#333: Poprzez zgodne odczytanie przytoczonej tu „modlitwy budzenia się” z uwagą, zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem spełnienia się spróbujmy razem błagać Boga o ochronę i pomoc w tym co już wkrótce nadejdzie

2021/03/30

Motto tego wpisu #333 o numerze przełamującym zło nosiciela 666: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.” (Biblijne wersety: Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25.)

W1. Piękno i mądrość słów wybranych modlitw:

Podobnie jak słowa poematów mogą być zarówno piękne jak i mądre, również istnieje wiele modlitw o pięknych i mądrych słowach. Dzięki internetowi obecnie możemy szybko i łatwo je wyszukiwać. Mi osobiście najbardziej imponuje mądrość życiowa zawarta w początkowej części angielskojęzycznej modlitwy z 1951 roku autorstwa niejakiego Reinhold Niebuhr, upowszechnianej pod nazwą The Serenity Prayer (patrz https://www.google.com/search?q=god+grant+me+the+serenity ) – co na język polski jest tłumaczone jako modlitwa o pogodę ducha (patrz https://www.google.pl/search?q=modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha ). Piękne i mądre jej słowa stwierdzają: „Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego” (w angielskim oryginale: „God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference”). To właśnie z uwagi na mądrość i piękno tych słów, modlitwę ową adoptowali za swoją Anonimowi Alkoholicy (patrz https://www.google.pl/search?q=modlitwa+o+pogod%C4%99+ducha+anonimowego+alkoholika ). Oczywiście, faktycznie to powyższa „modlitwa o pogodę ducha” stanowi streszczone pięknymi słowami zestawienie najważniejszych celów modlenia się wyrażonych w najróżniejszych wersetach Biblii.

Z treści Biblii mi osobiście ogromnie imponuje swoją mądrością modlitwa spisana w wersetach 6:9-13 z biblijnej „Ew. w/g św. Mateusza”. Nam ona zwykle jest znana pod nazwą „Ojcze nasz …”. Katolicka „Biblia Tysiąclecia” przytacza takie jej słowa: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! Oczywiście, słowa te są tłumaczeniem słów oryginalnej Biblii, stąd odmienne Biblie mogą tłumaczyć je nieco inaczej. Także kiedy w czasach mojej młodości uczyliśmy się katolickiej wersji tej modlitwy na lekcjach katechizmu przygotowującego nas do pierwszej komunii świętej, jej słowa wówczas też były nieco odmienne (można powiedzieć, że używały bardziej „staroświeckiej” polszczyzny, co nieco zmieniało znaczenie jej treści – np. rozważ dawne słowa „bądź wola Twoja, jak w niebie tak i na ziemi” o znaczeniu wyjaśnianym w punkcie #J2.7 strony „smart_tv.htm”, używane wówczas zamiast obecnych słów „niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie”). Odnotuj, że tamte dawniejsze jej słowa zawierały w sobie bardzo istotną wiedzę (np. że aby unikać wypaczeń, upadku i zagłady ludzie we wszystkim powinni kopiować rozwiązania wypracowane przez Boga) mądrze nimi zakodowaną przed zbyt łatwym jej rozszyfrowaniem przez leniuchy, nieroby, nieuki, niedowiarki, czy karierowicze wszelkiej maści – tak jak opisuje to (1b) z punktu #H1 strony „2020zycie.htm”, która to wiedza z podanej powyżej nowej wersji, niestety, uległa usunięciu (intrygujące, że to powtarzalne usuwanie istotnej wiedzy i rekomendacji z nowoczesnych tłumaczeń Biblii wygląda jakby było celowo przez kogoś wprowadzane i skrycie koordynowane).

W kulturze angielskojęzycznej, w tym i w NZ, bardzo powszechna jest krótka modlitwa zmawiana przed posiłkiem, do której referuje się tam jako do saying grace (patrz https://www.google.com/search?q=saying+grace ). Kiedyś w Polsce także ją powszechnie zmawiano, np. pamiętam jak zawsze zmawiał ją mój wyjątkowo religijny dziadek Edward Dzieciątko. Znana jest ona pod nazwą „modlitwa łaski przed posiłkiem” (patrz https://www.google.pl/search?q=Modlitwa+%C5%82aski+przed+posi%C5%82kiem ). Faktycznie to każda rodzina a nawet każda osoba może mieć własną jej wersję. Przykładowo, jej słowa ktoś anonimowo ułożył w następujący wierszyk jaki znalazłem w internecie:
Boże, dzięki Ci składamy,
za to co spożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz,
bądź pochwalony za to, co nam dajesz.
Amen!

Takie modlitwy zawierające piękne słowa i mądre myśli zwykle trzeba zmawiać poprzez ich czytanie. Wszakże oprócz kilku z nich zmawianych najczęściej, jak „Ojcze nasz” czy „modlitwa łaski przed posiłkiem”, słów większości nie pamiętamy na codzień. Kiedy zaś nagle o coś się modlimy, sami musimy układać słowa opisujące to o co się modlimy w miarę jak słowa te wypowiadamy. Jednak wcale to NIE oznacza iż Bóg wówczas nas nie słyszy. Wszakże, jak to ujawnia nam werset 15:3 z „Księgi Przysłów” stwierdzający: „Na każym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują” – którego prawdę i działanie wyjaśniłem w (a) z punktu #H3 mojej odmiennej strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm”, dzięki stworzeniu wszelkiej „materii” naszego świata fizycznego z „wirów” niezależnie żyjących męskich i żeńskich „Drobin Boga” (patrz #K2 ze strony „god_istnieje.htm”) jakie formują sobą jakby indywidualne żyjące „komórki ciała Boga”, owe zawarte w każdej z tych Drobin Boga oczy (a także uszy) naszego Boga, są obecne we wszystkich miejscach świata, a nawet w ciałach nas samych. Stąd Bóg zawsze słyszy każdą naszą myśl i widzi każde nasze poruszenie. To dlatego rodzajem modlitwy staje się także wszelkie nabożne myślenie o Bogu w jakiejkowiek chwili. Kiedy zaś swe myśli lub mowę układamy w formę zmawianej modlitwy, wówczas bez względu na to jakimi słowami jesteśmy w stanie ją wyrazić, czy skąd słowa te zaczerpnęliśmy, ciągle Bóg ją rozumie. A właśnie nadeszły czasy zakwalifikowywania i opowiadania się po jednej ze stron, kiedy zarówno czy tylko myślimy o Bogu, albo czy modlimy się do Boga, a nawet czy włączamy Boga do wszystkiego co czynimy, może zadecydować do której z bibilijnych kategorii ludzi będziemy zakwalifikowani.

W2. Właśnie nadeszły czasy, kiedy nasze wspólne modlenie się zaczyna być niewypowiedzianie istotne:

Nie ma co ukrywać! Każdy z nas oddzielnie, a wszyscy z nas razem, sporo nagrzeszyliśmy. Wszakże każdy z nas indywidualnie, a cała nasza cywilizacja zbiorowo, zwolna odwraca się od Boga, tak że poza rzadkimi okazjami kiedy jakoś „zabłądzimy” do kościoła lub przez przypadek otworzymy jakiś religijny program w telewizji, słowa Bóg już praktycznie niemal nigdy oficjalnie NIE słyszymy. Pomału też zapominamy jak wymawiać słowo Bóg, oraz zapominamy jak wygląda i czego symbolem jest krzyż. Kiedy wkrótce po drugiej wojnie światowej byłem jeszcze młodym chłopcem, wszyscy powszechnie wówczas praktykowali zalecenie przysłowia „kiedy trwoga to do Boga” – co praktycznie znaczyło, iż w trudnych sytuacjach wszyscy się modlili o pomoc Boga w wyjściu z sytuacji w jakiej się znaleźli. W dzisiejszych jednak czasach większość ludzi postępuje dokładnie odwrotnie: im trudniejsze czasy się stają, tym bardziej ludzie odwracją się od Boga, zaś skupiają na czczeniu nowoczesnego bożka – jakim są „pieniądze” (patrz strona „partia_totalizmu.htm”). Iż tak się dzieje, niezaprzeczalnie jest to osobista wina każdego z nas (włącznie ze mną), a NIE np. tylko grup rządzących nami elit, ateistycznych naukowców, osobistości rozpętujących moce „pieniędzy” (patrz #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm”), czy kapłanów „odrzucających wiedzę” (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”) – wszystkim z których to grup swą pasywnością, konformistyczną postawą, oraz brakiem sprzeciwów pozwoliliśmy w naszym imieniu powprowadzać aż tak pożałowania godny stan rzeczy (tak jak wyjaśniam to w punktach #J1 do #J3 swej strony „smart_tv.htm”). Wszakże na bazie zdarzeń zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości oraz analiz empirycznego materiału dowodowego jaki zdarzenia te reprezentują i nam dostarczają, filozofia totalizmu ustaliła, iż każdy z nas jest też osobiście współodpowiedzialny za następstwa wszystkich działań „intelektów grupowych” jakich jest składową, a stąd jest i współtwórcą wszelkiego dobra i zła powodowanego przez te intelekty – po szczegółowsze wyjaśnienia tej naszej zwykle przeaczanej moralnej współodpowiedzialności patrz punkty #E2 i #A2.8 strony „totalizm_pl.htm”, albo np. patrz punkt #F2 innej strony o nazwie „karma_pl.htm”. Dlatego począwszy od dnia 2021/2/7 podjąłem wypracowywanie i publikowanie na stronie „humanity_pl.htm” tekstu przytoczonej w punkcie #W3 poniżej „modlitwy budzenia się” – napisanie której pozwala mi teraz powtarzalnie ją czytać w wolnych chwilach. Modlitwą tą staram się wyrazić swą nieustającą skruchę, żal za to co niezgodnego z wolą Boga popełniłem, zapewnienie o nieustającej kontynuacji swoich wysiłków naprawy już powstałego zła, oraz nadzieję że Bóg NIE zaprzestanie łaski z jaką uprzednio traktował zarówno moją osobę jak i losy tych bliźnich sytuacje życiowe których leżą mi na sercu, wraz z krajami mojego urodzenia i pracy oraz miejscowościami honorem zamieszkiwania i twórczości w jakich mnie tak hojnie pobłogosławił. Mam też cichą nadzieję, że poprzez otwarte i publiczne ujawnienie treści tej „modlitwy budzenia się” w punkcie #W3 poniżej, stworzę przykład i dodam odwagi otwartego ujawniania swych poglądów tym bliźnim, którzy dotychczas jakby wstydzili się uznawać i publicznie obstawać za naukowymi dowodami iż Bóg istnieje o jakich wypracowaniu i dostępności przypominam i do jakich linkuję w punkcie #W7 tego wpisu #333, a także przeaczali pierwszoplanową rolę jaką Bóg spełnia w życiu każdego z nas. Ponadto liczę, że przekonam tych bliźnich do stania się zwolennikami modlitwy i otwartego uznawania moich naukowych dowodów na istnienie Boga oraz moich odkryć metod zarządzania przez Boga przebiegiem życia każdego z nas – np. tych jakie opisałem w punkcie #J5 strony „petone_pl.htm”. Być może zainspiruję też czytających moje publikacje do przyłączenia się do zmawiania tejże modlitwy. Wszakże zgodnie z obietnicą Jezusa z wersetów jakie zacytowałem w „motto” do poniższego punktu #W3, nasze wspólne zmówienie modlitwy podniosłoby moc naszego ukorzenia się przed Bogiem i naszej prośby o łaskę dla siebie, dla naszych bliźnich, oraz naszego miejsca zamieszkania i kraju.

Zarówno „covid-19” w latach 2020 i 2021, jak i inne kataklizmy jakie już się nasilają, dowodzą iż najwyższy już czas aby przywrócić przebiegle nam odebraną dawną tradycję aktywnego współdziałania z Bogiem, aby pedantycznie wdrażać wypełnianie przykazań i rekomendacji Boga, aby we wszystkim powrócić do polegania na Bogu – tak jak czynili to nasi przodkowie, oraz aby zaprzestać wstydzenie się uznawania, że wszystko w naszym życiu zależy od Boga. Jednym zaś ze sposobów jak to uczynić, jest powtarzalne odmawianie odpowiednio sformułowanej modlitwy. Wszakże dobrze sformułowana modlitwa m.in. przypomina i nam czym dla nas jest Bóg, co dla nas czyni i dlaczego my nie odwzajemniamy mu się za to postępowaniem wyłącznie na sposoby jakie zaleca nam opisywanymi w Biblii prawami, oraz dlaczego powinniśmy prosić o wybaczenie i o inspirację do podjęcia faktycznego udoskonalania naszego postępowania i charakteru, oraz nasilania naszej miłości bliźniego i dbałości o stworzoną przez Boga naturę.

Moją pracę nad sformułowaniem zacytowanej w następnym punkcie #W3 „modlitwy budzenia się”, zainspirowały losy miasta i królestwa Niniwy opisane w Biblii w wersetach 3:4-10 z „Księgi Jonasza”. Wszakże w przypadku Niniwy: modlitwy, ukorzenie się, pokuta i zmiana postępowań; spowodowały iż Bóg udzielił im przebaczenia za przeliczne grzechy jakie popełnili. W podobny sposób werset 4:10 z bibilijnego „Listu św. Jakuba Apostoła” obiecuje – cytuję z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.”

Tymczasem nasza cywilizacja właśnie znajduje się w sytuacji Niniwy. Jednocześnie większość z nas, zamiast się uniżyć przed Bogiem, woli się wywyższać udając, że Bóg jakoby NIE istnieje, lub nawet jeszcze gorzej – publicznie postępując tak jakby Bóg NIE istniał. Na przekór też iż szybko nadchodzą zapowiadane moją stroną „2030.htm” oraz naszym filmem „Zgłada ludzkości 2030” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) zdarzenia „oczyszczania ludzkości”, moje uważne śledzenie co dzieje się na świecie ujawniło np. iż ze wszystkich licznych krajów świata tylko Gruzja (patrz https://www.google.com/search?q=sprinkle+holy+water+streets+Georgia ) jest jedynym państwem jakie oficjalnie uznało koronawirusa za przejaw gniewu i kary Boga – podejmując otwarte, publiczne i powszechnie popierane modły jakie nastawione są na uzyskanie przebaczenia od Boga. A odnotować warto, że Gruzja wcale NIE jest tym krajem który naszkodził najwięcej. Tym bardziej więc reszcie z nas jeszcze bardziej potrzebna jest osobiście zmawiana modlitwa. Przykładowo w przypadku Polski i Polaków modlitwa połączyłaby nas wszystkich razem we wspólnym wysiłku błagania o przebaczenie, łaskę i pomoc Boga w naprawianiu tego co swymi grzechami i tolerowaniem ignorancji oraz odrzucaniem prawdy i wiedzy już popsuliśmy, a także byłaby wyrazem naszej woli uczynienia wszystkiego co wymagane aby Polska przetrwała ten szybko nadchodzący czas próby i oczyszczania, poczym wyłoniła się po nim lepszą niż była uprzednio. Mam więc nadzieję, że poniższą modlitwę zdołałem dopracować do stania się godną wypełnienia intencji dla jakich powstała.

Oto więc przytaczam punkt #W3 z treścią mojej „modlitwy budzenia się”. Niezależnie od strony „humanity_pl.htm”, modlitwę tę zdecydowałem się opublikować także w niniejszym wpisie #333 do blogów totalizmu. Wszakże właśnie nadchodził czas opublikowania na owych blogach tego wpisu numer #333 – czyli wpisu jaki z punktu widzenia numerologii reprezentuje symbolicznie „przełamaną na pół” liczbę 666 reprezentującą złą moc „Antychrysta”, a stąd jaki wyraża sobą symboliczną wolę przełamania i pozbycia się zła, które dotychczas trapiło ludzkość (pamiętajmy zaś, że Bóg wkodował w Biblię informację o mocy wybranych liczb – jako przykład rozważmy też święty symbolizm liczby 7). Nad sformułowaniem i dopracowaniem tej „modlitwy budzenia się”, ja dr inż. Jan Pająk (autor tego wpisu #333 – patrz strona „pajak_jan.htm”) pracowałem od 2021/2/7, z nadzieją iż inne osoby dobrej woli, tak jak inspiruje nas do tego Jezus w wersetach zacytowanych w motto punktu #W3, przyłączą się do jej zmówienia poprzez przeczytanie jej z uwagą, zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem wypełnienia się, poczym podejmą starania uwzgędniania jej treści we wszystkim co czynią. Alternatywnie, można też skorzystać z niniejszego przykładu tej „modlitwy budzenia się” dla napisania własnych jej wersji (np. na swym komputerze) poczym powracania do powtarzalnego ich czytania, wdrażania i udoskonalania w stosownych chwilach.

W3. Oto „modlitwa budzenia się” na czasy jakie nadchodzą, do jakiej zmawiania wspólnie ze mną (poprzez jej uważne czytanie ze zrozumieniem i z wewnętrznym życzeniem jej wypełnienia się) zachęcam czytelnika:

Motto: „Dalej, zaprawdę, powiadam Wam: Jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.” (Obietnica Jezusa zawarta w wersetach 18:19-20 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza” a zacytowana z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”.)

„Stwórco naszego świata oraz Boże wszystkiego co żyje, w tym i mojej osoby. Z zainspirowanej przez Ciebie Biblii wiem, że znasz moje imię. Wiem też iż chociaż zarządzasz naszym gigantycznym światem fizycznym i zajmowaną przez nasz świat częścią rozmiarowo niekończonego przeciw-świata, ciągle z uwagą swymi niezliczonymi oczami i zmysłami śledzisz ruch każdego z ludzi – w tym i mnie, oraz wsłuchujesz się w każdą nawet najskrytszą myśl każdego z nas – w tym i mnie. Wiem też, że znacznie lepiej niż ja sam znasz zarówno wszystko co dobrego czynię, jak i wszystkie moje uchybienia, niedoskonałości i postępki w jakich zawiodłem Cię Boże poprzez złamanie, zlekceważenie, lub przeoczenie tego co Twoje przykazania i prawa nakazują. Przyznaję się, że jestem świadomy jak znacząco nagrzeszyłem. Przyznaję też iż czasami, gdy właśnie doświadczam łaskę jaka wykazuje np. zgodność z przysłowiem ‚nie ma takiego złego co by na dobre nie wyszło’, pomimo poczucia humoru i rozumienia Twoich Boże intencji nie bardzo potrafię pokazać iż mnie to cieszy – co mam nadzieję mi wybaczysz. Wiem też, że zwolna nadchodzi czas do rozliczenia mnie z tego co uczyniłem i czynię. Wysłuchaj więc Boże niniejszej mojej ‚modlitwy budzenia się’, w której najpierw pragnę upewnić Cię Ojcze z Nieba i nasz Stwórco, że bardzo żałuję tego co niewłaściwego uczyniłem a czasami nawet w zapomnienu nie potrafię się powstrzymać od ponownego uczynienia, że nasilę swe starania aby udoskonalać swe postępowanie i charakter, oraz że ogromnie liczę na Twoją Boże pomoc i inspirację w uświadamianiu mi moich niewłaściwości i ułomności natychmiast kiedy zaczną się pojawiać, oraz w ujawnianiu mi sposobów jak powinienem zapobiegać ich pojawianiu się, lub je eliminować.

Jestem ogromnie wdzięczny mój Boże za łaski i błogosławieństwa jakich od Ciebie już doznałem. Wszakże wiem, że chociaż zarządzasz naszym światem i przeciw-światem (niebem), ciągle ja, maleńki przejściowy pyłek w ogromnym świecie zawdzięczam Ci wszystko co mam, wiem i potrafię. Wszakże dałeś mi życie, ciało i umysł jakimi mogę wiernie Tobie służyć dla dobra bliźnich i natury. Prowadziłeś mnie przez pełne niebezpieczeństw życie. Chroniłeś mnie przed tym co jeszcze bardziej niszczycielskiego mogło mnie spotkać. Pomagałeś mi pozmawać prawdę, potrzebną wiedzę i doświadczenie. Uczyłeś i pozwalałeś mi doświadczać jak odróżniać dobro od zła. Pokazałeś mi zarówno piękno tego co stworzyłeś jak i brzydotę tego co uległo wypaczeniu, a także zwodniczość podszeptów zła. Broniłeś mnie przed popadaniem w ignorancję. Wierzę też, że w każdej chwili jesteś ze mną i czynisz tylko to co w długoczasowym działaniu służy mojemu dobru. Dziękuję Ci więc ogromnie za to czym już mnie błogosławiłeś, oraz mam nadzieję iż Twoje łaski i błogosławieństwa będą kontynuowane.

Jestem jednak Boże pełen różnych obaw. Widzę gdzie zmierza świat w jakim przychodzi mi i bliźnim żyć oraz działać. Widzę jak zło coraz bardziej się panoszy i wiem iż albo swym wkładem osobistym tolerującym lub aktywnie szerzącym nieodpowiedzialność, nieprawość, błędy i ignorancję, albo też poprzez swą bierność i konformistyczną postawę, dokładam do owego zła swoją własną kontrybucję. Niewypowiedzianie więc żałuję iż tak postępuję i że bardziej usilnie się nie staram. Liczę też, że powracaniem do czytania tej modlitwy będę sobie przypominał własne nieadekwatności i braki w postępowaniu, zaś te przypomnienia pozwolą mi coraz bardziej unikać postępowania jakie przestaje służyć Twojej Boże chwale ani nie wyrządza dobra moim bliźnim lub naturze. Wiem też i w pełni rozumiem, że jak uprzednio, kiedykolwiek uczynię coś niewłaściwego z czego NIE będę zdawał sobie sprawy, Ty Boże przypomnisz mi o tym w sposób jakiego NIE będę w stanie przeoczyć.

Proszę więc Cię Boże o kontynuowanie inspiracji i ukierunkowywania mojego życia. Zainspiruj mnie ‚kiedy’ i ‚jak’ powinienem przełamywać się przez moje niedoskonałości i ulepszać swój charakter, oraz dopomóż mi w szybkim znajdowaniu sposobów jak mogę to najefektywniej i najdługotrwalej dokonać. Kontynuuj przepuszczanie mnie przez doświadczenia – wnioski i wyniki jakich będę w stanie obracać na dobro bliźnich i natury oraz na Twoją mój Boże chwałę. Pozwalaj mi też coraz dogłębniej poznawać Ciebie mój Stwórco i Boże, coraz lepiej rozumieć treść Biblii jaką zainspirowałeś, a także rozumieć i wdrażać Twe prawa i rekomendacje jakich pedantycznego przestrzegania powinnienem coraz pilniej się uczyć. Jednocześnie dopomóż mym bliźnim, aby obudzili się z obecnego letargu i braku woli, aby wyzwolili się spod szerzących zakłamanie, krzywdę i upadek złych mocy „pieniędzy” i podjęli wdrażanie budującego prawdę, wzrost, szczęście i dobrobyt „ustroju nirwany”, oraz aby byli w stanie zrozumieć dobro wiedzy i prawdy oraz oficjalnie blokowanych wynalazków jakie zrodziły się dzięki Twojej Boże inspiracji, aby zaprzestali dotychczasowego odrzucania wiedzy i prawdy poznanie których ma potencjał wyzwolenia z obecnie zniewalających ich okowów kłamstwa i przyniesienia im szczęścia, zasobności, sprawiedliwości, a także innych istotnych jakości życiowych i aby szukali sposobów jak wiedzę tę i wynalazki mogą przetworzyć we wielkość i wzrost swych rodzin, miejsc zamieszkania, narodu i kraju, oraz aby poprzez lepsze poznanie Ciebie nasz Boże i wierne wypełnianie Twych przykazań, praw i rekomendacji, jak największa ich liczba zdołała przetrwać przez czas pokuty i zapłaty za już popełnione niegodziwości, wypaczenia i błędy, poczym w nowym, lepszym świecie jaki dopiero musi się narodzić i zostać przez ludzi zaakceptowany oraz mądrze i praworządnie wdrożony w życie, mogła budować prawdę, sprawiedliwość, szczęście, ochotniczość, wiedzę i postęp przyszłej ludzkości. Amen!”

W4. Jeśli czytelniku uznajesz meryt odnowy którą autor tego wpisu #333 stara się zapoczątkować, dołącz się także do zmówienia podanej w punkcie #Y1 mojej strony o nazwie „2020zycie.htm” krótkiej „modlitwy o pokierowanie nas na wiodącą do życia ciasną bramę i wąską drogę”:

Tę „modlitwę o pokierowanie nas na wiodącą do życia ciasną bramę i wąską drogę” znajdziesz czytelniku w punkcie #Y1 mojej strony o nazwie „2020zycie.htm”. Tam też w motto do „części #Y” zacytowane są wersety 7:13-14 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza” do rekomendacji jakich odwołuje się owa modlitwa. Jeśli więc i ty czytelniku dołączysz do mnie w uważnym przeczytaniu tamtej modlitwy ze zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem wypełnienia się, wówczas będzie nas już wymaganych co najmniej dwoje zgodnie o takie pokierowanie proszących naszego Boga, który jest w niebie.

W5. Jeśli czytelniku masz sceptyczną naturę (taką jak ja) wówczas polecam też przeczytanie moich udokumentowań jak badania i gromadzonie wiedzy stopniowo przekonywało mnie do mocy świętego obszaru z Petone, NZ, oddalonego tylko około 400 metrów od mojego mieszkania, jakie chroni Petone (a być może i całą Nową Zelandię) równie mocno jak Częstochowę (a być może i całą Polskę) chroni Jasna Góra:

W słoneczne jesienne popołudnie dnia 2018/4/25, na pełnej ludzi plaży z małego miasteczka Petone (patrz https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ) leżącego na przedmieściu nowozelandzkicj stolicy Wellington, objawił mi się płonący krzew (nazywany także krzewem gorejącym patrz https://www.google.pl/search?q=p%C5%82on%C4%85cy+krzew+biblia&oq=krzew+p%C5%82on%C4%85cy i https://www.google.pl/search?q=krzew+gorej%C4%85cy&oq=krzew+gorej%C4%85cy ). Chociaż w wersetach 3:1-5 z „Księgi Wyjścia” w Biblii taki „gorejący krzew” jest wskazywany jako oznaczenie położenia „świętego obszaru”, moja wysoce sceptyczna natura, najpierw brała go za wszystko inne niż to czym on faktycznie był – i to na przekór iż po przybyciu do Petone w 2001 roku z ogromnym zachwytem i zdumieniem podjąłem dokumentowanie wprost rzucających mi się w oczy naukowo niewytłumaczalnych niezwykłości tego miasteczka – do zamieszkania w którym zmusiła mnie nieustająca życiowa wędrówka „za chlebem”. Na szczęście, ta sama sceptyczna natura zawsze zmusza mnie do powtarzalnego rewidowania całej wiedzy jaką w międzyczasie zgromadziłem na dany temat. W przypadku zaś „płonącego krzewu” z miasteczka Petone wiedza ta już wówczas była ogromna, wysoce wymowna i dobrze udokumentowana. Przykładowo, obejmowała ona oparcie się mojego zbudowanego z cegieł mieszkania w Petonie przed potężnym trzęsieniem ziemi z dnia 2016/11/13 jakie opisałem w punkcie #R2 i pod „Fot. #R2ab” ze strony o nazwie „quake_pl.htm”, a jakie w moim mieszkaniu roztrzaskało w kawałki półkę na poprzysyłane mi z Polski książki o UFO (czyżby symbolicznie usiłowało mi to przekazać, że do zawartości tych książek odnosi się powiedzenie iż „nie jest warta papieru na jakim została spisana”), chociaż pozostawiło nadal stojącą obok niej identyczną moją półkę na Biblie i słowniki, oraz jakie zrujnowało aż cały szereg budynków z praktycznie wszystkich miejscowości otaczających Petone chociaż w samym Petone żaden dom NIE został nim zburzony. Powinienem tu dodać, że z powodu mojej „naukowej” sceptyczności, w chwili kiedy owo trzęsienie ziemi zaszło NIE zwróciłem uwagi na niezwykłość faktu, iż z dwóch identycznych półek na książki jakie stały obok siebie w identycznym zorientowaniu, ta która zawierała książki o UFO została roztrzaskana, zaś tej co zawierała równie ciężkie Biblie i słowniki nic się NIE stało. Te różnice w sprawie ich przetrwania kładłem na karb „przypadku” oraz falowej natury trzęsień ziemi w jakich niszczycielskie czynniki układają się w odmienne rozłożenie przestrzenne. Jednak niedawno natknąłem się na widea, jakie pokazują sytuacje kiedy w środku obszarów kompletnie zrujnowanych jakimś nieszczęściem ciągle stoją nietknięte świątynie, te więc widea uświadomiły mi iż przetrwanie mojej półki z Bibliami to wcale NIE jest przypadek (przykład polskojęzycznego wideo z tak ocalałą bazyliką pokazałem jako „Wideo #D3a” z mojej strony internetowej o nazwie „day26_pl.htm”, zaś przykład angielskojęzycznego wideo dokumentującego ocalałe wśród ruin meczety linkuję w 2 z punktu #F3 strony „quake_pl.htm”). Inne podobne zdarzenia jakie zawsze omijały Petone wymieniłem w punktach #J1 i #J2 swej strony o nazwie „petone_pl.htm”. Pod naporem wyników powtarzalnych analiz tego co faktycznie się dzieje w Petone, stopniowo pokonałem w sobie swój niepotrzebnie „naukowy” sceptycyzm, zaś obecnie sam nieodparcie już wierzę, że w Petone, NZ, w miejscu przy miejscowej plaży oznaczonym pamiątkowym krzyżem celtyckim pokazanym poniżej na „Fot. #W5”, istnieje rodzaj „świątyni pod gołym niebem” reprezentującej chrześcijańsko święty obszar o mocy podobnej do tej z polskiej Jasnej Góry (patrz https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bwi%C4%99to%C5%9B%C4%87+Jasnej+G%C3%B3ry+dowody ). Wcale też NIE ukrywam tych swych wierzeń, a za pośrednictwem swych opisów z punktu #J3 i dołączonych do nich ilustracji oraz wideów z w/w strony „petone_pl.htm” otwarcie ujawniam je innym do ewentualnego dalszego sceptycznego badania i sprawdzania, lub do ufającego moim badaniom zaakceptowania.

Ze swoich obserwacji światopoglądów innych ludzi zdaję sobie sprawę, że tzw. sceptycyzm lub ateizm w sprawach Boga, typowo wynika z faktu iż odwrotnie niż ja, zamiast kontynuować gromadzenie nowej wiedzy na ten temat, inni zadowalają się tym co dawno wcześniej poznali z tylko jednego źródła – a co wprowadziło ich w ów sceptycyzm lub ateizm. Dlatego dla równie sceptycznych jak ja bliźnich mam tu jedną uniwersalną radę: nigdy NIE opierajcie całych swych poglądów na tym co zdołacie dowiedzieć się z tylko jednego źródła, a rozpraszajcie swą ignorancję poprzez czerpanie wiedzy z wielu odmiennych źródeł lub od co najmniej dwóch (a jeszcze lepiej – trzech) światopoglądowo niezwiązanych ze sobą „świadków” – tak jak Biblia nam to zaleca wersetami jakie zinterpretowałem w punkcie #C5 ze swej strony internetowej o nazwie „biblia.htm”. Natomiast w sprawach Boga, czerpanie nowej wiedzy warto zaczynać od punktu #I2 z mojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”, poczym wiedzę tę poszerzać ze źródeł tam powskazywanych.

http://pajak.org.nz/nz/celtycki_krzyz_petone.jpg
Fot. #W5
: Oto moje zdjęcie pamiątkowego celtyckiego krzyża kamiennego (patrz https://www.google.co.nz/search?q=celtic+cross+Petone+special+treatment+by+God ) wzniesionego przy plaży w Petone.

Szereg rzekomych „zbiegów okoliczności” jakich doświadczyłem w Petone zdaje się sugerować, że dziwne zjawiska jakie wyszczególniam i opisuję w punktach #J1 do #J5 strony na nazwie „petone_pl.htm” zapewne dzieją się w związku ze znaczeniem owego krzyża. (W punkcie #J5 wyjaśniam tam szczegółowo, dlaczego w świecie dalekowzrocznie rządzonym przez wszechmogącego Boga za pośrednictwem Omniplanu, NIE istnieje takie coś jak „zbiegi okoliczności”, a istnieją wyłącznie wszechstronnie zaplanowane działania Boga.) Przykładowo, ów „płonący krzew”, który ja w chwili jego zaobserwowania najpierw wziąłem za plażowego „figla” nudzącej się miejscowej młodzieży, potem zaś za „błędny ognik”, a dopiero po pedantycznych badaniach i sprawdzeniach rozpoznałem jako „płonący krzew”, pojawił się na plaży koło owego krzyża – czyli w miejscu w którym podczas upamiętnianej tym krzyżem historycznie pierwszej mszy prezbyteriańskiej (chrześcijańskiej) w NZ znajdowałby się ołtarz. Z kolei po przeciwstawnej niż plaża stronie tego krzyża, tj. na wąskim pasie wysuszonej trawy istniejącym pomiędzy obu pasami petońskiej jezdni zwanej „The Esplanade”, około lutego 2011 roku wylądowało UFO najmniejszego typu K3, wypalając tam w trawie zarys „serca” powszechnie uznawany jako znak „miłości” – zdjęcie śladów tego lądowania pokazałem na „Fot. #J3c” z w/w strony „petone_pl.htm”. Ponadto, od czasu kiedy zobaczyłem koło tego krzyża ów „płonący krzew”, odnotowałem kilka dalszych intrygujących zdarzeń, część z których na owej stronie udokumentowałem z pomocą „Fot. #J3def”. Osobiście też wierzę, że inne opisywane na tamtej stronie dziwne zjawiska, np. fakt że wokoło Petone skupiło się owych 10 „sprawiedliwych” opisywanych w Biblii i że los (Omniplan) sprawił iż ja tu także zamieszkałem, czy fakt że wszelkie kataklizmy jakie dotykają okoliczne miasta systematycznie pozostawiają Petone nietknięte, też mają jakiś związek ze zdarzeniami i modlitwami upamiętnianymi owym krzyżem. Wszakże werset 3:5 z bibilijnej „Księgi Wyjścia” zdaje się sugerować, że wydobywanie się ognia z fragmentu wysuszonego krzewu wodorostu, bez spowodowania popalenia ani osmolenia tego krzewu, wskazuje miejsce w Petone będące „ziemią chrześcijańsko świętą” – co wyjaśnia też pochodzenie owych dziwnych zjawisk graniczących z cudami, jakich zachodzenie od dawna już odnotowuję i obserwuję w Petone oraz opisuję na swej stronie o nazwie „petone_pl.htm”.

W6. Istotność „ochotniczości” oraz „grupowości” ludzkiego działania w zgodzie w przykazaniami i rekomendacjami Boga wyrażonymi w wersetach Biblii:

Jeśli uważnie przeanalizować Biblię, to odnotuje się, że umiejętnie zakodowana w nią została znaczna waga czy istotność jaką Bóg przykłada do „ochotnicznego” działania „grupowego” ludzi w pełnej zgodności z przykazaniami i rekomendacjami Boga opisywanymi w Biblii – czyli do działania odwrotnego niż powszechnie wykonywane obecnie działania dla „pieniędzy” i osobistych korzyści, na „rozkaz” lub z powodu bycia do tego zmuszanym, oraz w sposób „łamiący” niemal wszystko co Bóg od nas wymaga. Ową podkreślaną na najróżniejsze sposoby istotność takiego ochotniczego działania grupowego potwierdzają też wszyscy „trzej świadkowie” jakich opisuję w (1) do (1c) z punktu #H1 strony „2020zycie.htm”. Przykładowo, Biblia ma umiejętnie ją zakodowaną w sporej liczbie swych wersetów – jako ich przykład rozważ wersety 18:19-20 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza”, które zacytowałem w „motto” do punktu #W3 powyżej. Z kolei logicznie wydedukowane ustalenia filozofii totalizmu ujawniają tą istotność np. w punktach #E2, #A2.8, czy nawet #A1 ze strony „totalizm_pl.htm”. Najbardziej jednak widoczne podkreślanie tej istotności dostarcza nam empiryczny materiał dowodowy ujawniany wymowami wydarzeń jakie obecnie obserwujemy w otaczającym nas świecie. Jeśli bowiem przeanalizować te wydarzenia, wówczas widoczne zaczyna być, że np. „karma grupowa” wpływa znacznie silniej na losy poszczególnych ludzi niż ich „karma indywidualna” – tak jak na konkretnym przykładzie ilustruje to i wyjaśnia np. punkt #F2 ze strony „karma_pl.htm” czy punkt #B2.2 z innej strony o nazwie „mozajski.htm”, czy jak w latach 2020 i 2021 ilustrują to np. posunięcia rządów w sprawie „covid-19”. Jeszcze wyraźniej niż „karma grupowa”, istotność tą podkreślają zjawiska jakie Bóg zaprogramował aby umożliwiały ludzkości wdrożenie najidealniejszego i najsprawiedliwszego z możliwych, ustroju politycznego krótko streszczonego w #C7 strony „nirvana_pl.htm”, a zwanego „ustrój nirwany”. Zjawiska wynagradzające produktywną pracę wykonywaną w tym ustroju zostały bowiem tak doskonale zaprojektowane przez Boga, iż NIE tylko całkowicie wyeliminują one źródło większości zła na ziemi jakim są „pieniądze”, ale także aby osiągać powszechnie przeżywaną w nim niezwykłą „szczęśliwość zapracowanej nirwany”, każdy NIE tylko będzie ochotniczo wykonywał zgodne z przykazaniami i rekomendacjami Boga prace fizyczne, ale także aby choćby tylko wdrożyć ów ustrój nirwany, uprzednio w ochotniczym wysiłku jego demokratycznego wprowadzania musi zgodnie współdziałać większość obywateli wprowadzającego go narodu lub państwa. Na dodatek do powyższego, empirycznie daje się już odnotować, że np. indywidualne działania podejmowane przez pojedyńczych ludzi są w stanie jedynie nieco zmienić losy ich samych – za to działania podejmowane w zgodności z przykazaniami i rekomendacjami Boga przez całe „grupy ludzi” (nawet przez grupy tak małe jak tylko dwuosobowe lub trzyosobowe – patrz powyższe wersety 18:19-20 z „Ew. św. Mateusza” w Biblii) są już w stanie zmienić losy całej ludzkości. Najwyraźniej więc Bóg stara się wychować dla siebie grupę ludzi (tj. „żołnierzy Boga”) na których będzie mógł polegać, że chociaż każdy z nich postępuje i „przysparza wiedzę” jako niezależna i indywidualna osobowość twórcza, wszyscy razem ochotniczo działając w ramach „intelektów grupowych” utrzymywanych w spójności i zgodności dzięki pedantycznemu wypełnianiu przykazań i rekomendacji Boga, będą zachowywali się podobnie jak owe „Drobny Boga” – doskonałość i efektywność wzajemnych zesynchronizowań postępowania których ilustrują nam „ptasie chmary” np. szpaków pokazane na „Wideo #H3a” z punktu #H3 mojej strony „2020zycie.htm”.

O tej istotności ochotniczych działań grupowych dla chwały Boga oraz dobra swych bliźnich i natury warto więc zdawać sobie sprawę kiedy w swym życiu podejmujemy jakiekolwiek działanie nastawione na wywarcie wpływu na więcej niż tylko nasze własne losy. Zamiast więc kontynuować typowe dla Polaków postępowanie typu „każdy sobie rzepkę skrobie” dla „pieniędzy” czy innych korzyści lub dla wypełniania „rozkazów”, raczej twórzmy „zespoły ludzkie” jakie ochotniczo jednoczą się w zgodnym grupowym wysiłku osiągania nadrzędnych celów w zgodności z intencjami Boga.

W7. Do czego zobowiązuje nas fakt, że dostępna jest niezliczona ilość dowodów na istnienie Boga, zaś jedynie autor powyższej „modlitwy budzenia się” zdołał przygotować aż dwa naukowo niepodważalne z nich (w 2007 i w 2021 roku), oba które dodatkowo wzmacniają wymowę ogromnej liczby innych takich dowodów opracowanych przez najróżniejszych badaczy:

Planeta Ziemia i ludzkość jest pod kontrolą „złych mocy” – o czym nawet osoby ślepe na to co wokół nich się dzieje ciągle mogą się dowiedzieć z praktycznie niezliczonych źródeł, włącznie z Biblią. Np. po bibilijne referencje do owych „mocy zła” patrz punkt #A3.4 na mojej stronie o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Z kolei codziennym empirycznym dowodem istnienia i działania mocy zła jest fakt, że ludzkość nadal podporządkowana jest „pieniądzom” i mocom, które „pieniędzmi” zarządzają – chociaż od dziesiątków już lat wiadomo, iż Bóg opracował niewypowiedzianie doskonalszy i zorientowany na powodowanie dobra, zamiast (jak pieniądze) zła, system wynagradzania produktywnej pracy. System ten pod nazwą „ustrój nirwany” skrótowo opisałem w punkcie #C7 strony „nirvana_pl.htm”. Pomimo tego wszech-panowania zła, powstała i istnieje już mnogość wysoce przekonywujących i naukowo wyprowadzonych dowodów na istnienie Boga. Jednocześnie brak jest nawet jednego dowodu jaki naukowo byłby w stanie wykazać, że Boga NIE ma – chociaż z punktu widzenia logiki, jeśli czegoś NIE ma, wówczas zawsze w końcu daje się jakoś udowodnić tegoż nieistnienie (jako przykład takiej sytuacji rozważ opisywany w punkcie #D3 strony „2020zycie.htm” przebieg mojego dowodzenia iż ‚maszynom i obiektom uformowanym wyłącznie z „nieożywionej materii” NIE można nadać zdolności do „samouczenia się” a stąd do zainicjowania „życia”, ponieważ są one pozbawione niezbędnego dla uzyskania owej zdolności dostępu do „miękkiego oprogramowania” złożonego ze „słów” zapisywalnych na, i wymazywalnych z, jakiegoś nośnika informacji’). Niestety, fakt dotychczasowego pozostawania Ziemi i ludzkości pod kontrolą „mocy zła” powoduje, że jeśli ktoś zechce się zapoznać z którymś z owymi przelicznych dowodów na istnienie Boga, wówczas ogromnie trudno mu znaleźć opisy najbardziej przekonywujących z nich. Za to wywodzące się od naukowców napisy w rodzaju „Prawdopodobnie nie ma Boga. Przestań więc się martwić i ciesz się życiem” można czasami zobaczyć nawet na autobusach miejskich – tak jak wyjaśniłem to w (8) z punktu #A2 mojej strony o nazwie „timevehicle_pl.htm”. Aby więc ułatwić znajdowanie opisów dowodów, że wbrew propagandzie owych mocy zła jednak już zostało naukowo niepodważalnie udowodnione iż Bóg istnieje, poniżej przytoczę linki i krótkie podsumowanie dwóch z nich – jakie ja sam wypracowałem. (Odnotuj, że pomiędzy latami ich opracowania upłynęła wymowna ilość „ludzkich lat” wynosząca dwa razy liczba 7 – uznawana przez Biblię za świętą.) Obejmują one:

2007 rok: naukowo niepodważalny dowód na istnienie Boga jaki wyprowadziłem podczas swej profesury na Uniwerytecie Ajou w Korei metodą logiki matematycznej, i zaraz potem opublikowałem w punktach #G2 i #G3 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm”. Dowód ten wyprowadzony został z empirycznego ustalenia nauk biologicznych, że formowaniem się ciał wszelkich istot żyjących zarządza tzw. „kod genetyczny” jaki spełnia wszystkie cechy inteligentnych kodów. Z kolei tzw. „Teoria Komunikacji Claude E. Shannon’a” (patrz https://www.google.pl/search?q=shannon+teoria+komunikacji ) – ustaliła, że wszystkie kody są odmianami języków a wszystkie języki są formowane przez istoty rozumne. Ponieważ zaś owa „Teoria Komunikacji” stworzyła fundamenty naukowe dla aż kilku ogromnie istotnych dyscyplin nauki i techniki jakie już udowodniły swoją poprawność poprzez odniesienie niezliczonych sukcesów wdrożeniowych, przykładowo dla takich dyscyplin jak Informatyka, Nauki Komputerowe, Elektronika, Genetyka, czy niektóre gałęzi Filozofii, stąd jedynie zupełnie pozbawieni zdrowego rozsądku ignoranci mogą usiłować podważać ustalenia tej teorii. Skoro więc kod genetyczny jest językiem jaki musiał być uformowany przez jakąś istotę rozumną, sama tylko rozległość upowszechnienia tego kodu już dowodzi, że musiał on być opracowany przez samego Boga. Jeśli zaś Bóg opracował kod genetyczny, to oczywiście oznacza, że Bóg istnieje.

2021 rok: osobiście obnoszony przez każdą osobę i stąd empirycznie niepodważalny dowód na istnienie Boga opracowany na bazie ustaleń Inżynierii Mechanicznej i Informatyki oraz opublikowany marcu 2021 roku w otrzymującym od Boga specjalne potraktowanie i opiekę miasteczku Petone z Nowej Zelandii – jaki szczegółowiej opisuję w punktach #D1 do #D5 z mojej strony o nazwie „2020zycie.htm”. Ten dowód wynika z ustaleń aż dwóch dyscyplin dzisiejszej techniki, mianowicie z Inżynierii Mechanicznej i z Informatyki – w których Bóg pozwolił mi osiągnąć pozycje profesora na czterech różnych uniwersytetach świata. Inżynieria Mechaniczne dostarcza temu dowodowi ustalenie, iż żadne urządzenie lub obiekt o czysto mechanicznej budowie uformowanej wyłącznie z nieożywionej materii (tj. pozbawione dostępu do jakiegokolwiek „miękkiego oprogramowania” jakie sterowałoby jego działaniem) NIE jest w stanie uformować w sobie zdolności do „samouczenia się” wiodącej z kolei do powstania życia. Natomiast dyscyplina Informatyki ustaliła, że zdolność do „samouczenia się” uzyskują jedynie programy uformowane z jakichś „słów” zapisywanych na nadającym im możliwość do „samo-modyfikowania się” nośniku informacji (co praktycznie oznacza, że tą zdolność do „samouczenia się” posiadają np. programy „duszy” pozapisywane w pamięciach tzw. „Drobin Boga”). Razem więc wzięte oba te ustalenia dyscyplin Inżynierii Mechanicznej i Informatyki wiodą do odkrycia, że życie NIE mogło wyewoluować się w materii nieożywionej z naszego świata, a musiało powstać w „drobinach przeciw-materii” (tj. w „Drobinach Boga”) z przeciw-świata – tak jak opisałem to w #C5 strony „2020zycie.htm”. Wraz zaś z przenoszącymi je owymi „Drobinami Boga” zarodki (programy) życia w nasze ciała z materii muszą być „wtchnięte” przez Boga dopiero w momencie złapania pierwszego oddechu (patrz (e) z punktu #H3 mojej strony „2020zycie.htm”). Ponieważ zaś w zgodzie z w/w ustaleniami owych dwóch dyscyplin, okazuje się iż to Bóg „wtchnął” życie w nas wszystkich, prawdą staje się też stwierdzenie ważne dla każdego z nas, że „skoro ja żyję, samo to wystarcza już za niepodważalny dowód, że Bóg istnieje”.

Moim osobistym zdaniem naprawdę warto wiedzieć choćby tylko o istnieniu powyżej opisanych dwóch naukowo niepodważalnych dowodów na istnienie Boga, jakie dodają się do ogromnej liczby innych dowodów wypracowanych przez odmiennych badaczy – a jakie wszystkie razem nakłaniają: obudź się z letargu, bo Bóg istnieje, zaś swymi niezliczonymi oczami niustannie wypatruje dobrych i złych (patrz w/w werset 15:3 z bibilijnej „Księgi Przysłów”). Po poznaniu zaś owych dowodów, warto o nich pamiętać i w swych codziennych działaniach sumiennie wdrażać wszystko do czego one nas zobowiązują oraz kontynuować nasze modlenie się przy każdej okazji z pozostałej części naszego życia.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #333 prezentujący moją „modlitwę budzenia się”, z nadzieją że przeczytamy ją wspólnie w zgodności ze sobą, stanowi adaptację treści „części #W” (tj. punktów #W1 do #W7) ze strony internetowej o nazwie „humanity_pl.htm” (aktualizacja datowana 25 marca 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/humanity_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/humanity_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/humanity_pl.htm
http://nirwana.hstn.me/humanity_pl.htm
http://drobina.rf.gd/humanity_pl.htm
http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „humanity_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „god_proof_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/humanity_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #333, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal 3 NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj 3 istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku”)
https://kodig.blogi.pl (o obecnie „spalonej” usłudze)
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” –
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #333:

332, 2021/3/5 – osobisty dowód iż Bóg istnieje (#D1 do #D5 z „2020zycie.htm”)

331, 2021/2/1 – „Teoria Życia z 2020 roku” (#H1 do #H6 z „2020zycie.htm”)

330, 2021/1/1 – prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z „pajak_jan.htm”)

328, 2020/11/1 – ustrój nirwany (#C7 z „nirvana_pl.htm”)

325 i #326, 2020/8/1 – „Drobiny Boga” (#K1 i #K2 z „god_istnieje.htm”)

273, 2016/7/17 – nieskończoność wszechświata (#D4 z „dipolar_gravity_pl.htm”)

272, 2016/5/30 – pomijanie moralności rujnuje wyniki badań (#B3 z „portfolio_pl.htm”)

117, 2007/4/7 – samo-ewolucja Boga (#B1 z „evolution_pl.htm”, #C5 z „2020zycie.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#332E: Here is your scientifically confirmed personal proof that God does exist, which you always carry with you and which gives validity to your statement: „since I live, this by itself is an irrefutable proof for the existence of God”

2021/03/25

Motto: „In order for ‚life’ to arise, it is necessary that an object or machine acquires the ability to ‚self-learn’; in turn for the acquisition of this ability to ‚self-learn’ it is necessary that, amongst others, it had a program (by religions called ‚soul’) capable of modifying itself – however the self-production of such a program is impossible in objects or machines formed exclusively of inanimate matter with the characteristics defined by today’s official atheistic science: this means, that in order for ‚life’ to begin or to continue in bodies of organisms formed from inanimate matter, the giver of such a ‚self-learning’ program (soul) must be God, while ‚natural evolution’ in previously inanimate matter could never take place” (the conclusion resulting from the discoveries and findings made by my „Theory of Life from 2020” and presented on the web page „2020life.htm”).

D1. The „proof for the existence of God” which is carried by every living person, and which results from the truth of the first thesis of the „Theory of Life of 2020” discussed here:

As it turns out, you the reader, in yourself carry the scientifically irrefutable proof that God does exist. This proof is the fact that you „live”. After all, as I am going to explain it in this post #332E, „without the existence of God, life would NOT exist”. So „life” is the simplest, and at the same time deductively verifiable (that is, the most certain) and also available to everyone who lives, evidence that God does exist. Knowing and accepting this evidence, everyone can now be sure that „since I am alive, this alone is enough for an irrefutable proof that God does exist” – as this is already briefly signaled in items #A2 and #C5 on the web page „2020life.htm”.

Notice that the truth or merit of almost every key information provided in this post #332E (or on my web pages) that is derived from my own research, for example a conclusion that I deduced logically, a new key name that I introduce, an important fact that I established, etc. – which information I present anywhere on my posts or web pages (including this post #332E), I also confirm with the testimony of these „three witnesses” the need for which, and the reliability of which, I discuss in (1) to (1c) from item #H1 on the web page „2020life.htm”, only that in order NOT to keep repeating this testimony, I try to confirm it with three witnesses at only one of the repetitions of the repeated key information, while the reader will find it either somewhere on the web page „2020life.htm” or in publications indicated in the place where a given information is discussed, plus additionally find it in sources linked from the Polish web page named „skorowidz.htm” under the „key words” reflecting meaning of this key information.

D2. Why the truth of this first thesis of the „Theory of Life of 2020” can only be postulated and proved by a researcher who thoroughly knows both mechanics (i.e. knows the features and operation of hardware formed from „inanimate matter”) and computer science – i.e. knows the features and operation of programs encoded in the form of „soft” information (in the Bible called „word”):

So why about the evidence for the existence of God discussed here, carried by everyone because it states that „since I am alive, the same provides a scientifically irrefutable evidence that God does exist”, we can NOT read either in internet search engines (e.g. in Google) or in numerous books about God that are disseminated by today’s religions? I believe that the reason is probably the fact that even the most famous today’s experts do not know a simple fact – the signalling of which I included into the motto of the web page „2020zycie.htm” from the beginning of its „part #A”, namely that: „gaining the ability to self-learn (including the very ability to develop self-awareness and to initiate life) by the so-called hard, i.e. only hardware (means formed exclusively from inanimate matter) permanently wired systems, is NOT possible”. After all, permanently wired hardware systems are unable to self-modify, and moreover, while being deprived of „soft” software, they are NOT able to form writable-erasable memories about which we know that they are absolutely necessary for the operation of today’s programmable with „words” computers and all self-learning systems, and we also know that they exist in „drobinas of counter-matter” (i.e. to form memories which in „God Drobinas” are information carriers for the software of „souls”). So in order that such „hardware” systems formed exclusively of inanimate matter could acquire the ability to „self-learn”, and thus also to give birth to life, or to continue living, they must also be additionally provided with „soft” software formed exclusively from information (i.e. from biblical „words”) written on some information carriers – which is already able to modify itself (as I explain it in item #C5 from the web page „2020life.htm”). So the problem here is that the group of people who can discover the above simple fact that leads to the formulation of this proof carried by everyone because it says „since I live, the same is already scientifically irrefutable empirical proof that God exists”, is still very small. This is because someone is needed who knows two research disciplines in depth at the same time – i.e. who knows e.g. mechanics or „mechanical engineering” – which can reveal to him the most important features and behaviours of „inanimate matter”, and who also knows informatics or „computer sciences” (e.g. knows the so-called „software engineering” and the principles of operation and development of the self-learning software) – which can reveal to him the most important features and behaviours of „soft” programs and information systems, and who also has an innate inclination to look for (and to notice) whatever escapes the attention of other researchers and has the courage to openly reveal the truth that he discovered in this way. But it just so happens that among priests, and also among the now rare people who objectively research and try to get to know God, so far very rarely, if not at all, there is someone who thoroughly knows these two above research disciplines, and also equally rarely current researchers dare to risk their lucrative position and income for the truth condemned by the „elite cartel” – including condemned by most of today’s policymakers and employers. (Note, that it was probably for my promotion of the truth that was inconvenient for some people, that the State Accreditation Committee (PKA) at the Polish Ministry of Science and Higher Education (MNISW) refused to approve me for the position of „Professor of Informatics” which on the basis of my research achievements, previous professorial positions, subjects content from informatics that I previously lectured and professional experience, was offered to me by one of Polish universities.) Fortunately, through some strange „coincidence” and in spite of my determination to search and to reveal truth no matter what repressions it brought onto my shoulders, I still in my career of a university lecturer managed to be employed at two universities of the world as a professor of mechanical engineering, and at two other universities from two different countries – as a professor of informatics, or computer science (or more precisely as a professor of „software engineering”). I also lectured in there a whole lot of subjects in both these disciplines. Furthermore, probably God gave me the talent to „see what others overlook” and the courage to reveal the truth that I established. No wonder then, that this shockingly simple proof for the existence of God did NOT escape my attention, when, starting from 1st January 2021, I began writing down the „Theory of Life of 2020” that clarified itself shortly earlier in my mind. Most importantly, with logical deduction I can also justify „why” it is true that „without the existence of God, life would NOT exist”. I am going to write down this justification below in item #D3 of this post #332E, trying to use easy to understand and known to almost everyone examples and comparisons. I am also sure, that if I had enough free time to refresh my memory of quite difficult to remember for a long time detailed knowledge from the discipline „mathematical logic” which I lectured at the time of my professorship at Ajou University in Korea in 2007, then I would certainly be able to develop also the scientifically irrefutable formal proof which confirms that „without the existence of God, life would NOT exist” (unfortunately, I always have a chronic shortage of free time – hence the challenge to young scientists from item #D5 below in this post #332E).

D3. The evolution of life in inanimate matter is impossible due to the reason that can be easily learned by mechanical engineers and computer scientists, namely that from only inanimate matter itself (i.e. without adding the software of „soul” into it), it is NOT possible to self-form or to purposely build a system capable of „self-learning”:

Both the „official atheistic science” and the majority of people believe that everything that surrounds us, and also our body, is formed from a substance called „matter” – which according to the official science supposedly is characterized by an unchanging set of attributes and is to be subject to the same „laws of nature”. And so they all believe that from this supposedly homogeneous matter are formed e.g.: galaxies, suns, planets, oceans, atmosphere, food that we eat, as well as our bodies and all other living creatures. But if one learns thoroughly the knowledge from several present disciplines, including mechanics and informatics (computer sciences), then one discovers that there are two drastically different types of matter, i.e. „inanimate” and „animate”. Each of them is also so significantly different from the other, that it deserves to be called with a different name and to be regarded as a completely different substance governed by different set of laws. From the „inanimate” matter is formed only everything that is deprived of life – e.g. isotopes, coal, dinosaur bones, crude oil, rocks, soil, air, all machines and structures made by humans, etc. In turn from the „animate” matter is formed everything that is alive. However, after the death, the bodies of all living creatures transform again into inanimate matter (which transformation confirms that it is the „God Drobina” which enriches them with „self-learning” programs of the „soul”, while escapes from the body at the time of death – means that all this happens exactly as the Bible informs us about, while as repeats (f) from item #H3 of the web page „2020life.htm”).

Both these kinds of matter (i.e. inanimate and animate) behave completely differently and obey other kinds of laws pre-programmed for them by God. For example, „inanimate” matter ages according to the elapse of so-called „irreversible absolute time of the universe” brief descriptions of which I provided, amongst others, in item #G4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”. It behaves in accordance with the definitions of „matter” disseminated by the old „official atheistic science”. In turn in analysis from the point of view of the discipline of informatics or computer science it manifests all the features of the „pure hardware” which is deprived of the „software” that governs over its behaviour, and thus if made of inanimate matter objects implement some „algorithm” of their operation, then this algorithm is „permanently wired” into them (i.e. their algorithm or program of work cannot be modified by itself).

In turn the „animate” matter ages according to the elapse of so-called „reversible software time” which was artificially pre-programmed by God and thus which enables shifting people back in time while according to e.g. verses 3:8 from the biblical „2 Letter of St. Peter the Apostle” and 90:4 from the biblical „Book of Psalms” it elapses at least 365000 times slower than the time in which inanimate matter is aging. Animate matter also does NOT fulfil the definition of „matter” disseminated by the old „official atheistic science”, because being animate it is able to break practically all so-called the „laws of nature” discovered and written down by this old science. For example, „laws of nature” are openly broken by the feats of bodies of Chinese „kung-fu masters” from the Chinese school „Shaolin” – which I described, amongst others, in item #K2 from my web page named „god_exists.htm”. These laws were also clearly broken by the actions of a Latvian stonemason named Edward Leedskalnin (1887/1/12 – 1951/12/7 – see https://www.google.la/search?q=edward+leedskalnin ), who almost with his bare hands, alone, mysteriously, at night, built the entire so-called Coral Castle in Florida, USA (see https://www.youtube.com/results?search_query=coral+castle ) – means built the huge Coral Castle bordering on a miracle – an explanation of the probable principle of building which through the use of counter-matter software is described in (H) from item #J4.5 of my web page named „propulsion.htm”. Laws of nature are also broken by the syntheses of calcium from mica by organisms of hens from the region of Brittany – which „cold synthesis of the calcium element” is described in (b) from subsection J2.2.2 of my Polish monograph [1/3] free available via the web page named „tekst_1_3.htm”. Snakes are another creatures that break the laws of nature. This is because some species of them, for example the Polish „grass snake” or the Central American „anaconda”, are able to remotely hypnotize their victims – which ability in the case of the grass snake personally I have seen as a little boy and described in item #F2 from my web page named „stawczyk_uk.htm”. In turn my analyzes of the information available to me about the Polish snake, „Smooth snake”, suggest that it can change the speed of the elapse of time – for details see item #F3 on the abovementioned web page „stawczyk_uk.htm”. Almost everyone of us probably also heard about phenomena of telekinesis and psychokinesis induced by people – the work of which was even demonstrated to me, but the existence of which the „official atheistic science” also denies with a similar ferocity as it does NOT recognize the existence of relatively well-researched human telepathy. Furthermore, the animate matter in the analyzes carried out from the point of view of the discipline of informatics or computer science displays all features of the „hardware-software system” described in item #C5 of the web page „2020life.htm”, means the system which, apart from „bodies” formed from matter, also has a „soul” with features of „soft software” made up of „words” that governs over behaviour of this body. Thus, if bodies made of animate matter implement some „algorithm” of actions, then their „self-learning” program automatically updates the previously accumulated knowledge in them (i.e. this program modifies itself).

The existence of two drastically different types of matter (i.e. inanimate and animate), combined with the apparent lack of knowledge on this subject by even the greatest experts of today, causes them to indiscriminately persuade others, and often to believe in it by themselves, that the evolution of life in objects or devices formed from inanimate matter is possible. Probably also ignorant opponents of the results of my research just because of this existence of two drastically different types of matter, will continue to attack these my explanations, on purpose „overlooking” the fact that if they use any example or phenomenon that works (occurs) in living creatures, then the „matter” about which they will express themselves in their attacks will be „animate”, that is, having a „soul” and thus, from the point of view of informatics or computer sciences, already provided with programs capable of self-modification. Therefore, if anything is deduced about the evolution of life in matter, then the special attention should be paid that the considerations are carried out just for inanimate matter – means for such matter which is only recognized and still defined by the old „official atheistic science” and for which I prepared my following justifications that it alone is NOT capable of self-modifying programs of its operation (and thus to evolve or continue life). After all, in order to prove that the evolution took place, the matter in which life would then arise, would have to be dead and only awaiting revival (animation) – and NOT already animate and thus having „soft” software although the existence of this software the old „official atheistic science” has neither recognized nor yet has discovered (the same as it is with the software hidden in DNA that controls the passage of our life through the „reversible software time”, the existence of which is confirmed in a coded manner by the verses of the Bible interpreted in items #B4, #B4.1 and #D5 to #D5.2 of my web page named „immortality.htm”, but about which the official atheistic science neither has nor wants to have the proverbial „slightest idea” in spite that the web page „immortality.htm” informs about its existence starting from 2008/11/9).

So if from the above-described point of view of today’s knowledge from the disciplines of mechanics and informatics or computer science we define what is any known to humanity „living being”, then it turns out that every „living being” with a body made of matter must meet the definition of a „self-learning hardware-software system”. This in turn means, that in order to be able to „live”, every living creature must have both a hardware „body” which is so „constructed” as to support the accumulation of knowledge in the self-learning programs contained in it, and also must have formulated from „words” soft „programs” which are so designed that they have the ability to „self-learn”, means to modify and to self-improve themselves (by religions these programs are called „soul”, while I describe them in parts #C, #D and #H of the web page „2020life.htm”). This necessity for the existence of both a hardware „body” as well as a „soul” containing soft „self-learning” programs (means modifying and improving themselves) remains true for everything that lives in our world of matter, starting with us people – who learn during all their lives beginning from the moment of catching the first breath and ending with the moment of death, through all animals and insects (perhaps the reader has ever heard about the so-called „flea circuses” (see https://www.google.com/search?q=flea+circuses ) or „flea-catchers” that existed in the past, one of which I mention in item #D1 from my web page named „cielcza_uk.htm” – their former existence proves, among others, that even insects also have the ability to „learn”), and ending with the „covid-19” live viruses that plague the world in 2020 and 2021, the ability to „learn” of which is manifested in their capability to form increasingly infectious variants. Of course, in practice, in every living creature formed from „animate matter”, both its hardware component and its software component, can be designed in many different ways. This is why we have such a variety of living creatures on Earth. For example, in a software component this modification and self-improvement in highly advanced self-learning systems can be accomplished through modifying the code of self-learning programs. In more primitive systems – through changes in remembered data (in human programs – through changes in the contents of „data files” used by them) in which the self-learned knowledge is stored. But the final „fruits” of this self-modification and self-improvement will always be the same. Namely, as the self-learning progresses, all behaviours and reactions of the entire self-learning hardware-software system will be increasingly more perfect.

At this point it is worth mentioning that the defining of every „living being” by the „Theory of Life from 2020” discussed here, as a perfectly functioning „self-learning hardware-software system” provides the additional confirmation of truth of that mentioned in second thesis from item #A2 of the web page „2020life.htm” the brilliant „Theory of Superior Beings” developed by a Polish writer named „Adam Wiśniewski” and more comprehensively presented in item #I6 from my web page named „mozajski_uk.htm”. Note in that item #I6 the additional extension of the Theory of Superior Beings with the finding established during my research – which findings adds the essential explanation omitted by Adam Wiśniewski. This my finding states that „knowledge” is just what „eats” Superior Being which is above the level of people. So the truth of the „Theory of Superior Beings” results also from the above definition of a „living being” because the „product” (or as the Bible states – „fruit”) of life of every „hardware-software self-learning system” is always the „knowledge” that it accumulates. Thus, through the „pursue of knowledge” each „living being” fulfils the basic repeatable principle of Adam Wiśniewski’s genius „Theory of Superior Beings”, namely it fulfils the principle that every „living being” generates „food” (in the case of people it generates „knowledge”) for its „Superior Being” (in case of people – for God), as I try to emphasize this and explain it in [I] from item #H2 and in „part #W” from the web page „2020life.htm” – where I also explain the most important consequences of the fact that people were mainly created so that they continually „pursue of knowledge”.

However, there is a serious problem with defining a „living being” formed of matter as a „self-learning hardware-software system”. Perhaps this problem will create one more reason why the present „official atheistic science” voluntarily, means without being forced to do so, will NOT disseminate the above-mentioned short definition of a „living creature”. This is because it turns out that scientists from both these disciplines of mechanics and informatics or computer science either „overlooked” all this time, or on purpose now hide the fact that to no object or device formed exclusively of matter defined as matter is currently defined by the „official atheistic science”, it is possible to endow the ability to „self-learn”. (Notice that the „official atheistic science” defines „matter” as supposedly the only and exclusive substance that fills the entire universe, and thus supposedly NOT created in the manner described in item #I2 from the web page named „pajak_jan_uk.htm” from whirls of another originally existing substance in the Bible called „The Ancient of Days” while in my publications described under the names: „drobinas of counter-matter” for times preceding the self-evolution of God’s programs in them, and „God Drobinas” for times that occurred after the self-evolution of God’s programs in them.) This practically means that to any creation formed from „inanimate matter” and intended to be transformed into a „living being”, it is NOT possible to be given the ability to evolve „life” in itself. In other words, today’s mechanical engineers and computer scientists either overlook or hide from the rest of the world the information screamingly revealed by their disciplines, namely that the process of „natural evolution” as defined by today’s „official atheistic science” is impossible.

Learning about this impossibility of „natural evolution” is a consequence of the truth of the first and most important thesis described in #A2 on the web page „2020life.htm” about the „Theory of Life of 2020”. So in order NOT to be groundless about the truth of this thesis, in this item #D3 of the post #332E on a simple example I am going to explain below „why” bodies or machines formed exclusively of inanimate matter and NOT having any software (i.e. no any „soul”), just by themselves (means without the participation of God) they are NOT able to acquire the ability to „self-learn” and hence the ability to initiate life. Then in the next item #D4 of this post #332E I am going to discuss also the most important consequences that result from this fact – e.g. the consequence that „if God did NOT exist, life would NOT exist either”. In turn together with other descriptions of the web page „2020life.htm”, especially from its parts #H and #C, this item #D3 of post #332E justifies the absolute truth of the conclusions of parts #A of the web page „2020life.htm” and of this post #332E, namely the conclusion that each one of us carries inside his own personal and absolutely certain proof for the existence of God, because in the situation that it is true that „if God did NOT exist, also life would NOT exist”, must also be true the statement that „since I am alive, the same fact already provides an irrefutable proof that God does exist”.

In item #C5 from the web page „2020life.htm” I described the „initial conditions” existing for an infinite length of time in the infinitively extending the counter-world, which conditions led to the self-evolution in the first two „drobinas of counter-matter” of correctly functioning „self-learning” software and the „embryos of self-awareness” – which in turn led to the emergence and spread of „life”. Unfortunately, the „initial conditions” that would exist in the hypothetical „world of inanimate matter” in which we would live if God did NOT exist and thus if our „world of matter” was deprived of access to „self-learning software”, would be just opposite to these „initial conditions” that already for around half of eternity prevailed in the counter-world. In turn this complete opposite of the initial conditions in both these worlds means that in spite of the possibility of self-emergence of life in the counter-world, the self-emergence of life in our world of matter is absolutely impossible – contrary to what ignorantly claims the institution of our old „official atheistic science”.

So let us investigate „if” and „why” any purely „hardware” systems, i.e. such in which everything that happens results only from the operation of machines or objects that implement programs permanently wired into inanimate matter (i.e. machines or objects that do NOT have access to „soft” programs formed from information stored on some carrier of information or carrier of „words” and thus capable of „self-modifying”) are NOT able to become „self-learning” systems, means they are NOT able to create a „hardware” equivalent for the „soul” and thus lead to the creation of „life”. In order to carry out such an investigation ‚let us assume the existence of a purely hypothetical „world of inanimate matter” in which there is NO God and there are NO „soft” programs formed from „soft” (i.e. allowing „self-modification”) information stored on some information carrier’. In other words, let us assume the existence of the „initial state” of a hypothetical world composed entirely of inanimate matter – about which our „official atheistic science” claims that such a world was our world at the time preceding the evolution of the first life in it. From the time when I was still lecturing at universities, I know that it is easiest to explain it on the examples of mechanical machines understandable to everyone. Hence, „what”, „how” and „why” would happen in such a world, I will try to explain on known to everyone mechanical machines, although the conclusions that will arise from my considerations remain valid for all permanently wired systems (as only those can be build from only the inanimate matter), which would NOT have access to „soft” computer software that controls them in any way and is stored on some information carrier.

In such a purely „hardware” system as the one defined above, still it is possible to create or distinguish elements capable of fulfilling a certain kind of functions necessary also for the operation of any programs. For example, a mechanical so-called „cam” which can be found e.g. in the majority of present cars, is an equivalent of „subroutine” – because it is able to cause a specific sequence of actions. In turn e.g. a „crankshaft” from a multi-cylinder internal combustion engine (this propelled by the „dirty fuels” which „free clean energy devices” will be able to get rid of) is an equivalent of „selection” (i.e. the equivalent of „if” commands from programming languages) – because it allows to choose what actions are to be carried out in what order. So although it is extremely difficult to imagine how such complicated elements could arise in our hypothetical world by a complete coincidence, and in addition they could then assemble themselves into some logically operating machine, e.g. in the shape of a „robot”, which by another accident can already walk (e.g. on the plain surface), has senses – thus, for example, it sees what is happening around it, and has access to the energy source that drives its operation, let us assume that such a „robot” somehow managed to arise by itself within trillion of trillions years. So it walks around its hypothetical world made of inanimate matter and suddenly encounters e.g. a mountain slope. However, in order to climb this mountain, it must learn a new skill of climbing along the slope of the mountain. But so far it only knows how to walk, for example, along the plain. So in order to learn something new, it must modify the „walking program” that is permanently wired into it. In turn such a wiring would require that either some of its elements be replaced with others, or that it disintegrates into its elementary parts, and then reassembles itself anew after the next portion of trillions of years. Unfortunately, none of these possibilities is practically possible without the participation of some „superior intelligence” which would supervise and implement it (i.e. without God, or without already living and logically thinking man). But even when we omit the question how such a „robot” would be able to reassemble itself together for its first and second skills, still this „robot” created exclusively from „inanimate matter” would NOT be able to further „self-learn” – because it would NOT be able to modify by itself the program of its operation. In turn, without the self-generation of the ability to „self-learn”, any self-produced hardware formed exclusively from inanimate matter is NOT capable of initiating „life” in inanimate matter. Please also notice here, that if instead of the simplest to explain to the reader the above „robot” any other object formed of inanimate matter is considered, e.g. considered is a „cell” similar to cells which support life in living creatures – the operation of even the simplest of which is indescribably more complicated than the operation of even the most perfect present robot built by humans, then it also turns out that by starting their formation from the still inanimate matter, it is also absolutely NOT possible for such a cell to acquire the ability to „self-learn”, and thus also to work and to initiate life.

Of course, the lack of the required superior intelligence that implements the absolutely necessary for „self-learning” changes of permanently wired programs that control the operation of such material devices that would require the acquisition of the ability to „self-learn”, is only one of a number of various reasons, which would make practically impossible the self-creation of purely „hardware” machines which „would learn by themselves” and thus potentially would be able to initiate life. Other reasons include, for example, the impossibility of accidental creation and assembly of elements of such machines, lack of access to energy that would drive their operation, too short existence of our world of matter which prevents purely accidental self-assembly of „self-learning machines”, and most importantly, the inability that just by itself, means without the participation of software and building materials owned by God, come to existence such a hypothetical world composed exclusively of inanimate matter.

I do hope that even the readers less familiar with the operation of machines and programs will understand the irrefutable importance of the arguments presented above. Understanding these scientifically irrefutable arguments shows that it is absolutely absurd what the old „official atheistic science” tells us, namely that the hardware only (and thus always permanently wired) systems made of inanimate matter are able to become „self-learning”, i.e. evolve „life”. Simultaneously, our learning of the above deductions and facts shows us also the truth of the statements contained in „part #A” of the web page „2020life.htm”, namely that „without the existence of God, there would NOT be life in our world of matter” – which in turn confirms the truth of the personal proof for the existence of God in every person and being, guaranteeing to each of us humans that „since you are alive, this sole fact already provides the scientifically irrefutable proof that God does exist”.

D4. What are the consequences of proving that the first thesis of the „Theory of Life of 2020” discussed here expresses the irrefutable truth:

The reader may ask himself a question: why risk promoting or even just considering nowadays such an unpopular truth as the one contained in the facts and findings described in this post #332E, if it does NOT change the position of the institution of old „official atheistic science”? Means, why even try to repair our scientifically ruined world, since the „official atheistic science” will either ignore what is disclosed here, or block it from disseminating, or quickly contradict it with some false arguments or examples, which instead of discussing the events occurring in still „inanimate matter”, will use deceptive examples originating from „animate matter” or will refer to any living creature that lives because God has already „breathed” the „soul” into it, and thus it is able to „self-learn” through modifying the „software” contained in it that controls its life? The answer is simple: because this truth indicates another lie and a serious omission or deliberate ignoring of the already existing and available for a long time knowledge, which additionally discredits this wrongly for humanity operating monopolistic „official atheistic science”. Thus, the truth is bringing closer the day when people begin to be so determined by the deviations and collapses caused by this monopolistic institution, that finally they will bring to life the first truth-based universities that implement the new „totaliztic science” – goals, scientific foundations and an extremely urgent need for official establishment of which is described in publications of totalizm – e.g. see „part #C” from the web page named „telekinetics.htm”. In turn, after the emergence of universities operating according to canons of this new „totaliztic science”, the humanity finally starts to recover from the collapse to-date, while the truth that has been silenced so far will slowly begin the winning.

After all, it must be remembered that my „Theory of Everything of 1985” (also called the „Concept of Dipolar Gravity”) so vehemently blocked and carefully hidden in the Internet, allowed to develop {1} a whole range of scientific discoveries and inventions, which in other times and situations would be considered groundbreaking and would change the course followed by the entire humanity, means which if they were the proverbial „straws” then until today they should „bend the back of even the most stubborn camel”. And so one of the groups of such discoveries and inventions resulting from my Theory of Everything was contributed {2} by the extension of the „Cyclic Table for Propelling Devices” (see https://www.google.com/search?q=Jan+Pajak+Cyclic+Table+Propelling ) by further future technical eras described in items #J4.4 to #J4.6 from the web page named „propulsion.htm”, while illustrated below in „Tab. #D4”. In turn this extension of the number of technical eras described in it reveals a huge number (difficult even to imagine by present scientists) of future technical devices which will make the humanity indescribably advanced and powerful – in spite that the old „official atheistic science” already acts as if all knowledge remains already researched and discovered. Another group of such discoveries was brought {3} by the Theory of Everything of 1985 itself, which opened for humanity an insight into a completely different universe than the universe defined by the official atheistic science. This different universe is ruled by dipolar gravity (means NOT by monopolar gravity, which still falsely is told by the official atheistic science), it extends infinitely in at least four linear dimensions and thus it neither expands nor shrinks (as it is described in item #D4 from the web page named „dipolar_gravity.htm”), exists for an infinitely long time, our world of matter is in it artificially created by God from an intelligent substance existing in another world called the „counter-world” (in which God lives), God created all living creatures in it, every living creature with a body made of matter received life in it due to breathing into it a „God Drobina” containing a „soul”, while the life of these material living creatures elapses in the „reversible software time” created by God, which allows people to travel through time. So these numerous truths about the universe, determined due to the recognition of my Dipolar Gravity (see the web page „1985_theory_of_everything.htm”), in almost everything state the exact opposite of what the „official atheistic science” tells us with the help of its definitively erroneous „big bang theory”, „theory of natural evolution”, or „theory of relativity”. In turn we know, that whenever two statements tell us their opposite, one of them is just a lie. Still other my discoveries and inventions that correct the lies to-date of the „official atheistic science” include, amongst others: {4} self-evolution of life in the counter-world, NOT in our „world of matter” – as described in more details in items #C5 and #H3 on the web page „2020life.htm”, while which clearly shows the absurdity of the „theory of natural evolution” that this science teaches us, which locates the origin of life in inanimate matter; {5} the possibility of building „perpetual motion” motors and propulsors and „free clean energy generators”, already confirmed by the existing prototypes, described e.g. in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm”, but about which until today official science claims that they can NOT be built because they supposedly break alleged „laws of thermodynamics”, while the implementation of which into mass production is still strenuously blocked by these five institutions of the „elite cartel”, which keep humanity in the darkness, in enslavement, and in subordination to the power of money, and which I am describing, amongst others, in item #J2.5 of the web page „smart_tvs.htm”; they also do include for example {6} the principle of operation of the simplest „time vehicles” described in items #B4, #B4.1 and #D5 to #D5.2, from the web page named „immortality.htm” which reveals the absurdity of statements from the „theory of relativity” with its distorted idea of the operation of time – still adhered to and taught to people by the „official atheistic science” as if it is correct. Of course, the number of my breakthrough discoveries and inventions similar to the above {1} to {6} is so huge, that it would be enough to develop almost all subjects that initially require teaching at a typical technical university (the reader can learn at least the most important among them, e.g. from item #I2 of my authobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm” or by looking at links leading to them from the Polish web page named „skorowidz.htm”).

The learning and recognition of the content of the deductions presented here can also be a source of a personal and easy to understand proof for the existence of God, very important for every reader. After all, my irrefutable formal proof for the existence of God, which I presented in items #G2 and #G3 of the web page named „god_proof.htm” is not understandable to everyone, also NOT everyone has the knowledge which allows to recognize it. Furthermore, the courses of explanations from formal scientific proofs are usually very difficult to remember, because their arguments seem complicated, and the possibility of repeating them rarely happens to someone. But the case is different with the personal proof which I am discussing in this post #332E. After all, it is simple, and each of us always carries it everywhere. This is because this proof states: „since I live, the same is already an empirical irrefutable proof that God does exist”. Furthermore, this irrefutable proof confirms the certainty of actual existence of God – means it provides to each one of us the certainty of the most important knowledge. Therefore, in my opinion, it was really worth getting to know this post #332E, then to remember this proof and implement in our lives everything to which it obliges us in every moment of the rest of our lives.

http://pajak.org.nz/cr/e6_cyclic_tab_prop.jpg
Tab. #D4:
Here is the „Periodic Table in the Development of Earth Propelling Devices” with six consecutive „technical eras” (click on the illustration of this table to be able to see it enlarged). Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk. Descriptions of principles of operation of propelling devices that make up this table (including also those to be constructed in the distant future) are provided in items #J4.1 to #J4.6 from my web page named „propulsion.htm” – where it is also originally published as „Tab. #J4ab”. The above illustration of this table was graphically improved by my friend, Mr. Dominik Myrcik, with whom we together also prepared a half-hour film distributed for free on YouTube under the title „Future Propulsions”, available at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . This film/video illustrates the operation of all major future propelling devices listed in the above table. It is thanks to the graphic talent of Mr. Dominik Myrcik that the computer graphics of the above table obtained such a spectacular appearance.

Similarly as the well-known Mendeleev’s Table (also known as „the periodic table of elements”) reveals the regularities contained in the structure of atoms, the above „Cyclic Table for Propelling Devices” illustrates the repetitive rules governing over the designs and principles of operation of successive propelling devices invented and built on Earth. For example, my Theory of Everything of 1985 (see the web page „dipolar_gravity.htm”) revealed to us that there are three separate worlds in the universe, i.e. (I) our „world of matter”, (II) the world of intelligent counter-matter, and (III) the virtual world contained in memory of intelligent counter-matter. (Notice that in our part of the universe this „counter-matter” consists of countless living, thinking, counter-material so-called „God Drobinas”, slightly wider descriptions of which I provided in item #I2 from my web page named „pajak_jan_uk.htm”.) This is just because of the existence of these three worlds that the above Cyclic Table for Propelling Devices indicates that humanity is going to build propulsion systems that belong to as many as six increasingly more advanced „technical eras”, while each of the above three worlds will provide a working modium and principles of operation for as many as two subsequent of these eras – which in the illustration above are marked with the same level of shading. And so, our (I) „world of matter” has already allowed for the construction of the motors and propulsors for eras marked 1 and 2 – which above are the most intensely shaded brown. The working medium in these eras 1 and 2 is the force interactions formed by matter. In turn (II) the „counter-world”, allows to build propulsion systems from eras 3 and 4 – above shaded slightly brighter. The working medium in them are the force interactions formed by counter-matter, means e.g. by magnetic field (which is the circulation of counter-matter) or e.g. by telekinesis. Finally (III) „virtual world” allows us to build propulsion systems for eras 5 and 6 – above shaded most brightly. In these most advanced eras, the working medium are the execution abilities of programs contained in the memories of the so-called „God Drobinas” means former „drobinas of counter-matter”. The construction of propulsion systems from these highest 5th and 6th eras will give into the hands of people the powers and capabilities almost equal to the powers and capabilities of God – no wonder that on creatures or people who are allowed to use these propulsion systems, God imposes extremely high moral requirements. It is also worth noting here, that particular eras of the above Cyclic Table reveal also another important regularity. Namely, that the first era from each pair of eras of propulsion systems built for the working medium originating from a given world (i.e. built for the use of interactions of (I) matter, (II) counter-matter, and (III) programs from „God Drobinas”) – that is, the era 1, 3 and 5, uses the natural forms of working medium that are produced by the surrounding reality. In turn every second era from each pair of eras of these propulsion systems – means the era 2, 4 and 6, already uses a working medium with an additionally enhanced power of work, which is artificially produced by devices constructed with human hands. However, this another important regularity so-far is NOT illustrated on the above table, because its informative, pleasing for eyes, and harmonious illustration is a very big artistic and graphic challenge. However, knowing about the difficulties of making such an illustration, my friend Dominik Myrcik already volunteered to make it in the future – only that so far and for several further months he is very busy with another important project. So let us keep our fingers crossed that with this artistically ambitious presentation he will achieve equally great success – as he has already achieved with a graphically spectacular emphasis of regularities in the above version of this table.

The above extended table was developed on March 17, 2018 and it represents the fourth, extended form of these tables, which I developed in my life. An essential feature of this fourth in turn formulation of these tables was that two next „technical eras” of humanity were included into it, i.e. the fifth and sixth era. In these highest for humanity „technical eras”, the generation of propelling effects will depend on the use of propelling capabilities of the ever-moving „counter-matter” from the counter-world. These capabilities will be triggered either through the use of already existing programs contained in memories of this „counter-matter” (in era 5), or by programming the counter-matter anew (in era 6). The development of principles of operation of propulsion systems of this fifth and sixth „technical era” became possible due to my previous theoretical development of the so-called „Omniplan” – which God uses to control events in our physical world of matter, and also due to the empirical confirmation of the correctness of knowledge about the Omniplan through careful analysis of a number of „perpetual motion machines” already built in 2017 and working correctly, described in more detail in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm” and in items #J1 and #J2 from another web page named „free_energy.htm” as well as in items #D3 and #A0 from the web page named „god_proof.htm”. This „Omniplan” is described more comprehensively in items #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm”. Furthermore, in item #D3 of the web page „god_proof.htm”, and in subsection G1 of my monograph [12] (in the Polish language – available via the web page „tekst_12.htm”) prepared in 2018, I additionally supplemented the descriptions of the „Omniplan” with the explanation of the role of the „fourth dimension” of the counter-world in the principles of operation of artificially pre-programmed by God, the so-called the „reversible software time” in which people and all living creatures age, and which enables the building of relatively simple „Time Vehicles” (see the web page „immortality.htm”) and the use these vehicles to shift people back to the years of their youth. Notice that these „perpetual motion machines” built in 2017 already initiated the fourth „technical era” on Earth, which will be characterized by a gradual replacement of previous „dirty fuels” (and internal combustion engines based on these dirty fuels) which are harmful to nature and people, by „clean free energy” which is beneficial for people. Unfortunately, the fast implementation of „perpetual motion” engines and „generators of free clean energy” is still blocked on Earth by as many as five powerful institutions of the „elite cartel” hostile to all devices the widespread use of which threatens their interests and also threatens to overthrow the current power of „money” in favour of implementing the future „nirvana political system” summarized in item #C7 from the web page named „nirvana.htm”. These hostile to „clean free energy” enemies of human origin include some among: (1) official atheistic sciences, which are afraid of the world’s disgrace, lost of monopoly, and the establishment of competences for it in the form of new „totaliztic sciences”, (2) governments of countries, which are afraid of the decline of fuel tax revenues that empower their corruption, (3) fuel and crude oil corporations fearing bankruptcy, (4) banks afraid of losing their influence and profits, and (5) priests and religious policymakers who „rejected knowledge” (as the Bible accuses them in verses 4:4-9 of the „Book of Hosea”), thus they live from easy speculations and mysticism, fearing the truth and the toil of learning a reliable and detailed knowledge about God – the requirements of which knowledge is discussed in item #H1 from the web page „2020life.htm”. For more information about this „elite cartel” see item #D3 on my web page named „god_proof.htm” or item #J2.5 on my web page named „smart_tvs.htm”.

It is worth adding here that on YouTube one can also watch short (because they only last from 17 to 32 seconds) soundless clippings from the above-mentioned film „Future Propulsions” which we have prepared together with my friend, Mr. Dominik Myrcik, who is graphically highly talented and masters computer graphics systems perfectly. These free excerpts illustrate the most important, and at the same time least known to people, examples of propulsion devices of the future humanity, the construction of which is forecasted by my „Periodic Table for Propulsion Systems”. Examples of these film clippings include, among others: a 26-second film entitled „Alien Planet 4K” (disseminated for free at https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA ) – which illustrates flights and operation on an alien planet of the starship „Magnocraft” of my invention (see the web page „magnocraft.htm”); 17-second film entitled „Wall 4K” (disseminated for free at https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ) – which illustrates what it looked like the construction of „Inca Walls” (still existing in Peru) through the programming of counter-matter; or a 32-second film entitled „Bhaskara 4K” (disseminated for free at https://www.youtube.com/watch?v=pqWhHmlsQ7g ) – which illustrates the approximate appearance and shape (because we still do NOT know the exact look and shape) of the first in the world, working „perpetual motion machine” built in 1150 in India by mathematician named Bhaskara the Second, hence called „Bhaskara Wheel”. The requirements for the Bhaskara Wheel to work are discussed in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm”. Addresses and links to about 30 free YouTube videos prepared with my participation, including those we developed together with Mr. Dominik Myrcik, the reader will find on my web pages named „djp.htm” and „portfolio.htm”.

D5. Challenge for young scientists: end the denying the truth leading to the fall of mankind only because this truth is inconvenient to someone, and try if you can formally prove the truth of the thesis „without the existence of God, there would also be NO life”, instead of, as other scientists do, burden your own soul with the mortal sin of telling to humanity a lie that denies the existence of God – i.e. that life supposedly arose due to „natural evolution” taking place in the „world of inanimate matter”:

If I would still remember my lectures on mathematical logic from 2007 at the Ajou university in Korea, then independently from the above empirical proof I would provide also a formal proof for truth of the first thesis of the „Theory of Life of 2020” that I am discussing here. However, the present recall of knowledge from this discipline that is rather difficult to remember for a long time, would „eat up” too much precious time, which unfortunately for me is already a scarce luxury. Therefore, hereby I challenge young scientists – show that you can be objective, creative and actively supporting the truth: prove formally the truth of the thesis discussed here! After all, in this post I already prompted you facts that are the most important to know to carry out such a formal proof, namely that: to purely hardware objects or machines formed exclusively of inanimate matter as defined by present official atheistic science (i.e. objects or machines previously NOT provided with any „soft” programs or „souls” saved on some information carrier, nor containing „God Drobinas” described here), it is impossible to give the ability to „self-learn” because this ability would require to continually modify the program permanently wired into them that controls their work; in turn without giving them this ability to „self-learn”, the emergence and continuation of life is impossible.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #332E, which reveals that everyone carries his/her personal proof for the existence of God, is an adaptation of the content of „part #D” (i.e. items #D1 to #D5) from my English web page named „2020life.htm” (update of 2021/3/12, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm
http://gravity.ezyro.com/2020life.htm
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm
http://drobina.rf.gd/2020life.htm
http://pajak.org.nz/2020life.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of the publishing presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog-post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page „2020life.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „immortality.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #332E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print” 12pt)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” 24pt – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „text_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts extending and supplementing this #332E on your personal proof resulting from the „Theory of Life of 2020”:

331E, 2021/2/1 – „Theory of Life of 2020” (#H1 to #H6 in „2020life.htm”)

330E, 2021/1/1 – the truth of the latest findings about God (#I2 in „pajak_jan_uk.htm”)

328E, 2020/11/1 – nirvana political system (#C7 in „nirvana.htm”)

325E and #326E, 2020/8/1 – God Drobinas (#K1 and #K2 in „god_exists.htm”)

324E, 2020/7/1 – operational perpetual motion (#B3 in „fe_cell.htm”)

308E, 2019/3/25 – God as a living program (#A0 in „god_proof.htm”)

295E, 2018/4/17 – my Cyclic Tables (#J1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)

273E, 2016/7/17 – the infinity of the universe (#D4 in „dipolar_gravity.htm”)

272E, 2016/5/30 – ignoring morality ruins research results (#B3 in „portfolio.htm”)

269E, 2016/4/12 – 100% corruption (#E3 in „pajak_for_mp_2017.htm”)

230E, 2013/3/1 – how our reversible time works (#C3 in „immortality.htm”)

151E, 2008/5/15 – incompetence of science in UFO research (#B1 in „ufo_proof.htm”)

117E, 2007/4/7 – self-evolution of God (#B1 in „evolution_pl.htm” and #C5 in „2020life.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#332: Oto naukowo potwierdzony dowód osobisty iż Bóg istnieje jaki zawsze nosisz ze sobą i jaki nadaje ważności twojemu stwierdzeniu: „skoro ja żyję samo to jest już niepodważalnym dowodem na istnienie Boga”

2021/03/05

Motto: „Aby ‚życie’ mogło powstać, konieczne jest aby coś nabyło zdolność do ‚samouczenia się’, z kolei dla nabycia zdolności do ‚samouczenia się’ konieczne jest aby m.in. posiadało to w sobie program (przez religie zwany ‚dusza’) zdolny do modyfikowania samego siebie – zaś samo-wytworzenie się takiego programu jest niemożliwością w obiektach lub urządzeniach uformowanych wyłącznie z nieożywionej materii o cechach zdefiniowanych przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną: to zaś oznacza, że aby ‚życie’ zaistniało w ciałach z nieożywionej materii dawcą takiego ‚samouczącego się’ programu (duszy) musi być Bóg, zaś ‚naturalna ewolucja’ w uprzednio nieożywionej materii nigdy NIE mogła zaistnieć” (wniosek wynikający z odkryć i ustaleń dokonanych przez moją „Teorię Życia z 2020 roku” a zaprezentowanych w niniejszym wpisie #332).

D1. „Dowod na istnienie Boga” jaki nosi w sobie każdy żyjący, a jaki wynika z prawdy pierwszej tezy omawianej tu „Teorii Życia z 2020 roku”:

Jak się okazuje, czytelniku w samym sobie nosisz naukowo niepodważalny dowód iż Bóg istnieje. Dowodem tym jest fakt iż „żyjesz”. Wszakże, jak wyjaśnię to w tym wpisie #332, „bez istnienia Boga NIE istniałoby też życie”. Czyli „życie” jest najprostrzym, jednocześnie zaś dedukcyjnie potwierdzalnym czyli najpewniejszym, a także dostępnym dla każdego żyjącego dowodem, że Bóg istnieje. Znając i uznając ten dowód, każdy może teraz uzyskać pewność iż „skoro ja żyję, samo to wystarcza już za niepodważalny dowód, że Bóg istnieje” – tak jak to wstępnie zasygnalizowałem skrótowo w punktach #A2 i #C5 na stronie „2020zycie.htm”.

Odnotuj, że prawdę lub meryt niemal każdej podanej w tym wpisie #332 informacji kluczowej jaka wywodzi się z moich własnych badań, przykładowo wniosku jaki wydedukowałem logicznie, nowej nazwy kluczowej jaką wprowadzam, istotnego faktu jaki ustaliłem, itp. – którą to informację prezentuję w dowolnym miejscu strony „2020zycie.htm”, a także w niniejszym wpisie #332 do blogów totalizmu, też potwierdzam poświadczeniami owych „trzech świadków” potrzebę i rzetelność jakich omawiam w (1) do (1c) z punktu #H1 na stronie „2020zycie.htm”, tyle że aby się NIE powtarzać, owo potwierdzanie trzema świadkami staram się umieszczać przy tylko jednym z powtórzeń omawiania powtarzanej informacji kluczowej, zaś czytelnik znajdzie je albo tu, albo gdzieś na tamtej stronie „2020zycie.htm”, albo też w publikacjach wskazywanych w miejscu omawiania danej informacji oraz dodatkowo linkowanych ze strony o nazwie „skorowidz.htm” hasłem zawierającym ową informację kluczową.

D2. Dlaczego prawdę tej pierwszej tezy „Teorii Życia z 2020 roku” jest w stanie postulować i wykazać jedynie badacz dogłębnie znający zarówno mechanikę (tj. znający cechy i działania hardware uformowanego z „nieożywionej materii”) jak i informatykę – tj. znający cechy i działania programów zakodowanych w formie „miękkiej” informacji (w Biblii zwanej „słowo”):

Dlaczego o omawianym tutaj dowodzie na istnienie Boga obnoszonym ze sobą przez każdego bo stwierdzającym, że „skoro ja żyję, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje”, NIE możemy sobie poczytać ani w wyszukiwarkach internetowych (np. w Google) ani też w przelicznych książkach omawiających Boga a upowszechnianych przez dzisiejsze religie? Ja wierzę, że powodem zapewne jest nieznajomość nawet przez najsłynniejszych dzisiejszych ekspertów prostego faktu – zasygnalizowanie jakiego zawarłem w motto całej strony „2020zycie.htm” z początka jej „części #A”, mianowicie że: „nadanie zdolności do samouczenia się (a tym samym zdolności do wypracowania samo-świadomości oraz do zainicjowania życia) tzw. twardym czyli wyłącznie hardwarowym (tj. uformowanym wyłącznie z nieożywionej materii) systemom odrutowanym na stałe, NIE jest możliwe”. Wszakże odrutowane na stałe systemy hardwarowe są niezdolne do samo-modyfikowania się, a ponadto będąc pozbawione „miękkiego” software NIE są w stanie same wytworzyć zapisywalno-wymazywalnych pamięci o jakich wiemy, że są niezbędne do zadziałania dzisiejszych komputerów oraz iż istnieją one w „drobinach przeciw-materii” (tj. w „Drobinach Boga” będących nosicielkami „dusz”). Aby więc takie „hardwarowe” systemy uformowane wyłącznie z nieożywionej materii mogły nabyć zdolność do „samouczenia się”, stąd także do zrodzenia lub do kontynuowania życia, muszą one być dodatkowo zaopatrzone też w „miękkie” oprogramowanie uformowane wyłącznie z informacji (słów) zapisanych na jakimś nośniku informacji – jakie to oprogramowanie jest już w stanie samo się modyfikować (tak jak wyjaśniam to w punkcie #C5 na stronie „2020zycie.htm”). Czyli problem polega tu na tym, że grono osób mogących odkryć powyższy prosty fakt prowadzący do sformułowania tego dowodu obnoszonego ze sobą przez każdego bo stwierdzającego „skoro ja żyję, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje”, jest nadal bardzo małe. Potrzebny jest bowiem ktoś, kto zna dogłębnie aż dwie dyscypliny badawcze równocześnie – tj. zna np. mechanikę lub „inżynierię mechaniczną” – która może mu ujawnić najważniejsze cechy i zachowania „nieożywionej materii”, oraz równocześnie zna także informatykę lub „nauki komputerowe” (np. zna tzw. „software engineering” czyli „inżynierię oprogramowania” oraz zasady działania samouczącego się oprogramowania) – która może mu ujawnić najważniejsze cechy i zachowania „miękkich” programów i systemów informatycznych, a ponadto kto ma też wrodzone inklinacje do wypatrywania i odnotowywania tego co umyka uwadze innych badaczy oraz ma odwagę otwartego ujawniania prawdy jaką w ten sposób odkrył. Tak zaś się składa iż zarówno wśród kapłanów, a także w gronie rzadkich obecnie osób jakie obiektywnie badają i poznają Boga, narazie bardzo rzadko, jeśli NIE wogóle, znajduje się ktoś, kto dogłębnie zna te dwie powyższe dyscypliny badawcze, a równie rzadko ich dzisiejsi badacze mają odwagę ryzykować swoją lukratywną pozycję i dochody dla prawdy potępianej przez „elitarny kartel” – w tym przez większość dzisiejszych decydentów i zatrudniodawców. Tymczasem przez jakiś dziwny „zbieg okoliczności” i na przekór, że zapewne właśnie za moje promowanie niewygodnej dla niektórych prawdy Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA) przy polskim Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) odmówiła zatwierdzenia mnie na pozycję „Profesor Informatyki” jaką jedna z polskich uczelni mi zaoferowała, ja ciągle w swojej karierze zawodowego wykładowcy uczelnianego: aż na dwóch uniwersytetach świata byłem zatrudniony jako profesor inżynierii mechanicznej, na dwóch zaś innych uniwersytetach – jako profesor informatyki lub nauk komputerowych (a dokładniej jako profesor „Inżynierii Softwarowej”). Wykładałem tam też całą masę przedmiotów w obu tych dyscyplinach. Ponadto widać Bóg dał mi talent „dostrzegania tego co inni przeaczają” oraz odwagę aby ujawniać prawdę jaką ustaliłem. Nic więc dziwnego, że ten szokująco prosty dowód na istnienie Boga NIE umknął mojej uwagi, kiedy począwszy od 1 stycznia 2021 roku podjąłem spisywanie wyklarowanej krótko wcześniej w moim umyśle „Teorii Życia z 2020 roku”. Co najważniejsze, logiczną dedukcją potrafię też uzasadnić „dlaczego” prawdą jest stwierdzenie, że „bez istnienia Boga NIE istniałoby też życie”. Uzasadnienie to spiszę poniżej w punkcie #D3 tego wpisu #332, starając się używać łatwych do zrozumienia i niemal wszystkim znanych przykładów oraz porównań. Jestem też pewien, że gdybym miał wystarczająco dużo wolnego czasu aby odświeżyć swą pamięć dosyć trudnej do długoterminowego pamiętania szczegółowej wiedzy z dyscypliny „logika matematyczna” jaką wykładałem w czasach swej profesury na Uniwersytecie Ajou w Korei w 2007 roku, wówczas z pewnością byłbym w stanie opracować także naukowo niepodważalny formalny dowód potwierdzający iż „bez istnienia Boga NIE istniałoby też życie” (niestety, mi wolnego czasu zawsze chronicznie brakuje – stąd bierze się apel z punktu #D5 poniżej w niniejszym wpisie #332).

D3. Ewolucja życia w nieożywionej materii jest niemożliwością z łatwo poznawalnego dla mechaników-informatyków powodu iż z jedynie samej nieożywionej materii (tj. bez dodania do niej softwarowej „duszy”) NIE daje się ani samo-uformować ani zamierzenie zbudować systemu zdolnego do „samouczenia się”:

Zarówno oficjalna nauka ateistyczna, jak i większość ludzi, uważają że wszystko co nas otacza, a także nasze ciało, jest uformowane z substancji zwanej „materia” – jaka cechuje się niezmiennym zestawem cech i podlega temu samemu zostawowi „praw natury”. I tak wszyscy oni wierzą, że z owej niby cechującej się jednorodnością materii mają być uformowane galaktyki, słońca, planety, oceany, atmosfera, pożywienie jakie zjadamy, a także ciała nasze i wszelkich innych istot żyjących. Jeśli jednak pozna się dokładnie wiedzę z aż kilku obecnych dyscyplin, w tym z mechaniki oraz z informatyki, wówczas się odkrywa, że istnieją aż dwa drastycznie odmienne rodzaje materii, tj.: „nieożywiona” i „ożywiona”. Każda z nich jest też aż tak znacząco odmienna od tej drugiej, że zasługuje na nazywanie jej odmienną nazwą i uznawanie za zupełnie odmienną substancję rządzoną innymi prawami. Z materii „nieożywionej” uformowane jest tylko to co pozbawione jest życia – np. izotopy, węgiel, kości dinozaurów, skały, gleba, powietrze, wszelkie maszyny i budowle wykonane przez człowieka, itp. Natomiast z materii „ożywionej” uformowane jest wszystko co właśnie żyje. Jednak po śmierci ciała istot żyjących też transformują się w materię nieożywioną – co potwierdza iż Drobina Boga jaka wzbogaca je o „samouczące się” programy „duszy” ulatuje z ciała w chwili śmierci (czyli iż dzieje się dokładnie tak jak informuje nas Biblia zaś wyjaśnia (f) z punktu #H3 strony „2020zycie.htm”). Oba też te rodzaje materii zachowują się zupełnie odmiennie i wypełniają inne rodzaje praw zaprogramowanych dla nich przez Boga. Przykładowo, materia „nieożywiona” starzeje się zgodnie z upływem tzw. „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” skrótowe opisy jakiego zawarłem m.in. na swej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, zachowuje się zgodnie z definicjami „materii” upowszechnianymi przez starą „oficjalną naukę ateistyczną”, zaś w analizach z puktu widzenia dyscypliny informatyki wykazuje ona wszelkie cechy „czystego hardware” jaki pozbawiony jest rządzącego jego zachowaniami „software”, a stąd jeśli wykonane z nieożywionej materii obiekty urzeczywistniają jakiś „program” działania, wówczas ów program jest w nich „odrutowany na stałe” (tj. np. ów program sam NIE może modyfikować siebie samego). Z kolei materia „ożywiona” starzeje się zgodnie z upływem tzw. „nawracalnego czasu softwarowego” jaki został sztucznie zaprogramowany przez Boga i stąd jaki umożliwia cofanie ludzi w czasie zaś zgodnie np. z wersetami 3:8 z bibilijnego „2 Listu św. Piotra Apostoła” oraz 90:4 z bibilijnej „Księgi Psalmów” upływa co najmniej 365 tysięcy razy wolniej od czasu w jakim starzeje się nieożywiona materia. Materia ożywiona NIE spełnia też definicji „materii” upowszechnianych przez starą „oficjalną naukę ateistyczną”, ponieważ będąc ożywioną jest w stanie łamać praktycznie wszystkie tzw. „prawa natury” poodkrywane i spisane przez tę starą naukę. Przykładowo „prawa natury” są otwarcie łamane wyczynami ciał chińskich „kung-fu masters” z chińskiej szkoły „Shaolin” – jakie opisałem m.in. w punkcie #K2 swej strony „god_istnieje.htm”. Wyraźnie łamały je też działania łotewskiego kamieniarza o nazwisku Edward Leedskalnin (1887/1/12 – 1951/12/7), który niemal gołymi rękami, sam, w pojedynkę, tajemniczo, nocami, zbudował na Florydzie w USA cały tzw. Coral Castle – czyli graniczący z cudem ogromny Koralowy Zamek (patrz https://www.google.pl/search?q=koralowy+zamek+na+florydzie ) – wyjaśnienie prawdopodobnej zasady budowania jakiego poprzez wykorzystanie oprogramowania przeciw-materii opisałem w (H) z punktu #J4.5 mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”. Prawa natury łamie też syntezowanie wapna z miki przez organizmy kur z rejonu Bretanii – jaką to „zimną syntezę pierwiastku wapna” opisałem w (b) z podrozdziału J2.2.2 mojej monografii [1/3] dostępnej ze strony „tekst_1_3.htm”. Niemal każdy z nas zapewnie też słyszał o zjawiskach telekinezy i psychokinezy wywoływanych przez ludzi – działanie których było mi nawet demonstrowane, jednak których istnieniu „oficjalna nauka ateistyczna” też zaprzecza z podobną zaciekłością jak NIE uznaje ona też istnienia relatywnie dobrze już zbadanej ludzkiej telepatii. Ponadto materia ożywiona w analizach dokonanych z punktu widzenia dyscypliny informatyki wykazuje wszelkie cechy „systemu hardwarowo-softwarowego” opisywanego w punkcie #C5 strony „2020zycie.htm”, czyli systemu jaki oprocz „ciała” z materii posiada też „duszę” o cechach „miękkiego software” rządzącego zachowaniami ciała. Stąd jeśli wykonane z ożywionej materii ciała urzeczywistniają jakiś „algorytm” działania, wówczas ich program „samouczenia się” automatycznie aktualizuje w nich uprzednio zgromadzoną wiedzę (tj. np. ów program sam modyfikuje siebie samego).

Owo istnienie dwóch drastycznie odmiennych rodzajów materii, połączone z brakiem wiedzy na ten temat przez nawet największych dzisiejszych ekspertów powoduje, iż bezkrytycznie wmawiają innym, a często sami też wierzą, że ewolucja życia w obiektach lub urządzeniach uformowanych z nieożywionej materii jest możliwa. Prawdopodobnie też ignorancko myślący przeciwnicy wyników moich badań właśnie z powodu tego istnienia dwóch drastycznie odmiennych rodzajów materii nadal będą atakowali niniejsze wyjaśnienia celowo „przeaczając” fakt, że jeśli użyją jakiegokolwiek przykładu lub zjawiska działającego (występującego) w żywych istotach, wówczas „materia” o jakiej będą wyrażali się w swych atakach będzie już „ożywioną”, czyli posiadającą „duszę” a stąd z punktu widzenia informatyki już zaopatrzoną w programy zdolne do samo-modyfikowania się. Dlatego jeśli cokolwiek dedukuje się na temat ewolucji życia w materii, wówczas szczególną uwagę trzeba przykładać iż rozważania prowadzi się dla nieożywionej materii – czyli dla takiej materii jaką jedynie uznaje i nadal definiuje stara „oficjalna nauka ateistyczna” oraz dla jakiej ja przygotowałem swoje poniższe uzasadnienia iż sama ona NIE jest zdolna do samo-modyfikowania programów swego działania (a stąd do wyewoluowania lub kontynuowania życia). Wszakże aby udowodnić iż ewolucja miała miejsce, materia w jakiej życie wówczas by powstało musiałaby być martwa i dopiero oczekująca ożywienia – a NIE ożywiona i stąd już posiadająca „miękkie” oprogramowanie chociaż istnienia owego oprogramowania stara „oficjalna nauka ateistyczna” ani jeszcze NIE uznała ani dotychczas NIE odkryła (tak samo jak ma się sprawa z kryjącym się w DNA oprogramowaniem sterującym przebiegiem naszej drogi życiowej przez „nawracalny czas softwarowy”, istnienie jakiego potwierdzają w zakodowany sposob wersety Biblii zinterpretowane w punktach #B4, #B4.1 i #D5 do #D5.2, strony „immortality_pl.htm”, jednak o jakim oficjalna nauka ateistyczna ani NIE ma, ani NIE chce mieć, przysłowiowego „zielonego pojęcia” na przekór iż o jego istnieniu powyższa strona „immortality_pl.htm” informuje począwszy od dnia 2008/11/9).

Jeśli więc z powyżej opisanego punktu widzenia dzisiejszej wiedzy z dyscyplin mechaniki i informatyki definiować czym jest dowolna znana ludzkości „istota żyjąca”, wówczas się okazuje, że każda „istota żyjąca” o ciele z materii musi spełniać definicję „samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego”. To zaś oznacza, że aby móc „żyć”, każda istota żyjąca musi mieć zarówno hardwarowe „ciało” jakie jest tak „skonstruowane” aby wspierać gromadzenie wiedzy w zawartych w sobie programach zdolnych do samouczenia się, a także musi mieć softwarowe „programy” jakie są tak zaprojektowane iż posiadają nadaną sobie zdolność do „samouczenia się” czyli do modyfikowania i udoskonalania siebie samych (programy te przez religie nazywane są właśnie „dusza”, zaś ja opisuję je w częściach #H i #C strony „2020zycie.htm”). Ta niezbędność istnienia zarówno hardwarowego „ciała” jak i „duszy” zawierającej softwarowe programy „samouczenia się” (czyli modyfikujące i udoskonalające siebie same) pozostaje prawdą dla wszystkiego co żyje w naszym świecie materii, począwszy od nas ludzi – którzy uczą się całe życie począwszy od chwili złapania pierwszego oddechu a skończywszy na chwili śmierci, poprzez wszelkie zwierzęta i owady (być może czytelnik kiedykolwiek słyszał o istniejących w przeszłości tzw. „cyrkach pcheł” (patrz https://www.google.pl/search?q=cyrk+pche%C5%82+historia ), albo o „pchłołapach” o jednym z których wspominam w punkcie #D1 ze swej strony „cielcza.htm” – ich dawne istnienie dowodzi m.in. iż nawet owady też mają zdolność „uczenia się”), a skończywszy na trapiących świat w latach 2020 i 2021 żywych wirusach „covid-19” których zdolność „uczenia się” manifestuje się w umiejętności formowania coraz bardziej zakaźnych wariantów. Oczywiście, w praktyce w każdej istocie żyjącej uformowanej z „materii ożywionej”, zarówno jej składowa hardwarowa, jak i jej składowa softwarowa, mogą być zaprojektowane na wiele odmiennych sposobów. To właśnie dlatego na Ziemi mamy taką różnorodność istot żyjących. Przykładowo, w składowej softwarowej owo jej modyfikowanie się i udoskonalanie siebie samej w wysoce zaawansowanych systemach może być realizowane poprzez modyfikowanie kodu samouczących się programów. W bardziej zaś prymitywnych systemach – poprzez zmiany pamięci (w ludzkich programach – zmiany treści plików) w jakich gromadzona jest samowyuczona wiedza. Mogą też istnieć systemy które używają obu tych rozwiązań równocześnie. Jednak końcowe „owoce” tego samomodyfikowania i samoudoskonalania zawsze będą takie same. Mianowicie w miarę jak samouczenie się będzie postępowało, wszystkie zachowania i reakcje całego takiego samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego będą coraz doskonalsze.

Istnieje jednak poważny problem z definiowaniem „istoty żyjącej” uformowanej z materii jako „samouczącego się systemu hardwarowo-softwarowego”. Problem ten być może stworzy jeszcze jeden powód dla jakiego dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna” dobrowolnie, czyli bez zostania do tego jakoś przymuszoną, NIE upowszechni powyżej podanej krótkiej definicji „istoty żyjącej”. Okazuje się bowiem, że naukowcy z obu tych dyscyplin mechaniki i informatyki albo cały ten czas „przeaczali”, albo też celowo obecnie to ukrywają, że żadnemu obiektowi ani urządzeniu uformowanemu wyłącznie z materii zdefiniowanej tak jak obecnie definiuje ją „oficjalna nauka ateistyczna” NIE jest możliwe nadanie zdolności do „samouczenia się”. (Odnotuj, że „oficjalna nauka ateistyczna” definiuje „materię” jako rzekomo jedyną i wyłączną substancję wypełniającą cały wszechświat, a stąd jakoby NIE stworzoną w sposób opisany w punkcie #I2 strony „pajak_jan.htm” z wirów innej pierwotnie istniejącej substancji w Biblii nazywanej „Przedwieczny” zaś w moich publikacjach opisywanej pod nazwami: nazwami: „drobiny przeciw-materii” dla czasów poprzedzających samo-wyewoluowanie się w nich programów Boga, oraz „Drobiny Boga” dla czasów jakie nastały już po samo-wyewoluowaniu się programów Boga.) To zaś praktycznie oznacza, że żadnemu tworowi zamierzonemu do przetransformowania go w „istotę żyjącą” uformowaną z „nieożywionej materii”, NIE jest możliwe nadanie zdolności do wyewoluowania w sobie „życia”. Innymi słowy, dzisiejsi mechanicy oraz informatycy albo przeaczają, albo też ukrywają przed resztą świata, że proces „naturalnej ewolucji” zdefiniowany tak jak defniuje ją dzisiejsza „oficjalna nauka atistyczna”, jest niemożliwością. Poznanie tej niemożliwości „naturalnej ewolucji” jest więc następstwem prawdy pierwszej i najważniejszej tezy opisywanej na stronie „2020zycie.htm” o „Teorii Życia z 2020 roku”. Aby więc NIE być tu gołosłownym co do prawdy owej tezy, w niniejszym punkcie #D3 tego wpisu #332 na prostym przykładzie wyjaśnię poniżej „dlaczego” ciała lub maszyny uformowane wyłącznie z nieożywionej materii i NIE posiadające w sobie żadnego software (tj. żadnej „duszy”) same czyli bez udziału Boga NIE są w stanie nabyć zdolności do „samouczenia się”, poczym w następnym punkcie #D4 tego wpisu #332 omówię także najważniejsze konsekwencje wnikające z tego faktu – np. konsekwencję iż „gdyby NIE istniał Bóg, NIE istniałoby również życie”. Razem zaś z opisami strony „2020zycie.htm”, szczególnie z jej częściami #H oraz #C, niniejszy wpis #332 do blogów totalizmu uzasadnia więc absolutną prawdę konkluzji „części #A” tamtej strony „2020zycie.htm” oraz niniejszego wpisu #332, mianowicie konkluzji iż każdy z nas ludzi nosi w sobie samym swój osobisty i absolutnie pewny dowód na istnienie Boga, ponieważ w sytuacji iż prawdą jest stwierdzenie, że „gdyby NIE istniał Bóg, NIE istniałoby również życie”, prawdą musi być również stwierdzenie, że „skoro ja żyję, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje”.

W punkcie #C5 na stronie „2020zycie.htm” opisałem istniejące przez nieskończoną długość czasu „warunki początkowe” z rozmiarowo nieskończonego przeciw-świata, które doprowadziły do samo-wyewoluowania się w pierwszych dwóch „drobinach przeciw-materii” poprawnie działającego oprogramowania „samouczenia się” oraz „zarodków samoświadomości” – co doprowadziło do pojawienia się i upowszechnienia „życia”. Niestety, „warunki początkowe” jakie istniałyby w hipotetycznym „świecie nieożywionej materii” w jakim my żylibyśmy gdyby Bóg NIE istniał, a stąd gdyby nasz „świat materii” był pozbawiony dostępu do „samouczącego się oprogramowania”, byłyby wręcz odwrotne niż owe „warunki początkowe” przez już około połowy wieczności panujące w przeciw-świecie. Ta zaś pełna odwrotność warunków początkowych w obu tych światach oznacza, iż na przekór możności samo-powstania życia w przeciw-świecie, samo-powstanie życia w naszym świecie materii jest absolutnie niemożliwe – wbrew temu co ignorancko twierdzi instytucja naszej starej „oficjalnej nauki ateistycznej”.

Wybadajmy więc „czy” oraz „dlaczego” dowolne systemy czysto „hardwarowe”, tj. takie w jakich wszystko co się dzieje wynika wyłącznie z działania maszyn lub obiektów realizujących programy trwale odrutowane w nieożywionej materii (czyli maszyn lub obiektów jakie NIE mają dostępu do „miękkich” samo-modyfikujących się” programów uformowanych z informacji zapisywanej na jakimś nośniku informacji) NIE są w stanie stać się systemami „samouczącymi się”, czyli NIE są w stanie stworzyć „hardwarowego” odpowiednika dla „duszy” a w ten sposób prowadzić do powstania „życia”. Aby dokonać takiego wybadania ‚załóżmy istnienie czysto hipotetycznego „świata nieożywionej materii” w jakim NIE istnieje Bóg ani NIE istnieją żadne „miękkie” programy uformowane z „miekkiej” (pozwalającej na „samo-modyfikowanie się”) informacji zapisywanej na jakimś nośniku informacji’. Innymi słowy, załóżmy istnienie „stanu początkowego” hipotetycznego świata złożonego wyłącznie z nieożywionej materii – o którym nasza „oficjalna nauka ateistyczna” twierdzi iż światem takim był nasz świat w chwili poprzedzającej wyewoluowanie się w nim pierwszego życia. Z czasów kiedy jeszcze wykładałem na uczelniach, wiem iż najłatwiej wytłumaczyć to na zrozumiałych dla każdego przykładach mechanicznych maszyn. Stąd „co”, „jak” i „dlaczego” w takim świecie by się działo, będę starał się wytłumaczyć na wszystkim znanych mechanicznych maszynach, aczkolwiek wnioski jakie wynikną z tych moich rozważań, pozostają ważne dla wszelkich trwale odrutowanych systemów (tylko jakie daje się zbudować wyłącznie z nieożywionej materii), jakie NIE miałyby dostępu do sterującego nimi w jakikolwiek sposób „miękkiego” oprogramowania informatycznego zapisanego na jakimś nośniku informacji.

W takim wyłącznie „hardwarowym” systemie jak ten zdefiniowany powyżej, daje się wprawdzie wytworzyć lub wyróżnić elementy zdolne wypełniać określony rodzaj funkcji niezbędnych także dla zadziałania dowolnych programów. Przykładowo, mechaniczna tzw. „krzywka” jaką daje się znaleźć np. w większości dzisiejszych samochodów, jest odpowiednikiem „podprogramu” – bowiem jest ona w stanie spowodować określoną sekwencję działań. Z kolei np. „wał korbowy” z wielocylindrowego silnika spalinowego jest odpowiednikiem „selekcji” (tj. rozkazów „if” z języków programowania) – bowiem pozwala on na wybór jakie działania mają być realizowane w jakiej kolejności. Chociaż więc ogromnie trudno sobie wyobrazić, jak tak skomplikowane elementy mogłyby powstać w naszym hipotetycznym świecie przez zupełny przypadek, a na dodatek same następnie mogły poskładać się w jakąś logicznie działającą maszynę np. o kształcie „robota” jaki przez inny przypadek umie już chodzić (np. po równinie), ma zmysły – stąd np. widzi co wokół niego się dzieje, oraz ma dostęp do źródła energii jakie napędza jego działanie, załóżmy iż taki „robot” jakoś w przeciągu trylionów lat sam zdołał przypadkowo powstać. Idzie więc on po swoim hipotetycznym świecie z nieożywionej materii i nagle napotyka np. na zbocze góry. Aby jednak wejść na ową górę, musi się nauczyć nowego chodzenia po zboczu góry. Jednak narazie wie tylko jak chodzić np. po równinie. Aby więc nauczyć się czegoś nowego musi jednak zmodyfikować odrutowany w nim na stałe „program chodzenia”. Takie zaś odrutowanie wymagałoby aby albo niektóre jego elementy zostały wymienione na inne, albo aby rozpadł się na swe elementarne części poczym poskładał się od nowa przez następną porcję trylionów lat. Niestety, żadna z tych możliwości praktycznie NIE jest realizowalna bez udziału jakiejś „nadrzędnej inteligencji” jaka nadzorowałaby i realizowałaby jej zaistnienie (tj. bez Boga, albo bez już żywego i logicznie myślącego człowieka). Nawet jednak pomijając pytanie jak taki „robot” byłby w stanie sam się poskładać dla swych pierwszej i drugiej umiejętności, ciągle ów „robot” powstały wyłącznie z „nieożywionej materii” NIE byłby zdolny do dalszego „samouczenia się” – ponieważ NIE byłby w stanie sam modyfikować programu swego działania. Zaś bez samo-wygenerowania w sobie zdolności do „samouczenia się” żadne samo-powstałe hardware uformowane wyłącznie z nieożywionej materii, NIE jest zdolne do zainicjowania „życia” w owej materii. Proszę tutaj też odnotować, że jeśli zamiast najprostrzego do wyjaśnienia czytelnikowi powyższego „robota” rozważy się jakikolwiek inny obiekt uformowany z nieożywionej materii, np. rozważy się „komórkę” podobną do komórek jakie podtrzymują życie w istotach żywych – działanie nawet najprostrzych z których jest niewypowiedzianie bardziej skomplikowane niż działanie nawet najdoskonalszego obecnego robota zbudowanego przez ludzi, wówczas też się okazuje, że zaczynając ich powstawanie od jeszcze nieożywionej materii, także absolutnie NIE jest możliwym nabycie przez taką komórkę zdolności do „samouczenia się”, a stąd i do działania oraz do zainicjowania życia.

Oczywiście, brak wymaganej nadrzędnej inteligencji realizującej absolutnie niezbędne dla „samouczenia się” zmiany odrutowanych na stałe programów sterujących działaniem takich materialnych urządzeń jakie wymagałyby nabycia zdolności do „samouczenia się” jest tylko jedną z całego szeregu najróżniejszych powodów, jakie praktycznie uniemożliwiałyby powstanie czysto „hardwarowych” maszyn jakie „same by się uczyły”, a stąd potencjalnie byłyby zdolne do zainicjowania życia. Inne powody obejmują np. niemożność przypadkowego powstania i poskładania się elementów takich maszyn, brak dostępu do energii jaka napędzała by ich działanie, zbyt krótkie istnienie naszego świata materii jakie uniemożliwia poskładanie się „samouczących się maszyn”, a co najważniejsze brak też możliwości aby samoczynnie, czyli bez udziału oprogramowania i budulca posiadanego przez Boga, powstał taki hipotetyczny świat złożony wyłącznie z nieożywionej materii.

Mam nadzieję, że nawet mniej obeznani z działaniem maszyn i programów czytelnicy zrozumieją nieobalajność wagi argumentów jakie przedstawiłem powyżej. Zrozumienie bowiem tych argumentów naukowo niepodważalnie wykazuje, że jest absolutnym absurdem to co stara „oficjalna nauka ateistyczna” nam wmawia, mianowicie iż wyłącznie hardwarowe (a stąd zawsze odrutowane na stałe) systemy z nieożywionej materii są w stanie stać się „samouczącymi się”, czyli wyewoluować „życie”. Jednocześnie nasze poznanie tego faktu wykazuje nam też prawdę stwierdzeń zawartych w „części #A” strony „2020zycie.htm”, mianowicie że „bez istnienia Boga NIE istniałoby też życie w naszym ‚świecie materii’ ” – co z kolei potwierdza też prawdę osobistego dowodu na istnienie Boga u każdej osoby i istoty, gwarantującego każdemu z nas iż „skoro ja żyję, to samo jest już naukowo niepodważalnym dowodem iż Bóg istnieje”.

D4. Jakie są następstwa wykazania iż pierwsza teza omawianej tu „Teorii Życia z 2002 roku” wyraża sobą niepodważalną prawdę:

Czytelnik być może zadaje sobie pytanie: po co narażać się z promowaniem czy nawet tylko rozważaniem w dzisiejszych czasach tak niepopularnej prawdy jak ta zawarta w opisywanych w tym wpisie #332 faktach i ustaleniach, jeśli i tak NIE zmieni to stanowiska instytucji starej „oficjalnej nauki ateistycznej”? Znaczy, po co nawet próbować naprawiać nasz naukowo zrujnowany świat, skoro „oficjalna nauka ateistyczna” i tak albo zignoruje to co tutaj ujawnione, albo zablokuje tego upowszechnianie, albo też szybko temu zaprzeczy jakimiś swoimi kłamliwymi wywodami lub przykładami, które zamiast omawiać zdarzenia w ciągle „nieożywionej materii”, będą używały zwodniczych przykładów wywodzących się z już „ożywionej materii” lub będą referowały do jakiejkolwiek żywej istoty jaka żyje ponieważ Bóg już „wtchnął” w nią „duszę”, a stąd jest ona w stanie dokonywać „samouczenia się” poprzez modyfikowanie zawartego w niej „software” sterującego jej życiem? Odpowiedź jest prosta – ponieważ niniejsza prawda wskazuje następne kłamstwo i poważne przeoczenie lub celowe zignorowanie już istniejącej i od dawna dostępnej wiedzy, jakie dodatkowo kompromituje ową niefortunnie dla ludzkości działającą na zasadach monopolu „oficjalną naukę ateistyczną”, a tym samym przybliża dzień kiedy ludzie zaczną być aż tak zdeterminowani wypaczeniami i upadkiem powodowanym przez ów monopol, że w końcu powołają do życia pierwsze uczelnie wdrażające bazującą na prawdzie nową „naukę totaliztyczną”, cele, fundamenty naukowe i ogromnie pilną potrzebę oficjalnego ustanowienia jakiej opisują opracowania totalizmu – np. patrz „część #C” strony „telekinetyka.htm”. Po zaś powstaniu uczelni działających zgodnie z kanonami tej nowej „nauki totaliztycznej”, ludzkość w końcu zacznie podnosić się z dotychczasowego upadku, zaś wyciszana dotychczas prawda zwolna zacznie zwyciężać.

Pamiętać wszakże trzeba, że moja tak zawzięcie blokowana i starannie w internecie ukrywana Teoria Wszystkiego z 1985 roku (zwana także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”) do chwili obecnej umożliwiła wypracowanie [1] już aż całego szeregu odkryć naukowych i wynalazków, które w innych czasach i sytuacji byłyby uważane za przełomowe i zmieniłyby kurs jakim podąża cała ludzkość, czyli które gdyby były przysłowiowymi „źdźbłami” wówczas do dzisiaj powinny „ugiąć grzbiet nawet najbardziej upartego wielbłąda”. I tak jedną z grup takich odkryć i wynalazków wynikających z mojej Teorii Wszystkiego wniosło [2] poszerzenie „Tablicy Cykliczności dla Napędów Ziemskich” (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczno%C5%9Bci+nap%C4%99d%C3%B3w ) aż o dalsze przyszłe ery techniczne opisywane w punktach #J4.4 do #J4.6 ze strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, zaś zilustrowane poniżej w „Tab. #D4”. To zaś poszerzenie opisanej w niej liczby er technicznych ujawnia ogromną liczbę (trudnych nawet do wyobrażenia sobie przez dzisiejszych naukowców) przyszłościowych urządzeń technicznych jakie uczynią ludzkość nieopisanie zaawansowaną i potężną – na przekór iż stara „oficjalna nauka ateistyczna” już obecnie postępuje tak jakby cała wiedza została już przebadana i odkryta. Inną grupę takich odkryć wniosła [3] sama Teoria Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona „1985_teoria_wszystkiego.htm”), jaka otworzyła dla ludzkości wgląd do zupełnie odmiennego wszechświata niż wszechświat definiowany przez oficjalną naukę ateistyczną. Ten odmienny wszechświat jest rządzony dipolarną grawitacją (a nie monopolarną grawitacją jaką nadal kłamliwie wmawia nam oficjalna nauka ateistyczna), rozciąga się on w nieskończoność w aż czterech wymiarach liniowych i stąd ani się NIE rozszerza ni NIE kurczy (tak jak opisuje to punkt #D4 na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”), istnieje od nieskończenie długiego czasu, nasz świat materii jest w nim sztucznie stworzonym przez Boga z inteligentnej substancji istniejącej w innym świecie zwanym „przeciw-świat” (w jakim żyje Bóg), wszystkie istoty żywe stworzył w nim Bóg, każda istota żywa o ciele z materii otrzymała w nim życie dzięki wtchnięciu w nią „Drobiny Boga” zawierającej „duszę”, zaś życie tych materialnych istot żywych upływa w stworzonym przez Boga „nawracalnym czasie softwarowym” jaki umożliwi ludziom podróżowanie przez czas. Owe więc liczne prawdy o wszechświecie ustalone dzięki uznaniu mojej Dipolarnej Grawitacji w niemal wszystkim stwierdzają dokładną odwrotność tego co kłamliwie wmawia nam „oficjalna nauka ateistyczna” z pomocą swych definitywnie błędnych „teorii wielkiego bangu”, „teorii naturalnej ewolucji”, czy „teorii względności”. Wiemy zaś, że zawsze kiedy dwa stwierdzenia wmawiają nam swoje odwrotności, jedno z nich jest zwykłym kłamstwem. Jeszcze inne moje odkrycia i wynalazki prostujące dotychczasowe kłamstwa „oficjalnej nauki ateistycznej” obejmują, między innymi: [4] samo-wyewoluowanie się życia w przeciw-świecie, a NIE w naszym „świecie materii” – co opisuję szczegółowiej w punktach #C5 i #H3 na stronie „2020zycie.htm”, zaś co klarownie wykazuje absurdalność wmawianej nam przez tę naukę „teorii naturalnej ewolucji” umiejscawiającej powstanie życia w nieożywionej materii; [5] możliwość zbudowania silników i pędników „perpetuum mobile” już potwierdzaną istniejącymi ich prototypami opisanymi np. w punkcie #B3 z mojej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm”, jednak o których do dzisiaj oficjalna nauka twierdzi iż jakoby NIE dadzą się zbudować ponieważ niby łamią one rzekome „prawa termodynamiki”, zaś jakich wdrożenie do seryjnej produkcji nadal usilnie blokuje owych pięć instytucji „elitarnego kartelu”, który utrzymuje ludzkość w ciemnocie, w zniewoleniu, oraz w podporządkowaniu mocy pieniędzy, zaś który opisuję m.in. w punkcie #J2.5 strony „smart_tv.htm”; czy np. obejmują [6] potwierdzaną treścią Biblii zasadę działania najprostrzych „wehikułów czasu” opisaną w punktach #B4, #B4.1 i #D5 do #D5.2, strony „immortality_pl.htm” jaka ujawnia niedorzeczność stwierdzeń „teorii względności” z jej powypaczaną ideą działania czasu – nadal wyznawaną i wmawianą ludziom jako poprawna przez „oficjalną naukę ateistyczną”. Oczywiście, podobnych do powyższych [1] do [6] moich przełomowych odkryć i wynalazków jest już tak ogromna liczba, że wystarczyłaby ona na opracowanie niemal wszystkich przedmiotów początkowo wymagających wykładania na typowej uczelni technicznej (czytelnik może poznać chociaż najważniejsze z nich np. z punktu #I2 strony „pajak_jan.htm” lub poprzez przeglądnięcie prowadzących do nich linków ze strony „skorowidz.htm”).

Poznanie i uznanie merytu zaprezentowanych tu dedukcji może być też źrodłem bardzo istotnego dla każdego czytelnika osobistego i łatwego do zrozumienia dowodu na istnienie Boga. Wszakże mój niepodważalny dowód formalny na istnienie Boga, jaki zaprezentowałem w punkcie G2 strony „god_proof_pl.htm” nie dla każdego jest zrozumiałym, NIE każdy też dysponuje wiedzą jaka umożliwia jego uznanie. Ponadto toki wywodów z formalnych dowodów naukowych zwykle są bardzo trudne do pamiętania, bowiem ich wywody wyglądają na zawiłe, zaś możność ich powtórzenia komuś rzadko się nadarza. Jednak inaczej ma się sprawa z dowodem osobistym jaki omawiam w niniejszym wpisie #332. Jest on wszakże prosty, zaś każdy z nas zawsze nosi go ze sobą. Dowód ten bowiem stwierdza: „skoro ja żyję, to samo jest już dowodem iż Bóg istnieje”. Ponadto dowód ten faktyczne istnienie Boga też potwierdza niepodważalnie – czyli dostarcza nam pewności w najważniejszej dla każdego z nas sprawie. Dlatego moim zdaniem naprawdę warto było poznać niniejszy wpis #332 do blogów totalizmu (a jeszcze lepiej całą stronę „2020zycie.htm” z jakiej jego wyprowadzenie jest zaczerpnięte), poczym pamiętać ów dowód i wdrażać w swym życiu wszystko do czego on nas zobowiązuje w każdej chwili pozostałej części naszego życia.

http://pajak.org.nz/cr/tab_cyklicz_nap_6er.jpg
Tab. #D4
: Oto „Tablica Cykliczności w Rozwoju Ziemskich Urządzeń Napędowych” z sześcioma już kolejnymi „erami technicznymi”. Copyrights © 2018 by dr inż. Jan Pająk. Opisy zasad działania urządzeń napędowych składających się na ową tablicę (w tym także tych jakie zbudowane zostaną w dalekiej przyszłości) zawierają punkty #J4.1 do #J4.6 z mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” – gdzie również oryginalnie publikowana jest ona jako „Tab. #J4ab”. Powyżej pokazana ilustracja tej tablicy została graficznie udoskonalona przez mojego przyjaciela, Pana Dominika Myrcik, wspólnie z którym przygotowaliśmy również półgodzinny film upowszechniany gratisowo w YouTube pod tytułem „Napędy Przyszłości”, a dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI . Film ten ilustruje działanie wszystkich najważniejszych napędów przyszłości pozestawianych w tej tablicy. To właśnie dzięki talentowi graficznemu Pana Dominika Myrcik komputerowa grafika powyższej tablicy uzyskała tak spektakularny wygląd.

Powyższą poszerzoną tablicę opracowałem w dniu 17 marca 2018 roku i reprezentuje ona już czwartą, poszerzoną formę owych tablic, jaką wypracowałem w swym życiu. Istotną cechą owego czwartego już z kolei sformułowania tych tablic było, że włączone do nich zostały dwie następne „ery techniczne” ludzkości, tj. era piąta i szósta. W owych najwyższych dla ludzkości „erach technicznych”, generowanie efektów napędowych będzie polegało na wykorzystaniu napędzających zdolności wiecznie ruchliwej „przeciw-materii” z przeciw-świata. Zdolności te będą wyzwalane albo poprzez wykorzystanie już istniejących programów zawartych w pamięciach owej „przeciw-materii” (w erze 5), albo też poprzez zaprogramowanie przeciw-materii na nowo (w erze 6). Wypracowanie zasad działania napędów owej piątej i szóstej „ery technicznej” stało się możliwe dzięki mojemu uprzedniemu rozpracowaniu teoretycznemu tzw. „Omniplanu” – jaki Bóg używa do sterowania zdarzeń w naszym świecie fizycznym, a także dzięki empirycznemu potwierdzeniu poprawności owej wiedzy na temat Omniplanu poprzez staranne przeanalizowanie szeregu już zbudowanych w 2017 roku i działających poprawnie maszyn „perpetuum mobile” opisywanych dokładniej w punkcie #B3 mojej strony „fe_cell_pl.htm” i w punktach #J1 i #J2 innej mojej strony „free_energy_pl.htm” oraz w punktach #D3 i #A0 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm”. Ów „Omniplan” opisałem dokładniej w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony „immortality_pl.htm”. Ponadto w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”, oraz w podrozdziale G1 z mojej opracowanej w 2018 roku monografii [12] dostępnej poprzez stronę „tekst_12.htm”, dodatkowo uzupełniłem opisy „Omniplanu” o wyjaśnienie roli „czwartego wymiaru” przeciw-świata dla działania sztucznie zaprogramowanego przez Boga tzw. „nawracalnego czasu softwarowego” w jakim starzeją się ludzie i wszelkie istoty żyjące, zaś jaki umożliwia budowanie relatywnie prostych „Wehikułów Czasu” i przerzucanie nimi ludzi z powrotem do lat ich młodości. Odnotuj, że owe zbudowane w 2017 roku maszyny „perpetuum mobile” już zainicjowały na Ziemi czwartą z kolei „erę techniczną”, którą będzie charakteryzowało stopniowe zastępowanie uprzednich szkodliwych dla naturty i ludzi „brudnych paliw” (i bazujących na owych brudnych paliwach napędów spalinowych) przez zbawienną dla ludzi „czystą darmową energię”. Niestety szybkie wdrożenie silników „perpetuum mobile” obecnie nadal jest blokowane na Ziemi przez aż pięć potężnych instytucji „elitarnego kartelu” wrogo nastawionych do urządzeń powszechne użycie jakich zagraża ich interesom oraz grozi obaleniem dotychczasowej mocy „pieniędzy” i wdrożeniem „ustroju nirwany” podsumowanego w #C7 strony „nirvana_pl.htm”. Ci wrogowie ludzkiego pochodzenia, to: (1) oficjalna nauka bojąca się światowej kompromitacji i ustanowienia dla niej kompetycji w formie nowej „nauki totaliztycznej”, (2) rządy krajów bojące się spadku podsycających ich korupcje dochodów z podatków za paliwa, (3) koncerny paliwowe bojące się zbankrutowania, (4) banki bojące się utraty wpływów i zysków, oraz (5) kapłani i decydenci religii, którzy „odrzucili wiedzę” (tak jak oskarża ich Biblia w wersetach 4:4-9 z „Księgi Ozeasza”), stąd żyją z łatwego spekulowania i mistycyzmu bojąc się prawdy i związanego z prawdą trudu poznawania rzetelnej i szczegółowej wiedzy na temat Boga – wymogi jakiej to wiedzy omawiam w punkcie #H1 strony „2020zycie.htm”. Po więcej informacji o tym „elitarnym kartelu” patrz punkt #D3 na mojej stronie o nazwie „god_proof_pl.htm” lub punkt #J2.5 na mojej stronie internetowej o nazwie „smart_tv.htm”.

Warto tutaj dodać, że w YouTube można oglądnąć także krótkie (bo trwające tylko od 17 do 32 sekund) bezdźwiękowe wycinki z wyżej wymienionego filmu „Napędy Przyszłości” jaki przygotowaliśmy razem z graficznie wysoce utalentowanym oraz doskonale władającym systemami grafiki komputerowej moim przyjacielem, Panem Dominikiem Myrcik. Wycinki te ilustrują najistotniejsze, a jednocześnie najmniej ludziom znane, przykłady urządzeń napędowych przyszłej ludzkości jakich zbudowanie przewiduje moja powyższa Tablica Cykliczności dla Napędów. Do przykładów tych wycinków filmowych należą, między innymi: 26-sekundowy film o tytule „Alien Planet 4K” (upowszechniany pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA ) – jaki ilustruje loty i działanie na obcej planecie gwiazdolotu „Magnokraft” mojego wynalazku (patrz strona „magnocraft_pl.htm”); 17-sekundowy film o tytule „Wall 4K” (upowszechniany pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ) – jaki ilustruje jak wyglądało wznoszenie „Inkaskich Murów” (do dziś istniejących w Peru) poprzez programowanie przeciw-materii; czy 32-sekundowy film o tytule „Bhaskara 4K” (upowszechniany pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=pqWhHmlsQ7g ) – jaki ilustruje przybliżony wygląd i kształt (dokładnego wyglądu i kształtu bowiem nadal narazie NIE znamy) pierwszego w świecie działającego urządzenia „perpetuum mobile” zbudowanego w 1150 roku w Indiach przez matematyka Bhaskara Drugiego, stąd nazywanego „Koło Bhaskara”. Wymogi zadziałania Koła Bhaskara omawiam w punkcie #B3 swej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm”. Adresy i linki do około 30 gratisowych filmów z YouTube z moim udziałem, w tym do tych jakie opracowaliśmy wspólnie z Panem Dominikiem Myrcik, czytelnik znajdzie na moich stronach internetowych o nazwach „djp.htm” oraz „portfolio_pl.htm”.

D5. Wyzwanie dla młodych naukowców: skończ z wiodącym do upadku ludzkości zaprzeczaniem prawdzie tylko ponieważ prawda jest komuś niewygodna, a spróbuj czy potrafisz formalnie udowodnić prawdę tezy „bez istnienia Boga NIE istniałoby też życie”, zamiast jak to czynią inni naukowcy obciążać swą duszę śmiertelnym grzechem wmawiania ludzkości kłamstwa zaprzeczającego istnieniu Boga – tj. że jakoby życie powstało dzięki „naturalnej ewolucji” mającej miejsce w „świecie nieożywionej materii”:

Gdybym nadal pamiętał swe wykłady z logiki matematycznej z 2007 roku na uniwersytecie Ajou w Korei, wówczas już udowodniłbym też formalnie omawiną tu pierwszą tezę „Teorii Życia z 2020 roku”. Jednak obecne przypominanie sobie wiedzy z tej raczej trudnej do długoterminowego pamiętania dyscypliny „zjadłoby mi” zbyt wiele cennego czasu jaki dla mnie niestety jest już deficytowym luksusem. Dlatego niniejszym rzucam wyzwanie młodym naukowcom – wykaż się iż potrafisz być obiektywny, twórczy i aktywnie popierający prawdę: udowodnij formalnie prawdę omawianej tu tezy! Wszakże na stronie „2020zycie.htm” ja już podpowiedziałem ci to co najważniejszego powinieneś wiedzieć dla podjęcia przeprowadzania takiego formalnego dowodu, mianowicie że: czysto hardwarowym obiektom lub maszynom uformowanym wyłącznie z nieożywionej materii o cechach defniowanych przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną (tj. uprzednio NIE zaopatrzonych w żadne „miękkie” programy/dusze zapisane na jakimś nośniku informacji ani NIE zawierających w sobie opisanych tu „Drobin Boga”) jest niemożliwe nadanie zdolności do „samouczenia się” ponieważ zdolność ta wymaga aby nieustająco modyfikować odrutowany w nich na stałe program sterujący ich działaniem; bez zaś nadania im tej zdolności do „samouczenia się” powstanie i kontynuowanie życia jest niemożliwe.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #332 ujawniający, że każdy nosi ze sobą swój osobisty dowód na istnienie Boga, stanowi adaptację treści „części #D” (tj. punktów #D1 do #D5) ze strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm” (aktualizacja datowana 5 marca 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm
Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „2020zycie.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „immortality_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/immortality_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #332, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku„)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” – dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Inne wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #332:

#331, 2021/2/1 – „Teoria Życia z 2020 roku” (#H1 do #H6 z „2020zycie.htm”)
#330, 2021/1/1 – prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z „pajak_jan.htm”)
#328, 2020/11/1 – ustrój nirwany (#C7 z „nirvana_pl.htm”)
#325 i #326, 2020/8/1 – „Drobiny Boga” (#K1 i #K2 z „god_istnieje.htm”)
#324, 2020/7/1 – działające perpetuum mobile (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)
#295, 2018/4/17 – moje Tablice Cykliczności (#J1 do #J4.6 z „propulsion_pl.htm”)
#273, 2016/7/17 – nieskończoność wszechświata (#D4 z „dipolar_gravity_pl.htm”)
#272, 2016/5/30 – pomijanie moralności rujnuje wyniki badań (#B3 z „portfolio_pl.htm”)
#269, 2016/4/12 – 100% korupcja (#E3 z „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”)
#151, 2008/5/15 – niekompetencja nauki w badaniach UFO (#B1 z „ufo_proof_pl.htm”)
#117, 2007/4/7 – samo-ewolucja Boga (#B1 z „evolution_pl.htm”, #C5 z „2020zycie.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#331E: The origin, components and work of the phenomenon of life determined by the „Theory of Life from 2020” and data from „three witnesses” confirming the truth of these findings

2021/02/25

Motto of this post number #331E for blogs of totalizm: „The less we know about God and life or the more what we think that we already know but instead on the reliable truth confirmed by the ‚3 witnesses’ recommended in the Bible is based only on humanly erroneous interpretations or on ignorant beliefs, the more we break God’s commandments and requirements thus exposing ourselves to punishments served by karma, Boomerang Principle, and by the foretold in the Bible judgment of God Himself.” (The justification why it is in the interest of our own good, that instead of believing in the interpretations of „rejecting knowledge” priests – see verses 4:4-9 from the biblical „Book of Hosea”, we should rather build our knowledge of God and His requirements for our lives by studying reliable results of research on God, the compliance with the truth of which is constantly and unanimously confirmed by the three independent „witnesses” described here, namely by (a) a logical theoretical deduction or a scientific theory based on facts, (b) the essence of the Bible verses also confirming the truth of the results of this research, and (c) the concord of these results with the manifestations of the reality that surrounds us.)

#H1. „Theory of Life of 2020” as a specializing in explaining the mysteries of life sub-component of my scientific „Theory of Everything of 1985”:

The described in this post number #331E my newest theory that I developed and named the „Theory of Life of 2020”, can be defined as a fragment of the scientific Theory of Everything of 1985 (see https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything+1985 ) separated from it in order to explain in detail with the use of today’s terminology the mechanisms and secrets that govern the phenomenon of life. In other words, until now various fragments of the phenomenon of life have been described randomly and fragmentarily by a number of sources from separate areas of human knowledge. For example, they were described by various mythologies – most broadly, e.g. by the mythologies of ancient Greece and the pre-Christian religion of NZ Maoris on their superior God „Io” (see https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior+God ), also practically by all religions, and by philosophies, folk knowledge, occult, biological sciences, and even by latest medical research – which almost „accidentally” revealed completely contradicting their atheistic philosophy the phenomenon of „pre-death experiences” in the literature described under the name „NDE” (near-death experience – see https://www.google.com/search?q=nde+near+death+experience ) as well as revealed similarly contradicting „death flash” descriptions of which I recommend to read below in (e) from item #H3 of this post #331E. While learning about this huge variety of sources referring to fragments of the phenomenon of life, so far one had the impression that there is NO logical connection between them, and thus that probably most of them are wrong, and only one of them (unfortunately, it was NOT known which one) expresses the truth. But in 2020 my „Theory of Everything of 1985” led to the discovery that the ancient Jewish Book of Kabbalah portrays male and female „God Drobinas” description of which I am discussing more extensively in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm” and in item #I2 from my autobiographical web page „pajak_jan_uk.htm”. It turned out that these God Drobinas are the living miniature immortal beings that have own self-awareness, personality, ambitions, and also the ability to assume forms of humans or other living creatures (see (g) in item #H3 of this post #331E). Thus they are precursors of „gods” from religions of Ancient Greece and India. Their existence and capabilities provided the important „key” that allows to unravel gradually all the secrets of „life”. This discovery, plus another extremely vital information (on the management location of the living program of God in 12th „brain” of God Drobinas) provided to us by the pre-Christian religion of NZ Maoris on „Io” superior God, suddenly put all those previously known fragments of knowledge about the phenomenon of „life” into one logical whole. It turned out then, that there is a complex mechanism of life, individual elements of which are correctly described by practically all of the above-mentioned sources. Only that each of these fragments describes only a small section of the complex mechanism of life, using for this purpose a different and usually already wrongly understood terminology, and considering it from a different point of view. (As an example, consider the term „Word” from verses 1:1-5 of „John” in the Bible – which mainly transfers today’s meanings of „program” and „information” but which e.g. priests and religions still misinterpret, e.g. with the term „speech”, or consider the biblical meaning of the name „Holy Spirit” meaning „a living program of God” but which, however, often is explained as an immaterial flame.) Describing this with an example, the sources known to us explain life in a way that could be compared to different parents who, in order to explain to kids how works the „internal combustion engine” they show kids a fragment of this engine that actually they have in their garage, e.g. some show a piston, others a crankshaft, still others a spark plug or a carburetor, then on the basis of this single part shown they try to explain with unprofessional and often very old-fashioned language how this whole engine works. Of course, these kids still will have proverbial „NO idea” how this engine works until on some film they suddenly see a working model of such an engine, made e.g. of transparent material – see the English video: https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE or watch a just illustrative animation of the operation of such an engine at https://www.youtube.com/watch?v=BXQ27pU3_7E . This is because in such a working engine they will be amazed then to recognize the parts that their parent previously showed them, and then they will realize that combined with other parts of which they also heard once, all this together creates a perfectly synchronized one working mechanism, the full version of which in addition to the mechanical parts already known by them, also contains the electronic parts that require completely different learning (i.e. contains the computer „hardware” that controls this engine) as well as the „software” components. The above analogy of getting to know the work of a modern „internal combustion engine” illustrates well how the previously mentioned sources of knowledge about the phenomenon of life, suddenly the „Theory of Life of 2020” discussed here translates to the terminology used today and shows all together as perfectly cooperating fragments of one extremely comprehensively operating mechanism of life.

The easiest way to understand my new „Theory of Life of 2020” explained in detail in this post #331E, is if it is considered as the fragment of my scientific „Theory of Everything of 1985” separated from it in order to specialize in explaining the secrets and mechanisms of life, in which fragment especially strong emphasis is placed on the highlighted in item #A0 from my web page named „god_proof.htm” avoidance of vague, ambiguous and imprecise expressions, and on possibly the most detailed and most specific defining the used names with the present terminology providing the highest possible unambiguousness of understanding, as well as explaining and documenting: „what”, „exactly from what”, „how”, „in what manner”, „exactly why”, „what evidence confirms that it is truth on which one can rely”, etc. Hence, for example, the names and definitions of the basic concepts of the „Theory of Life of 2020” remain the same as those developed by my „Theory of Everything of 1985”. Also, the research methods used by these two theories are exactly the same. The main difference between them boils down to just the level of specialization – i.e. the „Theory of Life of 2020” specializes only in searching for the truth of whatever concerns the phenomenon of life as the most mysterious process so far, which cannot be scientifically investigated or explained with atheistic tools and methods that are at the disposal of the old, monopolistic „official atheistic science”. In turn the „Theory of Everything of 1985” deals with explaining practically everything about which someone has a so-far an unexplained question or doubt. In addition, the „Theory of Life of 2020” places a particularly strong emphasis on the practical implementation in its descriptions previously developed during the nearly half-century of using my „Theory of Everything of 1985” of these already well-developed research tools, rules of conduct, and philosophical foundations, which allow NOT only that something is stated, but they also allow scientifically irrefutable confirmation that this something stated is an absolute truth on which one can and should rely completely. These highly specialized rules of conduct and research tools, which was developed and used only by the „Theory of Everything of 1985”, while the particular emphasis on the most effective use of which is introduced by the „Theory of Life of 2020” described here, include for example:

(1) The earliest possible ascertainment as to the truth of each of its findings by comparing the essence of findings that it accomplished with the already existing confirmations from these „three witnesses” – the need to be confirmed by which „3 witnesses” is explained in more detail in item #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, while which in this post #331E to blogs of totalizm I remind again when revealing almost every new finding. So in order NOT to leave the reader here without explaining what is this finding and documenting of such „3 witnesses” that confirm the correctness and reliability of the results derived from the „Theory of Life of 2020” described here, I am going to briefly explain of what all of them are about and provide a simple example of them. And so, in item #C5 of my web page named „bible.htm” I am quoting and interpreting verses of the Bible which order to rely on testimonies of more than one witness (preferably on „three witnesses”) in order to confirm the truth. In turn, in item #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, on the basis of my research experience to-date I would like to draw the attention of the reader, that if he/she intends to make sure about the absolute truth of some previously unconfirmed essential finding logically derived from any theoretical deductions or scientific theory, then the confirmation of this truth should be revealed to him/her accordingly and unanimously by at least the following „three witnesses”, i.e.:

(1a) The result and way of the deriving of this finding from a given theoretical deduction or theory using a logically correct cause-effect chain. For example, the Theory of Life of 2020 discussed here allowed me to derive a finding that in all air breathing beings, life begins at the moment of catching the first breath, i.e. just before breaking the umbilical cord, because at that moment to these creatures is „breathed” (uploaded) the „God Drobina” containing their „soul” – for more information see (e) in item #H3 below in this post #331E.

(1b) The correct interpretation of the confirmation of the essence of the same finding, encrypted in specifically indicated, quoted and interpreted verses of the Bible (i.e. in the verses for which specific verse numbers and book names from the Bible are indicated from which they come). As the collected since 1985 confirmations by Bible verses of the essence of practically every one of my significant scientific discoveries allowed me to discover, while in 2020 enabled me to gain certainty about it during the redrafting of the above-indicated item #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, the essence of practically every future discovery important for all mankind, for about 2,000 years it has already been encoded in Bible verses. For example, from the very beginning of the Bible’s existence e.g. the information is encoded in it, that the „breathing” of the soul into the body takes place at the moment of catching the first breath, means usually just before breaking the umbilical cord – only that „rejecting knowledge” priests (see verses 4:4-9 from the Biblical „The Book of Hosea”) have either overlooked it all this time, or they have deliberately ignored it. Similarly, verses of the Bible express the essence of practically every other truth that is important but still unknown to people. For example, until the times of the Second World War, humanity knew nothing about computers, while for around 2000 years the verses of the Bible had encoded information that humanity will build computers that will be composed of their (I) hardware means bodies, and their (II) software means programs in the Bible called the „Word”, and that (III) computer software cannot exist without first being saved on some „information carrier” of the hardware nature – the truth of which until today many people are still NOT aware of. The essence of this truth is expressed e.g. in verse 2:7 from the Biblical „Book of Genesis” discussed below in (e) from item #H3 of this post #331E. Similarly, the principle of operation of „Time Vehicles” I discovered only after creating my „Theory of Everything of 1985”, but verses 20:1-11 from the biblical „Second Book of Kings” confirm its truth already for 2000 years – for my interpretation of these verses see items #B4 and #D5 to #D5.2 from the web page named „immortality.htm”. However, the essence of these truths about the future discoveries in the Bible is deliberately, especially wisely, and in an inconspicuous way coded to prevent all kinds of lazy people, idlers, ignoramuses, doubters, careerists, etc., from effortless guessing of the essence of most significant future discoveries and from usurping for themselves the authorship of supposed achieving this. Thus, in order to understand what such wisely encoded essences of future discoveries and inventions really express, they must first be laboriously discovered by oneself, and only then can be found their confirmation in the Bible. Because of the existence of this wise coding in the Bible every significant theoretical discovery, theory, or invention, which, however, does NOT yet indicate the Bible verse in which its essence is coded, in fact either hides a serious error and is an ordinary lie, or is still underdeveloped in its support by evidence – thus in both these cases it is NOT worth taking it seriously and risking our soul by accepting it as the truth. (If the reader wishes to find out how skilfully and wisely future discoveries important for humanity are encoded in the Bible, I suggest that he/she have a look at these items #B4 and #D5 to #D5.2 and also #B4.1 from my web page named „immortality.htm”, in which I interpreted and explained the verses 20:1-11 from the „Second Book of Kings” of the Bible – then re-confirmed by verses 38:1-8 from the „Book of Isaiah” and also by verses 33:25-30 from the „Book of Job” – which confirm the firstly discovered by me and described on that web page „immortality.htm” the extremely important for future humanity the principle of operation of the simplest to build „Time Vehicles”, which principle depends on shifting the resonance point in human DNA: these Time Vehicles allow for infinite extension of life through repetitive shifting back to the years of youth after each reaching the old age – but it will only work and make people happy if the humanity firstly introduces my „nirvana political system” summarised in item #C7 from the web page named „nirvana.htm”.)

(1c) Confirmation of this finding with empirical evidence fully documented with correct interpretations of phenomena manifested and registered in the reality that surrounds us. An example which confirms that the „breathing” of the soul into the body from matter depends on „breathing in” (uploading) of the entire counter-material God Drobina containing this soul, is the above-mentioned „NDE” (near-death experience), about which an extensive documentation is already available in the literature and on the Internet. This is because the phenomenon of NDE displays attributes that can appear only when the soul of a living being made of matter still resides in the counter-material God Drobina assigned to this creature to coexist in symbiosis.
How practically the documenting of existence of these „3 witnesses” for specific findings derived by my „Theory of Everything of 1985” looks like, is best explained by examples of documenting these „3 witnesses”, which I discuss in that item #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”. In the case of the „Theory of Life of 2020” described here, their identification and written (and if possible, also photographic and/or filmed) documentation allows for undeniable proving that the statements of this theory supported by such „three witnesses” express the absolute truth on which one can and should rely, and which in the future can be scientifically irrefutably proven by a formal scientific proof.

(2) Positive translation of old names (terminology) appearing in verses of the Bible, in order to understand these names as they are intended to mean. These translations of the biblical names to which a given theory refers are to replace ambiguous or difficult to comprehend today old terminology from the Bible with either commonly and unambiguously understood or strictly defined names from today’s common language, or replace with new names that I introduced for the newly discovered scientific findings „Theory of Everything of 1985”. Moreover, for the sake of clarity, the original names used in the Bible should always be quoted with the first uses of translations of biblical names, just after the translations of these names are appearing in a given publication – so that the translations would explain what this name means at the present level of our civilization, in turn the biblical names given next to them would indicate what words from the Bible these names are replacing in the descriptions of a given theory. It is worth noting, that the actual intention of meaning contained in some old biblical names, much more accurately than through the analysis of the ancient meaning of a given name used by today’s priests, can be determined by analyzing the resultant meaning of all uses of this name in the Bible, and then by comparing the outcomes of such analysis of the resultant meaning, with the language spoken today. It must be remembered that in ancient times human knowledge and language used old and imprecise words, while in order for today’s level of civilization to work properly, words must acquire increasingly more precise and unambiguously defined meaning. Hence, only analyzing old languages does NOT allow for the precise understanding of old biblical concepts, but it is also necessary to use the newest theories and discoveries which explain these concepts much better than the Bible, and then find today’s equivalents for naming such explained meanings. Here are examples of the agreeable with present their meaning translation of old names from the Bible. The first is „God Drobina” (in the Bible called „Angel”) – as I described it below in (g) from item #H3 of this post. Another is the „living program of God” – which is the translation of the meaning of old and inaccurately understood biblical name „Word” (i.e. the Biblical „Word” we should understand as: information, algorithm, program). Here in turn is an example of a positive name: „God Drobina” instead of the atheistic and thus unsuitable for associating it with God the name „God particle” – see https://www.google.com/search?q=god+particle .

(3) Taking into account the nature of God as a unique „group intellect” in explanations of confirmations supported by quoted from the Bible the essence of a given theoretical deduction or theory – i.e. confirmations by „witnesses” from (1b) above: as more comprehensively this group nature of God is described in (a) from item #H3 of this post #331E. The point is that due to the fact that „God Drobinas” are components of everything, thus every group of people, creatures, or objects is linked through these God Drobinas into one bigger so-called „group intellect”. In turn all members of such a „group intellect” are always connected together through common motivations, interests, goals, intentions, methods of action, relating to each other, friendliness, the group responsibility before God for whatever as a group it has done – see #F2 in web page „karma.htm”, etc. (Notice that the concept of human „group intellect” I defined more broadly in item #E2 from the web page named „totalizm.htm”.) However, God is a more unique „group intellect” than all other such group intellects with which people deal. The reason for the uniqueness of the group intellect of God is that independently from the common motivations, interests and other factors that bind together all „group intellects”, these immortal „God Drobinas” that form the group intellect of God are linked together through one huge „living program of God” that is common to all of them and is contained in all of them in the highest and the most superior, twelfth „brain” of every God Drobina. So in all matters significant for God, this common „living program of God” is able to change into agreeable with God’s plans all intentions and actions that other „brains” from a given God Drobina will have in these matters – as I emphasized it in (i) from item #H3 of this post #331E while discussing „Fallen Angels”, and to which change refers the phrase „and do NOT lead us into temptation” from the prayer „Our Father …” contained in verses 6:9-13 from the biblical „Gospel according to St. Matthew”.

(4) Defining every concept and terminology introduced by a given theoretical deduction or theory, which is NOT yet a part of a commonly used language, nor which was defined in another publication by the author of this deduction or theory indicated at the place of its use.

(5) Historical documentation of the process of refining a given theoretical deduction or theory. As it turns out, none of the theory or theoretical deduction stating the truth and confirmed by the „witnesses” indicated in (1) above gives fully refined and complete results from the very beginning, but it needs to be diligently developed and improved over many years. (It is precisely with what these truthful theories differ from the deceptive theories based on lies, which, after the initial elaboration, cannot be changed or improved, because it would reveal the lies contained in them.) To such a person as myself, means to a professor of mechanical engineering and a professor of computer software development by occupation, training, practice as well as by creative activities and inventions, the work on development of a new theory is similar to work on prototypes of new machines and new software. Their first prototypes also always contain a lot of imperfections and unfriendly behaviours towards users, and thus they need to be refined and improved for years. Therefore, in order to be „fair” for the readers of a given theory, the moral duty of its creator, which I always try to fulfil, is to inform about the history of what is being done, i.e. about dates, about the essence of changes and improvements that were introduced on specific dates, about goals that are intended to be achieved through these changes (or which already are achieved), etc., etc.

#H2. Let us explain more precisely what states the „Theory of Life of 2020” described here:

The „Theory of Life of 2020” described here states that the mere synthesis of a „hardware” component of a creature made of „matter” from our physical world for the use by any creature that requires animating, means the creating a „body” for this creature, is NOT enough for that creature to experience „life” – because for „life” to come into existence mainly numerous „software” components of this creature are absolutely necessary, such as the seeds of „self-awareness” and personality, initial knowledge (e.g. how to eat or breathe), the ability to learn, programs servicing the senses, and also a whole range of other initial software procedures necessary for life, contained in the entire collection of highly specialized software which in the Bible is described under the name of „soul” while the basic components of which have already been described by my „Theory of Everything of 1985”. In turn all these „software” components that are absolutely necessary for life, self-evolved in miniature, immortal and already living for around half of eternity creatures from counter-matter called „God Drobinas” – my discovery of the existence of which I described extensively in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”. Unfortunately, the self-evolution of this specialized software of the „soul” in the hardware-intelligent „God Drobinas” with tiny counter-material bodies described more comprehensively in those items #K1 and #K2 of the web page „god_exists.htm”, took the length of time that is currently impossible to survive and experience by living creatures with bodies made of matter. My intuition tells me that probably this self-evolution took around half of infinity – as this is explained more comprehensively in „part #C” of the web page „2020life.htm”. Therefore, instead of trying to generate or evolve this software in creatures living with bodies made of matter, God accelerates its acquisition by these creatures from matter through „breathing” into every newly born such creature the entire „God Drobina” which already have „soul” in its counter-material miniature body, and which makes this „soul” available to the creature from matter on principles of mutually beneficial „symbiosis”. In turn after this „breathing” (downloading) of soul, the counter-material God Drobina begins to share with a given being from matter the programs of the „soul” contained in it (i.e. share its „seed of self-awareness”, its memory, etc.), due to which their symbiosis, both sides gain many benefits. After all, for a creature made of matter this God Drobina also becomes a link with God and with „Guardian Angels”, who through the organ of „conscience” help it to go safely and profitably for it through full of dangers process of living. At the same time, for the „God Drobina” the creature made of matter and led by it, is a source of numerous experiences which better shape its personality and develop its character, accelerate the increase of its knowledge and life experience, etc. Hence, to understand what „life” is and how it arises first one needs to be aware that life has mainly a „spiritual” character of intelligent and self-learning processes occurring in the self-conscious program, which processes have been initiated and continue in the counter-world in the immortal „God Drobinas” living in there, but for many practical reasons (the most important out of which reasons I am going to describe at the end of this item #H2 of herewith post #331E) were also transferred to creatures from matter, including to people to whom „God Drobinas” make available the software of the „soul” developed in themselves. Furthermore, one must also learn the most important „attributes” and capabilities of the counter-material God Drobinas that the scientific „Theory of Everything of 1985” already established about them. Namely, one needs to learn at least the following information about these „God Drobinas”, which I am only briefly indicating here in the list numbered with capital letters, while the more detailed descriptions of which, including these required „3 witnesses” confirming their truth and compliance with the reality that surrounds us, are provided in the list from item #H3 of this post #331E numbered with lowercase letters corresponding to the following capital letters of markings of the list provided here. Here is this information:

(A) Let us accept that the nature and work of God represent the so-called „group intellect” – i.e. the intellect which in fact is NOT just one being, but a whole group of different counter-material creatures managed by a single, superior, living program of God. A brief description of what makes God such a „group intellect” (more broadly defined e.g. in item #E2 from my web page named „totalizm.htm”) is provided in (a) from item #H3 below in this post #331E.

(B) Let us learn what is a „soul” – see (b) from item #H3 below in this post.

(C) Let us learn to distinguish the term „soul” described in the Bible from the term „living soul” also used in there – see (c) from item #H3 below in this post.

(D) At the moment of birth, the entire software of the „soul” required for life (i.e. the embryo of self-awareness, personality programs, access to its long-term memory, etc.), the newly-born being receives through „breathed” into its body an already alive „God Drobina” who shares with this creature its own software and memory resources. This sharing takes place on the mutually beneficial principles of „symbiosis”.

(E) The moment that the „God Drobina” containing the „soul” is „breathed in” cannot precede the full formation of the body that this soul will take, hence the „soul” is „breathed” (downloaded) into the body of a newly-born air breathing creature only at the moment of catching the first breath, i.e. usually just before the moment of breaking or cutting the umbilical cord – which, however, does NOT discourage some „souls” knowing much earlier into what bodies they will be „breathed”, from communicating with their future mothers during sleep (especially if these souls notice that their future mothers are in a difficult life situation). It is also worth noting here, that any earlier attempt for „soul” to be „breathed” would be like an attempt to install software on a computer that has NOT been built yet, or like an attempt to send an email before it was typed in. In other words, the new life begins only from that moment of catching the first breath (i.e. close to the umbilical cord rupture), NOT from the moment of fertilization (as it is wrongly, means contrary to the truth confirmed in the Bible verses, and despite the explanations of this fact that have been disseminated in my publications for a long time, still believed by many irresponsibly acting people who lack of this vital knowledge). This important moment of initiation of life is explained and confirmed with evidence in the descriptions marked (e) from item #H3 below in this post #331E. About this beginning of life at the moment of catching the first breath (i.e. close to the moment of breaking the umbilical cord), item #C6 from my web page named „soul_proof.htm” informs interested readers since 2011/2/1 – only that the absolute certainty that it is determined undeniably correctly it got only during its re-derivation by the „Theory of Life of 2020” described here, which this time supports it irrefutably with the required confirmations of the „3 witnesses” indicated by this theory.

(F) At the moment of death, the „God Drobina” containing the soul’s software (i.e. the seed of self-awareness, the memory of the entire life of this creature, etc.), simply flies out of the body and joins the huge number of other miniature God Drobinas that carry out next tasks assigned to them by God.

(G) The explanation of the coded into the Bible concept of „Angels” states that under this Biblical name one should understand single „embodied” God Drobinas (i.e. drobinas of counter-matter). Only that in order to be able to decipher the truth about these Angels, which truth in order to NOT provide easy solutions for lazy people, ignoramuses, idlers, careerists and doubters of all kinds that I described in (1b) from item #H1 above in this post #331E, it was coded in the Bible very wisely, skilfully, far-sightedly and unobtrusively – so this truth can become fully understandable and acceptable only when one first work out (like the author of this post), or get to know (like the reader of this post) the essence of the „Theory of Life of 2020”.

(H) Findings of the Theory of Life of 2020 described here regarding functions performed by the so-called „Guardian Angels” means by the „embodied” counter-material God Drobinas that specialize in helping selected people or group intellects. And so, because today’s knowledge about the operation of computers has already proved to us that no program (in the Bible called „Word”) is able to exist without a „carrier of information” on which it is written, programs (e.g. „soul”) „breathed” into the body made of matter technically must be „breathed” (downloaded) into these bodies of matter together with the entire counter-material „God Drobinas” which are carriers of these programs (i.e. which God Drobinas store the software of „soul”). Only that in order to NOT introduce an unnecessary confusion by expanding the explanations into too many technical details, in the Bible the description of this „breathed” programs was simplified to the concept of „breathing the soul”. But in order to still inform in verses of the Bible that „breathed” are whole living drobinas of counter-matter (i.e. whole God Drobinas), there were also skilfully encoded into the Bible explanations of the concepts of so-called „Guardian Angels” (i.e. God Drobinas looking after selected people and helping them in critical situations, therefore embodied in all-powerful bodies specially created for them), perfectly distinguished from the so-called „Angels” (i.e. from God Drobinas embodied with especially pre-programmed for them counter-matter into an extraordinary substance visually similar to matter) and from the so-called „The Ancient of Days” (i.e. from non-embodied counter-material God Drobinas).

(I) The actual operation on Earth of supernatural beings described in the Bible as „Fallen Angels”, assistants of Lucifer, devils, demons, and under several other terms. These creatures also turn out to be embodied God Drobinas, which (unfortunately) in their immortal life to-date developed software that works on principles destructive to the progress and development of the universe, and thus which God tries to eliminate from the God Drobinas that are managed by His programs. (I have already a long time ago encountered in the literature reporting details of the mythology of the pre-Christian religion of NZ Maoris about their superior God Io, the information which later turned out to be extremely important for the results of the research described here, and which while describing in detail the process of self-evolution of self-awareness and other software of God, stated (only that using more imprecise language than mine) that in the most superior, because in the 12th memory of every God Drobina, there is a fragment of the living program of God guiding the life and behaviour of that tiny God Drobina. Some elements of this Maori mythology concerning „chaos”, I have summarized together with providing their sources, in item #E1 from my web page named „will.htm” and in subsection A1.1 from volume 1 of my monograph [1/5] available via the web page „text_1_5.htm”.)

(J) Understanding that the biblical name „heaven” is actually an ancient equivalent of the term „counter-world” introduced by the scientific „Theory of Everything of 1985”.

If we tried to define with a descriptive sentence what the „Theory of Life of 2020” discussed here says about „life” and about the most important for „life” procedure of „life initiation”, then such sentence could take the form, for example, that: The life of a creature created by God from matter, is a process of acquiring knowledge and experiences providing the maximally beneficial consequences for all creatures who use the achievements of this life; initiated WHEN to the ready „hardware” body that meets all the requirements which guarantee the correct work of allocated to it the living, self-aware, self-learning, creatively thinking, knowledge-accumulating programs of „soul” prepared in the used by God Drobinas the ULT format and language, „breathed” is the „God Drobina” containing the programs of „soul” and intended for this particular body because this drobina has such a history specially selected by God to assign to this „hardware body” that by making available to this body the stored in it programs of „soul”, i.e. the programs such as the embryo of self-awareness, personality database, experience analysing and self-learning programs, long-term memory, karma software, life and fate programs, translation programs between ULT and spoken language, and a whole host of other life „applications”, it makes possible for this body to effectively complete life goals and tasks imposed onto it by God; means WHEN the „breathed” is so specially selected „God Drobina” that it is also able to fulfil effectively for this ready „hardware” (i.e. for the body) and for the life goals designed for it by God, the role of an effective provider of the necessary software, advice, guidelines and executive capabilities that as safely as possible will improve its personality, raise its knowledge, and gather life experiences helpful for it in the future.

An example of such „hardware” from matter (i.e. a body) ready to be „breathed” into it the counter-material „God Drobina” containing the software of the „soul” needed by this body for life, is the fetus of a new child which to the state of readiness to start own life was shaped in the womb of its mother. But the counter-material „God Drobina” with its „soul” (containing the „seed of self-awareness” and other „software” required for life) for reasons which I explained in (e) from item #H3 below in this post, while previously for many years I was supporting these reasons with evidence and logical arguments in item #C6 from the web page named „soul_proof.htm”, this fetus can receive at the time of catching the first breath, means near the moment of breaking umbilical cord. (The evidence confirming the moment when the soul is „breathed” (downloaded) into the body, include, amongst others, verses 21:22-23 from the Biblical „Book of Exodus” quoted and interpreted in that item #C6 from the separate web page „soul_proof.htm”, and also include verse 2:7 from the biblical „Book of Genesis” quoted and interpreted in (e) from item #H3 below in this post #331E.)

I should also explain here, that because the carriers of programs of every „soul” are eternally living (immortal) God Drobinas, therefore logic suggests and some sources inform, that the existence of a soul does NOT begin only at the moment when it is „breathed” into the body together with the counter-material God Drobina containing this particular soul, nor does it end with the death of that body and the departure of the God Drobina together with this soul. This is because such existence of souls in states slightly different than „life” – the majority of the time-period of which the Bible describes as a kind of „sleep”, practically lasts already for almost a half of eternity. Only that because the components of the soul include, among others, the „embryo of self-awareness” and personality programs that the soul shares with other „brains” contained in the same God Drobina, while these other „brains” are more superior than it, hence most of the time when the „soul” is NOT a „living soul”, these superior programs „put it to sleep”, means they deprive it of access to the seed of self-awareness and to programs of its personality, so that it is NOT aware of its existence. However, at moments important for it, when something is decided or something is happening for which its consent or participation is required, its self-awareness is restored and it begins to realize what is happening when it still exists apart from the physical body and actually is only a part of the God Drobina that stores it in one of its 12 „brains”. Therefore, one must be aware of the fact that nothing arises suddenly and from nothing, and thus also the existence of every soul consists of at least three stages, namely [a] the history of this soul preceding the moment when it is „breathed” into a given body (most of the time of this history it probably spends dormant – although for moments important to it, it may be „awakened”), then [b] carrying out of a given conscious life as a „living soul”, while after [c] death, the continuation of its existence (probably again in a „dormant state” from which it can also be „awakened” for reasons important to it). If the reader looks around the world, then he/she will notice that in fact the humanity has already accumulated quite a lot of information that originates from various sources, which explain what happens to the soul in all these three stages. Hence, it would be good if the „Theory of Life of 2020” described here, in the future could include at least brief descriptions of them. Only that the correct writing of a theory that includes a truth that is so difficult to find and to confirm it by well documented „3 witnesses”, requires a huge amount of work and time. Therefore, it will be a great success if on the web page „2020life.htm” I manage to document in more detail at least the most important stage [b] of the soul’s existence. After all, this stage [b] consists of three very vital processes, namely [b1] initiating a given life, [b2] carrying out life, and [b3] ending life. Out of these three, the process [b1] of initiating a given life is the least understood at present and the most important for undertaking the success of carrying out the „life”. This is why I already defined it roughly above and partially described it in this post #331E. In the future, if I am able, then I would like to additionally extend the descriptions [b1] of the initiation of a given life with more detailed explanations in the next „part #I” of the web page „2020life.htm”. Especially about those details concerning e.g. the topics of the selection of its future parents that are the most eligible for the realization of the life goals of a given soul, as well as those explaining the often occurring and relatively well documented processes of communication of a given soul with its future material mother. This communication can take place even before this soul is „breathed” into the body at the time of catching the first breath (i.e. just before the moment of breaking the umbilical cord), means when this soul still exists only as programs contained in one of the brains of the God Drobina residing in the counter-world and just chosen to be breathed in the approaching moment of future birth. Typically this communication takes place while the mother is asleep. It also seems that its goal is to establish a spiritual connection between a given soul and its future mother, and also to surround this mother with a sense of love, support and care. After all, it usually occurs when the mother is in a very difficult life situation and really needs spiritual support. If I could, then in the future I would like to additionally describe the process [b2] of carrying out life – the explanation of which I would devote yet another still awaiting writing „part #J” of the web page „2020life.htm”. Its essence is already briefly summarized in item #J5 from my web page named „petone.htm”. Of course, the web page „2020life.htm” also has a room to include in it descriptions of the process [b3] of ending life – which if I could, then I would explain in more detail in the „part #K” of it that is waiting for writing.

The knowledge that I previously gathered from the area later covered by the „Theory of Life of 2020” described here, allowed me to be able to objectively estimate its knowledge-generating potential immediately after this theory clarified in my mind. The estimation shows that this theory introduces the possibility of explaining practically everything that about the phenomenon of „life” so far remained for people beyond the possibility of explaining with the methods of atheistic science which recognized the existence of only matter, while completely ignoring the entirety of the knowledge about counter-matter which is already indisputably proven true – i.e. the knowledge accumulated in consequence of use of my „Theory of Everything of 1985” also called the „Concept of Dipolar Gravity” – see the web page „dipolar_gravity.htm”. This is why I am in such a hurry to publish this latest „Theory of Life of 2020”. Only that in order to explain everything with this theory, now it will be necessary to put into it many years of hard research work, efforts of logical deductions, gathering evidence (i.e. finding these „3 witnesses”), and painstaking publishing the results. As it results from the experience with my previously developed Theory of Everything of 1985, if I am NOT able to put this work myself, almost certainly NO other professional employee of the monopolistic and repressive „official atheistic science” will undertake it – unless in the meantime humanity is going to implement my „nirvana political system” summarized in item #C7 from the web page named „nirvana.htm”. (After all, the implementation of the „nirvana political system” would eliminate the temptation hitherto dominating and paralyzing the monopoly of official science, that instead of seeking and promoting the truth, the entire monopolistic „official atheistic science” and many of its decision makers would continue to focus their efforts almost exclusively on the lucrative and effortless for them lying to humanity and maintaining atheism in the world.) So proverbially „let us keep our fingers crossed” that God would give me the time, health and energy required for this, so that the progressive component of humanity could start using this new ground-breaking my theory which opens access to the truth about the phenomenon of „life”.

In the initial part of this item #H2 of the post I also promised that I am going to describe here the most important practical reasons for which God transfers life to creatures from matter and to our physical world, from the original location of life in the male and female immortal God Drobinas that live in the counter-world. I will therefore list here in the numbered list the most important of these reasons. Here they are:

[I] The acceleration of knowledge gathering. This is the most important of these reasons. The point is that in the counter-world all processes are long-lasting. For example, „whirls” of counter-matter from which firstly the elementary particles are formed, and then permanent atoms, etc., can exist and circulate the same God Drobinas literally for millions of years. So the God Drobinas that make up these „whirls” cannot learn much in such long-lasting processes of monotonous whirling. In turn the God Drobinas to which is assigned e.g. the task of serving as a carrier and supplier of the soul in some living creature made of matter, during even only a few days can accumulate much more knowledge and practical experiences than in the counter-world they will be provided during entire millennia.

[II] Expanding the types of knowledge and experience gathered. According to what we know so-far about the counter-world, it is inhabited only by two kinds of immortal living creatures, i.e. only by male and female immortal God Drobinas. Meanwhile, the creative mind of God created from matter an almost infinite number of mortal creatures. For the individual God Drobinas acting as soul bearers for all these creatures, it opens up a huge body of different kinds of knowledge and experience that they can accumulate.

[III] Multiplying the types of processes that can be experienced. In the counter-world, NOT every process can be experienced. The number of processes that may take place in there is very limited. We already know that most of the external sensations experienced in there by the God Drobinas come down mainly to movements and the formation of signals. So these God Drobinas are in a situation similar to the hardware of our computers, which so-far is only able to „experience” (implement) the addition of two binary numbers. However, similarly as in today’s computers through various forms of using the manipulations of adding such two binary numbers we obtain all these countless activities that present computers are already able to carry out, also through various uses of God Drobinas’ motions and their signals, God managed to create entire our physical world and an infinity of forms and experiences that exist in our physical world. In turn experiencing these forms and experiences multiplies the types of processes which due to the existence of our physical world are available and possible to be sampled by God Drobinas.

[IV] Generating experiences and knowledge from disciplines that remain inaccessible in the counter-world. Life in our physical world is intense. In a short time of its duration, a great deal happens in a wide variety of matters. Thus, the God Drobinas participating in this process begin to accumulate experiences and learn knowledge from areas which could NOT be experienced in the counter-world (e.g. in there is NO „death” as we know it). For example, they can learn the beauty, types and meanings of feelings, distinguish between good and bad character traits, learn to distinguish different levels of perfection, to improve what requires improvement, on knowledge of life and knowledge of death, etc.

[V] Learning to distinguish between what works towards improvement and growth and what causes degeneration and decline. God Drobinas operating only in the counter-world with a limited range of sensations, had NOT much ability to understand that everything can shape itself, or be shaped, either in a way that causes improvement and growth (e.g. consider „inventions”, e.g. described in #G1 to #G10 from my web page „eco_cars.htm”), or in a way that causes degeneration and collapse (consider „corruption”, e.g. described in #E1 to #E4 from my „pajak_for_mp_2017.htm”). This is why we already know from the Bible that the personality acquired by Lucifer and by his Fallen Angels, belong to the category that causes degeneration and fall (for details see (i) in item #H3 below in this post #331E). Only when life is transferred to our physical world, it is possible to carry out relatively fast experiments which teach everyone the very important skill of such distinguishing.

[VI] Learning to live in a group according to God’s principles of augmenting knowledge and increasing the level of perfection. Life has been and will be a responsible group phenomenon. But in its form implemented in the counter-world by God Drobinas, it is carried out on the basis of the existence of a superior program in the 12th memory of these God Drobinas, which program responsibly governs over their group coexistence. Therefore our physical world allows us to experiment on learning a responsible group life in a whole range of differently organized group intellects – including responsible group life in full harmony with each other by highly imperfect people who have complete „free will”.

[VII] Acceleration (achieved due to the transfer of life to the physical world) of the process of gathering knowledge and experiences, which will enable the inhabitants of our part of the infinitely-sized universe to acquire skills that neutralize the threat against us that could be created by self-evolution in our vicinity of some hostile and aggressive superior being. After all, such a superior hostile creature could kill even the so-far immortal God Drobinas and reprogram them into components of that creature – e.g. through reprogramming or deleting their seeds of self-awareness. The topic of this threat and the need to prepare for it is discussed in item #B1.1 from my web page named „antichrist.htm” – where I am also indicating witnesses (i.e. Bible verses and empirical evidence) who testify to this. For example, in the Bible the confirmation of the necessity to prepare for this eventuality, which is dangerous for us, was skilfully encoded in the verses informing „… I am a jealous God …” – e.g. see verse 20:5 from the Biblical „Book of Exodus”.

In turn, because the entire knowledge accumulated in the memories of God Drobinas can remain in them forever, the creation of the physical world and enabling these countless God Drobinas to accelerate the accumulation of experiences and knowledge in themselves, practically constantly improves and causes the evolution of the entire intelligent universe – to which process practically each one of us also adds his/her share.

#H3. Which specific verses of the Bible and what specific empirical evidence confirm the truth of individual attributes of the „God Drobinas” and other components of the „Theory of Life of 2020” listed in (A) to (J) from item #H2 above in this post, while in the case of a temporary lack of access to data about these specific verses of the Bible or about specific empirical evidence, then what logical premises known to the author already imply this truth:

Because there are numerous such deduced by my „Theory of Life of 2020” attributes of God Drobinas that await to be confirmed by „3 witnesses”, and each of them requires documenting it with at least one Bible verse confirming it, and also with at least one example of empirical evidence that also confirms it, below the confirmation of these attributes I will summarize as marked with lowercase letters corresponding to the uppercase letters marking them in item #H2 above. Here are these deduced attributes and their confirmation by the required „witnesses” – the need for which I explained in (1a) to (1c) from item #H1 above in this post:

(a) Getting to know the nature and work of God as the so-called „group intellect” – i.e. an intellect which in fact is NOT one being, but a whole group of different creatures governed by one superior program of God that lives in their highest (twelfth) brain and memory. In Christianity, this group nature of God is emphasized by the Bible in a number of ways, e.g. by the coexistence and co-determination of the entire Holy Trinity: i.e. the Holy Spirit, God the Father and the Son of God. It is also revealed in various ways by all major religions of the world. For example, many out of these religions recognize numerous gods simultaneously – while their numerous gods in practice demonstrate attributes which are „embodiments” of individual God Drobinas that demonstrate attributes similar to those in the Christian „Angels” described in (g) from this item #H3 of the post. Other religions recognize one superior God, as it happened with the superior God „Io” in the pre-Christian religion of NZ Maoris, with the simultaneous existence of a number of inferior gods, attributes of which are also equivalents of the biblical concept of „Angels”. In both these cases these religions display the nature and work of God as (a1a) agreeable with the attributes of the „group intellect” described here, in the form of one huge living program of God, which, however, consists of countless smaller sub-programs, each one of which is located in the highest, 12th „brain” of a different from the countless „God Drobinas”. Taken together, all these sub-programs form the huge living program of a „group intellect” of God, in Christianity are called the „Holy Spirit”. Findings of my „Theory of Everything of 1985”, especially those described e.g. in item #I2 of the autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm” and in items #K1 and #K2 of the web page named „god_exists.htm”, indicate also that the next Person belonging to this group intellect of God, by Christianity usually called „God the Father”, while in the English Bibles usually also described under the name „The Ancient of Days”, in fact is composed of countless counter-material „cells” (constituting the body of this God the Father), which have the form of intelligent, living, tiny, male and female beings which I named „God Drobinas”, while the appearance of which is similar to male and female human bodies. In other words, in many different ways with the use of language and vocabulary that were used in the times of writing the Bible, God indirectly tries to convey to us the knowledge that He is NOT a single superior being, but a group of living superior creatures governed by one living superior program in the Bible called „Holy Spirit”. Only that in order today everyone could understand this knowledge received from God in a highly „condensed” form, firstly one must translate concepts from the Bible into their equivalents from today’s precise language, and moreover, one must also know the essence of my scientific Theory of Everything of 1985 (also called the „Concept of Dipolar Gravity”), the findings of which are kinds of guiding „keys” for comprehending this knowledge. Turning now to indicating the required „3 witnesses” confirming this knowledge for us, then (a1b) in the Bible the most unambiguous though skilfully encoded (for reasons which I explained in (1b) from item #H1 of this post #331E) confirmation of group nature of God (means of God as a „group intellect”), is verse 1:27 from the biblical „Book of Genesis” – quote: „So God created man in his image, in God’s image he created him, male and female he created”. After all, this verse in a coded manner confirms that human bodies are created in the image and likeness of two different „God Drobinas” – only that in order to realise the meaning of this „plurality” (or rather „multitudinousness”) of God image, we already need to know that countless male and female God Drobinas do exist and know also their shapes shown here in „Fig. # H4ab” – means we need to know much more than today’s „knowledge-rejecting” priests know (see verses 4:4-9 from the Biblical „Book of Hosea”) and also more than know the believing in God employees of „official atheistic science”, who the speculated shape of God imagine as coinciding with the shape of the entire physical world – means in the manner shown in „Fig. I1” from volume 5 of my monograph [1/4] available via the web page „text_1_4.htm”. Another important verse of the Bible, which in a skilfully coded way also confirms the group nature of God as the superior living program stored in the highest (twelfth) memory of all „God Drobinas”, is verse 15:3 from the „Book of Proverbs” stating: „The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good.” Translating this verse into strict terminology used by the „Theory of Everything of 1985”, it emphasizes, that since the superior living program of God is contained in all God Drobinas, while everything that is contained in the physical world is created exclusively from appropriately programmed these God Drobinas – each one of which has its own „eyes”, practically means that the observing eyes of God are present in absolutely every place, while the living program of God sees and hears absolutely everything that happens in the entire physical world. The information that should be interpreted in the same way is also contained in verses 23:23-24 from the biblical „Book of Jeremiah” – in which there is encoded information that God fills „heaven” (means the counter-world: see (j) below) and „earth” (means our entire physical world made of matter). (Notice that in contrast to group intellect of God who is present in every place, each of the Angels, under which name hides a single „embodied” God Drobina – see (g) below, at any given moment in time resides in only one specific place.) In turn the body of (a1c) empirical evidence which confirms the truth of the findings about the group nature of the living program of God described here, includes e.g. all empirical evidence that I presented in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm” – e.g. those that I presented there in (1) to (7) from item #K2. It is also worth being aware that the „group intellect” of God differs significantly from the „group intellects” formed by groups of people. After all, having its program in the highest (i.e. most commanding and superior), twelfth „brain” of every God Drobina, then even if the intentions or actions of any of these God Drobinas are contradictory to intentions or principles of God’s actions, still using this highest „brain” God can these intentions either invalidate in this God Drobina itself, or cause other God Drobinas to create a situation that will prevent this particular drobina from carrying out its intentions or actions. On the other hand, in human „group intellects”, if some of the people who compose them, show inclinations that are contrary to intentions or principles of behaviour of the rest or the majority of participants of these human „group intellects” then without resorting to the morally forbidden „forcing” this rest or the majority most typically would have to know and use some specific methods of conduct in order to be able to frustrate or change the intentions or actions of these people with different inclinations (e.g. know and use a method based on Bible verses: Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25; while mentioned in item #L3 from my web page named „cielcza_uk.htm”). This is why God puts so much emphasis on the acquisition of conviction about value of, and on teaching people to, „voluntarily” carry out the will and commandments of God – which in the future will create a human „group intellect” which will also act in unison without the need to resort to the morally forbidden „extorting”, means it will act in the same way as God Drobinas which are already subordinate to God (i.e. like the so-called „Angels” described in (g) below – but NOT like these „fallen angels” from (i) below).

(b) Learning what „soul” is. According to the information that results from the logical deductions provided on the web page „2020life.htm” and confirmed by the „witnesses” indicated here, a „soul” is the entire self-learning „software system” composed of a number of highly specialized programs necessary for leading a self-aware and productive life and written and activated in one of the 12 „brains” of the individual God Drobina. These numerous programs are listed and described (or linked with their descriptions) in previous parts of the web page „2020life.htm”. The two most important of these are the „embryo (germ) of self-awareness” and the „personality software”. It should be remembered, however, that apart from the software of the soul occupying only one of the 12 „brains” of God Drobina, its remaining „brains” contain a whole range of other software, the greater part of which is located in „brains” with a number higher than that which manages the soul, and hence is „superior” over the „soul” software, means it has a strict control over the soul and is able to change or cancel its actions, and even update or delete selected parts of the soul software. More information about the soul, together with the supporting confirmations of „3 witnesses”, is provided on a separate web page named „soul_proof.htm”.

(c) Differentiating the concept of „soul” described in the Bible from the term „living soul” used there. Under the name „soul” in the Bible is understood the software described above, contained in the „brain” of God Drobina which is still located in the counter-world. On the other hand, under the name „living soul” in the Bible is described a soul still contained in this „God Drobina” – which for soul performs the function of „information carrier”, but which together with the drobina that stores it has already been „breathed” into a larger material body of some creature, group intellect, or an object. Hence, a living man (and every living creature) in the original text of the Bible is often also called a „living soul” – e.g. see verses 2:7 and 2:19 from the „Book of Genesis”. Only that some translations of the Bible, e.g. the Catholic „Millennium Bible” in Polish, the original expression of the Bible that reads „living soul”, translate with a different phrase, e.g. „living creature” – see the quote from this verse 2:7 in (e) below in this item #H3 of the post. However, there are also various Bibles, such as „New World Translation of the Holy Scriptures”, where these verses use the literal translation of the Biblical term „living soul”. More information about the biblical concept of a „living soul” (means the entire living person or creature), along with „3 witnesses” supporting this information, the reader can find in item #A1 from my web page named „soul_proof.htm”.

(d) The finding of my theories stating that at birth all self-learning software required for life (including, among others: the embryo of self-awareness, personality programs, software supporting access to long-term memory, etc.) which in the Bible is called „soul”, a newly-born creature from matter receives due to „breathing” into its body the counter-material „God Drobina”, which, on principles of symbiosis, shares with this creature its own software and memory resources. An example of how this finding of my theories is confirmed by verses of the Bible, can be the description of the „group intellect” formed from the counter-material male and female „God Drobinas”, means the description of the entire countless number of miniature creatures living in the counter-world, that represent as if individual living „cells” that make up the body of all God – which all taken together in verses of English Bibles are called the „Ancient of Days”. Referring to the final judgment, verses 7:9-10 from the „Book of Daniel” of the Catholic Bible symbolically state, among others – quote: „… the Ancient of Days took his place. His robe was white as snow, and the hair of his head seemed to be pure wool. His throne was fiery flames, his wheels a blazing fire. A stream of fire poured out and flowed from Him. … The judgment sat down, and the books were opened.” These verses in a coded manner confirm a lot of truths discussed in this post #331E, for example that the long-term memory of a given person (and by analogy also of every other living creature) which includes the documentation (i.e. „books”) of the entire life of this person (or being), is in the possession of the „Ancient of Days” – which fact means that immortal „God Drobina” breathed into the body of each person, remembers every detail of his/her life. These verses also confirm the details of the appearance of male and female God Drobinas discussed in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm”, reminded in item #H4 and in (g) and (h) below in this item #H3, while illustrated below in „Fig. #H4ab”. For example, such details as, that individual God Drobinas (in the Bible most frequently presented under their „embodied” name „Angels”) can emit from themselves a strong white light of the telekinetic so-called „extraction glow” when they do anything on principles of telekinesis. In turn the continuous operation of four circular „heads” of each of these God Drobinas (in the above verses 7:9-10 from the „Book of Daniel” these heads are mentioned under the name of „wheels”) each of which heads contain three constantly active „brains”, means 3 processors coupled with the 3 memories they support, induce also some phenomena which give them the appearance as if they emit flames – see „Fig. #H4ab”. In turn an example of empirical evidence for the actual presence of these God Drobinas „breathed” in every living creature, is provided by perfectly synchronized and mutually interpenetrating maneuvers of swarms of birds – flights of which are illustrated e.g. in „Video #H3a” linked below. This is because such empirical evidence confirms that every person and every creature „lives” and acts only due to the symbiosis with „God Drobina” breathed into it, which has all the skills and knowledge that characterize these drobinas – for example, has the ability to fly and navigate in huge numbers inside whirls or streams of counter-matter from which God formed the matter of our physical world, and thus which whirls and streams frequently penetrate during flight through other similar whirls or streams without causing a collision with other God Drobinas flying in different directions, which are packed into the entire space of their operation.

(e) The moment when „God Drobina” containing a „soul” is „breathed in” cannot precede the full formation of the body that this soul will take – thus the „soul” is „breathed” into the body of a newly-born being that breathes air only at the moment of catching the first breath, i.e. usually just before the moment of breaking or cutting the umbilical cord, but this does NOT stop the soul even before it is born – when e.g. it sees a difficult situation in which its future mother suddenly found herself, to try to calm this mother by communicating with her in dreams. Here are the confirmations by the required „three witnesses” of the truth of this finding (e), that even only the use of the words „breathing” the soul in the Bible, also contains wisely encoded into them the information, that the „soul” required for life is „breathed” into body at the time of catching the first breath, means close to the moment of breaking the umbilical cord. The first such witness is (e1a) the cause-effect chain derived by the „Theory of Life of 2020” described here, which gives the results summarized above in (E) from item #H2 of this post #331E. It proves that an attempt to „breathe” the soul into the body at the moment preceding the catching of first breath and breaking the umbilical cord (e.g. at the time of fertilization) would be like an attempt to install software on a computer that has NOT been built yet. The second of the required „3 witnesses” is represented by (e1b) at least two verses of the Bible which the Bible contains and which have already been found and I documented them for a long time, while the interpretation of which clearly confirms that God Drobina is „breathed” into the body just at the moment taking the first breath, means usually just before of breaking of umbilical cord. One of them is the verse 21:22-23 from the Biblical „Book of Exodus”, quoted and interpreted in item #C6 from the web page named „soul_proof.htm”. Another is the verse 2:7 from the biblical „Book of Genesis”, which in the Catholic „Millennium Bible” states – I quote: „it was then that the Lord God made man out of the dust of the earth and breathed the breath of life into his nostrils, as a result of which man became a living being” – in which skilfully is coded the confirmation that God first forms the human body, and only when this body is ready for fulfilment of all the functions imposed onto it, then God „breathes” the soul into it. It must be remembered here that in everything that God does, including the formulation of verses from the Bible, He is always precise in a way that is unparalleled for people (after all, if God was NOT precise, He would NOT be able to create such a perfectly regulated and perfectly functioning physical world in which we live). This in turn means, that if the order of creating the human body and breathing in the soul were not at the moment of catching the first breath (and hence not near time of breaking the umbilical cord, then also the content of the above verse would be inspired by God differently in the Bible – e.g. in the following manner (please, in this example, forgive me my human imperfection in formulating descriptions): „then God took a lump of earth, breathed a soul into it, and made a man out of that mixture of earth and soul, so that man became a living soul”. Unfortunately, in order to understand that the mutual order of actions of creating the body and breathing in the soul is as important as the fact of their implementation, one needs to be fully aware that, for example, in a computer in order to install programs – that cannot exist without the „information carrier” containing these programs, one first needs to produce this computer (or e.g. that in order to send an email, it must first be written). Unfortunately, no matter how irrefutably is documented the truth that the soul is „breathed” into the body at the moment of catching the first breath (and hence near time of breaking the umbilical cord), still it is NOT going to be accepted by a lot of people who have NOT realized yet that the order of carrying out actions is as important as their completion. Thus, the present situation of humanity when, for example, abortion clinics are set on fire, while laws depriving women of the right to decide on matters that are most important to them are still being enacted, will probably continue for a long time yet. The third in turn required (e1c) empirical and instrumental confirmation of the same truth could be the so-called „birth flash” predicted by my theory that it surely exists, only that so-far no-one has the courage to determine it with measurements. This so-called „birth flash” is the birth equivalent to the previously detected and researched the so-called „flash of death”. My „Theory of Life of 2020” predicts that the „breathing in” of the soul into the body at the moment of catching the first breath (and hence close to time of breaking the umbilical cord) will cause significant disturbances in the movements of the counter-matter that forms this body – what in our world must manifest itself as changes in the magnetic field and thus as emission of electromagnetic waves. So probably this emission can also be additionally confirmed with empirical evidence, if at the moment of birth we would take measurements of the „birth flash” which is a birth equivalent to the „death flash” already measured and proven as an existing and which appears at the moment when the „God Drobina” leaves the body. This already detected and measured „death flash” I described in more detail in item #1H7.3 from subsection H7.3 in volume 4 of my monograph [1/5] available from the web page named „text_1_5.htm”, while briefly I described it, amongst others, in item #E2 from the abovementioned web page named „soul_proof.htm”. It is also worth noting here that the „birth flash” and the „death flash” are manifestations of electromagnetic waves of a slightly different frequency, but of origin very similar to the „extraction glow” that the bodies of Angels emit e.g. when by some action they reveal their presence due to the performance of telekinetic work – as it was already documented on some of the videos presented in „Video #H3c” below on this post. Unfortunately, in contrast to the already detected and measured „death flash”, the „flash of birth” predicted by my theories and, as I believe for sure, also appearing at the moment of catching the first breath (i.e. before or around the time of breaking the umbilical cord), still awaits to be registered and published by some brave and truth-seeking researcher, despite the fact that the probability of its existence and the possibility of its instrumental detection my theories have been postulating and publishing for decades. (It is intriguing that in order to promote atheism our „official atheistic science” spends millions of dollars on installations like „CERN” (see https://www.google.com/search?q=The+Large+Hadron+Collider+CERN ) or „LIGO” (see https://www.google.com/search?q=Laser+Interferometer+Gravitational+Observatory+LIGO ), while it is stingy to spend just several hundred dollars to measure the „birth flash” and to end with it the based on the lack of knowledge or on rejection of the knowledge already available to humanity the to date persecution of women who found themselves in an inappropriate life situation.)

(f) At the moment of death, the „God Drobina” containing the „soul” (means containing the seed of self-awareness, the software of the personality, the memory of the entire life of this being, etc.) simply flies away from the body. The confirmation of this leaving of body by soul – but which does NOT use the introduced only now strict concept of „God Drobina”, thus simply explaining only that „soul” escapes (instead of deliberating that „God Drobina” containing the soul is escaping), is contained in many verses of the Bible. As examples of these, consider the Bible verses: 35:18 from „Genesis”, 17:21-22 from „1 Kings”, 34:14-15 from „Job”, 12:7 from „Book of Ecclesiastes or Ecclesiastes”, 53:12 from „Isaiah”, 2:26 from „St. James the Apostle”, and some more. In turn the empirical evidence which this time confirms, that something made of counter-matter with attributes of the biblical „Ancient of Days” flies out of the body at the time of death, it is best documented by this „death flash” which I already described in (e) above in this item #H3.

(g) Explanation of the concept of „Angels” used in the Bible, which should be understood as single „embodied” God Drobinas from counter-matter. These creatures in the Bible called „Angels” continually work among people as God’s helpers, currently using for this purpose human-sized bodies that God especially created for them from substances that imitate our matter, but with capabilities that are unattainable for our bodies from matter. These their bodies after supernatural (i.e. telekinetic) action, usually shine with white, the so-called „extraction glow” described and illustrated in #E1 of the web page named „telekinesis.htm” and also described in subsections H6.1.3, H6.1 and H1.2, while shown in „Fig. H1” from volume 4 of my monograph [1/5]. (Such often inducing white „extraction glow” actions of Angels documented in films are shown in „Video #H3c” below.) The „Theory of Life of 2020” described here accepts and extends with additional logical findings (g1a) my earlier discoveries that in the counter-world lives and constantly moves, performing for the sake of people the actions assigned to them by God, the countless number of immortal miniature God Drobinas with bodies made of counter-matter. Each of these drobinas is unimaginably tiny, each is immortal, and each has its own counter-material miniature body which is illustrated in „Fig. #H4ab” below. Regardless of their counter-material bodies, some of those God Drobinas, which showed a slightly higher developed self-awareness, personality, knowledge and experience than others, God added one more body of dimensions comparable to the size of human bodies – so that they could appear to human eyes often in ways and under circumstances in which people are NOT supposed to know who they are dealing with (see verse 13:2 from „Hebrews”). These additionally „embodied” God Drobinas are called „Angels” in the Bible. (The miniature, original, counter-material group form of these God Drobinas, illustrated in „Fig. #H4ab” below, e.g. the English Bibles usually describe under the name „The Ancient of Days”.) In the initial period of populating the Earth, when people still aged in the „irreversible absolute time of the universe” and their lifespan was hundreds of years, God gave Angels the same bodies as people had and called them then NOT Angels but „Sons of God”. Unfortunately, human bodies of those „Sons of God” induced in them also (g1b) human desires. So they practiced the forbidden for them sex with most beautiful earthly women, and these gave birth to Giants – as I described this and supported with empirical evidence in item #I2 from my web page named „newzealand.htm”. This practicing of sex, however, was strongly disapproved by God – so God sentenced them to exile to Earth, and at the same time God programmed to all still obedient to him Angels the new bodies from matter and of the human dimension, to make them much more perfect ones, the capabilities of which differ significantly from human bodies. This is because there new bodies of Angels are no longer made of the same matter as human bodies, but are composed of a substance with properties different from our matter. Means practically, in order to provide Angels with more perfect bodies, God created alternative elements for one more „periodic table of elements”, in which each element is characterized by much more powerful abilities than the chemical elements from the Mendeleev’s Table already known by humanity. Of course, when today’s employees of official atheistic science who do not know my theories and findings are confronted with substances formed from these alternatively created elements, then ignorantly NOT knowing what to look for in them and what is most important, they obtain quite humorous results – e.g. equivalents of human bodies or organic faeces produced from these elements, the results of present scientific research describe as a form of a mineral they do not know. I almost had the opportunity to get a sample of these new elements for research – but unfortunately the telepathic commands that accompanied them turned out to be stronger than our human intentions. Namely when I was still doing UFO research, New Zealand was massively „bombarded” unearthly humorously with very smelly shit (i.e. with faeces from UFO toilets) – as then I documented it, amongst others, in item #B8 from my web page named „evidence.htm”. At that time I also frequently announced to my wife that when they bombed something within the range of a car ride from our dwelling, then we would go there quickly, because I really would like to collect samples of this substance for properly directed research. One day I was surprised why, unusually – because very early in the morning, my wife washes our car long and carefully. After returning home, to my inquiry, she replied that it was all covered with as if the contents of someone else’s toilet. So when I reminded her that I had been telling her for several years now that I really wanted to collect samples of this substance somewhere, she replied that she somehow did NOT associate the smelly faeces with which our car was covered, with the needs of my UFO research. This made me realize that she also had to fall victim to a powerful telepathic command emitted by UFOs in order to NOT pay attention to the evidence of UFO activity seen then, which telepathic command I described in more detail in subsection VB4.1.1 from volume 17 of my monograph [1/4] – means that someone issuing this order watched how we would react to the sight of our car with otherworldly humour covered in faeces. But let us return to matter of the chemical elements that form human-sized bodies of Angels. For example, although similarly to matter known to us, bodies of Angels are also created by pre-programming of whirls of counter-matter, yet are characterized by properties and capabilities that are different from our matter. Hence, these bodies are indestructible, they can be pierced without damage or penetrate walls by themselves, they can drastically change their appearance (e.g. from the human shape in instant they can transform into animals – using principles of counter-matter programming shown on our video https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E while explained in item #J4.6 from my web page named „propulsion_pl.htm”), they instantly can become invisible to people, and when touched or kissed, they feel like cold, smooth plastic. Furthermore, bodies of Angels cannot become pregnant or reproduce, during the telekinetic work of fulfilling the mission of Angels, the substance of these human-sized bodies can shine with a strong white „extraction glow”, etc. There are enormously many angels, after all God can create as many of them as only wishes through programming embodiment of selected God Drobinas. Depending on what knowledge and experience they have accumulated so far, there is a whole hierarchy of them. The most wise and experienced of them are called Archangels, probably after them this hierarchy puts „Guardian Angels” helping people – which requires a lot of knowledge and experience, then there are probably ordinary Angels, etc. Each of the Angels also has a different personality, preferences, level of knowledge , experience, name, type of function in which he/she specializes in carrying out tasks ordered by God to be performed, etc. Each person also receives help and guidance from at least one „Guardian Angel” – in critical moments called for immediate action by God Drobina containing a „soul” which animates the body of this person, while in need which also calls for help from the closest Angels as documented in „Video #H3c” below. However, Angels need to be distinguished from several other „embodiments” of drobinas of counter-matter that God created a long time ago – for example to distinguish from the human being presently by Christianity called the Son of God (i.e. from Jesus) or distinguish from „embodiments” which only later turned out to be inappropriate – e.g. from „Fallen Angels” which I am going to describe in more detail in (i) below. Notice that these „Fallen Angels” are still able to surround themselves with bodies that originally God created for them, i.e. from the same matter as human bodies. Also in spite that the carriers of their software are also immortal God Drobinas (i.e. drobinas of counter-matter) – their actions turned out to be significantly different from actions required for Angels. In the Bible (g1b) the existence and attributes of drobinas of counter-matter (God Drobinas) described here and called Angels, are confirmed in numerous verses. For example, verse 1:14 from the Biblical „Letter to the Hebrews” confirms that Angels are spiritual beings with bodies NOT made of matter similar to human bodies (means by implication: made of counter-matter), created as God’s helpers. Verse 20:36 from „Luke” directly confirms that Angels cannot die – i.e. that Angels are immortal (while that absolutely all Angels, even fallen, are also immortal, this is confirmed in verse 25:41 from „Gospel of Matthew”). In turn verse 13:2 from the „Letter to the Hebrews” confirms, that at every moment numerous Angels act on Earth, carrying out God’s commands, although even by many people who talk to them they are NOT distinguished from other people. Verse 5:11 of Revelation confirms that there are countless angels. Verse 91:11 of „Psalms” and 18:10 of „Matthew” confirm that some Angels are assigned to us by God as helping us „Guardian Angels”. Notice here, that according to the „Theory of Life of 2020” described here, the counter-material bodies of God Drobinas similar to those that have beings in the Bible called „Angels”, are also carriers of the software of human „souls” that God „breathes” into us at the moment of birth – because thanks to today’s computers we already know that no program (in the Bible called „Word”) can exist without the „information carrier” on which it is recorded or transmitted. In turn the verse 10:14 from the „Book of Ezekiel” confirms that the synthesized anatomy and the appearance of their bodies is consistent with the structure, possibilities and operation of „God Drobinas” – for example this verse 10:14 discusses the Angel with four faces that reflect the functions of the four „heads” of God Drobinas. In turn verses 6:2 from the „Book of Isaiah” reveal that the shape and appearance of individual Angels is a symbolic expression of the function that they perform for God – see also „Video #H3b” below. In view of the large number of Angels working on Earth at any moment, if one is looking for, then it is NOT difficult to also find the (g1c) empirical evidence that documents their existence and activity. An example of the most convincing such evidence, illustrating several Angels documented in telekinetic operation and thus temporarily glowing with an „extraction glow”, is shown below in „Video #H3c”. In turn an indirect proof that Angels work on Earth are also all photographs and films that document human-looking creatures that induce a strong white „extraction glow” on their bodies. Angels serve only God, so if God clearly orders them NOT to do so, then during meetings or conversations with us, they will NOT reveal that they are Angels. Therefore, my advice would be that if you know or accidentally talk to someone whom, for important reasons, you can suspect that he/she is an Angel (see verse 13:2 from the biblical „Letter to the Hebrews”), then if that someone is the same as you sex, it is worth touching his/her skin under some innocent pretext, e.g. to shake his/her hand, but if this someone is of the opposite gender to us, then, as many people today have it in the courteous habit of greeting, saying goodbye, or for any other reason, it is worth innocently kiss her/him. This is because our mouth is more sensitive than our hands and thus her/his skin will feel completely different than human skin – in my personal perception it is as if she was made NOT of a body, but of a smooth plastic, cooler than human skin.

(h) Functions of „Guardian Angels”. The Theory of Life of 2020 described here states, that because today’s knowledge about the operation of computers has already proved to us that no program (in the Bible called the „Word”) is able to exist without the „information carrier” on which it is written, then technically „the breathing of the soul” into the body of matter must depend on the downloading the counter-material „God Drobina” together with the software of the „soul” stored in it into the material body of a given being that is just being born. Only that in order NOT to confuse by dressing explanations in too many technical details, in the Bible the process of this descriptively complex „downloading” was shortened to the concept of „soul” breathing in. However, in order to encode in the Bible also the truth that the software of the soul is inextricably linked with the living God Drobina in the Bible described under the name „Angel”, the biblical verses also explain the concept of the „Guardian Angel” in more detail – means such an especially „embodied” drobina of counter-matter (God Drobina), which specializes in helping people who find themselves in trouble, while in order for this help to be more effective and at the same time it does NOT break the „free will” of the helped people, this God Drobina is „embodied” into an extremely durable and powerful multifunctional body of matter. The actual existence and functions of these Guardian Angels (h1b) are confirmed in numerous verses of the Bible. Examples of these can be verses: 91:11-12 from „Psalms”, 18:10 from „Matthew”, 1:14 from „Hebrews”, 12:7-10 from „Acts”, 3:9 from „1 John the Apostle”. In turn (h1c) an example of empirical evidence that most directly confirms the truth, that every person is looked after by at least one „Guardian Angel”, are the so-called „near death experiences” widely described in commonly available literature under the name „NDE” from the English „NDE” (Near Death Experience). In NDE experience, the dying person always meets the Guardian Angel that is caring for him/her. First, this person collapses into a dark tunnel, which practically is the experience of shifting the self-awareness from the dying physical body to the miniature drobina of counter-matter that contains this self-awareness (i.e. to the God Drobina) and that resides in the counter-world. After reaching its own God Drobina, the self-awareness always begins to see another being of light, who often introduces itself as the Guardian Angel. Of course, these creatures from the light are actually God Drobinas emitting light – as for the „Ancient of Days” in (d) above this is described in verses 7:9-10 from the „Book of Daniel”. Regardless of this most direct empirical confirming material, there is also a large body of evidence already accumulated which confirms the same by proving that our memory, personality, conscience, etc., does NOT remains in the physical body that dies, but in the drobina of counter-matter (i.e. in the God Drobina) which is assigned to us and which lives forever – as examples of this evidence consider the phenomena of „reincarnation” and „deja vu”, or the existence of a „conscience” organ which constantly whispers to us compliance or opposition of our intentions and behaviours to the commandments and laws of God. The same indirect empirical evidence is also everything that confirms the existence and work of „God Drobinas” in all creatures from matter. Thus, it includes, amongst others, the behaviours of swarms and shoals illustrated with films from „Video #H3a”, and also the material illustrated and discussed below for „Video #H3b” and „Video #H3c”, and many more kinds of evidence, the explaining the content of which would take needlessly much descriptions and space here. Still another category of such indirect empirical evidence is the tradition of „eunuchs” (see https://www.google.com/search?q=eunuch+Zheng+He ) as the most faithful and talented helpers of the rulers from the Far East, e.g. from China (instead of, as people would do, in revenge for making them eunuchs to be the most bitter enemies of their rulers) – as an example of such of the most faithful and talented eunuch, consider „Admiral Cheng-Ho”, also spelled „Zheng He”, who for peaceful cooperation with China and for mutual economic development opened the former Malaysia to his ruler, the emperor of China, while the present town of Melaka is full of his monuments and historical traces. The reason why these wise, comprehensively talented and faithful „eunuchs” of the Far East, means helpers of rulers in old times, can constitute another category of empirical evidence, is that for these rulers they modestly fulfilled the unrecognized by people functions of „Guardian Angels” – which in a coded manner confirm, among others Biblical verses 22:23-30 from „Matthew” and 12:25 from „Mark”. Let us remember what I am explaining, among others, in the caption under „Fig. #K3a” from my web page „god_exists.htm”, namely that both the rulers and their closest advisers and helpers are always given to nations and to countries by God – e.g. consider the dwarf named „Stańczyk”, famous in the history of Poland.

(i) The actual operation on Earth of supernatural beings described in the Bible as „fallen angels”, helpers of Lucifer, devils, demons, and under several other terms. These beings that God created, in spite of being eternally living like Angels, and in spite of having powers that are almost identical to the powers of Angels, in fact do everything in a manner that is contrary to God’s commands and requirements. The primary goal of their activity is to deceive people – so that instead of worshiping God and obeying God, people worship these creatures. Because God does NOT use these creatures as carriers of the soul „breathed” into the newly born, they have an ugly habit, for example, to overcome the bodies of people weaker in their faith in God, thus cause of so-called „Multiple Personalities” – that is, the manifestation of „Demonic Possessions”. In the Bible they are discussed relatively frequently, e.g. in verses which claim that the Earth is actually ruled by their ruler Lucifer, and which I am indicating e.g. in item #A3.4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. In everyday life the examples of empirical evidence which seems to confirm their operation are, for example, the behaviours of UFOnauts on Earth – a significant proportion of which seems to break the commandments and the law of God. Another source of such empirical evidence are the accidental entrances or abductions of people to the underground kingdoms, from the recognized out of which, people already know the located under the surface of the Earth supposed underground kingdom called „Agartha” – see https://www.google.com/search?q=agartha (which I described, among others, from (C) to (C”) from item #J4 of my web page named „hurricane.htm”), while to which „Agartha”, or to another similar underground kingdom, the Polish citizen, the late Andrzej Domała, was abducted by a UFO – the extensive report on whose abduction is provided in the treatise [3b] (in the Polish language) available via the web page named „tekst_3b.htm”.

(j) Understanding that the biblical name „heaven” is actually an ancient equivalent of the concept of „counter-world” introduced by the scientific „Theory of Everything of 1985”. The evidence which best confirms this, is the compliance of the contents of „heaven” and the „counter-world” revealed to us by the Bible, my Theory of Everything, and scientific discoveries on the existence of „dark matter” (see https://www.google.com/search?q=dark+matter ) – of the type briefly explained (as to what „dark matter” really is) in item #I2 from my autobiographical web page „pajak_jan_uk.htm”.

Of course, the „Theory of Life of 2020” described here consists of more sub-components than time allowed me to document it and confirm it with evidence in the above descriptions. Therefore I am going to continue this documenting as much as the time available is to allow me, and I encourage the interested readers to look again in their free time to my web page „2020life.htm” where I am going to publish results of my research on this subject. In the meantime, it is worth for them to know, that in addition to the above „witnesses”, the truth of individual logical findings of the „Theory of Life of 2020” described here is also confirmed in various ways by the logical premises listed in item #C4 of the web page named „2020life.htm” and in many other my publications.

https://www.youtube.com/watch?v=V4f_1_r80RY
Video #H3a: Here are the murmurations of starlings shown on the 3-minute video. With their perfectly synchronized flight they document that minds and behaviour all of them are controlled by „God Drobinas” assigned by God to each one of them. After all, these living and self-aware God Drobinas (i.e. intelligent „drobinas of counter-matter”), while being a group of individual creatures from counter-matter, are simultaneously fused together into one huge „group intellect” by the living program of God contained in their twelfth „brain” – means in the set of their 12th (highest) memory and processor. Exactly on the same principle as these murmurations of starlings synchronize and program their flights, penetrating without colliding and disturbing through other similar murmurations flying in different directions, also work „whirls” and „streams” of counter-matter controlled by similar „God Drobinas”, only that flying in their actual counter-material form, means without directing flights of the living material creatures assigned to them for animating and supervising. All these behaviours document, that each of the creatures taking part in them is controlled by an individually directing it „God Drobina” of the appearance shown below in „Fig. #H4ab”, the four heads of which, containing together as many as 12 processors (brains) and coupled with them 12 memories, allow for a perfect synchronization with other „God Drobinas” of everything that a given God Drobina can do, e.g. for precise synchronization and collisions free directing their flights or behaviours.

Starlings are NOT the only living creatures, which form such perfectly synchronized murmurations that behave exactly like the „whirls” and „streams” of intelligent counter-matter that control them (i.e. like God Drobinas) – effects of action of which whirls of these drobinas people can watch daily on TV in the form of high pressure (male) and low pressure (female) weather atmospheric circulations, as well as tornadoes and hurricanes – for details see item #K2 from my web page „god_exists.htm”. Exactly the same murmurations are formed also by a large number of other species of birds – for example see the videos of murmurations of birds unknown in Europe, which in English are called Sandpiper (see https://www.youtube.com/watch?v=F0RYPc0Dek0 ), Cowbirds, Red Wing Black Birds, and Quelea (see https://www.youtube.com/watch?v=8ayQHp87V_A ). During my professorship in Borneo, I also had the honour of watching an identically synchronized streams of bats emerging from the huge tunnel-shaped cave called the „Deer Cave” (see web page „magnocraft.htm”), which I researched personally and described in my publications because it was evaporated by UFOs. Most of people have probably also seen shoals of fish or insects in similar synchronization. Readers who want to watch more of the behaviours of such murmurations of birds can search for them on YouTube through the command https://www.youtube.com/results?search_query=starling+murmurations . Other examples of them, which I would also recommend for reviewing because they also illustrate the mutual collision-free penetration of different flocks of birds flying on collision courses, can be run at the following addresses: https://www.youtube.com/watch?v=dedVszDI9aE (2:47 min), and https://www.youtube.com/watch?v=JVvb4VVam_w (3:23 min).

https://www.youtube.com/watch?v=40KcrrfbJ6o
Video #H3b: Here is about 9 minutes long English-language video that illustrates the appearances assumed by the embodiments of some of the most important Archangels known by name described in the Bible. As the video shows, Archangels are able to design and program for themselves any shapes of bodies in which, during their stay in our physical world, an individual „God Drobina”, containing their self-awareness and living software, is embodied. This their ability results from the ability to program other surrounding „drobinas of counter-matter” (i.e. „God Drobinas”) into atoms from a „periodic table of elements” specially created for their use and very different from the one already known to people, which I described above in (g) from item #H3 of this post, and then programmatically create from these atoms all necessary objects and substances. (The general principles of programming the counter-matter in order to create objects needed by someone are discussed in more detail in item #J4.6 from my web page named „propulsion.htm”. In turn the creation from appropriately pre-programmed counter-matter the „Inca Walls” existing until today in Peru is described in there in item #J4.5 while shown on the film https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E .) Such unique shapes into which Archangels are embodied, on the one hand result from life experience and creative capabilities that programs contained in their souls are able to prompt to them and that are to differ from the standard shapes given to living creatures created by God, on the other hand, they are also a symbolic expression of the specialization and personality of each of these Archangels.

https://www.youtube.com/watch?v=NfcuznSBJqE
Video #H3c: Here is a 7-minute long video, documenting a whole range of human-shaped beings displaying supernatural powers, inhuman speed of action, indestructible bodies, disappearing from sight or suddenly appearing where they are needed, transforming into shapes of animals, etc. Some of these beings at critical moments fully or partially glow or flash with strong white light (i.e. with the so-called „extraction glow” – as the Bible reveals that angels shine, while my research on phenomenon of telekinesis deduce theoretically and document empirically since 1985 that telekinetically performed work always induces the appearance of such an „extraction glow”). The documenting of these creatures on films while they glow with a white „extraction glow” is one of the examples of strong empirical evidence for the continually existing and for the God supporting purposes of acting on Earth of creatures in the Bible called „Angels” – as it theoretically results from the statements of the „Theory of Life of 2020” described here, and as confirms it the most important „witness” in the form of Bible verses. So although some videos, the addresses of which I have listed here, perhaps, among others, also show some different creatures (e.g. time travellers – see https://www.youtube.com/results?search_query=timetravellers ), while some of them may even be human fabrications, but in view of the multitude of such videos that are already available on the Internet and also the method of filming them, for example by CCTV or by cameras in cars, is confirming their authenticity, still provides an important confirmation of the truth that, for sure, a large proportion of them show the documentation of actual Angels.

On YouTube one can already find a lot of videos showing such glowing with the telekinetic „extraction glow” human-looking creatures. One can search for them, for example, using the command: https://www.youtube.com/results?search_query=angels (for videos trying to report „Angels”), or using the command https://www.youtube.com/results?search_query=miracles (for videos trying to report „miracles”). If the reader is interested in this subject, then I would personally recommend him/her to watch the following videos from a large number of those that I looked at in January 2021 for documenting item #H3 here: https://www.youtube.com/watch?v=wU3AyXwpWao (6:27 min), https://www.youtube.com/watch?v=h7acc0iPW5o (4:01 min), https://www.youtube.com/watch?v=Zn1sY8zB87E (8:50 min), https://www.youtube.com/watch?v=ZBWsMSyLevc (3:47 min), or https://www.youtube.com/watch?v=jGvLAFzX5YA (9:16 min, „People With Real Superpowers Caught on Camera”).

#H4. Since the development of the entire „Theory of Life of 2020” is the result of the knowledge about counter-material „God Drobinas” accumulated so far by my Theory of Everything of 1985, let us summarize the most important information about these „God Drobinas” and indicate where in my publications the reader can find more on their topic:

From the everyday use of computers, we already know that programs can NOT exist in a pure form, means while not remembered on any information carrier or transmitted through some accepting them carrier of information with physical features, i.e. they cannot exist e.g. in the pure form of a „program” separated from any information carrier that stores or transmits it – as in pure form there exist e.g. air, water, or electric sparks. In turn, since my Theory of Everything of 1985 established beyond any doubt that the „soul” initiating life is a collection of many different programs, it means that also the soul must be recorded on some information carrier capable of supporting it. In the years: from the development of my Theory of Everything of 1985, until 2020 – I knew that the carriers of all programs used by God are „drobinas of counter-matter”. However, in 2020 I discovered that these drobinas of counter-matter which are carriers of God’s programs, in fact are living, self-aware, rational, self-learning male and female „God Drobinas” of counter-material structure – as it is explained in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm” while is also briefly summarized in item #I2 of the autobiographical web page „pajak_jan_uk.htm”. Only then from „whirls” of this counter-matter the matter of our physical world is formed – including our bodies. This in turn means, that initiating life through the „breathing” (in present computers described by the term „download”) of the software soul into appropriately prepared for it a body made of matter, must depend on introducing into this body „God Drobinas” that are carriers for programs of soul, means in the memory of which God Drobinas are contained, amongst others, programs of the soul (including the non-transferable „seed of self-awareness”, the database of personality, and long-term memory). In turn this method of using God Drobinas means that their key features become extremely important for us (i.e. for the recipients and carriers of these God Drobinas) and for the God Drobinas themselves, because these key features define also the features with which we are endowed due to their use as information (soul) carriers for programs of our own seeds of self-awareness, databases of personality, karma, translation programs between languages, programs of life and fate, and all other software that they make available to us. So let us learn about the most important features of these God Drobinas.

Male and female God Drobinas are eternally living, indestructible, self-aware beings with miniature bodies made of counter-matter. Both the cabalistic book „Sefer ha-Zohar” and the pre-Christian mythology of NZ Maoris about the superior God Io accordingly (although in different ways and with terminology difficult to understand today) state that all God Drobinas have as many as 4 circular „heads” in each one of these „heads” are 3 independent „brains” (means sets of 3 processors and 3 memories individually assigned to each of these processors) – as it is illustrated in „Fig. # H4ab” below. Together, each God Drobina has as many as 12 sets of „brains”, each one of which includes memory and the processor assigned to it. In turn the operation of each of these brains is so established that it has full control over all brains located in a given God Drobina lower than itself (i.e. with a lower number than itself), while in order to be able to interact with the brain located higher than itself (i.e. of a higher number), it must be to this interaction „invited” and its intentions „approved” by the brain that is higher than it. The highest and most important (i.e. twelfth) of these „brains” is occupied by the group memory and processor of God. In this way God (or more strictly the „Holy Spirit”) exercises absolute control over all God Drobinas contained in the volume of infinite in size and time universe onto which God already managed to extend His dominion (i.e. into the highest memory of drobinas of counter-matter of which volume God introduced own programs that manage these drobinas). Each of the God Drobinas contains in itself the software that defines it – including, among others: the embryo of self-awareness, the database of personality, the memory of experienced life events, etc., etc., and also contains the software that God developed and introduced into some of its brains and memories. This software is already evolved due to experiences through which a given God Drobina has previously passed during the to-date half of its infinitely long participation in the chaos of the counter-world – see https://www.google.com/search?q=Greek+chaos+means+chaotic+movements . In turn since the moment when God Drobina is „breathed” into the body of a material creature prepared for it to take care of and to guide, this God Drobina symbiotically shares with the creature the software of „soul” that it contains.

During its service as a supplier of „soul” to a creature created from matter, a given God Drobina quickly acquires a whole range of completely new for it life experiences and knowledge. In this way, the assigned to these God Drobinas service in such a role, accelerates the knowledge and awareness of the universe and serves for the good of these God Drobinas. Thus, it is in the interest of God Drobinas that the material body into which they were „breathed” in order to fulfil the function of carriers of „soul” in it, in the course of its life it actually acquired attributes, memories and habits, on earning of which in creatures created from matter God cares the most – after all then after the end of the existence of the present world, the memory and achievements of these God Drobinas will NOT have to be erased, nor will a given God Drobina be isolated from others for the rest of its infinite life because of acquiring wrong personality traits – as it already happened with the third of all God Drobinas that have sided with Lucifer (The Bible, Revelation, verse 12:4). No wonder that the Bible states that Angels sing for joy when a sinner assigned to them to be led and supervised voluntarily turns onto the right path – see, for example, verse 15:10 in „Luke”; and also states that the righteous someday are to judge the Angels – see verse 6:3 from „1 Corinthians”.

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_pair.jpg
http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg
http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_female.jpg
Fig. #H4ab: Here is the approximate appearance of the pink male (left) and blue female (right) „God Drobinas” (here their colours are only used to distinguish them from each other – but in fact, their bodies are all chalk-white). Their appearance and the extensive evidence which confirms it, is described in details in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm”.

Note that just because of the similarity of the appearance of male and female „God Drobinas” (in the highest, twelfth memory of which, the group „living program of God” is contained) to the appearance of the human body, the absolute truth and also a well-coded confirmation for a large proportion of findings of my „Theory of Life of 2020” is expressed by the verse 1:27 from the biblical „Book of Genesis” informing us – quote: „So God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them.”

The discovery of the existence, appearance, and attributes of „God Drobinas” provided us with a powerful „key” to knowledge, and the confirmation for many truths about which previously our ignorance of these facts could sow various doubts. Now this key allows us to gradually reveal from the darkness of ignorance increasingly more truths about life, God, and the reality that surrounds us – as it has already started to establish and confirm with the required „3 witnesses” the „Theory of Life of 2020” described here. Therefore, in my opinion, it is extremely important that readers learn exactly and NOT „reject” but start to use in their life the knowledge that has already been established about „God Drobinas” and is confirmed by the „3 witnesses” indicated with it. Therefore, apart from the above-linked item #I2 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm” and items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm”, I would also strongly recommend reading item #A1 from my web page named „evolution.htm”, and (A) and (B ) from item #E1 of my web page named „smart_tvs.htm”.

#H5. So what next works and actions still await me in the process of further refining the theory described here – e.g. [1] explaining with the help of the theory discussed here a number of further scientifically unexplained manifestations of the phenomenon of life, [2] extending the number of documented specific examples of these „3 witnesses” which prove the truth of each of the explanations for the manifestations of life covered by the theory described here, [3] my own (or any other researcher’s) efforts to develop a scientifically irrefutable formal proof that the „Theory of Life of 2020” described here reveals the truth about life:

Motto: „If in our universe that is infinite in size and time, the truth of the already postulated solution for a vital research problem is NOT confirmed irrefutably by the independent and indicated here at least „three witnesses”, then this means that the already postulated solution is a mistake or a lie, while a solution conformable with the truth and God’s design must be sought among other drastically different possibilities of solving the same research problem.” (The principle of searching for true solutions to research problems, revealed by the way of achieving mine solutions to these problems – which are conformable to the truth because always are confirmed by the three independent „witnesses” described here.)

Let us discuss in more detail the activities that are required to complete each of the component works indicated in the title:

[1] Explaining with the use of the theory discussed here a number of further so far scientifically unexplained manifestations of life will be continued for a long time. As the development of this theory progresses, the explanations obtained as the results of this research, together with the required „3 witnesses” who will confirm the truth of what is to be worked out, will also need to be documented in writing and published as further fragments of the theory described here. These activities may take many years to come. After all, in the final part of item #H1 of this post, the level of difficulty of their implementation is compared to the difficulty of producing prototypes of new machines or complicated programs that have not existed before. For comparison, e.g. explaining with my Theory of Everything of 1985, whatever the humanity still does NOT know, I continue since almost half a century.

An example of such manifestations of life still awaiting an explanation confirmed by the required „3 witnesses”, is the puzzling question, which in the future may be answered by my present „Theory of Life of 2020”. This question is induced by the content of a number of Bible verses, e.g. by verses 22:23-30 from the biblical „Matthew” and 12:25 from „Mark” (conveying that: … For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven) or, for example, verse 6:3 from „1 Corinthians”. It tries to establish with the help of the theory described here, whether when after the end of the present world the saved people will receive immortal bodies, then [A] do they will then be a continuation of the present principle of self-consciousness, independent life in bodies of matter that are separated from the God Drobinas that are the donors of their souls, only that it is realized in already different, immortal material bodies similar to second bodies received by Angels, or [B] these verses already contain an encoded announcement that actually the software of their souls (means their self-awareness, personality, memory, knowledge, experience, etc.) will be „merged” with the software of their „soul” bearers as indicates https://www.google.com/search?q=merge+of+soul+with+God+eg+hinduism ? In other words for [B], will these saved people become just „brains” in God Drobinas, who only remember their previous lives and thus are experienced in matters of the physical world, but which in fact already have immortal counter-material bodies of these God Drobinas, while only to be able to continue the accumulation of further knowledge and experience in the physical world, they additionally will be given a second body made of matter of the human size and human appearance, similar to the second bodies presently possessed by Angels?

[2] Extending the number of documented examples of these „3 witnesses” which confirm the truth of each of the explanations of life covered by this theory. In a large part the finding of examples of these „3 witnesses” who confirm the truth of each of the explanations provided by this theory is already completed. For example, about the fact that intelligent and living „God Drobinas” do exist, a significant group of such „3 witnesses” is already found and documented in the abovementioned items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”. Thus, the increase of the number of these „3 witnesses” may only add further documentation of similar such witnesses whose existence the life in the future may reveal to us.

[3] The development of scientifically irrefutable proof that the essence of the „Theory of Life of 2020” discussed here states the truth. After all, in past my intuition, and now my scientific experience, definitely confirm that the reality that surrounds us was intentionally created so that: „if something is absolute truth, then for sure it can be irrefutably proven scientifically with a properly formulated formal proof”. After all, it was just following the tips of that my experience which in 2007 allowed me to prove undeniably with a formal scientific proof formulated in accordance with the rules of mathematical logic that God exists – in spite that atheistic scientists stubbornly claimed (and since the blocking of public access to my research is still enforced until today, many of them claims until now), that the existence of God supposedly never can be formally proven. That my scientifically irrefutable formal proof for the existence of God can be verified by everyone. After all, it is published and available to everyone in item #G2 from my web page named „god_proof.htm”.

But whether it will be me or someone else who eventually develops such a scientifically indisputable formal proof for the truth of the „Theory of Life of 2020”, everything depends on our God. After all, the gathering of the knowledge necessary to work out such a proof requires time, while only God can provide such time and the necessary inspiration.

#H6. What next theory of the continuation of research and publication of the results obtained due to the „Theory of Life of 2020” described here, will be able to „piece” together in someone’s mind – only that working out the elements of their „puzzle” will probably take further 3×35=105 „human years”:

From the analysis of time intervals between „piecing together” in my mind successive more and more complex and important theories that I have developed so far, i.e. „piecing together”: (a) „Periodic Tables” (4 years), (b) „Theory of Everything of 1985” (12 years), and (c) „The Theory of Life of 2020” (35 years); it stems that in order to gather in my mind all the elements of the „puzzle” from which the next theory could arise that would be even more complex and vital for humanity – as I described it in item #B3 on the web page „2020life.htm”, and then symbolically „shake” this mental „tray” with these elements of the „puzzle” (i.e. the „shake” carried out on each occasion of returning to thinking over and working out again the entirety of the knowledge accumulated on a given topic), cause that these elements „put themselves together” in my mind into a picture of the next, new, even better and more breakthrough theory, in each subsequent case the interval of my time elapse was about 3 times longer. Means, in order for the next breakthrough such a „super-theory” to appear e.g. in my mind, it would need to elapse at least 3×35 means 105 „human years”. This in turn means a physical impossibility. It is a pity, because from my experiences it appears simultaneously that a kind of „gut feeling” or „intuition” on what it will explain, or what it will be about, each future new theory regarding which the process of such „piecing together” in my mind is just started, typically exists for a much longer time than the beginning of gathering information about it. For example, in my mind this „gut feeling” or „intuition” takes a clear form of a „craving for knowledge” or „inquiries” about some matter, which constantly bothers me for many consecutive years, even before I make any attempt to find an answer to it. (This confirms the truth of the verse 7:7-8 of „Matthew” from the Bible, recommending „knock, and it shall be opened unto you”.) In my case the next problem which has been bothering me for a long time, although I have NOT started collecting information about it yet, is the described in „chapter P” from my Polish monograph [12] (available via „tekst_12.htm”) the question still hopelessly waiting to find an answer: „What might be hiding beyond the „into depth” super-dimensions similar to the fourth linear dimension „G” of the counter-world?

The existence in our universe of at least one dimension „into depth”, an example of which is the „fourth linear dimension of the counter-world (G)”, opens the entire mythical „Pandora’s Box” of inquiries of both, the scientific type thus explained also theoretically, and the philosophical type. It can also be predicted that to these philosophical questions the humanity is NOT able to provide the correct answer until its knowledge exceeds the level of the „sixth technical era” described in item #J4.6 from my web page named „propulsion.htm” and enters the seventh era of „omniscience”. Nevertheless, as it is the habit (and liking) of truth-seeking persons, our curiosity already requires us to ask these questions and speculate about possible answers to them. An example of such a currently unexplainable question could be „what is in, and beyond, the ‚null point’ of the dimension ‚into depth’ of the counter-world?” It is known that, by definition, each dimension „into depth (G)” must be a concentric dimension – as evidenced by e.g. the „effect of perspective” in graphics that I described, among others in items #D3 and #A0 from my web page named „god_proof.htm”. That is, at infinity, all the „into depth” dimensions converge at one „null point”. So, is this unique area of the „null point” of universe, for example, the home for a super-intelligent superior-being, or e.g. a passage to a different counter-universe?

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #331E summarizing the descriptions of my newest „Theory of Life of 2020” is an adaptation of the content of „part #H” (i.e. items #H1 to #H6) from my English web page named „2020life.htm” (update of 2021/2/7, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/2020life.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020life.htm
http://gravity.ezyro.com/2020life.htm
http://nirwana.hstn.me/2020life.htm
http://drobina.rf.gd/2020life.htm
http://pajak.org.nz/2020life.htm
Notice that the above web pages are my main publications updated many times later. On the other hand, this post to blogs of totalizm is only a „harbinger” of the publishing presented here results of my research, which later is NOT updated. Therefore, these web pages typically contain texts that are more improved than this blog post, with the elapse of time they collect more evidence and fewer research mistakes or writing errors, and because of their repeated updating they also contain the latest findings of my continuously carried out research.

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough if in that address the name of the web page „2020life.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „immortality.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/2020life.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #331E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print”)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print” – also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can download, for example, through the web page named „text_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13. htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Posts extending this #331E and confirming the truth of the „Theory of Life of 2020”:

#330E, 2021/1/1 – the truth of the latest findings about God (#I2 in „pajak_jan_uk.htm”)
#325E and #326E, 2020/8/1 – God Drobinas (#K1 and #K2 in „god_exists.htm”)
#308E, 2019/3/25 – God as a living program (#A0 in „god_proof.htm”)
#230E, 2013/3/1 – how our reversible time works (#C3 in „immortality.htm”)
#294E, 2017/12/20 – perpetual motion as proof of God’s existence (#D3 in „god_proof.htm”)
#324E, 2020/7/1 – already working perpetual motion machines (#B3 in „fe_cell.htm”)
#310E, 2019/5/25 – illnesses of the soul (#F11 in „soul_proof.htm”)
#328E, 2020/11/1 – nirvana political system (#C7 in „nirvana.htm”)
#295E, 2018/4/17 – my Periodic Tables (#J1 to #J4.6 in „propulsion.htm”)
#297E, 2018/5/9 – Warning! Here comes the „Great Purification of Humanity” (#N1 in „2030_uk.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#331: Pochodzenie, składowe i działanie zjawiska życia ustalone przez „Teorię Życia z 2020 roku” oraz dane „trzech świadków” potwierdzających prawdę tych ustaleń

2021/02/01

Motto tego wpisu numer #331 do blogów totalizmu: „Im mniej wiemy o Bogu i życiu, lub im bardziej to co sądzimy iż już wiemy zamiast na rzetelnej prawdzie potwierdzanej przez zalecanych Biblią ‚3 świadków’ bazuje jedynie na ludzko błędnych czyichś interpretacjach lub na ignoranckich wierzeniach, tym bardziej wówczas łamiemy boskie przykazania i wymogi wystawiając tym siebie na kary wymierzane karmą (patrz strona „karma_pl.htm”), Prawem Bumerangu (patrz strona „morals_pl.htm”) i sądem samego Boga (patrz Biblia).” (Uzasadnienie dlaczego w interesie własnego dobra każdego z nas leży aby zamiast wierzenia w interpretacje „odrzucających wiedzę” kapłanów – patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”, swoje poznawanie Boga i Jego wymagań dla naszego życia raczej budować poprzez studiowanie wyników rzetelnych badań Boga jakich zgodność z prawdą jest nieustająco i jednogłośnie potwierdzana opisywanymi tu aż trzema niezależnymi „świadkami”, tj.: (a) logiczną dedukcją teoretyczną albo naukową teorią bazującą na faktach, (b) esencją wersetów Biblii też potwierdzających prawdę wyników tych badań, oraz (c) zgodnością tych wyników z manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości.)

H1. „Teoria Życia z 2020 roku” jako specjalizująca się w wyjaśnianiu tajemnic życia podskładowa mojej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”:

Opisywaną w niniejszym wpisie #331 do blogów totalizmu moją nową „Teorię Życia z 2020 roku” można zdefiniować jako fragment naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (patrz https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego+1985 ) wydzielony z niej w celu szczegółowego i zgodnego z dzisiejszą terminologią wyjaśniania mechanizmów i tajemnic rządzących zjawiskiem życia. Innymi słowy, do chwili obecnej najróżniejsze wycinki zjawiska życia wyrywkowo i fragmentarycznie opisywane były przez cały szereg źródeł z odrębnych obszarów ludzkiej wiedzy. Przykładowo, opisywały je najróżniejsze mitologie – najszerzej zaś np. mitologie starożytnej Grecji i przedchrześcijańskiej religii NZ Maorysów (patrz https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Superior+God ), praktycznie wszystkie religie, a ponadto filozofie, wiedza ludowa, okult, nauki biologiczne, a nawet najnowsze badania medyczne – które przypadkowo ujawniły zupełnie zaprzeczające ich ateistycznej filozofii zjawisko „doświadczeń przed-śmiertnych” w literaturze opisywanych pod nazwą „NDE (near-death experience – patrz https://www.google.pl/search?q=nde+zjawisko+przed%C5%9Bmiertne )”, a także ujawniły równie zaprzeczający „błysk śmierci” opisy jakiego polecam poniżej w (e) z punktu #H3 niniejszego wpisu #331. Poznając ową ogromną różnorodność źródeł referujących do fragmentów zjawiska życia, dotychczas miało się wrażenie, że NIE istnieje logiczny związek pomiędzy nimi, a stąd że prawdopodobnie większość z nich jest błędna a tylko jedno z nich (niestety, NIE wiadomo które) wyraża sobą prawdę. Jednak w 2020 roku moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” doprowadziła do odkrycia opisów męskich i żeńskich „Drobin Boga” – jakie omawiam szerzej w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Odkrycie to nagle poskładało w jedną logiczną całość wszystkie tamte uprzednio znane ludzkości fragmenty wiedzy o zjawisku „życia”. Okazało się wówczas, że istnieje kompleksowy mechanizm życia, poszczególne elementy którego poprawnie opisują praktycznie wszystkie wymienione powyżej źródła. Tyle, że każdy z tych fragmentów opisuje jedynie mały wycinek złożonego mechanizmu życia, używając w tym celu odmiennej i z reguły dzisiaj już źle rozumianej terminologii oraz rozpatrując go coraz to z innego punktu widzenia. (Jako przykład rozważ pojęcie „Słowo” z wersetów 1:1-5 „Ew. w/g św. Jana” w Biblii – jakie głównie przenosi dzisiejsze znaczenia „program” i „informacja”, albo rozważ bibilijne znaczenie nazwy „Duch Święty” oznaczające „żywy program Boga” jednak jakie np. kapłani i religie nadal błędnie interpretują np. pojęciem „mowa”.) Wyjaśniając to w odmienny sposób, dotychczas znane nam źródła opisywały życie w sposób jaki dawałoby się porównać do różnych rodziców, którzy aby wyjaśnić swym pociechom jak działa np. „silnik spalinowy” pokazują im jakiś fragment owego silnika jaki aktualnie wpadł im w ręce, np. jedni pokazują tłok, inni wał korbowy, jeszcze inni świecę zapłonową czy gaźnik, poczym na bazie pokazanej części starają się wyjaśnić używanym przez siebie niefachowym i często bardzo staroświeckim językiem jak działa cały taki silnik. Oczywiście, pociechy te nadal NIE będą miały przysłowiowego „zielonego pojęcia” jak ów silnik działa aż do czasu kiedy na jakimś filmie nagle zobaczą pracujący model całego takiego silnika wykonany np. z przeźroczystego materiału – patrz angielskojęzyczne wideo: https://www.youtube.com/watch?v=_QXH5MaoKEE lub oglądnij wyłącznie ilustratywną animację działania takiego silnika z https://www.youtube.com/watch?v=BXQ27pU3_7E . W owym pracującym silniku bowiem ze zdumieniem rozpoznają wówczas części jakie im uprzednio pokazywał rodzic, poczym uświadomią sobie, że wraz z innymi częściami o jakich też kiedyś usłyszeli, wszystko to razem tworzy doskonale zesynchronizowany jeden złożenie działający mechanizm, pełna wersja jakiego na dodatek do już poznanych przez nich części mechanicznych, zawiera także wymagającą zupełnie odmiennego poznawania część elektroniczną (tj. komputerowe „hardware” sterujące tym silnikiem) oraz część „softwarową”. Powyższa analogia poznawania pracy nowoczesnego „silnika spalinowego” doskonale ilustruje jak wspomniane wcześniej źródła wiedzy o zjawisku życia, nagle wszystkie razem omawiana tu „Teoria Życia z 2020 roku” tłumaczy na dzisiaj używaną terminologię i ukazuje jako doskonale współpracujące ze sobą fragmenty jednego ogromnie kompleksowo działającego mechanizmu życia.

Najłatwiej jest zrozumieć szczegółowo wyjaśnianą w niniejszym wpisie #331 do blogów totalizmu moją nową „Teorię Życia z 2020 roku”, jeśli rozpatruje się ją jako wydzielony w celu wyspecjalizowania się w wyjaśnianiu tajemnic i mechanizmów życia fragment naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, w którym szczególnie silny nacisk jest kładziony na uwypuklane w punkcie #A0 z mojej strony o nazwie „god_proof_pl.htm” unikanie ogólnikowych i nieprecyzyjnych sformułowań, a możliwie najszczegółowsze i najkonkretniejsze definiowanie dzisiaj używaną terminologią o dużej jednoznaczności jej rozumienia, a także wyjaśnianie i dokumentowanie: „co”, „konkretnie z czego”, „jak”, „w jaki sposób”, „dokładnie dlaczego”, „jaki materiał dowodowy potwierdza iż jest to prawdą na jakiej można polegać”, itp. Stąd przykładowo nazwy i definicje podstawowych pojęć „Teorii Życia z 2020 roku” pozostają te same jakie wypracowała moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku”. Także metody badawcze używane przez obie te teorie są dokładnie te same. Główna różnica pomiędzy nimi sprowadza się więc do poziomu wyspecjalizowania – tj. „Teoria Życia z 2020 roku” specjalizuje się jedynie w poszukiwaniu prawdy tego co dotyczy zjawiska życia jako dotychczas najbardziej tajemniczego procesu, którego naukowo NIE daje się zbadać ani wyjaśnić ateistycznymi narzędziami i metodami będącymi w dyspozycji starej, monopolistycznej „oficjalnej nauki ateistycznej”. Natomiast „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” zajmuje się wyjaśnianiem praktycznie wszystkiego o czym ktoś posiada jakieś dotychczas niewyjaśnione pytanie lub wątpliwość. Ponadto „Teoria Życia z 2020 roku” kładzie szczególnie silny nacisk na praktyczne wdrażanie w jej opisach wcześniej wypracowanych podczas bliskiego już połowy stulecia używania mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” owych doskonale już dopracowanych narzędzi badawczych, zasad postępowania i fundamentów filozoficznych, jakie pozwalają NIE tylko aby coś było stwierdzane, ale także pozwalają naukowo niepodważalnie potwierdzać iż to coś stwierdzane jest absolutna prawdą na jakiej można i powinno się polegać. Te wysoko wyspecjalizowane zasady postępowania i narzędzia badawcze, jakie wypracowała i używa dopiero „Teoria Wszystkiego z 1985 roku”, zaś szczególny nacisk na jak najefektywniejsze korzystanie z jakich przykłada opisywana tutaj „Teoria Życia z 2020 roku” obejmują dla przykładu:

(1) Najbardziej wczesne jak to możliwe upewnianie się co do prawdy każdego swego ustalenia poprzez przymierzanie treści wyprowadzanych przez siebie stwierdzeń do owych „trzech świadków” – potrzebę znajdowania potwierdzeń których to „3 świadków” wyjaśniłem szerzej w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”, zaś w niniejszym wpisie #331 do blogów totalizmu przypominam ją ponownie przy ujawnianiu niemal każdego nowego ustalenia. Aby więc NIE pozostawić tu czytelnika bez pokazania na czym polega owo znajdowanie i dokumentowanie tych „3 świadków” potwierdzających poprawność i niezawodność wyników wyprowadzanych z opisywanej tu „Teorii Życia z 2020 roku”, krótko wyjaśnię o co w nich chodzi oraz przytoczę prosty ich przykład. I tak, w punkcie #C5 swej strony internetowej o nazwie „biblia.htm” cytuję i interpretuję wersety Biblii które nakazują aby dla potwierdzenia prawdy w każdej sprawie opierać się na poświadczeniach więcej niż jednego świadka (najlepiej zaś „trzech świadków”). Z kolei w punkcie #I2 swej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm” na bazie mojego dotychczasowego doświadczenia badawczego zwracam uwagę czytelnika, że jeśli zamierza się upewnić co do absolutnej prawdy jakiegoś niepotwierdzonego uprzednio istotnego ustalenia logicznie wyprowadzonego z jakichkolwiek dedukcji teoretycznych czy naukowej teorii, wówczas potwierdzenie tej prawdy powinni mu zgodnie i jednogłośnie ujawniać co najmniej następujący „trzej świadkowie”, tj.:

(1a) Wynik dokonanego logicznie poprawnym łańcuchem przyczynowo-skutkowym wyprowadzenia tego ustalenia z danej dedukcji teoretycznej czy teorii. Przykładowo, omawiana tu Teoria Życia z 2020 roku pozwoliła mi na wyprowadzenie ustalenia, że u wszystkich istot oddychających powietrzem, życie zaczyna się w momencie złapania pierwszego oddechu, czyli zwykle tuż przed chwilą przerwania lub ucięcia pępowiny, bowiem to w owym momencie w istoty te „wtchnięta” zostaje „Drobina Boga” zawierająca ich „duszę” – po więcej informacji patrz (e) w punkcie #H3 poniżej w tym wpisie #331.

(1b) Poprawna interpretacja zaszyfrowanego w konkretnie wskazanych, zacytowanych i zinterpretowanych wersetach Biblii potwierdzenia esencji tego samego ustalenia (tj. w wersetach dla jakich wskaże się konkretne numery wersetów i nazwy ksiąg w Biblii z jakich one pochodzą). Jak bowiem gromadzone od 1985 roku potwierdzenia wersetami Biblii esencji praktycznie każdego z moich istotnych odkryć naukowych pozwoliły mi odkryć i nabyć o tym pewności dopiero w 2020 roku podczas przeredagowywania wyżej wskazywanego punktu #I2 ze swej strony autobiograficznej o nazwie „pajak_jan.htm”, esencja praktycznie każdego istotnego dla całej ludzkości przyszłego odkrycia, od około 2 tysięcy lat jest już zakodowana w wersetach Biblii. Przykładowo, już od początku istnienia Biblii jest w niej zaszyfrowana np. powyższa informacja, że „wtchnięcie” duszy w ciało następuje w momencie łapania pierwszego oddechu, czyli zwykle tuż przed przerwaniem pępowiny – tyle że „odrzucający wiedzę” kapłani (patrz wersety 4:4-9 z biblijnej „Księgi Ozeasza”) albo cały ten czas ją przeaczali, albo też umyślnie ignorowali. Podobnie wersety Biblii wyrażają sobą esencję praktycznie każdej innej istotnej lecz nadal nieznanej ludziom prawdy. Np. aż do czasów drugiej wojny światowej ludzkość nic NIE wiedziała o komputerach, tymczasem już od około 2000 lat wersety Biblii zawierały zakodowane informacje jakie implikowały, że ludzkość zbuduje komputery na jakie będzie się składało ich (I) hardware czyli ciała oraz ich (II) software czyli programy w Biblii zwane „Słowo”, oraz że (III) komputerowe software NIE może zaistnieć bez uprzedniego bycia zapisanym na jakimś „nośniku informacji” o hardwarowej naturze – z której to prawdy do dzisiaj wielu ludzi ciągle NIE zdaje sobie sprawy. Esencję tej prawdy wyraża werset 2:7 z biblijnej „Księgi Rodzaju” omawiany poniżej w (e) z punktu #H3 tego wpisu #331. Podobnie zasadę działania „Wehikułów Czasu” dopiero ja odkryłem po stworzeniu swej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, jednak wersety 20:1-11 z biblijnej „Drugiej Księgi Królewskiej” potwierdzają jej prawdę już od 2000 lat – po moją interpretację tych wersetów patrz punkty #B4 i #D5 do #D5.2 ze strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Jednak esencja tych prawd dotyczących przyszłości w Biblii jest celowo, szczególnie mądrze, oraz w niepozorny sposób zakodowana, aby tym jej zaszyfrowaniem uniemożliwić wszelkiej maści leniuchom, nierobom, nieukom, niedowiarkom, karierowiczom, itp., bezwysiłkowe odgadywanie esencji istotnych przyszłych odkryć i uzurpowanie dla siebie autorstwa ich dokonania. Stąd aby zrozumieć co takie mądrze zakodowane esencje przyszłych odkryć i wynalazków naprawdę sobą wyrażają, najpierw trzeba je pracowicie samemu poodkrywać, a dopiero potem daje się znaleźć ich potwierdzenia w Biblii. Z powodu istnienia więc w Biblii tego mądrego zakodowania, każde istotne teoretyczne odkrycie lub teoria, które jednak NIE wskazuje jeszcze wersetu Biblii w jakim jego esencja jest zakodowana, faktycznie albo ukrywa w sobie jakiś poważny błąd i jest zwykłym kłamstwem, albo też jest nadal niedopracowane dowodowo – stąd w obu tych przypadkach NIE warto brać go poważnie i ryzykować swą duszę jego zaakceptowaniem jako prawdy. (Jeśli czytelnik zechce przekonać się jak umiejętnie i mądrze przyszłe istotne dla ludzkości odkrycia są zakodowane w Biblii, proponuję mu przeglądnąć owe punkty #B4 i #D5 do #D5.2 a także #B4.1 z mojej strony internetowej „immortality_pl.htm”, w których zinterpretowałem i wyjaśniłem wersety Biblii 20:1-11 z „Drugiej Księgi Królewskiej” – potem powtórnie potwierdzone przez 38:1-8 z „Księgi Izajasza”, a także 33:25-30 z „Księgi Hioba”, które potwierdzają odkrytą dopiero przeze mnie i opisaną na tamtej stronie ogromnie istotną dla przyszłej ludzkości zasadę działania najprostszych do zbudowania „Wehikułów Czasu” polegającą na przesuwaniu punktu rezonansowego w ludzkim DNA: owe Wehikuły Czasu umożliwią nieskończone wydłużanie życia poprzez powtarzalne cofanie się do lat młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego – tyle, że ten sposob na życie wieczyste ciągle w obecnych ciałach z materii będzie działał i uczyni ludzi szczęśliwymi tylko jeśli najpierw wdrożą oni mój „ustrój nirwany” podsumowany w punkcie #C7 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”.)

(1c) Potwierdzenie tego ustalenia empirycznym materiałem dowodowym w pełni udokumentowanym poprawnymi interpretacjami zjawisk zamanifestowanych i zarejestrowanych w otaczającej nas rzeczywistości. Przykładem jaki potwierdza, iż „wtchnięcie” duszy do ciała z materii polega na „wtchnięciu” całej przeciw-materialnej Drobiny Boga, jest powyżej wzmiankowane „NDE (near-death experience)”, tj. zjawisko „doświadczeń przed-śmiertnych”, jakich ogromna już dokumentacja dostępna jest w literaturze i w internecie. Zjawisko NDE wykazuje bowiem cechy jakie mogą zaistnieć tylko w przypadku kiedy dusza istoty z materii cały czas rezyduje w przeciw-materialnej Drobinie Boga przydzielonej tej istocie do współżycia w symbiozie.
Jak praktycznie wygląda udokumentowanie istnienia owych „3 świadków” dla określonych ustaleń wyprowadzonych z mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” najlepiej wyjaśniają to przykłady udokumentowań owych „3 świadków”, które omawiam w tamtym punkcie #I2 z mojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”. W przypadku opisywanej tutaj „Teorii Życia z 2020 roku” ich zidentyfikowanie i pisemne (a jeśli się da to także fotograficzne i/lub filmowe) udokumentowanie pozwala na niepodważalne udowadnianie iż podparte owymi „trzema świadkami” stwierdzenia tejże teorii wyrażają sobą absolutną prawdę na jakiej można i warto polegać oraz jaka w przyszłości może zostać naukowo niepodważalnie dowiedziona formalnym dowodem naukowym.

(2) Zgodne z intencją zawartą w ich znaczeniu użycie pozytywnych tłumaczeń dawnych nazw występujących w wersetach Biblii (na jakie dana teoria się powołuje) na albo powszechnie znane i ściśle zdefiniowane nazwy z dzisiejszego powszechnego języka albo też na nowe nazwy jakie ja wprowadziłem dla nowoodkrytych przez siebie ustaleń naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”. Ponadto, dla klarowności zawsze przy pierwszych użyciach tłumaczeń bibilijnych nazw powinno się przytaczać nazwy oryginalne użyte w Biblii tuż po tłumaczeniach tych nazw użytych w danym opracowaniu – tak aby tłumaczenia wyjaśniały co na dzisiejszym poziomie naszej cywilizacji nazwa ta oznacza, zaś podane obok tłumaczeń bibilijne nazwy wskazywały jakimi słowami w Biblii nazwy te są reprezentowane. Warto przy tym odnotować, że faktyczną intencję znaczenia zawartą w jakiejś starej bibilijnej nazwie znacznie dokładniej niż poprzez stosowane przez dzisiejszyh kapłanów analizy pradawnego znaczania danej nazwy daje się określić poprzez analizy wypadkowego znaczenia wszystkich użyć tej nazwy w Biblii, poczym porównanie wyników tej analizy wypadkowego znaczenia z dzisiaj używanym językiem. Pamiętać bowiem trzeba, że w pradawnych czasach ludzka wiedza i język używały stare i nieprecyzyjne słowa, zaś aby dzisiejszy poziom cywilizacji mogł poprawnie działać słowa muszą nabierać coraz precyzyjniej zdefiniowanego znaczenia. Stąd jedynie analizy dawnych języków NIE pozwalają na uprecyzyjnienie dawnych bibilijnych pojęć, a konieczne jest użycie najnowszych teorii i odkryć jakie pojęcia te wyjaśniają znacznie lepiej niż Biblia, poczym znalezienie dzisiejszych odpowiedników dla nazwania tak wyjaśnionych znaczeń. Oto przykłady zgodnego ze znaczeniem tłumaczenia dawnych nazw z Biblii: „Drobina Boga” (w Biblii nazywana „Aniołem”) – tak jak opisałem to poniżej w (g) z punktu #H3, albo „żyjący program Boga” zamiast starej i nieściśle rozumianej bibilijnej nazwy „Słowo” (tj. zamiast „słowo” w znaczeniu: informacja, algorytm, program). Oto zaś przykład pozytywnej nazwy: „Drobina Boga” zamiast ateistycznej i stąd nieodpowiedniej dla wiązania jej z Bogiem nazwy „cząstka boga” (patrz https://www.google.pl/search?q=cz%C4%85stka+boga ).

(3) Uwzględnianie natury Boga jako unikalnego „intelektu grupowego” w wyjaśnieniach potwierdzeń cytatami Biblii esencji danej teoretycznej dedukcji lub teorii – tj. potwierdzeniach „świadkiem” z (1b) powyżej: tak jak szerzej tę grupową naturę Boga opisałem w (a) z punktu #H3 tego wpisu #331. Chodzi bowiem o to, że z uwagi iż „Drobiny Boga” są składowymi wszystkiego, każda grupa ludzi, stworzeń czy obiektów jest poprzez owe Drobiny Boga powiązana ze sobą w jeden większy tzw. „intelekt grupowy”. Wszystkich zaś członków takiego „intelektu grupowego” zawsze wiąże ze sobą współnota motywacji, interesów, celów, intencji, metod działania, odnoszenia się do innych, przyjacielskości, itp. (Odnotuj, że pojęcie „intelektu grupowego” zdefiniowałem szerzej w punkcie #E2 ze swej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”.) Bóg jednak jest bardziej unikalnym „intelektem grupowym” niż wszelkie inne takie intelekty grupowe z jakimi ludzie mają do czynienia. Powodem unikalności intelektu grupowego Boga jest, że niezależnie od wspólnoty motywacji i innych czynników wiążących ze sobą wszystkie „intelekty grupowe”, owe nieśmiertelne „Drobiny Boga” formujące intelekt grupowy Boga są ze sobą nawzajem powiązane wspólnym dla nich wszystkich jednym ogromnym „żywym programem Boga” zawartym u nich wszystkich w najwyższym, dwunastym „mózgu” każdej Drobiny Boga. W istotnych dla Boga sprawach, ów wspólny program Boga jest więc w stanie zmieniać na zgodne z intencjami Boga zamiary i działania jakie inne „mózgi” z danej Drobiny Boga będą miały w tychże sprawach – tak jak podkreśliłem to w (i) z punktu #H3 tego wpisu #331 podczas omawiania „Upadłych Aniołów” zaś do jakiej to zmiany referuje zwrot „i NIE wódź nas na pokuszenie” z modlitwy „Ojcze nasz …” zawartej w wersetach 6:9-13 z bibilijnej „Ew. w/g św. Mateusza”.

(4) Definiowanie każdego wprowadzanego przez daną teoretyczną dedukcję lub teorię pojęcia jakie NIE jest jeszcze częścią powszechnie używanego języka, ani jakie NIE zostało zdefiniowane we wskazywanym przy miejscu jego użycia innym opracowaniu autora tej dedukcji lub teorii.

(5) Historyczne dokumentowanie przebiegu dopracowywania danej teoretycznej dedukcji lub teorii. Jak bowiem się okazuje, żadna stwierdzająca prawdę i potwierdzona wskazywanymi w (1) powyżej „świadkami” teoria czy teoretyczna dedukcja NIE daje dopracowanych do końca i pełnych wyników już od samego początku, a trzeba ją pracowicie rozwijać i udoskonalać przez wiele lat. (Tym właśnie te zgodne z prawdą teorie różnią się od zwodniczych teoryjek bazujących na kłamstwie, których po wstępnym opracowaniu NIE wolno już zmieniać ani udoskonalać, bowiem ujawniłoby to zawarte w nich kłamstwa.) Takiemu jak ja z praktyki i wykształcenia mechanikowi a z zawodu twórcy oprogramowania komputerów, praca nad rozwojem nowej teorii przypomina prace nad prototypami nowych maszyn oraz nowego oprogramowania. Ich bowiem pierwsze wykonane prototypy zawsze zawierają mnóstwo niedoskonałości i nieprzyjaznych zachowań wobec użytkowników, a stąd trzeba je latami dopracowywać i udoskonalać. Aby zaś być „fair” dla czytelników danej teorii, moralnym obowązkiem jej twórcy jaki ja zawsze staram się wypełniać, jest informowanie o historii tego co się czyni, tj. o datach, o esencji zmian i udoskonaleń jakie w określonych datach się powprowadzało, o celach jakie nimi zamierza się osiągać lub już się osiągnęło, itd., itp.

H2. Wyjaśnijmy sobie dokładniej co stwierdza opisywana tutaj „Teoria Życia z 2020 roku”:

Opisywana tu „Teoria Życia z 2020 roku” stwierdza, że samo zesyntezowanie „hardwarowej” składowej wykonanej z „materii” naszego świata fizycznego dla bycia użytkowaną przez dowolną istotę jaka wymaga ożywienia, czyli stworzenie „ciała” tej istoty, wcale NIE wystarcza aby istota ta doświadczyła „życia” – ponieważ do zaistnienia życia głównie są konieczne rozliczne „softwarowe” składowe tej istoty, takie jak jej zarodki „samoświadomości” i osobowości, początkowa wiedza (np. jak się pożywiać czy oddychać), umiejętność uczenia się, softwarowa obsługa działania zmysłów, a także cały szereg innych wstępnych procedur softwarowych niezbędnych do życia, zawarty w całym zbiorze wysoce specjalistycznego oprogramowania jakie w Biblii opisywane jest pod nazwą „dusza” a jakiego podstawowe składowe opisała już moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku”. Wszystkie zaś te absolutnie niezbędne do życia „softwarowe” składowe, samo-wyewoluowały się w miniaturowych, nieśmiertelnych i już żyjących przez wieczność istotkach z przeciw-materii zwanych „Drobiny Boga” – moje odkrycie istnienia których opisałem szeroko w punktach #K1 i #K2 swej strony internetowej o nazwie „god_istnieje.htm”. Niestety, samo-wyewoluowanie się owego specjalistycznego oprogramowania „duszy” w hardwarowo-inteligentnych „Drobinach Boga” o maleńkich przeciw-materialnych ciałach opisywanych dokładniej w tamtych punktach #K1 i #K2 strony „god_istnieje.htm” zajęło długość okresu czasu jaka obecnie jest niemożliwa do przeżycia i doświadczenia przez istoty żywe o ciałach z materii. Intuicja mi podpowiada, że prawdopodobnie owo samo-ewoluowanie się trwało w nich około połowy nieskończoności – co wyjaśniam szerzej w „części #C” strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm”. Dlatego zamiast usiłować oprogramowanie to generować lub ewoluować u istot żyjących o ciałach z materii, Bóg przyspiesza jego nabycie przez te istoty z materii poprzez „wtchnięcie” do każdej nowo rodzącej się takiej istoty całej już posiadającej owo oprogramowanie „duszy” z przeciw-materialnej „Drobiny Boga” jaka oprogramowanie to udostępnia owej istocie z materii na zasadach obopólnie korzystnej symbiozy. Po owym zaś „wtchnięciu”, przeciw-materialna Drobina Boga zaczyna dzielić z daną istotą z materii zawarte w niej programy „duszy” (tj. swój „zarodek samoświadomości”, swą pamięć, itd.), dzięki której to ich symbiozie, obie strony odnoszą liczne korzyści. Wszakże dla istoty z materii drobina ta staje się też wbudowanym w nią łącznikiem z Bogiem i „Aniołami Stróżami”, którzy za pośrednictwem organu „sumienia” pomagają jej przejść bezpiecznie i dla niej korzystnie w jej pełnej niebezpieczeństw drodze przez życie. Jednocześnie dla „Drobiny Boga” przewodzona przez nią istota z materii jest źródłem rozlicznych przeżyć i doświadczeń jakie właściwiej kształtują jej osobowość i rozwijają jej charakter, przyspieszają powiększanie jej wiedzy i zbioru doświadczeń, itp. Stąd aby zrozumieć czym jest „życie” i jak ono powstaje najpierw trzeba być świadomym iż życie ma głównie „duchowy” charakter inteligentnych i samouczących się procesów zaistniałych w samoświadomym programie, jakie to procesy zostały zainicjowane i nadal trwają w przeciw-świecie w nieśmiertelnych „Drobinach Boga” tam żyjących, zaś jakie dla wielu praktycznych powodów (najważniejsze z których to powodów opiszę pod koniec niniejszego punktu #H2 z tego wpisu #331 do blogów totalizmu) zostały także przeniesione do istot z materii, w tym do ludzi, którym „Drobiny Boga” udostępniają wykształtowane w sobie oprogramowanie „duszy”. Ponadto trzeba też poznać najważniejsze „cechy” i możliwości przeciw-materialnych Drobin Boga jakie naukowa „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” już o nich ustaliła. Mianowicie trzeba poznać co najmniej następujące informacje na temat owych „Drobin Boga”, jakie tutaj jedynie krótko zasygnalizuję w wykazie ponumerowanym dużymi literami, zaś dokładniejsze opisy jakich, obejmujące owych wymaganych „3 świadków” potwierdzających ich prawdę i zgodność z otaczającą nas rzeczywistością, przytoczę w wykazie z #H3 tego wpisu #331 ponumerowanym małymi literami odpowiadającymi poniższym dużym literom oznaczeń podanego tutaj wykazu. Oto owe informacje:

(A) Zaakceptujmy, że natura i działanie Boga reprezentują tzw. „intelekt grupowy” – tj. intelekt, który faktycznie NIE jest tylko jedną istotą, a całą grupą odmiennych istot przeciw-materialnych zarządzanych jednym nadrzędnym, żyjącym programem Boga. Krótki opis co czyni z Boga taki „intelekt grupowy” (szerzej zdefiniowany np. w punkcie #E2 mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”) zawarłem w (a) z punktu #H3 poniżej w niniejszym wpisie #331 do blogów totalizmu.

(B) Poznajmy czym jest „dusza” – patrz (b) z punktu #H3 poniżej.

(C) Nauczmy się odróżniać opisywane w Biblii pojęcie „dusza” od użytego tam pojęcia „żyjąca dusza” – patrz (c) z punktu #H3 poniżej.

(D) W chwili narodzin całe oprogramowanie „duszy” wymagane do życia (tj. m.in. zarodek samoświadomości, programy osobowości, dostęp do swej pamięci długoterminowej, itp.) nowo-rodząca się istota otrzymuje dzięki „wtchnięciu” do jej ciała już żyjącej „Drobiny Boga” jaka dzieli z tą istotą własne oprogramowanie i zasoby pamięciowe. Dzielenie to następuje na obopólnie korzystnych zasadach symbiozy.

(E) Moment wtchniecia „Drobiny Boga” zawierającej „duszę” NIE może wyprzedzać pełnego uformowania ciała jakie przyjmie tę duszę, stąd „dusza” jest „wtchnięta” w ciało nowo-rodzącej się istoty oddychającej powietrzem dopiero w czasie łapania pierwszego oddechu czyli zwykle tuż przed chwilą przerwania lub ucięcia pępowiny – co jednak wcale NIE przeszkadza „duszom” wiedzącym znacznie wcześniej w jakie ciało będą „wtchnięte” w komunikowaniu się ze swymi przyszłymi matkami podczas snu (szczególnie jeśli dusze te odnotują, że ich przyszłe matki znalazły się w trudnej sytuacji życiowej). Warto tu też odnotować, że jakakolwiek wcześniejsza próba wtchnięcia „duszy” byłaby jak próba zainstalowania software w komputerze jaki NIE został jeszcze zbudowany, lub jak próba wysłania emaila zanim został on napisany. Innymi słowy, nowe życie zaczyna się dopiero od owego momentu złapania pierwszego oddechu (czyli około czasu przerwania pępowiny), a NIE od chwili zapłodnienia (jak to błędnie czyli wbrew prawdzie potwierdzanej w wersetach Biblii, oraz pomimo od dawna już upowszechnianych w moich publikacjach wyjaśnień tego faktu, nadal wierzy wielu nieodpowiedzialnie z braku tej wiedzy postępujących ludzi). Ów istotny moment zainicjowania życia wyjaśniają i potwierdzają dowodami opisy w (e) z poniższego punktu #H3 tego wpisu. O owym początku życia w momencie złapania pierwszego oddechu (czyli około chwili przerwania pępowiny), punkt #C6 mojej strony „soul_proof_pl.htm” informuje już od 2011/2/1 – tyle, że absolutnej pewności iż jest on wyznaczony niepodważalnie poprawnie nadaje mu dopiero ponowne jego wyprowadzenie przez opisywaną tutaj „Teorię Życia z 2020 roku” jaka niepodważalne tym razem go podpiera wymaganymi potwierdzeniami wskazywanych tą teorią „3 świadków”..

(F) W chwili śmierci „Drobina Boga” zawierająca zarodek samoświadomości, oprogramowanie duszy, pamięć całego życia tej istoty, itp., po prostu ulatuje z ciała i włącza się do ogromnej liczby innych miniaturowych Drobin Boga wykonujących następne przydzielane im przez Boga zadania.

(G) Wyjaśnienie zaszyfrowanego w Biblii konceptu „Aniołów” stwierdza, że pod tą bibilijną nazwą należy rozumieć pojedyńcze „ucieleśnione” Drobiny Boga (tj. drobiny przeciw-materii). Tyle, że aby móc rozszyfrować prawdę o owych Aniołach, która to prawda aby NIE dostarczać łatwych rozwiązań dla leniwców, nieuków, nierobów, karierowiczów i niedowiarków wszelkiej maści jakich opisałem w (1b) z punktu #H1 tego wpisu #331, została zaszyfrowana w Biblii ogromnie mądrze, umiejętnie, dalekowzrocznie i nierzucająco się w oczy – prawda ta może stać się w pełni zrozumiała i akceptowalna dopiero kiedy najpierw wypracuje się (tak jak autor tego wpisu #331), lub pozna się (tak jak czytelnik tego wpisu) całość opisywanej tutaj „Teorii Życia z 2020 roku”.

(H) Ustalenie opisywanej tu Teorii Życia z 2020 roku na temat funkcji wypełnianych przez tzw. „Anioły Stróże” czyli przez „ucieleśnione” przeciw-materialne Drobiny Boga specjalizujące się w pomaganiu wybranym osobom i intelektom. I tak, ponieważ dzisiejsza wiedza o działaniu kumputerów już nam udowodniła iż żaden program (w Biblii nazywany „Słowo”) NIE jest w stanie istnieć bez „nośnika” na jakim jest on zapisany, „wtchnięcie” programów np. „duszy” w ciała z materii technicznie musi polegać na wtchnięciu w owe ciała z materii całej przeciw-materialnej „Drobiny Boga” wraz z zapisanym w niej oprogramowaniem. Tyle, że aby NIE wprowadzać zbytecznej konfuzji poprzez ubieranie wyjaśnień w zbyt wiele szczegółów technicznych, w Biblii opis owego „wtchnięcia” został uproszczony do pojęcia „wtchnięcie duszy”. Aby jednak ciągle poinformować, że „wtchnięte” są całe żyjące drobiny przeciw-materii (tj. całe Drobiny Boga) w wersety Bibli umiejętnie zaszyfrowane też zostały wyjaśnienia doskonale w niej odróżnianych od siebie konceptów tzw. „Aniołów Stróży” (tj. Drobin Boga opiekujących się wybranymi ludźmi i pomagających im w krytycznych sytuacjach, dlatego ucieleśnionych w specjalnie dla nich stworzonych wszechmocnych ciałach), od tzw. „Aniołów” (tj. od Drobin Boga ucieleśnionych przeciw-materią specjalnie dla nich zorganizowaną w niezwykłą substancję wizualnie podobną do materii) oraz od tzw. „Przedwiecznego” (tj. od nieucieleśnionych przeciw-materialnych Drobin Boga).

(I) Faktyczne działanie na Ziemi nadprzyrodzonych istot w Biblii opisywanych jako „upadłe anioły”, pomocnicy Lucyfera, diabły, demony i pod jeszcze kilku innymi pojęciami. Istoty te też okazują się być ucieleśnionymi Drobinami Boga, które (niestety) w swym dotychczasowym nieśmiertelnym życiu wygenerowały w sobie oprogramowanie jakie działa na niszczycielskich dla postępu i rozwoju wszechświata zasadach, a stąd jakie Bóg stara się wyeliminować z zarządzanych jego programami drobin. (Ja już dawno temu natknąłem się w literaturze raportującej szczegóły mitologii przedchrześcijańskiej religii NZ Maorysów o ich nadrzędnym Bogu „Io” na informację jaka później okazała się ogromnie istotna dla wyników opisywanych tu badań, a jaka opisując szczegółowo proces samo-ewoluowania się samoświadomości i innego oprogramowania Boga, stwierdzała (tyle że używając bardziej niż mój nieprecyzyjnego języka) iż w najbardziej nadrzędnej, bo w 12 pamięci każdej Drobiny Boga, zawarty jest fragment żywego programu Boga przewodzącego życiem i zachowaniami tej drobiny. Niektóre dotyczące „chaosu” elementy tej maoryskiej mitologii streściłem wraz z podaniem ich źródeł, między innymi, w punkcie #E1 ze swej strony o nazwie „will_pl.htm” oraz w podrozdziale A1.1 z tomu 1 mojej najnowszej monografii [1/5] – patrz strona „tekst_1_5.htm”.)

(J) Zrozumienie, iż bibilijna nazwa „niebo” faktycznie jest starożytnym odpowiednikiem pojęcia „przeciw-świat” wprowadzonym przez naukową „Teorię Wszystkiego z 1985 roku”.

Gdyby spróbować zdefiniować opisowym zdaniem co stwierdza omawiana tu „Teoria Życia z 2020 roku” na temat najważniejszej dla „życia” procedury jego zainicjowania, wówczas zdanie owo mogłoby przyjmować np. formę, że: ‚Życie stworzonej przez Boga istoty z materii jest to proces przysparzania wiedzy i doświadczeń o następstwach maksymalnie korzystnych dla wszystkich istot korzystających z dorobku tego życia, zainicjowany kiedy do gotowego „hardwarowego” ciała jakie spełnia wszelkie wymogi gwarantujące poprawną pracę wprowadzonego do niego żywego, samoświadomego, samouczącego się, twórczo myślącego, oraz akumulującego wiedzę programu zaprogramowanego w używanym przez Drobiny Boga formacie i języku ULT, „wtchnięta” (załadowana) zostaje „dusza” (dla istot z materii zawarta w przeciw-materialnej „Drobinie Boga”) o takiej własnej historii specjalnie wybranej przez Boga do przyporządkowania właśnie temu „hardwarowemu ciału”, aby udostępniając temu ciału przenoszone w sobie oprogramowanie „duszy”, tj. oprogramowanie takie jak jak zarodnik samoświadomości, baza danych osobowości, programy analizowania przeżyć i samouczenia się, długoterminowa pamięć, baza danych osobowości, oprogramowanie karmy, programy życia i losu, programy tłumaczące pomiędzy ULT i językiem mówionym, oraz cały szereg innych życiowych „applikacji”, umożliwiła owemu ciału zrealizowanie nałożonych na niego przez Boga celów i zadań życiowych, czyli kiedy „wtchnięta” zostaje „Drobina Boga” specjalnie tak wybrana aby była też w stanie efektywnie wypełniać dla tego gotowego „hardware” (tj. ciała) oraz dla zaprojektowanych dla niego przez Boga celów życiowych, rolę efektywnego dostarczyciela niezbędnego oprogramowania, rad, wytycznych i możliwości wykonawczych jakie możliwie najbezpieczniej udoskonalą jego osobowość, podniosą jego wiedzę, oraz zgromadzą mu pomocne w przyszłości doświadczenie życiowe.’

Przykładem takiego „hardware” z materii (tj. ciała) już gotowego do „wtchnięcia” do niego przeciw-materialnej „Drobiny Boga” zawierającej software duszy potrzebnej temu ciału do życia, jest płód nowego dziecka jaki do stanu swej gotowości podjęcia życia wykształtowany został w łonie swojej matki. Jednak przyporządkowaną mu przeciw-materialną „Drobinę Boga” z jego „duszą” (zawierającą „zarodek samoświadomości” i inne wymagane mu do życia „software”) dla powodów jakie wyjaśniłem w (e) z punktu #H3 poniżej zaś uprzednio przez wiele lat podpierałem dowodami i logicznymi argumentami w punkcie #C6 swej strony „soul_proof_pl.htm”, płód ten może otrzymać dopiero w momencie łapania pierwszego oddechu, czyli blisko chwili przerwania pępowiny. (Te dowody potwierdzające moment wtchnięcia duszy w ciało obejmują, między innymi, wersety 21:22-23 z biblijnej „Księgi Wyjścia” zacytowane i zinterpretowane w tamtym punkcie #C6 ze strony „soul_proof_pl.htm”, oraz obejmują też werset 2:7 z biblijnej „Księgi Rodzaju” zacytowany i zinterpretowany w (e) z punktu #H3 poniżej na tym wpisie #331.)

Powinienem tutaj także wyjaśnić, że ponieważ nośnikiem programów każdej „duszy” są wiecznie żyjące (nieśmiertelne) Drobiny Boga, stąd logika podpowiada a niektóre źródła informują, że istnienie duszy wcale się NIE zaczyna dopiero w chwili jej „wtchnięcia” do ciała wraz z przeciw-materialną Drobiną Boga zawierającą tę duszę, ani NIE kończy z chwilą śmierci owego ciała i ulotu Drobiny Boga wraz z tą duszą. Istnienie to bowiem w nieco innych niż „życie” stanach – większość czaso-okresu których Biblia opisuje jako rodzaj „uśpienia”, trwa praktycznie już przez niemal połowę wieczności. Tyle, że ponieważ składowymi duszy są, między innymi, „zarodek samoświadomości” oraz programy osobowości, które dusza współużywa wraz z innymi „mózgami” zawartymi w tej samej co ona Drobinie Boga, zaś owe inne „mózgi” są bardziej od niej nadrzędne, stąd przez większość czasu kiedy NIE jest ona „żyjącą duszą”, te nadrzędne programy ją „usypiają”, czyli odbierają jej dostęp do zarodka samoświadomości i do programów jej osobowości, tak że NIE ma ona świadomości swego istnienia. Jednak w istotnych dla niej momentach, kiedy coś jest decydowane lub się dzieje, dla czego wymagana jest jej zgoda lub współudział, samoświadomość jest jej przywracana i zaczyna ona zdawać sobie sprawę z tego co się dzieje kiedy nadal istnieje w oderwaniu od ciała fizycznego i faktycznie jest tylko częścią Drobiny Boga jaka ją przechowuje w jednym ze swych 12 „mózgów”. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że nic NIE powstaje nagle i z niczego, a stąd także na istnienie każdej duszy składają się co najmniej trzy etapy, mianowicie [a] historia tej duszy poprzedzająca chwilę jej „wtchnięcia” w dane ciało (większość czasu której to historii zapewne spędza ona w uśpieniu – aczkolwiek dla istotnych dla niej momentów może być „przebudzana”), następnie [b] odbywnie danego świadomego życia jako „dusza żyjąca”, zaś po [c] śmierci kontynuacja jej istnienia (zapewne ponownie w stanie „uśpienia” z jakiego może jednak też być „przebudzana” dla istotnych dla niej powodów). Jeśli czytelnik rozglądnie się po świecie, wówczas odnotuje że faktycznie ludzkość zgromadziła już dosyć sporo informacji wywodzących się z najróżniejszych źródeł, jakie wyjaśniają co z duszą się dzieje we wszystkich tych trzech etapach. Stąd dobrze by było gdyby do opisywanej tutaj „Teorii Życia z 2020 roku” w przyszłości dało się włączyć choćby krótkie ich opisy. Tyle że poprawne pospisywanie teorii obejmującej tak trudną do wyszukania, udokumentowania i potwierdzenia przez „3 świadków” prawdę wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu. Dlatego będzie już dużym sukcesem jeśli na stronie „2020zycie.htm” zdołam dokładniej udokumentować chociaż najważniejszy etap [b] istnienia duszy. Wszakże na ów etap [b] składają się aż trzy bardzo istotne procesy, mianowicie [b1] zainicjowanie danego życia, [b2] realizowanie życia, oraz [b3] zakańczanie życia. Z tych trzech, proces [b1] zainicjowania danego życia jest najmniej obecnie rozumianym i najistotniejszym dla podjęcia sukcesu odbywania „życia”. To dlatego już obecnie zgrubnie go zdefiniowałem powyżej i częściowo opisuję w niniejszym wpisie #331. W przyszłości, jeśli zdołam, wówczas chciałbym dodatkowo podane tu opisy [b1] zainicjowania danego życia poszerzyć o dokładniejsze wyjaśnienia w „części #I” strony „2020zycie.htm”. Szczególnie o te dotyczące m.in. tematyki wyboru najlepiej kwalifikujących się do urzeczywistnienia celów życia danej duszy jej przyszłych rodziców, a także o te objaśniające często zaistniałe i relatywnie dobrze udokumentowane procesy komunikowania się danej duszy z jej przyszłą materialną matką. Komunikowanie to może bowiem mieć miejsce jeszcze zanim owa dusza zostaje „wtchnięta” w ciało w chwili łapania pierwszego oddechu (czyli przed momentem przerwania pępowiny), znaczy kiedy dusza ta nadal istnieje tylko jako programy zawarte w jednym z mózgów rezydującej w przeciw-świecie Drobiny Boga wybranej do wtchnięcia w zbliżającym się momencie przyszłych narodzin. Typowo komunikowanie to odbywa się podczas snu matki. Wygląda też na to iż jego celem jest zawiązywanie duchowej łączności pomiędzy daną duszą i jej przyszłą matką a także otaczania tej matki poczuciem miłości, wsparcia i opieki. Wszakże zwykle następuje ono kiedy matka jest w bardzo trudnej sytuacji życiowej i naprawdę potrzebuje duchowego wsparcia. Gdybym zdołał, wówczas w przyszłości chciałbym również dodatkowo opisać dokładniej proces [b2] realizowania życia – którego wyjaśnieniu poświęciłbym kolejną nadal oczekującą napisania „część #J” strony „2020zycie.htm”. Jego esencję już krótko streściłem w punkcie #J5 ze swej strony „petone_pl.htm”. Oczywiście, strona „2020zycie.htm” ma też miejce na włączenie do niej opisów procesu [b3] zakańczania życia – który gdybym zdołał, wówczas wyjaśniłbym szczegółowiej w też czekającej na napisanie jej „części #K”.

Wiedza jaką już zgromadziłem z obszaru objętego opisywaną tu „Teorią Życia z 2020 roku” pozwoliła mi abym natychmiast po poskładaniu się owej teorii w moim umyśle obiektywnie był w stanie oszacować jej potencjał wiedzotwórczy. Oszacowanie to wykazuje, że teoria ta wnosi możliwość wyjaśnienia praktycznie wszystkiego co na temat zjawiska „życia” dotychczas pozostawało dla ludzi poza możliwościami wyjaśnienia metodami ateistycznej nauki uznającej istnienie jedynie materii zaś zupełnie ignorującej całość już niepodważalnie udowodnionej jako prawda wiedzy o przeciw-materii – tj. wiedzy zgromadzonej dzięki mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”). To dlatego aż tak bardzo się spieszę z publikowaniem tej najnowszej „Teorii Życia z 2020 roku”. Tyle, że aby wszystko teorią tą powyjaśniać, trzeba teraz będzie włożyć w to wiele lat ciężkiej pracy badawczej, wysiłku dedukcji logicznych, gromadzenia dowodów (tj. znajdowania owych „3 świadków”), oraz mozolnego publikowania wyników. Jak też wynika to z doświadczeń z uprzednio wypracowaną moją Teorią Wszystkiego z 1985 roku, jeśli pracy tej NIE zdołam włożyć ja osobiście, żaden inny zawodowy pracownik monopolistycznej „oficjalnej nauki ateistycznej” niemal z całą pewnością NIE podejmie się jej włożenia – chyba że w międzyczasie ludzkość wdroży mój „ustrój nirwany” streszczony w punkcie #C7 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. (Wszakże wdrożenie „ustroju nirwany” wyeliminowałoby pokusę dotychczas dominującą i paraliżującą monopol oficjalnej nauki, aby zamiast poszukiwania i promowania prawdy cała monopolistyczna „oficjalna nauka ateistyczna” i sporo z jej decydentów kontynuowali skupianie swych wysiłków niemal wyłącznie na lukratywnym i bezwysiłkowym dla nich okłamywaniu ludzkości i utrzymywaniu ateizmu na świecie.) Przysłowiowo „trzymajmy więc kciuki” aby Bóg dał mi wymagany na to czas, zdrowie i energię, tak aby postępowa składowa ludzkości mogła jednak zacząć korzystać z tej otwierającej dostęp do prawdy o życiu kolejnej przełomowej z moich teorii.

W początkowej części niniejszego punktu #H2 tego wpisu #331 obiecałem także iż opiszę tu najważniejsze z praktycznych powodów dla których Bóg przenosi życie do istot z materii i do naszego świata fizycznego, z oryginalnego umiejscowienia życia w męskich i żeńskich nieśmiertelnych Drobinach Boga jakie żyją w przeciw-świecie. W ponumerowanym wykazie wymienię więc tu najbardziej istotne z tych powodów. Oto one:

[I] Przyspieszanie przysparzania wiedzy. Jest to najważniejszy z owych powodów. Chodzi bowiem o to, że w przeciw-świecie wszystkie procesy mają charakter długotrwały. Przykładowo, wiry przeciw-materii z jakich uformowane są najpierw cząsteczki elementarne, a potem trwałe atomy, mogą istnieć i cyrkulować te same Drobiny Boga dosłownie przez miliony lat. Składające się na te wiry Drobiny Boga, niewiele mogą się więc nauczyć w tak długotrwałych procesach monotonnego wirowania. Natomiast Drobiny Boga jakim przydzielone jest np. zadanie służenia jako nośnik i dostarczyciel duszy w jakiejś żyjącej istocie z materii, w przeciągu nawet tylko kilku dni mogą zgromadzić znacznie więcej wiedzy i praktycznych doświadczeń, niż w przeciw-świecie dostarczą im całe tysiąclecia.

[II] Poszerzanie rodzajów gromadzonej wiedzy i doświadczeń. Zgodnie z tym co dotychczas nam wiadomo o przeciw-świecie, to zamieszkują go jedynie dwa rodzaje nieśmiertelnych istot żyjących, tj. jedynie męskie i żeńskie Drobiny Boga. Tymczasem twórczy umysł Boga stworzył z materii niemal nieskończoną liczbę śmiertelnych żyjątek. Dla indywidualnych Drobin Boga pełniących funkcje nosicieli dusz dla wszystkich tych żyjątek, otwiera to ogromny zbiór odmiennych rodzajów wiedzy jaką mogę one gromadzić.

[III] Zwielokrotnienie rodzajów procesów możliwych do doświadczenia. W przeciw-świecie NIE każdy proces jest możliwy do doświadczenia. Ilość bowiem procesów jakie tam mogą zaistnieć jest bardzo ograniczona. Już nam wiadomo, że większość doznań zewnętrznych doświadczanych tam przez Drobiny Boga sprowadza się głównie do poruszeń i do formowania sygnałów. Drobiny te znajdują się więc w sytuacji podobnej jak hardware z naszych komputerów, które narazie jest w stanie doświadczać (realizować) jedynie dodawanie dwóch liczb binarnych. Niemniej podobnie jak w dzisiejszych komputerach poprzez najróżniejsze formy użycia manipulowań dodawaniem dwóch liczb binarnych, uzyskuje się wszystkie owe rozliczne działania jakie komputery już są w stanie realizować, również poprzez najróżniejsze użycia ruchów Drobin Boga i ich sygnałów, Bóg zdołał stworzyć nieskończoność form i doświadczeń jakie istnieją w naszym świecie fizycznym. Doznawanie zaś owych form i doświadczeń zwielokratnia więc rodzaje procesów jakie dzięki istnieniu naszego świata fizycznego są możliwe do doświadczenia.

[IV] Generowanie przeżyć i wiedzy z dziedzin jakie pozostają niedostępne w przeciw-świecie. Wszkże w naszym świecie fizycznym życie jest intensywne. W krótkim czasie jego trwania dzieje się ogromnie wiele w szeregu najróżniejszych spraw. Stąd uczestniczące w tym procesie Drobiny Boga zaczynają gromadzić przeżycia i poznawać wiedzę z obszarów których NIE mogły doświadczyć w przeciw-świecie. Przykładowo, mogą poznawać piękno, rodzaje i znaczenia uczuć, odróżniać od siebie dobre i złe cechy charakteru, uczyć się odróżniania odmiennych poziomów doskonałości oraz udoskonalania tego co wymaga udoskonaleń, itp.

[V] Nauczenie się jak odróżniać to co działa w kierunku udoskonalania i wzrostu, od tego co powoduje degenerację i upadek. Drobiny Boga operujące wyłącznie w przeciw-świecie o ograniczonej rozpiętości doznań, NIE bardzo miały możność zrozumienia, że wszystko może ukształtować się lub zostać ukształtowane albo na sposób powodujący udoskonalanie i wzrost, albo też na sposób powodujący degenerację i upadek. To dlatego wiemy już z Biblii iż osobowość jaką nabył Lucyfer oraz jego Upadli Aniołowie, należą do kategorii powodującej degenerację i upadek (po szczegóły patrz (i) w punkcie #H3 poniżej na tym wpisie #331). Dopiero przeniesienie życia do naszego świata fizycznego pozwala na relatywnie szybkie przeprowadzanie eksperymentów jakie uczą wszystkich bardzo istotnej umiejętności tego odróżniania.

[VI] Uczenie się grupowego życia w zgodności z opracowanymi przez Boga zasadami przysparzania wiedzy i podnoszenia poziomu doskonałości. Życie było i będzie zjawiskiem grupowym. Jednak w jego formie realizowanej w przeciw-świecie przez Drobiny Boga jest ono prowadzone na zasadzie istnienia nadrzędnego programu w 12 pamięci tych drobin, jakie zarządza ich współżyciem grupowym. Dlatego nasz świat fizyczny umożliwia eksperymentowanie nad nauczeniem się grupowego życia w aż całym szeregu odmiennie zorganizowanych intelektów grupowych – w tym życia grupowego w pełnej zgodności ze sobą przez wysoce niedoskonalych ludzi posiadających pełnię „wolnej woli”.

[VII] Przyspieszenie (osiągane dzięki przenoszeniu życia do świata fizycznego) procesu gromadzenia wiedzy i doświadczeń jakie umożliwią mieszkańcom naszej części nieskończonego rozmiarowo wszechświata nabycie umiejętności neutralizujących wobec nas zagrożenie jakie mogłoby stworzyć samo-wyewoluowanie się w pobliżu jakiejś wrogiej i agresywnej wobec nas nadrzędnej istoty. Wszakże nawet nieśmiertelne obecnie Drobiny Boga taka nadrzędna wroga istota mogłaby uśmiercać i przeprogramowywać w składową samej siebie – np. poprzez przeprogramowanie lub wydeletowanie ich zarodków samoświadomości. Temat tego zagrożenia i potrzeby przygotowania się do niego omawiam w punkcie #B1.1 swej strony „antichrist_pl.htm” – gdzie przytaczam też świadków (tj. wersety Biblii i empiryczny materiał dowodowy) jacy to poświadczają. Np. w Biblii potwierdzenie konieczności przygotowania się do tej niebezpiecznej dla nas ewentualności umiejętnie zakodowane zostało w wersetach informujących „… jestem Bogiem zazdrosnym …” – np. patrz werset 20:5 z bibilijnej „Księgi Wyjścia”.
Ponieważ zaś cała wiedza gromadzona w pamięciach Drobin Boga może pozostawać w nich na zawsze, stworzenie świata fizycznego i umożliwienie tym niezliczonym Drobinom Boga przyspieszanie gromadzenia w nim doświadczeń i wiedzy, praktycznie nieustająco udoskonala i powoduje ewoluowanie całego inteligentnego wszechświata – w czym praktycznie każdy z nas też dokłada swój udział.

H3. Które konkretnie wersety Biblii oraz jaki konkretny empiryczny materiał dowodowy potwierdzają prawdę układających się w „Teorię Życia z 2020 roku” poszczególnych cech „Drobin Boga” i innych składowych tej teorii wyszczególnionych w (A) do (J) z punktu #H2 powyżej, zaś w przypadku tymczasowego braku dostępu do danych o tych konkretnych wersetach Biblii lub o konkretnym empirycznym materiale dowodowym, wówczas jakie przesłanki logiczne znane autorowi już obecnie implikują tę prawdę:

Ponieważ owych wydedukowanych moją „Teorią Życia z 2020 roku” cech Drobin Boga oczekujących potwierdzenia jest dosyć sporo, każda zaś z nich wymaga udokomentowania co najmniej jednego potwierdzającego ją wersetu Biblii oraz też co najmniej jednego przykładu potwierdzającego ją empirycznego materiału dowodowego, poniżej potwierdzenia tych cech zestawię jako oznaczone małymi literami odpowiadającymi dużym literom oznaczającym je w punkcie #H2 powyżej. Oto owe wydedukowane cechy i ich potwierdzenia przez wymaganych „świadków” – potrzebę jakich wyjaśniłem w (1a) do (1c) z punktu #H1 powyżej:

(a) Poznanie natury i działania Boga jako tzw. „intelektu grupowego” – tj. intelektu, który faktycznie NIE jest jedną istotą, a całą grupą odmiennych istot zarządzanych jednym nadrzędnym programem Boga żyjącym w ich najwyższym (dwunastym) mózgu i pamięci. W chrześcijaństwie owa grupowa natura Boga jest podkreślana Biblią aż na szereg sposobów, np. współistnieniem i współdecydowaniem całej Świętej Trójcy: tj. Ducha Świętego, Boga Ojca i Syna Boga. Na najróżniejsze sposoby ujawniana jest ona też przez wszystkie główne religie świata. Przykładowo sporo z tych religii uznaje wielu bogów równocześnie – zaś ich liczni bogowie w praktyce demonstrują cechy jakie są „ucieleśnieniami” indywidualnych Drobin Boga demonstrującymi cechy podobne do tych u chrześcijańskich „Aniołów” opisywanych w (g) z niniejszego punktu #H3 tego wpisu #331. Inne religie uznają jednego nadrzędnego Boga, tak jak miało to miejsce z nadrzędnym Bogiem „Io” w przed-chrześcijańskiej religii NZ Maorysów, przy równoczesnym istnieniu całego szeregu podrzędnych bogów, cechy jakich też są odpowiednikami bibilijnego pojęcia „Aniołów”. W obu tych przypadkach religie te wykazują więc naturę i działanie Boga zgodne z cechami opisywanego tu „intelektu grupowego” o formie jednego ogromnego żyjącego programu Boga, na jaki jednak składa się niezliczona liczba mniejszych podprogramów, każdy z których zlokalizowany jest w najwyższym, 12-tym „mózgu” odmiennej z niezliczonych „Drobin Boga”. Razem więc podprogramy te formują ów ogromny żyjący program grupowego Boga w chrześcijaństwie zwany „Duchem Świętym”. Ustalenia mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, szczególnie te opisane np. w punkcie #I2 autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm” oraz w punktach #K1 i #K2 strony o nazwie „god_istnieje.htm”, wykazują także iż na następną osobę grupowego intelektu Boga, przez chrześcijaństwo zwykle nazywanego „Bogiem Ojcem”, zaś w katolickiej „Biblii Tysiąclecia” opisywanego też pod nazwą „Przedwieczny” (w innych zaś polskojęzycznych Bibliach np. pod nazwą „Starowieczny” a w angielskojęzycznych pod nazwą „The Ancient of Days”), faktycznie też składa się niezliczona liczba jakby przeciw-materialnych „komórek” ciała tego Boga Ojca, mających formę inteligentnych, żyjących, maleńkich męskich i żeńskich istot jakie ja nazwałem „Drobiny Boga”, zaś wygląd jakich jest podobny do ciał mężczyzny i kobiety. Innymi słowy, na wiele odmiennych sposobów za pomocą języka i słownictwa jakie były w użyciu w czasach pisania Biblii Bóg pośrednio stara się przekazć nam wiedzę, że wcale NIE jest pojedyńczą nadrzędną istotą, a zbiorowiskiem żyjących nadrzędnych istot zarządzanych jednym żywym nadrzędnym programem w Biblii nazywanym „Duch Święty”. Tyle, że aby dzisiaj każdy mógł zrozumieć tę wiedzę otrzymaną od Boga, najpierw trzeba pojęcia z Biblii przetłumaczyć na ich odpowiedniki z dzisiejszego precyzyjnego języka, a ponadto trzeba też posiadać znajomość naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku (zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji”), ustalenia jakiej są rodzajem przewodnika po owej wiedzy. Przechodząc teraz do wskazywania wymaganych „3 świadków” potwierdzających dla nas tę wiedzę, to w Biblii najbardziej jednoznacznym chociaż umiejętnie zaszyfrowanym (z powodów jakie wyjaśniłem w (1b) z punktu #H1 tego wpisu #331) potwierdzeniem grupowej natury Boga jako „intelektu zbiorowego”, jest werset 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju” – cytuję: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”. Wszakże werset ten w zakodowany sposób potwierdza, że ciała ludzi są stworzone na obraz i podobnieństwo „Drobin Boga” – tyle że aby rozumieć ów fakt, trzeba już znać kształt Drobin Boga pokazanych tu na „Rys. #H4ab” – czyli trzeba wiedzieć znacznie więcej niż wiedzą dzisiejsi „odrzucający wiedzę” kapłani (wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”), a także niż wiedzą wierzący pracownicy „oficjalnej nauki ateistycznej”, którzy wyspekulowany kształt Boga wyobrażają sobie jako pokrywający się z kształtem świata fizycznego – czyli w sposób pokazany na „Rys. I1” z tomu 5 mojej monografii [1/4] (ogladaj ów rysunek poprzez stronę „tekst_1_4.htm”). Inny istotny werset Biblii jaki w umiejętnie zakodowany sposób też potwierdza grupową naturę Boga jako nadrzędnego żyjącego programu przechowywanego w najwyższej (dwunastej) pamięci ze wszystkich „Drobin Boga”, jest werset 15:3 z „Księgi Przysłów” stwierdzający: „Na każym miejscu są oczy Pańskie, dobrych i złych wypatrują.” Tłumacząc to stwierdzenie na ścisłe pojęcia używane w „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, werset ten podkreśla, że skoro nadrzędny żyjący program Boga jest zawarty w każdej Drobinie Boga, zaś wszystko co zawarte w świecie fizycznym jest stworzone wyłącznie z odpowiednio zaprogramowanych owych Drobin Boga – każda z których ma własne „oczy”, praktycznie to oznacza iż obserwujące wszystko oczy Boga są obecne w absolutnie każdym miejscu, zaś żyjący program Boga widzi i słyszy absolutnie wszystko co się dzieje w całym świecie fizycznym. Informację jaką należy interpretować w taki sam sposób zawierają też wersety 23:23-24 z bibilijnej „Księgi Jeremiasza” – w których jest zakodowana informacja iż Bóg wypełnia „niebo” (czyli przeciw-świat) i „ziemię” (czyli cały nasz świat fizyczny z materii). (Odnotuj, że w przeciwieństwie do Boga, który jest obecny w każdym miejscu, każdy z Aniołów, pod którą to nazwą kryje się pojedyńcza „ucieleśniona” Drobina Boga – patrz (g) poniżej, w danym momencie czasu przebywa w tylko jednym określonym miejscu.) Empirycznym z kolei materiałem dowodowym, jaki też potwierdza prawdę opisywanych tu ustaleń o grupowej naturze żywego programu Boga, są np. wszystkie empiryczne dowody jakie zaprezentowałem w punktach #K1 i #K2 strony internetowej o nazwie „god_istnieje.htm” – np. te jakie pozestawiałem tam w (1) do (7) z punktu #K2. Warto też być świadomym, że „grupowy intelekt” Boga znacząco się różni od „grupowych intelektów” formowanych przez zbiorowiska ludzi. Wszakże mając swój program w najwyższym, dwunastym „mózgu” każdej Drobiny Boga, wówczas nawet jeśli zamiary lub działania którejś z tych drobin są sprzeczne z intencjami lub zasadami postępowania Boga, ciągle używając ów najwyższy „mózg” Bóg może zamiary te albo unieważnić w samej tej drobinie, albo też spowodować aby inne drobiny stworzyły sytuację jaka uniemożliwi tej drobinie zrealizowanie jej zamiarów lub działań. Tymczasem w ludzkich „intelektach grupowych”, jeśli niektórzy z osób jacy na nie się składają wykazują inklinacje do sprzecznych z intencjami lub zasadami postępowania reszty lub większości uczestników tych ludzkich „intelektów grupowych”, wówczas bez uciekania się do moralnie zabronionego „wymuszania” owa reszta lub większość typowo musiałaby znać i używać jakieś szczególne metody postępowania aby móc udaremnić albo zmienić zamiary czy działania tych osób o odmiennych inklinacjach (np. znać i używać metodę postępowania bazującą na wersetach Biblii: Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25; zaś wzmiankowaną w punkcie #L3 z mojej strony o nazwie „cielcza.htm”). To dlatego Bóg kładzie aż tak duży nacisk na nabycie przykonania o wartości i na nauczeniu się przez ludzi „ochotniczego” wykonywania woli i nakazów Boga – co w przyszłości stworzy ludzki „intelekt grupowy” jaki także będzie działał zgodnie i jednomyślnie bez potrzeby uciekania się do moralnie zakazanego „wymuszania”, czyli działał tak samo jak Drobiny Boga już podporządkowane Bogu (tj. jak tzw. „Aniołowie” opisani w (g) poniżej – a NIE jak owe „upadłe anioły” z (i) poniżej) .

(b) Poznanie czym jest „dusza”. Zgodnie z informacjami jakie wynikają z przytoczonych w tym wpisie #331 i potwierdzonych wskazywanymi tu „świadkami” dedukcji logicznych, „dusza” jest to cały samo-uczący się „system softwarowy” złożony z szeregu wysoce wyspecjalizowanych programów niezbędnych do prowadzenia samoświadomego i produktywnego życia a zapisanych i uruchamianych w jednym z 12 „mózgów” indywidualnej Drobiny Boga. Te liczne programy wymieniłem i opisałem (lub polinkowałem z ich opisami) w początkowych częściach strony „2020zycie.htm” z jakiej ten wpis #331 został adaptowany. Dwa najważniejsze z nich to „zarodek samoświadomości” oraz „oprogramowanie osobowości”. Pamiętać jednak trzeba, że oprócz oprogramowania duszy zajmującej tylko jeden z 12 „mózgów” Drobiny Boga, pozostałe jej „mózgi” zawierają cały szereg innych oprogramowań, większa część z których jest rozlokowana w „mózgach” o numerze wyższym od zarządzającego duszą, a stąd jest „nadrzędna” nad oprogramowaniem „duszy”, czyli sprawuje nad duszą ścisłą kontrolę i jest w stanie zmieniać lub unieważniać jej działania, a nawet aktualizować lub deletować wybrane części oprogramowania duszy. Więcej informacji na temat duszy, wraz z podpierającymi je potwierdzeniami „3 świadków” dostarcza odrębna strona internetowa o nazwie „soul_proof_pl.htm”.

(c) Odróżnianie opisywanego w Biblii pojęcia „dusza” od użytego tam pojęcia „dusza żyjąca”. Pod nazwą „dusza” w Biblii rozumiane jest opisane powyżej oprogramowanie zawarte w „mózgu” z Drobiny Boga jaka nadal znajduje się w przeciw-świecie. Natomiast pod nazwą „dusza żyjąca” w Biblii jest opisana dusza zawarta w tej „Drobinie Boga” jaka już została „wtchnięta” w rozmiarowo większe od niej ciało materialne jakiejś istoty, intelektu grupowego, lub obiektu. Stąd żywy człowiek (i każde żywe stworzenie) w oryginalnym tekście Biblii często nazywany jest także „duszą żyjącą” – np. patrz wersety 2:7 oraz 2:19 z „Księgi Rodzaju”. Tyle, że niektóre polskojęzyczne tłumaczenia Biblii, np. katolicka „Biblia Tysiąclecia”, oryginalne wyrażenie Biblii brzmiące „dusza żyjąca” tłumaczą odmiennym zwrotem np. „istota żywa” – patrz cytat tego wersetu 2:7 zawarty w (e) poniżej w tym punkcie #H3. Niemniej istnieją też polskojęzyczne Biblie, np. „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata”, gdzie wersety te używają dosłowne przetłumaczenie bibilijnego pojęcia „dusza żyjąca”. Więcej informacji na temat bibilijnego pojęcia „duszy żyjącej” (czyli całego żyjącego człowieka), wraz z podpierającymi te informacje „3 świadkami”, czytelnik znajdzie w punkcie #A1 mojej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”.

(d) Ustalenie moich teorii, że w chwili narodzin całe samouczące się oprogramowanie wymagane do życia (obejmujące, między innymi: zarodek samoświadomości, programy osobowości, software obsługujące dostęp do pamięci długoterminowej, itd.) jakie w Biblii nazywane jest „dusza”, nowo-rodząca się istota z materii otrzymuje dzięki „wtchnięciu” do jej ciała przeciw-materialnej „Drobiny Boga”, która na zasadach symbiozy dzieli z tą istotą własne oprogramowanie i zasoby pamięciowe. Przykładem jak to ustalenie moich teorii jest potwierdzane wersetami Biblii może być opis „intelektu grupowego” uformowanego z przeciw-materialnych „Drobin Boga”, czyli opis całego niezliczonego zbioru żyjących w przeciw-świecie miniaturowych istot reprezentujących jakby poszczególne żywe „komórki” składające się na ciało całego Boga – jakie wszystkie wzięte razem, w wersetach katolickiej „Biblii Tysiąclecia” nazywane są „Przedwieczny”. Referując zaś do sądu ostatecznego wersety 7:9-10 z „Księgi Daniela” tejże katolickiej Biblii stwierdzją, m.in., cytuję: „… Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. … Sąd zasiadł i otwarto księgi.” Wersety te w zakodowany więc sposób potwierdzają sporo prawd omawianych w niniejszym wpisie #331 do blogów totalizmu, przykładowo, że pamięć długoterminowa danego człowieka (a przez analogię i każdej innej żyjącej istoty) jaka zawiera udokumentowanie (tj. „księgi”) całego życia tego człowieka (czy istoty), jest w posiadaniu „Przedwiecznego” – co oznacza, że to „wtchnięta” w ciało każdej osoby „Drobina Boga” zapamiętuje każdy szczegół jej życia. Wersety te potwierdzają też szczegóły wyglądu męskich i żeńskich Drobin Boga omawiane w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie „god_istnieje.htm”, przypominane w punkcie #H4 oraz w (g) i (h) poniżej w niniejszym punkcie #H3 tego wpisu #331, zaś zilustrowane poniżej na „Rys. #H4ab”. Przykładowo takie szczegóły jak, że indywidualne Drobiny Boga (w Biblii najczęściej prezentowane pod ich „ucieleśnioną” nazwą „Aniołowie”) mogą emitować z siebie silne białe światło telekinetycznego tzw. „jarzenia pochłaniania” kiedy realizują cokolwiek na zasadach telekinezy. Z kolei nieustające działanie czterech kolistych „głów” każdej z tych Drobin Boga (w powyższych wersetach 7:9-10 z „Księgi Daniela” głowy te są wzmiankowane pod nazwą „koła”) każda z których to głów zawiera w sobie po trzy nieustannie aktywne „mózgi” czyli po 3 procesory sprzężone z obsługiwanymi przez nie 3 pamięciami, indukują też jakieś zjawiska nadające im wygląd jakby emitowały z siebie płomienie – patrz „Rys. #H4ab”. Natomiast przykładu empirycznego materiału dowodowego na faktyczną obecność tych „wtchniętych” Drobin Boga w każdym żywym stworzniu dostarczają nam doskonale zesynchronizowane i nawzajem przenikające się manewry chmar ptaków – loty jakich ilustruje np. „Wideo #H3a” linkowane poniżej. Ten empiryczny materiał dowodowy potwierdza bowiem, że każda osoba i każda istota „żyje” i działa tylko dzięki symbiozie z „wtchniętą” w nią taką „Drobiną Boga” posiadającą wszelkie umiejętności i wiedzę cechujące te drobiny – przykładowo posiada umiejętność latania i nawigowania w liczebnie ogromnych wirach lub strumieniach przeciw-materii z jakich Bóg uformował materię naszego świata fizycznego i stąd jakie to wiry i strumienie nawzajem się przenikają w locie bez powodowania kolizji z lecącymi w innych kierunkach podobnymi wirami lub strumieniami Drobin Boga, którymi upakowana jest cała przestrzeń ich działania.

(e) Moment wtchnięcia „Drobiny Boga” zawierającej „duszę” NIE może wyprzedzać pełnego uformowania ciała jakie przyjmie tę duszę – stąd „dusza” jest „wtchnięta” w ciało nowo-rodzącej się istoty oddychającej powietrzem dopiero w momencie łapania pierwszego oddechu czyli zwykle tuż przed chwilą przerwania lub ucięcia pępowiny, co jednak NIE przeszkadza owej duszy jeszcze przed urodzeniem się (tj. kiedy nadal rezyduje ona wyłącznie w przenoszącej ją „Drobinie Boga”), aby np. widząc trudną sytuację w jakiej nagle znalazła się jej przyszła matka, spróbować uspokajać tę matkę komunikując się z nią w snach. Oto potwierdzenia przez wymaganych aż „trzech świadków” prawdy niniejszego ustalenia (e), że już choćby tylko używanie w Biblii słów „wtchnięcie duszy” też zawiera mądrze wszyfrowaną w nie niniejszą informację, że dostarczenie ciału wymaganej do życia „duszy” następuje w momencie łapania pierwszego oddechu, czyli zwykle tuż przed chwilą przerwania lub odcięcia pępowiny. Pierwszym takim świadkiem jest (e1a) łańcuch przyczynowo-skutkowy wyprowadzony opisywaną tu „Teorią Życia z 2020 roku” jaki daje wyniki podsumowane powyżej w (E) z punktu #H2 tego wpisu. Dowodzi on, że próba „wtchnięcia” duszy do ciała w momencie poprzedzającym złapanie owego pierwszego oddechu i przerwania pępowiny (np. w momencie zapłodnienia) byłoby jak próba zainstalowania software w komputerze jaki NIE został jeszcze zbudowany. Drugiego z wymaganych „3 świadków” reprezentują (e1b) co najmniej dwa wersety Biblii jakie Biblia zawiera i jakie uprzednio zostały już znalezione i od dawna już je udokumentowałem, zaś interpretacja jakich potwierdza iż „wtchnięcie” Drobiny Boga w ciało ma miejsce właśnie w chwili złapania pierwszego oddechu (czyli zwykle tuż przed chwilą przerwania pępowiny). Jednym z nich jest werset 21:22-23 z biblijnej „Księgi Wyjścia”, zacytowany i zinterpretowany w punkcie #C6 strony „soul_proof_pl.htm”. Innym zaś jest werset 2:7 z biblijnej „Księgi Rodzaju”, który w katolickiej „Biblii Tysiąclecia” stwierdza – cytuję: „wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” – w jakim umiejętnie też zakodowane jest potwierdzenie iż najpierw Bóg formuje ciało człowieka, a dopiero kiedy ciało to jest już gotowe do wypełniania wszelkich nałożonych na nie funkcji, wówczas Bóg dokonuje „tchnięcia” w nie duszy. Pamiętać bowiem trzeba, że we wszystkim co Bóg czyni, w tym także w sformułowaniu wersetów Biblii, zawsze jest precyzyjny w sposób niedościgniony dla ludzi (wszakże jeśli NIE byłby precyzyjny, NIE zdołałby stworzyć aż tak do perfekcji doregulowanego i doskonale działającego świata fizycznego w jakim żyjemy). To zaś oznacza, że gdyby kolejność stworzenia ciała człowieka i wtchnięcia duszy była inna, wówczas także treść powyższego wersetu Bóg zainspirowałby w Biblii inaczej – np. w następujący sposób (proszę i w tym przykładzie wybaczyć mi moją ludzką niedoskonałość w formułowaniu opisów): „wtedy to Pan Bóg wziął bryłę ziemi, tchnął weń duszę i ulepił człowieka z tej mieszaniny ziemi i duszy, wskutek czego człowiek stał się żyjącą duszą”. Niefortunnie, aby zrozumieć iż wzajemna kolejność działań stworzenia ciała i wtchnięcia duszy jest równie istotna jak fakt ich zrealizowania, trzeba już w pełni być świadomym, że aby np. zainstalować w komputerze programy które NIE są w stanie istnieć bez zawierającego je nośnika informacji, najpierw trzeba wyprodukować ów komputer (albo np. że aby wysłać email uprzednio trzeba go napisać). Niestety, bez względu jak niepodważalnie by się udokumentowało prawdę iż dusza jest „wtchnięta” w ciało w momencie złapania pierwszego oddechu (a stąd i blisko czasu przerwania pępowiny), ciągle NIE zostanie to zaakceptowane przez sporo ludzi którym doświadczenia życiowe NIE uświadomiły jeszcze, że kolejność wykonywania działań jest równie istotna jak ich zrealizowanie. Stąd długo zapewne będzie jeszcze trwała obecna sytuacja ludzkości, kiedy np. kliniki przerywania ciąży są podpalane, zaś prawa odbierające kobietom możność decydowania o najważniejszych dla nich sprawach są nadal uchwalanie. Trzecim z kolei wymaganym (e1c) potwierdzeniem empirycznym i instrumentalnym tej samej prawdy mógłby być ów zaprognozowany przez moją teorię iż z całą pewnością istnieje, tyle że narazie nikt NIE ma odwagi go pomiarowo stwierdzić, tzw. „błysk narodzin” – będący narodzinowym odpowiednikiem do już wcześniej wykrytego i zbadanego tzw. „błysku śmierci”. Moja „Teoria Życia z 2020 roku” prognozuje bowiem, że owo „wtchnięcie” duszy do ciała w momencie złapania pierwszego oddechu (a stąd i przerwania pępowiny) będzie powodowało znaczące zakłócenia w ruchach przeciw-materii formującej owo ciało – co w naszym świecie musi się objawiać jako zmiany pola magnetycznego i stąd jako emisja fal elektromagnetycznych. Zapewne więc emisję tę też da się dodatkowo potwierdzić empirycznym materiałem dowodowym, gdyby w momencie narodzin wykonać pomiary „błysku narodzin” jaki jest narodzinowym odpowiednikiem do tego już pomierzonego i udowodnionego jako istniejący „błysku śmierci” pojawiającego się w momencie ulotu „Drobiny Boga” z ciała – jaki to już pomierzony „błysk śmierci” opisałem szczegółowiej w punkcie #1H7.3 z podrozdziału H7.3 w tomie 4 mojej monografii [1/5] dostępnej poprzez stronę „tekst_1_5.htm”, zaś skrótowo opisałem go m.in. w punkcie #E2 z w/w strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Warto tu też odnotować, że „błysk narodzin” oraz „błysk śmierci” są manifestacjami fal elektromagnetycznych o nieco innej częstotliwości ale pochodzeniu bardzo podobnym do „jarzenia pochłaniania” jakie ciała Aniołów wydzielają np. w chwili kiedy jakimś działaniem ujawniają swoją obecność lub wykonanie telekinetycznej pracy – tak jak udokumentowane to już zostało na niektórych z wideów pozestawianych w „Wideo #H3c” poniżej na tym wpisie #331. Niestety, w przeciwieństwie do już pomiarowo wykrytego „błysku śmierci”, ów prognozowany przez moje teorie i jak wierzę z pewnością też pojawiający się w momencie złapania pierwszego oddechu (tj. przed lub około czasu przerwania pępowiny) „błysk narodzin” ciągle oczekuje zostania zarejestrowanym i opublikowanym przez jakiegoś odważnego i poszukującego prawdy badacza, pomimo iż prawdopodobieństwo jego istnienia i możliwości jego intrumentalnego wykrycia moje teorie postulują i publikują od dziesiątków już lat. (Intrygujące, że dla promowania ateizmu nasza „oficjalna nauka ateistyczna” wydaje miliony na instalacje w rodzaju „CERN” (patrz https://www.google.com/search?q=The+Large+Hadron+Collider+CERN ) czy „LIGO” (patrz https://www.google.com/search?q=Laser+Interferometer+Gravitational+Observatory+LIGO ), tymczasem szkoda jej wydać kilkuset dolarów aby pomierzyć „błysk narodzin” i zakończyć tym bazujące na braku poznania lub na odrzucaniu już dostępnej ludzkości wiedzy dotychczasowe prześladowania kobiet jakie znalazły się w niewłaściwej sytuacji życiowej.)

(f) W chwili śmierci „Drobina Boga” zawierająca „duszę” (czyli zarodek samoświadomości, oprogramowanie osobowości, pamięć całego życia tej istoty, itp.), po prostu ulatuje z ciała. Potwierdzenie tego ulotu, tyle że NIE używające dopiero obecnie wprowadzonego ścisłego pojęcia „Drobina Boga” stąd w uproszczeniu wyjaśniające tylko iż ulatuje „dusza” (zamiast rozwodzenia się iż ulatuje zawierająca duszę „Drobina Boga”), jest zawarte w wielu wersetach Biblii. Jako ich przykłady rozważ wersety Biblii: 35:18 z „Księgi Rodzaju”, 17:21-22 z „Pierwszej Księgi Królewskiej”, 34:14-15 z „Księgi Hioba”, 12:7 z „Księgi Koheleta czyli Eklezjastesa”, 53:12 z „Księgi Izajasza”, 2:26 z „Listu św. Jakuba Apostoła”, oraz kilka jeszcze innych. Empirycznym zaś materiałem dowodowym jaki tym razem potwierdza, iż coś wykonanego z przeciw-materii o cechach bibilijnego „Przedwiecznego” ulatuje z ciała w chwili śmierci, najlepiej dekumentuje ów „błysk śmierci” jaki już opisałem w (e) powyżej w niniejszym punkcie #H3 tego wpisu #331.

(g) Wyjaśnienie używanego w Biblii konceptu „Aniołów”, pod którymi należy rozumieć pojedyńcze „ucieleśnione” Drobiny Boga z przeciw-materii. Owe istoty w Biblii zwane „Anioły” nieustająco działają wśród ludzi jako pomocnicy Boga, obecnie używając w tym celu ludzkich rozmiarów ciała jakie Bóg specjalnie dla nich stworzył z substancji imitujących naszą materię jednak o zdolnościach nieosiągalnych dla naszych ciał z materii. Ich ciała po nadprzyrodzonym (tj. telekinetycznym) zadziałaniu zwykle świecą białym tzw. „jarzeniem pochłaniania” opisywanym i zilustrowanym w #E1 strony „telekinesis_pl.htm” a także opisane w podrozdziałach H6.1.3, H6.1 i H1.2 zaś pokazane na „Rys. H1” z tomu 4 mojej monografii [1/5]. (Takie często indukujące białe „jarzenia pochłaniania” działania Aniołów udokumentowane na filmach pokazuje „Wideo #H3c” poniżej.) Opisywana tu „Teoria Życia z 2020 roku” akceptuje i poszerza dodatkowymi ustaleniami logicznymi (g1a) moje wcześniejsze odkrycia, że w przeciw-świecie żyje i nieustannie się porusza wykonując na rzecz ludzi przydzielone im przez Boga działania niezliczona liczba NIE mogących umrzeć (tj. nieśmiertelnych) miniaturowych Drobin Boga o ciałkach z przeciw-materii. Każda z tych drobin jest niewyobrażalnie maleńka, każda jest nieśmiertelna, oraz każda ma własne przeciw-materialne miniaturowe ciałko jakie zilustrowałem na „Rys. #H4ab” poniżej. Niezależnie jednak od ich przeciw-materialnych ciałek, niektórym z tych Drobin Boga, jakie wykazywały się nieco wyżej od innych rozwiniętą samoświadomością, osobowością, wiedzą i doświadczeniem, Bóg dodał jeszcze jedno ciało, wymiarami porównywalne do wielkości ciał ludzkich – tak aby mogli ukazywać się ludzkim oczom często na sposoby i w okolicznościach w jakich ludzie NIE mają wiedzieć z kim mają do czynienia (werset 13:2 z „Listu do Hebrajczyków”). Te dodatkowo „ucieleśnione” Drobiny Boga, w Biblii nazywane są „Aniołami”. (Miniaturową, oryginalną, przeciw-materialną formę grupową tych Drobin Boga, zilustrowaną na „Rys. #H4ab” poniżej, np. katolicka „Biblia Tysiąclecia” opisuje pod nazwą „Przedwieczny”, zaś większość angielskojęzycznych Biblii pod nazwą „The Ancient of Days”.) W początkowym okresie zaludniania Ziemi, kiedy ludzie nadal jeszcze starzeli się w „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” zaś długość ich życia sięgała setek lat, Bóg nadawał Aniołom takie same ciała jak mieli ludzie i nazywał ich wówczas jeszcze NIE Aniołami a „Synami Boga”. Niestety, ludzkie ciała tamtych „Synów Boga” zaindukowały w nich także (g1b) ludzkie pożądania. Uprawiali więc zakazany im seks z co piękniejszymi ziemskimi kobietami, a te rodziły im Gigantów – tak jak opisałem to i podparłem empirycznym materiałem dowodowym w punkcie #I2 swej strony „newzealand_pl.htm”. Tym zaś mocno podpadli Bogu – skazał ich więc na wygnanie na Ziemię, a jednocześnie wszystkim nadal posłusznym Bogu Aniołom przeprogramował ludzkiego wymiaru ciała z materii na znacznie doskonalsze, możliwości których znacząco różnią się od ciał ludzi. Nie są już one bowiem stworzone z tej samej materii co ciała ludzkie, a składa się na nie substancja o odmiennych od naszej materii cechach. Praktycznie bowiem aby zaopatrzyć Anioły w doskonalsze ciała Bóg stworzył alternatywne pierwiastki dla jakby jeszcze jednego „układu okresowego pierwiastków”, w którym każdy pierwiastek cechuje się znacznie potężniejszymi zdolnościami niż pierwiastki chemiczne z już poznanej przez ludzkość Tablicy Mendelejewa. Oczywiście, kiedy NIE znający moich teorii i ustaleń dzisiejsi pracownicy oficjalnej nauki ateistycznej są konfrontowani z substancjami uformowanymi z tych alternatywnie stworzonych pierwiastków, wówczas ignorancko NIE wiedząc czego w nich szukać i na co zwracać uwagę uzyskują wprost humorystyczne wyniki – np. odpowiedniki ludzkich ciał lub masy organicznej (np. kału) wytworzone z tych pierwiastków wyniki dzisiejszych badań naukowych opisują jako formę nieznego im minerału. Ja kiedyś niemal miałem okazję zdobycia do badań próbki tych nowych pierwiastków – ale niestety towarzyszące im telepatyczne nakazy okazały się silniejsze od naszych ludzkich intencji. Kiedy bowiem nadal jeszcze zajmowałem się m.in. badaniami UFO, Nowa Zelandia była masowo „bombardowana” nieziemskim humorem nacechowanymi gównami (tj. kałem z ubikacji UFO) – tak jak wtedy udokumentowałem to m.in. w punkcie #B8 swojej strony o nazwie „evidence_pl.htm”. Często też zapowiadałem wtedy żonie, że kiedy zbombardują coś w zasięgu jazdy samochodem od naszego mieszkania, wówczas szybko tam pojedzimy bowiem bardzo mi zależy na zebraniu do właściwie ukierunkowanych badań próbek tej substancji. Jednego dnia zdziwiło mnie dlaczego nietypowo, bo bardzo wczesnym rankiem, żona długo i starannie myje nasz samochód. Po powrocie do domu na moje zapytanie odpowiedziała, że cały był pokryty jakby zawartością czyjejś ubikacji. Gdy więc jej przypomniałem, że ja od kilku już lat jej powtarzam iż bardzo mi zależy aby gdzieś zebrać próbki tej substancji, odpowiedziała że jakoś NIE skojarzyła kału jakim pokryty był nasz samochód z potrzebami moich badań UFO. To uświadomiło mi, że ona też musiała właśnie paść ofiarą emitowanego przez UFO silnego nakazu telepatycznego aby NIE zwracać uwagi na widziany wówczas dowód działalności UFO, jaki to nakaz opisałem szerzej w podrozdziale VB4.1.1 z tomu 17 mojej monografii [1/4] – czyli że ktoś emitujący ten rozkaz obserwował jak zareagujemy na widok naszego samochodu z nieziemskim humorem pokrytego kałem. Powracając jednak do pierwiastków formujących ludzkich rozmiarów ciała Aniołów, to przykładowo, chociaż podobnie jak znana nam materia także są one stwarzane poprzez zaprogramowanie wirów przeciw-materii, jednak odznaczają się odmiennymi od naszej materii właściwościami i możliwościami. Stąd ciała te są niezniszczalne, mogą bez zniszczeń być czymś przebijane lub same przenikać przez mury, mogą drastycznie zmieniać swój wygląd, mogą stawać się niewidzialne dla ludzi, w dotyku zaś lub pocałunku czuje się je podobnie jak chłodny plastyk. Ponadto ciała Aniołów NIE mogą zachodzić w ciążę ani się rozmnażać, podczas telekinetycznej pracy wypełniania misji Aniołów substancja tych ich ludzkiej wielkości ciał może świecić się silnym białym „jarzeniem pochłaniania”, itd. Aniołów jest ogromnie dużo, wszakże Bóg może stworzyć ich tak wielu jak tylko zechce. Zależnie od tego jaką wiedzę i doświadczenie zgromadziły one już dotychczas, istnieje ich cała hierarchia. Najbardziej mądre i doświadczone z nich nazywane są Archaniołami, po nich zapewne hierarchia ta stawia „Anioły Stróże” pomagające ludziom – co wymaga dużej wiedzy i doświadczenia, dalej zapewne są zwykłe Anioły, itp. Każdy z Aniołów ma też odmienną osobowość, upodobania, poziom wiedzy, doświadczenie, imię, rodzaj funkcji w jakiej się specjalizuje w urzeczywistnianu nakazanych mu przez Boga zadań do wykonania, itp. Każdy z ludzi otrzymuje też pomoc i ukierunkowanie od co najmniej jednego „Anioła Stróża” – w krytycznych chwilach przywoływanego do natychmiastowego działania przez Drobinę Boga zawierającą „duszę” jaka ożywia ciało tego człowieka, zaś w potrzebie jaka wzywa do pomocy innych najbliżej znajdujących się Aniołów, tak jak dokumentuje to „Wideo #H3c” poniżej. Anioły trzeba jednak odróżniać od kilku innych „ucieleśnień” drobin przeciw-materii jakie dawno temu Bóg też postwarzał – przykładowo odróżniać od istoty obecnie przez chrześcijaństwo nazywanej Synem Boga (tj. od Jezusa) czy odróżniać od „ucieleśnień” jakie dopiero z czasem okazały się niewłaściwe – np. od „Upadłych Aniołów” jakich opiszę szerzej w (i) poniżej. Odnotuj, że owe „Upadłe Anioły”, nadal są w stanie otaczać się ciałami jakie oryginalnie Bóg dla nich stworzył, tj. z tej samej co ludzkie ciała materii. Na przekór też, iż nośnikiem ich oprogramowania też są nieśmiertelne Drobiny Boga (tj. drobiny przeciw-materii) – ich postępowania okazały się być znacząco różne od działań wymaganych dla Aniołów. W Biblii (g1b) istnienie i opisywane tu cechy drobin przeciw-materii (Drobin Boga) nazywanych tam Aniołami są potwierdzane licznymi wersetami. Przykładowo, werset 1:14 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków” potwierdza, że Aniołowie są istotami duchowymi o ciałach NIE z materii podobnej do ludzkich ciał (czyli w domyśle: z przeciw-materii), postwarzanymi jako pomocnicy Boga. Werset 20:36 z „Ew. Łukasza” w bezpośredni sposób potwierdza, że Aniołowie NIE mogą umrzeć – tj. że Aniołowie są nieśmiertelni (że zaś absolutnie wszyscy Aniołowie, nawet upadli, też są nieśmiertelni, potwierdza to werset 25:41 z „Ew. Mateusza”). Z kolei werset 13:2 z „Listu do Hebrajczyków” potwierdza, że w każdej chwili liczni Aniołowie działają na Ziemi wykonując nakazy Boga, chociaż przez wielu nawet rozmawiających z nimi ludzi NIE są one odróżniane od innych ludzi. Werset 5:11 z „Apokalipsy św. Jana” zaś potwierdza, że istnieje niezliczona liczba Aniołów. Werset 91:11 z „Księgi Psalmów” i 18:10 z „Ew. Mateusza” potwierdzają, że niektórych Aniołów Bóg nam przydziela jako pomagające nam „Anioły Stróże”. Odnotuj tu, że zgodnie z opisywaną tu „Teorią Życia z 2020 roku” przeciw-materialne ciałka Drobin Boga podobne do tych jakie posiadają istoty w Biblii zwane „Aniołami”, są też nośnikami oprogramowania ludzkich „dusz” jakie Bóg „wtchnie” nam w momencie narodzin – jako że dzięki dzisiejszym komputerom już wiemy, iż żaden program (w Biblii zwany „Słowo”) NIE może istnieć bez „nośnika informacji” na jakim jest on zapisany lub transmitowany. Z kolei werset 10:14 z „Księgi Ezechiela” potwierdza, iż wysyntezowana anatomia i wygląd ich ciał jest zgodny ze strukturą, możliwościami i działaniem „Drobin Boga” – przykładowo ów werset 10:14 omawia Anioła o czterach obliczach jakie są odzwierciedleniem funkcji czterech „głów” Drobiny Boga. Z kolei wersety 6:2 z „Księgi Izajasza” ujawniają, że ksztalt i wygląd poszczególnych Aniołów jest symbolicznym wyrazem funkcji jaką wypełniają dla Boga – patrz też „Wideo #H3b” poniżej. Wobec znacznej liczby Aniołów w każdej chwili działających na Ziemi, jeśli się szuka wówczas NIE trudno znaleźć też (g1c) empiryczny materiał dowodowy, jaki dokumentuje ich istnienie i działalność. Przykład najbardziej przekonywującego takiego materiału dowodowego, ilustrującego kilku Aniołów udokumentowanych w telekinetycznym działaniu i stąd chwilowo świecących się „jarzeniem pochłaniania”, pokazałem poniżej na „Wideo #H3c”. Pośrednim zaś dowodem iż Aniołowie działają na Ziemi są też wszelkie zdjęcia i filmy dokumentujące ludzko wyglądające istoty indukujące na swych ciałach silne białe „jarzenie pochłaniania”. Aniołowie służą wyłącznie Bogu, stąd jeśli Bóg wyraźnie im tego NIE nakaże, wówczas podczas spotkań czy rozmów z nami NIE będą ujawniali iż są Aniołami. Dlatego moją radą byłoby, że jeśli zna się lub przypadkowo rozmawia z kimś kogo dla istotnych powodów można posądzać iż jest Aniołem (patrz w/w werset 13:2 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków”), wówczas jeśli ów ktoś jest tej samej co my płci warto pod jakimś niewinnym pretekstem dotknąć jego skóry, jeśli zaś istota ta jest przeciwnej niż my płci wówczas jak dziś wielu ludzi ma to w kurtuazyjnym zwyczaju, na powitanie, pożegnanie, lub dla dowolnego innego powodu warto niewinnie ją pocałować. Jej skóra będzie bowiem czuła się zupełnie inaczej niż skóra ludzi – w moim osobistym odbiorze jakby była wykonana NIE z ciała, a z chłodniejszego niż ludzka skóra gładkiego plastyku.

(h) Funkcje „Aniołów Stróży”. Opisywana tu Teoria Życia z 2020 roku stwierdza, że ponieważ dzisiejsza wiedza o działaniu kumputerów już nam udowodniła iż żaden program (w Biblii nazywany „Słowo”) NIE jest w stanie istnieć bez „nośnika informacji” na jakim jest on zapisany, technicznie „wtchnięcie duszy” w ciało z materii musi polegać na wtchnięciu przeciw-materialnej „Drobiny Boga” wraz z zapisanym w niej oprogramowaniem „duszy” we właśnie rodzące się materialne ciało danej istoty. Tyle, że aby NIE wprowadzać konfuzji poprzez ubieranie wyjaśnień w zbyt wiele szczegółów technicznych, w Biblii proces owego opisowo złożonego „wtchnięcia” został skrócony do pojęcia „wtchnięcie duszy”. Niemniej dla zaszyfrowania w Biblii także prawdy iż oprogramowanie duszy jest nierozerwalnie związane z żywą Drobiną Boga w Biblii opisywaną pod nazwą „Anioł”, wersety Bibilijne wyjaśniają też szczegółowiej pojęcie „Anioła Stróża” – czyli takiej szczególnie „ucieleśnionej” drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga), która specjalizuje się w pomaganiu ludziom jacy znaleźli się w kłopotach, zaś aby pomoc ta była efektywniejsza i jednocześnie NIE łamała „wolnej woli” u pomaganych osób, owa Drobina Boga zostaje „ucieleśniona” w wyjątkowo trwałe i potężne wielofunkcyjne ciało. Faktyczne istnienie i funkcje owych Aniołów Stróży (h1b) potwierdzają więc liczne wersety Biblii. Ich przykładami mogą być wersety: 91:11-12 z „Psalmów”, 18:10 z „Mateusza”, 1:14 z „Listu do Hebrajczyków”, 12:7-10 z „Dziejów Apostolskich”, 3:9 z „1 Jana Apostoła”. Z kolei (h1c) przykładem empirycznego materiału dowodowego najbardziej bezpośrednio potwierdzającego prawdę, że każdym z ludzi opiekuje się co najmniej jeden „Anioł Stróż”, są tzw. „doświadczenia przyśmiertne” szeroko opisywane już w powszechnie dostępnej literaturze pod nazwą „NDE” od angielskiego „Near Death Experience”. W doświadczeniach NDE umierająca osoba zawsze spotyka opiekującego się nią Anioła Stróża. Najpierw bowiem zapada się ciemny tunel, co praktycznie jest doświadczaniem przenoszenia się samoświadomości z umierającego ciała fizycznego do zawierającej tę samoświadomość miniaturowej drobiny przeciw-materii (Drobiny Boga) rezydującej w przeciw-świecie. Po dotarciu zaś do swej własnej drobiny, samoświadomość zawsze zaczyna widzieć inną istotę ze światła, jaka często przedstawia się właśnie jako jej Anioł Stróż. Oczywiście, owe istoty ze światła faktycznie są Drobinami Boga wydzielającymi z siebie światło – tak jak dla „Przedwiecznego” w (d) powyżej opisują to zacytowane tam wersety 7:9-10 z „Księgi Daniela” w „Biblii Tysiąclecia”. Niezależnie od tego najbardziej bezpośredniego empirycznego materiału potwierdzającego, istnieje też szeroki już zgromadzony taki materiał jaki potwierdza to samo poprzez dowodzenie, że nasza pamięć, osobowość, sumienie, itp., mieści się NIE w ciele fizycznym jakie umiera, a w przyporządkowanej nam drobinie przeciw-materii (tj. Drobinie Boga) jaka żyje wiecznie – jako jego przykłady rozważ zjawiska „reinkarnacji” i „deja vu”, czy istnienie ogranu „sumienia”, który nieustannie podszeptuje nam zgodność lub przeciwstawność naszych zamiarów i zachowań do przykazań i praw Boga. Takim samym pośrednim empirycznym materiałem dowodowym jest też wszystko co potwierdza istnienie i działania „Drobin Boga” u wszelkich istot z materii. Stąd obejmuje on, między innymi, owe zachowania chmar i ławic zilustrowane filmami z „Wideo #H3a”, a także materiał ilustrowany i omawiany poniżej dla „Wideo #H3b” i „Wideo #H3c”, oraz wiele więcej najróżniejszych dowodów, wyjaśnianie merytu jakich zabrałoby tu niepotrzebnie dużo opisów i miejsca. Jeszcze jedną kategorię takiego pośredniego empirycznego materiału dowodowego stanowi tradycja „eunuchów”, jako najwierniejszych i najzdolniejszych pomocników władców ze Wschodu, np. z Chin (zamiast, jak postępowaliby ludzie, dla zemsty za uczynienie ich eunuchami być najzacieklejszymi wrogami swych władców) – jako przykład takiego najwierniejszego i najzdolniejszego eunucha, rozważ „Admirała Cheng-Ho”, pisanego też „Zheng He”, który dla pokojowej współpracy z Chinami i dla obopólnego rozwoju gospodarczego otwarł dawną Malezję swemu władcy, imperatorowi Chin, zaś obecne miasteczko Melaka jest pełne którego pomników i śladów historycznych. Powodem dla jakiego owi mądrzy, wszechstronnie utalentowani i wierni „eunuchowie” dalekiego Wschodu, czyli pomocnicy władców w dawnych czasach, mogą stanowić kolejną kategorię empirycznego materiału dowodowego, jest że faktycznie dla owych władców skromnie wypełniali oni nierozpoznane przez ludzi funkcje „Aniołów Stróży” – co w zakodowany sposób potwierdzają m.in. bibilijne wersety 22:23-30 z „Mateusza” i 12:25 z „Marka”. Pamiętajmy bowiem to co wyjaśniam m.in. w podpisie pod „Fot. #K3a” ze swej strony „god_istnieje.htm”, mianowicie że zarówno władcy, jak i ich najbliźsi doradcy i pomocnicy, zawsze dawani są narodom i krajom przez Boga – np. rozważ słynnego dla historii Polski karła Stańczyka.

(i) Faktyczne działanie na Ziemi nadprzyrodzonych istot w Biblii opisywanych jako „upadłe anioły”, pomocnicy Lucyfera, diabły, demony i pod jeszcze kilku innymi pojęciami. Te też stworzone przez Boga istoty, na przekór bycia wiecznie żyjącymi jak Aniołowie i na przekór dysponowania mocami niemal identycznymi do mocy Aniołów, faktycznie wszystko czynią w sposób przeciwstawny do nakazów i wymagań Boga. Pierwszorplanowym celem ich działania ma być zwodzenie ludzi – tak aby zamiast czczenia Boga i posłuszeństwa Bogu ludzie czcili te istoty. Ponieważ Bóg NIE używa tych istot jako nośników duszy „wtchnietej” w noworodzących się, mają one brzydki zwyczaj aby np. siłą opanowywać ciała co słabszych w wierze w Boga osób będąc powodem tzw. „Wielokrotnych Osobowości” – czyli manifestacji „Demonicznych Opętań”. W Biblii są one omawiane relatywnie często, np. w wersetach jakie twierdzą, że Ziemia faktycznie jest zarządzana przez ich władcę Lucyfera, a jakie wskazuję np. w punkcie #A3.4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. W codziennym życiu empirycznym materiałem dowodowym jaki zdaje się potwierdzać ich działanie są np. zachowania UFOnautów na Ziemi – spora proporcja których zdaje się łamać przykazania i prawo Boga. Innym źródłem takiego empirycznego materiału dowodowego są przypadkowe wejścia lub uprowadzenia ludzi do podziemnych królestw, z poznanych już których przez ludzi, pod powierzchnią Ziemi ma znajdować się podziemne królestwo zwane „Agharty” (jakie opisałem, między innymi, od (C) do (C”) z punktu #J4 mojej strony „hurricane_pl.htm”), zaś do tego samego lub do innego podziemnego królestwa uprowadzony był też Polak, Ś.P. Andrzej Domała – raport z czyjego to uprowadzenia zawiera traktat [3b] ze strony o nazwie „tekst_3b.htm”.

(j) Zrozumienie, iż bibilijna nazwa „niebo” faktycznie jest starożytnym odpowiednikiem pojęcia „przeciw-świat” wprowadzonym przez naukową „Teorię Wszystkiego z 1985 roku”. Materiałem dowodowym jaki najlepiej to potwierdza, jest zgodność zawartości „nieba” oraz „przeciw-świata” ujawniane nam Biblią, moją Teorią Wszystkiego, oraz naukowymi odkryciami w rodzaju istnienia „ciemnej materii” – krótko wyjaśnionej (czym ona naprawdę jest) w punkcie #I2 mojej strony autobiograficznej „pajak_jan.htm”, zaś spekulacyjnie w https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia .

Oczywiście, na opisywaną tu „Teorię Życia z 2020 roku” składa się więcej podskładowych niż czas mi pozwolił abym to udokumentował i potwierdził dowodami w powyższym zestawie. Stąd dokumentowanie to będę kontynuował w miarę dostępnego mi czasu, zaś zainteresowanych tym czytelników zachęcam aby w wolnej chwili ponownie tu zaglądnęli. W międzyczasie zaś warto aby wiedzieli, że na dodatek do powyższych „świadków”, prawdę poszczególnych logicznych ustaleń opisywanej tu „Teorii Życia z 2020 roku” na najróżniejsze sposoby potwierdzają też przesłanki logiczne wyszczególnione w punkcie #C4 totaliztycznej strony o nazwie „2020zycie.htm” oraz w wielu innych moich opracowaniach.

https://www.youtube.com/watch?v=V4f_1_r80RY
Wideo #H3a: Oto pokazane na 3-minutowym wideo chmary szpaków jakie swym doskonale zesynchornizowanym lotem dokumentują iż ich umysłami i zachowaniem sterują przyporządkowane przez Boga każdemu z nich „Drobiny Boga”. Wszakże owe żyjące i samoświadome Drobiny Boga (tj. inteligentne „drobiny przeciw-materii”) będąc zbiorowiskiem indywidualnych istot z przeciw-materii, są jednocześnie zespolone ze sobą w jeden ogromny intelekt grupowy żywym programem Boga zawartym w ich dwunastym „mózgu” czyli w zestawie ich 12-tej (najwyższej) pamięci i procesora. Dokładnie na tej samej zasadzie jak owe chmary szpaków programują i synchronizują swoje loty, przenikając bez zderzania się i zaburzeń poprzez inne podobne chmary, również działają „wiry” oraz „strumienie” przeciw-materii sterowane przez podobne „Drobiny Boga”, tyle że latające już w swej faktycznej przeciw-materialnej formie, czyli bez żyjących stworzeń materialnych przyporządkowanych im do ożywiania i nadzoru. Wszystkie te zachowania dokumentują, iż każda z istot biorących w nich udział jest sterowana przez indywidualnie kierującą ją „Drobinę Boga” o wyglądzie pokazanym poniżej na „Rys. #H4ab”, jakiej cztery głowy razem zawierające aż 12 procesorów (mózgów) i sprzężonych z nimi 12 pamięci pozwalają na doskonałe synchronizowanie z innymi „Drobinami Boga” wszystkiego co dana drobina umie czynić, np. precyzyjnego, bez kolizyjnego kierowania ich lotami czy zachowaniami.

Szpaki NIE są jedynymi żywymi stworzeniami, które formują takie doskonale ze sobą zesynchronizowane chmary zachowujące się dokładnie jak sterujące nimi „wiry” i „strumienie” inteligentnej przeciw-materii (tj. Drobin Boga) efekty działania jakich ludzie mogą codziennie obserwować w formie wyżowych (męskich) i niżowych (żeńskich) zawirowań pogodowych, a także tornad i huraganów – po szczegóły patrz punkt #K2 z mojej strony „god_istnieje.htm”. Dokładnie takie same chmary formuje też spora liczba innych gatunków ptaków – przykładowo patrz widea chmar ptaków nieznanych w Polsce, zaś po angielsku zwanych Sandpiper (patrz https://www.youtube.com/watch?v=F0RYPc0Dek0 ), Cowbirds (patrz https://www.youtube.com/watch?v=4DWQds0zsTE ), Red Wing Black Birds (patrz https://www.youtube.com/watch?v=tBYVqNhRHIY ), oraz Quelea (patrz https://www.youtube.com/watch?v=8ayQHp87V_A ). Podczas profesury na Borneo ja miałem też zaszczyt wieczornego obserwowania identycznie zsynchronizowanego wylotu chmar nietoperzy z badanej osobiście i opisywanej w moich publikacjach (bo odparowanej przez UFO) ogromnej tunelo-kształtnej jaskini o nazwie „Deer Cave” pokazanej na stronie „magnocraft_pl.htm”. Większość ludzi zapewne też widywało ławice tak samo zesynchronizowanych ryb lub owadów. Czytelnicy chcący pooglądać więcej zachowań takich chmar ptaków, mogą sobie je wyszukać w YouTube rozkazem
https://www.youtube.com/results?search_query=starling+murmurations . Inne ich przykłady, jakie też rekomendowałbym do przeglądnięcia ponieważ również ilustrują wzajemne bezkolizyjne przenikanie się odmiennych chmar lecących w kolizyjnych kierunkach, można uruchamiać pod adresami: https://www.youtube.com/watch?v=dedVszDI9aE (2:47 min), oraz https://www.youtube.com/watch?v=JVvb4VVam_w (3:23 min).

https://www.youtube.com/watch?v=40KcrrfbJ6o
Wideo #H3b: Oto około 9 minutowe angielskojęzyczne wideo jakie ilustruje wyglądy przyjmowane przez ucieleśnienia kilku najważniejszych ze znanych po imieniu Archaniołów opisywanych w Biblii. Jak wideo to pokazuje Archaniołowie są w stanie projektować i programować dla siebie dowolne kształty ciał w jakich na czas pobytu w naszym świecie fizycznym ucieleśni się indywidualna „Drobina Boga” zawierająca ich samoświadomość i żyjące oprogramowanie. Ta ich zdolność wynika z umiejętności programowania innych otaczających ich „drobin przeciw-materii” (tj. „Drobin Boga”) w atomy ze specjalnie stworzonego na ich użytek odmiennego niż już znany ludziom „układu okresowego pierwiastków” jaki opisałem powyżej w (g) z punktu #H3 tego wpisu #331, poczym programowego stwarzania z tych atomów wszelkich potrzebnych im obiektów i substancji. (Generalne zasady programowania przeciw-materii w celu stwarzania potrzebnych komuś obiektów omawiam szerzej w punkcie #J4.6 ze swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, z kolei tworzenie do dzisiaj istniejących w Peru „Inkaskich Murów” z odpowiednio zaprogramowanej przeciw-materii opisuję tam w punkcie #J4.5.) Takie a nie inne kształty w jakie ucieleśniają się Archaniołowie, z jednej strony wynikają z doświadczenia życiowego i możliwości twórczych jakie programy zawarte w ich duszach są w stanie im podpowiedzieć a jakie mają różnić się od kształtów standardowo nadawanym istotom żywym tworzonym przez Boga, z drugiej zaś strony są też symbolicznym wyrażeniem specjalizacji i osobowości każdego z tych Archaniołów.

https://www.youtube.com/watch?v=NfcuznSBJqE
Wideo #H3c: Oto 7-minutowe wideo, ilustrujące aż cały szereg istot o ludzkich kształtach, wykazujących się posiadaniem nadprzyrodzonych mocy, nieludzkiej szybkości działania, niezniszczalnych ciał, znikania z widoku lub nagłego pojawiania się tam gdzie są potrzebne, itp. Niektóre z tych istot w krytycznych momentach w całości lub częściowo jarzą się, lub błyskają, silnym białym światłem tzw. „jarzenia pochłaniania” – tak jak Biblia ujawnia iż świecą się Aniołowie, zaś moje badania zjawiska telekinezy dedukują teoretycznie i dokumentują empirycznie już od 1985 roku iż telekinetycznie wykonana praca zawsze indukuje pojawianie się takiego „jarzenia pochłaniania”. Udokumentowanie filmami tych świecących się białym „jarzeniem pochłaniania” istot jest więc jednym z przykładów empirycznych materiałów dowodowych na nieustająco istniejącą i na wspierającą cele Boga działalność na Ziemi istot w Biblii nazywanych „Anioły” – tak jak teoretycznie wynika to ze stwierdzeń opisywanej tu „Teorii Życia z 2020 roku” oraz jak potwierdza nam to najważniejszy „świadek” w formie wersetów Biblii. Chociaż więc niektóre widea, adresy jakich zestawiłem powyżej, być może między innymi pokazują także i jakieś odmienne istoty (np. podróżników przez czas – patrz https://www.youtube.com/results?search_query=timetravellers ), zaś niektóre z nich mogą być nawet ludzkimi fabrykacjami, wobec mnogości takich wideo jakie już są dostępne w internecie zaś jakich potwierdzający ich autentyczność sposób sfilmowania np. przez CCTV lub przez kamery w samochodach, ciągle dostarcza ważnego potwierdzenia prawdy iż z całą pewnością spora proporcja z nich pokazuje udokumentowanie faktycznych Aniołów.

W YouTube można już znaleźć sporo wideów pokazujących takie świecące się telekinetycznym „jarzeniem pochłaniania” ludzko wyglądające istoty. Ich wyszukiwania można dokonywać przykładowo rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=angels (dla wideów starających się raportować „Aniołów”), albo rozkazem https://www.youtube.com/results?search_query=miracles (dla wideów starających się raportować „cuda”). Jeśli kogoś interesuje ta tematyka, wówczas osobiście rekomendowałbym mu oglądnięcie też następujących wideów z dużej liczby tych jakie dla udokumentowania tu punktu #H3 ja przeglądnąłem w styczniu 2021 roku: https://www.youtube.com/watch?v=wU3AyXwpWao (6:27 min), https://www.youtube.com/watch?v=h7acc0iPW5o (4:01 min), https://www.youtube.com/watch?v=Zn1sY8zB87E (8:50 min), https://www.youtube.com/watch?v=ZBWsMSyLevc (3:47 min), czy https://www.youtube.com/watch?v=jGvLAFzX5YA (9:16 min, „People With Real Superpowers Caught on Camera”).

H4. Skoro wypracowanie całej „Teorii Życia z 2020 roku” jest wynikiem dychczas zgromadzonej przez moją Teorię Wszystkiego z 1985 roku wiedzy o przeciw-materialnych „Drobinach Boga”, podsumujmy najważniejsze z informacji o owych drobinach i wskażmy gdzie w moich publikacjach czytelnik może poczytać więcej na ich temat:

Z codziennego użycia komputerów wiemy już, że programy NIE mogą istnieć w czystej formie niepamiętanej na jakimś nośniku informacji lub przesyłanej poprzez jakiś akceptujący je nośnik informacji o fizykalnych cechach, tj. NIE mogą istnieć np. w czystej postaci „programu” odseparowanego od jakiegokolwiek przechowującego lub transmitującego go nośnika informacji – tak jak w czystej postaci istnieją np. powietrze, woda, czy iskry elektryczne. Skoro zaś moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku ustaliła już ponad wszelką wątpliwość, że inicjująca życie „dusza” jest składanką wielu najróżniejszych programów, to oznacza, że także dusza musi być zapisana na jakimś zdolnym ją utrzymywać nośniku informacji. W latach: od wypracowania mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, aż do 2020 roku – wiedziałem iż nośnikiem wszelkich programów używanych przez Boga są „drobiny przeciw-materii”. W 2020 roku jednak odkryłem, że te będące nośnikami programów Boga drobiny przeciw-materii faktycznie są żyjącymi, samoświadomymi, rozumnymi, samouczącymi się męskimi i żeńskimi „Drobinami Boga” o przeciw-materialnej budowie – tak jak wyjaśniłem to w punktach #K1 i #K2 strony „god_istnieje.htm” zaś skrótowo podsumowałem w punkcie #I2 autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”. Dopiero zaś z „wirów” owej przeciw-materii uformowana jest materia naszego świata fizycznego – w tym nasze ciała. To zaś oznacza, że inicjowanie życia poprzez „wtchnięcie” duszy w przygotowane dla niej ciało z materii musi polegać na wprowadzeniu w owo ciało „Drobiny Boga” w pamięci jakiej zawarte są m.in. programy duszy (patrz strona „soul_proof_pl.htm”) a także zawarty jest nietransferowalny do innych drobin „zarodek samoświadomości” oraz baza danych osobowości. Ten zaś sposób użycia Drobin Boga oznacza, że ogromnie istotne dla nas (czyli dla nosicieli tych Drobin Boga) i dla samych owych drobin stają się ich kluczowe cechy, które definiują także cechy jakimi my jesteśmy obdarzani dzięki ich użyciu jako nośnikow informacji (duszy) dla programów naszych: zarodków samoświadomości, bazy danych osobowościowych, karmy, programów tłumaczących pomiędzy językami, programów życia i losu, oraz wszelkiego innego oprogramowania jakie one nam udostępniają. Poznajmy więc najważniejsze z cech owych drobin.

Męskie i żeńskie Drobiny Boga są wiecznie żyjącymi, niezniszczalnymi, samoświadomymi istotkami o miniaturowych ciałkach z przeciw-materii. Zarówno kabalistyczna księga „Sefer ha-Zohar” jak i przed-chrześcijańska mitologia NZ Maorysów o nadrzędnym Bogu Io zgodne informują (tyle że na odmienne sposoby i trudną do dzisiejszego zrozumienia terminologią), że wszystkie Drobiny Boga posiadają aż 4 koliste „głowy” w każdej z których to „głów” znajdują się po 3 niezależne od siebie „mózgi” (czyli zestawy 3 procesorów i indywidualnie związanych z każdym z tych procesorów 3 pamięci) – tak jak ilustruje to „Rys. #H4ab” poniżej. Razem każda Drobina Boga ma więc aż 12 zestawów „mózgów” każdy z których obejmuje pamięć i przyporządkowany jej procesor. Działanie zaś każdego z tych mózgów jest tak ustanowione, że ma on pełną kontrolę nad wszystkimi mózgami położonymi w danej drobinie niżej niż on sam (tj. o niższym niż on sam numerze), natomiast aby móc współdziałać z mózgiem położonym wyżej od siebie musi on być do tego „zaproszony” a jego intencje „zaaprobowane” przez ów wyższy od niego mózg. Najwyższy i najważniejszy (tj. dwunasty) z tych „mózgów”, jest zajmowany przez grupową pamięć i procesor Boga. W ten sposób Bóg (a ściślej „Duch Święty”) sprawuje absolutną kontrolę nad wszelkimi Drobinami Boga zawartymi w objętości nieskończonego rozmiarowo i czasowo wszechświata na jaką już zdołał rozszerzyć swoje dominium (tj. do najwyższej pamięci drobin zawartych w której to objętości Bóg już powprowadzał swoje zarządzające tymi drobinami własne programy). Każda z Drobin Boga zawiera w sobie już wyewoluowane doświadczeniami przez jakie przeszła uprzednio w trakcie dotychczasowej połowy swego nieskończenie długiego uczestniczenia w chaosie przeciw-świata (patrz https://www.google.pl/search?q=Grecja+chaos+czyli+chaotyczne+ruchy ) definiujące ją oprogramowanie obejmujące, m.in.: zarodek samoświadomości, bazę danych osobowościowych, pamięć przeżytych doświadczeń dotychczasowego życia, itd., itp., a także zawiera też oprogramowanie jakie Bóg wypracował i wprowadził do niektórych z jej mózgów i pamięci. Od chwili bycia „wtchniętą” w przygotowane dla podjęcia przez nią opieki ciało jakiejś istoty żyjącej z materii, drobina ta na zasadach symbiozy dzieli z ową istotą zawarte w sobie oprogramowanie.

W czasie swej służby jako dostawca „duszy” do jakiejś stworzonej z materii istoty, dana drobina szybko nabywa cały szereg zupełnie dla niej nowych doświadczeń życiowych i wiedzy. W ten sposób przydzielane tym drobinom przez Boga służenie w takiej roli, przyspiesza podnoszenie wiedzy i świadomości wszechświata oraz służy dobru owych drobin. W interesie Drobin Boga leży więc, aby ciało w jakie zostały „wtchnięte” w celu wypełniania w nim funkcji nosicieli „duszy”, w trakcie swego życia faktycznie nabyło cech, pamięci i nawyków, na jakich wypracowaniu u istot stworzonych z materii Bogu zależy – wszakże wówczas po zakończeniu istnienia obecnego świata, pamięci i dorobek owych drobin NIE będą musiały być wymazywane, ani dana drobina NIE będzie musiała być odizolowana od innych na resztę swego nieskończonego życia z powodu nabycia niewłaściwych cech osobowości – tak jak już to się stało z ową jedną-trzecią wszystkich drobin jakie opowiedziały się po stronie Lucyfera (Biblia, Apokalipsa św. Jana, werset 12:4). Nic dziwnego, że w Biblii jest stwierdzone, iż Aniołowie aż śpiewają z radości kiedy przydzielony im do przewodzenia i nadzoru grzesznik ochotniczo się nawróci na właściwą drogę – patrz np. werset 15:10 z „Ew. w/g św. Łukasza”; a także stwierdzone, że sprawiedliwi będą kiedyś odbywali sądy nad Aniołami – patrz werset 6:3 z „Pierwszego Listu do Koryntian”.

http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_pair.jpg
http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_male.jpg
http://pajak.org.nz/cr/god_drobina_female.jpg
Rys. #H4ab: Oto przybliżony wygląd różowej męskiej (po lewej) i niebieskiej żeńskiej (po prawej) Drobiny Boga (tu ich kolory służą jedynie ich odróżnianiu od siebie – w rzeczywistości bowiem ciałka ich wszystkich są kredowo-białe). Ich wygląd i obszerny materiał dowodowy jaki go potwierdza, jest szczegółowo opisany w punktach #K1 i #K2 ze strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Warto odnotować, że to właśnie z powodu podobieństwa wyglądu obu owych „Drobin Boga” (w najwyższej, dwunastej pamięci jakich zawarty jest „żyjący program Boga”) do wyglądu ciała człowieka, absolutną prawdę, a także dobrze zakodowane potwierdzenie dla sporej proporcji ustaleń mojej „Teori Życia z 2020 roku” wyraża sobą werset 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju” informujący nas – cytuję: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”.

Odkrycie istnienia, wyglądu i cech „Drobin Boga” dostarczyło nam potężnego „klucza” do wiedzy, oraz potwierdzenia dla wielu prawd, co do których uprzednio nasza ignorancja mogła zasiewać najróżniejsze wątpliwości. Klucz ten obecnie pozwala stopniowo wydobywać z mroków niewiedzy coraz więcej prawd na temat życia, Boga, oraz otaczającej nas rzeczywistości – tak jak już zaczęła je ustalać i potwierdzać wymaganymi „3 świadkami” opisywana tu „Teoria Życia z 2020 roku”. Dlatego w mojej opinii jest ogromnie istotne abyś czytelniku poznał dokładnie i zaczął używać w swym życiu wiedzę jaka już została ustalona na temat Drobin Boga, oraz już jest potwierdzona wskazywanymi przy niej „3 świadkami”. Dlatego oprócz linkowanych powyżej punktów #K1 i #K2 strony „god_istnieje.htm”, silnie rekomendowałbym przeczytanie także punktu #I2 z mojej autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”, punktu #A1 z mojej strony „evolution_pl.htm”, oraz (A) i (B) z punktu #E1 mojej strony o nazwie „smart_tv.htm”.

H5. Jakie więc następne prace i działania nadal mnie oczekują w procesie dalszego dopracowywania opisywanej tu teorii – np. [1] wyjaśnianie za pomocą omawianej tu teorii szeregu dalszych dotąd naukowo niewyjaśnialnych manifestacji zjawiska życia, [2] poszerzanie liczby udokumentowań konkretnych przykładów owych „3 świadków” jacy dowodzą prawdy każdego z objętych opisywaną tu teorią wyjaśnień manifestacji życia, [3] moje własne (lub jakiegokolwiek innego badacza) wysiłki wypracowania naukowo niepodważalnego dowodu formalnego iż opisywana tu „Teoria Życia z 2020 roku” odzwierciedla prawdę o życiu:

Motto: „Jeśli w naszym nieskończonym rozmiarowo i czasowo wszechświecie prawda już postulowanego rozwiązania dla istotnego problemu badawczego NIE jest niepodważalnie potwierdzana przez niezależnych od siebie i wskazywanych tu co najmniej „trzech świadków”, wówczas to oznacza, że owo już postulowane rozwiązanie jest błędem lub kłamstwem, zaś zgodnego z prawdą i projektem Boga rozwiązania trzeba szukać wśród innych drastycznie odmiennych możliwości rozwiązania tego samego problemu badawczego.” (Zasada poszukiwań rozwiązań problemów badawczych wynikająca ze sposobu osiągania moich zgodnych z prawdą bowiem zawsze potwierdzanych opisanymi tu trzema niezależnymi „świadkami” rozwiązań tych problemów.)

Omówmy więc szerzej działania wykonywanie jakich wymaga zrealizowanie każdej ze wskazywanych w tytule prac składowych:

[1] Wyjaśnianie za pomocą omawianej tu teorii szeregu dalszych dotąd naukowo niewyjaśnialnych manifestacji życia będzie rozciągnięte w czasie. W miarę jak rozpracowywanie tej teorii będzie postępowało, wyjaśniania uzyskiwane jako wyniki tego rozpracowywania, wraz z wymaganymi „3 świadkami” jacy będą potwierdzali prawdę tego co zostanie wypracowane, będą wymagały też udokumentowania na piśmie i opublikowania jako dalsze fragmenty opisywanej tu teorii. Te działania mogą zająć wiele przyszłych lat. Wszakże w końcowej części punktu #H1 tego wpisu #331 poziom trudności ich dokonywania przyrównuję do trudności wytwarzania prototypów nowych maszyn lub nieistniejących wcześniej skomplikowanych programów. Dla porównania np. wyjaśnianie za pomocą mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku tego co ludzkość nadal NIE wie prowadzę już nieustająco przez blisko pół wieku.

Przykładem takich manifestacji życia nadal oczekujących wyjaśnienia potwierdzanego wymaganymi „3 świadkami”, jest następujące pytanie na które w przyszłości być może zdoła udzielić odpowiedzi już moja obecna „Teoria Życia z 2020 roku”. Jest ono indukowane treścią sporej liczby wersetów Biblii, np. wersetów 22:23-30 z bibilijnego „Mateusza” i 12:25 z „Marka” (że: „Przy zmartwychwstaniu bowiem nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie.”) czy np. wersetu 6:3 z „1 Listu do Koryntian”. Pytanie to stara się ustalić np. z pomocą opisywanej tu teorii, czy kiedy po końcu obecnego świata zbawieni ludzie otrzymają nieśmiertelne ciała, to czy [A] będą oni wówczas kontynuacją obecnej zasady samo-świadomościowo odseparowanego od Drobin Boga niezależnego życia w ciałach z materii, tyle iż realizowaną w już odmiennych, nieśmiertelnych ciałach materialnych podobnych drugich ciał otrzymywanych przez Aniołów, czy też [B] owe wersety już zawierają zakodowaną w sobie zapowiedź, że faktycznie oprogramowanie ich samoświadomości, osobowości, pamięci, duszy, wiedzy, doświadczenia, itp., zostanie „zespolone” (patrz https://www.google.pl/search?q=zespolenie+duszy+z+Bogiem+np+hinduizm ) z oprogramowaniem nosicieli ich „dusz”? Innymi słowy, czy w ramach [B] owi zbawieni ludzie staną się pamiętającymi swe poprzednie życie i stąd doświadczonymi w sprawach świata fizycznego „mózgami” z Drobin Boga”, które w rzeczywistości posiadają już nieśmiertelne przeciw-materialne ciałka owych Drobin Boga, a jedynie aby mogli kontynuować gromadzenie dalszej wiedzy i doświadczeń w świecie fizycznym dodatkowo postwarzane im będą także ludzkiej wielkości i wyglądu ciała z materii podobne do ciał w obecnych czasach posiadanych przez Anioły?

[2] Poszerzanie liczby udokumentowań konkretnych przykładów owych „3 świadków” jacy dowodzą prawdy każdego z objętych tą teorią wyjaśnień manifestacji życia. W dużej części znajdowanie przykładów owych „3 świadków” jacy dowodzą prawdy każdego z dostarczanych przez tą teorię wyjaśnień jest już dokonane. Przykładowo, o fakcie że inteligentne i żyjące „Drobiny Boga” rzeczywiście istnieją znacząca grupa takich „3 świadków” jest już znaleziona i udokumentowana w w/w punktach #K1 i #K2 mojej strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Stąd poszerzanie liczby owych „3 świadków” będzie jedynie wymagało dodawanie dalszych podobnych do już skompletowanych udokumentowań świadków, których w przyszłości życie nam ujawni.

[3] Wypracowanie niepodważalnego naukowo dowodu, iż esencja omawianej tu „Teorii Życia z 2020 roku” stwierdza prawdę. Wszakże kiedyś moja intuicja, zaś obecnie już moje doświadczenie naukowe definitywnie potwierdzają iż otaczająca nas rzeczywistość została celowo tak stworzona, że: „jeśli coś jest absolutną prawdą, wówczas z całą pewnością daje się to naukowo niepodważalnie udowodnić odpowiednio sformułowanym dowodem formalnym”. Przecież to właśnie podążając za wskazówkami swego doświadczenia, w 2007 roku zdołałem naukowo niepodważalnie udowodnić formalnym dowodem sformułowanym zgodnie z regułami matematycznej logiki, że Bóg istnieje – i to na przekór iż ateistyczni naukowcy uparcie twierdzili (zaś z powodu blokowania powszechnego dostępu do moich opracowań wielu z nich twierdzi aż do dzisiaj), że istnienia Boga jakoby nigdy NIE da się formalnie udowodnić. Tamten mój niepodważalny naukowo dowód formalny na istnienie Boga każdy może sobie sprawdzić. Wszakże jest on opublikowany i dostępny dla każdego w punkcie #G2 mojej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”.

O tym jednak czy to będę ja, czy też ktoś inny, kto ewentualnie wypracuje taki naukowo niepodważalny dowód formalny, wszystko zależy od naszego Boga. Wszakże zgromadzenie wiedzy koniecznej do wypracowania takiego dowodu wymaga czasu, zaś tylko Bóg może udzielić taki czas i niezbędną inspirację.

H6. Jaką następną teorię kontynuacja badań i publikowanie wyników uzyskanych dzięki opisywanej tu „Teorii Życia z 2020 roku” będzie w stanie „poskładać” w czyimś umyśle – tyle że wypracowywanie elementów ich „układanki” prawdopodobnie zajmie dalsze 3×35=105 „ludzkich lat”:

Z analizy odstępów czasowych pomiędzy „poskładaniem się” w moim umyśle kolejnych coraz bardziej złożonych i istotnych teorii jakie dotychczas wypracowałem, tj. „poskładaniem się”: (a) „Tablic Cykliczności” (4 lata), (b) „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (12 lat), oraz (c) „Teorii Życia z 2020 roku” (35 lat); ujawnia że aby zgromadzić w swym umyśle wszystkie elementy układanki z jakich mogłaby powstać następna teoria, która będzie jeszcze bardziej od nich złożona i istotna dla ludzkości – tak jak opisałem to w punkcie #B3 ze swej strony o nazwie „2020zycie.htm”, poczym symbolicznym „potrząsaniem” owej myślowej „tacy” z tymi elementami dokonywanym przy każdej okazji powracania do przemyśleń i rozpracowywania całości wiedzy zgromadzonej na dany temat spowodować iż elementy te „poskładają się” w umyśle ze sobą w obraz następnej, nowej i jeszcze lepszej i bardziej przełomowej teorii, w każdym kolejnym przypadku ów odstęp czasowy wydłużał się około 3-krotnie. Czyli aby następna przełomowa taka „super-teoria” pojawiła się np. w moim umyśle potrzebowało by upłynąć co najmniej 3×35 czyli 105 „ludzkich lat”. To zaś oznacza fizykalną niemożliwość. A szkoda, bowiem z moich doświadczeń jednocześnie wynika, że rodzaj „przeczucia” czy „intuicji” co wyjaśni, czy czego będzie dotyczyła, każda przyszła nowa teoria jakiej proces „składania się” w umyśle właśnie zostaje rozpoczęty, typowo istnieje od znacznie dłuższego czasu niż początek gromadzenia informacji na jej temat. Przykładowo w moim umyśle owo „przeczucie” czy „intuicja” przyjmuje klarowną formę jakby „głodu poznania” czy „zapytania” o jakąś sprawę, jaka nieustająco mnie nurtuje przez wiele kolejnych lat nawet przed czasem zanim podejmuję jakąkolwiek próbę znalezienia na nie odpowiedzi. (To zaś potwierdza prawdę wersetu 7:7-8 „Mateusza” z Biblii, nakazującego „kołaczcie, a otworzą wam” – co w dzisiejszym języku znaczy „pukajcie, a zostanie wam otwarte” – po angielsku „knock, and it shall be opened unto you”.) W moim zaś przypadku takim następnym problemem jaki już od dawna mnie nurtuje, chociaż NIE podjąłem jeszcze gromadzenia informacji na jego temat, jest opisywane w „rozdziale P” z mojej monografii [12] (patrz strona „tekst_12.htm”) zapytanie nadal beznadziejnie już oczekujące znalezienia odpowiedzi: „Co jeszcze ukrywa się poza nadwymiarami „wgłębnymi” podobnymi do czwartego liniowego wymiaru „G” przeciw-świata?

Istnienie w naszym wszechświecie co najmniej jednego „wymiaru wgłębnego”, przykładem jakiego jest „czwarty wymiar liniowy przeciw-świata (G)”, otwiera całą mityczną „Puszkę Pandory” zapytań zarówno typu naukowego a stąd wyjaśnianego i teoretycznie, jak i typu filozoficznego. Można też przewidywać, że na te pytania typu filozoficznego ludzkość NIE zdoła udzielić poprawnej odpowiedzi aż do czasu kiedy jej wiedza przekroczy poziom „szóstej ery technicznej” opisywanej w punkcie #J4.6 mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” i wejdzie w siódmą erę „wszechwiedzy”. Niemniej, jak to poszukujące prawdy osoby mają w zwyczaju i upodobaniu, już obecnie pytania te ciekawość nakazuje nam zadawać i spekulować o możliwych dla nich odpowiedziach. Przykładem takiego obecnie niewyjaśnialnego pytania może być „co znajduje się w, oraz poza, punktem zerowym wymiaru wgłębnego przeciw-świata?” Wiadomo bowiem, że z samej definicji każdy wymiar wgłębny (G) musi być wymiarem koncentrycznym – czego dowodzi np. „efekt perspektywy” w grafice jaki opisałem m.in. w punktach #D3 i #A0 swej strony „god_proof_pl.htm”. Czyli w nieskończoności wszystkie wymiary wgłębne zbiegają się w jednym „punkcie zerowym”. Czy więc w tym unikalnym miejscu wszechświata jest zlokalizowana np. siedziba jakiejś super-inteligentnej nadistoty, czy też np. przejście do odmiennego przeciw-wszechświata?

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #331 podsumowujący opisy mojej najnowszej „Teorii Życia z 2020 roku” stanowi adaptację treści „części #H” (tj. punktów #H1 do #H6) ze strony internetowej o nazwie „2020zycie.htm” (aktualizacja datowana 25 stycznia 2021 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/2020zycie.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/2020zycie.htm
http://gravity.ezyro.com/2020zycie.htm
http://nirwana.hstn.me/2020zycie.htm
http://drobina.rf.gd/2020zycie.htm
http://pajak.org.nz/2020zycie.htm

Odnotuj, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie „zwiastunem” opublikowania prezentowanych tutaj wyników moich badań, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „2020zycie.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „god_proof_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/2020zycie.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #331, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku”)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” –
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające ten #331 i potwierdzające prawdę „Teorii Życia z 2020 roku”:

330, 2021/1/1 – prawda najnowszych ustaleń o Bogu (#I2 z „pajak_jan.htm”)
325 i #326, 2020/8/1 – Drobiny Boga (#K1 i #K2 z „god_istnieje.htm”)
308, 2019/3/25 – Bóg żyjącym programem (#A0 z „god_proof_pl.htm”)
230, 2013/3/1 – jak działa nasz nawracalny czas (#C3 z „immortality_pl.htm”)
294, 2017/12/20 – perpetuum mobile dowodem istnienia Boga (#D3 z „god_proof_pl.htm”)
324, 2020/7/1 – działające perpetuum mobile (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)
310, 2019/5/25 – choroby duszy (#F11 z „soul_proof_pl.htm”)
328, 2020/11/1 – ustrój nirwany (#C7 z „nirvana_pl.htm”)
295, 2018/4/17 – moje Tablice Cykliczności (#J1 do #J4.6 z „propulsion_pl.htm”)
297, 2018/5/9 – Uwaga! Nadchodzi „oczyszczanie ludzkości” (#N1 z „2030.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#330E: Let us summarize the most important among the newly discovered truths about God and about the reality created by God, which were scientifically revealed only by my „Theory of Everything of 1985” as extensions and supplements to the truths we have known for a long time from the Bible and from the findings of various religions, and which after their recent discovery were interpreted and explained for the level of present terminology and knowledge by my philosophy of totalizm

2021/01/17

Motto: „If we know any truth and we have correct knowledge about the operation of cause-effect relationships, then even the behaviour of a ping-pong ball leads us to the truth about God, the structure and operation of the universe, reversible time, etc.” (Summary of the principle with the use of which my scientific „Theory of Everything of 1985” also called the „Concept of Dipolar Gravity” established new truths and facts about components, attributes and principles of operation of God, the universe, time, etc.)

330E: Let us summarize the most important among the newly discovered truths about God and about the reality created by God, which were scientifically revealed only by my „Theory of Everything of 1985” as extensions and supplements to the truths we have known for a long time from the Bible and from the findings of various religions, and which after their recent discovery were interpreted and explained for the level of present terminology and knowledge by my philosophy of totalizm

In this post #330E to blogs of totalizm I am going to indicate and explain to the reader newest results of my research, which reveal to us truths previously unknown to humanity about our God and methods that God uses for educating and managing each of us and the entire humanity, and also about the structure and operation of physical world, entire universe and our reversible time created (pre-programmed) by God. Because the confirmations of these truths for around two thousand years were intelligently encoded in the content of the Bible in a manner that made them difficult to detect and use by unbelievers, ignoramuses, fools and lazy people, in order to understand and describe what these truths state, first it was necessary to discover them and to formulate their descriptions scientifically and independently from the Bible, and only then their content, inscribed in verses of the Bible, could be found and correctly understood. Due to such an intelligent and rewarding active research encoding of these truths into the content of the Bible, and also thanks to the existence of extensive evidence which I indicate in my publications and which empirically confirms the correctness of these truths, the certainty of the correctness of their statements suddenly received three lots of confirmations completely independent from each other (i.e. received as many as three „witnesses” completely independent from each other). The first lot amongst these confirmations („witnesses”) are intelligently and subtly coded into the content of the Bible statements of these truths. The second lot of these confirmations („witnesses”) are the newly discovered only due to my „Theory of Everything of 1985” (also called the „Concept of Dipolar Gravity” – see the web page „dipolar_gravity.htm”) the today’s scientific findings stating the same truths as the Bible does. In turn the third lot of these confirmations („witnesses”) is the body of empirical evidence indicated and interpreted in my publications – which also confirms the certainty of the correctness of exactly the same truths. The existence of as many as three completely independent „witnesses”, each of which confirms exactly the same truth, according to biblical verses: 19:15 from the „Book of Deuteronomy”, 18:16 from the „Gospel of St. Matthew” and 13:1 from the „Second Letter to the Corinthians” (which verses are more comprehensively interpreted in item #C5 from my web page named „bible.htm”) – in fact means that on the power and content of this truth we can rely with absolute certainty. Furthermore, the existence of these three independent witnesses confirming the same truths provides us with absolute certainty that both the content of the Bible and the described in my publications findings resulting from the scientific „Theory of Everything of 1985” mutually confirm the truths of their content, and thus grant the status of scientific certitude to everything that results from their statements and that is confirmed by all these three „witnesses”. Therefore, when below in the content of this post #330E I am going to describe individual amongst these unknown before by people and scientifically discovered only thanks to my „Theory of Everything of 1985” truths about God, the universe, the reversible time in which we live, etc., after each such description I will always indicate (add) the Bible verses in which the confirmation of the unwavering correctness of these truths was also encoded in the Bible. Furthermore, similarly as I am doing in this paragraph, I am also going to add in there a link or keywords to my publications in which I interpreted these verses from the Bible and indicated the empirical evidence which confirmed given truths – if this evidence was NOT obvious.

On the occasion of the explanations of these truths still unknown to humanity provided in this post #330E, I will also try to document how the knowledge of any truth plus the correct knowledge about the operation of cause-and-effect relationships, allow to gradually discover and understand almost the entire rest of truths about God, the universe, the reversible time in which we people age, etc. I am going to carry out these explanations on the example of the logical use of methods and findings of my scientific „Theory of Everything of 1985” (also called the „Concept of Dipolar Gravity” – see https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything+1985 ). Namely, in my example I am going to start from the commonly known empirical truth about the behaviour of a ping-pong ball inserted into the stream of water that spouts from the fountain, which the laws of nature pre-programmed by God hold (maintain) in this stream of water that spouts from the fountain. Then, using the commonly known correct (empirical) knowledge and known cause-effect relationships, I will show that this ball leads us to explaining also the truth about God, the structure of the universe, the reversibility of human time, etc. During my explanations I will indicate references (links) to other publications or web pages on which the reader (if he/she wishes) can broaden his/her knowledge on a given subject, because the explanations are developed in there and more widely presented than in this summary, as well as are documented with verifiable evidence. (The most of these explanations and descriptions of confirmations from the Bible are presented on my web pages „dipolar_gravity.htm” and „bible.htm”, and in volumes 1, 4 to 8 and 12 of my monograph [1/5] available via the web page „text_1_5.htm”.) The reason why I am providing these explanations described here is to reveal to the reader that in our world there is a moral rule that when we get to know any truth and have the required knowledge, then this truth and the correctly known cause-and-effect relationships will lead us to learn or confirm other still unknown to us or unconfirmed truths – hence the conclusion: „let’s seek truth and knowledge, and with time we will learn the whole truth about every question that bothers us”. Let us note, however, that starting from untruth (lies) and from the learning of incorrect (lying) knowledge, we never manage to get to know the truth! Here are these explanations:

In physics and electronics lessons we are taught that there are two different types of force fields, i.e. monopolar and dipolar. An example of a source of forces originating from a monopolar field is, for example, a „Vidi’s box” bent by changes in atmospheric pressure (see https://www.google.com/search?q=aneroid+barometer+Vidi+box ). In the past „Vidi’s box” was used to drive clocks which, acting like the famous „perpetual motion” motors, worked forever without the need to wind them up – e.g. see the so-called „Beverly Clock” at https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock , which I am mentioning in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm” devoted to explaining the operation of already constructed „perpetual motion devices”. In turn an example of a source of forces originating from the dipolar field is the stream of water gushing from a fountain – a curiosity of which is that it forms the widely described phenomenon of „dynamic pressure” directed „in-depth” (i.e. towards the fourth linear dimension from the four-dimensional and infinitively wide counter-world, in the extent of which our three-dimensional physical world was created) and hence which dynamic pressure holds in this stream of water the hovering of e.g. a ping-pong ball inserted into it. (Manifestations of this dynamic pressure have already been described relatively thoroughly by the discipline of hydrodynamics – e.g. see the so-called „Magnus Effect”.)

In spite of the existence of these two different types of fields, the old „official atheistic science”, which still jealously guards its lucrative monopoly on education and research, accepted without any verification and until today falsely tells everyone that the gravitational field is a monopolar field which forms actions analogous to actions of e.g. „Vidi’s Box” – although it is obvious that the features of gravity are on many levels inconsistent with those of the known monopolar fields. As a result, this official science has been lying to humanity with this claim for centuries. Fortunately, in 1985 I discovered that the gravitational field in fact fulfils all features of a dipolar field, being a four-dimensional analogy to the action of a stream of water that gushes out from a fountain in our only three-dimensional „physical world”. For example, the gravitational field also forms this „in-depth” dynamic pressure which holds the ping-pong ball in the stream of water that spouts from the fountain and which also forms a lift on the bulges of wings of today’s airplanes, while in the case of gravity which dynamic pressure is known as the force of universal centripetal gravity. This my breakthrough discovery of 1985, that the gravity field is a „dipolar field” (means NOT monopolar as we are falsely told by the official atheistic science) then gradually led me to formulating and publishing my most important scientific theory, which I initially named the „Concept of Dipolar Gravity” – while about which I found out soon after, that it answers all possible questions. Thus, just a few months after its publication, to the name of this theory I started to add a clarifying explanation which simultaneously represents its second name, stating the „Theory of Everything of 1985” – described in more detail in subsection H2 from volume 4 of my monograph [1/5] (see the web page „text_1_5.htm”).

My discovery that the gravity field is a dipolar field leads to the immediate conclusion that this field and the factor that forms it must have two poles, i.e. „inlet” (In) and „outlet” (Out) – as it happens with all dipolar fields (e.g. with a magnetic field, with the field of air circulated by a fan, with the field of water flowing through a pump, etc.). In our „physical world” in which we live, there must be an „inlet” (In) pole of gravity. However, because gravity always has a concentric configuration with the action directed „inwards” (i.e. according to the direction of the fourth „in-depth” linear dimension of the universe), hence the „outlet” pole (Out) of gravity must disappear from our „physical world” with only three linear dimensions and to emerge in a completely different world of infinite size which already has four linear dimensions – and which I call the „counter-world”. Notice that the explanations from item #D3 and from (C) in item #A0 of my web page named „god_proof.htm” document that starting from empirical knowledge about the principles of perspective and imaging the three-dimensional reality of our physical world on two-dimensional photographs, and then using logical deductions and cause-effect chains, it can be correctly established, that in our three-dimensional physical world the fourth linear dimension from the four-dimensional and infinite in size and time counter-world is located in the area directed „in-depth”. Furthermore, I also discovered the first indisputable empirical evidence which reveals and confirms the infinity of dimensions and duration of the universe, and which is described in item #D4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”. In turn the same truth, that the counter-world (in which God lives) has infinite dimensions, the Bible confirms in verses 3:24-5 from the „Book of Baruch” – which I quoted and interpreted in (5) from item #C12 of my web page named „bible.htm”.

Our knowledge of dipolar fields reveals quite an important feature (truth) about them. Namely, spaces at both their poles always display completely opposite properties and laws. So if we relate this to the gravity field, then we immediately notice that in our „physical world” from the inlet pole (In) of the gravity field everything has attributes and is governed by laws that are opposite to the attributes and laws prevailing in this „counter-world” from the outlet pole (Out) of the gravitational field. In turn our knowledge of this truth allows to easily deduce logically what basic laws and attributes are in force in the „counter-world”. These in turn are explained more comprehensively in subsection H2 from volume 4 of my monograph [1/5]. For example, since our „physical world” is dominated by, for example: gravitational attraction, inertia, and friction; in this „counter-world” must reign mutual repulsion, the reversal of inertia (means „weightlessness”) and the reversal of friction (means „self-mobility”). This is why, for example, the smallest components (i.e. „drobinas”) of a weightless substance that fills up the entire volume of this „counter-world” – which substance I initially named „counter-matter”, will be in a continuous mutual frictionless motion – which the everlasting movements of these „drobinas of counter-matter” the ancient Greeks called with the word „chaos” – see https://www.google.com/search?q=chaos+Greek . (The equivalent of the Greek „chaos” was also described in detail by the pre-Christian religion of New Zealand Maoris who believe in the Supreme God „Io” – see https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+Supreme+God .) In turn, since the „matter” which prevails in our „physical world” is „stupid”, this counter-matter from the counter-world in its natural state it must display an „intelligence” similar to the passive intelligence of „hardware” from present computers. So the existence of an infinitely large, separate counter-world, the entirely filled with intelligent „counter-matter”, forms a gigantic intellect, which we humans know under the name of „God”. No wonder that about the smallest basic components of counter-matter (i.e. about its „drobinas”), in 2020 I discovered – then I published it in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”, my finding of a breakthrough significance for our getting to know God, namely finding that „drobinas of counter-matter” are in fact simultaneously „Drobinas of God”. So it confirms to us, that similarly as the bodies of us people consist of a multitude of single „cells”, also the „Body of God” consists of countless „God Drobinas”. Moreover, it has also turned out that there are both male and female „God Drobinas” – which display different characteristics and behaviours. Furthermore, the appearance of both of these drobinas, according to the message that Moses received from God and which was documented in writing in one of the Kabbalah books called „Sefer ha-Zohar”, resembles the appearance of a human male body and a human female body. In turn the truth about the true existence of the smallest components of the „Body of God” (i.e. about the existence of „God Drobinas”) which with in appearances are very similar to appearances of bodies of a man and a woman, is subtly confirmed in verse 1:27 from the biblical „Book of Genesis” stating – I quote this 1:27 from the Catholic „Millennium Bible”: „So God created man in His image, in God’s image He created him, male and female He created”. (That my discovery of male and female „God Drobinas” similar to bodies of a man and a woman is also confirmed by the empirical evidence which I describe and explain in more detail in the abovementioned items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”.) So it is a pity that today’s priests stubbornly „reject knowledge” open to us by the „Theory of Everything of 1985”, conformistically collaborating because of this rejection with contradictive to canons of their religions, and thus with clearly visible to them deceptive statements of „official atheistic science” – in spite that about the high harmfulness and about weighty consequences of this rejection of knowledge by priests, the Bible warns them in verses 4:4-9 from the „Book of Hosea”, while some of the more harmful consequences of this rejection of knowledge I try to explain, among others, in (M) from item #E1 of my web page named „smart_tvs.htm”. So it is worth to remind priests of the so-called „Parable of the talents” from verses 25:14–30 in the Biblical „Gospel of St. Matthew” – which I described in item #I1 from the web page „pajak_jan_uk.htm”, and which warns that those who received „talents” from God, but „buried” them (instead of using them), they will be severely punished for it. If, instead of rejection, priests followed and promoted the knowledge described here, then learning by people the perfectly documented and confirmed by Bible and with extensive empirical evidence my finding about the „God Drobinas” with appearances and the action similar to the bodies of a man and a woman, would surely convince many people hungry for the truth about our God to depart from atheism that destroys today’s humanity.

I should also explain here to the reader why for the newly discovered by myself completely new phenomena and objects related to God, I introduce new positive names, e.g. „God Drobina”, instead of using negative names implemented by the „official atheistic science” – such as e.g. „God Particle” – see https://www.google.com/search?q=god+particle . My main goal is to prevent pre-programming a negative future by saying names saturated with negative feelings. After all, both the Bible (e.g. in verse 1:14 of the „Gospel according to St. John”), and also my discoveries regarding the programming of counter-matter with the use of words which became „spells” because they accumulated a specific emotional charge (note that my discoveries of the role of „words-spells” are described e.g. in item #J4.5 from the web page named „propulsion.htm”), unambiguously and unanimously confirm the truth by old Polish folklore expressed e.g. with the proverb „with whatever the shell will soak up …” (in Polish: „czym skorupka nasiąknie …”), in turn through folklore of e.g. Georgia – with saying „wishes spoken aloud always come true”. (Also the actual life confirms that e.g. a wife who just try to scare her husband by repeating „I will divorce you” always ends up as a divorcee, while e.g. a man heard repeating „you are fired”, soon he hears the same words addressed to him.) So in order to avoid the atheistic and anti-divine programming of the future through the use in my discoveries regarding God the vocabulary of today’s „official atheistic science” soaked with negative toward God feelings, in all languages in which I publish something about „God Drobinas” which I discovered (e.g. see items #K1 and #K2 from my Polish-, English- and German-language web pages: „god_istnieje.htm”, „god_exists.htm” and „gott_existiert.htm”), I name them with the positive Polish word „drobina” which in the Polish language, typically means „something tiny, but very loved”. I am sure that this name will positively program the future for the knowledge presented here.

In times when, in addition to lecturing and research work at the Wrocław University of Technology in Poland, I was also employed part-time, firstly as a scientific advisor in the Research and Development Centre of the computer factory „Mera Elwro” from Wrocław, Poland, and then as a scientific consultant in the programming centre of numerically controlled machine tools from a factory producing trucks and buses named „Jelcz”, I learned in depth and thoroughly the components and operation of human computers, along with their software and peripherals. In turn that knowledge about computer hardware and software, in 1985 resulted in the immediate understanding that the components and operation of our computers represent just a human repetition on a smaller scale of the structure and operation of the universe in which we live and which is filled with hardware-like intelligent counter-matter (means with „God Drobinas”) and with the intelligent, self-aware and creative software of God (i.e. with „Holy Spirit”) – from combinations of which both components God later created our physical world and everything that is contained in it – which represent an equivalent of computer peripherals. Thanks to this understanding I quickly became convinced, gradually discovered, and to be sure later I also found various evidence which confirms this, that: (I) counter-matter (or more strictly „God Drobinas” which Christianity calls „God Father” while the Bible also sometimes calls „The Ancient of Days”) is the archetype for the hardware operation of our computers today; (II) the self-aware and creatively thinking program contained in the memory of this counter-matter, which evolved in it, and which Christianity calls the „Holy Spirit”, is an archetype for software from present computers; (III) in turn we humans and everything that was created in our physical world are archetypes for „peripheral devices” that every computer today must have in order to be able to properly fulfil its functions. These discoveries in turn gradually led me to learn a whole range of previously unknown components of truth, and to scientific discoveries and findings, which significantly advance the human knowledge of God and of the surrounding reality. For example, in my opinion these discoveries made me realize the most important component of knowledge that helps to understand the truth about our God, then they also showed how the ancient expressions used in the Bible to describe God should be translated into the terminology used today, namely they made me realize that the thinking, self-aware and creative component of God called the „Holy Spirit” in fact is a „living program” contained in the memory of counter-matter – the definition of which living program is provided in item #A0 from the web page named „god_proof.htm”. In the Bible, the fact that God is a program discreetly confirms verse 1:1 from the „Gospel according to St. John” – which I interpreted more extensively, among others, in (A) from the abovementioned item #A0 of the web page „god_proof.htm”. In turn, because every life is a kind of mechanism that always works on the principle of a „pump” that forms various types of „dipolar fields”, the factor that God (or more strictly that the Holy Spirit), symbolically „pumps” is knowledge (i.e. this „pumping” corresponds to our „intake”, means” eating „- about which I mentioned briefly in item #I1 from the web page „pajak_jan_uk.htm”), while values which arise as a result of this pumping are the continuous improvements of the universe caused by the increase in remembered and used knowledge. Unfortunately, in the universe which would NOT undergo continuous improvements and transformations induced by the already known and used knowledge, there would NOT be a generation of another new knowledge that our God could „intake”. Thus, in order to add to the structure and operation of the universe something that will continually accelerate the transformation of the universe, thus generating new knowledge, God created our entire „physical world” and us people. More information on the subject of God’s „intake” of knowledge is provided in item #I6 on my web page named „mozajski_uk.htm”, in caption under „Table #J1b” from other my web page „propulsion.htm”, and very briefly in item #I1 on the web page „pajak_jan_uk.htm”. It is also worth emphasizing here, that those who intentionally block knowledge or prevent the „pursue of knowledge”, commit the sin of blocking for God the access to an equivalent of our „daily bread”, means they symbolically break the precept „feed the hungry” – while near the verse „Matthew 25:35” the Bible is quite clear what awaits the ones who commit such kind of sin. Also the inclusion of the entire „Book of Wisdom” into the Bible confirms how much importance God attaches to the „pursue of knowledge”. In turn the requirements and conditions that God created for the continuous generation of new knowledge to take place on Earth are described in items #B3, #B2 and #B1 from my web page named „antichrist.htm”. It is also worth noting here, that the generation of new knowledge will never end. This is because each time when the time comes that the elites will start to claim that we have already learned all the existing knowledge (as already present „luminaries” and decision makers from the monopoly of „official atheistic science” claim, thus blocking others from, and abandoning by themselves, learning of new knowledge), highly intelligent and creative God will always act in a new way or create and implement some new situations and possibilities which will cause that people will have NO other choice than to undertake a new effort to „pursue knowledge” – as this has already started happening on Earth from the beginning of 2020. Different examples of God taking such new actions or forming new situations are described in item #A1 from my web page named „evolution.htm”. Of course, the creation of the physical world and people also caused that God needed to deal with their management as well. In turn the effect of this was the development by God of many standard programs and methods of action, which I try to learn and describe to those interested – e.g. see item #J5 on the web page named „petone.htm”. The most important amongst such programs and methods, which are still unknown to the majority of people, I am going to briefly mention near the end of this post #330E.

Immediately after a simple logical cause-effect chain resulting from the formulation of my „Theory of Everything of 1985” led me in the above-described manner to confirm the existence of God and also indicated that in fact the „body” of God are formed from these weightless, always mobile and hardware intelligent „drobinas of counter-matter” (i.e.” God Drobinas”), I undertook logical analyzes in order to determine how God created the matter that made up our physical world, and how from this matter He created, amongst others, humans. The problem was that the only physical building material which God had, and only from which He could create our physical world and people, is counter-matter. On the other hand, this counter-matter is weightless (devoid of inertia) and frictionless, and also always mobile. In turn the matter from our physical world has mass (means has inertia) and forms friction, and thus prefers stillness (i.e. is stationary). Fortunately the understanding of principles of this creation of endowed with mass and motionless matter made of weightless and ever moving counter-matter, provided to me the known from our world features of so-called „whirls”. This is because in the counter-world God is able to program such a movement of „God Drobinas” that they form permanent „whirls” in the shape of „donuts” – in which individual drobinas of counter-matter circulate around in round closed circuits, while the perpendicular to the trajectory of these circuits the axis of their spinning is also formed into a loop forming a circular closed circuit. The fact that God creates such „whirls” of counter-matter (means whirls of His own body) is confirmed in verse 3:17 from the Biblical „Book of Zephaniah”, the original of which verse describes how God „danced” (i.e. spun) for us with joy (unfortunately some Bibles omit this key word „danced”) – the original content of the verse 3:17 I repeat and interpret in (7) from item #C12 of my web page named „bible.htm”. Although the counter-matter that creates these whirls is weightless (i.e. devoid of inertia), the durability of the paths of counter-matter circulation in such whirls must produce a dynamic form of inertia – means produce what forms the „mass” of visible matter from our physical world and also the invisible to us „mass” of such whirls that exist in the counter-world, but from which no components of our” physical world” are formed (i.e. these „whirls” about the „inertial” consequences of existence of which today’s „official atheistic science” already knows, but due to its rejection of my „Theory of Everything of 1985” is NOT able to explain them correctly, hence it calls them with the term of „dark matter” – see https://www.google.com/search?q=dark+matter ). In this way I deduced that God put together two such „whirls” of counter-matter, which being formed by two opposite kinds of drobinas of counter-matter (i.e. one by male, and the other by female „God Drobinas” – means by both kinds of drobinas of counter-matter), after putting them together, they will form mutually forcefully balanced „elementary particles” of matter. In turn the appropriate combining together of several such elementary particles will form atoms. From atoms can further be formed molecules, elements, chemical compounds, tissues, bodies, etc. The conclusion that immediately emerged from this principle of creating our physical world and everything that is contained in it, is that: huge nonsense, untruth, while after more than 35 years of dissemination of my scientific „Theory of Everything of 1985” – also simply a criminal lying to and betrayal affecting the entire humanity, is everything that the monopolistic „official atheistic science” tells us ignorantly about the universe. After all, this conclusion states that: neither „elementary particles” are the most basic „building blocks of matter” – because such building materials are „God Drobinas”, nor „matter” is the original and only substance of the universe – because such a primary substance of the universe is invisible to people, weightless and frictionless counter-matter composed of human-like „God Drobinas” (which truth is additionally confirmed in verse 11:3 from the Biblical „Letter to the Hebrews” quoted and scientifically explained in more detail in (5) from item #C12 of the abovementioned web page „bible.htm”). From the information capacity of particles of counter-matter later I deduced also that the size of one particle of counter-matter (i.e. of „God Drobina”) corresponds so to the size of the smallest elementary particle, as approximately the size of an elementary particle corresponds to the size of our entire galaxy.

In the previous paragraph I mentioned „whirls of counter-matter” which also exist in the counter-world, but from which no elements of our „physical world” are formed (i.e. these „whirls” which generate „dynamic inertia”, hence the consequences of the existence of which today „official atheistic science” calls with the terms „dark matter” and „dark energy” – see https://www.google.com/search?q=dark+matter and https://www.google.com/search?q=dark+energy ). Because in order NOT to disturb the course of explanations, I do NOT indicate their examples above, I am going to do it here. And so, the most commonly known examples of such whirls are high-pressure (+) and low-pressure (-) weather whirls formed naturally by male (+) and female (-) whirls of „God Drobinas”, the swirling of drobinas of which in the Earth’s atmosphere carries with them air particles so forming the corresponding high-pressure (+) or low-pressure (-) areas shown to us on television as parts of weather forecasts, in which the winds circulate according to the directions of these whirls’ rotation, i.e. in the northern hemisphere of the Earth respectively clockwise (+) or counterclockwise (-). It is worth adding here that these natural whirls of counter-matter can be captured by the propulsors of giant starships operating on the principles of my Magnocrafts (only that on Earth they operate in the mode of so-called „telekinetic flickering” which hides them from being noticed by human eyes), thus technically forming from them highly destructive phenomena of hurricanes and tornadoes – as it is explained in more detail in the caption under „Fig. #G1” and in items #G1 and #J4 from my web page named „hurricane.htm”. For example, my friend, who personally talked to the late Andrzej Domała (i.e. the Polish UFO abductee to the planet Nea), repeated to me that Neatans boasted to Mr. Domała that they had a starship so huge that if it hung above the Earth’s country of Denmark, then its diameter would cover the whole territory of Denmark. Unfortunately, Mr. Domała probably forgot to convey this important information to me, hence it is NOT included in the text of the Polish treatise [3b] containing his report on the abduction to the planet Nea – see the web page „tekst_3b.htm”. The formation of natural high-pressure (+) and low-pressure (-) weather whirls is described roughly in the caption under „Fig. #K2a” and in item #K2 from my web page named „god_exists.htm”, and also e.g. in subsection H4.2 from volume 4 and in chapter LB from volume 10 from my free monograph [1/5]. In turn the technical formation of destructive tornadoes and hurricanes from the same natural weather whirls is described on my web pages named „tornado.htm”, „hurricane.htm”, and „katrina.htm”. Furthermore, in the Bible whirls formed by „God Drobinas” are described, for example, with the symbolism of „God dancing for people” (i.e. God, whose body and cells – means whose „drobinas”, are whirling e.g. like in a dance). Unfortunately, translators of the Bible usually know better than its authors what behaviour „befits” God – thus they probably omitted or slightly changed some key words from the verses in which these descriptions were contained. Therefore, apart from the reading of church Bible during mass that revealed to me the actual existence of such a verse about dancing God, and the exact wording of which verse immediately after that mass our priest let me have so that I then could interpret it in the abovementioned (7) from item #C12 of my web page named „bible.htm”, so-far I found only one more such well-encrypted description contained in the biblical „Book of Psalms” verse 87:7. It must also be added that even on Earth the whirling counter-matter from weather whirls (vortices) performs many more functions than just controlling the weather. For example, these whirls (vortices) propel and control the spin of the Earth and the phases of the Moon. In turn their slightly larger versions drive and control the circular motion of the Earth around the Sun, the motions of all planets and other space objects, and the behaviour of entire galaxies. In turn, because all these whirls NOT formed into matter nor into any other forms of the physical world, still generate specific kinds of „dynamic inertia” in the universe, no wonder that this inertia represents a significant proportion of invisible „dark” matter and energy noticeable from our physical world and speculatively discussed by astronomers.

In the initial phase of my scientific career, I had the opportunity to create both new programming languages as well as, for example, programs for machine tools numerically controlled by computers. Those my creative activities, amongst others, revealed to me that the software is able to form a completely different type of „time”, e.g. such a „time” in which the heroes of computer games seemingly „live”, and in which actions are taken, amongst others, by computer-controlled machine tools. This different „software time” can be programmed for the ability to reverse it back and to repeat its course, and it can also elapse with a speed completely different from the elapse of other times – e.g. from the elapse that human clocks measure. For example, its own reversible software time is created in computer-controlled machine tools and in today’s computer games – which fact I described a bit more in the publications linked by the keyword obrabiarki (meaning „machine tools” in Polish) from my Polish web page named „skorowidz.htm” (for example I described it in item #C3 from my web page named „immortality.htm” or e.g. in the „introduction” and item #G4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”). After starting to understand this ability of software to create reversible time, I quickly noticed that we humans actually live in such a „reversible software time” and NOT in the „irreversible absolute time of the universe”. This is because I encountered an abundance of empirical evidence which confirms that our life takes place in such a „reversible software time” – as examples of such evidence consider the phenomenon of „deja vu” – see https://www.google.com/search?q=deja+vu , consider the reassurance from verse 33:25-30 from the biblical „Book of Job” stating that every person is being shift back in time two or three times (which verse I described in item #B4.1 from my web page named „immortality.htm”), or consider the events that I experienced personally and that I described in items #D6 and #D6.1 from the web page named „timevehicle.htm”, NOT mentioning that available currently on YouTube are numerous videos that document the existence and occasional disclosure of human-like „time travellers” – for which videos one can search with the English keywords „time traveller”: ttps://www.youtube.com/results?search_query=time+traveller . (Personally, I believe that almost every other person also experiences similarly to me events documenting flashes or relapses in the passage of our „reversible software time”. Only that judging by the behaviour of my wife – who experienced some of these phenomena together with me and whom I always then explained what is happening around us, but who now do NOT want to know or hear about them, so by analogy to her reaction, I logically conclude that almost everyone typically quickly categorises these events as delusions or memory tricks and deliberately ignores them and forgets only because „they did NOT teach us about them in school”.) In turn the recognition of the truth that we people live in „reversible software time”, in the future is able to allow humanity to build „Time Vehicles” which I invented and which allow people to achieve infinitely long life through repetitive transferring them back in time to the years of youth after each reaching the old age. The truth that I discovered that such shifting people back in time and thus infinitively extending their lives is possible, is confirmed by verses 20:1-11 from the biblical „Second Book of Kings”, later additionally confirmed by verses 38:1-8 from the „Book of Isaiah” – the content of which verses I interpreted in items #B4 and #D5 to #D5.2 from my web page named „immortality.htm”. These verses NOT only describe the fate of the shifted back in time and historically documented king of Judea Hezekiah (who because of this retraction of time co-ruled with his father Ahaz for some time), but also confirm the principle of the operation of the simplest Time Vehicles that shift back humans in time by changing the resonance point in their DNA. This principle of operation that I discovered (and the construction of the simplest „Time Vehicles” that I invented) I am describing for a long time in my numerous publications – for example on the abovementioned web page named „immortality.htm”. In fact, after the publication in March 1986 of my first Polish monograph describing the principles of operation of the Magnocrafts’ starships which I invented (see the web page „magnocraft.htm”) – the third generation of which starships will also work as „Time Vehicles”, I sent a copy of that monograph to the Institute of Machine Building Technology at the Wrocław University of Technology along with my application for permission to open in that institute my habilitation thesis, the subject matter of which would include the design and operation of the Magnocraft explained in the content of that monograph (including the propelling devices called Oscillatory Chambers – see the web page „oscillatory_chamber.htm”). Unfortunately, the Scientific Council of this institute did NOT consent to the opening of my habilitation thesis on such subject – which is a pity, because I believe that in the event of obtaining such consent, our civilization would already have working Time Vehicles, which fact I explained in more detail e.g. in items #J1 and #J3 from my web page named „magnocraft.htm”.

Since for a long time I was aware that we humans live in a „reversible software time”, thus after formulating my scientific „Theory of Everything of 1985” I made an attempt to work out how God pre-programmed for our lives the work of such a reversible time. The general manner with the use of which I carried out this research is described in item #J5 from my web page named „petone.htm”. In turn when I identified the empirical evidence which confirmed the correctness of this my research results, the work of the „reversible software time” pre-programmed for us by God I described in item #D3 from my web page named „god_proof_pl.htm” and also in the content of the devoted to explanations of the operation of time and time vehicles my Polish monograph [12] available through the Polish web page „tekst_12.htm”. The research on the manner for which God pre-programmed the operation of the „reversible software time” for us, and also the empirical evidence with which I confirmed subsequent stages of this research, provided me with empirical evidence for the correctness of a whole range of other conclusions that directly resulted from my scientific „Theory of Everything of 1985”. A good example of what these empirical evidence (as well as conclusions and even proofs resulting from it) also confirmed to me, can be the actual existence in the counter-world of the fourth linear dimension (directed in-depth) – which was „cut out” by God from our „physical world” that currently has only three linear dimensions, in order to be able to form from this fourth dimension a stack of very thin „pancakes” (i.e. thin „picture frames” spread along this fourth dimension) that imitate for us the elapsing in fast jumps the „reversible software time” in which we age – which truth I explained in more detail, among others, in item #D3 and in (C) from item #A0 on my web page named „god_proof.htm”. Another example of such empirical evidence is the certainty that people are able to build „perpetual motion” engines and the knowledge of principles of operation of these miraculous devices – which results directly from the existence of perpetual motion (described by the Greeks with the word „chaos” – see https://www.google.com/search?q=Greek+chaos+as+chaotic+movement ) of all particles of counter-matter – and which I explained and confirmed with videos of already built of such perpetual motion engines in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm” and in item #D3 from my web page named „god_proof.htm”.

It is obvious that as I accumulated the before unknown to people truth and knowledge about the nature of our God and the structure and operation of the reality that surrounds us, also increased in me the understanding of the necessity to adapt the principles of human life to the newly learned facts. In this way, starting from the same year 1985, I gradually formulated an increasingly deeply defined new philosophy, which I gave the name totalizm (always written with the letter „z” – see #A5 from the web page „totalizm.htm”) in order to be able to distinguish it clearly from „totalitarianism” which, after my publication of the philosophy of totalizm, suddenly began to be commonly renamed to „totalism” – only that it was typically written with the letter „s” – see https://www.google.com/search?q=totalism . The goal of this newest philosophy of totalizm is to describe new and so far NOT known by people God’s requirements that define how we should act and behave in our everyday lives, as well as to explain more thoroughly and to translate to the terminology used today God’s requirements already written in the Bible. All recommendations gradually developed by this newest philosophy of totalizm I carefully wrote down in my publications. The most important examples of them, which explain what we should follow in solving our problems of everyday life, include items #A2.1 to #A2.11 from the web page named „totalizm.htm” and items #C4.2 to #C4.7 from the web page named „morals.htm”. The philosophy of totalizm with the use of various types of evidence also constantly emphasizes that „everything that is to be done should be done pedantically morally”, and that in every research done on people the moral level of individuals subjected to this research should be taken into account as the most important variable, because in the case of not taking this level into account, a huge error is intentionally introduced into the received results – see #B3 from the web page „portfolio.htm”. The results of my research indicate also the dangers of various forms of immorality, e.g. falling into life passivity which God punishes by sending so-called „compulsory passivity” – see item #N2 from the web page „pajak_re_2017.htm”. (It is a pity that I am NOT able to research and establish the reasons for the appearance of the „illness of the soul” called the „foreign accent syndrome” described in item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”, because for sure learning about these reasons would indicate the way of treating this illness of the soul – similarly as learning consequences of the deficiency of „moral energy” described in item #C6 from the web page named „nirvana.htm”, postulates the method of treating another illness of the soul called „depression”.) Independently from the philosophy of totalizm, numerous my publications also reveal how to use in their lives the fact of learning a large number of previously unknown methods of action used by God to educate people and to manage our destinies. For example, in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm” and in (2) from item #B1.1 as well as in item #B2 from another web page named „antichrist.htm” I am explaining (and linking to further descriptions of it) the method called the „principle of reversals” which God uses to educate people. In turn in item #E1 from my web page named „smart_tvs.htm” I am explaining what results from the fact that our God is NOT a single personality, but the „superior group intellect” about which the Bible openly states that it consists of as many as three main persons (i.e. God the Father, the Holy Spirit, and the Son of God), while in a coded manner the same Bible additionally confirms the discovery of my „Theory of Everything of 1985” that e.g. only God the Father in fact is the sum of countless intelligent living beings, the attributes which English Bibles usually describe under the group name „The Ancient of Days”, while my „Theory of Everything of 1985” explains under the names of male and female „God Drobinas” (already described above). On the basis of many previously learned premises, I am also increasingly more certain that each person, each living creature, each of the so-called „group intellects” from our physical world, and each of the physical objects, has assigned to itself one such „God Drobina” (by Christianity acknowledged under the name of „Guardian Angel”) – in the memory of which drobina is stored his/her soul, means his/her self-awareness, personality, self-learned programs, programs of life and fate, execution mechanisms of karma, long-term memory archives of his/her soul documenting the entire course of his/her life, etc., etc. This certainty has already inspired me to research from this angle and to publish simultaneously on a new totaliztic web page named „2020life.htm” my findings, conclusions and evidence for the results of this research which gradually form a new „Theory of Life of 2020” – the formulation of which I managed to significantly advanced and even found for it fundamental confirmations of the above-mentioned „three witnesses”. In turn, because according to this „Theory of Life of 2020” each „God Drobina”, which is the carrier of the soul of any of the creatures or any existing group intellects, is characterized by personality traits that are individual for it and different from those present in other God Drobinas, hence also characters, attributes and habits of each of the creatures or group intellects, the soul of which a given God Drobina contains, must also differ from the characters, attributes and habits of other creatures of a given species or other similar group intellects. In other words, the results of my research (still in progress) reported on the abovementioned web page „2020life.htm” begin to clearly suggest that: „our personalities and individual features are a repetition of the individual features of God Drobina, which is the host for our soul and at the same time plays the role in Christianity described by the concept of our Guardian Angel” – what at the same time means that the biblical concept of „Angel” in the terminology used today should be understood and translated as embodied „God Drobina” or embodied „drobina of counter-matter”.

At this point, I must admit that at first I was very surprised, „why?” for all my scientific discoveries, formal proofs (e.g. the proof that irrefutably and scientifically confirms that God exists), technical inventions, breakthrough theories, etc., which I created in my busy life, I was constantly mocked, fired from work, persecuted, insulted, and my publications and papers at scientific conferences by other scientists who make the so-called „peer reviews” have typically been rejected and prevented from being published. The answer „why?” revealed itself when I started to develop my „nirvana political system” – the idea of developing and implementing of which on Earth was inspired by my professorship in tropical Borneo, due to the miraculous phenomenon of happiness of my earned nirvana which I experienced over there in person, and which lasted for around 9 months. The goal of this „nirvana political system” is as fast as possible elimination of „money” from Earth and all evil that money causes. After all, money is already used for thousands of years as a tool for „forcing” (extortion) of work from people, and as a means that allows people to be „exploited”. It also exaggerates selfishness and greed, because money changes almost every work into „work for one’s own benefit” instead of into the „work for good of other people” – as it does the „nirvana political system”. This is because those who administer money use them just in the function of a „extortionist of labour”, a tool of „exploitation” and a „weapon” that allows them to suppress all rebellions and dissatisfaction of the masses that they enslave. In the „nirvana political system”, the elimination of money boils down to replacing the current „motivating with money” by „motivating” by the intelligent so-called „moral energy”. This moral energy causes in people the appearance and lasting of the miraculous phenomenon of the happiness of earned nirvana – while about this nirvana it is NOT difficult to prove empirically that for the prolongation of the pleasure of experiencing it absolutely everyone will be ready to undertake voluntarily any kind of hard physical work. So practically this phenomenon of the miraculous nirvana allows the to-date „forcing” of work from people motivated by „money” or „fear”, in the future to be replaced by the voluntary performance of physical productive so-called „moral work” which by God’s programs is rewarded with this intelligent „moral energy” – keeping in oneself the accumulation of which energy on the level of around 1200 [hps] causes the appearance of the happiness of earned nirvana that can be maintained for any long duration. In the result, the „nirvana political system” indicates how the to-date highly unfair distribution of money by frequently significantly corrupted people who have it, in the future can be replaced with the extremely fair generation of this „moral energy” by God’s programs. In turn the generation of this moral energy with the performance of physical „moral work” will cause in people the appearance and continuing duration of the phenomenon of unspeakably intense happiness of nirvana. But because the happiness of nirvana is impossible to be replaced with anything else, it will attractively reward the effort of voluntary physical „moral work” which by producing consumer goods will simultaneously generate moral energy – as I briefly explained everything about it, among others, in item #C7 from my web page named „nirvana.htm” and in the „introduction” and in item #E1 from the web page named „smart_tvs.htm”. As a result, my „nirvana political system” indicates how the to-date injustices, social inequalities, harms, persecution, extortion, exploitation, keeping in poverty or fear and ignorance, official lying, fighting, wars, destroying nature, turning away from God, etc., replace with the future truth, volunteerism, absolute justice, equality and universal happiness of all people, etc. So this answer „why?” revealed itself, because the development of the „nirvana political system” clearly showed that in order to forever be able to force people to work with money and fear and in order to be able to exploit them indefinitely and, if necessary, to tame them with the „weapon” of money, the „elites” that rule us must block the progress of knowledge and prevent introducing any changes – as this is explained in item #E1 from my web page named „smart_tvs.htm”. Somehow they are NOT aware of the warning contained in the previously mentioned biblical „parable of the talents” or in the famous statement of Jesus conveying that: „It is easier for a camel to go through a needle’s eye than for a rich man to enter the kingdom of heaven” (Matthew 19:24, Mark 10: 25, Luke 18:25). On the other hand, everything that I created in my life rapidly increases the level of human knowledge and brings with it the potential to cause revolutionary changes on Earth. So every member of „elites” (or participant of social classes that the elites „buy” with money to help them in fighting and in suppressing labourers) who proverbially „looks for what they live from” and who intuitively or secretly know the actual level of his/her knowledge, role in society, unwillingness to follow changes, own habit of avoiding physical work, etc., immediately senses the threat that his/her position and principles of leading a life are threatened by my creative discoveries and establishing the truth. So in order to be able to stay comfortably in his stagnant style of conservative life, he/she strenuously and as soon as he/she can: blocks, attacks and fight out everything that is contributed by the results of my research – personally adding his/her contribution to turning people away from God, destroying human progress and escalating evil inflicted onto others and on nature.

http://pajak.org.nz/14/14_jf01.jpg
Fig. #I2a: Here is a being from a stellar civilization – participants of which actively try to help tormented humanity. (In order to see this being – click on the link to its illustration provided above. Notice that the drawing of this small humanoid is also shown and described in more detail on several other my web pages – e.g. on „Fig. #3” from my web page named „telepathy.htm”.) I am sure that the stellar civilization which this being represents has already implemented the „nirvana political system” designed by God, which I mentioned, among others, in post #330E above. This certainty gives me a subtle expression of experiencing the „happiness of nirvana” which Daniela Giordano’s painting talent allows to capture and express on the face of this being – although the graphical capturing of this happiness of experiencing nirvana is extremely difficult to accomplish and only people with exceptional talent (like Daniela Giordano) are able to do so. Because I personally experienced nirvana for around 9 months, I am able to clearly recognize this subtle emanation of nirvana happiness emitted from the face of this being. It was this being from the stars that transmitted the gift of its stellar civilization to humanity. This gift was the recipe for building a „telepathic pyramid” which enables telepathic conversations at interstellar distances. To receive this gift on behalf of humanity, the stellar civilization chose the famous Italian film actress, Miss of Italy and book writer, Ms Daniela Giordano – as it is described in item #E1 from my web page named „telepathy.htm”. Unfortunately, apart from Ms. Giordano and myself (the author of this post #330E), no-one later started the construction of this telepathic pyramid in a manner consistent with the guidelines received from this being – although descriptions of guidelines on how to build it for decades are already available on the Internet – see e.g. „chapter C” in monograph [7/2] disseminated by my web page named „text_7_2.htm”. Not starting the building of this telepathic pyramid by virtually anyone who has the required conditions, confirms the induced by universal pursuit of „money” the complete disappearance from our civilization of the true efforts to „pursue knowledge” and it illustrates the successes of elites that exploit humanity in blocking almost all searches for truth, new knowledge, actual progress, as well as in hindering the introduction by humanity of any changes that would improve human lives. In turn, both of us, who undertook this construction, unfortunately did NOT have the required research equipment or development funds to successfully build an effective „telepathyser” which would communicate humanity with star civilizations. The prototype of the „telepathic pyramid” built by Ms. Giordano, the reader can see, among others, below on „Fig. #I2b” and also on „Fig. 2” from our joint treatise [7] (see the web page „7_text.htm”), while my prototype of this pyramid – among others on „Fig. #2” from my web page named „telepathy.htm”, on „Fig. K1” from volume 9 of my monograph [1/5], and on about half an hour long YouTube film entitled „Dr Jan Pajak portfolio” – see https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 .)

In 2015, the installation called LIGO described in item #E1.1 of the abovementioned web page named „telepathy.htm” was constructed, the principle of operation of which probably NOT by the so-called „coincidence” largely coincided with the principle of operation of the „telepathic pyramid” explained to us by the being shown here. Unfortunately, the builders of LIGO atheistically claimed (contrary to the truth – which fact the research on the „telepathic pyramid” seems to strongly suggest), that the signals that this installation intercepted were supposed „gravitational waves” and NOT „telepathic waves”. No wonder then, that by ignoring and distorting the truth, in their efforts to build LIGO they did not receive neither support nor new knowledge from the intelligence which is behind the gift of the „telepathic pyramid” and which for sure with its „telepathic telescopes” carefully watches and analyzes everything that happens on Earth. Thus also the LIGO project did not end up with the construction by our civilization of a device for telepathic communication with civilizations that already implemented the nirvana political system designed by God, including the civilization represented by the being shown here.

It is worth adding here, that many premises suggest that our planet for thousands of years is secretly occupied by another parasitic civilization, participants of which are unable to earn the happiness of nirvana because they act contrary to God’s commandments. Therefore, this civilization that occupies us does NOT allow physically approach our planet by any civilization that have already implemented the „nirvana political system” designed by God. (On YouTube one can even find situations filmed in space, which seem to illustrate that starships NOT belonging to the civilization that occupy us are being fired on by someone from the Earth. Examples of such situations, when the secretly occupying us and persecuting parasitic civilisation probably fires from the Earth at the starships of friendly towards us totaliztic civilizations which have already implemented the „nirvana political system” and are coming with the intention of trying to help us, may document e.g. the English-language videos: 1:40-minute-long entitled „UFO? Mysterious Beam of Light Shoots Past Space Station | Generation Tech” at the address https://www.youtube.com/watch?v=w1x3W1rolTQ ; 2:51-minute-long entitled „looks like a ufo in space being shot at” at the address https://www.youtube.com/watch?v=lFQkUP80LxM ; 2:03-minute-long entitled „UFO shot at in space” at the address https://www.youtube.com/watch?v=A2pFc4ZGbeo .) This secretly occupying us parasitic civilization which has been exploiting us for thousands of years and which keeps humanity in ignorance, slavery, animal instincts, anti-human behaviours, dependence on access to the „money” managed by it, corruption, etc., is described briefly in item #A3.4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and from (C) to (C”) of item #J4 from my other web page named „hurricane.htm”.

http://pajak.org.nz/cr/1995_05_03_emilio_daniela_jan_sicily.jpg
Fig. #I2b: Here is the prototype of the „telepathic pyramid” constructed by Ms. Daniela Giordano and held by her in the manner demonstrated by the being from the above „Fig. #I2a” who gave the humanity guidelines on how to build this telepathic device for communicating at interstellar distances. The photo was taken on 1995/5/3 in Palermo, Sicily. It shows Emilio (Daniela’s husband standing on her right side), Mrs. Daniela Giordano holding her prototype of the „telepathic pyramid”, and Jan Pajak (the author of this post #330E – i.e. the person in a „khaki” shirt).

In December 2020, Ms. Daniela Giordano ( https://www.youtube.com/results?search_query=Daniela+Giordano ) gave a 48-minute English-language interview presenting results of her research on cases of historical documenting of UFO starships in religious images and art. Since 2020/12/21, this interview is available for free on YouTube – see at https://www.youtube.com/watch?v=vNSxraWDs7Y . Unfortunately, as it always happens in matters of UFOs and all other truths, some power as much as it can technically interferes so that both the listening to as well as viewing this interview does NOT happen without the need to overcome various problems.

Copyrights © 2021 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #330E summarises how three independent „witnesses” unanimously confirm exactly the same truths about God, the universe, and time. It is an adaptation of the content of item #I2 from my English web page named „pajak_jan_uk.htm” (update of 2020/12/27, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_jan_uk.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/pajak_jan_uk.htm
http://gravity.ezyro.com/pajak_jan_uk.htm
http://nirwana.hstn.me/pajak_jan_uk.htm
http://drobina.rf.gd/pajak_jan_uk.htm
http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm , it is enough if in that address the name of the web page „pajak_jan_uk.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „immortality_pl.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality_pl.htm in the address box of an internet explorer.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #330E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print”)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print”, also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Almost all of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Other posts which extend and complement this post #330E in confirming new truths about God, the universe and the work of time:

294E, 2018/2/25 – 4th liner dimension of counter-world (#D3 of „god_proof.htm”)
273E, 2016/7/1 – infinitive size of counter-world (#D4 of „dipolar_gravity.htm”)
325E and #326E, 2020/8/1 – God Drobinas (#K1 and #K2 of „god_exists.htm”)
329E, 2020/12/1 – rejection of knowledge by priests (#E1(M) of „smart_tvs.htm”)
311E, 2019/6/25 – role of word-spells (#J4.5 of „propulsion.htm”)
308E, 2019/3/25 – God the living program (#A0 of „god_proof.htm”)
230E, 2013/3/1 – how works our reversible time (#C3 of „immortality.htm”)
324E, 2020/7/1 – working perpetual motion (#B3 of „fe_cell.htm”)
263E, 2015/9/25 – punishment of compulsory passivity (#N2 of „pajak_re_2017.htm”)
310E, 2019/5/25 – illnesses of soul (#F11 of „soul_proof.htm”)
328E, 2020/11/1 – Nirvana Political System (#C7 of „nirvana.htm”)
268E, 2016/3/1 – intergallactic telepathic communication (#E1.1 of „telepathy.htm”)
322E, 2020/5/7 – parasitic civilisation that occupies us (#J4 of „hurricane.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#330: Podsumujmy najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu i otaczającej nas rzeczywistości stworzonej przez Boga, które jako poszerzenia i uzupełnienia prawd od dawna już nam znaych z Biblii i z ustaleń różnych religii, zostały naukowo ujawnione dopiero moją „Teorią Wszystkiego z 1985 roku” poczym na bazie mojej filozofii totalizmu wyjaśnione dla poziomu dzisiejszej terminologii i wiedzy

2021/01/01

Motto: „Jeśli znamy jakąś prawdę i mamy poprawną wiedzę o działaniu związków przyczynowo-skutkowych, wówczas nawet zachowania piłki ping-pongowej wiodą nas do prawdy o Bogu, budowie i działaniu wszechświata, nawracalnego czasu, itp.” (Podsumowanie zasady z użyciem jakiej moja naukowa „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” zwana także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” poustalała nowe prawdy i fakty na temat składowych, działania i cech Boga, wszechświata, czasu, itp.)

330: Podsumujmy najważniejsze z nowoodkrytych prawd o Bogu i otaczającej nas rzeczywistości stworzonej przez Boga, które jako poszerzenia i uzupełnienia prawd od dawna już nam znaych z Biblii i z ustaleń różnych religii, zostały naukowo ujawnione dopiero moją „Teorią Wszystkiego z 1985 roku” poczym na bazie mojej filozofii totalizmu wyjaśnione dla poziomu dzisiejszej terminologii i wiedzy

W niniejszym wpisie #330 do blogów totalizmu postaram się wskazać i wyjaśnić czytelnikowi te z wyników swych badań, jakie ujawniają nam nieznane wcześniej ludzkości prawdy na temat naszego Boga i metod jakie Bóg używa dla edukowania i zarządzania każdego z nas oraz całej ludzkości, a także na temat stworzonej (zaprogramowanej) przez Boga budowie i działaniu naszego świata fizycznego i czasu. Chociaż bowiem potwierdzenia owych prawd już od około dwóch tysięcy lat są inteligentnie wszyfrowane w treść Biblii w sposób jaki uniemożliwiał ich wykrycie i wykorzystanie przez niedowiarków, leniwców, nieuków i głupców, aby jednak zrozumieć i opisać co prawdy te stwierdzają najpierw trzeba było naukowo i niezależnie od Biblii je poodkrywać i sformułować, a dopiero potem ich treść wpisana także w treść Biblii dawała się odnaleźć i poprawnie zrozumieć. Dzięki aż tak inteligentnemu wkodowaniu tych prawd w treść Biblii, a także dzięki istnieniu obszernego materiału dowodowego jaki wskazuję w swych publikacjach a jaki empirycznie utwierdza poprawność tych prawd, pewność poprawności ich stwierdzeń nagle otrzymała aż trzy zupełnie od siebie niezależne potwierdzenia (tj. otrzymała aż trzech niezależnych od siebie „świadków”). Pierwszym zaś z tych potwierdzeń („świadków”) jest inteligentnie i subtelnie wkodowane w treść Biblii stwierdzenia tych prawd. Drugim z tych potwierdzeń („świadków”) są nowoodkryte dopiero dzięki mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”) dzisiejsze naukowe stwierdzenia tych samych co Biblia prawd. Trzecim zaś z tych potwierdzeń („świadków”) jest empiryczny materiał dowodowy wskazywany i zinterpretowany w moich publikacjach – który także potwierdza pewność poprawności dokładnie tych samych prawd. Istnienie zaś aż trzech zupełnie niezależnych od siebie „świadków”, każdy z których potwierdza dokładnie tę samą prawdę, zgodnie z bibilijnymi wersetami: 19:15 z „Księgi Powtórzonego Prawa (Deuteronomy)”, 18:16 z „Ewangelii Św. Mateusza” i 13:1 z „Drugiego Listu do Koryntian” – które to wersety zintepretowane są szerzej w punkcie #C5 mojej strony internetowej o nazwie „biblia.htm”, faktycznie oznacza iż na mocy i treści tej prawdy można z absolutną pewnością polegać. Ponadto istnienie owych aż trzech niezależnych świadków potwierdzających te same prawdy dostarcza też nam absolutnej pewności, że zarówno treść Biblii, jak i opisane w moich publikacjach ustalenia wynikające z naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” nawzajem potwierdzają prawdę swych treści, a stąd nadają status naukowego pewnika wszystkiemu co wynika z ich stwierdzeń i co potwierdzają wszyscy owi trzej „świadkowie”. Dlatego kiedy w treści niniejszego wpisu #330 będę poniżej opisywał poszczególne z owych niepoznanych wcześniej przez ludzi i naukowo poodkrywanych dopiero dzięki mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” prawd o Bogu, wszechświecie, nawracalnym czasie w jakim żyjemy, itp., po każdym takim opisie zawsze wskażę (dodam) też wiersety Biblii w jakich potwierdzenie niezachwianej poprawności tej prawdy zostało też zakodowane w Biblii (tak jak tutaj dodając tam też link lub słowa kluczowe do mojej publikacji w jakiej zinterpretowałem te wersety Biblii oraz wskazywałem empiryczny materiał dowodowy który prawdę tę potwierdzał – jeśli NIE był on oczywisty).

Przy okazji przytoczonych w tym wpisie #330 wyjaśnień tych nieznanych wcześniej ludzkości prawd, postaram się też udokumentować jak znajomość dowolnej prawdy plus poprawna wiedza o działaniu związków przyczynowo-skutkowych, pozwalają stopniowo odkrywać i rozumieć także niemal całą resztę prawdy o Bogu, wszechświecie, nawracalnym czasie w jakim my ludzie się starzejemy, itp. Wyjaśnienia te przeprowadzę na przykładzie logicznego użycia metod i ustaleń mojej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji”). Mianowicie, w swym przykładzie wyjdę od powszechnie znanej empirycznej prawdy o zachowaniach piłki ping-pongowej wstawionej w strumień wody wytryskującej z fontanny, którą zaprogramowane przez Boga prawa natury utrzymują w owym strumieniu wody wytryskującej z fontanny. Następnie, używając powszechnie znaną poprawną (empiryczną) wiedzę oraz znane związki przyczynowo-skutkowe wykażę, że owa piłka wiedzie nas do wyjaśnienia także prawdy o Bogu, budowie wszechświata, nawracalności ludzkiego czasu, itp. W trakcie swych wyjaśnień będę wskazywał referencje (linki) do innych swych publikacji lub stron, na jakich czytelnik (jeśli zechce) może poszerzyć swą wiedzę na dany temat bowiem wyjaśnienia są tam rozwinięte i szerzej zaprezentowane niż w niniejszym podsumowaniu oraz udokumentowane sprawdzalnym materiałem dowodowym (gro tych wyjaśnień i opisów potwierdzeń w Biblii wywodzi się z moich stron internetowych „dipolar_gravity_pl.htm” i „biblia.htm”, oraz z tomów 1, 4 do 8 i 12 mojej monografii [1/5]). Powodem dla którego udostępniam opisywane tu wyjaśnienia jest ujawnianie czytelnikowi iż w naszym świecie obowiązuje moralna zasada, że kiedy poznamy dowolną prawdę i mamy wymaganą wiedzę, wówczas prawda ta i poznane przez nas poprawnie związki przyczynowo-skutkowe zawiodą nas do poznania lub potwierdzania innych jeszcze nieznanych nam lub niepotwierdzonych przez nikogo prawd – stąd wynika wniosek: „poszukujmy prawdy i wiedzy, a z czasem poznamy całą prawdę o każdym pytaniu jakie nas nurtuje”. Odnotujmy jednak, że wychodząc z nieprawdy (kłamstwa) i ze znajomości niepoprawnej (kłamliwej) wiedzy, nigdy NIE zdołamy dotrzeć do poznania prawdy! Oto owe wyjaśnienia:

Na lekcjach fizyki i elektroniki nas nauczają, że istnieją dwa odmienne rodzaje pól siłowych, tj. monopolarne i dipolarne. Przykładem źródła sił wywodzących się z pola monopolarnego jest np. „Puszka Vidiego” (patrz https://www.google.pl/search?q=Puszka+Vidiego ) uginana zmianami ciśnienia atmosferycznego. Kiedyś puszka ta była używana do napędzania zegarów, które działając jak słynne silniki „perpetuum mobile” pracowały wiecznie bez potrzeby ich nakręcania – np. rozważ tzw. „Beverly Clock” (patrz https://www.google.co.nz/search?q=Beverly+Clock ) o jakim wspominam w punkcie #B3 swej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm” poświęconej wyjaśnieniu działania już zbudowanych urządzeń „perpetuum mobile”. Natomiast przykładem źródła sił wywodzących się z pola dipolarnego jest strumień wody wytryskującej z fontanny – ciekawostką której jest, że formuje ona szeroko opisywane zjawisko „ciśnienia dynamicznego” jakie skierowane jest „wgłębnie” (tj. w kierunku czwartego liniowego wymiaru z czterowymiarowego i rozmiarami nieskończonego przeciw-świata w zawartości jakiego nasz trzywymiarowy świat fizyczny został stworzony) a stąd jakie to ciśnienie dynamiczne utrzymuje w tym strumieniu wody zawis włożonej w niego np. piłki ping-pongowej i jakie poznane zostało już relatywnie dokładnie przez dyscyplinę hydrodynamiki (np. patrz tzw. „Efekt Magnusa”).

Na przekór istnienia tych dwóch odmiennych rodzajów pól, stara „oficjalna nauka ateistyczna” jaka nadal zazdrośnie strzeże swój lukratywny monopol na edukację i na badania, bez dokonania jakiegokolwiek sprawdzenia przyjęła i do dziś kłamliwie wszystkim wmawia, że pole grawitacyjne jest polem monopolarnym formującym działania analogiczne do działań np. „Puszki Vidiego” – chociaż jest oczywistym, iż cechy grawitacji są wielopoziomowo niezgodne z cechami znanych pół monopolarnych. W rezultacie, owa oficjalna nauka już od wieków okłamuje ludzkość tym twierdzeniem. Na szczęście w 1985 roku ja odkryłem, że faktycznie pole grawitacyjne spełnia wszelkie cechy pola dipolarnego, będąc czterowymiarową analogią do działania strumienia wody wytryskującej z fontanny w naszym zaledwie trzywymiarowym „świecie fizycznym”. Przykładowo, pole grawitacyjne także formuje owo skierowane „wgłębnie” dynamiczne ciśnienie jakie utrzymuje piłkę ping-pongową w strumieniu wody wytryskującej z fontanny i jakie formuje siłę nośną na wypukłościach skrzydeł dzisiejszych samolotów, zaś jakie w przypadku grawitacji jest znane pod nazwą siły powszechnego ciążenia dośrodkowego. Owo moje przełomowe odkrycie z 1985 roku, że pole grawitacyjne jest „polem dipolarnym” (a NIE monopolarnym jak kłamliwie wmawia nam to oficjalna nauka ateistyczna) potem stopniowo doprowadziło mnie do sformułowania i opublikowania swej najważniejszej teori naukowej, którą początkowo nazwałem „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – zaś o której już wkrótce po tym się przekonałem iż odpowiada ona na wszelkie możliwe pytania. Stąd już w parę miesięcy po jej opublikowaniu do nazwy tej teorii zacząłem dodawać klaryfikujące wyjaśnienie jakie jednocześnie reprezentuje jej drugą nazwą brzmiącą „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (patrz https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego+1985 ) – co szerzej opisałem w podrozdziale H2 z tomu 4 swej monografii [1/5] (udostępnianej stroną „tekst_1_5.htm”).

Moje odkrycie, że pole grawitacyjne jest polem dipolarnym wiedzie do natychmiastowego wniosku iż pole to oraz czynnik je formujący muszą posiadać aż dwa bieguny, tj. „wlot” (In) oraz „wylot” (Out) – tak jak dzieje się to z wszystkimi polami dipolarnymi (np. z polem magnetycznym, z polem powietrza cyrkulowanego przez wentylator, z polem wody przelewanej przez pompę, itp.). W naszym „świecie fizycznym” w jakim my żyjemy musi znajdować się biegun „wlotowy” (In) grawitacji. Ponieważ jednak grawitacja zawsze ma koncentryczną konfigurację o działaniu skierowanym „wgłębnie” (tj. zgodnym z kierunkim czwartego „wgłębnego” wymiaru liniowego wszechświata), stąd biegun „wylotowy” (Out) grawitacji musi znikać z naszego „świata fizycznego” o tylko trzech wymiarach liniowych i wyłaniać się w zupełnie innym rozmiarowo nieskonczonym świecie posiadającym już cztery wymiary liniowe – który to świat ja nazywam „przeciw-światem”. Odnotuj przy tym iż wyjaśnienia z punktu #D3 oraz z (C) w punkcie #A0 z mojej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm” dokumentują, że wychodząc z empirycznej wiedzy o zasadach perspektywy i obrazowania trzywymiarowej rzeczywistości naszego świata fizycznego na dwuwymiarowych fotografiach oraz używając potem dedukcji logicznych i łańcuchów przyczynowo-skutkowych, daje się poprawnie ustalić, że w naszym trzywymiarowym świecie fizycznym czwarty wymiar liniowy czterowymiarowego i rozmiarowo oraz czasowo nieskończonego przeciw-świata zlokalizowany jest w obszarze skierowanym właśnie „wgłębnie”. Ponadto, ja odkryłem też już pierwszy niepodważalny empiryczny materiał dowodowy jaki ujawnia i potwierdza niekończoność rozmiarów i czasu trwania wszechświata, a jaki opisałem w punkcie #D4 swej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Z kolei tę samą prawdę, że przeciw-świat (w którym zamieszkuje Bóg) ma nieskończone rozmiary, Biblia potwierdza w wersetach 3:24-5 z „Księgi Barucha” – jakie zacytowałem i zinterpretowałem w (5) z punktu #C12 z mojej strony o nazwie „biblia.htm”.

Nasza znajomość pól dipolarnych ujawnia dość istotną ich cechę. Mianowicie, przestrzenie przy obu ich biegunach zawsze cechują się zupełnie odwrotnymi właściwościami i prawami. Jeśli więc odnieść to do pola grawitacyjnego wówczas natychmiast się rzuca nam w oczy, że w naszym „świecie fizycznym” z wlotowego (In) bieguna pola grawitacyjnego wszystko ma cechy i jest rządzone prawami jakie są odwrotne od cech i praw obowiązujących w owym „przeciw-świecie” z wylotowego (Out) bieguna pola grawitacyjnego. Nasza znajomość zaś tej prawdy pozwala łatwo wydedukować logicznie jakie podstawowe prawa i cechy obowiązują w „przeciw-świecie”. Te zaś szerzej wyjaśniłem w podrozdziale H2 z tomu 4 mojej monografii [1/5]. Dla przykładu, skoro w naszym „świecie fizycznym” panują np.: grawitacyjne przyciąganie, inercja i tarcie; w owym „przeciw-świecie” panować musi wzajemne odpychanie, odwrotność inercji (czyli „bezważkość”) i odwrotność tarcia (czyli „samo-mobilność”). To dlatego np. najmniejsze składowe (tj. „drobiny”) bezważkiej substancji zapełniającej całą objętość owego „przeciw-świata” – jaką to substancję ja początkowo nazwałem „przeciw-materia”, będą w nieustającym wzajemnym ruchu beztarciowym – który to wieczysty ruch owych „drobin przeciw-materii” starożytni Grecy nazywali słowem „chaos” – patrz https://www.google.pl/search?q=chaos+Grecja . (Odpowiednik greckiego „chaosu” szczegółowo opisywała też przedchrześcijańska religia nowozelandzkich Maorysów wierzących w nadrzędnego Boga „Io” – patrz https://www.google.co.nz/search?q=Io+Maori+God .) Z kolei skoro „materia” jaka panuje w naszym „świecie fizycznym” jest „głupia”, owa przeciw-materia z przeciw-świata w swym stanie naturalnym musi wykazywać się „inteligencją” podobną do pasywnej inteligencji „hardware” z dzisiejszych komputerów. Istnienie więc czterowymiarowego i nieskończenie wielkiego odrębnego przeciw-świata całego zapełnionego hardwarowo inteligentną „przeciw-materią” formuje gigantyczny intelekt, który my ludzie znamy pod nazwą „Bóg”. Nic więc dziwnego iż o najmniejszych podstawowych składowych przeciw-materii (tj. o jej „drobinach”), w 2020 roku odkryłem – poczym opublikowałem w punktach #K1 i #K2 swej strony o nazwie „god_istnieje.htm”, swe ustalenie o przełomowym znaczeniu dla naszego poznawania Boga, mianowicie ustalenie, że inteligentne „drobiny przeciw-materii” faktycznie są jednocześnie „Drobinami Boga”. Utwierdza więc nas ono, że podobnie jak na ciała nas ludzi składa się mnogość pojedyńczych „komórek”, również na „Ciało Boga” składa się niezliczona liczba „Drobin Boga”. Ponadto, okazało się również, iż istnieją zarówno męskie jak i żeńskie Drobiny Boga – które wykazują się odmiennymi cechami i zachowaniami. Ponadto wygląd obojga z tych drobin, zgodnie z przekazem jaki Mojżesz otrzymał od Boga i jaki został pisemnie udokumentowany w jednej z ksiąg Kabały zwanej „Sefer ha-Zohar”, przypomina sobą wygląd ciała mężczyzny i ciała kobiety. Prawdę zaś o istnieniu najmniejszych składowych „Ciała Boga” (tj. o istnieniu „Drobin Boga”) jakie swym wyglądem są bardzo podobne do wyglądu ciał mężczyzny i kobiety, subtelnie potwierdza werset 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju” stwierdzający – cytuję ów 1:27 z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”. (Tamto moje odkrycie podobnych do ciał mężczyny i kobiety wyglądów oraz cech męskich i żeńskich „Drobin Boga” potwierdza też empiryczny materiał dowodowy jaki opisuję i wyjaśniam dokładniej we w/w punktach #K1 i #K2 swej strony o nazwie „god_istnieje.htm”.) Wielka więc szkoda, że dzisiejsi kapłani uparcie „odrzucają wiedzę”, konformistycznie tym odrzucaniem kolaborując ze sprzecznymi do kanonów ich religi, a stąd w widoczny dla nich sposób kłamliwych, stwierdzeń „oficjalnej nauki ateistycznej” – na przekór iż o wysokiej szkodliwości i o następstwach tego odrzucania wiedzy przez kapłanów ostrzega ich Biblia w wersetach 4:4-9 z „Księgi Ozeasza”, zaś niektóre co bardziej szkodliwe dla ludzkości konsekwencje tego odrzucania wiedzy ja staram się wyjaśniać m.in. w (M) z punktu #E1 swej strony „smart_tv.htm”. Warto więc tu też przypomnieć kapłanom tzw. „Przypowieść o talentach” z wersetów 25:14–30 w bibilijnej „Ew. św. Mateusza” – którą opisałem w punkcie #I1 na stronie o nazwie „pajak_jan.htm”, a która ostrzega, że ci co otrzymali od Boga „talenty” jednak je „pozakopywali” (zamiast użyć), będą za to surowo ukarani. Gdyby bowiem zamiast odrzucania, kapłani śledzili i promowali opisywaną tu wiedzę, wówczas poznanie przez ludzi doskonale udokumentowanego i potwierdzanego obszernym empirycznym materiałem dowodowym mojego ustalenia o podobnym do ciał mężczyzny i kobiety wyglądzie oraz działaniu „Drobin Boga” przekonałoby wielu ludzi głodnych prawdy o naszym Bogu do odchodzenia od ateizmu wyniszczającego dzisiejszą ludzkość.

Powinienem tu wyjaśnić też czytelnikowi dlaczego dla nowoodkrywanych przez siebie zupełnie nowych zjawisk i obiektów związanych z Bogiem, ja wprowadzam nowe pozytywne nazwy, np. „Drobina Boga”, zamiast używać negatywne nazwy wdrażane przez „oficjalną naukę ateistyczną” – takie jak np. nazwę „cząstka boga” – patrz https://www.google.pl/search?q=cz%C4%85stka+boga . Mi głównie chodzi bowiem o zapobieganie programowania negatywnej przyszłości poprzez wypowiadanie nazw nasiąkniętych nagatywnymi uczuciami. Wszakże zarówno Biblia (np. w wersecie 1:14 z „Ew. w/g św. Jana”), jaki i moje odkrycia dotyczące programowania przeciw-materii użyciem słów które stały się „zaklęciami” ponieważ zakumulowały one w sobie określony ładunek uczuciowy (które to swe odkrycia roli „słów-zaklęć” opisałem np. w punkcie #J4.5 strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”), jednoznacznie i zgodnie potwierdzają prawdę przez staropolski folklor ludowy wyrażoną np. przysłowiem „czym skorupka nasiąknie …”, zaś przez folklor np. Gruzji poetycznie sformułowanym powiedzeniem oznaczającym „życzenia wypowiadane na głos zawsze się spełniają”. (Także faktyczne życie potwierdza, że np. żona, która tylko straszy męża „ja się z tobą rozwiodę” faktycznie ląduje potem jako rozwódka, zaś np. mężczyzna słyszany jak powtarza „jesteś wyrzucony” – po angielsku „you are fired” wkrótce słyszy te słowa adresowane do niego.) Aby więc unikać ateistycznego i antyboskiego programowania przyszłości poprzez używanie w swych odkryciach nasiąkniętego negatywnymi wobec Boga uczuciami słownictwa dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej”, odkryte przez siebie „Drobiny Boga” we wszystkich językach w jakich cokolwiek na ich temat publikuję (np. patrz punkty #K1 i #K2 z moich polsko-, angielsko- i niemiecko-języcznych stron: „god_istnieje.htm”, „god_exists.htm” i „gott_existiert.htm”) nazywam polskim słowem „drobina” w naszym języku typowo znaczącym „coś malutkiego za to bardzo kochanego”. Jestem bowiem pewny, że ta nazwa będzie pozytywnie programowała przyszłe losy omawianej tu wiedzy.

W czasach kiedy niezależnie od wykładania i pracy naukowej na Politechnice Wrocławskiej byłem też dodatkowo zatrudniony na pól etatu najpierw jako doradca naukowy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym fabryki komputerów „Mera ELwro” z Wrocławia, zaś potem jako konsultant naukowy w cetrum programowania obrabiarek sterowanych numeryczne z fabryki ciężarówek i autobusów „Jelcz”, bardzo dogłębnie i dokładnie poznałem składowe i działanie ludzkich komputerów, wraz z ich software i urządzeniami peryferyjnymi. Tamta zaś wiedza o komputerowym harware i software, w 1985 roku zaowocowała natychmiastowym zrozumieniem, iż składowe i działanie naszych komputerów jest właśnie ludzkim powtórzeniem na mniejszą skalę budowy i działania wszechświata w jakim żyjemy a jaki zapełniony jest hardwarowo inteligentną przeciw-materią (czyli „Drobinami Boga”) oraz softwarowo inteligentnym, samoświadomym i twórczym Bogiem („Duchem Świętym”) – z kombinacji jakich to obu składowych Bóg potem stworzył nasz świat fizyczny i wszystko co w nim zawarte jakie są odpowiednikami peryferiów komputerowych. Dzięki temu zrozumieniu szybko się przekonałem, stopniowo poodkrywałem, zaś dla pewności później poznajdowałem też najróżniejszy materiał dowodowy jaki to potwierdza, że: (I) przeciw-materia (a ściślej „Drobiny Boga” jakie chrześcijaństwo nazywa „Bogiem Ojcem” a Biblia nazywa też np. „Przedwiecznym”) jest pierwowzorem dla działania harware z naszych dzisiejszych komputerów; (II) zawarty w pamięci owej przeciw-materii samo-świadomy program jaki w niej się wyewoluował a jaki chrześcijaństwo nazywa „Duchem Świętym” jest pierwowzorem dla software z dzisiejszych komputerów; (III) zaś my ludzie i wszystko co zostało stworzone w naszym świecie fizycznym to pierwowzory dla „urządzeń peryferyjnych” jakie każdy dzisiejszy komputer musi posiadać aby móc poprawnie wypełniać swe funkcje. Te zaś odkrycia stopniowo prowadziły mnie do poznania całego szeregu nieznanych wcześniej składowych prawdy oraz do odkryć naukowych i ustaleń, jakie znacząco zaawansowują ludzką znajomość Boga i otaczającej nas rzeczywistości. Przykładowo, odkrycia te uświadomiły mi moim zdaniem najważniejszą składową wiedzy pomagającej zrozumieć prawdę o naszym Bogu, poczym wskazały też jak starożytne wyrażenia używane w Biblii do opisu Boga powinno się tłumaczyć na dzisiaj używaną terminologię, mianowicie uświadomiły mi iż myśląca, samoświadoma i twórcza składowa Boga zwana „Duch Święty” faktycznie jest „żyjącym programem” zawartym w pamięci przeciw-materii – definicję którego to żyjącego programu przytoczyłem w punkcie #A0 strony „god_proof_pl.htm”. W Biblii fakt iż Bóg jest programem dyskretnie potwierdza werset 1:1 z „Ewangelii w/g św. Jana” – co zinterpetowałem szerzej m.in. w (A) z w/w punktu #A0 strony „god_proof_pl.htm”. Ponieważ zaś każde życie to rodzaj samouczącego się mechanizmu jaki zawsze działa na zasadzie „pompy” formującej sobą najróżniejsze rodzaje „pól dipolarnych”, wielkością jaką Bóg, a ściślej Duch Święty, symbolicznie „przepompowuje” jest wiedza (tj. „przepompowywanie” to odpowiada naszemu „żywieniu się”, czyli „zjadaniu” – o czym krótko wspominałem w punkcie #I1 strony „pajak_jan.htm”), zaś tym co powstaje w wyniku tego przepompowywania są nieustające udoskonalenia wszechświata jakie przyrost pamiętanej i używanej wiedzy wywołuje. Niestety, we wszechświecie jaki NIE podlegałby nieustającym udoskonaleniom i transformacjom zaindukowanym już poznaną i używaną wiedzą, NIE miałoby miejsca generowanie następnej nowej wiedzy jaką nasz Bóg mógłby się żywić. Stąd aby dodać do budowy i działania wszechświata coś co nieustająco będzie przyspieszało transformowanie się wszechświata, generując tym nową wiedzę, Bóg stworzył cały nasz „świat fizyczny” oraz nas ludzi. Więcej informacji na temat żywienia się wiedzą przez Boga podaje punkt #I6 na mojej stronie „mozajski.htm”, podpis pod „Tab. #J1b” z innej mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, oraz bardzo krótko też punkt #I1 na stronie „pajak_jan.htm”. Wartu tutaj też podkreślić, że ci co celowo blokują wiedzę lub uniemożliwiają „przysparzanie wiedzy”, popełniają grzech blokowania dostępu Boga do odpowiednika naszego „chleba powszedniego”, czyli symbolicznie łamią nakaz „głodnego nakarmij” – tymczasem po wersecie „Mateusz 25:35” Biblia klarownie wyjaśnia co czeka popełniających ten rodzaj grzechu. Także włączenie do Biblii całej obszernej „Księgi Mądrości” poświadcza jak dużą wagę Bóg przykłada do „przysparzania wiedzy”. Natomiast wymogi i warunki jakie Bóg stworzył aby nieustające generowanie nowej wiedzy miało miejsce na Ziemi opisałem w punktach #B3, #B2 i #B1 ze swej strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Warto tu też odnotować, że generowanie nowej wiedzy nigdy się NIE skończy. Kiedy bowiem zbliżał się będzie czas gdy elity zaczną twierdzić, że poznaliśmy już całą istniejącą wiedzę (tak jak już twierdzą dzisiejsi „luminarze” i decydenci monopolu „oficjalnej nauki ateistycznej” blokujący innym oraz zarzucający przez samych siebie poznawanie nowej wiedzy), wysoce inteligentny i twórczy Bóg zawsze zadziała na jakiś nowy sposób lub stworzy i wdroży jakieś nowe sytuacje i możliwości, które spowodują iż ludzie NIE będą mieli innego wyjścia niż podjąć nowy wysiłek „przysparzania wiedzy” – tak jak zaczęło się to już dziać na Ziemi od początku 2020 roku. Odmienne przykłady podejmowania przez Boga takich nowych działań lub formowania nowych sytuacji opisuję w punkcie #A1 swej strony „evolution_pl.htm”. Oczywiście, stworzenie świata fizycznego i ludzi spowodowało także iż Bóg potrzebował zająć się też ich zarządzaniem. Efektem zaś tego było wypracowanie przez Boga wielu standardowych programów i metod działania, jakie ja staram się poznawać i opisywać zainteresowanym – np. patrz punkt #J5 na stronie „petone_pl.htm”. Najważniejsze z dotychczas niepoznanych jeszcze przez większość ludzi takich programów i metod krótko wspomnę pod koniec niniejszego wpisu #330.

Natychmiast po tym, jak prosty logiczny łańcuch przyczynowo-skutkowy wynikający ze sformułowania mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” doprowadził mnie w powyżej opisany sposób do potwierdzenia istnienia Boga i wskazał iż „ciałem” Boga faktycznie są owe bezważkie, wiecznie ruchliwe i hardwarowo inteligentne „drobiny przeciw-materii” (tj. „Drobiny Boga”), podjąłem analizy logiczne w celu ustalenia jak Bóg stworzył materię składającą się na nasz świat fizyczny, zaś z owej materii stworzył m.in. człowieka. Problem polegał na tym, że jedynym fizykalnym budulcem jakim Bóg dysponował i tylko z jakiego mogł stworzyć nasz świat fizyczny i ludzi, jest przeciw-materia. Tymczasem owa przeciw-materia jest bezważka (pozbawiona inercji) i beztarciowa, a ponadto wiecznie ruchliwa. Z kolei materia z naszego świata fizycznego ma masę (czyli inercję) i formuje tarcie, a stąd preferuje bezruch (tj. jest stacjonarna). Na szczęście zrozumienia zasad tego stworzenia obdarzonej masą i bezruchowej materii z bezważkiej i wiecznie ruchliwej przeciw-materii dostarczyły mi znane z naszego świata cechy tzw. „wirów”. W przeciw-świecie Bóg jest bowiem w stanie zaprogramować takie poruszanie się „Drobin Boga” aby formowały one trwałe „wiry” o kształtach „donut” – w których idywidualne drobiny przeciw-materii obiegają po kolistych obwodach zamkniętych, zaś prostopadła do trajektorii ich obiegów oś ich wirowania też uformowana jest w pętlę tworzącą obwód koliście zamknięty. Fakt iż Bóg tworzy takie „wiry” przeciw-materii (czyli zawirowuje własne ciało) jest potwierdzany w wersecie 3:17 z bibilijnej „Księgi Sofoniasza”, oryginał kórego to wersetu opisuje jak Bóg „tańczył” (tj. wirował) z radości (niestety niektóre Biblie pomijają to kluczowe słowo) – zaś oryginalną treść którego to wersetu 3:17 powtarzam i interpretuję w (7) z punktu #C12 swej strony „biblia.htm”. Chociaż bowiem przeciw-materia tworząca owe wiry jest bezważka (tj. pozbawiona inercji) trwałość torów obiegu przeciw-materii w takich wirach musi wytwarzać dynamiczną formę inercji podobną do inercji trzymanego w ręku i silnie zakręconego koła rowerowego – próba przeorientowania którego w naszych rękach przychodzi nam aż tak „ciężko” iż musimy użyć sporej siły. W analogiczny sposób koliście uformowany wir przeciw-materii też formuje podobną „dynamiczną inercję”, czyli to co generuje „masę” widocznej materii z naszego świata fizycznego oraz niewidzialną dla nas „masę” takich wirów jakie istnieją w przeciw-świecie jednak z jakich NIE formowane są żadne elementy naszego „świata fizycznego” (tj. te „wiry” też generujące „inercję” – o następstwach istnienia jakich dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna” już wie, jednak z powodu upartego odrzucania mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” NIE potrafi ich poprawnie wyjaśnić, stąd nazywa je pojęciem „ciemnej materii” – po angielsku „dark matter”: patrz https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia ). W ten sposób wydedukowałem, że Bóg poskładał razem po dwa takie „wiry” przeciw-materii, które będąc formowane przez dwa przeciwstawne rodzaje drobin przeciw-materii (tj. jeden przez męskie, a drugi przez żeńskie „Drobiny Boga” czyli drobiny przeciw-materii), po złożeniu ich razem będą one formowały wzajemnie siłowo zbalansowane „cząstki elementarne”. Z kolei odpowiednie poskładanie razem kilku takich cząstek elementarnych uformuje atomy. Z atomów formowane są melekuły, pierwiastki, związki chemiczne, tkanki, ciała, itp. Wniosek jaki natychmiast wysunął się więc z tej zasady tworzenia naszego świat fizycznego i wszystkiego co w nim zawarte, to że: ogromnym nonsensem, nieprawdą, zaś po już ponad 35 latach upowszechniania mojej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” – także niemal kryminalnym oszukiwaniem i okłamywaniem całej ludzkości jest to co o wszechświecie ignorancko nam wmawia monopolistyczna „oficjalna nauka ateistyczna” postępująca jakby najważniejszym celem jej istnienia było zaprzeczanie wszystkiemu co jest prawdą i co Bóg chce abyśmy wiedzieli. Wszakże wniosek ten stwierdza że: ani „cząstki elementarne” wcale NIE są najbardziej podstawowym „budulcem materii” – bowiem takim budulcem są „Drobiny Boga”, ani też „materia” wcale NIE jest pierwotną i jedyną substancją wszechświata – bowiem taką pierwotną substancją wszechświata jest niewidzialna dla ludzi, nieważka i beztarciowa przeciw-materia złożona z podobnych do wyglądu człowieka „Drobin Boga” (co dodatkowo potwierdza też werset 11:3 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków” zacytowany i naukowo dokładniej wyjaśniony w (5) z punktu #C12 w/w strony „biblia.htm”). Z pojemności informatycznej drobin przeciw-materii później też wydedukowałem, iż wielkość jednej drobiny przeciw-materii (tj. „Drobiny Boga”) ma się tak do wielkości najmniejszej cząstki elementarnej, jak w przybliżeniu wielkość cząstki elementarnej ma się do wielkości całej naszej galaktyki.

W poprzednim paragrafie wspomniałem „wiry przeciw-materii” jakie też istnieją w przeciw-świecie, jednak z jakich NIE formowane są żadne elementy naszego „świata fizycznego” (tj. te „wiry” jakie generują „dynamiczną inercję”, stąd następstwa istnienia jakich dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna” nazywa pojęciami „ciemna materia” oraz „ciemna energia” – np. patrz https://www.google.pl/search?q=ciemna+materia lub https://www.google.pl/search?q=ciemna+energia ). Ponieważ aby NIE zakłócać toku wyjaśnień NIE wskazałem powyżej ich przykładów, uczynię to tutaj. I tak najpowszechniej już znanymi przykładami takich wirów są wyżowe (+) i niżowe (-) wiry pogodowe formowane naturalnie przez męskie (+) i żeńskie (-) zawirowania „Drobin Boga”, wirowanie jakich to drobin w atmosferze ziemskiej porywa za sobą częsteczki powietrza formując z nich pokazywane nam w telewizji w ramach prognoz pogody odpowiadające im obszary wyżowe (+) lub niżowe (-), w których wieją wiatry cyrkulujące zgodnie z ich kierunkami wirowania, czyli na północnej półkuli Ziemi cyrkulujące odpowiednio zgodnie (+) lub przeciwstawnie (-) do ruchu wskazówek zegara. Warto tu dodać, że te naturalne wiry przeciw-materii mogą być wychwytywane przez pędniki olbrzymich gwiazdolotów działających na zasadach moich Magnokraftów (tyle że na Ziemi operujących w trybie tzw. „telekinetycznego migotania” co ukrywa je przed dostrzeżeniem ludzkimi oczami), technicznie formując z nich niszczycielskie zjawiska huraganów i tornad – tak jak wyjaśniłem to szerzej w podpisie pod „Fot. #G1” i w punktach #G1 oraz #J4 ze swej strony internetowej o nazwie „hurricane_pl.htm”. Przykładowo mój przyjaciel, który osobiście rozmawiał z Panem Andrzejem Domała (tj. polskim uprowadzonym przez UFO na planetę Nea) powtórzył mi, że Neatańczycy chwalili się Panu Domale iż posiadają gwiazdolot aż tak ogromny, że gdyby zawisnął on ponad ziemskim państwem Dania, wówczas jego średnica przykryłaby cały obszar Danii. Niestety, Pan Domała widać zapomniał przekazać mi tę istotną informację, stąd NIE jest ona włączona do treści traktatu [3b] zawierającego jego raport z uprowadzenia na planetę Nea – patrz „tekst_3b.htm”. Formowanie naturalnych wyżowych (+) i niżowych (-) wirów pogodowych opisałem zgrubnie w podpisie pod „Fot. #K2a” i w punkcie #K2 ze swej strony o nazwie „god_istnieje.htm”, a także np. w podrozdziale H4.2 z tomu 4 i w rozdziale LB z tomu 10 z mojej gratisowej monografii [1/5] upowszechnianej stroną „tekst_1_5.htm”. Natomiast techniczne formowanie niszczycielskich tornad i huraganów z tychże naturalnych wirów pogodowych opisałem na swych stronach „tornado_pl.htm”, „hurricane_pl.htm”, oraz „katrina_pl.htm”. Z kolei w Biblii wiry formowane przez „Drobiny Boga” są opisywane np. symbolizmem „Boga tańczącego dla ludzi” (tj. Boga, ciało i komórki czyli drobiny którego wirują np. jakby w tańcu). Niestety, tłumaczący Biblię zwykle wiedzą lepiej niż jej autorzy czy „tańczenie” jest zachowaniem jakie „przystoi” Bogu – stąd widać pomijali lub nieco pozmieniali oni niektóre kluczowe słowa z wersetów w jakich opisy te były zawarte. Dlatego oprócz wersetu o tak tańczącym Bogu – treść którego przez przypadek usłyszałem przeczytaną z mszalnej Biblii i który po pozwoleniu mi go skopiować przez księdza zinterpretowałem we w/w (7) z punktu #C12 swej strony o nazwie „biblia.htm”, narazie znalazłem tylko jeszcze jeden taki dobrze zaszyfrowany opis zawarty w bibilijnej „Księdze Psalmów” werset 87:7. Trzeba tu też dodać, że nawet na Ziemi taka wirująca jak w tańcu przeciw-materia z wirów pogodowych wypełnia znacznie więcej funkcji niż jedynie sterowanie pogodą. Przykładowo, wiry te napędzają i kontrolują wirowanie Ziemi i fazy Księżyca. Z kolei ich nieco większe rozmiarowo wersje napędzają i sterują ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca, ruchy wszystkich planet i innych obiektów kosmicznych, oraz zachowania całych galaktyk. Ponieważ zaś wszystkie te wiry NIE uformowane w materię ani w żadne formy świata fizycznego ciągle wytwarzają we wszechświecie swoiste rodzaje „dynamicznej inercji”, nic dziwnego iż ta ich inercja reprezentuje sobą znaczną proporcję niewidzialnej jakby „ciemnej” materii i energii odnotowywalnej z naszego świata fizycznego i spekulatywnie dyskutowanej przez astronomów.

W początkowej fazie swej kariery naukowej miałem okazję tworzyć zarówno nowe języki programowania, jak i np. programować obrabiarki numerycznie sterowane przez komputery. Tamte moje twórcze działania między innymi ujawniły mi, że softwarowo jest się w stanie formować zupełnie odmienny softwarowy rodzaj „czasu”, np. taki „czas” w jakim pozornie „żyją” bohaterowie gier komputerowych oraz następują działania m.in. obrabiarek sterowanych komputerami. Ten odmienny „czas softwarowy” można zaprogramować dla zdolności do jego nawracania i do powtarzania jego przebiegów oraz może on też upływać z szybkością zupełnie odmienną od upływu innych czasów – np. od tego, upływ jakiego mierzą ludzkie zegary. Przykładowo, swój własny czas nawracalny tworzy software w obrabiarkach sterowanych komputerowo oraz w dzisiejszych grach komputerowych – co opisałem nieco szerzej w opracowanich linkowanych hasłem obrabiarki ze swej strony o nazwie „skorowidz.htm” (przykładowo opisałem to w punkcie #C3 swej strony o nazwie „immortality_pl.htm” czy np. we „wstępie” i punkcie #G4 swej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”). Po zrozumieniu tej zdolności software do tworzenia nawracalnego czasu, szybko odnotowałem, że my ludzie faktycznie żyjemy w takim „nawracalnym czasie softwarowym” a NIE w „nienawracanym czasie absolutnym wszechświata”. Także Biblia dyskretnie nas o tym informuje, przykładowo rozważ werset 3:8 z bibilijnego „2 Listu św. Piotra Apostoła” oraz werset 90:4 z bibilijnej „Księgi Psalmów” – które zawierają zakodowane wyjaśnienie iż żyjemy w czasie innym niż czas Boga (tj. w czasie jaki upływa ponad 365 tysięcy razy wolniej od czasu Boga), zaś których zinterpretowanie moimi publikacjami linkuję stroną „skorowidz.htm”, oraz rozważ też upewnienie z wersetu 33:25-30 z bibilijnej „Księgi Hioba” iż każda osoba jest cofana w czasie dwu- lub trzy-krotnie (który to werset zinterpretowałem w punkcie #B4.1 mojej strony „immortality_pl.htm”). Ponadto, osobiście natknąłem się także na całe zatrzęsienie empirycznego materiału dowodowego jaki potwierdza nasze życie w takim „nawracalnym czasie softwarowym” – jako ich przykłady rozważ zjawisko „deja vu” (patrz https://www.google.pl/search?q=zjawisko+deja+vu ), albo rozważ zdarzenia jakich osobiście doświadczyłem a jakie opisałem w punktach #D6 i #D6.1 strony „timevehicle_pl.htm”, NIE wspominając już dostępnych obecnie w YouTube przelicznych filmów jakie dokumentują istnienie i okazyjne ujawnianie się „podróżników w czasie” (patrz https://www.google.pl/search?q=podróżnicy+w+czasie ), które to filmy można wyszukiwać angielskim hasłem „time travellers”. (Osobiście wierzę, że podobnych jak ja zdarzeń dokumentujących przeskoki lub nawroty w upływie naszego „nawracalnego czasu softwarowego” doświadcza także niemal każdy inny z ludzi. Tyle, że osądzając po zachowaniach mojej żony – która niektóre z tych zjawisk doświadczała razem ze mną i której zawsze wówczas tłumaczyłem co wokoło nas się dzieje niemniej obecnie NIE chce o nich ani wiedzieć ani słyszeć, przez więc analogię do jej reakcji logicznie wnioskuję iż niemal każdy typowo potem szybko uznaje te zdarzenia za przywidzenia lub za pomyłki pamięci i celowo wmusza w siebie ich ignorowanie oraz zapomnienie tylko ponieważ „NIE uczyli nas o nich w szkole”.) Tymczasem uznanie prawdy, że my ludzie żyjemy w „nawracalnym czasie softwarowym”, w przyszłości jest w stanie pozwolić ludzkości na zbudowanie wehikułów czasu jakie ja wynalazłem, a jakie umożliwią ludziom osiąganie nieskończenie długiego życia poprzez powtarzalne ich przenoszenie w czasie do lat młodości po każdym osiągnięciu przez nich wieku starczego. Odkrytą przezemnie prawdę, że takie cofanie ludzi w czasie i wydłużanie w ten sposób ich życia jest możliwe, potwierdzają wersety 20:1-11 z bibilijnej „Drugiej Księgi Królewskiej” potem dodatkowo potwierdzone przez wersety 38:1-8 z „Księgi Izajasza” – treść jakich zinterpretowałem w punktach #B4 i #D5 do #D5.2 z mojej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Wersety te NIE tylko opisują losy cofniętego w czasie i historycznie udokumentowanego króla Judei Ezechiasza (który z powodu tego cofnięcia przez jakiś okres współrządził ze swym ojcem Achazem), ale także potwierdzają wynalezioną przezemnie zasadę działania najprostrzych Wehikułów Czasu cofających czas ludzi poprzez zmianę położenia punktu rezonansowego w ludzkim DNA. Odkrytą przez siebie tę zasadę działania i budowę najprostrzych „wehikułów czasu” od dawna opisuję też już w licznych swych opracowaniach – przykładowo na w/w stronie internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Faktycznie to po opublikowaniu w marcu 1986 roku swej pierwszej polskojęzycznej monografii opisującej zasady działania wynalezionych przez siebie Magnokraftów – trzecia generacja których będzie działała właśnie jako „wehikuły czasu”, kopię tamtej monografii wysłałem do Instytutu Budowy Maszyn Politechniki Wrocławskiej wraz ze swym podaniem o pozwolenie mi na otworzenie w owym instytucie przewodu habilitacyjnego którego zakres tematyczny obejmowałby właśnie budowę i działanie Magnokraftów wyjaśnione treścią owej monografii (włącznie z ich urządzeniami napędowymi zwanymi Komory Oscylacyjne – patrz moje strony „magnocraft_pl.htm” i „oscillatory_chamber_pl.htm”). Niestety, Rada Naukowa owego instytutu NIE wyraziła wówczas zgody na otwarcie mojej habilitacji o tej tematyce – a szkoda, bowiem wierzę, iż w przypadku uzyskania takiej zgody do dzisiaj nasza cywilizacja już by posiadała działające wehikuły czasu, co wyjaśniłem dokładniej np. w punktach #J1 i #J3 swej strony internetowej o nazwie „magnocraft_pl.htm”.

Skoro od długiego czasu byłem świadomy iż my ludzie żyjemy w „nawracalnym czasie softwarowym”, po sformułowaniu swej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” podjąłem próby rozpracowania jak Bóg zaprogramował nasze życie w takim właśnie nawracalnym czasie. Generalny sposób z użyciem jakiego dokonałem owego rozpracowania opisałem w punkcie #J5 swej strony „petone_pl.htm”. Kiedy zaś zidentyfikowałem empiryczny materiał dowodowy jaki potwierdzał poprawność tego mojego rozpracowania, działanie „nawracalnego czasu softwarowego” zaprogramowanego dla nas przez Boga opisałem w punkcie #D3 swej strony „god_proof_pl.htm” oraz w treści poświęconej działaniu czasu i wehikułów czasu swej monografii [12] – patrz strona „tekst_12.htm”. Rozpracowanie sposobu na jaki Bóg zaprogramował dla nas działanie „nawracalnego czasu softwarowego” i empiryczny materiał dowodowy jakim potwierdzałem poszczególne etapy tego rozpracowywania dostarczyły mi też empirycznych dowodów na poprawność całego szeregu innych wniosków jakie bezpośrednio wynikały z mojej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”. Dobrym przykładem tego co owe dowody empiryczne także mi potwierdziły, może być faktyczne istnienie w przeciw-świecie czwartego linowego wymiaru (wgłębnego) – jaki przez Boga został „wycięty” z naszego „świata fizycznego” o trzech wymiarach liniowych, aby móc w nim uformować kolejne „naleśniczki” (tj. cieniutkie „klatki obrazowe” rozprzestrzenione w kierunku wgłębym) skokowo upływającego „nawracalnego czasu softwarowego” w jakim my się starzejemy – co wyjaśniam szczegółowiej m.in. w punkcie #D3 oraz w (C) z punktu #A0 na swej stronie internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”. Innym przykładem jest pewność zdolności ludzi do budowania silników „perpetuum mobile” oraz zasada działania tych cudownych urządzeń – co bezpośrednio wynika z istnienia wieczystego ruchu (przez Greków opisywanego słowem „chaos”) wszystkich drobin przeciw-materii – a co wyjaśniłem i potwierdziłem wideami już zbudowanych takich silników w punkcie #B3 swej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm” oraz w owym punkcie #D3 swej strony „god_proof_pl.htm”.

Jest oczywistym, że w miarę gromadzenia nieznanej wcześniej ludziom prawdy i wiedzy na temat natury naszego Boga oraz budowy i działania rzeczywistości jaka nas otacza, narastało we mnie zrozumienie niezbędności dostosowywania zasad ludzkiego życia do nowo poznanych faktów. W ten sposób począwszy od tego samego 1985 roku, stopniowo formułowałem coraz dogłębniej zdefiniowaną nową filozofię, której nadałem nazwę totalizm zawsze pisaną i odmienianą poprzez literę „z” (patrz #A5 ze strony „totalizm_pl.htm”) aby móc wyraźnie ją odróżniać od „totalitarianismu” jaki po moim opublikowaniu filozofii totalizmu nagle nagminnie zaczęto przemianowywać na nazwę „totalism” – tyle że typowo pisaną przez literę „s” (patrz https://www.google.com/search?q=totalism ). Celem tej nowej filozofii totalizmu jest opisywanie nowopoznanych i dotychczas NIE znanych przez ludzi (a także dokładniejsze wyjaśnianie i przetłumaczenia na dzisiaj używaną terminologię tych już pospisywanych w Biblii) wymagań Boga definiujących jak mamy postępować i się zachowywać w naszym codziennym życiu. Wszystkie rekomendacje stopniowo wypracowywane przez tę nową filozofię totalizmu starannie spisywałem w swoich publikacjach. Najważniejsze ich przykłady, jakie wyjaśniają czym powinniśmy się kierować w rozwiązywaniu naszych problemów codziennego życia, zawierają punkty #A2.1 do #A2.11 ze strony o nazwie „totalizm_pl.htm” oraz punkty #C4.2 do #C4.7 ze strony o nazwie „morals_pl.htm”. Filozofia totalizmu z użyciem różnych rodzajów materiału dowodowego nieustająco podkreśla też aby wszystko co się czyni, czynić pedentycznie moralnie oraz aby w każdych badanich ludzi jako najważniejszą ze zmiennych uwzględniać poziom moralny osób poddanych badaniom, bowiem w przypadku nieuwzględnienia tego poziomu celowo wprowadza się ogromny błąd do otrzymanych wyników – patrz #B3 strony „portfolio_pl.htm”. Wyniki moich badań wskazują też niebezpieczeństwa najróżniejszych form niemoralności, np. popadania w życiową pasywność jaką Bóg karze zesłaniem tzw. „przymusowej pasywności” – patrz punkt #N2 strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”. (Szkoda, że NIE mam możności przebadania i ustalenia powodów pojawiania się „choroby duszy” zwanej „syndrom zagranicznego akcentu” opisywanej w punkcie #F11 mojej strony „soul_proof_pl.htm”, bowiem z pewnością poznanie tych powodów wskazywałoby sposób leczenie tej choroby duszy – podobnie jak poznanie następstw opisanego w punkcie #C6 strony „nirvana_pl.htm” niedoboru „energii moralnej” postuluje sposób leczenia innej choroby duszy zwanej „depresja”.) Niezależnie od filozofii totalizmu, liczne moje publikacje ujawniają też jak wykorzystywać w swym życiu fakt poznawania sporej liczby nieznanych wcześniej metod działania używanych przez Boga do edukowania ludzi i do zarządzania naszymi losami. Przykładowo, w punkcie #F3 swej strony o nazwie „wszewilki.htm” oraz w (2) z punktu #B1.1 i w punkcie #B2 innej swej strony o nazwie „antichrist_pl.htm” wyjaśniam (i linkuję do dalszych jej opisów) metodę zwaną „zasada odwrotności” jaką Bóg używa do edukowania ludzi. Z kolei w punkcie #E1 swej strony „smart_tv.htm” wyjaśniam co wynika z faktu iż nasz Bóg wcale NIE jest pojedyńczą osobowością, a „nadrzędnym intelektem grupowym” o jakim Biblia otwarcie stwierdza, że składają się na niego aż trzy zasadnicze osoby (tj. Bóg Ojciec, Duch Święty, oraz Syn Boży), natomiast w sposób zakodowany ta sama Biblia dodatkowo potwierdza odkrycie mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” iż np. tylko Bóg Ojciec faktycznie jest sumą niezliczonej liczby inteligentnych żywych istnień cechy jakich „Biblia Tysiąclecia” opisuje pod grupową nazwą „Przedwieczny”, zaś moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” wyjaśnia pod nazwami męskich i żeńskich „Drobin Boga” (już opisanych powyżej). Na bazie wielu dotychczas poznanych przesłanek jestem też coraz pewniejszym, że każdy z ludzi, każde ze stworzeń żyjących, każdy z tzw. „intelektów grupowych” naszego świata fizycznego, oraz każdy z obiektów fizycznych, ma przyporządkowaną do siebie jedną taką „Drobinę Boga” (przez chrześcijaństwo uznawaną pod nazywą „Anioł Stróż”) – w pamięci której to drobiny przechowywana jest jego dusza, czyli jego samoświadomość, osobowość, samouczące się programy, programy życia i losu, mechanizmy wykonawcze karmy, archiwa pamięciowe jego duszy dokumentujące cały przebieg jego życia, itd. itp. Pewność ta już mnie zainspirowała abym badał pod tym kątem oraz jednocześnie publikował na nowej totaliztycznej stronie o nazwie „2020zycie.htm” swe ustalenia, wnioski i materiał dowodowy dla wyników tych badań jakie stopniowo układają się w nową „Teorię Życia z 2020 roku” – formułowanie której zdołałem znacząco zaawansować i nawet już znalazłem dla niej fundamentalne potwierdzenia w/w „trzech świadków”. Ponieważ zaś zgodnie z ową „Teorią Życia z 2020 roku” każda „Drobina Boga”, która jest nośnikiem duszy jakiejkolwiek z istot lub któregokolwiek z istniejących intelektów grupowych charakteryzuje się indywidualnymi dla niej i odmiennymi od obecnych w innych Drobinach Boga cechami osobowościowymi, stąd również charaktery, cechy i nawyki każdej z istot lub intelektów grupowych, duszę jakiego dana drobina w sobie zawiera, też muszą się różnić od charakterów, cech i nawyków innych istot danego gatunku lub innych podobnych intelektów grupowych. Innymi slowy, wyniki moich badań (nadal w toku) raportowanych w/w stroną „2020zycie.htm” zaczynają wyraźnie sugerować, że: „nasze osobowości i indywidualne cechy są powtórzeniem cech indywidualnych Drobiny Boga, która jest siedliskiem dla naszej duszy i równocześnie pełni funkcję w chrześcijaństwie opisywaną przez koncept naszego Anioła Stróża” – co jednocześnie oznacza, że bibilijne pojęcie „Anioł” w dzisiaj używanej terminologii należy rozumieć i tłumaczyć jako ucieleśniona „Drobina Boga” albo jako ucieleśniona „drobina przeciw-materii”.

W tym miejscu muszę się przyznać, że początkowo bardzo mnie dziwiło, „dlaczego?” za wszystkie swe odkrycia naukowe, formalne dowody (np. naukowo niepodważalnie potwierdzające, że Bóg istnieje), wynalazki techniczne, przełomowe teorie, itp., jakie w swym pracowitym życiu stworzyłem, nieustająco byłem wyszydzany, wyrzucany z pracy, prześladowany, obrzucany obelgami, zaś moje publikacje i referaty na naukowe konferencje przez innych naukowców dokonujących tzw. „peer reviews” (tj. naukowych recenzji) były standardowo odrzucane i powstrzymywane przed opublikowaniem. Odpowiedź „dlaczego” sama jednak się ujawniła kiedy przystąpiłem do rozpracowywania swego „ustroju nirwany” – ideę wypracowania i wdrożenia jakiego na Ziemi zainspirowało u mnie podczas profesury na tropikalnym Borneo osobiście tam doświadczane cudowne zjawisko szczęśliwości zapracowanej nirwany u mnie nieustająco trwającej przez aż około 9 miesięcy. Celem tego „ustroju nirwany” jest tak szybkie jak to możliwe wyeliminowanie na Ziemi „pieniędzy” i wszelkiego zła jakie pieniądze powodują. Wszakże pieniądze już przez tysiąclecia są używane jako narzędzie „wymuszania” pracy od ludzi oraz w roli środka umożliwiającego „eksploatowanie” ludzi. Ponadto wyolbrzymiają one egoizm i chciwość ludzi, ponieważ pieniądze niemal każdą pracę zamieniają w „pracę dla własnych korzyści” zamiast w „pracę dla dobra bliźnich” – tak jak ją czyni „ustrój nirwany”. Ci bowiem co zarządzają pieniędzmi używają ich właśnie w funkcji „wymuszacza pracy”, narzędzia „eksploatacji” oraz „oręża” pozwalającego im na poskramianie wszelkich buntów i niezadowolenia zniewalanych przez siebie mas ludzkich. W ustroju nirwany wyeliminowanie pieniędzy sprowadzi się do zastąpienia obecnego „motywowania pieniędzmi” przez „motywowanie” inteligentną tzw. „energią moralną”. Owa energia moralna powoduje bowiem u ludzi pojawianie się i trwanie cudownego zjawiska szczęśliwości zapracowanej nirwany – o tej zaś nirwanie NIE trudno jest empirycznie udowodnić iż dla przedłużenia przyjemności jej przeżywania absolutnie każdy będzie gotowy podjąć się ochotniczego wykonywania dowolnie ciężkiej pracy fizycznej. Praktycznie więc owo zjawisko cudownej nirwany pozwala aby dotychczasowe „wymuszanie” pracy od ludzi motywowane właśnie za pomocą „pieniędzy” lub „strachu”, w przyszłości zastąpić ochotniczym wykonywaniem produktywnej tzw. „pracy moralnej” jaka przez programy Boga jest wynagradzana właśnie ową inteligentną „energią moralną” – utrzymywanie w sobie nagromadzenia której to energii na poziomie wynoszącym około 1200 [gfh] powoduje z kolei pojawianie się i dowolnie długie trwanie szczęśliwości zapracowanej nirwany. W rezultacie więc „ustrój nirwany” wskazuje jak dotychczasowe wysoce niesprawiedliwe rozdzielanie pieniędzy przez często znacząco skorumpowanych ludzi jacy nimi dysponują, w przyszłości daje się zastąpić niesłychanie sprawiedliwym generowaniem przez programy Boga owej „energii moralnej”. Z kolei generowanie owej energii moralnej wykonywaniem fizycznej „pracy moralnej” spowoduje u ludzi pojawianie się i nieprzerwane trwanie zjawiska niewypowiedzianie intensywnej szczęśliwości nirwany. Ponieważ zaś szczęśliwość nirwany jest niemożliwa do zastąpienia czymkolwiek innym, sowicie będzie ona wynagradzała ów trud ochotniczego wykonywania fizycznej „pracy moralnej” jaka produkując dobra konsumpcyjne jednocześnie będzie generowała energię moralną – tak jak skrótowo wszystko to wyjaśniłem to m.in. w punkcie #C7 swej strony internetowej o nazwie „nirvana.htm” oraz we „wstępie” i w punkcie #E1 ze strony o nazwie „smart_tv.htm”. W rezultacie mój „ustrój nirwany” wskazuje jak dotychczasowe niesprawiedliwości, nierówności społeczne, krzywdy, prześladowania, wymuszanie, eksploatowanie, utrzymywanie w biedzie, strachu i ciemnocie, oficjalne okłamywanie, walki, wojny, wyniszczanie natury, odwracanie się od Boga, itp., zastąpić przyszłą prawdą, ochotniczością, absolutną sprawiedliwością, równością i powszechnym szczęściem wszystkich ludzi, itp. Owa więc odpowiedź „dlaczego” sama się ujawniła, ponieważ rozpracowywanie „ustroju nirwany” klarownie wykazało, że aby móc w nieskończoność zmuszać ludzi do pracy za pomocą pieniędzy i strachu oraz aby nadal w nieskończoność móc ich eksploatować a w razie potrzeby i poskramiać „orężem” pieniądza, rządzące nami „elity” muszą blokować postęp wiedzy i uniemożliwiać wprowadzanie jakichkolwiek zmian – tak jak wyjaśniam to w punkcie #E1 swej strony o nazwie „smart_tv.htm”. Jakoś widać NIE dociera do ich świadomości ostrzeżnie zawarte we wzmiankowanej wcześniej bibilijnej „przypowieści o talentach” albo w słynnym stwierdzeniu Jezusa, że: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25). Tymczasem wszystko co ja w swym życiu stworzyłem raptownie zwiększa poziom ludzkiej wiedzy oraz wnosi sobą potencjał powodowania rewolucyjnych zmian na Ziemi. Każdy więc członek „elit” (lub uczestnik klas społecznych jakie elity „kupują” sobie do pomocy za pomocą pieniędzy) który przysłowiowo „patrzy za tym z czego żyje” oraz intuicyjnie lub w skrytości ducha zna faktyczny poziom swej wiedzy, rolę w społeczeństwie, niechęć do nadążania za zmianami, własny nawyk unikania pracy fizycznej, itp., natychmiast wyczuwa więc zagrożenie jakie jego pozycji i zasadom prowadzenia życia stwarzają moje twórcze odkrycia i ustalenia prawdy. Aby więc wygodnicko móc trwać w swym zastałym stylu koserwatywnego życia, usilnie i jak tylko potrafi blokuje, atakuje i zwalcza on wszystko co wnoszą sobą wyniki moich badań – osobiście dodając tym swój wkład do odwracania się ludzi od Boga, wyniszczania postępu ludzkości oraz do eskalowania zła wyrządzanego bliźnim i naturze.

http://pajak.org.nz/14/14_jf01.jpg
Rys. #I2a: Oto istota z gwiezdnej cywilizacji – uczestnicy której aktywnie starają się pomagać umęczonej ludzkości. (Aby zobaczyć tę istotę – kliknij na podany powyżej link do jej ilustracji. Odnotuj, że rysunek tej istoty jest też pokazany i dokładniej opisany na kilku innych moich stronach – np. na „Fot. #3” z mojej strony internetowej o nazwie „telepathy_pl.htm”.) Ja jestem pewien, że gwiezdna cywilizacja jaką istota ta reprezentuje już wdrożyła u siebie zaprojektowany przez Boga „ustrój nirwany”, o którym wspominam m.in. we wpisie #330 powyżej. Mi pewność tą daje subtelny wyraz przeżywania „szczęśliwości nirwany” jaki telent malarski Danieli Giordano pozwolił uchwycić i wyrazić na twarzy tej istoty – chociaż graficzne odzwierciedlenie owej szczęśliwości przeżywania nirwany jest ogromnie trudne do zaprezentowania i tylko osoby o wyjątkowym talencie (jak Daniela Giordano) są w stanie to uczynić. Ponieważ ja osobiście przeżywałem nirwanę przez około 9 miesięcy, jestem w stanie wyraźnie rozpoznać tę subtelną emanację szczęśliwości nirwany bijącą z twarzy owej istoty. To właśnie owa istota z gwiazd transmitowała dar swej gwiezdnej cywilizacji dla ludzkości. Darem tym był przepis zbudowania „piramidy telepatycznej” jaka realizuje telepatyczne transmisje na międzygwiezdne odległości. Do otrzymania tego daru w imieniu ludzkości gwiezdna cywilizacja wybrała sławną włoską aktorkę filmową i Miss Italy, Panią Danielę Giordano – tak jak opisałem to w punkcie #E1 swej strony „telepathy_pl.htm”. Niestety, poza Panią Giordano oraz mną (autorem niniejszego wpisu #330) nikt potem NIE podjął budowy owej piramidy w sposób zgodny z wytycznymi otrzymanymi od owej istoty – chociaż opisy wytycznych jak ją zbudować od dziesiątków już lat są dostępne w internecie – patrz np. „rozdział C” w monografii [7/2] upowszechnianej przez moją stronę internetową o nazwie „tekst_7_2.htm”. Nie podejmowanie budowy tej piramidy przez praktycznie nikogo kto ma wymagane warunki, potwierdza więc indukowany powszechną pogonią za „pieniędzmi” i opisywany we wpisie #330 powyżej całkowity zanik w naszej cywilizacji faktycznych wysiłków „przysparzania wiedzy”, a także ilustruje sukcesy eksploatujących ludzkość elit w blokowaniu poszukiwań prawdy, nowej wiedzy, faktycznego postępu i w utrudnianiu wprowadzania przez ludzkość jakichkolwiek udoskonalających ją zmian. Oboje zaś z nas dwojga, którzy budowę tę podjęliśmy, niestety NIE dysponowaliśmy wymaganym sprzętem badawczym ani funduszami rozwojowymi aby doprowadzić do sukcesu zbudowania efektywnie działającego „telepatyzera” jaki komunikowałby ludzkość z gwiezdnymi cywilizacjami. Prototyp „piramidy telepatycznej” zbudowanej przez Panią Giordano czytelnik może sobie oglądnąć między innymi poniżej na „Fot. #I2b” a także na „Rys. 2” z naszego wspólnego traktatu [7] upowszechnianego stroną „7_tekst.htm”, zaś mój prototyp tej piramidy – między inymi na „Fot. #2” z mojej strony internetowej o nazwie „telepathy_pl.htm”, na „Rys. K1” z tomu 9 mojej monografii [1/5], oraz na około półgodzinnym filmie z YouTube o tytule „Dr Jan Pająk portfolio” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM .)

W 2015 roku wprawdzie zbudowano instalację zwaną LIGO opisaną w punkcie #E1.1 wyżej wymienionej strony „telepathy_pl.htm”, zasada działania jakiej prawdopodobnie wcale NIE przez tzw. „przypadek” w dużym stopniu pokrywała się zasadą działania „piramidy telepatycznej” opisanej nam przez pokazywaną tu istotę. Niestety, budowniczowie LIGO ateistycznie twierdzili (wbrew prawdzie – co badania nad „piramidą telepatyczną” zdają się silnie sugerować), że sygnały jakie instalacja ta przechwyciła były rzekomymi „falami grawitacyjnymi” a NIE „falami telepatycznymi”. Nic więc dziwnego, że ignorując i wypaczajac prawdę, w swych wysiłkach budowania LIGO nie otrzymali ani wsparcia ani nowej wiedzy od inteligencji jaka stoi za darem „piramidy telepatycznej” i jaka z całą pewnością swymi „telepatycznymi teleskopami” uważnie obserwuje i analizuje wszystko co tylko dzieje się na Ziemi. Stąd również projekt LIGO nie zakończył się uzyskaniem przez naszą cywilizację urządzenia do telepatycznego komunikowania się z cywilizacjami jakie już powdrażały u siebie zaprojektowany przez Boga ustrój nirwany, w tym z cywilizacją jaką reprezentowała pokazywana tu istota.

Warto tu dodać, że sporo przesłanek sugeruje iż nasza planeta od tysiącleci jest skrycie okupowana przez inną pasożytniczą cywilizację, uczestnicy której NIE są w stanie zapracować na szczęśliwość nirwany ponieważ postępują oni przeciwstawnie do nakazów Boga. Dlatego ta okupująca nas cywilizacja NIE pozwala fizycznie zbliżyć się do Ziemi cywilizacjom jakie już wdrożyły u siebie zaprojektowany przez Boga „ustrój nirwany”. (W YouTube znaleźć można nawet sytuacje sfilmowane w kosmosie jakie zdają się illustrować iż gwiazdoloty NIE należące do okupującej nas cywilizacji są przez kogoś ostrzeliwane z Ziemi. Po przykłady takich sytuacji, kiedy skrycie okupująca nas i prześladująca pasożytnicza cywilizacja być może ostrzeliwuje z Ziemi gwiazdoloty przyjaznych nam totaliztycznych cywilizacji jakie już powdrażały „ustrój nirwany” i przybywają z zamiarem aby spróbować nam pomagać, patrz angielskojęzyczne widea: 1:40-minutowe o tytule „UFO? Mysterious Beam of Light Shoots Past Space Station | Generation Tech” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=w1x3W1rolTQ , 2:51-minutowe o tytule „looks like a ufo in space being shot at” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=lFQkUP80LxM , 2:03-minutowe o tytule „UFO shot at in space” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=A2pFc4ZGbeo .) Tę skrycie okupującą nas pasożytniczą cywilizację, jaka od tysięcy już lat nas eksploatuje i jaka utrzymuje ludzkość w ciemnocie, zniewoleniu, zwierzęcych instynktach i zachowaniach, oraz uzależnieniu od dostępu do zarządzanego przez nią „pieniądza” opisałem skrótowo m.in. w punkcie #A3.4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm” oraz od (C) do (C”) z punktu #J4 swej innej strony internetowej o nazwie „hurricane_pl.htm”.

http://pajak.org.nz/cr/1995_05_03_emilio_daniela_jan_sicily.jpg
Fot. #I2b: Oto prototyp „piramidy telepatycznej” zbudowanej przez Panią Danielę Giordano i trzymanej przez nią w sposób zademonstrowany przez istotę z powyższego „Rys. #I2a”, która darowała ludzkości wytyczne jak zbudować to telepatyczne urządzenie do komunikowania się na międzygwiezdne odległości. Zdjęcie wykonane zostało w dniu 1995/5/3 w Palermo na Sycylii. Pokazuje ono Emilio (męża Danieli stojącego po jej prawej stronie), Danielę Giordano trzymającą swój prototyp „piramidy telepatycznej”, oraz Jana Pająk (autora tego wpisu – tego w koszuli koloru „khaki”).

W grudniu 2020 roku Pani Daniela Giordano ( https://www.youtube.com/results?search_query=Daniela+Giordano ) udzieliła 48-minutowego angielskojęzycznego wywiadu omawiającego wyniki jej badań przypadków historycznego udokumentowania gwiazdolotów UFO na religijnych obrazach. Od dnia 2020/12/21 wywiad ten jest gratisowo dostępny w YouTube – patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=vNSxraWDs7Y . Niestety, jak zawsze ma to miejsce w sprawach UFO i wszelkich innych prawd, jakaś moc jak tylko może tak technicznie przeszkadza aby zarówno słuchanie jak i oglądanie tego wywiadu NIE odbywało się bez potrzeby pokonywania najróżniejszych problemów.

Copyrights © 2021 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #330 posumowujący jak trzech niezależnych „świadków” potwierdza te same prawdy o Bogu, wszechświecie i czasie stanowi adaptację treści punktu #I2 ze strony internetowej o nazwie „pajak_jan.htm” (aktualizacja datowana 23 grudnia 2020 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_jan.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/pajak_jan.htm
http://gravity.ezyro.com/pajak_jan.htm
http://nirwana.hstn.me/pajak_jan.htm
http://drobina.rf.gd/pajak_jan.htm
http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „pajak_jan.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „god_proof_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #330, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku”)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” –
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające niniejszy #330 jakie potwierdzają nowe prawdy o Bogu, wszechświecie i działaniu czasu:

294, 2018/2/25 – 4ty wymiar liniowy przeciw-świata (#D3 z „god_proof_pl.htm”)
273, 2016/7/1 – nieskończona rozległość przeciw-świata (#D4 z „dipolar_gravity_pl.htm”)
325 i #326, 2020/8/1 – Drobiny Boga (#K1 i #K2 z „god_istnieje.htm”)
329, 2020/12/1 – odrzucanie wiedzy przez kapłanów (#E1(M) z „smart_tv.htm”)
311, 2019/6/25 – rola słów-zaklęć (#J4.5 z „propulsion_pl.htm”)
308, 2019/3/25 – Bóg żyjącym programem (#A0 z „god_proof_pl.htm”)
230, 2013/3/1 – jak działa nasz nawracalny czas (#C3 z „immortality_pl.htm”)
324, 2020/7/1 – działające perpetuum mobile (#B3 z „fe_cell_pl.htm”)
263, 2015/9/25 – kara przymusowej pasywności (#N2 z „pajak_na_prezydenta_2020.htm”)
310, 2019/5/25 – choroby duszy (#F11 z „soul_proof_pl.htm”)
328, 2020/11/1 – ustrój nirwany (#C7 z „nirvana_pl.htm”)
322, 2020/5/7 – okupująca nas pasożytnicza cywilizacja (#J4 z „hurricane_pl.htm”)
268, 2016/3/1 – międzygwiezdna łączność telepatyczna (#E1.1 z „telepathy_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#329E: If you buy a „smart” TV, look for a model that has all the features described here thus being able to minimize your fees and to NOT „force” you to find on the Internet and watch only the kind of films that are to tarnish your soul and destructively impact your fate

2020/12/17

Motto: „In today’s world increasingly more full of forcing (extortion) and exploiting fellow humans, „smart” features and actions are needed to fulfil God’s commandments and laws but at the same time NOT to land under the proverbial „bridge” for the homeless and have money to buy everyday bread. (Summary of the increasingly sharply outlined „trend” towards the development of the situation of people against whom „money” or „fear” are used to „force” them to work – which trend is described in item #C7 from the web page named „nirvana.htm”)

329E: If you buy a „smart” TV, look for a model that has all the features described here thus being able to minimize your fees and to NOT „force” you to find on the Internet and watch only the kind of films that are to tarnish your soul and destructively impact your fate

Do you remember from the „good old days” those wonderful feelings that you could experience when you laughed to tears together with people you love at the positive film comedies, for example laughed at the English film „The Mouse That Roared” from 1959 (see https://www.google.com/search?q=film+mouse+that+roared ) or at even older classic comedies by Charlie Chaplin (see https://www.youtube.com/results?search_query=charlie+chaplin+comedies ) – i.e. films of the kind which today are almost NOT shown either in cinemas or on official television, probably because they lose profitability and show the truth which is opposite to the image of the world that is „forced” onto us by the „propaganda” of TV and other mass media? Or do you still remember the soothing effect which on our well-being had such watching a good comedy or a positive and uplifting film story on our home TV in the comfort and safety of family and friends? Do you feel sorry for those experiences now, when the comfort and feelings of watching such positive and uplifting programs on your home TV set have already passed into the distant past? This post #329E for blogs of totalizm provides just the information that allows to restore for you the possibility of watching such programs again on high-quality TV. This is because the post #329E describes how to choose the so-called „smart” TV set, which will bring back into your own hands the power and the ability to choose and watch the positive, edifying and disseminating the truth and knowledge films and programs that you want to see yourself, instead of films and programs that the „powers” which „extort” human work and impose on people behaviours in order to easier implement their exploitative and enslaving goals and intentions. (Note that „synonyms” for the English word „smart” are, among others: wise, skilful, showy, clever, ingenious, resourceful, brilliant.)

In the meantime the reader probably already noticed, that our civilization „got lost” and is now in the process of increasingly faster collapse. After all, we forget about God, love of our neighbour and care for nature. So does NOT matter much that many of us consider ourselves believers in God and that we all have access to a Bible inspired by God (see the web page „bible.htm”) which clearly explains how to live, while simultaneously the majority of us do NOT practice what God commands us to do. In turn, as I explained it in item #C7 from the web page named „nirvana.htm” and am repeating in items #B1, #E1, and in the „introduction” to the web page named „smart_tvs.htm”: a large proportion of the blame for this faster and faster collapse of our civilization can be traced to television additionally reinforced by ungodly actions of the entire multimedia conglomerate (including producers of films, computer games, comics, magazines, books, etc.) all of which are oriented almost exclusively toward „money”, profits and spreading profitable propaganda. Problem of all of them is that instead of drawing „patterns of behaviour” from real characters with a positive and upbuilding nature (because they lived in past and hence imbued with experience, wisdom and life truth), nowadays almost everything (apart from the increasingly gloomy and alarming „news” on television) that television and other multimedia show to people, is based on „fictional patterns of behaviour” which do NOT work (but actually are harmful) in the real life because creators of movies, games and programs fancifully invented them. No wonder that if someone would count the „killing of how many people is shown on television every day”, and objectively assessed how the behaviour of the heroes of the films shown on television relates to the positive and building patterns we know from history, then our hair would stand up on our heads. Nowadays even comedies are illustrating killing of people and breaking God’s ten commandments – e.g. consider the sarcastic comedy filmed in 2014 and entitled „A Million Ways to Die in the West” (see https://www.google.com/search?q=A+Million+Ways+to+Die+in+the+West ). No wonder that what they show on television is also starting to happen increasingly more on streets of our cities.

The main source of the above problems with our television are „money” – which has become the primary source of practically all „evil” on Earth, because more and more frequently it is used as a „weapon” and „tool” which allows to accomplish increasingly more evil goals. But instead of completely eliminating „money” from use, by replacing it with „moral energy” which the physical performing of so-called „moral work” pedantically and justly rewards with the feeling of indescribable happiness of earned nirvana – as this is briefly explained in the summary from item #C7 of the abovementioned web page named „nirvana.htm”, while in detail is described in items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, our civilization recklessly insists on continuing to use money. As a result, irrespective of the political system in which someone lives, still reality is that typically the „elites” of his/her country force (extort) from him/her the work through the use of „money” or „fear”. In turn, in order for this forcing (extortion) to be increasingly more effective, television programs that televisions broadcast around the world increasingly show the „propaganda” which by using words much nicer and less direct than mine „diplomatically” keeps persuading people that „money”, „extortion”, „exploiting” people, or keeping entire nations in „fear” and serfdom is absolutely necessary for our well-being, safety and life.

As a result of the above situation, the content and propaganda forced into television programs and films diverge increasingly further from the positive „patterns of behaviour” expressed e.g. by the famous „Maxim of Confucius” (see https://www.google.com/search?q=Confucius+maxim%3A+Look+not+at+what+is+contrary+to+propriety ) described in more detail in the caption under „Fig. #A1” from my web page named „immortality.htm”, or by the mentioned in there verse 4:8 from the Biblical „Letter to the Philippians” – I quote this verse from the King James Bible: „… whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.” However, it is within capabilities of each of us to remedy this situation of decline. After all, it is enough to stop watching what official television programs force upon us, and to comfortably and in high quality start watching what we choose for ourselves. But in order to do this, we need to buy and learn to use a special type of television set, which is sold under the name „smart” TV and which is able to receive programs broadcast by television stations as well as find and view films, news and descriptive information that are NOT disseminated by television stations any more, but only are available via the Internet (including even those which in recent times are secretly blocked from dissemination – although in order to uphold the fiction of the alleged „freedom of speech”, they have NOT been removed from the Internet yet).

Unfortunately, similarly as today’s society is already subdivided into three different „classes”, names and roles of which I explain in more detail in the final part of this post #329E, i.e. it is already subdivided into the following classes: (I) „elites”, (II) „middle class”, and (III) „labour”; also three classes of these „smart” TVs are sold, i.e. (i) elite „smart” TVs, (ii) medium class „smart” TVs, and (iii) labour „smart” TVs. So let’s summarize each of these TV classes separately:

 • Class (i) elite „smart” TVs. These are huge, expensive, in 2020 their resolution already had „8K” (see https://www.google.com/search?q=what+is+8K ) and they are filled with many unnecessary additions – the need for them is as useful as the usefulness of colourful ornaments on trucks in India. In November 2020, when I wrote the text of this post #329E, in NZ they cost from around $2000 to around $9000 (I do not know how much they cost in other countries). Thus, the majority of „normal people” have neither funds needed for their purchase, nor a place in their flat where they could put them, nor amount of free time needed to learn how to use all additions that are included into them. So I am NOT going to discuss them here.
 • „Smart” TVs class (ii) – „middle”. Usually these have screens of about 43 inches (although they are also available in larger screen versions) and their resolution is currently typically of the order of „4K” (see https://www.google.pl/search?q=what+is+4K ). In NZ their price „now” (i.e. at the time of creating the web page named „smart_tvs.htm”) amounts to around $1000. The packaging (i.e. a cardboard box) of an example of such a „smart” TV of „middle class” that I purchased on 2020/11/11 is shown below in „Fig. #E1a”. It is just how to choose for oneself the most appropriate TV set from this class is described in this post #329E, while its use is discussed on the entire web page named „smart_tvs.htm”. The problem, however, is that in this „middle class” of TVs one can find a wide range of quality and functional features. So in order to choose for ourselves such a „smart” TV set, which will give to us the highest freedom from „forcing” on us what we have to watch and freedom from being forced by the creators of their software to pay additional fees for whatever we watch, while at the same time which is the easiest to use, has a good and sufficiently large screen, and it is relatively cheap, we need the knowledge that I am going to present below in this post #329E.
 • Class (iii) labour „smart” TVs (i.e. the origin of names of which, e.g. „labour”, is explained near the end of this post #329E). Typically these also have screens with sizes from about 32 to about 43 inches (although they can also have larger screens), they can also have „4K” image resolution, but their price will be relatively low – e.g. in NZ new such a TV also called „smart” „(but NOT very „smart” from the point of view of users’ interests) one can buy for around $500 to $700. Their curious feature, to which I draw the attention of readers in the caption under „Fig. #E1a” below, is that their packages are flashy and colourful, and completely filled with „clever names”. However, when their operation is tested (which in NZ can be done in TV stores where „display TV sets” especially intended for testing by buyers can be made available to interested clients) then it turns out that all software (apps) they contain was especially designed for how to exploit their users the most effectively by extorting (forcing) from them the payments for almost everything that they want to watch apart from the official programs of TV stations, and by extorting (forcing) from the owners the choice of the types of films and programs that they are allowed to find in Internet and to watch on these TVs – because these films or programs either represent the „propaganda” serving the interests of the „powers” that currently rule over the Earth, or because they promote the film-production of someone linked by interests to the owner of a given software (apps), means to someone who is quietly associated with the owner by some system of mutual adoration and mutual support. For example, in spite that these are supposedly „smart” TV sets which have their own „apps” acting as „internet search engines”, their search engines have only one window to search for films (movies) or programs by using „keywords”, but they lack a second necessary window that is used to run films or programs the Internet addresses of which one already knows. Simultaneously, their search engines are subject to some secret „limitations”, which cause their owners to find on the Internet and to be able to run only what the ruling „power” deems appropriate. This is why, for example, when I searched with their search engines for any among the films that I personally co-author, then it turned out that it was NOT possible to find or run with their Internet search engines (or with their „YouTube App”) any among the films created with my participation. In addition, neither their Internet search engines nor their „YouTube App” have the so-called „bookmark” (i.e. auxiliary memory which, after clicking on it, remembers and keeps the addresses of websites and movies, which we want to be able to repeatedly run with one click of the „remote” TV controller) – which makes their use very difficult, time-consuming, ineffective, user-unfriendly and highly annoying. To be honest, the motivations for creating such TV sets and their user-hostile software (i.e. the „apps” installed in them), the existence of which motivations can be guessed from the principles of operation of these television sets, remind me with their trend the motivations followed by pharmaceutical companies producing „medicines which make patients dependent on taking them instead of healing” – as described in „part #I” (especially in item #I1) of the web page named „healing.htm”. As a result, knowing life, I believe that after purchasing such a TV, people who purchased it will use it only as ordinary TV set displaying only programs broadcast by TV stations (i.e. these people will NOT have the patience, time, or necessary knowledge to use their „smart” capabilities for free viewing of increasingly, though secretly, banned films and disclosures of truths, now available only through the Internet).

So let us now try to explain at what one needs to pay special attention, that the „smart” TV one is to buy has all this built in (embedded into it), when one is to choose a TV receiver to buy for own use from the wide range of „smart” TV models currently available on the market. I will omit discussing their prices and the size of their screen, because it depends on the possibilities and preferences of a given buyer, and I will only focus on what is most important for their „smart” operation and easy and effective use. (I will only add here that I personally determined empirically that for the distance between the eyes of the viewer and the TV screen amounting to about 2 to 3 metres, which is a typical distance for many modern apartments and their furnishings, the size of the TV screen which already gives a relatively good feeling of being right size, is in the order of 43 inches – which, for example, for NZ means that the price of a „smart” TV with such a screen and the features and possibilities that I describe here will be in the order of (about) $1000.) And so, if you want the „smart” TV you buy to meet your most important needs and at the same time do NOT turn you into an arrogantly exploited slave of restrictions, „extorting” and „imposing”, the submitting to which lies in the interests of elites and multimedia corporations – make sure (e.g. by personally testing a „displayed TV set” in a store for viewing and testing by buyers) that it has:

(1)! Internet search engine (e.g. „Google App” or „Bing App”, etc.). It is absolutely necessary for this search engine that it has the following features and functions:

  (1a)! Two windows (i.e. that it has both a middle window to search for addresses with a given content using the so-called keywords, and it also has a second window, usually located at the top edge of the screen, which is used to "run" web pages or films/movies that have addresses already known to us). In addition, for this search engine it is necessary that it also has:

  (1b)! Well-functioning so-called "bookmark". This "bookmark" allows that with one click of the remote control the user can save in the memory of the "smart" TV the Internet address of something that is currently browsing on Internet or launched from the Internet, so that in the future this "bookmarked" something can be viewed again quickly and easily with just one click of the "remote" for the TV on the bookmark's "icon" representing this remembered something. In today's "smart" TVs, this "bookmark" usually causes remembering the address of what we just watch from the Internet, if we click on a small "bright colour star" located in the search engine on the right side next to the window for launching movies or websites, addresses of which we already know. Then, if we want to come back and see again what we saved on the TV with the "bookmark", it is enough to click again on the same star, then find the icon (button) with the description of what we previously "bookmarked" and click on this icon (button). This ability to "bookmark" in Internet search engines and in YouTube search engines from "smart" TVs is therefore highly useful and necessary, among others, for creating programs of our own private "apps" - which programs are stored outside the TV memory, while after remembering their address in "bookmark", the programs of these private "apps" allow for quick access with a single clicks of the "remote" to all movies, websites and Internet programs that the owner of these "apps" intends to run frequently on his/her "smart" TV. Examples of just such "apps", which I programmed for my own use, and which the reader is welcomed to run and to check how they work, are all my song "playlists" (I programmed and use several dozen of them) - e.g. see my "playlist" called "p_nfi.htm" that allows one to listen to songs that are sung by the background of the so-called "Inca Walls" - the manner of erecting which walls by programming of "counter-matter" I discovered due to prompts from my scientific Theory of Everything of 1985 (see https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything+1985 - also called the "Concept of Dipolar Gravity" see the web page "dipolar_gravity.htm") and then together with my friend we illustrated this manner on about half-hour long free YouTube video entitled "Future Propulsions" (see https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ) - only 17 seconds long fragment of which film, showing just how looks like such a formation of "Inca Walls" by programming of counter-matter, is disseminated on YouTube under the name "Wall 4K" (see https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ), while the principle of such formation of the "Inca Walls" is described in more detail in item #J4.6 from my web page named "propulsion.htm". Another example of my own "app", which allows to run on my "smart" TV the films (movies) and programs from the Internet that I browse the most, the reader can find and browse under the name "p_.htm". In turn, how practically almost everyone with a bit of stubbornness and good will is able to learn to prepare their own "apps" - I describe it in detail and illustrate it with examples in "part #F" of the web page named "smart_tvs.htm". These self-programmed "apps" allow for more effective, simpler, and much easier use of our own "smart" TVs that have all the features and possibilities which I am describing here.

(2)! Movie and video search engine (e.g. „YouTube App”, or some other program to search for movies and videos efficiently). For the „YouTube App” it is also necessary and advisable that this search engine has:

  (2a)! Two windows similar to an internet search engine (i.e. one window for searching and the other one for launching movies addresses of which we already know).

  (2b) A second "bookmark" similar as the one in the "Google App" described above in (1b)!. While the existence of this second "bookmark" is useful and advisable, it is NOT absolutely necessary, because in the absence of this one, the "bookmark" from (1b)! can be used for the same purpose - which must be present in an internet search engine for a TV worth buying. But if a given "smart" TV has also such a second "bookmark", then having it is beneficial, because it facilitates the use and increases the convenience and "user friendliness" of a given TV.

(3)! Several different wireless and wired ways of connecting to, and exchanging information with files, programs or other common electronic devices (e.g. with internet, mobile phones, „Bluetooth” devices (see https://www.google.com/search?q=what is+bluetooth ), computers, speakers, etc.). For example, a „smart” TV should have several of the currently used connections to memories and other devices (i.e. several sockets for plugs). So it is good to have at least two sockets for HDMI – to be able to connect it with sources or receivers of audio and video; at least three USB sockets – so that the displayed content can also be derived from our own computer (flash) memory devices, and in addition other plug sockets currently in use.

(4)! The so-called „user friendliness” – means „friendliness towards the user”, i.e. everything in it should start easily, quickly and without jamming or any other difficulties, while its „remote” should be well thought out, easy to understand, use long time powering it standard batteries that are easy to buy, and it should also work precisely without jamming the keys or other surprises or reasons to irritate the user – just like work the „ergonomic” remote control (model: BN59-01259E) which impressed me, and that I showed and described under number (3) in „Fig. #E1b” below.

(5) Two buttons (- % +) to reduce or enlarge web images. The point is that the images of films or materials available on the Internet will rarely match the size of the TV screen. Therefore, the „smart” TV should have in the upper (control) part of the images displayed from the Internet, two buttons (usually marked with minus, % and plus signs), clicking which with the „remote” increases or decreases images taken from the Internet up to the size at which the images coincide with the size of the TV screen. These buttons also allow the user to increase texts written in very fine print to the size at which we will be comfortable reading them. Thus having these buttons immensely increases the user-friendliness of a given „smart” TV.

(6) In addition, the „smart” TV should also have everything that allows it to function as a large and comfortable screen, including situations when we are talking over long distances through some program similar to the famous „Skype”. Requirements that for this purpose the „smart” TV should meet, are described in „part #G” of the web page named „smart_tvs.htm”.

(7) Other features that satisfy our preferences and likes (e.g. the screen of size we like, 4K, 3D, easily understood instructions for use, etc.). For example, my experiences with the previously owned „smart” TV from LG, which had a built-in 3D option (i.e. had the ability to display three-dimensional images), showed that I almost never used this 3D for the simple reason that it is still very difficult to find on the Internet any material actually shot and available in 3D. It is worth remembering that the fulfilment of our preferences and likes should NOT be „squashed” because of the price of a given TV set. After all, due to the present situation in the world, we will probably watch our TV every day for several hours. So apart from sleeping, it will probably be the second most important source of our rest and relaxation from the stresses of present everyday life. In addition, it is also worth remembering the Polish saying: I am too poor to buy easily perishable cheap goods (in Polish original: „jestem zbyt ubogi aby kupować łatwo psującą się tandetę”).

I should add here, that nowadays there are actually available „smart” TVs which have all the above features and capabilities, although (unfortunately) they are surrounded by a crowd of other TVs which do NOT have these features, although they are also called „smart” by their manufacturers. This is why, when buying, you have to put in the trouble of finding this special TV which will have all the absolutely necessary ones among these features (above underlined with an exclamation mark, e.g. as (1)!, next to their numbers) and also has the highest number of desired ones among these features (those shown above without the exclamation mark). I actually already have a second „smart” TV which displays all these features – it is the one, the box from which I showed below in „Fig. #E1a”. My previous „smart” TV, also having all the above features, is described in item #C1 on the web page named „smart_tvs.htm”. I should add here that in the meantime I also experimented with imparting „smart” features to a regular TV by connecting it to a computer and using it as a large high quality computer screen. But as I learned empirically, in order to be successful with it, both the TV and the computer must also meet various compatibility requirements (which meeting does NOT always happen), and also we must overcome a whole range of specialist obstacles of various kinds (e.g. how to reprogram our „laptop” in order to be able to close it and it still continued its operation), NOT to mention the labour-consumption of ceaselessly connecting them together and then disconnecting them. Hence, the purchase of a „smart” TV is an incomparably more practical solution.

When looking for a „smart” TV that is most suitable for purchase, DO NOT be afraid, nor be ashamed or embarrassed, to personally check and test in the store that the „smart” TVs that they offer have everything you need and that you can use it. Also, do NOT be afraid to show sellers that you do NOT know something, e.g. by asking them questions and asking to illustrate or explain to you something that you do NOT understand, do NOT know, or was unsure whether you are able to use it.

Unfortunately, the times have come to Earth when the main goal, propelling force and motivation to start the production of TV sets, software used in „smart” TV sets, and whatever is shown on TVs, becomes the propaganda „moulding” of people and „forcing” (extorting) from them possibly highest profits. In turn to be able to accomplish all this, various clever features are secretly encoded into „smart” TVs and into their software (i.e. into so-called „apps”). For example, both the „internet search engines” used in them and their „movie and video search engines” may have only one window used for searching, while the second (upper) window for launching whatever Internet addresses we already know, in a strange way already has disappeared from them. In turn, in the software of these search engines, which is invisible to users, procedures may be contained that make it impossible to find with their searches those publications, web pages or films which, in order to NOT openly contradict the alleged existence of „freedom of speech”, are still officially available on the Internet, but which are already on the created especially for them the „black lists” used by owners of a given search engine or „powers” that rule over these owners (which situation already has happened with so cleverly persecuted and blocked almost all web pages and films created by the author of this post – for details see item #A5 from my web page named „totalizm.htm”). This hidden software may also contain procedures that are mainly used to increase the income or monopoly of the owner of a given search engine. In turn, in order to mask the fact that a large part of web pages and films is already included in the secret „black list”, in the composition of so prepared supposed „smart” TV sets, typically also are installed (and loudly advertised) various programs that offer to us many other films and sources of information which constitute only the costly prepared „propaganda” of elites for „shaping” our views and beliefs and for „milking” as much „money” as possible from us. On the other hand, making impossible to find secretly forbidden websites and films, combined with the simultaneous secret surrounding them with the huge number of websites and films which only serve as a spread of „propaganda” with the content opposite to them, in effects is tantamount to deceitful „hiding”, „blocking” and „disgusting” – several next examples of which deceitful behaviour is also indicated on my Polish web page named „skorowidz.htm” where examples of such behaviours are linked with e.g. the Polish keywords „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las” meaning „if you want to hide a tree, plant a whole forest around it”.

So in order to somehow defend ourselves against the above „forcing” on us what we are allowed to watch and for what we have to pay extra, a „smart” TV with the features described above is very useful. This is because such a television set allows us to search and watch (mainly for free) everything that we want and that is still available on the Internet – including (if we consider it appropriate) also these „propaganda” films and information typically provided for an additional fee. After all, most of them also have a free version available on the Internet – for searching for which, one can use, for example, these noisily advertised „apps” which are already included in virtually every „smart” TV, developed for the purpose of „milking” additional fees from us. (So-far, with the help of some of these „apps” it is still possible to search for films and programmes without an additional fee – while the fee has to be paid in them only when one wants to run a given film or programme.) So these noisily advertised „apps” may allow us to find the title and descriptions of a paid movie that interests us, in turn with a little practice, software such as „TouTube App”, or „Google App”, or also our „PC computer” will allow us to quickly find in the Internet a free version of this movie. In turn, after finding this free version, we can run it repeatedly (and at no extra charge) as many times as we want on our „smart TV”, e.g. with the help and use of „bookmark”, „YouTube App”, or our private „app”. (Programming, updating, installing and using such our private „app” is described in „part #F” of the web page named „smart_tvs.htm” – while older descriptions of its preparation, as well as an example of making of such „apps” serving as „playlists”, are provided in item #C1 from my web page named „p_instruction.htm” available, for example, on the web page at http://pajak.org.nz/p_instruction.htm .) It is also worth adding here that avoiding viewing „propaganda” for „extorting” on people and for „forcing” views that are contrary to God’s commandments, or finding ways of viewing it free of charge if we want e.g. to critically learn what it tries to „force” and then morally subject its content to comparative analyzes revealing how this „propaganda” deviates from God’s commandments, NOT only teaches us to pedantically follow the commandments and recommendations of God inscribed in the Bible (e.g. those from the verse 4:8 quoted above), but it is also a form of manifesting our disapproval of ideology from this propaganda – similar to avoiding the purchase of morally unapproved goods in stores.

Since from the content of my scientifically irrefutable formal proof that God does exist (see the web page „god_proof.htm”), and also from the results of my research on karma programs which judge and return the behaviour of every intellect (see the web page „karma.htm”), it clearly follows that we all are fairly accountable for practically everything that we do in our physical life, let us explain here also „why?” such a „smart” TV is worth having. The answer is simple and states: because the Earth and humanity is the battlefield of the never-ending, eternal battle between „evil” and „good”, while participants of two most numerous „classes of people” fighting with each other in this battle are completely confused, hence they either fight on the wrong side, or they do NOT have the slightest idea about the strategic goal at accomplishing of which their fight should aim. Simultaneously, a significant proportion of the responsibility for this disorientation of as many as two most populous fighting classes is borne from the „propaganda” programs, almost exclusively which currently can be viewed on ordinary TV sets. In turn, because for present people who are used to easy learning about the situation in the world, television is the main source of their knowledge, it is worth trying to acquire a proper „smart” TV, which opens to its owners access to programs, movies, and knowledge, which start to dissipate this confusion. Even more urgent this need for access to proper knowledge is made by the situation that starting since 2001/9/11 – when the present „neo-medieval” epoch arrived (see caption under the „Table #K1” on the web page „tapanui.htm”), this battle entered its final phase, which if „evil” prevails in this battle, then (unfortunately) the battle will end with the „extermination of the majority of people in the 2030s” (see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 for the Polish half-hour film entitled „Zagłada ludzkości 2030” – which illustrates the prophesized and impending „The Great Purification of Humanity in 2030s”) and will start the multi-century long further continuation of the to-date ignorance, lying, injustice, immorality, extortion, exploitation, etc., for those people who survive the extermination. After all, in order for this battle to end with the beginning of the gradual ascent of humanity towards the light, truth, justice, morality, volunteerism, prosperity, wealth and health for everybody, etc. – it is necessary that „good” prevails in that battle. At the same time it is worth remembering, that separately each one of us people will be held accountable if he/she helped the wrong side in this battle between good and evil. On the other hand, the problem with the majority of today’s people gazing into TVs or practice evil at computer games, lies in the fact that the majority of them still do NOT notice that this eternal battle is continually being fought and is just approaching the time of its next resolution (reset). While NOT knowing about its existence, they typically either succumb to the omnipresent propaganda of „evil” and take the anti-human side, or knowing only that the lives of themselves and their relatives are becoming „increasingly worse and more difficult”, they mindlessly protest and expose themselves to the brutality of those who support power of „evil”, but while protesting they have NO clear views as to „achieving of what?” should be the goal of their actions (nor how to „achieve” such a goal) to be able to tip the tide of the struggle towards a lasting victory for „good”. (While this goal is so simple, namely: it is necessary to permanently eliminate from the Earth the most important „weapons” used by evil, for example, must be eliminated the use of „money” which for millennia is the source of power and the most powerful weapon of „evil” – as I explained it, for example, in item #C7 from my web page named „nirvana.htm”.) After all, in order to hide from people the existence of this battle and also to prevent the people hurt by „evil” forces from realizing how this battle can be won, the „evil” side uses a wide range of „propaganda” ways, the main tool for disseminating of which recently has become television, reinforced by computer games, the Internet, monopolistic search engines hiding the truth (see item #A5 from the web page „totalizm.htm”), etc. So if more and more people learn to recognize this „propaganda” and cease to be influenced by it, the scale of the struggle will gradually begin to tilt towards the victory of „good”. This is because in this battle three „classes” of people clash with each other, the distribution of forces of which is NOT beneficial to the forces of „evil”. So let us now discuss each of these three classes of people, explaining its role and situation.

-Class (I) „elites”. It is that unfortunate class, the fate of which is emphasized by words of Jesus from the Bible (Matthew 19:24, Mark 10:25, Luke 18:25) that state – I quote from the Catholic Bible: „It is easier for a camel to go through a needle’s eye than for a rich man to enter the kingdom of heaven.” (Note, however, that even these words are so formulated that they convey also the important principle: „there are exceptions for every rule”.) That class (I) is in the unfortunate situation that in order to make last the riches it accumulated and to be able to lead opulent lives, it must do everything in its power to hold back any change to occur on Earth so that it can continue „extorting” of work and „exploiting” of other humans with the use of methods that this class introduced and maintain on Earth. Unfortunately, both the disallowing of any changes to occur, as well as the continuation of „extortion” of work and „exploitation” of other humans, place this class (I) in the battlefield discussed here on the side that battles for the prevalence of „evil”. But fortunately for the rest of humanity, this class (I) consists of only a small number of individuals, all of which are usually called with the word „elites” – although within these „elites” various deeper classifications can be distinguished, an example of one of which is presented from (7) to (7h) from item #C7 of the web page named „nirvana.htm”. Unfortunately for other classes of people, „elites” perfected the methods with which they enslave the rest of humanity through continuing on Earth the process of „extorting” and „exploiting” due to use of „money” and „fear” as their „weapons” and tools of oppression. For example, they cause that officially on Earth instead of truth and knowledge, currently almost exclusively lies and propaganda are disseminated, which glorify the existing evil and induce the use of force in order to insist on the continuation of the present regrettable situation of the majority of humanity. Furthermore, by using their most powerful „weapon”, which is „money”, these elites „buy for themselves” the entire „pyramid of extortion and forcing” represented by the „middle class” (II) and including either still unaware of their actual role in the society or „forgetting” about morality and deaf to their conscience (means unscrupulous) helpers – who help the elites in „extorting” and „exploiting” their „neighbours”, thus staining their records in God’s chronicles and drawing upon themselves unwanted karma. This is why if we hear in the TV news that in some area of the Earth there are growing unrest and social protests, then in spite that these messages clearly indicate that the reason for these unrests and protests is either inventing new, or intensifying old methods of „forcing” and „exploiting” already poor people, and therefore the source of these problems are only the „tightening the screw” actions of the elites, still those who often abuse the protesting class (III) of the „labour” sometimes even using very brutal methods, are participants of NOT the elites themselves, but this „pyramid of extortion and forcing” composed of the „middle class” (II) bought for „money” by these elites and serving elites in performing a function that is contrary to God’s commandments.

-Class (III) „labour”. Against themselves, „elites” have huge masses of people, whom they „force” to work either with the use of „money” or „fear”, and also „exploit”, keep them in poverty and ignorance, lie (e.g. that God does NOT exist), force them to serve in the army, teach how to use force, fight and kill, send to war as the so-called „cannon fodder”, etc. These abundant masses of people can be called variously, for example after the „Capital” of Karl Marx (see https://www.google.com/search?q=Capital+of+Karl+Marx ) they can be called „labour” or „proletariat”, while historians of wars and sarcastic military men can also call them, for example, „cannon fodder” (see https://www.google.com/search?q=cannon+fodder+meaning ) – after all, „elites” send these masses of people to perish and kill similar people in numerous wars, which serve only to increase the wealth, power and area of influence of these „elites”. Unfortunately, when I was browsing for the Polish keywords „mięso armatnie” (see https://www.google.pl/search?q=mi%C4%99so+armatnie ) – which means „cannon fodder”, in the Polish-language search engine I noticed that „propaganda” even hides the truth (i.e. spreads lie) as to what these keywords actually mean. Only the English-language search engines give the truth about it, e.g. on 2020/11/20 stating – quote: „Cannon fodder is an informal, derogatory term for combatants who are regarded or treated by government or military command as expendable in the face of enemy fire” (shortly: „soldiers regarded merely as material to be expended in war”) – which loosely translated into Polish means: „Mięso armatnie jest to nieformalna, obraźliwa nazwa dla walczących którzy są uważani lub traktowani przez rząd lub dowódców wojskowych jako zbywalni w sytuacji ostrzału sił nieprzyjaciela” (krótko zaś: „żołnierze uważani tylko jako materiał do pozbywania się podczas wojny”). So in order to give these masses a goal of their fight against the present evil, it is necessary to make them aware of how „smart” viewing of the truth so far still available on the Internet (although increasingly frequent hidden in there by monopolistic Internet search engines that support the „evil” side of battle) can protect them from being confused by the „propaganda” of the powers of „evil”.

-Class (II) „middle”. It is the most confused of all the classes involved in the eternal struggle between „evil” and „good”. Meanwhile, it depends on it whether the present battle will be won by „evil” or by „good” – for example, the labour won the October Revolution in Russia only because and only when a large proportion of the rational „middle class” of Russia of that time has decided to stand up on their side. This is because the „middle class” is situated between these few „elites” and the masses of the „labour” exploited by elites and kept in ignorance and poverty. It used to be small and hence well „fed” with what the Polish proverb calls „scraps from table of wealthy” (in Polish: „ochłapów z pańskiego stołu”). However, in recent times it has become enormously expanded in terms of numbers, and thus already is lacking for all of it the proverbial „scraps”. It is formed into an entire pyramid which is officially called the „middle class”, and which actually is make use by elites in „forcing” to work and in „exploiting” these masses of „labour”, means which so-far is on the „evil” side of the battle. In this „pyramid” currently only the layers closest to „elites” still benefit from sticking to the „evil” side, while the remaining layers are treated identically as the „labour”. But still almost all participants of the „middle class” are well educated and well-read, probably knowing the Bible and thus having access to the knowledge how to distinguish evil from good, and also „smart” enough to understand that „evil” must NOT be eliminated by escalating other evil, e.g. by undertaking a physical fight, sabotage, revolution, or fruitless protests only exposing people to the brutality of „evil” henchmen, but it must be wisely diminished through eliminating the „weapons” that „evil” uses (e.g. by eliminating „money”, propaganda, injustice, not charging authorities for „evil” they done, „privacy laws” allowing to officially hide the truth, atheism, corruption, wars, etc.), revealing the truth, informing about the existence of scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, supporting the „freedom to express own opinion”, reducing exploitation and persecution, etc. While doing all of this, one should try it to be done with the very wise and safe method of Jesus suggested in the Bible in verses: Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25, the biblical suggestion of which is interpreted in more detail and openness in item #L3 from my web page named „cielcza_uk.htm”. So if, thanks to the use of „smart” TV, the representatives of these „middle class” started to learn the truth about the battle described here and understand that the „propaganda” of „evil” power turns them into what in (1), (8) and (9) from item #C7 of the web page „nirvana.htm” is called the „pyramid of forcing” (or „pyramid of extortion”), and if they realized that for their active participation in the activities of this „pyramid of forcing” both God and the work of karma will soon make them accountable for what they have done, then for sure they would stand on the side of „good”. (Notice that the scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, carried out by the method of mathematical logic and empirically confirmed by the findings of today’s „genetics”, while which formal proof arose from the fundamental finding stating that: all codes are versions of languages while all languages are formed by intelligent beings, which finding was derived and proved by „The theory of Communication” of Claude E. Shannon (see https://www.google.com/search?q=shannon+teory+of+comunication ), is presented in item #G2 from the web page named „god_proof.htm”. This formal proof is impossible to scientifically refute, because in order to undermine it would be necessary to formally prove that the empirical discoveries of present „genetics” and this fundamental finding of „The Theory of Communication” are untrue, which would correspond, among others, to proving that the successful „genetics” as well as the successes of present disciplines of Informatics and Computer Sciences founded on the „Shannon’s Theory of Communication”, allegedly are only deceptive „mirages” because they supposedly arose from the foundations of lies – i.e. they allegedly are similar deceptive „mirages” as in fact is the „big bang theory” that really is grown on the foundations of lies – yet which is still propagating the propaganda of atheism, although the fundamental error of it is shown, among others, by my scientific Theory of Everything of 1985.) In turn the change of side by „middle classes” from „evil” for the domination of which at present are still fighting almost all participants of these classes, into the future standing on the side of doing „good” to themselves, to their descendants, and to their „neighbours” (to which goal middle classes should devote themselves), would ultimately tilt the scales towards the victory of „good”, and thus towards humanity taking the path to light, good, truth, justice, equality , prosperity, scientific, technical and civilization growth, health, cognition of the world, etc. In other words, it is the time for the „middle classes” of our planet to understand that we are surrounded by an ocean of lies and to get out of the paralyzing blindness – in which helpful can be e.g. the purchase of a „smart” TV with the features described here, which TV allows one to watch the truth-revealing, moral and edifying films and programs deprived of emphasis on „money”, exploitation, getting rich at any cost, lying „propaganda”, injustice, violence, killing, wars, etc.

Finally, let us summarize here at least only those of the most important components of the truth that can be easily learned e.g. due to the proper use of „smart” TVs with the features described here, and which generate numerous benefits of awareness for people who learn them because they reveal and correct the most harmful among lies officially and so far uncritically disseminated due to the monopoly of „evil” powers. The components of truth summarized below were established and confirmed by a significant body of evidence thanks to guidelines revealed by my scientific Theory of Everything of 1985 (also called the Concept of Dipolar Gravity). In spite that so-far their availability on the Internet is still secretly blocked, denied, and disgusted by the powers of „evil”, „smart” television sets create a technical possibility for their owners to search for them and learn about them from high-quality images. In turn, each truth and its learning brings the miraculous power of freeing people from the bonds of being stuck in lies by which they are enslaved, what symbolically tells us verse 8:32 (and the surrounding verses) from the biblical „Gospel according to St. John” – I quote this verse 8:32 from the Catholic Bible: „and you will learn the truth, and the truth will set you free.” So here are the most important components of truth that are already available for learning, while getting to know of which has the power to correct the avalanche of officially disseminated lies that overwhelms our consciousness:

(A) The scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, available since 2007, which complements and strengthens a whole range of empirical proofs that since 1985 are disseminated around the world by my „Theory of Everything” and that prove the existence of God with their iron logic and the possibility of them being checked by everyone (but, unfortunately, whose learning by humans is still secretly blocked and disgusted). This irrefutable formal proof is described in item #G2 from the web page named „god_proof.htm” while the further empirical proofs of the importance of which this formal proof additionally strengthens, are presented in publications linked in (2) from item #G3 of that web page. A short summary of this formal proof is also presented in an approximately half-hour free YouTube video (in three language versions: English, German and Polish) entitled „Dr Jan Pajak portfolio”, the English version of which is disseminated free of charge at https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 . So in spite of lies which are officially disseminated, and which state that supposedly there is NO formal proof for the existence of God, such a proof exists since 2007 and cannot be scientifically refuted, because it is based on a solid evidence and thus its proving power makes it obligatory for everyone. Moreover, every inhabitant of the Earth endowed with common sense and logic should easily deduce for himself or herself, that since there are phenomena and devices which could NOT exist in the world without God, official claims that there is NO God are only lies aimed at obscuring and facilitating the exploitation of people. On the other hand, my „Theory of Everything of 1985” indicates to us a shockingly large number of such occurrences, which would NOT exist in the world without God, because „natural evolution” is unable to cause their appearance. As examples of them consider: „illnesses of the soul” – descriptions of the most representative of which, i.e. the „Foreign accent syndrome”, are described in item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”; nirvana and its wonderful happiness – described on the web page named „nirvana.htm”; the above-mentioned „Inca Walls” erected by programming „counter-matter” in the manner described in item #J4.6 from the web page named „propulsion.htm”, and illustrated with a 17-second-long film available at the address https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E (who and how stores the programs that run such work of „counter-matter” is explained in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm” which presents the image and composition of „God Drobinas”); „perpetual motion” described and illustrated with videos in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm”. So when the moment comes when every person is finally accounted for the dirty things he/she did to his/her „neighbours”, he/she will NOT be able to use the excuse „I did NOT know”. After all, since independently from the Bible, for over 13 years also there is already available to everyone a scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, it imposes on all of us the responsibility for implementing in our lives of whatever God commands us to do. So we will NOT get away with being satisfied just with the certainty of God’s existence, but we have also a duty to learn from the Bible what God requires from us and to practice it in our everyday life. This in turn should make many present people to think and reflect. After all, we should ask ourselves: is it worth depriving oneself of the chance to spend all eternity experiencing happiness, prosperity and productivity of the future life in order to receive a few proverbial „scraps from table of wealthy”?

(B) Explanations of the „group nature” of our God, i.e. the nature emphasized even in the Bible, although the consequences of which are NOT explained (but completely ignored) by present religions. In this „group nature” God is actually NOT a single person, but the whole family, means Father, Son and Holy Spirit. This family makes decisions and acts on the „democratic principles” of group consent. And experiences from practically even our everyday life make us realize that the decisions, treatments and methods applied by the superior „group” always differ in many respects from the decisions and treatments of the superior individual. This „group nature” of our God is best explained and illustrated by descriptions of male and female so-called „God Drobinas” (means by „drobinas of intelligent counter-matter” – note that the positive Polish word „drobina” means „very small much loved thing”, and is a positive counterpart to negative term „particle” used by present „official atheistic science”). In turn the descriptions and illustrations of male and female „God Drobinas” reader can find in items #K1 and #K2 from my web page named „god_exists.htm”. Getting to know these „God Drobinas” in turn makes us realize: how little we know about reasons why our God puts so much emphasis on „volunteerism” and on group karma/fate, and why God acts as we probably noticed it and uses the methods of action that describe for us the Bible and the philosophy of totalizm (see the web page „totalizm.htm”). Furthermore, the fact of the existence of male and female „God Drobinas” explains the entire range of the to-date puzzles of nature regarding mechanisms about which the official atheistic science does NOT have even the proverbial „tiniest bit” of clue. For example, it explains how the weather, and also how tornadoes and hurricanes (see web pages „tornado_pl.htm” and „hurricane_pl.htm”) are formed by gigantic whirls of „God Drobinas”, and how the displacement of these whirls from west to east propels and regulates the rotation of our planet. In turn the shape and appearance of male and female „God Drobinas” confirm the truth of verse 1:27 from the Biblical „Book of Genesis” which states – I quote it from the Catholic Bible: „So God created man in his image, in God’s image he created him, created him male and female”.

(C) Descriptions from the Bible and „empirically” established facts which confirm that already after the creation of man, God several times improved the structure and operation of human bodies. For example, it reduced to around one-third the dimensions of human bodies and the length of human life in the „reversible software time”, and equipped souls of people with an organ called „conscience”. Descriptions that present the verses of the Bible and the evidence which confirms this, include (amongst others) item #A1 from the web page named „evolution.htm”, item #C4.1 from the web page named „immortality.htm”, and several other my publications that can be searched with the Polish web page named „skorowidz.htm”.

(D) Totaliztic descriptions of how in this physical life work the „karma” programs which implement the moral law called the „Boomerang Principle” (see the web page „mozajski_uk.htm”). In turn examples of evidence confirming the work of „group karma” are described, amongst others, in item #F2 from the Polish web page named „karma_pl.htm”, while for „individual karma”, e.g. in item #C4.2 from the web page named „morals.htm”. The existence and work of „karma” programs realize in turn that every evil committed by someone and pain inflicted on „neighbour” are returned still in the present physical life according to the operation of the moral „Boomerang Principle” informing: „whatever feelings you will cause in someone, the same feelings you will experience yourself after the required payback time”. So let us not be surprised when in some matter about which „privacy laws” have NOT managed to hide the truth from us, the person about whom we know that for example „forced” personally, will himself be „forced” to do something, while the one who e.g. „exploited” – himself will be „exploited”.

(E) Principles of the still newest and the most moral in the world philosophy of totalizm (the one spelled through „z”). These principles indicate and explain the laws and methods of God’s action which, in addition to those commonly known (e.g. in addition to the „ten commandments”), should be pedantically fulfilled and paid special attention still in the present physical life. This philosophy is described on my web page named „totalizm.htm”. It is also briefly discussed in the above-linked film „Dr Jan Pająk portfolio” and in several other films linked from the end of the „introduction” to my web page named „portfolio_pl.htm”.

(F) The work of the „nirvana political system” already pre-programmed by God into our souls, but still unrealized by our sluggish bodies and sceptical minds. The to-date wrongful distribution of „money” causing all evil on Earth because it is carried out by imperfect people, the „nirvana political system” is able to replace by the justly dosed life-giving „moral energy”. This is because moral energy is generated in people by the voluntary performance of heavy physical labour named the „moral work” – which is measured fairly and then quantitatively rewarded with this moral energy by God’s programs. Brief descriptions of the „nirvana political system” and huge benefits resulting from it are presented in item #C7 from my web page named „nirvana.htm”. In turn for more complete descriptions of this political system and for its advantages see items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and from the publications linked in there. The „nirvana political system” in fact guarantees to each of the people a difficult to even imagine increase in happiness, prosperity, scientific and technical development, security, equality and social justice, learning about the world, health and physical fitness caused (among others) by increase in physical activities of people, etc. Only the result of people’s blindness and widespread daze causes insistence on the continuation of deceptive and destructive political systems (e.g. capitalism or communism), the existence of which lies only in the interests of the elites – because only elites benefit from the riches „forced” from people with „money” and „fear”.

(G) The „Theory of Everything of 1985” which opens to creative minds access to the knowledge that corrects lies about the surrounding reality. This theory is described in a number of publications, the reading of which is worth starting from the web page named „dipolar_gravity.htm”, and then continue from the publications that are linked in there.

(H) Infinite dimensions and infinite existence of the universe originally filled with only „potentially intelligent counter-matter” and supplemented with „matter” created by God only around 6,000 „human years” ago (i.e. years measured with units of the „reversible software time” in which people age) which „human years”, according to the information in the Bible, elapse over 365 thousand times slower than the „irreversible absolute time of the universe” in which age atoms, isotopes, minerals, fossils, coal, etc. Notice that mathematics (e.g. the operator „lim”) informs us that such a universe of infinite dimensions does NOT border with any space already existing outside of it thus it is unable to expand or contract – which fact is empirically confirmed by the stability of the so-called „laws of nature” (and hence the continuity of life) that would be ruined by any change in the parameters of „matter” caused by a possible change in the dimensions of the universe. An explanation informing how this truth about the infinity of the universe is revealed by my „Theory of Everything of 1985”, is provided in item #D4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”. In turn the drastic opposite of this truth is the lie from foundations of the „official atheistic science” – which illogically claims that the universe has finite dimensions, currently is still expanding, and is filled only with „stupid” matter. Because this lie in foundations impacts the rest of official knowledge, it suggests that practically everything that the „official atheistic science” derived from these false foundations and claims about the reality surrounding us is either lies or errors in research or inference. Examples of the most important out of such lies of the „official atheistic science” are indicated and discussed on the Polish web page „skorowidz.htm” under headings containing the Polish keyword: kłamstw (meaning „lies:”).

(I) The appearance and operation of our physical world, similar to a thin „pancake”, and the infinite size of the counter-world, which allow God to program the course of human life in the „reversible software time”. All this is described e.g. in item #D3 from my web page named „god_proof.htm”, item #J5 from my web page named „petone.htm”, and items #G3 and #I2 from my web page named „dipolar_gravity.htm” and also in a whole separate Polish monograph [12] (see the web page „tekst_12.htm”). In turn our life in the „reversible software time” enables God to more precisely educate some (promising) people through repetitive shifting them back in time (confirmed both in the Bible and e.g. with the phenomenon of „deja vu”) while for people it allows to build Time Vehicles of my invention and also to lead infinitely long lives achieved through being shifted back by time vehicles to the years of youth after each reaching an old age.

(J) Descriptions of „Cyclic Tables” for propulsion systems, which reveal the level of technical advancement, principles of operation, and capabilities and powers of propelling devices of the future still waiting to be built. These are best illustrated by the half-hour long film entitled „Future Propulsions” the English language version of which is available free of charge at https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak . In turn verbal descriptions of the Periodic Table and propulsion systems which it announces are presented in items #J3 and #J4.1 to #J4.6 from the web page „propulsion.htm”.

(K) Illustrations and descriptions of the starship of my invention called the „Magnocraft” (see the web page „magnocraft.htm”) – the most advanced of the three generations of which will be the „Time Vehicle”. This starship is shown in action on the film entitled „Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?” (see https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) and on a 26-second-long soundless excerpt from the previously linked film „Future Propulsions” – the looking like „real life filming” excerpt from which film is entitled „Alien Planet 4K” and is available at the address https://www.youtube.com/watch?v=smNkQdItGOA . In turn descriptions and illustrations of Magnocraft are provided in my entire web page named „magnocraft.htm”.

(L) Illustrations and descriptions of the already completed and correctly operating „generators of clean free energy” and motors of „perpetual motion”. These miraculous devices are presented e.g. in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm” and in item #J4.4 from my web page named „propulsion.htm” and in videos linked in there. It is worth adding that, since the „official atheistic science” has already formally proved with the alleged „laws of thermodynamics” which it invented, that in a hypothetical world devoid of God (see the web page „changelings.htm” – about which world this „official atheistic science” falsely claims that we live in it), the construction of devices working on the „perpetual motion machine” principles of operation would be impossible, therefore the actual existence on Earth of already constructed and correctly operating such devices with the principle of operation of true „perpetual motion machines” provides people with another type of empirical evidence for the existence of God – which fact is explained more comprehensively in item #D3 from the web page named „god_proof.htm”. In turn links to further such empirical evidence, the key words: istnienie Boga (meaning „the existence of God”) make available on the Polish web page named „skorowidz.htm”.

(M) „Rejection of knowledge” by today’s priests, caused by their conformist attitude towards the conflicting with canons of their religions, and hence the clearly visible to them deceptive statements of „official atheistic science” and by their acceptance, and sometimes even adding their share, to „evil” which is spreading around. This „rejection of knowledge” by priests is described, among others, in items #T2 and #U1 from my web page named „woda_uk.htm” on the basis of the quotation from verses 4:4-9 of the biblical „Book of Hosea”. One of its manifestations is that despite the continuous publishing since 2007 (i.e. already for over 13 years) of the previously discussed scientifically irrefutable formal proof for the existence of God, priests still ignore the existence of this proof – while reminding the faithful about its existence would drastically reduce the spread of „evil” on Earth. In addition to the above, this „rejection of knowledge” by priests make impossible for them to notice very weighty findings that would eliminate a lot of inter-personal accusations and persecutions, because both the Bible as well as my „Theory of everything of 1985” agreeably confirm the finding that: „we people are the ‚living, self-aware and self-learning souls (programs) which received bodies’, not just bodies provided with software souls” – for details see e.g. item #A1 from my web page named „soul_proof.htm”; and also agreeably confirm that: „each soul receives own body only at the moment of breaking umbilical cord and catching the first breath, NOT at the moment of conception” – for details see item #C6 on that web page named „soul_proof.htm”. So it should NOT surprise anyone, if God disappointed with such a stubborn rejection of knowledge by priests decided in the near future to eliminate the need for their existence by replacing the functions of present priests with the inclusion to the programmes of universal education the obligation to disseminate objective and verified on extensive empirical evidence the knowledge contained in the results of objective research on God similar to the results already achieved by the new „totaliztic science” based on my „Theory of Everything of 1985” which, in spite of being implemented by only a single scientist, still slowly becomes a seeking truth competition and a verifying party for the destructive monopoly of the old „official atheistic science”.

(Of course, much more components of truth, similar to the above, are available – which are correcting the officially disseminated lies. However, an attempt to list all of them here would unnecessarily increase the size of this web page, while links to a large number of other out of them the reader may find by himself/herself on my Polish web page named „skorowidz.htm”.)

http://pajak.org.nz/jobs/2020_11_12_tv_box_smart_samsung_43in.jpg
Fig. #E1a: Here is the box (packaging) from my „smart” TV, which displays all the features that, on the basis of my experience and knowledge, I am looking for in a „smart” TV set to make my decision whether to buy it. The above box (package) comes from the TV that I actually bought on 2020/11/11. Notice that this TV set was designed (and some of its components were manufactured) in Korea (see the web page „korea.htm”) – means in the country about which I personally experienced and was empirically ascertained during my 2007 professorship at Ajou University in Suwon (see https://www.google.com/search?q=ajou+university ), that the Korean government has one of the greatest in the world (if not the greatest) care for the welfare of its citizens, while its population shows one of the highest among the group of nations well known to me, the level of fulfilling of God’s commandment (see Bible, „Gosp. according to St. Mark”, verse 12:31) I quote: „Love your neighbour as you love yourself.” Personally, I recommend the reader to pay special attention to what is happening in Korea, because soon the world will probably be surprised by it!

Notice how modest the packaging looks and how devoid of flashiness its inscriptions are. This is significant for the products of companies with an excellent reputation. The point is that „the worse the product of a given company is, the more flashy it must be packed for anyone to buy it” – meanwhile, very good quality products do NOT need flashy packaging at all, because their purchase is based either on the personal recommendations of these previous buyers that have personally convinced themselves how good the products of a given company are, or on checks (e.g. on tests performed in a store) of those who know what to look for in perfect products of a given type. This is why the packaging of very good products is simple, yet strong, highly functional and harmless to nature and the environment. From what I heard that it informally is spoken among experts of „smart” TV sets, the above company actually offers products of the highest quality in the world – even if, due to market competition, some of their production (e.g. final assembly) must be made in factories from countries other than Korea – e.g. in Vietnam.

http://pajak.org.nz/jobs/tv_piloty_smart_samsung_i_lg.jpg
Fig. #E1b: Here are three „remotes” sold together with both „smart” TVs that I have purchased so far, i.e .: (1) – the highest in the photo because farthest from the camera that took the photo, the remote control (model: AKB73756504) delivered to me with a 42 inch „smart” TV of the Korean company LG (produced in Indonesia) which I bought on 2013/11/16 and which TV was used by me until 2020/8/8 (i.e. it worked for 6 years, 8 months and 25 days) while which I described in item #C1 of the web page named „smart_tvs.htm”; (2) – central remote control made in Vietnam (model: BN59-01315D) which I ordered having the skills of my wife in mind for an additional fee of $39 as an alternative to the „ergonomic” remote control (3) supplied to me with the Samsung TV described here; and (3) – the lowest in the picture because the closest to camera with which I took this photo, is an „ergonomic” remote control (model: BN59-01259E) delivered with a 43-inch „smart” TV from the Korean company Samsung that I bought on 2020/11/11 and described in post #329E above. What is most interesting, all these „remotes” have practically identical functional capabilities (i.e. each one of them can control over all functions that require controlling in the „smart” TV to which they are designated). However, there is a huge difference in their „ergonomics”, complexity and technical quality of design and manufacture, and thus – both in the ability of people to learn how to use them, and in the level of „user-friendliness” (e.g. in the number of hands busy with their operation, the need to look at them when in use, the susceptibility of their buttons to jamming, the frequency of battery replacement, etc.).

The LG remote control (1) (model: AKB73756504) is characteristic for the 2010s in which was produced the TV for controlling of sets for which it was designed. It has the following dimensions: length 235 mm, width 48 mm, thickness 23 mm. So practically in order to control all functions of the „smart” TV, it is necessary to use both hands and eyes. In one hand the user has to hold the remote control, while with the finger of other hand he/she needs to select and press its buttons – while simultaneously looking carefully with eyes at what is being done with it. After all, it has 46 buttons, so only „from memory” or just „by feeling” it is practically impossible to find the button that needs to be pressed. This in turn causes that its use absorbs everything that we have at our disposal. After all, with such a large number of buttons, the user also needs to have an engineering knowledge on how the TV works to learn how to use all of them effectively. So although I did NOT have any difficulties with its effective use, I noticed that non-technical-thinking people may have significant difficulties with remembering what and how to control with it. Its design also has an engineering error, which causes that when pressed too deeply, the buttons jam and block the operation of the TV set, and if you do NOT notice their jamming – it becomes a source of significant irritation and problems of use. The remote control is powered by two AAA batteries, which means that due to their low energy efficiency, these batteries need to be changed relatively often. What shocks me is that the majority of TV sets currently on sale are still supplied with equally ill-considered and badly designed „remote controls”!!!

Remote control (2) by Samsung (model: BN59-01315D) in NZ supplied for an additional fee of $39 on special order for controlling the TV, packaging of which is shown above in „Fig. #E1a”. It is a traditional kind of „remote” somewhat similar to the previously shown LG remote control (1). I also ordered this additional remote control, because I was afraid that my wife might find it difficult to learn to use the „ergonomic” remote control (3) supplied with the Samsung „smart” TV that I had purchased. However, since this second remote purchased „on request” probably needed to be sent to NZ from as far as Vietnam, I expected that it would take some time for it to get to me. Hence, I was pleasantly surprised when I could pick it up on 2020/11/17 – i.e. after only 6 days. The second pleasant surprise about it was that since in the meantime its price in NZ had risen to over $60, the shop selling me TV covered the difference by itself. After testing of this remote it turned out that it works slightly better than the LG remote control (1) – i.e. it can be operated with only one hand, although it is still necessary to look at it when doing so. For example, its 44 buttons are better described, and the buttons used to operate (a) standard (broadcast) television programs, and (b) movies and programs from the Internet, are grouped together. Hence, although for the use of the Internet it needs to be inconveniently held by a tip that is too short, all the buttons required to be pressed are still within reach of a finger from the hand in which the remote control is held – hence it allows one-handed operation. Unfortunately, due to the tight packing of numerous buttons and the similarity of their touch, it is also necessary to use eyes (i.e. to look at the remote control) to press them correctly. Fortunately, its buttons can NOT be pressed so deep that their edge would catch on the housing and block the TV operation, as it happened with the LG remote control (1). Its dimensions are: length 74 mm, width 48 mm, thickness 25 mm. It is powered by two small standard AAA batteries – which size indicates the need for their frequent replacement.

The Samsung „ergonomic” remote (3) (model: BN59-01259E) was delivered with the „smart” TV that I purchased on 2020/11/11. I must admit here, that being a retired professional scientist, especially trained and used to objective assessing of the quality level of everything that I encounter, I am personally very impressed with all the features of this remote – similarly as, for example, I am very impressed with all the features of the „banana” fruit designed by God, i.e. the features of which I described in items #D3.1 and #D3 from another my web page named „fruit.htm”. Everything about this remote control is thoroughly thought out and ergonomically close to perfection. Its shape and dimensions change ergonomically and in their highest values are: length 165 mm, width 35 mm, thickness 20 mm. These dimensions, and its shape bent like an „ancient gun” or a „boomerang”, allow one to hold it comfortably in one’s hand, and then without the need to move it or use the other hand, within the reach of one’s finger from the hand holding it one has all the buttons and is able to have full control over all the functions of the TV set just with one hand and while completely NOT looking at the remote control when doing so. So its use only absorbs the hand in which we hold it, while we can use the other hand and eyes for another purpose. It also has only 14 buttons, each of them so „hard”, that initially I thought that pressing it supplies the „remote control” with electricity on the „piezoelectric” principle. (Nevertheless, despite this „hardness”, my wife already on the 5th day of use was able to cause an „error” of the Internet with the typically female positioning of this „remote” on the table with the buttons pointing downwards – which an inconvenience, according to the engineering principle „everything can be improved further”, could be easy to remove if instead of on the convex side of its bend, the buttons were located on the concave side.) At the same time each of these buttons protrudes so slightly from the remote control that it has NO right to jam. Also almost every one of these buttons performs several different functions and actions, depending on how it is pressed with a finger. For example, two oblong buttons arranged across its width at half its length can be either pushed forward with one’s finger (which push at the left button increases the volume of the sound, and at the right button increases the number of the watched channel), or one can push it backwards with finger (which push reduces the previous values) or one can press it down, which in the left button completely mutes the sound, while in the right shows the list of programs and their broadcasting times on each of the TV channels. So the use of this „remote” is so easy, that my wife, who in a typically feminine way until our LG „smart” TV broke down, has NOT managed to learn the correct use of all 46 buttons of the remote control (1) – although she mastered the use of basic of them, for the „ergonomic” remote control from Samsung discussed here, she was able to use its basic functions after just 5 days. What is also worth emphasizing, the Samsung remote control (3) discussed here is powered by two larger AA batteries, which will allow it to operate much longer on one battery change than the previously discussed LG remote control (1) and than Samsung remote control (2) – both powered by two smaller AAA batteries.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #329E describes and illustrates the most important, according to my experience, features of „smart” TVs. It is an adaptation of the content of item #E1 from my English web page named „smart_tvs.htm” (update of 2020/12/7, or later) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/smart_tvs.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/smart_tvs.htm
http://gravity.ezyro.com/smart_tvs.htm
http://nirwana.hstn.me/smart_tvs.htm
http://drobina.rf.gd/smart_tvs.htm
http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm , it is enough if in that address the name of the web page „smart_tvs.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „immortality.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/smart_tvs.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/immortality.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #329E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com (in „Small Print”)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (in „Large Print”, also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can download, for example, through the web page named „tekst_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Almost all of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Posts about „smart TVs”, „nirvana” and „nirvana political system” related to this #329E:

182E from 2010/11/17 (adapted from #C7 of web page „nirvana.htm”)

321E from 2020/4/7 (adapted from item #A3 of web page „partia_totalizmu_statute.htm”)

320E from 2020/2/17 (adapted from #A1 to #A4 of web page „partia_totalizmu_uk.htm”)

318E from 2020/1/7 (adapted from #C6 and #D3 of web page „nirvana.htm”)

251E from 2014/11/25 (adapted from „part #B” of my web page „p_instruction.htm”)

245E from 2014/6/1 (adapted from #F5 of web page „pajak_for mp_2014.htm”)

182E from 2010/5/27 (adapted from #C3 of web page „nirvana.htm”)

96E from 2006/11/18 (adapted from web page „nirvana.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk

#329: Jeśli kupujesz „smart” TV szukaj modelu który ma opisane tu cechy aby minimalizował twe opłaty i nie „wymuszał” rodzaju filmów jakie wolno ci znajdować w internecie i oglądać

2020/12/01

Motto: „W dzisiejszym świecie coraz pełniejszym wymuszania i eksploatacji bliźnich, potrzebne są ‚smart’ cechy i działania aby wypełniać przykazania i prawa Boga a jednocześnie NIE wylądować pod przysłowiowym „mostem” dla bezdomnych i mieć pieniądze na zakup kawałka chleba.” (Podsumowanie coraz ostrzej zarysowującego się „trendu” w kierunku rozwoju sytuacji ludzi „zmuszanych” do pracy „pieniędzmi” i „strachem”, który to trend opisałem w punkcie #C7 strony „nirvana_pl.htm”)

329: Jeśli kupujesz „smart” TV szukaj modelu który ma opisane tu cechy aby minimalizował twe opłaty i nie „wymuszał” rodzaju filmów jakie wolno ci znajdować w internecie i oglądać

Czy pamiętasz z „dawnych dobrych lat” te wspaniałe uczucia jakich się doświadcza kiedy razem z bliskimi sobie osobami np. zaśmiewasz się aż do łez z pozytywnych komedii filmowych typu angielskiej „Mysz Która Ryknęła” z 1959 roku (w oryginale zatytułowanej „The Mouse That Roared” – patrz https://www.google.com/search?q=film+mouse+that+roared ) albo z jeszcze starszych wiekowo klasyczych komedii Charlie Chaplin’a (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=charlie+chaplin+comedies ) – tj. filmów z rodzaju jakiego niemal już się NIE pokazuje ani w kinach ani też w oficjalnej telewizji prawdopodobnie z powodu utraty przez nie zyskowności oraz pokazywania prawdy jaka jest odwrotna do obrazu świata siłą „wmuszanego” nam obecnie „propagandą” TV i innych publikatorów? Albo czy nadal pamiętasz kojący wpływ jaki na samopoczucie miało takie wspólne i beztroskie oglądanie w domowym telewizorze dobrej komedii lub pozytywnej i podnoszącej na duchu opowieści filmowej w wygodzie i bezpieczeństwie rodziny i przyjaciół? Czy tamtych doznań nie szkoda ci więc obecnie kiedy komfort i odczucia oglądania takich pozytywnych i budujących programów w domowym telewizorze przeszły już do doświadczeń dalekiej przeszłości? Ten wpis #329 do blogów totalizmu dostarcza właśnie informacji, jakie pozwalają na przywrócenie możliwości ponownego oglądania takich programów na wysokiej jakości TV. Wpis ten opisuje bowiem jak wybrać do zakupienia przez siebie tzw. „smart” telewizor, jaki przywróci w twoje własne ręce moc i możliwość wybierania do oglądania pozytywnych, budujących, upowszechniających prawdę i wiedzę filmów oraz programów, jakie ty sam chcesz zobaczyć, a NIE programów jakie „wymuszające” ludzką pracę i postępowania „moce” nam narzucają aby łatwiej wdrażać swoje zniewalające i eksploatatorskie cele oraz intencje. (Angielskie słowo „smart” znaczy: mądry, umiejętny, efektowny, sprytny, zmyślny, zaradny, błyskotliwy, rozgarnięty.)

W międzyczasie czytelniku zapewne już odnotowałeś, że nasza cywilizacja „zabłądziła” i obecnie jest już w trakcie coraz szybszego upadku. Wszakże zapominamy o Bogu, miłości bliźniego oraz o dbałości o naturę. Coż więc z tego, że wielu z nas uważa się za wierzących w Boga i że ma dostęp do zainspirowanej przez Boga Biblii jaka klarownie wyjaśnia jak powinno się żyć, jeśli większość z nas NIE praktykuje tego co Bóg nam nakazuje! Jak zaś wyjaśniam to w punkcie #C7 strony o nazwie „nirvana_pl.htm” i powtarzam we „wstępie” oraz w punktach #B1 i #E1 strony o nazwie „smart_tv.htm”: dużą proporcję winy za ten coraz szybszy upadek naszej cywilizacji ponosi właśnie telewizja wspierana całym nastawionym wyłącznie na „pieniądze”, zyski i szerzenie dochodowej propagandy konglomeratem multimedialnym (obejmującym producentów filmów, gier komputerowych, komiksów, czasopism, książek, itp.). Ich problem polega na tym, że zamiast czerpać „wzorce postępowania” z rzeczywistych, bo kiedyś żyjących i stąd nasączonych doświadczeniem, mądrością i życiową prawdą postaci o pozytywnej i budującej naturze, obecnie niemal wszystko (poza coraz bardziej ponurymi i alarmującymi „wiadomościami” dzienników telewizyjnych) co telewizja i inne multimedia pokazują ludziom, bazuje na „fikcyjnych wzorcach postępowania” jakie NIE sprawdzają się (a wręcz są szkodliwe) w faktycznym życiu bowiem twórcy filmów, gier i programów fantazyjnie sobie je powymyślali. Nic dziwnego iż gdyby ktoś policzył „zabijanie ilu ludzi codziennie pokazywane jest w telewizji”, oraz obiektywnie ocenił jak postępowanie bohaterów pokazywanych filmów ma się do pozytywnych i budujących wzorców jakie znamy z historii, wówczas włosy by nam zjeżyły się na głowie. W obecnych czasach nawet komedie ilustrują zabijanie ludzi i łamanie dziesięciu przykazań Bożych – np. rozważ sarkastyczną komedię nakręconą w 2014 roku i zatytułowaną „A Million Ways to Die in the West” (patrz: https://www.google.com/search?q=A+Million+Ways+to+Die+in+the+West ). Nic więc dziwnego, że to co pokazują w telewizji, coraz częściej zaczyna też dziać się na ulicach naszych miast.

Głównym źródłem powyższych problemów z naszą telewizją są „pieniądze” – które stały się już pierwotnym źródłem praktycznie niemal wszelkiego „zła” na Ziemi, ponieważ coraz częściej używane są w roli „oręża” i „narzędzia” pozwalającego osiągać coraz bardziej niecne cele. Jednak zamiast zupełnie wyeliminować „pieniądze” z użycia zastępując je „energią moralną”, która fizyczne wykonywanie przez ludzi tzw. „pracy moralnej” z pedantyczną sprawiedliwością wynagradza uczuciem nieopisanej szczęśliwości zapracowanej nirwany – tak jak to krótko wyjaśniłem w podsumowaniu z punktu #C7 wyżej wymienionej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, zaś szczegółowo opisałem w punktach #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm”, nasza cywilizacja nierozważnie upiera się przy kontynuowaniu użycia pieniędzy. W rezultacie niezależnie w jakim ustroju ktoś żyje, ciągle rzeczywistość jest, że typowo „elity” jego kraju nieustająco zmuszają go do pracy właśnie przy pomocy „pieniędzy” i „strachu”. Aby zaś owo wymuszanie było rosnąco coraz efektywniejsze, programy telewizyjne jakie telewizje pokazują na całym świecie coraz usilniej nadają „propagandę” jaka używając słów znacznie dyplomatyczniejszych i mniej bezpośrednich niż moje nieprzerwanie perswaduje perswaduje ludności, że „pieniądze”, „wymuszanie”, „eksploatowanie” bliźnich, czy utrzymywanie całych narodów w „strachu” i poddaństwie, jest absolutnie konieczne dla naszego dobra, bezpieczeństwa i życia.

W rezultacie powyższej sytuacji, treści i propaganda wmuszane w programy telewizyjne i filmy coraz dalej odbiegają od pozytywnych „wzorców postępowania” wyrażanych np. przez słynną „Maksymę Konfucjusza” opisywaną szerzej w podpisie pod „Fot. #A1” z mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”, lub przez przypominany tam werset 4:8 z bibilijnego „Listu do Filipian” – cytuję ten werset z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „… wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym – to miejcie na myśli”. W możliwościch jednak każdego z nas leży zaradzenie tej upadkowej sytuacji. Wystarczy wszakże aby nadal w wygodzie i w wysokiej jakości obrazu zaprzestać oglądania tego co oficjalne programy telewizyjne nam wmuszają, a rozpocząć oglądanie tego co my sami dla siebie wybierzemy. Aby jednak to czynić, potrzebujemy zakupć sobie i nauczyć się używać specjalny rodzaj odbiornika telewizyjnego jaki sprzedawany jest pod nazwą „smart” TV a jaki jest w stanie zarówno odbierać programy nadawane przez stacje telewizyjne jak i znajdować oraz udostępniać w wysokiej jakości obrazu filmy, wiadomości i informacje opisowe już NIE upowszechniane przez stacje telewizyjne a jedynie dostępne za pośrednictwem internetu (w tej liczbie nawet te jakie w ostatnich czasach są skrycie blokowane przed upowszechnianiem – chociaż aby podtrzymywać fikcję rzekomej „wolności słowa” jeszcze NIE podjęto ich otwartego usuwania z internetu).

Niestety, podobnie jak dzisiejsze społeczeństwo podzielone jest już na trzy odmienne „klasy”, nazwy i role jakich szerzej wyjaśniam w końcowej części tego wpisu #329, tj. podzielone jest już na następujące klasy: (I) „elity”, (II) „klasę średnią”, oraz (III) „siłę roboczą”; również sprzedawane są też aż trzy klasy owych „smart” TV, tj. TV (i) elitarne, (ii) średnie, oraz (iii) robocze. Podsumujmy więc oddzielnie każdą z tych klas TV:

 • Klasa (i) elitarne „smart” TV. Są one ogromne, kosztowne, w 2020 roku ich rozdzielczość miała już „8K” (patrz https://www.google.pl/search?q=co+to+jest+8K ) oraz pozapełniane są wieloma zbytecznymi dodatkami – potrzeba istnienia w nich których jest równie użyteczna jak przydatność kolorowych ozdób na indyjskich ciężarówkach. W listopadzie 2020 roku gdy przygotowywałem niniejszy wpis, w NZ kosztowały one od około $2000 do około $9000 (ile zaś kosztują w Polsce tego NIE wiem). Większość „normalnych ludzi” NIE ma więc ani funduszy potrzebnych dla ich zakupu, ani miejsca w swym mieszkaniu gdzie mogliby je ustawić, ani zbędnego czasu koniecznego aby nauczyć się używania wszelkich powłączanych w nie dodatków. NIE będę więc tutaj zajmował się ich omawianiem.
 • (ii) „Smart” TV „klasy średniej”. Zwykle mają one ekrany o wymiarach około 43 cali (chociaż są też dostępne i w większych wersjach) zaś ich rozdzielczość obecnie typowo jest rzędu „4K” (patrz https://www.google.pl/search?q=co+to+jest+4K ). W NZ ich cena „obecnie” (tj. w czasach zakładania strony „smart_tv.htm” z której ten wpis #329 się wywodzi) wynosi około $1000. Opakowanie (tj. tekturowe pudło) przykładu takiego „smart” TV „średniej klasy” jaki ja sobie zakupiłem w dniu 2020/11/11 pokazuję poniżej na „Fot. #E1a”. To właśnie jak wybrać dla siebie najwłaściwszy tego rodzaju odbiornik TV opisuję w niniejszym wpisie #329, zaś jego używanie omawiam na całej swej stronie internetowej o nazwie „smart_tv.htm”. Problem jednak polega na tym, że w tej „średniej klasie” znaleźć można dużą rozpiętość jakości i cech użytkowych. Aby więc wybrać dla siebie ten odbiornik „smart” TV, jaki da nam najwyższą wolność od „wymuszania” na nas tego co mamy oglądać i za co twórcy ich software starają się wymuszać od nas dodatkowe opłaty, a jednocześnie jaki jest najłatwiejszy w użyciu, ma dobry i wystarczająco duży ekran, oraz jest relatywnie tani, potrzebna jest nam wiedza jaką zaprezentuję poniżej w tym wpisie #329.
 • Klasa (iii) robocze „smart” TV (tj. dla użytkowników pochodzenie nazw których, np. „siła robocza”, wyjaśniam w końcowej części niniejszego wpisu #329). Typowo też mają one ekrany o rozmiarach od około 32 do około 43 cali (choć mogą też mieć i większe ekrany), też mogą mieć jakość obrazu „4K”, jednak ich cena będzie relatywnie niska – np. w NZ nowe takie też nazywane „smart” (ale NIE bardzo „smart” z punktu widzenia interesów ich użytkowników) TV można sobie kupić już za około $500 do $700. Ich ciekawostką na jaką zwracam uwagę czytelników w podpisie pod „Fot #E1a” poniżej, jest że ich opakowania są krzykliwe i barwne oraz całe zapełnione „mądrymi nazwami”. Jednak kiedy przetestuje się ich działanie (co w NZ daje się uczynić w sklepach z TV gdzie specjalnie przeznaczone do wypróbowania przez zakupujących „egzemplarze wystawowe” mogą być udostępniane zainteresowanym) wówczas się okazuje, że wszelkie oprogramowanie (apps) jakie one zawierają zostało specjalnie spreparowane aby jak najefektywniej eksploatować ich użytkowników poprzez zmuszanie ich do płacenia za niemal wszystko co poza oficjalnymi programami stacji TV zechcą oglądać, oraz poprzez wymuszanie na ich posiadaczach rodzajów filmów i programów tylko jakie wolno im ściągać z internetu i oglądać na tych telewizorach ponieważ owe filmy lub programy albo reprezentują „propagandę” służącą interesom „mocy” rządzących obecnie Ziemią albo też ponieważ promują one produkcję filmową kogoś związanego jakimiś interesami z właścicielem danego oprogramowania (apps) a stąd kogoś cicho związanego z tym właścicielem jakimś układem wzajemnej adoracji i wspierania obopólnych interesów. Przykładowo, na przekór iż są to rzekomo „smart” telewizory jakie posiadają własne „apps” działające jako „wyszukiwarki internetowe”, ich wyszukiwarki mają tylko jedno okienko do wyszukiwania filmów lub programów na podstawie „słów kluczowych”, jednak brakuje w nich drugiego okienka koniecznego dla uruchomienia filmów lub programów adresy internetowe jakich już się zna. Jednocześnie na ich wyszukiwarki ponakładane są jakieś sekretne „ograniczenia” jakie powodują, że ich posiadacze mogą znaleźć w internecie i uruchomić tylko to, co zarządzająca Ziemią władcza „moc” uznała za stosowne. To dlatego, kiedy np. poszukiwałem ich wyszukiwarkami któregoś z filmów jakie osobiście współautoryzuję, wówczas się okazało, że NIE dało się znaleźć ani uruchomić za pomocą ich wyszukiwarek internetowych (ani za pomocą ich „YouTube App”) żadnego z filmów stworzonych z moim udziałem. Na dodatek ani ich wyszukiwarki ani też ich „YouTube App” NIE mają tzw. „bookmark” (tj. pomocniczej pamięci jaka po kliknięciu na nią zapamiętuje i przechowuje adresy stron i filmów, które pragniemy potem móc powtarzalnie uruchamiać jednym kliknięciem „pilota” TV) – co powoduje iż ich użytkowanie jest bardzo trudne, pracochłonne, nieefektywne, nieprzyjazne dla użytkownika i wysoce irytujące. Szczerze mówiąc, motywacje stworzenia takich TV i ich nieprzyjaznego do użytkowników oprogramowania (tj. zainstalowanych w nich „apps”), istnienia jakich to motywacji można się domyślać z zasad działania tych telewizorów, swoim trendem mi przypominają motywacje jakimi kierują się firmy farmaceutyczne produkujące „lekarstwa jakie uzależniają zamiast leczyć” opisywane w punkcie #C1 i we „wstępie” strony o nazwie „healing_kuramina.htm”, oraz w „części #I” (szczególnie w punkcie #I1) strony „healing_pl.htm”. W rezultacie, znając życie, wierzę iż po ich zakupie osoby które je nabyły będą używały je tylko jako zwykłe telewizory wyświetlające jedynie programy nadawane przez stacje telewizyjne (tj. osoby te NIE będą miały cierpliwości, czasu, ani niezbędnej wiedzy aby korzystać z ich „smart” możliwości umożliwiających nieodpłatne oglądanie coraz usilniej, chociaż skrycie, zakazywanych filmów i ujawnień prawdy obecnie udostępnianych już tylko za pośrednictwem internetu).

Spróbujmy więc teraz wyjaśnić sobie na co trzeba zwracać największą uwagę iż zakupywany „smart” TV ma to wbudowane w siebie, kiedy z zakresu obecnie dostępnych na rynku modeli „smart” TV wybiera się odbiornik do zakupu w celu własnego użycia. Pominę przy tym omawianie ich ceny i wielkości ich ekranu, bowiem to zależy od możliwości i preferencji danego zakupującego, a skupię się jedynie na tym co najważniejsze dla ich „smart” działania oraz łatwego i efektywnego użycia. (Dodam tylko, że ja osobiście ustaliłem eksperymentalnie iż dla odległości oczu oglądającego od ekranu telewizora wynoszącej około 2 do 3 metrów, co jest typową odległością dla wielu dzisiejszych mieszkań i ich umeblowania, wielkość ekranu TV jaka już daje relatywnie dobre poczucie właściwej, jest rzędu 43 cali – co np. dla NZ oznacza, że cena „smart” TV o takim ekranie i o cechach oraz możliwościach jakie tu opisuję będzie rzędu/około $1000.) I tak, jeśli chcesz aby „smart” TV jaki zakupisz zaspokajał twoje najważniejsze potrzeby i jednocześnie NIE zamieniał cię w arogancko eksploatowanego niewolnika ograniczeń, „wymuszania” i „narzucania” poddanie jakim ciebie leży w interesie elit oraz korporacji multimedialnych – upewnij się (np. poprzez osobiste przetestowanie jego egzemplarza wystawionego w sklepie do oglądania i do testowania przez zakupujących), że posiada on:

(1)! Wyszukiwarkę internetową (np. „Google App” albo „Bing App”, itp.). Dla wyszukiwarki tej jest absolutnie koniecznym aby miała ona następujące cechy i funkcje:

(1a)! Dwa okienka (tj. aby miała ona zarówno środkowe okienko do wyszukiwania adresów o danej zawartości z pomocą tzw. słów kluczowych, oraz miała też drugie okienko, zwykle zlokalizowane przy górnej krawędzi ekranu, które służy uruchamianiu stron internetowych lub filmów o już nam znanych adresach). Ponadto dla wyszukiwarki tej jest też koniecznym aby miała ona również:

(1b)! Dobrze działający tzw. „bookmark”. (Angielskie słowo „bookmark” znaczy „zakładka książkowa”). „Bookmark” pozwala bowiem jednym kliknięciem pilota zapisać w pamięci „smart” telewizora internetowy adres czegoś co właśnie na nim się przegląda lub uruchomiło z internetu, tak aby w przyszłości dawało się do przeglądania tego szybko i łatwo ponownie powrócić poprzez jedno kliknięcie „pilotem” telewizora na bookmarkowską „ikonkę” reprezentującą to zapamiętane coś. W dzisiejszych „smart” TV ów „bookmark” zwykle powoduje zapamiętanie adresu tego co właśnie oglądamy z internetu jeśli klikniemy na małą „gwiazdeczkę jaskrawego koloru” zlokalizowaną w wyszukiwarce po prawej stronie koło okienka do uruchamiania filmów lub stron adresy jakich znamy. Potem jeśli chcemy wrócić i ponownie oglądnąć co zapamiętaliśmy w telewizorze z pomocą „bookmark”, wystarczy kliknąć na tę samą gwiazdeczkę poczym znaleźć ikonkę (guzik) z opisem tego co uprzednio sobie „zabookmarkowaliśmy” i kliknąć na ową inkonkę (guzik). Ta zdolność do „bookmarkowania” u wyszukiwarek internetowych oraz wyszukiwarek YouTube ze „smart” telewizorów jest więc wysoce użyteczna i konieczna, między innymi, dla tworzenia własnych prywatnych „apps” – jakich programy są przechowywane poza pamięcią telewizora, zaś po zapamiętaniu ich adresu właśnie w „bookmark”, programy tych prywatnych „apps” pozwalają na szybki dostęp za pomocą pojedyńczych kliknięć „pilota” do wszystkich filmów, stron i programów internetowych jakie właściciel tych „apps” zamierza często uruchamiać na swym „smart” telewizorze. Przykładami takich właśnie „apps”, jakie ja zaprogramowałem dla własnego użytku, zaś jakie czytelnik może sobie uruchomić i sprawdzić jak one działają, są wszystkie moje piosenkowe „playlisty” (a zaprogramowałem i używam ich aż kilkadziesiąt) – np. patrz moja „playlista” o nazwie „p_nfi.htm” pozwalająca przełuchiwać piosenki śpiewane na tle tzw. „Inkaskich Murów” – sposób formowania których to murów poprzez programowanie „przeciw-materii” ja odkryłem dzięki ustaleniom swej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” (zwanej także „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz strona „dipolar_gravity_pl.htm”) poczym wraz z przyjacielem zilustrowaliśmy ten sposób na około półgodzinnym darmowym filmie z YouTube o tytule „Napędy Przyszłości” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) fragment z kolei którego to filmu (o długości tylko 17 sekund), pokazujący właśnie jak wygląda takie formowanie „Inkaskich Murów” poprzez zaprogramowanie przeciw-materii, upowszechniany jest w YouTube pod nazwą „Wall 4K” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=ZFr3YrVcM3E ), zasadę zaś takiego formowania „Inkaskich Murów” przeciw-materią opisałem szerzej w punkcie #J4.6 swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”. Kolejny przykład mojego własnego „app”, który uruchamia w moim „smart” TV filmy i progamy z internetu jakie najczęściej przeglądam, czytelnik może znaleźć i sobie przeglądnąć pod nazwą „p_.htm”. Jak zaś praktycznie niemal każdy przy odrobinie uporu i dobrej woli sam jest w stanie nauczyć się przygotować sobie takie własne „apps” – szczegółowo opisuję to i ilustruję przykładami w „części #F” na stronie „smart_tv.htm”. Owe samemu zaprogramowane „apps” pozwalają bowiem na bardziej efektywne, prostrze i znacznie łatwiejsze używanie własnego „smart” telewizora wykazującego się cechami i możliwościami jakie tu opisuję.

(2)! Wyszukiwarka filmów i wideów (np. „YouTube App”, albo jakiś inny program do efektywnego wyszukiwania filmów i wideów). Dla „YouTube App” też jest konieczne i wskazane aby wyszukiwarka ta miała:

(2a)! Dwa okienka podobne jak wyszukiwarka internetowa (tj. jedno okienko do wyszukiwania, zaś drugie do uruchamiania filmów).

(2b) Drugi „bookmark” podobny jak ten z „Google App” opisanego powyżej w (1b)!. Chociaż istnienie owego drugiego „bookmark” jest przydatne i wskazane, NIE jest ono absolutnie konieczne, ponieważ w razie jego braku w tym samym celu można używać „bookmark” z (1b)! jaki musi posiadać wyszukiwarka internetowa telewizora godnego (wartego) zakupu. Jeśli jednak dany „smart” TV posiada i taki drugi „bookmark”, wówczas jego posiadanie jest korzystne, ułatwiające życie oraz zwiększające wygodę i „przyjacielskość” użycia danego telewizora.

(3)! Kilka odmiennych bezprzewodowych i przewodowych sposobów łączenia się i wymiany informacji lub plików albo programów z innymi typowymi urządzeniami elektronicznymi (np. z internetem, telefonami komórkowymi, urządzeniami „Bluetooth” (patrz https://www.google.pl/search?q=co+to+jest+bluetooth ), komputerami, głośnikami, itp.). Przykładowo „smart” TV powinien posiadać aż kilka z używanych obecnie połączeń z pamięciami i innymi urządzeniami (tj. kilka gniazdek do wtyczek). Dobrze jest więc aby miał co najmniej dwa gniazdka dla HDMI – aby móc go łączyć ze źródłami lub odbiorcami fonii i wizji; co najmniej trzy gniazdka USB – aby móc czerpać pokazywaną zawartość także z naszych własnych urządzeń pamięci komputerowych, a ponadto najróżniejsze inne obecnie używane gniazdka na wtyczki.

(4)! Tzw. „user friendliness” – czyli „przyjacielskość wobec użytkownika”, tj. wszystko w nim powinno się uruchamiać łatwo, szybko i bez zacinania się lub jakichkolwiek innych trudności, zaś jego „pilot” powinien być dobrze przemyślany, łatwy do zrozumienia jego działania, używać długo zasilające go standardowe baterie łatwe do zakupu, oraz powinien też precyzyjnie działać bez zacinania się klawiszy ani bez innych niespodzianek lub powodów do irytacji użytkownika – tak jak działa „ergonomiczny” pilot (model: BN59-01259E) jaki mi zaimponował, a jaki pokazałem i opisałem pod numerem (3) na „Fot. #E1b” poniżej.

(5) Dwa przyciski (- i +) do zmniejszania lub powiększania obrazów internetowych. Chodzi bowiem o to, że obrazy materiałów dostępnych w internecie raczej rzadko będą rozmiarowo pokrywać się z rozmiarami ekranu telewizora. Dlatego „smart” TV powinny posiadać w górnej (sterującej) części wyświetlanych z internetu obrazów, dwa przyciski (zwykle oznaczane znakami minusa, % i plusa), klikanie na które „pilotem” zwiększa lub zmniejsza obraz przejęty z internetu aż do wielkości przy jakiej obraz ten pokrywa się z rozmiarami ekranu telewizora. Przyciski te umożliwiają też zwiększanie tekstów pisanych bardzo drobnym drukiem do wielkości przy jakiej będzie nam wygodnie je czytać. Stąd posiadanie tych przycisków niepomiernie powiększa „przyjacielskość wobec użytkownika” danego „smart” TV.

(6) Ponadto „smart” TV powinien posiadać też wszystko co pozwala mu na funkcjonowanie jako duży i wygodny do oglądania ekran m.in. podczas rozmów na duże odległości za pośrednictwem jakiegoś programu podobnego do słynnej „Skype”. Wymogi jakie w tym celu „smart” TV musi spełaniać opisałem w „części #G” na stronie „smart_tv.htm”.

(7) Inne cechy jakie satysfakcjonują nasze preferencje i upodobania (np. lubianą przez nas wielkość ekranu, 4K, 3D, łatwo rozumianą instrukcję użycia, itp.). Przykładowo, moje doświadczenia z poprzednio posiadanym „smart” TV firmy LG, który miał wbudowaną opcję 3D (tj. miał możność wyświetlania trzy-wymiarowych obrazów), wykazały iż niemal nigdy owego 3D NIE używałem z prostej przyczyny, że nadal bardzo trudno znaleźć w internecie jakikolwiek materiał faktycznie nakręcony i dostępny w 3D. Warto przy tym pamiętać, że spełnienie tych naszych preferencji i upodobań NIE powinno być „zgniecione” z powodu ceny danego telewizora. Wszakże z uwagi na dzisiejszą sytuację na świecie swój telewizor będziemy zapewne oglądali codziennie przez aż kilka godzin. Poza więc spaniem, prawdopodobnie będzie on drugim najważniejszym źródłem naszego odpoczynku i odprężania się od stresów dzisiejszego codziennego życia. Ponadto warto też mieć w pamięci polskie powiedzenie: jestem zbyt ubogi aby kupować łatwo psującą się taniochę.

Powinienem tutaj dodać, że w dzisiejszych czasach faktycznie istnieją „smart” TV jakie posiadają wszystkie powyższe cechy i możliwości, chociaż (niestety) są one otoczone tłumem innych TV jakie cech tych NIE posiadają chociaż też nazywa się je słowem „smart”. To dlatego podczas zakupu trzeba wkładać trud znalezienia tego telewizora jaki odznaczy się posiadaniem absolutnie niezbędnych z tych cech (powyżej podkreślonych wykrzyknikiem, np. (1)!, przy ich numerach) a ponadto ma też najwyższą liczbę pożądanych z tych cech (tych bez wykrzyknika). Ja faktycznie mam już drugi „smart” TV jaki odznacza się wszystkimi tymi cechami – jest nim ten, pudło którego pokazałem poniżej na „Fot. #E1a”. Poprzedni mój „smart” TV, też posiadający wszystkie powyższe cechy, opisałem w punkcie #C1 strony „smart_tv.htm”. Powinienem tu dodać, że w międzyczasie eksperymentowałem też z nadawaniem „smart” cech zwykłemu telewizorowi poprzez podłączenie go do komputera i używanie jako dużego komputerowego ekranu wysokiej jakości. Jak jednak empirycznie się przekonałem, aby odnieść z tym sukces, zarówno TV jak i komputer też muszą spełniać najróżniejsze wymagania kompatibilności (co NIE zawsze ma miejsce), a także trzeba pokonać aż cały szereg specjalistycznych przeszkód różnego rodzaju (np. jak przeprogramować swój „laptop”, aby móc go zamknąć a on ciągle kontynuował swe działanie), NIE wspominając już o pracochłonności nieustającego łączenia ich ze sobą i potem rozłączania. Stąd zakup „smart” TV jest nieporównanie praktyczniejszym rozwiązaniem.

Poszukując „smart” TV najodpowiedniejszgo do zakupu NIE bój się, ani NIE wstydź czy krępuj, osobiście sprawdzić i przetestować w sklepie, że „smart” TV jakie tam oferują mają wszystko co potrzebne i że potrafisz tym się posłużyć. NIE obawiaj się też pokazania sprzedawcom iż czegoś NIE wiesz np. poprzez zadawanie im pytań i żądanie zilustrowania lub wyjaśnienia ci czegoś, czego NIE rozumiesz, NIE wiesz, czy NIE potrafisz użyć.

Niestety, na Ziemię właśnie nadeszły czasy, kiedy głównym celem, siłą i motywacją do podejmowania produkcji telewizorów, oprogramowania używanego w „smart” telewizorach, oraz tego co w TV jest pokazywane, staje się propagandowe „urabianie” ludzi oraz „wymuszanie” od nich możliwie najwyższych zysków. Aby zaś wszystko to móc osiągać, w „smart” telewizory i w ich oprogramowanie (tj. w tzw. „apps”) sekretnie zakodowane zostają najróżniejsze zmyślne cechy. Przykładowo, zarówno używane w nich „wyszukiwarki internetowe”, jak i ich „wyszukiwarki filmów i wideów” mogą mieć tylko jedno okienko służące wyszukiwaniu, natomiast owo drugie (górne) okienko służące uruchamianiu tego czego internetowe adresy już się zna, w dziwny sposób już z nich zniknęły. Z kolei w niewidzialnym dla użykowników oprogramowaniu tych wyszukiwarek mogą być zawarte procedury jakie uniemożliwiają znalezienie z ich pomocą tych opracowań lub filmów, które aby otwarcie NIE zaprzeczać rzekomemu istnieniu „wolności słowa” nadal są oficjalnie dostępne w internecie, jednak jakie są już na specjalnie dla nich utworzonej „czarnej liście” właścicieli danej wyszukiwarki lub „mocy” jakie właścicielami tymi rządzą (co już się stało ze zmyślnie tak prześladowanymi i blokowanymi niemal wszystkimi stronami i filmami pióra autora tego wpisu – po szczegóły patrz punkt #A5 mojej strony „totalizm_pl.htm”). To ukryte oprogramowanie może też zawierać procedury jakie głównie służą pogłębianiu dochodów lub monopolu właściciela danej wyszukiwarki. Aby zaś zamaskować fakt iż sporą część stron internetowych i filmów już włączono w sekretną „czarną listę”, w skład tak wykonanych rzekomych „smart” telewizorów, typowo instaluje się także (i krzykliwie reklamuje) najróżniejsze programy jakie podsuwają nam mnóstwo innych filmów i źródeł informacji stanowiących kosztownie przygotowaną „propagandę” elit służącą „urabianiu” naszych poglądów i wierzeń oraz „wydojeniu” od nas możliwie największej ilości „pieniędzy”. Tymczasem uniemożliwianie znajdowania sekretnie zakazywanych stron i filmów połączone z jednoczesnym sekretnym otoczeniem ich ogromną liczbą stron i filmów jakie służą szerzeniu „propagandy” o przeciwstawnej do nich treści, jest równoznaczne w efektach z przewrotnym ich „ukrywaniem”, „blokowaniem” i „obrzydzaniem” – kilka następnych przykładów których to przewrotnych postępowań wskazuję też na swej stronie o nazwie „skorowidz.htm” linkując je tam np. hasłem „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”.

Aby więc jakoś bronić się przed powyższym „wymuszaniem” na nas co mamy oglądać i za co mamy dodatkowo płacić, przydatny jest właśnie „smart” TV o cechach jakie opisałem powyżej. Taki bowiem telewizor pozwala nam wyszukiwać i oglądać (głównie bez dodatkowych opłat) wszystko co zechcemy a co nadal jest dostępne w internecie – w tym (jeśli uznamy to za stosowne) także owych „propagandowych” filmów i informacji typowo udostępnianych za dodatkową opłatą. Wszakże większość z nich ma też dostępną w internecie darmową wersję – do wyszukania której można np. używać też już włączane do praktycznie każdego „smart” TV owe hałaśliwie reklamowane „apps” opracowane w celu „dojenia” od nas dodatkowych opłat. (Narazie bowiem z pomocą niektórych z owych „apps” ciągle daje się wyszukiwać filmy i programy bez dodatkowej opłaty – zaś opłatę trzeba w nich uiszczać dopiero kiedy zechce się uruchomić dany film lub program.) Owe więc hałaśliwie reklamowane „apps” mogą pozwalać nam znaleźć tytuł i opisy odpłatnego filmu jaki nas zainteresuje, z kolei przy odrobinie wprawy oprogramowanie typu „TouTube App”, albo „Google App”, albo też nasz „PC computer” pozwoli nam potem szybko znajdować w internecie darmową wersję tego właśnie filmu. Po zaś znalezieniu owej darmowej wersji możemy ją powtarzalnie uruchamiać (i to bez dodatkowych opłat) ile tylko razy zechcemy na naszym „smart TV” np. z pomocą i użyciem „bookmark”, „YouTube App”, albo też naszego prywatnego „app”. (Programowanie, aktualizowanie, instalowanie i używanie takiego naszego prywatnego „app” opisuję w „części #F” strony „smart_tv.htm” – zaś dawniejsze opisy jego sporządzania, a także przykłady takich „apps” służące jako „playlisty”, zawarte są na mojej stronie o nazwie „p_instrukcja.htm” dostępnej np. poprzez adres http://pajak.org.nz/p_instrukcja.htm .) Warto tu też dodać, że unikanie oglądania „propagandy” służącej „wymuszaniu” oraz przeciwstawnego do nakazów Boga „urabianiu” poglądów ludzi, lub znajdowanie sposobów pozbawionego opłat jej oglądania np. jeśli zechcemy krytycznie poznawać co ona stara się „wymuszać” poczym moralnie poddawać jej treść analizom porównanawczym ujawniającym jak „propaganda” ta odbiega od przykazań Boga, NIE tylko uczy nas pedantyczniejszego wypełniania przykazań i rekomendacji Boga pospisywanych w Biblii (np. tych z zacytowanego powyżej wersetu 4:8), ale także jest formą manifestowania naszej dezaprobaty dla idei w propagandzie tej zawartej – podobną do unikania zakupu w sklepach moralnie nieaprobowanych towarów.

Skoro z treści mojego naukowo niepodważalnego formalnego dowodu iż Bóg istnieje (patrz #G2 z „god_proof_pl.htm”), a także z wyników moich badań nad nadzorujących postępowania każdego intelektu programami karmy (patrz strona „karmy_pl.htm”), jednoznacznie wynika, iż jesteśmy sprawiedliwie rozliczani za praktycznie wszystko co w swym życiu fizycznym czynimy, wyjaśnijmy tutaj też sobie „dlaczego?” taki „smart” TV warto posiadać. Odpowiedź jest prosta i stwierdza: bowiem Ziemia i ludzkość jest polem nigdy NIE ustającej, odwiecznej bitwy „zła” z „dobrem”, zaś uczestnicy aż dwóch najliczniejszych „klas ludzi” walczących ze sobą w owej bitwie są kompletnie zdezorientowani, stąd walczą albo po niewłaściwej stronie, albo też NIE mają najmniejszego pojęcia o strategicznym celu, do osiągnięcia jakiego ich walka powinna zmierzać. Jednocześnie, sporą proporcję odpowiedzialności za owo zdezorientowanie aż dwóch najliczniejszych klas walczących ponoszą „propagandowe” progamy, wyłącznie jakie obecnie daje się oglądać w zwykłych telewizorach. Ponieważ zaś dla dzisiejszych ludzi nawykłych do łatwego dowiadywania się o sytuacji w świecie, telewizja jest głównym źródłem powszechnej wiedzy, warto starać się nabyć właściwy „smart” telewizor, jaki otwiera swym posiadaczom dostęp do programów, filmów i wiedzy, które zaczną rozpraszać to zdezorientowanie. Jeszcze pilniejszą ową potrzebę dostępu do właściwej wiedzy czyni sytuacja, że począwszy od dnia 2001/9/11 – kiedy to nastała obecna epoka „neo-średniowiecza” (patrz strona „tapanui_pl.htm”), owa bitwa weszła w swoją końcową fazę, która jeśli w bitwie tej zwycięży „zło” wówczas (niestety) zakończy się ona „zagładą większości ludzi w latach 2030-tych” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) oraz wielowiekową kontynuacją dotychczasowej ciemnoty, okłamywania, niesprawiedliwości, niemoralności, wymuszania, eksploatacji, itp., dla tych z ludzi co zagładę ową przeżyją. Wszakże aby bitwa ta zakończyła się początkiem stopniowego wychodzenia ludzkości ku światłu, prawdzie, sprawiedliwości, moralności, ochotniczości, wszech-dobrobytu, itp. – konieczne jest aby zwyciężyło ją „dobro”. Jednocześnie zaś pamiętać warto, że każdy z nas ludzi z osobna będzie rozliczony za to której z obu stron walczących w tej bitwie się wysługiwał. Tymczasem problem z większością dzisiejszych ludzi zapatrzonych w telewizory lub wprawiających się na grach komputerowych w popełnianiu zła, polega na tym że większość z nich nadal NIE dostrzega iż ta odwieczna bitwa nadal jest toczona i właśnie zbliża się do czasu kolejnego jej rozstrzygania. NIE wiedząc zaś o jej istnieniu typowo albo ulegają oni wszechobecnej propagandzie „zła” i opowiadają się po antyludzkiej stronie, albo też wiedząc jedynie iż życie ich samych i ich bliskich staje się „coraz gorsze i trudniejsze”, bezmyślnie protestują i wystawiają się na brutalność popleczników mocy „zła”, jednak NIE mają klarownych poglądów „osiągnięcie czego?” powinno stać się celem ich działania (ani jak to „osiągnięcie” uzyskać) aby przechylić szalę walki w kierunku trwałego zwycięstwa „dobra”. (A cel ten jest taki prosty, mianowicie: trzeba trwale wyeliminować z Ziemi najważniejsze „oręże” jakimi posługuje się zło, przykładowo trzeba wyeliminować użycie „pieniędzy”, które od tysiącleci są źródłem mocy i najpotężniejszym orężem „zła” – tak jak wyjaśniłem to np. w punkcie #C7 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”.) Wszakże aby ukryć istnienie owej bitwy, a także uniemożliwić krzywdzonym przez moce „zła” masom ludzkim uświadomienie sobie jak ze „złem” można wygrać tę bitwę, „zło” używa całą gamę posunięć „propagandowych”, głównym sposobem upowszechniania jakich ostatnio stała się właśnie telewizja, wzmocniona przez internet, gry komputerowe, ukrywające prawdę posunięcia monopolistycznych wyszukiwarek (patrz punkt #A5 strony „totalizm_pl.htm”), itp. Jeśli więc coraz więcej ludzi nauczy się rozpoznawać ową „propagandę” oraz zaprzestanie ulegania jej wpływom, szala walki zacznie stopniowo się przechylać w kierunku zwycięstwa „dobra”. W bitwie tej bowiem ścierają się ze sobą wspomniane wcześniej trzy „klasy” ludzi, rozkład sił w których wcale NIE jest korzystny dla mocy „zła”. Omówmy więc teraz każdą z owych trzech klas ludzi, wyjaśniając jej rolę i sytuację.

 • Klasa (I) „elity”. Jest to ta niefortunna klasa, losy której podkreślają słowa Jezusa z Biblii (Mateusz 19:24, Marek 10:25, Łukasz 18:25) – cytuję je z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. (Warto jednak tu odnotować, że nawet te słowa są tak sformułowane aby przekazywały też istotną zasadę, że „każda reguła ma swoje wyjątki”.) Owa klasa (I) znajduje się w niefortunnej sytuacji, iż aby długoterminowo trwało bogactwo jakie ona zakumulowała i aby mogła wieść życie przepychu, ona musi czynić wszystko co w jej mocy dla powstrzymywania wszelkich zmian przed zaistnieniem na Ziemi, tak aby nadal mogła „wymuszać” i „eksploatować” swych bliźnich używając metody jakie klasa ta powprowadzała oraz nieustająco używa na Ziemi. Niestety, zarówno uniemożliwianie zajścia jakichkolwiek zmian jak i kontynuowanie „wymuszania” i „eksploatowania” bliźnich, w dyskutowanej tutaj bitwie umieszcza tę całą klasę (I) po stronie jaka walczy o zwycięstwo „zła”. Szczęśliwie na tę klasę (I) składa się jedynie mała garstka jednostek, których wszystkich razem zwykle nazywa się słowem „elity” – chociaż w obrębie owych „elit” daje się wyróżnić najróżniesze głębsze klasyfikacje, przykład jednej z jakich jest prezentowany od (7) do (7h) z punktu #C7 strony „nirvana_pl.htm”. Niefortunnie dla innych klas ludzi, „elity” dopracowały do perfekcji metody jakimi zniewalają resztę ludzkości kontynuując na Ziemi proces „wymuszania” i „eksploatowania” poprzez używanie w tym celu „pieniędzy” i „strachu” jako „oręża” i narzędzi swej opresji. Przykładowo, wymuszają one, że oficjalnie na Ziemi zamiast prawdy i wiedzy upowszechniane są już niemal wyłącznie kłamstwa i propaganda jakie gloryfikują istniejące „zło” i nakłaniają do używania siły w celu obstawania za kontynuacją obecnej godnej pożałowania sytuacji większości ludzkości. Ponadto używając swojego najpotężniejszego „oręża” jakim właśnie są „pieniądze”, elity te „kupują dla siebie” całą „piramidę wymuszania” albo nadal nieświadomych swej faktycznej roli w społeczeństwie albo też „zapominających” o moralności oraz głuchych na podszepty swego sumienia lub pozbawionych skrupułów pomocników wywodzących się z „klasy średniej” (II) – jacy pomagają elitom w „wymuszaniu” i w „eksploatowaniu” bliźnich plamiąc tym swoje kroniki u Boga i na siebie ściągając tym zwroty niechcianej karmy. To dlatego jeśli słyszymy w wiadomościach TV iż w jakimś obszarze Ziemi narastają niepokoje i protesty społeczne, wówczas na przekór że z wiadomości owych klarownie wynika iż powodem owych niepokojów i protestów jest albo wymyślanie nowych, albo też intensyfikowanie starych metod „wymuszania” i „eksploatowania” i tak już biednych ludzi, a stąd że źródłem tych problemów są wyłącznie „dokręcające śrubę” działania elit, ciągle tymi co maltretują często bardzo brutalnymi metodami protestującą klasę (III) „siły roboczej”, są uczestnicy NIE samych elit, a owa „piramida wymuszania” złożona z kupowanych za „pieniądze” przez owe elity reprezentantów „klasy średniej” (II) wysługujących się elitom wypełnianiem sprzecznej z przykazaniami Boga funkcji.
 • Klasa (III) „siła robocza”. Przeciwko sobie „elity” mają ogromne masy ludzi, których one „zmuszają” do pracy albo z użyciem „pieniędzy” albo też „strachu”, a ponadto „eksploatują”, utrzymują w biedzie i ciemnocie, okłamują (np. że Boga NIE ma), zmuszają do służby wojskowej, uczą walki i zabijania, wysyłają na wojny jako tzw. „mięso armatnie” (patrz https://www.google.pl/search?q=mi%C4%99so+armatnie ), itp. Owe przeliczne masy można nazywać różnie, przykładowo za „Kapitałem” Karola Marksa można je nazywać „siłą roboczą” lub „proletariatem”, zaś za historykami wojen i sarkastycznymi wojskowymi można je też nazywać przykładowo „mięsem armatnim” – wszakże „elity” wysyłają te masy aby ginęły i zabijały podobnych do siebie ludzi na licznych wojnach, które służą jedynie podnoszeniu bogactwa, władzy i obszaru wpływu owych „elit”. Niestety, kiedy przeglądałem hasło „mięso armatnie” w polskojęzycznej wyszukiwarce, odnotowałem iż „propagandowo” ukrywa ona nawet prawdę co owo hasło faktycznie oznacza. Dopiero angielskojęzyczne wyszukiwarki (patrz https://www.google.com/search?q=cannon+fodder+meaning ) podają prawdę na jego temat, np. w dniu 2020/11/20 stwierdzając – cytuję: „Cannon fodder is an informal, derogatory term for combatants who are regarded or treated by government or military command as expendable in the face of enemy fire” (krótko zaś: „soldiers regarded merely as material to be expended in war”) – co w luźnym tłumaczeniu na polski znaczy: „mięso armatnie jest to nieformalna, obraźliwa nazwa dla walczących którzy są uważani lub traktowani przez rząd lub dowódców wojskowych jako zbywalni w sytuacji ostrzału sił nieprzyjaciela” (krótko zaś: „żołnierze uważani tylko jako materiał do pozbywania się podczas wojny”). Aby więc masom owym nadać cel ich walki z obecnym złem, potrzebne jest uświadomienie ich jak „smart” oglądanie prawdy narazie nadal dostępnej w internecie (choć coraz usilniej tam ukrywanej przez opowiadające się za „złem” monopolistyczne wyszukiwarki internetowe) może ochronić ich przed byciem ogłupianymi przez „propagandę” mocy „zła”.
 • Klasa (II) „średnia”. Jest to najbardziej skonfudowana z klas biorących udział w odwiecznej walce „zła” z „dobrem”. Tymczasem to od niej zależy, czy obecną bitwę wygra „zło” czy też „dobro” – przykładowo rewolucję październikową w Rosji robotnicy wygrali tylko dlatego i tylko kiedy po ich stronie stanęła także spora część rozumowo działającej „klasy średniej” ówczesnej Rosji. „Klasa średnia” położona jest bowiem pomiędzy owymi nielicznymi „elitami”, oraz masą eksploatowanej przez elity i utrzymywanej w ciemnocie i biedzie „siły roboczej”. Kiedyś była ona nieliczna, a stąd dobrze „karmiona” przysłowiowymi „ochłapami z pańskiego stołu”. Jednak w ostatnich czasach stała się ogromnie rozrośnięta co do swej liczebności, a stąd już zaczyna i dla niej brakować przysłowiowych „ochłapów”. Uformowana jest ona w piramidę całą jaką oficjalnie nazywa się „klasą średnią”, a jaka faktycznie wysługuje się elitom w „wymuszaniu” pracy i w „eksploatowaniu” owych mas „siły roboczej”, czyli jaka narazie opowiada się po stronie „zła”. W owej „piramidzie” obecnie jedynie jej najbliższe „elity” warstwy nadal odnoszą korzyści z obstawania po stronie „zła”, pozostałe zaś warstwy są już traktowane identycznie jak „siła robocza”. Jednak ciągle niemal wszyscy uczestnicy „klasy średniej” są dobrze wyedukowani i oczytani, prawdopodobnie znający Biblię a stąd mający dostęp do wiedzy jak odróżniać zło od dobra, a ponadto wystarczająco „smart” aby rozumieć, że „zła” NIE wolno eliminować eskalując inne zło np. poprzez podejmowanie fizycznej walki, sabotaży, rewolucji, albo bezowocnych protestów tylko wystawiających ludzi na brutalność popleczników „zła”, a trzeba je mądrze pomniejszać eliminując „oręże” (np. eliminując „pieniądze”, propagandę, niesprawiedliwość, nierozliczanie władz za popełniane „zło”, „prawa prywatności” pozwalające oficjalnie ukrywać prawdę, ateizm, korupcję, wojny, itp.) jakimi zło się posługuje, ujawniając prawdę, informując o istnieniu naukowo niepodważalnego dowodu na istnienie Boga, popierając „wolność wyrażania swej opinii”, zmniejszając prześladowania, itp. Czynienie zaś tego wszystkiego trzeba starać się dokonywać bardzo mądrą i bezpieczną metodą Jezusa sugerowaną w Biblii wersetami Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25, bibilijną sugestię jakich zinterpretowałem szerzej w punkcie #L3 swej strony o nazwie „cielcza.htm”. Gdyby więc dzięki użyciu „smart” TV reprezentanci owych „klas średnich” podjęli poznawanie prawdy o opisywanej tu bitwie i zrozumieli, że „propaganda” mocy „zła” zamienia ich w to co w (1), (8) i (9) z punktu #C7 strony „nirvana_pl.htm” jest nazywane „piramidą wymuszania”, oraz gdyby zrozumieli iż za ich aktywny udział w działaniach owej „piramidy wymuszania” Bóg i działanie karmy już wkrótce ich rozliczą, wówczas z całą pewnością stanęliby po stronie „dobra”. (Odnotuj, że naukowo niepodważalny dowód formalny na istnienie Boga, przeprowadzony metodą matematycznej logiki i empirycznie potwierdzany ustaleniami dzisiejszej „genetyki” zaś wyrosły z fundamentalnego ustalenia stwierdzającego iż: wszystkie kody są odmianami języków a wszystkie języki są formowane przez istoty rozumne, a wyprowadzonego i dowodzonego przez „Teorię Komunikacji” niejakiego Claude E. Shannon’a (patrz https://www.google.pl/search?q=shannon+teoria+komunikacji ), został zaprezentowany w punkcie #G2 strony o nazwie „god_proof_pl.htm”. Dowód ten jest niemożliwy do naukowego podważenia, ponieważ aby go podważyć trzebaby formalnie udowodnić iż empiryczne odkrycia „genetyki” oraz owo fundamentalne ustalenie „Teorii Komunikacji” są nieprawdą, co odpowiadałoby m.in. udowodnieniu iż pełna sukcesów „genetyka” a także dzisiejsza techniczna dyscyplina informatyki ufundowana na owej Teorii Komunikacji Shannona, rzekomo są tylko zwodniczymi „mirażami” bowiem jakoby wyrosły z fundamentów kłamstwa – tj. jakoby są tylko zwodniczymi „mirażami” podobnymi do faktycznie wyrosłej na fundamencie kłamstwa i propagującej propagandę ateizmu „teorii wielkiego bangu” fundamentalną błędność jakiej wykazuje, między innymi, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku – patrz https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego .) Z kolei zmiana strony przez „klasy średnie” ze „zła” o panowanie jakiego nadal walczą niemal wszyscy uczestnicy tych klas, na „dobro” własne, swych potomków i innych bliźnich o jakie klasy te powinny walczyć, ostatecznie przechyliłoby szalę ku zwycięstwu „dobra”, a tym samym ku podjęciu przez ludzkość drogi do światła, dobra, prawdy, sprawiedliwości, równości, dobrobytu, wzrostu naukowego, technicznego i cywilizacyjnego, zdrowia, poznania świata, itp. Innymi słowy, najwyższy już czas, aby „klasy średnie” naszej planety zrozumiały iż otacza nas ocean kłamstwa i wyrwały się z paralizującej je ślepoty – w czym pomocnym może się okazać właśnie zakup „smart” telewizora z opisywanymi tu cechami umożliwiający podjęcie oglądania ujawniających prawdę moralnych i budujących filmów i programów pozbawionych „pieniędzy”, wyzysku, bogacenia się za wszelką cenę, kłamliwej „propagandy”, niesprawiedliwości, przemocy, zabijania, wojen, itp.

Na koniec podsumujmy tu chociaż tylko te z najważniejszych składowych prawdy jakie daje się łatwo poznawać np. dzięki właściwemu użyciu „smart” TV o opisywanych tu cechach, a jakie generują rozliczne korzyści świadomościowe dla ludzi którzy je poznają ponieważ ujawniają one i korygują najszkodliwsze z kłamstw oficjalnie i bezkrytycznie dotąd upowszechnianych przez monopol mocy „zła”. Podsumowane poniżej składowe prawdy zostały ustalone i potwierdzone znaczącym materiałem dowodowym dzięki wskazówkom ujawnionym moją naukową Teorią Wszystkiego z 1985 roku (zwaną także Koncept Dipolarnej Grawitacji). Na przekór też iż narazie ich dostępność w internecie nadal jest skrycie blokowana, zaprzeczana i obrzydzana przez moce „zła”, „smart” telewizory stwarzają posiadaczom techniczną możliwość ich wyszukiwania i poznawania w wysokich jakościach obrazów. Każda zaś prawda i jej poznawanie wnosi sobą cudowną moc uwalniania ludzi z więzów tkwienia w kłamstwach jakie ich zniewalają, o czym symbolicznie w wersecie 8:32 i w otaczających go wersetach informuje nas bibilijna „Ewangelia w/g św. Jana” – cytuję ów werset 8:32 z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Oto więc te już dostępne do poznawania najważniejsze składowe prawdy, poznawanie jakich ma moc korygowania zniewalającego naszą świadomość oceanu oficjalnie upowszechnianych kłamstw:

(A) Dostępny już od 2007 roku, naukowo niepodważalny dowód formalny na istnienie Boga jaki uzupełnia i wzmacnia aż cały szereg dowodów empirycznych, które począwszy od 1985 roku upowszechnia po świecie moja „Teoria Wszystkiego” zaś które dowodzą istnienia Boga swą żelazną logiką i możliwością ich sprawdzenia przez każdego (ale, niestety, których poznawanie przez ludzi jest nadal skrycie blokowane i obrzydzane). Ten niepodważalny dowód formalny jest opisany w punkcie #G2 strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm” zaś dowody empiryczne wagę jakich ów dowód formalny dodatkowo wzmacnia są zaprezentowane w publikacjach linkowanych w (2) z punktu #G3 tamtej strony. Krótkie podsumowanie tego dowodu formalnego prezentuje także około półgodzinny gratisowy film z YouTube o tytule „Dr Jan Pajak portfolio” polskojęzyczna wersja jakiego jest gratisowo upowszechniana pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM . Na przekór więc kłamstw jakie oficjalnie są upowszechniane iż jakoby NIE ma formalnego dowodu na istnienie Boga, dowód taki istnieje i naukowo NIE daje się go obalić bowiem bazuje on na zbyt solidnym materiale dowodowym a stąd obowiązuje on każdego. Każdy obdarzony zdrowym rozsądkiem i logiką mieszkaniec Ziemi powinien zresztą sam łatwo sobie wydedukować, że skoro istnieją zjawiska i urządzenia jakie NIE mogłyby zaistnieć w świecie bez Boga, oficjalne twierdzenia iż Boga jakoby NIE ma są jedynie kłamstwami nastawionymi na otumanienie i ułatwienie eksploatowania ludzi. Tymczasem moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” wskazuje nam szokująco dużą ilość takich zaistnień, jakich NIE byłoby w świecie bez Boga, bowiem „naturalna ewolucja” NIE jest w stanie spowodować ich pojawienia się. Jako ich przykłady rozważ: „choroby duszy” – opisy najbardziej reprezentacyjnej z jakich, tj. „Syndromu zagranicznego akcentu” („Foreign accent syndrome”), opisałem w punkcie #F11 swej strony „soul_proof_pl.htm”; nirwanę i jej cudowną szczęśliwość – opisaną na stronie „nirvana_pl.htm”; wspominane powyżej „Inkaskie Mury” wznoszone poprzez zaprogramowanie „przeciw-materii” w sposób opisany w punkcie #J4.6 strony „propulsion_pl.htm” zaś zilustrowany 17-sekundowym filmem o adresie https://youtu.be/ZFr3YrVcM3E ; „perpetuum mobile” opisane i zilustrowane wideami w punkcie #B3 mojej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm”. Kiedy więc nadejdzie chwila gdy każdy z ludzi będzie ostatecznie rozliczany za świństwa jakie w swym życiu wyrządził bliźnim, NIE będzie mógł użyć wymówki „NIE wiedziałem”. Wszakże skoro istnieje już naukowo-niepodważalny dowód na istnienie Boga, nakłada on na nas wszystkich odpowiedzialność za wdrażanie w swym życiu tego co Bóg nam nakazuje. NIE ujdzie więc nam już bezkarnie poprzestawanie na usłyszeniu o pewności istnienia Boga, a mamy obowiązek uczyć się z Biblii co Bóg od nas wymaga i praktykować to w swym codziennym życiu! To zaś powinno zmusić do refleksji i zastanowienia wielu dzisiejszych ludzi. Wszakże czyż warto dla otrzymania kilku przysłowiowych „ochłapów z pańskiego stołu” pozbawiać się szansy na spędzenie całej wieczności na doświadczaniu szczęścia, dobrobytu i produktywności przyszłego życia?

(B) Wyjaśnienia „grupowej” natury naszego Boga tj. natury podkreślanej nawet w Biblii, chociaż następstwa jakiej NIE są wyjaśniane (a zupełnie ignorowane) przez dzisiejsze religie. W tej „grupowej” naturze, Bóg to faktycznie NIE pojedyńcza osoba, a cała rodzina, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty. Rodzina ta podejmuje decyzje i działania na „demokratycznych zasadach” zgody grupowej. A doświadczenia z praktycznie nawet naszego życia codziennego nam uświadamiają, że decyzje, potraktowania i metody stosowane przez nadrzędną „grupę” zawsze pod wieloma względami się różnią od decyzji i potraktowań nadrzędnej jednostki. Tę „grupową” naturę naszego Boga najlepiej wyjaśniają i ilustrują opisy męskich i żeńskich tzw. „Drobin Boga” (czyli „drobin przeciw-materii”) zaprezentowanych w punktach #K1 i #K2 z mojej strony o nazwie „god_istnieje.htm”. Poznanie „Drobin Boga” z kolei uświadamia nam: jak mało wiemy o powodach dla których nasz Bóg kładzie tak duży nacisk na „ochotniczość” i na karmę/losy grupowe, oraz dlaczego Bóg postępuje tak jak to zapewne odnotowaliśmy i używa metody działania jakie opisuje nam Biblia oraz filozofia totalizmu. Ponadto fakt istnienia męskich i żeńskich „Drobin Boga” wyjaśnia całą gamę dotychczasowych zagadek natury o mechanizmach których oficjalna nauka NIE ma przysłowiowego „zielonego pojęcia”. Przykładowo, wyjaśnia jak pogoda, a także jak tornada i huragany są formowane przez gigantyczne wiry „Drobin Boga” oraz jak przemieszczanie się owych wirów od zachodu ku wschodowi napędza i reguluje ruch obrotowy naszej planety. Z kolei kształt i wygląd męskich i żeńskich „Drobin Boga” potwierdza prawdę wersetu 1:27 z bibilijnej „Księgi Rodzaju” stwierdzającego – cytuję z katolickiej „Biblii Tysiąclecia”: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę”.

(C) Opisy z Biblii oraz „empirycznie” ustalone fakty jakie potwierdzają, że już po stworzeniu człowieka Bóg aż szereg razy udoskonalał budowę i działanie ludzkich ciał. Przykładowo, zmniejszył do około jednej-trzeciej wymiary ludzkich ciał i długość ludzkiego życia w „nawracalnym czasie softwarowym” oraz wyposażył ludzi w organ zwany „sumienie”. Opisy prezentujące wersety Biblii i materiał dowodowy jaki to potwierdza, zawiera (między innymi) punkt #A1 strony „evolution_pl.htm”, punkt #C4.1 strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”, oraz kilka jeszcze innych moich opracowań wyszukiwalnych stroną „skorowidz.htm”.

(D) Totaliztyczne opisy jak działają programy „karmy” (patrz strona „karma_pl.htm”) wdrażające jeszcze w tym życiu fizycznym moralne „Prawo Bumerangu” (patrz strona „mozajski.htm”). Przykłady zaś materiału dowodowego potwierdzającego działanie „karmy grupowej” opisuje m.in. punkt #F2 strony o nazwie „karma_pl.htm”, zaś „karmy indywidualnej” np. punkt #C4.2 strony o nazwie „morals_pl.htm”. Istnienie i działanie programów „karmy” uświadamia, że każde popełnione przez kogoś świństwo i zadany bliźniemu ból są mu zwracane jeszcze w obecnym życiu fizycznym zgodnie z działaniem moralnego „Prawa Bumerangu” informującego: „jakie uczucia spowodujesz u kogoś, takie i sam doświadczysz po upłynięciu wymaganego czasu zwrotu”. Nie bądźmy więc zdziwieni gdy w jakiejś sprawie o której „prawa prywatności” NIE zdołały ukryć przed nami prawdy, ten o kim wiemy iż osobiście np. „zmuszał”, sam będzie do czegoś „zmuszony”, zaś ten co np. „eksploatował” sam zostanie „wyeksploatowany”.

(E) Zasady nadal najnowszej i najmoralniejszej na świecie filozofii totalizmu (patrz strona „totalizm_pl.htm”). Wskazują one i wyjaśniają prawa i metody działania Boga jakie na dodatek do powszechnie znanych (np. na dodatek do „dzisięciu przykazań”) warto w obecnym życiu fizycznym pedantyczne wypełniać i poświęcać im szczególną uwagę. Filozofia ta jest opisywana na mojej stronie o nazwie „totalizm_pl.htm”. Skrótowo omawia ją też powyżej linkowany film „Dr Jan Pająk portfolio” oraz kilka innych filmów linkowanych z końca „wstępu” do mojej strony „portfolio_pl.htm”.

(F) Działanie „ustroju nirwany” już wprogramowanego przez Boga w nasze dusze, tyle że nadal nieurzeczywistnionego przez nasze gnuśne ciała i sceptyczne umysły. Dokonywane przez ludzi dotychczasowe coraz mniej sprawiedliwe rozdzielanie „pieniędzy” powodujących wszelkie zło na Ziemi, ustrój ten jest w stanie zastąpić sprawiedliwie dozowaną życiodajną „energią moralną”. Energię moralną generuje bowiem u ludzi ochotnicze wykonywanie ciężkiej fizycznej „pracy moralnej” – odmierzanej sprawiedliwie i ilościowo wynagradzanej tą energią przez programy Boga. Skrótowe opisy „ustroju nirwany” i ogromnych korzyści z niego wynikających prezentuje punkt #C7 z mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Z kolei po pełniejsze opisy tego ustroju i jego zalet patrz #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm” i opracowania tam linkowane. „Ustrój nirwany” faktycznie gwarantuje każdemu z ludzi trudny nawet do wyobrażenia sobie wzrost szczęścia, dobrobytu, rozwoju naukowego i technicznego, bezpieczeństwa, równości i sprawiedliwości społecznej, poznania świata, zdrowia i fizycznej sprawności spowodowanych m.in. zwiększeniem fizycznej aktywności, itp. Tylko więc wynik ślepoty ludzi i powszechnego otumanienia powoduje upieranie się przy kontynuowaniu kłamliwych i niszczycielskich ustrojów politycznych (np. kapitalizmu lub komunizmu) istnienie jakich leży jedynie w interesach elit – tylko bowiem elity narawdę korzystają z bogactw „wymuszanych” od ludzi za pomocą „pieniędzy” i „strachu”.

(G) „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” jaka otwiera twórczym umysłom dostęp do wiedzy korygującej kłamstwa o otaczającej nas rzeczywistości. Teoria ta opisana jest na całym szeregu publikacji, czytanie których warto rozpocząć od strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, poczym zaś kontynuować je z opracowań jakie są tam linkowane.

(H) Nieskończoność wymiarów i nieskończony czas istnienia wszechświata oryginalnie zapełnionego wyłącznie „potencjalnie inteligentną przeciw-materią” a uzupełnionego o stworzoną przez Boga „materię” dopiero około 6 tysięcy lat „nawracalnego czasu softwarowego” w jakim starzeją się ludzie a jaki zgodnie z informacją w Biblii upływa ponad 365 tysięcy razy wolniej od „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” w którym starzeją się atomy, izotopy, minerały, skamienieliny, węgiel, itp. Odnotuj, że matematyka (np. operator „lim”) nas informuje, iż taki wszechświat o nieskończonych rozmiarach NIE graniczy już z istniejącym poza nim miejscem aby móc się rozszerzać albo kurczyć – co empirycznie jest potwierdzane stabilnością tzw. „praw natury” (a stąd i ciągłością istnienia życia), która byłaby rujnowana przez każdą zmianę parametrów „materii” powodowaną ewentualną zmianą wymiarów wszechświata. Wyjaśnienie jak niniejszą prawdę o nieskończoności wszechświata ujawnia moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” podane jest w punkcie #D4 mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Drastyczne zaś przeciwieństwo niniejszej prawdy w porównaniu do kłamstwa fundamentów „oficjalnej nauki ateistycznej” nielogicznie twierdzącej iż wszechświat ma skończone wymiary, obecnie nadal się rozszerza, oraz zapełniony jest tylko „głupią” materią, sugeruje iż praktycznie niemal wszystko co „oficjalna nauka ateistyczna” twierdzi o otaczającej nas rzeczywistości stanowi albo kłamstwa albo błędy badań czy wnioskowania. Przykłady najważniejszych z takich kłamstw „oficjalnej nauki ateistycznej” wskazuje i omawia strona „skorowidz.htm” pod nagłówkami zawierającymi słowo kluczowe: kłamstw .

(I) Podobny do cienkiego „naleśnika” wygląd i działanie naszego świata fizycznego oraz rozmiarowa nieskończoność przeciw-świata jakie pozwalają Bogu programować przebieg życia ludzi w „nawracalnym czasie softwarowym”. Wszystko to opisuje np. punkt #D3 z mojej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, punkt #J5 z mojej strony o nazwie „petone_pl.htm”, oraz punkty #G3 i #I2 z mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” a także aż cała odrębna monografia [12] (patrz strona „tekst_12.htm”). Z kolei nasze życie w „nawracalnym czasie softwarowym” umożliwia Bogu precyzyjniejsze wychowywanie dobrze zapowiadających się ludzi poprzez powtarzalne cofanie ich w czasie (potwierdzane zarówno w Biblii jak i np. zjawiskiem „deja vu”) zaś ludziom może pozwolić na budowanie Wehikułów Czasu mojego wynalazku (patrz strona „immortality_pl.htm”) a także na prowadzenie nieskończenie długiego życia osiąganego poprzez cofanie się wehikułami czasu do lat młodości po każdym dożyciu wieku starczego.

(J) Opisy „Tablic Cykliczności” dla napędów, jakie ujawniają poziom zaawansowania technicznego, zasady działania, oraz możliwości i moce urządzeń napędowych przyszłości nadal oczekujących zbudowania. Najlepiej ilustruje je około półgodzinny film o tytule „Napędy Przyszłości” którego polskojęzyczna wersja jest gratisowo dostępna pod adresem https://youtu.be/lBVQfl2bbtI . Z kolei słowne opisy Tablicy Cykliczności i napędów jakich zbudowanie ona zapowiada zaprezentowane są w punktach #J3 i #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”.

(K) Ilustracje i opisy gwiazdolotu mojego wynalazku zwanego Magnokraft” (patrz strona „magnocraft_pl.htm”) – najdoskonalszą z trzech generacji jakiego będą właśnie „Wehikuły Czasu”. Gwiazdolot ten pokazany jest w działaniu na filmie o tytule „Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?” (patrz https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) oraz na 26-sekundowym, bezdźwiękowym fragmencie z uprzednio linkowanego filmu „Napędy Przyszłości” jaki nosi tytuł „Alien Planet 4K” i dostępny jest pod adresem https://youtu.be/smNkQdItGOA . Z kolei jego opisy słowne i ilustracje zawiera cała moja strona internetowa o nazwie „magnocraft_pl.htm”.

(L) Ilustracje i opisy już zbudowanych i poprawnie działających „generatorów czystej darmowej energii” oraz „silników perpetuum mobile”. Te cudowne urządzenia prezentuje np. punkt #B3 z mojej strony o nazwie „fe_cell_pl.htm” i punkt #J4.4 z mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz linkowane stamtąd widea. Warto dodać, że skoro „oficjalna nauka ateistyczna” formalnie już udowodniła wymyślonymi przez siebie rzekomymi „prawami termodynamiki”, iż w świecie pozbawionym Boga (o jakim owa „oficjalna nauka ateistyczna” kłamliwie twierdzi iż my w nim żyjemy – patrz strona „changelings_pl.htm”) zbudowanie urządzeń o działaniu „perpetuum mobile” byłoby niemożliwe, stąd faktyczne istnienie na Ziemi już zbudowanych i poprawnie działających urządzeń o zasadzie działania „perpetuum mobile” dostarcza ludziom następny rodzaj empirycznego materiału dowodowego na istnienie Boga – co wyjaśniam szerzej w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”. Linki zaś do dalszych takich dowodów empirycznych słowa kluczowe: istnienie Boga udostępniają na stronie „skorowidz.htm”.

(M) „Odrzucanie wiedzy” przez dzisiejszych kapłanów, powodowane ich konformistycznym nastawieniem do sprzecznych z kanonami ich religi a stąd w widoczny dla nich sposób kłamliwych stwierdzeń „oficjalnej nauki ateistycznej” oraz akceptowanie przez nich, a czasami wręcz dodawanie swego udziału, do „zła” jakie szerzy się dookoła. To „odrzucanie wiedzy” opisane jest m.in. w punkcie #T2 mojej strony o nazwie „woda.htm” na bazie cytatu wersetów 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”. Jednym z jego przejawów jest, iż pomimo nieustającego publikowania od roku 2007 omówionego wcześniej naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga, kapłani nadal ignorują istnienie tego dowodu – podczas gdy przypominanie wiernym o jego istnieniu drastycznie zmniejszyłoby panoszenie się „zła” na Ziemi. Na dodatek do powyższego, owo „odrzucanie wiedzy” przez kapłanów uniemożliwia im też odnotowanie istotnych ustaleń jakie wyeliminowałyby sporo międzyludzkich oskarżeń i prześladowań, ponieważ zarówno Biblia jak i moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” zgodnie podkreślają ustalenie iż: „my ludzie jesteśmy ‚żyjącymi, samoświadomymi i samouczącymi się duszami (progamami) jakie otrzymały własne ciała’, a NIE jedynie ciałami zaopatrzonymi w softwarowe dusze” – po szczegóły patrz np. punkt #A1 na mojej stronie o nazwie „soul_proof_pl.htm”; a także zgodnie podkreślają iż: „dusza otrzymuje własne ciało dopiero w momencie przerwania pępowiny i łapania pierwszego oddechu, a NIE w momencie zapłodnienia” – po szczegóły patrz punkt #C6 na owej stronie o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Wcale więc NIE powinno nikogo zdziwić, gdyby Bóg rozczarowany takim upartym odrzucaniem wiedzy przez kapłanów zdecydował się już w niedalekiej przyszłości zlikwidować potrzebę ich istnienia poprzez zastąpienie funkcji kapłanów przez włączenie do programów powszechnej edukacji obowiązku upowszechniania obiektywnej i zweryfikowanej na obszernym materiale dowodowym wiedzy zawartej w wynikach badań Boga podobnych do wyników już osiągniętych przez bazującą na mojej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku” nową „totaliztyczną naukę” jaka na przekór narazie bycia realizowaną przez tylko jednego naukowca ciągle zwolna staje się poszukującą prawdy konkurencją i weryfikującą stroną dla monopolu starej „oficjalnej nauki ateistycznej”.

(Oczywiście, udostępnianych jest już znacznie więcej prawd podobnych do powyższych – jakie korygują oficjalnie upowszechniane kłamstwa. Jednak przy próbie wymienienia tu ich wszystkich niepotrzebnie wydłużyłoby to wielkość niniejszego wpisu, podczas gdy linki do sporej liczby następnych z nich czytelnik sam może sobie znaleźć na mojej stronie „skorowidz.htm”.)

http://pajak.org.nz/jobs/2020_11_12_tv_box_smart_samsung_43in.jpg
Fot. #E1a: Oto opakowanie mojego „smart” TV, który wykazuje się wszelkimi cechami jakich na bazie swych doświadczeń i wiedzy ja szukam w „smart” telewizorze rozważanym w mojej decyzji czy mam go zakupić. Powyższe opakowanie pochodzi od telewizora jaki faktycznie sobie zakupiłem dnia 2020/11/11. Odnotuj, że telewizor ten zaprojektowany został (a jego podzespoły wyprodukowane) w Korei – czyli w kraju, o którym osobiście się przekonałem i doświadczyłem podczas swej profesury w 2007 roku na Uniwersytecie Ajou z Suwon (patrz https://www.google.com/search?q=ajou+university ), że rząd Korei wykazuje się jedną z największych na świecie (jeśli nie największą) dbałością o dobro swych obywateli, zaś jej ludność wykazuje się jednym z najwyższych z grupy dobrze znanych mi narodów poziomem wypełniania przykazania boskiego – cytuję z „Biblii Tysiąclecia” (patrz tam „Ew. w/g św. Marka”, werset 12:31): „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Osobiście rekomenduję czytelnikowi zwracanie uwagi na to co dzieje się w Korei, bowiem już niedługo świat zapewne zostanie tym zaskoczony!

Odnotuj jak skromny wygląd ma owo opakowanie i jakie pozbawione krzykliwości są jego napisy. Jest to znamienne dla produktów firm o doskonałej reputacji. Chodzi bowiem o to, że „im gorszy jest produkt danej firmy, tym krzykliwiej musi być opakowany aby ktokolwiek go kupił” – tymczasem produkty bardzo dobrej jakości wcale NIE potrzebują krzykliwych opakowań, bowiem ich zakup klienci bazują albo na osobistych rekomendacjach tych uprzednich nabywców co się osobiście już przekonali jak dobre są produkty danej firmy, albo też na sprawdzeniach (np. testach dokonywanych w sklepie) tych co wiedzą czego w doskonałych produktach danego rodzaju należy poszukiwać. To dlatego opakowania bardzo dobrych produktów są proste, jednak silne, wysoce funkcjonalne oraz nieszkodliwe dla natury i środowiska. Z tego co usłyszałem iż nieformalnie opowiada się wśród znawców „smart” odbiorników telewizyjnych, powyższa firma faktycznie oferuje produkty o najwyższej jakości w świecie – nawet jeśli z powodów rynkowej konkurencji część ich wykonawstwa (np. montaż końcowy) musi być dokonywana w fabrykach krajów innych niż Korea – np. w Wietnamie.

http://pajak.org.nz/jobs/tv_piloty_smart_samsung_i_lg.jpg
Fot. #E1b: Oto trzy „piloty” sprzedane wraz z oboma „smart” telewizorami jakie dotychczas nabyłem, tj.: (1) – najwyższy na zdjęciu bo najdalej położony od aparatu wykonującego to zdjęcie pilot (model: AKB73756504) dostarczony mi wraz z 42 calowym „smart” TV koreańskiej firmy LG jaki zakupiłem dnia 2013/11/16 i jaki to TV służył mi do dnia 2020/8/8 (czyli działał przez 6 lat 8 miesięcy i 25 dni) zaś jaki opisałem w punkcie #C1 ze strony „smart_tv.htm”; (2) – środkowy pilot wyprodukowany w Wietnamie (model: BN59-01315D) jaki za dodatkową opłatą $39 z myślą o swej żonie zamówiłem jako alternatywę do „ergonomicznego” pilota (3) dostarczanego mi wraz z opisywanym tu TV firmy Samsung; oraz (3) – najniższy na zdjęciu bo najbliższy aparatu jakim wykonałem to zdjęcie „ergonomiczny” pilot (model: BN59-01259E) dostarczony wraz z 43 calowym „smart” TV koreańskiej firmy Samsung jaki zakupiłem dnia 2020/11/11 a opisałem w treści tego wpisu #329. Co najciekawsze, wszystkie te „piloty” praktycznie mają identyczne możliwości użytkowe (tj. każdym z nich daje się sterować wszelkimi wymagającymi-sterowania funkcjami obsługiwanego przez nie „smart” telewizora). Istnieje jednak ogromna różnica w ich „ergonomiczności”, kompleksowości i technicznej jakości zaprojektowania i wykonania, a co za tym idzie – zarówno w zdolności ludzi do nauczenia się jak je używać, jak i w poziomie „przyjacielskości do użytkownika” (np. w ilości rąk zajętych ich obsługiwaniem, konieczności patrzenia na nie kiedy się je używa, podatności ich przycisków na zacinanie się, częstości wymiany baterii, itp.).

Pilot (1) firmy LG (model: AKB73756504) jest charakterystyczny dla lat 2010-tych w jakich obsługiwany nim telewizor był produkowany. Ma on wymiary: długość 235 mm, szerokość 48 mm, grubość 23 mm. Praktycznie więc aby sterować nim każdą z funkcji „smart” telewizora konieczne jest użycie do tego obu rąk i oczu. W jednej ręce trzeba bowiem trzymać pilota, palcem zaś drugiej wybierać i naciskać jego przyciski – uważnie przy tym patrząc oczami co się z nim czyni. Wszakże ma on aż 46 przycisków, stąd tylko „z pamięci” lub „na wyczucie” praktycznie jest niemożliwością znalezienie tego przycisku, który trzeba przycisnąć. To zaś powoduje, że jego używanie absorbuje wszystko czym dysponujemy. Przy tak dużej liczbie przycisków trzeba przecież wykazywać się też inżynierską znajomością działania telewizora aby nauczyć się efektywnego używania ich wszystkich. Chociaż więc ja NIE miałem żadnych trudności z jego efektywnym używaniem, odnotowałem iż nietechnicznie myślące osoby mogą mieć trudności z pamiętaniem co i jak nim powinno się sterować. Jego zaprojektowanie posiada też błąd inżynierski jaki powoduje, że po zbyt głębokim naciśnięciu przyciski się zacinają i blokują działanie TV, zaś jeśli NIE dostrzega się ich zacięcia – staje się to źródłem znaczącej irytacji i problemów użycia. Pilot ten jest zasilany dwoma bateriami AAA, co powoduje iż z uwagi na ich niską wydajność energetyczną baterie te trzeba zmieniać relatywnie często. Co szokuje, to że w równie nieprzemyślane i źle zaprojektowane „piloty” nadal do dzisiaj zaopatrywana jest większość TV będących w sprzedaży!!!

Pilot (2) firmy Samsung (model: BN59-01315D) w NZ dostarczany za dodatkową opłatą $39 na specjalne zamówienie do sterowania telewizorem opakowanie którego pokazałem powyżej na „Fot. #E1a”. Jest to tradycyjny rodzaj „pilota” podobny nieco do uprzednio pokazanego pilota (1) firmy LG. Ja zamówiłem także tego dodatkowego pilota, bowiem obawiałem się, że moja żona może mieć trudności w nauczeniu się używania „ergonomicznego” pilota (3) dostarczanego wraz z telewizorem Samsung jaki zakupiłem. Ponieważ jednak ten drugi pilot „na zamówienie” prawdopodobnie wymagał przysłania do NZ aż z Wietnamu, spodziewałem się iż upłynie nieco czasu zanim do mnie dotrze. Stąd byłem mile zaskoczony kiedy mogłem go odebrać już dnia 2020/11/17 – czyli po 6 dniach. Drugim przyjemnym zaskoczeniem na jego temat było, że ponieważ w międzyczasie w NZ jego cena wzrosła do ponad $60 ciągle sklep sprzedający mi telewizor sam pokrył różnicę. Po przetestowaniu tego pilota okazało się iż działa on nieco lepiej od pilota (1) firmy LG – tj. można go obsługiwać tylko jedną ręką, chociaż nadal konieczne jest patrzenie na niego kiedy to się czyni. Przykładowo, jego 44 przyciski są lepiej opisane, zaś przyciski używane do obsługi (a) standardowych (emitowanych) programów telewizyjnych, oraz (b) filmów i programów z internetu, są pogrupowane przy sobie. Stąd chociaż dla użycia internetu trzeba go niewygodnie trzymać za zbyt krótką końcówkę, ciągle wymagane przyciski cały czas znajdują się w zasięgu palca z ręki w której pilota się trzyma – stąd umożliwia on jednoręczną obsługę. Niestety, z uwagi na ciasne upakowanie licznych przycisków i podobieństwo ich dotyku, konieczne jest też użycie oczu (tj. patrzenie na pilota) dla ich poprawnego wyciskania. Na szczęście jego przycisków NIE daje się wcisnąć aż tak głęboko aby ich krawędź zahaczała się o obudowę i blokowała działanie TV, jak to się działo z pilotem (1) firmy LG. Jego wymiary wynoszą: długość 74 mm, szerokość 48 mm, grubość 25 mm. Zasilany jest dwoma standardowymi bateriami AAA – co zapowiada potrzebę ich częstej wymiany.

„Ergonomiczny” pilot (3) firmy Samsung (model: BN59-01259E) był dostarczony wraz ze „smart” TV jaki zakupiłem dnia 2020/11/11. Muszę się tu przyznać, że będąc zawodowym naukowcem szkolonym i nawykłym do obiektywnego oceniania poziomu jakości wszystkiego na co się natykam, mi osobiście ogromnie imponują wszystkie cechy tego pilota – podobnie jak imponują mi np. wszystkie cechy zaprojektowanego przez Boga owocu „banana”, tj. cechy jakie opisuję w punktach #D3.1 i #D3 innej swej strony o nazwie „fruit_pl.htm”. Wszystko w tym pilocie jest bowiem dogłębnie przemyślane i ergonomicznie bliskie doskonałości. Jego kształt i wymiary ergonomicznie się zmieniają i w swych najwyższych wartościach wynoszą: długość 165 mm, szerokość 35 mm, grubość 20 mm. Wymiary te, oraz jego kształt zagięty jak „pradawny pistolet” albo jak „bumerang”, pozwalają więc aby wygodnie trzymać go w dłoni, poczym bez konieczności jego przemieszczania ani użycia drugiej ręki, w zasięgu palca z trzymającej go ręki mieć wszystkie przyciski i móc jedną ręką sterować wszystkie funkcje telewizora zupełnie NIE patrząc na pilota kiedy się to czyni. Czyli jego użycie absorbuje jedynie rękę w jakiej go trzymamy, podczas gdy drugą rękę i oczy możemy używać dla innego celu. Ma on też tylko 14 przycisków, każdy z nich tak „twardy”, że początkowo sądziłem iż jego naciskanie zasila „pilota” w elektryczność na zasadzie „piezoelektrycznej”. (Niemniej, pomimo tej „twardości” moja żona już 5-tego dnia użycia potrafiła spowodować nim „błąd” internetu poprzez typowo kobiece położenie tego „pilota” na stole przy przyciskach skierowanych w dół – jaką to niedogodność, zgodnie z inżynierską zasadą „wszystko daje się dodatkowo udoskonalić”, łatwo możnaby usunąć gdyby zamiast na wypukłej stronie jego zagięcia, przyciski znajdowaly się po wklęsłej stronie.) Jednocześnie każdy z tych przycisków jest na tyle nieznacznie wystający z pilota iż NIE ma prawa się zacinać. Niemal każdy też z tych przycisków wypełnia aż kilka odmiennych funkcji i działań zależnie jak jest naciskany palcem. Przykładowo, dwa podłużne przyciski ułożone w poprzek jego szerokości na połowie jego długości można palcem albo popychać do przodu (co lewym z tych przycisków zwiększa głośność dźwięku, zaś prawym – zwiększa numer oglądanego kanału), albo palcem popychać do tyłu (co zmniejsza sterowaną każdym z nich wartość) lub można też go wcisnąć w dół, co w lewym zupełnie wycisza dźwięk (MUTE), zaś w prawym pokazuje wykazy programów i czasy ich nadawania na każdym z kanałów telewizji. Użycie tego „pilota” jest więc aż tak łatwe, że moja żona, która w typowo kobiecy sposób aż do czasu popsucia się naszego „smart” telewizora firmy LG NIE zdołała nauczyć się poprawnego używania wszystkich 46 przycisków pilota (1) – chociaż opanowała użycie podstawowych z nich, dla omawianego tu „ergonomicznego” pilota firmy Samsung umiała używać jego podstawowe funkcje już po 5 dniach. Co warte też podkreślenia, omawiany tu pilot firmy Samsung jest zasilany dwoma większymi bateriami AA co umożliwi jego znacznie dłuższe działanie na jednej zmianie baterii niż omawiany uprzednio pilot (1) z LG i pilot (2) z Samsung – oba zasilane przez baterie AAA.

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk


Powyższy wpis #329 opisujący i ilustrujący najistotniejsze zdaniem autora cechy „smart” TV, stanowi adaptację treści punktu #E1 ze strony internetowej o nazwie „smart_tv.htm” (aktualizacja datowana 27 listopada 2020 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/smart_tv.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/smart_tv.htm
http://gravity.ezyro.com/smart_tv.htm
http://nirwana.hstn.me/smart_tv.htm
http://drobina.rf.gd/smart_tv.htm
http://pajak.org.nz/smart_tv.htm

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/smart_tv.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „smart_tv.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „nirvana_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/smart_tv.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #329, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”,
mojego „ustroju nirwany”, mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej „Teorii Wszystkiego z 1985 roku”, czy mojego naukowo niepodważalnego dowodu formalnego na istnienie Boga. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com (o „małym druku”)
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (o „dużym druku” –
dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy o „smart TV”, „nirvanie” i „ustroju nirwany”, pokrewne do niniejszego #329:

328 z 2020/11/1 (adaptowany z #C7 strony „nirvana_pl.htm”)
321 z 2020/4/7 (adaptowany z punktu #A3 strony „partia_totalizmu_statut.htm”)
320 z 2020/2/17 (adaptowany z #A1 do #A4 strony „partia_totalizmu.htm”)
318 z 2020/1/7 (adaptowany z #C6 i #D3 strony „nirvana_pl.htm”)
251 z 2014/11/25 (adaptowany z „części #B” strony „p_instrukcja.htm”)
245 z 2014/6/1 (adaptowany z #F5 strony „pajak_do_sejmu_2014.htm”)
182 z 2010/5/27 (adaptowany z #C3 strony „nirvana_pl.htm”)
96 z 2006/11/18 (adaptowany z „wstępu” strony „nirvana_pl.htm”)

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk

#328E: The „nirvana political system” that eliminates money and forced labour while is described in items #A1 to #A4 from my web page (in English) named „partia_totalizmu_uk.htm” – probably the last chance of humanity to shake off the evil that suffocates our planet

2020/11/18

Motto: „Is anyone among our ‘human vanity of vanities’ or ‘insignificant human fluff’ able to come up with even a better way to show our voluntary submission to the will, wisdom and guidance of our God (that is also our creator, teacher, judge and protector) than pedantic doing good ‘moral work’ by earning for ourselves a continuous nirvana, by helping to implement the nirvana political system in our own country, and by winning of embracement of the nirvana political system by our entire civilization?”

328E: The „nirvana political system” that eliminates money and forced labour while is described in items #A1 to #A4 from my web page (in English) named „partia_totalizmu_uk.htm” – probably the last chance of humanity to shake off the evil that suffocates our planet

This post #328E to blogs of totalizm briefly summarizes the most important information about rather extraordinary political system designed by God Himself that your country and entire our civilisation still have a chance to check, experimentally test how it works, as well as to embrace. I named this system the „nirvana political system”. The humanity right now has an opportunity to research, test, and implement principles of operation of it. The uniqueness of the „nirvana political system” results from the fact that it is the first and the only political system that can be implemented by people living in our physical world and that it allows the performance of all productive work to be completely „voluntary” in it, but still does NOT lower the happiness, justice, prosperity nor quality of life of all nations and people who practice it. These superb qualities of the „nirvana political system” (resulting from its „volunteering” principle) are possible because contrary to it, all other political systems that ever existed on Earth were designed by imperfect rulers of various countries and then implemented as systems relying entirely on the „extortion” (forcing) of productive work from people through the use of „punishments” and „money”. In other words, both e.g. the present-day capitalism and communism, as well as the regimes used in the past, e.g. slavery and feudalism, all of them rely on „punishments” and „money” to „force” people to perform productive work. Also all of them, contrary to statement of the Bible, base their operation on brutal and primitive methods and means to do this „forcing” – only because the rulers who implemented them found these methods acceptable and forcibly introduced them. Their brutality and primitiveness in comparison to the „nirvana political system” described here results from the fact that in order to obtain true „volunteering” it is necessary to design and then pre-program into every human body and soul some perfect reward algorithm for motivating people to perform productive work, plus an algorithm for a precise measurement of the value of this work, followed by a fair reward for the moral quality and the energy amount of what a given person has done. On the other hand, to design such algorithms and to pre-program them into human bodies and souls, both the superior knowledge of God and the creative power of God are necessary. This is because only God is able to pre-program of laws of nature as well as the operation of human bodies and souls in ways which enable the perfectly „voluntary” operation of the „nirvana political system” described here, without the use of „money” and without the need to „force” work with „punishments”. Thus, the „nirvana political system” allows each person to „voluntarily” perform a type of productive so-called „moral work” that he/she chooses, because he/she likes it or because he/she values it for the results.

So after the correct (i.e. NOT botched due to the incompetence of politicians) implementation, the perfection of this „nirvana political system” designed with God’s wisdom and farsightedness: (a) eliminates from the Earth all imperfections and defects of previous political systems (including the elimination of the gigantic „pyramid” of elites supervising the „extortion” and „money” – for the maintenance of unproductive luxuries of which pyramid in wasteful previous regimes the productively working people were forced to work much harder); (b) completely eliminates „money” and all kinds of „fees” (including „taxes”) from use, thus neutralizing these numerous forms of evil caused by „money” and by primitive instincts that money unleashes in people; (c) rewards the completed productive „moral work” with the most perfect reward in existence – i.e. with the phenomenon of the extraordinary happiness of earned nirvana; (d) because it redirects the entire gigantic „pyramid of people who previously forced and supervised labourers” to do effective productive work, it stimulates the production of such a significant surplus of food and usable material goods that every inhabitant of the Earth will NOT only receive for free everything that is needed for a prosperous and happy life and for the most effective, most comfortable and safest-possible performance of „moral work” that he/she chooses, but it will also give to this inhabitant a choice of products satisfying his/her tastes from the entire range of products available then to people on Earth; (e) makes available to everyone for free all material goods which are a kind of „by-products” of „moral work” being completed – enabling everyone to live a rich, trouble-free and happy life; (f) during all human activities the „nirvana political system” pedantically protects nature, life and people from destruction; (g) it shifts humanity from the slippery path of fatal lies, stagnation, injustice, extortion, shortcomings, poverty, etc., to the constructive path of truth, progress, absolute justice, happiness, volunteerism, wealth, prosperity, etc.; and also (h) it creates conditions, ideological self-confidence, necessary technologies and moral power to protect the nation or civilization that implement or practice the „nirvana political system” against invasion, war, or from self-destruction which in the end always inevitably annihilate all nations and civilizations practicing political systems based on „extortion” – the fast approach of which wars or self-destruction capable of annihilating today’s humanity is explained, amongst others, by our film (in Polish) disseminated for free on YouTube since 2018 under the title „Zagłada Ludzkości 2030” (see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) meaning „The Great Purification of Humanity in 2030s”.

Life-giving „coconuts” considered sacred by many nations of the world, demonstrate numerous features which constitute a symbolic analogy to the features of the „nirvana political system”. This is why „coconuts” are an ideal symbol for the „nirvana political system”. An example of „coconuts”, means „fruits” that provide us with an ideal symbol of the „nirvana political system”, is shown and briefly explained below in „Fig. #C7a”, while described and illustrated in item #D1 from the web page „fruit.htm”.

In my opinion, the tragic situation into which our civilization is rapidly slipping is a sign that the „nirvana political system” that eliminates money is probably already the last chance to save ourselves from self-destruction before we all fall down into the abyss from which there will be NO possibility of returning. (Because the „nirvana political system” is widely described in the web pages and publications linked here, e.g. in items #A1 to #A4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, in this post #328E I will briefly summarize only its characteristics.) After all, the reader probably see how quickly the world we live in degenerates and disintegrates. We have cut ourselves off from God who created us and taught us to distinguish between good and evil. We have destroyed nature and the climate. We turned the oceans and lands into landfills. We have poisoned water, soil and food with chemicals. We have thoughtlessly trampled on old traditions, principles of moral behaviours and family ties that we could always count on in life – replacing them with the illusion of a multitude of „computer friends” and „partners”, who seek benefits but who will run away from us at the slightest sign of troubles. Despite the illusion of numerous virtual friends, we are actually lonely and deprived of the support we need. Governments are introducing increasingly tougher restrictions, and we are NOT even sure that the excuses they use are true. We do NOT know what will happen tomorrow. We do NOT even know if, when we become sick or old, any of the laws that may be introduced soon, will have the power to euthanize us (see https://www.google.com/search?q=euthanasia+what+is+it )! After all, in times when I prepared this post #328E, NZ just joined an increasingly larger number of countries which introduced „voluntary” euthanasia for people – for details see item #C4 from my web page (in Polish) named „healing_kuramina.htm”. In turn the distance from „voluntary” to „forced” in our world which changes fast toward worse and constantly gives the elites all sorts of excuses, can just be a tiny step away – while prospects of being forcedly „executed” just for getting old or sick does NOT seem humanly. Did you, the reader, really dream about such life and its end for yourself and your descendants, as well as for me and for other people not blamed for this situation? Therefore, please, read carefully the explanations about the „nirvana political system”, the saving power of which I have explained here, and if it speaks to your logic, conscience and understanding, the proverbially „roll up your sleeves” and start work on this cause – before our civilization comes to the end of the short period of time that the merciful God still gave to it to correct and restore the observance of His commandments and laws in everything that we do! Here is the most important information summarized in items, which explains that in the present situation of humanity probably the only thing that still is able to save it from the incoming destruction, is the power of uniquely positive and building features of the implemented „nirvana political system” designed for us by God Himself.

(1) Humanity has already reached the level of knowledge, technology and automation, at which „voluntary” work of even only a small group of people close to 1% of its population is already able to satisfy the material needs of all people living on Earth. If we carefully look around the present-day world, then we will notice that having the present highly automated and convenient to operate machines, one volunteer farmer is able to feed the inhabitants of a whole huge city with his crops, while one small team of professionals and volunteer workers with the required knowledge, yield the products of a highly automated factory that are able to meet the needs of the entire country and even the whole world. So if the greed and willingness to impress with one’s wealth that causes the to-date „forcing” work from people with the use of „money”, is replaced with understanding the benefits of doing everything „voluntarily” and compliantly with God’s commandments and laws – including doing productive work, then such volunteers working in comfort and only for morally correct motivations, are able to develop both for themselves and for our entire civilization a level of prosperity and a sense of life fulfilment and happiness, the perfection of which we are unable to imagine at present. In turn if with the „voluntary moral work” we eliminate the need that incompetent and excessively numerous and greedy politicians, elites and bureaucrats must „force” people to work and „supervise” working „volunteers”, then this presently gigantic pyramid of unproductive people who enrich themselves by „forcing” others to work, in the „nirvana political system” will join the „volunteers” who produce goods and thus they additionally will strengthen the growth rate of the prosperity and happiness of the entire humanity.

(2) Forcing work with „money” was necessary only when humanity was still primitive – but in the present situation of people, money is only the leading source of all forms of „evil” and must be quickly replaced with something much better than it. This is because it is not difficult to notice, that the „money” invented by greedy people and used for too long – became the main source and tool of causing all evil on Earth. Originally God allowed the introduction of „money” on Earth, only to make people understand that their lives are governed by certain laws and concepts, e.g. the law of the obligation to pay for work performed, the concept of value, etc. Unfortunately, as everything that was introduced supposedly only „temporarily”, but then it is kept on Earth permanently and in an „irreplaceable” manner, also „money” fulfilled its original destiny a long time ago, and now it is doing more harm to humanity than good. So it is time for humanity to replace „money” with something much better than it, and just such something is the happiness of earned nirvana – discussed more extensively e.g. in items #A1 to #A4 from the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”. But until people themselves understand the need to „voluntarily” change their situation and then they voluntarily start replacing „money” with the phenomenon of earned „nirvana”, either automatically or „forced” such a replacement is NOT able to take place without people’s participation. Therefore our defence against the source and tool of the greatest destructive evil, which is „money”, is to unite ourselves in the efforts to replace it with the „earned nirvana” – see my web page named „nirvana.htm”.

(3) There are two basic models of motivating people to work, based on (1) „extortion” (forcing), and on (2) „volunteering”. „Money” was introduced only to „extort” (force) work. We can see the operation and effects of the „extortion” (forcing) model all around us. After all, our civilization practices it from the beginning of its existence until today – regardless of whether it is currently under the system of capitalism or communism, while previously whether it was under the system of slavery or feudalism. The advantage of the „forcing” model is that it can be implemented even among the most primitive people, who are neither able to understand nor experience advantages of „volunteering”. But its numerous disadvantages, which we can already perfectly see in the reality that surrounds us, include, amongst others, that the one who works because of „extortion” will never be 100% „loyal”, „grateful” or full of „respect” towards the employer or the place of employment, and thus on any advantageous and acceptable opportunity, the person may even: depart, strike, take revenge for the extortion, slander, rob, leave in poverty, betray, sabotage, destroy, etc., the employer and the place of work. Moreover, the disadvantage of „forcing” is that it distorts the characters of people and leads to more and more oppression, exploitation, inequality and social injustice, people’s loneliness, perversions, crime, uncertainty of tomorrow, imposed euthanasia, etc. – in order to completely destroy through self-annihilation the people, nations and civilizations stubbornly practicing it. In contrast, the „volunteering” model is devoid of these drawbacks. Volunteers are always faithful and devoted to whomever they volunteer and to the ideas they volunteer to. In turn the most perfect form of the model of „volunteering”, which is devoid of the drawbacks of all other models of volunteering and which I am going to discuss below, forms the „nirvana political system” – the framework of which is explained by its proposals described in several of my publications that I indicated here. This most perfect model of „volunteering” can be introduced only in already highly aware and experienced societies – such as the majority of humanity reached only in the previous 20th century. It cannot also be reconciled with „extortion” – as I was sorry to discover during my voluntary research. Thus, the disadvantage of it is the necessity to experience and be aware of the evil caused by the „extortion” model, and the need to diligently implement it by the nation which will invest its future into it. However, its advantage becomes, that basing everything on „volunteering”, it leads to the indescribable development and flourishing of civilizations, nations, and people who practice it. In turn its initiation depends on the implementation of the „nirvana political system” which I am describing, amongst others, in this post #328E to blogs of totalizm.

(4) Let’s explain the difference between the „forcing” model and the „volunteering” model. Honestly speaking, in practice it is sometimes difficult to distinguish whether someone is working because of „forcing” (extortion) or because of „volunteering”. For example, if the wife of a well-earning husband „voluntarily” undertakes any money-earning employment, then should she be qualify to the model of „forced” or „voluntary” work? From my research, thinking about this matter and from my life experiences it appears that the basic difference which decides to which of both models (i.e. to „forced” or to „voluntary” work) a given job of a specific person should be qualified, is whether this person is at risk of any serious life „punishment” if he/she does NOT undertake this work or even if he/she is NOT able to find this work for himself/herself. For example, after my emigration from Poland to NZ, the only thing I was really „voluntarily” doing continuously as part of my non-professional „hobby”, and what (unfortunately unsuccessfully) I also wanted to bring together with doing of my „forced” professional work, was carrying out scientific research in engineering – which would quantitatively and qualitatively increase the knowledge about the design and principles of operation of my starships called the Magnocrafts (see my web page „magnocraft.htm”) and Time Vehicles (see my web page „immortality.htm”), and after developing my scientific „Theory of Everything of 1985” (also called the „Concept of Dipolar Gravity” – see my web page „dipolar_gravity.htm”) and after formulating my scientifically irrefutable formal proof for the existence of God (see my web page „god_proof.htm”) – making also engineering-oriented scientific research, which would additionally objectively develop human knowledge about the attributes of God and about the methods of action of our God resulting from His attributes – e.g. from the existence of male and female so-called „God Drobinas” the discovery of which resulted from my scientific „Theory of Everything of 1985”, while the descriptions of which „God Drobinas” are provided in items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm”. Unfortunately, these „voluntarily” carried out my „hobby” research did NOT bring any income, but on the contrary, constantly required that I invest my private earnings in carrying them out. Simultaneously, the treatment that already then emigrants from the „Eastern Bloc” received, in connection with the repetitive removal from NZ job each time when my academic superiors found out what topics I research in my spare time (means as part of my non-professional „hobby”), caused that I was losing my job on average every two and a half years. As a result, continually a terrifying threat hung over me of a harsh „punishment” in the form of NOT having enough „money” for daily bread nor for a roof over my head – which „punishment” of running of money would mean homelessness and the necessity to live under the proverbial „bridge” and the requirement to beg for a slice of bread. Thus, after emigrating from Poland, my professional work as a scientist and lecturer (NOT to confuse them with my „volunteer” research „hobby” – within which I discovered everything that I publish here) I undertook only because of being „forced” to do it by the threat of this „punishment” of homelessness and begging. Fortunately, my perfect 6-year long technical education gained, as I found out later – in one of the best universities in the world in times of my youth (which finding about the quality of my education I explained more extensively in item #E1 from my web page named „rok_uk.htm”), made that completely different from my „hobby” the official scientific achievements of these „forced to earn” academic jobs still allowed me to become a professor four times in four leading, well-known and widely respected universities in the world – see „Fig. #C7b” below, although at three NZ tertiary educational institutions I also occupied the lowest (and hence the lowest paid) research or teaching positions that existed in them.
(5) Let us also explain the requirements of human-made models of social life based on „volunteering” for work. Throughout history, mankind has experimented with many forms of offering people the opportunity to work based on a „voluntary” model. They were NOT on such a perfect level as the designed by God „nirvana political system” summarized here, but it is also worth learning about them. One of their role models was provided by the apostles of Jesus recorded in the Bible. Later, many religious communities and cults created by volunteers were based on biblical descriptions of the community of these apostles. I myself had the honour of being a guest in the Swiss version of such a voluntary religious community, called „Methernitha”. In spite that my visit was short, because it lasted only a few days, it still allowed me to learn the principles on which this community worked relatively perfectly. Another form of completely secular volunteering to work was once practiced in Poland, in large land (agricultural) estates operating on the legal basis in the Polish language named „ordynacja rodowa” (see https://www.google.pl/search?q=ordynacja+rodowa , in English meaning „family ordinance”). This „family ordinance” depended on the fact that only one eldest son always became the heir and the owner of the entire land property, but all his other siblings and his entire „extended family” had the right to live in the family home and to receive the lifelong maintenance – if they were ready to voluntarily perform some work or fulfil the duties for which they had predispositions, and if for the time of living in there they undertook commitment NOT to get married. (I learned about two such ordinances related to my family – see X4 and X5.1 in my Polish publication [17] available via the web page named „tekst_17.htm”.) Still other ways of „volunteering” depended on joining groups of pirates, robbers, gangs, mafia, etc. – which also took responsibility for the entire future of their volunteers, only that they did „evil deeds” to their neighbours on purpose, instead of the „good deeds” that God requires from us. With the above examples I try to realize, that all the forms of „volunteering to work” developed by people, always required to „belong” to a family or a „group” – in works and activities of which one participated voluntarily, while this family or group must have had some basis of material support (e.g. it had a land estate, a merchant trail to plunder, a pirate ship, etc.). So all these humanly invented models of „volunteering” made their members dependent on the „belonging” – means in a sense they all were some form of „slavery”, only that deprived of „punishment” if someone was NOT able to continue to volunteer in it to work which previously his health, life, situation, or interests allowed him/her to perform. Fortunately, God pre-programmed into us the phenomenon of „nirvana”, which frees us even from the obligation to „belong”. After all, „nirvana” can be earned with any type of so-called „moral work” done physically anywhere in the world and for any goal which is NOT contrary to commandments and laws of God.

(6) Why does each of the human-made models of „extorted” and „voluntary” work have built-in numerous flaws and opportunities to become corrupt, which have brought humanity to the state we see today? For models of „extorted” work it results spontaneously from the fact that „forcing” in itself is already „evil”. In turn for models of „volunteering” the reason is that they are always invented, implemented, and organized by governments of someone who is immeasurably less perfect than God. In turn such someone with the elapse of time more and more „bends” his/her/their operation toward own benefits, needs, and possible distortions. Furthermore, contrary to the „nirvana political system”, practically none of these human made models imposes any moral requirements on the type of work performed „voluntarily” („for free” or „paid”) – hence my electoral proposal to introduce an „verifying office” (in Polish: „urząd weryfikujący”) that would check the compliance of government decisions and laws with commandments and laws of God – which office I described in item #A3 and in the „introduction” to my web page (in Polish) named „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, in fact it was the first attempt to impose such moral requirements. (This is precisely because of the lack of moral requirements for undertaken actions, that e.g. voluntary gangs and bands of volunteer robbers, can only do „evil deeds”, although they are also based on „volunteering” and their participants also benefit from many benefits and advantages of „volunteering”.)

(7) Who symbolically is responsible for the creation and maintenance of both models: i.e. the „extortion” of work model (A) based on „money” and „punishments”, and the „voluntary” work model (Z) based on nirvana. Although the educational imperfection of the old, monopolistic „official atheistic science” rarely teaches this, our „physical world” in which we live is designed and operates in a „collective” (group) manner, and its events are managed by numerous contradictions. Life is constantly trying to remind us of this. This is why even God is a set of as many as three Persons (i.e. Father, Son and Holy Spirit) which rule our world on the basis of a democratically deciding and functioning family, while the so-called „God Drobinas” have their male and female versions, the attributes and behaviours of which are completely opposite to each other (for details see items #K1 and #K2 from the web page named „god_exists.htm”). Also, each problem has many correct solutions – NOT only one solution as falsely we are being taught in schools. Also each of the solutions to a given problem differs from other solutions, among others, by the level of perfection and frequently we still do NOT know even a single solution that is able to achieve the ideally perfect level – as examples consider how many differently good design solutions for cars and airplanes have been developed for engineering problems „how to construct a car” or „how to construct an airplane”: however so far we still do NOT know what a perfect car or airplane would look like. Even such a simple operation as adding two numbers can give differently excellent results depending on the method of carrying it out – which at the time when I studied about 55 years ago at one of then the best universities in the world, i.e. at the „Wrocław University of Science and Technology”, our professors showed this to us in form of mathematical curiosities and proved this to us at lectures of mathematics. On the other hand, e.g. prosperity in the country can NOT be achieved only through multiplication of money – in what, unfortunately, nowadays, officially educated politicians mistakenly believe, but must be accomplished through improvement of many different areas, e.g. truthfulness, justice, infrastructure, inventiveness, social inequality, elimination of crime, etc. In turn, for example, in every event that takes place in today’s world and which we notice because it affects us with its effects, at least three sets of evidence (while often even many more sets of such evidence) are built in – each of which, depending on the world view of the person analyzing it, confirms something completely different as the cause for this event. The easiest way of explaining these three sets of completely different categories of evidence I published in item #C2 from my web page named „tornado.htm” on the example of the origins of destructive tornadoes. Complementing that my explanations the evidence proving the technical origin of tornadoes and hurricanes is explained more comprehensively in item #J4 from the web page named „hurricane.htm”. In turn the easiest way for everyone to find out that such different categories of evidence are embedded in practically every event that affects people, is indicated in item #A2.2 of the web page named „totalizm.htm”. Unfortunately, the model of education distorted by the monopoly of „official atheistic science” produces increasingly more people who still mistakenly believe that there is only one responsible entity behind everything and that every problem has only one correct solution. However, because my research and experience clearly shows that for everything is always responsible a whole „collective”, „community” or „group” of those who influence the final results, below I compiled a large list of potential „powers of evil” that use „money” and punishment to „force” (extort) productive work from people. In this list, the same representatives of the „powers of evil” may be repeated under several different names, but there are shockingly many of them anyway (e.g. „Agharta” and „Nea” can be the same evil civilization living in the undergrounds of some planet – just like this is explained in (4) from item #A3.1 of my web page named „partia_totalizmu_uk.htm” and in (C”) from item #J4 from yet another web page named „hurricane.htm”). Of course, I also noticed evidence that every event that affects us, is the result of the „collective” action of almost all of the existing „powers of evil”, or more strictly it is the result of our yielding to temptations, pressures, or putting us in forced situations by these „evil powers”, i.e. yielding because of our ignorance of God’s commandments and laws, or yielding because of the weakness of our character. However, the following list was formulated in such a way that, depending on the reader’s worldview, everyone could identify in it „someone” or „something” that best corresponds to his/her/their worldview and also bears responsibility for pushing people into today’s situation on Earth. So here is a list of potential „responsible” for the present evil causing model (A) of „forcing” people to work through the use of „money” or „punishments”:

(7a) For religious people – this „extortioner” (who forces people to do whatever they do NOT like to do and who probably invented „money”) is a symbolic spiritual creature by Christianity called „Lucifer”, „Satan”, „Dragon”, etc. (also described in different religions usually under other names). In the Bible verses indicated in (4′) from item #B3 of the web page named „fe_cell.htm”, while quoted in item #A3.4 of the web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, this creature is presented as currently managing the Earth. I try to summarize the most eye-catching methods of its work in item #K1 from the web page named „evil_pl.htm”.

(7b) For scientists and people who believe in official statements of science – the main „extortioner” (pusher) will be the animal instincts of people resulting from evolution, which push humans to subordinate and exploit: nature, other people and different creatures. Many disciplines of science discreetly argue that there are various components of these instincts that push e.g. the rich to infinite multiplication of their wealth at the expense of nature and future generations. In turn in the past these instincts caused colonialism, concentration camps, wars, production of nuclear bombs, etc. Of course, depending on what discipline of „official atheistic science” speaks in a given matter, these instincts are further fragmented and defined in various ways.

(7c) For people who believe in UFOs – these „extortioners” who force people to work in order to rob them from useful resources, are the increasingly often immersed in practicing the philosophy of evil parasitism (see my web page „parasitism.htm”) relatives of people who currently occupy and exploit the Earth, treating people as: a source of „moral energy”, „sperm” and „ovule” for cultivating the so-called „biorobots”, objects of sexual abuse, etc. This fact is convincingly reported to us by e.g. the report from the abduction of Polish citizen, the late Andrzej Domała, to the planet „Nea” – recorded in the Polish treatise [3b] (see my web page „tekst_3b.htm”). Notice that for preparing this report for the good and knowledge of mankind the late Andrzej Domała was probably put to death by UFOnauts with the help of their „machine for inducing cancer” which I described, amongst others, in in item #B1 from the web page named „bandits_pl.htm”.

(7d) For people who believe in the underground kingdom of „Agharta” – „extortioners” are technically more advanced than us dwellers of the underground kingdom managed by the „Lord of the World”, which kingdom is to be located under the surface of our planet, while which I briefly describe e.g. in (C) from item #J4 of my web page named „hurricane.htm”. One of the underground tunnels starting in Poland at the mountain in Polish named „Babia Góra” (meaning „the mountain of witches”), which was supposed to have a connection with this „Agharta”, is described and illustrated in item #G3 from my web page named „aliens.htm”.

(7e) Among followers of religions and cults other than Christianity and among people who believe in the presence of creatures on Earth with supernatural powers and tendencies to do evil – guilty of this „extortion” and all evil on Earth are considered to be various creatures known under the names of „witches”, „sorcerers” ” succubuses and incubuses”, „deuce”, „Dracula”, „Sapieha”, etc. For example, one of such creatures supposedly having bats’ wings and roaming at nights in the area between Polish towns of Krotoszyn and Milicz in relatively recent historical times, was used to scare naughty children still even in times of my youth. To scare them the warning „Sapieha flies” (in Polish: „Sapieha leci”) was used (for more information on this subject see item #G1 from my web page named „sw_andrzej_bobola_uk.htm”).

(7f) For people who know how patterns of behaviour of well-known fictional heroes can influence the behaviour of members of society observing these heroes (i.e. for parents of adolescents, for victims of crime, teachers, judges, etc.) – the main „extortioner” of the present times will result from transferring patterns of behaviour from previous real historical figures who morally fulfil God’s edifying commandments and laws, into today’s fictional films and computer games heroes who, in their actions, fulfil the destructive fantasies of the authors of films and games scripts – usually contrary to God’s commands. In other words, the creation of one of these „extortioners” results from the transfer of old patterns of behaviour from actually living people – the entire behaviour of whom was characterized by love for others and by acting for the good of others, to the present, completely fictional (i.e. virtual and resulting from the „whim” of various scenario creators ) patterns of behaviour, all behaviours of whom are characterized by selfishness, self-interest, destruction, killing and violence served to their „neighbours”, and by complete ignorance of God’s commandments, laws and requirements. As a result, an increasing percentage of today’s people behave as barbarously as the protagonists of today’s increasingly cruel, destructive and dead-lined films and games. No wonder that seeing the heroes of famous films spreading rape, murder, cheating others, acting in accordance with the animal principle of surviving the fittest, etc., the streets of our cities are slowly filling up with scenes similar to these films, while e.g. on YouTube now the subject of films is becoming more and more intensely narrowing down to showing weapons, army, war, fights, killing, money, getting rich and achieving your goals at any cost and by any methods, sex, etc. It is well known that, for example, since cigarettes can cause disease and death, on each of their packages warnings are placed. However, most of today’s films, television programs, and computer games, the plots of which are one sequence of killing and destroying, while watching which, probably even an initially mentally healthy person, may gradually turn into a psychopath and serial killer, are still NOT provided with any warnings (probably because most of the large „cash” bringing movies would then also require such warnings).

(7g) In turn for the majority of ordinary people „forced” to look for and undertake work which they most frequently hate – guilty of this „forcing” (extortion) of work are usually considered various „elites” who manage the life of the nation and the Earth. It is also worth noting that at the moment there is already a broad understanding of what „elites”, classes, or social groups lead in keeping humanity in a state of permanent „forced” labour – to learn about the top of their list see item #D3 from my web page named „god_proof.htm” or in item #J4.4 from my other web page named „propulsion.htm” for descriptions of people who manage (e.g. for so-called „corporate psychopaths” – see https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ) such present-day institutions with anti-progressive action, as: (a) the official atheistic science, (b) corporations selling energy, (c) banks and elites managing „money”, (d) some politicians and governments, (e) priests, (f) institutions established to disseminate knowledge, truth and reliable information, but unfortunately already corrupted – e.g. search engines building their monopoly instead of objectively informing. Out of entire this group, the greatest responsibility for the present critical situation of our civilization is placed on „politicians” – who nowadays openly practice corruption, waste taxpayers’ money, choke the country’s economy, block technical and social progress, establish laws that harm people, distort the country to the wrong political system, etc., and hence which must be quickly removed, e.g. in democracies by electing other politicians to replace them, while in dictatorships they must be eliminated by coups or revolutions.

(7h) For me personally – the main „extortioner” is the distortion and degeneration of characters of people due to the action of „money” (which is why I fight „money” so hard). NOT for nothing the Bible (Matthew 19:24, Mark 10:25, Luke 18:25) states – I quote from the Catholic „Millennium Bible”: „It is easier for a camel to go through a needle’s eye than for a rich man to enter the kingdom of heaven.”
I personally believe, that such a significant number of different types of evidence for the origin of „extortion” (forcing) is intentionally presented to people’s attention for several reasons. For example because it is true – after all, what is happening around us is the responsibility of a „collective”, „community” or a group of „forces of evil”, NOT a single one such force. Furthermore, because the multiplicity of evidence enables also the accomplishment of a whole range of superior benefits. For example, it inspires people to research and seeking the truth through efforts to identify that one from the group of the above responsible for „forcing” to work, which is the most primary source of such „forcing” (extortion). The multiplicity of the evidence also causes the effect of „self-regulation” of access to progress, because morally immature civilizations (such as ours today) instead of quickly eliminating „money” by introducing the „nirvana political system” and then focusing on building their technique and prosperity, they will rather infinitively continue to divide into the conflicting camps, the constant preoccupation into disputes between which (similar to human disputes „whether God exists”, „whether UFOs exist”, „evolution or creation”, „whether the physical world exists 6,000 ‚human years’ or 14 billion ‚years of God and isotopes’ „, etc.) will prevent them from uniting for the forging of a more perfect system and progress – which in turn will prevent them from premature implementation of technical progress that surpasses the morality of civilization which still has NOT grown up to such a higher level of technology. Unfortunately, the present humanity still does NOT understand that instead of unsuccessfully trying to improve the unrepairable bungled components of „extortion” (i.e. „democracy”, roles of politicians, the best results of „economy”, budgeting, taxes, „money”, etc.) all people should quickly unite in eliminating all „extortion” from their lives, simply by replacing „money” with „nirvana political system”. This is because in our civilization „extortion” already lasts too long and pushed us to the brink of self-destruction.
In turn the model (Z) of „volunteering” based on the „earned nirvana” for sure was designed and intentionally pre-programmed into our bodies and souls by God Himself. After all, in order for this model to work, „moral energy” must be accumulated in people in a manner defined by the idea of „moral work”, while its release through chakras must be associated with experiencing extreme pleasure and feeling of happiness – which could only be pre-programmed into human bodies and souls by God Himself, as it is described in item #A1 from my web page named „evolution.htm”. It is also God that from time to time allows selected people to earn for himself/herself the phenomenon of „earned nirvana” in order to check whether humanity is able to notice the advantages of this phenomenon over the disadvantages of „money” and also to test whether humanity has matured intellectually and morally to introduce for itself the „nirvana political system”.

(8) Operation of both models. Let us now check how the present model based on „extortion” works on Earth, and how the model based on „volunteering” and „nirvana” would work. And so for the „extortion” model (A), over each productive worker one has to put a watchman, that is, a symbolic „policeman”, who watches him/her and punishes for each offence, then over this symbolic „policeman” one has to put another guard – and so on up to the „elites”, means the leaders of the country, whom no-one has the right to watch anymore, because humanity „rejected God” and the elites feel in the power to do whatever is necessary in order to tighten more and more the „extortion” process (no wonder that each country leader makes his/her country happy only twice and only for a short while – i.e. the first time when he/she becomes a leader, the second time when the country finally manages to get rid of him/her somehow). In turn, because everyone also has to be paid in this huge pyramid of „supervision and management” of the performed productive work, it is necessary to create another similarly huge pyramid which deals with the production of „money” and with steering and monitoring its flow. In addition, all of them need to be „educated”, means we also need a huge pyramid of education suitable for the model of „forcing” (extortion) of work, and also several other pyramids, e.g. for law and justice, information flow, propaganda and keeping people in obedience, etc.
On the other hand, in the model of „volunteering” (Z) from the „nirvana political system” all the above is NOT needed. This is because God created „moral energy” and natural mechanisms that govern its generation and flow. So everyone who performs the so-called „moral work” according to God’s requirements (described in the Bible), obtains an amount of „moral energy” proportional to the characteristics of this work. In turn when the amount of this moral energy exceeds the „threshold value of nirvana” in a given person, this person receives a wonderful reward for his/her „moral work” in the form of the appearance of the unprecedented happiness of the phenomenon of nirvana. In turn, because a kind of a by-product of „moral work”, is always doing something useful that serves other people, the effort of accomplishing the phenomenon of nirvana undertaken by a given group of people supplies the rest of people with everything that this group produces and that for other people is needed for living and/or work. Thus, in the model of „volunteering” based on the „nirvana political system” it is enough to allow everyone to do „moral work” which he/she chooses and which will maintain the continuous nirvana in him/her. In turn, because all people are going to do „moral work” in order to continuously experience earned nirvana, the efficiency of their production will be huge. Thus, the enormity of products of this „moral work” is enough for everyone else in the entire society to receive for free whatever they need to live a prosperous life and to carry out „moral work” effectively.

(9) „Money” always triggers a destructive trend, typically described by the popular saying „all chiefs no Indians” which causes that the „pyramid of extortion turns upside down with the passage of time”, means that the number of people who actually carry out production is continually decreasing, while the number of people who supervise the implementation of „extortion” is growing. In times when „forcing” was necessary (and just introduced) because people were too primitive for the „volunteering” model, most of people worked in the production of consumer goods. Apart from them, there was also some nobility and knights guarding them, and at the very top of this pyramid there was a king who employed workers of his „mint” to mint coins from gold or silver. So the humanity had a very low „pyramid” structure. At that time, the tax was only the so-called „tithe” – that is, it amounted to only 10% of the value generated by producers.
Unfortunately, „money” introduces a destructive trend which gradually turns upside down this „pyramid” of people who support our civilization. For example, because gold and silver landed in the banks and palaces of the rich, their natural value was replaced with the notional value of paper or computer signals. Hence, it was necessary to build huge institutions of banking, police, accounting, programming, etc., which started to administer the flow and distribution of this symbolic „money”. The same happened with supervision. After all, also those who do NOT produce any goods want to receive earnings as well. As a result, in present times the production of consumer goods is carried out by a smaller and smaller number of working population of the world (i.e. by symbolic „Indians”), gradually approaching around 1% – e.g. we know perfectly well how many in each group of workers are ordinary „idlers”. There are also areas where the number of goods’ producers dropped practically to zero – e.g. consider the development of previously unknown inventions and future-oriented devices with innovative principles of operation, such as my Magnocrafts, Time Vehicles, Oscillatory Chambers (see my web page „oscillatory_chamber.htm”), Telekinetic Cells and motors of „perpetual motion” (see #B3 from my web page „fe_cell.htm”), Telepathic Projectors (see my web page „telepathy.htm”), etc. In turn, the entire rest of people NOT producing consumer goods are various „extortioners” (i.e. symbolic „chiefs”) – means elites, politicians, owners, managers, accountants, bankers, lawyers, policemen, military, economists, writers, designers, artists, programmers, as well as a large proportion of lecturers and teachers who teach about money, economy, management, etc., etc. All these jobs and huge numbers of bureaucrats who perform them in the model of „forcing” work with money, now are absolutely necessary. After all, the humanity created this gigantic apparatus that administers the production and distribution of symbolic money, without which apparatus „forced” productive labour would NOT be possible. On the other hand, if instead of the model of „forcing” we use the model of „volunteering” rewarded with the phenomenon of nirvana, then the entire giant apparatus that administers money and manages extortion ceases to be needed. After all, God created and manages moral laws and mechanisms which automatically generate „moral energy” depending on someone’s contribution of „moral work”. So people do NOT need to control „if” and „how” someone is rewarded with „moral energy” for their work, because laws and mechanisms established by God do it automatically. As a result, everyone either performs „moral work” in quantities and in a morally correct manner – and as a result obtains or prolongs the phenomenon of his/her earned nirvana, or breaks these qualitative and quantitative laws, and as a result nirvana does NOT appear in him/her. So all these gigantic crowds of people, who in the model of „forcing” work, administered the supervision of work and the flow of money, in the „nirvana political system” will be released from doing the „forcing” and will be redirected to the production of consumer goods by undertaking a productively useful „moral work” that to them also brings the happiness of nirvana, while to the entire humanity brings the prosperity and the fast growth of progress. Notice here also that in the model of „forcing” in the group of this numerically still growing number of „extortioners” simultaneously also grows constantly the appetite for receiving increasingly higher earnings. After all, those who distribute money, according to several disciplines of our „official atheistic science”, also have an „instinct” resulting from evolution to allocate to themselves the largest proportion of funds. But because these „extortioners” do NOT produce any goods, their earnings must come from the „tax” understood very generally – i.e. from increasingly higher and completely unjustified fees for practically everything. As a result, this actual tax (NOT to be confused with fees which are called by the word „tax”) grows quickly and in many countries it gradually trends to be close to 100% of the produced value. At the same time, there is an increasingly acute shortage of „money” in the state for everything that taxes should actually be spent on, i.e. for education, health care, pensions, disability benefits, road construction and public transport, inventiveness, actual scientific discoveries, etc. – so everything this either collapses, or must be kept alive by private donations and thanks to the activities of morally undistorted „volunteers”, while in some cases, such as in the current care for elderly people, the „solution to the problem of old age” the ruling elites begin to see already through enacting laws such as firstly „facilitating”, while in the later phase probably „enforcing” so-called euthanasia. So in total, presently the humanity in practically every aspect (i.e. NOT only production and taxes) already has the structure of a very high „pyramid” standing on its top (i.e. as if on its „head”). Thus, if those increasingly fewer people who produce consumer goods, for some reasons will NOT be able to continue their work (e.g. because: they run out of fuel, country runs out of money to pay for their work, or comes a dangerous pandemic, war, revolution, etc.) then our entire civilization may quickly collapse and cease to exist.

(10) „Extortion” and „money” which cause it, release also a whole range of other destructive trends with an action similar to the above „all chiefs no Indians”. This destructive for humanity trend of „turning the social pyramid upside down” (usually summed up in human conversations with the above phrase „chiefs only and no Indians”) for all so-called „group intellects” is NOT the only fatal trend triggered by „forcing” work with „money”. Similar trends that destroy entire nations, countries and civilizations, „extortion” releases much more – let us list here the most important of them.

(10a) Taking away civil liberties. In order for „extortion” to be more and more effective, „elites” constantly „tighten the screw”. In turn, one of the first „victims” of this „tightening” are the so-called „civil liberties”. So people are forbidden to tell the truth by means of various laws (e.g. the pretence of revealing „privacy”, spreading hatred, racism, or the use of inappropriate language, etc.); journalists or scientists who write the truth are either fired, locked in prisons, or even killed; gatherings of larger numbers of people are prohibited and government permits are required for them; travelling is limited e.g. under the excuse of spreading diseases; sending money to anyone and having cash in banks is more and more severely limited and combated; education has to be paid for – which makes it more and more impossible for the poor to get education and get out of poverty; etc., etc.

(10b) Hermetic blocking of progress (e.g. in present times preventing the building of „perpetual motion” engines). Today’s „elites” have already drawn conclusions from history lessons that are beneficial to them. So they already know that everything that is „new” changes the operation of structures of the „old” – which in turn causes the loss of privileges by some representatives of these „elites”. Therefore, today’s elites hermetically block the emergence of everything new. And so the „elites” from „official atheistic science” disseminate only outdated and increasingly erroneous scientific theories, such as the „big bang theory” or „theory of evolution”, effectively blocking the dissemination of new theories and discoveries – such as my scientific Theory of Everything from 1985 (called also the Concept of Dipolar Gravity), because new theories always cause „reshuffling” of the group of „luminaries of science”. More examples of such strongly blocked new discoveries, findings and theories are described e.g. in items #D4 and #G4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, in item #B2 from my web page named „humanity.htm”, and in several other my publications linked via my Polish web page named „skorowidz.htm”. The energy sector hermetically blocks the implementation of new technologies of generating „clean free energy” and the construction of „perpetual motion” engines, because their dissemination would result in bankruptcy of today’s fuel „magnates” and corporations producing „dirty combustion energy” – in spite that numerous prototypes of such new „free energy” devices and „perpetual motion engines” are already built and work perfectly (examples of such „perpetual motion” devices already in operation are described and illustrated with videos in item #B3 from my web page named „fe_cell.htm”). Etc., etc.

(10c) Avoiding revealing the truth, while multiplying deceptive official explanations (of the „big bang theory” type instead of the truth about God). The whole idea of „extortion” must be disguised with lies. After all, it would be risky if the ruling elites would explain the truth to the people they „force” and exploit, about their true role and situation. Thus, forcing and exploiting hides under lofty ideas like the good of humanity, patriotism, economy, prosperity, etc. This chronic lying then spreads to all other areas. No wonder that nowadays NOT only in politics, but even in everyday life, one says almost only what other people want to hear, although the opposite of what was said is still being done – as an example consider saying „how beautiful you look today” – although in fact just her appearance resembles an „evil witch” and although sometimes the only reason for telling this „white lie” is the intention to include her into the „Me Too” movement. It also should NOT be surprising the escalation of legislation which serves to conceal lies – such as „privacy rights”, prohibitions of the freedom to express one’s views (i.e. elimination of „freedom of speech”), work on legal definition of the so-called „hate speech”, etc.

(10d) Multiplying various prohibitions. In fact, as the „forcing” to work escalates, various prohibitions naturally multiply – while the excuses for introducing them look less and less likely.

(10e) Replacing pharmaceuticals that heal, with ones that are addictive for life. After all, curing an illness breaks the flow of „money” to producers of a given medicine – therefore it is in the „interest” of medicines’ manufacturers that they do NOT cure illnesses, but only „alleviate the symptoms”: for details see items #I1 and #I2 from my web page named „healing.htm”. Moreover, NOT curing illnesses shortens period of time when the state needs to pay retirement pensions to its old citizens. So it is NOT surprising the information, which at 18:20 on 2020/10/21 was given in the evening news on TVNZ-1, while is discussed in item #C5 from my Polish web page named „healing_kuramina.htm”. This information stated that when for fear of getting infected with „covid-19” in March and April 2020, NZ patients almost completely stopped going to doctors and hospitals, suddenly, in spite of the world pandemic „raging”, in NZ as much as 13% fewer people died than in the same period of the previous year – is it possible that instead of healing illnesses, methods and the pharmaceuticals of today’s official medicine are actually shortening (finishing off) lives of people? Of course, the enemies of this development of pharmaceuticals are all traditional healers, herbalists, acupuncture practitioners, etc. – who are still trying to cure illnesses. Therefore, the elites started „wars” with them a long time ago, imprisoning them under all kinds of excuses, requiring licenses to conduct any medical practice, introducing government approval for the use of any new drug, removing licenses from doctors who use other than officially approved treatments, etc., etc.

(11) What is this intelligent „moral energy” and why the accumulation of it induces the phenomenon of nirvana happiness. „Moral energy” can be defined as a unique operation of God-prepared energy programs stored and working in „God Drobinas” and discussed in (4) from item #K2 of the web page „god_exists.htm”. These energy programs cause that people who perform heavy physical work that meets all the requirements of so-called „moral work”, increase the amount of this energy that they have. When the level of moral energy exceeds the so-called „nirvana threshold” amounting to around E=1200 [hps], it causes that a given person begins to experience nirvana. So-far units of „moral energy” are [hps] means „hours of physical struggle”. Principles of accumulating this moral energy in oneself are described in items #D1 and #D2 from the web page named „nirvana.htm”.

(12) „Moral energy” as an excellent replacement for „money”. In the „nirvana political system”, however, one receives an extremely attractive remuneration for the „moral work” that is performed. It is the „happiness of earned nirvana”. In turn everything else is given to humanity for free, because the production of it is going to constitute a „by-product” of „moral work” which is voluntarily performed by people to generate „moral energy” and that induces a continuous „nirvana” in the performers. So everything material will be distributed for free, that is food, housing, transport, and everything else that anyone needs for effective work and a prosperous life. In turn, because „moral work” will be performed then by nearly 100% of the population (after all, „extortioners” will then NOT be needed anymore) while this work will take up only a small percentage of the time of each working person, all of them the remaining time free from productive „moral work” will be able to spend e.g. on travelling for free, visiting relatives and friends, researching what they are interested in, inventing, tinkering, creating, studying, exploring, getting to know, etc., etc. So for people, life will become one lane of happiness and fulfilment.

(13) But beware: „moral energy” can also be robbed – which always leads to „non-existent existence” and to „self-destruction”. Like every other form of energy, also „moral energy” can be „acquired” and thus also „robbed” by those who need it to live, but they are too lazy to generate it with their own „moral work”. The technical way of robbing it with the help of the so-called „chambers of coldness” was demonstrated on the planet calling itself „Nea” to Polish citizen, the late Andrzej Domała. This method is roughly described in item #A3.4 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, while further details can be found in the source materials indicated in there (mainly in the Polish treatise [3b]). Fortunately, God also in this matter introduced a „protection” against human imperfections (e.g. laziness). It depends on the existence of a phenomenon called „non-existent existence”. This phenomenon, after the robbing of „moral energy” starts in a civilization which developed time travel but does NOT require (strictly enough) the previous earning of „nirvana” by people who are shifted back in time, always irrevocably leads to a relatively fast „self-destruction”. (For more information about the „non-existent existence” see item (17) of this summary, or see item #H5 from my other web page named „immortality.htm”.)

(14) Psychological decay of humanity caused by reluctance to perform work for which nobody pays. Since „money” caused that we were all programmed that when we do some work, then we must receive remuneration for it (i.e. „money”), so if for some reasons we cannot find a job for remuneration, then we completely stop working and spend our time on idle slackness (e.g. on watching TV – because any other activity also requires buying it for money). While remaining barren, we waste our lives and our creative potential – which in the „nirvana political system” would allow us to enjoy life and turn our enjoyment into the good of entire civilization.

(15) Thus „money” becomes the main cause of all forms of „extortion” and all other evil on Earth. Such today’s role of money was developed because, for example: (a) putting the inverted „pyramid of extortion” on its „top” was caused by „money”, or more precisely by the temptation to get rich quickly; (b) in order to effectively and safely „force” productive labour, it is necessary to have more and more human „extortionists” and ever higher taxes (understood generally – e.g. as any compulsory payments introduced by the elites); (c) an increase in „extortionists” reduces the number of producers of consumer goods; (d) reducing the number of producers increases the cheapness of the goods produced and the production of rubbish; (e) the production of goods of ever lower quality and the increase in taxes constantly reduce the quality of life for all; (f) the decline in people’s living standards induces the emergence of social reflexes, such as rebellions, revolutions, wars, etc. – which in combination with the increasingly wider possession of nuclear arsenals with ever more powerful destructive power increase in turn the danger and probability of self-destruction of humanity, etc., etc. Truly the elimination of „money” becomes an increasingly urgent need – if the humanity wants to continue its existence while the people to whose attention I recommend this summary – wish to continue their lives!

(16) Benefits and incredible advancement of the civilization that practices the „nirvana political system”. Finally, let us analyze how the „nirvana political system” would change our civilization. For example, the nearly 99% length of free time that the performance of „moral work” by everyone would free for each person, combined with the fact that all consumer goods, as well as transport, housing and everything else that people will need for a prosperous life and effective „moral work”, would then be distributed and available for free, would cause that this almost 99% of free time would be spent on enjoying life, on family, travelling, increasing knowledge, research, creating, inventing, designing, writing, etc. This would give to our civilization so rapid pace towards the ideal of prosperity, scientific and technological advancement, a feeling of happiness, and fulfilment by all people, that is hard to even imagine today.

(17) An additional benefit of the phenomenon of nirvana – namely after Time Vehicles are build (see my web page „timevehicle.htm”) they enable people to experience „everlasting happiness” described in item #H2 from the web page named „immortality.htm”. As I am explaining this on my web pages, e.g. in items #F1.3 and #J4.3 from the web page named „propulsion.htm”, „Time Vehicles” will be built already in the „third technical era of humanity” (notice that because of the tendency to „blocking” progress and truth by all political systems that „force” people to work, our present civilization is already stuck for good in the „second technical era” that poisons the planet with exhaust fumes – as this is illustrated in our film „Future Propulsions”: see https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ). On the other hand, the building of „Time Vehicles” will enable people to lead an infinitely long life. After all, these vehicles allow every person who has already reached an old age, to repetitively shift back to his or her youth years that still exist in the „reversible software time” pre-programmed by God, in which people and other living creatures live and age. Unfortunately, the attribute of human nature is that in old age people who are NOT in the state of nirvana, begin to show tendencies to bitterness, pessimism, negativity, grumpiness, grumbling, irritating, etc. – which make life difficult for them and their surroundings. As a result, if we return such bitter old people to the years of their youth, then as again being young people they still remain so „bitter to the bone”. And as the years increase, their delving into bitterness and unpleasant character will only increase. Thus, if such increasingly bitter people shift back in time several times, then the moment will come for them that they will commit suicide themselves. In turn if they then hold a leadership position, on the occasion of this killing themselves, they will also blow up their entire civilization. In turn, because subsequent generations of this civilization lived just in the state which in item #H5 of the abovementioned web page „immortality.htm” I described under the name „non-existent existence”, by blowing up his entire civilization, such a bitter old man will kill and erase from existence and from time all subsequent generations that previously existed after him until the time of this blowing up. This is why „when” and „if” our civilization builds my Magnocrafts and finds in the cosmos a planet of a civilization that currently occupies and exploits us (e.g. finds „Nea”), then it will probably turn out that this civilization does NOT exist for hundreds and maybe even thousands of „human years”. Fortunately, people who are shifted back in time when they are just experiencing nirvana, remain happy and in their repeated life they continue to stay in the state of nirvana. As a result, if a civilization that already has Time Vehicles at its disposal, strictly ensures that only those who definitively are in the nirvana state are returned to their youth years, then it NOT only avoids the danger of blowing itself up, but also its entire eternally living population with the elapse of time achieves ever higher level of nirvana bliss, prosperity, and civilizational perfection.


As a curiosity about the level of complexity of my research, it is worth adding that when I started working on this post #328E, I simultaneously finished the improvement of items #D1 and #I2 from the web page named „newzealand.htm”. While preparing the caption for „Fig. #D1b” in there, my eye caught the similarity of the situation with the „nirvana political system” to the situation expressed in the English proverb „one apple a day will keep the doctor away …”. So I thought, that the paraphrase of that proverb in an equally funny and „cheeky” way could serve as a „motto” to this post #328E, if it was given, for example, the following content:
Motto: „Earn a totaliztic nirvana for yourself and it will keep sadness, worries and illnesses away; help to implement the nirvana political system in your own country and it will keep lies, injustice, poverty, unemployment and stagnation away; win embracing the nirvana political system by the whole civilization and it will keep even Lucifer and his devils away!” (advice number 1 for everyone who dreams of a better tomorrow)
But after some time I also realized that in the matter of implementing the „nirvana political system” it is important NOT only to use it for achieving our own benefits (i.e. benefits for people) such as happiness, truth, justice, prosperity, progress, etc., but also as best as we are able to accomplish on a daily basis way of expressing our obedience to the will and wisdom of God through pedantically accurate documenting with „moral work” of our voluntary acceptance of laws and commandments, which, among others, in His infinite wisdom and farsightedness God established for our good. Therefore, later I changed the wording of the „motto” from this post #328E into the present one, which in my opinion reflects much better the essence of the above descriptions of the „nirvana political system”.

http://pajak.org.nz/fruit/kokosy.jpg
Fig. #C7a: Here are the life-giving „coconuts”, means „fruits” of the coconut palm that are considered sacred by many nations of the world – numerous features of which are analogous to the features of the „nirvana political system”. Hence, according to e.g. the verse 7:20 in the „Gospel according to St. Matthew” from the Bible which explains that „you will know them by their fruits”, coconuts are an ideal symbol of the „nirvana political system”. I described coconuts in more detail and illustrated in items #D1, #D3 and #C2 from my web page named „fruit.htm”. So in there I also recommend to readers to have a look in order to review the evidence on the subject of coconuts and to find out that in fact „coconuts are an ideal symbol of the ‚nirvana political system’ described here”.

Both „coconuts” as well as the „nirvana political system” belong to the group of the most perfect creative products, which could be summed up with the phrase „one fruit for solving all problems”. The idea of creating such solutions has fascinated humanity for centuries. It is just for its engineering implementation in all kinds of vehicles that the „Omnibus” trend was invented (described e.g. in item B3 from volume 2 of my monograph [1/5] – see my web page „text_1_5.htm”). It is also because of the dream about pharmaceuticals that would heal all existing illnesses, the idea of „kuramina” was propagated in Poland in the past – for details see items #F5 and #H1 from the web page named „healing.htm” or see the entire web page (in Polish) named „healing_kuramina.htm”. Today’s computers and mobile phones also aim to make the same idea a reality. I have been fascinated by this idea for decades. After all, I managed to synthesize this idea into the design of my starship named the Magnocraft – the list of capabilities of the most advanced version of which (and thus the number of human problems that the Magnocraft will solve) is so long that just writing them all down would take the volume of a large book. I included the same „all-in-one” idea in the Oscillatory Chamber of my invention (see my web page „oscillatory_chamber.htm”) – which will serve the humanity NOT only as a propulsion system for Magnocrafts of the first, second and third generation (i.e. for magnetic starships, „Telekinetic Vehicles” and for „Time Vehicles”), but it will also act as a source of magnetic fields with all possible parameters, an energy accumulator with unlimited capacity, a light and electromagnetic searchlight, a telepathic telescope, a telepathic projector, a telepathyser, a telekinetic doctor, a telekinetiser, a catapult that shifts people to other times, and in countless more uses. It is also this idea that during my work at the „Wellington Institute of Technology” I tried to implement in the form of a calculator called „all-in-one” (see my web page „all_in_one.htm”) – unfortunately I was fired from work in there before I managed to refine this idea to the qualitative end. But as I explained this in item #A1 from my web page named „cooking.htm” and in the „motto” to the above post #328E to blogs of totalizm, we „human vanities over vanities” cannot match the quality of our solutions of problems that bother us with what God Himself creates. This can be briefly expressed with the words that „in social life and in politics, only the ‚nirvana political system’ designed by God Himself and not botched through careless human implementation will work and solve the human problems that are taken care by it, as perfectly as everything that God created for such purposes – for example as problems of tiny coral islands, deprived of almost everything, are solved by the symbols of the ‚nirvana political system’, means by ‚fruits’ known to us as coconuts”.

Similarly, as we hope in the future people will also be convinced about it by the „nirvana political system”, humble coconuts are a „sacred fruit” for many nations of the world. About the circumstances of God creating „fruits” of coconut palms in order to provide solutions to numerous problems of the idea „all-in-one” type, there is a very telling legend from the Pacific islands, which I repeated in item #D1 from my web page named „fruit.htm”. Hence, wherever there are coconuts, life will always survive. Coconuts are the supplier of everything that people absolutely need for life. After all, they are the source of countless edible products necessary for life and survival, starting with drinking „coconut water” containing all the minerals necessary for life and therefore often called „lion’s milk” (because „coconut water” is also sterile and contains everything that is needed for life, in the absence of other medical drips in difficult situations, this water is used as a life-saving medical drip), through the highly nutritious edible pulp of their kernel, as well as oil, palm sugar, and even the tasty cheering drink „toddy”. In addition, they are suppliers of all materials that a person needs to survive, from utensils for cooking over a fire, through baskets, sleeping mats and strong ropes, and ending with wood for construction, instruments and even medicines. Wherever they grow, people also claim that „coconuts have eyes” because their fall never hurts a person – for example, my continuous research and checking has shown that there is NOT known even a single officially documented and confirmed case that a heavy fruit of a „coconut” falls on someone’s head (as often other heavy fruits fall on people’s heads, e.g. „durian”). No wonder that when „evil powers” learned from their „time couriers” (i.e. from these „time couriers” which I am discussing, among others, in the caption under „Film #I2a” from the web page named „newzealand.htm”), that „coconuts” are an ideal symbol of the „nirvana political system”, immediately for contradiction and disgust also of these results of my research, they invented and published this absurd lie later annulled by the evidence discussed in item #D1 from the web page named „fruit.htm” that supposedly as many as 150 people a year die from the fall of coconuts (notice that this lie, amongst others, discreetly confirms the existence and the reality of both these „evil powers” and their „time couriers”). It is also worth remembering that: similarly as „coconuts” need the „warmth of nature” to be able to grow, bloom and bear life-giving fruit, also the life-giving implementation of the „nirvana political system” described here symbolically requires „warmth” of its embracing and acceptance by the required proportion of „people of good will and deed”.

http://pajak.org.nz/jobs/dr_jan_pajak_and_his_1996_job_applications.jpg
Fig. #C7b: Until around 2005, i.e. in times when on average every two and a half years I was „forced” to look for a new job, the process of applying for a new job lasted around a year and was carried out manually on paper. For the purposes of a possible later pre-employment interview, I always printed a copy of what I sent as „application for a new job”. Here is my photo taken on the balcony of the flat in which I was living at that time, with a pile of copies of my job applications that I posted only in 1996. (Notice that around a year after taking the above photo, my experiments with everyday long hours of carrying physical „moral work” that I undertook then and that pedantically obeyed God’s commandments and laws – as it is recommended to be done by the most moral in the world philosophy of totalizm which I created (see my web page „totalizm.htm”), were rewarded with the advent of „happiness of earned nirvana” in me lasting for around 9-months, which I experienced until the end of my professorship on the close to nature tropical Island of Borneo.) And one should remember that after emigrating from Poland, I was employed 9 times to new jobs that were completely different from the previous ones that I had in tertiary education – to find and obtain which jobs, of course, I had to carry out with submitting written applications until I was successful. In turn, typically finding and obtaining a job in those times in my case required already the submission of at least a hundred applications to various universities just announcing a vacancy (almost all of which, except for one that ended my search for a new job, turned out to be fruitless). In all those job searches I was guided by the proverb „Beggars cannot be choosers” – that is why I took up each of the positions offered to me, even if it was the lowest in the hierarchy of a given institution and hence the lowest paid, then I did it academically as best as I could, building through it my academic achievements, experience and life knowledge by doing it well. In spite of this, for around 9 of those years I was still unemployed and without the right to receive an unemployment benefit – i.e. living only on rapidly diminishing previous savings. This is why I am fighting for the implementation of the „nirvana political system” described here – because I know for sure that, among others, it will also save millions of people from going through very tough life experiences similar to mine.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk


The above post #328E is an adaptation of the content of item #C7 from my English web page named „nirvana.htm” (updated on 2020/11/3 or later and already uploaded to the internet) and available, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/nirvana.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana.htm
http://gravity.ezyro.com/nirvana.htm
http://nirwana.hstn.me/nirvana.htm
http://drobina.rf.gd/nirvana.htm
http://pajak.org.nz/nirvana.htm

At each of the addresses provided above, I also try to make available the most recently updated versions of all my web pages. Therefore, if the reader wishes to learn from „first hand” the truths explained on any of my web pages, then at either of the above addresses he/she may start „menu2.htm” web page that contains green links to names and topics of all web pages that I developed so-far, then in this „menu2.htm” web page can select the link to the web page that he/she wishes to view, and by clicking the „mouse” start that web page. For example, in order to start this „menu2.htm” from the above-indicated address http://pajak.org.nz/nirvana.htm , it is enough if in that address the name of the web page „nirvana.htm” is replaced with the name of the web page „menu2.htm” – then to the search engine will be entered the new address http://pajak.org.nz/menu2.htm obtained in this way. In a similar manner as starting this „menu2.htm”, the reader can also start instantly any of my web pages, the name of which he/she already knows, because e.g. I provided it in the above post or because it appears in the „menu2.htm”. For example, in order to run any other web page of mine, the physical name of which I have already given anywhere – e.g. to run a web page named „god_exists.htm”, let’s say from a web site with the address http://pajak.org.nz/nirvana.htm , it is enough that instead the previous website address, he/she entered the following new address http://pajak.org.nz/god_exists.htm in the address box of a search engine.

It is also worth knowing that almost every NEW topic which I already researched for the „a priori” approach of the new „totaliztic science” and presented on this blog, including the topic from this post #328E, is later repeated on all mirror blogs of totalizm which still exist. Until now, as many as 8 such blogs of totalizm were established and maintained for a short time. At present, only 3 most recently published, out of these 8 blogs of totalizm still have NOT been liquidated by numerous opponents of the truth, my „totaliztic science”, the highly moral „philosophy of totalizm”, my „nirvana political system”, my still only in the world true scientific „The Theory of Everything of 1985”, and my formal scientific proof for the existence of God. These still existing blogs of totalizm can be found at the following addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (also available via NZ address https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm did NOT cause the loss of their posts. This is because after complementing with illustrations, colours, underlining and working links of all my posts that I published so far on blogs of totalizm, including this post, I systematically make them available also in my free electronic publication [13] in a safe PDF format and in two sizes of print (i.e. large 20pt and normal 12pt) – which everyone can free download, for example, through the web page named „text_13.htm” available on all the web sites indicated above, including, for example, at http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Almost half of the post to blogs of totalizm are also published in there in the English language version, and thus they will be understandable for inhabitants of countries other than Poland.

Posts about „nirvana” and „nirvana political system” related to this #328E:

321E from 2020/4/7 (adapted from item #A3 of web page „partia_totalizmu_statute.htm”)
320E from 2020/2/17 (adapted from #A1 to #A4 of web page „partia_totalizmu_uk.htm”)
318E from 2020/1/7 (adapted from #C6 and #D3 of web page „nirvana.htm”)
245E from 2014/6/1 (adapted from #F5 of web page „pajak_for mp_2014.htm”)
182E from 2010/5/27 (adapted from #C3 of web page „nirvana.htm”)
96E from 2006/11/18 (adapted from web page „nirvana.htm”)

Let totalizm prevail,
Dr Eng. Jan Pająk