Archive for Luty 2015

#256: Analogia upadku wspaniałej „starożytności” w mroki „średniowiecza”, wyjaśniająca jak dnia 11 września 2001 roku z kwitnącej „technokracji” 19 i 20 wieku ludzkość stoczyła się w obecny okres mrocznego „neo-średniowiecza”

2015/02/27

Motto: „Ludzi łatwiej jest okłamywać, niż ich przekonać, że są okłamywani.”

W szkołach nas uczą, że w toku dziejów ludzkość formowała dla siebie aż kilka odmiennych „warunków egzystencyjnych”, które ogólnie nazywa się epokami historycznymi lub okresami historycznymi – zaś dzieli umownie na prehistorię, starożytność, średniowiecze, nowożytność oraz współczesność. Niestety, ani nazwy owych epok, ani umowne daty i wydarzenia formujące granice pomiędzy nimi, NIE informują nas o fizykalnych przyczynach wzajemnej odmienności owych „warunków egzystencyjnych”, ani o ich cechach. Jako takie, są one nieco zwodnicze i kłamliwe, ponieważ NIE pozwalają nam one rozpoznawać cech okresu w którym my żyjemy obecnie, NIE dostarczają analogii do opracowywania prognoz i przewidywania tego co nam grozi iż przyszłość przyniesie, ani NIE oddają nam do ręki możliwości obrony i zmiany najnieprzyjemniejszego z tego co nadchodzi. Dlatego w tym wpisie, a także w całej „części #K” strony o nazwie „tapanui_pl.htm” (o adresach podanych na końcu tego wpisu), ja zignoruję tamtą „szkolną” klasyfikację epok historycznych wypracowaną przez starą „ateistyczną naukę ortodoksyjną” – o której punkt #C4.7 strony „morals_pl.htm” wyjaśnia, że wszystko co nauka ta oficjalnie stwierdza jest niemoralnym rodzajem kłamstwa, które w przyszłości z całą pewnością wymagało będzie zmiany, zaś „owoce” którego w międzyczasie działały będą na szkodę dotykanych tym ludzi (po więcej szczegółów na temat tego kłamstwa patrz punkt #K1.1 ze strony „tapanui_pl.htm”). Zamiast owej „szkolnej”, wprowadzę tu nową klasyfikację dla trzech epok w szkołach nazywanych średniowiecze, nowożytność oraz współczesność. (Prehistorię i starożytność narazie pozostawię tu bez zmiany – tyle, że umowną granicę pomiędzy nimi przesunę na datę bibilijnego potopu około 4000 lat temu, kiedy to Bóg zmienił czas według którego ludzie żyją, z przedpotopowego tzw. „nienawracalnego czasu absolutnego” na obecny „nawracalny czas softwarowy” opisywany m.in. w punktach #C4 i #C4.1 strony o nazwie „immortality_pl.htm”, a także we wstępie i w punkcie #G4 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Jednak swe nowe wyjaśnienia dla okresów, o których stara oficjalna nauka nas okłamuje i dezinformuje pod owymi mylącymi nazwami „prehistoria” i „starożytność”, zilustrowałem i opisałem już dokładniej w swych opisach „Tabeli Cykliczności dla Epok w Historii Ludzkości” – którą to Tabelę już pokazałem jako „Tabelę #A1”, oraz opisałem w punkcie #A3, mojej odmiennej strony o nazwie „humanity_pl.htm”, a także krótko streściłem poniżej w następnym paragrafie.) Mianowicie, przedział czasu objęty trzema epokami średniowiecze, nowożytność oraz współczesność, podzielę tu na pięć okresów, lub epok, które w tym wpisie i na stronie o nazwie „tapanui_pl.htm” będę nazywał „średniowieczem”, „odrodzeniem”, „technokracją”, „ufanatyzmieniem”, oraz obecnym „neo-średniowieczem”. (W opracowanej przez siebie w/w „Tabeli Cykliczności dla Epok Historycznych”, epoki te mogę nazywać nieco inaczej dla lepszego oddania historycznych sytuacji.) Z kolei za umowne granice pomiędzy nimi przyjmę fizykalne zdarzenia, jakie spowodowały faktyczne rewolucje w ludzkich „warunkach egzystencyjnych”. I tak, jako początek „średniowiecza” przyjmę datę eksplozji koło Tapanui z dnia 19 czerwca 1178 roku – opisywaną na stronie o nazwie „tapanui_pl.htm”. Samo zaś „średniowiecze”, wraz z poprzedzającym je okresem „starożytnego ufanatyzmienia”, przyłączę do „starożytności” aby tworzyło ostatnią epokę pełnego starożytnego cyklu, który rozpoczęty został „starożytnym odrodzeniem” się ludzkości po potopie, potem doświadczył „starożytnej technokracji” złotego wieku Babilonii i Cesarstwa Rzymskiego, aby w końcu doświadczyć upadku z powodu religijnego fanatyzmu wszczętego przez Papieży i utonąć w krwi i chaosie morderczego średniowiecza. Za koniec „średniowiecza” i początek „odrodzenia” przyjmę odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku. (Powinienem tu też przypomnieć, że zgodnie z najnowszymi badaniami historycznymi opisanymi w punkcie #I4 strony o nazwie „mozajski.htm”, Krzysztof Kolumb był synem tchórzliwego polskiego króla Władysława Warneńczyka.) Samemu zaś „odrodzeniu” przyporządkuję status początkowej epoki trwającego do dzisiaj pełnego cyklu „nowożytności”, do którego oprócz „odrodzenia” należą też epoki „technokracji” i „ufanatyzmienia”, zaś który to cykl „nowożytności” zakończy się dopiero na końcu wypelnionej chaosem, anarchią, zniszczeniami, cierpieniami i krwią obecnie trwającej epoki „neo-średniowiecza”. Za koniec „odrodzenia” i początek „technokracji” przyjmę wynalazek silnika parowego oraz podjęcie budowy pierwszych kolei żelaznych na przełomie 18 i 19 wieku. Natomiast za koniec okresu „technokracji” i początek okresu „ufanatyzmienia”, przyjmę umownie 1992 rok – kiedy to była Jugosławia rozpadła się na szereg mniejszych państwek. W końcu za granicę pomiędzy okresami „ufanatyzmienia” i „neo-średniowiecza” przyjmę umownie zawalenie nowojorskich drapaczy chmur WTC w dniu 11 września 2001 roku. Oczywiście, przyjmując owe fizykalne wydarzenia za umowne granice pomiędzy opisywanymi tu epokami, jednocześnie musimy pamiętać, że dla wszystkich zjawisk i zdarzeń które dotykają ludzi, zawsze równocześnie generowane są co najmniej 3 zupełnie odmienne rodzaje materiału dowodowego, jaki wyjaśnia jak owe zjawiska lub zdarzenia zostały spowodowane – tak, że każda osoba lub instytucja, zależnie od swego światopoglądu, może wybrać sobie do wyjaśnienia tego zjawiska lub zdarzenia ten rodzaj materiału dowodowego, jaki najbardziej jej odpowiada. Innymi słowami, dla wszystkiego co tylko dotyka ludzi, zawsze dostępny jest materiał dowodowy który dokumentuje, iż zostało to spowodowane albo (1) przez Boga, albo (2) przez inteligencję inną niż boska (np. przez szatańskich UFOnautów), albo też (3) przez bezmyślne mechanizmy działania natury – tak jak wzmiankuję to m.in. w punkcie #I1 strony „tapanui_pl.htm”, zaś szczegółowo opisuję m.in. w punkcie #C2 odmiennej strony o nazwie „tornado_pl.htm”. Wprowadzenie powyższej nowej klasyfikacji dla omawianych epok historycznych pozwala aby wykryć i wyjaśnić precyzyjnie m.in. w niniejszym wpisie, że faktycznie to co widzimy dzisiaj wokoło siebie jest nowoczesnym nawrotem „średniowiecza”, czyli epoką „neo-średniowiecza”, że prowadzi to naszą cywilizację do ucisku, cierpień i chaosu jakie ludzkość zna już dobrze z epoki oryginalnego średniowiecza, oraz że jeśli NIE podejmiemy z tym zamierzonej walki, wówczas pozostawione samo sobie może to potrwać nawet podobnie jak oryginalne średniowiecze, czyli nawet przez okres do około 300 lat – chyba, że wcześniej ludzkość jednak się zdobędzie na zaprzestanie igrania z niemoralną energią jądrową, na zbudowanie mojego Magnokraftu, oraz na wdrożenie Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu do oficjalnego i obowiązkowego nauczania w szkołach średnich i na uczelniach.

W tym miejscu warto też dodać, że wprowadzenie powyższej mojej nowej klasyfikacji dla epok historycznych stwarza znacznie więcej możliwości, niż jedynie empiryczne ustalenie i potwierdzenie, że ludzkość właśnie przeżywa początek bardziej zdegenerowanego powtórzenia epoki „średniowiecza” – jakią to niedawno zaczętą epokę ja tu nazywam „neo-średniowieczem”. Ta nowa klasyfikacja ujawnia nam też bowiem, że charakterystykami wszystkich epok historycznych Bóg także steruje na zasadzie „okresowości”, lub „cykliczności” – podobnie jak Bóg czyni to też np. z wynalazkami urządzeń napędowych. Ową zaś „okresowość”, lub „cykliczność”, w boskim sterowaniu wynalazkami urządzeń napędowych, ja odkryłem i opisałem precyzyjnie jeszcze w 1973 roku, zaś zilustrowałem z pomocą swej „tabeli okresowości”, zwanej też „tabelą cykliczności” – której opisy przytoczyłem m.in. w punktach #B1 do #B4 ze swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, a także w rozdziale B z tomu 2 mojej monografii [1/5]. Dlatego użycie przez Boga tej samej zasady „okresowości” lub „cykliczności” dla sterowania epokami historycznymi pozwala mi teraz (a także nam wszystklim) NIE tylko na precyzyjne opisanie epok historycznych jakie już minęły (a także epoki w jakiej właśnie teraz żyjemy), ale również pozwoliła mi na stworzenie rodzaju „Tabeli Cykliczności dla Epok Historycznych” – która precyzyjnie nam zilustruje i wyjaśni jakie epoki nadejdą na Ziemię w przyszłości (Tabela ta jest opisana i zilustrowana w punkcie #A3 mojej odmiennej strony internetowej o nazwie „humanity_pl.htm”). Zgodnie z tą moją „Tabelą Cykliczności dla Epok Historycznych”, po obecnej epoce „neo-średniowiecza” przyjdzie na Ziemię następna epoka „neo-odrodzenia”, która zapoczątkuje ostatni cykl cywilizacyjnego zaawansowywania ludzkości. Z kolei umowną granicą pomiędzy „neo-średniowieczem” kończącym cykl czterech epok obecnej „nowożytności”, a „neo-odrodzeniem” zapoczątkowującym cykl ostatnich 4 epok, będzie zbudowanie mojego gwiazdolotu zwanego Magnokraftem. Wszakże oddanie Magnokraftu do użytku otworzy dla ludzkości faktyczną eksplorację kosmosu – podobnie jak odkrycie Ameryki przez Kolumba otworzyło dla ludzkości faktyczną eksplorację Ziemi. Prymitywna zaś „eksploracja kosmosu” z użyciem niemoralnego napędu rakietowego, jakiej świadkami jesteśmy ostatnio, jest jedynie „neo-analogią” do starożytnych wypraw w rodzaju zasiedlenia Grenladii przez Wikingów – jakiego historię i „owoce” opisałem szerzej w mojej monografii [5/4], czy starożytnej wizyty Chińczyków w Nowej Zelandii – jaką opisałem na stronie „newzealand_visit_pl.htm”. (Odnotuj, że zgodnie z moimi analizami jakie opisałem w punkcie #H1.1 swej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, krajem który jako pierwszy zbuduje moje Magnokrafty, będzie Korea – co natychmniast wywinduje Koreę do roli ostatniego kraju-przywódcy całego świata.) Po „neo-odrodzeniu”, na Ziemię nadejdzie epoka „neo-technokracji”, po tej zaś nadejdzie okres „neo-ufanatyzmienia”. Granicą zaś pomiędzy „neo-odrodzeniem” i „neo-technokracją” będzie zbudowanie pierwszego Wehikułu Czasu mojego wynalazku. Okres „neo-ufanatyzmienia” będzie już ostatnią dłuższą epoką na obecnej Ziemi – chyba, że podzieli się go na jeszcze mniejsze pod-okresy. Na końcu owej ostatniej epoki, w której ludzie szeroko używali już będą moich Wehikułów Czasu, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Biblii, na Ziemi nastąpi to, co w Apokalipsie Św. Jana, wersety 14:14-20, nazwane jest „żniwami”. W ich wyniku, żyjący wówczas ludzie będą „wykoszeni” tak jak zboże koszone jest podczas ludzkich żniw w celu pooddzielania ziarna od plew i słomy, czyli aby ludzi na tyle moralnych, że nadają się do życia w następnym świecie fizycznym (jaki Bóg stworzy w przyszłości), dało się odseparować od ludzi niemoralnych, którzy NIE są w stanie bezproblemowo współuczestniczyć w społeczeństwie o poziomie zaawansowania wyższym od ich własnego poziomu, a stąd muszą być unicestwieni. Owe więc „żniwa”, obok obecnego neo-średniowiecza, faktycznego średniowiecza, oraz czasów Noego, będą już ostatnim okresem masowej śmierci i wyniszczenia ludzkości. Po tych „żniwach” nastąpi już koniec obecnego świata fizycznego. Według moich obliczeń opisanych m.in. w punkcie #N1 strony „quake_pl.htm” i w punkcie #C4 strony „immortality_pl.htm”, koniec ten nastąpi albo w 2656 roku, albo też w niedługi czas po 2656 roku. (W celu poznania reszty spraw związanych z niniejszym tematem, zapraszam do poczytania sobie moich opisów w/w „Tabeli Cykliczności dla Epok Historycznych”.)

Z historycznych analiz „warunków egzystencyjnych” ludzkości wyłania się też klarownie ów szokujący obraz, jak po rozkwicie i wpaniałościach okresu „starożytności”, począwszy od dnia 19 czerwca 1178 roku na Ziemię zaczął stopniowo nadchodzić mroczny okres „średniowiecza”. Z kolei pamięć naszych rodziców i dziadków, a także nasze własne obecne doświadczenia życiowe, jasno nam ujawniają, że tamten cykl historycznego upadku „starożytność w średniowiecze” powtórzył się dokładnie w 19, 20 i 21 wieku. Mianowicie ponownie, po rozkwicie naszej cywilizacji podczas okresu „technokracji”, jaki panował na Ziemi w 19 i 20 wieku, począwszy od chwili zawalenia nowojorskich drapaczy chmur WTC w dniu 11 września 2001 roku, nasza Ziemia coraz szybciej stacza się w mroczny okres obecnego „neo-średniowiecza” jakiego początki już dzisiaj widzimy wokoło siebie. Ów zaś fakt, że dzisiaj panujący okres „neo-średniowiecza” cechuje się nieprzypadkowym podobieństwem do oryginalengo „średniowiecza”, udokumentowałem materiałem dowodowym zestawionym w punkcie #K4 strony o nazwie „tapanui_pl.htm”. Oczywiście, to co dzisiaj widzimy dookoła siebie, a więc niemoralność, egoizm, mordy, wyzysk, oszustwa, cierpienia, beznadziejność, spłycenia edukacji, brzydota, bunty, fanatyzm i wypaczenia religii, wojny, itp. – reprezentuje głównie „skutki” nadejścia mrocznego okresu obecnego „neo-średniowiecza”. Natomiast fizykalna „przyczyna” dla nadejścia obecnego „neo-średniowiecza” jest przed nami ukryta. Przyczynę tę można jednak ustalić dedukcyjnie, poprzez porównanie istotnej cechy zdarzeń jakie zakończyły zarówno kwitnący okres „starożytności”, jak i zakończyły ów kwitnący okres „technokracji”, który panował na Ziemi przez cały 19 wiek i aż do końca 20 wieku. Ja już dokonałem tych dedukcji i opisałem je w punktach #K2 i #K3 strony „tapanui_pl.htm” – tu zaś jedynie podkreślę ich wynik. Jak bowiem się okazało, owym fizykalnym zdarzeniem jakie zakończyło okres „starożytnej” świetności była właśnie eksplozja koło Tapanui opisana na stronie o nazwie „tapanui_pl.htm”, jaka miała miejsce w dniu 19 czerwca 1178 roku. Z kolei zdarzeniami o fizykalnych skutkach podobnych do tamtej eksplozji Tapanui, jakie miały miejsce około 800 lat później i stąd jakie załamały rozkwit ludzkości podczas podobnego do starożytności kwitnącego okresu „technokracji” z 19 i 20 wieku, były ekslozje bomb nuklearnych (głównie próbne), pierwsza z których miała miejsce w 1945 roku, jednak które co jakiś czas powtarzane są nawet i obecnie. Wspólną zaś niszczycielską cechą owej dawnej eksplozji UFO koło Tapanui i obecnych wybuchów bomb nuklearnych, jest iż emitują one wysoce niszczycielski dla ludzkiej psychiki tzw. „hałas telepatyczny”, który rezonuje potem przez całe wieki w materii naszej Ziemi – podobnie jak dźwięki rezonują w pudle rezonansowym skrzypiec, siejąc spustoszenie w psychice całej ludzkości i powodując podobną do średniowiecznej degenerację psychiczną ludzi jaką obecnie widzimy na świecie, a jaką powinno się otwarcie nazywać „neo-średniowieczem”. (Odnotuj, że absolutną szkodliwość następstw wybuchów jądrowych wskazują też analizy religijne bazujące na słowach Jezusa zacytowanych w Biblii, a opisywane w punkcie #C4.7 strony „morals_pl.htm”.)

Fakt wyniszczającego ludzką psychikę wpływu „hałasu telepatycznego” odkryłem jeszcze podczas badań następstw „eksplozji Tapanui” opisywanej na stronie o nazwie „tapanui_pl.htm” i wzmiankowanej też w w/w punkcie #C4.7 strony „morals_pl.htm”. Począwszy też już od pierwszej swej monografii na temat owej eksplozji opublikowanej w 1989 roku starałem się zwrócić uwagę ludzi, że na Ziemię nadchodzi właśnie mroczna opoka „neo-średniowiecza” wraz ze wszystkimi jej „przyjemnościami” jakie znamy z historii uprzedniego „średniowiecza”. Już więc od 1989 roku nieustannie ostrzegam ludzi w swoich publikacjach, że nadchodzi okres czasu kiedy ludzkość ulegnie niesamowitemu zwyrodnieniu i zdziczeniu psychicznemu. Tj. ostrzegam, że na Ziemię nadchodzą mroczne czasy, kiedy ludzie zaczną się nawzajem mordować i oszukiwać bez opamiętania. Kiedy państwa będą się rozpadały, bowiem każdy będzie zaspokajał swe prywatne ambicje. Kiedy chaos, głód, anarchia, zniszczenia i wyludnienie będą narastały w coraz to innych krajach. Kiedy pojawią się plagi i choroby wobec jakich nasi lekarze staną się bezradni. Kiedy brzydota stanie się sztuką, zaś artyści będą nawzajem się prześcigali w tworzeniu coraz to upiorniejszych „dzieł” – tak jak już obecnie widzimy to w niemal każdej dzisiejszej twórczości artystycznej. Kiedy wynalazczość zaniknie, zaś ogromnym osiągnięciem będzie jeśli ktoś zdoła choćby troszeczkę udoskonalić to co już znane jest od wieków. Kiedy całą energię ludzie skupią na budowaniu i udoskonalaniu narzędzi śmierci – takich jak w oryginalnym średniowieczu były np. „kusze”, zaś w obecnym neo-średniowieczu są np. „rakiety”. (Na temat niemoralnych źródeł, pochodzenia i tradycji rakiet wyjaśniam nieco więcej m.in. w punkcie #C4.7 swej strony o nazwie „morals_pl.htm” – podkreślając tam, iż wszystko co wywodzi swe pochodzenie z niemoralności, rodzi potem jedynie „złe owoce” jakie wyłącznie szkodzą ludzkości.) Kiedy nawet religie ulegną zwyrodnieniom i wypaczeniom oraz pokażą swoją najgorszą stronę ponownie inicjując religijne prześladowania i fanatyczne zachowania podobne do średniowiecznych wypraw krzyżowych, inkwizycji, oraz palenia na stosie. Ten kolejny mroczny okres w dziejach Ziemi oficjalnie rozpoczął się w dniu 11 września 2001 roku, eksplodowaniem nowojorskich drapaczy chmur WTC – czyli już w 12 lat po tym jak przewidziałem i opisałem w swych publikacjach jego niedalekie już nadejście. Jednak nadal będzie on się nieustannie pogłębiał, zaś to co obecnie widzimy na Ziemi jest jedynie jego początkiem. Przyjdą bowiem też czasy jakie zapowiadają prastare polskie przepowiednie, zaś ja opisuję w punktach #H1 do #H4 swej strony o nazwie „przepowiednie.htm”. Aby więc móc dokładniej przewidzieć i poznać co nas czeka w dalszych częściach obecnie już zaczętej epoki „neo-średniowiecza”, najpierw poznajmy dokładniej czym było oryginalne „średniowiecze”.

Jeśli zapytać jakiegoś wyuczonego teoretycznie zawodowego naukowca czym było owo tzw. „średniowiecze”, wówczas przytoczy nam jakąś mądrze brzmiącą chociaż nic nam NIE mówiącą definicję, w której podkreślony zostanie okres czasu w historii Ziemi, podczas jakiego to okresu owo średniowiecze panowało. Tymczasem jeśli dobrze się zastanowić, to esencją średniowiecza wcale nie był czas w jakim ono zapanowało, a wręcz przysłowiowe zachowania ludzi, którzy w owym okresie żyli na Ziemi. Ludzie epoki średniowiecza zachowywali się bowiem zupełnie inaczej niż w innych epokach na Ziemi. Słowa jakimi można by trafnie opisać ich zachowanie to: niemoralność powiązana z religijnym fanatyzmem, anormalność, okrucieństwo, psychopatia, zboczenia, wypaczenia, egoizm, rządza władzy, zachłanność, itp. Dlatego poprawna definicja średniowiecza powinna kłaść nacisk właśnie na owe wypaczone zachowania ludzi. Czyli powinna ona stwierdzać, przykładowo, że nazwa „średniowiecze” jest przyporządkowana do okresu w dziejach ludzkości, podczas którego zachowania ludzi charakteryzowane były szeregiem wyjątkowo anormalnych wypaczeń demonstrujących iż ludzie rządzili się uczuciami, emocjami, zachciankami, itp., a nie rozumem, wiedzą, logiką, dedukcjami, czy innymi jakościami swoich intelektów – a które to wypaczenia zachowań najsilniej rzucały się w oczy w obszarze ich moralności, odnoszenia się do innych, systemu ich wartości, religii, smaku, poczucia piękna, sztuki, wynalazczości, edukacji, itp. Innymi słowy, gdyby definicję „średniowiecza” opracowywali dzisiejsi praktykujący psychiatrzy zamiast fotelikowych historyków, wówczas stwierdziliby oni, że był to okres w dziejach Ziemi, kiedy niemal wszyscy ludzie byli „chorzy psychicznie” na którąś z form „psychopatii”.

Gdyby spróbować podać tutaj przykłady średniowiecznych wypaczeń w zachowaniach ówczesnych ludzi, to najbardziej reprezentacyjne z nich obejmowałyby: nieustanne wojny, terror społeczny, szerzące się okrucieństwa, religijna histeria i fanatyzm, chciwość możnych, pomiatanie zwykłymi ludźmi i powszechny upadek godności, ucisk, spłycanie edukacji, ciemnota, upadek kultury, wypaczenia smaku artystycznego, brzydota dzieł sztuki, załamanie zdrowotne (np. słynne epidemie), zmniejszenie się płodności ludzi i gwałtowny spadek zaludnienia, całkowite wymieranie wielu znanych rodzin i dynastii, tendencje anarchistyczne i decentralizacyjne (np. rozpad imperiów na księstwa i na małe państewka), itd., itp. Wypaczenia te zapanowały wówczas na praktycznie całej naszej planecie – włączając w to wyspy całkowicie wtedy odizolowane od reszty świata, takie jak Nowa Zelandia (gdzie właśnie w okresie średniowiecza upowszechniło się ludożerstwo). To zaś oznacza, że powody dla owych anormalnych zachowań ludzi miały globalny charakter – tj. taki właśnie jakim cechuje się w/w „hałas telepatyczny”. Oczywiście, w miarę jak nasza cywilizacja zapada się coraz głębiej w mroki obecnego „neo-średniowiecza”, wypaczony charakter średniowiecznych zachowań coraz mniej razi. Niemniej jeśli porówna się zarówno to co działo się w oryginalnym sredniowieczu, jak i to co zaczyna dzieć się obecnie, z zachowaniami jakie uważane były za normalne w epoce rozkwitu „technokracji”, wówczas wyraźnie widać, jak bardzo „hałas telepatyczny” potrafi powypaczać ludzką psychikę. Oto więc kilka przykładów zachowań ludzkich wywodzących się ze średnowiecza i w owym średniowieczu uważanych za normalne, które jednak jeszcze w latach 1980-tych (czyli jedynie około 30 lat temu) byłyby wprost NIE do pomyślenia, chociaż których nowoczesne odmiany i w chwili obecnej też pomału przestają nas już dziwić: (a) mąż zeznaje w inkwizycji przeciwko własnej żonie oskarżając ją o czary, (b) brat zabija brata dla tronu czy dla dziedzictwa, (c) siostrę darowuje się wrogowi dla zarobienia kilku lat pokoju, (d) wypaczenia poczucia piękna u średniowiecznych malarzy i muzyków powodują, że malarze zapełniają swe obrazy zdeformowanymi potworami zamiast pięknymi ludźmi, zaś muzyka średniowieczna ma zdolność do doprowadzenia do szału nawet dzisiejszych wielbicieli stylów w rodzaju „heavy metal”.

Jeśli też dzisiaj rozglądniemy się dookoła siebie po świecie, wszystkie tamte średniowieczne trendy zaczynają pojawiać się ponownie. Przykładowo, ja NIE jestem w stanie słuchać bez poczucia obrzydzenia muzyki jaką uwielbia dzisiejsza młodzież – zaś owa młodzież tak ma już wypaczony swój smak muzyczny, że NIE jest w stanie doceniać wartości muzyki z epoki „technokracji” jaką udostępniają np. moje „playlisty” ze stron o nazwach „p_l.htm” czy „p_instrukcja.htm”. Albo przykładowo, jakże szokuje zwykłe porównanie dzisiejszego charakteru, poziomu i zawartość edukacji młodzieży, z edukacją ciągle nieodległej epoki „technokracji” – tak jak ja porównuję edukację w tych dwóch epokach na początku punktu #E1 ze swej strony o nazwie „rok.htm”. Wszakże jeszcze niedawno szkoły i uczelnie faktycznie uczyły tego co młodzież powinna poznać – podczas gdy dzisiaj to młodzież i ich rozhisteryzowane matki dyktują nauczycielom i szkołom jakie prawdy wolno ujawniać na lekcjach. A trzeba pamiętać, że mamy dopiero początek „neo-średniowiecza”, stąd ów proces degeneracji edukacji będzie się pogłębiał. Z kolei o nasilającej się niemoralności, niezgodzie, wojnach, buntach, zarazach, religijnych fanatyzmach, itp., NIE muszę się tu już nawet rozpisywać. Trzeba więc być kompletnie ślepym aby NIE odnotować, że okres „neo-średniowiecza” stopniowo coraz bardziej zadusza Ziemię i ludzkość żelaznym uściskiem swego panowania.

Na przekór przygnębiającej natury tego co tu wyjaśniam, ustalenie powyższych faktów daje jednak nam też i szereg korzyści. Najbardziej fundamentalną z nich jest, że już obecnie otwiera ono dla nas możliwość trafnego i mobilizującego ludzi nazwania oraz zdefiniowania okresu w dziejach, w jaki ludzkość weszła od owego umownego dnia 11 września 2001 roku. (Wszakże typowo, właściwie ocenić i nazwać dany okres w dziejach są jedynie w stanie ludzie żyjący w następnych okresach.) Jak też się okazuje, definicja tego obecnie panującego okresu „neo-średniowiecza”, wcale też NIE różni się znacząco od definicji okresu oryginalnego średniowiecza przytoczonej już powyżej. Przykładowo, definicja ta mogłaby brzmieć następująco: nazwa „neo-średniowiecze” jest przyporządkowana do obecnego okresu w dziejach ludzkości, oficjalnie zainicjowanego w dniu 11 wrzesnia 2001 roku, podczas którego zachowania ludzi charakteryzowane są szeregiem wyjątkowo anormalnych wypaczeń demonstrujących iż ludzie rządzą się głównie swymi uczuciami, emocjami, zachciankami, itp., a nie rozumem, wiedzą, logiką, dedukcjami, czy innymi jakościami swoich intelektów – a które to wypaczenia zachowań najsilniej rzucają się w oczy w obszarze moralności, odnoszenia się do innych, systemu wartości, religii, smaku, poczucia piękna, sztuki, wynalazczości, edukacji, itp. Co najciekawsze, wcale NIE trzeba odczekiwać aż do następnych okresów aby jacyś historycy spróbowali nas przekonać o poprawności tej definicji i nazwy dla obecnego „neo-średniowiecza”. Wystarczy wszakże aby każdy z nas rozglądnął się uważnie dookoła i sprawdził co faktycznie się dzieje w dzisiejszym świecie – a uzyska swój prywatny dowód, że faktycznie już żyjemy w „neo-średniowieczu”.

Z kolei właściwe nazwanie i zdefiniowanie sobie okresu w jaki niedawno weszliśmy ma tę zaletę, że umożliwia nam ono zidentyfikowanie jego przyczyn i cech. To zaś pozwala nam na wypracowanie sposobów i środków naszej obrony przed tym co najnieprzyjemniejszego dla nas okres ten zapowiada. Sposoby te i środki teoretycznie opisałem nieco szerzej w puktach #K5 do #K8 strony „tapanui_pl.htm”. Od sporego też czasu nieustannie podejmuję praktyczne próby aby wdrożyć je w życie. Tyle, że zgodnie z angielskim przysłowiem, wszystko można wdrażać albo w sposób „łatwy”, albo też w sposób „trudny” (po angielsku: „easy way or hard way”) – po szczegóły patrz punkt #G3 na mojej stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Uprzednio usiłowałem wdrażać naszą obronę w ów „trudny” sposób, tj. poprzez edukowanie, wyjaśnianie, dyskutowanie, pisanie, publikowanie, apelowanie, itp. Obecnie, niestety, NIE pozostała mi już wystarczająca ilość czasu wymaganego aby nadal kontynuować swe wdrażanie owej obrony przed następstwami neo-średniowiecza na ów „trudny” sposób. Stąd relatywnie niedawno zdecydowałem się podjąć też próby jego „łatwiejszego” i szybszego wdrożenia. Pierwszą z tych prób, opisaną szerzej w punkcie #P5.1 mojej strony „quake_pl.htm”, podjąłem jeszcze w 2011 roku. Sprowadzała się ona do mojej propozycji adresowanej do nowozelandzkiego miasta Christchurch, że użyję bazującej na moralności metody zakończenia wielotysięcznej serii trzęsień ziemi jakie rujnowały to miasto i psychicznie torturowały jego mieszkańców. Jednak tamta moja propozycja została zignorowana, zaś miasto Christchurch wolało raczej wybrać kontynuację swych cierpień oraz możliwość iż w przyszłości spotka je nawet coś jeszcze straszniejszego. Kolejne więc swe próby podjąłem w 2014 i 2015 roku, zaś dokładniej opisałem je na moich stronach o nazwach „pajak_na_prezydenta_2015.htm” i „pajak_do_sejmu_2014.htm”. Sprowadzały się one do prób wygrania wyborów na jakąś istotną pozycję rządową, z autorytetu której byłoby potem łatwiej dokonać wymaganych reform w rodzaju nakłonienia szkół średnich i uczelni wyższych do podjęcia oficjalnego i obowiązkowego nauczania mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, oraz uczenia fundamentów filozofii totalizmu. Wszakże po otwarciu ludzkich oczu prawdami zawartymi w owej teorii i filozofii, wymagane zmiany nastawień i postępowań ludzkich dokonałyby się same. Niestety, wyniki tych moich prób i wysiłków ponownie okazały się niewystarczające, zaś NIE jest wiadomym, czy Bóg zdecyduje się dać ludzkości jeszcze jedną podobną szansę w następnych wyborach, poprzez pozwolenie abym doźył do owych wyborów i nadal utrzymywał relatywnie dobry stan zdrowia i sprawność umysłu.

Czy istnieje więc jakiś sposób aby ludzkość sama zdobyła się na uniknięcie zatonięcia w morzu chaosu, anarchii, cierpień, krwi i śmierci – już niedalekie nadejście potopu jakiego w następnych etapach obecnego okresu „neo-średniowiecza” zapowiadają NIE tylko staropolskie przepowiednie oraz moje badania nad hałasem telepatycznym, ale coraz otwarciej zapowiadają nawet niektórzy zawodowi naukowcy. Okazuje się, że TAK, faktycznie istnieje sposób uniknięcia tego co nadchodzi – co dokładniej staram się wyjaśnić w punkcie #K8 strony o nazwie „tapanui_pl.htm”. W szczególności wymagałby on m.in. aby znaleźli się jacyś przywódcy, którzy nakłoniliby całą ludzkość, aby natychmiast zaniechać wszelkich prób z bronią jądrową, a jeszcze lepiej aby zarzucić niemal wszystkie formy „zabawy” z wysoce niemoralną energią jądrową – tak jak podreśla to punkt #C4.7 ze strony o nazwie „morals_pl.htm”. Natomiast w ogólności sposób ten wymagałby uczynienia tego co w Biblii jest wyjaśnione, iż uczynili mieszkańcy miasta Niniwy (patrz Biblia, Księga Jonasza, wersety 3:4-10), czyli zarzucenia starych sposobów postępowania przez większość ludzi, oraz podjęcia przez nich wysiłków aby postępować w sposób „pedantycznie moralny” – tak jak nakazuje to nam czynić Biblia i filozofia totalizmu. Ów sposób uniknięcia tego co nadchodzi opisałem już szczegółowo m.in. w punkcie #K8 strony o nazwie „tapanui_pl.htm” oraz aż na całym szeregu innych swoich stron internetowych – przykładowo patrz punkt #J1 z mojej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm”, punkty #A4 i #G3 z mojej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, czy punkty #C4.7 i #C4.2 z mojej strony o nazwie „morals_pl.htm”. Pierwszym zaś krokiem w kierunku jego zainicjowania byłoby relatywnie proste wprowadzenie mojej teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, a także filozofii totalizmu, do obowiązkowego nauczania w szkołach średnich i na uczelniach – tak aby reprezentowana przez NIE wiedza „otwierająca ludzkie oczy” mogła zacząć balansować zło szerzone przez niemoralny monopol dzisiejszej oficjalnej nauki ziemskiej. Niestety, aby uniknięcie takie stało się możliwe, większość ludzi musiałaby chcieć uniknąć tego co dla nich nadchodzi – tymczasem ludzie tak są zapatrzeni we własne „pępki”, że NIE odnotowują czarnych chmur z piorunami jakie już od dawna gromadzą się ponad ich głowami, ani NIE chcą słuchać głosów nawołujących do opamiętania się i do rozsądku. Tylko kilku raczej nielicznych ludzi czyta to co tu wyjaśniam i analizuje swym rozumem dowody jakie tu prezentuję. Dlatego moja rada dla czytelnika tych słów brzmi jak owo angielskie przysłowie: miej ciągle nadzieję na najlepsze, jednak już zacznij przygotowywać się fizycznie na nadejście najgorszego – tak jak wyjaśnia to m.in. punkt #T1 na mojej stronie o nazwie „solar_pl.htm”.

* * *

Powyższy wpis stanowi adaptację punktu #K1 oraz streszczenie całej „części #K” z mojej strony o nazwie „tapanui_pl.htm” (aktualizacja z dnia 1 marca 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „tapanui_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „tapanui_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/tapanui_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/tapanui_pl.htm
http://tornados2005.narod.ru/tapanui_pl.htm
http://magnocraft.site88.net/tapanui_pl.htm
http://quake.hostami.me/tapanui_pl.htm
http://totalizm.com.pl/tapanui_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/tapanui_pl.htm
http://energia.sl.pl/tapanui_pl.htm
http://pajak.org.nz/tapanui_pl.htm
http://totalizm.pl/tapanui_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższym adresie nazwy strony „tapanui_pl.htm”, nazwą owej innej strony którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę autobiograficzną o nazwie „morals_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/tapanui_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/morals_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #256). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

P.S. Warto tu też podkreslić, że wczesne ostrzeżenia, takie jak powyższe, mają tę zaletę, że pozwalaja one ma załagodzenie, lub nawet na uniknięcie, wielu problemów, które nadchodzą. Wszakże np. wiedząc o nadchodzącej roli Korei w świecie, już teraz polskie businessy i polscy politycy mogą intensyfikować swoje związki z Koreą. Natomiast np. studenci już obecnie mogą uczyć się języka koreańskiego, lub nawet składać podania o stypendia fundowane dla zagranicznych studentów przez najróżniejsze uniwersytety w Korei (np. takie stypendia corocznie przydzielał uniwersytet „Ajou” w Suwon, w którym pracowałem jako Profesor w 2007 roku).

#255E: The use of our knowledge of moral statute of the source of a new idea for the „indicator of moral correctness” that is to reveal to us, whether a given idea in the long-term work of moral mechanisms is to turn out to be beneficial, or destructive (po polsku poniżej)

2015/02/11

Motto: „Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.” (Bible, King James Version, Matthew, 7:17-18)

The general methods of God’s action include, among others, the principle which in the best manner is expressed by the warning words of the Bible quoted in the motto to this post. Since this principle is expressed in general terms, it refers virtually to the entire physical world. In this way it expresses, among others, NOT only the principles which apply to the bearing of fruits, but it also expresses principles relating to the emergence of new ideas, to inventions and theories, to results of wars, to consequences of traditions developed and maintained by families, institutions and nations, etc., etc.

If the words of this general principle are to describe and interpret anything that just is being born, then they tell us precisely, whether during the long-term work of moral mechanisms that emerging something is going to prove to be beneficial or disastrous for people confronted with it. This is because according to the words of this biblical warning, „everything that originates from immoral sources, in the long-term work of moral mechanisms is to turn out to be destructive and detrimental for people”. In turn „everything that originates from the moral sources, in the long-term work of moral mechanism is to turn out to be good and beneficial for people”. Thus, if in any way we are able to determine whether a newly-born something is derived from moral or from immoral sources, then in advance we can also specify whether in the future it proves itself to be beneficial or destructive for people. In this way, such apparently innocent-sounding words of the Bible, express the well camouflaged God’s method of acting, which allows us to use our knowledge of the moral status of the sources of whatever is just being born, as another „indicator of the moral correctness”. NOT without reasons in our immoral civilization various laws are established regarding the protection of supposed „privacy” of people who act immorally, so that this makes impossible for us a simple finding out a connection between cases of immorality and the problems that the usage of „bad fruits” generated by sources of this immorality brings to people.
There is a vast amount of empirical evidence, which confirms to us that God with the „iron hand” controls the development of mankind and the operation of the physical world, so that the principle described above with words of the Bible, is always fulfilled. In order to inform the reader about the kind of this evidence, I am going to indicate here several examples of such evidence, which I have described in more detail on my web pages. And so, for example in item #J1 from my web page named „pajak_for_mp_2014.htm”, I explained both, long-term adverse consequences of the introduction to use of inventions of pesticides and antibiotics, as well as the introduction of the theory of relativity, and also I explained why we can have serious reservations regarding the moral status of sources from which these inventions and the theory originate. Similarly, in the caption under „Fig. #1” from the web page named „p_e.htm”, I explained that God has NOT allowed that the son of Wernher von Braun (i.e. the Nazi builder of deadly missiles „V2” – whose heritage and traditions Americans used as „source” for their technology of space rockets) invented the Magnocraft and the Time Vehicle, but God caused, that both these starships invented the son of the „slave” of von Braun. As it appears God knows since a long time, that the rocket propulsion systems already today are sources of suffering and deaths for scores of people, and that in the future rockets are to prove to be a serious obstacle in the development of entire mankind – as already such an obstacle appears to be the theory of relativity. (That obstructing work of rocket propulsion systems was fully confirmed a long time ago during my interactions with NASA, when due to the NASA investment in the rocket propulsion system that agency stubbornly ignored my countless applications and appeals directed to it to gain a support for my research on the Magnocraft and on the Oscillatory Chamber.) On a similar principle everything that originates from the tradition and from the development of the atomic bomb already now is proving to be a curse to the mankind – including the destructiveness of nuclear power plants, an excellent example of which is the Japanese disaster in Fukushima – the actual reasons and consequences of which are described in items #M1 to #M1.3 from my web page named „telekinetics.htm”, and also including the destructiveness of current „neo-medieval epoch”, the not-too-distant arrival of which, induced due to the „telepathic noise” generated by the explosions of atomic bombs, was already indicated by results of my research on consequences of the Tapanui explosion carried out and published back in 1989, while the beginnings of the actual arrival of which neo-medieval epoch, with all its deadly aggressions, fights, plagues, savagery of human customs and the ugliness of „works” of artists, we can see across the globe since 2001, means since 12 years after my prediction that the neo-medieval epoch is to come soon (for a brief summary of the current „neo-medieval epoch” see „part #K” from the web page named „tapanui.htm”). Furthermore, virtually all of ideas identified as immoral in item #C4.2 from the web page named „morals.htm”, as well as in item #B6 from the web page named „p_instruction.htm”, also show decisively immoral origins. Hence, it is absolutely certain that if for these ideas until this moment of time some amongst them have NOT showed yet to us their destructive consequences, then various kinds of such disastrous consequences for people are to emerge soon. In other words, the point and the information that I am trying to convey here is that, by knowing whether the sources or the traditions from which originates something that is just emerging, have a moral or an immoral character, we can already now predict with a high accuracy just on the basis of words from the Bible quoted in the motto to this post, whether after the completion of this emerging something, in the long-term action of moral mechanisms it is to turn out to be beneficial or destructive for people.

The folk wisdom also has been aware of the action of God’s principle described here. For example, it is just from that principle that originates the idea of the so-called „evil eye” cultivated in the folklore of the Far East – which persuades NOT to have anything to do with highly immoral people, because everything at what they just only have a look, will wither. In a similar way the old Polish folk tradition persuades NOT to get anything from immoral people, nor hire immoral people to help us with anything that is related to birth of something new – because their participation is to bring „bad luck” to that something new and will make it either to die, or to wither, or to cause that it only brings troubles and losses.

Nowadays it becomes increasingly difficult, if not almost completely impossible, to determine whether a given immoral action originates from someone who always acts chronically immorally, or originates from someone who in principle acts morally – only that in the given matter made a mistake, or let loose some amongst his/her human imperfections, as a result committing an immorality which is a rare mistake for him/her. After all, various human laws, such as the „Privacy Act”, as well as various customs that the humanity has practiced, of the kind of „telling complements” or „white lies”, or to NEVER say „bad things” about the member of family, or someone famous, or someone dead, cause that the immoral nature of chronically immoral people is carefully hidden and for ordinary people this bad nature is almost impossible to link to specific people or institutions. Fortunately, such an immoral human nature is impossible to hide from all-seeing God. In turn God uses His knowledge of the entire nature of a given person, and also uses a thorough analysis of the habits, characteristics and behaviour of each person, revealed to God during the previous passage of that person through time and life, and then on the basis of His methods of acting, God judges what His actions should be regarding the specific individuals and regarding activities that these individuals decided to complete in their current passage through time and life. It is just because of the result of actions taken by God, that the quotation from the Bible described here directs also our attention at the additional and highly useful truth, which states that the „fruits” of the behaviours of both, individual people as well as group intellects, always belong to just a single moral category, namely if these behaviours in an intellect are qualified by God as predominantly immoral, then the „fruits” of practically everything that God allows this intellect to do, are to turn out to be harmful or even destructive in the long-time work of moral mechanisms, but if the behaviours of an intellect are qualified by God as predominantly moral, then „fruits” of virtually everything that God allows this intellect to do, turn out to be positive and constructive in the long-term work of moral mechanisms. In other words, in spite that today people are effectively hiding their immorality, still God discreetly reveals to us this immorality, because if we manage to definitively establish, that in a given matter someone, or some institution, generated any „fruits”, which in the long-term turn out to be decisively immoral, then the quotation from the Bible described here assures us, that we can be certain, that also in all other matters in which God allowed the same person or institution to also generate „fruits”, in long-term these „fruits” turn out to be equally immoral. (Note here, that already a number of “fruits” of present official science were definitely confirmed as immoral.) So it is a big risk to accept any of the “fruits” of its conduct, as in the long-term almost certainly these “fruits” will prove harmful. This is why, among other things, such chronically immoral people in the days of my youth were called „Midases in reverse”, because everything that they would touch with time would turn into shit. (Of course, there are also unrelated to the „fruits” methods of determining whether someone belongs to the category of generally morally or immorally acting people – i.e. to Totalizts or to Parasites. For example, people who generally act immorally are NOT able to take approvingly any morally-correct conduct, because their nature orders them to spontaneously demonstrate hostility and aggression against everything that is morally-correct. In addition, the extinguishing of moral compass in them causes that they typically are NOT able to distinguish between moral conduct and immoral conduct – thus in everything they are driven only by their own convenience, emotions, feelings, desires of their bodies, etc.) Thus, the above quotation confirms to us the vital truth which already a long time ago discovered the philosophy of totalizm when it determined that every intellect belongs to just one category of intellects, namely belongs either to totalizts, or to parasites. At this point it is also worth to add, that the so-called „scientific morality” (i.e. this „morality” which is described more comprehensively in items #B2, #B3 and #B6 from the web page named „morals.htm”) uses various human concoction to continually renew its efforts to form among the people the dominant opinion that contradicts the discussed here words of the Bible. For example, numerous films and TV programs are made and disseminated for this purpose, in which ex-offenders are shown as supposedly performing highly noble deeds. Or dangerous criminals are pardoned and released back into the society – supposedly in order to give them a „second chance” to rehabilitate themselves, but in practice in order to enable them to commit further wickedness. Etc., etc.

In spite that we are given the „free will”, in real life only a very small percentage of actions we take ends up with the eventuation of any „fruits”. For example, every time when I was looking for another job, I was forced to submit hundreds of job applications before one of them ended successfully in getting a job. The warning from God described in this post, that those people assigned to the category predominantly immorally acting people, are to implement only those actions the „fruit” of which is to prove to be harmful or even devastating, gives us to hands a very important for each of us opportunity of an early obtaining the feedback regarding the moral category to which we have been classified. The point is, that according to the Bible, during the so-called „final judgment” people previously classified as belonging to the predominantly immoral category of „goats”, will be separated from those previously classified as belonging to the predominantly moral category of „sheep” and designated to a complete annihilation. But the majority of people leads their lives without having the slightest clue into which amongst these two categories they are classified by moral criteria. Meanwhile, the described above quotation from the Bible, complemented by the described in item #C4.2 from the web page „morals.htm” the knowledge of principles which outline the short-term and long-term work of the so-called „moral field”, allow everyone for an early learning whether he/she is classified to the category of those „sheep” or to the category of those „goats”. After all, if one is classified to the category of „goats”, then the „fruits” of everything that he/she is able to do in our present passage through time, in the long-term work of „moral field” turns out to be harmful or destructive. In turn „fruits” of whatever we do, each one of us can identify and then analyze in moral terms. After all, each one of us somehow earns for living, and as part of this earning is obliged to give „something” back to people. Thus, it is possible to judge, whether this „something” is more similar to drugs, cigarettes or tanks, which destroy the lives of other people, or is more like bread, milk or beautiful homes that satisfy and make us happy. Also, many people have children – which are either like a plague, or radiate good to other people. Some are building something, or plant something, which either irritates and harms everyone around, or beautifies and helps. Etc., etc. Just that in the later moral analysis of these „fruits”, we need to take under account moral principles and criteria, explained in more detail by the Bible or by totalizm. The point is, that these days a lot of „fruits” have more than one creator – so in their case we need to determine whether we are the co-creators of their harmful aspects. For example, if our children grown to be criminals, the question is whether we were only their biological parents, or we were upbringing them as well. Also, if someone else was upbringing them, then whether we have done everything in our power to prevent them from „going to the dogs”. Similarly, if a building that we co-created collapses and kills many people, then whether this collapse was caused e.g. by our careless and unprofessional design, or for example, by a theft of cement and the use of poor building materials, about which we did NOT know. (In turn, if we knew e.g. about these thefts of cement and building materials, then whether we informed of whoever needed to act upon this – or were silent and thus morally becoming co-responsible for the subsequent collapse – as explained in item #A2.8 from the web page named „totalizm.htm”.) Therefore, if we can detect that everything that we do in fact is turning into harmful or destructive „fruits”, then we still have time to drastically change our behaviour into whatever the Bible or the philosophy of totalizm commands us to adopt – as after the learning of our fate during the „final judgment” it will be too late to change our behaviour. In turn, when we prove to God that we drastically changed our behaviour, then probably we will be shifted back in time to an earlier age, and at the same time our memory of previous passage through the time will be erased in us, while in already a new passage through time the „fruits” of everything that we are allowed to do, in the long-term work of „moral field” will turn out to be beneficial and uplifting.

A meaningful attribute of these warning words of God cited in the motto to this post, and the corresponding to these words principle of God’s acting, is that the context in which those words are expressed in the Bible clearly tells us that the principle described by them is valid and works in both directions. In other words, with regard to morality, these words explain that not only all actions of either moral or immoral people bear later the good or bad consequences, but also the good or bad consequences are always a proof that they are the fruit of moral or immoral people. In nature the possession by something of just such an attribute of the two-way action is relatively rare, as most of „natural” principles of action are valid and work in only one direction. For example, although all the wives are women, but NOT all women are wives. Similarly, although all inventors gathered extraordinary knowledge, but NOT all people who have gathered an extraordinary knowledge are inventors. Etc., etc. But what gives us a lot to think about, is that every principle that naturally works in only one direction, can be turned into a principle that operates in both directions – if someone puts into it the right amount of intelligence, motivation, good will, thinking, intellectual effort, etc. So, for example, if we overthrow the present legal limitations forcing people to monogamy – which are clearly contrary to the intentions of God, and let that, for example, every man could have as many wives as he or they only wish and for maintaining of which allows him his financial situation (as this is described in item #J2.2.2 from the web page named „morals.htm”), then the end result of such treatment would be that NOT only every wife will be a woman, but virtually all women are somebody’s wives. (After all, the natural excess of births of women over men, and typically shorter life expectancy for men than for women, cause that in monogamy for some women husbands must run out.) Similarly, if we cause with various moral, educational, legal and incentive encouragements, that all people which gathered the required knowledge, will direct this knowledge towards the improvement of the world in which they live (instead of, e.g. „making money”), then the end result will be that it is NOT just that everyone who is the inventor accumulated an extraordinary amount of knowledge, but also everyone who has accumulated an extraordinary amount of knowledge is to become an inventor. Etc., etc. The point and the main message that I am trying to reveal here to the reader with the help of the above examples, is stating that the fact that the principle described in the Bible with the words quoted in the motto to this post works in both directions, on one hand indicates that its two-way work results from intelligent and targeted actions of God, aimed at such controlling the operation of the physical world that this is going to cause a two-way work of this principle, on the other hand, it confirms to us that although God acts in a manner so unobtrusive that it does NOT break our „free will”, still His actions and control over the physical world are relentless, ubiquitous and absolute – so that they cover with an iron control absolutely everything that people do. Of course, I do NOT have to add here that in order God with such an „iron hand” is able to control discretely absolutely everything that people do in our physical world, firstly that God must really exist – in spite of the floods of lies about God with which buries the humanity the present official „atheistic orthodox science”.

The two-way work of the principle described here is of great importance to morality and to humanity. After all, since the first moment it is not only able to allow us to predict what will be the long-term consequences of a given action – if only we know what is the moral status of the source from which this action originates. In addition, it also allows us to back-track to find out who, or what, is exactly the reason for a given kind of fruits that reveal themselves only in the long-term operation of moral mechanisms. For example, this principle reveals, that some current American racial frictions stem from the immoralities of slavery, NOT from the differences between people of various races (as some individuals tried, or try now, to believe). Similarly, it reveals that, for example some today’s problems of England stem from immoralities of colonialism, NOT e.g. from the friendly immigration policy of UK. Etc., etc. In the opposite direction, this principle allows also e.g. to predict what in the long-term work of moral mechanisms will arise in the future, from e.g. the current bombing or sending „UN peacekeeping troops” to other countries, or e.g. to predict what fate in the long-term work of moral mechanisms is to be met by the institutions and by their owners or directors, if these institutions accumulate their wealth at the expense of starvation-wages paid to their workers.

Highly teaching are also circumstances in which the actual work in our lives of words of the Bible quoted in the motto to this post has been experimentally confirmed by the philosophy of totalizm. Namely, firstly as part of totalizm and the new „totaliztic science” I researched the principles on which works the so-called „moral field” described, amongst others, in item #C4.2 from the web page named „morals.htm”. But when I brought this research to the point in which it became clear to me how this „moral field” really works, and when I described the results of these research, among others, in the above item #C4.2 newly updated in December 2014, then suddenly I realized, that the work of this field is described in the most perfect way by the words of the Bible discussed here – which words I remember well because they are often spoken during holy Masses in which I participate. In other words, actually I firstly discovered the work of moral field empirically, and I described it scientifically, while only later I discovered that this work of moral field is most perfectly described by the abovementioned words of the Bible. In exactly the same way I carried out the discoveries of work of other words from the Bible to which I refer in my publications. For example, firstly I discovered empirically and determined scientifically the work of so-called „omniplan” described in items #C3 and #C4 of the web page named „immortality.htm” (which „omniplan” informs us, amongst others, that each one of us is repeating own life more than once), while only then one of my readers posted to me his discovery that just such repeated living of every person though his/her life God describes in the Bible – see item #B4.1 in abovementioned web page „immortality.htm”. Thus neither totalizm, nor I, do operate in such a way that firstly we select a verse from the Bible, and then we check it scientifically whether it is fulfilled in the real life. In fact, I and totalizm, we do exactly the opposite – i.e. firstly we discover the action of a moral principle that governs over the real life, then we find (usually unintentionally), that this principle is already clearly expressed with words of a verse from the Bible. This in turn introduces a whole range of extremely vital consequences. For example, this causes that the empirical findings of totalizm independently support and confirm the words of the Bible, and that simultaneously statements of the Bible add validity to the empirical evidence which independently confirms the findings and discoveries of totalizm. It also reveals how well and wisely the Bible is written, that although it contains more knowledge that so-far the entire human science was able to accumulate, still the Bible does NOT support the ignorance and laziness by giving to people ready-made recipes and solutions, but it requires that firstly something needs to be empirically and scientifically discovered by people, before the precise meaning of the words describing this discovery in the Bible becomes understandable for people. In addition, it also reminds me and us, why the words of the Bible are still „alive” and continually work in the real life, and why the Bible was NOT able to be authorized by some imperfect people, but it had to be authorized/inspired by all-knowing God Himself.

The general rule of God’s acting described here, expressed, amongst others, in words from the Bible repeated in the motto of this post, „Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit”, from the scientific point of view of its principles of operation is also explained in item #C4.2 of the web page named „morals.htm”. In addition, it is also discussed on a number of other totaliztic web pages – for example see item #D6 from the web page named „pajak_jan_uk.htm”, item #D4 from the web page named „artefact.htm”, or item #H1 from the web page named „boiler.htm”.

* * *

The above post is an adaptation of item #C4.7 from my web page (in the English language) named „morals.htm” (updated on 11 February 2015, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „morals.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/morals.htm
http://cielcza.5GBFree.com/morals.htm
http://artefact.uhostall.com/morals.htm
http://telekinesis.esy.es/morals.htm
http://bobola.net78.net/morals.htm
http://totalizm.com.pl/morals.htm
http://tornado.fav.cc/morals.htm
http://pajak.org.nz/morals.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic web pages – including web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „morals.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „immortality.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/morals.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/immortality.htm .

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #255E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

#255: Użycie znajomości statusu moralnego źródła danej właśnie rodzącej się idei jako „wskaźnika moralnej poprawności” ujawniającego nam, czy idea ta w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych okaże się dla ludzi korzystna, czy też niszczycielska

2015/02/07

Motto: „każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców.” (Biblia, Ewangelia Św. Mateusza, wersety 7:17-18)

W skład generalnych metod działania Boga wchodzi m.in. zasada, jaką najlepiej wyrażają ostrzegające słowa z Biblii cytowane w motto do niniejszego wpisu. Ponieważ zasada ta jest wyrażona w sposób ogólny, odnosi się ona praktycznie do całego świata fizycznego. W ten sposób wyraża ona m.in. NIE tylko zasady obowiązujące przy rodzeniu się owoców, ale także zasady odnoszące się do rodzenia się nowych idei, wynalazków i teorii, do wyników wojen, do następstw tradycji rodzinnych, instytucjonalnych i narodowych, itd., itp.

Jeśli słowa tej generalnej zasady odniesie się i zinterpretuje do czegokolwiek, co właśnie się rodzi, wówczas bardzo precyzyjnie informują nas one, czy owo właśnie rodzące się coś w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych okaże się korzystne dla konfrontowanych z tym ludzi, czy też niekorzystne. Zgodnie bowiem ze słowami tego bibilijnego ostrzeżenia, „wszystko co wywodzi się z niemoralnych źródeł, w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych okaże się niszczące i niekorzystne dla ludzi”. Z kolei „wszystko co wywodzi się z moralnych źródeł, w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych okaże się dobre i korzystne dla ludzi”. Jeśli więc w jakiś sposób potrafimy ustalić, czy dane noworodzące się coś wywodzi się z moralnych czy też z niemoralnych źródeł, wówczas z góry potrafimy określić, czy w przyszłości długoterminowo okaże się to niszczycielskie, czy też korzystne, dla ludzi. W ten sposób, owe niby niewinnie brzmiące słowa Biblii, wyrażają dobrze zakamuflowana metodę postępowania Boga, która pozwala nam na wykorzystywanie naszej znajomości moralnego statusu źródeł danego czegoś, co właśnie się rodzi, jako kolejnego „wskaźnika moralnej poprawności”.

Istnieje ogromna ilość materiału dowodowego, jaki potwierdza nam iż Bóg z iście żelazną ręką steruje rozwojem ludzkości i działaniem świata fizycznego zgodnie z opisanymi powyżej słowami Biblii. Aby poinformować czytelnika jakiego rodzaju jest ów materiał dowodowy, wskażę tu kilka jego przykładów jakie dokładniej już opisałem na swoich stronach internetowych. I tak, przykładowo w punkcie #J1 swej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” wyjaśniłem zarówno niekorzystne następstwa długoterminowe wprowadzenia do powszechnego użytku wynalazków pestycydów (pierwszy z których w Polsce nazywany był „azotoksem”) i antybiotyków oraz wprowadzenia teorii względności, jak i wyjaśniłem również dlaczego można mieć poważne zastrzeżenia co do moralnego statusu źródeł z których te wynalazki i teoria się wywodzą. Podobnie w podpisie pod „Fot. #1” ze strony o nazwie „p_l.htm” wyjaśniłem, że Bóg wcale NIE pozwolił aby syn Wernher’a von Braun (niemieckiego budowniczego śmiercionośnych rakiet „V2” – na którego „postawili” Amerykanie) wynalazł Magnokraft i Wehikuł Czasu, a Bóg spowodował, że owe statki międzygwiezdne wynalazł syn „niewolnika” von Braun’a. Najwyraźniej Bóg planuje w przyszłości, iż napęd rakietowy okaże się poważną przeszkodą rozwojową i nieszczęściem ludzkości – tak jak obecnie już okazuje się być teoria względności. Na podobnej zasadzie wszystko co wywodzi się od tradycji bomby atomowej – włączając w to elektrownie atomowe, już obecnie okazuje się być przekleństwem ludzkości (po przykłady patrz punkty #M1 do #M1.3 mojej strony o nazwie „telekinetyka.htm”). Ponadto praktycznie wszystkie idee wskazywane jako niemoralne w punkcie #C4.2 strony o nazwie „morals_pl.htm” (której adresy przytoczyłem na końcu tego wpisu), też wykazują się zdecydowanie niemoralnym pochodzeniem. Stąd jest absolutnie pewnym, że jeśli do chwili obecnej któreś z nich NIE ujawniły nam jeszcze swoich niszczycielskich następstw, wówczas najróżniejsze ich katastrofalne następstwa dla ludzi ujawnią się już wkrótce. Innymi słowy, informacja jaką staram się tutaj przekazać, to że, wiedząc czy źródło lub tradycje z jakich wywodzi się coś właśnie powstającego, mają moralny czy też niemoralny charakter, można już z dużą dokładnością przewidzieć na bazie słów Biblii zacytowanych w motto tego punktu, czy po urzeczywistnieniu tego czegoś w długotermnowym działaniu mechanizmów moralnych okaże się to być korzystne, czy też niszczycielskie, dla ludzi.

Wiedza ludowa też wie już od dawna o działaniu opisywanej tu zasady postępowania Boga. Przykładowo, to właśnie z owej zasady bierze się idea tzw. „evil eye” kultywowana w folklorze Dalekiego Wschodu – jaka odradza aby mieć cokolwiek do czynienia z ludźmi wysoce niemoralnymi, bowiem wszystko na co oni chociaż tylko spojrzą, będzie potem marniało. W podobny sposób staropolska tradycja ludowa odradzała nabywanie czegokolwiek od niemoralnych ludzi, lub wynajmowanie niemoralnych ludzi do pomocy w czymkolwiek co jest związane z rodzeniem się czegoś nowego – bowiem ich udział „zapeszy” to coś nowego i spowoduje, że to albo zdechnie, albo uschnie, albo okaże się przynosić jedynie kłopoty i straty.

W dzisiejszych czasach staje się coraz trudniejszym, jeśli nie praktycznie zupełnie niemożliwym, ustalenie czy dane czyjeś niemoralne działanie wywodzi się od kogoś kto zawsze postępuje chronicznie niemoralnie, czy też od kogoś, kto z zasady działa moralnie – tyle że w danym działaniu popełnił pomyłkę, czy też pozwolił zagórować jakiejś swojej ludzkiej niedoskonałości, w rezultacie czego popełnił jedynie rzadką u siebie niemoralność. Wszakże najróżniejsze ludzkie prawa, w rodzaju „ustawy o prywatności”, a także najróżniejsze zwyczaje jakie ludzkość praktykuje, w rodzaju zwyczaju aby „prawić komplementy” czy aby nigdy NIE mówić „źle” o członku rodziny, o kimś znanym, czy o kimś umarłym, powodują, że niemoralna natura chronicznie niemoralnych ludzi jest starannie ukrywana i przez nas niemal niemożliwa do przyporządkowania konkretnym osobom lub instytucjom. Na szczęście, taka niemoralna natura ludzka jest niemożliwa do ukrycia przed wszystko-widzącym Bogiem. Bóg zaś na podstawie swej znajomości całej natury danej osoby, oraz na bazie swych metod działania, a także opierając się na wnikliwej analizie nawyków, cech i zachowań każdej osoby ujawnionych i dokładnie poznanych przez Boga podczas jej poprzednich przejść przez czas i życie, osądza jakie mają być Jego działania wobec poszczególnych osób i wobec tego co osoby te zdecydowały się uczynić w obecnym przejściu przez czas. To właśnie w resultacie działań podjętych przez Boga, ową dodatkową i wysoce użyteczną prawdą, na którą też zwraca uwagę opisywany tu cytat z Biblii, jest że „owoce” postępowania zarówno indywidualnych ludzi, jak i intelektów grupowych, zawsze przynależą do tylko jednej kategorii moralnej, mianowicie jeśli postępowanie to u jakiegoś intelektu jest kwalifikowane przez Boga jako przeważająco niemoralne, wówczas „owoce” praktycznie wszystkiego co Bóg pozwoli uczynić temu intelektowi okażą się szkodliwe lub nawet niszczycielskie w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych, natomiast jeśli postępowanie jakiegoś intelektu jest kwalifikowane przez Boga jako przeważająco moralne, wówczas „owoce” praktycznie wszystkiego co Bóg zezwoli uczynić temu intelektowi okażą się korzystne i budujące w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych. Innymi słowy, na przekór że w dzisiejszych czasach ludzie doskonale ukrywają swoją niemoralność, ciągle tą niemoralność Bóg dyskretnie nam ujawnia, ponieważ jeśli zdołamy definitywnie ustalić, że w jakiejś sprawie ktoś, czy jakaś instytucja, wygenerowała dowolne „owoce”, które w długoterminowym działaniu okazują się zdecydowanie niemoralnie, wówczas opisywane tutaj cytowanie z Biblii nas upewnia, że możemy też być pewni, że także we wszelkich innych sprawach w których tej samej osobie czy instytucji też Bóg zezwoli na wygeneowania „owoców”, w długoterminowym działaniu „owoce” te okażą się równie niemoralne. (Proszę tu odnotować, że ogromna liczba „owoców” działalności obecnej oficjalnej mauki ziemskiej już okazała się niemoralna.) Jest więc sporym ryzykiem akceptowanie dowolnych owoców postępowania tej osoby lub instytucji, jako że w długoterminowym działaniu owoce te z całą pewnością okażą się dla nas szkodliwe. To między innymi i dlatego takich chronicznie niemoralnych ludzi w czasach mojej młodości nazywano „Midasami na odwyrtkę”, bowiem wszystko czego tylko by się nie dotknęli z czasem zamieniało się w gówno. (Oczywiście, istnieją też niezwiązane z „owocami” metody ustalania, czy ktoś należy do kategorii przeważająco moralnie czy też niemoralnie postępujących ludzi – tj. totaliztów czy pasożytów. Przykładowo, ludzie przeważająco postępujący niemoralnie NIE potrafią aprobująco przyjmować postępowania moralnie poprawnego, ponieważ ich natura im nakazuje aby spontanicznie wykazywać wrogość i agresję wobec wszystkiego co jest moralnie poprawne. Ponadto brak u nich kompasu moralnego powoduje, że typowo NIE są oni w stanie odróżniać postępowań moralnych od postępowań niemoralnych – we wszystkim kierują się więc wyłącznie własną wygodą, emocjami, zachciankami swego ciała, itp. Dokładnie tak samo zachowują się też przeważająco niemoralne intelekty grupowe, np. całe instytucje.) Powyższy cytat potwierdza nam więc to, co już dawno temu odkryła filozofia totalizmu kiedy ustaliła, że każdy intelekt należy tylko do jednej kategorii intelektów, mianowicie należy albo do totaliztów, albo też do pasożytów. W tym miejscu warto też dodać, że za pośrednictwem najróżniejszych ludzkich wymysłów, tzw. „naukowa moralność” (tj. ta „moralność” którą opisuję szerzej m.in. w punktach #B2, #B3 i #B6 strony „morals_pl.htm”, oraz w punkcie #N2 strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”) bez przerwy ponawia wysiłki, aby formować wśród ludzi dominującą opinię, która zaprzeczałaby omawianym tu słowom Biblii. Przykładowo, w tym celu nagrywa się i upowszechnia liczne filmy, w których pokazuje się byłych przestępców dokonujących wysoce szlachetnych czynów. Albo ułaskawia się i wypuszcza z powrotem do społeczeństwa niebezpiecznych kryminalistów – jakoby po to, aby dać im drugą szansę na zrehabilitowanie się, zaś w praktyce po to, aby umożliwić im popełnianie następnych niegodziwości, itd., itp.

Na przekór, że dana jest nam „wolna wola”, w faktycznym życiu tylko bardzo nikły procent działań jakie podejmujemy kończy się wydaniem „owoców”. Przykładowo, za każdym razem kiedy szukałem następnej pracy, zmuszony byłem składać aż kilkaset podań o pracę, zanim jedno z nich kończyło się sukcesem i ową pracę dostawałem. Opisywane więc w tym wpisie ostrzeżenie Boga, że osobom przyporządkowanym do kategorii przeważająco niemoralnie postępujących ludzi, udaje się zrealizować tylko te działania, których owoce okażą się potem szkodliwe lub nawet niszczycielskie, oddaje nam do ręki ogromnie istotną dla każdego z nas możliwość wczesnego uzyskiwania informacji zwrotnej o generalnej kategorii moralnej do jakiej zostaliśmy zakwalifikowani. Chodzi bowiem o to, że zgodnie z Biblią, podczas tzw. „sądu ostatecznego” osoby uprzednio zakwalifikowane jako należące do kategorii przeważająco niemoralnej (tj. do kategorii „kóz”), będą oddzielone od osób uprzednio zakwalifikowanych jako należących do kategorii przeważająco moralnej (tj. do kategorii „owiec”) i przeznaczone na całkowite zanihilowanie. Gro też ludzi wiedzie swoje życie NIE mając najmniejszego pojęcia do której z tych dwóch kategorii są oni już zakwalifikowani przez kryteria moralne. Tymczasem opisywany powyżej cytat z Biblii, w połączeniu ze znajomością opisywanej w punkcie #C4.2 strony „morals_pl.htm” zasady krótkoterminowego i długoterminowego działania tzw. „pola moralnego”, umożliwiają każdemu wczesne poznanie czy jest się zakwalifikowanym do kategorii owych „owiec” czy też owych „kóz”. Wszakże jeśli jest się zakwalifikowanym do kategorii „kóz”, wówczas „owoce” wszystkiego co udaje nam się dokonać w obecnym naszym przejściu przez czas, w długoterminowym działaniu „pola moralnego” okazują się być szkodliwe lub niszczycielskie. „Owoce” zaś tego co czynimy każdy z nas może zidentyfikować i potem przeanalizować pod względem moralnym. Każdy z nas zarabia przecież jakoś na swe życie, zaś w ramach tego zarabiania jest zobowiązany coś z siebie dawać. Daje się więc ocenić, czy owo coś jest bardziej podobne do narkotyków, papierosów i czołgów, które niszczą życie innych ludzi, czy też bardziej podobne do chleba, mleka lub pięknych domów, które sycą i uszczęśliwiają. Także sporo ludzi ma dzieci – które albo są jak plaga, albo też promieniują z siebie dobro. Niektórzy też budują coś lub sadzą, co albo irytuje i szkodzi każdemu dookoła, albo też upiększa i pomaga. Itd., itp. Tyle, że w późniejszym analizowaniu swych „owoców” pod względem moralnym, trzeba uwzgędniać zasady i kryteria moralne, wyjaśniane dokładniej przez Biblię albo przez filozofię totalizmu. Chodzi bowiem o to, że w dzisiejszych czasach sporo „owoców” ma więcej niż jednego twórcę – w ich zaś przypadku trzeba ustalić czy to my jesteśmy współtwórcami ich szkodliwego aspektu. Przykładowo, czy nasze dzieci wyrosłe na kryminalistów my wychowaliśmy czy też jedynie spłodziliśmy, zaś jeśli ktoś inny je wychowywał to czy uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy aby „nie zeszły na psy”. Podobnie jeśli zawali się budynek, który współtworzyliśmy, oraz zabije wielu ludzi, to czy owo zawalenie spowodowało np. nasze niedbałe i niefachowe jego zaprojektowanie, czy też np. kradzieże cementu i użycie kiepskich materiałów budowlanych, o jakich NIE wiedzieliśmy. (Jeśli zaś wiedzieliśmy np. o owych kradzieżach cementu i materiałów, to czy poinformowalismy tych co powinni zadziałać – czy też milczeliśmy stając się moralnymi współudziałowcami późniejszego zawalenia – tak jak wyjaśnia to punkt #A2.8 na stronie o nazwie „totalizm_pl.htm”, czy punkt #A2 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”.) Dlatego jeśli zdołamy wykryć, że faktycznie wszystko co czynimy rodzi takie szkodliwe lub niszczycielskie „owoce”, wówczas ciągle mamy czas, aby drastycznie zmienić swoje postępowanie na takie jakie nakazuje nam Biblia albo filozofia totalizmu – wszakże po poznaniu wyroku „sądu ostatecznego” będzie już za późno na zmianę swego postępowania. Z kolei kiedy udowodnimy Bogu, że drastycznie zmieniliśmy swoje postępowanie, wówczas prawdopodobnie będziemy cofnięci w czasie do wcześniejszego wieku, a jednoczesnie nasza pamięć poprzedniego przejścia przez czas będzie u nas wymazana, poczym w już nowym przejściu przez czas owoce wszystkiego co zdołamy uczynić w długoterminowym działaniu „pola moralnego” będą okazywały się już być korzystne i budujące.

Wymownym atrybutem owych ostrzegających słów Boga cytowanych w motto do tego punktu, oraz odpowiadającej tym słowom zasady postępowania Boga, jest że kontekst w jakim słowa te wyrażone są w Biblii wyraźnie nas informuje, iż opisywana nimi zasada jest ważna i działa w obu kierunkach. Innymi słowy, w odniesieniu do moralności, owe słowa wyjaśniają, że zarówno wszelkie działania moralnych lub niemoralnych ludzi owocują potem w dobrych lub złych następstwach, jak i dobre lub złe następstwa zawsze są też dowodem, iż stanowią one owoce działań moralnych lub niemoralnych ludzi. W naturze posiadanie przez coś takiego właśnie atrybutu dwukierunkowego działania jest relatywnie rzadkie, jako że większość „naturalnych” zasad działania jest ważna i działa tylko w jednym kierunku. Przykładowo, wprawdzie wszystkie żony są kobietami, ale NIE wszystkie kobiety są żonami. Podobnie wprawdzie wszyscy wynalazcy zgromadzili nieprzeciętną wiedzę, jednak NIE wszyscy ludzie którzy zgromadzili nieprzeciętną wiedzę są wynalazcami. Itd., itp. Co jednak najciekawsze, każdą zasadę, która naturalnie działa tylko w jednym kierunku, daje się zamienić w zasadę działającą w obu kierunkach, jeśli włoży się w to odpowiednią ilość inteligencji, motywacji, dobrej woli, przemyśleń, intelektualnego wysiłku, itp. Tak więc przykładowo, jeśli obalić obecne legalne ograniczenia zmuszające ludzi do monogamii – jakie są wyraźnie sprzeczne z intencjami Boga, oraz pozwolić aby np. każdy mężczyzna mógł mieć tyle żon, ile tylko zachce i na utrzymanie ilu pozwala mu jego sytuacja materialna (tak jak opisuje to punkt #J2.2.2 na stronie o nazwie „morals_pl.htm”), wówczas końcowym wynikiem takich zabiegów byłoby, że NIE tylko każda żona będzie kobietą, ale praktycznie wszystkie kobiety będą czyimiś żonami. (Wszakże naturalny nadmiar urodzeń kobiet nad mężczyznami powoduje, że w monogamii dla części kobiet musi zabraknąć mężów.) Podobnie, jeśli spowodować najróżniejszymi zabiegami moralnymi, edukacyjnymi, prawnymi i motywacyjnymi, że wszyscy ludzie jacy zgromadzili wymaganą wiedzę, skierują tę wiedzę ku udoskonalaniu świata w jakim żyją (zamiast np. ku „robieniu pieniędzy”), wówczas końcowym efektem będzie, że NIE tylko każdy kto jest wynalazcą zgromadził nieprzeciętną ilość wiedzy, ale także każdy kto zgromadził nieprzeciętną ilość wiedzy stanie się wynalazcą. Itd., itp. Główna wiadomość jaką staram się tutaj ujawnić czytelnikowi z pomocą powyższych przykładów, stwierdza że fakt, iż zasada opisywana w Biblii słowami zacytowanymi w motto tego wpisu działa w obu kierunkach, z jednej strony świadczy, iż jej dwukierunkowe działanie wynika z inteligentnych i celowych zabiegów Boga, aby działanie świata fizycznego sterować właśnie w sposób jaki spowoduje dwukierunkowe działanie tej zasady, z drugiej zaś strony potwierdza nam, że aczkolwiek Bóg działa w sposób na tyle dyskretny jaki NIE łamie naszej „wolnej woli”, jednak jego działania i kontrola nad światem fizycznym są nieustające i wszechobecne – tak, że objęte jest nimi żelazną kontrolą absolutnie wszystko co tylko ludzie czynią. Oczywiście, NIE muszę tutaj już dodawać, że aby Bóg był w stanie z aż taką „żelazną ręką” kontrolować dyskretnie absolutnie wszystkim co tylko ludzie czynią w naszym świecie fizycznym, najpierw ów Bóg musi faktycznie istnieć – na przekór powodzi kłamstw jakimi na temat Boga zasypuje ludzkość dzisiejsza oficjalna „ateistyczna nauka ortodoksyjna”.

Dwukierunkowe działanie opisywanej tutaj zasady posiada ogromne znaczenie dla moralności i dla ludzkości. Wszakże NIE tylko już od pierwszego momentu startu pozwala ono nam przewidywać, jakie będą długoterminowe następstwa jakiegoś działania – jeśli tylko wiemy jaki jest status moralny źródeł z których działanie to się wywodzi. Ponadto pozwala ono także na wsteczne wytropienie komu i czemu dokładnie zawdzięcza się dane owoce jakie ujawniają się dopiero w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych. Przykładowo, zasada ta ujawnia, że obecne problemy rasowe Ameryki wywodzą się z niewolnictwa, a NIE z różnic pomiędzy ludźmi poszczególnych ras – jak niektóre osoby starały (i starają) się wmówić to innym. Podobnie ujawnia ona, że np. dzisiejsze problemy Anglii są następstwem kolonializmu, a NIE np. jej łagodnej polityki emigracyjnej. Itd., itp. W odwrotnym kierunku, zasada ta pozwala też np. przewidzieć, co w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych zrodzi się w przyszłości np. z obecnych bombardowań i wysyłania „pokojowych wojsk ONZ” do innych krajów, czy np. przewidzieć jaki docelowy los spotka po jakimś czasie te kapitalistyczne instytucje oraz ich właścicieli i dyrektorów, które akumulują swe bogactwa kosztem głodowych zarobków wypłacanych swym robotnikom.

Wysoce uczące są też okoliczności w jakich faktyczne działanie w naszym życiu słow Biblii zacytowanych w motto do tego wpisu zostało eksperymentalnie potwierdzone przez filozofię totalizmu. Mianowcie, najpierw w ramach filozofii totalizmu i nowej „nauki totaliztycznej” dokonywałem badań zasad na jakich działa tzw. „pole moralne” opisywane m.in. w punkcie #C4.2 strony o nazwie „morals_pl.htm”. Kiedy zaś doprowadziłem owe badania do punktu, w którym stało się dla mnie już klarowne jak owo „pole moralne” naprawdę działa, oraz opisałem wyniki tych badań m.in. w nowo zaktualizowanym w grudniu 2014 roku powyższym punkcie #C4.2, wówczas nagle sobie uświadomiłem, że działanie tego pola najdoskonalej jest opisywane właśnie przez dyskutowane tu słowa Biblii – jakie pamiętałem dobrze ponieważ często wypowiadane są one w trakcie mszy świętych w jakich uczestniczę. Innymi słowy, faktycznie to najpierw działanie pola moralnego odkryłem empirycznie i opisałem naukowo, zaś dopiero później odkryłem, że najdoskonalej działanie to opisują w/w słowa Biblii. W dokładnie też taki sam sposób dokonywałem odkryć działania wszelkich innych słów z Biblii na jakie powołuję się w swoich publikacjach. Przykładowo, najpierw też odkryłem empirycznie i opisałem naukowo działanie tzw. „omniplanu” omawianego w punktach #C3 i #C4 strony „immortality_pl.htm” – jaki nas informuje, że swoje życie każdy z nas powtarza więcej niż jeden raz, a dopiero potem jeden z czytelników dosłał mi swoje odkrycie, że takie wielokrotne przeżywanie swego życia przez każdą osobę Bóg opisuje w Biblii – patrz punkt #B4.1 w/w strony „immortality_pl.htm”. Ani więc totalizm, ani też ja, wcale NIE działamy w taki sposób, że najpierw wybieramy sobie jakiś werset z Biblii, a potem naukowo sprawdzamy czy jest on spełniany w rzeczywistym życiu. Faktycznie bowiem ja i totalizm czynimy dokładnie odwrotnie – tj. najpierw odkrywamy działanie jakiejś moralnej zasady z rzeczywistego życia, potem zaś (zwykle przypadkowo) odkrywamy, że zasada ta jest już precyzyjnie wyrażona słowami z jakiegoś wersetu Biblii. To zaś wprowadza aż caly szereg ogromnie istotnych następstw. Przykładowo, powoduje to iż empiryczne ustalenia totalizmu niezależnie wspierają i potwierdzają słowa Biblii, a jednocześnie stwierdzenia Biblii dodają się do empirycznych dowodów które niezależnie potwierdzają ustalenia i odkrycia totalizmu. Ujawnia to też jak doskonale i rozumnie zredagowana jest Biblia, że chociaż zawiera ona w sobie więcej wiedzy niż dotąd zdołała to poznać cała ludzka nauka, ciągle NIE wspiera ona nieuctwa i lenistwa poprzez dawanie ludziom gotowych receptur i rozwiązań, a wymaga aby najpierw coś zostało empirycznie i naukowo przez ludzi odkryte, zanim precyzyjne znaczenie opisujących to odkrycie słów Biblii stają się dla ludzi zrozumiałe. Ponadto dodatkowo uświadamia to mi i nam, dlaczego słowa Biblii są nadal „żywe” i nieustannie działają w rzeczywistym życiu, oraz dlaczego Biblia NIE mogła być autoryzowana przez jakichś tam niedoskonałych ludzi, a musiała być autoryzowana/inspirowana przez samego wszystko-wiedzącego Boga.

Opisywana tu generalna zasada postępowania Boga, wyrażona m.in. słowami Biblii powtórzonymi w motto tego punktu „każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce”, z naukowego punktu widzenia zasady jej działania jest też wyjaśniana w punkcie #C4.2 strony o nazwie „morals_pl.htm” (jej adresy na końcu tego wpisu). Ponadto jest ona też dyskutowana aż na całym szeregu innych totaliztycznych stron – przykładowo patrz punkt #D6 strony o nazwie „pajak_jan.htm”, punkt #D4 strony o nazwie „artefact_pl.htm”, czy punkt #H1 strony o nazwie „boiler_pl.htm”.

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją punktu #C4.7 z mojej strony o nazwie „morals_pl.htm” (aktualizacja z dnia 7 lutego 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „morals_pl.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „morals_pl.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/morals_pl.htm
http://artefact.uhostall.com/morals_pl.htm
http://cielcza.5GBFree.com/morals_pl.htm
http://bobola.net78.net/morals_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/morals_pl.htm
http://totalizm.com.pl/morals_pl.htm
http://pajak.org.nz/morals_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższym adresie nazwy strony „morals_pl.htm”, nazwą owej innej strony którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę autobiograficzną o nazwie „immortality_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/morals_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/immortality_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #255). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk (dr inż.)

P.S. Czasami coś uniemożliwia pierwszą próbę otwarcia tego bloga wyświetlając np. wiadomość „This webpage is not available”, lub wiadomość „No data received”. Jeśli więc blog ten NIE otworzy się przy pierwszym wywołaniu, powtórz wywołanie, a zapewne otworzy się za drugim lub kolejnym razem.

#254: Informacyjny dorobek mojej próby wystawienia swojej kandydatury w polskich wyborach prezydenckich z 2015 roku

2015/02/01

Motto: „Jeśli zechcesz sprawdzić, czy w twoim kraju panuje faktyczna demokracja, wówczas spróbuj stanąć jako bezpartyjny kandydat w dowolnych wyborach do władz.”

W licznych opracowaniach totalizmu staram się podkreślać istotne ustalenie empiryczne nowej „totaliztycznej nauki”, że Bóg preferuje (i nagradza) aktywne działanie ludzi ponad nawet najbardziej świętobliwą bezczynność i pasywne nieczynienie niczego. Na stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm” (adresy której zostały podane na końcu tego wpisu) owo ustalenie najwyraźniej podkreślam w jej punktach #N1 do #N3. Jak też się okazuje, bez względu na to jakie będą wyniki moich wysiłków w sprawie wyborów opisywanych na stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, Bóg już podjął wynagradzanie tych wysiłków. Jedną zaś z form jakie wynagradzanie to przyjmuje, jest wzbogacenie naszej (oraz filozofii totalizmu) wiedzy w aż całym szeregu nurtujących nas obszarów – czyli, jak ładnie wyraził to ochotnik opisywany w punkcie #B2 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”: „dowiedzenie się czegoś nowego”. Poniżej więc w kolejnych podpunktach podsumuję teraz te rodzaje wiedzy, jakich poznanie stało się możliwe tylko dzięku podjęciu działań opisywanych na stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Czytając te podsumowania, proszę jednak odnotować, że tam gdzie wiedza ta ma zbyt kontrowersyjny charakter, jaki mógłby zaszkodzić (zamiast dopomóc) propagowaniu filozofii totalizmu, wyciągnięcie i słowne wyrażenie ostatecznych konkluzji pozostawiłem czytelnikowi – aczkolwiek konkluzje te stają się oczywiste na bazie informacji zaprezentowanych na owej stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”.

1. „Demokracja”, czy jedynie upozorowana na demokrację „dyktatura oligarchii finasowej” – czyli co ujawniły moje próby wystawienia swej kandydatury do polskich wyborów prezydenckich z 2015 roku. U mnie tak zakorzeniły się nawyki naukowca, że wszystko co czynię w swym życiu w pierwszym rzędzie jest dla mnie rodzajem naukowego eksperymentu nastawionego na powiększanie wiedzy. Tak też stało się i z moim eksperymentalnym przymierzeniem się do próby wystawienia swej kandydatury w opisywanych tu polskich wyborach prezydenckich z 2015 roku. Jednym bowiem z moich celów tej próby było m.in. przetestowanie miejsca, które mój kraj urodzenia zajmuje obecnie w swej drodze do prawdziwej demokracji – o wprowadzenie której w Polsce ryzykowałem kiedyś swoje życie i przyszłość. Test na prawdziwą demokrację jest wszakże prosty. Bazuje on na testującej definicji faktycznej demokracji, która stwierdza mniej więcej, że faktyczna demokracja to taki ustrój, w którym praktycznie każdy obywatel ma możliwość aby wystawić swoją kandydaturę pod głosowanie w wyborach do władz. (Odnotuj tu, że „wystawić swoją kandydaturę pod głosowanie” wcale NIE oznacza „wygrania wyborów” – bowiem owo „wygranie wyborów” zależy od demokratycznie podjętych decyzji obywateli innych niż ów kandydat.) To właśnie z owej testującej definicji wywodzi się powiedzenie, które w czasach gdy służyłem w polskiej armii często było nam powtarzane, mianowicie że „każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską”. Ja owemu „testowi na prawdziwą demokrację” poddałem już oba kraje jakich jestem obywatelem. W 2014 roku poddałem mu Nową Zelandię (co opisuje moja strona o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm”). W obecnym 2015 roku podałem mu Polskę. Nowa Zelandia zdała ów test OK – chociaż przy jego okazji wykryłem kilka niedoskonałości jej systemu politycznego, które ciągle wymagają usunięcia. Natomiast w 2015 roku Polska, niestety, kompletnie zawaliła ten test. Okazało się bowiem, że w Polsce nadal NIE jest możliwym, aby typowy (zwykły) obywatel wystawił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Zawalenie tego „testu na prawdziwą demokrację” wykazuje, że Polska ciągle znajduje się dopiero w swej drodze do faktycznej demokracji, narazie jednak nadal panuje w niej odmiana dyktatury, której cechy najlepiej oddaje nazwa „dyktatura oligarchii finansowej”. Tyle, że dyktatura ta jest starannie upozorowana na demokrację. Aby zaś przekształcić Polskę w faktyczną demokrację, która pozwoli aby praktycznie każdy obywatel mógł wystawić swoją kandydaturę w wyborach, nadal niezbędne okazuje się wdrożenie co najmniej dwóch zasadniczych zmian, mianowicie konieczne jest (1) takie obniżenie faktycznych i skrytych (tych absolutnie niezbędnych) opłat za wystawienie swej kandydatury do wyborów, aby minimalnie niezbędne opłaty „były na kieszeń” typowego (zwykłego) obywatela, oraz (2) takie uproszczenie biurokracji związanej w wystawieniem swej kandydatury w wyborach, aby wymogom owej biurokracji mógł sprostać zwykły obywatel. Ponieważ wdrożenie w Polsce obu owych zmian wymaga szerszego wyklarowania, wyjaśnię je w dwóch kolejnych podpunktach jakie teraz nastąpią.

2. Ujawnienie konieczności zmniejszenia faktycznych i skrytych opłat za wystawienie kandydatury w wyborach, oraz zestawienie razem zrębów informacyjnych – które pozwalają na długofalowe podejmowanie wysiłków o pokojowe ustanowienie mechanizmów sprawdzających zgodność z kryteriami moralnymi decyzji podejmowanych przez polskich polityków. Zbiorowym wysiłkiem ochotników, którzy już zgłosili się do udzielenia mi pomocy w ewentualnym wystawieniu mojej kandydatury do polskich wyborów prezydenckich 2015 roku, udało się pozestawiać razem wszelkie informacje, jakie są niezbędne aby móc z powodzeniem zrealizować zwycięską kampanię wyborczą. Moja analiza tych informacji pod względem ich zgodności z kryteriami moralnymi ujawniła jednak, że w obecnym klimacie politycznym i prawnym panującym w Polsce, NIE jest realistyczne moralnie-poprawne zrealizowanie takiej kampanii. Powodem jest owa „pułapka numer 96”, którą opisałem już w punkcie #C2 strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm” oraz w 6 z punktu #C4.2 strony o nazwie „morals_pl.htm”, a która sprowadza się do konieczności podejmowania niemoralnych zobowiązań wobec finansistów, w zamian za udostępnienie przez nich kandydatowi sum niezbędnych do stanięcia w wyborach. Aby bowiem np. w moim przypadku przełamać blokadę jaką owa „pułapka 96” nakłada na kampanię wyborczą, konieczny byłby albo „cud”, albo też „zmiana praw wyborczych” jakie obecnie panują w Polsce. „Cud” polegałby np. na tym, że jakiś bogaty-samarytanin darowałby mi anonimowo sumę potrzebną na pokrycie minimalnych kosztów prezydenckiej kampanii wyborczej – co jest jednak nierealistyczne, bowiem pojęcia „bogaty” i „samarytanin” są nawzajem ze sobą sprzeczne, jako że gdyby „bogaci” byli „samarytaninami”, wówczas przestaliby być bogaci. Drugi zaś sposób wyjścia z owej „pułapki 96”, jaki wypracowałem na podstawie informacji już mi dostarczonych przez ochotników, polega na takiej zmianie praw wyborczych obowiązujących w Polsce, aby kandydatem w wyborach mógł stać się praktycznie dowolny obywatel Polski – nawet ten co NIE ma wymaganych funduszy, jednak który ma wymagane idee, ma ochotników do bezodpłatnego prowadzenia swej kampanii, oraz cieszy się wymaganym poparciem społecznym. Niestety, w obecnym sformułowaniu praw wyborczych w Polsce, kandydatura praktycznie dowolnego obywatela NIE jest możliwa, ponieważ minimalna wysokość niezbędnych opłat wynikających ze stanięcia do wyborów prezydenckich jest rzędu setek tysięcy złotych, czyli NIE jest do pokrycia z kieszeni zwykłego obywatela. Owa astronomiczna wysokość minimalnych opłat łamie więc w Polsce pierwszą i najważniejszą zasadę faktycznej demokracji, tj. zasadę iż praktycznie każdy obywatel ma możność wystawienia w wyborach swej kandydatury. Prawa indukujące tak wysokie opłaty powinny więc być zmienione tak szybko jak tylko to możliwe. Na czym takie zmiany praw wyborczych powinny polegać, wyjaśniłem to w ostatnim podpunkcie niniejszego wpisu. Niestety, ten drugi sposób przełamania „pułapki 96” może być urzeczywistniony tylko w długoterminowym działaniu – wszakże zmian praw wyborczych NIE da się przeprowadzić „z marszu”. Gdyby jednak kiedyś znaleźli się politycy gotowi go urzeczywistnić, wówczas strona „pajak_na_prezydenta_2015.htm” formuje fundamenty informacyjne do jego ewentualnego wdrożenia. Niestety, jego zrealizowanie wymaga „dobrej woli” rządzących – tj. dobra którego, obawiam się, w Polsce narazie ciągle brakuje. Prawdopodobnie więc, z braku konstruktywnych działań dzisiejszych polskich polityków, sytuacja w kraju będzie się rozwijała tak, jak to opisałem w punkcie #C2 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Znaczy, najpierw każdy obywatel musi poważnie oberwać i ucierpieć – włączając w to nawet owych polityków, którzy do końca będą obstawali przy braku zmian i przy wygodnej dla nich niemoralności, a dopiero potem Polska być może zdobędzie się na wprowadzenie wymogu oceny wszelkich decyzji politycznych pod względem ich zgodności z kryteriami moralnymi.

3. Wykrycie niezbędności uproszenia biurokracji związanej z wystawieniem swej kandydatury w wyborach. Aby w danym kraju istniała prawdziwa demokracja, biurokratyczne formalności związane z wystawieniem swej kandydatury do wyborów powinny być na tyle proste, że przeciętny obywatel powinien być w stanie samemu im sprostać. Tak też się dzieje w niektórych krajach, np. w Nowej Zelandii, gdzie formalności i biurokracja stanięcia w wyborach są bardzo proste – nawet ja sam byłem w stanie im sprostać już w pierwszej przymiarce i to bez żadnej pomocy ze strony prawnika czy księgowego. Przykładowo, sprawozdanie finansowe z wydatków wyborczych okazało się być tam nawet prostrze przy wypełnianiu niż typowy doroczny raport podatkowy. Kandydaci stający do wyborów mają tam też dostęp do doskonałego informatora (dla wyborów z 2014 roku dostępnego dla każdego w internecie pod adresem [1#M2] http://www.elections.org.nz/sites/default/files/bulk-upload/documents/final_handbook_-_candidate_feb_2014.pdf), jaki przystępnie klaryfikuje im wszystko co powinni wiedzieć. Niestety, obecnie w Polsce jest inaczej. Przepisy są w niej „klarowne jak gęste błoto”, zaś dostęp do informacji aż tak utrudniony, że zajęło to niemal miesiąc wytężonej pracy niemal wszystkich ochotników jacy zgłosili się aby mi pomagać, zanim udało się zgromadzić wszelkie wymagane informacje (obecnie opisywane już na strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”). Co jednak najgorsze, biurokracja wyborcza najwyraźniej celowo została w Polsce tak pokomplikowana, aby w komitetach wyborczych stało się absolutnie niezbędne odpłatne zatrudnienie co najmniej jednego prawnika oraz co najmniej jednego księgowego – wszakże w „dyktaturze oligarchii finansowej” chodzi o to, aby koszta kandydatury w wyborach były na tyle duże, iż kandydat zmuszony jest do zaciągania niemoralnych zobowiązań w zamian za sumy umożliwiające mu pokrywanie tych kosztów – tak jak wyjaśnia to działanie „pułapki 96” z poprzedniego podpunktu. Aby więc z obecnej „dyktatury oligarchii finansowej” Polska mogła z czasem przetransformować się w „faktyczną demokrację”, absolutnie niezbędne jest też takie uproszenie biurokracji związanej ze stanięciem do wyborów, oraz nałożenie na PKW takich wymogów łatwego udostępniania potencjalnym kandydatom na tyle rzeczowej informacji, aby formalnościom wyborczym faktycznie był w stanie poprawnie sprostać praktycznie każdy typowy obywatel. Aby zaś osiągnąć ten stan, konieczne jest dodatkowe udoskonalenie i uporządkowanie praw wyborczych w Polsce – tak jak wyjaśnia to ostatni z podpunktów niniejszego wpisu.

4. Zgodność liczebności zgłoszeń ochotników z teoretycznymi oszacowaniami. Z dotychczasowych badań nowej „totaliztycznej nauki” wynika, że aktywnie obstają za moralnoscią tylko wyjątkowo moralne osoby, które Biblia nazywa dosyć zdewaluowanym dzisiaj słowem „sprawiedliwi” – patrz wzmianka o nich zaprezentowana w ostatnim paragrafie punktu #A4 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, lub patrz też ich dokładne opisy zawarte w punkcie #I1 mojej strony o nazwie „quake_pl.htm”. Wszakże tylko dla nich „moralność” jest tym czymś, co dobrze znają bowiem praktykują ją na codzień, stąd czego faktyczną wartość doceniają. Pozostali ludzie jedynie hipotetycznie mówią, rozmyślają i deklarują swoje poprarcie dla moralności, jednak kiedy w faktycznym życiu zostają skonfrontowani z koniecznoscią aktywnego dokonania czegoś na jej poparcie, wówczas nawet kiedy NIE mają żadnego innego zajęcia, ciągle wybierają postawę biernego obserwatora, czyli postawę „nieczynienia niczego” – zgodnie z zasadą filozofii pasożytnictwa: „niech inni się tym zajmą”. (Następstwa takiego stanu rzeczy najlepiej wyraża motto serwisu „1Polska.pl”, stwierdzające: „do triumfu zła wystarczy bierność ludzi dobrych”.) Wyniki badań owej nowej „totaliztycznej nauki” sugerują także, iż w chwili obecnej żyje w Polsce tylko około 160 osób jakie wypełniają definicję owych „sprawiedliwych”. Jednak większość z nich należy już do owej starszej generacji, która NIE używa internetu, a stąd która NIE bardzo ma jak dowiedzieć się o ideach za którymi totalizm się opowiada, ani o faktach zaprezentowanych na stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Nawet też z grona tych „sprawiedliwych”, którzy należąc do młodszej generacji używają już internetu, tylko niewielka proporcja dowiaduje się o stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm” i o opisywanych na niej faktach. W rezultacie, z tych estymowanych około 160 „sprawiedliwych” żyjących w dzisiejszej około 40-milionowej Polsce, jedynie kilku dowie się o opisywanych tu sprawach i jeśli pozostałe ich zobowiązania na to im pozwolą, wówczas aktywnie poprze je np. swoim zaochotniczeniem.

5. Potwierdzenie, że można liczyć na ochotników do pomocy we wdrożeniu każdej moralnie-poprawnej idei, ponadto stworzenie punktu startowego dla wdrożenia idei zaprezentowanych na stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. (To z powodu istnienia owych ochotników w każdej epoce i czasach, zapewne wzięły się przysłowia, że prawda i moralność w ostatecznym rozrachunku zawsze zwyciężają.) Wprawdzie ochotników popierających daną moralnie-poprawną ideę może w danej chwili NIE być aż tylu, ilu byłoby wymagane aby idea ta zwyciężyła w tymże momencie czasowym, jednak zawsze jest ich wystarczająco wielu, aby wysiłki nad wdrożeniem tej idei mogły być kontynuowane aż do przyszłego zwycięstwa. To zaś oznacza, że strona „pajak_na_prezydenta_2015.htm” praktycznie stwarza punkt startowy, który może kiedyś zaowocować zwycięstwem idei w niej zaprezentowanych – czyli zaowocować faktycznym wypełnieniem się staropolskich przepowiedni.

6. Uzyskanie eksperymentalnej odpowiedzi na niektóre z pytań, jakie zadałem sobie w punkcie #A2 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm” – np. na pytanie w sprawie realistyczności zabazowania wyborów na ochotnikach, zamiast na dotacjach finansowych, czy też w sprawie aktywnego poparcia dla filozofii totalizmu. Ponieważ zaś każda z odpowiedzi na owe pytania wiąże się z określonymi konsekwencjami dla przyszłości Polski i szeregu innych krajów, owe odpowiedzi pozwalają na już obecne coraz trafniejsze dedukowanie, jaka przyszłość ma obecnie największą szansę aby najpierw nadejść na Polskę – a także aby najpierw nadejść na sporo innych krajów o sytuacji politycznej i społecznej podobnej do tej z Polski. (Dodatkowe pytania, jakie też warto byłoby jeszcze wybadać eksperymentalnie, to „kiedy” albo „jak szybko”, a także „co potem”.)

7. Stworzenie ilościowej bazy danych, która dostarcza punkt odniesienia dla przyszłych podobnych badań porównawczych. Wszakże, przykładowo, moje wysiłki opisywane na stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm” już pozwoliły na ustalenie pierwszych danych empirycznych, które w przypadku kontynuowania tych wysiłków mogą w przyszłości umożliwić udzielenie ilościowej i dokładnej odpowiedzi eksperymentalnej na praktycznie wszystkie pytania z punktu #A1 strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”.

8. Ideologiczne bankructwo dzisiejszych polskich polityków. W ramach zainteresowań związanych z tematem niniejszego wpisu, przeglądnąłem kilka idei tegorocznych kandydatów prezydenckich. Uderzył mnie w nich rodzaj „ideologicznego bankructwa”, jaki zdaje się panować wśród niektórych dzisiejszych polskich polityków. (Naukowo intrygującym byłoby zbadanie, czy bankructwo to NIE wywodzi się przypadkiem z owej zasady działania Boga wyjaśnianej w punkcie #C4.7 strony o nazwie „morals_pl.htm”.) Wygląda to tak, jakby niektórzy z dzisiejszych polityków NIE byli w stanie odnotować, czy ich idee polityczne łamią jakiekolwiek kryteria moralne. Interesujące jest tu też więc, jak u czytelnika wygląda zdolność do moralnej oceny idei politycznych. Przykładowo, czy zdaniem czytelnika np. wysłanie polskiej armii do walk na Ukrainie byłoby moralnym, czy też niemoralnym, posunięciem politycznym? Albo, co czytelnik sądzi na temat, „czy”, a ewentualnie też „dlaczego”, wysłanie do walk na Ukrainie jakiejkolwiek nie-ukraińskiej armii wnosiłoby poważne zagrożenie, że armia ta rozpęta w Europie kolejną wersję dzisiejszego Iraku? (Pomocne mogłoby też być rozważenie, „czy” pod względem moralnym wysłanie armii na Ukrainę reprezentowałoby obronę czy też agresję, oraz rozważenie „dlaczego” empiryka ujawnia iż mechanizmy moralne tak działają, że w ostatecznym rozrachunku każda wojna zawsze jest przegrywana przez agresora – co najlepiej ilustrują rozważania z punktu #I2 strony o nazwie „bitwa_o_milicz.htm”?)

9. Ustalenie jak wyeliminować „pułapkę numer 96” i przerwać „błędne koło” wypaczające polską politykę oraz eskalujące problemy społeczne, oraz jak niemoralną „dyktaturę oligarchii finansowej” skrycie uciskającą obecną Polskę zamienić w „faktyczną demokrację”. Dzięki podjęciu działań opisywanych na stronie „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, zdołałem uzyskać rozeznanie co stanowi pierwotne i najważniejsze źródło obecnych problemów politycznych Polski. Źródłem tym okazuje się być to, że przy dzisiejszym sformułowaniu praw wyborczych w Polsce, praktycznie NIE jest możliwe aby kandydat NIE dysponujący milionami złotych był w stanie wystawić swoją kandydaturę w wyborach. Innymi słowy, w Polsce NIE jest możliwe aby typowy (zwykły) obywatel mógł stanąć jako kandydat – co jest zaprzeczeniem prawdziwej demokracji. Aczkolwiek bowiem politycy utrzymują w Polsce fikcję, iż jakoby NIE ma obowiązkowych opłat nakładanych na kandydatów, rzeczywistość jest taka, że np. w wyborach prezydenckich opłaty te istnieją i sięgają setek tysięcy złotych. Jak bowiem zdołałem to ustalić dzięki pomocy ochotników, którzy już zgłosili się do ewentualnej mojej kampanii wyborczej, oraz co potwierdzają też ustawy, tylko wszelkie czynności Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) są bezpłatne. Tylko więc przez PKW nie są pobierane żadne opłaty – co stwarza fikcję i wrażenie bezpłatności. Jednak, niestety, wszelkie czynności inne poza PKW, jakie również są niezbędne przy rejestracji kandydata i jego Komitetu Wyborczego, takie jak NIP, REGON, Konto Bankowe, oraz Badanie Sprawozdania przez Biegłego Rewidenta, są już płatne. Najdroższe zaś jest badanie Biegłego Rewidenta – mówimy tu o stawkach w tysiącach złotych, bowiem dokładną marżę wyznacza dany Biegły ustanawiając ją w/g własnego „widzimisię”. Na dodatek, absolutnie niezbędne koszta stanięcia w wyborach obecnie niesamowicie podwyższa konieczność odpłatnego włączania do komitetu wyborczego bardzo kosztownych w dzisiejszych czasach prawnika i księgowego – tj. konieczność, która sztucznie została w Polsce narzucona z powodu obecnej „dyktatury oligarchii finansowej”. (Wszakże oligarchia ta jest zainteresowana w zwiększaniu kosztów stanięcia w wyborach, bowiem z pomocą owych kosztów powiększa ona swe wpływy na rządzących.) Z powyższego wynika, że pierwszym i najważniejszym krokiem w stopniowym wprowadzaniu bazującej na moralności i równości „prawdziwej demokracji” w Polsce, byłoby takie zmienienie prawa wyborczego, aby wystawienie czyjejś kandydatury do wyborów rzeczywiście albo NIE wymagało żadnych opłat (a NIE, tak jak w Polsce dzieje się to obecnie, było jedynie „fikcyjnie bezpłatne”), albo też aby opłaty te były na poziomie dostępnym „dla kieszeni” przeciętnego/zwykłego obywatela. Innymi słowy, pilnie domagające się wprowadzenia w Polsce nowe prawa wyborcze powinny NIE tylko eliminować obecną kosztowną biurokrację wyborczą, ale także albo całkowicie zakazywać pobierania jakichkolwiek opłat od kandydatów do wyborów i od ich komitetów wyborczych, albo też powinny ustanawiać te opłaty z góry i na poziomie pokrywalnym z własnej kieszeni przez nawet relatywnie biednego kandydata – takiego jakim w przeszłości był np. Abraham Linkoln, zaś obecnie jestem np. ja. Oczywiście, takie prawa są możliwe do ustanowienia, zaś w wielu krajach o faktycznej demokracji są one w mocy już od dawna – włączając w to np. NZ, w której ja mieszkam. (To dlatego będąc jedynie typowym/zwykłym obywatelem i na dodatek będąc też emigrantem z generalnie lekceważonej w świecie Polski, ciągle w 2014 roku mogłem wystawić swoją kandydaturę w wyborach do parlamentu NZ, oraz uzyskać w owych wyborach sukces większy niż uzyskała spora liczba kandydatów partyjnych.) Tyle, że aby wprowadzić takie prawa, trzeba aby politycy zrozumieli, iż obecna „dyktatura oligarchii finansowej” niemoralnie manipulująca Polską wiedzie wszystkich Polaków wprost w przepaść, oraz trzeba aby ustawodawcy „ruszyli nieco swymi mózgownicami” w celu opracowania nowych i lepszych praw (tj. bardziej moralnych/sprawiedliwych). Przykładowo, zamiast niemoralnego zatrudniania „Biegłego Rewidenta” aby sprawiać na narodzie wrażenie bezoszustwowych wyborów, wystarczyłoby aby Sprawozdania Finansowe z kosztów wyborów były otwarcie publikowane i dostępne do publicznej inspekcji (a stąd i do ewentualnych protestów i konsekwencji prawnych) NIE tylko przez konkurentów danego kandydata, ale także przez każdego zainteresowanego obywatela Polski. Takie bowiem ich opublikowanie NIE tylko wyeliminowałoby konieczność zatrudniania Biegłego Rewidenta, ale także uczyniłoby „przeźroczystym” cały proces wyborów, zakańczając w ten sposób spiralowanie owego „politycznego błędnego koła” jakie prowadzi dzisiejszą Polskę wrost do społecznej katastrofy. Przy okazji zmiany praw wyborczych, warto też byłoby zadbać, aby istniała „awaryjna droga do prezydentury” – którą dałoby się uruchamiać w szczególnych sytuacjach. Wszakże droga taka istnieje np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie w przypadku np. nagłej rezygnacji lub śmierci Prezydenta, na jego pozycję natychmiast automatycznie awansowany jest Wice-Prezydent. Ja NIE znam na tyle dobrze polskiego prawa wyborczego aby wiedzieć, czy taka sama możliwość istnieje też w Polsce, jednak gdyby NIE istniała, wówczas czas aby ją legalnie stworzyć. Wszakże, jeśli prawo wyborcze wyraźnie też zatwierdzi, że na Wice-Prezydenta dany Prezydent może dobrać sobie każdą osobę jaką tylko zechce, w tym NIE tylko osobę bezpartyjną, ale nawet osobę z partii odmiennej niż on/ona sam/a się wywodzi, wówczas w sytuacjach naprawdę krytycznych, takich jak dzisiejsza, odmienna (tj. moralniejsza od obecnych wyborów eksploatowanych przez oligarchię finansową) droga np. Jana Pająk do prezydentury, polegałaby na tym, iż jakiś dbający o przyszłość swoich potomków i o przejście do historii Prezydent dobrałby sobie właśnie Jana Pająk na Wice-Prezydenta, poczym w jakiś czas po wygraniu wyborów dobrowolnie zrezygnowałby ze swego urzędu. Oczywiście, nowe prawa, które m.in. wyeliminują opłaty wyborcze, wcale NIE zmienią faktu, że to mechanizmy moralne będą nadal decydowały o tym kto ma zostać wybrany. (Z badań nowej „totaliztycznej nauki” wynika, że owe mechanizmy moralne zawsze tak sterują przebiegiem wyborów, aby wybrany został kandydat który najlepiej reprezentuje poziom moralności wszystkich wybierających.) Wyeliminowanie opłat oraz uproszczenie i uprzeźroczystnienie biurokracji wyborczej uczyni jedynie bardziej moralnym, demokratycznym i przeźroczystym samą procedurę wyborów oraz następujące po wyborach kadencje wybranych polityków. Usunie ono bowiem owe niemoralne zobowiązania, które obecnie politycy zmuszeni są zaciągać wobec reprezentantów finansowej oligarchii darowujących im fundusze na wybory. Po zrealizowaniu tego pierwszego kroku na drodze Polski do prawdziwej demokracji, tj. po znormalizowaniu opłat wyborczych i uproszeniu wyborczej biurokracji, z upływem czasu ujawniłyby się dalsze nieregularności, jakie też wypaczają dobrodziejstwa osiągania prawdziwej demokracji. Jednak te następne wypaczenia przyjdzie wówczas już łatwiej eliminować, bazując na doświadczeniach z wdrożenia opisywanego tu pierwszego i najważniejszego kroku.

* * *

Powyższy wpis podsumowuje co zdołałem już ustalić podczas swej przymiarki do próby stanięcia jako bezpartyjny kandydat w polskich wyborach prezydenckich z 2015 roku. Wpis ten bazuje na treści punktu #F1 z mojej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2015.htm” (aktualizacja z dnia 1 lutego 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_na_prezydenta_2015.htm
http://artefact.uhostall.com/pajak_na_prezydenta_2015.htm
http://cielcza.5GBFree.com/pajak_na_prezydenta_2015.htm
http://bobola.net78.net/pajak_na_prezydenta_2015.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_na_prezydenta_2015.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_na_prezydenta_2015.htm
http://pajak.org.nz/pajak_na_prezydenta_2015.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższym adresie nazwy strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, nazwą owej innej strony którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę autobiograficzną o nazwie „quake_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/pajak_na_prezydenta_2015.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/quake_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #254). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk (dr inż.)

P.S. Po uważnym rozeznaniu sytuacji, w dniu 7 lutego 2015 podjąłem decyzję, że w 2015 roku NIE wystawię swej kandydatury w polskich wyborach prezydenckich. Decyzję tę wyjaśniam szerzej w punkcie #N4 powyżej wskazywanej strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”.

W tej sytuacji, niniejszym wzmacniam swój poprzedni apel, aby wszystkie osoby o totaliztycznych poglądach zaufali moim dedukcjom i intencjom oraz wykazali totaliztyczną jedność i dyscyplinę poprzez głosowanie na Panią Magdalenę Ogórek z powodów jakich część wyjaśniam w punkcie #N5 w/w strony „pajak_na_prezydenta_2015.htm”. Innymi słowy, apeluję, aby wszyscy ci którzy głosowaliby na mnie gdybym stanął w tych wyborach, w obecnej sytuacji oddali swoje głosy na Panią Magdalenę Ogórek.