Archive for Kwiecień 2017

#283: Ponieważ każde elementarne działanie generuje zarówno dobre jak i złe następstwa, do każdej co bardziej istotnej sprawy przyporządkowuj co najmniej dwa działania równocześnie, które dobierzesz tak umiejętnie, aby ich interesujące cię „złe” skutki nawzajem się kompensowały

2017/04/25

Motto: „Jeśli zamiast siły która indukuje opory, albo pieniędzy które pobudzają pożądania, użyjesz swej inteligencji i opisanej tutaj wiedzy o zestawianiu razem mechanizmów nawzajem kompensujących złe następstwa, wówczas nawet najtrudniejszy z nurtujących cię problemów z pomocą Boga być może zdołasz rowiązać bez generowania niepożądanych (np. dla siebie) skutków.”

Każdy zapewne zna staropolskie powiedzenie wyrażające ponadczasową prawdę, że „nie ma takiego zła co by na dobre nie wyszło”. Wszakże owo powiedzenie skopiowały od Polaków praktycznie wszystkie inne narody, tak że w jakiś sposób niemal każdy z nim kiedyś i gdzieś się zetknął. Nie każdy jednak wie, że powiedzenie to ma swoją równie sprawdzającą się w życiu odwrotność, którą opisałem już na szeregu swych stron i publikacji (np. patrz punkt #F3 na mojej stronie „wszewilki.htm”, albo patrz punkt #E2 na innej mojej stronie o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”). Odwrotność ta zaś potwierdza zupełnie przeciwstawną prawdę, mianowicie że „nie ma takiego dobrego jakie by nie zrodziło sobą jakiegoś zła”. Doskonałym przykładem działania tej przeciwstawnej prawdy są następstwa „dobra” serwowanego podczas wychowywania dzieci z bogatych domów, lub z domów rządzonych przez kobiety – czyli dzieci „bez ojca chowanych”, na jakie to następstwa staram się zwracać uwagę czytelnikowi aż na szeregu swych stron internetowych – np. patrz punkt #A3 na stronie „god_proof_pl.htm”, czy punkt #B4 na stronie „antichrist_pl.htm”, a nawet częściowo też punkt #A2.10 strony o nazwie „totalizm_pl.htm”. Empirycznym zaś potwierdzeniem niezawodnego działania w obu tych przeciwstawnych prawd w naszym świecie fizycznym jest odkryte dopiero przez filozofię totalizmu działanie „pola moralnego” (tj. pola na stronie o nazwie „totalizm_pl.htm” opisanego krótko w punktach #H2, #B1 i #A1.1, zaś znacznie dokładniej omawianego np. w punkcie #C4.2 innej strony o nazwie „morals_pl.htm”). Także dopiero dzięki totalizmowi ja zdołałem też odkryć, zdefiniować i słownie sformułować rekomendację moralną, wyjaśniającą „jak” powinniśmy postępować w swym życiu w sytuacji równoczesnego istnienia i działania obu tych prawd, aby tym co czynimy NIE generować niepotrzebnego zła. Niniejszy wpis opisuje tę moją rekomendację, jaką też niniejszym włączam w zbiór życiowych zaleceń totalizmu.

Rekomendację jaką zamierzam tu opisać ja intuicyjnie używam już od początka swych badań i twórczej działalności. Wszakże liczne techniczne wdrożenia różnych mechanizmów kompensujących niepożądane następstwa działania, już jako mały chłopiec analizowałem w precyzyjnych zegarach, które mój ojciec naprawiał, zaś ja ponownie rozbierałem kiedy mój ojciec był w pracy (piszę o tym szerzej w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”). Przykładowo, to właśnie dzięki intuicyjnemu użyciu zasady z owej rekomendacji, udało mi się poprawnie zaprojektować swój niepokonalny statek zwany „Magnokraft”, tj. ów mój wynalazek gwiazdolotu, jaki czytelnik znajdzie opisany i doskonale zilustrowany począwszy od „Rys. #A2” ze strony internetowej o nazwie „magnocraft_pl.htm”. W owym Magnokrafcie bowiem do napędu są użyte ogromnie silne magnesy, zwane Komorami Oscylacyjnymi. Każda zaś z owych komór NIE tylko iż jest w stanie generować pożądane efekty poprzez napędzanie statku międzygwiezdnego do szybkości bliskich prędkości światła, ale także generuje niechciane efekty (tj. zło), poprzez np. przyciąganie do siebie (lub odpychanie) z ogromną siłą każdej innej Komory Oscylacyjnej, a także każdego pobliskiego przedmiotu ferromagnetycznego. Aby więc wyeliminować te „złe” efekty, zamiast jednej Komory Oscylacyjnej, do napędu Magnokraftu użyte jest „n+1” takich komór, a na dodatek każda nich wytwarza pulsujące pole magnetyczne o specjalnym przebiegu swych zmian w czasie. W rezultacie, wzajemne przyciąganie się Komór Oscylacyjnych zachodzące pomiędzy jednym pędnikiem głównym oraz „n” pędnikami bocznymi Magnokraftu, jest neutralizowane wzajemnym odpychaniem się od siebie owych „n” koliście poustawianych pędników bocznych. Natomiast przyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych przez wszystkie te komory jest neutralizowane odpychaniem tych przedmiotów przez pulsowania pola (pulsujące pole magnetyczne odpycha bowiem obiekty ferromagnetyczne, zamiast je przyciągać). Użycie dokładnie tej samej zasady neutralizowania niepożądanych efektów pozwoliło mi też wynaleźć urządzenie jakie pozwala generować pole magenetyczne o nieograniczonej mocy – tj. ową Komorę Oscylacyjną opisywaną szerzej na stronie o nazwie „oscillatory_chamber_pl.htm”. Wszakże elektromagnesy używane dotychczas przez ludzi do generowania pola magnetycznego używały przepływu prądu w zwojach przewodników elektryczności. To jednak miało bardzo złe następstwo w postaci siły rozrywającej jaką wygenerowane pole wywierało na zwoje owego przewodnika. W rezultacie powstawania tej siły rozrywającej, mocy pola magnetycznego dotychczasowych elektromagnesów NIE dawało się podnieść ponad określoną wartość (jaka okazuje się być raczej niska), bowiem owe siły rozrywające powodowały niszczące eksplodowanie zwojów elektromagnesu. Natomiast w Komorze Oscylacyjnej mojego wynalazku siły rozrywające są neutralizowane przez siły przyciągające, jakie ściskają ową komorę w przeciwstawnym kierunku dzięki wzajemnemu przyciąganiu się ładunków elektrycznych gromadzonych na przeciwstawnych ściankach owej komory. Podobne intuicyjne użycie omawianej tu zasady pozwoliło mi też wyeliminować problemy (zło) kilku jeszcze innych moich wynalazków. Niestety, dotychczasowe moje użycie tej zasady dokonywałem w sposób całkowicie intuicyjny, nie będąc świadomym, iż jest ona rodzajem istotnego prawa rządzącego całym naszym światem fizycznym.

Dopiero kiedy w styczniu 2017 roku formułowałem treść punktu #C9.1 z mojej strony „ufo_proof_pl.htm”, nagle uświadomiłem sobie, że rekomendacja jaką staram się tutaj opisać faktycznie jest rodzajem istotnego prawa obowiązującego w całym naszym świecie fizycznym, które to prawo jest nawet przestrzegane przez samego Boga w niemal wszystkim co Bóg czyni. Stąd pierwsze swe sformułowanie niniejszej nowej rekomendacji totalizmu najpierw przytoczyłem jako „motto” do owego punktu #C9.1 ze strony „ufo_proof_pl.htm”. W tamtym punkcie przytoczyłem też spory zbiór przykładów użycia owej rekomendacji. Po jednak następnym zidentyfikowaniu i przemyśleniu jak rozległe i jak użyteczne są zastosowania owej nowej rekomendacji totalizmu, pod koniec lutego 2017 roku postanowiłem, że niniejszym wpisem rekomendację tę włączę w ciało zaleceń całej filozofii totalizmu, zaś jej skróconym sformułowaniem wyrażę tytuł tego wpisu.

Gdyby rekomendację tę starać się wyrazić w sposób pełny, wówczas opisywałyby ją następujące słowa. „Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować systemy jakie generują w interesującym nas obszarze przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne (złe) następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały.”

Omawiana tu rekomendacja ma ogromny obszar zastosowań. Przy jej pomocy można więc rozwiązywać NIE tylko problemy techniczne (tj. elimniować „złe” następstwa naróżniejszych technicznych mechanizmów i działań), takie jak te wyeliminowane w moich wynalazkach Magnokraftu czy Komory Oscylacyjnej. Okazuje się bowiem, że jest ona też niezastąpiona przykładowo w ekonomii, polityce, nauce, a nawet w najróżniejszych problemach stosunków międzyludzkich. Poniżej przytoczę teraz po jednym przykładzie z co istotniejszych obszarów ludzkiego życia, jakie to przykłady razem wzięte zilustrują i wyjaśnią czytelnikowi jak omawiana tu zasada może być, a niekiedy nawet intuicyjnie już jest, stosowana do eliminowania złych następstw działań podejmowanych w praktycznie każdym z obszarów naszego życia w świecie fizycznym.

1. Technika. W technice zasada eliminowania zła, opisana omawianą tu rekomendacją, jest już używana najczęściej. Powodem jest, że budowane przez ludzi mechanizmy urządzeń technicznych pozwalają na szybkie odkrycie natury problemów (zła) jakie je nurtują. Aby więc zaradzić owym problemom (złu), konstruktorzy kolejnych urządzeń technicznych dodają do ich działania dodatkowe mechanizmy, jakie eliminują problemy (zło) już uprzednio wprowadzonych mechanizmów. Chyba najpowszechniej znanym przykładem takiej sytuacji jest „mechanizm różnicowy” z kół naszych samochodów. Mechanizm ten został wprowadzony aby powodował, że kiedy samochód zakręca, koła po obu stronach samochodu mogły obracać się z odmiennymi prędkościami, a stąd aby żadne z nich nie zmuszone było ślizgać się po ziemi. Niestety, na śliskim podłożu sam ów mechanizm generuje też „złe” następstwo w postaci obracania się jedynie ślizgającego się koła. Stąd w samochodach terenowych, wprowadzony musiał być dodatkowy mechanizm, jaki pozwala wyłączyć działanie mechanizmu różnicowego podczas jazdy w śliskich terenach. Oczywiście, mechanizm różnicowy z samochodów, to zaledwie jeden przykład z tysięcy najróżniejszych mechanizmów używanych do eliminowania złych następstw działania dzisiejszych urządzeń technicznych.

2. Polityka. Politycy są chroniczni w używaniu tej zasady dla unikania niekorzystnych dla siebie następstw (np. przegrywania wyborów) we wszystkich swych społecznie nieakceptowalnych posunięciach. Przykładowo, kiedykolwiek zdecydują się narzucić lub podnieść jakiś podatek, albo zalegalizować jakieś swoje zaniedbanie czy korupcję, jednocześnie z wielkim hukiem rozgłaszają coś rzekomo dobrego co właśnie jakoby zdecydowali się uczynić (jednak datę rozpoczęcia czego zwykle ustanawiają na czasy rządzenia któregoś z przyszłych rządów). Doskonałym takim przykładem była wymuszona na rządzie przez NZ monopol mleczy wiadomość dziennika telewizyjnego, jaką oglądałem w TV NZ w dniu pisania punktu #A2.11 ze strony o nazwie „totalizm_pl.htm” (na treści którego bazuje niniejszy wpis), tj. w dniu 23 lutego 2017 roku. Rząd NZ ogłosił wówczas, że podnosi o ponad dwukrotną wartość, liczbę śmiertelnie niebezpiecznych bakterii „Escherichia coli” (E. coli) dopuszczalną do zanieczyszczania wód rzek i jezior Nowej Zelandii, ponieważ wyciekają one do tych rzek i jezior z łajna krowiego. (Uprzednio owa liczba wynosiła 260 bakterii E. coli per 100ml wody, zaś w owym dniu podniesiona została do liczby 540 bakterii.) Chodzi bowiem o to, że z powodu wysoce niedbałego i szkodliwego dla natury postępowania NZ monopolu mlecznego zaopatrującego w tanie masło niemal połowę dzisiejszego świata (w samej NZ cena masła należy jednak do najwyższych w świecie), wody rzek w NZ już przy dotychczasowych standardach tych zanieczyszczeń są aż tak zapełnione śmiertelnie niebezpiecznymi mikro-organizmami, że w sporej proporcji z nich NIE wolno się już kąpać, zaś psy typowo zdychają jeśli przypadkowo napiją się ich wody. Oczywiście, będąc tak niepohamowanie obecna w NZ rzekach i jeziorach, owa mordercza bakteria czasami dostaje się do wody pitnej powodując masowe zatrucia całych NZ miast (np. patrz zatrucia wody NZ miast Havelock North, Hastings i Flaxmere w 2016 roku). Aby jednak „ochłodzić” publiczne oburzenie na polityków, spowodowane taką zmianą już obecnie tragicznej sytuacji na przyszłą jeszcze gorszą, ten sam rząd ogłosił jednocześnie, że do 2040 roku przeznaczy dwa biliony dolarów na oczyszczanie wód NZ rzek – patrz „www.scoop.co.nz/stories/PA1702/S00324/claims-of-lowered-water-standards-wrong.htm”. („Trick” obecnych polityków i rządu NZ polegał tu na tym, że już w wyborach 2017 roku ów rząd najprawdopodobniej utraci władzę, zaś następne rządy (oraz przyszli politycy) będą wprawdzie uznawały już owe pogorszone standardy bakteryjnych zanieczyszczeń rzek, ponieważ pozwolą im one na NIE czynienie niczego aby sytuację naprawić, jednak rządy te nadal NIE będą miały pieniędzy ani dobrych chęci, aby respektować też owo uchwalone przez obecny rząd zobowiązanie wydania w przyszłości 2 bilionów na oczyszczanie rzek.) Podobnie też jak w powyższym NZ przykładzie, skorumpowane rządy i politycy już na niemal całym dzisiejszym świecie używają tej samej metody ogłaszania czegoś pogarszającego los rządzonych przez siebie ludzi, wraz z równoczesnym ogłoszeniem obietnicy, iż jakoby w dalekiej przyszłości podejmą coś, co rzekomo los ten poprawi (a czego tak naprawdę owe rządy i politycy nigdy NIE zamierzają podjąć).

3. Nauka. Problem (zło) z dzisiejszą oficjalną nauką rozpaczliwie utrzymującą swój monopol na badania i na edukację polega na tym, że aż tak zaawansowała ona swoją korupcję i swe odejście od prawdy, że praktycznie wszystko co nowego obecnie oficjalnie nauka ta stwierdza, jest już kłamstwem. (Po kilka przykładów kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki – patrz wstęp i punkty #D4, #D2, #D2.1, #K1 oraz #K2 na mojej stronie „dipolar_gravity_pl.htm”, punkt #B3 na mojej stronie „portfolio_pl.htm”, punkt #E1.1 na mojej stronie „telepathy_pl.htm”, punkt #B2 na mojej stronie „humanity_pl.htm”, a także patrz dalsze strony i punkty tam linkowane.) Stąd aby nadal móc pretendować, że nauka ta odkrywa coś nowego, a jednoczesnie aby unikać zostania oficjalnie przyłapaną na szerzeniu kłamstw dla utrzymania swego monopolu na badania i na edukację, obecni zawodowi naukowcy używają opisywanej tutaj rekomendacji. Przykładowo, ogłaszają że jakoby coś nowego odkryli, ale jednoczesnie owo odkrycie umiejscawiają tam, gdzie nikt z normalnych ludzi, polityków, finansistów, ani decydentów NIE jest w stanie sprawdzić jego prawdy (np. w odległym kosmosie, w głębinach oceanu, pod ziemią, w mikroświecie, w atomach, w mikrocząsteczkach, w nieznanym ludziom promieniowaniu, na „początku czasów”, itd., itp.) Oczywiście faktu, że ich kłamstwa mogą być też demaskowane przez ich kolegów (tj. innych naukowców), dzisiejsi naukowcy wcale się NIE obawiają, bowiem dzisiejsza tonąca już w korupcji i nadal monopolistyczna nauka wypracowała sobie efektywne metody, jakie jej pozwalają zgniatać w zarodku wszelkie próby demaskowania jej kłamstw – tak jak w zarodku już od około pół wieku zgniatane są w zarodku moje próby ujawniania prawdy (tj. zgniatane np. poprzez upowszechnianie kolejnego kłamstwa, że ja jakoby zajmuję się „pseudonauką” oraz „teoriami spiskowymi” – jako sprawdzian jak dalekie od prawdy jest i to kolejne kłamstwo oficjalnej nauki, proponuję przeglądnąć dostępny na stronie internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” skrócony opis mojej teorii wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji albo „Kodig”, czy też przeglądnąć wyszczegółnione na stronie „skorowidz.htm” i w punkcie #A2.1 strony o nazwie „faq_pl.htm” przykłady tematów i problemów nurtujących ludzkość, jakich rozwiązywaniem naprawdę poświęcam swe „hobbystyczne” badania).

4. Ekonomia. Ludzka natura ma skłonność do zabiegania o uzyskanie monopolu w tym co się czyni, oraz w następnym zazdrosnym utrzymywaniu tego monopolu. Stąd każde co większe przedsiębiorstwo używa wszelkich dostępnych mu sił i środków aby monopol najpierw zdobyć, a potem zatrzymać dla siebie. To zaś prowadzi do narostu korupcji (a ściślej do przekupstwa) polityków, do wzrostu cen, do spadku jakości, zaś w końcowym efekcie do upadku gałęzi gospodarczej opanowanej przez dany monopol. Stąd ludzie empiryczne odkryli, że monopole należy usilnie zwalczać. W dzisiejszym świecie panoszą się one jedynie w upadłych krajach zamieszkałych przez przekupnych i niemoralnych ludzi. Natomiast kraje o prawych i moralnych obywatelach neutralizują u siebie owe generujące zło monopole (i kartele) już u samego źródła, upewnianiem się, że w każdej sferze ekonomicznej panuje w nich faktyczna konkurencja, która jest tym drugim mechanizmem eliminującym ekonomiczne zło generowane przez istnienie monopoli lub karteli.

5. Życie towarzyskie. Jeśli ktoś ma gościnną i miłą naturę, korzystne warunki mieszkaniowe, oraz atrakcyjne miejsce zamieszkania, wówczas często ma wielu gości. Wszyscy bowiem z jakimi jest w przyjaźni organizują „najazdy” na jego dom i życie kiedy tylko przyjdzie im na to ochota. Niestety, owi goście NIE tylko wnoszą miłe następstwa, ale także i sporo złych następstw. Stąd dla neutralizowania tego zła konieczne jest dodatkowe wprowadzenie jakiegoś mechanizmu, jaki ogranicza owych „najeżdżających” jedynie do przybywania kiedy faktycznie istnieje ku temu okazja i potrzeba. Najczęściej zaś używanym z takich dodatkowych mechanizmów jest wprowadzenie jakiegoś utrudnienia (np. zwracanie się do gości o fizyczne dopomaganie w jakiejś ciężkiej pracy, albo udostępnianie niewygodnego miejsca do spania, albo wskazanie niewygodnego dnia na odwiedziny, itp.).

6. Monopol małżeński. Dla wielu istotnych powodów, Bóg tak stworzył kobiety aby ich cechy wrodzone leżały na poniżej-progowym poziomie stabilności – po szczegóły patrz opis z punktu #B2 mojej strony „antichrist_pl.htm”. Bóg stworzył bowiem kobiety jako życiowe towarzyszki mężczyzn, tak aby w rzeczywistym życiu niestabilność kobiet była kompensowana stabilnością ich mężczyzn – którym Bóg nadał rolę „głów”, wzorców, przywódców, zarządców, itp. Ze swymi zaś mężczyznami w roli „głowy”, kobiety formują całościowo stabilny układ. Niestety, kościół katolicki zniszczył ten stabilny układ poprzez ustanowienie praw i tradycji, że mężczyźnie wolno jest posiadać tylko jedną żonę. To zaś powoduje, iż w ręce niestabilnych kobiet oddany został „monopol małżeński”. Monopol ten zaś pozwala, iż zamiast pełnienia funkcji „głów” przez mężczyzn, na zasadzie najróżniejszych seksualnych i legalnych szantaży, oraz stopniowego korumpowania, coraz więcej kobiet przejmuje obecnie funkcje „głowy”, destablilizując w ten sposób mężczyzn oraz całe życie społeczne naszej cywilizacji – po szczegóły patrz punkt #J2.2.2 mojej strony „morals_pl.htm”. Jedynym więc wyjściem jakie owa praktykująca jednożeńskość część naszej cywilizacji ciągle jeszcze posiada aby przywrócić stabilność już utraconą z powodu „monopolu małżeńskiego kobiet”, jest powrót do „konkurencji małżeńskiej” poprzez legalne i oficjalne przywrócenie prawa do wielożeństwa – tj. prawa jakie początkowo istniało w opisanych Biblią czasach, a stąd jakie wcale NIE jest sprzeczne z wolą i aprobatą Boga, a jakie nierozważnie zniszczył rzekomo służący Bogu kościół katolicki. Owo bowiem zalegalizowanie wielożeństwa zastąpiłoby obecny „monopol małżeński” przez „małżeńską konkurencję”. Wiadomo zaś, że nawet tylko sam potencjał (tj. możliwość) istnienia konkurencji, często już wystarcza do zaniechania monopolistycznych zachowań coraz usilniej nadużywanych przez dzisiejsze kobiety – szczególnie te z przemysłowo wysoko rozwiniętych krajów. (Jak tylko sam potencjał istnienia konkurencji wpływa na zmianę zachowań ludzkich, każdy wie z czasów narzeczeństwa – tj. z czasów kiedy obie strony były ogromnie chętne i się starały, bowiem wiedziały iż jeśli NIE spełnią określonych wymagań, wówczas mogą zostać zastąpione przez okogoś innego z grona łatwo dostępnej wówczas konkurencji. Jednak kiedy tylko ów okres narzeczeństwa zmienia swój status na małżeństwo, tamta chętność i staranie się niemal natychmiast zanikają. W małżeństwie każda ze stron wie bowiem, iż dostęp do potencjalnej konkurencji został zagrożony mocą małżeńskiego prawodawstwa.) Jednocześnie ewentualne zalegalizowanie wielożeństwa, poza ową zmianą we wzajemnym odnoszeniu się współmałżonków do siebie (tj. poza zmianą postaw i nastawienia), we większości małżeństw niewiele by zmieniło. Wszakże wiekszość małżeństw, które faktycznie i trwale nawzajem się kochają i szanują, a stąd które NIE zmieniają wzajemnego odnoszenia się z chwilą poślubienia, wcale NIE potrzebuje wchodzić w wielożeństwo, ponieważ jednożeństwo zupełnie im wystarcza. Stąd większość sytuacji życiowych wyglądałaby wówczas tak jak obecnie – tyle że staczanie się sporej proporcji naszej cywilizacji ku niestabilności zostałoby zahamowane tym jednym mądrym i moralnie poprawnym posunięciem. Niestety, pechowo dla ludzkości, wiedząc jak silną władzę dzierżą obecnie kobiety, prawdopodobieństwo iż ktoś jeszcze przed właśnie nadchodzącym upadkiem naszej cywilizacji odważy się jednak przywrócić wielożeństwo w obecnych krajach jednożeńskich, jest bardzo nikłe. Kiedy zaś nasza obecna cywilizacja już się zawali, a stąd kiedy wielożeństwo samo się automatycznie powprowadza z powodu bezprawia, gwałtów i „rządów pięści” jakie początkowo wówczas zapanują, fakt że kobiety utracą wtedy swój „monopol małżeński” NIE uchroni już ludzkości przed głodem, chaosem i zniszczeniami jakie opisałem w punktach #H1 do #H3 swej strony „przepowiednie.htm”.

7. Eliminowanie (uśmiercanie) bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych intelektów grupowych finansowanych z podatków. W punkcie #E2 strony o nazwie „totalizm_pl.htm” wyjaśniłem, że istnieją dwa odmienne rodzaje tzw. „intelektów”, życie których podlega działaniu mechanizmów moralnych. Są to: (a) intelekty indywidualne (czyli pojedyńczy ludzie) oraz (b) intelekty grupowe (czyli np. przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, rządy, kraje, armie, religie, itp.). Jeśli zaś życie dowolnego intelektu NIE zostało przedwcześnie przerwane, wówczas po narodzeniu się każdy intelekt przechodzi przez aż pięć następujących okresów, lub faz: (i) nauka i wzrost, (ii) produkcja i dodawanie swego wkładu, (iii) błędy i wypaczenia, (iv) bezproduktywność, marnotrawienie i szkodzenie, (v) śmierć oraz usuwanie szkodliwych pozostałości po tych intelektach. (W tym miejscu warto odnotować, że w przeciwieństwie do intelektów indywidualnych, śmierć intelektów grupowych wcale NIE musi polegać na ich kompletnym zniknięciu z powierzchni ziemi, a może się sprowadzać np. do gruntownej transformacji celów ich istnienia, zasad na jakich działają, stanu osobowego ich kierownictwa, produktu jaki ich działalność generuje, itp. Przykładowo, śmierć dawnej komunistycznej Polski nastąpiła z chwilą kiedy Polska jako kraj przetransformowała się w dzisiejszą Polskę kapitalistyczną. Warto też odnotować, że transformacja każdego z powyższych okresów w okres następny typowo przebiega poprzez płynne nasilanie się, a stąd NIE ma wyraźnych granic i jest trudna do odnotowania oraz zdefiniowania.) Ponieważ każdy intelekt składa się z niedoskonałych ludzi, u których zmiany cech wraz z upływem czasu są rządzone podobnymi mechanizmami, każdy też z powyższych pięciu okresów, lub faz, typowo trwa jedynie przez typowo taką samą i z góry określoną liczbę lat. I tak, przykładowo, okres (i) nauki i wzrostu u indywidualnych ludzi typowo trwa około 20 lat, zaś u intelektów grupowych od około jednego roku, maksimum do kilku lat. Okres (ii) produkcji i dodawania swego wkładu zarówno u indywidualnych ludzi, jak i u intelektów grupowych, typowo trwa jedynie około 30 lat. Po produkcji przychodzi okres (iii) błędów i wypaczeń, który u wszystkich intelektów typowo trawa około 10 lat. W okresie tym dany intelekt zaczyna obrastać najróżniejszymi nawykami i złymi tendencjami, oraz nabywa już takich „znajmości i wpływów”, że zamiast produkować lub dokonywać coś dla społeczeństwa, zaczyna dbać niemal wyłącznie o własne interesy. Doskonałym przykładem tego okresu (iii) może być sytuacja z internetem w chwili pisania tego podpunktu w marcu 2017 roku, kiedy to internet coraz usilniej zaczynał być używany do szpiegowania jego użytkowników, do oszukiwania, okłamywania, oczerniania, wmuszania ludziom reklam, itp. – zamiast do celu w jakim oryginalnie został stworzony (tj. zamiast do upowszechniania wiedzy i wymiany informacji). Po okresie (iii) błędów i wypaczeń przychodzi okres (iv) bezproduktywności, marnotrawienia i szkodzenia – jaki trwa aż do (v) śmierci danego intelektu. W owym okresie (iv) intelekt ten typowo przestaje generować jakiekolwiek produkty, a zaczyna marnotrawić praktycznie cały dorobek jaki uprzednio zgromadził. Z kolei jego nawyki i tendencje typowo zaczynają być aż tak wypaczone i złe, że intelekt ten zaczyna realizować cele jakie są dokładną odwrotnością celów dla jakich oryginalnie został stworzony. Doskonałym przykładem intelektu grupowego z tego okresu (iv) jest dzisiejsza oficjalna nauka ziemska, opisana cztery podpunkty powyżej – wszakże zamiast poszukiwania i propagowania prawdy, niemal jedyne co obecnie nauka ta poszukuje i o co dba, to kłamstwa i zarobki swych luminarzy, zaś na wyszukiwanie i rozpracowywanie owych kłamstw i zarobków wydaje ona coraz wyższe sumy opłacane przez podatnika. Na szczęście, u sporej proporcji intelektów grupowych, które same generują dochody z jakich się utrzymują, ów okres (iv) trwa krótko, bowiem szybko one „umierają”, czyli np. bankrutują lub zostają „zjedzone” przez młodszą i ekonomiczniej działającą ich konkurencję. Problem jednak jest z intelektami, które żyją na koszt podatnika. Te bowiem same, tj. bez uśmiercającej je decyzji polityków, wcale NIE chcą umierać, a usiłują żyć w nieskończoność domagając się coraz większych sum podatnika dla podtrzymania swego bezproduktywnego i marnotrawnego życia. Wszakże ich kierownictwo i zatrudnieni przez nie pracownicy są już nawykli do coraz wyższych zarobków i do wygodnego życia. Aby więc je uśmiercić, typowo jakiś polityk musi mieć odwagę podjęcia decyzji ucinającej je od finansowania przez podatników. Niestety, decyzja taka NIE jest łatwa do podjęcia, bowiem intelekty te, na przekór że w praktyce od dawna są już bezproduktywne, marnotrawne i społecznie szkodliwe, umią jednak głośno wrzeszczeć i wymyślać tysiące zwodzących ludzi powodów, dla których podatnik powinien kontynuować ich finansowanie. Polityk który je uśmierci ryzykuje więc np. przegranie następnych wyborów, lub bycie odsuniętym od polityki. Stąd aby zneutralizować zło jakie wprowadza sobą wchodzenie coraz większej liczby takich intelektów grupowych finansowanych przez podatników w ów okres (iv), konieczne jest wprowadzenie jakiegoś dodatkowego mechanizmu, jaki będzie kompensował złe następstwa ich uśmiercania, np. poprzez bezosobowe, lub automatyczne, ich uśmiercenie po upływie owych 30 lat okresu (ii) produktywnego ich życia – tj. bez potrzeby iż jakiś polityk zmuszony będzie przyjmować na siebie odpowiedzialność za ich uśmiercenie. Opisywana tu rekomendacja totalizmu wskazuje jak wypracować i wdrożyć do użycia aż cały szereg takich właśnie mechanizmów. Przykładowo, (A) w chwili tworzenia nowego intelektu grupowego finansowanego przez podatnika, można z góry określić po ilu latach intelekt ten zostanie automatycznie rozwiązany (uśmiercony) – odnotuj, że liczba owych lat NIE powinna być wyższa od 30. Albo zamiast uśmiercać dany intelekt, można (B) stworzyć mu konkurencję, zaś owa konkurencja albo spowoduje drastyczne jego przetransformowanie w inny intelekt grupowy działający już na zupełnie odmiennych zasadach, albo też np. z uwagi na jego niemożliwe do zmiany nawyki bezproduktywności, marnotrawstwa i szkodzenia, samo społeczeństwo dokona jego uśmiercenia (np. poprzez finansowe „zagłoszenie”). Przykładem takiego rozwiązania poprzez powołanie konkurencji, jest moja sugestia uśmiercenia obecnie już bezproduktywnej, kłamliwej, marnotrawnej i szkodliwej oficjalnej nauki, poprzez powołanie „konkurencji” dla obecnej oficjalnej nauki w formie przyszłej nowej „nauki totaliztycznej” (tj. nauki jaka jest nową i konkurencyjną wobec starej, a jaką opisałem szerzej w punktach #C1 i #C6 mojej strony o nazwie „telekinetyka.htm”). Jeszcze innym sposobem neutralizowania złych następstw uśmiercenia takich intelektów grupowych weszłych już w okres (iv) ichniego życia, byłoby że np. zamiast finansowania przez podatnika, można je (C) przekwalifikować na finansowanie z ochotniczych składek i dotacji ludzkich, albo też (D) przekwalifikować na finansowanie z własnych dochodów tychże intelektów. (Obie te zmienione zasady finansowania bardzo szybko by je pouśmiercały – wszakże takie intelekty w fazie (iv) swego życia są już zbyt nawykłe do bezproduktywnego, marnotrawnego i niszczycielskiego postępowania.) Itd., itp. Jeśli ktoś uważnie rozglądnie się dookoła, wówczas odnotuje, iż takich bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych dla ludzi intelektów grupowych finansowanych przez podatnika istnieje obecnie już ogromne mnóstwo. Ponieważ opanowały one do perfekcji sztukę wmawiania iż są bardzo potrzebne i że trzeba je dalej finansować, żaden polityk NIE ryzykuje próby ich uśmiercenia. Stąd obok korupcji i marnotrawstwa polityków i rządów, większość z których również już weszła w swój własny okres (iv), tj. obok politycznej korupcji i marnotrawstwa opisanych m.in. w punktach #E1 do #E5 strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, to m.in. te właśnie już agonalne intelekty grupowe wymuszają na rządach szybkie i nieustanne zwiększanie niemoralnych podatków (po informacje o niemoralności podatków patrz m.in. punkty #T1 do #T5 na stronie „humanity_pl.htm”), a stąd wymuszają one też szybki spadek stopy życiowej dzisiejszych mieszkańców praktycznie każdego kraju. Intelekty te są bowiem jak chmara krwiopijnych potworów dopadłych do podatnika, jakie stopniowo potrafią wyssać z niego całą „krew” i całą zdolność osiągnięcia dobrobytu i prowadzenia szczęśliwego oraz pokojowego życia. Naprawdę warto więc włożyć wysiłek umysłowy i znajomość zasad opisywanej tu filozofii totalizmu, w poznajdowanie takich nieindukujących złych następstw, oraz moralnie poprawnych, mechanizmów i sposobów automatycznego pouśmiercania owej coraz większej chmary tychże wysoce niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkości intelektów grupowych finansowanych z podatków.

Oczywiście, w rzeczywistym życiu bez trudu odnotujemy całą masę przykładów podobnego używania rekomendacji opisywanej w tym punkcie. Nawet jednak analizując jedynie przykłady przytoczone powyżej, odnotujemy że stosowanie rekomendacji jaką tutaj opisuję zawsze wykazuje kilka charakterystycznych cech. Wymieńmy tu więc najważniejsze z nich. (1) Z pomocą tej rekomendacji typowo daje się eliminować tylko jeden rodzaj „złych” dla nas konsekwencji, tj. tych na jakich wyeliminowaniu w danej sprawie najbardziej nam zależy. (2) Użycie tej rekomendacji NIE eliminuje wszelkich złych skutków tego co czynimy, szczególnie tych jakie pojawią się na odmiennych niż rozważane przez nas polach. (3) Czyjeś użycie tej rekomendacji wcale NIE uniemożliwia Bogu serwowania „absolutnej sprawiedliwości”, ani NIE blokuje działania mechanizmów i praw moralnych. (4) Rekomendacja ta jest jednym z owych narzędzi, które pozostawiają swoim użytkownikom na wybór, czy użyją ją oni w celu czynienia dobra, czy też czynienia zła. (5) Sposób na jaki ktoś używa opisywaną tu rekomendację też podlega osądzaniu oraz późniejszemu nagradzaniu lub karaniu przez Boga, zgodnie z zasadami serwowania przez Boga „absolutnej sprawiedliwości”.

Sytuacją z rzeczywistego życia, co do której aż się prosiłoby aby użyć omawianą tu rekomendację totalizmu, byłaby ewentualna próba uniknięcia szybko nadchodzącej zagłady ludzkości. Scenariusz tej nadchodzącej zagłady ludzkości jeszcze w lutym 2009 roku opublikowałem w punkcie #H3 na mojej stronie o nazwie „przepowiednie.htm”. O zagładzie tej upomina też widzów ów 35 minutowy film biograficzny z YouTube o tytule „Dr Jan Pająk portfolio”. Jeśli też przyglądnąć się uważnie temu co wokoło nas się dzieje, to okazuje się, iż scenariusz tej zagłady wypełnia się dokładnie tak, jak go tam opisałem. Do marca 2017 roku, kiedy to pisałem punkt #A2.11 strony o nazwie „totalizm_pl.htm” (na którym bazuje ten wpis), wypełniło się już niemal około jednej-trzeciej tego scenariusza. Tylko więc bardzo zdecydowane działanie całej ludzkości mogłoby jeszcze zatrzymać to uparte zdążanie ku samozagładzie. Aby jednak takie zdecydowane działanie mogło zaistnieć, potrzebny byłby ludzkości jakiś rodzaj instytucji, która spełniłaby tę samą funkcję, jaką na błądzących statkach pełnią „kompasy”. Instytucją taką powinna być oficjalna nauka. Niestety, z powodu jej obecnego monopolu, nauka ta woli zajmować się sprawami jakie opisałem już uprzednio, m.in. przy punkcie jej poświęconym. Aby więc zwrócić uwagę ludzkości na prawdę, oraz wyprostować jej okres błędów i wypaczeń, konieczne byłoby użycie opisywanej tu rekomendacji – w celu oficjalnego powołania konkurencyjnej wobec dotychczasowej, nowej „totaliztycznej nauki”, która m.in. poprzez podjęcie nauczania i upowszechniania Konceptu Dipolarnej Grawitacji (Kodig) oraz filozofii totalizmu, a także poprzez korygowanie kłamstw dotychczasowego monopolu oficjalnej nauki, przywróciłaby prawdę, umiar, rozsądek i moralne zachowania do ludzkości, usilnie obecnie spychanej ku samozagładzie swymi wypaczeniami i brakiem w niej trwającej przy prawdzie instytucji jaka pełniłaby funkcję „kompasu”.

* * *

P.S.: Czy wiesz, że począwszy od 26 kwietnia 2017 roku w YouTube.com dostępne jest około 4-minutowe darmowe wideo przygotowane przez mojego przyjaciela Dominika Myrcik, które w animowany (ruchowy) sposób ilustruje wyglądy i cechy wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów, oraz porównuje wymiary gabarytowe każdego z tych typów do powszechnie znanych obiektów. Wideo to nosi dwujęzyczny (niemiecki i angielski) tytuł „Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?” (tj. „Jak wielki jest Magnokraft”). Ponieważ wideo to NIE zawiera treści mówionej, a głównie ruchome obrazy, muzykę i świst powietrza powodowany lotem Magnokraftów, jego zrozumienie NIE stanowi problemu dla oglądających dowolnej narodowości – bez względu na to jakiego języka mówionego oni używają. Jest ono upowszechniane gratisowo w YouTube.com pod internetowym adresem http://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . Szerszy opis tego wideo zawiera punkt #A5 z mojej innej strony o nazwie „portfolio_pl.htm”.

Nieustająco od 1981 roku publikowany jest też mój formalny dowód naukowy, konklusywnie potwierdzający, iż „UFO to już zbudowane Magnokrafty” – skrótowy opis tego formalnego dowodu czytelnik znajdzie m.in. w punkcie #A5 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, a także na całej stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm”. Dzięki opracowaniu tego formalnego dowodu moje badania rozwojowe nad budową i działaniem Magnokraftów zaowocowały też m.in. głębokim poznaniem szczegółowej wiedzy o budowie i zasadach działania UFO. Po 1981 roku byłem więc w stanie podefiniować wszystkie cechy UFO i nawet precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów załogowych UFO. Dlatego linkowane powyżej 4-minutowe wideo „Jak wielki jest Magnokraft” otwiera aż cały ocean możliwości także dla innych osób mających umysł wystarczająco otwarty aby zaakceptować prawdę mojego formalnego dowodu, że „UFO to już zbudowane Magnokrafty” – tak uparcie obecnie negowaną przez zakłamane oświadczenia dzisiejszej oficjalnej nauki. Przykładowo, wideo to pozwala nauczyć się jak rozpoznawać jaki typ UFO ktoś zaobserwował czy sfotografował. Pozwala precyzyjnie ustalać (z dokładnością do centymetra) wymiary danego UFO po rozpoznaniu jakiego ono jest typu. Ponadto, w końcowym swym fragmencie wideo ilustruje też niektóre unikalne cechy lotów UFO – jakie zawsze zadziwiają przypadkowych obserwatorów tych gwiazdolotów, np. zdolność UFO do szybkiego lotu w zorientowaniu najwyższego oporu aerodynamicznego, czy ich zdolność do nagłego zmieniania pod kątem prostym kierunku lotu.

Doskonałym dowodem, że opisywane tu wideo „Jak wielki jest Magnokraft” precyzyjnie ilustruje także wymiary i wyglądy poszczególnych typów UFO, jest inne darmowe, około 14-minutowe wideo dostępne pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ , zaś szeroko opisane w punkcie #A5.1 mojej strony o nazwie „portfolio_pl.htm”. To inne wideo udokumentowało bowiem przypadek, kiedy nocą dnia 2010/7/27 cała eskadra UFO inteligentnie, celowo i skrycie wyłożyła w zbożu z Anglii kolejny tzw. „krąg zbożowy” – zasady formowania których to kręgów zbożowych w swoich monografiach ja opisuję zainteresowanym już począwszy od około 1985 roku – po szczegóły patrz np. punkt #D2.1 i „Rys. #D2abc” z mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”. Malowniczość i iście kosmiczna złożoność kręgu wyłożonego przez UFO w owym dniu 2010/7/27 dowodzi, iż ten „krąg zbożowy” z Anglii, podobnie jak wszystkie inne takie kręgi ostatnio wykonywane przez UFO zaś ilustrowane fotografiami pokazywanymi przez dzisiejsze wyszukiwarki internetowe, miał m.in. służyć zakpieniu sobie z ignorancji i niekompetencji dzisiejszych naukowców, decydentów, polityków i badaczy UFO niezdolnych do zbadania i do oficjalnego uznania inteligencji jaka odmawia kooperowania z badającymi je ludźmi. (Wygląda to jakby UFOnauci eksperymentalnie sprawdzali ile czasu zajmie pobudzenie ludzkich naukowców do oficjalnego uznania wyników moich badań stwierdzających, że „kręgi zbożowe są to ślady powykładane w zbożu przez pole magnetyczne generowane napędem UFO”, a także sprawdzali jaki minimalny rodzaj szoku dowodowego jest obecnie konieczny, oraz do jakiego poziomu swymi coraz bardziej zuchwałymi manifestacjami UFOnauci muszą wyszydzić w oczach społeczeństwa ignorancję oficjalnej nauki, zanim decydenci zmuszeni w końcu zostaną do oficjalnego uznania wyników moich badań.) Dowodowo najistotniejsze w owym wideo z dnia 2010/7/27 okazuje się być, że niezależnie od udokumentowania procesu wykładania „kręgu zbożowego”, wygląd i względne wielkości elementów którego zarejestrowane potem zostały na lotniczych zdjęciach owego kręgu, wideo to utrwaliło też m.in. kształt i wygląd jarzących się nocą par UFO typu K5, magnetycznie posprzęganych ze sobą w tzw. „kompleksy niezespolone” zilustrowane m.in. na „Rys. #H2c (góra-prawy)” z mojej strony „magnocraft_pl.htm”. Sfilmowane bowiem następnego ranka elementy „kręgu zbożowego” jaki owa eskadra UFO uformowała, potwierdziły empirycznie, że faktycznie sfilmowany owej nocy został wygląd jarzących się „kompleksów niezespolonych” posprzęganych z UFO typu K5.

Trzonem omawianego tu wideo Dominika Myrcik „Jak wielki jest Magnokraft” jest pokazanie komputerowo wygenerowanych porównań wyglądu, wielkości i wymiarów wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów (a stąd i dyskoidalnych UFO) z powszechnie znanymi obiektami budowanymi przez ludzi. Pozwala więc ono porównywać typy Magnokraftów (a stąd i typy UFO) od K3 do K10, z wielkościami: człowieka, samochodu osobowego, radzieckiego czołgu T-34, dwupiętrowego budynku mieszkalnego, katedry „Westminster Abbey” z Londynu, transatlantyka „Tytanik”, oraz „Wieży Eiffla” z Paryża. Ponadto pokazuje ono też ów unikalny dla magnetycznego napędu tych wehikułów przelot wszystkich 8 ich typów ponad dużym nowoczesnym miastem – pozwalając w ten sposób porównywać wielkości poszczególnych z tych gwiazdolotów z wielkościami dzisiejszych drapaczy chmur, a także z całym centrum dużego miasta. (Np. największe UFO typu K10, zawisające ponad centrami dzisiejszych miast, rozmiarowo okazuje się być rozleglejsze niż większość owych centrów.) Odnotuj też, że porównania wielkości i wyglądów z wideo „Jak wielki jest Magnokraft” stanowią animowane (ruchome) wersje podobnych porównań wielkości i wyglądów, jakie również po komputerowym wygenerowaniu zilustrowane zostały począwszy od „Rys. #A2” na stronie „magnocraft_pl.htm” – przykładowo patrz tam „Rys. #A2” do „Rys. #A5”.

Dwujęzyczne napisy zaprezentowane jako rodzaj „wstępu” do wideo „Jak wielki jest Magnokraft” ostrzegają, cytuję: Nasza cywilizacja wkrótce upadnie. Człowiek odwrócił się od drugiego człowieka. Wszystko czynimy przeciwko Naturze, Moralności i Bogu. Czeka nas bolesny upadek, ale i wejście ludzkości do nowej, złotej ery Magnokraftu. Ten kraj, który jako pierwszy zbuduje Magnokraft, będzie przywódcą nowej cywilizacji. Stara polska przepowiednia ujawnia, że będzie nim Azjatycki Smok – prawdopodobnie Korea Południowa. Rzuci on na kolana niemoralnych opresorów i niszczycieli zapierającą dech w piersi potęgą militarną i wielkością Magnokraftu. Napisy z tamtego „wstępu” starają się więc m.in. przypomnieć oglądającemu to o czym ostrzegam szerzej w punktach od #H1 do #H3 z odrębnej swojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, oraz co dodatkowo przypominam w podpisie pod „Rys. #A2a(K3) – góra” ze strony „magnocraft_pl.htm”, zaś co udokumentowałem empirycznym materiałem dowodowym na całych stronach o nazwach „military_magnocraft_pl.htm” i „wtc_pl.htm”.

Odnotuj, że ostrzeżenie bardzo podobne do powyższego zawiera też owa wiadomość oficjalnie negowanego do dzisiaj pochodzenia „Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety” na żywo oglądającym telewizję w UK przekazana w dniu 26 listopada 1977 roku o godzinie 17:10, zaś obecnie dostępna dla każdego do oglądnięcia za darmo w YouTube.com po polsku np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM , zaś w angielskojęzycznym oryginale np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=aiokvraNTZg . Z kolei opisy tego ostrzeżenia można odnaleźć w wyszukiwarkach z pomocą polskich słów kluczowych: Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku – lub angielskich słów kluczowych: Alien Warning Message Live on TV in UK . Jak czytelnik zapewne to odnotuje z analizy opisów ujawnianych powyższymi linkami, kluczem do potwierdzenia pochodzenia i autentyczności tego ostrzeżnia, byłoby ustalenie metody, techniki i urządzenia, za pomocą których ostrzeżenie to zostało nałożone na nadawaną wówczas transmisję dziennika telewizyjnego. Jak bowiem się okazuje, nikt NIE dokonał takiego ustalenia. Tymczasem ostrzeżenie zostało „nałożone na”, a NIE jedynie „nadane zamiast”, kontynuowanej podczas jego trwania transmisji dziennika – czego klarownie dowodzi „przebijanie się” fragmentów tego dziennika poprzez dźwięki owej transmisji. Niektórzy zaś, w tym ja, wierzą, że przy poziomie ziemskiej techniki ówczesnego czasu, takie nałożenie zewnętrznymi ziemskimi urządzeniami ostrzeżenia jakie swą głośnością zagłuszałoby ciągle nadawany dziennik, było wprost niemożliwe. Problem polega tu więc na tym, że nikt dotychczas NIE rozważał możliwości technicznego użycia tzw. „rzutników telepatycznych” opisywanych m.in. w punkcie #C4 mojej strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Właśnie te rzutniki byłyby bowiem w stanie nałożyć takie ostrzeżenie na trwającą pod nim ziemską transmisję telewizyjną – i to nawet na międzygwiezdne odległości. Co jeszcze ciekawsze, cechy nałożenia owego ostrzeżenia są bardzo podobne do innej transmisji o już udowodnionej autentyczności, też używającej takich „rzutników telepatycznych”, z pomocą której (za pośrednictwem włoskiej Miss piękności i aktorki filmowej, Pani Danieli Giordano) ludzkość otrzymała dar tzw. „piramidy telepatycznej” opisywanej szczegółowo m.in. w punktach #E1.1 i #E1 z w/w strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Ciekawe więc, czy także owe ostrzeżenie wywodzi się od tej samej kategorii istot, co owa piramida telepatyczna? Linki do powyższego ostrzeżenia z TV UK przytoczyłem też na końcu punktu #A5 ze swej innej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm”.

* * *

Powyższe wyjaśnienia stanowią adaptację punktu #A2.11 z mojej strony internetowej o nazwie „totalizm_pl.htm” (aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony „totalizm_pl.htm” czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm
http://quake.hostami.me/totalizm_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/totalizm_pl.htm
http://totalizm.com.pl/totalizm_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/totalizm_pl.htm
http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc kwiecień 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń.
– Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” dodatkowo udoskonaliłem nieco punkt #A0, który wcześniej adoptowany został jako treść poprzedniego wpisu numer #282.
– Na stronie „faq_pl.htm” udoskonaliłem znacząco punkty od #A2 do #A2.3 (aczkolwiek przeredagowywania dalszych części owej strony narazie nie zdążyłem jeszcze ukończyć).
– Na stronie „god_istnieje.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H2.
– Na stronie „korea_pl.htm” od nowa napisałem punkt #A1 umieszczając w nim także krótki link do wideo „Jak wielki jest Magnokraft”, oraz poszerzyłem podpis pod „Fot. #11”.
– Na stronie „magnocraft_pl.htm” w „Wideo #A0” dodałem opis nowego wideo z YouTube o tytule „Jak wielki jest Magnokraft”.
– Na stronie „malbork.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #A3 opisujący pale z „księżycowego drewna” o podwyższonej odporności na gnicie, na jakich osadzone są fundamenty krzyżackiego zamku w Malborku oraz fundamenty włoskiego miasta Wenecja. Ten sam punkt #A3 dodałem też do angielskojęzycznej strony „malbork_uk.htm”.
– Na stronie „military_magnocraft_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H1.
– Na stronie „portfolio_pl.htm” dodałem nowy punkt #A5 opisujący YouTube wideo „Jak wielki jest Magnokraft” o dwujęzycznym (niemieckim i angielskim) tytule „Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?”
– Na stronie „quake_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #I1.
– Na stronie „skorowidz.htm” dodałem aż cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.
– Na stronie „solar_pl.htm” poszerzyłem i udoskonaliłem punkty #F2 i #T7.
– Na stronie „stawczyk.htm” udoskonaliłem punkt #D3.
– Na stronie „tapanui_pl.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #D2.1 opisujący cudowną żywotność nadal zdrowego i użytecznego „księżycowego drewna” jakie od 18 czerwca 1178 roku leży w odludnych częściach Nowej Zelandii powalone tam podmuchem eksplozji UFO koło Tapanui. Żywotność tego drewna po eksplozji UFO porównałem do żywotności najtwardszego drewna NZ użytego do budowy molo w Petone, którego drewno, na przekór powtarzalnego traktowania go chemikaliami, niebezpiecznie przegniło w przeciągu 136 lat. Ten sam punkt #D2.1 dodałem też do angielskojęzycznej strony „tapanui.htm”.
– Na stronie „totalizm_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem dodany tam w marcu 2017 roku zupełnie nowy punkt #A2.11 – na bazie jakiego sformułowany jest niniejszy wpis.
– Na stronie „ufo_proof_pl.htm” dodałem nowy punkt #B4 linkujący czytelnika do wideo „Jak wielki jest Magnokraft”.
– Na stronie „wszewilki_jutra.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #C4.8, w którym opisałem trzy znane mi przykłady „księżycowego drewna”, poczym wyjaśniłem skąd biorą się niezwykłe cechy tego cudownego materiału budowlanego.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej internetowej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy „totalizm_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #283). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

#282E: Definition, attributes and composition of my „theory of everything” – i.e.: what precisely is my Concept of Dipolar Gravity (Codig)?

2017/04/12

Motto: „First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win” – Mahatma Gandhi (1869-1948)

Because the earthly official science stubbornly refuses to recognise and acknowledge my theory of everything, this refusal deprives it of the example of how such a theory should be defined. Of course, in spite of this voluntary separation from my example, atheistic scholars continue to come up with various bizarre definitions, of the type like in that old school saying that „butter is butter” (that is, „the theory of everything is something that describes everything”). However, their definitions are obeyed by almost every encyclopaedia, by a lot of textbooks, and for some of them even by books of famous Polish writers (e.g. Sienkiewicz or Mickiewicz). So, unfortunately, the actual definition, which would explain precisely what is the „theory of everything”, the official science still does NOT have. Since I am also predicting, that the atheistic science will insist until the very end to NOT recognise and accept my theory of everything, and at the same time from many premises it follows that this science alone will never be able to formulate such a theory, personally I believe that such a definition the official science will never be able to develop (unless one of its researchers „steals” also that my definition after „disguising” it with new „atheistic feathers” – for details see item #I8 from the Polish version of my web page named „mozajski_uk.htm”).

I myself, of course, already have an existing, and working for the good of the people, example of such a theory of everything. After all, I created it myself in 1985 and continually I am developing it since that time. So, if someone asked me how I would define the term „theory of everything”, then at this stage of my research I would provide the following definition. „A ‚Theory of Everything’ is a formal system of logically coherent findings or assertions (i.e. a theory), developed by one original author and deduced by one original mind (which invented and disseminated it), in which system the single primary statement or source theorem that founds the entire that system, induces then on the principle of logical following from it, an unlimited number of secondary findings formed into a structure resembling a multidimensional star and concerning any area of human interests, from which secondary findings on the basis of cause-effect relationships can then be logically developed tertiary and even further levels of findings, that diverge like rays of the star-structure onto any area that is a source of knowledge yet unknown to humans, forming in this area an unlimited number of points of correspondence between arising from this theory the explanations, statements, findings, forecasts, etc., and the empirical manifestations of the reality around us.” In other words, according to the experience that I have already accumulated, the „theory of everything” is such a coherent formal theory, which has only one author and only one source mind, and also has only one primary source finding that is founding it, while in which all secondary, tertiary, and even further level findings, are deduced by its author or by its source mind on the basis of logical deductions while preserving the cause-effect relationships with that single source statement, and which explanations, statements, findings, forecasts, etc., introduce through themselves an infinite number of points of their conformity with the reality that surrounds us, because everything that is logically derived from it and that keeps the cause-effect relationships with it, coincides also with the corresponding manifestations of the reality that surrounds us, while every manifestation of the reality that surrounds us coincides with something that logically and with keeping the cause-effect relationships follows from this theory. Of course, the above my definition is the first attempt to define the theory of everything, which the only existing example I have created as the first scientists in the world, and which no one has previously defined unequivocally, and hence the definition of which, as the discussion on it develops, may be subjected to future refinements. After all, the developing, perfecting, refining, and discussing that only example of „theory of everything” on Earth, called the „Concept of Dipolar Gravity” (Codig) I did NOT finish when on 17 March 2017 I published this new post and item #A0 the web page „dipolar_gravity.htm” (which defines it formally), but my works on this extraordinary theory will continue for as long as God allows me to carry them out.

The name „Concept of Dipolar Gravity” for my own theory of everything is quite long. Hence some people referring to it try to shorten that name – unfortunately they use the abbreviation („KDG” – from the Polish „Koncept Dipolarnej Grawitacji”) which is equally awkward to pronounce as the original name. Therefore, if someone wants to shorten this name, then I would suggest calling it with easier for pronunciation words „Codig” in English, or „Kodig” in Polish. This abbreviated name, is also quite meaningful, and in addition it emphasizes the sense of humour, precision, and farsightedness with which God has inspired in my mind the original name for this theory. After all, the English word „dig”, amongst other means „mining”, while the English prefix „co” can mean „parallel”, „independently”, and in particular use even „in opposition”. Hence, the English-like word „Codig” (as well as the Polish-like word „Kodig”) can symbolically express meanings that could be described by the following sentence that gives us a lot to think about: „the mining of well-hidden truths carried out in parallel, independently and in opposition to today’s official science”.

The ability of my theory of everything to find out (to carry out mining) the truth on practically all possible topics, causes that in fact this theory can be used as the foundation and the nucleus for official establishing of a completely new science. Such a science would have numerous advantages over today’s official atheistic science, because in the scope of its research would be included NOT only the disciplines that the today’s atheistic official science currently recognizes and investigates, but also the new disciplines, the researching of which the present official science refuses – i.e. disciplines such as the positive research on methods of God’s work, the laws and behaviours of the counter-world, the soul, telekinesis and telepathy, free energy, UFOs, radiesthesia, morality, moral field, moral laws, karma, etc., etc. The official establishing of such a new science would bring untold benefits to our civilization. Perhaps it would even save the humanity from the fast-incoming possibility of a self-destruction – which is predicted by old prophecies from item #H1 of my web page named „prophecies.htm”. After all, the establishing of such a science would eliminate the to-date monopoly of the old, atheistic, corrupted to the bone, and highly erroneous official science – which elimination of monopoly would over time lead to the repair and to elimination of that ocean of evil that this old science causes with its lies which so-far are officially unverified nor rectified by some new science that is competitive towards the old one. It would also open up to mankind numerous sources of new knowledge. It would incorporate rigorous scientific research methods in relation to everything that until now has been merely the subject of apparitions, speculations, casual encounters or sightings, folk knowledge, etc. It would also allow us to study the reality surrounding us from the opposite than currently philosophical „a priori” approach. Etc., etc. No wonder that I have already initiated the formation of methods, research and interests of such a completely new science based on my theory of everything, and even capable of researching such difficult subjects as the superior intelligences – which typically utilize the lack of competency of present researchers in the study of whatever refuses to cooperate with them, and hence instead of helping in research, which intelligences rather prefer to disturb, deride, ridicule, and even entertain themselves at the expense of investigators that try to research such superior intelligences. I called this new science the „totaliztic science”, while I encourage to official establishing it on a number of my web pages and publications – for example, see items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”.

While reading my web pages and publications, prepared just as the effects of „developing the rays” of that my „theory of everything”, many typical „sandwich eaters” so-far are NOT able to embrace with their minds and understand what actually represent my descriptions that try to explain to people various practical implementations of my „Codig”. However, this my „theory of everything” (Codig) is literally a scientific theory that has the potential for a correct, and carried out in a completely different manner (i.e. less misleading and false) than this is done by the atheistic official science, development of explanations for absolutely everything that needs to be explained. In other words, my theory of everything (Codig) is able to provide people with a correct answers to almost all the questions that can come to human minds, and also able to correct the mistakes and lies that are hidden in the entire human knowledge accumulated so far. This in turn means, that the volume of knowledge that may ultimately need to be rewritten through taking notice of principles and laws that make up my Codig, is roughly equal to the volume of everything that has already been researched and described on Earth. Of course, the carrying out of such gigantic work is NOT in the ability of a single creator of this theory of everything. Hence I focus on re-editing and correcting only of that small fragment of our knowledge, which includes the truths that learning by humans in my opinion is the most relevant to our present civilization – and still there is so much of such knowledge, that my enemies since a long time utilise the amount of new knowledge I have managed to correct and to make available to the humanity, as one amongst accusations trying to persuade people unable to make their own opinions, to NOT become acquainted with results of my research (although knowledge of truths that I disseminate is the most needed by just such people). In turn the rest of less vital in my opinion knowledge and truths I leave to be „mined for truths” by these future researchers, who are to be devoted to ideas of the „totaliztic science”. I hope that for the future development of the „rays” of my theory of everything, God will select the brightest, most intelligent, and the most moral researchers – as the beginning of just such a selection is already visible. After all, the repairing of what the atheistic official science has hitherto botched, as well as providing correct answers to further human questions (also the recognizing and acknowledging truths contained in the answers) requires first of all the prior knowledge of the entire my theory of everything, and also is dependent on „morality” (in the totaliztic understanding of this word), and on the level of knowledge and intelligence, in those people who use my „Codig” for mining of some yet unknown truths and answers.

If the reader does NOT believe me here in the ability of my „Codig” to answer practically every possible question, then I suggest him/her to describe with at most three keywords any important question that just bothers him/her, then to enter these keywords into any internet search engine after adding to them my title, my Christian-name and my surname. I am ready to bet, that the search engine will point out to him/her links to my web pages or publications, in which he/she will probably be able to find answers to that question (after all, I have already published the resulting from „Codig” answers to thousands of most important questions, that bother today’s people), as well as will point out to him/her web pages, blogs, and online forums, where are published opinions of other readers about these my answers. (The adding to the keywords of my title, Christian-name, and surname are necessary to separate the answer resulting from my theory of everything, from answers given by anyone else and based on some unrelated to my theory speculations, and also to separate it from the problem of various „stowaway passengers” who use the today’s „fashion” for taking a stand regarding my research and therefore propose their own ideas to popularize them under names of my ideas – as an illustration of this problem compare the results of searches, carried out e.g. while using the four keywords Magnocraft Dr Jan Pająk and while using only one keyword Magnocraft.) For example, if the reader’s question would be „how without ‚pills’ cure oneself from mental depression?”, then the answer to it, one should find on my web pages which should be pointed out if to any internet browser, or even better – to several different browsers (e.g. to „google.com”, „bing.com”, „yandex.ru”, „entireweb.com”, „gigablast.com”, „duckduckgo.com”, „ask.com”, „www.baidu.com”, etc.) one writes the following keywords: depression Dr Jan Pająk. Notice that your question should be on some important topic, for example, on any of these over 100 topics linked to search engines, amongst others, in item #A2 from the Polish version of my web page named „faq.htm”. After all, while working on this theory alone and only during the time free from my paid work (as my work always was devoted to completely different research), so-far I have had neither the time, nor the processing capacity, to use my „Codig” for finding the correct answers to the questions that are less vital for mankind.

Unfortunately, determining a truth is always very labour-intensive, no matter with what tools and methods it is achieved. (Only lies can be generated fast and without a contribution of labour.) In addition, in the case of using my theory of everything, the truth can be determined on practically every possible subject – while there is almost infinite multiplicity of subjects for which the knowledge of truth would be extremely beneficial for people. No wonder, that while determining truths since the establishment of my theory of everything in 1985, means already for over 30 years, so far different applications and developments of this theory have allowed me to correct the major errors and lies of official science (for an example see item #D4 from the web page named „dipolar_gravity.htm” – addresses of which are provided at the end of this post), and to determine new and previously unknown for people truths (for an example see item #G4 from the web page named „dipolar_gravity.htm”) for only a small proportion of the topics for which the knowledge of truth lies in the most vital interest of both the entire humanity and also every individual person. In turn only descriptions of this rather small proportion of already established truths, occupies a few hundred websites and monographs which I authorize, and accesses (links) to which interested readers can find e.g. through such my linking web pages as: „skorowidz.htm” (in Polish) and „skorowidz_links.htm” (in English), also „faq.htm”, „menu2.htm”, and „menu.htm”. I personally estimate that to determine truths with my „Codig” about all topics that are most important for the humanity, I would need a bit more than half a century, while today’s typical professional scientists this could make occupied for even a few centuries.

The highly intriguing mystery of my theory of everything is that I practically started working on it 13 years earlier than I discovered the original source theorem that is founding it (i.e. than discovered that the „gravitational field has a dipolar character”) and than I actually formulated it. After all, already in 1972 I formulated the first of my so-called Cyclic Tables, which (similarly as all the other such tables that I developed later – for a different example see „Table #K1” from the web page named „tapanui.htm”) later became one of the key components of my theory of everything. Then in 1980 I formulated another component of my future theory of everything, that is, I invented and published the construction and operation of my Magnocraft, and in early 1984 – also the construction and operation of my Oscillatory Chamber – both of which devices will also be used in the future to build my Time Vehicles operating due to the existence of so-called the „reversible software time”, in which people age (see item #G4 of the web page named „dipolar_gravity.htm”) – which the reversible „human time” I discovered only thanks to my prior knowledge of the Concept of Dipolar Gravity. So if one does NOT acknowledge the divine inspiration and guiding in this matter, then it is NOT possible to explain how it happened that my discoveries and inventions made much before 1985 were as if they had been pre-planned to become the highly significant components of my theory of everything formulated only in 1985. (God works in mysterious ways!) Incidentally, if the period of my development of „Codig” we start to count since 1972 (i.e. since the development of that first my Cyclic Table), then until today the development of particular „rays” of my star-like theory of everything I have carried out continuously for about half a century.

For everyone it should be obvious that the theory of everything, the development of which has taken up to about half a century, and that tries to clarify the truth on every single one among the most important topics bothering today’s people, cannot be read „from beginning to end” in just one sitting – as e.g. we read some sensational article in a local newspaper. To the contrary, the „theory of everything” should be read as we read these multi-voluminous encyclopaedias – as I explained this in detail in item #A3 from the Polish language version of my web page named „faq.htm”. Thus firstly one has to convince oneself that „Codig” can be depended on – for which convincing, if one practices the right philosophy and has gathered the required knowledge and life experience, sometimes it is enough to just learn what this theory of everything is all about and what are its qualities (in turn, to learn just this, for normal „sandwich eaters” should suffice to read, for example, from the introduction of the web page „dipolar_gravity.htm”, to inclusively item #A0 of it). Then it is worth to look into „Codig” only if one wants to know the truth that this theory of everything reveals about some topic that one is very interested in, e.g. the researching of which the official science refuses or is incompetent. Detailed descriptions of any of such topics can be found on web pages that are pointed out in my „linking web pages”, the most important among which are web pages named „skorowidz.htm” (in Polish) and „skorowidz_links.htm” (in English). Of course, my „Codig” reveals the truth on a lot of topics that probably interest everyone. One of them is the work of the „human time” (i.e. that time, our passage through which can be reversed, allowing us to live our lives again without committing previous mistakes) – after all everything that affects each one of us is dependent on the passage and on subsequent reversals of that human time (it is good to know what is the truth about the working of our time – since because of professing to false philosophy, this truth the official science neither is able to investigate nor is willing to accept and allow it to be revealed to people). Therefore, to learn about the workings of this reversible „human time” I would recommend to read item #G4 from the web page named „dipolar_gravity.htm”, and if anyone wants to know more details, then also the descriptions under „Table #A1” from my web page named „humanity.htm”, item #C9.1 from the Polish language version of my page named „ufo_proof.htm”, and introduction as well as items #A1, #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm”. Another topic that should also be of interest to almost everyone, is the resulting from my „Codig” the guideline as „how to lead a happy and fulfilled life” – described briefly on my web page named „totalizm.htm” (about the fact, that totalizm recipes actually do work, certifies the fact that I lead, as I believe, the fulfilled and happy life, in spite that continuously since 1972, means for around half a century, I myself, as well as outcomes of my research, have been experiencing so much of persecutions and unpleasantness of all possible sorts, that probably no other modern scientist in the world is likely to experience). Many people may also be interested in the origin, characteristics and motivations of the people whom the Bible calls „husks” or „goats”, while whose parasitic philosophy of life is described in my web page named „parasitism.htm”.

So far, the human-developed scientific theory that is as extensive and as encompassing of various topics, as my Concept of Dipolar Gravity, which would potentially cover everything, and which would meet the definition of „theory of everything” quoted at the beginning of this post, did not exist on Earth before my „Codig” was developed. What even worse, if the humanity will NOT bother to officially establish the new „totaliztic science” that motivates researchers in a completely different way than it was done before, then in my opinion no similar thematically broad theory which fulfils the definition of „theory of everything” provided here, but which is NOT, for example, a modification (theft) of my theory, this old unreformed, competition-free, and deeply corrupted official Earth science, will NOT be able to develop also in the future. In this situation, the only work ever created on Earth to which my Concept of Dipolar Gravity can be compared in terms of coherence as well as the scope and versatility of the subject area, is the Bible. Notice, however, that because of the divine origin, the Bible is an exception and therefore we are NOT allowed to call it the „theory of everything” – in spite that (probably as a result of its development for similar reasons, purposes and principles as my Codig) the Bible fulfils the definition of „theory of everything” provided above. After all, the Bible was also inspired by the single mind of the omniscient God (see Bible, „2 Timothy”, 3:16), also has one original source theorem (namely, the transmission of necessary knowledge, commandments, and initial requirements to people from God), and also has the structure of a multidimensional star, in which explaining everything that people should know is developed from this original source theorem on principles of reasoning and cause-effect relationships. However, so-far all the correct and objectively conducted scientific validation processes reveal that the Bible is NOT just a „theory”, but indeed it contains the absolute truth of everything (meaning reveal, that the Bible is inspired by all-knowing and infallible God, who in every its sentence has encrypted simultaneously several (12) different levels of truth, and who in the content of the entire Bible, have inserted the truth concerning every topic important for humans – including also every topic that is currently unknown to humans, but the learning of which will take place before the end of our times). In addition, although the content of the Bible was written at various times through a number of different human authors, its intrinsic coherence and truthfulness did NOT corrupt – which fact further confirms the true origin of the Bible from God. On the other hand, if for example, my Concept of Dipolar Gravity (which is being worked out and simultaneously written down by only one imperfect and fallible man, i.e. me, motivated by the need to provide true scientific knowledge from areas that so far are ignored or falsely explained by the official science), in the future has undergone enlargements and further changes by next imperfect and fallible people that are distracted by different than mine motivations, then surely its consistency, purity, correctness and truth would be corrupted.

From the above it is easy to note that none of the aspects of my theory of everything (Codig) can be compared to any theory ever developed on Earth. After all, none of them meets the definition of the „theory of everything” provided in this post, their development and publication typically took up at most a few months of time from their human authors (means not around half a century), their thematic essence can be expressed in one sentence, their linear structure is one-dimensional, and in addition they typically have only one point of compatibility with the surrounding reality. (For example, in the „big bang theory”, that only point of compatibility is the „red shift” described in items #D2 and #D1 on the web page named „dipolar_gravity.htm”.) Thus, such attempts of trying to compare any other theories (even those officially recognized and most frequently cited by the present official science) to my theory of everything, or even to the content of the Bible, is comparable to equalling the content of a naive fairy tales for children, with the descriptions from, for example, the entire „Encyclopaedia Britannica”.
* * *
P.S. We live in a world in which a significant proportion of those who manage public life have already reached such a high level of corruption, distortion and atheism, that practically almost nothing that is officially disseminated, ordered and implemented via human laws represents truth which is compatible with divine wishes and which really serves for the good of people. That is why sometimes it is worthwhile to look at what these few persons, who do NOT break their ties with whatever God has created and what by using even God’s unreachable to people quality criteria, could still be described as „very good” (see Bible, Genesis, 1:31). For example, if one knows the Polish language then it is worth to look at what shows a 37-minute Polish-language free video from YouTube.com, entitled „KSIĘŻYCOWE DREWNO – UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA” (which title translates as „The ‚moon timber’ – the newly re-discovered hidden truth about trees and timber”), which is available at the address http://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE. After all, that film reveals unusual attributes of natural wood, which, due to learning by people the secret of cutting it down during the most intense period of winter and during the phase of the decreasing moon, obtains a whole range of remarkable qualities, such as resistance to rotting, to moulding and to bark eating bugs, excellent thermal insulation, multi-fold increased strength, and various other similarly wonderful properties – which in some conditions can outweigh the resistance and strength of today’s steel and concrete. Links to this film and to other works by a former Austrian forester named Erwin Thoma, who revealed to the world the secrets of such „moon timber” which were re-discovered by him, additionally supplemented by based on my „Codig” explanations of reasons and of mechanism for obtaining these extraordinary attributes by such „moon timber”, and also enriched by numerous examples of historical situations, where the adding by God of such unusual features to something, can be discovered or noticed, or where such exceptionally resistant and durable timber has been practically used, is provided in item #C4.8 from my web page named „wszewilki_jutra_uk.htm”. My additional explanations, revealing that poles made of such „moon timber” were used to support the foundations of the medieval Teutonic Knights castle from the Polish town of Malbork, and also support the entire Italian city of Venice from descending into the wet sand and swamp, are provided in item #A3 from my web page named „malbork_uk.htm”. In turn item #D2.1 from another my web page named „tapanui.htm”, describes how compares: (a) the lifespan of the toughest New Zealand timber cut down in today’s typical way (i.e. „as it goes”), and then repetitively treated with various chemicals and poisons but it was subjected to the action of water, sun, winds, etc., which still caused it to decay after around 140 years; with (b) the lifespan of such 800-year old „moon timber” from woods uprooted on 18th June of 1178 (i.e. during the New Zealand winter and just after the turning point of the decreasing phase of moon), due to the explosion of a stack of seven UFO vehicles that were detonated in the vicinity of area where in present-days stands the New Zealand town of Tapanui.

* * *

The above post is an adaptation of item #A0 from my web page (available in the English language) named „dipolar_gravity.htm” – updated on 12th of April 2017, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „wszewilki_jutra_uk.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity.htm
http://quake.hostami.me/dipolar_gravity.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm
http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „dipolar_gravity.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „wszewilki_jutra_uk.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.com.pl/wszewilki_jutra_uk.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #282E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk