About

Po POLSKU (the ENGLISH version is available under the Polish one):

Dr inż. Jan Pająk (patrz https://www.google.com/search?q=Jan+Pajak ) to były profesor uniwersytetów z Północnego Cypru, Malezji, Borneo i Południowej Korei, urodzony 1946/5/25 we wsi Wszewilki, Polska, zaś obecnie żyjący z emerytury we wyróżnianym cudami przez Boga miasteczku Petone, Nowa Zelandia – np. patrz opisy z punktów #J1 do #J3 na stronie http://pajak.org.nz/petone_pl.htm . Jest on tym badaczem i wynalazcą Nowej Zelandii i Polski, a także WorldCat Identity (tj. „Tożsamością Światowej Kategorii”: patrz strony http://worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ oraz http://worldcat.org/identities/ ), który w początkowej części 21 wieku wyróżnił się z grona nadal żyjących odkrywców i wynalazców owych dwóch krajów, stając się najszerzej z nich znanym wówczas w świecie, najróżnorodniej interpretowanym i najbardziej produktywnym – na przekór prowadzenia badań bez oficjalnego finansowania i na zasadach tylko naukowego hobby, ale niestety o którego istnieniu i wynikach badań w Nowej Zelandii niemal nikt NIE chce wiedzieć, zaś dla unieważnienia, zaprzeczenia i wyciszenia odkryć i wynalazów którego sporo Polaków konspiruje się w gangi postępujące jak monopole wypaczające prawdę i przyszłym pokoleniom usiłujące pozostawić tylko kłamstwa, śmieci, pozatruwaną wodę, powietrze i glebę, oraz wyniszczoną naturę. Szczegóły życia tego naukowca dokumentuje około 35-minutowy film biograficzny zatytułowany „Dr Jan Pająk portfolio” dostępny albo na https://www.youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM , albo też poprzez jego stronę http://pajak.org.nz/djp.htm – która w formie tabeli o dwóch rzędach i 10 kolumnach zestawia w sobie wszystkie darmowe widea z YouTube w jakich wytworzeniu dr Jan Pająk osobiście uczestniczył. Do najważniejszego jego dorobku naukowego należą. (1) Stworzenie w 1985 roku nadal jedynej na świecie faktycznej Teorii Wszystkiego zwanej „Koncept Dipolarnej Grawitacji” albo „Kodig” (patrz jej opisy na stronie http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm ), o której tytuł kosztownego filmu propagandowego zatytułowanego „Teoria Wszystkiego” jakby implikuje iż rzekomo stworzył ją naukowiec z Anglii. (2) Wypracowanie najmoralniejszej nowoczesnej filozofii świata wypracowanej przez człowieka a nazywanej „Totalizm” (patrz jej opisy pod adresem https://www.google.com/search?q=totalizm lub na stronie http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm ), nazwę której należy jednak uważnie pisać przez literę „z” aby tę moralną filozofię wyraźnie odróżnić od wsteczniczego „totalitarianismu” nazwa którego przez co leniwszych w piśmie błędnie lub z przekory skracana jest też do słowa „Totalism” – tyle że typowo pisanego przez literę „s” (patrz opisy pod adresem https://www.google.com/search?q=totalism ). (3) Odkrycie m.in. sztucznie stworzonego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego”, w którym starzeją się wszelkie żywe istoty, zaś nawracalność którego pozwala Bogu na opisywane w Biblii dwukrotne lub nawet trzykrotne powtarzanie życia każdego z ludzi poprzez cofanie jego/jej czasu do lat młodości z jednoczesnym wymazaniem pamięci poprzedniego przechodzenia przez czas (chociaż często pozostawiania „deja vu”). Zgodnie z informacją w Biblii, czas ten upływa krótkimi skokami co najmniej około 365×1000 razy wolniej od upływającego w sposób ciągły naturalnego czasu wszechświata w jakim starzeją się atomy, skały, węgiel, skamienieliny, itp. (patrz wstęp i punkt #G4 strony http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity_pl.htm czy bazujący na Biblii punkt #B4.1 strony http://www.geocities.ws/immortality/immortality_pl.htm albo patrz monografia http://gravity.ezyro.com/tekst_12.htm ). (4) Odkrycie podobnej do ujętej Tablicą Okresowości Pierwiastków regularności w wynalazkach kolejnych napędów ziemskich, wyrażone wynalezioną i opublikowaną jeszcze w 1975 roku tzw. „Tablicą Cykliczności dla Napędów Ziemskich” opisaną i zilustrowaną, między innymi, w punktach #J1 do #J4.6 ze strony o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm . (5) Wynalezienie i skonstruowanie (między innymi) gwiazdolotu zwanego „Magnokraft” (patrz http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm ), „Wehikułu Czasu” (patrz http://pajak.org.nz/immortality_pl.htm ) jaki nada ludziom zdolność do tzw. „uwięzionej nieśmiertelności” poprzez umożliwienie im cofania się w czasie do lat młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, akumulatora o nieskończonej pojemności zwanego „Komora Oscylacyjna” (patrz http://pajak.org.nz/oscillatory_chamber_pl.htm ), telepatycznej stacji nadawczo-odbiorczej zwanej „Telepatyzer” (patrz punkt #E1.1 z http://pajak.org.nz/telepathy_pl.htm ), „Rzutnika Telepatycznego” jaki najprawdopodobniej był użyty do nałożenia na wiadomości brytyjskiego dziennika telewizyjnego owego wstydliwie przemilczanego przez rządy ostrzeżenia „Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety” (patrz (v) z punktu #H1 strony http://cielcza.cba.pl/przepowiednie.htm lub patrz ostrzegające wideo https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ), „baterii telekinetycznej” działającej na zasadzie „perpetuum mobile” (patrz #J2 ze strony http://cielcza.cba.pl/free_energy_pl.htm ), urządzeń napędowych 5-tej i 6-tej „ery technicznej ludzkości” (obecnie żyjemy dopiero w 2-giej erze technicznej) – jakie to urządzenia pozwolą na lewitowanie do dowolnych miejsc lub stwarzanie z przeciw-materii w owych miejscach dowolnych obiektów (patrz punkty od #J4 do #J4.6 ze strony http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm ), oraz kilku jeszcze innych przyszłościowych urządzeń. (6) To także dr Jan Pająk zaprognozował załamanie się obecnej cywiliacji ludzkiej pomiędzy latami 2030 i 2040 – patrz film „Zagłada ludzkości 2030” dostępny pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . (7) Najnowsze jego odkrycie obejmuje opisane w punkcie #A1 strony http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm i potwierdzone tam licznym empirycznym materiałem dowodowym oraz cytatami z Biblii liczne udoskonalenia ludzkich dusz i ciał, jakie Bóg stopniowo urzeczywistniał już po stworzeniu ludzkości i świata fizycznego. Cały ten dorobek życiowy dokładnie opisują autoryzowane przez niego witryny internetowe i monografie, dostępne m.in. poprzez strony: http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm oraz http://pajak.org.nz/skorowidz.htm . Na temat jego życia istnieje autobiograficzna strona pod adresem: http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm , książkowa autobiografia pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_17.htm i około 35-minutowy film „Dr Jan Pająk portfolio” wskazywany na początku a dostępny na http://www.youtube.com w 3 odmiennych językach, mianowicie polskim, angielskim i niemieckim (linki i bardziej szczegółowe opisy wszystkich idei z tego filmu zawiera punkt #B1 strony http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm oraz http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm .) Każda z jego publikacji jest dostępna co najmniej w polskiej i angielskiej wersji językowej (niektóre także w niemieckiej, włoskiej, hiszpańskiej, francuskiej, rosyjskiej i greckiej).

In ENGLISH: Dr Eng. Jan Pajak (see https://www.google.com/search?q=Jan+Pajak ) is a former professor from universities in Northern Cyprus, Malaysia, Borneo and South Korea, born on 24th of May 1946 in Poland and currently living from his retirement pension in the blessed by numerous miracles township of Petone in New Zealand – e.g. see descriptions from items #J1 to #J3 on the web page http://pajak.org.nz/petone.htm . He is this researcher and inventor of New Zealand and Poland, and also WorldCat Identity (see web pages http://worldcat.org/identities/lccn-n86145629/ and http://worldcat.org/identities/ ), who in the early part of 21st century stand out from the crowd of still-living discoverers and inventors of these two countries and he became among them the most widely known in the world, most variously interpreted, and at that time the most productive – in spite of conducting his research without official funding and only on a scientific hobby basis, although, unfortunately, about his existence and results of research almost no-one wants to know in New Zealand, while to annul, deny and mute down his discoveries and inventions many inhabitants of Poland conspire into gangs that act as monopolies distorting the truth and trying to leave for future generations only lies, trash, poisoned water, polluted air, destroyed fertility of soil, and devastated nature. Details of the life and research of this inventor documents around 35 minutes long biographical film entitled „Dr Jan Pająk portfolio” available either at https://www.youtube.com/watch?v=sXr2OzVsMp4 or through his web page http://pajak.org.nz/djp.htm – which page displays a table of 2 rows and 10 columns with links and starting photos to all free videos from YouTube, in the creation of which Dr Eng. Jan Pająk participated in person. His scientific accomplishments include. (1) The creation in 1985 of the only existing true Theory of Everything called the „Concept of Dipolar Gravity” or „Codig” (see the description on the web page http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm ) – about which in a costly propaganda film entitled „The Theory of Everything” someone implied that supposedly such a theory was created by an English scientist. (2) The development of the most moral modern philosophy of the world created by man – called „Totalizm” (see descriptions of it at the address https://www.google.com/search?q=Totalizm or on the web page http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm ). Note, however, that the name Totalizm one needs to type very carefully through the letter „z” to clearly distinguish this moral philosophy from „Totalitarianism” the name of which by some lazy in writing or contradictive people is also abbreviated to the word „Totalism” – only that typically written by the letter „s” (see the descriptions at the address https://www.google.com/search?q=Totalism ). (3) The discovery that our physical world is ageing according to two different kinds of time, namely: the „reversible software time” which ages only living creatures (including humans), as well as by the „irreversible absolute time of the universe” which ages atoms, isotopes, fosils, coal, etc, and elapses 365×1000 times faster than the human time – for details see the web page http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm . (4) The discovery of a regularity similar to the one described by the Periodic Table of Elements and named the „Periodic Table of Propulsion Systems” – which reveals the major attributes of all propelling devices that the humanity is ever invent – see items #J4 to #J4.6 from his web page http://pajak.org.nz.propulsion.htm . (5) The invention (among others) of the starship called „Magnocraft” (see web page http://pajak.org.nz/magnocraft.htm ), the „time vehicle” (see web page http://pajak.org.nz/immortality.htm ), the battery of infinitive capacitance called the „Oscillatory Chamber” ( http://pajak.org.nz/oscillatory_chamber.htm ), the telepathic transceiver named „telepathyser” (see item #E1.1 from http://pajak.org.nz/telepathy.htm ) and the „telepathic projector” with the use of which probably that negated by authorities warning „We have come to warn you about your race and your planet” was superimposed in UK on the broadcast of evening TV news (see (v) from item #H1 of the web page http://cielcza.cba.pl/prophecies.htm – a similar warning presents the Polish video https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ) – all of which discoveries and inventions are described in detail on his web pages and monographs, especially at these available via http://pajak.org.nz/menu2.htm . (6) The prediction that in years 2030s our present civilisation is going to collapse – for details see the film (in Polish only) entitled „Zagłada Ludzkości 2030” – which title means „The Great Purification of 2030s”, available at the address https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 . (7) The most recent discovery of Dr Jan Pająk is the one described in item #A1 from the web page named http://pajak.org.nz/evolution.htm and confirmed in there by significant body of empirical evidence as well as by quotations from the Bible – which discovery reveals that already after creating people and our physical world, God gradually carried out numerous improvements of human souls and bodies. These huge accomplishments are described thoroughly on numerous his web pages and monographs, available, among others, through the web pages: http://pajak.org.nz/menu2.htm and (in Polish) http://pajak.org.nz/skorowidz.htm . There is also an autobiographical web page about him at the address: http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm and that around 35 minute long film „Dr Jan Pajak portfolio” indicated at the beginning and available at http://www.youtube.com in 3 different languages, namely in English, German and Polish (Links and more detailed description of all ideas from that film are provided at http://pajak.org.nz/djp.htm and at http://pajak.org.nz/portfolio.htm .) Every his web page and many other his publications are available in both, English and in Polish language versions (some of his web pages also in German, Italian, Spanish, French, Russian and Greek).

Komentarze 2 to “About”

  1. padcom Says:

    Najs blog, ju hef hier… Szkoda, ze strony o sobie nie masz wypełnionej…

  2. Lhari Says:

    Czy jakis kontakt do pana?

?

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s


%d blogerów lubi to: