Archive for Marzec 2016

#269: Dlaczego „korupcja” i powodowane nią zamienianie dobrobytów w „przedsionki piekła” są kluczami do zrozumienia rzeczywistości w jakiej obecnie żyjemy

2016/03/25

Motto: „Wie i potrafi tylko ten kto widzi, niestety, chociaż wszyscy patrzą tylko wyjątki widzą.”

#E1: Słowo „korupcja” należy do owych „brudnych słów”, jakie w dzisiejszych czasach niebezpiecznie jest nawet wypowiadać, a stąd o jakim oficjalna nauka wprost boi się prowadzić np. badań ilościowych lub badań dotyczących konkretnego i wyraźnie nazwanego kraju, narodu, urzędu, instytucji, miasta, itp. Stąd na przekór, że z oficjalnych publikacji możemy doczytać się np. iż „korupcja to nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści”, faktycznie na jej temat niemal nic konkretnego oficjalnie nadal NIE wiadomo. Przykładowo, oficjalnie nadal NIE wiadomo (chociaż moja filozofia totalizmu oraz filozofia pasożytnictwa od dawna to już ujawniają) jaki jest faktyczny mechanizm powstawania korupcji, na czym korupcja polega lub do czego się sprowadza, ani jak wykrywać które „intelekty grupowe” (tj. które państwa, urzędy, instytucje, itp.) są już niebezpiecznie skorumpowane i jaki procent zaawansowania ich korupcja już osiągnęła. (A stąd jak blisko są już one do wybuchu rozruchów społecznych lub nawet krwawej rewolucji czy wojny domowej, albo do zostania zniszczonymi jakimiś naturalnymi kataklizmami.) Żaden też z krajów dzisiejszego świata nadal NIE wie jaki procent jego dochodu narodowego jest faktycznie trwoniony w wyniku korupcji – chociaż według moich (wysoce zgrubnych) oszacowań są to już astronomiczne sumy. (Przykładowo, szacując sytuację na bazie ustaleń filozofii totalizmu i poziomu zaawansowania filozofii pasożytnictwa osobiście wierzę, że w dzisiejszym świecie NIE ma już kraju który trwoniłby z powodu korupcji mniej niż jedną-trzecią całego swojego dochodu narodowego. Ile więc nowych miejsc pracy możnaby stworzyć za owe pieniądze, a także ile nowych mieszkań, dróg, mostów, ulic, stacji metra, wynalazków, oraz innych przedsięwzięć ułatwiających ludzkie życie możnaby za nie zrealizować – jakże inny i lepszy byłby wówczas świat. Co nawet jeszcze gorsze, wygląda na to, że istnieją już kraje które poosiągały 100% trwonienia swego dochodu na korupcję, a nawet kraje, które trwonią na korupcję więcej zasobów finansowych niż ich generują – stąd które praktycznie od dawna już żyją na koszt jakichś innych krajów, którym jednak nigdy NIE będą w stanie się spłacić.) Na dodatek do tego, z powodu oficjalnego ignorowania filozofii totalizmu, dzisiejsza oficjalna nauka ortodoksyjna nadal NIE potrafi wyjaśnić „jakie kryteria pozwalają generalnie odróżniać skorumpowane zachowania od zachowań społecznie poprawnych”, a stąd nauka ta nadal też NIE potrafi wskazać kiedy i na czym korupcja się zaczyna, jak jest ona napędzana, ani „co” i „jak” eliminuje korupcję. Tymczasem poznanie odpowiedzi na powyższe i inne podobne pytania byłoby korzystne praktycznie dla każdego. Wszakże następstwa korupcji wpływają niekorzystnie na losy życiowe każdego kto znajdzie się w zasięgu jej działania. Ponadto na końcu każdego wymknięcia się korupcji spod kontroli zawsze czeka katastrofa – np. krwawe rozruchy, rewolucja, wojna domowa, naturalny kataklizm, itp. Wszakże po upływie tzw. „czasu zwrotu” katastrofa ta eliminuje z życia i z dalszego korumpującego wpływu na ludzi każdy intelekt grupowy, który uprzednio osiągnął już 100% poziomu korupcji i pomimo otrzymanych ostrzeżeń NIE zmienił swego postępowania. Przy okazji tego eliminowania taka katastrofa rozpętuje też istne piekło zarówno dla ludzi z owego intelektu grupowego, jak i dla jego sąsiadów. (Co to takiego ten „czas zwrotu”, patrz punkt #A4 strony „karma_pl.htm”, lub punkt #C4.2 strony „morals_pl.htm”.) Stąd poznanie faktycznej wiedzy o korupcji staje się kluczem do zrozumienia rzeczywistości w jakiej dzisiaj żyjemy, a także kluczem do poprawy sytuacji uczestników każdego „intelektu zbiorowego” – tj. sytuacji każdego państwa, urzędu, instytucji, itp. Korupcja wykazuje bowiem szczególne cechy, z jakich większość ludzi NIE zdaje sobie sprawy. Przykładowo, „korupcja jest rodzajem zbiorowego nałogu” jaki jest niemal niemożliwy do wytępienia, a stąd nosiciele korupcji muszą najpierw wymrzeć aby faktycznie mogła ona zaniknąć. Ponadto „absolutnie każda osoba będąca członkiem skorumpowaniego „intelektu grupowego” jest zarówno krótkoterminowym beneficjantem jak i długoterminową ofiarą korupcji” – tyle że skorumpowane osoby na wysokich stanowiskach NIE wiedzą o faktycznym działaniu mechanizmów moralnych, które po określonym „czasie zwrotu” wystawią im rachunek za to co jest czynione – np. patrz punkty #B2 do #B2.3 strony „mozajski.htm”, czy punkt #C1 strony „stawczyk.htm”.

Powodem dla jakiego oficjalna nauka NIE jest w stanie odpowiedzieć na pytania postawione powyżej, jest że w naukowych definicjach korupcji zawsze brakuje jakiegoś bezkorupcyjnego standardu, jaki pozwalałby ocenić wysokość i powód korupcji w dowolnym intelekcie grupowym. Stąd narazie nauka ta jedynie mogłaby (aczkolwiek w praktyce się boi) porównywać poziomy korupcji w poszczególnych intelektach grupowych – chociaż nadal NIE wiedziałaby ile korupcja już wynosi w owym intelekcie użytym jako baza do tego porównywania. Tymczasem taki bezkorupcyjny standard istnieje już od ponad 2000 lat – jest nim Biblia. Dlatego w totaliztycznej definicji korupcji, przytoczonej w punkcie #E3 niniejszego wpisu i strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” z jakiej wpis ten został adoptowany, Biblia została użyta jako ów bezkorupcyjny standard bazowy, począwszy od którego daje się teraz naliczać procentowy wrost korupcji. Niestety, ponieważ oficjalna nauka okłamuje ludzkość, iż Bóg jakoby NIE istnieje, w swych analizach nauka ta NIE może użyć Biblii jako takiego bezkorupcyjnego standardu bazowego. Stąd jeśli oficjalna nauka NIE zmieni swego odnoszenia się do Boga, wówczas praktycznie nigdy NIE będzie w stanie poznać ani upowszechnić prawdy na temat korupcji, ani np. śledzić procentowe zmiany wielkości korupcji w poszczególnych krajach (a stąd prognozować długoterminowe losy i upadki owych krajów). Na szczęście nowa „nauka totaliztyczna” już prawdę tę poznała i upowszechnia, udostępniając ją między innymi w dalszych punktach #E2 do #E5 niniejszego wpisu, a także punktach #E2 do #5 z „części #E” strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” z jakiej wpis ten został adoptowany (tj. strony o adresach podanych na końcu tego wpisu).

Na przekór iż oficjalna nauka okłamuje ludzkość, że Bóg jakoby NIE istnieje, Bóg z żelazną reką kontroluje wszystko co dzieje się na Ziemi i w całym wszechświecie. To też Bóg (a NIE ludzie) koryguje korupcję, a także wszelkie inne odejścia intelektów od spełniania wymagań opisanych w Biblii. Korygowanie to m.in. powoduje to, co niniejszy wpis i „część #E” strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” stara się uświadomić i wyjaśnić, mianowicie że każdy intelekt grupowy jaki osiąga 100% poziomu korupcji, jest eliminowany z życia i z korumpującego wpływu na ludzi w sposób jaki wcale NIE jest przyjemny dla ludzkich uczestników owego intelektu grupowego. Jeśli więc z punktu #E2 tego wpisu lub strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” czytelnik pozna ów fakt eliminowania intelektów grupowych skorumpowanych w 100%, zaś z oznak zaawansowania korupcji opisanych w punkcie #E3 tego wpisu lub punkcie #E3 strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” czytelnik sam sobie wypracuje które intelekty grupowe osiągnęły już 100% poziomu swej korupcji, wówczas zdarzenia jakie obecnie zachodzą w dzisiejszym świecie, a także jakie już wkrótce nadejdą, zaczyną się stawać dla niego znacznie bardziej zrozumiałe.

Wyjaśnieniu najważniejszych spraw związanych z korupcją poświęcone są wszystkie punkty #E1 do #E5 z tego wpisu i z „części #E” strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Najpierw więc już w następnym punkcie #E2 opisane jest „dlaczego” kłamstwo oficjalnej nauki w najbardziej fundamentalnej dla ludzkości sprawie istnienia Boga rozpętało wśród ludzi szał intensyfikowania korupcji w całym dzisiejszym świecie, a także jest wyjaśnione jak korupcja jest karana przez mechanizmy moralne – w tym wyjaśnione owo eliminowanie z życia intelektów skorumpowanych już w 100% przez „samoregulujące” mechanizmy moralne. Potem w punkcie #E3 podana jest totaliztyczna definicja korupcji oraz wyjaśnione są jej najważniejsze cechy i oznaki – w tym oznaki osiągnięcia owego 100% poziomu korupcji, który wyzwala całkowitą eliminację danego intelektu grupowego z życia i z dalszego korumpującego wpływu na ludzi. Kolejny punkt #E4 przytacza przykłady najpowszechniejszych rodzajów korupcji politycznej i wyjaśnia ich działanie. Natomiast punkt #E5 wyjaśnia co wymagane byłoby od ludzi aby oni sami mogli ochotniczo kontrolować korupcję – co uchorniłoby wielu z nich przed przedwczesną utratą tego co dla nich najcenniejsze.

Podsumowując powyższe, rola „korupcji” w dzisiejszym świecie może być porównywana do roli „tarcia” (albo „grawitacji”) w fizyce. Stąd po poznaniu korupcji i prawdziwych mechanizmów jej działania, zaczyna się też rozumieć działanie otaczającej nas dzisiaj rzeczywistości. To zaś, w połączeniu ze znajomością działania mechanizmów moralnych jakie podsumuję już w następnym punkcie #E2 tego wpisu i w punkcie #E2 strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, NIE tylko że pozwala zrozumieć zjawiska jakie obecnie mają miejsce, ale także pozwala przewidywać co nastąpi w niedalekiej już przyszłości po wypełnieniu się wymaganego „czasu zwrotu”. Aczkolwiek więc obiektywne i ogólne wyjaśnianie prawdy na temat korupcji jest w dzisiejszych czasach trudne i nadal wiąże się z określonym ryzykiem nawet jeśli owa prawda jest zaprezentowana w sposób pozbawiony refererowania do jakichkolwiek istniejących krajów czy przywódców, ciągle jako „totaliztyczny naukowiec” świadomy prawdy na ten temat i pamiętający o zasadzie, że „wiedza to odpowiedzialność”, spróbuję ogólnie i obiektywnie prawdę tę wyjaśnić w niniejszym wpisie i w „części #E” strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Mam przy tym nadzieję, że wyjaśnienie to spowoduje, iż wszyscy na nim tylko skorzystają. Zacznijmy więc od samego początku.

#E2 do #E5: W celu poznania pozostałych punktów i wyjaśnień niniejszego wpisu proszę zaglądnąć do punktów #E2 do #E5 ze strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” – której punkty #E1 do #E5 stanowią źródło treści niniejszego wpisu.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktów #E1 do #E5 z mojej strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” (aktualizacja z dnia 25 marca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm
http://soul.frihost.org/pajak_dla_prezydentury_2020.htm
http://pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „morals_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/morals_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #269). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

#268E: The history of telepathic transceivers („telepathysers”) – reported since the gift of „telepathic pyramid” in 1978, until the success in first intercepting telepathic waves by LIGO in 2015 – po polsku poniżej

2016/03/10

Motto: „If the door gets shut, check the window.”

The name „telepathyser” is assigned to a communication device which is scientifically highly advanced, although technically simple to manufacture, and which for transferring information uses „telepathic waves”. (Telepathic waves are much safer in use, and faster, than the currently used by humanity radio waves, as they reach immediately any distant objects – including other galaxies, are able to penetrate through every object made of matter, and also do NOT cause cancer nor deaths of bees – for details see item #F1 from the web page named „telepathy.htm”, addresses of which are provided at end of this post.) The first instruction on how to build telepathyser the humanity received in 1978. This instruction was given to us by a mysterious being illustrated in „Fig. #3” from the web page named „telepathy.htm”. Because of its pyramidal shape, that first telepathyser was named the „telepathic pyramid”. For receiving of this pyramid on behalf of the humanity, this mysterious being (or someone whom this being represented) selected Ms. Daniela Giordano – Miss Italy of 1966 and film actress widely known in the world. In order the telepathic pyramid could be built by ordinary people, its construction and principles of operation were deliberately designed by the gifting being so that this pyramid could be build by virtually any average hobbyist-handyman from Earth with the help of funds, materials and tools that are available today for such an average hobbyist – however provided that this hobbyist demonstrates the required labour input, motivation, experience, attention, wisdom, knowledge, etc. Unfortunately, since the receipt of the guidelines for the construction of this pyramid in 1978, the matter of constructing it and implementation to use, progresses forward with such great difficulties, like the proverbial „squeezing blood from a stone”. (The probable reason for these difficulties, is the fact shocking for some people, that the construction of working telepathyser on Earth, actually became a kind of „battlefield” between two external powers, the first of which tries to inspire, advise and assist the people in this building, while the second is trying to deceive, to surround the matter of this construction with tradition of deception, lies and robbery, to hold back, to guide into a blind alley, etc. – as this is explained in item #C2.1 from another of my web page named „free_energy.htm”.) Perhaps precisely because of the above, that the being who gifted the telepathic pyramid to us, at some stage apparently decided that his expectation of constructing this pyramid by an individual earthly hobbyist is unrealistic, hence he changed the initial „plan A” to a different „plan B”. In this new „plan B”, rather than further stimulate earthly hobbyists to undertake the construction of this pyramid, he somehow managed to inspire professional scientists to build industrially a facility, which represents a large-scaled (but simplified and modernised) version of the „telepathyser” that uses almost identical principles of operation as principles used in the „telepathic pyramid”. Descriptions of this large-scaled version of telepathic pyramid are disseminated on the internet under the name of LIGO. Unfortunately, that battle which in the matter of building the telepathyser is still raging on Earth, causes that the ideas of „telepathy” and „exchanging thoughts directly between minds” are kinds of „taboo” and „heresy” to present professional scientists. In turn, such official considering „telepathy” to be „scientific taboo” and „heresy”, probably caused, that instead of giving to LIGO the highly useful for the entire humanity goal of learning how to intercept „telepathic waves”, the constructing of LIGO was undertaken for a different goal – e.g. obtaining the Nobel Prize for detecting the existence of „gravitational waves”, about the possibility of existence of which Einstein speculated over 100 years ago, although about which my Concept of Dipolar Gravity clearly states, that physically they do NOT exist, as if they existed, then they would annihilate gravity, and also even if they existed, still technically they would be completely useless for the humanity. In 2015 that LIGO facility encompassed the „academic success” of registering some kind of telepathic signals (probably a „telepathic noise”) for the first time. However, scientists who built LIGO ignore numerous indications that they registered the „telepathic waves” that are highly useful for the humanity, but instead they still believe and still misleadingly keep announcing this around the world, that they registered these technically useless „gravitational waves”. Thus, that particular „scientific success”, still remains stained and inherent in a lie – as it is described in more detail in section #K2 from different my web page named „dipolar_gravity.htm”, as well as in entry number #267E from this blog of totalizm. So, in the present situation especially urgent becomes the correcting of this scientific lie, means urgent becomes the notification and convincing all concerned that in 2015 the LIGO actually intercepted a „telepathic signal”, NOT „gravitational waves”. (At making this correction of scientific lies is aimed, amongst others, also this post, as well as descriptions thematically associated with it, e.g. from abovementioned item #K2 of the web page „dipolar_gravity.htm”, or from item #C2.1 of the web page „free_energy.htm”. In addition, I especially hope that also readers of this post get involved in correcting of this scientific lie, which correcting is enormously important for the entire humanity – i.e. I hope that readers are to inform whomever they deem worthy to know the truth, about this scientific lying resulting either from ignorance of scientists, or from their premeditation, and depending on naming „gravity waves” the phenomenon, which actually represents „telepathic waves”.) After all, only a persistent rectification of this type of scientific lying is able to stop the official science from the current uncontrollable wandering astray and ruining the entire humanity, and to gradually restore the science, and with it also the whole of humanity, once again onto the „path of truth” and towards morally correct behaviours.

That success of LIGO in 2015, when for the first time in the modern history of Earth people have managed to register any telepathic signal, finished the first stage of quite vicious and intensive „battle” to build on Earth a working telepathyser. (It is worth to remind here, that in ancient times people were able to register telepathic signals and to build devices working on telepathic waves – for examples see the entire web page named „seismograph.htm” or just item #E4 from the web page named „telepathy.htm”, as well as items #D1 to #D3 from another my web page named „artefact.htm”). Therefore, in this post I am to document briefly the history of this first stage of the „battle for telepathyser”, which history includes events starting from the act of giving to us the telepathic pyramid in 1978, until that „scientific success” of first in the world intercepting a telepathic signal (probably a „telepathic noise”) in 2015. This first stage in history of the „battle for telepathyser” is very important, because on how it will be accepted by people and how people react to it (including how you, the reader, accept it and react to it), depends now whether the next, second stage will involve already building increasingly more perfect prototypes of telepathysers so urgently needed by the humanity, or on cementing the lies of scientists, that they are able to intercept these useless „gravitational waves”, and then on struggles of those increasingly fewer people standing by the truth, to officially correct that scientific lie. So here is the story of this first stage of the actual „battle for telepathyser” taking place in sight of increasingly more passive people who are too busy bingeing sandwiches in front of their television sets to also see that this „battle for telepathyser” is actually a symptom of our increasingly rapid rolling down towards a self-destruction:

The builder of the first on Earth prototype of the communication device described here under the general name „telepathyser” was abovementioned Miss Italy 1966 and known in the world film actress, Ms. Daniela Giordano. Soon after she received in 1978 the guidelines from the mysterious being as to how build and how use the „telepathic pyramid”, Ms. Daniela Giordano personally overcome a number of various obstacles, and she built herself the first prototype of this extraordinary device. Descriptions and illustrations of her prototype, as well as descriptions of experiments that Ms. Daniela Giordano carried out on it, are provided in the treatise [7] available in three different languages, namely in Polish, English and Italian. Unfortunately, this first prototype has not worked properly. In turn Ms. Daniela Giordano has NOT had either the conditions nor motivations to pursue the matter further by building next prototypes and making them work. Probably also the mysterious giver of the telepathic pyramid in advance predicted that this is what is to happen. This is probably why he chose this world-famous European actress and Miss Italy, so that with her personality and position she could provide the required publicity to the matter of donation of this pyramid to the humanity and cause in such a way that to the task of constructing this device will devote their time and effort also numerous other people.

Through a chain of coincidences, at a time when Ms. Daniela Giordano experimented with her prototype of the „telepathic pyramid”, I was developing theoretically, among others, ideas of two (from a the whole series) of my inventions – which later proved to be the constituent components of that pyramid, i.e. I was developing theoretically the idea of a „telekinetic cell” and the idea of a transceiver operating on modulated telepathic waves – which device I named the „telepathyser”. What is even more intriguing, this chain of „coincidences” caused also that Ms. Daniela Giordano and I corresponded with each other – only that initially on topics quite different from the telepathic pyramid, in which we both have been interested (i.e. UFOs). However, after some time, Ms. Daniela Giordano described to me also her pyramid. In turn I with a shock immediately recognized in this device the presence of components which carry out the functions of a „telekinetic cell” and a „telepathyser” – i.e. devices which I previously invented myself. Of course, in this situation I could not remain indifferent to such a proof of the correctness of my theoretical inventions and developments, and to the confirmation resulting from it, that if the „telepathic pyramid” is to be built and „fine tuned” correctly, then for sure it will work. So I proposed to Ms. Daniela Giordano, that together we write and publish the treatise [7], in which we will describe her experience and we give descriptions of the telepathic pyramid, as well as supplement all this with my theoretical explanations as to how the telepathic pyramid works and how one can build it, plus additionally we encourage every hobbyist or handyman who feels up to such a task, to start the building of it, and then „fine tuning” („harmonizing”) it, in order to make it work. After a long work and many arrangements made painstakingly via correspondence at a distance, this treatise [7] was formally published in 1995 in 3 different languages (i.e.: Polish, English and Italian).

Unfortunately, the building of a working „telepathic pyramid” is an extremely difficult task NOT because of the level of its technical complexity, but because of the amount of knowledge and experience that are necessary for the final „fine tuning” („harmonizing”) it and causing that it works. The point is, that the telepathic pyramid was deliberately so designed by a mysterious giver of it, that from the technical point of view it could be built in a „kitchen way” by practically today’s every devoted hobbyist, and only with finances, materials and tools that are available to an average among today’s Earthly hobbyists. The problem, however, is that although the physical building is easy and thus financially and technically possible for nearly every today’s hobbyist, the mutual „fine tuning” of its components into each other and the „fine tuning” of the entire pyramid into telepathic waves (i.e. the „harmonizing”), and thus causing that it works, is extremely difficult and requires a considerable amount of work, motivation, dedication, patience, experience, wisdom, knowledge, etc. How hard it is to „fine tune” it and to cause that it works, to me personally realize my experience from the time of high school. This is because still as a student at the Lyceum of General Education in Milicz I participated actively in the work of „radio-communication group” by the „League of National Defence” in Milicz of that time. In this group, we learned, among others, the construction and use of radio stations (including the broadcasting with a key and Morse alphabet), and also we learned to built our own radio receivers. The building of these radio receivers boiled down to the procedure, that the National Defence League handed to us packages, each one of which contained the bulk packed all the parts that make up the working radio, plus each package contained also the wiring diagram of that radio. In turn we were given the task to personally assembly these parts together and to solder them together in the way indicated by this wiring diagram, then to „fine tune” the radio to make it work. It is worth to note here, that these radios were powered from the electricity grid, so that for our safety (OSH), in the room where these radios were assembled by us always was present an adult instructor ready, if necessary, to turn off the electricity in case when someone would be „kicked” by electricity (although no such situation occurred), and to occasionally provide us with an advice and explanation (but never to perform for us any work that we should complete ourselves). In spite that all radio parts which we were assembling, were already so selected in the factory, that each of them had the operating parameters required by the given radio to work, still after the physical mounting them together it always turned out that the radio is NOT working, because its individual parts are NOT „fine tuned” yet to each other nor to the radio waves that it supposed to receive. So in order to cause the radio to work, after its assembling and welding we still had to „fine tune” it, that is, in the words of that mysterious being who gave humanity the telepathic pyramid, we needed to cause that all parts of that radio have became mutually „harmonic”. In the course of this „fine tuning” we discovered, that the physical assembling and soldering the radio took us then only about 10% of the time and effort required to make it work. In turn the remaining 90% of the time and effort we had put just in this „fine tuning” (i.e. „harmonizing”) of the previously already assembled and soldered radio and in causing this way that it started to work. (Probably if at the same time we did NOT have to just learn how to carry out such „fine tuning” – „harmonizing”, it is likely that our time and effort of such fine tuning would be reduced.) We also must remember here, that only looking at how complicated is the construction of a typical radio receiver, one already begins to understand how much time and effort it takes to only physically piece together and solder together its parts – means without this „fine tuning” („harmonizing”). Thus, that particular experience gave me an excellent understanding of how much work it will require to „fine tune” („harmonize”) the telepathic pyramid and to cause that it works, after it already is physically build – remembering also that its individual parts mounted together are NOT yet so selected (as in these radios, which as a teenager I assembled) that their operating parameters were already suitable for the working pyramid, and also considering that to ensure that our telepathic pyramid actually works, one needs to build up two pyramids tuned to the same telepathic wavelength, after which one needs to make both of them to „converse” with each other. Furthermore, we need to remember that the „telepathic pyramid” consists of as many as 5 separate „functional systems”, rather than two such separate systems that make up a typical radio which I then built (i.e. instead of (1) the system of receiving radio waves and converting them into electric vibrations, and (2) a system of speaker). I mean, the telepathic pyramid consists of: (1) the „system telekinetic cell” – which generates the electricity needed to power circuits of the pyramid with the electric energy necessary for its functioning (while the radio is supplied with electricity already generated and then only collected either from the grid or from a battery), (2) the „system of interception of telepathic waves” – which turns the message brought by telepathic waves into electrical vibrations (i.e. the function of which is corresponding to e.g. the operation of the antenna and circuitry of a radio receiver), (3) the „system of the transformation of the incoming message into the thought form that is understandable for the people” (means, that one which performs functions corresponding to the operation of today’s speaker or screen), (4) the „system of transformation of sent message from the form of thoughts into the form of electric vibrations” (i.e. the one which function is corresponding to the operation of a microphone or a TV camera), and (5) the „system of changing the electric vibrations into telepathic waves and then sending these telepathic waves in space” (i.e. the one which function is corresponding to the operation of today’s radio transmitters and antennas). Hence, the refinement and fine-tuning all of these 5 systems embedded into a single technical device called a telepathic pyramid requires a huge contribution of work, motivation, experience, observation, wisdom, knowledge, etc., which contribution is incomparably higher than that which is required, for example, to „fine tune” and to make work a radio receiver which is already physically built.

By the way, I would recommend to the reader, that if he/she has a 15 to 18 year old son, then it is worth to try persuade this son to volunteer for the completion of the described above extremely educational assembly of a radio receiver. After all, all that one needs for this, is to find some old radio receiver, e.g. a Polish radio from the period between 1950 and 1980, which still works and still receives radio stations, and for which there is a valid wiring diagram. (In those years 1950-1980, in Poland there were laws in action, that wiring diagrams must be attached to every new radio and each television set sold in Polish stores. As an outcome, due to this extremely wise laws issued then by the Polish authorities, many ordinary Polish citizens from my generation, including myself, personally repaired their own radio receivers and television sets, thus developing in themselves while doing such repairing, the highest in the world common knowledge of electronics – NOT without reasons Englishmen have now this saying described in (1) from item #E1 of my web page named „rok_uk.htm”: „hire a Polish emigrant, and he will complete the job four times faster and for only about one-fourth of the price of an English professional”. On the other hand, because of greed, copyrights, and monopolisations, countries other than Poland never included valid wiring diagrams with home electronic devices sold in their shops, which lack of diagrams deepened in their citizens the state of electronic ignorance and induced the general collapse of electronic skills, while over time even caused that now selling of electrical and electronic components for the use of ordinary citizens is in there either completely prohibited, or is hindered – as for the programmer of a washing machine it is described in the final paragraph from item #P5 of the web page named „quake.htm”, while for solar panels is described in items #A1 and #I2 from my web page named „solar.htm”.) Then together with the son this radio needs to be carefully dismantled into its component parts, so that these parts are NOT damaged. After the dismantle the reader needs to appeal to the ambition of the son to test his skills and perseverance through the re-piecing and soldering together these parts, in accordance with the wiring diagram for that radio. Of course, if the radio was completely dismantled, and parts of it thoroughly mixed, then after the reassembly, the radio is certainly NOT going to work – about what we really are after in this experiment. Therefore the most important and the most difficult, but at the same time most educational task for the son will be to work out and to learn for himself how to „tune in” the radio and to make it work again (we know for sure that the radio is certainly able to work, as it worked before the dismantling). In 1962 to 1964 then 15 to 18-year-old youths from a small provincial township of Milicz in Poland were able to cope with such a task just by themselves – only that, according to my observations, the youths of that old times were much smarter, more self-reliant and less spoiled (pampered) than today’s youths. If we have reasonable concerns that clumsiness of our son will expose him to an electric shock, then it is worth it to find a portable radio powered by low-voltage batteries. (In case of mounting the radio powered from the electricity grid, for health and safety (OSH) reasons it is necessary that during the assembly of the radio in the same room always an adult person is present ready to turn the power off, if the son forgets to disconnect the radio from the mains when touching a component which at high voltage should NOT be touched.) In just such a simple manner, our little investment to purchase an old radio, a soldering iron and an electrical multimeter, plus devoting to the son a required time for explanations, advices and safety, will test for us what really is worth the intelligence and perseverance of our son, while in case of a success, it is to repay itself afterward repeatedly through true interests and new employments horizons that this assembly of the radio opens for the son in the future. (For example, my own experience with building radio-receivers in the time of high school, plus subsequent experience in repairing television sets, later during the work as a university professor allowed me to lecture, among others, electronics at the university level – although by education I have a master degree in mechanical engineering and a doctorate in computer assisted machine design. In New Zealand I also lectured, amongst other, electrical engineering at one of NZ polytechnics.) Notice here that such assembly of a radio will be a success only if the son handles it personally – that is, if he does NOT assembly the radio with hands and with intelligence of adults who at every step will be „helping” him by doing work for him, instead of only advising and guiding him to sources of useful knowledge.

Already during the process of writing treatise [7], of course, I also promised myself, that I will try to build a second in the world prototype of the „telepathic pyramid”. Unfortunately, wandering throughout the world „in search of bread” and constantly changing country, place of residence and work, I have NOT really had the conditions to build such a prototype in my flats. Hence my own prototype I managed to build only during the holidays in Poland in 1995 – and it was only due to considerable help from my Polish friends and family members. Nevertheless this my prototype still became the second prototype in the world, because it was ready around the time when the treatise [7] was published. Of course, my prototype also has NOT worked – as I was predicting this in advance on the basis of my abovementioned experience with building and with fine tuning („harmonizing”) of radio receivers in time of my high school, and with subsequent repairs of television sets. However, the building of my own prototype of this pyramid still allowed me to gather a wide range of practical experience, which I described in the second edition of our treatise on the „telepathic pyramid”, i.e. in the treatise [7/2], published in 2000. In addition, it created a foundation on which I could later carry out further research and development on the „telepathic pyramid” – if by some miracle I would ever find myself in a situation that I could devote myself to building such a device and would have the required conditions and equipment to be able to build it properly. Unfortunately, such a miracle never came. Thus until today I also do NOT have the conditions required for actual constructing of the telepathyser – which is so much-needed by the humanity. Namely, I do NOT have the conditions required for constructing a device that would operate like the telepathic pyramid described here, nor even conditions for constructing any other among my numerous inventions – which situation is particularly painful in relation to the starship of my invention that I have named the Magnocraft (which is described on the web page named „magnocraft.htm”, and which has the potential to solve all international problems of the present humanity, including the problem of peace and security and the problem of economies suffocated by crisis), as well as in the case of my Time Vehicle (which is described on the web page named „immortality.htm”, and which would allow people, among others, to lead an immortal life, through repetitive shifting people to years of their youth after each time they reach an old age). Thus, on the subject of all these my breakthrough inventions I can now only theoretically speculate „what would be if …”.

The publishing by Ms. Daniela Giordano and myself the descriptions of construction and operation of the „telepathic pyramid” in the treatise [7] and treatise [7/2], caused that to building of it also took a number of amateur-hobbyists, who let me know about their intentions. Unfortunately, I learned later that only 2 more prototypes of this pyramid were built physically in the manner that faithfully implemented guidelines of the mysterious giver. Of course, as in advance it could have been expected, instantly none of these prototypes worked properly – after all none of them passed through the required „harmonizing” (fine tuning). In turn, their builders discouraged by such failures to work abandoned further attempts to bring the construction of these devices to the final success. Thus, to summarize the described above progress in constructing the telepathic pyramid, to my best knowledge it appears that together with prototypes of Ms. Daniela Giordano and mine, in total only 4 prototypes of this device were built in the entire world with the notion that their physical structure tries to faithfully reproduce the guidelines communicated to the humanity by a mysterious giver. While all the remaining enthusiasts interested in constructing this device, confined only to purely theoretical talks and speculations as to how they should start to build this pyramid, and to the endless queries posted to me and to Ms. Daniela Giordano about details how and what they should do – without being able to realise that if we really knew exactly all the details of building this pyramid and fine tuning („harmonizing”) it to work, then it would be built already a long time ago. When exchanging the correspondence relating to these endless queries, with a shock I also noticed how those people who asked many questions, gradually strayed away with their own concepts of construction and operation of the pyramid, parting increasingly further and further away from the consistent with the operation of laws of nature construction and operation of this device described to us by the giver of the telepathic pyramid. As a result of this straying away, those enthusiasts that looked for someone to do the job for them (rather than to provide the required knowledge of principles) steered away clearly toward the deviations of construction that in advance displayed capabilities of bringing failures, and thus which seem to be induced in them by that external „bad” power seeking to prevent our progress. In addition, apart from questioning and inventing more and more costly deviations from the required design and principles of operation, these enthusiasts have never managed to start the actual building of this pyramid, and over the time their enthusiasm deflated so that they have forgotten about this device. In February 2016 I also learned quite by accident, that the telepathic pyramid probably provided to someone (e.g. to a group of international scammers from Nigeria) a convenient excuse, so that by using this excuse they could extort money from gullible people – for details of this scam see item #K2.1 from the Polish version of the web page „dipolar_gravity_pl.htm”, while for the description of the „battle for telepathyser”, which (the battle) probably motivated this extortion (e.g. to wrap this device into the atmosphere of fraud and into the tradition of human greed), see item #C2.1 from the web page named „free_energy.htm”.

Fortunately God works in mysterious ways to improve the knowledge and learning of the truth by people. Thus, although the situation and the state in which our civilization and the most of people are today, cause that have failed all the to-date attempts of constructing by individual hobbyists the properly working telepathic pyramid, there are still other ways to somehow continue the matter of this constructing. For example, professional scientists could somehow be inspired that e.g. in the name of getting a „Nobel Prize”, from the taxpayers’ money they constructed a research facility advertised around the world under the name of LIGO. In turn this LIGO actually represents a simplified functionally, modernized in terms of the design, and able to be build by industry, a large-scale version of the telepathic pyramid. How much and in what ways the design and operation of the LIGO facility is similar to the structure and operation of the telepathic pyramid, it is explained in item #K2 from my other web page named „dipolar_gravity.htm”. In 2015, the LIGO facility started to work properly and it intercepted successfully, either the first „telepathic noise”, or still NOT deciphered yet by people, the first transfer of information from the mysterious giver of the telepathic pyramid – as this is described and explained more thoroughly in that item #K2 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, as well as in entry number #267E from this blog of totalizm. Unfortunately, as we know, today’s professional scientists „officially” do not believe in telepathy, nor in some mysterious being that strives to help the humanity. So probably these scientists will never be willing to accept the possibility that the telepathic pyramid was deliberately given to us by someone who tries to get in touch with us via the telepathic communication. This in turn means that the LIGO facility (which uses almost identical principles of operation as does the telepathic pyramid) probably will never be intentionally listening to the telepathic signals it receives to see if by any chance these signals contain an intelligent message destined for the mankind. On the other hand, already now – i.e. at the date of writing this history on 25th of February 2016, I am ready to bet that if the LIGO facility will be maintained in the working condition for a period of time sufficient for the mysterious giver of the telepathic pyramid to be able to figure out the frequency of telepathic waves into which the LIGO facility is tuned and which it intercepts, then one day the LIGO will receive intelligent and logical message directed through it to the whole of humanity. In other words, even if someone among those makers of decisions about the work and the future of LIGO, „officially” does NOT believe in telepathy and in mysterious beings helping the humanity to rise into a higher level of development and awareness, still he/she should maintain this facility in a working order, and repeatedly should check whether this facility already received (or is receiving) any intelligent messages – i.e. he/she should act in accordance with the Biblical principle of „Render therefore unto Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God” (see Matthew 22:21, Mark 12:17, Luke 20: 25) – the command contained in which principle is explained more precisely in 6 from item #C4.2 of my web pages named „morals.htm”. This is because now it is merely a matter of time before the LIGO facility receives an intelligent message – only that NOT knowing yet, that whatever this facility receives may be an intelligent message posted to the humanity, the scientists who handle this facility may simply neglect the task and the trouble to decipher the message that it received. In turn, after the reception and deciphering of such an intelligent message, the correcting of the current „scientific lies” and the returning onto the „path of truth” has become much easier.

Unfortunately, with the recognition of the fact that to the LIGO facility was already posted an intelligent message, and later with deciphering the message that was posted, also can be serious difficulties. The point is, that the giver of telepathic pyramid documented with its design and operation, that he is accustomed to communicate only through passing thoughts directly between minds with the help of soundless „universal language of thoughts” (ULT) described in more detail in subsection I5.4.2 from volume 5 of my monograph [1/5]. Meanwhile, here on Earth we continue to communicate through sounds – with the vocal speech and a particular human language. Hence the problem is whether that giver accustomed to the direct exchange of thoughts will develop a successful way to draw attention of the accustomed to the verbal speech Earth’s scientists, that a given telepathic signal contains an intelligent message. After all, in order to overlook the need for examining a given message, just suffices that the giver makes a mistake resulting e.g. from unawareness of the details of the situation on Earth, for example, if judging by the number of people speaking Chinese, the sender of this communication will formulate it in a Chinese style, but post it to the English-speaking American scientists. The matter of noticing that message in vibrations or sounds received by the LIGO is additionally complicated by the fact that today’s scientists are to judge such a message to be a „scientific heresy” and „scientific taboo” – the existence of which every self-respecting scientist who cares about his/her career, should NOT even contemplate. What worse, such a judgement of modern scientists, that telepathy is just a „scientific heresy” and „scientific taboo”, combined with the stubbornness with which today’s science stands by its officially professed lies (consider here the position of the official science in matters of God or UFOs), may even completely jeopardize the development of telepathysers on Earth. After all, this is to cause that if readers are NOT to help me effectively in the correcting, amongst others, the described here another scientific lie, which states that the LIGO facility supposedly received these useless „gravitational waves” (i.e. NOT technically useful to us „telepathic waves”), then the next stage of history of the building a working telepathyser will probably be limited to the fight for recognition of the truth of telepathy and to quarrels with scientists, rather than to building increasingly more perfect telepathysers. Therefore I have here an appeal to the reader. Namely, if the reader has an access to the source recordings registered by the LIGO facility, and if the reader believes that the truth must overcome today’s lies of official science, then the reader should personally „take under a magnifying glass” these LIGO’s recordings and check whether or not he/she detects in them any intelligent messages (if YES, then also check what indicates that it is an intelligent message, how we can try to decipher it, and possibly what it says). After all, according to the entire array of already occurring extraordinary events documented in this history, which are too numerous for even a today’s scientist to consider them to be mere „accidents” or „coincidences”, such an intelligent message may hide in the recording of virtually all the telepathic signals intercepted by the LIGO facility, including this first recording of 2015. For me, there is no longer any doubt that sooner or later such a message is to come to us.

While reading the above history of the first stage of building a working telepathyser on Earth, the reader may get an impression, that he/she reads a script for a „science-fiction” film, NOT a report of the totaliztic scientist from what actually has happened. However, all this is true, and in the historical sense all of it actually has happened. What even is more interesting, on the basis of my life experience, I am sure that this type of histories actually were unfolding in case of all breakthrough inventions, for example, among others, also in case of inventing and building a movie camera or printing press. Only that in the face of the human tendency to scepticism and to harassment of those who have had experiences which differ from experiences officially considered to be „normal”, an enormous courage is needed to expose oneself to unwanted danger through revealing to others publicly the truth and through detailed reporting this truth for posterity so that next generations can learn and benefit from it. Thus, for the majority of important inventions of our civilization, such events as these described herein are NOT historically documented – but it does NOT mean that they took no place. For me, however, the need for disclosure of the truth was able to overcome the resistance resulting from a normal human fear of the consequences of the exposure for a persecution by influential people that like secrecies, darkness and undertones. Hence, these problems and tribulations with constructing a working telepathyser on Earth I decided to honestly describe on a number of my web pages and publications – which I recommend to read for learning about this uncomfortable for some and highly sensitive truth. For example, I recommend item #K2 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, repeated in the entry number #267E from this blog of totalizm. It explains in detail why the claims of official science, that in 2015 the science supposedly discovered these useless and actually non-existent „gravitational waves”, disseminate among people a lie resulting either from committing by scientists a serious error, or resulting from a deliberate deception motivated e.g. by the avoidance of the referring people to the controversial for today’s official science achievements of Ms. Daniela Giordano and myself concerning the technically highly useful „telepathic waves” or motivated e.g. by the desire to get the Nobel Prize for „fashionable” today „applauding scientific antiques”. (Notice the fact, that according to the findings of my Concept of Dipolar Gravity, „gravitational waves” physically do NOT have the right to exist, because their appearance would cause the destruction and diminishing of gravity. In addition, even if the „gravitational waves” existed, they would be completely useless for technology of our civilization – after all, in order that, for example, humans try to send a useful message via the gravitational waves, it would be necessary to firstly accomplish an intelligent „cooperation” with huge space „black holes”.) Another problem with insisting on this lie is that it, among others, devaluates the true achievement of the LIGO scientists. This true achievement is the construction of a working prototype of telepathyser capable of receiving technically the information transmitted via „telepathic waves”. In addition, this insistence may cause that in the next stage of history of the development of telepathysers, instead of focusing on the construction of increasingly more sophisticated versions of the telepathic transceivers, the mankind will be wasting own time and effort on flame wars with scientists in order to force them to the official recognition that the telepathic waves do exist and have already been received by the LIGO facility, and thus that telepathy is true and should be utilised for the development and for good of humanity. That item #K2 from my web page named „dipolar_gravity.htm” explains also in detail „why” the highly intriguing similarity of the construction and operation of scientific LIGO, to the construction and operation of the „telepathic pyramid” described here, means that these scientists actually either intercepted of some kind of „telepathic noise” generated probably by a nearby nuclear reactor or a testing atomic explosion, or even already received the posted to us through telepathic waves an intelligent message from that mysterious giver of the telepathic pyramid – only that so-far they still have „no idea” that what they received may actually contain an intelligent message. In addition to the above discussed item #K2, I also recommend to the reader item #C2.1 from my other web page named „free_energy.htm”. It describes, among others, a fierce battle, which boils on Earth regarding the building of a functioning telepathyser, and which is carried out by some two external forces, the first of which is the force representing the „good”, thus it is trying to help, prompt and properly orient the people, while the second force is representing (or simulating) the „evil”, thus it is trying to deceive us, disturb, obstruct, cheat, direct people into a blind alley, etc. After all, the effects of this battle noticeably and painfully touch everyone, the fate of whom in any way is implicated in building of a working telepathyser on Earth.

* * *

The above post is an adaptation of item #E1.1 from my web page (in the English language) named „telepathy.htm” (updated on 10th of March 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „telepathy.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/telepathy.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/telepathy.htm
http://telekinesis.esy.es/telepathy.htm
http://totalizm.com.pl/telepathy.htm
http://soul.frihost.org/telepathy.htm
http://pajak.org.nz/telepathy.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „telepathy.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „magnocraft.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/telepathy.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/magnocraft.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #268E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

#268: Historia zbudowania na Ziemi odbiorników fal telepatycznych – od darowizny „piramidy telepatycznej” w 1978 roku, do sukcesu „LIGO” w 2015 roku

2016/03/01

Motto: „Kiedy drzwi się zatrzasną, sprawdź okienko.”

Nazwa „telepatyzer” przyporządkowana jest naukowo niezwykle zaawansowanemu, chociaż technicznie prostemu w wykonaniu, urządzeniu łącznościowemu, które do przesyłania informacji używa „fal telepatycznych”. (Fale telepatyczne są znacznie bezpieczniejsze i szybsze w użyciu od obecnie używanych przez ludzkość fal radiowych, ponieważ osiągają one natychmiastowo dowolnie odległe obiekty, przenikają przez każdy obiekt z materii, a ponadto NIE powodują raka ani wymierania pszczół – po szczegóły patrz punkt #F1 strony o nazwie „telepathy_pl.htm” i adresach przytoczonych na końcu niniejszego wpisu.) Pierwszą instrukcję jak zbudować telepatyzer ludzkość otrzymała w 1978 roku. Instrukcję tę przekazała nam jakaś tajemnicza istota pokazana na „Fot. #3” strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Z uwagi na swój piramidalny kształt, tamten pierwszy telepatyzer nazwany został „piramidą telepatyczną”. Do przyjęcia tej piramidy w imieniu ludzkości, owa tajemnicza istota (czy też ktoś kogo istota ta reprezentowała) wybrała Miss Włoch 1966 roku i znaną w świecie aktorkę filmową, Panią Danielę Giordano. Aby też piramida telepatyczna mogła być zbudowana przez zwykłych ludzi, jej konstrukcja i zasada działania została celowo tak zaprojektowana przez jej darowiciela, aby zbudowania tej piramidy mógł dokonać praktycznie dowolny przeciętny hobbysta-majsterkowicz na Ziemi z pomocą funduszy, materiałow oraz narzędzi jakie są dzisiaj dostępne takiemu przeciętnemu hobbyście – jednak pod warunkiem, że ów hobbysta wykaże się wymaganym wkładem pracy, motywacji, doświadczeń, obserwacji, mądrości, wiedzy, itp. Niestety, od czasu otrzymania wytycznych budowy owej piramidy telepatycznej, sprawa jej zbudowania i wdrożenia do użycia posuwa się do przodu z aż tak dużymi trudnościami, jak przysłowiowe „wyciskanie krwi z kamienia”. (Prawdopodobnym powodem tych trudności, jest szokujący dla niektórych osób fakt, iż zbudowanie na Ziemi działającego telepatyzera, faktycznie stało się rodzajem „pola bitwy” pomiędzy dwoma zewnętrznymi mocami, z których jedna stara się inspirować, naprowadzać i pomagać ludziom w tej budowie, zaś druga stara się zwodzić, otaczać sprawę tej budowy tradycją oszustwa, kłamstwa i rabunku, powstrzymywać, kierować w ślepą uliczkę, itp. – tak jak wyjaśnia to punkt #C2.1 z innej mojej strony o nazwie „free_energy_pl.htm”.) Zapewne właśnie dlatego darowiciel owej piramidy telepatycznej na jakimś tam etapie najwyraźniej uznał, iż spodziewanie się, że zostanie ona zbudowana przez indywidualnego ziemskiego hobbystę jest nierealistyczne, stąd zmienił swój początkowy „plan A”, na odmienny „plan B”. W tym nowym „planie B”, zamiast dalszego pobudzania ziemskich hobbystów do podjęcia budowy piramidy telepatycznej, w jakiś sposób udało mu się zainspirować zawodowych naukowców aby przemysłowo zbudowali instalację reprezentującą wielko-skalową (chociaż uproszczoną i nieco zmodernizowaną) wersję „telepatyzera”, jaki używa niemal identycznej zasady działania jak zasada użyta w „piramidzie telepatycznej”. Opisy tej wielko-skalowej wersji piramidy telepatycznej są dostępne w internecie pod nazwą „LIGO”. Niestety, owa bitwa jaka w sprawie zbudowania telepatyzera wrze na Ziemi, powoduje, że pojęcia „telepatii” i „przekazywania myśli bezpośrednio z umysłu do umysłu” są rodzajami „tabu” i „herezji” dla dzisiejszych zawodowych naukowców. Z kolei to oficjalne uznawanie „telepatii” za „naukowe tabu” i za „herezję” zapewne spowodowało, że zamiast nadania zbudowaniu LIGO wysoce użytecznego dla całej ludzkości celu nauczenia się jak odbierać „fale telepatyczne”, budowa LIGO została podjęta dla jakiegoś odmiennego celu – np. uzyskania nagrody Nobla za wykrycie „fal grawitacyjnych”, o możliwości istnienia jakich Einstein spekulował ponad 100 lat temu, aczkolwiek o jakich Koncept Dipolarnej Grawitacji stwierdza, że fizycznie NIE mają one prawa istnieć, bowiem gdyby istniały wówczas anihilowałoby grawitację, a ponadto nawet gdyby istniały ciągle technicznie byłyby one zupełnie bezużyteczne dla ludzkości. W 2015 roku owa instalacja LIGO odniosła „naukowy sukces” w zarejestrowaniu pierwszych sygnałów telepatycznych (prawdopodobnie „telepatycznego hałasu”). Naukowcy którzy ją zbudowali ignorują jednak liczne przesłanki, że odebrali wysoce przydatne ludzkości fale telepatyczne – kłamliwie rozgłaszając, iż zarejestrowali owe całkowicie bezużyteczne „fale grawitacyjne”. Stąd narazie ten „naukowy sukces” nadal tkwi w kłamstwie – co wyjaśniłem i opisałem dokładniej w punkcie #K2 swej odmiennej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, a także we wpisie numer #267 z niniejszego bloga totalizmu. Na obecnym etapie szczególnie pilnym staje się więc sprostowanie tego naukowego kłamstwa, czyli powiadomienie i przekonanie wszystkich zainteresowanych, że w 2015 roku instalacja LIGO faktycznie dokonała pierwszego w świecie odbioru „sygnału telepatycznego” jaki technicznie jest szczególnie użyteczny dla ludzkości, a NIE odbioru zupełnie bezużytecznych dla ludzi „fal grawitacyjnych”. Dokonywaniu tego sprostowania służy też m.in. i niniejszy wpis, oraz opisy tematycznie z nim związane, np. z owego punktu #K2 strony „dipolar_gravity_pl.htm”, czy z punktu #C2.1 strony „free_energy_pl.htm”. Ponadto, w sprawie tego sprostowania szczególnie liczę też na obstawanie czytelników niniejszego wpisu za tą ogromnie istotną dla całej ludzkości prawdą – tj. liczę, że czytelnicy będą informowali każdego kogo uznają za wartego poznania prawdy, o owym wynikającym albo z ignorancji naukowców, albo też z ich premedytacji, kłamliwym nazywaniu przez oficjalną naukę „falami grawitacyjnymi” zjawiska, które faktycznie reprezentuje „fale telepatyczne”, a tym samym zamykania dla ludzkości technicznej perspektywy wykorzystania szybkich, bezpiecznych i niepowstrzymywalnych fal telepatycznych dla celów łącznościowych. Tylko bowiem wytrwałe prostowanie tego typu naukowych kłamstw jest w stanie zastopować coraz gwałtowniej wymykające się spod kontroli błądzenie oficjalnej nauki i rujnowanie przez nią tym błądzeniem całej ludzkości, oraz stopniowo przywrócić naukę, a wraz z nią całą ludzkość, ponownie na „ścieżkę prawdy” i ku wymogom moralnie poprawnego postępowania.

Ów sukces LIGO z 2015 roku, kiedy to po raz pierwszy w nowożytnej historii Ziemi udało się zarejestrować jakikolwiek sygnał telepatyczny, zakończył więc pierwszy etap dosyć rozległej i intensywnej „bitwy” o zbudowanie na Ziemi działającego telepatyzera. (Należy tu bowiem przypomnieć, że w starożytności ludzie potrafili rejestrować sygnały telepatyczne i budować urządzenia działające na fale telepatyczne – po przykłady patrz cała strona „seismograph_pl.htm” albo punkt #E4 strony o nazwie „telepathy_pl.htm”, a także punkty #D1 do #D3 innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”.) W niniejszym wpisie dokumentuję więc skrótowo historię tego pierwszego etapu „bitwy o telepatyzer”, jaka to historia obejmuje zdarzenia począwszy od aktu przekazania nam daru piramidy telepatycznej w 1978 roku, aż do owego „naukowego sukcesu” pierwszego w świecie odbioru przez LIGO jakiegoś telepatycznego sygnału (prawdopodobnie „telepatycznego hałasu”) w 2015 roku. Ten pierwszy etap w historii „bitwy o telepatyzer” jest ogromnie istotny, bowiem od tego jak zostanie on przyjęty przez ludzi i jak ludzie na niego zareagują (w tym także jak ty czytelniku przyjmiesz go i na niego zareagujesz), zależy teraz czy następny, drugi etap będzie polegał już na budowie coraz doskonalszych prototypów tak paląco potrzebnych ludzkości telepatyzerów, czy też na ugruntowywaniu przez naukowców kłamstwa, że potrafią odbierać owe bezużyteczne „fale grawitacyjne”, oraz na zmaganiach tych coraz bardziej nielicznych już ludzi obstających za prawdą, aby oficjalnie sprostować to naukowe kłamstwo. Oto więc historia pierwszego etapu faktycznej „bitwy o telepatyzer” toczącej się na oczach coraz pasywniejszych ludzi, którzy są aż tak zajęci objadaniem się kanapkami przed ekranami swoich telewizorów, że NIE widzą iż owa „bitwa o telepatyzer” faktycznie jest jednym z objawów naszego coraz szybszego staczania się ku samozagładzie:

Budowniczynią pierwszego na Ziemi prototypu urządzenia łącznościowego opisywanego tutaj pod ogólną nazwą „telepatyzer”, była w/w Miss Włoch 1966 roku i znana w świecie aktorka filmowa, Pani Daniela Giordano. Wkrótce po tym jak w 1978 roku otrzymała ona od tajemniczej istoty wytyczne jak zbudować i jak używać „piramidę telepatyczną”, Pani Daniela Giordano osobiście pokonała cały szereg najróżniejszych przeszkód i sama zbudowała pierwszy prototyp owego niezwykłego urządzenia. Opisy i ilustracje jej prototypu, a także opisy eksperymentów jakie Pani Daniela Giordano dokonała na nim, przytoczone zostały w traktacie [7] dostępnym w aż trzech językach, tj. polskim, angielskim i włoskim. Niestety, ten pierwszy prototyp NIE zadziałał poprawnie. Pani Daniela Giordano NIE miała zaś ani warunków ani motywacji aby kontynuować sprawę poprzez budowanie następnych prototypów i doprowadzenie ich do zadziałania. Prawdopodobnie też darowiciel piramidy telepatycznej z góry przewidywał, iż tak właśnie się stanie. To zapewne dlatego wybrał on właśnie tą słynną na całym świecie europejską aktorkę filmową i Miss Włoch, aby swoją osobowością i pozycją nadała ona rozgłosu sprawie darowizny owej piramidy dla ludzkości i spowodowała w ten sposób, iż zadaniu zbudowania tego urządzenia poświęcą swój czas także liczni inni ludzie.

Poprzez jakiś łańcuch zbiegów okoliczności, w czasach kiedy Pani Daniela Giordano eksperymentowała ze swoim prototypem „piramidy telepatycznej”, ja rozwijałem teoretycznie m.in. idee dwóch (z całego szeregu) swoich wynalazków – jakie później okazały się być podzespołami składowymi tej piramidy, tj. teoretycznie rozwijałem ideę „ogniwa telekinetycznego” oraz ideę urządzenia nadawczo-odbiorczego działającego na modulowane fale telepatyczne, jakie to urządzenie nazwałem „telepatyzer”. Co nawet jeszcze bardziej intrygujące, ów łańcuch „zbiegów okoliczności” spowodował także, iż Pani Daniela Giordano i ja korespondowaliśmy ze sobą – tyle, że początkowo na tematy odmienne niż piramida telepatyczna, jakimi oboje się interesowaliśmy (tj. UFO). Po jakimś jednak czasie Pani Daniela Giordano opisała mi także i swoją piramidę. Ja zaś z szokiem rozpoznałem natychmiast w tym urządzeniu obecność podzespołów jakie wypełniały funkcje „ogniwa telekinetycznego” oraz „telepatyzera” – tj. urządzeń jakie ja uprzednio sam wynalazłem. Oczywiście, w tej sytuacji NIE mogłem pozostawać obojętnym na taki dowód poprawności moich teoretycznych wynalazków i rozpracowań, oraz na wynikające z tego potwierdzenie, że jeśli „piramidę telepatyczną” zbuduje się i „dostroi” poprawnie, wówczas z całą pewnością ona zadziała. Zaproponowałem więc Pani Danieli Giordano, że wspólnie napiszemy i opublikujemy traktat [7], w którym opiszemy jej doświadczenia i podamy opisy piramidy telepatycznej, oraz uzupełnimy to wszystko o moje teoretyczne wyjaśnienia jak piramida telepatyczna działa i jak można ją zbudować, oraz o dodatkową zachętę aby każdy hobbysta czy majsterkowicz, który czuje się na siłach, zabrał się za jej zbudowanie i następne „dostrojenie” („harmonizowanie”) w celu spowodowania jej zadziałania. Po długiej pracy i wielu uzgodnieniach dokonywanych korespondencyjnie na odległość, ów traktat [7] został formalnie opublikowany w 1995 roku i to aż w 3 językach (polskim, angielskim i włoskim).

Niestety, zbudowanie działającej „piramidy telepatycznej” jest ogromnie trudne wcale NIE z powodu poziomu jej technicznego skomplikowania, a z powodu ilości wiedzy i doświadczenia jakie są konieczne dla końcowego jej „dostrojenia” („harmonizowania”) i spowodowania zadziałania. Chodzi bowiem o to, że piramida telepatyczna została celowo tak zaprojektowana przez tajemniczego jej darowiciela, aby pod względem technicznym mogła być zbudowana „kuchennym sposobem” przez praktycznie każdego dzisiejszego zadedykowanego hobbystę i to wyłącznie z użyciem finansów, materiałów oraz narzędzi, jakie są dostępne przeciętnemu dzisiejszemu hobbyście na Ziemi. Problem jednak w tym, że chociaż jej fizyczne zbudowanie jest łatwe i stąd finansowo i technicznie możliwe przez prawie każdego dzisiejszego hobbystę, wzajemne podostrajanie do siebie jej części i jej wstrojenie w fale telepatyczne (tj. jej „harmonizowanie”), a stąd spowodowania jej zadziałania, jest ogromnie trudne i wymaga znacznego wkładu pracy, motywacji, oddania, cierpliwości, doświadczeń, mądrości, wiedzy, itp. Jak trudne jest to jej dostrojenie i spowodowanie jej zadziałania, mi osobiście uświadamiają to moje doświadczenia z czasów szkoły średniej. Jeszcze bowiem jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu uczestniczyłem aktywnie w pracach „kółka radio-łączności” przy ówczesnej „Lidze Obrony Kraju” w Miliczu. W kółku owym m.in. uczyliśmy się budowy i używania radiostacji (w tym nadawania kluczem i alfabetem Morse’a), a także budowaliśmy własne odbiorniki radiowe. Budowanie owych radio-odbiorników polegało na tym, że Liga Obrony Kraju wręczała nam paczkę, w której znajdowały się luzem spakowane wszystkie części jakie składają się na działające radio, plus znajdował się także schemat elektryczny owego radia. Z kolei my otrzymaliśmy zadanie, aby osobiście części te poskładać i polutować razem, poczym „dostroić” to radio tak aby spowodować iż ono zadziałało. Warto tu też dodać, że radia te były zasilane z sieci, tyle że dla bezpieczeństwa (BHP) w pomieszczeniu gdzie radia te montowaliśmy i dostrajaliśmy zawsze był obecny dorosły instruktor gotowy w razie potrzeby wyłączyć prąd gdyby czyjaś głupota lub niezręczność spowodwała porażenie (nigdy jednak taka sytuacja NIE zaszła), oraz sporadycznie udzielający nam rad i wyjaśnień (jednak nigdy NIE wykonujący za nas żadnego działania). Na przekór też, że wszystkie części jakie my montowaliśmy były już tak wyselekcjonowane, iż każda z nich miała parametry pracy wymagane do zadziałania danego radia, po fizycznym poskładaniu i polutowaniu owych części razem, zawsze się okazywało, że radio owo NIE działało, bowiem poszczególne jego części NIE zostały jeszcze dostrojone nawzajem do siebie i do fal radiowych jakie miały odbierać. Aby więc spowodować, że radio to zadziałało, już po jego polutowaniu ciągle musieliśmy je „dostroić”, czyli używając słów owej tajemniczej istoty, która podarowała ludzkości piramidę telepatyczną, spowodować że wszystkie części owego radia stały się nawzajem „harmoniczne”. W trakcie też owego dostrajania odkryliśmy, że fizyczne zmontowanie i polutowanie radia zajmowało nam wówczas jedynie około 10% czasu i wysiłku potrzebnego do spowodowania jego zadziałania. Pozostałe zaś około 90% czasu i wysiłku musieliśmy potem włożyć właśnie w dostrajanie (tj. „harmonizowanie”) już uprzednio poskładanego i polutowanego radia, a w ten sposób spowodowanie jego zadziałania. (Zapewne gdybyśmy przy tym NIE musieli dopiero się uczyć jak dokonywać takiego wstrojenia/harmonizowania, wówczas prawdopodobnie ów nasz czas i wysiłek dostrojenia uległyby zmniejszeniu.) A trzeba tu pamiętać, że jedynie patrząc jak skomplikowana jest budowa typowego radio-odbiornika, już zaczyna się rozumieć ile wysiłku i czasu zabiera tylko fizyczne poskładanie i polutowanie razem jego poszczególnych części – i to bez owego wstrajania/harmonizowania. Tamto więc doświadczenie dało mi doskonałe rozeznanie ile pracy będzie wymagało dostrojenie/harmonizowanie piramidy telepatycznej i spowodowanie jej zadziałania już po tym jak fizycznie się ją zbuduje – zważywszy, że jej poszczególne części pomontowane razem wcale NIE będą jeszcze tak dobrane (jak w owych radiach, które jako nastolatek montowałem) aby ich parametry pracy były już odpowiednie dla działającej piramidy, oraz zważywszy, że aby mieć pewność iż nasza piramida telepatyczna faktycznie działa, trzeba zbudować aż dwie piramidy wstrojone w tą samą długość fali telepatycznej, poczym spowodować aby obie one nawzajem ze sobą „konwersowały”. Ponadto trzeba też pamiętać, że na „piramidę telepatyczną” składa się aż 5 odrębnych „systemów funkcyjnych”, zamiast 2 odrębnych systemów jakie składają się na radia jakie wtedy budowaliśmy (tj. zamiast (1) systemu odbioru fal radiowych i ich zamiany na wibracje elektryczne i (2) systemu głośnika). Znaczy, na piramidę telepatyczną składają się: (1) „system baterii telekinetycznej” – która generuje elektryczność potrzebną do zasilania obwodów tej piramidy w energię elektryczną niezbędną do jej funkcjonowania (podczas gdy radio jest zasilane już wygenerowaną elektrycznością pobieraną albo z sieci albo też z baterii), (2) „system odbioru fal telepatycznych” – który zamienia wiadomość przynoszoną przez fale telepatyczne w wibracje elektryczne (czyli który pełni funkcje odpowiadające np. działaniu anteny i obwodów radio-odbiornika), (3) „system transformacji przychodzącej wiadomości na formę myślową zrozumiałą dla ludzi” (czyli ten który pełni funkcje odpowiadające działaniu dzisiejszego głośnika albo ekranu), (4) „system transformacji wysyłanej wiadomości z formy myślowej w wibracje elektryczne” (czyli ten który pełni funkcje odpowiadające działaniu mikrofonu albo kamery telewizyjnej), oraz (5) „system zamiany wibracji elektrycznych na fale telepatyczne i wysyłania fal telepatycznych w przestrzeń” (czyli ten który pełni funkcje odpowiadające działaniu dzisiejszych radiostacji i anten). Stąd dopracowanie i dostrojenie wszystkich tych 5-ciu systemów zawartych tylko w jednym urządzeniu technicznym zwanym piramida telepatyczna wymaga ogromnego wkładu pracy, motywacji, doświadczeń, obserwacji, mądrości, wiedzy, itp., jaki to wkład jest nieporównanie wyższy od tego co jest wymagane np. do dostrojenia i spowodowania zadziałania już fizycznie zbudowanego radio-odbiornika.

Tak nawiasem mówiąc, to ja rekomendowałbym czytelnikowi, że jeśli ma 15 do 18 letniego syna, wówczas aby spróbował mu wyperswadować ochotnicze skompletowanie powyższego ogromnie uczącego zmontowania radio-odbiornika. Wszakże w tym celu wystarczy znaleźć jakiś stary odbiornik radiowy, np. z lat 1950 do 1980, jaki nadal działa i nadal odbiera stacje radiowe oraz dla jakiego ma się jego schemat elektryczny – w tamtych bowiem latach w Polsce obowiązywały przepisy, że schematy elektryczne muszą być załączane do każdego nowego radia i telewizora sprzedawanego w sklepach. (Dzięki tym ogromnie mądrym przepisom ówczesnych polskich władz, wielu Polaków mojej generacji, w tej liczbie i ja, naprawiało osobiście swoje radia i telewizory, przy okazji wypracowując u siebie najwyższą w świecie powszechną wiedzę elektroniczną – NIE na darmo Anglicy mają teraz powiedzenie opisywane w (1) z punktu #E1 strony „rok.htm”: „zatrudnij Polaka, a wykona on daną pracę cztery razy szybciej i jedynie za około jednej-czwartej ceny angielskiego fachowca”. Tymczasem z powodu zachłanności, copyrights i monopolizacji, inne niż Polska kraje nigdy NIE załączały schematów elektrycznych do sprzedawanych u siebie urządzeń elektronicznych, co pogłębiało w ich obywatelach stan elektronicznej ignorancji i upadku umiejętności, zaś z upływem czasu nawet spowodowało, iż obecnie zabrania się tam sprzedaży, albo utrudnia sprzedaż, elektrycznych i elektronicznych podzespołów dla użytku zwykłych obywateli – tak jak dla programatora pralki opisałem to w końcowym paragrafie punktu #P5 ze swej strony o nazwie „quake_pl.htm”, zaś dla paneli słonecznych opisałem to w punktach #A1 i #I2 swej strony „solar_pl.htm”.) Następnie wystarczy razem z synem ostrożnie rozebrać to radio na części składowe, tak aby części te NIE zostały pouszkadzane, poczym zaapelować do ambicji syna aby wypróbował swoje umiejętności i wytwałość poprzez ponowne poskładanie i polutowanie razem tych części, zgodne ze schematem elektrycznym tego radia. Oczywiście, jeśli radio było dokumentnie rozebrane, zaś jego części nawzajem wymieszne, wówczas po ponownym zmontowaniu, radio to z całą pewnością NIE zadziała – o co nam w tym eksperymencie właśnie chodzi. Dlatego najważniejszym i najtrudniejszym, jednak równocześnie najbardziej uczącym, zadaniem syna będzie aby potem sam sobie wypracował i się nauczył jak je „dostroić” aby radio to ponownie zadziałało (a zadziałać z pewnością jest ono w stanie, bowiem działało przed rozmontowaniem). W latach 1962 do 1964 ówczesna 15 do 18-letnia młodzież małego prowincjonalnego miasteczka Milicza potrafiła wszakże sama sobie radzić z takim właśnie zadaniem – tyle, że według moich obserwacji tamta młodzież była znacznie inteligentniejsza, zaradniejsza i mniej popsuta (rozpieszczona) niż dzisiejsza. Jeśli zaś mamy uzasadnione obawy, iż niezdarność syna wystawi go na porażenie prądem, wówczas warto mu znaleźć przenośne radio zasilane nisko-woltowymi bateriami. (W przypadku montowania radia zasilanego z sieci, dla BHP jest bowiem konieczne aby podczas jego montowania w tym samym pomieszczeniu zawsze obecny był ktoś dorosły gotowy wyłączyć prąd, jeśli syn zapomni odłączyć radio od sieci kiedy dotykał będzie podzespołu jakiego pod napięciem dotykać NIE powinien.) W taki też prosty sposób niewielka nasza inwestycja na zakupienie starego radia, lutownicy i uniwersalnego miernika elektrycznego, plus poświęcenie synowi wymaganego czasu na wyjaśnienia, porady i BHP, wytestuje dla nas co naprawdę jest warta inteligencja i wytrwałość naszego syna, a w razie sukcesu wielokrotnie się potem spłaci zainteresowaniami i nowymi horyzontami zatrudnieniowymi jakie owo zmontowanie radia w przyszłości dla syna otworzy. (Przykładowo, moje doświadczenia z budowaniem radio-odbiorników w czasach szkoły średniej, plus późniejsze doświadczenia w naprawianiu telewizorów, w okresie pracy jako profesor uniwersytetu pozwalały mi m.in. wykładać elektronikę na poziomie uniwersyteckim – chociaż z wyksztłcenia jestem przecież magistrem inżynierem mechanikiem z doktoratem w komputerowym projektowaniu maszyn. W Nowej Zelandii wykładałem też inżynierię elektryczną na jednej z politechnik.) Odnotuj przy tym, że to montowanie radia okaże się sukcesem tylko jeśli syn osobiście sobie z tym poradzi – czyli jeśli NIE zmontuje tego radia rękami i inteligencją dorosłych, jacy w każdym kroku będą mu „pomagali” poprzez wyręczanie, zamiast jedynie doradzać i kierować do źródeł użytecznej wiedzy.

Już w trakcie pisania traktatu [7] ja oczywiście obiecałem też sobie, że sam spróbuję zbudować drugi w świecie prototyp „piramidy telepatycznej”. Niestety, wędrując po świecie „za chlebem” i nieustannie zmieniając kraj, miejsce zamieszkania oraz pracę, sam NIE bardzo miałem warunki aby prototyp ten zbudować u siebie. Stąd mój własny prototyp udało się zbudować dopiero podczas wakacji w Polsce w 1995 roku – i to tylko dzięki wydatnej pomocy moich polskich przyjaciół i rodziny (szczególne podziękowania za tamtą pomoc mam dla Pana Ireneusza Hurij z Wrocławia). Prototyp ten ciągle jednak stał się drugim prototypem w świecie, bowiem był już gotowy około czasu publikowania traktatu [7]. Oczywiście, mój prototyp także NIE zadziałał – co zresztą z góry przewidywałem na bazie swoich opisanych powyżej doświadczeń z budowaniem i dostrajaniem („harmonizowaniem”) radio-odbiorników w czasach szkoły średniej, oraz z późniejszymi naprawami telewizorów. Niemniej zbudowanie własnego prototypu tej piramidy ciągle pozwoliło mi zgromadzić szereg doświadczeń praktycznych, jakie opisałem w drugim wydaniu naszego traktatu o „piramidzie telepatycznej”, tj. w traktacie [7/2], opublikowanym w 2000 roku. Ponadto stworzyło ono fundament, na jakim mógłbym później podjąć dalsze prace badawczo-rozwojowe nad „piramidą telepatyczną” – gdybym jakimś cudem znalazł kiedyś się w sytuacji, że mógłbym poświęcić się zbudowaniu tego urządzenia i miałbym wymagane warunki aby budowanie to móc prawidłowo dokonywać. Niestety, cud ten nigdy NIE nastąpił. Do dzisiaj też NIE mam warunków umożliwiających faktyczne podjęcie budowy tak potrzebnego ludziom telepatyzera, np. o budowie i działaniu opisywanej tu piramidy telepatycznej, czy umożliwiających podjęcie budowy któregokolwiek innego z moich licznych wynalazków – co dla mnie jest szczególnie bolesne w odniesieniu do gwiazdolotu jaki nazwałem Magnokraftem (który ma potencjał aby rozwiązać wszelkie międzynarodowe problemy dzisiejszej ludzkości, włącznie z problemem pokoju i bezpieczeństwa oraz problemem zaduszanych kryzysami ekonomii), a także w przypadku mojego Wehikułu Czasu (który umożliwiłby ludziom m.in. na nieśmiertelne życie, poprzez powtarzalne cofanie ludzi do lat ich młodości po każdym osiągnięciu przez nich wieku starczego). Stąd na temat tych wszystkich moich przełomowych wynalazków mogę teraz jedynie teoretycznie spekulować „co byłoby gdyby …”.

Opublikowanie przez Danielę Giordano i mnie opisów budowy i działania „piramidy telepatycznej” w traktacie [7] i traktacie [7/2], spowodowało że do zbudowania tego urządzenia zabrało się także kilku hobbystów-amatorów, jacy dali mi znać o swoich zamiarach. Niestety, potem się dowiedziałem, iż jedynie 2 dalsze prototypy tej piramidy zostały fizycznie zbudowane do końca w sposób jaki wiernie realizował wytyczne tajemniczego darowiciela. Oczywiście, jak też z góry można było się tego spodziewać, żaden z tych prototypów NIE zadziałał poprawnie – wszakże żaden z nich NIE przeszedł wymaganego „harmonizowania” (dostrajania). Z kolei ich wykonawcy zniechęceni tym niezadziałaniem zarzucali dalsze próby doprowadzenia budowy tego urządzenia do końcowego sukcesu. Podsumowując więc powyższe, z mojego dotychczasowego śledzenia postępów w budowie piramidy telepatycznej wynika, że razem z prototypami Pani Danieli Giordano i moim, w sumie na świecie zbudowane zostały tylko 4 prototypy tego urządzenia, fizyczna konstrukcja jakich starała się wiernie odtwarzać wytyczne przekazane ludzkości przez tajemniczego darowiciela. Natomiast wszyscy pozostali z entuzjastów interesujących się zbudowaniem tego urządzenia, ograniczyli się jedynie do czysto teoretycznych rozważań i spekulacji jak piramidę tę powinni zacząć budować, oraz do nieustającego wypytywania mnie i Pani Danieli Giordano o szczegóły co i jak powinni czynić – NIE będąc przy tym w stanie sobie dopowiedzić, że gdybyśmy my znali dokładnie wszystkie szczegóły zbudowania owej piramidy i dostrojenia („harmonizowania”) jej w zadziałanie, wówczas już dawno by ona była zbudowana. W trakcie korespondowania dotyczącego owych zapytań, ze szokiem też obserwowałem, jak owi pytający coraz bardziej oddalali się ze swoimi własnymi konceptami budowy i zasady działania piramidy telepatycznej, od budowy i działania opisanego nam przez darowiciela tej piramidy i zgodnego z działaniem praw natury. W rezultacie owego oddalania, owi poszukujący czyjegoś wyręczania (zamiast wiedzy) entuzjaści kierowali się wyraźnie ku odchyleniom konstrukcyjnym jakie miały cechy z góry skazujące ich na niepowodzenie, a stąd jakie z pewnością indukowane w nich były przez ową zewnętrzną „złą” moc starającą się uniemożliwiać nasz postęp. Na dodatek, poza wypytywaniem i wymyślaniem coraz bardziej kosztownych odchyleń od wymaganej konstrukcji i zasady i działania, owi entuzjaści nigdy też NIE zdobyli się na faktyczne budowanie tej piramidy, zaś z czasem ich entuzjazm się ulotnił i pozapominali o tym urządzeniu. W lutym 2016 roku dowiedziałem się też zupełnie przypadkowo, że piramida telepatyczna prawdopodobnie dostarczyła komuś wygodnej wymówki (np. jakiejś szajce międzynarodowych oszustów z Nigerii), aby pod podszywką tej to wymówki podjąć wyłudzanie pieniędzy od naiwnych darowicieli – po szczegóły owego wyłudzania patrz punkt #K2.1 z mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, natomiast po opisy „bitwy o telepatyzer”, w ramach jakiej to bitwy owo wyłudzanie pieniędzy było zapewne prowadzone (np. aby otoczyć to urządzenie atmosferą oszustwa i tradycją ludzkiej zachłanności), patrz punkt #C2.1 ze strony o nazwie „free_energy_pl.htm”.

Bóg działa jednak na tajemnicze sposoby aby podnosić wiedzę i poznawanie prawdy przez ludzi. Chociaż więc sytuacja i stan w jakich znajduje się nasza cywilizacja i większość dzisiejszych ludzi, powodują że zawiodły próby zbudowania piramidy telepatycznej przez indywidualnych hobbystów, ciągle istnieją inne sposoby aby jakoś kontynuować sprawę tej budowy. Przykładowo, zawodowi naukowcy mogli zostać jakoś zainspirowani, aby np. w imię perspektywy dostania „nagrody Nobla”, z pieniędzy podatników podjęli budowę instalacji badawczej upowszechnianej po świecie pod nazwą LIGO. Owa zaś LIGO faktycznie reprezentuje sobą uproszczoną pod względem funkcjonalnym oraz uwspółcześnioną pod względem swej konstrukcji, dającą się zbudować przemysłowo wielkoskalową wersję piramidy telepatycznej. Jak bardzo i w jaki sposób konstrukcja i działanie owej instalacji LIGO jest podobna do konstrukcji i do działania piramidy telepatycznej, wyjaśniłem to dokładniej w punkcie #K2 z mojej innej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. W 2015 roku, owa instalacja LIGO zadziałała i odebrała z sukcesem albo pierwszy „hałas telepatyczny”, albo też narazie jeszcze NIE rozszyfrowany przez ludzi pierwszy przekaz informacji od owego tajemniczego darowiciela piramidy telepatycznej – tak jak opisałem to i wyjaśniłem dokładniej w owym punkcie #K2 swej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, a także we wpisie numer #267 z niniejszego bloga totalizmu (adresy tego bloga podane są m.in. w punkcie #H5 strony o nazwie „telepathy_pl.htm”). Niestety, jak wiemy, dzisiejsi zawodowi naukowcy „oficjalnie” NIE wierzą ani w telepatię, ani w jakąś tam tajemniczą istotę starającą się dopomagać ludzkości. Zapewne więc nigdy naukowcy ci NIE będą gotowi do zaakceptowania możliwości, iż piramida telepatyczna została nam celowo podarowana przez kogoś, kto z jej pomocą usiłuje nawiązać z nami łączność telepatyczną. To zaś oznacza, że instalacja LIGO (która używa niemal identycznej zasady działania jak piramida telepatyczna) zapewne nigdy NIE będzie celowo wsłuchiwała się w sygnały telepatyczne jakie odbiera, aby sprawdzić czy przypadkiem sygnały te NIE zawierają jakiejś inteligentnej widomości przeznaczonej dla ludzkości. Tymczasem ja już obecnie, tj. w dniu spisywania niniejszej historii 25 lutego 2016 roku, jestem gotowy się założyć, że jeśli instalacja LIGO będzie utrzymywana w stanie działającym przez czas wystarczająco długi, aby ów tajemniczy darowiciel piramidy telepatycznej zdołał ustalić częstotliwość fali telepatycznej w jaką LIGO się wstraja i jaką odbiera, wówczas pewnego dnia instalacja LIGO odbierze rozumną i logiczną wiadomość przekazaną za jej pośrednictwem do całej ludzkości. Innymi słowy, nawet jeśli ktoś z osób decydujących o działaniu i o przyszłości LIGO „oficjalnie” NIE wierzy w istnienie telepatii i tajemniczej istoty dopomagającej ludziom wznieść się na wyższy poziom rozwoju i świadomości, ciągle powinien utrzymywać tę instalację w stanie działającym, oraz powtarzalnie sprawdzać czy instalacja ta już przypadkiem NIE odebrała (lub odbiera) jakiejś inteligentnej wiadomości – tj. powinien postępować w myśl bibilijnej zasady „oddajcie więc Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie” (patrz Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) – nakaz zawarty w jakiej to zasadzie wyjaśnia dokładniej 6 z punktu #C4.2 strony „morals_pl.htm”. Obecnie jest już bowiem jedynie kwestią czasu, kiedy instalacja LIGO odbierze jakąś inteligentną wiadomość – tyle że NIE wiedząc jeszcze, iż to co instalacja ta odbiera może być inteligentnym przekazem wiadomości, obsługujący ją naukowcy mogą zwyczajnie zaniedbać zadania sobie trudu aby rozszyfrowywać to co ona odebrała. Po zaś odbiorze i rozszyfrowaniu takiej inteligentnej wiadomości, sprostowanie obecnych „naukowych kłamstw” i powrót na „ścieżkę prawdy” staną się już znacznie łatwiejsze.

Niestety, z rozpoznaniem faktu iż do instalacji LIGO nadany został inteligentny przekaz, oraz z późniejszym rozszyfrowaniem wiadomości tego przekazu, też mogą być poważne trudności. Chodzi bowiem o to, że darowiciel piramidy telepatycznej udokumentował jej budową i zasadą działania, iż nawykł do komunikowania się wyłącznie poprzez przekazywanie myśli bezpośrednio pomiędzy umysłami z pomocą bezdźwiękowego „uniwersalnego języka myśli” (ULT) opisywanego szerzej w podrozdziale I5.4.2 z tomu 5 mojej monografii [1/5]. Tymczasem tu na Ziemi nadal komunikujemy się dźwiękami – za pomocą dźwiękowej mowy i określonego ludzkiego języka. Stąd problem polega na tym, czy ów nawykły do bezpośredniej wymiany myśli darowiciel wypracuje udany sposób zwrócenia uwagi nawykłych do dźwiękowej mowy ziemskich naukowców, iż dany przekaz zawiera w sobie inteligentną wiadomość. Wszakże aby przeoczyć potrzebę jego przeanalizowania, wystarczy że nadawca popełni jakiś błąd wynikający np. z nieznajomości szczegółów sytuacji na Ziemi, przykładowo jeśli osądzając po liczbie ludzi mówiących po chińsku, nadawca owego przekazu sformułuje go w jakimś chińskim stylu, jednak nada go do angielsko-języcznych naukowców Ameryki. Sprawę odnotowania tego przekazu w wibracjach lub dźwiękach odbieranych przez LIGO komplikuje też fakt, że dzisiejsi naukowcy będą uważali taki przekaz za „naukową herezję” oraz „naukowe tabu” – jakiego istnienia żaden szanujący się naukowiec, który dba o swoją karierę, NIE powinien nawet rozważać. Wszakże to właśnie owo uznawanie telepatii przez dzisiejszych naukowców za „naukową herezję” oraz „naukowe tabu”, w połączeniu z uporem z jakim dzisiejsza nauka tkwi w swoich oficjalnie wyznawanych kłamstwach (rozważ tu stanowisko oficjalnej nauki w sprawie Boga albo UFO), spowoduje że jeśli czytelnicy NIE dopomogą mi efektywnie w sprostowaniu opisywanego m.in. tutaj kolejnego naukowego kłamstwa, jakie stwierdza iż LIGO jakoby odebrała owe bezużyteczne „fale grawitacyjne”, a NIE technicznie nam przydatne „fale telepatyczne”, wówczas następny etap historii budowy działającego telepatyzera będzie zapewne ograniczał się do walki o uznanie telepatii za prawdę i do pyskówek z naukowcami, zamiast do budowy coraz to doskonalszych telepatyzerów. Dlatego mam tutaj apel do czytelnika. Mianowicie, jeśli czytelnik ma dostęp do źródłowych nagrań zarejestrowanych przez instalację LIGO, oraz jeśli wierzy, że prawda powinna pokonać dzisiejsze kłamstwa nauki, wówczas aby czytelnik też osobiście „wziął pod lupę” te nagrania i sprawdził czy nie wykryje w nich jakiejś inteligentnej wiadomości (jeśli zaś TAK, to co świadczy iż jest ona inteligentną wiadomością, jak ją można próbować odszyfrować, oraz ewentualnie co ona stwierdza). Wszakże zgodnie z całą listą już zaszłych niezwykłych zdarzeń wzmiankowanych w niniejszej historii, jakich jest zbyt wiele aby nawet dzisiejszy naukowiec mógł je uważać za zwykłe „przypadki” czy „zbiegi okoliczności”, taka inteligentna wiadomość może kryć się w nagraniu praktycznie każdego sygnału telepatycznego przechwyconego przez instalację LIGO, włączając w to owo pierwsze nagranie z 2015 roku. Dla mnie też NIE ma już żadnej wątpliwości, że prędzej czy później wiadomość taka do nas nadejdzie.

Czytając powyższą historię pierwszego etapu budowy działającego telepatyzera na Ziemi, czytelnik zapewne odniesie wrażenie, iż czyta scenariusz jakiegoś filmu „science-fiction”, a nie raport totaliztycznego naukowca z tego co faktycznie się zdarzyło. Tymczasem wszystko to prawda i w historycznym sensie wszystko to faktycznie nastąpiło. Co ciekawsze, na bazie moich doświadczeń życiowych jestem już pewien, że tego typu historie faktycznie miały miejsce w przypadku wszystkich przewrotowo-istotnych dla ludzkości wynalazków, przykładowo m.in. też w przypadku wynalezienia i zbudowania aparatu filmowego czy druku. Tyle tylko, że potrzebna jest ogromna odwaga, aby w obliczu ludzkiego sceptycyzmu i tendencji do szykanowania tych co mieli doświadczenia odmienne od uznawanych za „normalne”, narażać się innym poprzez publiczne wyznanie prawdy i jej szczegółowe raportowanie ku nauce i pożytkowi potomnych. Stąd dla większości istotnych wynalazków naszej cywilizacji, zdarzenia takie jak tu opisane NIE są historycznie dokumentowane – co jednak wcale NIE oznacza, że NIE miały one miejsca. U mnie jednak potrzeba ujawniania prawdy zdołała przełamać opory wynikające ze zwykłego strachu przed następstwami narażenia się ludziom wpływowym i lubującym się w niedomówieniach. Stąd zdecydowałem się opisać perypetie z budową pracującego telepatyzera na Ziemi aż na szeregu swych stron internetowych i publikacji – których przeczytanie rekomenduję dla poznania tej niewygodnej dla niektórych i drażliwej prawdy. Przykładowo, rekomenduję też punkt #K2 z mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, powtórzony we wpisie numer #267 z niniejszego bloga totalizmu. Szczegółowo wyjaśnia on bowiem dlaczego roszczenia oficjalnej nauki, że w 2015 roku nauka ta odkryła bezużyteczne i faktycznie nieistniejące „fale grawitacyjne”, upowszechniają wśród ludzi wierutne kłamstwo wynikające albo z popełnienia przez naukowców poważnego błędu, albo też z celowego zwodzenia umotywowanego np. zamiarem uniknięcia powołania się na kontrowersyjny w dzisiejszych środowiskach oficjalnej nauki dorobek Danieli Giordano i mój dotyczący technicznie wysoce użytecznych „fal telepatycznych” lub np. chęcią uzyskania nagrody Nobla za „modne” dziś „oklaskiwanie staroci”. (Odnotuj bowiem, że zgodnie z ustaleniami mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji, w rzeczywistości „fale grawitacyjne” fizycznie NIE mają prawa istnieć, bowiem ich pojawianie się wywoływałoby niszczenie i zaniki grawitacji. Na dodatek, nawet gdyby „fale grawitacyjne” istniały, byłyby one kompletnie bezużyteczne dla naszej cywlizacji – wszakże aby np. przesyłać z ich pomocą jakąś wiadomość, najpierw trzebaby uzyskać inteligentną „współpracę” kosmicznych „czarnych dziur”.) Problem z upieraniem się przy tym kłamstwie polega też m.in. i na tym, że dewalułuje ono rzeczywiste osiągnięcie owych naukowców, jakim jest zbudowanie działającego prototypu telepatyzera, zdolnego do technicznego odbioru informacji przesyłanych „falami telepatycznymi”. Ponadto to upieranie się może m.in. spowodować, że w następnym etapie historii rozwoju telepatyzerów, zamiast skupiać się na budowie coraz doskonalszych wersji tych telepatycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych, ludzkość będzie marnowała swój czas i wysiłek na pyskówki z naukowcami mające na celu wymuszenie oficjalnego uznania, iż fale telepatyczne istnieją i już zostały odebrane przez instalację LIGO, a stąd że telepatia jest prawdą i faktem jakie trzeba wykorzystywać dla rozwoju i dobra ludzkości. Ów punkt #K2 z mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” wyjaśnia też szczegółowo, „dlaczego” wysoce intrygujące podobieństwo budowy i zasady działania naukowej instalacji LIGO do budowy i do działania opisywanej tu „piramidy telepatycznej”, oznacza iż owi naukowcy faktycznie albo odebrali jakiś rodzaj „hałasu telepatycznego” prawdopodobnie generowanego przez pobliski reaktor jądrowy czy próbną eksplozję atomową, albo też nawet już odebrali nadaną nam falami telepatycznymi inteligentną wiadomość od tajemniczego darowiciela piramidy telepatycznej – tyle że narazie NIE mają jeszcze „zielonego pojęcia”, iż to co odebrali może faktycznie zawierać w sobie inteligentny przekaz. Na dodatek do omówionego powyżej punktu #K2, rekomenduję też czytelnikowi punkt #C2.1 z mojej innej strony o nazwie „free_energy_pl.htm”. Opisuje on m.in. zawziętą bitwę, która wrze na Ziemi w sprawie zbudowania działającego telepatyzera, zaś która jest prowadzona przez jakieś dwie zewnętrzne moce, pierwsza z jakich to mocy, reprezentująca „dobro”, stara się pomagać, podpowiadać i poprawnie ukierunkowywać ludzi, natomiast druga moc, reprezentująca (lub symulująca) „zło”, stara się nas zwodzić, przeszkadzać, blokować, oszukiwać, kierować ludzi w ślepą uliczkę, itp. Wszakże efekty tej bitwy odnotowywalnie i boleśnie dotykają sobą każdego, kogo losy w jakikolwiek sposób są uwikłane w sprawę zbudowania działającego telepatyzera na Ziemi.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #E1.1 z mojej strony o nazwie „telepathy_pl.htm” (aktualizacja z dnia 1 marca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „telepathy_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „telepathy_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/telepathy_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/telepathy_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/telepathy_pl.htm
http://totalizm.com.pl/telepathy_pl.htm
http://soul.frihost.org/telepathy_pl.htm
http://pajak.org.nz/telepathy_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „telepathy_pl.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „morals_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/telepathy_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/morals_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #268). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk