as well as the caused by money greed and ruthlessness of the ruling elite, accelerate the destruction of nature. The greed of industry has already turned huge amounts of arable land into industrial, post-mining and landfill deserts. There is already more plastic in the seas and oceans than fish. We are constantly losing new species of living creatures. The air pollution is so huge that it is almost impossible to breathe. By heating the climate, we turn lands into dry deserts, and the shores of oceans and seas into areas flooded with tides. Etc. etc. Human greed does NOT know the moderation in the destruction it causes.

In the initial item #A1 of this post I am only trying to signal the underlying fact, or more strictly the problem of current political systems, namely that they distort the character of individual people and ruin our civilization as a whole. Realizing this fact will allow the reader to more rationally approach what I explain in the next items of this post and in the rest of web page „partia_totalizmu_uk.htm”, namely that it is necessary, worth doing and should urgently be undertaken to replace the current highly destructive political systems by the incomparably better, new „nirvana political system” described here, the implementation of which would create an opportunity to completely eliminate the current destruction and replace it with growth, happiness, wealth for all, continuous improvement, justice, and other advantages. But in order to NOT unnecessarily distract the reader from the main purpose of this post #320E, and to NOT stop making the reader aware of „how” and „why” political systems used so far by people based on fear and money, including today’s capitalism and communism, are ruining our civilization and distort people’s characters, further explanations of this truth (and problem) I will continue in the final „part #X” of the web page „partia_totalizmu_uk.htm” – to which the reader may look later as he/she finds the time required. Now I recommend to continue reading this post.

#A2. Why attacking, disgusting and sabotaging my Theory of Everything of 1985 and my philosophy of totalizm which originates from it, including attacking (and scoffing at) my person, as well as blocking and hindering the dissemination of my scientific achievements around the world, provide the best confirmation of the actual value and revolutionary power of the results of my supposedly „hobby” research deprived of official support and funding, but still able to develop the „nirvana political system” described here, which has the potential to save humanity and bring it to a higher level of awareness:

Motto: „The significance of each new idea is easiest to judge by the fear this idea raises among its enemies and by the ferocity with which these enemies try to destroy it.”

If we isolate the essence of all existing political systems on Earth, then it turns out that they all have the same structure. Namely, each of them consists of a very small group of so-called „ruling elites” and the large group of the „rest of humanity”. The ruling elites always use two opposite „tools”, i.e. (a) „fear” (means punishment), and (b) rewarding with the proverbial „crumbs from their own banquet tables”. By using these two tools, these elites force „the rest of the people” to work so that they are able to grab for themselves and take advantage of the results of so forced work. In turn the only things that differ in individual political systems are (a) with „what” this „fear” is caused and (b) „what” is used to reward with the proverbial „crumbs from the banquet tables of a given elite”. For example, in antiquity for causing „fear” was used the turning „disobedient” people into slaves or killing them. In turn as a reward was used the chance to become a citizen and have own slaves instead of being a slave. In present times in order to cause „fear” are used: unemployment, lack of money for life, homelessness, illness, and several other „achievements” of modern life. In contrast, as the proverbial „crumbs from the banquet tables of the ruling elites” currently are used: money, high-ranking positions, material goods, fame, showing on television, titles, and a few others.

In a situation where everything in our civilization works because of the use of the above two tools (a) and (b), in 1985 a Polish emigrant living in distant New Zealand, i.e. I (Dr. Eng. Jan Pająk) unexpectedly came out with his scientific „Theory of Everything of 1985” (address https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything ) and the philosophy named „Totalizm” (address https://www.google.com/search?q=totalizm ). Both of them suddenly started to reveal to people that there exists a completely different and much better capability to organize life on Earth by creating a „nirvana political system”. Namely, instead of fear and e.g. money, to inspire people to intensively carry out the required production, service and creative work, this much better „nirvana political system” would use a kind of reward in the form of so-called totaliztic nirvana. This is because the nirvana fills people with an indescribable feeling of happiness for extending of which a bit longer people who already know this feeling are ready to do everything in their power. Long ago, God wisely and far-sightedly introduced into human souls and bodies this phenomenon of „nirvana” to make from it the tool that is much more pleasant and effective than „fear” and „money” to motivate people to undertake intensive work. After all, in order to earn the nirvana, one must meet numerous requirements of the so-called „moral work”. In turn God designed these requirements so wisely, that they cause, e.g. that every person becomes equal in light of them, while in his/her actions every person must obey God’s commandments, recommendations and guidelines described in the Bible. Thus, for example, both a president and a most ordinary citizen, both in the same way will have to earn the „totaliztic nirvana” with hard and really done justly physical work. On the other hand, in the „nirvana political system” earning this nirvana will be of great importance in many matters of life. For example, it make depended on it whether a given person is a full citizen or a kind of socially „ill” person whose life needs to be monitored and supervised. Also, e.g. from the requirement to enter the state of totaliztic nirvana, it will depend the obtaining of permission that a given person after reaching an old age, instead of dying, may be shifter back by a „time vehicle” („time machine”) to years of his/her youth, while the committee that provides tickets to such time vehicles will also have meters that will indicate and check whether a given person really is in the state of nirvana – for details see items #H2 and #I1 on my web page named „immortality.htm”. Furthermore, the requirements of „moral work” also cause that everyone will have to earn nirvana with physical work, because mental work generates too little „moral energy” to lead to nirvana. In addition, to earn nirvana, one does NOT need „employment” or „workplace” or „money” (funds) – because „moral energy” is generated by any „moral work” focused on the good of other people, and the more anonymous it is the better (hence the use of totaliztic nirvana e.g. completely eliminates unemployment). Etc., etc. – for further examples on how requirements of accomplishing totaliztic nirvana will lead humanity to ever higher: justice, freedom, prosperity, level of science and technology, learning about God and the Bible, etc., see item #A3 below in this post.

It is obvious that members of the current ruling elites who have never personally experienced nirvana, and thus are unable to appreciate the power of happiness of the totaliztic nirvana which incomparably exceeds pleasures of every form of wealth and luxury, probably panicked when their „advisers” discovered that the scientific Theory of Everything of 1985 and the philosophy named Totalizm offer to humanity the „ideology of totalizm” which leads to the „nirvana political system” that in every aspect will be much better and indescribably more desirable by people who learn about it, than all political systems that ever existed on Earth. So their natural reaction was to undertake an intensive, albeit secretive, campaign of disgusting, blocking and sabotaging both my scientific Theory of Everything of 1985 and my philosophy named Totalizm of the same year 1985. Everyone who tries to follow my scientific achievements probably already encountered evidence and effects of this campaign. On the other hand, those who would like to read more about it, its broader descriptions will find in my publications linked e.g. via the Polish keywords „dowody, że upowszechnianie wyników moich badań jest skrycie i zmyślnie obrzydzane, blokowane, ukrywane, sabotażowane, itp.” (meaning: „the evidence that the dissemination of my research results is secretly and cleverly disgusted, blocked, hidden, sabotaged, etc.”), or e.g. keywords „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las” (meaning: „if you want to hide a tree, plant an entire forest around it”) – both of which keywords are linked from my Polish web page named „skorowidz.htm”.

Of course, all these rich and influential institutions that secretly and cleverly disgust, block, hide, sabotage, etc., my scientific Theory of Everything of 1985 and my philosophy named Totalizm, do it in a very intelligent way, because it looks like series of „coincidences” and „accidents”. Because they have been expecting for years that one day I will stop hitherto „turning the other cheek” and start informing my readers about this secretive blocking activity, they have also warned everyone for a long time that I am an advocate of „conspiracy theories”.

All this clever and secret disgust and blocking is accomplished by the method described in the Polish proverb „if you want to hide a tree, plant a whole forest around it” (in Polish: „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”). Therefore, to block, for example, the dissemination of my Theory of Everything of 1985 under the commonly known name „Theory of Everything”, in 2014 (i.e. about 29 years after the publication of my Theory of Everything), an expensive film paid for by English taxpayers was produced, just bearing the title „Theory of Everything” (address https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything ). So whenever someone searches on the internet for information about the theory of everything, instead of receiving links to my scientific Theory of Everything of 1985, he/she receives only the links to this film of 2014 – while no information is available on the internet about the first, actual and still the only one in the world scientific theory of everything that exists on Earth since 1985 (means at the time when in 2020 I was updating the web page „partia_totalizmu_uk.htm” from which this post is adopted – this theory has been around for 35 years). With the same method until 2019 was also disgusted and blocked my philosophy named „Totalizm” (the one spelled by the letter „z” – see address https://www.google.com/search?q=Totalizm ), details of which blocking are explained in item #A5 from the web page named „totalizm_pl.htm”. To cause that people instead of finding descriptions of my „Totalizm” they find another philosophy, shortly after the first publication of my Totalizm suddenly appeared the „sheep’s rush” of calling with the word „Totalism” (fortunately typically written by the letter „s” – see address https://www.google.com/search?q=Totalism ) the retrograde philosophy correctly named „Totalitarianism”. Also until 2019 were blocked in the same way the descriptions of my starship named „Magnokraft” (address https://www.google.pl/search?q=magnokraft ) – the principle of operation and construction of which I invented and published in Poland in 1980 – that is 40 years ago. To cover the existence of this starship was used a „smoke screen” in the form of a mysterious „orchestra”, no one I know have ever seen members of which, but which on a grand scale slandered me on the Internet, also calling itself the Magnokraft (address https://www.google.pl/search?q=Magnokraft+Music ). Etc. etc. Of course, the use of such clever methods of disgusting and blocking costs a lot of money. For example, only a film the „Theory of Everything” must cost many millions, and apart from it, a lot of money had to be spent on other forms of disgust and blocking – which I describe in item #A1 from my web page named „partia_totalizmu_statute.htm”.

There is an important message contained in willingness of some influential institutions to incur such enormous costs only in order to disgust and block someone’s: (1) the scientific „Theory of Everything of 1985” already for 35 years, (2) the resulting from this theory the „philosophy of totalizm of 1985”, (3) the postulated by both them – means by the Theory of Everything and by Totalizm, the „formal scientific proof confirming that God certainly exists”, and (4) the described in this post „nirvana political system” capable of rebuilding and transforming the humanity. Namely, this willingness practically means, that according to secret and not disclosed to normal people opinions of experts employed by this institution, this theory, philosophy, proof, and the „nirvana political system” actually have the power to change for a better the entire our civilization. So let’s read further parts of this post, to learn how the creation of a new „party of totalizm” which will implement the „ideology of totalizm” that originates from this theory, philosophy, and from the proof of the existence of God, will be able to improve and lift to a happier life all inhabitants of the Earth, including its current persecutors. After all, these persecutors still do NOT understand that everything that God created, and thus also the happiness of experiencing nirvana, the requirements of so-called „moral work”, principles and methods of generating „moral energy”, etc., is (and will be) always unspeakably more perfect and wisely designed than whatever people can invent, produce and offer to others, means also better than „fear”, „punishment”, „money”, „honours”, „showing on television”, „making a hero of an expensive propaganda film”, etc. (A perfect example for truth that „God created is always better” is plastic – which some people until recently bragged about, while soon the further production and use of which the humanity will probably have to ban.)

#A3. What characteristics and abilities of the „nirvana political system” cause that embedded into this system the futuristic ideas adapted from the Bible, from my Theory of Everything of 1985, as well as from the philosophy of totalizm, are found so terrifying that these ideas are secretly blocked by some powerful institutions of the currently existing political systems which use fear and money to manage the present life on Earth:

Motto: ‚In theory achieving the „totaliztic nirvana” by generating „moral energy” (zwow) through performing „moral work” is very simple – it is enough to act exactly as God commands us in the Bible, doing everything exactly in the ways described in the Bible and in our actions breaking none of the divine commandments and requirements; in practice, however, the requirements for achieving nirvana are more complex than those of today’s complex professions, and we all need to learn a lot to be able to generate and maintain nirvana effectively throughout our lives.’ (Summarized in one sentence „part #D” and item #C6 from my web page named „nirvana.htm” which explains why before the author of this post no other scientist in the world has ever experienced or researched nirvana.)

In item #F1 (and also partly in (11) from item #G1 and in item #D3) of my other web page named „nirvana.htm”, I explained in detail how the political Party of Totalizm could gradually implement the highly effective „nirvana political system” into real life. So in order to NOT repeat these explanations, in this item #A3 I will try to only compare the tools (i.e. „fear” and „money”) that to-date ideologies and political systems already existing on Earth use to force people to work for producing necessary consumer goods, with the only tool (i.e. the rewarding „moral work” with happiness of the totaliztic nirvana) which for the same purpose inspires people to perform productive „moral work” and is to be used by the „nirvana political system” proposed here for implementation. To make this comparison easier to understand, these tools will be listed in paragraphs numbered with letters.

(A) The production and the dispensation of produced consumer goods. In all current political systems (A1), ruling elites use money and fear for forcing people to work that produces consumer goods. In turn for the distribution of manufactured goods, these elites use the „money” which everyone needs to buy required or wanted consumer goods. Of course, those ones who dispense money typically keep for themselves the „lion’s share” of the funds. Hence, these goods can be purchased only by those people who serve these elites. On the other hand, in the new and much better „nirvana political system”, (A2) all consumer goods will be produced as a result of „moral work” which every healthy citizen will voluntarily try to do in their chosen specialization, action, place, time, quantity, etc.; in order to keep oneself in a state of immense happiness of the totaliztic nirvana. In turn after these goods are produced, every citizen can choose to have them for free if needs them for living or for work. After all, their wasting, or immoral use, will then cause the automatic dissipation of the previously earned „moral energy” by moral mechanisms contained in the soul of every person, and thus in case when some people immorally abuse this free access to all consumer goods they need, then they will lose their totaliztic nirvana.

(B) Absolute equality of all people. All old ideologies implemented (B1) the Roman principle of „divide and rule.” According to this principle, all people have always been divided at least into rich „ruling elites” and a poor „workforce” (i.e. into today’s „employees”). Ruling elites used all the tools at their disposal to force their „employees” to do work, e.g. used for this purpose „fear” or scarce „rewards” (i.e. „money”). In turn (B2) the „nirvana political system” will implement the principle „all are equal”. After all, receiving for free and free use of everything that is needed for life and for doing „moral work” completely eliminates interpersonal differences in the level of wealth of individual people. In turn to inspire people to undertake useful work, only the single „reward” will be used, which will be the opportunity to earn the phenomenon of totaliztic nirvana.

(C) A way of getting people to do productive work. In all old political systems, (C1) people were forced to do work, through either money (getting rich) or fear. Furthermore, the methods of rewarding them have always been highly unfair – so that those who performed the most important and the most difficult jobs usually received the lowest remuneration. However, after the implementation of universal rewarding with fruits of „moral work” (i.e. with accomplishing the „totaliztic nirvana”), (C2) all work will be done voluntarily. No-one will need to be forced to do even these most despised works today. After all, the worse and more difficult the work is, the more „moral energy” it generates – which moral energy is necessary for staying in the state of „totaliztic nirvana” desired by everyone. In turn laws and mechanisms that govern the generation of moral energy have been justly designed with enormous knowledge and foresight of our God. Thus, the remuneration for the totaliztic nirvana will be extremely fair. So unlike today’s methods of remuneration, in the future no-one will have any reservations regarding matters of their remuneration. Moreover, there will be no taxes, charges, bills to pay, inflation, increased costs of living, etc.; which would cause the devaluation of reward (nirvana) for „moral work” being done.

(D) Receiving for free only those material goods which a person needs for life and for doing „moral work” which he/she performs at a given time. After all, God commands to have what we need, NOT what we would like to have. This in turn will eliminate today’s overproduction, waste, rapid depletion of natural resources, formation of unnecessary reserves of goods, generation of garbage, etc., etc.

(E) No use of valuables. Today’s (E1) money, as well as differences in the level of wealth of individual people, cause that the rich people accumulate „valuables” (i.e. gold, jewellery, precious stones, works of art, expensive villas and cars, etc.), which they then only use for upholding their prestige and raising their position compared to other fellow men. However, when (E2) everyone will receive for free everything they need for life and to perform their „moral work”, and at the same time everyone will be equal and no ones will artificially maintain own prestige or exalt themselves, accumulating valuables and highly precious objects will be NOT needed or justified. After all, since all raw materials that people need to perform their moral works they will receive for free, everything will be produced in the highest possible quality and durability, and all this will be available (distributed) for free to everyone who needs it. Hence whatever today represents the locked in dark safes and kept away from people valuables, signs of prestige and objects of exaltation, and now is very rarely used even by its extremely rich owners, in the future will go to museums, so that everyone can watch, study, and even use it personally for some time if necessary, if his/her „moral work” is related to it.

(F) Health. I do not remember being ill during times when I was experiencing my 9-month long totaliztic nirvana, although I am rather susceptible to illnesses and in other times I often get sick. Unfortunately, so-far I do NOT have data to determine whether it is the nirvana that causes the absence of illnesses, or whether I was simply healthy at that time for other reasons. However, I know that (F2) even if in the described here times of rewarding with nirvana there are any cases of illnesses, then sick people will be quickly and freely healed by others. After all, it is already known that the current performance of nursing (i.e. probably also the function of a doctor) belongs to the kind of moral works that generate one of the largest amounts of moral energy.

(G) Criminality. In today’s political systems (G1) crime exists, because while being unable, just with their legal work and earnings, to satisfy whatever is created by a fancy of fashion and by comparing themselves to others, some more greedy individuals resort to crime. However, when everyone is equal, jewels and wealth will NOT be used, while (G2) everyone will receive for free everything he/she needs for a prosperous and devoid of worries life and for performing the kind of „moral work” with which in a given period of life he/she decides to maintain the nirvana, crime will simply disappear due to a lack of willingness to possess goods that are currently acquired by breaking God’s commandments and requirements. In eliminating crime, highly helpful will be the prevailing at that time knowledge that God surely exists, which will replace today’s full of doubt shaky faith in God.

(H) Garbage, waste, and squandering. In today’s political systems (H1) many goods are purchased „just in case” or „for prestige, to impress others, or to satisfy own ego”. Hence, for example, many rich people have several cars, although to live and to work they need only one. In the result, currently there is a huge squandering and waste, while practically the majority of what is produced ends up as garbage, sometimes completely unused. Meanwhile, when (H2) everyone receives for free what they need for life and for „moral work”, the need to create reserves disappears. Thus, then will be produced only what is required for leading a prosperous and devoid of worries life and for performing the types of „moral work” chosen by given people. And people will then choose to carry out this kind of „moral work” which is most compatible with their interests, and will be able to change it into another type of moral work whenever their interests or knowledge is to change. So nothing will be wasted, not even human intentions. After all, then people will NOT need to stock up, everything will always be available to everyone, and there will always be room for more people doing similar „moral work” – because „everything can be improved even more”. Also, after a renovation, repair and recycling, many goods that are no longer needed by previous users will be made available again to next users. As a result, 100% of the goods produced will be „recycled”, while garbage will NOT be generated at all. This in turn will help the protection of natural resources of Mother Earth, and take increasingly better care of both people and nature.

(I) Unemployment. In previous systems of government, (I1) unemployment was used as one of the methods of spreading „scare” in order to force people to work. In turn such use of unemployment caused a whole range of social problems, e.g. psychosis, „soul sickness” (currently called „mental illness” – for details see item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”), forcing people to do work in which they are completely uninterested nor it coincides with their knowledge or experience, but was just offered by employers, etc., etc. On the other hand, when rewarding with totaliztic nirvana, (I2) employers are NOT needed. Everyone can search for themselves and voluntarily perform any work that meets the requirements of „moral work” and is in harmony with their interests, knowledge, experience, time available, place where wishes to live, etc., etc. In turn because there are almost infinite numbers of jobs that people can voluntarily do, then for everyone there will be some employment and will be NO „unemployed” people. Thus, then will also disappear all present evil, problems and undesirable consequences that unemployment causes for people.

(J) The disappearance of today’s money. In the „nirvana political system” it is planned to eliminate money completely. After all, they exist for forcing labour, while forced labour does NOT generate „moral energy” which is absolutely necessary for maintaining nirvana. Only in the transitional times described in item #F1 from the web page named „nirvana.htm”, when a society still is not used to work without receiving financial remuneration (but work only in order to maintain the continuation of its nirvana) nor is used to receive for free all the goods it needs to live and to work, it will still expect to use money.

(K) Who and for what motivations would perform works that now are despised. Currently (K1) the most despised (and hence the least paid) jobs are done by the least-favoured members of the „labour force”. This is because today all work is done visibly and people do NOT hide their immoral opinions (the stating of which causes their „moral energy” to drop faster), indicating e.g. which of these works in their opinion belong to the most „despised categories”. But when people can and are able to achieve the totaliztic nirvana, (K2) these „despised works” of today, in future are going to be the most sought after. After all, they generate the most of moral energy in the shortest period of time. Thus, they lead to the most intense form of totaliztic nirvana, to creating in our soul a supply of „moral energy” which allows us to periodically deal with matters NOT generating this energy (e.g. designing, teaching, relaxing or mental work), and to as fast as possible recovering nirvana that was temporarily lost for some reason. In addition, the implementation of this kinds of work could already now, and in the future certainly will always be assisted by the automation and the use of well-programmed robots.

(L) The conversion of faith in God into knowledge about God. The phenomenon of totaliztic nirvana could NOT arise as a result of „accidental evolution” which falsely tells us the present official atheistic science. Accidental evolution is able to realize only skills and attributes the development of which was forced by previous practicing them. On the other hand, the achievement of the totaliztic nirvana no-one previously practiced. Furthermore, the extraordinary compliance of statements of the Bible with the requirements of doing „moral work” that leads to nirvana, clearly indicates that the phenomenon of nirvana and the content of the Bible were designed by the same omniscient creator. For these reasons, the experiencing of nirvana by practically every person will provide everyone with the personal proof that God certainly exists. In turn when having such proof, everyone will start to pay attention to whatever they do in life. In this way, today’s shaky faith full of doubts typical for imperfect people, the „nirvana political system” will turn into the knowledge and the certainty of God’s existence. In turn these will cause that everyone will start studying God, while present religions will be replaced by reliable research of God similar to this carried out by the author of this post.

(M) God-inspired faster development of science and technology. Nowadays (M1) the official atheistic science blocks these ideas and truths which it considers harmful to its monopolistic interests – this is why, amongst others, for around 35 years this official science has systematically rejected, criticized and blocked my scientific Theory of Everything of 1985. Furthermore, many inventions and accomplishments in technology cannot be implemented, because the level of technical power of people cannot exceed the level of their morality. Meanwhile, the acquisition of knowledge about God and the certainty of God’s existence will cause profound moral changes to humanity. This in turn causes that (M2) people will attach a lot of importance to creative thinking and mental search for truth, because the pleasing positive thinking increases the efficiency of generating energy in „moral work” and reduces its dispersion – as I explained this in item #D5 from my web page named „nirvana.htm”. Furthermore, in the situation of commonly practiced highly moral behaviour which then will prevail on Earth, God will start to inspire people to quickly develop their true knowledge and power of their technology. For example, then can also be constructed the powerful propelling devices from all six technical eras of humanity extensively described in items #J4.1 to #J4.6 of my web page named „propulsion.htm” (also described in posts #319 to #309 from blogs of totalizm) while very well illustrated on the 35-minute long free video from youtube.com entitled „Future Propultions” (address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ) – including the constructing of „time vehicles” of my invention, which enable people to lead an infinitely long life by repetitive shifting back to the years of their youth after each reaching an old age, and also including the telepathic devices for immediate interstellar communication that will allow humanity to communicate, amongst others, with these friendly creatures who passed on to Miss Daniela Giordano the gift of the „telepathic pyramid” described and illustrated e.g. in item #E1 from my web page named „telepathy.htm”.

(N) Implemented by voluntary effort of all citizens the quick improvement of the sought qualities of life of the population. In today’s political systems, in order for anything to be accomplished, (N1) first „money” must be gathered for this implementation, then must be completed the bureaucracy of various superior institutions and „white-collar workers” who typically have nothing to do with the implementation of a given task, and only at the very end, usually scantily paid manual workers come to the site to make it happen. In the result, the majority of whatever would increase the quality and wealth of people’s lives either is NOT implemented at all because one of the links of this long performance chain for some reasons „does not work”, or is performed carelessly, unreliable and with a great time delay. On the other hand, in the situation the creation of which aimed are the goals of the „nirvana political system”, (N2) every citizen seeing something awaiting to be accomplished, while doing it would meet the requirements of „moral work” and falls within the scope of his/her personal skills, would immediately voluntarily do it. In turn because there would then be no unemployed people, while everyone would continually carry out the „moral work” the need to accomplish which they would notice, renovation and improvement of everything that in life is needed and is useful to people would occur indefinitely quickly and effectively. As a result, anything that in any way would improve the quality and wealth of people’s lives and/or nature would be implemented quickly and with increasing perfection. So probably after a few generations of such a working nation, the quality, comfort, wealth and pleasure of life of a given population would reach a heavenly level which at present no-one can even imagine, nor which people have never experienced in the entire history of our planet.

* * *

Note: The above lists contains only the most important of the differences discussed here. There are many more of them. However, my chronic lack of time, as well as the need to minimize the volume of texts that I write so that my voluminous texts do NOT provide ammunition for criticism by numerous enemies of the results of my research, forces me to skip describing further such differences. However, if one day I find some spare time and in the meantime readers start asking about something, then I will add to above descriptions several other most interesting among such differences.

#A3.1. How probably the social life of people will be organized after the humanity gains access to immortality:

Motto: „If the leader indicates far-reaching noble goals to be achieved, explains the path leading to them, reveals rewards worthy of those goals that await them, and through personal standing in the first row of doers repeatedly reaffirms his people in the determination to achieve these goals, then there are NO obstacles his people wouldn’t undertake to overcome, NO requirements that they wouldn’t voluntarily agree to fulfil, nor NO such hardships and sacrifices which in full awareness and voluntarily they wouldn’t accept.” (Repetitive historical truth about the sources of success of great human leaders – especially in military campaigns, e.g. Alexander the Great or Jan Sobieski.)

Have you ever wondered how will be organized the social life of the future version of humanity with already immortal bodies? (I.e. the life of this group of people who in the sixth historical era illustrated and described in „Table #A1” from my web page named „humanity.htm” after the present physical death described in the Bible will gain a second physical life in already immortal bodies and on another, new Earth.) After all, today priests who „reject knowledge” (see verses 4:4-9 from the biblical „Book of Hosea”), proclaim and write a lot about the times of this second life of ours, but they never explain anything about it. On the other hand, similarly as it is with the possibilities and creative powers of God which I described in item #A0 from my web page named „god_proof.htm”, also this second life will NOT happen in a vacuum and depend only on the eternal singing of religious hymns. Rather it must be organized in a way that does NOT undermine God’s authority nor discourage people from serving God faithfully for an endless number of years. Also must generate new knowledge – which knowledge according to the „Theory of Superior Beings” described in „Table #J1b” from my web page named „propulsion.htm” and in item #I6 from my web page named „mozajski_uk.htm”, our God is „consuming”. In addition, this second life must also provide to people their planet-home, accommodation, food, transport and interesting kinds of jobs, duties and daily activities for all people who will be called to this second life. Meanwhile, the biggest difficulty in organizing this next life is the basic principle practiced by God, that unlike human rulers, who use money or fear and punishment to force their subjects and subordinates to do everything that needs to be done, God knows perfectly well that in order to make people serve Him faithfully for millennia and never question His rule, everything that God wants them to do for Him should be done voluntarily and as „free will” of the people over which He rules. Well, the comparisons presented in item #A3 above give us a preliminary and fairly good understanding of the principles of this organization of the future second life. After all, these comparisons reveal what I briefly tried to summarize with the „motto” to the previous item #A3, namely that in order people on their own free will and voluntarily could perform in their second life even the most difficult and the dirtiest work only in ways that are in accordance with God’s will, God programmed and introduced into the human souls the mechanisms of the phenomenon of nirvana which were pre-programmed so wisely and so far-sightedly, that people are rewarded with nirvana only when in every work that they do, they pedantically fulfil God’s intentions in full compliance with the commandments and requirements specified in the Bible. Of course, those my brief comparisons from item #A3 are limited only to matters of social life. Meanwhile, in the future version of immortal humanity practically everything will be different compared to what we see today. For example, human bodies will then be immortal, which is why today’s people’s ability to reproduce will be blocked – as the Bible states in verses 22:23- 30 from the biblical „Gospel according to St. Matthew” and in verse 12:25 from of the biblical „Gospel according to St. Mark”, and as I explained it in item #A3 of the web page named „humanity.htm”. These 144,000 selected „soldiers of God” will live in the flying city called „New Jerusalem” and together with the whole city for research and for the increase of knowledge will travel constantly throughout the universe and through time – see descriptions from item #J3 on my web page named „malbork_uk.htm”. Human research interests will then cover everything that surrounds them and will change into oriented more empirically than today. The human diet will also be completely different then – based on fruit and devoid of meat. Planet Earth will be new then – without oceans and deserts. Predatory animals will change their diet to vegetation. Etc., etc. – see descriptions in the Bible.

* * *

My knowledge of God’s methods tells me that in His discreet way God confirmed to me that everything I deduced logically about the „nirvana political system”, about the designed and already programmed by God „moral work”, „totaliztic nirvana”, and the „moral energy (zwow )”, is extremely important. (If in the eyes of God it is important, then, of course, it is even more important from our human point of view.) This importance of the results of my research God emphasized by burning the „heart”, meaning the symbol of „love”, in the grass next to my apartment from Kuching, Borneo, i.e. at the apartment where as the first professional scientist in the world I experienced and researched the phenomenon of nirvana, on the basis of which I later deduced and described here in items #A1 to #A4 of this post (and of web page „partia_totalizmu_uk.htm”) the ideal „nirvana political system” in which „moral work” will be rewarded with the happiness of the wonderful nirvana, and hence which God probably carefully designed to implement it in future society of people with immortal bodies – while at the same time with which, based on my deductive descriptions, people could already now try to replace the systems of capitalism and communism which are highly harmful to humanity because work in them is forced by fear or money. Photos of this „heart” burned in the grass next to my flat in Borneo I showed on „Fig. #J4a” and „Fig. #J4c” from my web page named „petone.htm”. In turn the broader descriptions of that „heart” I provided in the caption under „Fig. #J3c”, in item #J4, and in the captions under „Fig. #J4a” and „Fig. #J4c” of that web page „petone.htm”. Reasons for which I decided that this „heart” by my apartment in Kuching in Borneo represents NOT depriving anyone of „free will” emphasis of the importance of research that I conducted in there, as well as discoveries and experiences of nirvana which I was awarded with while I was using that flat from Borneo, I realized only after thinking about the manifestation of the „burning bush” (address https://www.google.com/search?q=burning+bush+Moses ) – which „ardent bush” I saw on the beach in Petone, New Zealand, on 25th of April 2018. (My sighting of this „burning bush” from Petone is described in item #J3 of the abovementioned web page named „petone.htm”.) Namely, it turned out that both, this „burning bush” as well as all three of those discovered in my life „hearts” burned in the grass, were manifested in areas of the world where took place some events historically crucial for the progress of human knowledge about God, and thus in areas which from a religious point of view constituted places that actually represent some form of „sacred areas”. For example, the „heart” shown on „Fig. #J3c” of the web page „petone.htm”, which was manifested at the place where I saw the „burning bush” from the beach in Petone, meant the place where on February 23, 1840 the first New Zealand public holy mass was held. At the same time, from verses 3:1-5 from the biblical „Book of Exodus” describing the manifestation of the „burning bush” to Moses, it appears that the place of such a manifestation is a sacred area. Because this burned „heart” was also pinned to this area, its symbol must also be recognized as the designation of the sacred area. In turn another „heart” burned in the grass, a photo of which can be viewed by clicking the mouse from the caption under „Fig. #J3c” or from item #J4 of my web page named „petone.htm”, I saw on 2008/9/11 (and I also photographed) in the town of Melaka (also known as Malacca), Malaysia, near the place where the Portuguese built the first Catholic church in Asia and the first fortress managed by Christian Europeans. With this church from Melaka is connected the fate of a Catholic saint named Francis Xavier (address https://www.google.com/search?q=st+francis+xavier+facts+Malacca&oq=st+francis+xavier+facts+Malacca ). Unfortunately, the photo of that „heart” from Melaka that I took then did NOT really work out. I took it in the wrong angle toward the Sun, which caused almost invisibility of the discoloured burnout of the upper (concave) part of that heart. In my entire life I have seen (and documented on photographs) hundreds of „UFO landing sites”. However, only the three out of these hundreds of UFO landing sites discussed above had the shape of a „heart”. Because two of these „hearts” appeared in places where I am now aware that they constitute „holy areas”, this remaining „heart” shown in „Fig. #J4a” and „Fig. #J4c” from the web page „petone.htm”, which was discreetly manifested near my flat in Borneo in which I experienced nirvana and carried out research on the effects of „moral work”, for me is more than just an „accident”. The results of my scientific research on the methods of God’s work authorize me to believe that it is the NOT depriving anyone of the „free will” confirmation of the future significance of the „nirvana political system” that grew out of events and my research which took place in Borneo.

* * *

Independently from the above subjective confirmation given to me personally, in my many years of research I also came across examples of empirical evidence which assures that the „nirvana political system” is already implemented by various totalizticaly living civilizations. Here are the best documented and most convincing examples of this evidence:

(1) The being with the striking emanation of happiness of the just experienced nirvana that was clearly noticed by Miss Daniela Giordano who even in a talented manner managed to illustrate it in the picture of the being in nirvana she painted. The picture of the being in nirvana, painted by Miss Daniela Giordano, I reproduced on „Fig. #3” from my web page named „telepathy.htm”, while descriptions of this being in nirvana are provided in item #E1 from the same web page named „telepathy.htm”.

(2) Another being from a UFO to whom talked the participant of the „Close Encounter from the Dolomites”. The descriptions of this meeting are linked by the Polish key words „bliskie spotkanie w Dolomitach” from my Polish web page named „skorowidz.htm”. In this „Close Encounter” an Italian citizen talked to a „sexless” UFOnaut, who with its emanation of happiness clearly demonstrated that it was experiencing the state of nirvana. One of the descriptions of this meeting is provided in (2) from item #A3 of my web page named „humanity.htm”.

(3) My visit to village Wszewilki-Stawczyk from the distant future, where all people I encountered seemed to be experiencing the state of nirvana. In my life I experienced many events that cannot be explained on the basis of just present level of official atheistic science. The list of dozens of such personally experienced miracles and unusual events is provided in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm”. One among such extraordinary events was visiting in the distant future my home village named Stawczyk. That my journey in time to Stawczyk from the distant future is described more comprehensively in items #J1 to #J3 from a separate web page named „wszewilki_jutra_uk.htm”, while I also mentioned it briefly in item #C4 from the web page named „stawczyk_uk.htm”. When I now remember the details of that visit, then I realize that all people whom I saw at that time in Stawczyk clearly behaved like people in the state of totaliztic nirvana. Everyone looked very happy, smiling, happily chattering at each other, shouting nice words, waving their arms, etc. – meaning they all behaved in a way that documented their happiness at the level of nirvana. In addition, when I watched a group of young people boarding the double-dekker bus, I noticed that none of them paid for the ticket. This, in turn, can also be interpreted, among others, as a sign of the elimination of money by the „nirvana political system” that already was implemented in Poland at that time.

(4) The political system of the underground „Agharta kingdom” described in the book [#A3.1.4] by a Polish traveller and author named Antoni Ferdynand Ossendowski (1878-1945), entitled „Beasts, Men and Gods”, Warszawa 1923. (The same book is also cited as [#J4C1] in item #J4 from my other web page named „hurricane.htm”.) In the second part of „Through the land of Satan”, in the chapter XLVI „THE SUBTERRANEAN KINGDOM”, Ossendowski describes the political system of Agharta, using, among others, following words – I quote from excerpt of this book provided at the web page „venerabilisopus.org” (on Ferdinand Ossendowski’s Agartha, Hollow Earth, Melchizedek And His Prophecies):

„The favourite Gelong Lama of Prince Chultun Beyli and the Prince himself gave me an account of the subterranean kingdom.

“Everything in the world,” said the Gelong, “is constantly in a state of change and transition – peoples science, religions, laws and customs. How many great empires and brilliant cultures have perished! And that alone which remains unchanged is Evil, the tool of Bad Spirits. More than sixty thousand years ago a Holyman disappeared with a whole tribe of people under the ground and never appeared again on the surface of the earth. Many people, however, have since visited this kingdom, Sakkia Mouni, Undur Gheghen, Paspa, Khan Baber and others. No one knows where this place is. One says Afghanistan, others India. All the people there are protected against Evil and crimes do not exist within its bournes. Science has there developed calmly and nothing is threatened with destruction. The subterranean people have reached the highest knowledge. Now it is a large kingdom, millions of men with the King of the World as their ruler. He knows all the forces of the world and reads all the souls of humankind and the great book of their destiny. Invisibly he rules eight hundred million men on the surface of the earth and they will accomplish his every order.”

Prince Chultun Beyli added: “This kingdom is Agharti. It extends throughout all the subterranean passages of the whole world. I heard a learned Lama of China relating to Bogdo Khan that all the subterranean caves of America are inhabited by the ancient people who have disappeared underground. Traces of them are still found on the surface of the land. These subterranean peoples and spaces are governed by rulers owing allegiance to the King of the World. In it there is not much of the wonderful. You know that in the two greatest oceans of the east and the west there were formerly two continents. They disappeared under the water but their people went into the subterranean kingdom. In underground caves there exists a peculiar light which affords growth to the grains and vegetables and long life without disease to the people.”

If one thoroughly analyzes the descriptions from above quotation, then it turns out that some attributes of the political system of this underground „Agharta kingdom” coincides with the attributes which will characterize countries that adopted the „nirvana political system” described here. So it seems that the „King of the World” who rules over this underground kingdom of Agharti has developed and implemented a „competitive contradiction” to the God’s system of nirvana, only that instead of using physical performance of hard „moral work” to generate „moral energy” required for maintenance of nirvana which brings health, longevity and relative satisfaction with life, in this underground kingdom of Agharta the necessary „moral energy” is obtained through technical plundering it from human inhabitants of Earth – as originally it is reported in the Polish „treatise [3b]”, while scientifically it is explained below in item #A3.4 on the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. So if the King of the World himself thought that it was worth the effort to create and implement for his subjects completely opposing the commandments and requirements from the Bible „competitive contradiction” of the God’s „political system of nirvana”, all the more we, the inhabitants of Earth, should do everything in our power to implement in our civilization as soon as possible the original divine „political system of nirvana”, the contradiction of which the King of the World competitively copied with such eagerness.

However, it is also worth to realize here, that according to what I explain in detail in (C”) from item #J4 of the web page named „hurricane.htm”, the underground „Agharta kingdom” does NOT need to be on Earth, although there may be entries to it (the so-called „portals”) in the Earth’s undergrounds. This is because Agharta may be located in any area of our physical world. For example, it is highly probable that Agharta is just another name for the „underground civilization from the artificial moon of Nea planet” – to which was abducted the citizen of Poland, the late Andrzej Domała (who later was killed by his „friends from Nea” through inducing in him the cancer), the abduction of whom by UFOnauts to undergrounds of Nea moon is described in the Polish treatise [3b] disseminated for free from my web page named „tekst_3b.htm” (e.g. see paragraphs from {5260} to {5320} in subsection B3 of treatise [3b]). After all, the level of technical advancement of the inhabitants of Agharta allows them to program counter-matter, creating from it the hidden in the Earth’s undergrounds so-called „portals” (gateways) to other worlds. So, if a human enters any of these „portals”, then in a way similar as in 1995 it happened to me at the gate of the Blessed Virgin Mary church by the Palace of Polish President in Warsaw, this human will instantly be transferred to any other area of our physical world, in which area (means NOT here on Earth) this underground Agharta kingdom, which avoids scientific discovery and confirmation, can actually be located.

#A4. How to start the creating of the political party of totalizm and what to do next after its creation:

Motto: „For upbringing people into experienced, wise and battle-hardened ‚soldiers of God’, God does NOT replace them in the battles that they have to fight, but instead those who fight for God’s glory, He discreetly directs onto the path which will end in victory.”

If we look at what is happening around us now, then we will be shocked. Our world is quickly heading for „suicide” which I described, among others on the web page named „2030_uk.htm”, and which is illustrated by a free YouTube video in Polish entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of 2030s”). Unfortunately, many people still have doubts whether this self-inflicted extermination of humanity is actually coming. To those who think so, I suggest reading my descriptions originally provided in item #D3 from the web page named „nirvana.htm”, and also getting acquainted with the linked from there item #A1 from the web page named „evolution.htm”. They reveal what is happening with all intellects (and thus also with our entire civilization, including Poland) in which since the arrival of the so-called „neo-medieval epoch” on 2001/9/11, the level of their „moral energy” is fast decreasing and slowly approaching the inducing „suicide” value of „µ=0”. Then it is worth to follow my analyzes of post-war changes in the level of moral energy in Poland and Europe described in that item #D3. In order to NOT interrupt here the reader’s thinking, these analyzes are repeated in the next paragraph which I am quoting here:

The ability to relatively accurately estimate changes in the level of moral energy in any intellect from the „3-friendliness” state, which, however, has just experienced some „re-evaluating event” that initiates the process of its rolling down to increasingly lower „µ” values, is highly useful for forecasting (and possible Saving) of further fate of this intellect. To illustrate this forecasting (and saving), let us use here an example of the post-war fate of Poland and Europe (i.e. times and intellects, fates and states of which I still remember relatively well). At the end of World War II, Poland and Europe were in a „4-provocative (µ=0.3)” state and began to increase the level of their moral energy. The level of „3-friendliness (µ = 0.4)” Poland has already reached around the mid-1950s, and its peak level „2-adoration (µ = 0.5)” in the early 1970s. Unfortunately, after reaching this peak moral level, in the 1970s politicians and decision-makers overdid the situation toward loss of moral energy. At the beginning of the 1980s the moral state of Poland began to return to the level of „3-friendliness (µ = 0.4)”, while on 2001/9/11 a „re-evaluating event” took place which initiated the increasingly rapid loss of moral energy. In 2008, Poland and Europe reached the beginning of the „4-provocative (µ = 0.3)” state characterized by the advent of depression, while in 2019 the state of „5-marasmus (µ = 0.2)” was clearly prevailing in there. Because the loss of moral energy tend to occur increasingly faster as its value decreases, it can be predicted that even before 2030 Poland and Europe will already be in the moral state of „6-destructiveness (µ = 0.1)” which in all intellects, including entire countries, means the onset of suicide activities described e.g. on my website named „2030_uk.htm”, and illustrated in the Polish video from YouTube entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of 2030s”). This in turn means that if neither Poland nor Europe voluntarily and from own unimposed free will does NOT undertake any actions to reverse this increasingly faster decline, which actions according to the proverb „God helps those who help themselves” would convince God that it is worth to „extend to them a helping hand”, then shortly before the year 2040 both Poland and Europe will cease to exist. Of course, being born in Poland, I am very worried and hurt by the results of this forecast. Therefore, on the basis on my knowledge and experience, in items from #A1 to #A4 of this post and the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, I am indicating and explaining a simple and relatively easy to implement action, which has the power to reverse the process of such collapse. This action boils down to establishing the political „Party of Totalizm” in Poland. The party would set a democratic (bloodless) goal of changing the old and destructive political system which, because of its corruption, is no longer able to generate „moral energy” (zwow), for a new and incomparably better „nirvana political system” based on phenomenon of nirvana, the mechanism of action of which nirvana God intentionally so designed that it effectively generates moral energy. In turn the results of my research on methods of God’s work suggest that by undertaking by the Party of Totalizm efforts to establish „nirvana political system” which would reverse this process of decline and the loss of moral energy, one can predict with almost a certainty that it would result in God’s intervention beneficial for the continuation of existence and for the better future of Poland and Europe. (Perhaps the old Polish prophecy stating that „a spark is to come out of Poland” refers to just such a turn of the situation.)

From my analysis quoted in the above paragraph, it appears that since the current year 2020 we have less than 10 years of time left to convince God that we deserve that God „extends to us a helping hand” and allows us to avoid the incoming destruction. Like all actions taken by people, it would be the most effective if it was undertaken by some organized group of people, i.e. by the „party of totalizm”. (Of course, each individual person can also significantly contribute to it, e.g. by creating an important example to follow by others through the earning of miraculous phenomenon of totaliztic nirvana.) One of the more realistic in the present situation ways of convincing God by a group and organized action, can be the taking an active measures to reverse the process of Poland’s slipping towards „death through moral suffocation” which without taking these actions will certainly come soon if shortly before 2030 the value of „µ” drops in Poland, Europe and the rest of the world to, or even below, this suicidal value „µ=0.1”. According to my personal knowledge of the situation, such an action that would convince God to help Poland, Europe, and the rest of world, would first be the creation of the „Party of Totalizm” the goal of which would be to consistently implement whatever commands us to do: the Bible, the philosophy of totalizm, and the scientific Theory of Everything of 1985; while what I described in items #A1 to #A4 above in this post #320E. In turn after the creation of the Party of Totalizm, the next action of it would be a prudent and thoroughly thought-out implementation of the goal for which the Party of Totalizm was created, namely a gradual and well-planned implementation of the future „nirvana political system”.

Unfortunately, I am in a situation that prevents me from taking up personally the task of creating such a Party of Totalizm or from actively joining this party when it is created. Thus, the possible creation and carrying out of its activity are only able to undertake those ones who practice the philosophy of totalizm, who read this post, and who have in heart a happy future for themselves, for their descendants and for their country, and who are willing to protect their country and nation from rapidly approaching depopulation. Of course, I would be able to provide them with advisory help remotely – it is enough to write to me in this matter an email explaining what exactly requires clarification or guidance, while I will quickly complement the web page „partia_totalizmu_uk.htm” with the information required. In the meantime, I recommend that the reader also familiarizes himself/herself with item #F1, and possibly also #D3 and #C5, from my web page named „nirvana.htm”.

I am well aware that the ongoing around 35 years of continuous disgusting, harassment, blocking and sabotaging of everything that I have scientifically discovered and postulated, described in item #A2 above, carried out without even getting acquainted with the content of my research results, DO NOT encourage people to voluntarily join the process of firstly creating the political Party of Totalizm, for the organising of which I call fruitlessly since 11th of January 2006 (means for over 14 years), and of secondly implementing the based on the earning of totaliztic nirvana a new and incomparably better from all previously existing the „nirvana political system” – for establishing of which the Party of Totalizm would be responsible. A lot of people are afraid of being classified in the same category, to which henchmen of the ruling elite have already judged me in absentia and trumpeted this on the internet. However, those people who have any resistance regarding this matter I would like to make aware of the following:

(I) The ruling elites who live out of exploitation of other people will continue their interrupting of the task of establishing the Party of Totalizm and implementing the „nirvana political system” for reasons which I described above in item #A2. However, their motivations for this continuation are highly immoral, namely exploitation, greed, maintenance of their wealth, exaltation over others, humiliation of poorer than themselves, etc. So they are another example of what people do against God, the Bible, divine laws and commandments, requirements of justice, etc. As such, common righteousness prescribes to oppose them and do the opposite of what they force people to do or persuade to do.

(II) Since God created for people a miraculous phenomenon of „nirvana”, it would be illogical to think that God does NOT want people utilise benefits of nirvana in their lives. Simple logic therefore states that undertaking the peaceful and democratic establishment of a „nirvana political system”, which instead of using the hitherto „fear” and „money”, would use happiness of nirvana to motivate people for volunteering to perform hard physical „moral work”, is clearly in accordance with God’s will. So these individuals who undertake the difficult task of implementing the „nirvana political system” based on the rewarding hard physical labour with the totaliztic nirvana, will almost for sure become „soldiers of God” who will implement in life what is God’s intention since a long time.

(III) Irrevocably is approaching the „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of 2030s”). Its coming slowly becomes increasingly more obvious even for almost blind to what is happening around them. In fact, we all almost have nothing to lose. After all, if we continue the previous „sitting on our own hands” and doing nothing, this depopulation will irrevocably hit us – as already now perfectly visible signs of its coming are becoming increasingly clear to us. In turn, if we try to establish the Party of Totalizm and implement a new and incomparably better „nirvana political system” based on God’s pre-programmed nirvana reward – instead of forcing us with fear and money being used so far, then we have some chance that the depopulation will be either delayed or even completely cancelled. On the other hand even if we lose the confrontation regarding the implementing of „nirvana political system” with the henchmen of the ruling elites, who are still strong and quite skilful in harming humanity, there will still be a chance that pleasing God through starting efforts to implement His intentions will be appreciated and that God will intentionally save us from falling victim to the incoming depopulation – so that right after the disasters finish we still can establish the new nirvana political system for organizing social life on Earth on the basis of divine nirvana rewards.

(IV) Everyone has the opportunity to personally check the truth of what I described here. After all, in order to earn a totaliztic nirvana for oneself, one does NOT need permission from governing elites, corporations, or from employees of official science. The only problem with it is the lack of conditions in today’s workplaces and places of residence to achieve it doing professional or paid work. Therefore, to achieve nirvana, one must either be independent of employers forcing him/her to perform a specific job in morally hostile conditions and being watched, for example, by corporate psychopaths (address https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ), or one must work in one of the few professions that still allow the achievement of nirvana (e.g. in the profession of a nurse). After all, when the nirvana appears, everyone who actually and personally experiences it, will experimentally gain the certainty of the truth of what I learned a long time ago, namely that for happiness and the honour of prolonging the state of maintaining the totaliztic nirvana, we are ready to perform with great pleasure even the heaviest „moral work”, or the dirtiest one, or considered by others to be the most shameful, and also we are happy to meet all the requirements that are known to us which the generation of „moral energy (zwow)” imposes onto us. Furthermore, these people who earn the nirvana for themselves, will become role models and examples for many other people – e.g. one of the plans of the Party of Totalizm recorded in its statute, is that at the end all members of its governing board constantly stay in the state of nirvana. (If the reader earns the phenomenon of nirvana for oneself, please do NOT forget to inform me about this joyful fact!) Only that in order to check the effects of nirvana, today people used to the so-called „mental work”, to physical inaction and to mainly watching television, would have to break the laziness acquired so far. This in turn creates a serious obstacle for them. In fact, in spite that my web page named „nirvana.htm” already exists since 8th of May 2002, so far only one person and relatively recently asked me about the methods of earning nirvana. But when, after putting aside a few urgent tasks, I lost a lot of time to advise this person about nirvana, the person informed me (contrary to my explanations) that he would earn nirvana by doing „mental work”. Of course, the mental work guarantees that person the impossibility, instead of the possibility, of earning nirvana for himself. After all, like it is with any knowledge, the skill of achieving nirvana it is worth to start from learning about my personal experiments and findings regarding the inability of „mental work” to generate nirvana, and from examples from the Bible concerning e.g. feeding the hungry and dressing naked ones – about accomplishing which goals one can think hard until he/she gets the proverbial „varicose veins on the forehead”, and still with such „only mental work” the situation of these fellow men will NOT improve. So in order to actually feed and clothe them, one must roll up his/her sleeves and physically do „moral work” of cooking and supplying them, for example, with some soup and actually finding and giving to them something suitable for wearing. So if one carefully examines such examples and explanations from the Bible, then one finds that „thinking” and „mental work” God treats only as a complementary and perfect addition to the actually selected for performing a physical work, and NOT as a completely self-sufficient „mental work” – which fact is very well illustrated by the example in verses 2:14-18 from the Biblical „Letter of St. James the Apostle”. It is also worth noting how much the „intellectual work” of today’s professional scientists watching the world from their armchairs through thick windows of well air-conditioned „ivory towers” separated them from real life and from the real needs of humanity, or to note that, e.g. ants and bees fulfil their collective tasks perfectly and in an organized manner, having neither „politicians” or „managers” nor „white-collar workers”.

(V) The obtaining of „nirvana” by individuals, as well as vigorously undertaking the implementation of the „nirvana political system” throughout own country, would be one of the most promising ways to initiate both the individual and the group defence against falling victims of the impending „The Great Purification of the 2030s” – as I explained this in the final part of the „introduction” to web page „partia_totalizmu_uk.htm”. After all, the arrival of the coronavirus epidemic (address https://www.google.com/search?q=coronavirus+pandemic+china ) in early months of 2020 is another warning that our time is running out. After all, even if people manage to defend themselves against this virus, it is NOT the worst one that may come yet. On the other hand, the earning of nirvana, as well as the implementation of the „nirvana political system”, was fortified by God with so many requirements and conditions that only people who act in accordance with the commandments and requirements described in the Bible will succeed in this task. However, undertaking such efforts to defend against the incoming depopulation, God leaves to the „free will” of each individual person and each country – as in the Bible for the city of Nineveh it was described in verses 10:5-19 from the Biblical „Book of Isaiah” and verses 3:4-10 from the Book of Jonah. Therefore, I recommend to every young and healthy person who has the conditions and possibilities for this, to consider trying to earn for themselves a wonderful phenomenon of nirvana which since 2002/5/8 (i.e. in 2020 for about 18 years) I describe on the web page named „nirvana.htm” (especially seek in there items #D3, #D2 and #C6). After all, by accomplishing nirvana, the given person could illustrate and confirm to others the truth of what I am describing here in items #A1 to #A4, and in this way lead them to join the unnecessarily ignored (and also ignored to the detriment of humanity) for over 14 years the path to the „nirvana political system” which will be much more perfect from all other systems in existence.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #320E (in English) is an adaptation of items #A1 to #A4 from my web page (also in English) named „partia_totalizmu_uk.htm” (updated on 17th of March 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „partia_totalizmu_uk.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „partia_totalizmu_uk.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu_uk.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu_uk.htm
http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu_uk.htm
http://nirwana.hstn.me/partia_totalizmu_uk.htm
http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_uk.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „partia_totalizmu_uk.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „partia_totalizmu_statute.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statute.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #320E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 320) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#320: „Ustrój nirwany” i szczęście jego posiadaczy, u których nirwana zastąpi dzisiejsze zmuszanie do pracy strachem lub pieniędzmi, zaś „pracę moralną” których nirwana wynagrodzi nieopisaną szczęśliwością i spełnionym życiem na poziomie nieosiągalnym przez żaden z dotychczasowych ludzkich ustrojów

2020/02/19

Motto: „To co zaplanował i stworzył Bóg zawsze jest niedoścignienie doskonalsze od tego co są w stanie zaprojektować i wytworzyć ludzie.”

Wszystkie dotychczasowe ustroje powymyślane i powdrażane przez ludzi, włącznie z dawnym niewolnictwem i feudalizmem oraz dzisiejszym kapitalizmem i komunizmem, zawierają w sobie niezliczone wady, przykładowo zmuszają do pracy strachem lub pieniędzmi, odwodzą od Boga, popychają do krwawych wojen i rewolucji, zaniedbują miłość i dobro bliźniego, wynagradzają niesprawiedliwość, bogactwo i wywyższanie się jednych ludzi nad innymi, wyniszczają naturę, wypaczają charaktery indywidualnych ludzi i rujnują całą ludzkość, uparcie wiodą do zagłady, itp. – poczytaj więc w punktach #A1 do #A4 niniejszego wpisu #320 lub strony „partia_totalizmu.htm” z jakiej wpis ten został adaptowany, jak niedoścignienie doskonalszy od nich jest „ustrój nirwany” zaprojektowany i już wprogramowany w dusze ludzi przez samego Boga.

#A1. W jaki sposób i dlaczego wszystkie prymitywne ludzkie ustroje bazujące na strachu i pieniądzach, w tym dzisiejszy kapitalizm i komunizm, rujnują naszą cywilizację i wypaczają charaktery ludzi:

Motto: „Zło wolno okceptować tylko przez tak długo, aż się odkryje iż istnieje lepsza od niego alternatywa – którą Bóg zawsze stwarza dla każdej sytuacji aby zbalansować panujące w niej zło. Po zaś odkryciu tej lepszej niż zło alternatywy ma się już nałożony na nas przez Boga obowiązek jej wdrażania.”

Dawno, dawno temu, bo w dniu 11 stycznia 2006 roku opublikowałem stronę internetową o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Na przekór tuzinkowej nazwy, zawierała ona wysoce „światoburczą” ideę polityczną. Mianowicie proponowała ona aby powszechnie znane źródło wszelkiego zła na Ziemi, czyli „pieniądze”, zastąpić tym co dla ludzi jest jeszcze atrakcyjniejsze od pieniędzy, mianowicie zastąpić doznaniami nieopisanej szczęśliwości cudownego zjawiska nirwany. Ja bowiem zaledwie 8 lat wcześniej podczas swej profesury na Borneo osobiście przeżywałem szczęśliwość około 9-miesięcznej nirwany. Zarówno więc z własnego doświadczania doznań nirwany, a także ze swych obserwacji jak atrakcyjne dla innych ludzi są efekty indukowanej chemikaliami „symulacji nirwany” (czyli jak atrakcyjne są efekty działania narkotyków), wiedziałem doskonale, że szczęśliwość nirwany nosi wszelkie cechy jakie w działaniu pozwalają jej zastąpić pieniądze – jednak bez powodowania owego oceanu zła jakie powodują u ludzi pieniądze. Niestety, zastąpienie pieniędzy przez nirwanę wymagałoby drastycznej zmiany politycznego ustroju pod jakim żyłaby ludność wynagradzana nirwaną za wykonywaną przez siebie „pracę moralną”. Dlatego aby „udyplomatycznić” tamtą pierwszą wersję strony „partia_totalizmu.htm” i złagodzić możliwość jej błędnego („światoburczego”) odebrania przez ludzi, zdecydowałem aby zbyt drastycznie NIE nazywać w niej sprawy po imieniu. Niestety, pomimo unikania bycia „światoburczym”, ciągle zmiana ustroju wynagradzającego pieniędzmi, na ustrój wynagradzający szczęśliwością nirwany, do różnorodnych i ogromnych korzyści jakiej to zmiany na owej stronie staram się materiałem dowodowym przekonywać racjonalnie myślących czytelników, NIE zainteresowała nawet przysłowiowego „psa z kulawą nogą”.

Od tamtego opublikowania w 2006 roku strony „partia_totalizmu.htm”, aż do jej udoskonalenia w 2020 roku na obecną „bezogródkową” formę, minęło ponad 14 lat. W międzyczasie „pieniądze” zdołały wyrządzić naszej cywilizacji ogromne zniszczenia. Przykładowo, w 2008 roku zaczął się ogólnoświatowy kryzys ekonomiczny. Wbrew też temu co twierdzi oficjalna „propaganda sukcesu”, kryzys ten NIE zdołał się zakończyć aż do dzisiaj. Ponadto coraz więcej instytucji i rządów na świecie osiągnęło poziom „100% korupcji” – sporo z niszczycielskich następstw jakiej opisuję w punkcie #E3 swej strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” oraz we wpisie numer #269 do blogów totalizmu. Tanie wywożenie śmieci barkami i wrzucanie ich do morza w międzyczasie spowodowało, że w morzu obecnie jest już więcej morderczego plastyku niż ryb, zaś na Atlantyku formowany jest cały nowy „plastykowy kontynent”. Zatruwanie wody, gleby i powietrza chemikaliami i radioaktywnymi izotopami osiągnęło już taki poziom, że niemal wszyscy mieszkańcy Ziemi są z jego powodu na coś już chorzy. Ataki zaś oficjalnej nauki na Boga i na Biblię spowodowały, że niemal wszyscy ludzie stali się pełnymi lub częściowymi ateistami. Co jednak dla nas najgroźniejsze, cierpliwość wszechmogącego Boga zaczęła się wyczerpywać. W rezultacie zaś jej wyczerpywania zaczęły się wypełniać prognozy jakie opisałem na swych stronach internetowych o nazwach „2030.htm” i „woda.htm”, oraz jakie zilustrowane są darmowym filmem z youtube.com o tytule „Zagłada ludzkości 2030” (patrz adres https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ). W dniu 2019/12/8 w Chinach rozpoczęła się też światowa pandemia koronawirusa (patrz adres https://www.google.pl/search?q=koronawirusy+pandemia+chiny&oq=koronawirusy+pandemia+chiny ) jaka dała nam pierwszy przedsmak nadchodzących następstw gniewu Boga. Chociaż tę pandemię ludzkość być może zdoła „wyciszyć”, po niej przyjdą następne, jeszcze od niej gorsze, a także przyjdą susze, pożary, wybuchy wulkanów, trzesienia ziemi, fale tsunami, szarańcza, fale głodu, rabunki, bezprawie, chaos, itp. – przed jakimi ludzkość już NIE będzie w stanie się wybronić. W obliczu więc owych drastycznych zmian jakie szybko następują już niemal nieprzerwanie od czasu opublikowania strony „partia_totalizmu.htm” w 2006 roku, zdecydowałem iż strona owa wymaga przeredagowania aby dobitnie, klarownie i bezogródkowo wyjaśniła czytającym, że ich ratunek zarówno grupowy jak i indywidulany leży w zamianie dotychczas rujnujących naszą cywilizację ustrojów politycznych wynagradzających pracę „pieniędzmi” lub zmuszających do pracy „strachem”, na drastycznie od nich lepszy „ustrój nirwany” jaki pozytywnie budowałby lepszą przyszłość ludzkości wynagradzaniem „pracy moralnej” cudowną szczęśliwością nirwany. Obok bowiem pokuty, modłów i zmiany postępowań, w Biblii opisywanych na przykładzie miasta Niniwa, taka zmiana politycznego ustroju jest niemal jedynym trwałym i pewnym sposobem na jaki ludzkość być może zdąży jeszcze uchronić się przed szybko nadchodzącą zagładą. Punkty #A1 do #A4 z tego wpisu prezentują te tym razem dobitnie już i bezogródkowo zaprezentowane wyjaśnienia.

We „wstępie” do strony „partia_totalizmu.htm” wyjaśniłem, że wszelkie ustroje polityczne jakie dotychczas panowały na Ziemi, w tym utrzymywane nadal w obecnych czasach ustroje kapitalizmu i komunizmu, zawsze bazowały na „strachu” oraz na „pieniądzach” (bogactwie) aby motywować ludzi do pracy. Niestety, zarówno „strach” jak i „pieniądze” są ogromnie niszczycielskie dla całej naszej cywilizacji. Wypaczają one bowiem charaktery indywidualnych ludzi, rujnują całą ludzkość, oraz spychają naszą cywilizację ku zagładzie. Na dodatek zniechęcają one decydentów i bogatych ludzi do udoskonalenia ustrojów w jakich żyją. To zaś powoduje iż ludzkość jako całość już dawno zaniechała wszelkich prób udoskonalania swych ustrojów. Ustroje te jedynie więc staczają się w coraz silniej obezwładniające je stagnację, korupcję i wypaczenia. Spróbujmy więc w niniejszym punkcie #A1 krótko podsumować w kilku ponumerowanych paragrafach, co i w jaki sposób „strach” i „pieniądze” powodują, iż już zdołały one zrujnować całą naszą cywilizację aż do poziomu jaki wokoło widzimy obecnie, czyli do poziomu kiedy jesteśmy już tylko o niewielki krok oddaleni od globalnej zagłady zilustrowanej polskojęzycznym filmem dostępnym gratisowo w YouTube pod tytułem „Zagłada ludzkości 2030” – dostępnym pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . I tak:

(I) Ustroje te coraz szybciej oddalają nas od Boga. Wszakże Bóg od samego początku ludzkości nakazuje wszystkim to co obecnie każdy może wyczytać sobie z Biblii. Przykładowo, że NIE wolno zaniedbywać miłości bliźniego aby rozwijać własną chciwość, bogactwo, żądzę władzy, wywyższanie się nad innymi, osądzanie bliźnich, niesprawiedliwość, itp. – jako przykład rozważ treść wersetu 19:24 z bibilijnej „Ew. wg. św. Mateusza” – cytuję z „Biblii Tysiąclecia”: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Ponieważ owe nakazy Boga były powtarzane przez praktycznie wszystkie religie, zachłanne elity rządzące ludzkością i gromadzące tym rządzeniem własne bogactwo zareagowały eliminowaniem Boga z codziennego życia. W eliminowaniu tym doszły do dzisiejszej sytucji, iż gro ludzi ślepo zaczyna wierzyć kłamstwu oficjalnej nauki ateistycznej iż Bóg rzekomo NIE istnieje (na przekór, że od wielu już lat jest publikowany formalny dowód naukowy, że Bóg istnieje – po jego szczegóły patrz punkty #G2 i #G3 mojej strony „god_proof_pl.htm”). Oficjalnie zaprzestano też rzeczowych badań Boga – w rodzaju tych jakie prowadzi autor niniejszego wpisu. Wszakże jeśli np. jakiś naukowiec oficjalnie bada Boga, wówczas aby się „NIE wychylić” od ateistycznych stwierdzeń instytucji jaka wypłaca mu wynagrodzenie i aby za to „wychylenie się” NIE zacząć być szykanowanym tak jak autor tego wpisu, swymi wynikami stara się tylko dodać swoje kłamstwa do chóru wmawiającego ludzkości iż Boga jakoby NIE ma. Jeśli zaś jakiś dzisiejszy kapłan zabawia się badaniami Boga, wówczas zwykle ogranicza swe działania głównie do analizy znaczeń pojedyńczych słów Biblii aby znaleźć w nich albo cokolwiek co uzasadniałoby iż jego odłam wiary jest tym „jedynym poprawnym”, albo też aby móc stworzyć swój własny odłam religii.

(II) Ustroje te coraz bardziej odgradzają nas od bliźnich. Najłatwiej to odnotować wszędzie tam, gdzie pieniądze lub strach dominują nasze życie. Przykładowo rozważ powodowany pieniędzmi i bogaceniem się elit szybki wzrost różnic pomiędzy bogatymi i biednymi. Rozważ nieustający wzrost podatków i opłat powodowany korupcją elit rządzących jakie owymi podatkami i opłatami kompensują swój rosnący apetyt na pieniądze i na bogactwo jakie one im przynoszą. Rozważ politykę zatrudnieniową, w jakiej gro dobrze płatnych posad już obecnie jest przyznawane jedynie członkom własnej rodziny oraz znajomkom. Rozważ co ludzie zdesperowani strachem przed utratą tego co im do życia niezbędne już obecnie wyczyniają w coraz większej liczbie krajów świata. Itd., itp.

(III) Ustroje te powodują coraz potężniejsze wyniszczanie natury. Nie trzeba mieć oczu orła aby odnotować, że pieniądze oraz indukowana przez nie chciwość i bezwzględność elit rządzących przyspieszają wyniszczanie natury. Zachłanność przemysłu już obecnie zamieniła w przemysłowe, po-kopalnianie oraz wysypiskowe pustynie ogromne ilości uprawnej ziemi. W morzach i oceanach już obecnie jest więcej plastyku niż ryb. Bez przerwy tracimy coraz to nowe gatunki istot żyjących. Zanieczyszczenie powietrza jest już aż tak ogormne iż niemal nie daje się oddychać. Nagrzewaniem klimatu zamieniamy lądy w wysuszone pustynie, zaś brzegi oceanów i mórz w obszary zalewane przypływami. Itd. itp. Ludzka chciwość NIE zna umiaru w zniszczeniach jakie powoduje.

W niniejszym początkowym punkcie #A1 tego wpisu staram się jedynie zasygnalizować podstawowy fakt, a ściślej problem dotychczasowych ustrojów politycznych, mianowicie iż wypaczają one charaktery indywidualnych ludzi oraz rujnują naszą cywlizację jako całość. Uświadomienie sobie bowiem tego faktu pozwoli czytelnikowi bardziej racjonalnie podchodzić do tego co wyjaśniam w następnych punktach niniejszego wpisu i reszty swej strony „partia_totalizmu.htm”, mianowicie że trzeba, warto i powinno się pilnie podejmować wysiłki zastąpienia obecnych wysoce niszczycielkich ustrojów politycznych przez opisywany tu nowy i nieporównanie od nich doskonalszy „ustrój nirwany” jakiego wdrożenie stworzyłoby możliwość aby zupełnie wyeliminować dotychczasowe niszczycielstwo i zastąpić je wzrostem, szczęśliwością, zamożnością dla wszystkich, nieustającym doskonaleniem, sprawiedliwością, oraz innymi zaletami. Aby zaś niepotrzebnie NIE odrywać czytelnika od głównego przeznaczenia tego wpisu i strony „partia_totalizmu.htm”, oraz aby NIE zaprzestawać uświadmiania czytelnikowi „w jaki sposób” i „dlaczego” dotychczas używane przez ludzi ustroje polityczne bazujące na strachu i na pieniądzach, w tym dzisiejszy kapitalizm i komunizm, rujnują naszą cywilizację i wypaczają charaktery ludzi, dalsze wyjaśnienia tej prawdy (i problemu) będę kontynuował w końcowej „części #X” strony „partia_totalizmu.htm” – do której czytelnik może zaglądnąć później w miarę jak znajdzie wymagany na to czas. Teraz zaś rekomenduję kontynuowanie czytania niniejszego wpisu.

#A2. Dlaczego atakowanie, obrzydzanie i sabotażowanie mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku i wywodzącej się z niej mojej filozofii totalizmu, poszerzane atakowaniem i wyszydzaniem mojej osoby, a także blokowanie i utrudnianie upowszechniania po świecie mojego dorobku naukowego, stanowią najlepsze potwierdzenie faktycznej wartości i rewolucyjnej mocy wyników moich rzekomo „hobbystycznych” badań odartych z oficjalnego poparcia i finansowania jednak mimo tego ciągle zdolnych do wypracowania opisywanego tu „ustroju nirwany” jaki ma potencjał aby uratować ludzkość i wynieść ją na wyższy poziom cywilizacyjny:

Motto: „Wagę każdej nowej idei najłatwiej ocenić po strachu jaki idea ta budzi wśród jej wrogów i po zaciekłości z jaką wrogowie ci usiłują ją zniszczyć.”

Jeśli wyizolować esencję wszystkich dotychczasowych systemów politycznych na Ziemi, wówczas się okazuje, że wszystkie one mają tę samą strukturę. Mianowicie, na każdy z nich składa się bardzo nieliczna grupa tzw. „elit rządzących”, oraz „reszta ludzkości”. Elity rządzące zawsze używają dwóch przeciwstawnych „narzędzi”, tj. (a) „strachu” (czyli karania), oraz (b) nagradzania przysłowiowymi „okruchami z własnych stołów biesiadnych”. Użyciem tych dwóch narzędzi owe elity zmuszają do pracy „resztę ludzi” aby móc zagarniać dla siebie i korzystać z wyników ich wymuszanej pracy. Jedyne zaś co różni się w poszczególnych systemach politycznych, to (a) „czym” wywoływany jest ów „strach” oraz (b) „co” jest używane dla nagradzania przysłowiowymi „okruchami ze stołów biesiadnych danej elity”. Przykładowo, w starożytności dla wywoływania „strachu” używano zamienianie nieposłusznych w niewolników, lub ich uśmiercanie. Zaś jako nagrodę używano stanie się obywatelem i samemu posiadanie niewolników, zamiast bycia niewolnikiem. Natomiast w obecnych czasach w celu wywołania „strachu” używane jest bezrobocie, brak pieniędzy na życie, bezdomność, choroby, oraz kilka jeszcze innych „dorobków” nowoczesnego życia. Natomiast jako przysłowiowe „okruchy ze stołów biesiadnych rządzącej elity” używane są pieniądze, pozycje na wysokich stanowiskach, dobra materialne, sława, pokazywanie w telewizji, tytuły, oraz kilka jeszcze innych – wszystkie z których wiążą się z „pieniędzmi”.

W sytuacji kiedy wszystko w naszej cywilizacji działa dzięki użyciu powyższych dwóch narzędzi (a) i (b), w 1985 roku polski emigrant mieszkajacy w dalekiej Nowej Zelandii, czyli ja (dr inż. Jan Pająk) niespodziewanie wyszedł ze swoją naukową Teorią Wszystkiego z 1985 roku (patrz adres https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego ) i z filozofią zwaną Totalizm (patrz adres https://www.google.com/search?q=totalizm ). Obie one nagle zaczęły ujawniać ludziom, że istnieje zupełnie odmienna możliwość zorganizowania życia na Ziemi poprzez stworzenie „ustroju nirwany”. Mianowicie, zamiast strachu i np. pieniędzy, do zainspirowania ludzi do intensywnego wykonywania wymaganych prac produkcyjnych, usługowych i twórczych, ustrój ten używałby rodzaju nagrody w formie tzw. „totaliztycznej nirwany”. Nirwana ta bowiem zapełnia ludzi nieopisanym poczuciem szczęśliwości dla przedłużenia jakiego osoby już ją znające są gotowe uczynić wszystko co leży w ich mocy. W ludzkie dusze i ciała już dawno temu Bóg mądrze i dalekowzrocznie powprowadzał bowiem narzędzia, jakie czynią ową „nirwanę” znacznie przyjemniejszym i efektywniejszym niż strach i np. pieniądze motywatorem do podejmowania dowolnej intensywnej pracy. Wszakże aby na nirwanę ową sobie zapracować, trzeba spełnić liczne wymogi tzw. „pracy moralnej”. Owe zaś wymogi Bóg tak mądrze zaprojektował, aby powodowały one, że np. każdy człowiek staje się wobec nich równy, zaś w swych działaniach będzie spełniał przykazania, zalecenia i wytyczne Boga opisywane w Biblii. Stąd np. zarówno prezydent, jak i najzwyklejszy obywatel, oboje w taki sam sposób na „totaliztyczną nirwanę” będą musieli sobie zapracować ciężką i rzeczywiście oraz sprawiedliwie wykonywaną pracą fizyczną. Z kolei w „ustroju nirwany” zapracowanie na tę nirwanę będzie miało ogromne znaczenie w wielu sprawach życiowych. Przykładowo, zależało od niego będzie czy dana osoba jest pełnoprawnym obywatelem, czy też rodzajem społecznie „chorego”, życie którego trzeba monitorować i nadzorować. Także np. od wymogu wejścia w stan totaliztycznej nirwany zależało będzie uzyskanie pozwolenia aby dany ktoś po osiągnięciu wieku starczego zamiast umierać mógł być cofnięty „wehikułem czasu” z powrotem do lat swej młodości, zaś komitet udostępniający bilety do wehikułów czasu będzie posiadał też mierniki jakie będą mu pozwalały na sprawdzenie, czy dana osoba faktycznie jest w stanie nirwany – po szczegóły patrz punkty #H2 i #I1 na mojej stronie o nazwie „immortality_pl.htm”. Ponadto wymogi „pracy moralnej” powodują także, iż każdy na nirwanę będzie musiał zapracować pracą fizyczną, bowiem praca umysłowa generuje zbyt mało „energii moralnej” aby doprowadzić do nirwany. Na dodatek, aby zapracować na nirwanę wcale NIE jest potrzebne „zatrudnienie” ani „miejsce pracy” i „pieniądze” (fundusze) – bowiem „energię moralną” generuje dowolna „praca moralna” nastawiona na dobro bliźnich, zaś im bardziej jest ona anonimowa tym lepiej (stąd użycie totaliztycznej nirwany np. całkowicie wyeliminuje bezrobocie). Itd., itp. – po przykłady jak dalsze wymogi osiągania totaliztycznej nirwany będą prowadziły ludzkość do coraz wyższych: sprawiedliwości, wolności, dobrobytu, poziomu nauki i techniki, poznania Boga i Biblii, itp., patrz punkt #A3 poniżej w niniejszym wpisie.

Jest oczywistym, że członkowie obecnych elit rządzących, którzy nigdy osobiście nirwany NIE doświadczyli, a stąd i NIE są w stanie docenić potęgi szczęścia totaliztycznej nirwany jakie nieporównywalnie góruje nad przyjemnościami wszelkiego bogactwa i luksusu, zapewne wpadli w panikę kiedy ich „doradcy” odkryli, że owa naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku i filozofia zwana Totalizm oferują ludzkości „ideologię totalizmu” prowadzącą do „ustroju nirwany” jaki pod każdym względem będzie znacznie lepszy i niewypowiedzianie bardziej pożądany przez poznających go ludzi, niż wszystkie ustroje polityczne jakie kiedykolwiek istniały na Ziemi. Naturalną ich reakcją było więc podjęcie intensywnej, aczkolwiek skrytej, kampanii obrzydzania, blokowania i sabotażowania zarówno mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, jak i mojej filozofii zwanej Totalizm z tego samego 1985 roku. Każdy też kto usiłuje śledzić mój dorobek naukowy zapewne natknął się już na dowody i efekty działania owej kampanii. Ci zaś, co chcieliby więcej o niej poczytać, jej szersze opisy znajdą w moich publikacjach linkowanych np. hasłem „dowody, że upowszechnianie wyników moich badań jest skrycie i zmyślnie obrzydzane, blokowane, ukrywane, sabotażowane, itp.”, albo np. hasłem „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las” – oba które to hasła są linkowane z mojej strony internetowej o nazwie „skorowidz.htm”.

Oczywiście, wszystkie owe bogate i wpływowe instytucje, które sekretnie i zmyślnie obrzydzają, blokują, ukrywają, sabotażują, itp., moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku i moją filozofię zwaną Totalizm, czynią to w sposób bardzo inteligentny, bo wyglądający na szeregi tzw. „zbiegów okoliczności” i „przypadków”. Ponieważ od lat spodziewają się także, iż pewnego dnia zaprzestanę dotychczasowego „nastawiania drugiego policzka” i zacznę o tej skrytej działalności blokowania informować swych czytelników, od dawna też ostrzegają wszystkich, że ja jakoby jestem zwolennikiem „teorii spiskowych”.

Całe owo zmyślne i skryte obrzydzanie i blokowanie dokonywane jest metodą opisywaną przysłowiem „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”. Stąd aby aż do dzisiaj np. blokować upowszechnienie się mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku pod powszechnie znaną nazwą „Teoria Wszystkiego”, w 2014 roku (czyli około 29 lat po opublikowaniu mojej Teorii Wszystkiego) wyprodukowany został drogi film opłacony przez angielskich podatników, noszący właśnie tytuł „Teoria Wszystkiego” (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Kiedykolwiek ktoś więc szuka w internecie informacji o teorii wszystkiego, zamiast otrzymać linki do mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, otrzymuje jedynie liki do owego filmu z 2014 roku – zaś żadna informacja NIE jest udostępniana w internecie o pierwszej, faktycznej i nadal jedynej w świecie mojej naukowej Teorii Wszystkiego jaka istnieje na Ziemi już od 1985 roku
(czyli w czasach kiedy w 2020 roku aktualizowałem treść strony „partia_totalizmu.htm” z jakiej adoptowałem niniejszy wpis – teoria ta istniała już przez 35 lat). Tą samą metodą aż do 2019 roku była też obrzydzana i blokowana moja filozofia zwana Totalizm” – (ta pisana przez literę „z”) – po szczegóły patrz punkt #A5 strony „totalizm_pl.htm”. Aby zamiast niej ludzie znajdowali opisy innej filozofii, wkrótce po pierwszym opublikowaniu mojego totalizmu nagle pojawił się „owczy pęd” nazywania słowem Totalism” (na szczęście typowo pisanym przez literę „s” – patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalism ) wsteczniczej filozofii poprawnie zwanej „Totalitarianism”. Także aż do 2019 roku w identyczny sposób były blokowane w internecie opisy mojego gwiazdolotu „Magnokraft” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ), zasadę działania i budowę którego wynalazłem i opublikowałem jeszcze w Polsce w 1980 roku – czyli 40 lat temu. Dla zakrywania istnienia owego gwiazdolotu używana była „zasłona dymna” w formie tajemniczej „orkiestry”, członków jakiej nikt mi znany nigdy NIE widział, za to jaka z rozmachem szkalowała mnie w internecie też nazywając siebie Magnokraft (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Magnokraft+Music ). Itd., itp. Oczywiście, użycie tak zmyślnych metod obrzydzania i blokowania kosztuje ogromną masę pieniędzy. Przykładowo jedynie film Teoria Wszystkiego kosztował wiele milionów. A oprócz niego masę pieniędzy trzeba było wydać na inne formy obrzydzania i blokowania – jakie opisuję w punkcie #A1 swej strony o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm”.

Istnieje ogromnie istotna prawda wyrażana przez fakt, że jakaś wpływowa instytucja jest gotowa ponieść tak ogromne koszta jedynie po to aby przez 35 lat obrzydzać i blokować przed upowszechnieniem czyjąś tam: (1) naukową „Teorię Wszystkiego z 1985 roku”, (2) wynikającą z owej teorii „filozofię totalizmu z 1985 roku”, (3) postulowany zarówno przez tę Teorię Wszystkiego jak i przez filozofię totalizmu „formalny dowód naukowy potwierdzający iż Bóg z całą pewnością istnieje”, oraz (4) opisywany w niniejszym wpisie przebudowujący i transformujący ludzkość polityczny „ustrój nirwany”. Ta istotna prawda stwierdza po prostu, że według jakiejś nieujawnianej normalnym ludziom tajnej opinii ekspertów zatrudnionych przez ową wpływową instytucję, teoria ta, filozofia, dowód, oraz ustrój nirwany faktycznie posiadają moc aby zmienić na lepszą całość naszej cywilizacji. Poczytajmy więc dalsze części niniejszego wpisu i strony „partia_totalizmu.htm”, aby się dowiedzieć w jaki sposób stworzenie nowej „partii totalizmu” jaka będzie wdrażała „ideologię totalizmu” wywodzącą się z owej teorii, filozofii, oraz z dowodu na istnienie Boga, będzie w stanie polepszyć i zmienić na szczęśliwsze życie wszystkich mieszkańców Ziemi, włącznie z obecnymi jej prześladowcami. Wszakże owi prześladowcy nadal jeszcze NIE rozumieją, że wszystko co Bóg stworzył, a więc także szczęśliwość doświadczania nirwany, wymogi tzw. „pracy moralnej”, zasady i metody generowania „energii moralnej”, itp., zawsze jest i będzie niewypowiedzianie doskonalsze i mądrzej zaprojektowane niż to co potrafią wymyślić, wytworzyć i zaoferować bliźnim sami ludzie, a więc lepsze niż „strach”, „kary”, „pieniądze”, „zaszczyty”, „pokazanie w telewizji”, „uczynienie bohaterem drogiego filmu propagandowego”, itp. (Doskonałym przykładem na prawdę, że „to co stworzone przez Boga zawsze jest lepsze”, może być plastyk – jakim niektórzy ludzie aż do niedawna tak się przechwalali, że jakoby jest on lepszy od materiałów stworzonych przez Boga, tymczasem już wkrótce produkowanie i używanie plastyku ludzkość zapewne będzie musiała zakazywać.)

#A3. Jakie cechy i zdolności „ustroju nirwany” powodują, że zawarte w nim przyszłościowe idee wynikające z treści Biblii, z mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, oraz z filozofii totalizmu, budzą aż takie przerażenie, że idee te są skrycie blokowane przez jakieś potężne instytucje obecnie istniejących systemów politycznych jakie do zarządzania życiem na Ziemi wykorzystują strach oraz pieniądze:

Motto: ‚W teorii osiągnięcie „totaliztycznej nirwany” poprzez generowanie „energii moralnej” (zwow) wykonywaniem „pracy moralnej” jest bardzo proste – wystarczy aby postępować dokładnie tak jak Bóg nam nakazuje Biblią czyniąc wszystko dokładnie na sposoby opisywane w Biblii i niczym w swych działaniach NIE łamiąc boskich przykazań oraz wymagań; jednak w praktyce wymogi osiągania nirwany są bardziej złożone od wymogów wykonywania skomplikowanego dzisiejszego zawodu i wszyscy musimy wiele się nauczyć aby móc efektywnie nirwanę generować i utrzymywać przez całe swe życie.’ (Jednozdaniowe streszczenie „części #D” i punktu #C6 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm” wyjaśniające dlaczego przed autorem tego wpisu i strony „partia_totalizmu.htm” żaden naukowiec na świecie NIE doświadczył ani zbadał nirwany.)

W punkcie #F1 (a także częściowo w (11) z punktu #G1 oraz w punkcie #D3) swej innej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”, wyjaśniłem szczegółowo jak polityczna Partia Totalizmu mogłaby stopniowo wdrożyć wysoce doskonały „ustrój nirwany” w rzeczywiste życie. Aby więc NIE powtarzać tamtych wyjaśnień, w niniejszym punkcie #A3 postaram się tylko porównać narzędzia (tj. „strach” i „pieniądze”), jakie dotychczas istniejące na Ziemi ideologie i systemy polityczne używają aby zmuszać ludzi do pracy wytwarzającej niezbędne ludziom dobra konsumpcyjne, z jedynym narzędziem (tj. z wynagradzaniem „pracy moralnej” szczęśliwością totaliztycznej nirwany) jakie w tym samym celu inspirowania ludzi do wykonywania produktywnej „pracy moralnej” zaleca używać proponowany tutaj do wdrożenia „ustrój nirwany”. Dla łatwości porównywania, narzędzia te wyszczególnimy w literowo ponumerowanych punktach.

(A) Wytwarzanie i podział wypracowanych dóbr konsumpcyjnych. We wszystkich obecnych systemach politycznych, (A1) elity rządzące zmuszają do pracy wytwarzającej dobra konsumpcyjne za pomocą pieniędzy i strachu. Do podziału zaś wyprodukowanych dóbr elity posługują się obdzielaniem „pieniędzmi” jakie każdemu są potrzebne dla zakupu wymaganych lub chcianych dóbr konsumpcyjnych. Oczywiście, ci co je rozdzielają typowo zatrzymują dla siebie „lwią część” owych pieniędzy. Stąd dobra te może sobie zakupić tylko ten, kto się przysługuje owym elitom. Tymczasem w nowym i znacznie lepszym „ustroju nirwany”, (A2) wszelkie dobra konsumpcyjne będą produkowane w wyniku „pracy moralnej” jaką każdy zdrowy obywatel będzie ochotniczo starał się wykonywać w wybranych przez siebie: specjalizacji, działaniu, miejscu, czasie, ilości, itp.; aby utrzymywać się w stanie ogromnej szczęśliwości totaliztycznej nirwany. Po zaś wyprodukowaniu owych dóbr, każdy będzie mógł je pobrać (otrzymać) za darmo jeśli potrzebował je będzie dla zaspokajania swych funkcji życiowych lub pracy. Wszakże ich marnotrawienie, lub niemoralne użycie, będzie wówczas powodowało automatyczne rozpraszanie posiadanej „energii moralnej” przez mechanizmy moralne zawarte w duszy każdej osoby, a stąd w przypadku gdy ktoś będzie niemoralnie nadużywał ów darmowy dostęp do wszelkich potrzebnych mu dóbr konsumpcyjnych, wówczas utraci swą totaliztyczną nirwanę.

(B) Absolutna równość wszystkich ludzi. Wszystkie stare ideologie wdrażały (B1) rzymską zasadę „dziel i rządź”. W myśl tej zasady, wszyscy ludzie zawsze byli podzieleni co najmniej na bogate „elity rządzące” oraz na ubogą „siłę roboczą” (tj. na dzisiejszych „pracowników”). Elity rządzące zmuszały do pracy swych „pracowników” wszelkimi dostępnymi im narzędziami, używając w tym celu „strachu” albo skąpionych „nagród” (tj. „pieniędzy”). Z kolei (B2) „ustrój nirwany” będzie wdażał zasadę „wszyscy są równi”. Wszakże otrzymywanie za darmo i darmowe używanie wszystkiego co do życia i do „pracy moralnej” się potrzebuje całkowicie wyeliminuje międzyludzkie różnice w poziomie bogactwa poszczególnych ludzi. W celu zaś inspirowania ludzi do podejmowania użytecznej pracy będzie używana jedynie „nagroda” jaką będzie szansa wypracowania dla siebie zjawiska totaliztycznej nirwany.

(C) Sposób nakłaniania do wykonywania produktywnej pracy. We wszystkich starych systemach, (C1) ludzie do pracy byli zmuszani pieniędzmi (bogaceniem się) lub strachem. Ponadto metody ich wynagradzania zawsze były wysoce niesprawiedliwe – tak że ci co wykonywali najważniejsze i najbardziej trudne prace z reguły otrzymywali najniższe wynagrodzenie. Jednak po wdrożeniu powszechnego wynagradzania owocami „pracy moralnej” (tj. osiąganiem „totaliztycznej nirwany”), (C2) wszelkie prace będą wykonywane ochotniczo. Nikogo też NIE będzie trzeba zmuszać nawet do owych najbardziej pogardzanych w dzisiejszych czasach prac. Wszakże im gorsza i trudniejsza praca, tym więcej „energii moralnej” ona generuje – jaka to energia jest niezbędna dla utrzymywania się w pożądanej przez wszystkich „totaliztycznej nirwanie”. Prawa zaś i mechanizmy rządzące generowaniem energii moralnej zostały sprawiedliwie zaprojektowane z ogromną wiedzą i dalekowzrocznością naszego Boga. Stąd wynagrodzenie totaliztyczną nirwaną będzie ogromnie sprawiedliwe. W przeciwieństwie więc do dzisiejszych metod wynagradzania, nikt w przyszłości NIE będzie miał jakichkolwiek zastrzeżeń w sprawach swego wynagrodzenia. Ponadto, nie będzie też wówczas żadnych podatków, potrąceń, rachunków do zapłaty, inflacji, wzrostów kosztów utrzymania, itp.; które powodowałyby dewaluację nagrody (nirwany) za wykonaną „pracę moralną” oraz frustrację ludzi jakich losy pogorszyła owa dewaluacja.

(D) Otrzymywanie tylko tych dóbr materialnych, jakie danej osobie są potrzebne do życia i do „pracy moralnej” wykonywanej w danym czasie. Wszakże Bóg nakazuje aby mieć to co nam potrzebne, a NIE to co byśmy chcieli posiąść. To zaś wyeliminuje dzisiejszą nadprodukcję, marnotrawstwo, szybkie wyczerpywanie naturalnych zasobów, formowanie niepotrzebnych zapasów, generowanie śmieci, itd., itp.

(E) Brak użycia kosztowności. Dzisiejsze (E1) pieniądze, a także różnice w poziomie zamożności poszczególnych ludzi powodują, iż bogaci gromadzą „kosztowności” (tj. złoto, biżuterię, drogie kamienie, dzieła sztuki, drogie wille i samochody, itp.) jakie potem jedynie sami używają w celu podtrzymywania swego prestiżu i do wywyższania swej pozycji w porównaniu do innych bliźnich. Kiedy jednak (E2) każdy będzie otrzymywał za darmo wszystko co potrzebuje do życia i do wykonywania swej „pracy moralnej”, a jednocześnie każdy będzie równy i nikt NIE będzie sztucznie podtrzymywał swojego prestiżu ani się wywyższał, gromadzenie kosztowności i wysoce wartościowych obiektów NIE będzie już potrzebne ani uzasadnione. Wszakże skoro wszystkie surowce wykonujący daną pracę moralną będą otrzymywali za darmo, wszystko będzie produkowane w najwyższej możliwej jakości i trwałości, oraz wszystko to będzie dostępne (dawane) za darmo dla każdego. Stąd to co dzisiaj stanowi pozamykane w ciemnych sejfach i trzymane z dala od ludzi kosztowności, oznaki prestiżu i przedmioty wywyższania się, oraz co obecnie jest bardzo rzadko używane nawet przez swych wyjątkowo bogatych właścicieli, w przyszłości trafi do muzeów, tak że każdy będzie mógł to oglądać, badać, a nawet w razie potrzeby przez jakiś okres czasu osobiście używać – jeśli jego „praca moralna” będzie z tym związana.

(F) Zdrowie. Z czasów kiedy ja przeżywałem swoją około 9-miesięczną nirwanę NIE przypominam sobie abym wówczas chorował – chociaż jestem raczej podatny na zachorowania i w innych czasach często choruję. Niestety, narazie NIE posiadam danych aby ustalić czy to nirwana powoduje brak chorób, czy też po prostu byłem wówczas zdrowy z innych powodów. Wiem jednak, że nawet jeśli w opisywanych tu czasach wynagradzania nirwaną będą jakieś przypadki zachorowań, wówczas chore osoby będą przez innych szybko i nieodpłatnie doprowadzane do zdrowia. Wszakże już wiadomo, że obecne wykonywanie pielęgniarstwa (czyli zapewne także funkcji lekarza) należy do prac generujących jedną z największych ilości energii moralnej.

(G) Przestępczość. W dzisiejszych ustrojach (G1) przestępczość istnieje, ponieważ NIE mogąc swą legalną pracą i zarobkami zaspokoić tego na posiadanie czego moda i porównywanie siebie do innych stwarza ochotę, niektóre co bardziej zachłanne jednostki uciekają się do przestępczości. Kiedy jednak wszyscy będą równi, klejnoty ani bogactwo NIE będą używane, zaś (G2) każdy będzie otrzymywał za darmo wszystko co potrzebuje do zasobnego i pozbawionego trosk życia oraz do wykonywania rodzaju „pracy moralnej” jaką w danym okresie swego życia zdecyduje się podtrzymywać swoją nirwanę, przestępczość po prostu zaniknie z powodu braku chęci na posiadanie dóbr jakie obecnie są zdobywane poprzez łamanie przykazań i wymagań Boga. W jej wyeliminowaniu wysoce pomocna będzie też panująca w owych czasach wiedza iż Bóg z całą pewnością istnieje, jaka zastąpi dzisiejszą pełną wątpliwości chwiejną wiarę w Boga.

(H) Śmieci, odpadki i marnotrawstwo. W dzisiejszych ustrojach (H1) wiele dóbr nabywa się albo „na wszelki wypadek”, albo też „dla prestiżu, zaimponowania innym, lub zaspokojenia własnego ego”. Stąd np. sporo bogatszych ludzi posiada po kilka samochodów, chociaż np. do życia i pracy potrzebuje tylko jeden. W rezultacie obecnie panuje ogromne marnotrwstwo, zaś praktycznie większość tego co się produkuje ląduje jako śmieci czasami zupełnie nieużywane. Tymczasem kiedy (H2) każdy będzie otrzymywał za darmo to co potrzebuje dla życia i do „pracy moralnej”, zaniknie potrzeba tworzenia zapasów. Produkowane więc będzie jedynie to co wymagane dla prowadzenia dostatniego i pozbawionego trosk życia oraz dla wykonywania wybranych sobie przez ludzi rodzajów „pracy moralnej”. A ludzie będą wówczas wybierać sobie do wykonywania ten rodzaj „pracy moralnej” jaka najbardziej będzie zgodna z ich zainteresowaniami, oraz zmieniać go na inny rodzaj pracy moralnej kiedykolwiek tylko ich zainteresowania i wiedza się zmienią. Nic więc NIE będzie się marnowało, nawet ludzkie chęci. Wszakże NIE będzie wówczas trzeba robić zapasów, wszystko będzie zawsze dostępne dla każdego, oraz zawsze będzie miejsce na więcej osób wykonujących podobne „prace moralne” – bowiem „wszystko daje się udoskonalać jeszcze bardziej”. Wiele też niepotrzebnych już komuś dóbr będzie po renowacji, naprawach i recyklingu ponownie udostępniane następnym użytkownikom. W rezultacie 100% wytwarzanych dóbr będzie poddane „recyklingowi”, zaś śmieci wogóle NIE będą wówczas generowane. To zaś pozwoli chronić naturalne zasoby matki Ziemi, oraz coraz lepiej dbać zarówno o ludzi jak i o naturę.

(I) Bezrobocie. W dotychczasowych systemach rządzenia, (I1) bezrobocie było używane jako jedna z metod „straszenia” w celu zmuszania ludzi do pracy. Takie zaś jego użycie powodowało całą gamę problemów społecznych, np. psychozy, „choroby duszy” (obecnie nazywane „chorobami umysłowymi” – po szczegóły patrz punkt #F11 strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”), zmuszanie ludzi do wykonywania pracy jaka zupełnie ich nie interesowała ani NIE pokrywała się z ich wiedzą czy doświadczeniem, a jedynie była właśnie oferowana przez pracodawców, itd., itp. Natomiast przy wynagradzaniu totaliztyczną nirwaną, (I2) pracodawcy NIE są potrzebni. Każdy może więc wyszukać dla siebie i na ochotnika wykonywać dowolną pracę spełniającą wymogi „pracy moralnej” i zgodną z jego zainteresowaniami oraz wiedzą i doświadczeniem. Ponieważ zaś istnieje niemal nieskończona liczba prac jakie ludzie mogą na ochotnika wykonywać, dla każdego będzie istniało wówczas jakieś zatrudnienie i NIE będzie ludzi „bezrobotnych”. Zanikną także wszelkie problemy i niepożądane następstwa jakie bezrobocie wywołuje u ludzi.

(J) Zanik użycia dzisiejszych pieniędzy. W „ustroju nirwany” planowane jest całkowite wyeliminowanie pieniędzy. Wszakże służą one wymuszaniu pracy, zaś wymuszona praca NIE przysparza „energii moralnej” absolutnie niezbędnej dla utrzymania nirwany. Jedynie w czasach przejściowych opisywanych w punkcie #F1 strony „nirvana_pl.htm”, kiedy to społeczeństwo nienawykłe jeszcze do pracy bez otrzymywania finansowego wynagrodzenia (a jedynie pracowania w celu podtrzymywania kontynuacji swej nirwany) ani do darmowego otrzymywania wszelkich potrzebnych mu do życia dóbr, ciągle będzie spodziewało się używać pieniądze.

(K) Kto i dla jakich motywacji wykonywałby obecnie pogardzane prace. Obecnie (K1) najbardziej pogardzane prace (a stąd i najmniej płatne) wykonują najmniej uprzywilejowani członkowie „siły roboczej”. Dzisiaj bowiem wszelkie prace wykonuje się jawnie i ludzie NIE kryją się ze swymi niemoralnymi opiniami (jakich wygłaszenie powoduje szybsze upuszczanie ich „energii moralnej”), wskazującymi np. które z tych prac w ich opinii należą do najbardziej „pogardzanych kategorii”. Kiedy jednak ludzie będą potrafili i mogli osiągać totaliztyczną nirwanę, (K2) owe dzisiaj „pogardzane prace” będą najbardziej poszukiwane. Wszakże generują one najwięcej energii moralnej w najkrótszym okresie czasu. Stąd prowadzą do najbardziej intensywnej formy totaliztycznej nirwany, do tworzenia w swej duszy zapasu „energii moralnej” jaki pozwala na okresowe zajęcie się sprawami NIE generującymi tej energii (np. projektowaniem, nauczaniem, wypoczynkiem, czy twórczą pracą umysłową), oraz do możliwie najszybszego odzyskiwania nirwany chwilowo utraconej z jakiegoś powodu. Ponadto wykonywanie takich pogardzanych prac już obecnie mogłoby, zaś w przyszłości z pewnością zawsze będzie, wpomagane automatyzacją i użyciem dobrze zaprogramowanych robotów.

(L) Zamiana wiary w Boga we wiedzę o Bogu. Zjawisko totaliztycznej nirwany NIE mogło powstać w wyniku „przypadkowej ewolucji” jaką kłamliwie wmawia nam dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna. Przypadkowa ewolucja jest bowiem w stanie urzeczywistnić tylko umiejętności i cechy jakich rozwój wymusiło uprzednie ich praktykowanie. Tymczasem osiągania totaliztycznej nirwany nikt z ludzi uprzednio NIE praktykował. Ponadto niezwykła zgodność wymogów wykonywania prowadzącej do nirwany „pracy moralnej” ze stwierdzeniami Biblii jednoznacznie informuje, że zjawisko nirwany oraz treść Biblii zaprojektował ten sam wszechwiedzący stwórca. Z tych powodów doświadczenie nirwany przez praktycznie niemal każdą osobę dostarczy wszystkim osobistych dowodów iż Bóg z całą pewnością istnieje. Mając zaś taki dowód, każdy zacznie zważać na to co w życiu czyni. W ten sposób dzisiejsza chwiejna wiara pełna typowych dla niedoskonałych ludzi wątpliwości, „ustrój nirwany” zamieni we wiedzę i w pewność istnienia Boga. Te zaś spowodują, że każdy zacznie studiować Boga, zaś dzisiejsze religie będą zastąpione rzetelnymi badaniami Boga podobnymi do tych jakie prowadzi autor niniejszego wpisu.

(M) Inspirowanie przez Boga szybszego rozwoju nauki i techniki. W dzisiejszych czasach (M1) oficjalna nauka ateistyczna blokuje te idee i prawdy jakie uważa za szkodliwe dla swych monopolistycznych interesów – to dlatego, między innymi, już przez około 35 lat nauka ta systematycznie odrzuca, krytykuje i blokuje moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku. Ponadto wiele wynalazków i osiągnięć techniki też NIE daje się urzeczywistnić, ponieważ poziom potęgi technicznej ludzi NIE może przekraczać poziomu ich moralności. Tymczasem nabycie wiedzy o Bogu i pewności istnienia Boga wywoła głębokie zmiany moralne ludzkości. To zaś spowoduje iż (M2) ludzie będą przykładali dużo wagi do twórczego myślenia i myślowego poszukiwania prawdy, ponieważ sprawiające przyjemność pozytywne myślenie zwiększa efektywność generowania energii w „pracy moralnej” oraz zmniejsza jej rozpraszanie – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #D5 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Ponadto, w sytuacji powszechnie praktykowanego wysoce moralnego postępowania jakie wówczas zapanuje na Ziemi, Bóg zacznie inspirować ludzi do szybkiego rozwoju ich faktycznej wiedzy i potęgi ich techniki. Przykładowo, wówczas będą mogły być budowane urządzenia napędowe ze wszystkich sześciu er technicznych ludzkości szeroko opisywanych w punktach od #J4.1 do #J4.6 mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (a także opisywanych we wpisach o numerach #319 do #309 do blogów totalizmu) zaś doskonale ilustrowanych na 34-minutowym darmowym wideo z youtube.com o tytule „Napędy przyszłości” (patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) – włącznie z budowanem „wehikułów czasu” mojego wynalazku jakie umożliwią ludziom prowadzenie nieskończenie długiego życia poprzez powtarzalne cofanie się w czasie do lat swej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, a także włącznie z telepatycznymi urządzeniami do natychmiastowej łączności międzygwiezdnej jakie umożliwią ludzkości komunikowanie się, między innymi, z owymi przyjaznymi nam istotami, które przekazały Miss Danieli Giordano dar „piramidy telepatycznej” opisanej i zilustrowanej np. w punkcie #E1 mojej strony internetowej o nazwie „telepathy_pl.htm”.

(N) Wdrażane ochotniczym wysiłkiem wszystkich obywateli szybkie podnoszenie poszukiwanych jakości życia ludności. W dzisiejszych systemach politycznych, aby cokolwiek zostało zrealizowane, (N1) najpierw muszą być zgromadzone „pieniądze” na tę realizację, potem musi zostać wykonana biurokracja najróżniejszych nadrzędnych instytucji i „pracowników umysłowych” którzy typowo NIE mają nic wspólnego z realizacją danego zadania, a dopiero na samym końcu przychodzą na miejsce wykonania zwykle skąpo wynagradzani pracownicy fizyczni aby to urzeczywistnić. W rezultacie większosć tego co podnosiłoby jakość i zasobność życia ludzi albo wogóle NIE jest realizowana, ponieważ któreś z ogniw tego długiego łańcucha wykonawczego z jakichś powodów „nie wypala”, albo wykonywane jest niedbale, zawodnie i z wielkim opóźnieniem czasowym. Tymczasem w sytuacji na stworzenie jakiej nastawione są cele „ustroju nirwany”, (N2) każdy obywatel widząc coś oczekujące zrealizowana, co spełnia wymogi „pracy moralnej” i wchodzi z zakres jego osobistych umiejętności, natychmiast ochotniczo by to urzeczywistniał. Ponieważ zaś NIE byłoby wówczas bezrobotnych ludzi, zaś każdy nieustająco wykonywałby „prace moralne” potrzebę zrealizowania jakich by odnotował, poprawa i udoskonalanie wszystkiego co w życiu ludziom potrzebne i przydatne następowałoby niewypowiedzianie szybko i efektywnie. W rezultacie wszystko co w jakikolwiek sposób podnosiłoby jakość i zasobność życia ludzi i natury, szybko i z rosnąca doskonałością byłoby wprowadzane w życie. Już więc zapewne po paru generacjach tak pracującego narodu, jakość, wygoda, zasobność i przyjemność życia danej ludności osiągnęłaby wprost niebiański poziom, jakiego obecnie nikt nawet NIE potrafi sobie wyobrazić, ani jakiego ludzie nigdy NIE zaznali w całej dotychczasowej historii naszej planety.

* * *

Uwaga: Powyżej pozestawiałem jedynie najważniejsze z omawianych tu różnic. Jest ich bowiem znacznie więcej. Jednak mój chroniczny brak czasu, a także konieczność minimalizowania objętości tekstów jakie piszę aby NIE dostarczać ich obszernością amunicji do krytykanckiego wymądrzania się przez nadal licznych wrogów wyników moich badań, zmusza mnie abym obecnie pominął opisywanie dalszych z nich. Jeśli jednak kiedyś znajdę nieco wolnego czasu zaś w międzyczasie czytelnicy zaczną o coś się dopytywać, wówczas dodam powyżej opisy kilku jeszcze innych interesujących kogoś z takich różnic.

#A3.1. Jak zapewne będzie zorganizowane życie społeczne ludzi po osiągnięciu przez ludzkość dostępu do nieśmiertelności:

Motto: „Jeśli wódz wskaże dalekosiężne szczytne cele do osiągnięcia, wyjaśni drogę do nich wiodąca, ujawni nagrody godne owych celów jakie czekają po ich osiągnięciu, oraz osobistym stawaniem w pierwszej szeregu wykonawców powtarzalnie utwierdza swych ludzi w determinacji osiągania tych celów, wówczas NIE ma takich przeszkód jakich jego ludzie by NIE podjęli się pokonać, takich wymogów jakich by NIE zgodzili się ochotniczo wypełniać, ani takich trudów i poświęceń jakie w pełnej świadomości i nieprzymuszenie by na siebie przyjmowali.” (Powtarzalna historyczna prawda na temat źródeł sukcesów wielkich wodzów ludzkości – szczgólnie w kampaniach militarnych, np. Aleksandra Wielkiego czy Jana Sobieskiego.)

Czy czytelniku kiedykolwiek się zastanawiałeś, jak będzie zorganizowane życie społeczne przyszłej wersji ludzkości z nieśmiertelnymi już ciałami? (Tj. życie tej grupy ludzi, którzy w szóstej erze historycznej, jaką ilustruje i opisuje „Tabela #A1” z mojej strony internetowej „humanity_pl.htm”, zgodnie z opisami w Biblii po obecnej śmierci fizycznej dostąpią drugiego życia fizycznego w nieśmiertelnych już ciałach i na innej, nowej już Ziemi.) Wszakże dzisiejsi kapłani, którzy „odrzucają wiedzę” (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”), dużo obwieszczają i piszą na temat czasów naszego drugiego życia, jednak nigdy NIE wyjaśniają nic na ten temat. Tymczasem podobnie jak to jest z możliwościami i twórczymi mocami Boga jakie opisałem w punkcie #A0 swej strony internetowej „god_proof_pl.htm”, także owo drugie życie ludzi NIE będzie następowało w próżni i polegało jedynie na wiecznym śpiewaniu religijnych hymnów. Wszakże musi ono być zorganizowane w sposób NIE podważający autorytetu Boga ani zniechęcający ludzi do wiernego służenia Bogu przez nieskończoną liczbę lat, musi generować nową wiedzę – którą to wiedzą zgodnie z „teorią nadistot” opisywaną w „Tab. #J1b” z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” i w punkcie #I6 mojej strony internetowej o nazwie „mozajski.htm” nasz Bóg przecież się żywi. Ponadto owo drugie życie musi także dostarczać ludziom ich planety-domu, zakwaterowania, żywności, transportu oraz ciekawych rodzajów prac, obowiązków i zajęć codziennych dla wszystkich ludzi jacy będą powołani do tego drugiego życia. Tymczasem największą trudność w organizowaniu tego nowego życia stanowi podstawowa zasada praktykowana przez Boga, że w przeciwieństwie do ludzkich rządzących, jacy swych poddanych i podwładnych do wszystkiego zmuszają strachem i karami lub pieniędzmi, Bóg wie doskonale iż aby ludzie wiernie mu służyli przez tysiąclecia i nigdy NIE kwestionowali Jego rządów, wówczas wszystko co Bóg chce aby dla Niego czynili powinno następować z własnej „wolnej woli” rządzonych przez niego ludzi oraz na ochotnika. Otóż porównania zestawione w powyższym punkcie #A3 dają nam wstępne i dosyć dobre rozeznanie zasad tej organizacji. Porównania te bowiem ujawniają to co skrótowo starłem się podsumować „mottem” do poprzedniego punktu #A3, mianowicie że aby ludzie z własnej i nieprzymuszonej woli oraz na ochotnika w swym drugim życiu wykonywali nawet najtrudniejsze i najbrudniejsze prace wyłącznie na sposoby jakie są zgodne z wolą Boga, Bóg zaprogramował i wprowadził do ludzkiej duszy mechanizmy zjawiska nirwany jakie tak mądrze i dalekowzrocznie zostały zaprogramowane, iż ludzie są wynagradzani nirwaną tylko wówczas, kiedy w każdej pracy jaką wykonują pedantycznie wypełniają intencje Boga w całkowitej zgodności z przykazaniami i wymaganiami wyszczególnionymi w Biblii. Oczywiście tamte moje skrócone porównania z punktu #A3 ograniczają się jedynie do spraw życia społecznego. Tymczasem w przyszłej wersji nieśmiertelnej ludzkości praktycznie wszystko będzie inne w porównaniu do tego co widzimy dzisiaj. Przykładowo, ludzkie ciała będą wówczas nieśmiertelne, z którego to powodu dzisiejsza zdolność ludzi do rozmnażania się będzie wówczas zablokowana – tak jak Biblia stwierdza to w wersetach 22:23-30 z bibilijnej „Ewangelii wg sw. Mateusza” oraz w wersecie 12:25 z bibilijnej „Ewangelii wg św Marka”, oraz jak ja opisuję to w punkcie #A3 strony „humanity_pl.htm”. Owych 144 tysięcy wybranych „żołnierzy Boga” będzie mieszkało w latającym mieście zwanym „Nowe Jeruzalem” i wraz z całym tym miastem dla badań i powiększania wiedzy bez przerwy będzie podróżowało przez wszechświat i przez czas – patrz opisy z punktu #J3 na mojej stronie o nazwie „malbork.htm”. Ludzkie zainteresowania badawcze obejmą wówczas wszystko co ich otacza i zmienią się na bardziej empiryczne niż obecnie. Ludzka dieta będzie też wówczas zupełnie inna – bazująca na owocach i pozbawiona mięsa. Planeta Ziemia będzie wtedy nowa – bez obecnych oceanów oraz pustyń. Zwierzęta drapieżne zmienią swe diety na roślinność. Itd., itp. – patrz opisy w Biblii.

* * *

Moja znajomość metod postępowania Boga podpowiada, że na swój dyskretny sposób Bóg mi potwierdził, iż wszystko co logicznie wydedukowałem na temat zaprojektowanego i już zaprogramowanego przez Boga „ustroju nirwany”, „pracy moralnej”, „totaliztycznej nirwany”, oraz „energii moralnej (zwow)”, jest ogromnie istotne. (Jeśli zaś w oczach Boga jest to istotne, wówczas, oczywiście, tym bardziej jest to istotne i z naszego ludzkiego punktu widzenia.) Ową istotność wyników moich badań Bóg podkreślił poprzez wypalenie „serca”, czyli symbolu „miłości”, w trawie przy moim mieszkaniu z Kuching na Borneo, czyli przy mieszkaniu w którym jako pierwszy zawodowy naukowiec na świecie doznałem i przebadałem zjawisko nirwany, na bazie którego później wydedukowałem i opisałem w punktach #A1 do #A4 niniejszego wpisu oraz strony internetowej „partia_totalizmu.htm” idealny „ustrój nirwany”, w jakim „praca moralna” będzie wynagradzana szczęśliwością cudownej nirwany, a stąd jaki Bóg zapewne starannie zaprojektował w celu wdrożenia go w przyszłym społeczeństwie ludzi o nieśmiertelnych ciałach – jednocześnie zaś jakim, bazując na moich dedukcyjnych opisach, już obecnie ludzie mogliby spróbować zastąpić wysoce szkodliwe dla ludzkości ustroje kapitalizmu i komunizmu, w których pracę wymusza się strachem lub pieniędzmi. Zdjęcia owego „serca” wypalonego w trawie przy moim mieszkaniu na Borneo pokazałem na „Fot. #J4a” i „Fot. #J4c” z mojej strony internetowej o nazwie „petone_pl.htm”. Natomiast jego szersze opisy przytoczyłem w podpisie pod „Fot. #J3c”, w punkcie #J4, oraz w podpisach pod owymi „Fot. #J4a” i „Fot. #J4c” tamtej strony „petone_pl.htm”. Powody dla których uznałem, że owo „serce” przy moim mieszkaniu w Kuching na Borneo reprezentuje sobą NIE odbierające nikomu „wolnej woli” podkreślenie istotności badań jakie tam prowadziłem, a także odkryć i doznań nirwany jakich uzyskaniem zostałem wyróżniony w czasach używania tamtego mieszkania z Borneo, uświadomiłem sobie dopiero po przemyśleniu manifestacji krzewu gorejącego (patrz adres https://www.google.pl/search?q=krzew+gorej%C4%85cy&oq=krzew+gorej%C4%85cy ) – jaki to płonący krzew widziałem na plaży w Petone, Nowa Zelandia, w dniu 25 kwietnia 2018 roku. (Swą obserwację tego „płonącego krzewu” z Petone opisałem w punkcie #J3 w/w strony „petone_pl.htm”.) Mianowicie, okazało się wówczas, że zarówno ów „krzew gorejący”, jak i wszystkie trzy z odkrytych w moim życiu wypalonych w trawie „serc”, zostały zamanifestowane w obszarach na świecie, w których nastąpiły jakieś zdarzenia historycznie przełomowe dla postępu ludzkiej wiedzy o Bogu, a stąd które z religijnego punktu widzenia faktycznie reprezentowały jakąś formę „świętego obszaru”. Przykładowo, „serce” pokazane na „Fot. #J3c” strony „petone_pl.htm”, jakie zamanifestowane zostało przy miejscu mojego ujrzenia „płonącego krzewu” z plaży w Petone, oznaczało miejsce w którym w dniu 23 lutego 1840 roku odbyła się pierwsza w Nowej Zelandii publiczna msza święta. Jednocześnie z wersetów 3:1-5 z bibilijnej „Księgi Wyjścia”, opisujących zamanifestowanie się Mojżeszowi „płonącego krzewu”, wynika że miejsce takiej manifestacji jest obszarem świętym. Ponieważ do obszaru tego przypięte także zostało owo wypalone „serce”, jego symbol też trzeba uznawać jako oznaczenie świętego obszaru. Z kolei inne wypalone w trawie „serce”, zdjęcie którego można sobie wywołać kliknięciem myszy z podpisu pod „Fot. #J3c” lub z punktu #J4 mojej strony internetowej o nazwie „petone_pl.htm”, ujrzałem w dniu 2008/9/11 (i też sfotografowałem) w miejscowości Melaka (pisanej też jako Malacca), Malezja, w pobliżu miejsca gdzie zbudowany był przez Portugalczyków pierwszy w Azji kościół katolicki i pierwsza twierdza zarządzana przez chrześcijańskich Europejczyków. Z owym kościołem z Melaka wiążą się też losy katolickiego świętego o imieniu Francis Xavier (patrz adres https://www.google.com/search?q=st+francis+xavier+facts+Malacca ). Niestety, zdjęcie tamtego „serca” z Melaka jakie wówczas pstryknąłem NIE bardzo mi wyszło. Ująłem je bowiem pod niewłaściwym względem słońca kątem jaki spowodował niemal niewidoczność odbarwionego polem magnetycznym UFO wypalenia górnej (wklęsłej) części tamtego serca. Ja w całym swoim życiu widziałem (i udokumentowałem fotograficznie) setki „lądowisk UFO”. Jednak tylko omówione powyżej trzy z tych setek lądowisk UFO miały kształt „serca”. Ponieważ dwa z tych „serc” pojawiły się w miejscach o których obecnie już jest mi wiadomo, że stanowią one „obszary święte”, owo pozostałe „serce” pokazane na „Fot. #J4a” i „Fot. #J4c” ze strony „petone_pl.htm”, jakie dyskretnie było zamanifestowane przy moim mieszkaniu z Borneo w którym doznałem nirwany i dokonałem badań efektów „pracy moralnej”, dla mnie stanowią więcej niż tylko „przypadek”. Wyniki moich naukowych badań metod działania Boga upoważniają mnie bowiem abym je uważał za NIE odbierające nikomu „wolnej woli” potwierdzenie przyszłego znaczenia „ustroju nirwany” jakie wyrosło z zaszłych na Borneo zdarzeń i wykonanych tam badań.

* * *

Niezależnie od udzielonego mi osobiście powyższego subiektywnego potwierdzenia, w swoich wieloletnich badaniach natknąłem się też na przykłady empirycznego materiału dowodowego, jaki upewnia, że „ustrój nirwany” jest już wdrożony przez najróżniejsze totaliztycznie żyjące cywilizacje. Oto najlepiej udokumentowane i najbardziej przekonywujące przykłady tego materiału dowodowego:

(1) Istota jakiej bijąca w oczy emanacja szczęśliwości właśnie przeżywanej nirwany wyraźnie odnotowała Miss Daniela Giordano i nawet w utalentowany sposób zdołała to zilustrować na namalowanym przez siebie obrazie owej istoty. Obraz owej istoty w nirwanie, namalowany przez Miss Danielę Giordano, zreprodukowałem na „Fot. #3” z mojej strony internetowej o nazwie „telepathy_pl.htm”, zaś opisy tej istoty w nirwanie przytoczone są w punkcie #E1 tejże samej strony „telepathy_pl.htm”.

(2) Inna istota z UFO z jaką rozmawiał uczestnik „spotkania w Dolomitach”. Opisy owego spotkania są linkowane hasłem „bliskie spotkanie w Dolomitach” z mojej strony internetowej o nazwie „skorowidz.htm”. W spotkaniu tym obywatel Włoch rozmawiał z „bezpłciowym” UFOnautą, który swą emanacją szczęśliwości wyraźnie dowodził iż właśnie przeżywa stan nirwany. Jeden z opisów owego spotkania zawarłem w (2) z punktu #A3 strony „humanity_pl.htm”.

(3) Moja wizyta we Wszewilkach-Stawczyku z dalekiej przyszłości, gdzie wszyscy napotkani ludzie wyglądali na właśnie doświadczających stan nirwany. W swoim życiu doświadczyłem wielu zdarzeń, jakich NIE daje się wytłumaczyć na bazie dzisiejszego poziomu oficjalnej nauki ateistycznej. Wykaz kilkudziesięciu z takich osobiście doświadczonych cudów i niezwykłych zdarzeń przytoczyłem w punkcie #F3 ze swej strony internetowej o nazwie „wszewilki.htm”. Jednym z takich zdarzeń było wizytowanie w dalekiej przyszłości mojej rodzinnej wsi-sioła o nazwie Stawczyk. Tamtą swoją podróż do Stawczyka z dalekiej przyszłości opisałem dokładniej w punktach #J1 do #J3 z odrębnej strony „wszewilki_jutra.htm”, zaś wzmiankowałem też krótko w punkcie #C4 ze strony „stawczyk.htm”. Kiedy teraz przypominam sobie szczegóły tamtego wizytowania, wówczas sobie uświadamiam, że wszyscy ludzie których wówczas widziałem w siole Stawczyk wyraźnie zachowywali się jak osoby będące w stanie totaliztycznej nirwany. Wszyscy wyglądali na bardzo szczęśliwych, uśmiechniętych, radośnie do siebie „szczebioczących”, wykrzykujących miłe słowa, wymachujących rękami, itp. – jednym słowem zachowujących się w sposób dokumentujący ich szczęśliwość na poziomie nirwany.

(4) Ustrój polityczny podziemnego „państwa Agharty” opisywanego w książce [#A3.1.4] Polaka, Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego o tytule „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów (konno przez Azję Centralną)”, wydawnictwo LTW 2008, 272 strony, ISBN 978-83-7565-036-5. (Ta sama książka cytowana jest też jako [#J4C1] w punkcie #J4 mojej innej strony internetowej o nazwie „hurricane_pl.htm”.) W drugiej jej części „Przez kraj szatana”, w podrozdziale „Władca Świata”, strony 255-257, Ossendowski opisuje ustrój Agharty między innymi następującymi słowami – cytuję:

„Przyboczny lama – gelong księcia Czułtun-Bejle, uczony i oczytany mnich, prosząc o tajemnicę, opowiedział mi o podziemnym państwie.

Na ziemi wszystko jest zmienne – mówił – ludy, nauka, wiara i moralność. Ileż to znikło wielkich państw wspaniałych kultur? Bez zmiany pozostaje tylko zło – broń złych duchów. 60 000 lat temu jeden święty człowiek z całym swym plemieniem ukrył się w podziemiach, w nieznanych, olbrzymich jaskiniach i nigdy już nie zjawił się na powierzchni ziemi. Wielu ludzi bogobojnych zwiedzało te podziemia. Byli tam Sakkia-Muni (Budda), Paspa, był sułtan Baber. Gdzie jest to miejsce – tego nikt ściśle nie wie. Jedni powiadają, że w Indiach, drudzy – że w Afganistanie. Mieszkańcy podziemi rządzą się takimi prawami, przy których zbrodnie i grzech są niemożliwe. Wszyscy ludzie są zabezpieczeni od złego. Nauki kwitną i nie grozi im zanik, jak to się zdarza na ziemi. Dlatego ludność podziemi doszła do wysokiej wiedzy. Teraz jest to już całe olbrzymie państwo… miliony ludności… Na ich czele stoi Władca Świata, który panuje nad wszystkimi siłami wszechświata, czyta w duszach ludzi i zna ich losy. Kieruje on niewidzialnie życiem i polityką milionów ludzi, którzy na pierwsze jego wezwanie uczynią wszystko, czego on zażąda…

W tym miejscu książę Czułtun-Bajle dodał: – Jest to państwo Aharty. Rozciąga się ono przez wszystkie podziemia świata. Słyszałem jednego uczonego kanpo z Chin, opowiadającego, że podziemia Ameryki są zamieszkałe przez starożytny lud, który skrył się pod powierzchnią ziemi. Te podziemne ludy rządzone są przez obranych przez siebie królów, którzy najwyższą władzę i kierownictwo przyznają Władcy Świata. Czyż jest w tym coś dziwnego? Czyż wy Europejczycy, nie wiecie, że w oceanie Zachodu była olbrzymia ziemia, która znikła w otchłani wraz z miastami i ludźmi? Znikała jednak stopniowo. Ludzie więc potrafili uratować się, przechodząc do podziemi. W głębi jaskiń pała osobliwy ogień, przy świetle którego proso i jarzyny wydają obfite urodzaje, a życie staje się długim i bezbolesnym.”

Jeśli uważnie przeanalizować powyższe opisy, wówczas się okazuje, że niektóre cechy ustroju owego podziemnego „państwa Agharty” pokrywają się z cechami jakie będą charakteryzowały kraje które adoptują opisywany tutaj „ustrój nirwany”. Wygląda więc na to, że „Władca Świata” który rządzi owym podziemnym państwem Agharty wypracował i wdrożył u siebie „konkurencyjną przeciwstawność” dla boskiego ustroju nirwany, tyle że zamiast używać fizyczne wykonywanie ciężkiej „pracy moralnej” aby generować nią dla siebie „energię moralną” wymaganą dla utrzymywania się w nirwanie jaka przynosi zdrowie, długowieczność i relatywnie zadowolenie z życia, w tym podziemnym państwie Agharty niezbędną „energię moralną” pozyskuje się poprzez techniczne jej plądrowanie z ludzkich mieszkańców Ziemi – tak jak źródłowo raportuje to odrębny polskojęzyczny „traktat [3b]”, zaś naukowo wyjaśnia to punkt #A3.4 na stronie o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Jeśli więc sam Władca Świata uznał, że warto było zdrożyć trud w stworzenie i wdrożenie dla jego poddanych zaprzeczającej nakazom Biblii „konkurencyjnej przeciwstawności” boskiego „ustroju nirwany”, tym bardziej my, mieszkańcy Ziemi, powinniśmy uczynić wszystko co w naszej mocy, aby też u nas jak najszybciej wdrożyć oryginał boskiego „ustroju nirwany”, przeciwstawność jakiego ów Władca Świata z taką skwapliwością konkurencyjnie skopiował.

Warto także tutaj uświadomić, że zgodnie z tym co wyjaśniam szczegółowo w (C”) z owego punktu #J4 strony „hurricane_pl.htm”, podziemne „państwo Agharty” wcale NIE musi znajdować się na Ziemi, chociaż w ziemskich podziemiach mogą istnieć do niego wejścia (tzw. „portale”). Agharta może bowiem znajdować się w dowolnym obszarze naszego świata fizycznego. Przykładowo, jest wysoce prawdopodobne, że Agharta to jeszcze jedna nazwa dla „podziemnej cywilizacji ze sztucznego księżyca planety Nea” do jakiej „wzięty” był Polak, Ś.P. Andrzej Domała (później uśmiercony przez swych „przyjaciół z Nea” poprzez zaindukowanie w nim raka), uprowadzenia którego przez UFOnautów do podziemi owego sztucznego księżyca Nea opisuje traktat [3b] upowszechniany gratisowo za pośrednictwem strony internetowej o nazwie „tekst_3b.htm” – np. patrz paragrafy {5260} do {5320} z podrozdziału B3 traktatu [3b]. Wszkże poziom technicznego zaawansowania mieszkańców Agharty pozwala im programować przeciw-materię, tworząc z niej poukrywane w ziemskich podziemiach niewidzialne dla ludzi tzw. „portale” (wrota) do innych światów. Przekraczając więc którykolwiek z takich „portali”, dana osoba w sposób podobny jak w 1995 roku stało się to ze mną w bramie kościoła NMP przy Pałacu Prezydenta w Warszawie, natychmiastowo przeniesiona zostaje do dowolnego innego obszaru naszego świata fizycznego, w którym to obszarze (a NIE tu na Ziemi) faktycznie może być zlokalizowane owo unikające naukowego odkrycia i potwierdzenia podziemne państwo Agharty.

#A4. Jak zabrać się za stworzenie politycznej partii totalizmu i co czynić dalej już po jej stworzeniu:

Motto: „Aby wychowywać ludzi na doświadczonych, mądrych i zahartowanych w boju ‚żołnierzy Boga’, Bóg ich NIE zastępuje w bojach jakie przychodzi im staczać, zamiast tego tych co walczą dla Bożej chwały dyskretnie kieruje na drogę jaka zakończy się zwycięstwem.”

Jeśli rozglądniemy się co dookoła nas obecnie się dzieje, wówczas doznamy szoku. Nasz świat bowiem szybko zmierza do „samobójstwa” jakie opisałem m.in. na swej stronie internetowej o nazwie „2030.htm”, zaś jakie ilustruje darmowe wideo z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030”. Niestety, wielu ludzi nadal ma wątpliwości czy owa samozadana zagłada ludzkości faktycznie nadchodzi. Tym więc co tak myślą sugeruję zapoznanie się z moimi opisami oryginalnie zawartymi w punkcie #D3 ze strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, a także zapoznanie się z linkowanym stamtąd punktem #A1 strony „evolution_pl.htm”. Ujawniają one bowiem co się dzieje z wszystkimi intelektami (a więc także z całą naszą cywilizacją, w tym i z Polską) u jakich od czasu nadejścia tzw. „neo-średniowiecza” w dniu 2001/9/11, poziom ich „energii moralnej” coraz szybciej spada i niepowstrzymanie przybliża się do indukującej „samobójstwa” wartości „µ=0”. Potem zaś warto prześledzić opisane w tamtym punkcie #D3 moje analizy powojennych zmian poziomu energii moralnej w Polsce i w Europie – aby NIE przerywać tu toku myślenia czytelnika analizy te powtarzam w następnym paragrafie jaki oto przytaczam:

Zdolność do relatywnie dokładnego szacowania zmian poziomu energii moralnej w dowolnym intelekcie znajdującym się właśnie w stanie „3-przyjacielskość”, który jednak właśnie doświadczył jakieś „zdarzenie przewartościowujące” jakie inicjuje proces jego staczania się w coraz niższe wartości „µ”, jest wysoce przydatna dla prognozowania i ewentualnego ratowania dalszych losów owego intelektu. Dla zilustrowania tego prognozowania i ratowania użyjmy tu przykład powojennych losów Polski i Europy (tj. czasów i intelektów, losy i stany jakich ja nadal pamiętam relatywnie dobrze). W chwili zakończenia drugiej wojny światowej Polska i Europa były w stanie „4-prowokacyjność (µ=0.3)” oraz zaczęła zwiększać poziom swej energii moralnej. Poziom „3-przyjacielskość (µ=0.4)” osiągnęła już około połowy lat 50-tych, zaś jej szczytowy stan „2-adoracja (µ=0.5)” na początku lat 70-tych. Niestety, po osiągnięciu tego szczytu, w latach 1970-tych politycy i decydenci przesterowali sytuację na upuszczanie energii moralnej. Na początku lat 80-tych stan zaczął więc powracać do poziomu „3-przyjacielskość (µ=0.4)”, zaś w dniu 2001/9/11 miało miejsce „wydarzenie przewartościowujące” jakie zapoczątkowało coraz gwałtowniejsze upuszczanie energii moralnej. W 2008 roku Polska i Europa osiągnęły początki stanu „4-prowokacyjność (µ=0.3)” charakteryzowanego nadejściem czasów depresji, zaś w roku 2019 wyraźnie panował tam już stan „5-marazm (µ=0.2)”. Ponieważ upuszczanie energii moralnej następuje coraz szybciej w miarę spadku jej wartości, można więc przewidzieć, że jeszcze przed rokiem 2030 Polska i Europa znajdą się już w stanie „6-niszczycielstwo (µ=0.1)” jaki u wszystkich intelektów, w tym i całych krajów, oznacza nadejście działań samobójczych opisywanych np. na mojej stronie o nazwie „2030.htm”, zaś zilustrowanych w wideo z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030”. To z kolei oznacza, że jeśli ani Polska ani Europa same i z własnej woli NIE podejmą jakichś działań odwracających ów coraz szybszy spadek, jakie to działania zgodnie z przysłowiem „Bóg pomaga tym co pomagają sobie sami” przekonałyby Boga iż warto i trzeba „podać im pomocną dłoń”, wówczas na krótko przed rokiem 2040 zarówno Polska jak i Europa przestaną już istnieć. Oczywiście będąc Polakiem, mnie wyniki tej prognozy bardzo martwią i bolą. Dlatego na bazie swej wiedzy i doświadczenia, w punktach od #A1 do #A4 niniejszego wpisu oraz strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”, wskazuję i wyjaśniam proste i relatywnie łatwe do zrealizowania działanie, jakie posiada moc aby odwrócić proces owego zapadania się. Działanie to sprowadza się do powołania w Polsce politycznej „Partii Totalizmu”. Partia ta postawiłaby sobie za cel demokratyczne (bezkrwawe) zmienienie starego i niszczcielskiego systemu politycznego jaki z powodu stopnia swego skorumpowania NIE jest już w stanie generować „energii moralnej” (zwow), na nowy i nieporównanie doskonalszy „ustrój nirwany” bazujący na totaliztycznej nirwanie, mechanizmy działania jakiej to nirwany Bóg celowo tak zaprojektował aby efektywnie generowały one energię moralną. Wyniki moich badań nad metodami działania Boga sugerują zaś, że poprzez podjęcie przez Partię Totalizmu wysiłków stworzenia „ustroju nirwany” jaki odwróciłby ów proces upadku i upuszczenia energii moralnej, niemal z całą pewnością można przewidywać, iż sprowadziłoby to korzystną dla kontynuacji istnienia i dla dalszych losów Polski oraz Europy interwencję Boga. (Być może iż do takiego właśnie obrotu sytuacji referuje stara przepowiednia, że to „z Polski wyjdzie iskra”.)

Z mojej analizy przytoczonej w powyższym paragrafie wynika, iż od obecnego roku 2020 pozostaje nam już mniej niż 10 lat czasu, aby przekonać Boga iż zasługujemy aby Bóg „podał nam pomocną rękę” i pozwolił uniknąć nadchodzącej zagłady. Jak każde z podejmowanych przez ludzi działań, byłoby ono najbardziej efektywne gdyby podjęła je jakaś zorganizowana grupa osób, tj. „partia totalizmu”. (Oczywiście, każda indywidualna osoba też może w pojedynkę dołożyć w to swój znaczący wkład, np. poprzez stwarzające dla innych przykład do naśladowania wypracowanie dla siebie cudownego zjawiska totaliztycznej nirwany.) Jeden z bardziej realistycznych w dzisiejszej sytuacji sposobów takiego grupowego i zorganizowanego przekonania Boga można uzyskać jeśli podejmie się aktywne działania odwracające proces ześlizgiwania się Polski ku „śmierci poprzez moralne uduszenie” jaka bez podjęcia owych działań z całą pewnością nadejdzie wkrótce po tym kiedy na krótko przed rokiem 2030 wartość „µ” spadnie w Polsce, Europie i w reszcie świata do, lub nawet poniżej, owej samobójczej wartości „µ=0.1”. Według mojej osobistej znajomości sytuacji, takim działaniem przekonywującym Boga do udzielenia Polsce pomocy, byłoby najpierw stworzenie „Partii Totalizmu” jakiej celem stałoby się konsystentne realizowanie tego co nakazują czynić: Biblia, filozofia totalizmu, oraz naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku; zaś co opisałem w punktach #A1 do #A4 powyżej. Po zaś stworzeniu partii totalizmu, następnym jej działaniem byłoby rozważne i dogłębnie przemyślane urzeczywistnianie celu dla osiągnięcia jakiego Partia Totalizmu została stworzona, czyli stopniowe i dobrze zaplanowane wdrażanie w życie „ustroju nirwany”.

Ja sam, niestety, znajduję się w sytuacji uniemożliwiającej mi osobiste zajęcie się stworzeniem takiej Partii Totalizmu, ani aktywne włączenie się do jej działania. Ewentualnym jej stworzeniem i prowadzeniem jej działalności są więc w stanie zająć się tylko zwolennicy filozofii totalizmu, którzy znają niniejszy wpis i wyniki innych moich badań, oraz którym leży na sercu szczęśliwa przyszłość dla siebie, swych potomków i dla swego kraju, oraz uchronienie swego kraju i narodu przed szybko zbliżającą się zagladą. Oczywiście, ja zdalnie służyłbym im pomocą doradczą – wystarczy w tej sprawie do mnie napisać email wyjaśniający co konkretnie wymaga wyjaśnienia lub ukierunkowania, zaś ja szybko uzupełnię stronę „partia_totalizmu.htm” o poszukiwaną informację. W międzyczasie zaś rekomenduję aby zapoznać się także z punktem #F1, a jeśli się da to także #D3 i #C5, z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”.

Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że trwające już około 35 lat owo opisane w punkcie #A2 powyżej nieustające obrzydzanie, szykanowanie, blokowanie i sabotażowanie wszystkiego co ja naukowo odkryłem i postuluję, dokonywane bez choćby zapoznania się z merytem wyników moich badań, NIE zachęca ludzi do ochotniczego włączenia się do procesu najpierw stworzenia politycznej Partii Totalizmu jakiej powołanie bezowocnie postuluję stroną „partia_totalizmu.htm” już od 11 stycznia 2006 roku (czyli już przez ponad 14 lat), potem zaś do urzeczywistnienia bazującego na wypracowywaniu totaliztycznej nirwany nowego „ustroju nirwany” – w celu ustanowienia którego partia ta byłaby stworzona. Sporo ludzi boi się wszakże zostania zakwalifikowanymi do tej samej kategorii, do jakiej pachołkowie rządzących elit już zaocznie mnie zasądzili i roztrąbili to po internecie. Jednak tym co mają w tej sprawie jakiekolwiek opory chciałbym uświadomić co następuje:

(I) Żyjące z eksploatowania ludzi elity rządzące będą kontynuowały swe przeszkadzanie w ustanowieniu Partii Totalizmu i we wdrożeniu „ustroju nirwany” z powodów jakie opisałem powyżej w punkcie #A2. Jednak ich motywacje dla tego kontynuowania są wysoce niemoralne, mianowicie wyzysk, zachłanność, utrzymywanie swego bagactwa, wywyższanie się nad innymi, poniżanie biedniejszych od siebie, itp. Są one więc kolejnym przykładem tego co ludzie wyczyniają przeciwko Bogu, Biblii, boskim prawom i przykazaniom, wymogom sprawiedliwości, itp. Jako takim, zwykła prawość nakazuje aby im się przeciwstawiać i czynić odwrotność tego do czego oni ludzi zmuszają i im wmawiają.

(II) Skoro Bóg stworzył do użytku ludzi cudowne zjawisko „nirwany”, byłoby nielogicznym sądzenie iż Bóg NIE chce aby ludzie korzystali z dobrodziejstw nirwany w swoim życiu. Prosta logika więc stwierdza, że podjęcie wysiłków pokojowego i demokratycznego ustanowienia „ustroju nirwany”, który zamiast dotychczasowego „strachu” i „pieniędzy”, dla motywowania do ochotniczego wykonywania ciężkiej „pracy moralnej” stosowałby uszczęśliwianie nirwaną, w sposób oczywisty jest zgodne z wolą Boga. Te więc osoby, które podejmą się trudnego zadania wdrożenia „ustroju nirwany” bazującego na wynagradzaniu totaliztyczną nirwaną, niemal z całą pewnością staną się „żołnierzami Boga” jacy będą wdrażali w życie to co od dawna leży w intencjach Boga.

(III) Nieodwołalnie zbliża się Zagłada ludzkości z lat 2030-tych. Jej nadchodzenie zwolna staje się coraz oczywistrze nawet dla niemal ślepych na to co wokół nich się dzieje. Faktycznie więc wszyscy mamy coraz mniej do stracenia. Wszakże jeśli będziemy kontynuowali dotychczasowe „siedzenie na własnych dłoniach” i nieczynienie niczego, zagłada owa i tak nieodwołalnie nas dopadnie – tak jak już obecnie doskonale widoczne oznaki jej nadchodzenia coraz wyraźniej nam to uświadamiają. Natomiast jeśli podejmiemy próby powołania Partii Totalizmu i wprowadzenia w życie nowego „ustroju nirwany” opartego na zaprogramowanym przez Boga nagradzaniu nirwaną zamiast dotychczasowego zmuszania strachem i pieniędzmi, wówczas mamy jakąś szansę, że zagłada ta będzie albo opóźniona, albo nawet zupełnie odwołana. Nawet zaś jeśli przegramy tę konfrontację o „ustrój nirwany” z pachołkami nadal silnych i dosyć wprawionych w szkodzeniu ludzkości elit rządzących, ciągle pozostanie nam szansa, że przysługiwanie się Bogu wysiłkami wdrożenia Jego intencji, Bóg doceni i celowo nas uchroni przed padnięciem ofiarami nadchodzącej zagłady – tak abyśmy ów nowy bazujący na wynagradzaniu boską nirwaną system organizacji życia społecznego na Ziemi mogli ustanowić zaraz po przejściu owej zagłady.

(IV) Każdy ma możność osobistego sprawdzenia prawdy tego co ja tu twierdzę. Wszakże aby wypracować dla siebie totaliztyczną nirwanę wcale NIE jest potrzebne zezwolenie elit rządzących, koncernów, ani pracowników oficjalnej nauki. Jedyny problem z nią polega na braku warunków w dzisiejszych miejscach pracy i miejscach zamieszkiwania do jej osiągania zawodową lub zarobkową pracą. Dlatego aby ją osiągnąć trzeba albo być niezależnym od pracodawców zmuszających do wykonania określonej pracy we wrogich moralności warunkach i będąc obserwowanym np. przez korporacyjnych psychopatów (patrz adres https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), albo też trzeba pracować w jednym z owych nielicznych zawodów jakie nadal sprzyjają osiąganiu nirwany (np. w zawodzie pielęgniarki). Wszakże po pojawienia się nirwany, każdy kto jej faktycznie i osobiście doświadczy, eksperymentalnie nabędzie pewność prawdy tego o czym ja już dawno temu się przekonałem, mianowicie że dla szczęścia i zaszczytu przedłużania stanu utrzymywania w sobie totaliztycznej nirwany jest się gotowym z wielką przyjemnością wykonywać każdą „pracę moralną” – nawet tę najcięższą, najbrudniejszą, czy przez innych ludzi uważaną za najbardziej haniebną, a także z chęcią spełni się wszelkie znane sobie wymogi jakie generowanie „energii moralnej (zwow)” na nas nakłada. Ponadto, te osoby które wypracują nirwanę dla siebie, staną się wzorcem i przykładem dla wielu innych ludzi – np. jednym z planów Partii Totalizmu utrwalonych w jej statucie jest, aby docelowo wszyscy członkowie jej zarządu bez przerwy utrzymywali się w stanie nirwany. (Jeśli czytelniku wypracujesz dla siebie zjawisko nirwany, NIE zapomnij poinformować mnie o tym radosnym fakcie!) Tyle, że aby sprawdzić efekty nirwany, dzisiejsi nawykli do tzw. „pracy umysłowej”, do fizycznej bezczynności i głównie do oglądania telewizji ludzie musieliby przełamać w sobie dotychczas nabyte lenistwo. To zaś stwarza u nich poważną przeszkodę. Faktycznie też, na przekór faktu iż moja strona internetowa o nazwie „nirvana_pl.htm” istnieje już od 8 maja 2002 roku, dotychczas zaledwie jedna osoba i to relatywnie niedawno zwróciła się do mnie z zapytaniem w sprawie metod jej wypracowania. Kiedy jednak po odłożeniu na bok kilku pilnych zadań straciłem sporo czasu aby doradzić tej osobie w sprawie nirwany, osoba te mnie poinformowała (wbrew moim wyjaśnieniom), że będzie wypracowywała sobie nirwanę poprzez wykonywanie „pracy umysłowej”. Tymczasem praca umysłowa osobie tej daje gwarancję niemożności, zamiast możliwości, wypracowania dla siebie nirwany. Wszakże, jak każdą wiedzę, umiejętność osiągania nirwany warto zaczynać budować w sobie od poznania moich osobistych eksperymentów i doświadczeń z niezdolnością pracy umysłowej do wygenerowania nirwany, oraz od przykładów z Biblii, iż np. o nakarmieniu głodnych i o odzianiu gołych można usilnie myśleć aż dostanie się przysłowiowe „żylaki na czole”, a nadal takim „wyłącznie myśleniem” NIE poprawi się sytuacji tych bliźnich. Aby więc faktycznie ich nakarmić i odziać, trzeba zakasać rękawy i fizycznie wykonać „pracę moralną” ugotowania i dostarczenia im np. jakiejś zupy i faktycznego znalezienia i dania im czegoś nadającego się do odziania. Jeśli więc uważnie przeanalizuje się tego typu przykłady i wyjaśnienia z Biblii, wówczas się odkryje, że „myślenie” i „prace umysłowe” Bóg traktuje jedynie jako uzupełniający i doskonalący dodatek do faktycznie wybranej do wykonywania pracy fizycznej, a NIE jako całkowicie samowystarczalną „pracę umysłową” – co bardzo dobrze ilustruje przykład z wersetów 2:14-18 bibilijnego „Listu św. Jakuba Apostoła”. Warto też odnotować, jak bardzo „praca umysłowa” przykładowo dzisiejszych zawodowych naukowców obserwujących świat ze swoich fotelików z podramiennikami przez grube szyby dobrze klimatyzowanych „wież z kości słoniowej” odseparowała ich od faktycznego życia i od rzeczywistych potrzeb ludzkości, albo odnotować, że np. społeczeństwa mrówek i pszczół doskonale i w zorganizowany sposób wypełniają swe zbiorowe zadania, wcale NIE posiadając ani „polityków” czy „managerów” ani też „pracowników umysłowych”.

(V) Uzyskanie „nirwany” przez indywidualne osoby, a także energiczne podjęcie wdrażania „ustroju nirwany” w całym kraju, byłoby jednymi z najbardziej obiecujących sposobów zainicjowania zarówno obrony indywidualnej jak i obrony grupowej przed padnięciem ofiarami zbliżającego się „Wielkiego Oczyszczenia lat 2030-tych” – tak jak wyjaśniłem to w końcowej części „wstępu” do strony „partia_totalizmu.htm”. Wszakże nadejście na początku 2020 roku pandemii koronawirusa jest kolejnym ostrzeżeniem, że czasu pozostaje nam już coraz mniej. Nawet bowiem jeśli przed tym wirusem ludzie zdołają się wybronić, wcale NIE jest on najgorszym co może jeszcze nadejść. Z drugiej strony zapracowanie na nirwanę, a także wdrożenie „ustroju nirwany”, zostało przez Boga obwarowane aż tyloma wymogami i warunkami, że tylko osoby które będą działały zgodnie z przykazaniami i wymaganiami opisanymi w Biblii odniosą w tym sukces. Podjęcie jednak takich wysiłków bronienia się od nadchodzącej zagłady, Bóg pozostawia „wolnej woli” każdej indywidualnej osoby, oraz każdego kraju – tak jak w Biblii dla miasta Niniwy zostało to opisane w wersetach 10:5-19 z bibilijnej „Księgi Izajasza” oraz 3:4-10 z „Księgi Jonasza”. Dlatego każdej młodej i zdrowej osobie, która ma ku temu warunki i możliwości rekomenduję aby rozważyła próbę wypracowania dla siebie cudownego zjawiska jakie od 2002/5/8 (czyli w 2020 roku już przez około 18 lat) opisuję na stronie o nazwie „nirvana_pl.htm” (szczególnie patrz tam punkty #D3, #D2 i #C6). Wszakże po osiągnięciu nirwany osoba ta mogłaby własnym przykładem zilustrować i potwierdzić innym prawdę tego co tu opisuję w punktach #A1 do #A4, a w ten sposób poprowadzić ich ku dołączeniu do niepotrzebnie i ze szkodą dla ludzkości ignorowanej już przez ponad 14 lat drogi do znacznie doskonalszego od wszystkich innych „ustroju nirwany”.

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #320 jest adaptacją treści punktów #A1 do #A4 z mojej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm” (aktualizacja datowana 17 lutego 2020 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/partia_totalizmu.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/partia_totalizmu.htm
http://gravity.ezyro.com/partia_totalizmu.htm
http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „partia_totalizmu.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „partia_totalizmu_statut.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/partia_totalizmu_statut.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #320, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#319E: Why propulsion systems of the first technical era of humanity and my Cyclic Tables are fundamental for the entire development of human knowledge and technology

2020/02/17

Motto: „And you will know the truth, and the truth will set you free.” (Bible, Verse 8:32 in „John”)

#319E: Why propulsion systems of the first technical era of humanity and my Cyclic Tables are fundamental for the entire development of human knowledge and technology

This post, and also item #J4.1 from the web page named „propulsion.htm”, describes propelling devices of the first „technical era of humanity” illustrated by my „Cyclic Tables for Earth Propulsion Systems” – the most advanced form of which tables is shown as „Table #J4” from the web page „propulsion.htm”. Propelling devices of that era number 1 for their „working medium” use the „circulation of force” generated, for example, by the muscles of humans or animals and passed to these propelling devices through a direct contact and direct force transmission. That era number 1 was initiated still in antiquity with the invention of the first pair of „motor-propulsor” from its first generation of propelling devices that included the mechanism of the motor currently called „crank” (used to this day in traditional rural wells), and the propulsor called „rafting pole” (still used today to push some boats and rafts). To the first generation of the same first technical era also belong the propelling devices of its second „motor-propulsor” pair, which includes the motor called „treadmill” and the propulsor called „wheel”. (Apparently the „wheel” was invented and first used by the ancestors of the Slavs, i.e. by the Sarmats, who were the first in the world to build horse chariots, with help of which they formed a huge empire stretching from the North Sea to the present India. If this is actually consistent with the historical truth, then an anonymous Slav began the technical development of humanity with his wheel, while the „Cyclic Tables” of another Slav, i.e. the author of this web page, will inspire the construction of devices that define possibilities and goals up to the most advanced technical eras of the future development of humanity described in item #J4.6 from the web page „propulsion.htm”, the operation of propelling devices in which eras is to be based on programming potentially intelligent counter-matter.)

God designed the laws, regularities and principles of operation of the first technical era of humanity so foresightedly that they provided cognitive foundations on which next generations of inventors could later build their understanding of basic features, components, laws and repetitive regularities, combining of which into one functional whole, allows to mould every invention of the new propulsion system. So, by using the recommendation of the Bible stating that: „on the confirmations of two or three witnesses every matter must be based” – see item #C5 on my web page named „bible.htm”, the propelling devices of this first technical era provided the „first witness” out of recommended by the Bible at least two „witnesses” on which the development of my „Cyclic Tables” was based. In turn having these Cyclic Tables allows to forecast designs and principles of operation of propelling devices of the entire future technical development of humanity – i.e. forecast all propelling devices illustrated in „Table #J4ab” from the web page „propulsion.htm”.

And so, this first technical era, which was the first witness out of these at least two witnesses recommended by the Bible, revealed to us that there are two different types of propelling devices, namely there are „motors” which generate relative motion of some parts of a given machine in relation to other parts of a machine (e.g. consider „crank” or „treadmill”), and there are also „propulsors” that generate absolute motion of entire objects in the surrounding environment (e.g. consider a „rafter pole” or a „wheel”). It also revealed that the most basic component of every propulsion system is its „working medium” – which in this first era was the „force” of a direct tactile impact generating „propelling motion”. These two types of propulsion systems invented in a given technical age (i.e. „motor” and „propulsor”) always form twin pairs of „motor-propulsor” – which consist of one „motor” and one „propulsor”, both of which use the same „working medium” and the same principle of operation. Each propelling device must also have spaces (or a space) in which two different transformations are carried out, i.e. it must have a „working medium generator” (in the first technical era, the simplest of such generators were muscles of a human or an animal) in which „something” is transformed into that „working medium”, and must also have a „working space” in which this „working medium” is transformed into „propelling motion”. Depending on what physical phenomenon in a given propelling device transforms into a „working medium”, in each technical era as many as three generations of propelling devices can be built. For example, in the first technical era and its first generation of propulsion systems, such a phenomenon was a direct touch which the muscle energy transformed into a driving force (e.g. in „crank” or „treadmill”). In the second generation of the first era the driving force was generated by the phenomenon of inertia (e.g. in the „potter’s wheel” or in the „flywheel”). In the third generation, the driving force was generated by the phenomenon of internal energy (in that first era – the energy of elasticity, e.g. in the „inertial drill”, „catapult”, „spring from clocks”, or in „ball”). In each of these three generations as many as two „motor-propulsor” pairs could be built, in the first of which „working medium generator” was separated from the „working space”, while in the second pair both spaces were connected with each other.

The propelling devices of the first technical era of humanity were the „first witness” which provided the empirical „confirmation”, which each one of us received from God, and which revealed to us these attributes, components, laws, repetitive regularities, etc., that are essential for each propelling device. After inspiring people to implement inventions of the first technical era, which allow everyone to understand these features, components and repetitive laws-regularities of any propelling device, God inspired next generations of inventors to provide the „second witness” which supplied additional „empirical confirmations” revealing and confirming features, components, laws and repetitive regularities of earth propelling devices. As this „second witness” acted the propelling devices from the next „second technical era of humanity”. So this second technical era provided the humanity with „empirical confirmation” that the above described features, components, laws and repetitive regularities required in the implementation of Earth’s propelling devices, are regularly repeated in the inventions of propulsion systems from every subsequent technical era of humanity. Therefore, the second technical era of humanity also confirmed with its empirical feedback, amongst others, the correctness of attributes, components, laws and repetitive regularities which I detected with my theoretical analyzes (and later described with my Cyclic Table for Propelling Devices) already in the first technical era of humanity. In turn having such a second (reaffirming) empirical confirmation, according to the instructions contained in the Bible and stating that „every case must be based on the credentials of two or three witnesses” (see item #C5 on my web page named „bible.htm”), opened to all of us the insight into the future, which me personally allowed to forecast over time the described in more detail in subsections #J4.1 to #J4.6 from the web page „propulsion.htm” and in entries #319E to #309E to blogs of totalizm based on content of these items #J4.1 to #J4.6, all kinds of propelling devices that still await for humanity to build them – thus fulfilling God’s far-sighted plans. This „second technical era of humanity”, confirming the features, components, laws and repetitive rules that govern the formation of subsequent inventions of propelling devices of all future technical eras, is described in item #J4.2 of the web page „propulsion.htm” and also in post number #317E to blogs of totalizm (the text of which post can be found, amongst others, in „volume S” of my publication [13] available through the web page named „tekst_13.htm”).

The biggest problem for my working out the construction and principles of operation of subsequent technical eras that would follow after this second technical era, was the determining what working mediums and what laws related to propelling devices would govern the eras numbered three to six. This is because God gave us just one more clue regarding these propelling devices of the future, i.e. He gave us the invention of the „electric motor” of 1836 – which invention initiated the „third technical era of humanity”. However, this invention proved that in the third and higher technical eras of humanity, as working mediums will NOT be used any form of physical matter – various laws and interactions of which matter formed the propelling devices of the first and second technical eras. The electric motor revealed that in the third technical era the working medium will already be immaterial magnetic interactions. So again, regardless of everything revealed to us by the first and second technical eras from my Cyclic Table for Propelling Devices – this time as a whole providing also the superior type of the „first witness” from a completely different, already futuristic „knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure”, we also needed another, more superior „second witness” from the same futuristic „knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure” which would reveal to us further working mediums and further laws governing over the development of propelling devices other than already known to us first to third technical eras, i.e. which would reveal details of the fourth to sixth eras. This superior „second witness” was provided by my scientific Theory of Everything of 1985 – after all, it opened for me a window and an insight not only to the future of humanity, but also to the entire universe: I hope that this my window to the future and to the universe will soon become also available to all people, „if” and „when” the dissemination of my scientific Theory of Everything of 1985 and the truths derived from it ceases to be secretly blocked for „political reasons” which I briefly described in items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. This my Theory of Everything of 1985 clearly indicated „what working mediums” and „what laws” will govern over the principles of operation and designs of propulsion systems built in the fourth to sixth technical eras of humanity. After all, this my Theory of Everything explained that the universe that surrounds us consists of three (3) different worlds. Only the first (1) and most primitive out of them is our „physical world” filled with matter. Mutual interactions and laws of this matter from our physical world provide working mediums and principles of operation only for propelling devices from the first and second technical eras. However, my Theory of Everything of 1985 (for details see descriptions of it from the web page named „dipolar_gravity.htm”) revealed also that behind the dimension and direction „into-depth” from our physical world is hiding (2) another four-dimensional world, which my Theory of Everything calls the „counter-world”. In turn a unique intelligent substance that fills this counter-world, which displays properties opposite to the attributes of matter from our world, and thus which I named „counter-matter”, forms invisible from our world circulations that people know under the name „magnetic fields”, while the interactions between which and the phenomena to which they are subjected, provide the working medium and laws governing the development of our propelling devices of the third technical era. In turn, because the „first and second witnesses” (i.e. the first two technical eras from my Cyclic Table for Propelling Devices) have already revealed to us that every world of the universe provides working mediums and principles of operation for two subsequent technical eras of humanity, this counter-matter from the counter-world will provide working mediums and principles of operation NOT only for the „third technical era of humanity”, but also for the next „fourth technical era of humanity” – which is described in item #J4.4 of the web page „propulsion.htm” as well as in entry number #313E to blogs of totalizm most readily available via the „volume S” of the publication [13] disseminated through the web page named „tekst_13.htm”. However, the propelling devices of the fourth technical era will differ by several unique features from the propelling devices of the third technical era (to which third technical era belongs, among others, the already existing „electric motor”, and will also belong my inventions of the starship named Magnocraft and its propulsor named the Oscillatory Chamber. For example, in this fourth technical era, and in eras higher than it, all propelling devices will already operate on the principle of „perpetual motion”. As such, they will NOT require an external energy supply or fuel supply – just like the supply of energy or fuel still require propelling devices of third era that use magnetic fields as their working mediums. In addition, fourth-era propelling devices will continue to use phenomena and laws persistently unrecognized and rejected by our „official atheistic science” and manifested only through the interactions of counter-matter with our physical matter – e.g. the phenomena and laws indicated by my scientific Theory of Everything of 1985 blocked for „political” reasons although already described in numerous publications (e.g. in my Polish monograph [12] and in my English monograph [1/5]), means phenomena such as „Telekinetic Effect” and „reversible software time” enabling people e.g. to travel through time and to achieve an infinitely long life. From the first two eras of the next, more superior type of „first witness” (which this time is my entire Cyclic Table for Propulsion Systems) we already know that only the first technical era driven by the principles and laws of a given world is always based on phenomena and laws that create effects which are visible and detectable by human senses (e.g. is based on tactile force interactions from propelling devices of the first technical era, and on force interactions between magnetic fields in propelling devices from the third technical era). In turn the second technical era driven by a given world is already based on phenomena and laws that are detectable only to human intellects and to logical deductions (e.g. based on dynamic pressure, jet, internal energy, etc.). Hence the principles of operation and laws that will support the operation of propelling devices from the fourth technical era (e.g. the telekinetic effect, or reversible software time) are also NOT detectable by our senses, although humans are able to detect them and describe with the inquisitiveness of their intellects and logical deductions. Of course, my scientific Theory of Everything of 1985 did NOT finish on this fourth technical era its indications as to what working mediums and principles of operation the future propulsion systems will use. After all, according to it, in the memory of intelligent counter-matter hides yet another, third (3) world in turn, which is also a natural component of the universe, and which my scientific Theory of Everything of 1985 calls the „virtual world”. In this third „virtual world” are contained programs that govern over the behaviour of counter-matter, while because counter-matter rules over the behaviour of matter from our world, these programs also govern everything that is manifested in our physical world. (This is why the superior being known to us under the name God, is a kind of self-aware program living in memory of counter-matter from this „virtual world” – as I explained it in item #A0 of the web page named „god_proof.htm”.) So these programs from the „virtual world” provide principles of operation and laws that define propelling devices from the last two technical eras of humanity, i.e. from the fifth and sixth eras described in items #J4.5 and #J4.6 of the web page „propulsion.htm” as well as described in posts #311E and #309E to blogs of totalizm that are based on these items #J4.5 and #J4.6. Of course, to all-powerful propelling devices from these two highest technical eras of humanity also apply all manifestations and laws which previously revealed to us the superior „two witnesses”, i.e. revealed to us the superior first witness in the form of my Cyclic Table for Propulsion Systems (treated as one whole), and revealed to us the superior second witness (completely independent of this Cyclical Table) in the form of my scientific Theory of Everything of 1985 – unfortunately, the benefiting of other people from numerous truths of my groundbreaking Theory of Everything is still secretly blocked due to the petty motives of considerable proportions of present people and powerful institutions – as I explained this in short items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”.

The previous paragraph explaining „which witness”, as well as „what” and „how” indicates to us what will be the working mediums, principles of operation and laws governing over the development of propelling devices of the distant human future from all six technical eras, also reveals to us some additional and more superior out of these laws and regularities that apply to human propulsion systems, which laws and regularities complement and extend with themselves a set of laws (I) to (V) described in item #J4.3 of the web page „propulsion.htm”. Let us specify here what state these further (superior) laws and regularities for propulsion systems. Here are the wordings in which their content can be expressed (of course, this content could also be expressed with other wordings, but its meaning would still remain the same):

(1) My scientific Theory of Everything of 1985 (i.e. the theory most widely described on two web pages named „dipolar_gravity.htm” and „1985_theory_of_everything.htm”) allowed me to determine that each one out of the three worlds that make up the entire universe, i.e. (1) our „physical world”, as well as (2) the „counter-world” (through appropriate pre-programming of behaviours of the substance of which called „counter-matter” God created our physical world), and (3) the „virtual world” (i.e. a separate world contained in the memory of potentially intelligent „counter-matter” in which God lives and our souls reside), provides working mediums, phenomena, and principles of operation for propelling devices forming one pair of technical eras of humanity. Thus in total, all these three separate worlds of the universe allow the humanity to build propelling devices belonging to as many as six subsequent technical eras. Each subsequent of these six eras will consist of propelling devices with ever greater powers and capabilities, but their construction will impose increasingly higher demands on people in the areas relating to God, morality, philosophy, science and nature. (Meeting these requirements will most probably only be possible „if” and „when” inventors and researchers working on these propelling devices of the future, as well as politicians, accept the truth of the Bible and the recommendations of my philosophy called Totalizm – the one spelled with „z”, as well as findings of my scientific Theory of Everything of 1985, for example, accept and start to implement everything that I explained in items #D3 and #F1 and in (11) from item #G1 of my web page named „nirvana.htm”, and in items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. In other words, to meet these requirements, and thus to build these powerful propelling devices of our future, will certainly NOT be able the lying and completely deviated the present „official atheistic science”, nor today’s ruling elites – the level of corruption and ignorance of which makes them unable to accept the statements of my scientific Theory of Everything of 1985, nor my philosophy of totalizm.)

(2) Substances, phenomena and laws in force in each of these three separate worlds existing in the universe, provide working mediums and principles of operation, and also define constructions, etc., for as many as three pairs of such technical eras of humanity. Therefore, the first pair of these eras, i.e. the first and second technical era, based their working mediums, principles of operation, constructions, etc., on substances, phenomena and laws in force in our „physical world”. The second pair of these eras, i.e. the third and fourth technical eras, are to base their working mediums, principles of operation, constructions, etc., on substances, phenomena, and laws in force in (2) the „counter-world”. In turn the third pair of these eras, i.e. the fifth and sixth technical era, are to base their working mediums, principles of operation, constructions, etc., on programs, laws, and actions in force in (3) the „virtual world” contained in the memory of potentially intelligent counter-matter.

(3) Each technical era of humanity making up a given pair of eras – the working mediums, principles of operation, constructions, etc., of which era is defined by substances, phenomena and laws in force in each of these three separate worlds existing in the universe, drastically differs in possibilities, principles of operation and phenomena used in the second era of a given pair of eras. This is because the first of both eras of a given pair, bases its principle of operation and construction on a primitive group of phenomena whose existence and work are detectable to human senses. In turn the second of both eras of a given pair already bases its principle of operation and construction on a more hidden group of phenomena, the existence and work of which are NOT detectable to human senses, but which can be investigated by human intellects and by the power of logical deductions.

(4) The unknown yet to the official atheistic science laws and phenomena which in (2) a „counter-world” – that is different than (1) our physical world, define the working medium, principles of operation, and design of propelling devices of the third and fourth technical eras from the distant future of people, already now indicate to us various findings resulting from my scientific Theory of Everything of 1985. These laws and scientific phenomena my scientific Theory of Everything of 1985 recommends to develop logically from the „postulate of contradiction of attributes and phenomena from substances existing and occurring in the counter-world to attributes and phenomena of substances existing in our physical world”. Thus, for example, the existence of the phenomenon which I named the „Telekinetic Effect” reveals to us the attribute of counter-matter which is the reversal of the inertia from our physical world, and which I called the „self-mobility”. In turn attributes of a kind of time artificially pre-programmed by God, which my scientific Theory of Everything of 1985 calls the „reversible software time” (i.e. the time in which people and all living beings grow old, and thus which will allow to build „time vehicles”), in many of its manifestations will be opposite to the manifestations of the natural time of the universe, which my Theory of Everything named the „irreversible absolute time of the universe”.

(5) Unknown to the present official atheistic science laws and phenomena which in a „virtual world” different from our physical world define the working medium, principles of operation and construction of propelling devices of the fifth and sixth technical era from the far future of people, also already now indicate to us various findings of my scientific Theory of Everything of 1985. These laws and phenomena the the scientific Theory of Everything of 1985 recommends to develop logically from the „postulate of similarity of work of programs contained in counter-matter to the work of software in human computers”. More information about these programs contained in counter-matter, readers can find in items #J4.5 and #J4.6 from the web page „propulsion.htm”, and also in item #A0 from my web page named „god_proof.htm”.

(6) Each subsequent technical era of humanity allows to build propelling devices with power many times more powerful than propelling devices from the preceding era – thus starting from the propulsors of the third technical era, the propelling devices that will be built for them after falling into hands of present morally immature individuals would be able to destroy or enslave a larger part of humanity. Therefore, the building of subsequent propelling devices that are more advanced than the „electric motor” imposes new moral requirements on every citizen of humanity which new requirements are increasingly higher from these accepted at present. Thus, the construction of these devices must be preceded either by establishing a political system that is different and much better than all present political systems (e.g. preceded by the political system described in items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”), or be preceded by the „Great Purification of Humanity” which has been announced for a long time by the Hopi Indians while described in item #H1 from my web page named „2030_uk.htm”.

(7) Generating, learning, or accepting knowledge that allows building propelling devices from eras higher than the highest era the propelling devices of which are already being built on Earth, is impossible for people with a level of morality that is lower than the level of power of these propelling devices. For these reasons, either humanity voluntarily (and quickly and democratically) will start implementing the political system based on the „totaliztic nirvana” and thus incomparably more moral than the current capitalism and communism, which new system I described in items #A1 to #A4 of my web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and in item #F1 from my web page named „nirvana.htm”, or from around the year 2030 will come to Earth the events illustrated with a free Polish-language YouTube video entitled „Zagłada ludzkości 2030” from the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (the indications of which events are already manifested on Earth), which most probably will kill all, or most, of immoral people who are an obstacle to introducing on Earth an incomparably more moral system than capitalism and communism, and hence the disappearance of which people will open for the humanity the opportunity to improve the system and build propelling devices from eras higher than the era presently used, and open the opportunity to release currently blocked the moral, conscious, and civilizational growth of future people, which growth is to eventuate from having and using by them all these powerful and advanced propelling devices.

On the basis of above laws and regularities, after the complete development of the propulsion devices of the first and second technical eras, and after developing and publishing the principles of operation and construction of propelling devices still not built by people from the next, third technical era of humanity, in my free time I analyzed and synthesized further propelling devices that my scientific „Theory of Everything of 1985” (i.e. this my Theory of Everything, the dissemination of which around the world is secretly blocked until today, means for 35 years) indicated that God certainly designed them for the use by humanity. As a result of these analyzes and synthesizing, with the elapse of time I completed the propelling devices that make up the entire present Cyclic Table already containing the most important motors and propulsors from all six technical eras of humanity – which I showed in „Table #J4” from the web page „propulsion.htm”. After completing it, the turn was for philosophical inquiries into what makes my Cyclic Tables and my scientific Theory of Everything of 1985, capable of showing to me numerous laws, principles of operation and the creative essence of inventions and scientific discoveries that go far into the human future. These philosophical inquiries resulted in the discovery in both my Cyclic Tables and in my scientific Theory of Everything of 1985, an unique intellectual structure contained in them, which can be named the „knowledge-creating chain-shaped discovery structure” or the „knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped discovery structure”. In turn my discovery of the existence of such unique structures, allowed me to define and describe what in the philosophical sense are my Cyclic Tables and my scientific Theory of Everything of 1985. So it is time to provide here the definition of the Cyclic Tables and brief descriptions of both these my most groundbreaking scientific discoveries (the broader descriptions of my scientific Theory of Everything of 1985 are provided on a separate web page named „1985_theory_of_everything.htm”).

(My definition of the Cyclic Table:) The „Cyclic Table for Propulsion Systems” is the representation of the one-dimensional intellectual „knowledge-creative chain-shaped discovery structure” useful in processes of forecasting and inventing the principles of operation of any new inventions and discoveries, while developed specifically for the laws and regularities existing in human propelling devices which were intentionally pre-programmed by God into just such a structure (e.g. useful in processes of inventing new propulsion devices), which the „knowledge-creative chain-shaped discovery structure” has this important feature that if one of its links is worked out correctly, then the repetitive laws and regularities which God has encrypted in that link, and which our research is to reveal to us, allow us to also work out the link following it, and at the same time to confirm and increase the perfection and truth of the links preceding it, which in turn allows us to work out a further link, etc., etc. Further features and descriptions of this „knowledge-creative chain-shaped discovery structure” I am trying to explain in the entire „part #D” from my other web page named „1985_theory_of_everything.htm”. For example, one of such key attributes of this intellectual structure is, that each subsequent link in the knowledge-creative chain-shaped discovery structure confirms back the correctness of links preceding it, and thus confirms the correctness of regularities and laws which are inscribed in all these links.

In other words, my Cyclic Tables and other intellectual creations representing these „knowledge-creative chain-shaped discovery structures” (e.g. my „Theory of Everything of 1985” or „Mendeleev’s Table”) are like non-mathematical similarities of „sequences of numbers” about which we learn from mathematicians, and for which if we discover at least two of their elements, then our knowledge, experience and logical deductions are able to work out the repetitive laws and regularities that later will reveal to us all elements of an entire given sequence.

By representing a one-dimensional „knowledge-creative chain-shaped discovery structure” faithfully reflecting the repetitive regularities that God encrypted into everything He created, my Cyclic Tables can be built for virtually everything that God has created. For example, to date I have already developed „Cyclic Table for Epochs in the History of Humanity” – which is shown as „Table #J1a” from this web page, and „Cyclic Table for the Theory of Superior Beings” – which is shown as „Table #J1b” from this web page. Only a chronic lack of time prevents me from developing also a whole array of such tables in the next more neglected or falsely formulated by the „official atheistic science” areas of human knowledge. I have also a duty to emphasize that the commonly known the Mendeleev’s Table (known also as the „periodic table of elements” – see the address: https://www.google.com/search?q=Mendeleev%27s+Table+of+elements ) is also one of such „cyclic tables” containing in itself the designed and already implemented by God and detected by the human researcher such „knowledge-creative chain-shaped discovery structure”. Interestingly, my first Cyclic Table published back in 1976 turns out to actually represent and contain only one (i.e. the first one I discovered) of the countless componential structures of another multidimensional „knowledge-creative chain-shaped discovery structure” which is contained in my scientific Theory of Everything of 1985 – that is, in the theory discovered, refined and published 9 years after my first Cyclic Table was published.

I should add here that the brilliant logic, symmetry, correctness and intelligence which are displayed by the content of each „knowledge-creating chain-shaped discovery structure”, means NOT only by those structures which are contained in my Cyclic Tables of 1976 and in my scientific Theory of Everything of 1985, but also in the Mendeleev’s Table (also known as the „periodic table of elements”), undeniably prove that these structures could NOT have arisen through ordinary „coincidences” or by „accident”, and they had to be deliberately designed by someone with superior knowledge and power over the laws and works of our physical world. As such, these structures contradict the false claims of present „official atheistic science” that our entire physical world and our entire life arose as a result of a series of „coincidences” such as „big bang” or „evolution”. These structures clearly indicate that everything that we see and perceive with our senses, was created as a result of an extremely wise and far-sighted design of the overly intelligent „being in the form of a program residing in counter-matter”, which supreme being we call God. In other words, both the truths expressed by my Cyclic Tables of 1976 and my scientific Theory of Everything of 1985, as well as by Mendeleev’s Table, provide further indisputable empirical evidence for the existence of God, which evidence further broadens the large body of evidence that I described in items #G3 and #G2 from my web page named „god_proof.htm”.

While explaining here that my Cyclic Tables of 1976 are only one-dimensional components of the multidimensional scientific Theory of Everything that I formulated 9 years after formulating these Cyclic Tables, unfortunately I have to warn the reader here that my scientific Theory of Everything of 1985 is very difficult to find on the internet for „political reasons” which I briefly explained in items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, while I am expanding with more detailed descriptions in item #F1 from my web page named „nirvana.htm”. In turn having difficulties with finding it, present people are NOT able to learn about its huge knowledge and creative potential and about countless benefits that the humanity is able to accomplish if people learn this theory and accept it. The problem with finding this my theory is that some hostile to truth but powerful institution with global influence has secretly but effectively blocked its dissemination already for 35 years. For example, despite my countless attempts to publish it in scientific journals, always my efforts of publishing it was intentionally thwarted. In turn, although I managed to publish it on the internet, someone intentionally blocks it from being linked to by internet search engines. In turn because of such blocking of its dissemination on the internet under the commonly known name the Theory of Everything – see the address https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything , it must be disseminated under the first name that I gave to it at the time of its discovery and publication in 1985, i.e. under the name of the „Concept of Dipolar Gravity” (see the address: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ) – which tells nothing to people interested in reading about the scientific Theory of Everything, thus which in the present era of „information overload” (see the web address https://www.google.com/search?q=information+overload ) almost completely prevents it from being learned by those interested in it – means who, while seeking the knowledge about the scientific Theory of Everything, have neither time nor energy to browse the entire internet in order to check whether this theory is NOT by any chance described somewhere under a completely different name. (For details of the shocking history of my scientific Theory of Everything of 1985, see two web pages describing these details while named „dipolar_gravity.htm” and „1985_theory_of_everything.htm”).

The reason why my Theory of Everything of 1985 also includes my Cyclic Tables of 1976, is that, unlike the one-dimensionality of my Cyclic Tables, my Theory of Everything contains an almost infinite number of multidimensional „knowledge-creating chain-shaped discovery structures” illustrating all the creative intentions of God, while contained in them are numerous knowledge-creative motive forces for making an infinite number of discoveries and inventions – including e.g. discoveries of all my Cyclic Tables that I have worked out so far and that I could develop if I had the required amount of time. As such, my scientific Theory of Everything of 1985 is even more important for the progress of our civilization than described on this post (and in item #J4.1 of the web page „propulsion.htm”) my Cyclic Table for Propulsion Systems – see the web page https://www.google.com/search?q=Tablica+Cykliczności+dla+Napędów+Ziemskich . What a pity that self-interest and pettiness of some powerful institutions on Earth has been effectively preventing for about 35 years the verification of merits of this scientific Theory of Everything of 1985 by the collective wisdom of all interested people, as well as the verification of a large number of other groundbreaking discoveries, which these institutions do NOT allow to disseminate around the world under commonly known names. Examples of such blocking that prevent the submission of my Theory of Everything and other discoveries to be verified by the collective wisdom of all interested people, I documented and illustrated with evidence, among others, in the caption under „Fig. #E3c” from my web page named „sabotages.htm”, in item #A1 from his web page named „evolution.htm” and in post number #316E to blogs of totalizm based on that item #A1, in the „introduction” to my web page named „1985_theory_of_everything.htm”, in items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, and in several yet other publications. (As verifiable by everyone example of this blocking of access to my research results, one can enter the keywords Theory of Everything into any Internet search engine, e.g. to https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything – to see how much information about my scientific Theory of Everything of 1985 he/she will receive in response; then use the same keywords in available only for the use of the „few people knowing” the command for so-called „custom search” (let us hope that since it was published, this command by some miracle is still going to work) of the following form: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything – to see how many sources of information about my Theory of Everything of 1985, search engines actually have – only that in citations from each of these sources they still intentionally delete the key words Theory of Everything, which deleting in turn blocks even stronger this theory from being disseminated around the world.)

In the Cyclic Table for Propelling Devices described here, each of the subsequent links of the „knowledge-creating chain-shaped discovery structure” contained in it, is represented by another and new „technical era of humanity” in which the entire human activity is driven by a new and increasingly advanced type of „working medium” and by the propelling devices using this medium. In turn every new such type of devices for providing propelling uses, have not only a completely new working medium, but also a new principle of operation, construction and other technical elements – but the laws, repetitive regularities and interdependencies describing these elements for each technical era remain the same. As a result, when I was able to construct the first such a Cyclic Table (i.e. to construct the Cyclic Table published in 1976 in the article „Teoria rozwoju napędów” meaning „Theory of propulsion development” from the Polish Journal „Astronautyka”, No 5/1976, pages 16 to 21), then like a kind of mythological „Ariadna’s thread” it led me to a gradual forecasting, discoveries and descriptions of propelling devices from all six technical eras of humanity which God designed for Earth. Key propelling devices that make up all these six technical eras of humanity are described in items #J4.1 to #J4.6 of the web page „propulsion.htm” and also in posts #319E to #309E to blogs of totalizm based on these items. In this post I described only propelling devices from the first technical era.

Let us sum up the above results of my scientific research, which has been going on for over half a century. (Note that this research I was forced to call my „scientific hobby” only to minimize the notorious persecution, removals from work, harassment, mockery, preventing of publishing, blocking, sabotages, etc., which because of me carrying them out were served to me from a large proportion of both: my superiors and other scientists.) And so, I managed to discover two „knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped discovery structures”. The first of these was the „Cyclic Table” described also here, which since its first publishing in 1976 (means almost 50 years ago) I have been constantly describing in various publications. The newest and most complete description of the Cyclic Table include the web page named „propulsion.htm” – which briefly summarizes the overview of so-far developed knowledge about the Cyclic Tables, and also include another web page named „free_energy.htm” – which is entirely devoted to the description of already existing devices of the fourth technical era operating on the principles of „perpetual motion” (described also in item #J4.4 from the web page „propulsion.htm”). In addition, the Cyclic Table is also described, among others, in chapter B from volume 2 of my monograph [1/5]. In turn second similar such „knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure” turned out to be my scientific Theory of Everything of 1985, which in the meantime became the first and still the only scientific Theory of Everything that exists on Earth (only that a „smoke screen” and blocking created by someone hides it from being accesses by interested researchers). In a general way and as a whole, this second „knowledge-creating, invention-motivating, chain-shaped structure” developed by me, taking the form of the scientific Theory of Everything of 1985, I have also published in a whole series of my publications, including web pages named „dipolar_gravity.htm” and „1985_theory_of_everything.htm”, as well as in volumes 4 and 5 of my newest monograph [1/5]. In turn the fragmentary results of my research, the success of which I obtained due to the guidelines resulting from this my scientific Theory of Everything of 1985, I described in practically every publication I have – even in such publications seemingly unrelated to this theory, as item #C6 from my web page named „nirvana.htm” presenting my conclusions about the possibility of effective healing of „illnesses of soul” called „depression” by generating „moral energy” through performing the so-called „moral work”, or like item #F11 from the web page named „soul_proof_pl.htm”, which by using an example of one among these „illnesses of soul” known today as „foreign accent syndrome” (see the address https://www.google.pl/search?q=foreign+accent+syndrome ) generally describes „illnesses of soul”, their attributes, and also an explanation why today’s „official atheistic medicine” is unable to heal them with its materialistic methods, as well as what different approach should help in the healing them.

* * *

P.S. Here is a reminder of the latest version of my „Cyclic Table for Propulsion Systems” repeated from „Table #J4a” of the web page named „propulsion.htm”:
Table #J4a (Cyclic Table for Propulsion Systems)


Fig. #J4.1a: It is worth knowing that since 2020/2/14 there is available in youtube.com a 35-minute free film entitled „Future Propultions”, which illustrates the most important features, principles of operation and designs of the main propelling devices from all six technical eras of humanity described in items #J4.1 to #J4.6 of my web page named „propulsion.htm” and described also in posts #319E to #309E to blogs of totalizm. We created this film together with my friend Dominik Myrcik, who completed it excellently due to his high graphic talent and the skilful use of computer animation techniques. Thus the propelling devices of the human distant future are illustrated on the film as if they already existed and worked, and were just used by the humanity to implement their powerful abilities now considered almost bordering on miracles. The action of some fragments of the film was located on different planets and on other star systems. Regardless of the direct running of this film from the address https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak – one can also watch it via my web page named „djp.htm”, with which I linked all the films and videos available on youtube.com, in the creation of which I personally participated (hence about which I can be sure that they do NOT distort truths established as a result of my research). Since this film has three language versions, namely: English (entitled „Future Propultions” and available from the address: https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ), German (entitled „Antriebe der Zukunft” and available from the address: https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ), and Polish (entitled „Napędy przyszłości” and available from the address: https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) – all three versions of which film are linked from abovementioned my web page named „djp.htm”, this highly meaningful and educational free film can and should be recommended to all friends who know any among these three languages – thus raising international knowledge, recognition and prestige of the Polish scientific thought. (Click on the above starter of this film to watch it.)

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post #319E (in English) is an adaptation of item #J4.1 from my web page (also in English) named „propulsion.htm” (updated on 25th of February 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #319E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 319) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk