#281: Dlaczego empiryczne ustalenie, że jednak „warto wypełniać nakazy Boga”, okazuje się być prawdą najważniejszą dla przebiegu i wyników życia tych co ją uznali, a także jakie są składowe tej prawdy i jakie korzyści wynikają z jej poznania

2017/02/25

Motto: „Najważniejsze dla nas prawdy to te, które wynoszą nas na wyższy poziom świadomości, czyli które najintensywniej inspirują nas do przestrzegania nakazów i wymogów Boga, do moralnego zachowywania się, do poszukiwania prawdy, do udoskonalania naszego charakteru, itd., itp.”

Ciekawe czy czytelnik odnotował, że każdy z ludzi ma odmienny pogląd na to co stanowi prawdę jakiej poznanie wywiera najsilniejszy wpływ na jego życie, ponadto czy też odnotował, że u każdego z ludzi ów pogląd nieustannie się zmienia wraz z upływem czasu i ze wzrostem doświadczenia życiowego. Przykładowo, gdyby spytać dzisiejszych kryminalistów co dla nich jest najważniejszą prawdą, wówczas zapewne odpowiedzieliby „sposób jak wzbogacić się najszybciej, z najmniejszym wysiłkiem i bez zostania przyłapanym ani ukaranym”. Politycy na to samo pytanie zapewne odpowiedzieliby „umiejętność utrzymania się przy władzy przez aż tak długo, aż zdołam zgromadzić wystarczający majątek aby resztę swego życia spędzić na przyjemnościach”. Gdyby zaś pytanie „co dla ciebie jest najważniejszą z prawd” zadać któremuś z dzisiejszych zawodowych naukowców, wówczas zapewne odpowiedziałby, że „ustalenie czy temat jaki właśnie badam pozwoli mi uzyskać Nagrodę Nobla”. Z kolei pytając dzisiejszych zwykłych ateistycznie wykształconych ludzi, co dla nich stanowi najważniejszą z prawd, zapewne wielu z nich stwierdziłoby „znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Bóg istnieje” (notabene, odpowiedź na to właśnie pytanie, oraz formalne dowody naukowe jakie niepodważalnie wykazują prawdę tej odpowiedzi, ja opublikowałem już wiele lat temu – np. patrz moja strona o nazwie „god_proof_pl.htm”). Z kolei gdyby zadać to samo pytanie np. komuś silnie wierzącemu w Boga, zapewne stwierdziłby „naukowe ustalenie czy faktyczny wiek ludzkości wynosi około 6000 lat – tak jak wiek ten określa Biblia” (notabene, ponownie odpowiedź na to właśnie pytanie ja opublikowałem już spory czas temu – np. patrz podpis pod „Tabelą #A1” na mojej stronie o nazwie „humanity_pl.htm”). Itd., itp. Z powodu aż tak ogromnych różnic opinii w tej sprawie, w niniejszym wpisie postaram się wyjaśnić i uzasadnić czytelnikowi (bazując na wynikach moich trwających już ponad 70 lat empirycznych badań otaczającej nas rzeczywistości), iż najsilniejszy wpływ na życie ludzi wywiera poznanie przez nich prawdy o istnieniu aż całego oceanu dowodów dostarczanych nam empirycznie, że „warto jednak wkładać wysiłek w poznanie i przestrzeganie praw i wymagań Boga”. Wszakże bez znajomości tej jednej najistotniejszej prawdy, np. kryminaliści popełniają swe przestępstwa łamiąc nimi boskie przykazania, bowiem NIE wierzą, iż zostaną złapani i ukarani. Politycy kłamią w swych obietnicach wyborczych i wpadają w korupcję, ponieważ wierzą, że w świecie fizycznym sprawiedliwość nigdy na nich NIE będzie egzekwowana. Bez znajomości tej jednej istotnej prawdy dzisiejsi naukowcy NIE są świadomi, że to NIE temat ani Nagroda Nobla naprawę się liczą w tym co badają, a fakt czy w sytuacji w jakiej się znajdują poświęcają się promowaniu czy też zatajaniu niewygodnych lub dyskryminowanych prawd na jakie się natknęli. Ateiści NIE mają motywacji aby naprawdę poszukać i odnaleźć Boga. Wierzący w Boga NIE mają motywacji aby nabyć pewności, iż w praktyce to wcale NIE myli się ani Biblia twierdząca, iż ludzkość liczy jedynie około 6000 „ludzkich lat” (tj. lat upływających w sztucznie stworzonym i zarządzanym przez Boga tzw. „nawracalnym czasie softwarowym” w jakim starzeją się wszelkie istoty żyjące”), ani też NIE myli się nauka twierdząca, że świat fizyczny, a stąd także wszelkie obserwowalne przez naukę twory kosmiczne, minerały i skamienieliny (włącznie z kośćmi dinozaurów i z węglem kamiennym) liczą już wiele milionów „absolutnych lat” (tj. lat upływających około 365000 razy szybciej od „lat ludzkich” oraz naliczanych w tzw. „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” w jakim starzeje się wszelka materia nieożywiona) – tak jak wyjaśnia to „wstęp” oraz punkt #G4 z mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkt #C9.1 z innej mojej strony o nazwie „ufo_proof_pl.htm”. Itd., itp. Tymczasem moje trwające już ponad 70 lat empiryczne obserwowanie i badania otaczającej nas rzeczywistości ujawniają, że faktycznie w świecie w jakim my żyjemy, a jaki „żelazną ręką” jest rządzony przez wszechwiedzącego, wszechmożnego, oraz niewypowiedzianie sprawiedliwego Boga, balans sprawiedliwości zawsze i dla każdego z ludzi zostaje wypełniony. Stąd za wszystko co nabroiliśmy, ponieważ NIE wierzyliśmy w „absolutną sprawiedliwość” i stąd nieustannie łamaliśmy nakazy i wymagania naszego Boga, później nieodwołalnie przychodzi nam „odcierpieć”. Tyle, że typowo większość z nas NIE jest świadoma tego naszego „odcierpienia”, ponieważ rządzą nim dosyć skomplikowane prawa i mechanizmy, opisy końcowych wyników działania jakich wprawdzie są powplatane do treści Biblii, jednak powody istnienia i zasady działania jakich to praw i mechanizmów w jawny, bezpośredni i skondensowany sposób dotychczas nigdzie NIE były nam wyjaśniane. Z kolei kiedy nasze „odcierpienie” za popełnione wcześniej niecności w końcu do nas nadchodzi, jego związek z tym co uprzednio nabroiliśmy typowo jest przeaczany, ponieważ celowo został on zakamuflowany i stąd wymaga albo silnej wiary, albo też wielu badań, zanim związek ten staje się oczywisty lub daje się naukowo ustalić – po przykład patrz punkt #F2 na mojej stronie o nazwie „karma_pl.htm”. (Przykładowo, w naszym obecnym życiu fizycznym owo nasze „odcierpienie” tego co nabroiliśmy jest rządzone działaniem tzw. totaliztycznej karmy, która powoduje, że „cała karma jaką sobie wygenerowaliśmy, zostaje nam zwrócona zanim umrzemy”, tyle że owo jej zwrócenie nastąpi dopiero po upływie tzw. „czasu zwrotu” jakiego długość narazie jest trudna do przewidzenia – chociaż jej zgrubne wartości podałem w punktach #B2 do #B2.3 strony „mozajski.htm”. Z kolei po naszej śmierci, absolutna sprawiedliwość też będzie nam ponownie wymierzona wynikiem tzw. „sądu ostatecznego” – który nam ujawni jaki los po nim nas spotka.) Aby więc udostępnić jawnie i skondensowane wyjaśnienie owych skomplikowanych mechanizmów, które powodują iż na przekór wszelkich pozorów, wynikiem naszego życia zawsze jest jednak uzyskanie absolutnej sprawiedliwości przez każdego z nas, tym z czytelników, którzy zechcą poznać co stoi za ową prawdą jaka okazuje się być najważniejszą dla przebiegu i wyników naszego życia, poniżej udostępniam treść niniejszego wpisu.

* * *

Każda z naszych ludzkich cech została celowo tak zaprojektowana przez Boga, aby pobudzała nieustanne udoskonalanie się zarówno indywidualnych ludzi, jak i całej ludzkości. Jako przykład rozważ nasze nastawienie do tzw. „prawdy”. Każdy z nas ma bowiem wbudowany w siebie aż tak silny sceptycyzm wobec tego co twierdzą inni ludzie, że wszystkie stwierdzenia innych osób podświadomie traktuje jako „nieprawdę” przez tak długo, aż samemu NIE doświadczy na sobie, że jednak były one prawdą. W rezultacie tego sceptycyzmu każdy z nas spędza swe życie wkładając znaczny wysiłek w osobiste i usilne starania aby jednak potwierdzić dla siebie, lub obalić, zasłyszane prawdy jakie uważa za mające istotny wpływ na jego życie. Przy okazji zaś tych wysiłków, każdy nie tylko że sam się udoskonala, ale udoskonala też świat wokół siebie.

Aczkolwiek z powodu owego wrodzonego sceptycyzmu, nikomu NIE można sprezentować prawdy, ciągle jednak warto aby prawdę upowszechniać wśród ludzi. Takie bowiem upowszechnianie zwraca ich uwagę na możliwość, że skoro dane coś stwierdzamy, być może jest to prawdą. Jeśli więc dana osoba uzna to co stwierdzamy na potencjalnie istotne dla jej życia, w późniejszych czasach podejmie własne sprawdzenia czy faktycznie jest to prawdą. Sprawdzenia te zaś mają potencjał aby dana prawda została potwierdzona i wyniosła w ten sposób sprawdzającą ją osobę na wyższy poziom świadomości.

We wstępie do niniejszego wpisu poinformowałem, że zgodnie z moimi ustaleniami nasilniejszy wpływ na przebieg i wyniki życia ludzi którzy ją poznają, wywiera prawda jaką ustaliłem empirycznie, a jaka stwierdza, że faktycznie „warto jednak wkładać wysiłek w poznanie i przestrzeganie praw i wymagań Boga”. Oczywiście, pod względem swej istotności dla poznania i zrozumienia większości zjawisk otaczającego nas wszechświata, ta prawda NIE jest aż tak istotna, jak prawda iż Bóg istnieje. Jednak z punktu widzenia wpływu na prywatne życie każdego z tych co ją uznali, jej potencjał drastycznego przebudowania życia, moim zdaniem powoduje, że dla uznających ją osób okazuje się ona być najważniejszą z prawd. Wszakże nawet jeśli ktoś uznaje za prawdę tylko ów fakt iż „Bóg istnieje”, ciągle z najróżniejszych przyczyn może ignorować nakazy i wymagania jakie Bóg na nas nakłada, czyli może pasywnie kontynuować niedoskonałe życie rządzone wyłącznie własnymi emocjami. Tymczasem dla osób które uznają ową najważniejszą prawdę, ignorowanie tego co Bóg nakazuje jest już wykluczone. (Chociaż z powodu swych wrodzonych niedoskonałości, nawyków i słabostek, braku wymaganej wiedzy, a także sytuacji w jakich mogą się znajdować, owe osoby ciągle mogą NIE być w stanie wypełniać wszystkich wymagań i nakazów jakie Bóg ponakładał na ludzi.) Oczywiście, powodów najwyższej dla nas istotności tej opisywanej tu prawdy jest znacznie więcej. Jednak ja tutaj omówię tylko przykłady najważniejszych z nich.

Historycznie pierwszym powodem dlaczego omawiana tu prawda okazuje się być dla nas naważniejsza, z jakim to powodem każdy z nas zapewne zetknął się już na lekcjach religii, są najróżniejsze błędy jakie powkradały się do twierdzeń upowszechnianych przez instytucje nauczające nas religii. Wszakże upowszechnianie każdej religii jest dokonywane przez ludzkie instytucje, jak zaś wyjaśniłem to np. w punktach #E1 do #E5 strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, każda ludzka instytucja z upływem czasu ulega korupcji. Ponadto błędność twierdzeń religijnych instytucji jakie oparte są na Biblii, może też wynikać z wydarcia z kontekstu w jakim niektóre z tych twierdzeń są ujęte w Biblii, czyli z niewłaściwego zinterpetowania niektórych wersetów Biblii. W rezultacie liczne twierdzenia religijnych instytucji mogą zawierać w sobie najróżniejsze błędy lub niedoinformowania. Jako przykład rozważ tu następstwa niepełności poinformowania w sprawie wybaczania nam naszych grzechów przez Boga – które typowo powoduje, że wielu z nas zaczyna ulegać pokusie, iż „po co pracowicie wypełniać przykazania i wymogi Boga, jeśli Bóg potem i tak przebaczy nam nasze winy”. Tymczasem w owym religijnym twierdzeniu o boskim wybaczaniu nam naszych win zwykle przeaczany lub pomijany jest istotny fakt, że faktycznie to zgodnie z zamiarami Boga wybranych z ludzi czekają aż dwa rodzaje życia, mianowicie (1) obecne życie fizyczne, oraz (2) późniejsze życie wieczne następujące już po sądzie ostatecznym. Stąd informując ludzi o wybaczaniu win przez Boga, religie NIE informują do którego z tych dwóch rodzajów życia odnosi się owo przebaczanie win przez Boga? Moje empiryczne badania nad zwrotami totaliztycznej karmy ujawniają bowiem, że praktycznie wszystko co nabroiliśmy w swym obecnym życiu fizycznym, a także praktycznie wszystko co uczyniliśmy w nim dobrego, jest nam zwrócone jeszcze zanim umrzemy. Empiryka zdaje się więc silnie sugerować, że w naszym obecnym życiu fizycznym winy NIE są wybaczane, a raczej musimy je odpokutować. Wygląda więc na to, że owo wybaczanie niektórych naszych win będzie miało miejsce tylko w sytuacji sądu ostatecznego i będzie się odnosiło wyłącznie do następnego życia wieczystego tych z ludzi, którzy sobie na wieczne życie zasłużą. Potwierdza to zresztą logika. Wszakże każdy z nas jest grzesznikiem i zapewne NIE istnieje taki człowiek, który na jakimś tam etapie swego życia NIE popełniłby jakiegoś grzechu. Stąd gdyby Bóg NIE wybaczał nam niektórych grzechów na etapie sądu ostatecznego, wówczas praktycznie nikt z ludzi NIE zasłużyłby na owo życie wieczyste. Wybaczanie na owym etapie musiało więc zostać jakoś w Biblii podkreślone – szczególnie że aż dla wielu istotnych powodów ludzie też muszą nauczyć się wybaczania na poziomie duchowym. Natomiast wybaczanie przez Boga na etapie obecnego życia fizycznego zupełnie NIE jest potrzebne, a ponadto wprowadzałoby wiele niepożądanych następstw i utrudnień, np. uniemożliwiałoby ono edukowanie i nakłanianie ludzi do popełniania dobra, uniemożliwiałoby serwowanie sprawiedliwości za to co nabroiliśmy, uniemożliwiałoby wyróżnienie i nagrodzenie tych co czynili dobro, itd. Na dodatek, gdyby Bóg faktycznie wybaczał nam jakieś winy już w obecnym życiu fizycznym, wówczas pytanie brzmiałoby – które z win są wybaczane. Wszakże gdyby Bóg wybaczał nam wszelkie winy, wówczas NIE byłby potrzebny „sąd ostateczny”, ani też NIE miałoby po nim miejsca owo ostateczne spalenie zasądzonych na polikwidowanie grzeszników. Czyli grzechy i nasze winy mogą mieć naróżniejsze poziomy akceptowalności przez Boga – co faktycznie Biblia potwierdza. Przykładowo w bibilijnym „Pierwszym Liście Tymoteusza”, wersety 1:8-11, Biblia wskazuje wykaz osób (w rodzaju mordercy, homoseksualiści, handlarze niewolników, kłamcy, itp.) jakich działania mają potencjał aby jednak NIE uzyskać wybaczenia Boga i zamknąć dla nich dostęp do życia wiecznego. Zanim więc w swym obecnym życiu popełnimy coś, o czym sumienie nam podszeptuje, że jest to poważnym grzechem, warto rozważyć co się stanie jeśli Bóg popełnienia tego grzechu jednak nam NIE wybaczy, a także rozważyć czy jeszcze w obecnym życiu fizycznym jesteśmy gotowi przyjąć „zwrot karmatyczny” jaki nieodwołalnie grzech ten nam przyniesie.

Innym z bardzo istotnych powodów, dla których omawiana tu prawda okazuje się mieć potencjał najbardziej drastycznego przebudowania naszego życia, jest dość powszechne, chociaż całkowicie błędne wierzenie, że w obecnym życiu NIE istnieje takie coś jak „absolutna sprawiedliwość”. Wszakże brak wiary w istnienie „absolutnej sprawiedliwości” powoduje, że sporo ludzi uznaje iż w życiu NIE warto się starać, bo i tak ich starania NIE doczekają się sprawiedliwości. Co nawet jeszcze gorsze, to że istnieją nawet ludzie, którzy wierzą iż w życiu warto popełniać najróżniejsze niegodziwości, bowiem ich zdaniem „absolutna sprawiedliwość” NIE istnieje, a stąd niegodziwości jakie popełniają ujdą im na sucho. Tymczasem moje empiryczne badania ujawniają, że absolutnie wszystko co w swym obecnym życiu fizycznym czynimy, jest natychmiast osądzane, poczym po upłynięciu relatywnie niewielkiego „czasu zwrotu” jest nam nagradzane lub karane z iście komputerową precyzją, powodując że jeszcze przed naszą śmiercią samo życie wymierza nam sprawiedliwość jaka jest absolutnie dokładna i nieporównanie lepsza od tej jaką starają się serwować ludzkie prawa. Empirycznie zgromadzone przez siebie dowody na istnienie i działanie owej „absolutnej sprawiedliwości” przytaczam na praktycznie niemal każdej swej stronie internetowej – jako ich przykłady patrz punkt #F2 na mojej stronie o nazwie „karma_pl.htm”, punkty #B2 do #B2.3 na mojej stronie o nazwie „mozajski.htm”, punkt #C5.7 na mojej stronie o nazwie „morals_pl.htm”, punkt #F3 na mojej stronie o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, czy punkty #I1 i #R2 na mojej stronie o nazwie „quake_pl.htm”. Skoro zaś faktycznie istnieje owa „absolutna sprawiedliwość”, zaś jej działanie jest zgodne właśnie z tym co Bóg od nas wymaga i co nam nakazuje w Biblii, naprawdę warto więc zacząć swój wrost i udoskonalanie od zmiany dotychczasowego nastawienia do nakazów i wymogów Boga, czyli warto zacząć pedantycznie przestrzegać i wypełniać nakazy i wymagania Boga – tak jak niezależnie od Biblii silnie nam to też rekomenduje „jedyna zasada” filozofii totalizmu.

Jeśli dobrze się zastanowić, to prawda omawiana w niniejszym wpisie faktycznie jest składanką aż szeregu bardziej od niej fundamentalnych prawd. Przykładowo, jednym z jej składników jest owa najbardziej fundamentalna prawda, że „Bóg istnieje”. Innym jest, że „Bóg nieustannie śledzi co czynimy i jakie motywacje nami wówczas kierują”. Jeszcze innym jest, że „Bóg nieustannie osądza to co czynimy, zaś odpowiednio do wyników tego osądzenia po upłynięciu tzw. ‚czasu zwrotu’ jeszcze w obecnym życiu fizycznym Bóg albo nas nagradza, albo też karze”. Kolejną składową tej prawdy jest, że „to co czynimy wywiera swój wpływ aż na dwa odmienne przebiegi i losy naszego życia, tj. na (1) los i przebieg obecny (fizyczny i śmiertelny), oraz na (2) nasz los i ewentualny przebieg następnego życia (też fizycznego ale już nieśmiertelnego), jaki będzie miał miejsce dopiero po sądzie ostatecznym”, a także iż „przebaczenie niektórych naszych win przez Boga prawdopodobnie odnosi się głównie do wyników sądu ostatecznego, bowiem w naszym obecnym życiu fizycznym empiryka zdaje się dowodzić, iż wszystko co nabroiliśmy jest nam zwracane”. Jeśli więc na swój osobisty użytek pozna się i potwierdzi także owe prawdy składowe, każda z nich aż krzyczy, iż naprawdę warto jednak pedantycznie przestrzegać nakazów i wymagań Boga wyrażonych treścią Biblii. A poznanie i potwierdzenie tych składowych prawd jest łatwe – niezależnie bowiem od codziennego życia, obszerny empiryczny materiał dowodowy na ich poprawność dostarczają także m.in. liczne moje strony internetowe i inne moje publikacje.

Tam gdzie istnieje wiele odmiennych prawd, wpływ na nasze życie każdej z nich może być przez nas oceniany też odmiennie. W naszej codziennej filozofii ustalamy więc sobie jakiś rodzaj hierarchii, czy piramidy, jaka potem zarządza naszymi codziennymi nastawieniami i działaniami. Co jednak niepokojące, to że jeśli omawianej tu prawdy NIE ustawimy na najbardziej znaczącej dla nas pozycji, wówczas istnieje realne niebezpieczeństwo, że nasze życie może potoczyć się w sposób jaki kiedyś odżałujemy. Dlaczego więc choćby tylko „tak na wszelki wypadek” już obecnie nie zacząć rozważać i sprawdzać, czy omawiana tu prawda jest jednak warta ustawienia w naszej świadomości i działaniach jako prawda najważniejsza dla naszego życia. W owym zaś sprawdzeniu pomocne mogą nam się okazać stwierdzenia Biblii oraz empiryczne ustalenia filozofii totalizmu.

* * *

Powyższe wyniki moich badań na temat „prawdy jaka wywrze największy wpływ na nasze życie”, adaptowałem ze wstępu i z punktu #A1 zawartych na mojej stronie internetowej o nazwie „prawda.htm” (aktualizacja z dnia 25 lutego 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/prawda.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm
http://telekinesis.esy.es/prawda.htm
http://totalizm.com.pl/prawda.htm
http://pajak.org.nz/prawda.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc luty 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem, oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Przykładowo na stronie „magnocraft_pl.htm” pozmieniane i zastąpione przez doskonalsze zostały ilustracje począwszy od „Rys. #A2” aż do „Rys. #A4” (np. były „Rys. #A2” pokazany jest tam obecnie jako „Rys. #A0”), dodałem też tam zupełnie nowy rysunek #G5. Na stronie „humanity_pl.htm” wprowadziłem poszerzenie do (2) z punktu #A3, wyjaśniając dlaczego i w jaki sposób nieśmiertelne ciała są tak stworzone aby NIE mogły się rozmnażać. Na stronie „antichrist_pl.htm” poszerzyłem nieco punkt #B1.1 (przy opisach naszego przyszłego, nowego, nieśmiertelnego ciała) oraz #B2. Na stronie „tapanui_pl.htm” wprowadziłem poszerzenie o #10 do punktu #F1, a także dodałem cały nowy punkt #F3 (na temat potwierdzenia przez badania zawodowych NZ naukowców mojego ustalenia, iż eksplozja UFO koło Tapanui przesunęła skorupę Ziemi o około 7 stopni – tyle, że opublikowane bez oddania kredytu moim badanion Tapanui). Na stronie „mozajski.htm” dodałem zupełnie nowy punkt #I8 (o reakcjach oficjalnej nauki na „ducha prawdy” z moich publikacji). Na stronie „ufo_proof_pl.htm” wyodrębniłem i zilustrowałem cały nowy punkt #C9.1 o „tunelach UFO” – w którym dodatkowo opisałem „Pajak’s theorem” wraz z przykładem ilustrującym możliwe korzyści z jego poznania i użycia. Na stronie „totalizm_pl.htm” poszerzyłem punkt #G2 („wiara plus totalizm”) oraz dodałem zupełnie nowy punkt #A2.11. Na stronie „biblia.htm” udoskonaliłem (7) z punktu #C12 i (4) z punktu #F1. Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” udoskonaliłem punkt #E3. Na stronie „evolution_pl.htm” udoskonaliłem punkt #L2. Na stronie „wszewilki.htm” udoskonaliłem punkt #D2. Ze strony „prawda.htm” wydzieliłem niniejszy wpis oraz udoskonaliłem punkt #C6. Na autobiograficznej stronie „pajak_jan.htm” udoskonaliłem punkt #B1. Ponadto do strony „skorowidz.htm” dodałem też cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie jej nazwy, czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „prawda.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #281). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

Reklamy

#280: Jak sprawdzalne przez każdego cechy podziemnych tuneli, komór, szybów, studni, itp., odparowywanych w twardych skałach przez wehikuły UFO, potwierdzają moje odkrycie, że wszystkie obiekty świata fizycznego starzeją się równocześnie w aż dwóch odmiennych rodzajach czasu

2017/01/23

Motto: „Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować systemy jakie generują przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały.”

Aż na szeregu swoich stron internetowych wyjaśniam ogromnie istotne dla ludzkości i szokujące wszystkich odkrycie, honorem dokonania którego Bóg obdarzył właśnie mnie. Odkrycie to stwierdza, że starzeniem się wszystkich obiektów z naszego świata fizycznego rządzą aż dwa odmienne czasy, jakie znacząco różnią się między sobą aż całym szeregiem cech (najważniejszą z których to cech jest szybkość upływu obu czasów, jaka jest odmienna dla każdego z nich aż o rząd około 365000 razy). Na temat obu tych czasów czytelnik może poczytać krótko ze skrótowego ich opisu np. we „wstępie” i w punkcie #G4 mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, zaś szerzej – z pełniejszego ich opisu w punktach #C3 do #C4.1, oraz w #A1, mojej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”.

Powód dla którego na dodatek do upływającego naturalnie i płynnie tzw. „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, Bóg dodatkowo wprowadził jeszcze ten drugi, sztucznie przez siebie zaprogramowany i upływający skokowo „nawracalny czas softwarowy”, wyjaśnia „motto” niniejszego wpisu. Chodzi bowiem o to, że każde elementarne działanie, np. „upływ czasu”, zawsze generuje sobą zarówno korzystne jak i niekorzystne następstwa. Stąd upływ jedynie „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” NIE pozwala np. na cofanie się w czasie i np. naprawianie błędów jakie uprzednio się popełniło. Dlatego aby wyeliminować to i inne niekorzystne następstwa, Bóg sztucznie stworzył też ów odmienny „nawracalny czas softwarowy” jaki umożliwia już cofanie czasu i naprawianie popełnionych błędów – tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w owych punktach #C3 do #C4.1 strony „immortality_pl.htm”.

Upływ owego naturalnego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” dotyka sobą jedynie przeciw-materię, czyli ową oryginalną, inteligentną, oraz niewidzialną dla ludzi płynną substancję, poprzez odpowiednie zaprogramowanie ruchów wirowych jakiej Bóg stworzył potem z niej cząsteczki elementarne, atomy, molekuły, tkanki, oraz cały otaczający nas i widzialny dla nas świat fizyczny – jaki opisałem na swej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Dlatego w owym „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” starzeje się jedynie naturalna konstytucja i wszelkie naturalne atrybuty nieożywionej materii (stworzonej z przeciw-materii), takie jak życie i rozpad cząsteczek elementarnych, połowiczny zanik radioaktywności, więzi międzyatomowe, naturalna kruchość substancji, itp. Natomiast upływ owego sztucznie stworzonego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego” oddziaływuje wyłącznie na zmiany zaprogramowane treścią boskiego „modelu” czy „scenariusza transformacji” otaczającej nas rzeczywistości, jaki to model ja nazywam „omniplanem”. Dlatego pod działaniem owego „nawracalnego czasu softwarowego” starzeją się tylko te obiekty, które są wystawione na jakieś „czynniki działaniowe” (np. są wystawione na przepływ wody, promieniowanie słoneczne, nagrzewanie lub chłodzenie, reakcje chemiczne, fizykalne zużycie, itp.). Przykładowo, starzeje się w nim nasze ciało, nasza skóra, włosy, nasza odzież, każde używane narzędzie, każdy obiekt materialny na jaki aktywnie oddziaływują jakieś czynniki, itp.

Istnienie aż dwóch czasów oddziaływujących na obiekty świata fizycznego, oznacza więc także, iż w naszym świecie fizycznym wszystko starzeje się aż na dwa odmienne sposoby. Przykładowo owa naturalna konstytucja i naturalne atrybuty (np. owe więzi międzyatomowe, rozpad cząsteczek elementarnych, połowiczny zanik radioaktywności, naturalna kruchość substancji, itp.) wszelkiej materii nieożywionej, czyli cząsteczek elementarnych, atomów, związków chemicznych, minerałów, kryształów, skał, skamienielin, węgla kamiennego, itp., starzeją się naturalnie w zgodzie wyłącznie z upływem owego około 365 tysięcy razy szybszego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Natomiast wszystko co jest poddane działaniu, tarciu, działaniowemu zużyciu, itp., a więc np. nasze ciało, nasza skóra, włosy, nasza odzież, każde narzędzie i każdy obiekt materialny, dodatkowo starzeją się także w zgodzie z upływem owego około 365 tysięcy razy wolniejszego „nawracalnego czasu softwarowego”. Innymi słowy, np. nasza skóra, ciało, dach naszego domu, czy kamień zanurzony w rzece, starzeją się pod wpływem obu czasów naraz. Wszakże składające się na nie radioaktywne izotopy, a także ich struktura atomowa i wiązania międzycząsteczkowe, ulegają rozpadowi, albo też stają się kruche i słabe, z upływem owego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Natomiast np. ich powierzchnia, kształty, kolory wygląd, itp., starzeją się z upływem owego „nawracalnego czasu softwarowego” – ponieważ są też poddawane nieustannemu zużyciu, tarciu, naciskowi, reakcjom chemicznym, itp., wszelkich „czynników działaniowych” na jakich akcję są one wystawione.

Tak jednak się składa, że akcja owych „czynników działaniowych” jest bardzo powolna. Wszakże rządzący nimi „nawracalny czas softwarowy” upływa owe około 365 tysięcy razy wolniej od „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Stąd zestarzenie się wszystkiego co jest zależne od akcji owych „czynników działaniowych” będzie dla ludzi łatwo odnotowywalne jedynie jeśli to coś jest „miękkie” i stąd łatwe do zniszczenia – np. będzie łatwo odnotowywalne dla ciała, skóry, wyrobów z miękkiego drewna czy plastyku, itp. Natomiast dla obiektów twardych i wytrzymałych, postarzenie z powodu owych zależnych od „nawracalnego czasu softwarowego” czynników działaniowych będzie bardzo trudne do odnotowania. Stąd np. zestarzenie się twardego kamienia omywanego wodą w rzece, czy noszonego przez kogoś złotego pierścionka z diamentem będzie ogromnie powolne i stąd raczej trudne do odnotowania przez ludzi. Owa więc sytuacja, kiedy wszelkie obiekty naszego świata fizycznego starzeją się naraz w zgodzie z upływem aż dwóch odmiennych czasów o znacząco różniących się szybkościach swego upływu, zaś kiedy każdy z tych czasów zależnie od cech danego obiektu wpływa odmiennie na szybkość jego starzenia się, powoduje że sprawa starzenia się wszystkiego co nas otacza jest ogromnie skomplikowana. Stąd wszelkie ludzkie próby oszacowania wieku czegokolwiek jedynie na podstawie postępu w tego zestarzeniu się są niemal niemożliwe bez uprzedniego poznania owego skomplikowanego procesu rządzącego wpływem obu czasów na zjawiska starzeniowe. (O czym wie doskonale każdy, kto usiłuje określać np. wiek kobiet po ich wyglądzie.)

Następstwa owego faktu, że w świecie fizycznym panują aż dwa rodzaje czasu upływające z dwoma odmiennymi szybkościami i powodujące iż każdy obiekt świata fizycznego zależnie od swoich cech starzeje się z odmienną szybkością w każdym z obu tych czasów, są ogromnie szokujące dla dzisiejszych ludzi. Przykładowo rozważ skalne jaskinie. Same jaskinie mogą być uformowane w twardej skale i praktycznie NIE wystawione na żadne czynniki działaniowe. Stąd starzenie się samych takich jaskiń będzie wysoce spowolnione, bowiem głównie zależne od zjawisk rządzonych upływem „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, takich jak kruchość skały, siła jej wiązań atomowych, itp. Za to np. stalaktyty i stalagmity obecne w takich jaskiniach będą miękkie, oraz podatne zarówno na akcję przyspieszających to starzenie czynników działaniowych, takich jak spływ wody i jej zawartość mineralna, jak i na akcję spowalniających to starzenie czynników zależnych od owego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, takich jak ich kruchość, siły ich wiązań atomowych, itp. Stąd w sumie starzenie się owych miękkich jaskiniowych stalaktytów i stalagmitów będzie szybsze niż samej jaskini. Gdyby więc wiek takiej jaskini szacować po zestarzeniu się samej jaskini, wówczas okaże się ona bardzo stara. Gdyby jednak jej wiek szacować po zestarzeniu się owych stalaktytów i stalagmitów, wówczas okaże się ona raczej młoda. Niemnej jej faktycznego wieku na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy narazie wogóle NIE daje się precyzyjnie ustalić.

Opisana powyżej sytuacja ze starzeniem się wszelkich obiektów z naszego świata fizycznego powoduje, że wiele ustaleń naukowych zupełnie traci swoją ważność. Jako przykład rozważmy pochodzenie skalnych jaskiń. Oficjalna nauka ziemska twierdzi, że wszystkie skalne jaskinie na Ziemi są naturalnego pochodzenia. Tymczasem jeśli uwzględni się wyjaśnioną np. w podpisie pod „Tabelą #A1” z mojej strony „humanity_pl.htm” błędność naukowego ustalenia faktycznego wieku świata fizycznego i Ziemi, wówczas okazuje się, że skorupa Ziemi NIE istnieje jeszcze przez wystarczająco długi okres czasu, aby w jej twardych skałach powstało aż tyle jaskiń, ile ich obecnie już znamy. Wszakże Ziemia istnieje przez jedynie około 6000 „ludzkich lat” (tj. lat mierzonych zgodnie z upływem głównie starzejącego miękkie ciała ludzi „nawracalnego czasu softwarowego”). Tymczasem twarde skały skorupy Ziemi są podziurawione jaskiniami skalnymi jak przysłowiowy „ser szwajcarski”. W czasie więc owych 6000 „ludzkich lat” takie czynniki jak przepływ wody gruntowej, czy działanie fal morskich albo wiatru, jakie przez oficjalną naukę uważane są za główne powody powstawania większości jaskiń, NIE zdążyły jeszcze naprodukować aż tyle jaskiń, o ilu już wiemy, że istnieją w twardych skałach skorupy Ziemi. Jednocześnie z moich badań wynika, że jaskinie mogą być też formowane w nawet najtwardszych skałach przez wehikuły magnokrafto-podobne (tj. przez UFO) operujące na Ziemi od początku jej stworzenia. W takiej więc sytuacji stawiam tu dosyć szokującą tezę roboczą, prawdy której nieoficjalnie już dowodzi materiał zgromadzony na moich stronach internetowych, zaś sposób przekonania się czytelnika o prawdziwości której to tezy wskażę w dalszej części tego punktu. Teza ta stwierdza co następuje: „poza kilkoma bardzo nielicznymi wyjątkami wynikającymi z naturalnego działania podziemnych sił geotermicznych (np. wulkanów, gejzerów, gazów, itp.), praktycznie wszystkie inne jaskinie istniejące na Ziemi w twardych skałach zostały odparowane technicznie podczas podziemnych przelotów wehikułów magnokrafto-podobnych (tj. UFO), zaś technologiczną zasadę uformowania tych jaskiń potwierdzają nadane im przez UFO i wskazane w tym wpisie ich unikalne cechy”. W opisach jakie teraz zaprezentuję, wyjaśnię czytelnikowi jak sam może sobie potwierdzić prawdę owej tezy. (Czytelnik NIE może bowiem liczyć, iż prawdę ową usłyszy od dogłębnie już skorumpowanej oficjalnej nauki – zachowującej się tak jak opisuje to np. punkt #B2 na mojej stronie „humanity_pl.htm”, punkt #D4 na innej mojej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkt #B3 na jeszcze innej mojej stronie o nazwie „portfolio_pl.htm”).

Zanim jednak przystąpię do opisu atrybutów jakie pozwalają odróżniać jaskinie odparowane technologicznie przez UFO, od jaskiń naturalnego pochodzenia, najpierw powinienem wyjaśnić tu dwie sprawy, mianowicie (a) uświadomić powód dla jakiego warto aby każdy kto ma dostęp dla jakiejś jaskini w twardej skale zadał sobie trud osobistego sprawdzenia (dla własnego dobra i dla własnych korzyści światopoglądowych) prawdę podanej powyższej mojej tezy, poprzez sprawdzenie czy jaskinia ta faktycznie demonstruje obecność opisanych poniżej atrybutów jej technicznego pochodzenia, a także (b) opisać rodzaje jaskiń formowanych technologicznie przez UFO. Jeśli chodzi o ową sprawę (a), czyli powodu dla którego „warto sprawdzać” dostępne nam jaskinie, to jest nim wywracający nasze poglądy wpływ jaki wywiera naoczne przekonanie się, że „niemal wszystkie jaskinie w twardych skałach zostały uformowane technologicznie przez UFO”. Wszakże jeśli my sami przekonamy się naocznie, że twierdzenie oficjalnej nauki o „naturalnym” powstawaniu wszystkich jaskiń w twardych skałach też jest kolejną „bujdą na kółkach” tejże nauki, wówczas natychmiast to nam uświadamia aż cały szereg prawd celowo negowanych, lub przed nami ukrywanych, przez oficjalną naukę, przykładowo że faktycznie to świat fizyczny i Ziemia zostały stworzone przez Boga zaledwie około 6000 ludzkich lat temu (tak jak poprawnie stwierdza to Biblia), że prawdą jest owo istnienie dwóch odmiennych czasów, jeden z których (ten nawracalny) NIE był w stanie powstać „naturalnie”, musiał więc być sztucznie zaprogramowany przez Boga, itp. To z kolei wiedzie nas np. do uświadomienia sobie, że Bóg jednak istnieje (a stąd, że naprawdę warto zacząć „bać się Boga” i przestrzegać Jego przykazań), że wehikuły UFO faktycznie latają już na Ziemi od początka czasów (a stąd że mój Magnokraft, a także mój Wehikuł Czasu, mogą jednak zostać zbudowane przez ludzi – co oznacza także, iż warto już obecnie „zakasać rękawy” i zabrać się za ich budowę), że wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi trwałe ślady swej działalności, że UFOnauci są „symulowani” przez Boga jako nowoczesne odpowiedniki dawnych diabłów i aniołów, że dla istotnych powodów to Bóg nakazał UFOnautom aby odparowali oni w twardych skałach owe technologiczne jaskinie, itd., itp. Z kolei w sprawie (b), taki krótki opis głównych rodzajów elementarnych form jaskiniowych, informuje nas „co” i „jak” wehikuły UFO (a stąd także i moje Magnokrafty) są w stanie uformować podczas podziemnych lotów w twardej skale. Chodzi bowiem o to, że każda z tych elementarnych form jaskiniowych będzie się cechowała nieco odmiennymi atrybutami pozwalającymi ją odróżniać od naturalnych jaskiń. I tak podziemne przeloty UFO mogą uformować:
A. Podziemne „tunele UFO” – czyli długie jaskinie biegnące przeważająco poziomo i prosto, zaś formowane podczas docelowych lotów UFO. Przykłady wyglądu takich tuneli UFO pokazałem na zdjęciach „Rys. #C9ab” do „Fot. #C9e” ze strony „ufo_proof_pl.htm”, oraz na innych zdjęciach jakie referuję w tym wpisie i we wskazywanych przez niego ilustracjach.
B. Podziemne „komory UFO” – czyli puste miejsca w skale powstałe głównie podczas nieruchomego zawiśnięcia pod ziemią wehikułu UFO działającego w trybie „wiru magnetycznego”. Przykład takiej komory UFO ukrywającej w sobie całe ogromne podziemne jezioro odkryto w NZ pod górą lokalnie zwaną „Bannockburn” koło Cromwell podczas wiercenia tam tuneli odwadniających zobocza koryta dla tamtejszej zapory wodnej „Clyde Dam”, zaś inny jej przykład istnieje w świętej dla Indian górze „Autana” z Ekwadoru.
C. „Szyby UFO” i zalane wodą „studnie UFO” – czyli biegnące pionowo tunele uformowane podczas pionowego zagłębiania się UFO pod ziemię, lub pionowego wynurzania się UFO spod ziemi. Zdjęcia, widea i opisy przykładów takich szybów i studni UFO czytelnik znajdzie w Google i w YouTube wpisując tam następujące słowa kluczowe: Siberian sinkholes, albo tylko sinkholes.
Oczywiście, w rzeczywistości UFO formują w twardych skałach najróżniejsze jaskinie, które są mieszaniną lub składanką powyższych elementarnych form jaskiniowych.

Procesy i zjawiska jakie podczas podziemnych przelotów UFO odparowywują technicznie w skale takie szkliste tunele, komory, szyby, studnie, itp., są już szczegółowo opisane aż na szeregu moich stron internetowych i publikacji – przykładowo patrz punkty #G3 i #G4 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, albo patrz podrozdziały G10.1.1, P2.9, oraz V5.3 do V5.3.2 z tomów odpowiednio 3, 14 i 17 mojej monografii [1/5]. Procesy te i zjawiska są z kolei wynikiem zasad lotu wehikułów UFO, działania praw magnetyzmu, zjawisk fizyki, oddziaływań hydrodynamicznych, geologicznych, mechanizmów grawitacyjnych, odwzorowań geometrycznych oraz całego szeregu innych czynników. Z kolei, z owych procesów i zjawisk zachodzących podczas odparowywania w twardej skale tych form jaskiniowych wynikają potem ich unikalne cechy, jakie pozwalają je zdecydowanie odróżniać od naturalnych jaskiń. Ponieważ zaś czytelnik zapewne jest świadomy, iż dzisiejsza oficjalna nauka ziemska z dziecinnym uporem okłamuje ludzi twierdząc, że wszystkie podziemne formy jaskiniowe formowane są „naturalnym” działaniem takich czynników jak woda, fale morskie, wiatry, lawa, itp., poniżej opiszę teraz w punktach te unikalne atrybuty, jakie wydedukowalem teoretycznie z zasady działania wynalezionych przeze mnie gwiazdolotów zwanych Magnokraftami, a jakie pozwalają nam zidentyfikować i wyraźnie odróżnić owe jaskinie technologicznie odparowywane przez UFO, od wszelkich naturalnych jaskiń. Co mnie obecnie najbardziej fascynuje, to że jeśli owe atrybuty obiektywnie przymierzy się do jakiejkolwiek z jaskiń w twardej skale jaka NIE leży w terenie aktywnym geotermicznie, wówczas się okazuje że jaskinia ta je spełnia, czyli że faktycznie została ona uformowana technologicznie – tak jak na przykładzie nowozelandzkiej Cathedral Caves zilustrowałem to i wyjaśniłem poniżej na „Fot. #C9e”. Oto owe atrybuty identyfikujące „jaskinie UFO”:

(1) Atrybuty jakie wynikają z magnetycznych zasad lotu UFO. Powodują one, że w nowych jaskiniach właśnie odparowanych w twardej skale przez wehikuły UFO powinno dawać się identyfikować aż szereg cech jakie opiszę poniżej. (Odnotuj jednak, że w starych jaskiniach identyfikowanie owych cech może okazać się trudne z powodu późniejszych zawaleń fragmentów lub całości tych jaskiń, zapełniania ich wodą, gromadzenia się w nich śmieci, piasku, ziemi, celowego wytapiania przez UFO zapór w skale jakie zamykają dostęp do dalszych części tych jaskiń – przykład i ilustracje jednej z jakich to zapór omówiłem i zilustrowałem w punkcie #H1 i na „Fot. #11c” z mojej strony o nazwie „korea_pl.htm”, itp.)
(1a) Kształt i przebieg tych jaskiń, będące odzwierciedleniem przemieszczania się pod ziemią kształtu pojedyńczego dyskoidalnego UFO, lub całej latającej konfiguracji tych wehikułów, zawsze tak zorientowanych, aby ich podłoga była najbliżej jak się da do położenia prostopadłogo wobec lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi. To zaś oznacza, że np. pojedyńcze dyskoidalne UFO (i nasze Magnokrafty) zawsze odparowują w skale tunele o eliptycznym kształcie ich przekroju poprzecznego – jeśli lecą one w kierunkach S/N (południe/północ) z dala od biegunów Ziemi, lub w kierunkach dół/góra w okolicach biegunów Ziemi, oraz odparowywują tunele o jakby trójkątnym kształcie ich przekroju poprzecznego (tj. o kształcie około połowy dysku oglądanego od strony jego ostrego boku) – jeśli lecą one w kierunkach E/W (wschód/zachód) w dowolnych miejscach Ziemi, lub w kierunkach dół/góra w pobliżu równika Ziemi – tak jak oba owe kształty zilustrowałem w częściach (c) i (d) mojego poglądowego schematu z „Rys. #C9b” poniżej.
(1b) Silne uzależnienie kształtu tych tuneli i jaskiń od szerokości geograficznej (a ściślej od szerokości magnetycznej) na jakiej te jaskinie zostały odparowane przez UFO (lub przez Magnokrafty). Na każdej też szerokości magnetycznej ich kształt będzie odpowiednikiem jaskini pozapełnianej w swej dolnej części odłamkami i rumowiskiem skalnym pokrytymi tzw. „podłogą pozorną”, jaki to kształt jaskini powstałby poprzez przesuwanie w kierunku jej przebiegu, lub poprzez nieruchome w niej zawiśnięcie, wehikułu UFO danego typu (K3 do K10), lub danej konfiguracji tych wehikułów, ustawianych swą podłogą możliwie najbardziej prostopadle do lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi. (Precyzyjnie prostopadłe ustawienie tej podłogi do linii sił NIE zawsze jest możliwe, szczególnie w lotach całych konfiguracji posprzęganych z więcej niż jednego wehikułu UFO.)
(1c) Posiadanie „wlotu” i „wylotu” jakie wyglądają znacząco odmiennie, stąd np. jakie w relatywnie krótkich tunelach przestrzałowych pozwalają oglądającemu wyraźnie odróżniać następstwa formowane podczas wlatywania UFO do skały, oraz podczas jego wylatywana ze skały. Przykładowo, na wlocie wehikułu UFO do wnętrza skały lub ziemi, od samego początku powierzchnia i kształt tych tuneli UFO będą podobne jak w dalszej ich części. Natomiast na wylocie wehikułu UFO ze skały lub ziemi, ostatni fragment tunelu będzie wyłamany siłą nacisku wehikułu, a stąd będzie nieregularny, poszarpany i stożkowato rozszerzający się, zaś jego powierzchnia będzie wyglądała odmiennie od reszty tunelu – patrz zdjęcie „wylotu” z tunelu UFO pokazane jako „Fot #11b” na stronie „korea_pl.htm”. Warto też odnotować, że UFOnauci czasami mogą celowo zawracać swój statek na jakimś etapie wytapiania tuneli UFO poczym wracać tym samym tunelem jakim wlecieli (w takim przypadku owo zawrócenie kierunku lotu i podwójny przelot tunelem, będą odzwierciedlone w strukturze oryginalnej powierzchni tunelu). Ponadto na początku 20 wieku UFOnauci celowo pozatapiali i poukrywali wiele wejść do takich tuneli UFO, formując w nich bariery ze stopionej skały niedaleko od ich wlotu lub wylotu.
(1d) Tendencja do składania się z długich odcinków prostych, nadających im kształt tuneli lub szybów.
(1e) Wymiary danego tunelu UFO, po ich skorygowaniu wyeliminowaniem jego podłogi pozornej, będą odpowiednie do typu wehikułu UFO jaki tunel ten odparował, a stąd do współczynnika „K” tego wehikułu. Z kolei ów współczynnik „K” będzie ściśle definiował kształty tunelu.

(2) Atrybuty jakie wynikają z odparowania tych jaskiń wirem plazmowym formującego je wehikułu UFO. Ponieważ atrybuty te zostają jakby powtapiane w skałę, są one raczej trwałe i będą istniały nawet w starych jaskiniach. Tyle tylko, że w takich starych jaskiniach mogą one potem zostać pozakrywane najróżniejszymi śmieciami, narostami, zawaleniami się sufitów i ścian, itp. Z atrybutów tych najłatwiej powinny się dać zidentyfikować następujące:
(2a) Tzw. „podłoga pozorna”. Podłoga ta wskazywana jest odnośnikami z numerami (8) i (9) na schemacie elementów takich tuneli UFO, pokazanym jako „Rys. #C9b” na stronie „ufo_proof_pl.htm”. Pod nią zawsze znajduje się rumowisko złożone z zaokrąglonych kamieni o wielkości ludzkiej głowy (typowo zatopione wodą). Nad nią zaś zawarta jest oryginalnie pusta przestrzeń – czasami jednak też zapełniona wodą, ziemią, lub śmieciami.
(2b) Bąble zagotowanej plazmą skały, jakie będzie dawało się odnaleźć na oryginalnej i niezniszczonej czasem powierzchni owych jaskiń uformowanych przez UFO.
(2c) Szkliste powierzchnie, dobrze odbijające światło – szczególnie jeśli oglądane będą ze sporego dystansu.
(2d) Śrubowate rowki lub zafalowania w ścianach, które są wynikiem śrubowego drążenia tunelu przez szybko lecący wehikuł UFO. Nachylenie owych rowków będzie proporcjonalne do nachylenia wehikułu UFO który odparował dany tunel UFO, a tym samym zależne od szerokości geograficznej zlokalizowania tunelu.
(2e) Fałdy i przyścienne grube „sople”, czyli zastygnięte zacieki ściekającej w dół nadtopionej skały. Przykładowo, powstrzymująca ich dalsze ściekanie „podłoga pozorna” powoduje, iż formują one owe przyścienne „ławy” boczne opisywane pod „Fot. #C9e” ze strony „ufo_proof_pl.htm”. Ponadto, w pobliżu sufitu formują one owe widoczne na tamtym zdjęciu „Fot. #C9e” grube jakby kolumny ściekającej w dół po ścianach i następnie zastygniętej roztopionej skały.
(2f) Na zakrętach tuneli UFO, na dnach szybów odparowanych przez UFO, a także w podziemych komorach powstałych podczas nieruchomego zawisania wehikułu UFO, wir plazmowy UFO często pozostawi po sobie wirowate zafalowanie, o kształcie podobnym do wiru magnetycznego pokazanego w części (b) „Rys. P19” z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zafalowanie to będzie składało się z (K-1) rozchodzących się spiralnie fal, zaś owo „K” będzie też definiowało wymiary fizyczne danego tunelu UFO. Wideo takiego zawirowania widziałem na filmie dokumentacyjnych z wizyty speologów w tunelach świętej góry Autana z Ekwadoru.
(2g) Obtopienie wirem plazmowym ostrych krawędzi we wszystkich kamieniach jakie powstają podczas kruszenia rodzimej skały. Takie więc jaskinie odparowane przez UFO będą zalegane niemal wyłącznie przez prawie okrągłe kamienie o niewielkiej średnicy (typowo o wielkości ludzkiej głowy, a NIE większe od około pół metra) – za wyjątkiem kamieni które odpadną z ich sufitu już później, a które z powodu tego odpadnięcia będą już miały ostre krawędzie.
(2h) Na wylotach zakrętów tuneli UFO formowanie się „zasp” ze szybko twardniejących skalnych oparów.
(2i) W obszarach poziomych zakrętów owych tuneli zawalanie się znacznych połaci ich sufitu spowodowane nierównomiernym nagrzewaniem (a stąd i naprężeniami) tego sufitu przez zakręcający tam wehikuł UFO.

(3) Atrybuty jakie wynikają z potrzeby równomiernego rozpraszania odłamków skały wykruszanej wirem plazmowym UFO. Błyskawiczne nagrzewanie rodzimej skały przez wir plazmowy UFO powoduje, że szybkie rozprężanie termiczne tej skały wywołuje jej pękanie, kruszenie się i rozpadanie na mniejsze kamienie o wielkości typowej głowy ludzkiej. Normalnie te przyciągane przez grawitację ciężkie kamienie mają tendencję do opadania w dół. Jeśli więc ruch samego wiru plazmowego nie powoduje ich rotowania (tak jak to dzieje się podczas drążenia tuneli o kierunkach S do N lub N do S), owe kamienie blokują ruch UFO ku przodowi. Stąd jeśli tunel biegnący w kierunku E do W, lub W do E, jest odparowywany przez pojedyńczy wehikuł UFO, wówczas zwałowisko takich wykruszanych kamieni gromadzące się przy spodniej części wehikułu powstrzymuje jego szybki ruch do przodu i zmusza, że wehikuł ten może lecieć jedynie z szybkością na jaką pozwala mu szybkość odparowywania niemal całej skały zajmującej uprzednio miejsce odparowywanego tunelu. Stąd pojedyńcze UFO formujące taki tunel E/W zmuszone jest lecieć niepotrzebnie wolno. (Tunele odparowane takim powolnym pojedyńczym UFO będą się więc charakteryzowały gładkimi, równiutkimi, szklistymi ścianami bez śrubowatych żłobków poprzecznych.) Aby zaradzić problemowi wolnego lotu, typowo tunele UFO odparowywane są przez co najmniej dwa wehikuły UFO, jakie sprzęgnięte są ze sobą w dowolną konfigurację latającą (najczęściej jednak jakie sprzęgane są w cygaro albo w kompleks kulisty). Taka bowiem konfiguracja jest w stanie uformować aż dwa pionowe i wzajemnie do siebie prostopadłe rodzaje wirów magnetycznych i wirów plazmowych – jakie razem wzięte wdrażają ideę opisaną „mottem” niniejszego wpisu, neutralizując każdym z tych wirów problem formowany przez ów inny wir. Oba wiry formowane przez taką konfigurację obejmują (1) „wir około-obwodowy” każdego ze statków, oraz prostopadły do niego (2) „wir poprzeczny” obiegający naokoło cały ów kompleks. Wir około-obwodowy jest już dobrze opisany na moich stronach internetowych – np. patrz punkt #C7 i „Rys. #C4c” strony „ufo_proof_pl.htm”. Dodatkowego wyjaśnienia wymaga tu więc jedynie ów „wir poprzeczny” jaki jest prostopadły do wiru „około-obwodowego” UFO oraz jaki także wiruje w płaszczyźnie pionowej. Powstaje on dzięki odpowiedniemu wysterowaniu przesunięcia fazowego pomiędzy pulsowaniami pola magnetycznego w pędnikach składowych statków danego kompleksu. Jego utrzymywanie zaś podczas odparowywania tuneli UFO powoduje unoszenie i rotowanie dużych kamieni skały rodzimej wykruszanych wirem około-obwodowym, a w ten sposób odrzucanie tych kamieni do tyłu bez konieczności ich odparowywania. To zaś pozwala na wielokrotne zwiększenie szybkości lotu wehikułów formujących takie tunele S/N, tak że w tunelach tych mogą aż być formowane śrubowe rowki podobne do przebiegu gwintów na śrubach i wkrętach. Oto więc cechy tuneli UFO jakie wynikają z opisywanego tu atrybutu:
(3a) Przyjmowanie przez tunele UFO kształtów jakie wynikają z użycia do ich formowania co najmniej dwóch pojedyńczych UFO sprzęgniętych ze sobą razem w jakąś konfigurację latającą. Przykładowo, przy tunelach o kierunku E/W odparowanych przez UFO większych typów sprzęgniętych razem w latające cygara, tunele te mogą uzyskiwać niemal kwadratowy lub niemal prostokątny przekrój poprzeczny. (Dokładnie kwadratowy lub dokładnie prostokatny przekrój poprzeczny uzyskują tunele E/W, a także szyby i studnie, odparowane przez „zestawy semi-zespolone” UFO – jakich przykład zestawiony z dwóch wehikułów typu K3 pokazany został poniżej na „Rys. #C10b”. Słyszałem legendę maoryską, która twierdzi, że taki dokładnie prostokątny szklisty tunel, wyglądający jakby wykonały go mityczne istoty rozumne, istniał kiedyś w NZ pod rzeką o nazwie „Grey River”, zaś Maorysi przez wieki używali go do przeprawy na drugą stronę tej burzliwej i niebezpiecznej rzeki. Jednak na poczatku 20 wieku i on został zawalony.)
(3b) Pozostawianie przez takie konfiguracje UFO charakterystycznych śrubowych wzorów, już wzmiankowanych w punkcie (2d) powyżej, nawet na ścianch tuneli ukierunkowanych E/W. Wzory te wynikają ze zdolności takich konfiguracji UFO do bardzo szybkiego podziemnego lotu, przy równoczesnym działaniu formowanego przez nie poprzecznego wiru plazmowego.

(4) Atrybuty jakie wynikają z działania magnetycznego odpowiednika „Efektu Magnusa” na każdy wehikuł UFO pracujący w trybie wiru magnetycznego. UFO lecące pod ziemią i odparowujące tunele musi działać w tzw. trybie „wiru magnetycznego” już wspominanym powyżej w punkcie #C9 strony „ufo_proof_pl.htm”. Jednak w podrozdziałach G6.3 do G6.3.3 z tomu 3 mojej monografii [1/5] wyjaśniłem, że ów wir magnetyczny formuje magnetyczny odpowiednik dla „Efektu Magnusa” znanego naszej nauce tylko z hydromechaniki. Taki zaś magnetyczny odpowiednik Efektu Magnusa moje Magnokrafty, oraz wehikuły UFO, wykorzystują do formowania bocznej (np. równoleżnikowej) siły nośnej. Oczywiście, skoro UFO są zmuszone włączać taki właśnie wir podczas odparowywania podziemnych tuneli, praktycznie to oznacza, że ów wir będzie napędział statek w kierunku w jakim działa siła napędowa tego wiru. W rezultacie więc działania takiego wiru, „tunele UFO” będą uzyskiwały następujące dodatkowe atrybuty (odnotuj, że jeśli przebieg tunelu jest odwrotny niż w którymś z czterech zasadniczych przypadków wyjaśnionych poniżej, np. tunel biegnie od N do S zamiast od S do N, wówczas zboczenie tunelu też będzie w odwrotnym kierunku niż podaje to ów przypadek):
(4a) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu wschodowi z idealnego kierunku od S do N. W biegnących w kierunkach południkowych (tj. w kierunkach S do N), tunelach UFO odparowanych „prawoskrętnym” (tj. zgodnym z obiegiem wskazówek zegara) około-obwodowym wirem plazmowym, jaki to „prawoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów prawoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku wschodowi. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku wschodowi z idealnego swego kierunku S do N. Odnotuj, że owe śrubowe rowki na ścianach pozostawiane przez taki „prawoskretny” (tyle że poprzeczny, a NIE około-obwodowy) wir plazmowy ilustruje m.in. „Rys. #C9d” ze strony „ufo_proof_pl.htm”.
(4b) Tendencja do zbaczania ku magnetycznej północy z idealnego kierunku od E do W. W biegnących w kierunkach równoleżnikowych (tj. w kierunkach E do W), tunelach UFO odparowanych przez kompleksy złożone z co najmniej dwóch UFO o „prawoskrętnym” (tj. zgodnym z obiegiem wskazówek zegara) poprzecznym wirem plazmowym, jaki to „prawoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów prawoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku północy. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku północy z idealnego swego kierunku E do W. Odnotuj, że owe śrubowe rowki na ścianach pozostawiane przez taki „prawoskrętny” poprzeczny wir plazmowy ilustruje m.in. „Rys. #C9d” ze strony „ufo_proof_pl.htm”.
(4c) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu zachodowi z idealnego kierunku od S do N. W biegnących w kierunkach południkowych (tj. w kierunkach S do N) tunelach UFO odparowanych „lewoskrętnym” (tj. przeciwstawnym do obiegu wskazówek zegara) około-obwodowym wirem plazmowym, jaki to „lewoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów lewoskrętny wir około-obwodowy będzie popychał wehikuł UFO ku zachodowi. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku zachodowi z idealnie S do N kierunku magnetycznego.
(4d) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu południu z idealnego kierunku od E do W. W biegnących w kierunkach równoleżnikowych (tj. w kierunkach E do W), tunelach UFO odparowanych przez kompleksy złożone z co najmniej dwóch UFO o „lewoskrętnym” (tj. przeciwstawnym do obiegu wskazówek zegara) poprzecznym wirem plazmowym, jaki to „lewoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów lewoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku południu. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku południu z idealnie E do W kierunku magnetycznego.

(5) Atrybuty jakie wynikają z odparowania tych jaskiń przez wehikuły UFO napędzane polem magnetycznym. Ponieważ jednak namagnesowanie spowodowane polem wehikułów będzie zanikało z upływem czasu, a także ponieważ ewentualna obecność ferromagnetyków w pobliżu, lub w skale, tych jaskiń może wpływać na ich wyrazistość, atrybuty te NIE wszędzie będą rzucały się w oczy. Z atrybutów tych najłatwiej powinny się dać zidentyfikować następujące:
(5a) Błędne wskazania kierunku przez kompasy magnetyczne użyte w takich jaskiniach odparowanych przez UFO, lub nawet „wariowanie” w nich kompasów.
(5b) Tendencja zamieszkujących je nietoperzy do latania w nich po spiralnych trajektoriach, jakie czułym zmysłom tych nietoperzy są wskazywane przez spiralne namagnesowanie szczątkowe panujące w owych jaskiniach odparowanych przez UFO.

Niestety, późniejsze starzenie się tych tuneli UFO, zapadnie się ich sufitów, przepływ przez nie wody, osadzanie się w nich śmieci, ziemi, piasku, itp., będą stopniowo erodowały wyrazistość opisanych powyżej ich cech. Niemniej efekty tego ich starzenia daje się uwzględniać w badaniach identyfikujących ich technologiczne pochodzenie. Wszakże jeśli przykładowo z upływem czasu zapadnie się w nich fragment sufitu, wówczas fragment ten będzie leżał na ich podłodze, zaś kształt górnej powierzchni tego fragmentu często pozwala nawet porównywać swój kształt z kształtem dziury w suficie z jakiej oryginalnie on odpadł. Jeśli zaś jaskinie te zostały zawalone odpadkami, ziemią, lub piaskiem, wówczas ciągle ich technologiczne pochodzenia daje się odnotować po ich przebiegu, kształcie, wymiarach i cechach. Kiedy więc badająca je osoba uwzględni efekty tego późniejszego ich starzenia się, zapadania, erozji, oraz zaśmiecania, wówczas opisane powyżej główne cechy tych jaskiń odparowywanych przez UFO z pewnością potwierdzą ich technologiczne pochodzenie – tak jak na przykładzie powszechnie uważanej za „naturalną” jaskini zwanej Cathedral Caves z Nowej Zelandii, ja wyjaśniłem i zilustrowałem to na „Fot. #C9e” ze strony „ufo_proof_pl.htm”. Pamiętać bowiem należy, że nawet tylko zwykły badacz-amator, uzbrojony jednak w wiedzę opisywaną w niniejszym wpisie (oraz w publikacjach wpisem tym wskazywanych), jest już w stanie udokumentować dla dowolnej dostępnej mu jaskini wydrążonej w twardej skale więcej opisywanych powyżej atrybutów jakie zdecydowanie potwierdzać będą technologiczne uformowane tej jaskini i odróżniać ją od jaskiń naturalnych, niż zwykłe prawdopodobnieństwo sugerowałoby, że jego jaskinia mogłaby ich nabyć i dokumentować sobą tylko przez zwykły przypadek.

* * *

P.S. Czytelnik zapewne zna „Twierdzenie Pitagorasa”. Niemal czterdzieści lat temu (tj. około 1980 roku) wypracowując zależność konstrukcji i kształtu mojego Magnokraftu od ilości „n” jego pędników bocznych, zmuszony byłem samemu najpierw empirycznie a potem matematycznie dowieść prawdę nieco podobnego ustalenia, które okazuje się być ogromnie istotne dla konstrukcji i kształtów Magnokraftów oraz Wehikułów Czasu. Dopiero zaś po osobistym dowiedzeniu jego prawdy, mogłem użyć to ustalenie dla zaprojektowania konstrukcji i wyglądu swoich gwiazdolotów. W tamtych bowiem czasach ustalenia tego nigdzie NIE nauczano, ani NIE byłem w stanie znaleźć go w książkach. Bez zaś jego dowiedzenia NIE byłem w stanie zaprojektować swoich Magnokraftów. Wszakże ustalenie to powoduje, iż tylko najmniejsze Magnokrafty typu K3 (a także najmniejsze wehikuły UFO typu K3) NIE mogą posiadać tzw. „kołnierza uzupełniającego” – jaki to kołnierz mają wszystkie Magnokrafty (i UFO) większych niż K3 typów – np. patrz wygląd tego kołnierza dominujący kształt wehikułu typu K10 zilustrowany na „Rys. #A5(K10)” z mojej strony „magnocraft_pl.htm” (położenie zaś tego „kołnierza uzupełniającego” ilustruje wymiar „Gs” na „Rys. #E3” tejże samej strony). To technicznie istotne ustalenie stwierdza, że „objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości ośmiu mniejszych kul o połowie jej średnicy lub promienia”.

Owe około 40 lat temu ja udowodniłem sobie prawdę tego istotnego ustalenia, poprzez jego wyrażenie spełniającym je ogólnym „równaniem dowodowym” na objętość bryły (kuli), które to równanie w dzisiejszym komputerowym zapisie możnaby wyrazić np. w formie: V = c*a*a*a = x*x*x*c*(a/x)*(a/x)*(a/x). Odnotuj, że w tym zapisie owego dowodowego równania: „a” jest wymiarem liniowym jaki we wzorze na objętość danej bryły (kuli) jest jedyną zmienną tego wzoru (np. we wzorze na objętość kuli, „a” jest albo średnicą, albo też promieniem tej kuli), „c” jest „stałą” reprezentującą wszelkie stałe użyte we wzorze na objętość danej bryły (np. w kuli o danej długości promienia stała ta wynosi c = (4/3)*pi ), „x” jest „liczbą” definiującą ile razy ów wymiar „a” jest mniejszy w mniejszej bryle, niż jest on we większej bryle, zaś „/” oraz „*” są działaniami mnożenia i dzielenia – np. ponieważ trudno w komputerowym zapisie jednoznacznie wyrazić podnoszenie do trzeciej potęgi, powyżej podnoszenie to wyrażam zapisem „a*a*a”, „x*x*x”, oraz (a/x)*(a/x)*(a/x). Powyższy sposób na jaki owo ustalenie dowiodłem wówczas sobie powyższym równaniem matematycznym, ujawnił mi także, iż ustalenie to pozostaje ważne dla każdej wartości „x”, a NIE jedynie dla kul dwukrotnie większych (i mniejszych) od siebie. Innymi słowy, mój sposób dowiedzenia jego prawdy, ujawnił mi wówczas także, iż przykładowo, dla x=3 to samo ustalenie można wyrazić też słowami „objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości 3*3*3=27 mniejszych kul o jednej-trzeciej jej średnicy lub promienia”, dla x=4 można je też wyrazić słowami „objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości 4*4*4=64 mniejszych kul o jednej-czwartej jej średnicy lub promienia”, itd., itp. Co nawet jeszcze bardziej istotne, tenże sposób dowiedzenia jego prawdy ujawnił mi także, że ustalenie to pozostaje ważne dla praktycznie wszelkich brył przestrzennych jakich objętość wyraża się wzorem V=c*a*a*a używającym tylko jednego jej wymiaru liniowego podniesionego do trzeciej potęgi, tj. dla brył takich jak sześcian, czworościan foremny, ośmiościan foremny, itp. Stąd prawdą jest też aż cały ciąg ustaleń wynikających z powyższego „równania dowodowego”. Przykładowo, dla czworościanu foremnego o boku „a” i objętości V=(sqr(2)/12)*a*a*a, twierdzenie to brzmiałoby: „objętość czworościanu foremnego o boku ‚a’, jest równa objętości 8 mniejszych czworościanów foremnych których bok wynosi połowę ‚a’, objętości 27 czworościanów foremnych których bok wynosi jedną-trzecią ‚a’, objętości 64 czworościanów foremnych których bok wynosi jedną-czwartą ‚a’, itd., itp.” Dla sześcianu o boku „a” i objętości V=a*a*a, brzmiałoby ono: „objętość sześcianu o boku ‚a’, jest równa objętości 8 mniejszych sześcianów których bok wynosi połowę ‚a’, objętości 27 sześcianów których bok wynosi jedną-trzecią ‚a’, objętości 64 sześcianów których bok wynosi jedną-czwartą ‚a’, itd., itp.” Podobnie dla ośmiościanu foremnego o boku „a” i objętości V=(sqr(2)/3)*a*a*a, twierdzenie to brzmiałoby: „objętość ośmiościanu foremnego o boku ‚a’, jest równa objętości 8 mniejszych ośmiościanów foremnych których bok wynosi połowę ‚a’, objętości 27 ośmiościanów foremnych których bok wynosi jedną-trzecią ‚a’, objętości 64 ośmiościanów foremnych których bok wynosi jedną-czwartą ‚a’, itd., itp.” Wielokrotności tego ustalenia można więc przedłużać praktycznie w nieskończoność dla każdej możliwej bryły przestrzennej, jakiej objętość daje się wyrazić iloczynem pojedyńczej, lub kompleksowej, stałej „c”, oraz sześciennej potęgi tylko jednego jej wymiaru liniowego „a”.

Przygotowyjąc niniejszy wpis jestem o około 40 lat bardziej doświadczony niż wówczas. Przykładowo wiem już obecnie, że inne narody mają zwyczaj nadużywania skromności i tradycyjnego sposobu wyrażania się Polaków, „przywłaszczając” i przypisując swojemu narodowi najróżniejsze odkrycia, ustalenia, wynalazki, itp., uzyskiwane dzięki wkładowi trudu, pasji i wysoce twórczego umysłu Polaków. (Najważniejsze z takich „przywłaszczeń” opisałem w punktach #I3 do #I7, oraz #C4 z mojej strony o nazwie „mozajski.htm”.) Ponadto, wygląda na to, iż owo matematycznie i technicznie wysoce przydatne moje empiryczne ustalenie, jak dotychczas nadal NIE posiada oficjalnej nazwy – pomimo iż jest ono bardziej zaawansowanym, a technicznie równie użytecznym, krewniakiem innego ustalenia nazywanego „Twierdzeniem Pitagorasa”. Dlatego, niniejszym proponuję, aby już obecnie wdrożyć przyszłe przypominanie innym narodom, iż to właśnie Polak wynalazł i rozpracował owe niezwykłe gwiazdoloty zwane Magnokraftem oraz Wehikułem Czasu, poprzez podjęcie od zaraz nazywania „Twierdzeniem Pająka” (po angielsku „Pajak’s theorem”) owego istotnego dla konstrukcji tych gwiazdolotów mojego praktycznie już wdrożonego i opisanego tu ustalenia. Aby zaś lepiej uświadomić, co precyzyjnie owo ustalenie stwierdza, proponuję tu aby wyrażać je np. następującymi słowami: „Objętość każdej większej bryły przestrzennej, dla której wzór na jej objętość „V” jest iloczynem jakiejś stałej „c” oraz tylko jednego jej wymiaru liniowego „a” podniesionego do trzeciej potęgi, jest równa sumarycznej objętości „n=x*x*x” liczby mniejszych brył o identycznych jak ta większa bryła kształtach, jednak o owym wymiarze „a” przyjmującym „x” razy mniejszą wartość – tak jak równość obu tych objętości opisuje następujące równanie: V = c*a*a*a = x*x*x*c*(a/x)*(a/x)*(a/x).” Przykładowo, dla kuli, ustalenie to można teraz wyrazić słowami „objętość kuli o znanej średnicy (lub promieniu), jest równa objętości 8 mniejszych kul o jednej-drugiej jej średnicy (lub promienia), objętości 27 mniejszych kul o jednej-trzeciej jej średnicy (lub promienia), objętości 64 mniejszych kul o jednej-czwartej jej średnicy (lub promienia), itd., itp.”

Opisywane tutaj moje empiryczne i matematyczne ustalenie dostarcza potężnego narzędzia obliczeniowego dzisiejszym inżynierom, projektantom, architektom, technikom, itp., jacy projektują całe serie jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów, pojemników, przestrzeni, brył, itp., dla których objętość, masa, zapotrzebowanie na przestrzeń składową, itp., w danej serii uzależnione są od trzeciej potęgi tylko jedynego ich zmieniającego się wymiaru „a”, podczas gdy pozostałe ich wymiary i parametry daje się traktować jako stałą „c”. Wszakże, jak już powszechnie wiadomo, takie właśnie serie, w dzisiejszej rzeczywistości przemysłowej stanowią jeden z najpowszechniej wykonywanych i wdrażanych w życie projektów.

Przykład zastosowania powyższego twierdzenia. Na zebraniu dyrekcji fabryki produkującej jednocylindrowe silniki decydowano w sprawie zapytania starego klienta, ile kosztowałby doskonały silnik tej fabryki, gdyby został on przeprojektowany na cichszą i mniej wibrującą 8-cylindrową wersję, przy jednoczesnym zachowaniu jego obecnej pojemności skokowej oraz dotychczasowych zasad konstruowania silników tej fabryki (m.in. zasady, że skok „L” tłoka w jej silnikach zawsze jest równy średnicy „d” tegoż tłoka, tj. że „L=d”). Dyrektor spytał więc głównego projektanta, ile wynosiłaby średnica „d” tłoków i cylindrów w tak przeprojektowanym silniku – wszakże decydowałoby to czy fabryka musiałaby zakupić nowe maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie, czy też mogłaby używać już posiadane. Zamiast jednak poprosić o co najmniej jednodniowy czas na pracochłonne przeliczenia nowego silnika tradycyjnymi metodami, główny projektant użył opisywanego powyżej twierdzenia i mógł udzielić odpowiedzi niemal natychmiast – mianowicie iż tak przeprojektowany silnik będzie miał 8 tłoków o połowę mniejszej średnicy od jednego tłoka starego silnika. Odpowiedź ta wynikała bowiem z opisanego powyżej mojego równania dowodowego, jakie w tym przypadku przyjęło następujący zapis: 1*c*d*d*d = 8*c*(d/x)*(d/x)*(d/x) – co daje wynik x=crt(8)=2 (odnotuj, że jedno „d” po obu stronach tego równania faktycznie reprezentuje „L”). Więcej informacji o niniejszym przykładzie zawiera punkt #C9.1 ze strony „ufo_proof_pl.htm”, jakiej adresy podałem poniżej. Z kolei przykład jak na niniejszą propozycję nadania zasłużonej nazwy twierdzeniu jakie według mojej wiedzy dotychczas NIE było jeszcze nazwane, zareagowali natychmiast owi zawzięci „obrzydzacze”, którzy już od niemal 50 lat bez wytchnienia atakują i wyszydzają wszystko co tylko ja dokonuję i piszę, a na temat których wyjaśniam więcej np. w punkcie #I8 swej strony http://totalizm.com.pl/mozajski.htm , czytelnik znajdzie pod adresem https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.paranauki/wUPJicm7tz0 .

* * *

Powyższe wyniki moich badań na temat „twardych” dowodów trwale powtapianych w skały, iż starzenie się wszystkiego jest rządzone aż dwoma odmiennymi rodzajami czasu, adaptowałem z ilustrowanego zdjęciami faktycznych tuneli UFO punktu #C9.1 zawartego na mojej stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm” (aktualizacja z dnia 23 stycznia 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/ufo_proof_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/ufo_proof_pl.htm
http://totalizm.com.pl/ufo_proof_pl.htm
http://pajak.org.nz/ufo_proof_pl.htm

W ostatnich czasach (tj. pod koniec grudnia 2016 i przez cały styczeń 2017 roku) moje strony zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji i zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem. Przykładowo na stronie „magnocraft_pl.htm” udoskonaliłem punkt #A3 i jego ilustracje, a także poszerzyłem punkty #J2 i #G4. Na stronie „malbork.htm” zaktualizowałem punkty #J3 i #J4 i podpisy pod niektórymi ilustracjami. Na stronie „newzealand_visit_pl.htm” udoskonaliłem pisownie (np. nazwy „Raj”). Na stronie „will_pl.htm” wprowadziłem małe poszerzenie do punktu #G3. Na stronie „antichrist_pl.htm” zaktualizowałem całą jej początkową część, włącznie od wstępu aż do punktu #B3. Na stronie „humanity_pl.htm” wprowadziłem małe poszerzenie do punktu #B2. Na stronie „prawda.htm” przeredagowałem wstęp i „część #A”. Na stronie „biblia.htm” poszerzyłem (5) z punktu #C12. Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” udoskonaliłem „wstęp”. Na stronie „immortality_pl.htm” poszerzyłem punkt #D1. Na stronie „korea_pl.htm” udoskonaliłem podpis pod „Fot. #11”. Na stronie „quake_pl.htm” udoskonaliłem opisy i ilustracje do punktu #R2. Zaktualizowałem też linki do szeregu haseł ze strony „skorowidz.htm”.

Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „ufo_proof_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #280). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

#279: Czy Bóg nas karze, czy też oddaje nam sporą przysługę, kiedy systematycznie chroni nas przed otrzymaniem nagród jakie wygraliśmy lub jakie legalnie nam się należą

2016/12/23

Motto: „W świecie rządzonym przez niewypowiedzianie mądrego, wszechmogącego i sprawiedliwego Boga, wszystko co nam się przydarza ma aż cały szereg następstw i poziomów znaczeniowych. Niestety nasza ignorancja powoduje, że typowo odnotowujemy jedynie fizykalne następstwa, czyli tylko najbardziej prymitywny z tych poziomów – jakże więc lepsze i bogatsze byłoby nasze życie gdybyśmy zaczęli spożytkowywać też lekcje udzielane nam tymi innymi poziomami.” (Jedno z istotnych ustaleń filozofii totalizmu wyjaśnianych w treści punktu #N2 na mojej stronie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”.)

Życie praktycznie każdego z nas przynosi zdarzenia, jakich NIE daje się wyjaśnić na bazie ateistycznych stawierdzeń dzisiejszej oficjalnej nauki. Niestety, większość ludzi przeacza lub ignoruje te zdarzenia – a szkoda, bowiem zawsze kryją one potencjał wynoszenia nas na wyższy poziom świadomości. Ja jednak należę do nieco innej kategorii ludzi – przeszedłem bowiem przez tradycyjne szkolenie na zawodowego naukowca w jednej z najlepszych w owym czasie uczelni świata, mianowicie na Politechnice Wrocławskiej (po szczegóły patrz punkt #E1 na mojej stronie internetowej o nazwie „rok.htm”.) Zostałem więc doskonale wyszkolony w odnotowywaniu i analizowaniu zarówno wszelkich regularności, jak i wszelkich odchyleń od tego co typowe i spodziewane. Jedną zaś z takich regularności i jednocześnie odchylenia od typowości, jaka rzuciła mi się w oczy w moim własnym życiu, było że kiedykolwiek wygrywałem jakieś nagrody, poza jednym (ostatnim) wysoce znaczącym wyjątkiem jaki miał miejsce dopiero w 2016 roku, praktycznie niemal nigdy NIE dane mi było z owych nagród skorzystać.

Aby czytelnik mógł zrozumieć powody tego dziwnego omijania mnie przez niemal wszelkie wygrane i nagrody, najpierw opiszę tutaj najważniejsze i najbardziej reprezentacyjne z nich, dla których (jak wierzę) wypełniłem wymogi ich otrzymania – jednak które mnie ominęły. Potem zaś też wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem tak właśnie się stało i dzieje.

Owo dziwne zjawisko omijania mnie przez nagrody o jakich wiedziałem, że je wygrywałem i że mi się należą, trwa już od tak dawna jak tylko sięgam swą pamięcią. Niemniej przez długi czas uważałem to za zbiór „przypadków”, niekorzystnych dla mnie „zbiegów okoliczności”, a czasami za zwykły wynik ludzkiego kumoterstwa lub oszustwa. Dopiero kiedy ominęło mnie otrzymanie bardzo wysokiej wówczas dla mnie sumy 10000 funtów angielskich, zacząłem dokładniej analizować tę sprawę. Ten przełomowy i znaczący przypadek, kiedy wiedziałem iż nagroda legalnie (i tradycyjnie) mi się należała, jednak jej wypłacenia nagrododawca zdecydowanie mi odmówił, wynikała z popartego szerokim materiałem dowodowym mojego wyjaśnienia dla pochodzenia tzw. „kręgów zbożowych”. Jak zapewne czytelnik pamięta, w latach 1980-tych, czyli w czasach kiedy ja prowadziłem swoje badania nad wehikułami UFO, takie właśnie „kręgi zbożowe” pojawiały się masowo na polach zbożowych Anglii oraz niemal wszystkich innych krajów świata, włącznie z Polską i Nową Zelandią. Niemal każdego dnia owe „kręgi zbożowe” pokazywane były wówczas w telewizji i w gazetach, pisano o nich książki, a nawet nakręcano filmy – np. patrz amerykański film „Signs” z 2002 roku z Mel Gibson w roli głównej, dostępny m.in. za darmo w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=8vhSoB-yaAQ . (Czytelnika może zaintrygować fakt, że znający przyszłość Bóg zorganizował pokazanie owego filmu „Signs” na kanale 13 „Duke” nowozelandzkiej telewizji w czwartek dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 20:30 do 22:20, czyli dokładnie zaraz po tym jak owego dnia zakończyłem swą pracę nad adaptowaniem opisów „kręgów zbożowych” z punktu #D2.1 swej strony „eco_cars_pl.htm” do treści niniejszego wpisu #279 do bloga totalizmu – jaki to wpis planowałem opublikować już następnego dnia, tj. 23 grudnia 2016 roku.) Ta rosnąca światowa sława „kręgów zbożowych” spowodowała, że w 1990 roku angielskie czasopismo „Sunday Mirror” (Mirror Group Newspapers Ltd., Holborn Circus, London EC1P 1DQ, UK) zaoferowało nagrodę w wysokości dziesięciu tysięcy ówczesnych funtów, osobie która wyjaśni czym są i jak są formowane owe słynne wówczas angielskie „kręgi zbożowe”. O owej nagrodzie ja dowiedziałem się z artykułu „Field of Dreams” (OMNI, Vol. 13 No 3, December 1990, pp. 60-67, 121-122, 124, 128) Wkrótce potem formalnie zgłosiłem więc swe roszczenie do tej nagrody, zaopatrując je w obszerne wyjaśnienie skąd owe angielskie kręgi się biorą. Swoje formalne roszczenie do owej nagrody zarejestrowałem też legalnie w biurze prawnym z Dunedin, NZ, przekazując owemu biuru jako mój „depozyt legalny” całą dokumentację na temat owych „kręgów zbożowych” i mojego wyjaśnienia dla ich pochodzenia. Wszakże już wówczas w wydawanych przez siebie monografiach publikowałem szczegółowe wyjaśnienie jak owe angielskie kręgi zbożowe są formowane jako „ślady wykładane przez obwody magnetyczne wehikułów Magnokrafto-podobnych zawisających na niskich wysokościach” (w oryginale angielskojęzycznym: „trails left by magnetic circuits of Magnocraft-type vehicles hovering at low heights”) – patrz ilustracja oraz moje wyjaśnienie formowania tych kręgów przytoczone na „Rys. #D2” ze strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, a także powtórzone na „Rys. #F1” z innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”. W chwili obecnej opisy tego wyjaśnienia są nadal prezentowane w moich publikacjach, skrótowo na „Rys. #D2abcd” ze strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, a także m.in. w punkcie #C6 oraz na „Rys. #C6ab” z innej mojej strony internetowej o nazwie „ufo_proof_pl.htm”, oraz w punkcie #D8 oraz na „Fot. #D8abc” i „Fot. #D8de” z jeszcze innej mojej strony internetowej o nazwie „explain_pl.htm”, zaś szczegółowo np. w podrozdziałach G11.3.2 (a także G3.1.6 i na „Rys. G13”), oraz w podrozdziale V5.1, z tomów odpowiednio 3 i 17 mojej najnowszej monografii [1/5]. Niestety, na przekór, że nikt nigdy NIE obalił ani nawet NIE podważył ważności tego mojego wyjaśnienia, oraz na przekór, że swym formalnym dowodem opisywanym m.in. na stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm” udowodniłem naukowo, że UFO istnieją fizycznie i obiektywnie oraz że formują one m.in. owe „kręgi zbożowe”, redakcja owego „Sunday Mirror” napisała mi list w którym zwyczajnie odmówiła wypłacenia należącej mi się od niej nagrody. Prawdopodobnie redakcja ta się obawiała, że otrzymaną nagrodę spożytkuję na swe badania i na swoje wynalazki, oraz że w ten sposób owa nagroda przyniosłaby tylko pożytek naszej cywilizacji. Ów numer „wywinięty” mi wówczas przez Anglików w sprawie nagrody za wyjaśnienie „kręgów zbożowych” opisałem także w punkcie #F2 swej strony o nazwie „artefact_pl.htm” oraz w podrozdziale G11.3.2 z tomu 3 swej najnowszej monografii [1/5].

Tamta nagroda 10000 funtów potem okazała się wcale NIE być najwyższą co do wartości jaka mnie ominęła. W punkcie #D2 na swej stronie o nazwie „eco_cars_pl.htm” opisałem bowiem dokładnie jak ominęło mnie otrzymanie nagrody w wysokości 300 milionów dolarów USA, jaka w dniu 24 czerwca 2008 roku była obiecywana w imieniu Amerykanów za wynalezienie urządzenia o cechach „komory oscylacyjnej” jaką ja wynalazłem jeszcze w 1984 roku, zaś z propozycją zbudowania jakiej ja znacznie wcześniej zwracałem się do setek właściwych instytucji w USA, a stąd (jak wierzę) wymogi otrzymania jakiej to nagrody ja wypełniłem już uprzednio. Oczywiście, także i ta nagroda wcale NIE jest ani pierwszą, ani też ostatnią nagrodą za moje wynalazki, odkrycia, dorobek naukowy, itp., dla jakiej wypełniłem wymogi lub warunki jej otrzymania, jednak jakiej nigdy NIE oglądałem, ani z jakiej nigdy NIE odniosłem jakiejkolwiek korzyści. (Podobnie zresztą też było z otrzymywaniem zasiłku dla bezrobotnych, jaki też tradycyjnie mi się należał, bowiem płaciłem podatki i przez wiele lat byłem bezrobotny, jednak jakiego też NIE otrzymywałem. W czasach kiedy byłem bezrobotny owo odmawianie przyznania mi przez władze zasiłku dla bezrobotnych, w połączeniu z szybkim topnieniem moich oszczędności, stało się dla mnie powodem nieustannych zmartwień i wielu nieprzespanych nocy. Tymczasem gdybym wówczas znał przyszłość – tak jak zna ją Bóg, wiedziałbym że NIE potrzebuję się martwić, bowiem wszystko w mym życiu ułoży się OK, a na dodatek nieotrzymywanie zasiłku NIE zaindukuje u mnie niebezpiecznego wygodnictwa i pasywności o jakich wiadomo, że zniszczyły już życie wielu długotrwałych bezrobotnych.) Faktycznie to przez całe swoje życie, co jakiś czas tym co czyniłem wypełniałem warunki otrzymania, albo wygrania, jakiejś nagrody, jednak niemal zawsze coś się zdarzało, że nagrody tej NIE dane mi było otrzymać. Szczerze mówiąc to do dzisiaj, co jakiś czas otrzymuję wiadomość od któregoś z zafascynowanych moim naukowym dorobkiem czytelników, w której czytelnik ten wyraża opinię, że on sam uważa mnie, a także silnie wierzy, iż kiedyś w przyszłości będę uznany przez wszystkich ludzi za „naukowca wszechczasów”, jaki dołożył najwyższy znany wkład intelektualny do rozwoju naszej cywilizacji. Jednocześnie jednak takie opinie odbiorców mojego dorobku wcale NIE zmieniają faktu, że w swoim życiu zawodowego naukowca traciłem pracę średnio co około dwa i pół roku, że nigdy NIE było publicznych funduszy na badania jakie prowadzę (stąd wszystko co czyniłem i osiągałem finansowałem z moich prywatnych oszczędności), oraz że nawet obecnie po przejściu na emeryturę, z braku miejsca dla naukowej pracy, do korzystania z domowego stołu i komputera (jakie stanowią niemal jedyny ekwipunek używany do opracowywania wyników moich obecnych „hobbystycznych badań”) zmuszony jestem konkurować z własnym kotem. (Z jakichś powodów nasz kot uwielbia wylegiwanie się na klawiaturze mojego komputera, oraz stąpanie na ową klawiaturę kiedy właśnie na komputerze tym pracuję.)

Kolejna raczej istotna podobna sytuacja o jakiej warto tu wzmiankować, to sprawa tzw. „fal grawitacyjnych” – podsumowana szerzej w punkcie #E1.1 mojej strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Mianowicie, ja naukowo odkryłem czym są tzw. „fale telepatyczne”. Wynalazłem też zasadę działania technicznego urządzenia łącznościowego, jakie zamiast obecnych szkodliwych dla zdrowia i życia fal radiowych, dla celów komunikacyjnych będzie używało właśnie owe bezpieczne i nieskończenie szybkie fale telepatyczne. Urządzenie to nazwałem „telepatyzerem”. Na bazie tego własnego wynalazku „telepatyzera” byłem potem w stanie dokładnie wyjaśnić budowę i zasadę działania tajemniczego urządzenia podarowanego ludzkości przez niezwykłą istotę i nazwanego „piramida telepatyczna” – jakiego opisy dziwnym „zbiegiem okoliczności” trafiły do mnie w jakiś czas później. Piramida ta też okazała się być telepatyzerem, tyle że już o formie dopracowanej do technicznego zbudowania i do telepatycznego wymieniania myśli pomiędzy dwoma inteligentnymi istotami oddzielonymi od siebie np. międzygwiezdnymi odległościami. W 2015 roku z szokiem jednak się dowiedziałem, że jacyś naukowcy zbudowali wielkoskalową wersję urządzenia bazującego na tej samej zasadzie działania co owa „piramida telepatyczna”, tyle że swoje urządzenie nazwali oni „LIGO” oraz twierdzą, iż przechwytuje ono „fale grawitacyjne”, a nie odkryte przezemnie „fale telepatyczne”. Jestem gotów się założyć, że owi naukowcy otrzymają kiedyś (lub już otrzymali) jakieś nagrody za swoje urządzenie. Jednocześnie zaś podczas rozdzielania owych nagród mój dorobek naukowy, ani „fale telepatyczne” jakich naturę to ja wyjaśniłem i jakie faktycznie są przechwytywane przez owo „LIGO”, NIE będą wówczas nawet wzmiankowane. Wszakże poziom zakłamania dzisiejszej oficjalnej nauki jest już aż tak wrosły w jej system, że nauka ta raczej wcześniej upadnie i zostanie zastąpiona np. przez nową „totaliztyczną naukę”, niż oficjalnie przyzna iż jakikolwiek fragment mojego dorobku naukowego, np. moja teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, jest poprawny, zaś wynikające z niego wnioski są prawdą – co staram się uświadomić czytelnikowi aż na szeregu swych internetowych stron, np. w punkcie #C6 strony o nazwie „telekinetyka.htm”, czy np. w punkcie #B2 swej strony o nazwie „humanity_pl.htm”.

Niezależnie od powyższych bardzo istotnych przypadków, istnieje też aż cały szereg mało znaczących sytuacji, jakie też wynikały np. z mojej drogi życiowej albo postępowań naukowych, a w jakich też omijało mnie korzystanie z czegoś, wymogi otrzymania czego wypełniłem. Przytoczę tu też kilka ich najbardziej reprezentacyjnych przykładów. I tak, kiedy uczęszczałem jeszcze do szkoły średniej, jako jednemu z uczni o imponujących wynikach jednak biednych rodzicach, zgodnie z ówczesnym prawem należało mi się stypendium szkolne. Niestety, stypendium tego mi odmówiono – chociaż otrzymywał je jeden z najbogatszych uczni o raczej kiepskich wynikach nauki (uczeń ten umarł wkrótce po ukończeniu owej szkoły – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #G1 swej strony o nazwie „will_pl.htm”). Powinienem tu jednak dodać, że w owych czasach prawdopodobnie NIE osiągnąłem jeszcze wymaganej dojrzałości aby ewentualne stypendium spożytkować w moralnie poprawny sposób, a ponadto nadal mieszkałem wówczas z rodzicami, którzy chociaż byli biedni, swe niedobory efektywnie kompensowali pracowitością i zapobiegliwością – faktycznie więc stypendium NIE było mi desperacko potrzebne, zaś ewentualne jego otrzymywanie byłoby dla mnie jedynie dodatkowo psująca mnie nagrodą za wyniki w nauce. (Ta sytuacja jednak się zmieniła, kiedy zacząłem swe studia z dala od domu rodziców na Politechnice Wrocławskiej, gdzie już otrzymywałem stypendium, jako że tam NIE było ono nagrodą, a z wielkim trudem zapracowywaną niezbędnością i warunkiem przeżycia, ponieważ bez otrzymywania stypendium ukończenie studiów stałoby się dla mnie niemożliwe, a także gdzie już uczyłem się jak spożytkowywać je w moralnie poprawny sposób.) Kolejnym przypadkiem ominięcia mnie przez nagrodę było, że kiedy już po studiach gdy nadal mieszkałem jeszcze w Polsce, moją uwagę zwrócił też fakt, że w owych czasach w naszym kraju istniała tylko jedna maszyna do losowania numerów „toto-lotka”. Będąc zaś naukowcem inżynierii mechanicznej, wiedziałem że maszyna ta miała w sobie jakieś fizykalne niedoskonałości, jakie z pewnością powodowały, iż w wylosowanych przez nią numerach istniał jakiś rodzaj współzależności. Poznanie i wykorzystanie tych niedoskonałości pozwalałoby więc wygrywać nagrody we wszystkich losowaniach. Naukowo posądzałem też, że niedoskonałościami tymi rządzą takie czynniki, jak: siły grawitacyjne (tj. głównie data i godzina losowania – jaka z kolei decydowała o położeniu Ziemi względem Słońca oraz położeniu Księżyca względem Ziemi), pogoda w miejscu losowania, oraz kolejność wypadania numerów z owej maszyny. Zacząłem więc gromadzić dane o tych właśnie wielkościach. Ponieważ zaś byłem dobry w programowaniu komputerów, równocześnie zacząłem opracowywać program, jaki uwzględniał owe czynniki. Po około dwóch latach dorywczej pracy nad tym programem i sprawdzania jego wyników w każdym kolejnym losowaniu, mój program zaczął pozwalać mi na wygrywanie niewielkich sum w praktycznie każdym kolejnym losowaniu polskiego „toto-lotka”. Sumy te były niewielkie – wystarczały zaledwie na zwracanie mi się zakupu biletów „toto-lotka” każdego tygodnia. Jednak w wyniku nieustannego udoskonalania programu pomału wysokość wygranych zaczęła rosnąć. Wówczas to nagle Polska zakupiła drugą bardzo podobną maszynę do losowania numerów – co unieważniło mój program ponieważ NIE byłem już w stanie przewidzieć która maszyna oraz który zestaw jej numerów były i będą użyte. Potem zaś wyemigrowałem do NZ. Innym ciekawym przypadkiem było kiedy zakupując szereg relatywnie drogich narzędzi w NZ sklepie zwanym „Mitre 10”, wygrałem tam oprzyrządowanie do gry w krykieta. Aczkolwiek sam NIE mam czasu na jakikolwiek sport, oprzyrządowanie to mnie ucieszyło, bowiem właśnie obramowałem deskami trawniczek na swoim miniaturowym ogródku (deski te widać np. na „Fot. #G1” z mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”) i odnotowałem, że naroża owych desek wyglądały pusto, stąd wbite w tych narożach jakieś pionowe słupki ozdobne znacząco dodałyby piękna ogródkowi. Słupki zaś i pałki krykietowe jakie właśnie wówczas wygrałem, wyglądały wysoce ozdobnie i doskonale upiększyłyby mój ogródek – gdyby były użyte właśnie jako takie pionowe ozdóbki dla naroży obramowań mojego ogródkowego trawnika. Niestety, zanim znalazłem chwilę wolnego czasu aby tymi słupkami i pałkami przyozdobić nasz ogródek, moja żona, która doskonale wie iż ja NIE uprawiam żadnego sportu, uznała za niepotrzebne uprzednie skonsultowanie ze mną co z tym zestawem zamierzam czynić, podarowała go więc dzieciom naszych przyjaciół. Jeszcze innym dość podobnym przypadkiem była sytuacja, gdy po otrzymaniu wypowiedzenia pracy z mojego ostatniego nowozelandzkiego miejsca zatrudnienia w Wellington Instytute of Technology, moi koledzy z pracy poskładali się aby ufundować mi jakąś pamiątkę po sobie – i zakupili mi z tych składek tzw. „gift card” do księgarni Whitcoulls – tak abym to ja sam mógł za tą „gift card” wybrać potem sobie i kupić coś, co w owej księgarni najbardziej polubię. Zanim jednak zdążyłem wybrać dla siebie ową pamiątkę i zakupić ją za sumę reprezentowaną przez tą „gift card”, firma Whitcoulls zbankrutowała i unieważniła wszystkie „gift cards” jakie uprzednio sprzedała swym klientom – ci zaś co potem zakupili ową zbankrutowaną firmę i prowadzą ją obecnie nadal pod tą samą nazwą, NIE chcą już honorować „gift card” powydawanych przez poprzednich właścicieli. Dosyć symboliczną i jedyną więc moją pamiątką po kolegach z WelTec, stanowi obecnie ta unieważniona „gift card”. Dającym mi sporo do myślenia przykładem sytuacji, kiedy ten co NIE ma otrzymać jakiejś (albo żadnej) nagrody, zdecydowanie jej NIE otrzyma bez względu na to jak by się NIE wysilał (jaka to sytuacja zapewne została mi zaserwowana abym dokładniej przemyślał potem jej znaczenie), jest zdarzenie, które doświadczyłem we wrześniu 2016 roku. Rozważałem wówczas czy włączyć piosenkę o tytule „Set Fire to the Rain” (tj. „Podpalić deszcz”) śpiewaną przez angielską piosenkarkę „Adele”, do jednej z moich totaliztycznych „playlist” linkowanych ze strony „p_instrukcja.htm”. Chociaż wówczas zaniechałem tego włączenia, sam jego zamiar spowodował, że uważnie przeanalizowałem z TV i z internetu słowa owej piosenki oraz informacje o tej piosenkarce po względem ich zgodności z zasadami filozofii totalizmu. W parę dni później brałem udział w konferencji organizowanej przez pracodawcę mojej żony. Dla rozrywki uczestników, na konferencji tej zorganizowano konkurs z bardzo atrakcyjnymi nagrodami (elektrycznymi urządzeniami wyposażenia kuchni), w którym zadawano pytania, zaś ten z widowni kto złosił się do odpowiedzi i odpowiedział poprawnie dostawał nagrodę. Jedno z tych pytań zapytywało właśnie o Adelę i o tę jej piosenkę. Ja oczywiście natychmiast znałem odpowiedź, bo niedawno analizowałem tę właśnie piosenkarkę i jej piosenkę. Niestety, na przekór, że pierwszy wstałem i zgłosiłem się z odpowiedzią, oraz że kontynuowałem swe stanie i zgłaszanie chęci odpowiedzi, prowadzący ten konkurs wyraźnie mnie ignorował i tylko uparcie zapytywał przez mikrofon „kto zna odpowieź”. Przez spory czas ci inni co z ociąganiem potem się zgłaszali podawali błędne odpowiedzi. Zacząłem więc na stojąco wymachiwać rękami i okrzykami próbować zwrócić na siebie uwagę prowadzącego konkurs. Ten jednak nadal udawał, że NIE widzi mojego zgłoszenia (na mnie sprawiał on wrażenie, iż czeka na zgłoszenie się kogoś, kogo zna) – na przekór, że nawet już inne osoby siedzące niedaleko mnie też mu zaczęły mnie wskazywać. On jednak najwyraźniej celowo mnie ignorował, aż w końcu po wielu błędnych odpowiedziach ktoś tam się zgłosił, na kogo prowadzący jakby odczekiwał i natychmiast dostał nagrodę jaka wówczas uparcie mnie omijała (tj. omijała jakby celowo i pod koniec wręcz zabawnie). Tak nawiasem mówiąc, to po tym jak owo zdarzenie zmobilizowało mnie abym je tu opisał, zdecydowałem się, że jednak włączę ową piosenkę Adele do mojej „playlisty” o nazwie „p_12fm.htm” z „love songs”. Oczywiście, podobnych przypadków miałem w życiu znacznie więcej, jednak tu wystarczy opisanie najbardziej reprezentacyjnych z nich.

Opisując tu przykłady powyższych przypadków, które faktycznie mi się przydarzyły, pragnę jednak przypomnieć czytelnikowi, że tematem moich obecnych „hobbystycznych” badań naukowych są metody działania Boga. Z dotychczasowych zaś wyników tych badań wierzę, iż wiem już „dlaczego” w każdym z tych przypadków stało się tak, jak to powyżej opisałem. Wiem też, że to co się stało, a NIE to co mogłoby się stać gdyby NIE zaszła opisywana powyżej interwencja Boga, dla mnie okazuje się być najbardziej poprawnym moralnie i edukującym mnie przypadkiem życiowym, po jakiego przeżyciu i wyciągnięciu z niego właściwych wniosków, staję się teraz lepszym człowiekiem niż byłem nim uprzednio. Zainteresowanym czytelnikom polecam więc zapoznanie się z tym moim ustaleniem „dlaczego”.

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją tylko początkowej części punktu #D2.1 z mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm” (aktualizacja owej strony datowana 23 grudnia 2016 roku, lub później). Dalszą część tamtego punktu #D2.1 zainteresowani tym tematem czytelnicy mogą sobie poczytać zaglądając na ową stronę „eco_cars_pl.htm”. W tamtej dalszej części punktu #D2.1, jakiej już tu NIE powtarzam aby niepotrzebnie NIE budzić z uśpienia ateistycznie nastawionych czytelników i NIE wznawiać ich szyderstw (i szykan), wyjaśniłem „dlaczego” (jak wierzę) w moim życiu niemal zawsze jestem omijany przez wszelkie nagrody jakie albo wygrałem, albo też jakie mi się legalnie należały – za wyjątkiem owego zakładu „kto zostanie wybrany” wygranego w 2016 roku, do jakiego podjęcia znajomi mnie zmusili. Ponadto na „Rys. #D2” owej strony „eco_cars_pl.htm” (tj. na rysunku przytoczonym pod tamtym punktem #D2.1) jest też komputerowo zilustrowane wyjaśnienie zasady formowania opisywanych powyżej „kręgów zbożowych” formowanych przez UFO w zbożach Anglii (wypłaty nagrody za jakie to wyjaśnienie oficjalnie mi odmówiono). Najnowsza aktualizacja owej strony „eco_cars_pl.htm” jest obecnie dostępna pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/eco_cars_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/eco_cars_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/eco_cars_pl.htm
http://totalizm.com.pl/eco_cars_pl.htm
http://pajak.org.nz/eco_cars_pl.htm

W okresie miesiąca grudnia 2016 roku moje strony internetowe zostały wzbogacone też o sporo innych aktualizacji i zupełnie nowych tematów, dla jakich wyniki swych badań właśnie opublikowałem. Przykładowo, do mojej strony o nazwie „solar_pl.htm” dodałem i zilustrowałem nowy punkt #N5, a także dodałem nowy punkt #C4.7 do strony „wszewilki_jutra.htm”, raportując w nich o cechach zakupionego niedawno i testowanego „uśmiercacza owadów” (np. komarów, much, itp.) zasilanego energią słońca. Z kolei na stronie „magnocraft_pl.htm” dodałem nowe komputerowo wykonane ilustracje „Rys. #A2” do „Rys. #A5” pokazujące komputerowo-symulowane animacje Magnokraftów (a stąd i UFO) odmiennych typów na tle znanych ludziom obiektów (np. statku słynnego „Tytanik”), a stąd pozwalające na porównywanie wielkości owych gwiazdolotów z obiektami dobrze ludziom znanymi. W stronie tej dodałem także „Rys. #H4” i udoskonaliłem jego opis, a ponadto udoskonaliłem opis pod „Rys. #G4”. W punkcie #A4 strony „portfolio_pl.htm” uzupełniłem adresy najnowszych wywiadów, udzielonych via Skype Polskiemu Radiu w Londynie, zaś obecnie dostępnych także w YouTube.com . Do punktu #R2 strony „quake_pl.htm” dodałem m.in. zdjęcia „Fot. #R2”, jedno z których pokazuje wyburzanie uszkodzonego dziwnym (nadprzyrodzonym?) trzęsieniem ziemi niemal nowego budynku ze stali i betonu, z Wellington, NZ, który to budynek był zaprojektowany jako „niezniszczalny” przez trzęsienia ziemi (ciekawostką tego budynku jest, że położone tuż przy nim dwie stare katedry ceglane, katolicka i protestancka, zbudowane z relatywnie słabszej od betonu cegły jeszcze w 1850 i 1866 roku, wyszły z tego samego trzęsienia ziemi zupełnie nietknięte). Poszerzyłem też i zaktualizowałem punkt #I1 ze strony „landslips_pl.htm” raportujący o szokująco dziwnej NZ drużynie „tępicieli drzew” jaka zatruwa i niszczy drzewa porastające zbocza NZ gór, powodując przyspieszoną erozję owych zboczy, oraz przyspieszanie nieszczęść w rodzaju zasypywania lawinami ziemnymi dróg dojazdowych do miasta Kaikoura (tak jak opisuje to punkt #R2 strony „quake_pl.htm”). Udoskonaliłem też i zaktualizowałem punkt #L4 i podpis pod „Fot. #C2a” ze strony „wszewilki.htm”. Zaktualizowałem punkt #B1 na swej autobiograficznej stronie „pajak_jan.htm”. Poszerzyłem punkt #B4 na swej stronie „antichrist_pl.htm”. Udoskonaliłem punkty #C5.7 i #C5.8 na stronie „morals_pl.htm”. Udoskonaliłem część #C na stronie „rok.htm”. Poszerzyłem podpis pod „Rys. #C6” na swej stronie „ufo_proof_pl.htm”.

Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „eco_cars_pl.htm” dołączą nazwę innej mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „ufo_proof_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/eco_cars_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #279). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

#278: Moje przeżycia i wnioski z niezwykłego trzęsienia ziemi o sile 7.8, jakie uderzyło NZ koło Kaikoura o północy z 13 na 14 listopada 2016 roku

2016/11/23

Motto: „Powodem dla którego naukowcy są aż tak bezradni i celowo ateistyczni w sprawie trzęsień ziemi, jest że w trzęsieniach ziemi wszystko działa zgodnie z treścią Biblii – prawdzie treści której naukowcy usiłują oficjalnie zaprzeczać.”

O północy z niedzieli na poniedziałek dnia 13 na 14 listopada 2016 roku, oboje z żoną już spaliśmy. Nagle zbudziło mnie silne zakołysanie się łóżka, połączone z hałasem skrzypienia mebli i budynku. Od razu wiedziałem że jest to silne trzęsienie ziemi. Wszakże ostatnio relatywnie silne trzęsienia ziemi uderzają nasz dom już powtarzalnie niemal każdego roku. Odczekałem więc kilka sekund aby sprawdzić czy wstrząsy ustają, kiedy jednak zamiast ustawać zaczęły nawet się nasilać, krzykiem zbudziłem żonę i ponagliłem ją, że musimy szybko uciekać, bo dom może się zawalić. Zerwaliśmy się z łóżek i usiłowaliśmy ruszyć w kierunku drzwi ogrodowych – tak jak drogę swej ucieczki mamy już od dawna ustaloną. Jednak podłogą aż tak rzucało, że NIE dało się ustać na nogach. Zaczęliśmy odbijać się od mebli i ścian. Pochwyciłem więc żonę upadającą oraz sparaliżowaną „telepatycznym łoskotem” jaki opiszę poniżej, a prawdopodobnie także i nagłym zbudzeniem się, poczym na przekór iż nami rzucało zacząłem ją niemal wynosić na rękach w kierunku drzwi do ogrodu. Kiedyś byłem żeglarzem, a ponadto w młodości najeździłem się na stojąco w polskich tramwajach, wiem więc jak się poruszać nawet kiedy znacząco rzuca. (Intrygujące, że całe to rzucanie u nas następowało wyłącznie w płaszczyźnie północ-południe, podczas gdy tzw. „faulty” geologiczne przebiegają tu w najróżniejszych kierunkach, zaś wszelkie poślizgi gruntu pokazywane w telewizji przebiegały w generalnym kierunku od zachodu na wschód.) Aby dotrzeć do drzwi ogrodowych musieliśmy jednak przejść jakoś przez nasz główny pokój mieszkalny – co z powodu rzucania nami i kołysania się podłogi było NIE lada sztuką. Przy drzwiach do tego pokoju stała duża półka z książkami na którą nas rzuciło. Kiedy odbiliśmy się od niej, rzucało nami kolejno na następne meble. Na szczęście lampy na energię słoneczną, jakie wcześniej poinstalowałem w naszym ogrodzie, tak silnie oświetlały ten duży pokój przez okna, że wszystko było wyraźnie widoczne (lampy te opisałem w punkcie #N4 swej strony o nazwie „solar_pl.htm”). Lampy te pozwoliły mi też, że kiedy tak uparcie parłem ku drzwiom ogrodowym podtrzymując żonę i pokonując siły jakie nami rzucały, miałem też możność aby z uwagą powtarzalnie spojrzeć na nasze zegary (zawsze bowiem kiedy w nasze mieszkanie uderza trzęsienie ziemi, ja sprawdzam jego czas). Obie wskazówki zegarów były wówczas właśnie dokładnie nałożone na siebie – co oznacza, że była wtedy precyzyjnie północ. Kiedy tak przebyliśmy około połowy głównego pokoju, za naszymi plecami z bardzo głośnym hukiem jakby wystrzału małej armatki runęła ciężka półka z moimi książkami. Potem się okazało, że siła jej runięcia była aż tak duża, iż roztrzaskała tę półkę na kilkanaście drobnych kawałków. Faktycznie to każda jej nośna ścianka boczna rozpadła się na przedłużeniu każdej z półek. Jakże potężna musiała być siła która nią rzuciła. Gdyby półka ta runęła kiedy przy niej nadal byliśmy, wówczas co najmniej wylądowalibyśmy w szpitalu – jeśli cokolwiek całego by w nas ciągle pozostawało. Po dotarciu do drzwi ogrodowych okazało się, że NIE możemy ich otworzyć. Żona bowiem zaryglowała je na noc, dodatkowo zabezpieczając zapadką zamek, aby NIE dawał się otworzyć od zewnątrz nawet kluczem, a ponadto dla dodatkowego bezpieczeństwa założyła na drzwi łańcuch też zabezpieczający ich otwarcie. Odpięcie zaś tego łańcucha i odryglowanie zapadki na drzwiowym zamku, kiedy bez przerwy nami silnie rzucało, okazało się niemal niemożliwe. Po sporej szarpaninie z drzwiami, którą czuło się jakby trwała wieczność, udało nam się w końcu je odryglować i wypaść do ogrodu. Ponieważ jednak uciekając NIE mieliśmy czasu na poszukiwania gdzie jest kot, zostawiliśmy za sobą drzwi pootwierane. Po chwili wystraszony kot też wypadł z mieszkania i zaczął uciekać. Ja ruszyłem za nim aby go złapać i uspokoić. Ponieważ w ogrodzie ziemia też kołysała się i falowała jakby była pijana, praktycznie NIE dało się na niej ustać. Wszakże było to najsilniejsze trzęsienie ziemi jakiego narazie doświadczyłem w swym całym życiu. Na szczęście w ogrodzie mam ławkę i kilka krzeseł niedaleko od drzwi. Gdy złapałem więc kota, szybko oboje usiedliśmy – trzymając kota na kolanach aby go uspokoić. Chociaż owo siedzenie czuło się jakbyśmy siedzieli w ruchomym „roller-coaster”, niemniej chroniło nas ono przed upadkiem. Mogliśmy więc zacząć oglądać co wokół nas się dzieje – w jakim to oglądaniu pomagało nam silne oświetlenie naszego ogrodu lampami na energię słoneczną. Widok zaś, a także hałas, były niesamowite. Wszystkie budynki rytmicznie i głośno skrzypiały i klekotały oraz wyraźnie nimi rzucało, zaś alarmy samochodów powyzwalane tym trzęsieniem wyły. Sama ziemia tym razem jednak NIE generowała żadnego hałasu. (W niektórych poprzednich trzęsieniach ziemi zwróciło moją uwagę, że sama ziemia wydawała ogłuszający rodzaj jakby rytmicznego skrzypienia czy ryku, mi przypominający odgłos jakby zbliżającego się ciężkiego pociągu towarowego.) Po około 2 minutach rzucania, czyli około godziny 00:02, owo trzęsienie ustało. Ostrożnie zaglądnęliśmy więc do mieszkania, czy jeszcze się NIE zawaliło. Aczkolwiek w środku był chaos, jakimś cudem nasz budynek nadal stał niezniszczony. Tylko lampy pod sufitem wahały się jak huśtawki, niemal dotykając sufitu przy obu nawrotach swego ruchu. (Ja celowo poinstalowałem w mieszkaniu lampy zwisające na giętkich kablach, bowiem odkryłem, że dla nas są one doskonałymi sejsmografami – wskazującymi jak silne jest dane trzęsienie ziemi, a stąd czy mamy uciekać z mieszkania.) Co też niezwykłe, pomimo siły tego trzęsienia, w naszym mieszkaniu nadal działała elektryczność i woda. Za to w sporej części Petone i Lower Hutt, począwszy już od następnej od nas ulicy, włącznie też z domem naszych znajomych z którymi parę dni wcześniej jadłem ów obiad opisany w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm” (tj. obiad z tytułu wygrania zakładu o wyniki wyborów), elektryczność została przerwana. Zrozumiałem wówczas, oraz natychmiast podziękowałem za to Bogu, że całe miasteczko Petone, wraz z moim mieszkaniem, z uwagi na istnienie owych bibilijnych 10 sprawiedliwych nadal jest chronione przez Boga – tak jak opisałem to we „wstępie” i w „części #I” swej strony „petone_pl.htm”, a także w punkcie #I1 strony „quake_pl.htm”.

Czytelnik zapewne się zastanawia, dlaczego podczas każdego trzęsienia ziemi, ja z żoną zachowujemy się jakbyśmy przedłużali swe wystawienie się na niebezpieczeństwo poprzez uciekanie z mieszkania do ogródka, zamiast natychmiastowego zanurkowania pod najbliższy stół, framugę drzwi, czy łóżko – tak jak w tej sytuacji radzą postępować naukowcy. Powód jest prosty. Mianowicie z moich własnych analiz mechanizmów i następstw poprzednich trzęsień ziemi wynika, że naprawdę bezpiecznym jest się tylko na wolnym powietrzu i to z dala od wysokich obiektów jakie na nas mogłyby runąć. Jednocześnie moja inżynierska wiedza mi podpowiada, że nawet jeśli dane trzęsienie ziemi jest aż tak silne, że zawali ono budynek w jakim aktualnie się znajdujemy, ciągle najróżniejsze zjawiska fizykalne typu inercja, tarcie, lepkość, wytrzymałość statyczna materiałów, konsumpcja energii na dynamiczne rozpędzanie mas, itp., jakie zadziałają kiedy budynkiem tym zacznie trząść, spowodują iż od pierwszego wstrząsu upłynie co najmniej 30 sekund zanim budynek faktycznie runie. Owo 30 sekund to typowo zbyt mało na ucieczkę z górnych pięter wielopiętrowego budunku, czy nawet na ucieczkę z domku jednorodzinnego – jeśli uprzednio NIE jest się zdecydowanym co czynić, albo jeśli zamiast uciekać będzie się szukało gdzie jest nasz kot, pies, klucze, portfel z pieniędzmi, paszport, itp. Jednak 30 sekund wystarcza na ucieczkę z domku jednorodzinnego, a nawet z parteru lub pierwszego piętra wielopiętrowego domu, jeśli z góry ma się zaplanowanym co czynić i jeśli zdecydowanie oraz szybko się ucieka. A uciekać warto, bowiem empiryka dowodzi, że w obrębie budynków żaden stół, framuga drzwi, łóżko, itp., NIE są w stanie nam zagwarantować, że wybronią nas przed siłą trzęsienia ziemi. Siła ta jest bowiem aż tak duża, że w mgnieniu oka potrafiła roztrzaskać w kawałki moją półkę na książki, którą gdybym próbował podobnie roztrzaskać ciężkim młotem, wówczas musiałbym znacząco się napracować. W telewizji widziałem też cały budynek, który został odrzucony od jego fundamentów siłą opisywanego tu trzęsienia ziemi na odległość jaką ja oceniam na około 20 metrów (pokazując go NIE poinformowano jak daleko on wylądował od miejsca w którym oryginalnie stał). W uprzednim trzęsieniu ziemi z Christchurch, cegły były rzucane z taką siłą, że przebijały się przez strukturę samochodów i nawet autobusu. A trzeba pamiętać, że nawet gdyby zrzuciło się owe cegły np. z dachów budynków w Christchurch, samo ciążenie grawitacyjne co najwyżej nieco by powyginało nimi blachę tych samochodów. Co przez te przykłady chcę tu wyjaśnić, to że w trzęsieniach ziemi pojawiają się moce, siły i zjawiska, jakich uznania dzisiejsza nauka nadal kłamliwie odmawia, a jakie wyzwalane są w sposób do dzisiaj uważany za nadprzyrodzony. (Podobne moce, siły i zjawiska o charakterze dzisiaj ciągle uważanym za nadprzyrodzony, wyzwalane są też przez tornada.) Przykładowo ja wierzę, że podczas trzęsienia ziemi sporo obiektów jest rzucanych z użyciem zjawiska telekinezy jakiego istnienia oficjalna nauka nadal NIE chce uznać, chociaż moja teoria wszystkiego nazywana Konceptem Dipolarnej Grawitacji opisuje je, wyjaśnia, oraz promuje począwszy od 1985 roku. Owo zaś zjawisko telekinezy pozwala wyzwalać niewyobrażalnie potężne siły i moce, jakie np. po użyciu w napędach telekinetycznych magnokraftów będą pozwalały na natychmiastowe przelatywanie ludzi do odmiennych systemów gwiezdnych. Niestety, narazie NIE jestem w stanie udowodnić formalnie, że trzęsienia ziemi są napędzane zjawiskiem telekinezy. Mam jednak już zgromadzone sporo obserwacji empirycznych, które zdają się to potwierdzać. Przykładowo, silne trzęsienia ziemi indukują białe jarzenie, które pokrywa się z tzw. „jarzeniem pochłaniania” jakie wyzwalane jest silnymi ruchami telekinetycznymi. Podczas silnych trzęsień ziemi czasami generowane są też jarzące się kule natelekinetyzowanego gazu, jakie w dzisiejszych czasach często są opisywane pod nazwą „piorunów kulistych”. Ponadto, przykładowo zjawisku telepatii zawsze towarzyszy zjawisko telekinezy (na zasadzie podobnej jak generowaniu jakiegoś dźwięku zawsze towarzyszy fizyczny rodzaj ruchu). Tymczasem z zasady działania tzw. „Sejsmografu Zhang Henga” opisanego m.in. na moich stronach internetowych o nazwach „seismograph_pl.htm” oraz „artefact_pl.htm” (a także wpominanego w punktach #M2, #S2, #S5 i #S7, zaś pokazanego na „Fot. #M1” strony „quake_pl.htm”) dosyć klarownie wynika, iż każdemu trzęsieniu ziemi zawsze towarzyszy aż tak potężny „łoskot telepatyczny”, że daje się on odbierać owym starożytnym analogowym sejsmografem. (Niestety, „łoskt telepatyczny” NIE jest słyszalny dla fizycznych uszu ludzkich, chociaż ponad-zmysłowo odbierany jest on przez wiele kobiet u jakich wywołuje on histerię, konfuzję, utratę przytomności umysłu, zawroty głowy, a czasami nawet omdlenia.) Podsumuję teraz niniejszy paragraf. Na osobistym przykładzie uświadamiam w nim czytelnikowi, że jeśli trzęsienie ziemi zaskoczy go w jakimś budynku, zaś ucieczka na zewnątrz zajęłaby mu tam tylko około owe 30 sekund opisane wcześniej, wówczas najbardziej rozsądna byłaby ucieczka – a NIE chowanie się pod stół, biurko, framugę drzwi, itp. Na zewnątrz bowiem (i z dala od wysokich obiektów) z pewnością jest się bezpiecznym. Natomiast budynek już po owym około 30-sekundowym czasie zwłoki (jaki jednak często wystarcza na szybką ucieczkę) może się zawalić i wówczas w wielu przypadkach żaden np. stół NIE będzie miał wystarczającej mocy aby gwarantować uchronienie przed śmiercią ukrytych pod tym stołem ludzi. W swym własnym domu czy mieszkaniu dobrze jest też mieć uprzednio opracowany (i z góry przygotowany oraz sprawdzony ze stoperem) plan takiej ucieczki – tak że jeśli trzęsienie ziemi faktycznie nadejdzie, wówczas NIE trzeba będzie już się zastanawiać co należy czynić. Dobrze jest też w każdym pomieszczeniu swego mieszkania posiadać co najmniej jedną lampę zwisającą z sufitu na długim giętkim kablu, bowiem rozpiętość wahań tej lampy natychmiast da nam rozeznanie co do siły (a stąd i co do poziomu zagrożenia) danego trzęsienia ziemi. Pamiętać też trzeba, że kobiety mogą omdlewać z powodu działania owego „łoskotu telepatycznego” jaki każde trzęsienie ziemi generuje. Dlatego uciekając kobiety niekiedy trzeba siłą porywać ze sobą, w razie potrzeby niemal unosząc je na rękach. Ponadto trzeba pamiętać, aby na drodze planowanej ucieczki NIE nastwarzać sobie zbyt wielu przeszkód ani zagrożen od upadających obiektów (jak nieprzymocowana do ściany półka na książki w naszym przypadku). Przykładowo, ja właśnie przyłapałem swoją żonę, że pomimo opisywanego uprzednio doświadczenia, nadal nocą rygluje ona drzwi naszej planowanej ucieczki – chociaż zamek w owych drzwiach jest typu, iż NIE daje się go otworzyć od zewnątrz bez użycia klucza. Niestety, logika i empriczne doświadczenia okazują się być bezradne, kiedy wymagana jest zmiana nawyków u kobiety.

Kiedy wstrząsy ustały i zdecydowaliśmy się wrócić do mieszkania, pierwszą rzeczą jaką uczyniliśmy to odblokowanie i włączenie telewizora w celu sprawdzenia czy będzie nadawana jakaś wiadomość o owym trzęsieniu ziemi. Niestety cała następna godzina tego sprawdzania minęła, a żadnej wiadomości NIE znaleźliśmy. Telewizja nadawała tylko jakieś nocne, wcześniej nagrane programy. Doszliśmy więc do wniosku, że władze nadal śpią – co zrozumieliśmy jako sugestię, że niebezpieczeństwo całkowicie już minęło i my też możemy położyć się spać. Wszakże NZ ma sieć instytucji opłacanych naszymi podatkami, jakich wysoko kwalifikowani pracownicy mają ostrzegać ludność o wszelkich niebezpieczeństwach. Wszyscy w NZ są też nawykli do częstych trzęsień ziemi, stąd nawet dniami alarm podnoszony jest tylko kiedy zagraża jakieś znaczące niebespieczeństwo. Po odblokowaniu więc przejścia pomiędzy pokojami ze szczątków półki na książki i z innych porozrzucanych przedmiotów, my także ułożyliśmy się z powrotem do spania. Po jakiejś połowie godziny, usłyszeliśmy czyjeś bębnienie w nasze drzwi. Okazało się, że sąsiad gdzieś zdołał wyszukać, iż nadchodzi tsunami i że trzeba uciekać. Ponownie sprawdziliśmy więc w telewizji, jednak wszystkie kanały nadal nadawały w niej swoje wcześniej nagrane, banalne programy nocne. Postanowiliśmy jednak, że na przekór braku oficjalnego ostrzeżenia, lepiej „tak na wszelki wypadek” przenieść się gdzieś na wyższy teren. Wszakże mieszkamy w niebezpiecznej bliskości brzegu morza. Ubraliśmy się więc ciepło i zapakowaliśmy naszego kota do samochodu poczym pojechaliśmy do stacji benzynowej w Lower Hutt, odległej od naszego mieszkania o jakieś 7 kilometrów, aby zatankować benzynę. Okazało się bowiem, że nasz samochód właśnie jest bliski pustego baku. Na stacji bezynowej było kilka samochodów, jednak ich kierowcy zachowywali się tak jak każdego dnia i nikt NIE wykazywał pośpiechu czy nerwowości w tankowaniu. W trakcie tankowania uderzył silny „aftershock”, jaki zakołysał dochem nad pompami i naszym samochodem. Po zatankowaniu pojechaliśmy w najbliższe do Lower Hutt miejsce jakie znamy, zwane Tirohanga, gdzie ulica wspina się pod górę. Tam znacznie wyżej nad poziomem morza znaleźliśmy obszar jakby sporego płaskowzgórza, czy polanki wśród wzgórz, który gwarantował bezpieczeństwo od lawin ziemi i błota jakie ewentualne następne „aftershock” mogły zaindukować, oraz na którym pobocze ulicy NIE było zajęte zbyt wieloma zaparkowanymi samochodami miejscowych mieszkańców, poczym tam zaparkowaliśmy nasz samochód. Oprócz nas jakieś 50 metrów wyżej parkował jeszcze jeden samochód, w którym siedzieli ludzie. (Zaparkowane zaś przy tej samej ulicy samochody miejscowych mieszkańców były puste, chociaż w kilku z pobliskich domów paliły się światła.) Włączyliśmy więc radio. Lokalna radiostacja „The Breeze” nadawała tylko muzykę. Szukaliśmy więc po innych stacjach, czy będzie cokolwiek o owym trzęsieniu ziemi i tsunami. Po jakimś czasie natrafiliśmy na fale radia „National”, w którym nareszcie coś mówiono na temat owego trzęsienia ziemi. To z niego dowiedzieliśmy się, że epicenter tego trzęsienia ziemi był gdzieś koło miejscowości Culverden czy Kakoura i że jego siła wynosiła około 6.5. Wówczas jednak było już sporo po drugiej w nocy – czyli według mojej znajomości fizyki, gdyby owo trzęsienie spowodowało tsunami, to takie tsunami już dawno powinno uderzyć w Petone (a ściślej powinno uderzyć NIE później niż w godzinę czasu od zaistnienia tego trzęsienia, czyli jeszcze przed tym zanim opuściliśmy nasz dom). Potem też z komunikatów tego radia dowiedzieliśmy się, że faktycznie ktoś tam nadal radzi aby przenieść się na wyżej położone obszary, bowiem może zaistnieć tsunami. NIE była to jednak wiadomość wywodząca się z jakichś czujników czy instrumentów badawczych, a jedynie czyjeś zgadywanie. W jakiś czas później usłyszeliśmy jak w Lower Hutt zaczęły wyć syreny alarmowe. Wkrótce po ich zawyciu ulica przy jakiej parkowaliśmy zaroiła się od uciekających samochodów. W radiu „National” puszczono też wywiad, w którym ktoś z obrony cywilnej stwierdził w końcu, iż jest możliwość nadejścia tsunami i że oficjalnie ogłasza się alarm ostrzegający przed tsunami. A było wówczas już blisko trzeciej godziny w nocy. Innymi słowy, gdyby faktycznie owo trzęsienie ziemi zaindukowało znaczące tsunami, wówczas tsunami to pozatapiałoby nadbrzeżne miasta większości NZ znacznie wcześniej niż służby obrony cywilnej pozbudzały się z uśpienia i podjęły działanie. Wiedząc więc z mojej znajomości działania praw fizycznych, że wszystkie te hałasy są rozpoczęte zbyt późno i że jedynie mogą służyć jako późniejsze usprawiedliwienie, iż jednak podniesiono jakiś alarm, a także jako próba „zachowania twarzy”, odczekaliśmy na ulicy z owego zbocza góry dokładnie do czwartej w nocy, do którego to czasu zgodnie z moją wiedzą ewentualne tsunami, jeśli faktycznie zaistniało, z pewnością powinno już całkowicie zaniknąć, poczym pojechaliśmy do domu i powróciliśmy do kontynuowania spania. Następnego dnia po wstaniu z łóżek usłyszeliśmy odwołanie alarmu tsunami wraz z wiadomością, że w kilku miejscach poziom wody się zmienił o wielkość do około jednego metra. W parę dni później jednak się okazało, że to poziom lądu się pozmieniał w wyniku owego trzęsienia ziemi. Innymi słowy, cała oficjalna reakcja i działania opłacanych przez podatników urzędów i instytucji, które powinny ostrzegać o tego typu kataklizmach, oraz informować, doradzać i kierować ludzi kiedy takie kataklizmy mają miejsce, okazała się kompletnym fiaskiem jakie jedynie zasiewało publiczną konfuzję i poczucie osamotnienia w konfrontowaniu niebezpieczeństwa. Gdyby więc owo trzęsienie faktycznie zaindukowało tsunami, wówczas prawdopodobnie tsunami to uśmierciłoby co najmniej połowę ludności Nowej Zelandii – wszakże większość populacji tego kraju mieszka nad brzegami oceanu, a powołane do jej ochrony urzędy i instytucje zaniedbały poinformowania co należy czynić. Ów fakt generalnej konfuzji, chaosu, ospałości władz i braku informacji czy alarmu, odnotowany został zresztą NIE tylko przezemnie, a narzekano na niego nawet w ogólnokrajowym dzienniku telewizyjnym nadawanym o godzinie 18:30 na kanale 1 TVNZ w piątek, dnia 2016/11/18.

Owo niezwykłe trzęsienie ziemi, podobnie jak uprzednie trzęsienia z Christchurch, także jest otoczone całym szeregiem niezwykłości. Opisane powyżej ogłoszenie alarmów i ostrzeżeń tsunami dopiero w czasie kiedy byłoby już po tsunami (gdyby jakieś mordercze tsunami faktycznie zaistniało) jest tylko jedną z nich. Poza nią, w oczy mi się rzuciło sporo innych. Omówmy więc teraz kilka przykładów chociaż tych najważniejszych z nich.

1. Zniszczenia przypominające wynik dzisiejszych wojen. W omawianym tutaj trzęsieniu ziemi mnie najbardziej zastanawia wielkość i niezwykły wygląd zniszczeń. Oglądając te zniszczenia w telewizji, odnosiłem wrażenie, że oglądam krajobraz zniszczony jakimiś intensywnymi działaniami wojennymi, przykładowo taki jaki raportowano z miejsc stacjonowania nowozelandzkich wojsk podczas wojen w Afganistanie, Iraku, oraz Syrii.

2. Symboliczna wymowa śmierci 2 ludzi. W owym trzęsieniu ziemi umarło też 2 ludzi. Jedną osobę uśmierciło zawalenie się domu, drugą zaś atak serca zapewne spowodowany owym potężnym „telepatycznym łoskotem” o jakim wspominałem już wcześniej. Jak na siłę tego trzęsienia ziemi, a także na wielkość zniszczeń jakie ono spowodowało, 2 ofiary to szczęśliwie mała liczba. Warto jednak pamiętać, że w „ostrzegającym” trzęsieniu ziemi z Christchurch, jakie opisałem dokładniej w punkcie #P5 strony „quake_pl.htm”, też widnieje liczba 2 ludzi, tyle że z obrażeniami i zabranych do szpitala, a nie uśmierconych. Wygląda więc na to, że w obu tych nowozelandzkich trzęsieniach ziemi owa liczba 2 pełni jakąś dodatkową funkcję, np. symbolu rodzaju karmy, zapowiedzi, przepowiedni, ostrzeżenia co się stanie jeśli dany rodzaj postępowania NIE zostanie zaniechany, itp. Jak bowiem wyjaśniam to szerzej w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, oraz w punkcie #F2 innej swej strony o nazwie „karma_pl.htm”, w tzw. „acts of God” (tj. działaniach Boga) praktycznie wszystko jest z góry mądrze zaprojektowane, nosi w sobie jakieś istotne znaczenie, zaś jeśli poprawnie poznane przez ludzi – wówczas może też stać się źródłem istotnego zaawansowania cywilizacyjnego. Oczywiście, ludzka tradycja przyporządkowuje liczbie 2 jakieś tam symbole i znaczenia. Możemy je poznać z najróżniejszych publikacji numerologicznych. Jednak Bóg może przyporządkowywać tej liczbie zupełnie inne symbole i znaczenia. Przykładowo, z „Konkordii Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia” wynika, że symboliczne użycie liczby „dwa” w Biblii obejmuje m.in. znaczenia: zwielokratnianie mocy, upewnianie się aby jakieś wymogi były jednak spełniane, oraz zapowiedź powtórzenia. Trzęsienie ziemi z Christchurch, opisane w punkcie #P5, faktycznie zostało potem powtórzone ze zwielokrotnioną niszczycielską siłą już po około 5 miesiącach. Czy więc owe 2 z opisywanego tu trzęsienia ziemi też ma nam symbolicznie przekazać taką samą wiadomość, zapewne dowiemy się już niedługo. Szczególnie, że kiedy rozwijałem niniejsze opisy w dniu 22 listopada 2016 roku, wówczas Japonia została uderzona koło Fukushima aż kilkoma trzęsieniami ziemi (największe miało siłę 7.4) oraz małym tsunami, w wyniku których to uderzeń, też 2 osoby doznały obrażeń ciała. Z następstw więc obu tych zaistniałych niedawno trzęsień ziemi w Kaikoura i w Fukushima, z pewnością da się kiedyś ustalić, co owa wielokrotnie powtarzana w działaniach Boga liczba 2 oznacza.

3. Trzy oficjalne oceny siły tego trzęsienia ziemi. Kolejną niezwykłością omawianego tutaj trzęsienia ziemi była jego siła. W dniu, na początku którego miało ono miejsce, mowiono iż miało ono siłę 6.5 w skali Richtera. Potem przemianowano je na siłę 7.5. Po około 4 dniach ponownie je przemianowano na siłę 7.8. Te trzy kolejne poprawki wyglądają jakby eksperci od trzęsień ziemi bardziej nastawiali się na ogłaszanie tego co ich zdaniem wywrze właściwy polityczny wpływ, a NIE faktów i prawdy wskazywanej przez posiadane oprzyrządowanie badawcze (np. nastawiali się na wybranie „politycznie poprawnej siły”, zamiast odczytania jaką siłę wskazują posiadane przez naukowców instrumenty pomiarowe).

4. Wiele nam mówiące wybieranie co i gdzie ma być zniszczone. Gdyby trzęsienia ziemi były rządzone ślepymi prawami natury, wówczas ich zniszczenia powinny „iść ławą”. Tymczasem w tym trzęsieniu ziemi rozkład zniszczeń był wybiorczy, wyglądający szokująco podobnie jakby ktoś wybierał jakie miejscowości, społeczności, instytucje i rodziny mają nimi być ukarane, a jakie oszczędzone. Przykładowo Petone w którym ja mieszkam było trzęsione aż tak silnie, że trudno było ustać na nogach. (Jak kiedyś wybadałem to posiadanym miernikiem promieniowania i opisałem w punkcie #F5 strony „cooking_pl.htm”, jeden silny „fault” geologiczny przebiega niedaleko od naszego ogródka.) Osobiście podczas trwania tego trzęsienia byłem więc załamany, bowiem z siły rzucania wyglądało, że nasz budynek co najmniej będzie uszkodzony, a może nawet całkiem się rozsypie. Jednak nawet jeden dom mieszkalny NIE został w Petone zniszczony – tak jak Bóg to obiecuje miejscowościom w jakich jest obecnych owych co najmniej „10 sprawiedliwych” opisanych w punkcie #I1 strony „quake_pl.htm”. Natomiast praktycznie wszystkie miejscowości leżące wokół Petone ucierpiały poważne zniszczenia. Przykładowo w pobliskim Lower Hutt leżącym na północ od Petone i oddzielonym od Petone jedynie przez rzekę, miejscowy mall (centrum handlowe) o nazwie „Queensgate” musiał zostać zamknięty z powodu uszkodzeń jakie w nim nastąpiły, a o jakich się szepcze, że zgrażają one jego zawaleniem się. (Niestety, kiedy pisałem ten punkt w 10 dni po zaistnieniu tego trzęsienia, nadal nie trafiłem na żadne oficjalne wyjaśnienie dlaczego mall „Queensgate” został zamknięty.) Podobnie stało się w pobliskim Wainuiomata, leżącym na wschód od Petone po drugiej stronie przy-petońskich wzgórz, gdzie lokalny mall też został zamknięty z powodu uszkodzeń. Mieszkańcy obu tych miejscowości przybywają teraz do supermarketów z naszego Petone aby dokonywać zakupy. Natomiast w centrum położonej na południe od Petone i odległej zaledwie o około 8 kilometrów stolicy kraju, tj. w tym Wellington, w którym podejmowane są wszelkie decyzje rządowe, aż cały szereg nowych wielopiętrowych budynków uległ aż tak dużemu uszkodzeniu, że już w kilka dni po trzęsieniu ogłoszono konieczność rozbiórki i celowego wyburzenia niektórych z nich. Aby też jakoś wykazać się wyborcom, że rząd jednak coś czyni w tej sprawie, powołana nawet została specjalna komisja jaka ma wybadać dlaczego tyle nowych budynków jakie rzekomo zostały zaprojektowane aby oprzeć się trzęsieniom ziemi, zostało obecnie pouszkadzane. Ja oczywiście wcale NIE spodziewam się, że komisja ta odkryje i otwarcie ujawni prawdziwy powód tego stanu rzeczy – jakim według mojego osobistego rozeznania jest przejście nowozelandzkiej edukacji na szczególnie wyniszczający dla kraju model zwany „user paid” (tj. „nauki opłacanej przez samych studentów”) opisywany w punkcie #E1 z mojej strony o nazwie „rok.htm”. Wszakże ów model powoduje, że tak edukowani „fachowcy” spodziewają się otrzymywać dyplomy tylko za sam fakt uiszczenia wysokich opłat za studia, unikając i sabotażując wszelkie próby co bardziej świadomych z ich wykładowców aby jednak poznawali też wiedzę i umiejętności jakie później będą u nich wymagane do prawidłowego wypełniania ich specjalizacji i pracy zawodowej. (Jednym z rozwiązań, jakiego projekt prezentowałem wyborcom podczas swej kampanii z 2014 roku w wyborach do parlamentu NZ, było wyjście z sytuacji „ujeżdżania tygrysa” w NZ edukacji wyższej, poprzez zaoferowanie „stypendiów rządowych” określonej puli najzdolniejszych Nowozelandczyków jacy uprzednio zdaliby specjalny, szczególnie trudny i odarty z kumoterstwa egzamin kwalifikujący, zaś które to stypendia pozwalałyby otrzymującym je studentom ukończyć studia nawet jeśli wywodziliby się z bardzo biednej rodziny – które to rozwiązanie stopniowo powstrzymałoby dalszy upadek wiedzy i ekspertyzy u NZ fachowców i inżynierów oraz przywróciłoby wymagany poziom do NZ edukacji wyższej.)

5. Tak mądre pokierowanie skutkami tego trzęsienia ziemi, że poujawniały one i zilustrowały najbardziej palące przypadki łamania kryteriów moralnych. Ten przedziwny fakt mądrego ujawniania i ilustrowania skutkami, mi rzucił się w oczy kiedy oglądałem w telewizji wiadomości i sprawozdania z następstw tego trzęsienia ziemi. Aby wyjaśnić tutaj czytelnikowi esencję mądrego mechanizmu na jakim owo ujawnianie i ilustrowanie niemoralności działa, poniżej opisze kilka jego przykładów. (Odnotuj jednak, że przypadków tego ujawniania jest znacznie więcej, niż poniżej opisuję.) Przykładem przypadków bardzo poważnego łamania kryteriów moralnych, były decyzje włączania się NZ do zamorskich wojen, efekty których zostały potem zilustrowane wyglądem zniszczeń dokonanych przez opisywane tu trzęsienie ziemi. Innym przykładem takiego łamania kryteriów moranych było stworzenie przez rząd NZ, a potem wieloletnie finansowanie działalności, specjalnej drużyny „tępicieli drzew” opisywanej m.in. w punkcie #I1 mojej strony „landslips_pl.htm”. Ta forma łamania kryteriów moralnych została zilustrowana omawianym tu trzęsieniem ziemi poprzez wysoce wymowne zasypywanie dróg oraz blokowanie przepływu rzek lawinami ziemi i błota formowanymi z powodu obsuwania się zboczy gór odartych z drzew i krzewów. Wszakże owa drużyna „tępicieli drzew” przez wiele lat nieustannie wycinała i usuwała drzewa usiłujące rosnąć na zboczach nowozelandzkich gór. W rezultacie więc działań tej drużyny oraz kopytnej trzody jaka wypasana jest na owych zboczach, erozja gleby w niektórych miejscach objęła więcej niż połowę całej powierzchni zboczy NZ gór. W wyniku też obecnego trzęsienia ziemi, to właśnie takie nielogiczne tępienie drzew spowodowało zasypywanie lawinami ziemi i błota znacznych odcinków szos i rzek – całkowicie demobilizując cały region. Wszakże zasypane drogi całkowicie odcięły miasto Kaikoura od reszty kraju. Z kolei zasypane rzeki zaczęły spiętrzać swą wodę, powodując że powstało zagrożenie, iż po przerwaniu się wody przez te blokady wszelkie domy i osiedla położone od nich w dół rzeki będą zmiecione z powierzchni ziemi – trzeba więc było zacząć raptowną ewakuację ludności z tych terenów. Jeszcze innym przykładem łamania kryteriów moralnych było zabazowanie edukacji na modelu zwanym „user paid” – jaki już opisywałem w poprzednim podpunkcie. Model ten bowiem NIE tylko odebrał możność studiowania młodzieży z biednych domów i nie tylko nieustannie obniża poziom edukacji i ekspertyzy w kraju, ale taże powoduje, że młodzież z bogatych domów, która może pozwolić sobie na sfinansowanie swych studiów, wybiera kierunki studiów jakie są najłatwiejsze a jednocześnie jakie potem przynosiły im będą najwyższe dochody – np. kierunki prawa i ekonomii. W rezultacie w kraju istnieje nadmiar np. prawników, zaś niedobór inżynierów – czyli, jak to się mówi, jest „zbyt wielu wodzów, zaś zbyt mało indian”. Kiedy więc uderzyło omawiane tu trzęsienie ziemi, wówczas się okazało, że faktycznie brak jest fachowców, którzy byliby w stanie szybko pousuwać zatory na drogach i rzekach, oraz odbudować domy i infrastrukturę. Ów brak fachowców jest aż tak duży, że wieczorem w środę 2016/11/23 głośno i otwarcie mówiono o nim w ogólnokrajowym dzienniku telewizyjnym. Następnym przykładem łamania kryteriów moralnych jest uparte popieranie monopoli – na przekór iż powszechnie wiadomo, że monopole te rujnują kraj poprzez obniżanie jakości i zwiększanie cen, a także poprzez intensywny eksport kapitału poza granice kraju. Omawiane tu trzęsienie ziemi uwypukliło ten rodzaj łamania kryteriów moralnych poprzez zablokowanie wyjścia z przystani używanej przez stateczki monopolu pokazującego wieloryby turystom. Ponieważ NIE istaniała już inna podobna instytucja, jaka też wybudowałaby własną przystań dla swoich stateczków, owo zablokowanie przystani monopolu przerwało dopływ turystycznych dolarów do całego miasteczka. Na dodatek, ów monopol zaczął się domagać, że to rząd ma usunąć blokadę jego przystani na koszt podatników.

6. „Nadprzyrodzone” zapoczątkowanie precyzyjnie o północy. Inną niezwykłością opisywanego tu trzęsienia ziemi, na jaką zwróciłem szczególną uwagę, jest też godzina jego rozpoczęcia się. Z dawnych bowiem czasów, kiedy jeszcze jako mały chłopiec rozbierałem zegary naprawiane przez mojego ojca (co dokładniej opisałem w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”), pozostało u mnie zamiłowanie do zegarów i do precyzyjnego mierzenia upływu czasu. Ponieważ w dzisiejszych czasach zegary są tanie, w moim mieszkaniu mam ich zatrzęsienie – tj. co najmniej jeden duży i dobrze widoczny zegar w praktycznie każdym pomieszczeniu – włącznie z korytarzykiem i łazienką, zaś w głównym pokoju mam aż 3 odmienne i dobrze widoczne duże zegary. Powtarzalnie też sprawdzam czy zegary te wskazują precyzyjny czas, poprzez porównywanie ich wskazań z „oficjalnym czasem państwowym” jaki w NZ bez przerwy nadawany jest wraz z programami telewizji. Podkreślenia wymaga tu także fakt, że nocami moje zegary są dobrze oświetlone przez wpadające oknami do mieszkania światło z licznych lamp na energię słoneczną, jakie poinstalowałem w swym ogródku (patrz opisy i zdjęcia tych lamp z punktu #N4 mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”). Właśnie dzięki tej doskonałej nocnej widoczności wskazówek moich zegarów, w chwili kiedy uciekaliśmy z mieszkania wyraźnie odnotowałem, iż owo potężne trzęsienie ziemi faktycznie zatrzęsło moim mieszkaniem dokładnie o północy, tj. o godzinie 24:00 dnia 13 listopada 2016 roku. Tymczasem oficjalnie w Nowej Zelandii się twierdzi, że owo trzęsienie ziemi zaczęło się w dwie minuty po północy, czyli o godzinie 00:02 dnia 14 listopada 2016 roku, tj. w czasie kiedy trzęsienie to w moim mieszkaniu właśnie się zakończyło. A pamiętać też trzeba, że gdyby faktycznie trzęsienie to zaczęło się o godzinie 00:02 i to w odległym Culverden lub Kaikoura, wówczas moim mieszkaniem powinno ono zatrząść jeszcze później, jako że ruchy ziemi wcale NIE rozchodzą się z nieskończenie dużą prędkością. Istnieją więc jakieś powody owej rozbieżności pomiędzy tym co oficjalnie się twierdzi o chwili jego zainicjowania, a faktycznym momentem czasu w jakim zatrzęsło ono moim mieszkaniem. Z listy tych powodów całkowicie wykluczam niedokładność moich zegarów, bowiem następnego dnia swe zegary ponownie i dodatkowo sprawdziłem. Wykluczam też błąd mojego patrzenia, bowiem uciekając z mieszkania celowo, świadomie i powtarzalnie sprawdziłem jaka dokładnie wówczas jest godzina. Oczywiście, innych powodów też może być sporo – np. jednym z fizycznych z nich może być, że moje mieszkanie było uderzone innym trzęsieniem ziemi, niż to trzęsienie o którym wypowiadają się naukowcy. Osobiście jednak posądzam, chociaż NIE jestem w stanie tego ani udowodnić, ani sprawdzić, że faktycznym powodem tej rozbieżności w czasach początku owego trzęsienia ziemi jest konieczność zachowania przez naukę monopolu na wyjaśnianie powodów i następstw jego zaistnienia. Chodzi bowiem o to, że gdyby oficjalnie przyznać, iż owo trzęsienie ziemi uderzyło dokładnie o północy (tj. dokładnie o godzinie 24:00) i to w dniu 13 listopada, wówczas takie stwierdzenie zawierałoby w sobie implikację, że było ono nadprzyrodzonego pochodzenia – a stąd że wymaga ono też m.in. religijnego przeanalizowania i tłumaczenia. Od dawna bowiem ludzie wyznają tradycję, że wiele nadrzyrodzonych zjawisk i działań Boga ma miejsce właśnie o północy, oraz że liczba i data 13-go wiąże się z zapowiedzią nieszczęścia. Tymczasem jeśli jego uderzenie oficjalnie ogłosi się jako mające miejsce dwie minuty po północy, tj. o godzinie 00:02 dnia 14 listopada, wówczas ten czas jego rozpoczęcia i data zamieniają je już w zjawisko o jakim wyłączne prawo i monopol do autorytatywnego wypowiadania się może uzurpować dla siebie dzisiejsza oficjalna nauka – jaka w swych wyjaśnieniach może wdrażać cementowo ateistyczne prezentowanie świata.

* * *

Na temat powyższgo trzęsienia ziemi wytężyłem też potem swoją mózgownicę aby na podstawie dostępnych mi empirycznych danych i swej wiedzy ustalić co było jego źródłem i dlaczego ono nas uderzyło. Nie włączyłem jednak swych wniosków w tej sprawie do tego wpisu, bo znając dzisiejszych ludzi prawdopodobnie rzadko kto by w nie uwierzył, a niepotrzebnie zaczęto by obrzucać mnie kolejnymi wyzwiskami. Jeśli jednak ktoś zechce wnioski te poznać, wówczas znajdzie je w punkcie #R2 mojej strony o nazwie „quake_pl.htm” (aktualizacja owej strony datowana 1 grudnia 2016 roku, lub później), dostępnej pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/quake_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/quake_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/quake_pl.htm
http://totalizm.com.pl/quake_pl.htm
http://pajak.org.nz/quake_pl.htm

W ostatnich czasach moje strony zostały też wzbogacone o aż cały szereg nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem. Przykładowo punkt #F2 mojej strony o nazwie „karma_pl.htm” uzyskał opisy dzisiejszego „zwrotu karmy” za nałóg opiumowy z początków lat 1800-tnych. Z kolei w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, a także w punkcie #F2 innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”, przytoczyłem i dodatkowo zilustrowałem opisy kilku zabawnych sytuacji, kiedy wygrałem najróżniejsze nagrody, jednak ich NIE oglądałem, a także sytuację, kiedy wygrałem zakład kto wygra wybory i obiad w restauracji. W punkcie #C6 z mojej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm” uzupełniłem niedawno o cytowanie z Biblii jakie sugeruje kiedy dusza wchodzi w ciało, oraz o posunięcie papieża jakie wdraża to cytowanie. Także na swej stronie o nazwie „magnocraft_pl.htm” udoskonaliłem punkt #A3 i dodałem kilka następnych ilustracji. Na stronie „solar_pl.htm” zaktualizowałem punkt #N4, zaś na stronie „totalizm_pl.htm” udoskonaliłem punkt #A1. Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „quake_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „eco_cars_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/quake_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/eco_cars_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #278). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. Google oraz inne narzędzia internetu nam ujawniają, że wielu ludzi na świecie używa nazwiska „Jan Pająk”. Jednak tylko jeden z nich to ja, czyli twórca Teorii Wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, najmoralniejszej nowoczesnej filozfii świata zwanej „filozofią totalizmu”, autor niniejszego bloga, wynalazca Magnokraftu, Wehikułu Czasu, Telekinetycznej Baterii, Telepatyzera, itp. Od jakiegoś też czasu ów szczególny Jan Pająk, tj. ja, figuruje w „Facebook” pod adresem http://www.facebook.com/JanPajak.Naukowiec . Zapraszam więc zwolenników wyników swych badań, aby tam zaglądali, poczym do dokładnego przeczytania informacji jakie tam ich zainteresują, odwiedzili moje strony internetowe linkowane np. pod adresem http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm lub pod adresem http://totalizm.com.pl/skorowidz.htm

#277E: Let us start the renewal of humanity from revolutionising the distribution and sale of liquids, by such wise re-designing of their containers, that e.g. plastic bottles from PTE after emptying can be instantly re-used as ready-made bricks for buildings

2016/11/10

Motto: „Only the succumbing to low human vices such as immorality, greed, selfishness, lack of care for nature and the environment, laziness, carelessness, climbing on top of others, self-interest, envy, ignorance, etc., causes that instead of designing and building everything in such a way that it is to be suitable simultaneously for many purposes, almost everything that people currently produce and build is suitable for only one purpose.”

Those readers who are familiar with my research and publications, probably already know what I am researching especially intensely from 2007 onwards, means from the year when I published my formal scientific proof that „God does exist”. Namely, these readers know that since the turning year of 2007, a lot of my time and effort is devoted to empirical research on God’s methods of work. In turn the major impression and finding which results from this research and which I often share with my readers, is my admiration over the depth of thoughts and intelligence in everything that God does. For example, every act of God has this attribute that it accomplishes a whole range of goals in one go and that these goals are able to benefit many different people at the same time. An excellent illustration for just such a multi-goal acting of God, provides item #C6 on my web page named „soul_proof.htm”. It reveals the manner in which the highly intelligent and far-sighted explanation in the Bible of the matter of „breathing” human souls to bodies, allows God to accomplish a whole range of different goals – out of the total number of which, that item #C6 reminds us only a small fragment. Another perfect illustration of such a multi-goal acting of God is item #F2 from my web page named „karma.htm”. It reveals how the mechanism of „karma return” causes that e.g. the karma for forcing on the Chinese people the addiction to opium soon after the year 1800, in present times extends its destructive consequences on virtually all of the same areas of life, in which that previous forced opium addiction destroyed former China. (For a contrast and comparison, if typical people do something, almost always it serves toward achieving one goal only, from which then benefit only the doers – as an example consider the today’s plastic bottles used e.g. by milk monopolies to sell their milk, which after being emptied CANNOT be used for any other purpose or application, thus have to be thrown away and litter our planet.) Parallel to this multi-goal acting, into every His act, God embeds also at least three different categories of evidence at the same time (for their examples see item #C2 on my web page „tornado.htm” or item #C2 on my web page „day26.htm”).

Of course, we humans should take an example from God and so rethink our projects and activities that they also serve more than one goal at a time, and thus by just one-off injecting into them the required raw materials, energy and labour, we enable them to be used later by a whole range of different people. Unfortunately, our innate human vices and deviations, such as immorality, ignorance, greed, laziness, carelessness, pushing onto other people problems that we ourselves create, etc., cause that so-far almost always everything that people design and produce is to serve for only one goal – i.e. only for that one, the benefits from which go to the designer or manufacturer. It is pity that this is happening, because such an attitude to life and to economic activities violates a whole array of moral criteria, while because of this violating it must be punished by God – thus it already has brought onto the humanity these countless problems of the present „neo-medieval epoch” (i.e. the epoch, which is described in item #K1 from my web page named „tapanui.htm”). Also in NOT too distant future it probably is to cause the fulfilment of an old Polish prophecy stating that „people are going to bring onto themselves such a destruction and depopulation, that then the man from a joy is going to kiss the ground at the place where he sees footprints of another person” (for descriptions of that old Polish prophecy, see item #H1 from my web page named „prophecies.htm”).

Knowing this, I do NOT have to hide here what a joy was for me to view the film in English, entitled „Megastructures: EcoArk”, that on Thursday, 20th of October 2016, was broadcasted in the hours 18:40 to 19:35 on the Channel 13 „Duke” of free New Zealand television. Soon afterward I also discovered that the English-language version of this film was then available (for free too) on YouTube – for example, I viewed it again from the address http://www.youtube.com/watch?v=YdFbgpVMoHo. Unfortunately, in early November 2016, means immediately after the publication of these descriptions, the English-language version of the film has been deleted from YouTube. The only version of it, that still could be viewed in November 2016, was a Portuguese-language version of the same film, available at the address http://www.youtube.com/watch?v=PC_Jqpo0vS4. That extremely progressive and needed by our civilization film documented the revolutionary achievement of a group of young architects from Taipei in Taiwan. That group designed and built the „eco-friendly” multi-storey exhibition pavilion, called „EcoArk”, constructed entirely from one and a half million of recycled bottles of specially designed shape, made from the plastic PTE (i.e. Polyethylene Terephthalate Polymer). These highly usefully shaped bottles, which copied honeycomb cells, are known at present in the world under the technical name of „Polli-Brick”. In turn the multi-storey exhibition pavilion, which was built from them in Taipei, is called „EcoArk” – because, like the biblical Noah’s Ark, it shows to the humanity the way how we can, and should, save our civilization from drowning in an ocean of plastic garbage. I highly recommend to readers the finding and having a look at this video-film on YouTube.com – no matter in what language the readers manage to find it. After all, even if one does NOT know the language in which the film will be commented, still it can be noticed from the process of building this „EcoArk” (illustrated in detail on this film), how look and how are formed these „polli-brick”, how they are produced e.g. from already recycled plastic bottles PTE, how later high-rise buildings can be build from them, and what is the final appearance of the finished structure composed from these uniquely designed and shaped plastic segments-bricks.

Because of the so-deep rethinking of their project and the process of its completion, in one swoop those young architects from Taiwan have achieved several goals simultaneously. After all: (1) they documented to the world how multi-storey buildings can be build from plastic bottles emptied of fluids – which after emptying typically would be thrown out and then for centuries would pollute the natural environment; (2) they developed such a shape of plastic bottles, which suits extremely well both (2a) the collecting and distributing of fluids, while after the emptying from which fluids (2b) each bottle represent a ready-made single segment-brick suitable for use in the construction of any buildings, garages, sheds, walls, windows, fences, etc., and also (2c) the shape of which bottle is so designed, that it is well suited for even tighter packaging on store-shelves and in boxes for delivery of products, than is possible the packaging of e.g. the round bottles; (3) they designed a system of erecting, panelling and composing of walls from these recycled plastic bottles, which is (3a) very durable – and thus which allows for the construction of multi-storey buildings, walls and structures that are resistant to destructive actions of threats directed at them, such as typhoons, rains, heat waves, fires, frosts, etc., (3b) demountable – and thus which allows for repeated use in ever new configurations, (3c) portable – and thus which allows that entire buildings constructed from these segments-bricks can be transported to different locations, (3d) open to improvements – and thus which allows for giving to them a number of additional features (e.g. which after the supply of each bottle into a small LED bulb, panels of such bottles may also serve as an excellent lighting); (4) they received the bricks of fine quality and usability, which are (4a) resistant to heat and fire, (4b) moisture resistant and impermeable for water, (4c) transparent on request – hence can simultaneously fulfil the role of windows, (4d) light and cheap, (4e) safe for the use even by children, and thus useful, for example, to build children’s tree-houses, playhouses and play areas, etc.; (5) they opened reuse for plastic bottles from fluids, blown from PTE – which after emptying normally would only pollute our environment and our surroundings, while due to the proper shaping are also secondarily useful as excellent segments-bricks for buildings, which: (5a) by being hollow are excellent thermal insulators, in winter allowing for keeping the heat in the buildings and rooms composed out of them, while in summer protecting these buildings and spaces from overheating, (5b) allow for a cheap additional expansion of its insulation properties and usefulness, e.g. allowing their interior to be filled up with any further insulating materials (even those used in old days, for example, dry autumn „fern leaves”, „straws”, „hay”, „down”, etc.), (5c) they are useful in a whole range of different building applications – e.g. NOT only for cheap and amateur erecting buildings, campgrounds, barns, chicken shelters, pigsties, sheds, garages, closets, children’s playground houses, the so-called Portable Sleep-Outs (i.e. miniature buildings-rooms for spending nights in gardens during summers, or to place in them guests for nights – when our house does not have a separate unoccupied room or space to sleep), etc., but also for the formation of fences, walls, separators and dividers, windows, decorative and protective structures, etc., etc.

The secret to success, durability and reusability of these Taiwanese recycled plastic bottles lies in their shape. Their shape mimics technically one of the strongest lightweight materials of nature, which is the honeycomb built by honey bees. Thus, these bottles are NOT round nor square, but similar to a corrugated hexagon. Furthermore, their lateral surfaces are deliberately so corrugated, that when combined together into a wall, into a window, etc., they spatially overlapped with each other and they lock together similarly like also lock the segments of so-called „Lego”, thereby increasing their collective strength. In addition, the notches from their side walls turn symmetrically in the middle of their height, thus allowing them to be combined together on many different ways. Their additional advantages are their special caps, which also fulfil several different functions at once, for example, they are used to connect series of bottles into larger blocks or panels, they fuse bottles with plastic side shields or with steel bridge netting, they have a shape and space allowing for e.g. instalment of LED bulbs in them, etc., etc.

We all should learn from the best examples, and implement new ideas that are embedded into these examples. In other words, all the plastic bottles that are currently in use and in sales, in my opinion should be quickly replaced by bottles of shapes and potentials for reuse like these special bottles from Taiwan, or like their future even more advanced versions – means replaced by bottles which are to constitute ready-made segments-bricks that after emptying from fluids are suitable for instant re-use for building. Of course, for this to happen, we all with our persuasion or social pressure, should try to cause that producers of all possible liquids which are supplied in plastic bottles, to overcome in themselves the ignorance, carelessness and low human vices which prevent them from following the described here Taiwanese example. However, the benefits to the entire of humanity that would be achieved after overcoming of these vices would be huge and indescribable. What is important too, that other designers and manufacturers should also start to follow the line of thinking similar to that of architects from Taiwan. Wouldn’t it be wonderful, if e.g. mobile phones, computers, cars, batteries, and other today’s massive industrial products have been so redesigned, that no longer additional processes and transformations would be necessary to recycle them into something completely different and similarly useful immediately as the discussed here „polli-brick”? (I.e. if they are build like these mechanical creatures called „transformers”, from science-fiction films.) Wouldn’t it be a pleasure to walk along beaches, along rivers, through the woods or along any road, and NOT see there of this masses of abandoned old plastic bottles from milk and from other beverages that do NOT want to decay, and thus so-far only represent sorrow for the eyes, a trap for living creatures, and poison for nature?

The introduction to the use of the discussed here bottles, opens also various additional perspectives and commercial benefits. Their example can be the accomplishment of customer loyalty. After all, if e.g. a dairy industry has introduced these bottles for the distribution of their milks, then an additional loyalty of customers to specific milk producers could reassure the giving for free (or reselling cheaper) of e.g. plastic panels that bind together these plastic bottles into bigger building blocks – reserved for those among customers of a given milk producer, which can document that they purchased a particular quantities of milk so bottled.

I am personally shocked how short-sighted, deceitful, and geared for quick and short-term profits (instead of permanent and long-term benefits) are all activities of people today. Practically nowadays humanity produces almost exclusively shoddy items and garbage. Almost everything that currently is produced, tries to be cheap, and thus typically from the very beginning is botched and breaks down soon after a short use. So it has to be thrown out and replaced with a new one. As a result, a frequent buying of botched new products in total costs us much more than if we once buy for ourselves something expensive and instantly in a required good quality. Moreover, in addition it exhausts our planet’s resources, pollutes the environment, teaches the culture of easy and quick profit to people, keeps away from seeking the truth and enlightenment, etc., means in total it breaks moral criteria. In turn for this breaking of moral criteria God is forced to punish us later with various mechanisms of work of karma, self-regulatory moral mechanisms, moral field, etc. Wouldn’t it be better if people had voluntarily returned in their activities to compliance with life wisdoms established long ago by previous generations, of the kind that „everything that is worth doing, is also worth to be done well”, and also that „our resources are too limited to produce or buy shoddy items”. After all, the described here Taiwanese plastic bottles, already show us the way how from the current „culture of garbage and shoddiness” in many areas of life we can fast, easily and relatively cheaply switch to a forward-looking „culture of robust, highly useful and long-lasting products”.

I know from the personal experience that in our household every few days we empty another bottle of milk, which in New Zealand (and probably in many other countries of the world) is just produced from plastic – only that still in the shape that is useless for a later use as the described here bricks for building. Thus, according to my experience, milk bottles are now the largest source of plastic garbage in the natural environment. Hence, the milk monopolies should with the highest priority be somehow persuaded through an example or social pressures, or even forced by laws to take a leading role in the introduction to the use of these described here bottles-bricks. A role of a significant source of plastic garbage on our planet, in my opinion perform also bottles from numerous carbonated fluids (such as Coca-Cola, Pepsi, 100plus, 100 up, Sprite, Mirinda, Lemonade, Bunderberg, etc.), and from juices. Although in my household they are NOT emptied frequently (only one every few months), because I am aware that God has already launched the „self-regulatory mechanisms” described, amongst others, in item #S1 from my web page named „cooking.htm” – which punish with irreversible loss of health, pain, and sometimes even premature death, those people who too enthusiastically consume industrially processed (and hence industrially poisoned) food – for details see item #T7 from my web page named „solar.htm”, or see items #A1 to #A5 from my web page named „cooking.htm”. However, other people, who still do NOT know that all the industrially processed foods are poisons which gradually worsen their health and thus are the source of most pains and degenerations, are emptying a lot of such plastic bottles with carbonated fluids and with juices. Hence, it would be worth to use persuasion, social pressures, or legal means, to make that also for these fluids are used bottles of the type described here. Finally, every now and again in our household are consumed various other liquid products that are currently sold in bottles made of plastic. Unfortunately, all these bottles so-far still have useless shapes (because usually they are round or rectangular), hence after emptying they are fit only to be thrown away – littering then for centuries our already cluttered natural environment. At the same time, both myself and many other people, from time to time build on own back garden, plot, or business yard, something that could be pieced together precisely from the recycled plastic bottles of the shape and use, as those developed in Taiwan. So, wouldn’t it be great, if e.g. New Zealand’s milk monopoly, as well as all other manufacturers of all possible liquids from New Zealand, Poland, and the rest of the world, instead of ignorantly and selfishly continue to use the existing environmentally damaging plastic bottles of useless shapes, finally began to bottle their products in those Taiwanese-shaped segments-bricks, that immediately after emptying, both by myself, as well as by every other handyman, builder, or farmer, without any additional adaptations could be later re-used in their construction sites and in their improvements of homes, households, gardens, farms, etc.

Of course, our country of living and our place of birth always are particularly precious to everyone’s heart. Since Poland and New Zealand are the countries which are particularly precious to my heart, I would very much like that these countries began to lead the world, or at least keep up with the world, in implementing such progressive new ideas, as the described here „polli-brick”. After all, for example, New Zealand once was famous for its initiatives in which it has been the pioneering on a global scale. For example, soon after my emigration to New Zealand, in the township of „Queenstown” amazed me the standing just by the main access road an entire building built of empty glass bottles from beverages. It also in the New Zealand town of Bluff, once was there a house made of paua shells, in which virtually everything was made of beautiful shells called paua – the wealth of which can be found on New Zealand beaches, because in them are living delicious clams called abalone (that paua house is NO longer in the town of Bluff). Unfortunately, also quite recently it was in New Zealand’s city of Christchurch that the entire church (or more specifically – the replacement Anglican cathedral) was built from the new cardboard especially manufactured for this purpose from trees cut down in poor countries. How nicer this church would be and look, if instead of the cardboard which destroyed so needed trees, it was built of e.g. the emptied PTE bottles from New Zealand milk – thereby promoting the idea of reducing the plastic pollution of our planet. It is also New Zealand, that the local milk monopoly recently spent large sums of money for a rather unsuccessful promotion of new opaque plastic bottles that it introduced to the packaging of its milk. I am pretty sure that if the same money the milk monopoly would spent on the development of milk packaging like the described here bottles of „polli-brick”, the effects would turn out to be incomparably more favourable. It would be so nice if sometime in the future, e.g. the Polish village Wszewilki-Stawczyk in which I was born, or the New Zealand township of Petone in which now I reside, built a factory of such „polli-brick” – thus helping in the implementation to the common use of this excellent recycling idea. Such a factory could produce packaging for virtually all liquids that are sold in the shops of its country. Especially, that shapes, properties and usefulness of these bottles still can be significantly improved further. (I do NOT describe here „how”, because immediately somebody would have it patented, blocking with his/her patent the ease of future implementation of this idea – I only mention here, that with the highly useful tips on how to introduce further significant improvements to these bottles, provide us the already accumulated knowledge on UFO vehicles.) Therefore, herewith I appeal to the people of both my family village of Wszewilki and to the township of Petone in which now I reside. Namely, if you ever consider the erecting in your area of some kind of a new factory, then I would recommend it is to produce just a well thought out and far-sighted product for multiple uses – of the kind of described here plastic bottles from Taiwan, which simultaneously are ready-made segments-bricks for building of houses, garages, sheds, walls, fences, windows, screens, etc. This is because I am sure that many people, similarly like myself, would prefer to buy their fluids in just such plastic bottles, that are reusable and multipurpose, instead of buying liquids in those useless plastic garbage, in which fluids are sold and distributed today.

* * *

The above post is an adaptation of item #C4.4 from my web page (available in the English language) named „wszewilki_jutra_uk.htm” – updated on 10th of November 2016, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „wszewilki_jutra_uk.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/wszewilki_jutra_uk.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/wszewilki_jutra_uk.htm
http://telekinesis.esy.es/wszewilki_jutra_uk.htm
http://totalizm.com.pl/wszewilki_jutra_uk.htm
http://pajak.org.nz/wszewilki_jutra_uk.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „wszewilki_jutra_uk.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „cooking.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/wszewilki_jutra_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/cooking.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #277E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

PS (2016/10/23): From the time when as a teenager I often used to dive in icy-cold water, I remember that in order to weaken the shock of such a diving, one should first take a deep breath, and then close eyes. Because just coming are the breakthrough times and events, now it is worth to draw a deep breath and close our eyes. This is because when we pass through the shock, the world in which we then emerge may already be NOT recognisable.

#277: Zrewolucjonizujmy dystrybucję płynów sprzedając je w recyklingowalnych plastykowych butelkach już gotowych do ponownego użycia jako wielofunkcyjne i lekkie cegły budowlane

2016/10/23

Motto: „Tylko uleganie niskim ludzkim wadom w rodzaju niemoralność, zachłanność, egoizm, brak dbałości o naturę i otoczenie, lenistwo, niedbałość, wywyższanie się nad innymi, prywata, zazdrość, ignorancja, itp., powodują, że zamiast projektować i budować wszystko tak aby nadawało się to dla wielu celów naraz, niemal wszystko co ludzie obecnie produkują i budują nadaje się tylko do jednego celu.”

Ci z czytelników, którzy znają moje badania i publikacje, zapewne już wiedzą, iż od 2007 roku wiele czasu i wysiłku poświęcam badaniom metod działania Boga. Moim zaś wrażeniem wynikającym z tych badań, jakim często dzielę się ze swymi czytelnikami, jest zachwyt nad głębią przemyślenia i inteligencją wszystkiego co Bóg czyni. Przykładowo, każde działanie Boga ma to do siebie, iż osiąga ono aż cały szereg celów naraz, z których równocześnie jest w stanie korzystać wielu odmiennych ludzi – np. w punkcie #C6 na mojej stronie o nazwie „soul_proof_pl.htm” omawiam przypadek ilustrujący jak wysoce inteligentne i dalekowzroczne wyjaśnienie w Biblii sprawy „wdmuchiwania” ludzkiej duszy do ciała pozwala Bogu osiągać aż cały szereg odmiennych celów, z całkowitej liczby których ów punkt #C6 uświadamia nam jedynie niewielki fragment. (Dla porównania, jeśli typowi ludzie coś czynią, niemal zawsze służy to osiąganiu tylko jednego celu, z jakiego potem korzystają wyłącznie czyniący – jako przykład rozważ dzisiejsze plastykowe butelki używane przez monopole mleczne do sprzedawania ich mleka, po opróżnieniu których to butelek NIE daje się ich już użyć w żadnym innym celu ani zastosowaniu, stąd trzeba je wyrzucać zaśmiecając nimi naszą planetę.) W każde też swoje dokonanie, Bóg wpisuje równocześnie co najmniej trzy odmienne kategorie materiału dowodowego (po ich przykład patrz punkt #C2 na stronie „tornado_pl.htm”).

Oczywiście, my ludzie powinniśmy brać przykład z Boga i również tak przemyśliwać nasze projekty i działania, aby także służyły one więcej niż jednemu celowi naraz. Niestety, nasze wrodzone ludzkie przywary i wady, w rodzaju niemoralność, ignorancja, chciwość, lenistwo, niedbałość, spychanie na innych ludzi problemów jakie my sami stwarzamy, itp., powodują, że dotychczas niemal zawsze wszystko co ludzie projektują i produkują, ma służyć wyłącznie jednemu celowi – temu z jakiego korzyści odnosi jedynie dany projektodawca czy wytwórca. A szkoda, że tak się dzieje, bowiem takie nastawienie do życia i do gospodarczej działalności już sprowadziło na ludzkość owe niezliczone problemy obecnej epoki „neo-średniowiecza” (tj. tej epoki opisanej szerzej w punkcie #K1 mojej strony o nazwie „tapanui_pl.htm”), zaś już niedługo zapewne spowoduje też wypełnienie się staropolskiej przepowiedni, iż „ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka” (po opisy owej przepowiedni patrz punkt #H1 z mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”).

Wiedząc powyższe, NIE muszę tu już ukrywać jaką radość mi sprawiło oglądnięcie angielskojęzycznego filmu o tytule „Megastructures: EcoArk”, jaki w czwartek, 20 października 2016 roku nadawany był w godzinach 18:40 do 19:35 na kanale 13 „Duke”, z darmowej telewizji nowozelandzkiej. Jak zaraz potem sprawdziłem, film ten jest też dostępny za darmo w YouTube – przykładowo pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=YdFbgpVMoHo . Film ten pokazuje bowiem jak grupa młodych architektów z Taipei na Tajwanie zaprojektowała i zbudowała „eco-friendly” wielopiętrowy pawilon wystawowy, zwany „EcoArk”, skonstruowany z półtora miliona recyklingowalnych butelek o specjalnie zaprojektowanym kształcie, wyprodukowanych z plastyku PTE (tj. Polyethylene Terephthalate Polymer). Te wysoce użytecznie ukształtowane butelki, kopiujące sobą komórki plastra miodowego, znane są obecnie na świecie pod techniczną nazwą „Polli-Brick”. Z kolei wielopiętrowy pawilon wystawowy, jaki został z nich zbudowany, nazwano „EcoArk” – ponieważ podobnie jak bibilijna Arka Noego ma on wskazywać ludzkości sposób jak można i powinnno się ratować naszą cywilizację przed utonięciem w oceanie plastykowych śmieci. Ja gorąco polecam tutaj czytelnikowi oglądnięcie tego filmu w YouTube.com . Nawet bowiem jeśli NIE zna się języka angielskiego, ciągle daje się odnotować z przebiegu procesu budowy „EcoArk” (szczegółowo zilustrowanej na owym filmie) jak wyglądają i jak są ukształtowane te „polli-brick”, jak się je produkuje np. z już recyklingowanych plastykowych butelek PTE, jak potem daje się z nich budować nawet wielopiętrowe gmachy, oraz jaki jest końcowy wygląd gotowych struktur poskładanych z owych unikalnie zaprojektowanych i ukształtowanych plastykowych segmentów-cegiełek.

Dzięki więc dogłębnemu przemyśleniu swego projektu i tego co czynią, za jednym zamachem owi młodzi architekci z Tajwanu osiągnęli aż kilka celów naraz. Wszakże: (1) udokumentowali oni światu jak daje się budować wielopiętrowe gmachy z plastykowych butelek po płynach – jakie po opróżnieniu typowo uległyby wyrzuceniu i potem przez wieki zaśmiecałyby naturalne środowisko; (2) wypracowali taki kształt plastykowych butelek, jaki doskonale nadaje się zarówno (2a) do gromadzenia i dystrybucji w nim płynów, po opróżenieniu zaś jaki (2b) stanowi już gotowy pojedyńczy segment-cegłę nadającą się do użycia w budowie dowolnych budynków, garaży, szop, ścian, okien, ogrodzeń, itp., a ponadto (2c) jest też tak zaprojektowany, że doskonale nadaje się do nawet ciaśniejszego upakowywania na półkach sklepowych i w skrzynkach do dostawy produktów, niż upakowanie umożliwiane np. przez butelki okrągłe; (3) zaprojektowali system składania, panelowania i wznoszenia ścian z owych recyklingowalnych butelek plastykowych, jaki jest (3a) bardzo wytrzymały – a stąd jaki pozwala na wznoszenie wielopiętrowych budynków, murów i struktur, odpornych na niszczące działania skierowanych na nie zagrożeń, typu tajfuny, deszcze, upały, pożary, mrozy, itp., (3b) rozbieralny – a stąd jaki pozwala na wielokrotne użycie w coraz to nowych konfiguracjach, (3c) przenośny – a stąd jaki pozwala aby całe budynki wznoszone z tych segmentów-cegieł mogły być przenoszone w odmienne lokacje, (3d) otwarty na udoskonalenia – a stąd jaki pozwala na nadawanie mu szeregu dodatkowych cech (np. jaki po zaopatrzeniu każdej z tych butelek w małą żaróweczkę LED, panele z takich butelek mogą też służyć jako doskonałe oświetlenie); (4) otrzymali cegiełki wspaniałej jakości i użyteczności, które są (4a) odporne na gorąco i pożar, (4b) odporne na wilgoć i nieprzepuszczające wody, (4c) na życzenie przeźroczyste – stąd mogą równocześnie wypełniać rolę okien, (4d) lekkie i tanie, (4e) bezpieczne dla używania nawet przez dzieci, a stąd przydatne np. do budowania dziecięcych domków na drzewach, domków dla lalek i zabaw, itp.; (5) otworzyli wtórne wykorzystanie dla plastykowych butelek po płynach, wydmuchiwanych z PTE – które po opróżnieniu normalnie zaśmiecałyby potem tylko nasze środowisko i otoczenie, natomiast które po właściwym ukształtowaniu są także wtórnie użyteczne jako doskonałe segmenty-cegiełki budowlane, jakie: (5a) będąc puste w środku są doskonałymi izolatorami termicznymi, zimą pozwalającymi na utrzymywanie ciepła w zestawianych z nich budynkach i pomieszczeniach, zaś latem chroniącymi te budynki i pomieszczenia przed nadmiernym przegrzaniem, (5b) pozwalają na tanie dodatkowe poszerzanie swych cech izolacyjnych i użytkowych np. poprzez wypełnianie ich wnętrza dowolnymi dalszymi materiałami izolującymi (nawet takimi jak używane w dawnych czasach wyschnięte, jesienne np. „liście paproci”, „słoma”, „siano”, „mech” – od którego to mchu bierze się też sarkastycznie kiedyś używana w powiedzeniach typu „on NIE inżynier, on mecho-optyk” nazwa pradawnego zawodu „mecho-optyk”, czyli dawny odpowiednik dla dzisiejszego „inżyniera klimatyzacji”, który „drzewiej obtykał mchem” szczeliny w ścianach domostw skonstruowanych z belek, desek, itp.), (5c) są użyteczne w aż całym szeregu odmiennych zastosowań budowlanych – np. NIE tylko do taniego i amatorskiego wznoszenia budynków, kampingów, chlewików, kurników, szop, garaży, schowków, dziecięcych domków zabawowych, tzw. Portable Sleep Out (tj. miniaturowych budyneczków-pomieszczeń do nocowania latem w swych ogródkach, lub do lokowania w nich na noc swych gości – gdy w naszym domu nie ma oddzielnego pokoju gościnnego ani wolnego miejsca do spania), itp., ale także i do formowania płotów, murów ogrodzeniowych i podziałowych, okien, struktur ozdobnych i ochronnych, itd., itp.

Sekret powodzenia, wytrzymałości i wielokrotnego użycia owych tajwańskich recyklingowalnych butelek plastykowych leży w ich kształcie. Ich kształt imituje bowiem technicznie jeden z najwytrzymalszych lekkich materiałów natury, jakim jest plaster miodowy budowany przez pszczoły. Butelki te NIE są więc ani okrągłe ani kwadratowe, a podobne do pokarbowanego sześcioboku. Ponadto ich powierzchnia boczna jest celowo tak pokabowana, aby po złożeniu razem w mur, w ścianę, w okno, itp., przestrzennie zazębiały się one i zwierały nawzajem ze sobą, nieco podobnie jak czynią to segmenciki tzw. „lego”, zwiększając w ten sposób swoją zbiorową wytrzymałość. Dodatkowo karby ich ścianek bocznych zamieniają się w połowie ich wysokości, co pozwala aby zestawiać je razem na wiele odmiennych sposobów. Dodatkową ich zaletą są ich specjalne zakrętki, które też spełniają aż kilka funkcji naraz, np. służą do łączenia szeregu butelek w większe bloki lub panele, zespalają butelki z plastykowymi osłonami bocznymi lub ze stalowymi siatkami mostkującymi, mają kształt i miejsce pozwalające np. na zainstalowanie w nich żaróweczek LED, itd., itp.

My wszyscy powinniśmy uczyć się z najlepszych przykładów, oraz wdrażać nowe idee jakie w owych przykładach są zawarte. Innymi słowy, wszelkie plastykowe butelki jakie obecnie są w użyciu i w sprzedaży, moim zdaniem powinny być szybko zastąpione butelkami o kształtach i potencjale użycia owych specjalnych butelek z Tajwanu, lub ich przyszłych jeszcze bardziej udoskonalonych wersji, jakie stanowią już gotowe segmenty-cegiełki, które po opróżnieniu z płynów nadają się do natychmiastowego użycia jako materiał budowlany. Oczywiście, aby tak się stało, my wszyscy swoją perswazją, albo społecznym naciskiem, powinniśmy starać się spowodować, aby producenci wszelkich płynów jakie są dostarczane w plastykowych butelkach, pokonali w sobie swą ignorancję, niedbałość oraz niskie ludzkie przywary jakie powstrzymują ich przed pójściem za opisywanym tu tajwańskim przykładem. Jednak korzyści jakie cała ludzkość by osiągnęła po pokonaniu owych przywar, są ogromne i wprost NIE do opisania. Co też istotne, podobną do tajwańskiej linią myślenia powinni zacząć podążać także inni projektanci i wytwórcy. Czyż bowiem NIE byłoby wspaniale, gdyby np. komputery, samochody, oraz inne dzisiejsze masowe produkty przemysłowe zostały tak przeprojektowane, że bez żadnych już dodatkowych procesów i przetworzeń dawałyby się recyklingować w coś zupełnie odmiennego i podobnie użytecznego jak omawiane tu „polli-brick”? Czyż nie byłoby też przyjemnością przespacerować się po plaży, wzdłuż brzegu rzeki, po lesie, czy po dowolnej drodze, oraz NIE widzieć tam owej masy porzuconych starych butelek plastykowych po mleku i po innych napojach, które NIE chcą próchnieć, a stąd narazie stanowią jedynie boleść dla oczu, pułapkę dla żywych stworzeń, oraz truciznę dla natury?

Wprowadzenie do użycia omawianych tu butelek otwiera też najróżniejsze dodatkowe perspektywy komersyjne i korzyści. Ich przykładem może być zapewnianie sobie lojalności klientów. Wszakże gdyby np. jakaś mleczarnia wprowadziła te butelki dla dystrybycji swego mleka, wówczas dodatkową lojalność swych klientów może jej zapewnić np. darowywanie, lub tańsze odsprzedawanie, plastykowych paneli zespalających owe butelki w większe bloki budowlane – zarezerwowane dla tych jej klientów jacy wykażą się zakupieniem określonej ilości tak butelkowanego mleka.

Ja z własnego doświadczenia wiem, że w naszym gospodarstwie domowym co parę dni opróżniamy następną butelkę mleka, która w Nowej Zelandii (a zapewne i w wielu innych krajach świata) produkowana jest właśnie z plastyku – tyle, że o kształtach nadal bezużytecznych dla późniejszego użycia jako opisywane tu cegielki budowlane. Zgodnie więc z moim doświadczeniem, butelki po mleku są obecnie największym zaśmiecaczem naturalnego środowiska. Stąd monopol mleczny powinien w pierwszym rzędzie zostać jakoś nakłoniony perswazją, albo zmuszony społecznym naciskiem, do podjęcia wiodącej roli we wprowadzeniu do użycia omawianych tu butelek-cegiełek. Kolejną rolę plastykowego zaśmiecacza naszej planety moim zdaniem spełniają butelki po płynach gazowanych (typu Coca-cola, 100 up, Sprite, Bunderberg, itd., itp.) oraz po sokach owocowych. Wprawdzie w naszym gospodarstwie domowym NIE opróżniamy ich wiele (zaledwie jedną co kilka miesięcy), ponieważ ja jestem świadomy, iż Bóg już uruchomił „mechanizmy samoregulujące” opisywane m.in. w punkcie #S1 mojej strony o nazwie „cooking_pl.htm” – jakie karzą ludzi nienawracalną utratą zdrowia, bólami, a czasami nawet śmiercią, za zbyt entuzjastyczne spożywanie przemysłowo przetwarzanej (a stąd i przemysłowo zatruwanej) żywności – po szczegóły patrz np. punkt #T7 na mojej stronie o nazwie „solar_pl.htm”. Jednak inni ludzie, jacy nadal NIE wiedzą iż każde przemysłowo przetwarzane produkty spożywcze są trucizną jaka stopniowo pogarsza ich zdrowie i jest źródłem większości bólów i degeneracji, opróżniają sporo owych plastykowych butelek po gazowanych płynach. Stąd też warto byłoby użyć perswazji, lub nacisku społecznego, aby i oni przestawili się na użycie butelek omawianego tu typu. W końcu co jakiś czas, w naszym gospodarstwie domowym zużywane są najróżniejsze inne płynne produkty, które też obecnie są sprzedawane w butelkach z plastyku. Niestety, wszystkie te butelki narazie mają bezużyteczny kształt (bo zwykle okrągły lub prostokątny), stąd po opróżnieniu nadają się jedynie do wyrzucenia – zaśmiecając potem sobą przez wieki nasze i tak już zaśmiecone naturalne środowisko. Jednocześnie, zarówno ja, jak i wielu innych ludzi, co jakiś czas buduje na swym przydomowym ogródku, działce, czy zagrodzie gospodarczej, coś co mogłoby być poskładane właśnie z recyklingowalnych butelek plastykowych o kształcie i zasadach użycia jak owe wypracowane na Tajwanie. Czyżby więc NIE było wspaniale, gdyby np. nowozelandzki monopol mleczny, a także wszyscy inni producenci płynów z Nowej Zelandii i z reszty świata, zamiast ignorancko i egoistycznie kontynuować użycie dotychczasowych szkodliwych dla środowiska swych plastykowych butelek o bezużytecznych kształtach, zaczęli swe produkty butelkować w owych po tajwańsku już ukształtowanych segmentach-cegiełkach, jakie natychmiast po opróżnieniu zarówno ja, jak także każdy inny majsterkowicz, budowlaniec, czy rolnik, beż żadnych już dodatkowych adaptacji mógłby potem użyć powtórnie w swych budowach i w dokonywanych przez siebie udoskonaleniach przymieszkaniowych, przydomowych, ogródkowych, zagrodowych, itp.

Oczywiście, własny kraj i własne miejsce urodzenia, a także miejsce naszego zamieszkania, zawsze są szczególnie miłe sercu każdego. Ponieważ Polska i Nowa Zelandia to kraje jakie są szczegółnie miłe mojemu sercu, ja bardzo chciałbym aby owe kraje zaczęły przewodzić w świecie, albo chociaż nadążać za światem, we wdrażaniu takich nowych idei, jak opisywane tutaj „polli-brick”. Wszakże przykładowo w Christchurch z Nowej Zelandii zupełnie niedawno zbudowano kościół z tektury, a ściślej zastępczą katedrę anglikańską – jakże więc lepszy kościół ten byłby, gdyby zamiast z tektury wyniszczającej lasy biednych krajów tropikalnych, katedra ta zbudowana została np. z opróżnionych butelek PTE po nowozelandzkim mleku. Także w Nowej Zelandii miejscowy monopol mleczny niedawno wydał spore sumy na raczej nieudaną promocję nowych nieprzeźroczystych plastykowych butelek jakie reklamowo wprowadził do pakowania swego mleka. Jestem niemal pewien, że gdyby te same pieniądze ów monopol mleczny wydał na pakowanie swego mleka w opisywanych tu butelkach typu „polli-brick”, wówczas efekty okazałyby się nieporównalnie korzystniejsze. Byłoby mi więc ogromnie miło, gdyby kiedyś w przyszłości, np. moja rodzinna polska wieś Wszewilki-Stawczyk, albo nowozelandzkie miasteczko Petone w jakim obecnie zamieszkuję, zbudowały sobie fabryki takich „polli-brick” – pomagając tym we wdrażaniu do powszechnego użytku tej doskonałej idei. Fabryki te mogłyby dostarczać opakowań dla praktycznie wszystkich płynów sprzedawanych w sklepach danego kraju. Szczególnie, że kształty, cechy i użyteczność owych butelek nadal można jeszcze bardziej znacząco udoskonalić. (NIE opisuję tutaj jak, bowiem natychmiast ktoś by to opatentował, blokując swym patentem łatwość przyszłego wdrożenia – podpowiem jedynie, że wysoce użytecznej wskazówki, jak daje się je dalej znacząco udoskonalić, udzielają obserwacje UFO.) Dlatego niniejszym mam apel do mieszkańców zarówno mojej rodzinnej wsi Wszewilki, jak i miasteczka Petone w jakim obecnie zamieszkuję. Mianowicie, jeśli kiedykolwiek rozważali będziecie zbudowanie u siebie jakiejś nowej fabryki, wówczas rekomendowałbym aby produkowała ona właśnie dobrze przemyślany i dalekowzroczny produkt do wielorakiego zastowania – w rodzaju opisywanych tutaj plastykowych butelek z Tajwanu, które jednocześnie są już gotowymi segmentami-cegiełkami do budowy domów, garaży, szop, ścian, płotów, okien, osłon, itp. Jestem bowiem pewien, że wielu ludzi, podobnie jak ja, wolałoby kupować swe płyny w takich właśnie plastykowych butelkach do wielokrotnego i różnorakiego zastosowania, zamiast w owych bezużytecznych plastykowych śmieciach, w jakich płyny upowszechniane są obecnie.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #C4.4 z mojej strony o nazwie „wszewilki_jutra.htm” (aktualizacja owej strony datowana 23 października 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „wszewilki_jutra.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „wszewilki_jutra.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/wszewilki_jutra.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/wszewilki_jutra.htm
http://telekinesis.esy.es/wszewilki_jutra.htm
http://totalizm.com.pl/wszewilki_jutra.htm
http://pajak.org.nz/wszewilki_jutra.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „wszewilki_jutra.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „soul_proof_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.pl/wszewilki_jutra.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.pl/soul_proof_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #277). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. (2016/10/23): Z czasów kiedy jako nastolatek często nurkowałem w lodowato zimną wodę, pamiętam że aby osłabić szok takiego nurkowania warto najpierw wziąść głęboki oddech, a potem zamknąć oczy. Ponieważ właśnie nadchodzą przełomowe czasy i zdarzenia, już teraz warto zaczerpnąć głęboki oddech i zamknąć oczy. Kiedy bowiem nasz szok przeminie, świat w jakim wówczas się wynurzymy może być już NIE do poznania.

#276E: Which requirements and verses of the Bible persuaded me to voluntarily abandon my attempts at the „top-down” improvements of the world through standing as a candidate in parliamentary elections

2016/10/15

Motto: „The only reason for which I did NOT abandon voluntarily previous attempts to stand as a candidate in governmental elections, was that I did NOT know yet verses of the Bible that require from us to separate ourselves from affairs of the physical world.”

On 17th of September 2016 in my statement reported below as item #J1, I published a correction of my previous intentions to consider standing as a candidate in the NZ governmental elections of 2017. Before that date I considered such standing, because from my research stemmed that the humanity wanders increasingly more dangerously, and therefore it urgently needs fast and efficient „top-down” political reforms and improvements. In my imperfect and fallible human understanding of the current situation, I believed that my moral duty was to stand in the governmental elections as a candidate whom in everyday life practices the principle of the philosophy of totalizm stating that „whatever you do, do it pedantically morally”. In turn, if I was democratically elected, I believed that I should try to use my knowledge and life experience for introducing reforms and improvements to the system of democratic governance using a „top-down” mechanism (e.g. through adding to every governmental decision the requirement to check it for the compliance with the moral criteria, through such change to electoral laws that candidates could win the election without getting into financial debts from their rich sponsors – which debts they must pay back later through giving political favours, etc., etc.). But the current correction of these my former intentions states that (1) relying on a clear command contained in the Bible (ordering us that instead of being actively involved in the affairs of the physical world, we should try to separate ourselves from matters of the physical world), as well as (2) relying on the enormously important totaliztic finding described in item #L1 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm” (that each our essential decision and action we should consult with the content of the Bible), I decided that I abandon all my further attempts to stand as a candidate in any governmental elections. Reasons for this decision, verses of the Bible that induced this my decision, and moral lessons resulting from the correction of my previous intentions, are fully explained in items #J1 to #J5 from this post, as well as in item #J1, and in the entire „part #J” of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”.

#J1. Verses of the Bible that require from us to separate ourselves from the physical world, means, among others, require to NOT hold any positions of political or social authorities, with the „top-down” use of power of which we could „forcefully” try to „make” people happy:

Due to the combination of circumstances which I am to describe in item #J2 below, near the end of August 2016 my attention has been drawn to a few verses from the Bible, which, among others, require us to separate ourselves from affairs of the physical world, means (in my understanding) which prohibit, amongst others, engaging ourselves in political and public positions such as positions in the government of the country. (What is most interesting, I also noted already, that very similar bans on engaging ourselves in positions of power and authority are known and implemented in virtually every world religion given to the humanity by God.) After a thorough rethinking of these biblical verses from the perspective of what I explained in more detail in item #L1 of my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, on 17th of September 2016 I added to the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” (and immediately published) the new „introduction” and item #J1 along with the entire „part #J” – which, after the adaptation, I later publish also on my blogs as this post. I inform in them all interested persons how the content of these verses from the Bible changed my position on the further engagements in „top-down” efforts to repair the quickly deteriorating situation of people, by standing as a candidate in the elections to the authorities of the country, while in case of being elected – by the based on fulfilment of moral criteria the improvement of principles of democratic governance and the process of governmental decision-making. So let us start from quoting here the content of these Bible verses that changed my behaviour and my views of the world. Here they are:

„The First Letter of St. John the Apostle”, verses 2:15-17, quote: „Do not be loving either the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, because everything in the world – the desire of the flesh and the desire of the eyes and the showy display of one’s means of life – does not originate with the Father, but originate with the world. Furthermore, the world is passing away and so is its desire, but he that does the will of God remains forever.”

„Second Letter to the Corinthians”, verses 6:14-18, quote: Do not become unevenly yoked with unbelievers. For what fellowship do righteousness and lawlessness have? Or what sharing does light have with darkness? Further what harmony is there between Christ and Be’lial? Or what portion does a faithful person have with an unbeliever? And what agreement does God’s temple have with idols? For we are a temple of a living God; just as God said: „I shall reside among them, and I shall be their God, and they will be my people. Therefore get out from among them, and separate yourselves, says Jehovah, and quit touching the unclean thing; and I will take you in. And I shall be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says Jehovah the Almighty.”

„Letter of St. James the Apostle”, verse 4:4, quote: „Adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever, therefore, wants to be a friend of the world is constituting himself an enemy of God.”

The learning of above verses also finally explained to me the mystery which intrigued me for a long time. Namely, it explained to me why people who dedicate their lives to service for God, tend to isolate themselves from the physical world, i.e. to close themselves e.g. in monasteries, hermitages, caves, cellars, cells, reside in remote areas or in the wildernesses, sacrifice the achievements of modern civilization, refuse the offered to them important political or social posts, etc., etc. Reasons for so determined human behaviours intrigued me since a long time. Probably the first case which moved me deeply and initiated my interest in this matter, was seeing in 1993 (i.e. during my professorship at the Eastern Mediterranean University in Northern Cyprus), a cell in which was imprisoned St. Catherine (287-307 AD). As her cell was used the grim underground former royal tomb (St. Catherine herself was born a Cypriot princess – see e.g. the web page „www.whatson-northcyprus.com/interest/famagusta/salamis/catherine.htm”). Then I saw also a cell inside of the Cathedral in Polish Kwidzyń in which was locked the Blessed Dorothea of Mątowów (1347-1394 AD) – this cell is shown on „Fig. #D6(a)” from my web page named „milicz_uk.htm”. As time elapsed, such attitudes often voluntarily accepted or chosen for themselves by highly religious people, that are contradictory to the natural seeking of companionship and a comfortable life by typical people, I began to notice increasingly more in virtually all cultures of the world and in all the religions given to people by God – which I encountered in my travels around the world „for earning my bread”. However, until I learned the above verses in August 2016, I had NO clue from what originated in highly religious people this tendency to often voluntary separate themselves from the physical world.

But let us return now to the discussion of reaction that caused in me the learning of contents of the above verses from the Bible. Namely, I empirically research all the hitherto unexplained mysteries of the surrounding reality, with which fate confronted me. This research, however, I carry out from the philosophical approach called „a priori” – which is ignored by the present official science. Such „a priori” approach is ordered to us by the new „totaliztic science” – refereed, amongst others, also in item #J5 from this post and from the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”, while most accurately described, among others, in items #C1 to #C6 from my different page named „telekinetics.htm”. As one of the most vital my findings, to which led me the researching of surrounding reality with the methods of the new „totaliztic science”, I consider the one which is explained in detail in item #L1 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”. This finding states, that each more important for us matter and decision of life we should consult with the content of the Bible. After all, the content of the Bible was inspired by God to explain to us principles of morally-correct acting in virtually every essential for people matter of life. At the same time the Bible is also the only book on Earth that contains the truth and nothing but the truth. Only that, as the book the understanding of which is controlled directly by God, truths contained in the Bible are made available only to those people, who spiritually matured to learning them. Therefore, the Bible has a „magical power” to NOT open its content for understanding by those ones who have NOT earned yet the right to learn truths that the Bible contain, e.g. for atheists, sinners, lazy people, etc.

Into the group of important issues, to which I recently devoted a lot of my attention and research, I ranked also my efforts to actively join the attempts at a quick and efficient, because implemented in the „top-down” manner, remedying the situation of the population of my country (and my „neighbours” in the biblical understanding of this word), by enabling them to democratically elect me to authorities of the country, thus by creating a precedent and a possibility of such improvement of the system of democratic governance, that in its decisions this system began to be guided by moral criteria. The results of my research and active measures implemented in this particular area only in English have already been published on the following web pages: „pajak_for_mp_2014.htm”, „pajak_re_2017.htm” and „pajak_for_mp_2017.htm”. (We should remember that each of these web pages has also its Polish-language version.) At the moment when I first heard the content of the above verses from the Bible, I was just busy preparing myself for organising in New Zealand a political party based on moral criteria and on principles of totalizm. This party was to be named the „Totalizm Party of NZ” – as in a greater detail this is described in the caption under „Fig. #J1” from the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”. However, the content of the Bible verses discussed at the beginning of this item suddenly realized to me that in fact God does NOT wish that I actively engage myself in any attempt of a „top-down” repair of the situation of today’s people. As the former sub-lieutenant in the Polish army, and also as a fallible and imperfect human being, I well understand and respect the fact, that from the point of view of the plans of our God, Creator, and at the same time the commander in charge of the whole of humanity, for God the situation in every matter may look quite differently than from my point of view of an imperfect and fallible man. Therefore, after a careful pondering of these verses of the Bible, I came to the conclusion, that in fact they refer also to my attempts at an active „top-down” repair of the world. Hence I decided that I obey the orders of these verses from the Bible, and thus immediately abandon all further my attempts to stand as a candidate in any election. After taking this difficult decision, I prepared the introduction, this item #J1, as well as the entire „part #J” of the Polish version of web page „pajak_for_mp_2017.htm” – in which this my decision was published in the Polish language already on 17th of September 2016. At the beginning of October 2016, that introduction and the entire „Part #J” I translated into English and publish them also in the English-language web page named „pajak_for_mp_2017.htm” (later also adopted in this post) – that concerns my possible participation in the soon upcoming New Zealand parliamentary elections of 2017.

#J2. The history of my decision described here, on discontinuing further attempts to stand as a candidate in any election:

In New Zealand there is a religious TV channel called „Firstlight”. I have a free access to it on my TV. This channel is run by the US „Seventh Adventist Church”. It often broadcasts programs which analyze truths that God is trying to reveal to us via the content of the Bible. It is a good situation, because for the searching and deciphering of these truths just on my own, while simultaneously I conduct my labour-intensive empirical research, I rarely have the time required. So although I was born into Catholicism, and thus my family and cultural traditions require from me to practice Catholicism – as recommended by the totaliztic principle called the „faith plus totalizm” (described, among others, in item #J4 from my web page named „god.htm”, or in item #G2 from my web page named „totalizm.htm”), I like to watch that „Firstlight” channel. After all, it very precisely and scientifically discusses the content of the same Bible, which is binding also to Catholics, and it discusses ordinances, requirements, and messages from the same God to whom Catholics should direct their prayers.

Near the end of August 2016 I watched in evening a subsequent program in that „Firstlight” channel. Suddenly it hit me in the words of the person presenting that program, that actually he refers, among others, to my attempts to actively start a „top-down” repair of the present situation with the humanity, by standing as a candidate in the elections to the authorities of my country. In the words that the program’s presenter read from the Bible (i.e. in the words that I quoted at the beginning of the previous item #J1), it struck me that in fact God orders us to separate ourselves from the physical world, instead of actively engaging in the affairs of that world (which engaging, as so-far, I tried to do). The feeling of my misunderstanding of so important issue, so moved and upset me then, that I even did NOT record a name of the program which I was then watching, nor the Bible verses that were quoted in it. Over the next number of consecutive days the words that I have heard in this program constantly went through my mind and forced me to examine my position regarding the issue of standing as a candidate in any election. In the end I decided that I needed to carefully analyze the Bible verses discussed in that program to make sure that in fact these verses refer also to my intentions and situation. However, I did NOT note what these verses are. Fortunately, searches in the Google.com revealed to me that the church of Adventists and its TV channel „Firstlight” have their own website with the address http://www.firstlight.org.nz/schedule/ . On this web site they publish, among others, a list of programs already broadcasted, and those that will soon be broadcasted. This „keeping up” of the church of Adventists with the modern technology greatly impressed me at that time, because it shows that „Adventists” are much better organized, more caring, hardworking, and precise than Catholics. After all, in case of Catholics, as yet, whenever I needed any information from them, it always turned out later that even if they have their own web pages for their parish or church (for example, check web pages of churches described on my web pages with names „sw_andrzej_bobola_uk.htm” or „cielcza_uk.htm”), the updating of these Catholic web pages virtually almost never follows changes in the real life. Thus, on Catholic web pages, as so far, I have not found yet any needed nor useful for me, correct and timely information – for example, even just about such matters as the dates and times of upcoming masses, celebrations, or names and email addresses of priests in office of given church. But returning to the history discussed here, after a thorough analysis of the content of TV programs of these „Adventists”, I found that the program, the content of which so moved me, was called „Elvis Placer Ecumenical Red Flags” and was broadcast from the studio in the US on Friday, 26 August 2016, at 12:30 to 13:30 (in NZ at that time was already evening). Further my searched on the Internet revealed also that the actual video of the entire this English-language program is available on YouTube. After seeing this video I was able to determine the exact Bible verses which this program quoted in its minutes from 19:35 to 23:30, while the content of which verses I am quoting at the beginning of item #J1 above.

After thoroughly re-looking at the contents of these verses, and after my failed attempts to find in the Bible any verses that would render exceptions for the election attempts (to which I have devoted so much my time and research), I make the difficult decision described here, namely that with a military discipline I voluntary will fulfil the order contained in these verses, and hence that I will abandon any further my attempts at a „top-down” repair of the situation of humanity. In other words, I decided that I will NOT stand again as a candidate in the elections to any position of authority. I also decided that I will publish that my decision here in this post and on the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”, as well as in its Polish-language equivalent. That my decision I was able to write down and publish it for the first time already on 17th of September 2016.

#J3. What benefits, according to my belief, may have resulted from my active standing as a candidate in elections to positions of national authority, aimed at the „top-down” improvement of current situation of the humanity (e.g. through an introduction of moral checks of all governmental decisions):

Totalizm is NOT only the philosophy the principles of which I identified and published, but also the philosophy and the system of rules by which I try to live my everyday life. In turn the primary rule of totalizm is that „whatever we do in our lives, we have an obligation to do it in a pedantically moral way”. Therefore, I made my attempts to stand as a candidate in elections to the authorities, because I thought (sadly fallible), that standing to an election with a morally-correct attitude that I am to devote myself to improving the system of democracy, is a pedantically moral behaviour (i.e. is the moral conduct in the totaliztic understanding of this concept, i.e. in the understanding that „morality is the level of fulfilment in our daily lives the orders and requirements of our creator and God – who at the same time is also our superior commander in chief” – for details see e.g. item #B5 from my web page „morals.htm”). In addition, I previously believed also, that my active standing in these elections will allow me to ripe a whole range of morally-correct benefits. Let us mention here a few examples of the most important amongst them:

(1) Accumulation of vital experiences. The most important in my opinion example of these benefits is that the participation in any election delivered to me an entire avalanche of life experiences, which after a proper logical analysis and processing allowed me to quickly formulate and refine the principles and statements of both, the philosophy of totalizm, and its immoral inverse, means the philosophy of parasitism. Actually, I estimate that only my standing to the NZ election of 2014, in just a few months provided me with such intense experience, that afterwards I was able to make so many improvements and such great progress in the philosophy of totalizm, that in a normal life this would take me a number of years.

(2) The introduction of a „safety valve” to the growing social tensions. Another benefit was, that as the only parliamentary candidate in the present age of television and the lack of personal contacts, I still carried out a „zero-dollar” election campaign by personally walking from a house to a house, knocking to doors, and talking to prospective voters – as this is described on my web page named „pajak_for_mp_2014.htm”. (Other candidates no longer make such an old-fashioned walking from a house to a house, door-knocking, and talking in person with voters. Instead, some of them carry out paid campaigns, e.g. by paying television stations, newspapers, printers, post office, etc., to promote their electoral programmes. Of course, to have funds for such paid election campaigns, it usually requires getting funds from rich sponsors, which funds (in the case of being elected) later need to be paid back through giving away various political favours – it is one amongst reasons why the social situation of the country, corruption, and the level of social tension is so quickly getting worse in recent years.) In turn my old-fashioned walking from a house to a house and door-knocking, provided me with an array of morally-correct benefits. For example, it reduced public aversion to politics and to politicians, as well as reduced the frustration and stress which residents of my constituency felt, because previously were unable to complain to any politician about what really troubled them. In turn for me it allowed to learn what is annoying people the most.

(3) The creation of opportunities to voters for a safe manifestation of their discontent – if they are disenchanted with the effects of existing activities of the parliament and government. After all, my standing to the election allowed for the manifestation by voters of their dissatisfaction, through voting for my candidacy (which highlighted the moral, NOT material, attitude to making decisions and to actions of the government and the state).

(4) Learning inadequacies of the current political system – to be able to repair and improve them later. Before one begins to listen to the complaints and stories of voters, and before one himself experiences how biased, favouring corruption, contradictive to logic, and anti-progressive are the present voting laws and the decision-making principles of government, one has also no idea how much distorted, corrupted and detached from the real life and from nation are already the existing systems of democracy. In turn without the exact learning of these distortions, corruption, etc., one does NOT have a clue how the system should be peacefully repaired, reformed and improved. On the other hand, without repairing, reforming and improving of the democracy, the only thing which is coming increasingly faster, it is a social disaster – which we already see as it spreads in a growing number of former democratic countries, bringing suffering, death and destruction for virtually all of their inhabitants (regardless of whether previously they were poor or rich).

(5) An attempt at a quick and efficient (because carried out in the „top-down” way) implementation of improvements to democracy, and the introduction of social reforms which are absolutely necessary to prevent the arrival of a fast approaching social catastrophe. The increasing separation of the government from the nation for which the government should serve, the growing corruption, inefficiency, bureocracy, high prices, taxes, governmental wastage, debt, errors of decision, the widespread collapse of living standards of the population, growing gap between rich and poor, housing crisis, health system collapse, unemployment, rising crime, etc., etc., cause a growing social discontent, thus rapidly accelerate the possibility and approach of a social disaster. Unfortunately, the ruling politicians either do NOT notice this, or ignore it. Thus, in case I stood in the election and was elected, my primary goal would be to undertake such actions that would try to educate people and prevent the advent of a social disaster.

(6) A change and making more moral the principles on which so far elections to the authorities were conducted. In fact, if one examines and personally experiences the legislation and traditions of the election, then it turns out that with the passage of time these have been so distorted that they do not allow for „sifting the wheat from the chaff”, and thus that for the management of the entire nation and the country can be elected, among others, people that are the most improper for serving the country and the nation, means, among others, people very rich (and thus deprived of understanding how poverty tastes), people inclined to draw private benefits from the occupied positions, or deprived of scruples, not adhering to moral principles, etc., etc. Therefore, as one of the objectives of my own standing to election, I set myself that in case I was elected, then I would try to so change and improve rules and voting laws, that preferences in chances of being elected would receive people most suitable to serving the country and the nation, i.e. people who know what it means to be poor, who have shown previously that are oriented to do good, who have impeccably moral past, who believe in God and in higher goals, who already did something vital and good in their lives, who have the required expertise, etc., etc.

(7) The introduction to politics of a personal example how should behave, work and make important decisions a politician that acts pedantically morally. In other words, both with my election campaign, and possible future actions in case I was elected, I was going to demonstrate on my personal example and on every my step, the attitudes and actions of such a politician that obeys all moral principles. That is why all the election campaigns that I was going to lead were to have a „zero-dollar character” (i.e. had to be carried-out without taking any actions that would require the payment of fees, and thus would require incurring a „debt of gratitude” towards rich sponsors, which the debt would then need to be repaid through giving to these sponsors various political „favours”). It is also why, in case I was selected, depending on circumstances of other politicians I was going to opt out of receiving any salary, or opt to receive a salary only at the „minimum wage” level of the country (i.e. on my personal example, I intended to influence all other politicians and media, so that together we would allocate our salary, or excess of it, toward the improvement of the situation of other people) – so as to give through this my action the example to other politicians, managers, and directors, that on a honourable position of leadership one has the duty to act only for the good of his people and the country, and NOT just for a personal gain. This is why in the case of being elected I was also going to continue the systematic weekly meeting with my voters (i.e. one day a week I was going to spend on „knocking to doors of homes of my voters” – as I knocked to them during my election campaign, after which I intended to ask voters about their problems and then try to politically solve their problems). That is also why every decision I was going to base on the certainty that it meets the moral criteria. That is why, in my service to the nation and to the country, I was going to try to meticulously and systematically implement in life everything that I promised in my election programs and websites – e.g. see what I explained in item #C2 on my web page named „pajak_re_2017.htm”. Etc., etc.

#J4. The problem of exceptions:

There is a saying that every rule has its exceptions. It turns out that quite a few prohibitions from the Bible also has its exceptions – only that these are typically described elsewhere in the Bible than their general rule is described, which is slightly modified and clarified by them – probably it is so done, among others, to force people to carefully read and analyze the entire text of the Bible. One example of just such exceptions relates to the divine 4th commandment to make holy every Saturday (i.e. to have a free day for celebrating God precisely during the days of Jewish „Sabbath”, NOT e.g. on Sundays with heretic traditions). That God’s commandment states (I quote verses 20:8-12 from the „Book of Exodus”): „Remember the Sabbath day, to hold it sacred,” you are to render service and you must do all your work six days. But the seventh day is a Sabbath to Jehovah your God. You must not do any work, you nor your son nor your daughter, your slave man nor your slave girl nor your domestic animal nor your alien resident who is inside your gates. For in six days Jehovah made the heavens and the earth, the sea and everything that is in them, and he proceeded to rest on the seventh day. That is why Jehovah blessed the Sabbath day and proceeded to make it sacred. This commandment is a general rule, clearly explained in the Bible, which observing God strictly requires from us. For example, in the same Biblical „Exodus”, verses 31:14-15 is the injunction that „And you must keep the Sabbath, for it is something holy to you. A profander of it will positively be put to death.” As it reveals the biblical „Book of Numbers”, this command to kill for a violation of the sanctity of the Saturday (Sabbath) was actually carried out – I quote it from verses 15:32-36: „When the sons of Israel were continuing in the wilderness, they once found a man collecting pieces of wood on the Sabbath day. Then those who found him collecting pieces of wood brought him up to Moses and Aaron and the whole assembly. So they committed him into custody, because it had not been distinctly stated what should be done to him. In time Jehovah said to Moses: „Without fall fail the man should be put to death, the whole assembly pelting him with stones outside the camp.” Accordingly the whole assembly brought him forth outside the camp and pelted him with stones so that he died, just as Jehovah had commanded Moses.” But in spite of all this, the Bible also informs us about the existence of exceptions from that general rule about NOT doing any work on Saturdays. The expression of the existence of these exceptions are verses 12:9-13 from the „Gospel according to St. Matthew”, including, among others, the following words of Jesus Himself: „So it is lawful to do a fine thing on the Sabbath.” (During my travels throughout the world I was most shocked when I discovered, that 7-day week, the Saturday of which coincides with the Jewish Sabbath day, is known and used since antiquity in practically all cultures of the world, including island cultures that were totally cut-off from the rest of the world – for more details about this my discovery see item #D5 from my web page named “newzealand_visit.htm”, or item #C4 from my web page named “pigs.htm”. After all, no-one tells us this extremely significant fact.) Of course, if the content of the Bible reveals that there are exceptions even in matter of the compliance with one of the 10 Commandments of God, actually it also means, that the text of the Bible may contain somewhere descriptions of exceptions on virtually any general principle expressed in the Bible, including the principle about the requirement of separating ourselves from the physical world discussed in item #J1 above in this post and in the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”. Only that until the verse describing such an exception is found in the Bible and analyzed by me, while the content of it actually refers to the discussed here my situation, I am NOT allowed to act as if this exception actually existed and was really referring to what I intended to do.

I once encountered personally a case which seems to suggest that probably there is described in the Bible also an exception regarding the case discussed here about the separating ourselves from the physical world. Namely, about two years before the rise of Solidarity in Poland, and thus before my emigration to New Zealand, I was a lecturer-tutor delegated by my Polish university with a group of students that held an industrial practice in Bulgaria. During this practice we went on a trip to the male Orthodox monastery located high in the Bulgarian mountains, which was known for its miracles of healing female infertility, i.e. the healing based, among others, on prayers, NOT e.g. on the use of some drugs or herbs for treating infertility, of the kind, as those described in item #F5 from my web page named „healing.htm”, and NOT based on the use of permanently telekinetised substances – such as the cures of infertility by the telekinetised water from the famous „Lake of Pregnant Beauties” (in Malaysian language called the „Tasik Dayang Bunting” from the island of Langkawi) described in #3 from subsection KB4 in volume 9 of my newest monograph [1/5]. This monastery practiced a strict separation from the physical world through the full self-sufficiency (amongst others, in matter of the production of their own food) – but with one exception for this long tradition of healing female infertility. In spite of this strict separation from the physical world, this male monastery has always remained open to the arriving in there infertile women, whom the monks allowed for approximately a monthly stay in the monastery to pray for the restoration of their fertility. During the course of that month, the male monks made sure that these women left the monastery already being pregnant. Of course, if the entire monastery practiced such an exception to the binding principle of a strict separating from the physical world, it probably was based on a biblical description of an exception from the practiced by it that strict tradition of separating themselves from the physical world. But so far I am not aware of „where” (or „if”) an exception to this rule is described in the Bible. In turn without a careful analyse of the exactly localized in the Bible descriptions of such possible exceptions, and without making sure that these exceptions in fact apply to my case, I have an obligation to strictly abide only words of the general principle about the separation from the physical world. And I am firmly determined to do so.

My looking around for possible exception that would modify the general principle of the Bible relating to, among others, the case described here of standing as a candidate in elections to authorities of the state, revealed to me the next verse from the Bible, which further strengthens my prior decision to NOT stand as a candidate in any election to country’s authorities. Namely, on Sunday, 25 September 2016, at 20:30 to 21:30 (NZ DST), I watched the program from NZ TV station named „Firstlight”, having the title „The Great Delusion”. (This program, among others, explained why Ken Ham believes that America is now subjected to a trial – the reader also can afford to see it, because it is available on YouTube under the title „Obama … God`s Judgement on America – Ken Ham”.) This program drew my attention to the biblical verses 13:1-4 from the „Romans” – quote: „let every soul be in subjection to the superior authorities, for there is no authority except by God, the existing authorities stand placed in their relative positions by God. Therefore he who opposes the authority has taken a stand against the arrangement of God; those who have taken a stand against it will receive judgment to themselves. For those ruling are an object of fear, not to the good deed, but to the bad. Do you, then, want to have no fear of the authority? Keep doing good, and you will have praise from it; for it is God’s minister to you for your good. But if you are doing what is bad, be in fear; for it is not without purpose that it bears the sword; for it is God’s minister, an avenger to express wrath upon the one practicing what is bad.” After all, these verses quite clearly confirm my earlier finding that due to e.g. the current moral state of a given nation, God always gives to this nation exactly the kind of authorities and leaders, onto which this nation just deserves. Thus, all attempts at e.g. use a forced „top down” approach to improvement of democracy or methods of governing (e.g. such as I was going to try to introduce), actually represent only attempts to hinder God in serving the justice to the whole given nation or to the whole given country, that deserved only what it just received. It is unfortunate that it took me so long-time to understand, generalize, and apply to my own intentions, the working principle of this political and social rule. After all, the fact that each nation always receives such leaders and rulers, onto which it just deserves with its current level of morality, I noticed empirically tens of years earlier, and I even recorded this empirical finding in a number of my publications. (For example, in a number of my major monograph from the series [1], this particular finding I published in subsections that discuss „moral laws” – e.g. see #6C „Law of Partnership Ladder” from subsection I4.1.1 of volume 5 in my monograph [1/5], or see #21 „Who they let lead you” from subsection OA7.1 in volume 13 of my monograph [1/5]. In addition, the same empirical finding I published also on the number of my web pages – e.g. see motto to item #C5.7 from my web page named „morals.htm”, or see end of item #N4 from my web page named „pajak_for_mp_2014.htm”, or even see the written yet in March 2016 section 4 from item #E5 of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”.) Only that because I learned this fact empirically from my analysis of the surrounding reality, I did not know then that the same fact is also emphasized in the text of the Bible – while if I knew it, then this would save me a lot of work and energy (although the best and most permanently we learn just from errors that we committed).

A lot of morally-correct goals can be achieved in more than one kind of morally-correct acting. Thus, if for some of our intentions the Bible describes both the general rule and exceptions that slightly modify and clarify this rule, but we know only about this general rule, while are NOT aware of the content of biblical descriptions of those exceptions which slightly modify or clarify this rule, then we have a duty to meticulously observe that general rule expressed in the Bible. After all, if we cannot accurately analyze in the content of a Bible descriptions of these exceptions, then in NO case we should try to guess what they are and what they state. This is because our human imperfections and fallibility make that results of our guessing may prove to be wrong – as has happened in the case of the described here my guess that (in my believe only) it is a morally-correct to stand as a candidate in elections to the authorities, for an attempt to quickly and effectively provide the forced „top-down” help to people through the imposition of improvements and reforms which probably they still do not wish to have.

#J5. Moral lessons that stem from the case described in this post:

My case resulting from the previously untested on the Bible intention to stand for election to the authorities – in spite that the Bible commands to separate ourselves from the physical world (i.e. the case described above in items #J1 to #J4 of this post and the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”) provides an array of moral lessons. Let us list here at least most important out of these lessons:

(A) Urging us to learn how to check in the Bible the moral correctness of our most vital intentions. Quite an important moral lesson is that this description of my case urges us to learn how to practically carry out checks in the Bible regarding the correctness of our intended vital decisions and actions – as it is described in the abovementioned item #L1 from my autobiographical web page „pajak_jan_uk.htm”. For example, in order to complete such a checking we should: (A1) define with a short sentence, or with a few keywords, what is the essence of our intended decision or action, then (A2) search in a digital version of the Bible (e.g. from Internet) verses that contain words which are crucial in our expression of the essence of this vital decision or action which we intend to implement, and therefore which we should consult with the content of the Bible, then (A3) find among the analyzed verses those that actually concern our intended decision or action, then (A4) analyze what the Bible verses ask us to do regarding our intended decision or action, in the end (A5) decide to do voluntarily whatever the Bible asks us, NOT by any chance what our human ambitions would like us to do.

(B) Confirmation that the statements of all the major religions of the world originate from the same supernatural source (i.e. from the one and only God). Another lesson, which also results from the case discussed here, is the obtaining an additional confirmation of the truth of descriptions from item #C6 of my web page named „prawda_uk.htm” – which descriptions reveal to us that all religions of the world given to us by God state the same things, only that in different ways that are unique to the characteristics of each of the nations for suiting of which the various religions were created by God. In other words, the additional confirmation that all religions of the world given to people by God, embody the same ordinances, requirements, moral criteria, etc. (However, do NOT confuse here religions given to us by God, with cults, or even entire religions concocted, for example, by power-hungry people.) After all, all the religions of the world given to the humanity by God include, amongst others, orders of this rather contrary to the human nature separation from the physical world – to the description of which is dedicated this post and the „Part #J” of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”. Thus, in virtually all the major religions of the world, for example, exist their own counterparts for Christian monasteries – in which the religiously inclined persons practiced a group separation from the physical world. Also in all those religions, e.g. highly spiritual persons individually separated themselves from the world, residing in hermitages, caves, wildernesses, etc. Furthermore, for all religions of the world, e.g. the folklore developed stories and legends, that the wisest and closest to God people, who are able to solve problems that normal humans are unable to solve, live somewhere in places that are remote from the human settlements, while getting to them requires overcoming a number of different obstacles. Of course, our finding, which world’s religions contain the same commandments and requirements, virtually also shows to us which ones among them were given to humans by our only God, and NOT e.g. were only invented by some power and fame thirsty individuals.

(C) Indication of a new (totaliztic) approach to the world around us, which overcomes the religious conservatism, and eliminates atheistic arrogance, boastfulness, wandering, lying, etc. It is not difficult to notice, that if the world is inhabited only by deeply (blindly) believing people with the today’s approach to faith, then probably we would still be living in caves and we would not know the fire yet (e.g. see the so-called „paradox of believers” described in items #A2 and #C3 from my web page named „will.htm”). After all, typically today’s believers are NOT interested in the acquisition of knowledge, in learning about mysteries of the world around them, about making inventions, etc. – this is because for everything they have standard answers like: „because God so created it”, or „because God wills it”, or „God’s will”, etc. On the other hand, if in the world lived only atheists with the today’s approach to the truth, then since a long time we would drown in lies and a long time ago we would already self-destroy our civilization – as it is explained in item #B2 from my web page named „humanity.htm”, and in item #B3 from my web page named „portfolio.htm”. After all, because of their arrogance, boastfulness and attempts to replace God, God prevents atheists from learning the truth about the world around them – about which preventing God openly tells us in verses 1:27-29 from the Biblical „First Letter to the Corinthians” (confirmed on empirical evidence in item #D4 of my web page named „dipolar_gravity.htm”). So the ideal solution that reconciles the development of knowledge of the truth about God and about the world around us, is that one which is promoted by the new totaliztic science described in items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”. This solution is based on the empirical researching of the world around us – the truth of the final results of which researching is always verified and confirmed on the content of the Bible (i.e. on the only book on Earth, which confirms to us the truth, and nothing but the truth, established on any possible subject – provided, however, that previously we have put our own energy and work into getting to this truth).

(D) Explaining why individuals and groups meticulously adhering to the precepts of God, shun of any activities (or services) in political, social, public, etc., arena. I have always been fascinated why there are people and group intellects, such as „Jehovah’s Witnesses”, or the so-called Conscientious Objectors (i.e. the people who refuse military service – about the existence of human laws regarding such persons I already mentioned in item #A4 of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”, and also in item #L3 from another my web page named „cielcza_uk.htm”), which not only shun from political activities, social services, etc., but actually who are ready even to go to prison than e.g. undergo a military service, or touch a gun. As it turns out, the reason for the existence of such individuals and group intellects, are just ordinances of God to separate themselves from the physical world precisely described in item #J1 of this post and of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” – and often additionally supported by various other precepts contained in the Bible (e.g. the order NOT to kill). In my research I came across many such people, often very productive, famous, and sometimes even residing in palaces of monarchs, who, however, refused to perform any public office or political duty. Their examples include Zhang Heng – i.e. a Chinese inventor of the telepathic detector of impending earthquakes (described on my web pages named „seismograph.htm” and „artefact.htm”), and the historically existing Chinese, Shou Xing, (described e.g. in subsection JG9.1 from volume 8 of my newest monograph [1/5]), who lived to the age of around 800 years, so that Chinese have recognized him later as their „god of longevity”.

(E) Realising that from our perspective it is difficult to understand the perspective of God. This is probably the most important among the moral lessons. It states that what we from the human point of view (and thus from the perspective of our imperfections, erroneous knowledge, fallibility, habits, oversights, etc.) can consider e.g. to be a morally-correct helping others, in fact from the superior point of view of God expressed in the Bible may turn out to be the banned for us by God „top-down” acting, the implementing of which can be an immoral acting and therefore is punished by God.

(F) The disclosure that from God’s viewpoint, there is a significant difference between the „bottom-up” doing „good deeds” for the benefit of individual people (for which good deeds these people either ask or clearly need them), and the „top-down” imposition of „good deeds” over entire group intellects – in which group intellects a significant part of people may NOT want that particular good deeds (i.e. the forceful imposition of good deeds across the states, nations, cities, factories, etc.). Unfortunately, with our rough analysis, fallible habits, mistakes and inconsistencies of knowledge, etc., this difference is difficult to understand, generalize, and take into account – although I myself already many times came across that difference, for example while lecturing some knowledge that was important for my students, which, however, these students did NOT want to learn and considered it quite superfluous to them (only that in my awareness the importance of this difference I did NOT generalize then). In such cases, the end result has always been a significant slippage down in the moral field of all involved, and a significant loss of moral energy by all people touched by this situation (in other words, the effect of this situation has always been a mutual harm and catastrophe). This difference is also hitting us in events that constantly are taking place in today’s world, when various countries or politicians try to „help” other countries, or politicians from other countries, e.g. by providing them with weapons and sending their armies in there, in spite that always the end result of such actions appear to be a mutual suffering, evil, destruction, damage, loss of esteem, increase of mutual hatred, attacks, aggression, terrorism, etc. – means disasters affecting later all nations involved into this situation. It is just after the empirical noticing of consequences of this difference, that in my descriptions from items #F1 and #F3 of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” I have asserted, that any „top-down” interference by any nation or state into the internal affairs of another nation or state is the punishable by God breaking of moral laws – therefore the right (and duty) to independently and without any interference from the outside world solve the „bottom-up” the internal affairs of any nation and state, have only those of citizens of given country who long-term reside in the territory of given nation or the state. (Notice here that I emphasize the words „long-term reside” – as in the Bible I came already across the suggestion, that immigrants and people who, for example, fled abroad from the territory of their own nation or country, voluntarily renounced that their belonging to given own nation or state, thus they belong already to the nation or the state in which they are actually residing. This in turn means, that they and their descendants, NO longer have rights to any interference in the affairs of the nation or the state from which they originally come, because these rights they actually waived away through their escape or emigration.)

(G) The indication of example that confirms the essence of item #L1 from my web page named „pajak_jan_uk.htm”. In that item #L1 I explained and emphasized, that as an imperfect and fallible people we can greatly be at wrong in our assessment of whether is moral or NOT whatever we just intend to do. In turn this post and the „part #J” of web page named „pajak_for_mp_2017.htm” confirms it. After all, it reveals that the „bottom-up” doing „good deeds” for the benefit of individuals whom, for example, ask us to do for them these „good deeds”, God recommends and rewards. But the „top-down” forceful imposition of „good deeds” onto entire group intellects, a lot of people from which do NOT wish to receive such „good deeds”, God forbids and severely punishes them after the elapse of so-called time of return. It is just because of the existence of such well-hidden nuances and differences, which in our rough and incomplete moral analyzes can easily be overlooked and ignored, that absolutely every our significant life decision or action it is worth (and we should) consult with the content of the Bible – as I explained this in the abovementioned item #L1 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”. In that consulting, one needs to carefully analyze what the Bible clearly and directly states about the interesting us matter. However, in cases when the matter is very important, while the Bible omits its direct explanation, then it is worth (and we should) try to answer ourselves the question „why in this very important matter the Bible deliberately avoided a direct explanation?” – after all, omniscient God who authorized the Bible omits nothing just by a pure chance, but everything that He entered into it, or omitted, He did highly deliberately. (As examples of some of the reasons for such a deliberate omission in the Bible of direct explanations, consider the matter „when the soul enters the body” (which bears a direct impact on the ethics of abortion), which matter I discussed in item #C6 from my web page named „soul_proof.htm”, the matter of verse 22:21 from the „Gospel of St. Matthew” (stating: „Render unto Caesar what is Caesar’s and unto God what is God’s”) – discussed in 6 from item #C4.2 of my web page named „morals.htm”, the matter of polygamy allowed by the Bible, but forbidden by human laws – discussed in item #J2.2.2 from my web page named „morals.htm”, and a few yet other such deliberately NOT discussed directly in the Bible issues, that I discuss and try to clarify in my web pages and monographs.)

Of course, in the events and situations described here hides much more moral lessons – but to NOT extend this post and the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” too excessively, I explained here only a few most important examples of them. After all, on the basis of these examples, the reader probably already alone will be able to realize further among such lessons.

* * *

The above post is an adaptation of „part #J” from my web page (available in the English language) named „pajak_for_mp_2017.htm” – updated on 15th of October 2016, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „pajak_for_mp_2017.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_for_mp_2017.htm
http://geocities.ws/immortality/pajak_for_mp_2017.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_for_mp_2017.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_for_mp_2017.htm
http://pajak.org.nz/pajak_for_mp_2017.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „pajak_for_mp_2017.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „will.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/pajak_for_mp_2017.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/will.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #276E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

#276: Które nakazy i wersety Biblii mi wyperswadowały abym ochotniczo zarzucił swe próby „odgórnego” udoskonalania świata stając jako kandydat w wyborach do parlamentu

2016/09/25

Motto: „Jedynym powodem dla którego NIE zarzucałem ochotniczo uprzednich prób wystawiania swej kandydatury w wyborach, było iż NIE znałem jeszcze wersetów Biblii jakie nam to nakazują.”

W dniu 17 września 2017 roku w punkcie #J1 swej strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” (adoptowanym do tego wpisu też jako punkt #J1 poniżej) opublikowałem korekcję mojej uprzedniej decyzji aby aktywnie pomagać ludzkości. Z moich badań wynikało bowiem, że ludzkość błądzi coraz niebezpieczniej i stąd potrzebuje mojej pomocy. Owo moje pomaganie, w moim niedoskonałym i omylnym ludzkim zrozumieniu obecnej sytuacji, miało polegać na wystawianiu swej kandydatury w wyborach do władz, zaś w przypadku zostania demokratycznie wybranym, na próbach wykorzystania mojej wiedzy i doświadczenia życiowego w celu „odgórnego” udoskonalania systemu demokratycznych rządów (np. dodaniem do wszelkich decyzji rządowych wymogu sprawdzania owych decyzji pod względem ich zgodności z kryteriami moralności). Obecna korekcja tamtej decyzji stwierdza jednak, że bazując na wyraźnym nakazie zawartym w Biblii (aby zamiast aktywnie angażować się w sprawy świata fizycznego, raczej aby starać się separować od owych spraw świata), a także bazując na ogromnie ważnym totaliztycznym ustaleniu opisanym w punkcie #L1 autobiograficznej strony „pajak_jan.htm” (aby każde swoje istotne postępowanie konsultować z treścią Biblii), zdecydowałem że zaniecham wszelkich dalszych prób wystawiania swej kandydatury w jakichkolwiek wyborach do władz. Ta korygująca moje uprzednie zamiary decyzja, została dokładnie wyjaśniona w owym punkcie #J1 oraz w całej „części #J” niniejszego wpisu oraz strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” z której wpis ten został adoptowany.

#J1. Wersety Biblii jakie nakazują separować się od świata, czyli m.in. NIE zajmować żadnych stanowisk politycznych czy urzędów społecznych, z użyciem autorytetu i mocy których „odgórnie” i „na siłę” możnaby próbować „uszczęśliwiać” ludzi:

Dzięki zbiegowi okoliczności jaki opiszę w punkcie #J2 poniżej, pod koniec sierpnia 2016 roku moja uwaga została zwrócona na kilka wersetów z Biblii, jakie m.in. nakazują odseparowywanie się od świata, czyli w moim zrozumieniu odnoszą się też m.in. do sprawy angażowania się w polityczne i publiczne pozycje w rodzaju stanowisk we władzach kraju. Po dokładnym przemyśleniu owych wersetów z punktu widzenia tego co wyjaśniam szczegółowiej w punkcie #L1 swojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”, w dniu 17 września 2016 roku dopisałem do swej strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” (i natychmiast opublikowałem) nowy „wstęp” oraz niniejszy punkt #J1 wraz z całą powtórzoną tu jej „częścią #J”. Informuję w nich wszystkie zainteresowane osoby jak treść owych wersetów z Biblii zmieniła moje stanowisko w sprawie dalszego angażowania się w wysiłki „odgórnej” naprawy szybko obecnie pogarszającej się sytuacji bliźnich, poprzez wystawianie swej kandydatury w wyborach do władz kraju, zaś w przypadku gdybym został wybranym – poprzez bazujące na wypełnianiu kryteriów moralnych udoskonalanie zasad demokratycznego rządzenia oraz procesu podejmowania decyzji rządowych. Zacznijmy więc od przytoczenia tu treści owych zmieniających moje postępowanie i poglądy wersetów Biblii. Oto one:

„Pierwszy List św. Jana Apostoła”, wersety 2:15-17, cytuję: „Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.”

„Drugi List do Koryntian”, wersety 6:14-18, cytuję: „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma współnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.”

„List św. Jakuba Apostoła”, werset 4:4, cytuję: „Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.”

Poznanie powyższych wersetów wyjaśniło mi też w końcu zagadkę jaka intrygowała mnie od długiego już czasu. Mianowicie wyjaśniło mi dlaczego ludzie, którzy dedykują swoje życie służbie dla Boga, mają tendencję aby separować się od świata, tj. aby zamykać się np. w klasztorach, pustelinach, jaskiniach, podziemiach, celach, przebywać na odludziu lub w dziczy, rezygnować z dorobku dzisiejszej cywilizacji, NIE podejmiować oferowanych im ważnych stanowisk politycznych lub społecznych, itd., itp. Powody tak zdeterminowanych ludzkich zachowań intrygowały mnie już od dawna. Prawdopodobnie pierwszym przypadkiem jaki poruszył mnie do głębi i zainicjował moje interesowanie się tą sprawą, było oglądnięcie sobie w 1993 roku (tj. podczas mojej profesury na Eastern Mediterranean University z Północnego Cypru), celi w której zamknięta była św. Katarzyna (287-307 AD). Za ową celę służyły jej bowiem ponure podziemia byłego grobowca królewskiego (sama św. Katarzyna z urodzenia była cypryjską księżniczką – patrz np. strona http://www.whatson-northcyprus.com/interest/famagusta/salamis/catherine.htm ). Potem oglądałem też celę z katedry w Kwidzyniu w jakiej zamknięta była Błogosławiona Dorota z Mątowów (1347-1394 AD) – celę tę pokazałem na zdjęciu z „Fot. #D6(a)” mojej strony o nazwie „milicz.htm”. W miarę też upływu czasu, takich postaw często dobrowolnie akceptowanych lub branych na siebie przez wysoce religijnych ludzi, jakie są przeciwstawne do naturalnego u typowych ludzi szukania towarzystwa i wygodnego życia, zacząłem odnotowywać coraz więcej w praktycznie wszystkich kulturach świata i wszystkich religiach danych ludziom przez Boga, z jakimi się zetknąłem w swych wędrówkach po świecie „za chlebem”. Jednak aż do chwili poznania w sierpniu 2016 roku powyższych wersetów, NIE miałem pojęcia z czego się brała u wysoce religijnych ludzi ta ich skłonność do często dobrowolnego separowania się od świata.

Wróćmy jednak do omówienia reakcji jaką u mnie wywołało poznanie treści powyższych wersetów Biblii. Mianowicie, ja empirycznie badam wszelkie dotychczas niewyjaśnione tajemnice otaczającej nas rzeczywistości, z jakimi los mnie zetknął. Badania te jednak prowadzę z filozoficznego podejścia „a priori” ignorowanego przez oficjalną naukę – tak jak nakazuje to nam nowa „nauka totaliztyczna” referowana też m.in. w punkcie #J5 niniejszego wpisu i strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, zaś najdokładniej opisana m.in. w punktach #C1 do #C6 mojej strony o nazwie „telekinetyka.htm”. Za jedno zaś z naistotniejszych moich ustaleń, do jakich doprowadziło mnie prowadzenie badań metodami owej „totaliztycznej nauki”, uważam to jakie szczegółowo wyjaśniłem w owym punkcie #L1 ze swojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm”. Ustalenie to stwierdza, że każdą co bardziej istotną sprawę i decyzję życiową należy konsultować z treścią Biblii. Wszakże treść Biblii została zainspirowana przez samego Boga aby wyjaśniała nam zasady moralnie-poprawnego postępowania w praktycznie każdej istotnej dla ludzi sprawie życiowej. Jednocześnie Biblia jest też jedyną księgą na Ziemi, która zawiera w sobie prawdę i tylko prawdę. Tyle tylko, że jako księga której zrozumienie jest bezpośrednio kontrolowane przez samego Boga, zaś zawarte w niej prawdy są udostępniane tylko tym, co do ich poznania już duchowo dorośli, Biblia posiada „magiczną moc” aby NIE otwierać swej treści do zrozumienia ani przez ateistów, ani przez leniwców którzy NIE zapracowali sobie jeszcze na poznanie jej prawd.

Do istotnych spraw jakim ostatnio poświęciłem sporo swej uwagi i badań, zaliczałem też moje wysiłki aktywnego włączenia się do prób szybkiego i efektywnego, bo „odgórnego”, naprawienia sytuacji ludności mojego kraju (i moich bliźnich), poprzez umożliwienie im aby demokratycznie wybrali mnie do władz kraju, stwarzając w ten sposób precedens i możliwość takiego usprawnienia systemu demokratycznego rządzenia, aby w swych decyzjach system ten zaczął kierować się kryteriami moralnymi. Wyniki moich badań i aktywnych działań w tej właśnie sprawie jedynie w języku polskim opublikowane zostały już na następujących stronach (a pamiętać trzeba, że każda z tych stron ma też swoją wersję angielskojęzyczną): „pajak_do_sejmu_2014.htm”, „pajak_na_prezydenta_2015.htm”, „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, oraz „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. W chwili też kiedy usłyszałem treść powyższych wersetów, zajęty byłem właśnie przygotowaniami do zorganizowania w Nowej Zelandii politycznej partiii bazującej na kryteriach moralnych i na zasadach totalizmu, o nazwie „Totalizm Party of NZ” – jaką to partię opisałem nieco szerzej w podpisie pod „Rys. #J1” ze strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Jednak treść wersetów Biblii omówionych na początku tego punktu #J1 nagle mi uświadomiła, że faktycznie to Bóg wcale sobie nie życzy, abym aktywnie angażował się w próby jakiegokolwiek „odgórnego” naprawiania sytuacji dzisiejszych ludzi. Jako zaś były podporucznik polskiej armii, a także jako omylny i niedoskonały człowiek, ja doskonale rozumiem i respektuję fakt, że z punktu widzenia planów naszego Boga, stwórcy i jednocześnie nadrzędnego dowodzącego całą ludzkością, sytuacja w każdej sprawie może wyglądać zupełnie inaczej niż z mojego punktu widzenia niedoskonałego i omylnego człowieka. Dlatego po dokładnym przemyśleniu powyższych wersetów Biblii, doszedłem do wniosku, iż faktycznie odnoszą się one także do moich prób aktywnego włączenia się do „odgórnego” naprawiania świata. Stąd zadecydowałem, że zdyscyplinowanie wypełnię nakaz owych wersetów Biblii i natychmiast zaniecham wszelkich dalszych prób wystawiania swej kandydatury w jakichkolwiek wyborach. Po podjęciu zaś tej trudnej decyzji, przygotowałem wstęp, punkt #J1 (powtórzony tu w niniejszym wpisie), a także całą resztę „części #J” strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” – w jakich decyzję tę opublikowałem już w dniu 17 września 2016 roku. W jakiś czas później ów wstęp i całą „część #J” zamierzałem przetłumaczyć też na język angielski aby opublikować je także na swej angielskojęzycznej stronie „pajak_for_mp_2017.htm” dotyczącej mojego ewentualnego udziału w nadchodzących wkrótce nowozelandzkich wyborach 2017 roku.

#J2. Historia podjęcia opisywanej tu mojej decyzji o zaniechaniu dalszego wystawiania swej kandydatury w jakichkolwiek wyborach:

W Nowej Zelandii istnieje religijny kanał telewizyjny o nazwie „Firstlight”, do jakiego ja mam darmowy dostęp na swoim telewizorze. Kanał ten jest prowadzony przez amerykański „Kościół Siódmych Adwentystów”. Stąd często zawiera on programy jakie analizują prawdy, które Bóg stara się nam ujawnić treścią Biblii – jednak na osobiste wyszukiwanie i rozszyfrowywanie których to prawd, przy równoczesnym prowadzeniu moich pracochłonnych empirycznych badań naukowych, rzadko mam wymagany czas. Chociaż więc urodziłem się w katolicyźmie i stąd moje tradycje kulturalne i rodzinne nakazują mi praktykować katolicyzm – tak jak zaleca to totaliztyczna zasada „wiara plus totalizm” opisana m.in. w punkcie #J4 mojej strony „god_pl.htm”, czy w punkcie #G2 z mojej strony „totalizm_pl.htm”, ja lubię oglądać ów kanał „Firstlight”. Wszakże bardzo precyzyjnie i naukowo omawia on treść tej samej Biblii, jaka przecież obowiązuje też i Katolików, a także omawia on nakazy, wymagania i przesłania tego samego Boga, do którego Katolicy mają kierować swe modlitwy.

W końcowej części sierpnia 2016 roku na owym kanale oglądałem wieczorem jakiś program. Nagle uderzyło mnie w słowach prowadzącego ów program, że faktycznie referuje on m.in. i do moich prób aktywnego włączenia się do wysiłków „odgórnej” naprawy sytuacji dzisiejszej ludzkości poprzez wystawianie swej kandydatury w wyborach do władz kraju. W słowach jakie ów prowadzący ten program odczytał z Biblii (tj. w słowach jakie przytoczyłem na początku poprzedniego punktu #J1), uderzyło mnie iż faktycznie to Bóg nakazuje aby separować się od świata, zamiast aktywnie angażować się w sprawy świata (tak jak ja dotychczas starałem się czynić). Owo odczucie mojego mylenia się w zrozumieniu tych spraw tak mnie wówczas poruszyło i wzburzyło, że nawet NIE zanotowałem sobie jaki to był program, kiedy był on nadawany, ani jakie wersety Biblii były w nim cytowane. Przez następny szereg kolejnych dni słowa usłyszane w owym programie nieustannie chodziły mi po głowie i zmuszały abym rewidował swe stanowisko w sprawie wystawiania swej kandydatury w wyborach. W końcu podjąłem decyzję, że muszę dokładnie przeanalizować omawiane w tym programie wersety Biblii, aby upewnić się, że faktycznie odnoszą się one także i do moich intencji i sytuacji. Jednak nie odnotowałem wówczas jakie to wersety są. Na szczęście poszukowania w Google ujawniły, że ów kościół i jego kanał telewizyjny „Firstlight” mają własną stronę internetową o adresie http://www.firstlight.org.nz/schedule/, na której publikują m.in. wykaz programów już nadanych, oraz tych jakie wkrótce będą nadane. Owo „nadążanie” owego kościoła za nowoczesną techniką ogromnie mi wówczas zaimponowało, bowiem wykazuje ono, iż „Adwentyści” są znacznie lepiej zorganizowani, dbali, pracowici i precyzyjniejsi od Katolików. Wszakże u Katolików, jak dotychczas, kiedykolwiek coś potrzebowałem, zawsze potem się okazywało, że nawet jeśli mają oni własną stronę internetową dla swej parafii czy kościoła (dla przykładu sprawdź internetowe strony kościołów opisanych na moich stronach o nazwach „sw_andrzej_bobola.htm” czy „cielcza.htm”), aktualizacja ich strony praktycznie niemal nigdy NIE nadąża za zmianami w życiu. Stąd na katolickich stronach, jak narazie, NIE znalazłem jeszcze potrzebnej mi jakiejkolwiek poprawnej i na czasie informacji, np. chociaż jedynie o takich sprawach jak daty i czasy nadchodzących nabożeństw, czy jak nazwiska i adresy emailowe właśnie urzędującego w danym kościele duszparsterstwa. Wracając jednak do omawianej tu historii, to po dokładnej analizie treści programów owych „Adwentystów” w TV, stwierdziłem że program jakiego treść tak mnie poruszyła nosił tytuł „Elvis Placer Ecumenical Red Flags” i był on nadawany ze studia w USA w piątek, dnia 26 sierpnia 2016 roku w godzinach 12:30 do 13:30 (w NZ był wówczas już wieczór). Dalsze moje poszukiwania w internecie ujawniły, że faktycznie film z całym owym angielskojęzycznym programem jest dostępny w YouTube. Następne oglądnięcie owego filmu pozwoliło mi ustalić dokładne wersety jakie ów program cytował w swych minutach od 19:35 do 23:30, zaś jakich treść przytoczyłem na początku punktu #J1 powyżej w tym wpisie.

Po ponownym dokładnym przeglądnięciu treści owych wersetów, oraz po niepowodzeniach prób znalezienia w Biblii jakichś wersetów, które czyniłby wyjątek dla prób jakim ja poświęciłem swój czas i badania, podjąłem opisywaną tu decyzję, że zdyscyplinowanie i ochotniczo wypełnię nakaz zawarty w omawianych tu wersetach, a stąd że zaniecham wszelkich dalszych swych prób „odgórnego” naprawiania sytuacji ludzkości np. poprzez kandydowanie w wyborach do władz, oraz że tę swoją decyzję opublikuję w niniejszym wpisie, oraz na stronie o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” a także na jej angielskojęzycznym odpowiedniku o nazwie „pajak_for_mp_2017.htm”. Decyzję tę zdołałem opisać i po raz pierwszy tutaj opublikować już w dniu 17 września 2016 roku.

#J3. Jakie korzyści, zgodnie z moim wierzeniem, mogły wyniknąć z nastawionego na szerzenie moralnych sprawdzeń państwowych decyzji mojego aktywnego wystawiania swej kandydatury w wyborach do władz państwowych:

Totalizm jest NIE tylko filozofią jakiej zasady ja opracowałem, ale także i filozofią według zasad której ja staram się żyć na codzień. Podstawowym zaś nakazem totalizmu jest, że „cokolwiek w swym życiu czynimy, mamy obowiązek czynić to pedantycznie moralnie”. Dlatego próby wystawienia swej kandydatury w wyborach do władz podjąłem ponieważ uważałem, niestety omylnie, że stanięcie w wyborach z moralnie-poprawnym nastawieniem iż poświęcę się udoskonaleniu systemu demokracji, jest właśnie pedantycznie moralnym postępowaniem (tj. moralnym postępowaniem w totaliztycznym zrozumieniu tego pojęcia, tj. w zrozumieniu, że „moralność jest to poziom spełniania w swoim codziennym życiu nakazów i wymagań naszego stwórcy i Boga – który jednocześnie jest też naszym nadrzędnym dowodzącym” – po szczegóły patrz np. punkt #B5 na stronie „morals_pl.htm”). Ponadto uprzednio wierzyłem też, że moje aktywne stanięcie w takich wyborach pozwoli mi odnieść aż cały szereg moralnie-poprawnych korzyści. Wymieńmy tu kilka przykładów najważniejszych z nich:

(1) Akumulacja doświadczeń. Najważniejszym moim zdaniem przykładem owych korzyści, jest że udział w jakichkolwiek wyborach dostarczał mi aż całej lawiny doświadczeń życiowych, jakie po właściwym przeanalizowaniu logicznym pozwalały mi na szybsze formułowanie i udoskonalanie stwierdzeń zarówno filozofii totalizmu, jak i jej niemoralnej odwrotności, czyli filozofii pasożytnictwa.

(2) Wprowadzenie upustu do narastającego społecznego napięcia. Kolejną korzyścią było, że jako już jedyny w dzisiejszych czasach telewizji i braku osobistych kontaktów kandydat do parlamentu NZ, swoją „zero-dolarową” kampanię wyborczą prowadziłem poprzez osobiste obchodzenie od domu do domu, pukanie do drzwi, oraz rozmawianie z przyszłymi wyborcami – tak jak opisałem to na swej stronie wyborczej o nazwie „pajak_for_mp_2014.htm”. (Inni kandydaci z NZ już nie dokonują takiego staroświeckiego obchodzenia po domach i osobistego rozmawiania z wyborcami, a nastawiają się na płatną kampanię, np. na zapłacenie telewizji, gazetom, drukarniom, poczcie, itp. za promowanie ich programu wyborczego. Oczywiście, aby mieć fundusze na takie opłacane kampanie wyborcze, zaciągają oni długi u swoich bogatych sponsorów, które w przypadku zostania wybranymi potem muszą spłacać – to dlatego społeczna sytuacja kraju, korupcja, oraz poziom napięcia tak szybko obecnie się pogarszają.) Takie zaś moje staroświeckie obchodzenie po domach dostarczyło aż szeregu moralnie-poprawnych korzyści. Przykładowo, zmniejszało ono niechęć do polityki i polityków oraz stres jaki odczuwali mieszkańcy mojego okręgu wyborczego, ponieważ uprzednio NIE byli w stanie pożalić się jakiemukolwiek politykowi na temat tego co ich trapiło. Z kolei mi pozwoliło poznać to co najbardziej dokucza mieszkańcom NZ.

(3) Stworzenie możliwości zamanifestowania swego niezadowolenia przez tych wyborców, którzy rozczarowali się efektami działania dotychczasowych posłów do parlamentu. Wszakże moje stanięcie w wyborach umożliwiłoby zamanifestowanie swego niezadowolenia poprzez głosowanie na moją kandydaturę (jaka uwypukla moralne, a NIE materialne, nastawienie do podejmowania decyzji oraz do działań rządu i państwa).

(4) Poznanie niedoskonałości obecnego systemu politycznego. Zanim zacznie się wysłuchiwać skarg i opowiadań wyborców oraz zanim samemu doświadczy się jak stronnicze, sprzyjające korupcji, zaprzeczające logice, oraz anty-postępowe są obecne prawa wyborcze oraz zasady podejmowania decyzji rządowych, NIE ma się pojęcia jak bardzo powypaczane, skorumpowane i oderwane od życia i narodu są już obecne systemy demokracji. Bez zaś dokładnego poznania owych wypaczeń, skorumpowania, itp., NIE ma się pojęcia jak system ten należałoby pokojowo naprawiać, reformować i udoskonalać. Z kolei bez jego naprawienia, zreformowania i udoskonalenia, jedyne co coraz szybciej nadchodzi, to społeczna katastrofa – jaką już widzimy jak zaczęła szerzyć się ona w coraz większej liczbie byłych demokratycznych krajów sprowadzając cierpienia, śmierć i zniszczenia dla praktycznie wszystkich ich mieszkańców (bez względu na to czy uprzednio byli oni biedni czy też bogaci).

(5) Próba szybkiego i efektywnego (bo „odgórnego”) przeprowadzenia udoskonaleń demokracji i reform społecznych, które stają się absolutnie konieczne aby zapobiec nadejściu szybko zbliżającej się społecznej katastrofy. Coraz większe separowanie się rządu od narodu jakiemu rząd ten powinien służyć, rosnąca korupcja, drożyzna, podatki, rządowe marnotrwstwo, zadłużenie, błędy decyzyjne, upadek stopy życiowej ludności, itp., powodują że narasta społeczne niezadowolenie, a więc szybko zbliża się też społeczna katastrofa. Niestety rządzący albo tego NIE odnotowują, albo też ignorują. Stąd w przypadku gdybym stanął w wyborach i został wybrany, moim pierwszoplanowym celem byłoby podejmowanie takich działań, jakie starałyby się uświadamiać, oraz zapobiegać, nadejście owej społecznej katastrofy.

(6) Zmiana i umoralnienie zasad na jakich dotychczas dokonywało się wyborów do władz. Faktycznie, jeśli przeanalizuje się i osobiście doświadczy prawodawstwo i tradycje wyborcze, wówczas się okazuje, że z upływem czasu zostały one już tak powypaczane, że NIE pozwalają one na „odsiewanie ziarna od plew”, a stąd że do zarządzania całym narodem i krajem mogą m.in. być wybierani ludzie najnieodpowiedniejsi do służenia krajowi i narodowi, tj. m.in. ludzie bardzo bogaci (a stąd pozbawieni zrozumienia jak smakuje ubóstwo), nastawieni na wyciąganie prywatnych korzyści z zajmowanych pozycji, odarci ze skrupułów, nie przestrzegający zasad moralnych, itd., itp. Dlatego jako jeden z celów swego stanięcia do wyborów, postawiłem sobie iż w przypadku gdybym został wybranym, wówczas tak starałbym się zmienić i umoralnić zasady i prawa wyborcze, aby preferencje w szansach zostania wybranymi otrzymywali ludzie najbardziej odpowiedni do służenia krajowi i narodowi, tj. ludzie którzy wiedzą co oznacza być ubogim, którzy udowodnili już uprzednio iż są nastawieni na czynienie dobra, o nienagannie moralnej przeszłości, jacy wierzą w Boga i wyższe cele, itd., itp.

(7) Wprowadzenie do polityki osobistego przykładu jak pedantycznie moralnie postępujący polityk powinien zachowywać się, działać i podejmować ważkie decyzje. Innymi słowy, zarówno swoją kampanią wyborczą, jak i ewentualnymi przyszłymi działaniami w przypadku gdybym został wybranym, miałem zamiar demonstrować osobistym przykładem i na każdym swym kroku, postawy i działania takiego polityka przestrzegającego zasad moralnych. To dlatego wszelkie kampanie wyborcze jakie miałem zamiar prowadzić miały mieć „zero-dolarowy charakter” (tj. miały być prowadzone bez podejmowania żadnych działań jakie wymagałyby uiszczania opłat, a stąd i zaciągania „długu wdzięczności” wobec bogatych sponsorów, jaki to dług musiałby potem zostać spłacony oddawaniem im politycznych przysług). To też dlatego, w przypadku gdybym został wybranym, miałem zamiar zrezygnować z otrzymywania swojej pensji (tj. przeznaczyć swoją pensję na poprawę sytuacji innych ludzi) – tak aby dać tym przykład innym politykom, zarządzającym i dyrektorom, że na zaszczytnych (przywódczych) stanowiskach ma się obowiązek działać wyłącznie dla dobra swego narodu i kraju, a NIE dla osobistych korzyści. To dlatego w przypadku zostania wybranym miałem zamiar kontynuować cotygodniowe spotykanie się z wyborcami (tj. jeden dzień w tygodniu miałem zamiar przeznaczać na „pukanie do drzwi mieszkań swych wyborców” – tak jak pukałem do nich w trakcie swej kampanii wyborczej, poczym wypytywać wyborców o ich problemy oraz później próbować politycznie rozwiązywać ich problemy). To dlatego też każdą swoją decyzję miałem zamiar bazować na pewności, że spełnia ona kryteria moralne. To dlatego też, w swym służeniu narodowi i krajowi miałem zamiar usiłować pedantycznie i systematycznie wprowadzać w życie wszystko co obiecałem w swych programach i stronach wyborczych – np. patrz to co wyjaśniłem w punkcie #C2 na mojej stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”.

#J4. Problem wyjątków:

Istnieje powiedzenie, że każda reguła ma swoje wyjątki. Okazuje się też, że sporo zakazów z Biblii też ma swoje wyjątki – tyle że typowo są one opisywane w innym miejscu Biblii niż generalna reguła jaką one nieco modyfikują i uściślają – prawdopodobnie m.in. aby zmuszać ludzi do uważnego czytania i analizowanie całej Biblii. Jeden z przykładów takich wyjątków dotyczy Przykazania Boskiego aby święcić w każdą sobotę (tj. precyzyjnie w dni żydowskiego „szabatu”, a NIE np. w niedziele o heretyckich tradycjach). Owo Przykazanie Boskie stwierdza bowiem (cytuję wersety 20:8-12 „Księgi Wyjścia” z „Biblii Tysiąclecia”): „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.” Przykazanie to stanowi więc generalną regułę klarownie wyjaśnioną w Biblii, jakiej przestrzegania Bóg surowo od nas wymaga. Przykładowo, w tej samej bibilijnej „Księdze Wyjścia”, wersety 31:14-15 jest nakaz, że „ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią.” Jak też ujawnia to bibilijna „Księga Liczb”, ów nakaz uśmiercania za naruszenie świętości szabatu był wykonywany – cytuję z jej wersetów 15:32-36: „Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drzew do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan zaś rzekł do Mojżesza: „człowiek ten musi umrzeć – cała społeczność ma go poza obozem ukamieniować.” Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamieniowało według rozkazu, jaki wydał Pan Mojżeszowi.” Na przekór jednak tego wszystkiego, Biblia informuje też o istnieniu wyjątków od owej generalnej reguły na temat NIE wykonywania pracy w soboty. Wyrazem istnienia tych wyjątków są wersety 12:9-13 z „Ewangelii według św. Mateusza”, zawierające m.in. następujące słowa samego Jezusa: „Tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić.” Oczywiście, jeśli treść Biblii ujawnia, że istnieją wyjątki nawet w sprawie przestrzegania jednego z 10 Przykazań Boskich, faktycznie to oznacza, że tekst Biblii może gdzieś zawierać opisy wyjątków w sprawie praktycznie każdej wyrażonej w nim generalnej zasadzie, w tym i zasadzie o wymogu odseparowywania się od świata omawianej w punkcie #J1 powyżej w tym wpisie i na stronie o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Tyle tylko, że aż do czasu gdy werset opisujący ów wyjątek zostanie znaleziony w Biblii i przeanalizowany, zaś jego treść faktycznie okaże się odnosić do omawianej tu mojej sytuacji, mi NIE wolno postępować tak jakby wyjątek ten faktycznie istniał i odnosił się do tego co zamierzałem czynić.

Osobiście poznałem kiedyś przypadek, który zdaje się sugerować, że prawdopodobnie istnieje też opisany w Biblii wyjątek w sprawie omawianego tu separowania się od świata. Mianowicie, na około dwa lata przed powstaniem Solidarności i przed moim wyemigrowaniem z Polski, byłem wykładowcą-opiekunem grupy studenckiej odbywającej praktykę w Bułgarii. W ramach owej praktyki wybraliśmy się na wycieczkę do męskiego klasztoru prawosławnego zlokalizowanego wysoko w bułgarskich górach, jaki znany był z cudów uzdrawiania kobiecej bezpłodności bazujących m.in. na modlitwach, a NIE np. na użyciu jakichś lekarstw czy ziół na bezpłodność w rodzaju takich jak te które opisałem w punkcie #F5 swej strony o nazwie „healing_pl.htm”, ani NIE na użyciu trwale natelekinetyzowanych substancji – tak jak bezpłodność uzdrawia natelekinetyzowana woda ze słynnego „Jeziora Ciężarnej Piękności” (po malezyjsku „Tasik Dayang Bunting” z wyspy Langkawi) opisywanego w #3 z podrozdziału KB4 w tomie 9 mojej najnowszej monografii [1/5]. Klasztor ten praktykował ścisłe odseparowanie się od świata poprzez pełną samowystarczalność (w tym m.in. w sprawie produkcji własnej żywności) – z jednym jednak wyjątkiem owej długiej tradycji uzdrawiania kobiecej bezpłodności. Na przekór bowiem owego ścisłego odseparowania się od świata, ów męski klasztor zawsze pozostawał otwarty dla przybywających tam bezpłodnych kobiet, którym zakonnicy pozwalali poprzez około całomiesięczny pobyt w tym klasztorze modlić się o przywrócenie im płodności. Męscy zaś zakonnicy upewniali się w trakcie owego miesiąca, że kobiety te opuszczały klasztor już w stanie ciężarnym. Oczywiście, jeśli cały klastor praktykował taki wyjątek od obowiązującej go zasady ścisłego odseparowywania się od świata, prawdopodobnie bazował to na jakimś bibilijnym opisie wyjątku od praktykowanej przez niego owej ścisłej tradycji odseparowywania się od świata. Narazie jednak ja NIE jestem świadom „gdzie” (ani „czy”) wyjątek taki jest opisany w Biblii. Bez zaś uważnego przeanalizowania dokładnie umiejscowionych w Biblii opisów takich ewentualnych wyjątków oraz bez utwierdzenia się, iż faktycznie wyjątki te odnoszą się do mojego przypadku, mam obowiązek aby ściśle przestrzegać tylko ową generalną zasadę separowania się od świata. Tak też jestem stanowczo zdecydowany czynić.

Moje rozglądanie się za ewentualnym wyjątkiem modyfikującym generalną zasadę z Biblii odnoszącą się m.in. do opisywanej tu sprawy wystawiania swej kandydatury w wyborach do władz państwowych, ujawniły mi kolejny werset Biblii, jaki dodatkowo wzmacnia uprzednią decyzję abym NIE wystawiał już swej kandydatury w żadnych wyborach do władz. Mianowicie, w niedzielę, dnia 25 września 2016 roku, w godzinach 20:30 do 21:30 (NZ czasu letniego) oglądałem program NZ stacji TV „Firstlight” noszący tytuł „The Great Delusion”. (Program ten m.in. wyjaśniał dlaczego Ken Ham wierzy, że Ameryka jest obecnie poddana sądzeniu – czytelnik też może sobie go oglądnąć, bowiem jest on dostępny w YouTube pod tytułem „Obama…God`s Judgement on America – Ken Ham”.) Ów program zwrócił moją uwagę na bibilijne wersety 13:1-4 z „Listu do Rzymian” – cytuję: „Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawiają, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lekaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle.” Wszakże owe wersety dosyć jasno potwierdzają moje wcześniejsze ustalenie, że z uwagi np. na aktualny stan moralny danego narodu, Bóg zawsze daje owemu narodowi dokładnie taki rodzaj władz i przywódców, na jakich ów naród właśnie zasługuje. Wszelkie więc próby np. „odgórnego” doskonalenia „na siłę” demokracji czy metod rządzenia (np. takie, jakie ja zamierzałem próbować wprowadzać), faktycznie reprezentują sobą jedynie próby przeszkodzenia Bogu w wymierzeniu sprawiedliwości całemu danemu narodowi czy całemu danemu krajowi, jaki zasłużył sobie tylko na to co właśnie ma. Szkoda, że zajęło mi aż tak wiele czasu aby zrozumieć, uogólnić, oraz odnieść też do swoich zamierzeń, zasadę działania tej politycznej i społecznej reguły. Wszakże fakt, iż każdy naród zawsze otrzymuje takich przywódców i rządzących, na jakich właśnie zasługuje swoim aktualnym poziomem moralności ja empirycznie odnotowałem już kilkadziesiąt lat wcześniej, poczym nawet utrwaliłem to empiryczne ustalenie w aż całym szeregu swoich publikacji. (Przykładowo, w aż całym szeregu swoich głównych monografii z cyklu [1], to właśnie ustalenie publikowałem w podrozdziałach omawiających „prawa moralne” – np. patrz #6C „Prawo Drabiny Partnerskiej” z podrozdziału I4.1.1 w tomie 5 mojej monografii [1/5], albo patrz #21 „Komu pozwalają przewodzić” z podrozdziału OA7.1 w tomie 13 mojej monografii [1/5]. Ponadto, to samo empiryczne swoje ustalenie publikowałem też na licznych swych stronach internetowych – np. patrz motto do punktu #C5.7 z mojej strony o nazwie „morals_pl.htm”, albo koniec punktu #N4 na mojej stronie o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm”, czy choćby pisany jeszcze w marcu 2016 roku podpunkt 4 z punktu #E5 strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”.) Tyle tylko, że poznając ów fakt empirycznie ze swoich analiz otaczającej nas rzeczywistości, wówczas NIE wiedziałem jeszcze, iż ten sam fakt jest też podkreślany w treści Biblii – a gdybym to wiedział zaoszczędziłoby mi to sporo pracy i energii (chociaż najlepiej i najtrwalej uczymy się właśnie na popełnianych przez siebie błędach).

Sporo z moralnie-poprawnych celów daje się osiągnąć na więcej niż jeden rodzaj moralnie-poprawnego działania. Stąd jeśli dla jakichś naszych zamiarów Biblia opisuje zarówno generalną regułę, jak i wyjątki jakie nieco modyfikują i uściślają ową regułę, jednak my wiemy tylko o owej generalnej regule, a NIE jesteśmy świadomi treści bibilijnych opisów owych wyjątków jakie regułę tę nieco modyfikują lub uściślają, wówczas mamy obowiązek pedantycznie przestrzegać ową generalną regułę wyrażaną w Biblii. Wszakże jeśli NIE możemy dokładnie sobie przeanalizować w treści Biblii opisów owych wyjątków, wówczas w żadnym przypadku NIE powinniśmy próbować zgadywać jakie one są i czego dotyczą. Nasze bowiem ludzkie niedoskonałości i omylność powodują, że wyniki naszego zgadywania mogą okazać się błędne – tak jak stało się w przypadku opisywanego tu mojego uprzedniego zgadnięcia, że wystawienie swej kandydatury w wyborach do władz w próbie szybkiego i efektywnego, bo „odgórnego”, pomagania bliźnim narzuceniem im usprawnień i reform jakich prawdopodobnie jeszcze zgodnie sobie nie życzą, jakoby jest działaniem moralnie-poprawnym.

#J5. Lekcje moralne jakie wynikają z przypadku opisanego w niniejszym wpisie i w „części #J” strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”:

Mój przypadek wynikający z niesprawdzonego uprzednio na Biblii zamiaru kandydowania w wyborach do władz – na przekór iż Biblia nakazuje aby separować się od świata (tj. przypadek opisywany powyżej w punktach #J1 do #J4 niniejszego wpisu i strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”) dostarcza nam aż szeregu lekcji moralnych. Wylistujmy więc tu chociaż najważniejsze z owych lekcji:

(A) Przykład jak sprawdzać w Biblii moralną poprawność naszych zamiarów. Dość istotną lekcją moralną jest, iż niniejszy opis mojego przypadku wskazuje dokładnie jak należy dokonywać sprawdzania w Biblii poprawności swoich zamierzonych decyzji i działań – tak jak opisałem to w w/w punkcie #L1 swej autobiograficznej strony. Przykładowo, w celu takiego sprawdzania należy: (A1) zdefiniować sobie krótkim zdaniem, lub kilkoma kluczowymi słowami, co stanowi esencję naszej zamierzonej decyzji lub działania, potem (A2) wyszukać sobie w cyfrowej wersji Biblii (np. w internecie) wersety, które zawierają słowa jakie są kluczowe dla naszego wyrażenia esencji owej istotnej decyzji lub działania jakie zamierza się podjąć, a stąd jakie należy skonsultować z treścią Biblii, następnie (A3) znaleźć wśród analizowanych wersetów te które faktycznie dotyczą naszej zamierzonej decyzji lub działania, dalej (A4) przeanalizować co odnalezione wersety Biblii nakazują na temat naszej zamierzonej decyzji lub działania, w końcu (A5) uczynić to co Biblia nam nakazuje, a NIE przypadkiem to co chciałyby uczynić nasze ludzkie ambicje.

(B) Potwierdzenie pochodzenia stwierdzeń wszystkich głównych religii świata z tego samego nadprzyrodzonego źródła (tj. od jedynego Boga). Inną lekcją, jaka też wynika z omawianego tu przypadku, jest uzyskanie dodatkowego potwierdzenia prawdy opisów z punktu #C6 na mojej stronie o nazwie „prawda.htm” – jakie to opisy ujawniają, że wszystkie dane nam przez Boga religie świata stwierdzają to samo, tyle że na odmienne sposoby, które są unikalne dla cech każdego z narodów dla jakich poszczególne religie zostały stworzone przez Boga. Innymi słowy, dodatkowe potwierdzenie, że wszystkie religie świata dane ludziom przez Boga, zawierają w sobie te same nakazy, wymagania, kryteria, itp. (NIE należy tu jednak mylić religii danych nam przez samego Boga, od kultów czy nawet religii zmyślonych sobie np. przez żądnych władzy ludzi.) Wszakże wszystkie dane ludzkości przez Boga religie świata zawierają też m.in. nakazy owego raczej sprzecznego z ludzką naturą separowania się od świata – jakiego opisowi poświęcona jest cały niniejszy wpis. Stąd w praktycznie wszystkich głównych religiach świata istniały np. ichnie odpowiedniki chrześcijańskich klasztorów – w których religijnie inklinowane osoby grupowo separowały się od świata. We wszystkich też tych religiach np. wysoce udochowione osoby indywidualnie separowały się od świata, zamieszkując w pustelniach, jaskiniach, odludziach, itp. Dla wszystkich też religii świata np. folklor ludowy wypracował opowiadania i legendy, że najmądrzejsi i najbliżsi Bogu ludzie zdolni do rozwiązywania problemów jakich normalni ludzie NIE są w stanie rozwiązać, zamieszkują gdzieś w oddalonych od ludzkich osiedli miejscach, dostanie się do których wymaga pokonania całego szeregu najróżniejszych przeszkód. Oczywiście, nasze ustalenie, które religie świata zawierają te same nakazy i wymagania, praktycznie też nam wskazuje, które z nich były ludzkości dane przez tego samego (naszego) Boga, a które np. jedynie zmyślone przez jakieś rządne władzy i sławy indywidua.

(C) Wskazanie nowego (totaliztycznego) podejścia do otaczającego nas świata, który pokonuje religijny konserwatyzm, oraz eliminuje ateistyczną arogancję, chełpliwość, błądzenie i okłamywanie. Nie trudno odnotować, że gdyby świat zamieszkiwali wyłącznie głęboko (ślepo) wierzący ludzie o dzisiejszym podejściu do wiary, wówczas zapewne nadal mieszkalibyśmy w jaskiniach i NIE znalibyśmy ognia (np. patrz tzw. „paradoks wierzących” opisany w punktach #A2 i #C3 z mojej strony o nazwie „will_pl.htm”). Wszakże typowo NIE interesuje ich zdobywanie wiedzy, poznawanie tajemnic świata wokół nich, dokonywanie wynalazków, itp. – na wszystko mają bowiem standardowe odpowiedzi w rodzaju: „bo Bóg tak to stworzył”, „bo Bóg tak chce”, „boska wola”, itp. Z drugiej strony, gdyby na świecie żyli wyłącznie ateiści o dzisiejszym podejściu do prawdy, wówczas już dawno utonęlibyśmy w kłamstwach i samozniszczylibyśmy naszą cywilizację – tak jak wyjaśniam to w punkcie #B2 swej strony „humanity_pl.htm”, oraz w punkcie #B3 swej strony „portfolio_pl.htm”. Wszakże z uwagi na ich arogancję, chełpliwość i usiłowanie zastąpienia Boga, Bóg uniemożliwia im poznanie prawdy o otaczającym ich świecie – o czym zresztą Bóg otwarcie nas informuje w wersetach 1:27-29 z bibilijnego „Pierwszego Listu do Koryntian”(potwierdzanych na empirycznym materiale dowodowym m.in. w punkcie #D4 mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”). Idealne więc rozwiązanie, jakie godzi rozwój wiedzy z prawdą o Bogu, jest to które promuje dopiero nowa nauka totaliztyczna opisywana w punktach #C1 do #C6 mojej strony o nazwie „telekinetyka.htm”. Rozwiązanie to bazuje bowiem na empirycznych badaniach otaczającego nas świata – prawda końcowych wyników których to badań zawsze jest weryfikowana i potwierdzana na treści Biblii (tj. jedynej księgi na Ziemi, jaka potwierdza nam prawdę, i tylko prawdę, ustaloną na dowolny możliwy temat – pod warunkiem jednak, że uprzednio włożyliśmy własną energię i pracę w dotarcie do owej prawdy).

(D) Wyjaśnienie dlaczego osoby i grupy pedantycznie przestrzegające nakazów Boga, stronią od wszelkiej działalności (lub służby) politycznej, społecznej, publicznej, itp. Mnie zawsze fascynowało dlaczego istnieją osoby i grupy, takie jak „Świadkowie Jehowy”, czy tzw. conscientious objectors (po polsku zwani „obdżektor”) („obdżektor” jest to osoba odmawiająca pełnienia służby wojskowej – wzmiankowałem już o niej w punkcie #A4 strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”). które NIE tylko że stronią od działalności politycznej, społecznej, itp., ale wręcz są gotowe nawet pójść do więzienia, niż np. odbyć służbę wojskową czy choćby dotknąć karabinu. Jak się też okazuje, powodem istnienia takich osób i grup są właśnie opisywane w punkcie #J1 nakazy Boga aby separować się od świata – często dodatkowo wsparte najróżniejszymi innymi nakazami zawartymi w Biblii (np. nakazem NIE zabijaj). Ja w swych badaniach natknąłem się na wiele takich osób, często bardzo produktywnych, sławnych i czasami nawet rezydujących w pałacach monarchów, którzy jednak odmawiali pełnienia jakiegokolwiek urzędu państwowego czy politycznego. Ich przykładami może być Zhang Heng – tj. chiński wynalazca telepatycznego wykrywacza nadchodzących trzęsień ziemi (opisanego na moich stronach „seismograph_pl.htm” i „artefact_pl.htm”), a także historycznie istniejący Chińczyk, Shou Xing, który dożył wieku około 800 lat, stąd którego Chińczycy uznali potem za swego „boga długowieczności”.

(E) Uświadomienie, że z naszej perspektywy trudno zrozumieć perspektywę Boga. Jest to prawdopodobnie najważniejsza z tych lekcji moralnych. Stwierdza ona, że to co my z ludzkiego punktu widzenia (a więc z perspektywy naszych niedoskonałości, błędnej wiedzy, omylności, nawyków, przeoczeń, itp.) możemy uważać np. za moralnie-poprawne pomaganie innym, faktycznie z nadrzędnego Boskiego punktu widzenia wyrażonego w Biblii może okazać się zakazywanym nam przez Boga „odgórnym” postępowaniem, jakiego podejmowanie może być działaniem niemoralnym i stąd karanym przez Boga.

(F) Ujawnienie, że z punktu widzenia Boga istnieje znacząca różnica pomiędzy „oddolnym” czynieniem dobra na rzecz indywidualnych osób (o jakie to dobro osoby te albo proszą, albo wyraźnie go potrzebują), a „odgórnego” narzucania dobra całym intelektom zbiorowym, znacząca część ludzi z jakich, dobra tego NIE chce (tj. narzucanie dobra całym państwom, narodom, miastom, fabrykom, itp.). Niestety, przy naszych zgrubnych analizach, omylnych nawykach, oraz błędach i niekompletnościach wiedzy, różnica ta jest trudna do zrozumienia, uogólnienia i uwzględnienia – chociaż ja sam na różnicę tę wielokrotnie się już natykałem, przykładowo wykładając jakąś istotną dla moich studentów wiedzę, z którą jednak owi studenci NIE chcieli się zapoznawać i uważali ją za zupełnie im zbyteczną (tyle, że w swej świadomości znaczenia tej różnicy wówczas sobie NIE uogólniłem). W takich przypadkach efektem końcowym zawsze było znaczące ześlizgiwanie się wszystkich w dół pola moralnego, oraz znacząca utrata energii moralnej przez wszystkich dotykanych taką sytuacją (innymi słowy, efektem tych sytuacji zawsze była obustronna krzywda i katastrofa). Różnica ta też uderza w zdarzeniach nieustannie mających miejsce w dzisiejszym świecie, kiedy to najróżniejsze państwa lub politycy usiłują „pomagać” innym państwom, lub politykom z innych państw, np. poprzez dostarczanie im broni i wysyłanie tam swoich armii, na przekór iż zawsze efektem końcowym takich działań okazują się być obustronne cierpienia, zło, zniszczenia, szkody, utrata poważania, wzrost wzajemnej nienawiści, ataki, agresje, terroryzm, itp. – czyli katastrofy dotykające potem wszystkie zaangażowane w to narody. To właśnie obserwując ową różnicę, w swoich opisach z punktów #F1 i #F3 strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” upominam, że jakiekolwiek „odgórne” ingerowanie przez dowolny naród lub państwo w wewnętrzne sprawy innego narodu lub państwa jest karalnym przez Boga łamaniem kryteriów moralnych – dlatego wewnętrzne sprawy każdego narodu i państwa mają prawo (i powinni) samodzielnie oraz bez żadnej ingerencji z zewnątrz rozwiązywać „oddolnie” wyłącznie ci jego obywatele, którzy długoterminowo zamieszkują terytorium tego narodu lub państwa. (Odnotuj tu moje podkreślenie słów „długoterminowo zamieszkują” – ponieważ w Biblii natknąłem się już na sugestię, iż emigranci oraz osoby które np. uciekły za granicę z terytorium własnego narodu lub państwa dobrowolnie zrzekły się swej przynależności do swego narodu lub państwa i stąd przynależą już do narodu lub państwa w jakim aktualnie przebywają, to zaś oznacza, że ani oni sami, ani ich potomkowie, NIE mają już prawa do jakiegokolwiek „odgórnego” ingerowania w sprawy narodu lub państwa z jakiego oryginalnie się wywodzą.)

(G) Wskazanie przykładu potwierdzającego esencję punktu #L1 mojej strony o nazwie „pajak_jan.htm”. W tamtym punkcie z naciskiem bowiem wyjaśniałem, że jako niedoskonali i omylni ludzie my możemy ogromnie się mylić w naszej ocenie czy to co zamierzamy czynić jest moralne czy też NIE. Niniejszy punkt zaś to potwierdza. Wszakże ujawnia on, że „oddolne” czynienie dobra na rzecz indywidualnych osób, które po owo dobro do nas się zwrócą, Bóg zaleca i nagradza. Za to „odgórne” narzucanie dobra całym intelektom grupowym, sporo osób z których wcale dobra tego otrzymać sobie NIE życzy, Bóg zakazuje i je surowo karze po upływie tzw. czasu zwrotu. To właśnie z powodu istnienia takich dobrze ukrytych niuansów i różnic, jakie w naszych zgrubnych i niepełnych analizach moralnych łatwo można przeoczyć i pominąć, absolutnie każdą istotną swoją decyzję życiową i działanie warto (oraz powinno się) konsultować z treścią Biblii – tak jak to wyjaśniłem w w/w punkcie #L1 swej strony autobiograficznej o nazwie „pajak_jan.htm”.

Oczywiście, w opisywanych tu zdarzeniach i sytuacjach kryje się znacznie więcej lekcji moralnych – aby jednak nadmiernie NIE wydłużać tego wpisu i strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, wyjaśniłem tu jedynie kilka najważniejszych ich przykładów. Wszakże na bazie tych przykładów czytelnik zapewne już sam będzie w stanie uświadomić sobie następne z owych lekcji.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację „wsępu” oraz „części #J” z mojej strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” (aktualizacja owej strony datowana 25 września 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm
http://pajak.org.nz/pajak_dla_prezydentury_2020.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „telekinetyka.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.pl/pajak_dla_prezydentury_2020.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.pl/telekinetyka.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #276). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

#275E: Let us learn from discoveries, theories, inventions, achievements, tips, advice, philosophy and life of „trailblazers” of the kind like reported here for Jan Pajak – but for assurance and for the truth we should always additionally confirm these with content of the Bible (the truth of which is originating from God)

2016/09/15

Motto: „Humanum est errare” (Latin: „to err is human”)

In English there is a meaningful word „trailblazer”. Briefly its meaning can be translated as „a maker of new tracks”, while in the dictionary, „Merriam-Webster” this word is defined by the sentence „a person who makes, does, or discovers something new and makes it acceptable or popular”. If you (or someone else) learns my life and scientific achievements even in such a limited extend, as that from the web page named „pajak_jan_uk.htm” or from the YouTube biographic film „Dr Jan Pająk portfolio” (that one described on my web page named „portfolio.htm”), then you/he/she must admit that I also belong to the category of just such „trailblazers” – which fact I do NOT try to hide for numerous good reasons (one of those reasons is the emphasis on my/Polish authorship of completely new ideas, so that these ideas are protected against future attempts of thefts by other than the Polish nations – as I described it e.g. in item #I7 from my web page named „mozajski_uk.htm”).

The problem of „trailblazers” is that in fact they do not have anyone with whom they could consult, or to results of whom they could compare, whatever they have discovered or worked out. Hence, in my own case, in everything that I accomplished, I relied solely on my education, scientific training, experience, logical deduction, gathering and scrutinising empirical evidence from the world around us, etc. Unfortunately, as we know, all these are tools developed by the atheistic official science. Therefore these are also tools devoid of knowledge about methods and requirements of God, which in the poem „Romanticism” by the Polish poet Adam Mickiewicz are sarcastically called „lens and eye of a sage” (i.e. in the original Polish language called „mędrca szkiełko i oko”). On the other hand, since the formulation of my „theory of everything” called the Concept of Dipolar Gravity in 1985, I already know with the absolute certainty that God exists. Thus, as a scientist who know about the God’s existence, now I have a duty to compare and to consult all my scientific findings with statements of God precisely and unspeakably-wisely written in the content of the Bible (after all, the content of the Bible was inspired by God Himself – as it is stated, among others, in verse 3:16-17 from the Biblical „Second Letter to Timothy”). So, since the moment when I started these comparisons and consultations of my discoveries with what the Bible says, I initiated unusual and eye opening to truths journey that I continue to this day. The outcomes of my experience from this journey I regularly have reported in my monographs and on my web pages. However, if these outcomes one would try to summarize in a single sentence, this sentence would probably read: „every human (including myself) is imperfect and fallible, so to obtain the certainty of truth, in every important to us matter we should always consult and compare whatever we learn from other people with what the Bible states (as the Bible makes available to us the absolute truth, knowledge, and laws of God)”.

In this my journey through life, that opened up my eyes to truths, I experienced a huge transformation – which transformation I am to describe here. After all, a similar transformation probably experience also all those other lucky people, who already have earned the knowledge (and the recognition) of spiritual truths, which a broader understanding of my Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm opens for us. I start from reminding that before that breakthrough year of 1985, I was an atheistic scientist. In turn, the hardened habits and beliefs of any atheistic scientist is extremely difficult to get rid of. If the reader does NOT believe, then let him/her try to convince any scientist known to him/her that, for example, „the today’s official science NOT only that does not know everything about the universe which surrounds us, but it does NOT know even one percent of whatever the science should know to stop lying to people” (in order to learn the evidentiary foundation for this my statement about the ignorance and mendacity of official science, see e.g. item #B3 from my web page named „portfolio.htm”, item #B2 from my web page named „humanity.htm”, item #D4 from my web page named „dipolar_gravity.htm”, item #C4.7 from my web page named „morals.htm”, or item #K1 from my web page named „tapanui.htm”). Therefore, soon after the year 1985, i.e. shortly after I personally have discovered and scientifically have proven that God does exist – contrary to all these misleading assertions by the atheistic official science claiming that supposedly there is NO God, I still believed, similarly as still believe until today the majority of professional scientists, in a whole array of disseminated by the monopolistic official science: lies, myths, false assurances, propaganda statements, political statements, bragging, nonsense, etc. In order to provide here some examples of these my former beliefs, I mention now in items that follow a few most important amongst them (although in past I believed in much more of them than I am able to indicate in this brief post here). Thus, for example, I believed that:
(1) The Bible is just of a human authorship and probably expresses only the stories of ancient shepherds and itinerant storytellers. (Today, the masterpiece of the Bible takes my breath away from the delight how a superior over the human knowledge was needed, so that the absolute truths, omni-knowledge, and the all-purpose laws could be intentionally camouflaged in the written form, which is so short, infallible, written through a remote inspiration, and confusing for arrogant people.)
(2) I also believed that during these six days of creation (about the actual existence of which confirmed my scientific discovery and proofs that God does exist after all), God probably created the physical world and the people so perfect, that the current operation and further development of the physical world and people can be carried out just by itself (i.e. without any further interventions from God).
(3) In turn, because of such a perfect creation of the physical world and the people, I also believed that God can now act like the proverbial „retired old man” only observing what is happening in the world, but interfering personally into nothing.
(4) I believed also that everything that happens throughout our physical world is governed only by immutable laws of nature and universe – of a kind of evolutionary „survival of the fittest”, or the omni-prevailing „law of conservation of energy”.
(5) Since my education and scientific training originated from the discipline of „Mechanical Engineering” and from one of the best universities in the world (for details see my later scientific findings about the level of academic perfection of the Wrocław University of Technology described in item #E1 from my web page named „rok_uk.htm”), in which (the discipline and the university) almost 100% of research was based on direct measurements and experiments, thus until starting my journey around the world „in search of bread” and until my close watching how scientists from other disciplines and from different universities conduct their „research”, personally I believed that results of the „research” of all scientists in the world represent exclusively the correctly interpreted and unbiased outcomes of precise measurements and experiments. Thus, into the category of jokes invented by malicious people I initially ranked the funny sayings about methods of some scientists, of the kind that: the most eminent scientist is the one who can so magnify the thickness of the individual dots in his graphs with results, that through all these dots one can draw a straight line which exactly matches the wishes of person who finances his/her „scientific research”. Now, however, I already know with certainty that such type of sayings are NOT jokes, but summaries of real-life truths about methods of actual behaviour of many „scientists”.
(6) I believed additionally that whatever the official science has already discovered, is the truth, and therefore ignoring small errors of measurements and human mistakes, the official science states mainly and only the truth.
(7) I believed, too, that in fact the official science already managed to learn almost everything that was left for people to know.
(8) Moreover, I still continued to support then the part of my previous believes from the atheistic period of life that at least some of statements of the Bible must be missing the truth, because almost the entire content of the Bible is opposite to what has already been established empirically, and disseminated, by the official science.

Fortunately for me, this duty of scientific verification and confirmation of statements from the Bible, which I then voluntarily assumed onto myself, began to gradually break down all these my initial hardened atheistic beliefs. In this paragraph I am to compile now (also in items with the same numbers as above) my findings and results of research carried out in accordance with the „a priori” philosophical approach of the new „totaliztic science” (i.e. the science described in items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”, and also in item #J2 from the web page named „pajak_jan_uk.htm”), which findings and results refute these false atheist beliefs that I adhered formerly and that I described in the previous paragraph. However, notice here, that the following summary of my findings and results I published in the order of their mutual implication, i.e. the order which shows which my finding or discovery resulted from which prior finding or a discovery. After all, the historical (i.e. provided in the order of their dates) listing of all my discoveries, inventions, theories and philosophies I am providing in subsection W4 from volume 18 of my newest monograph [1/5], while briefly I summed it up it in item #B1 from my web page named „portfolio.htm”. Here is this new compilation:
(7) My initial belief that the official science knows almost everything collapsed already in 1985, i.e. when I was developing detailed descriptions of my Concept of Dipolar Gravity and thus when I discovered that in the universe there are also whole two different worlds with their own laws and their own content, while about the existence of these two further worlds the official science still does NOT have a clue (i.e. when I discovered that in the universe there is also the so-called „counter-world” – in which is contained our counter-material duplicate, means our spirit, and that there is also the „virtual world” – in which God lives and are stored our souls).
(8) Then, as time elapsed and my research progressed, I also discovered and confirmed for myself on empirical evidence, that every statement of the Bible which I verified on the existing evidence turned out to be the truth and nothing but the truth.
(1) In turn this my own discovery and confirmation, combined with verifications of other researchers, who also verified and confirmed the truth of the Bible claims, reassured me in the certainty that the entire Bible states the absolute truth and nothing but the truth, and thus that actually only God was able to inspire remotely the writing with human hands the holy book so completely filled up with truth and with supernatural knowledge on virtually every subject – which inspiring of content of the Bible, God does NOT hide and openly reveals it (e.g. see the Bible, „2 Timothy”, verses 3:16-17).
(2) I later also discovered and confirmed that we humans are intentionally created by God as highly imperfect and fallible (for details see items #B2 and #B1.1 from my web page named „antichrist.htm”) – so in order to be sure of the truth, every more important for us statement of any human researcher (including mine), it is necessary to compare and check over the content of the Bible, which is currently the only written source on Earth, which contains the absolute truth and only the truth.
(3) I also discovered and confirmed, that in fact God has pre-programmed in advance the so-called „Omniplan”, in which He precisely defined the course of each even the least for us significant moment of our lives. (This „Omniplan” describe in more detail e.g. items #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm”.) Thus, actually God intervenes in, and oversees of, virtually every moment of our lives – only that He makes it discreetly and in the manner described in item #C2 from my web page named „tornado.htm” – which turns out to be extremely difficult to detect by humans.
(4) In time, I also discovered and confirmed on evidence that in our physical world absolutely everything is governed by the laws intelligently devised by God and by that God programmed in a software manner (thus over the work of which laws God can freely govern). In turn because of the software pre-programming of these laws and their subordination to the will of God, God quite often temporarily changes the work of some of them to achieve in this manner results aligned with His long-term plans. Moreover, God created also a whole range of „intelligently governed” phenomena, laws and rules, which are directly subjected to His will and to methods of His work. Examples of such „intelligently governed” phenomena, laws and rules, that previously were unknown to the official science (and that are stubbornly ignored by the science even today – i.e. when I already disseminated around the world the knowledge about them), and the highly intelligent work of which clearly documents that the effects of their actions are changeable and managed directly by God, are e.g.: (1) the so-called „moral field” (described in items #C4.2 and #C4.2.1 from my web page named „morals.htm”); (2) the applicable to all humans „principle of the survival of the most moral” described e.g. in item #G1 from my web page named „will.htm” (which invalidates selectively for people the evolutionary „principle of the survival of the fittest”); and (3) the applicable to people principle that „morality is the key to everything” (while the Bible is the key to morality) described e.g. in item #A1 from my web page named „totalizm.htm”. Notice here the confirmation already accomplished by my research, namely that because God makes available everything that is essential for the life of people who abide moral principles, therefore the abovementioned principle (3) stating that the „morality is the key to everything”, actually invalidates erroneous scientific belief that the „energy is the key to everything” (as, according to scientific beliefs, people who have access to the required amounts of energy are then able to rob from the nature or from other people everything that they consider useful for themselves).
(5) In my globetrotting „in search of bread” I also had the opportunity to carefully look at methods of conducting „research” by representatives of disciplines other than my own and universities other than my native one. With a shock I then realized, that only a small fraction of published results of research, reports the facts established directly via measurements and experiments. In turn the majority of these results are based on actions that could be named „scientific politics and propaganda of success”. This is because they boil down, among others: (a) to making of assumptions which in advance decide about the results to be achieved; (b) to interpreting of results in a way that is expected in advance; (c) to the flattery over views of those who finance given research; (d) to the avoidance of „leaning out” of the general trends and beliefs prevailing in a given discipline; (e) to the setting up for promotions and for awards, (f) to the matching the beliefs of those who then review the publication of results, etc., etc. In other words, I observationally was convinced that in modern times the results of actual measurements and experiments are the insignificant part of the published research results, while the overwhelming majority of results is that „scientific politics and propaganda of success”, means ordinary scientific lies. (For example, those who honestly and objectively analyzed the degree of similarity between the DNA of monkeys and the DNA of people increasingly come to the conclusion that the similarities may be even lower than 25%, that is, from the DNA point of view people and monkeys may be genetically unrelated similarity like e.g. humans and dogs – meanwhile, scientists are telling us that genetically we supposedly are in 99% similar to monkeys, and thus that supposedly we „evolved from monkeys”.) What strikes me the most in that politics and propaganda of success of the alleged „scientific research”, is that the emphasis in them is clearly placed on lying that supposedly scientific results contradict the statements of the Bible.
(6) I also discovered that virtually everything officially stated and currently disseminated by the official science is a lie and an ignorant story telling – which fact of the official lying of scientists NOT only that is documented by my research described, for example, in item #B3 from my web page named „portfolio.htm”, or in item #B2 from the web page named „humanity.htm”, but it even is confirmed in the Bible, for example, in verses 1:27-29 from „1 Corinthians”), quote: „but God chose the foolish things of the world, that he might put the wise men to shame, and God chose the weak things of the world, that he might put the strong things to shame, and God chose the ignoble things of the world and the things looked down upon, the things that are not, that he might bring to nothing the things that are, in order that no flesh might boast in the sight of God.” (For the commentary of these verses see the final paragraph from item #D4 of my web page named Concept of Dipolar Gravity). These lies of the official science rise my hair with a horror, when I realize the deadly consequences to which they lead when combined with the ignorance of today’s politicians who on these lies base their most important decisions – for examples of these consequences see items #H1 to #H3 from my web page named „prophecies.htm”, items #T1 to #T8 from my web page named „solar.htm”, or see the prepared by my friend (let’s call him „SJ”), the following list of current threats to humanity and to Earth caused by the irresponsibility and ignorance of today’s scientists and politicians, each of which threats has the potential to cause a total destruction of entire our civilization – I quote from the email of „S.J.” dated on 27 August 2016: Fall of civilization: social changes, climate changes, capital changes, changes to the natural world, political changes, planetary changes. The collapse of moral principles – this is a common phenomenon in every culture, loosening of morals and perversion of the original laws contained in the Bible, Roman Law, codes of conduct, etc. This manifests itself through the destruction of the family, indifference, the lack of higher needs, interpretation of the law from own strength and possessed power. Climate change – the phenomenon observed and slowly started to be studied by today scientists. The severity of temperatures jumping, rainfalls, and strengths of atmospheric currents. The release of the flow of international capital – the effect is the emergence of speculative capital, and the excessive concentration of capital. Poisoning the environment – the impact of technological civilization and the effect of free capital where profit is more important than the exploited planet (food poisoning, genetic structures of GMOs, the disappearance of species, limiting the area for wildlife). Liquidation of national states – the destruction of tradition and strong defensive structures which in case of a danger, natural disaster, the great financial crisis could control the situation on a wider area. The development of electronics – anchoring the technical development on a high level of access to the electronics without taking into account its mass destruction, e.g. by solar flares. The collapse of the Latin culture – changes in the Catholic Church, the decisions of the Vatican sobor. This phenomenon had an impact in particular onto Europe as a civilization based on Christian culture. Changes in salinity of ocean currents – the phenomenon was observed since the year 2000. The result is a slow cooling of certain areas of the earth. This phenomenon likely is linked to the level of salinity. The introduction of the theory of unlimited growth – the lack of respect for the principles and guidelines of common sense, no conclusions from the report of the Club of Rome of 1972, confirmed on the mathematical model of collapse of the USSR. The extinction of bees – after passing through the threshold of destruction of the species, a domino effect through a massive reduction of food production. Liquidation of democracy – the impact of free capital for which democracy is a threat because it may limit the gains. An example is the lobbing action in world of politics. Risk of impact – there are NO real programs to protect the earth from the effects of impact. The present programs are just scientific theories. The today’s planet preparation best estimates the event of last impact from Russia and the discovery of new objects just a few days before their passage. The collapse of national homogeneity – the culture of multiculturalism and mixing of races and cultures, often conflicting with each other. Changes in sunlight – this phenomenon is observed for several years, one of the factors are artificially sprayed substances in the atmosphere as a tool of climate wars, temperature control, tools for high energies projects in the ionosphere. The phenomenon is not fully explained, but at this stage of observation it is proven in terms of the existence and the impact on sunlight. Wrong policies of central banks – the effect of speculators’ capital protection at the expense of taxpayers. Unlimited enlargement of debt and money printing. Exhausting agricultural production resulting in soil sterilization – an example is China where any agricultural production can no longer exist without the use of artificial fertilizers. Additional extinction of bees will cause the need to manually pollinate fruit and thus will reduce production. Changes of world leaders – the inevitable trade and military war between China and the United States. One country must be subordinated. The risk of an epidemic – an event almost certain and depending only on the time of occurrence. Due to the mass transport between continents it is not possible to control. Robotics and automation of life – forced modification of human beings and the new social programming which is contrary to the natural tendency of man to live in the community, to defend his territory, to the division of social classes and compatible coexistence with the laws of nature, etc. Changes in the availability of basic raw materials, e.g. water – the phenomenon of drying of planet and reduced access to fresh water resources which will soon lead to the first water wars. Geographical differentiation in terms of supply of jobs – the effect of the freedom of movement of capital to places of cheap labor and low taxes. An additional effect is robotics and automation. Excessive exploitation of non-renewable resources – a phenomenon of free capital and unlimited profits. In addition, the phenomenon is not controlled through the development of alternative technologies or the acquisition of new mining areas, as was the case, for example, in medieval Europe after the discovery of America by Columbus. The revival of religious fundamentalism – the formation of ISIS, the collapse of democracy in many countries of Africa and Asia, mass migrations between continents. Other unknown civilization risks – the explosion of a super volcano, shifting the axis of earth, changes in load of continental plates (glaciers), etc. However, the biggest risk factor is the present distribution of populations. In the twentieth century was initiated the process of mass displacement of the population to cities, as the result of free capital which needed cheap human labour. In the twenty-first century a further factor was added, namely the ability to easily control the population of given area, and capability of a cheap satisfying of its infrastructure needs. Currently the most of population lives in cities and the minority in the country. This is the opposite situation than in earlier centuries. If currently the global transport stops as a result of any abovementioned event, this is to cause the lack in the cities of basic resources needed for living by the population gathered in there. The effects: hunger on a scale not imaginable, epidemics and unrest. In the twentieth century Ukraine, the taking by government for consumption the grains needed for sowing resulted in killing of 10 million people in one winter. But keep in mind that then the majority of the population lived in the countryside, though still was unable to protect themselves from hunger. Today, the result would be the same, only that on much greater scale.
To summarise this paragraph, with the passage of time I gradually discovered that all these lies, nonsense, myths, boasting, false assurance, propaganda statements, etc., in which I once deeply believed, and in which still believe NOT only professional scientists and politicians, but also the majority of ordinary people, are merely a deceptive illusion with the aid of which the monopoly of the official science leads the humanity straight toward a self-destruction, and thus if humanity do NOT repent on time and do NOT stop its sheeply following the monopolistic and badly erring science, then soon it all ends almost as bad as in the days of the biblical Great Flood.

The realizing how much the lies of the official science deviate already from the absolute truth expressed in content of the Bible, automatically raises the question: what are the reasons for which the all-powerful God allows that professional scientists deliberately disseminate such large deviations from truths? The answers to this question I provided on several of my web pages, for example in item #B3 from the web page named „portfolio.htm”, or in items #B1.1 and #B2 from the web page named „antichrist.htm”. In my opinion the most important for us amongst these reasons, because of which, among others, God acts, is the necessity (as the Bible puts it nicely) of „sifting the wheat from the chaff” – that is, of identifying people who either, among others, are NOT able to submit to the truth over lies, means whose sense of truth and morality has been so distorted and so devalued, that they eagerly chase enjoyable for them lies and immoralities, or who have lost their ability to distinguish between doing good and wrongdoing, treatment of others justly and harming neighbours, confronting wisdom or greatness and tripping over another stupidity and pettiness, appreciating the beauty and of looking at ugliness, etc., etc. Another important reason in my opinion is also God’s need to educate for Himself an army of special kind of people whom I describe as „soldiers of God” among others in item #B1.1 from the abovementioned web page „antichrist.htm”, and in item #A3 of other my web page named „humanity.htm”, while to whom the Bible also refers under the name of soldiers in several of its verses – e.g. see the „Second Letter to Timothy” from the Bible, verse 2:3, quote: „As a fine soldier of Christ Jesus take your part in suffering evil.” To still another among these reasons, we should also include: the inspiring of people to seek the truth through the study of both, scientific knowledge and the Bible; gathering the knowledge about God from both, the scripture and from the observation of the world that surrounds us; expanding of our knowledge with further details and with additional rules that explain whatever the Bible summarizes in a short manner – e.g. as it is described in items #A2.1 to #A2.10 from my web page named „totalizm.htm”, or in items #C4.2 to #C4.7 from my web page named „morals.htm”. Etc., etc.

Vladimir Lenin is credited with the saying: „trust the people, however, take the jewels for pawning”. That leader of the revolution, which turned out to be the biggest, the most revolutionary, and still the only revolution which in the entire history of humanity enjoyed such a long-term success, and the range of which covered almost the entire planet, probably wanted to express with this saying the overarching idea, which could also be described with words: „people have good intentions and are trying to say what they believe is true, but because of the imperfection of human nature it always is worth to make sure that whatever others say is actually true”. So if the intention of this idea is applied to learning truths by the humanity, then it could be formulated, among others, as a following rule for practicing in our everyday lives: „although normally we learn just from results of other people, but all the more important for us truths, principles and requirements we should check and confirm by comparing these human results with content of the Bible”. (Note here that in such comparisons it is important both, what the Bible clearly states, and what we found that the Bible omits, or is forced to share in a disguised form. Furthermore notice, that to avoid misunderstandings everything really important the Bible repeats in at least two or three different places and in at least two or three different ways – hence to fully learn the truth we also must „compare the Bible with the Bible”.)

The above rule (about the need to confirm every substantial truth on the content of the Bible) is also valid in relation to everything that I say. After all, I am also only a highly imperfect and fallible man. In addition, many of my web pages and publications were written in the days when I NOT got rid yet of that my previous „hardened scientific” atheist views. So now, when I look again through these web pages and publications, for me is tempting to make the most of them completely reworded and updated in line with my today’s views (which already more closely and much better express the compliance with the content of the Bible, than the views that I adhered, for example, several years ago). However, the problem is that knowing how much and how fast my views and knowledge have been changing, I know in advance that such a work of updating would go to a waste. After all, even if I now reworded all my web pages and publications, still they would not be consistent with the views and knowledge that I am to have after some time from now – hence in the future they still would require to be reedited again. In addition, they would lose their historical layered structure. Meanwhile, the getting to know a truth is a never-ending process, NOT just a single act – and in addition every person must work out personally, alone and individually his/her way through such processes of searching for truth (after all, in facing God everyone is responsible personally and individually for what he/she has done). As such a process, the only thing necessary from the outside for its proper starting, is that someone, or something, initiated it in us, and gave to it the right direction, while then we ourselves will continue it. But if we think thoroughly about the matter, my publications of a „trailblazer”, in spite of still being imperfect, and in spite that probably they still contain many mistakes, already well fulfil this capability of an initiator and direction provider for the process of one’s individual searching for truths and careful studying of the Bible. After all, if someone entrust my proofs, logic, experience, examples and lists of empirical evidence, thus once enters a path of learning the truth and comparing the statements of human authorities with what states the Bible that is filled up with truths and with divine knowledge, then with the elapse of time he/she will be able to reach truths – no matter from what initial point he/she started and no matter what inaccuracies and mistakes with the elapse of time he/she detects in whatever he/she began his/her search for truths.

* * *

The above post is an adaptation of item #L1 from my web page (available in the English language) named „pajak_jan_uk.htm” – updated on 15th of September 2016, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „pajak_jan_uk.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/pajak_jan_uk.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_jan_uk.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_jan_uk.htm
http://pajak.org.nz/pajak_jan_uk.htm
http://totalizm.pl/pajak_jan_uk.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „pajak_jan_uk.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „immortality.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/pajak_jan_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/immortality.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #275E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

#275: Ucz się z odkryć, teorii, wynalazków, dorobku, rad, wskazówek, filozofii i życia „trailblazerów” w rodzaju raportowanych tu dla Jana Pająk – jednak dla pewności i prawdy zawsze dodatkowo potwierdzaj je na Biblii (prawda treści której wywodzi się od samego Boga)

2016/09/01

Motto: „Humanum est errare” (Łacińskie: „mylić się jest rzeczą ludzką”)

W języku angielskim istnieje to wymowne słowo „trailblazer”. Po polsku jego znaczenie możnaby opisać jako „wypalacz nowych szlaków”. W słowniku „Merriam-Webster” słowo to jest zdefiniowane zdaniem „osoba, która wykonała, uczyniła, lub odkryła coś nowego i spowodowała, że zostało to zaakceptowane lub popularne” (w oryginale angielskojęzycznym: „a person who makes, does, or discovers something new and makes it acceptable or popular”). Jeśli też ktoś pozna moje życie i dorobek naukowy choćby w tak ograniczonym ujęciu jak na autobiograficznej stronie „pajak_jan.htm” lub jak na biograficznym filmie „Dr Jan Pająk portfolio” opisywanym na odrębnej stronie o nazwie „portfolio_pl.htm”, wówczas musi przyznać, że ja też należę właśnie do grupy takich „trailblazerów” – czego zresztą wcale NIE staram się ukrywać i to aż dla kilku bardzo istotnych powodów (jednym z tych powodów jest podkreślanie mojego/polskiego autorstwa gruntownie nowych idei, aby chronić te idee przed próbami przyszłych kradzieży przez inne niż Polacy narody – tak jak opisałem to np. w ostatnim paragrafie z punktu #K1.1 swojej strony „tapanui_pl.htm”, czy np. w punkcie #I7 swojej strony „mozajski.htm”).

Problem z „trailblazerami” polega jednak na tym, że NIE mają oni nikogo z kim mogliby kosultować, lub do wyników kogo mogliby porównywać, to do czego doszli. Stąd w moim własnym przypadku, we wszystkim do czego doszedłem opierałem się wyłącznie na swoim wykształceniu, naukowym treningu, doświadczeniu, logicznej dedukcji, obserwacji i gromadzeniu empirycznego materiału dowodowego z otaczającego nas świata, itp. Niestety, jak wiemy, wszystko to stanowi narzędzia wypracowane przez ateistyczną oficjalną naukę, a stąd reprezentuje sobą narzędzia odarte z wiedzy o metodach i wymaganiach Boga, zaś w wierszu „Romantyczność” przez Adama Mickiewicza sarkastycznie zwane „mędrca szkiełko i oko”. Tymczasem począwszy od sformułowania w 1985 roku swej „teorii wszystkiego” zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, ja wiem już z absolutną pewnością, że Bóg istnieje. Jako naukowiec, mam więc też obowiązek aby obecnie wszelkie swe naukowe ustalenia porównywać i konsultować ze stwierdzeniami Boga precyzyjnie i niewypowiedzianie mądrze pospisywanymi w Biblii (wszakże treść Biblii zainspirował sam Bóg – tak jak stwierdza to m.in. werset 3:16-17 z bibilijnego „Drugiego Listu do Tymoteusza”). Z chwilą zaś kiedy podjąłem te porównania i konsultacje swych odkryć z tym co stwierdza Biblia, zainicjowałem niezwykłą i otwierającą mi oczy na prawdę podróż, którą kontynuuję do dzisiaj. Wyniki swych obserwacji z owej podróży systematycznie spisywałem w swych monografiach i stronach internetowych. Gdyby jednak wyniki te spróbować podsumować jednym zdaniem, wówczas prawdopodobnie brzmiałoby ono: „każdy człowiek jest niedoskonały i omylny (włącznie ze mną), stąd w każdej istotnej sprawie dla uzyskania pewności prawdy zawsze należy konsultować i porównywać to co dowiadujemy się od innych ludzi z tym co stwierdza Biblia (która udostępnia nam absolutną prawdę, wiedzę i prawa Boga)”.

W swej podróży życiowej otwierającej mi oczy na prawdę doznałem ogromnej transformacji – jaką to transformację tu opiszę, ponieważ prawdopodobnie doznają jej też wszyscy inni ci szczęśliwcy, którzy zasłużyli już duchowo na poznanie (i uznanie) prawd, które otwiera dla nas szersze poznanie mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Trzeba bowiem pamiętać, że przed owym przełomowym 1985 rokiem byłem ateistycznym naukowcem. Zatwardziałych zaś nawyków i wierzeń ateistycznego naukowca ogromnie trudno się pozbyć. Jeśli ktoś NIE wierzy, niech spróbuje przekonać jakiegoś znanego mu naukowca, że np. „dzisiejsza nauka wcale NIE tylko, że NIE wie jeszcze wszystkiego o otaczającym nas wszechświecie, ale NIE wie nawet jednego procenta z tego co wiedzieć powinna aby zaprzestać swego chronicznego już okłamywania ludzi” (w celu poznania dowodowych fundamentów dla niniejszego stwierdzenia o niewiedzy i kłamliwości oficjalnej nauki, patrz np. punkt #B3 z mojej strony o nazwie „portfolio_pl.htm”, punkt #B2 na mojej stronie o nazwie „humanity_pl.htm”, punkt #D4 na mojej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, punkt #C4.7 na mojej stronie o nazwie „morals_pl.htm”, czy punkt #K1.1 na mojej stronie o nazwie „tapanui_pl.htm”). Stąd zaraz po 1985 roku, czyli zaraz po odkryciu, że na przekór tego co twierdzi oficjalna nauka, Bóg jednak istnieje, nadal wierzyłem (tak jak do dzisiaj wierzy większość zawodowych naukowców), w aż cały szereg najróżniejszych upowszechnianych przez monopolistyczną oficjalną naukę: kłamstw, bzdur, mitów, przechwałek, błędnych zapewnień, propagandowych stwierdzeń, politycznych oświadczeń, itp. Aby przytoczyć jakieś ich przykłady, wymienię tu teraz w punktach chociaż kilka najistotniejszych z nich (aczkolwiek wierzyłem wówczas w znacznie ich więcej niż tu przytaczam). I tak, przykładowo, wierzyłem wówczas, że:
(1) Biblia jest wyłącznie ludzkiego autorstwa i prawdopodobnie wyraża jedynie bajdurzenia starożytnych pasterzy i wędrownych opowiadaczy. (Dziś arcydzieło Biblii odbiera mi oddech z zachwytu, jak nadrzędnej ponad ludzką wiedzy potrzeba było, aby absolutną prawdę, wszechwiedzę, oraz wszechprawa dało się celowo zakamuflować w tak krótkiej, nieomylnej, pisanej zdalną inspiracją, oraz zwodzącej zarozumialców formie.)
(2) Wierzyłem też, że w trakcie owych 6 dni stwarzania (co których faktycznego zaistnienia utwierdziło mnie to moje naukowe odkrycie iż Bóg jednak istnieje), Bóg zapewne stworzył świat fizyczny i ludzi na tyle doskonałymi, że obecnie działanie i dalszy rozwój świata fizycznego oraz ludzi mogą dokonywać się już same.
(3) Z powodu zaś aż tak doskonałego stworzenia świata fizycznego i ludzi, wierzyłem też, że Bóg może obecnie zachowywać się jak przysłowiowy „staruszek na emeryturze” obserwując jedynie co na świecie się dzieje, jednak w nic osobiście NIE ingerując.
(4) Wierzyłem także, iż wszystkim co się zdarza w całym naszym świecie fizycznym rządzą tylko niezmienne prawa natury i wszechświata – w rodzaju ewolucyjnego „przeżywania najsilniejszych”, czy wszechobowiązującego „prawa zachowania energii”.
(5) Ponieważ moje wykształcenie i traning naukowy wywodziły się z dyscypliny „Inżynierii Mechanicznej” i z jednej z najlepszych wówczas uczelni świata (po szczegóły patrz moje późniejsze ustalenia o poziomie naukowym ówczesnej Politechniki Wrocławskiej opisane w punkcie #E1 z mojej strony o nazwie „rok.htm”), w której to dyscyplinie i uczelni niemal 100% badań polegało na bezpośrednich pomiarach i eksperymentach, stąd aż do chwili podjęcia swojej wędrówki po świecie „za chlebem” i dokładnego przyglądnięcia się jak prowadzą swe „badania” naukowcy z innych dyscyplin i uczelni, osobiście wierzyłem, że wyniki „badań” wszystkich naukowców na świecie reprezentują wyłącznie poprawnie zinterpretowane wyniki dokładnych pomiarów i eksperymentów. Do pozmyślanych przez złośliwców żartów i dowcipów początkowo zaliczałem więc zabawne powiedzenia o metodach niektórych naukowców, w rodzaju, że: najwybitniejszy naukowiec to taki, który umie tak powiększać na wykresie z wynikami grubości poszczególnych punktów, aby dało się przez nie wszystkie przeprowadzić jedną linię prostą dokładnie zgodną z życzeniami tego kto finansuje jego „badania naukowe”. Obecnie jednak wiem już z pewnością, że tego typu powiedzenia wcale NIE są żartami i dowcipami, a podsumowaniami prawdy życiowej o metodach faktycznego postępowania wielu naukowców.
(6) Dodatkowo wierzyłem, że to co poodkrywała oficjalna nauka jest prawdą, a stąd pomijając niewielkie błędy pomiarów i ludzkie pomyłki, nauka oficjalnie stwierdza głównie i wyłącznie prawdę.
(7) Wierzyłem też, że faktycznie to nauka zdołała już poznać niemal wszystko co pozostało ludziom do poznania.
(8) Ponadto nadal utrzymywałem wówczas część swej uprzedniej wiary z ateistycznego okresu życia, że przynajmniej niektóre stwierdzenia Biblii muszą być niezgodne z prawdą, bowiem niemal cała treść Biblii jest przeciwstawna do tego co empirycznie ustaliła już i upowszechnia oficjalna nauka.

Na szczęście dla mnie ów obowiązek naukowego sprawdzania i potwierdzania stwierdzeń Biblii, jaki wówczas ochotniczo przyjąłem na siebie, zaczął stopniowo obalać wszystkie te moje początkowo zatwardziale ateistyczne wierzenia. W tym paragrafie zestawię więc teraz (też w punktach o tych samych co powyżej numerach) moje ustalenia i wyniki badań prowadzonych zgodnie z filozoficznym podejściem „a priori” nowej „nauki totaliztycznej” (tj. nauki opisanej w punktach #C1 do #C6 strony „telekinetyka.htm”, a także w punkcie #J2 strony o nazwie „pajak_jan.htm”), które obalają owe kłamliwe wierzenia ateistyczne jakie opisałem w poprzednim paragrafie. Odnotuj tu jednak, że poniższego zestawienia swych ustaleń i wyników dokonałem w porządku ich wzajemnego wynikania, tj. porządku ukazującym jakie moje ustalenie lub odkrycie wynikało z jakiego uprzedniego mojego ustalenia lub odkrycia. Wszakże historyczną kolejność wszystkich moich odkryć, wynalazków i teorii raportuję w podrozdziale W4 z tomu 18 mojej monografii [1/5], zaś skrótowo podsumowuję ją w punkcie #B1 swej strony „portfolio_pl.htm”. Oto owo zestawienie:
(7) Moje początkowe wierzenie, że oficjalna nauka wie niemal wszystko, upadło już w owym 1985 roku w chwili opracowania Konceptu Dipolarnej Grawitacji – kiedy to odkryłem, że we wszechświecie istnieją aż dwa całe odmienne światy z własnymi prawami i zawartością, o jakich istnieniu oficjalna nauka ciągle NIE ma zielonego pojęcia (tj. kiedy odkryłem, że we wszechświecie istnieje też tzw. „przeciw-świat” – w którym zawarty jest nasz duplikat przeciw-materialny, czyli duch, oraz istnieje też „świat witrualny” – w którym żyje Bóg oraz przechowywane są nasze dusze).
(8) Potem z upływem czasu odkryłem też i potwierdziłem sobie na empirycznym materiale dowodowym, że każde stwierdzenie Biblii jakie zweryfikowałem na istniejącym materiale dowodowym okazywało się być prawdą i tylko prawdą.
(1) To zaś odkrycie, w połączeniu z weryfikacjami innych badaczy, też sprawdzających prawdę stwierdzeń Biblii, utwierdziło mnie w pewności, że cała Biblia stwierdza absolutną prawdę i tylko prawdę, a stąd że faktycznie jedynie Bóg był w stanie zainspirować zdalnie napisanie ludzkimi rękami świętej księgi tak dokumentnie zapełnionej wyłącznie prawdą i nadprzyrodzoną wiedzą na praktycznie każdy temat – którego to swego zainspirowania treści Biblii Bóg zresztą wcale NIE ukrywa i otwarcie w niej ujawnia (np. patrz Biblia, „2 Tymoteusz”, wersety 3:16-17).
(2) Potem też odkryłem i potwierdziłem, że my ludzie jesteśmy celowo stworzeni przez Boga jako wysoce niedoskonali i omylni (po szczegóły patrz punkty #B2 i #B1.1 z mojej strony „antichrist_pl.htm”) – dlatego aby być pewnym prawdy, każde co ważniejszej dla nas stwierdzenie każdego ludzkiego badacza (w tym i moje), koniecznie trzeba porównywać i sprawdzać na treści Biblii, jaka obecnie jest jedynym źródłem pisanym na Ziemi, które zawiera w sobie wyłącznie absolutną prawdę.
(3) Odkryłem też i potwierdziłem, że faktycznie to Bóg ma z góry zaprogramowany tzw. „Omniplan”, w którym precyzyjnie został zdefiniowany przebieg każdego nawet najmniej dla nas istotnego momentu naszego życia. (Ów „Omniplan” opisują dokładniej np. punkty #C4 i #C4.1 z mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”.) Faktycznie więc Bóg ingeruje w, oraz nadzoruje, praktycznie każdą chwilę naszego życia – tyle że czyni to dyskretnie i w sposób opisany w punkcie #C2 mojej strony „tornado_pl.htm” – jaki okazuje się być ogromnie trudnym do wykrycia przez ludzi.
(4) Z czasem odkryłem i potwierdziłem też na materiale dowodowym, że w naszym świecie fizycznym absolutnie wszystko jest rządzone prawami inteligentnie wymyślonymi przez Boga i przez tego Boga zaprogramowanymi softwarowo (którymi więc prawami Bóg może dowolnie zarządzać). Z powodu zaś softwarowego zaprogramowania owych praw i ich podległości woli Boga, Bóg bardzo często chwilowo zmienia działanie niektórych z nich, aby osiągnąć w ten sposób efekty zgodne ze swymi długoterminowymi planami. Ponadto Bóg postwarzał też aż cały szereg „inteligentnie zarządzanych” zjawisk, praw i zasad, jakie bezpośrednio podlegają jego woli i metodom działania. Przykładami takich właśnie „inteligentnie zarządzanych” zjawisk, praw i zasad, nieznanych dotychczas oficjalnej nauce (i przez ową naukę uparcie ignorowanych nawet obecnie – tj. kiedy ja już upowszechniłem po świecie wiedzę na ich temat), jakich wysoce inteligentne działanie klarownie dokumentuje, iż efektami ich działania bezpośrednio zarządza Bóg, jest np. tzw. „pole moralne” (opisywane m.in. w punktach #C4.2 i #C4.2.1 strony „morals_pl.htm”), obowiązująca wszystkich ludzi „zasada przeżywania najmoralniejszego” opisywana np. w punkcie #G1 strony „will_pl.htm” (która wybiorczo dla ludzi unieważnia ewolucyjną „zasadę przeżywania najsilniejszego”), czy obowiązująca ludzi zasada, iż „moralność jest kluczem do wszystkiego” opisywana np. w punkcie #A1 mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm” – która to zasada, dzięki już potwierdzonym moimi badaniami ochotniczym udostępnianiu przez Boga wszystkiego co ludziom przestrzegającym zasad moralnych jest niezbędne, unieważnia błędne wierzenie naukowe, że to „energia jest kluczem do wszystkiego” (jako że ludzie dysponujący dostępem do potrzebnej im energii są potem w stanie rabować od natury i od innych ludzi absolutnie wszystko co tylko uznają za sobie przydatne).
(5) W swoich wędrówkach po świecie „za chlebem” miałem też okazję aby dokładnie przyglądnąć się metodom prowadzenia „badań naukowych” przez reprezentatów innych niż moja dyscyplin z innych niż moja rodzima uczelnia. Z szokiem wówczas się przekonałem, że faktycznie to jedynie bardzo nikły fragment publikowanych wyników badań raportuje fakty ustalone bezpośrednio w pomiarach i eksperymentach. Gro zaś tych wyników bazuje na działaniach, które można by nazwać „naukową polityką i propagandą”. Sprowadzają się one bowiem do przyjmowania założeń z góry przesądzających o wynikach jakie zamierza się osiągnąć, do interpetowania wyników w sposób jaki jest oczekiwany, schlebiania poglądom tych którzy finansują dane badania, unikania „wychylania się” z generalnych trandów i wierzeń panujących w danej dyscyplinie, ustawiania się do awansu i do nagród, dopasowywania się do wierzeń tych co potem recenzują publikowanie wyników, itd., itp. Innymi słowy, obserwacyjnie przekonałem się, że wyniki faktycznych pomiarów i eksperymentów w dzisiejszych czasach stanowią najbardziej nieznaczną część publikowanych wyników badań, przytłaczające zaś gro tych wyników to naukowa polityka i propaganda, czyli zwyczajne naukowe kłamstwa. (Przykładowo, ci co rzetelnie i obiektywnie przeanalizowali stopień podobieństwa DNA małp do DNA ludzi, coraz częściej dochodzą do wniosku, że podobieństwo to może być nawet niższe niż 25% – tymczasem naukowcy nam wmawiają, że genetycznie jesteśmy w 99% podobni do małp, a stąd że jakoby „wyewoluowaliśmy się z małp”.) Co mnie więc najbardziej razi w owej polityce i propagandzie rzekomych „naukowych badań”, to że szczególny nacisk jest w nich wyraźnie kładziony aby kłamać, iż wyniki naukowe jakoby zaprzeczają stwierdzeniom Biblii.
(6) Odkryłem także, że praktycznie wszystko, co oficjalnie stwierdza i upowszechnia obecnie oficjalna nauka, jest kłamstwem i ignoranckim bajdurzeniem – który to fakt oficjalnego kłamania naukowców NIE tylko, że dokumentują moje badania opisane przykładowo w punkcie #B3 na stronie o nazwie „portfolio_pl.htm”, albo w punkcie #B2 na stronie o nazwie „humanity_pl.htm”, ale nawet jest on potwierdzony w Biblii przykładowo wersetami 1:27-29 z „1 Koryntian”), cytuję: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.” (po komentarz owych wersetów patrz końcowy paragraf z punktu #D4 mojej strony o nazwie Konceptu Dipolarnej Grawitacji). Te kłamstwa oficjalnej nauki aż jeżą też mi włosy ze zgrozy, kiedy sobie uświadamiam śmiercionośne konsekwencje do których one prowadzą w połączeniu z ignorancją dzisiejszych polityków którzy na kłamstwach tych bazują swoje najważniejsze decyzje – po przykłady tych konsekwencji patrz punkty #H1 do #H3 z mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, punkty #T1 do #T8 z mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”, albo też patrz przygotowany przez mojego przyjaciela (nazwijmy go „S.J.”) następujący wykaz obecnych zagrożeń dla ludzkości i Ziemi spowodowanych nieodpowiedzialnością i ignorancją dzisiejszych naukowców i polityków, każde z których to zagrożeń ma potencjał aby spowodować totalne zniszczenie całej naszej cywilizacji – cytuję z emaila „S.J.” datowanego 27 sierpnia 2016 roku: Upadek Cywilizacji. Zmiany Społeczne Zmiany Klimatyczne Zmiany Kapitałowe Zmiany świata przyrody Zmiany polityczne Zmiany planetarne. Upadek zasad moralnych – To zjawisko powszechne, w każdej kulturze, rozluźnienie obyczajów i wypaczenie pierwotnych praw jakie zawierała Biblia, Prawo Rzymskie, Kodeksy Postępowania itp. Przejawia się destrukcją rodziny, obojętnością, brakiem potrzeb wyższych, interpretacją prawa ze względu na własną siłę czy posiadaną władzę. Zmiany Klimatu – Zjawisko obserowane i powoli badane przez współczensych naukowców. Nasilenie skoków temperatur, ilości opadów i sile prądów atmosferycznych. Uwolnienie przepływu kapitału międzynarodowego – efekt to powstanie kapitału spekulacyjnego, doprowadzenie do nadmiernej koncetracji kapitału. Zatrucie środowiska – wpływ cywilizacji technicznej i efekt wolnego kapitału gdzie zysk jest ważniejszy niż eksploatowana planeta. (zatrucie jedzenia, struktury genetycznej GMO, zanik gatunków, ograniczenie powierzchni dzikiej przyrody. Likwidacja Państw Narodowych – niszczenie tradycji i silnych struktur obronnych jakie w wypadku zagrożenia, klęski naturalnej, wielkiego kryzysu finanswoego mogły kontrolować sytuacje na większym obszarze. Rozwój elektroniki – bazowanie rozwoju technicznego o wysoki poziom dostępu do elektroniki bez uwzględnienia masowego jej zniszczenia np. Rozbłysk Słoneczny. Upadek kultury łacińskiej – zmiany w kościele katolickim, decyzje soboru. Zjwisko to miało wpływ w szczególności na Europę jako cywilizację bazującą na Kulturze Chrześcijańskiej. Zmiany Zasolenia Prądów Oceanicznych – Zjawisko obserowane od roku 2000. Skutek to powolne ochłodzenie niektórych obszarów ziemi. Zjawisko prawdopodobnie związane z poziomem zasolenia. Wprowadzenie teorii nieograniczonego rozwoju – brak poszanowania zasad i wytycznych zdrowego rozsądku, brak wniosków z raportu Klubu Rzymskiego 1972, potwierdzonego w modelu matematycznycm upadkiem ZSRR. Wyginięcie pszczół – w momencie przekroczenia progu zniszczenia danego gatunku, efekt domina poprzez masowe ograniczenie produkcji żywności. Likwidacja demokracji – wpływ wolnego kapitału dla jakiego demokracja jest zagrożeniem gdyż może ograniczać zyski. Przykład to działania lobingu w świecie polityków. Ryzyko impaktu – Brak realnych programów ochrony ziemi przed skutkami impaktu. Programy obecne to teorie naukowe. Dzisiejsze przygotowanie planety najlepiej ocenia zdarzenie ostatniego impaktu w Rosji oraz odkrycia nowych obiektów kilka dni przed przelotem. Upadek jednorodności narodowej – kultura multikulti i mieszania ras oraz kultur często sprzecznych z sobą. Zmiany Nasłonecznienia – Zjawisko obserowane od kilku lat, jednym z czynników są sztucznie rozpylane substancje w atmosferze jako narzędzia wojen klimatycznych, kontroli temperatury ziemi, narzędzi do projektu wysokich energii w jonosferze. Zjawisko nie w pełni wyjaśnione jednak na obecnym etapie obserwacji udowodnione pod względem istnienia i wpływu na nasłonecznienie. Błędna polityka banków centralnych- efekt ochrony kapitału spekulatnów kosztem podatnika. Nieograniczone powiększane długu i dodruk pieniądza. Masowa perodukcja rolna i wyjałowienie gleb – przykład to Chiny gdzie jakakolwiek produkcja rolna nie może już istnieć bez zastosowania nawozów sztucznych. Dodatkowe wymieranie pszczół powoduje konieczność ręcznego zapylania owoców a co za tym idzie ograniczenia produkcji. Zmiany liderów światowych – nieunikniona wojna handlowa i militarna pomiędzy Chinami i USA. Jeden z krajów musi zostać podporządkowany. Ryzyko epidemii – wydarzenie prawie pewne i związane jedynie z czasem wystąpienia. Ze względu na masowy transport między kontynentalny nie możliwe do kontrolowania. Robotyzacja i automatyzacja życia – siłowa modyfikacja istoty ludzkiej i nowe programowanie społeczne jakie jest sprzeczne z naturalną tendencją człowieka do życia w wspólnocie, obronie terytorium, podziale klas społecznych i zgodnym obcowaniu z prawami natury, itp. Zmiany dostępności do podstawowowych surowców np. wody – Zjawisko pustynienia planety i ograniczenia zasobów słodkiej wody jakie w niedługim czasie doprowadzi do pierwszych wojen o wodę. Zróżnicowanie geograficzne pod względem podaży miejsc pracy – efekt wolności przepływu kapitału do miejsc taniej siły roboczej i niskich podatków. Dodatkowy efekt to robotyzacja i automatyzacja. Nadmierna eksploatacja zasobów nieodnawialnych – zjawisko wolnego kapiatłu i nieograniczonych zysków. Dodatkowo zjawisko nie jest kontrolowane poprzez budowę alternatywnych technologii lub pozyskaniem nowych terenów wydobywczych tak jak miało to miejsce np. w średniowiecznej Europie po odkryciu Ameryki przez Kolumba. Odrodzenie fundamentalizmu religijnego – powstanie ISIS, upadek demokracji wielu krajów Afryki i Azji, masowe migracje między kontynentami. Inne nie znane cywilizacji ryzyka – wybuch super wulkanu, przesunięcie osi ziemi, zmiany obciążenia płyt kontynentalnych (topnienie lodowców) itp. Największym czynnikiem ryzyka jest jednak obecny sposób rozmieszczenia ludności. W XX wieku rozpoczął się proces masowego przemieszczenia ludności do miast, jest to skutek wolnego kapitału jaki potrzebował taniej siły robczej. W XXI wieku wpłynął dodatkowy czynnik to jest możliwość łatwego kontrolowania populacji danego obszaru i taniego zbudowania dla jego potrzeb infrastruktury. Obecnie większość ludności żyje w miastach a mniejszość na wsi. Jest to odwrotna sytuacja niz w wcześniejszych wiekach. Obecne zatrzymanie globalnego transportu na skutek jakiegokolwiek w/w zdarzenia spowoduje wystąpienia braku w miastach podstawowych zasobów dla życia zgromadzonej tam populacji. Efekt, głód na nie wyobrażalną skalę, epidemie i zamieszki. W XX wieku zabranie na Ukrainie zboża na zasiew spowodowało wybicie 10 milionów ludzi w jedną zimę. Należy pamiętać, że wówczas większość populacji żyła na wsi, ale i tak nie była w stanie uchronić się od głodu. Dziś efekt był by ten sam tylko na olbrzymich sterydach.
Podsumowując więc niniejszy paragraf, z upływem czasu stopniowo poodkrywałem, że wszystkie owe kłamstwa, bzdury, mity, przechwałki, błędne zapewnienia, propagandowe stwierdzenia, itp., w jakie ja kiedyś głęboko wierzyłem, oraz w jakie do dzisiaj wierzą NIE tylko zawodowi naukowcy i politycy, ale także i większość już zwykłych ludzi, są jedynie zwodniczą ułudą z pomocą jakiej monopol oficjalnej nauki prowadzi ludzkość wprost ku samozniszczeniu, a stąd jeśli ludzkość w porę się NIE opamięta i NIE zatrzyma swego owczego pędu za monopolistyczną i fatalnie błądzącą nauką, wówczas już wkrótce skończy niemal tak samo źle jak w czasach Bibilijnego Potopu.

Uświadomienie sobie jak bardzo kłamstwa oficjalnej nauki odbiegają już od absolutnej prawdy wyrażanej treścią Biblii, automatycznie nasuwa pytanie: jakie są powody dla których wszechmocny Bóg pozwala aby zawodowi naukowcy celowo upowszechniali aż tak duże odchylenia od prawdy? Odpowiedzi na owo pytanie udzieliłem aż na kilku swoich stronach internetowych, przykładowo w punkcie #B3 strony „portfolio_pl.htm”, czy w punktach #B1.1 i #B2 strony „antichrist_pl.htm”. Moim zdaniem najistotniejszymi dla nas z owych powodów, jakimi Bóg m.in. się kieruje, to konieczność (jak Biblia ładnie to ujmuje) „odsiewania ziarna od plew” – czyli identyfikowania ludzi, którzy albo m.in. NIE są zdolni do przedkładania prawdy nad kłamstwem, czyli których poczucie prawdy i moralności zostało aż tak wypaczone i zdewaluowane, że ochoczo uganiają się za przyjemniejszymi dla nich kłamstwami i niemoralnościami, albo też którzy utracili własną zdolność do odróżniania pomiędzy czynieniem dobra a czynieniem zła, traktowania innych sprawiedliwie od krzywdzenia bliźnich, konfrontowania mądrości i wielkości od potykania się o kolejną głupotę i małostkowość, doceniania piękna od przyglądania się brzydocie, itp., itd. Innym istotnym powodem moim zdaniem jest też konieczność wychowania sobie przez Boga armii szczególnego rodzaju osób, których ja opisuję pod nazwą „żołnierze Boga” m.in. w punkcie #B1.1 w/w strony „antichrist_pl.htm”, oraz w punkcie #A3 swej innej strony o nazwie „humanity_pl.htm”, a do których Biblia też referują pod nazwą żołnierze aż w kilku swych miejscach – np. patrz „Drugi List do Tymoteusza” z Biblii, weset 2:3, cytuję: „Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”! Do innych zaś z tych powodów należy też m.in. inspirowanie ludzi do poszukiwania prawdy poprzez zarówno studiowanie wiedzy naukowej, jak i studiowanie treści Biblii. Gromadzenie wiedzy o Bogu zarówno z pisma świętego, jak i z obserwacji świata, który nas otacza. Poszerzanie swej wiedzy o dalsze szczegóły i zasady wyjaśniające dodatkowo to co Biblia streszcza w skrócie – np. tak jak to opisują punkty #A2.1 do #A2.10 z mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”, czy punkty #C4.2 do #C4.7 z mojej strony o nazwie „morals_pl.htm”. Itd., itp.

Włodzimierzowi Leninowi przypisuje się powiedzenie „ufaj ludziom, jednak bierz klejnoty pod zastaw”. Ów przywódca rewolucji, która okazała się być największą, najbardziej przewrotową, oraz nadal jedyną rewolucją jaka w całych dziejach ludzkości odniosła aż tak długotrwały sukces i jaka swoim zasięgiem objęła niemal całą naszą planetę, zapewne chciał wyrazić tym powiedzeniem nadrzędną ideę, jaka dałaby się opisać też słowami: „ludzie mają dobre intencje i starają się mówić to w co wierzą, że jest to prawdą, jednak z powodu niedoskonałości ludzkiej natury zawsze warto nabyć pewność iż to co inni twierdzą faktycznie jest prawdą”. Gdyby więc intencję tej idei odnieść do poznawania prawdy przez ludzkość, wówczas możnaby ją sformułować m.in. następująco: „chociaż standardowo uczymy się z wyników innych ludzi, jednak wszystkie co bardziej istotne dla nas prawdy, zasady i wymagania powinniśmy sprawdzać i potwierdzać poprzez porównanie owych wyników z treścią Biblii” (odnotuj też, że w porównaniach tych istotne jest zarówno to, co Biblia klarownie stwierdza, jak i to, stwierdzenia czego Biblia pomija, lub zmuszona jest udostępnić w zakamuflowanej formie, a także odnotuj, że wszystko co naprawdę istotne, dla uniknięcia nieporozumień Biblia stwierdza w conajmniej dwóch lub trzech odmiennych swych miejscach i to na conajmniej dwa lub trzy odmienne sposoby – stąd dla pełnego poznawania prawdy trzeba też „porównywać Biblię z Biblią”).

Powyższe sformułowanie (o konieczności weryfikowania każdej istotnej prawdy na treści Biblii) pozostaje też ważne i w stosunku do wszystkiego co ja stwierdzam. Wszakże ja też jestem tylko wysoce niedoskonałym i omylnym człowiekiem. Na dodatek, sporo ze swoich stron i publikacji pisałem w czasach, kiedy jeszcze całkowicie się NIE pozbyłem tych swoich uprzednich „zatwardziale naukowych” poglądów ateistycznych. Teraz więc, kiedy ponownie przeglądam te strony i publikacje, aż mnie korci aby większość z nich gruntownie przeredagować i zaktualizować w zgodzie z dzisiejszymi moimi poglądami (które już ściślej i znaczniej wyrażają zgodność z treścią Biblii, niż poglądy jakie wyznawałem np. kilkanaście lat temu). Problem jednak polega na tym, że wiedząc jak bardzo i jak szybko moje poglądy i wiedza ulegały zmianie, wiem z góry, że taka praca przeredagowywania poszłaby na marne. Wszakże nawet gdybym obecnie przeredagował wszystkie swoje strony i publikacje, ciągle NIE byłyby one zgodne z poglądami i wiedzą jakimi będę dysponował za jakiś czas – stąd w przyszłości ciągle wymagałyby one ponownego przeredagowania. Na dodatek, utraciłyby swoje historyczne uwarstwowienie. Tymczasem poznawanie prawdy stanowi nigdy NIE kończący się proces i wcale NIE jest tylko jednorazowym aktem – a na dodatek każdy z ludzi przez proces ten musi przechodzić osobiście, samotnie i indywidualnie (wszakże przed Bogierm każdy odpowiada osobiście i indywidualnie). Jako zaś taki proces, jedyne co od zewnątrz konieczne dla jego prawidłowego podjęcia, to aby ktoś, lub coś, w nas go zainicjował, oraz aby nadał mu właściwy kierunek, zaś potem my sami będziemy już go kontynuowali. Jeśli zaś dobrze się zastanowić, to moje publikacje „trailblazera”, na przekór bycia nadal niedoskonałymi i na przekór zapewne nadal zawierania wielu pomyłek, doskonale już społniają ową funcję inicjatora i nadawacza kierunku dla procesu czyjegoś indywidualnego poznawania prawdy i uważnego studiowania Biblii. Wszakże jeśli ktoś zawierzy moim dowodom, logice, doświadczeniu, przykładom i wykazom empirycznego materiału dowodowego, a stąd raz już wejdzie na ścieżkę poznawania prawdy i porównywania stwierdzeń ludzkich autorytetów z tym co stwierdza zapełniona prawdą i boską wiedzą Biblia, wówczas z czasem sam będzie w stanie do prawdy docierać – bez względu na to z jakiego punktu początkowego do niej wystartował oraz bez względu na to jakie niedokładności i pomyłki z czasem wykryje w tym od czego rozpoczął swoje poszukiwania prawdy.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #L1 z mojej autobiograficznej strony o nazwie „pajak_jan.htm” (aktualizacja owej strony datowana 1 września 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „pajak_jan.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „pajak_jan.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_jan.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_jan.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_jan.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_jan.htm
http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „pajak_jan.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/pajak_jan.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #275). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk