#283: Ponieważ każde elementarne działanie generuje zarówno dobre jak i złe następstwa, do każdej co bardziej istotnej sprawy przyporządkowuj co najmniej dwa działania równocześnie, które dobierzesz tak umiejętnie, aby ich interesujące cię „złe” skutki nawzajem się kompensowały

2017/04/25

Motto: „Jeśli zamiast siły która indukuje opory, albo pieniędzy które pobudzają pożądania, użyjesz swej inteligencji i opisanej tutaj wiedzy o zestawianiu razem mechanizmów nawzajem kompensujących złe następstwa, wówczas nawet najtrudniejszy z nurtujących cię problemów z pomocą Boga być może zdołasz rowiązać bez generowania niepożądanych (np. dla siebie) skutków.”

Każdy zapewne zna staropolskie powiedzenie wyrażające ponadczasową prawdę, że „nie ma takiego zła co by na dobre nie wyszło”. Wszakże owo powiedzenie skopiowały od Polaków praktycznie wszystkie inne narody, tak że w jakiś sposób niemal każdy z nim kiedyś i gdzieś się zetknął. Nie każdy jednak wie, że powiedzenie to ma swoją równie sprawdzającą się w życiu odwrotność, którą opisałem już na szeregu swych stron i publikacji (np. patrz punkt #F3 na mojej stronie „wszewilki.htm”, albo patrz punkt #E2 na innej mojej stronie o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”). Odwrotność ta zaś potwierdza zupełnie przeciwstawną prawdę, mianowicie że „nie ma takiego dobrego jakie by nie zrodziło sobą jakiegoś zła”. Doskonałym przykładem działania tej przeciwstawnej prawdy są następstwa „dobra” serwowanego podczas wychowywania dzieci z bogatych domów, lub z domów rządzonych przez kobiety – czyli dzieci „bez ojca chowanych”, na jakie to następstwa staram się zwracać uwagę czytelnikowi aż na szeregu swych stron internetowych – np. patrz punkt #A3 na stronie „god_proof_pl.htm”, czy punkt #B4 na stronie „antichrist_pl.htm”, a nawet częściowo też punkt #A2.10 strony o nazwie „totalizm_pl.htm”. Empirycznym zaś potwierdzeniem niezawodnego działania w obu tych przeciwstawnych prawd w naszym świecie fizycznym jest odkryte dopiero przez filozofię totalizmu działanie „pola moralnego” (tj. pola na stronie o nazwie „totalizm_pl.htm” opisanego krótko w punktach #H2, #B1 i #A1.1, zaś znacznie dokładniej omawianego np. w punkcie #C4.2 innej strony o nazwie „morals_pl.htm”). Także dopiero dzięki totalizmowi ja zdołałem też odkryć, zdefiniować i słownie sformułować rekomendację moralną, wyjaśniającą „jak” powinniśmy postępować w swym życiu w sytuacji równoczesnego istnienia i działania obu tych prawd, aby tym co czynimy NIE generować niepotrzebnego zła. Niniejszy wpis opisuje tę moją rekomendację, jaką też niniejszym włączam w zbiór życiowych zaleceń totalizmu.

Rekomendację jaką zamierzam tu opisać ja intuicyjnie używam już od początka swych badań i twórczej działalności. Wszakże liczne techniczne wdrożenia różnych mechanizmów kompensujących niepożądane następstwa działania, już jako mały chłopiec analizowałem w precyzyjnych zegarach, które mój ojciec naprawiał, zaś ja ponownie rozbierałem kiedy mój ojciec był w pracy (piszę o tym szerzej w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”). Przykładowo, to właśnie dzięki intuicyjnemu użyciu zasady z owej rekomendacji, udało mi się poprawnie zaprojektować swój niepokonalny statek zwany „Magnokraft”, tj. ów mój wynalazek gwiazdolotu, jaki czytelnik znajdzie opisany i doskonale zilustrowany począwszy od „Rys. #A2” ze strony internetowej o nazwie „magnocraft_pl.htm”. W owym Magnokrafcie bowiem do napędu są użyte ogromnie silne magnesy, zwane Komorami Oscylacyjnymi. Każda zaś z owych komór NIE tylko iż jest w stanie generować pożądane efekty poprzez napędzanie statku międzygwiezdnego do szybkości bliskich prędkości światła, ale także generuje niechciane efekty (tj. zło), poprzez np. przyciąganie do siebie (lub odpychanie) z ogromną siłą każdej innej Komory Oscylacyjnej, a także każdego pobliskiego przedmiotu ferromagnetycznego. Aby więc wyeliminować te „złe” efekty, zamiast jednej Komory Oscylacyjnej, do napędu Magnokraftu użyte jest „n+1” takich komór, a na dodatek każda nich wytwarza pulsujące pole magnetyczne o specjalnym przebiegu swych zmian w czasie. W rezultacie, wzajemne przyciąganie się Komór Oscylacyjnych zachodzące pomiędzy jednym pędnikiem głównym oraz „n” pędnikami bocznymi Magnokraftu, jest neutralizowane wzajemnym odpychaniem się od siebie owych „n” koliście poustawianych pędników bocznych. Natomiast przyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych przez wszystkie te komory jest neutralizowane odpychaniem tych przedmiotów przez pulsowania pola (pulsujące pole magnetyczne odpycha bowiem obiekty ferromagnetyczne, zamiast je przyciągać). Użycie dokładnie tej samej zasady neutralizowania niepożądanych efektów pozwoliło mi też wynaleźć urządzenie jakie pozwala generować pole magenetyczne o nieograniczonej mocy – tj. ową Komorę Oscylacyjną opisywaną szerzej na stronie o nazwie „oscillatory_chamber_pl.htm”. Wszakże elektromagnesy używane dotychczas przez ludzi do generowania pola magnetycznego używały przepływu prądu w zwojach przewodników elektryczności. To jednak miało bardzo złe następstwo w postaci siły rozrywającej jaką wygenerowane pole wywierało na zwoje owego przewodnika. W rezultacie powstawania tej siły rozrywającej, mocy pola magnetycznego dotychczasowych elektromagnesów NIE dawało się podnieść ponad określoną wartość (jaka okazuje się być raczej niska), bowiem owe siły rozrywające powodowały niszczące eksplodowanie zwojów elektromagnesu. Natomiast w Komorze Oscylacyjnej mojego wynalazku siły rozrywające są neutralizowane przez siły przyciągające, jakie ściskają ową komorę w przeciwstawnym kierunku dzięki wzajemnemu przyciąganiu się ładunków elektrycznych gromadzonych na przeciwstawnych ściankach owej komory. Podobne intuicyjne użycie omawianej tu zasady pozwoliło mi też wyeliminować problemy (zło) kilku jeszcze innych moich wynalazków. Niestety, dotychczasowe moje użycie tej zasady dokonywałem w sposób całkowicie intuicyjny, nie będąc świadomym, iż jest ona rodzajem istotnego prawa rządzącego całym naszym światem fizycznym.

Dopiero kiedy w styczniu 2017 roku formułowałem treść punktu #C9.1 z mojej strony „ufo_proof_pl.htm”, nagle uświadomiłem sobie, że rekomendacja jaką staram się tutaj opisać faktycznie jest rodzajem istotnego prawa obowiązującego w całym naszym świecie fizycznym, które to prawo jest nawet przestrzegane przez samego Boga w niemal wszystkim co Bóg czyni. Stąd pierwsze swe sformułowanie niniejszej nowej rekomendacji totalizmu najpierw przytoczyłem jako „motto” do owego punktu #C9.1 ze strony „ufo_proof_pl.htm”. W tamtym punkcie przytoczyłem też spory zbiór przykładów użycia owej rekomendacji. Po jednak następnym zidentyfikowaniu i przemyśleniu jak rozległe i jak użyteczne są zastosowania owej nowej rekomendacji totalizmu, pod koniec lutego 2017 roku postanowiłem, że niniejszym wpisem rekomendację tę włączę w ciało zaleceń całej filozofii totalizmu, zaś jej skróconym sformułowaniem wyrażę tytuł tego wpisu.

Gdyby rekomendację tę starać się wyrazić w sposób pełny, wówczas opisywałyby ją następujące słowa. „Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować systemy jakie generują w interesującym nas obszarze przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne (złe) następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały.”

Omawiana tu rekomendacja ma ogromny obszar zastosowań. Przy jej pomocy można więc rozwiązywać NIE tylko problemy techniczne (tj. elimniować „złe” następstwa naróżniejszych technicznych mechanizmów i działań), takie jak te wyeliminowane w moich wynalazkach Magnokraftu czy Komory Oscylacyjnej. Okazuje się bowiem, że jest ona też niezastąpiona przykładowo w ekonomii, polityce, nauce, a nawet w najróżniejszych problemach stosunków międzyludzkich. Poniżej przytoczę teraz po jednym przykładzie z co istotniejszych obszarów ludzkiego życia, jakie to przykłady razem wzięte zilustrują i wyjaśnią czytelnikowi jak omawiana tu zasada może być, a niekiedy nawet intuicyjnie już jest, stosowana do eliminowania złych następstw działań podejmowanych w praktycznie każdym z obszarów naszego życia w świecie fizycznym.

1. Technika. W technice zasada eliminowania zła, opisana omawianą tu rekomendacją, jest już używana najczęściej. Powodem jest, że budowane przez ludzi mechanizmy urządzeń technicznych pozwalają na szybkie odkrycie natury problemów (zła) jakie je nurtują. Aby więc zaradzić owym problemom (złu), konstruktorzy kolejnych urządzeń technicznych dodają do ich działania dodatkowe mechanizmy, jakie eliminują problemy (zło) już uprzednio wprowadzonych mechanizmów. Chyba najpowszechniej znanym przykładem takiej sytuacji jest „mechanizm różnicowy” z kół naszych samochodów. Mechanizm ten został wprowadzony aby powodował, że kiedy samochód zakręca, koła po obu stronach samochodu mogły obracać się z odmiennymi prędkościami, a stąd aby żadne z nich nie zmuszone było ślizgać się po ziemi. Niestety, na śliskim podłożu sam ów mechanizm generuje też „złe” następstwo w postaci obracania się jedynie ślizgającego się koła. Stąd w samochodach terenowych, wprowadzony musiał być dodatkowy mechanizm, jaki pozwala wyłączyć działanie mechanizmu różnicowego podczas jazdy w śliskich terenach. Oczywiście, mechanizm różnicowy z samochodów, to zaledwie jeden przykład z tysięcy najróżniejszych mechanizmów używanych do eliminowania złych następstw działania dzisiejszych urządzeń technicznych.

2. Polityka. Politycy są chroniczni w używaniu tej zasady dla unikania niekorzystnych dla siebie następstw (np. przegrywania wyborów) we wszystkich swych społecznie nieakceptowalnych posunięciach. Przykładowo, kiedykolwiek zdecydują się narzucić lub podnieść jakiś podatek, albo zalegalizować jakieś swoje zaniedbanie czy korupcję, jednocześnie z wielkim hukiem rozgłaszają coś rzekomo dobrego co właśnie jakoby zdecydowali się uczynić (jednak datę rozpoczęcia czego zwykle ustanawiają na czasy rządzenia któregoś z przyszłych rządów). Doskonałym takim przykładem była wymuszona na rządzie przez NZ monopol mleczy wiadomość dziennika telewizyjnego, jaką oglądałem w TV NZ w dniu pisania punktu #A2.11 ze strony o nazwie „totalizm_pl.htm” (na treści którego bazuje niniejszy wpis), tj. w dniu 23 lutego 2017 roku. Rząd NZ ogłosił wówczas, że podnosi o ponad dwukrotną wartość, liczbę śmiertelnie niebezpiecznych bakterii „Escherichia coli” (E. coli) dopuszczalną do zanieczyszczania wód rzek i jezior Nowej Zelandii, ponieważ wyciekają one do tych rzek i jezior z łajna krowiego. (Uprzednio owa liczba wynosiła 260 bakterii E. coli per 100ml wody, zaś w owym dniu podniesiona została do liczby 540 bakterii.) Chodzi bowiem o to, że z powodu wysoce niedbałego i szkodliwego dla natury postępowania NZ monopolu mlecznego zaopatrującego w tanie masło niemal połowę dzisiejszego świata (w samej NZ cena masła należy jednak do najwyższych w świecie), wody rzek w NZ już przy dotychczasowych standardach tych zanieczyszczeń są aż tak zapełnione śmiertelnie niebezpiecznymi mikro-organizmami, że w sporej proporcji z nich NIE wolno się już kąpać, zaś psy typowo zdychają jeśli przypadkowo napiją się ich wody. Oczywiście, będąc tak niepohamowanie obecna w NZ rzekach i jeziorach, owa mordercza bakteria czasami dostaje się do wody pitnej powodując masowe zatrucia całych NZ miast (np. patrz zatrucia wody NZ miast Havelock North, Hastings i Flaxmere w 2016 roku). Aby jednak „ochłodzić” publiczne oburzenie na polityków, spowodowane taką zmianą już obecnie tragicznej sytuacji na przyszłą jeszcze gorszą, ten sam rząd ogłosił jednocześnie, że do 2040 roku przeznaczy dwa biliony dolarów na oczyszczanie wód NZ rzek – patrz „www.scoop.co.nz/stories/PA1702/S00324/claims-of-lowered-water-standards-wrong.htm”. („Trick” obecnych polityków i rządu NZ polegał tu na tym, że już w wyborach 2017 roku ów rząd najprawdopodobniej utraci władzę, zaś następne rządy (oraz przyszli politycy) będą wprawdzie uznawały już owe pogorszone standardy bakteryjnych zanieczyszczeń rzek, ponieważ pozwolą im one na NIE czynienie niczego aby sytuację naprawić, jednak rządy te nadal NIE będą miały pieniędzy ani dobrych chęci, aby respektować też owo uchwalone przez obecny rząd zobowiązanie wydania w przyszłości 2 bilionów na oczyszczanie rzek.) Podobnie też jak w powyższym NZ przykładzie, skorumpowane rządy i politycy już na niemal całym dzisiejszym świecie używają tej samej metody ogłaszania czegoś pogarszającego los rządzonych przez siebie ludzi, wraz z równoczesnym ogłoszeniem obietnicy, iż jakoby w dalekiej przyszłości podejmą coś, co rzekomo los ten poprawi (a czego tak naprawdę owe rządy i politycy nigdy NIE zamierzają podjąć).

3. Nauka. Problem (zło) z dzisiejszą oficjalną nauką rozpaczliwie utrzymującą swój monopol na badania i na edukację polega na tym, że aż tak zaawansowała ona swoją korupcję i swe odejście od prawdy, że praktycznie wszystko co nowego obecnie oficjalnie nauka ta stwierdza, jest już kłamstwem. (Po kilka przykładów kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki – patrz wstęp i punkty #D4, #D2, #D2.1, #K1 oraz #K2 na mojej stronie „dipolar_gravity_pl.htm”, punkt #B3 na mojej stronie „portfolio_pl.htm”, punkt #E1.1 na mojej stronie „telepathy_pl.htm”, punkt #B2 na mojej stronie „humanity_pl.htm”, a także patrz dalsze strony i punkty tam linkowane.) Stąd aby nadal móc pretendować, że nauka ta odkrywa coś nowego, a jednoczesnie aby unikać zostania oficjalnie przyłapaną na szerzeniu kłamstw dla utrzymania swego monopolu na badania i na edukację, obecni zawodowi naukowcy używają opisywanej tutaj rekomendacji. Przykładowo, ogłaszają że jakoby coś nowego odkryli, ale jednoczesnie owo odkrycie umiejscawiają tam, gdzie nikt z normalnych ludzi, polityków, finansistów, ani decydentów NIE jest w stanie sprawdzić jego prawdy (np. w odległym kosmosie, w głębinach oceanu, pod ziemią, w mikroświecie, w atomach, w mikrocząsteczkach, w nieznanym ludziom promieniowaniu, na „początku czasów”, itd., itp.) Oczywiście faktu, że ich kłamstwa mogą być też demaskowane przez ich kolegów (tj. innych naukowców), dzisiejsi naukowcy wcale się NIE obawiają, bowiem dzisiejsza tonąca już w korupcji i nadal monopolistyczna nauka wypracowała sobie efektywne metody, jakie jej pozwalają zgniatać w zarodku wszelkie próby demaskowania jej kłamstw – tak jak w zarodku już od około pół wieku zgniatane są w zarodku moje próby ujawniania prawdy (tj. zgniatane np. poprzez upowszechnianie kolejnego kłamstwa, że ja jakoby zajmuję się „pseudonauką” oraz „teoriami spiskowymi” – jako sprawdzian jak dalekie od prawdy jest i to kolejne kłamstwo oficjalnej nauki, proponuję przeglądnąć dostępny na stronie internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” skrócony opis mojej teorii wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji albo „Kodig”, czy też przeglądnąć wyszczegółnione na stronie „skorowidz.htm” i w punkcie #A2.1 strony o nazwie „faq_pl.htm” przykłady tematów i problemów nurtujących ludzkość, jakich rozwiązywaniem naprawdę poświęcam swe „hobbystyczne” badania).

4. Ekonomia. Ludzka natura ma skłonność do zabiegania o uzyskanie monopolu w tym co się czyni, oraz w następnym zazdrosnym utrzymywaniu tego monopolu. Stąd każde co większe przedsiębiorstwo używa wszelkich dostępnych mu sił i środków aby monopol najpierw zdobyć, a potem zatrzymać dla siebie. To zaś prowadzi do narostu korupcji (a ściślej do przekupstwa) polityków, do wzrostu cen, do spadku jakości, zaś w końcowym efekcie do upadku gałęzi gospodarczej opanowanej przez dany monopol. Stąd ludzie empiryczne odkryli, że monopole należy usilnie zwalczać. W dzisiejszym świecie panoszą się one jedynie w upadłych krajach zamieszkałych przez przekupnych i niemoralnych ludzi. Natomiast kraje o prawych i moralnych obywatelach neutralizują u siebie owe generujące zło monopole (i kartele) już u samego źródła, upewnianiem się, że w każdej sferze ekonomicznej panuje w nich faktyczna konkurencja, która jest tym drugim mechanizmem eliminującym ekonomiczne zło generowane przez istnienie monopoli lub karteli.

5. Życie towarzyskie. Jeśli ktoś ma gościnną i miłą naturę, korzystne warunki mieszkaniowe, oraz atrakcyjne miejsce zamieszkania, wówczas często ma wielu gości. Wszyscy bowiem z jakimi jest w przyjaźni organizują „najazdy” na jego dom i życie kiedy tylko przyjdzie im na to ochota. Niestety, owi goście NIE tylko wnoszą miłe następstwa, ale także i sporo złych następstw. Stąd dla neutralizowania tego zła konieczne jest dodatkowe wprowadzenie jakiegoś mechanizmu, jaki ogranicza owych „najeżdżających” jedynie do przybywania kiedy faktycznie istnieje ku temu okazja i potrzeba. Najczęściej zaś używanym z takich dodatkowych mechanizmów jest wprowadzenie jakiegoś utrudnienia (np. zwracanie się do gości o fizyczne dopomaganie w jakiejś ciężkiej pracy, albo udostępnianie niewygodnego miejsca do spania, albo wskazanie niewygodnego dnia na odwiedziny, itp.).

6. Monopol małżeński. Dla wielu istotnych powodów, Bóg tak stworzył kobiety aby ich cechy wrodzone leżały na poniżej-progowym poziomie stabilności – po szczegóły patrz opis z punktu #B2 mojej strony „antichrist_pl.htm”. Bóg stworzył bowiem kobiety jako życiowe towarzyszki mężczyzn, tak aby w rzeczywistym życiu niestabilność kobiet była kompensowana stabilnością ich mężczyzn – którym Bóg nadał rolę „głów”, wzorców, przywódców, zarządców, itp. Ze swymi zaś mężczyznami w roli „głowy”, kobiety formują całościowo stabilny układ. Niestety, kościół katolicki zniszczył ten stabilny układ poprzez ustanowienie praw i tradycji, że mężczyźnie wolno jest posiadać tylko jedną żonę. To zaś powoduje, iż w ręce niestabilnych kobiet oddany został „monopol małżeński”. Monopol ten zaś pozwala, iż zamiast pełnienia funkcji „głów” przez mężczyzn, na zasadzie najróżniejszych seksualnych i legalnych szantaży, oraz stopniowego korumpowania, coraz więcej kobiet przejmuje obecnie funkcje „głowy”, destablilizując w ten sposób mężczyzn oraz całe życie społeczne naszej cywilizacji – po szczegóły patrz punkt #J2.2.2 mojej strony „morals_pl.htm”. Jedynym więc wyjściem jakie owa praktykująca jednożeńskość część naszej cywilizacji ciągle jeszcze posiada aby przywrócić stabilność już utraconą z powodu „monopolu małżeńskiego kobiet”, jest powrót do „konkurencji małżeńskiej” poprzez legalne i oficjalne przywrócenie prawa do wielożeństwa – tj. prawa jakie początkowo istniało w opisanych Biblią czasach, a stąd jakie wcale NIE jest sprzeczne z wolą i aprobatą Boga, a jakie nierozważnie zniszczył rzekomo służący Bogu kościół katolicki. Owo bowiem zalegalizowanie wielożeństwa zastąpiłoby obecny „monopol małżeński” przez „małżeńską konkurencję”. Wiadomo zaś, że nawet tylko sam potencjał (tj. możliwość) istnienia konkurencji, często już wystarcza do zaniechania monopolistycznych zachowań coraz usilniej nadużywanych przez dzisiejsze kobiety – szczególnie te z przemysłowo wysoko rozwiniętych krajów. (Jak tylko sam potencjał istnienia konkurencji wpływa na zmianę zachowań ludzkich, każdy wie z czasów narzeczeństwa – tj. z czasów kiedy obie strony były ogromnie chętne i się starały, bowiem wiedziały iż jeśli NIE spełnią określonych wymagań, wówczas mogą zostać zastąpione przez okogoś innego z grona łatwo dostępnej wówczas konkurencji. Jednak kiedy tylko ów okres narzeczeństwa zmienia swój status na małżeństwo, tamta chętność i staranie się niemal natychmiast zanikają. W małżeństwie każda ze stron wie bowiem, iż dostęp do potencjalnej konkurencji został zagrożony mocą małżeńskiego prawodawstwa.) Jednocześnie ewentualne zalegalizowanie wielożeństwa, poza ową zmianą we wzajemnym odnoszeniu się współmałżonków do siebie (tj. poza zmianą postaw i nastawienia), we większości małżeństw niewiele by zmieniło. Wszakże wiekszość małżeństw, które faktycznie i trwale nawzajem się kochają i szanują, a stąd które NIE zmieniają wzajemnego odnoszenia się z chwilą poślubienia, wcale NIE potrzebuje wchodzić w wielożeństwo, ponieważ jednożeństwo zupełnie im wystarcza. Stąd większość sytuacji życiowych wyglądałaby wówczas tak jak obecnie – tyle że staczanie się sporej proporcji naszej cywilizacji ku niestabilności zostałoby zahamowane tym jednym mądrym i moralnie poprawnym posunięciem. Niestety, pechowo dla ludzkości, wiedząc jak silną władzę dzierżą obecnie kobiety, prawdopodobieństwo iż ktoś jeszcze przed właśnie nadchodzącym upadkiem naszej cywilizacji odważy się jednak przywrócić wielożeństwo w obecnych krajach jednożeńskich, jest bardzo nikłe. Kiedy zaś nasza obecna cywilizacja już się zawali, a stąd kiedy wielożeństwo samo się automatycznie powprowadza z powodu bezprawia, gwałtów i „rządów pięści” jakie początkowo wówczas zapanują, fakt że kobiety utracą wtedy swój „monopol małżeński” NIE uchroni już ludzkości przed głodem, chaosem i zniszczeniami jakie opisałem w punktach #H1 do #H3 swej strony „przepowiednie.htm”.

7. Eliminowanie (uśmiercanie) bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych intelektów grupowych finansowanych z podatków. W punkcie #E2 strony o nazwie „totalizm_pl.htm” wyjaśniłem, że istnieją dwa odmienne rodzaje tzw. „intelektów”, życie których podlega działaniu mechanizmów moralnych. Są to: (a) intelekty indywidualne (czyli pojedyńczy ludzie) oraz (b) intelekty grupowe (czyli np. przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, rządy, kraje, armie, religie, itp.). Jeśli zaś życie dowolnego intelektu NIE zostało przedwcześnie przerwane, wówczas po narodzeniu się każdy intelekt przechodzi przez aż pięć następujących okresów, lub faz: (i) nauka i wzrost, (ii) produkcja i dodawanie swego wkładu, (iii) błędy i wypaczenia, (iv) bezproduktywność, marnotrawienie i szkodzenie, (v) śmierć oraz usuwanie szkodliwych pozostałości po tych intelektach. (W tym miejscu warto odnotować, że w przeciwieństwie do intelektów indywidualnych, śmierć intelektów grupowych wcale NIE musi polegać na ich kompletnym zniknięciu z powierzchni ziemi, a może się sprowadzać np. do gruntownej transformacji celów ich istnienia, zasad na jakich działają, stanu osobowego ich kierownictwa, produktu jaki ich działalność generuje, itp. Przykładowo, śmierć dawnej komunistycznej Polski nastąpiła z chwilą kiedy Polska jako kraj przetransformowała się w dzisiejszą Polskę kapitalistyczną. Warto też odnotować, że transformacja każdego z powyższych okresów w okres następny typowo przebiega poprzez płynne nasilanie się, a stąd NIE ma wyraźnych granic i jest trudna do odnotowania oraz zdefiniowania.) Ponieważ każdy intelekt składa się z niedoskonałych ludzi, u których zmiany cech wraz z upływem czasu są rządzone podobnymi mechanizmami, każdy też z powyższych pięciu okresów, lub faz, typowo trwa jedynie przez typowo taką samą i z góry określoną liczbę lat. I tak, przykładowo, okres (i) nauki i wzrostu u indywidualnych ludzi typowo trwa około 20 lat, zaś u intelektów grupowych od około jednego roku, maksimum do kilku lat. Okres (ii) produkcji i dodawania swego wkładu zarówno u indywidualnych ludzi, jak i u intelektów grupowych, typowo trwa jedynie około 30 lat. Po produkcji przychodzi okres (iii) błędów i wypaczeń, który u wszystkich intelektów typowo trawa około 10 lat. W okresie tym dany intelekt zaczyna obrastać najróżniejszymi nawykami i złymi tendencjami, oraz nabywa już takich „znajmości i wpływów”, że zamiast produkować lub dokonywać coś dla społeczeństwa, zaczyna dbać niemal wyłącznie o własne interesy. Doskonałym przykładem tego okresu (iii) może być sytuacja z internetem w chwili pisania tego podpunktu w marcu 2017 roku, kiedy to internet coraz usilniej zaczynał być używany do szpiegowania jego użytkowników, do oszukiwania, okłamywania, oczerniania, wmuszania ludziom reklam, itp. – zamiast do celu w jakim oryginalnie został stworzony (tj. zamiast do upowszechniania wiedzy i wymiany informacji). Po okresie (iii) błędów i wypaczeń przychodzi okres (iv) bezproduktywności, marnotrawienia i szkodzenia – jaki trwa aż do (v) śmierci danego intelektu. W owym okresie (iv) intelekt ten typowo przestaje generować jakiekolwiek produkty, a zaczyna marnotrawić praktycznie cały dorobek jaki uprzednio zgromadził. Z kolei jego nawyki i tendencje typowo zaczynają być aż tak wypaczone i złe, że intelekt ten zaczyna realizować cele jakie są dokładną odwrotnością celów dla jakich oryginalnie został stworzony. Doskonałym przykładem intelektu grupowego z tego okresu (iv) jest dzisiejsza oficjalna nauka ziemska, opisana cztery podpunkty powyżej – wszakże zamiast poszukiwania i propagowania prawdy, niemal jedyne co obecnie nauka ta poszukuje i o co dba, to kłamstwa i zarobki swych luminarzy, zaś na wyszukiwanie i rozpracowywanie owych kłamstw i zarobków wydaje ona coraz wyższe sumy opłacane przez podatnika. Na szczęście, u sporej proporcji intelektów grupowych, które same generują dochody z jakich się utrzymują, ów okres (iv) trwa krótko, bowiem szybko one „umierają”, czyli np. bankrutują lub zostają „zjedzone” przez młodszą i ekonomiczniej działającą ich konkurencję. Problem jednak jest z intelektami, które żyją na koszt podatnika. Te bowiem same, tj. bez uśmiercającej je decyzji polityków, wcale NIE chcą umierać, a usiłują żyć w nieskończoność domagając się coraz większych sum podatnika dla podtrzymania swego bezproduktywnego i marnotrawnego życia. Wszakże ich kierownictwo i zatrudnieni przez nie pracownicy są już nawykli do coraz wyższych zarobków i do wygodnego życia. Aby więc je uśmiercić, typowo jakiś polityk musi mieć odwagę podjęcia decyzji ucinającej je od finansowania przez podatników. Niestety, decyzja taka NIE jest łatwa do podjęcia, bowiem intelekty te, na przekór że w praktyce od dawna są już bezproduktywne, marnotrawne i społecznie szkodliwe, umią jednak głośno wrzeszczeć i wymyślać tysiące zwodzących ludzi powodów, dla których podatnik powinien kontynuować ich finansowanie. Polityk który je uśmierci ryzykuje więc np. przegranie następnych wyborów, lub bycie odsuniętym od polityki. Stąd aby zneutralizować zło jakie wprowadza sobą wchodzenie coraz większej liczby takich intelektów grupowych finansowanych przez podatników w ów okres (iv), konieczne jest wprowadzenie jakiegoś dodatkowego mechanizmu, jaki będzie kompensował złe następstwa ich uśmiercania, np. poprzez bezosobowe, lub automatyczne, ich uśmiercenie po upływie owych 30 lat okresu (ii) produktywnego ich życia – tj. bez potrzeby iż jakiś polityk zmuszony będzie przyjmować na siebie odpowiedzialność za ich uśmiercenie. Opisywana tu rekomendacja totalizmu wskazuje jak wypracować i wdrożyć do użycia aż cały szereg takich właśnie mechanizmów. Przykładowo, (A) w chwili tworzenia nowego intelektu grupowego finansowanego przez podatnika, można z góry określić po ilu latach intelekt ten zostanie automatycznie rozwiązany (uśmiercony) – odnotuj, że liczba owych lat NIE powinna być wyższa od 30. Albo zamiast uśmiercać dany intelekt, można (B) stworzyć mu konkurencję, zaś owa konkurencja albo spowoduje drastyczne jego przetransformowanie w inny intelekt grupowy działający już na zupełnie odmiennych zasadach, albo też np. z uwagi na jego niemożliwe do zmiany nawyki bezproduktywności, marnotrawstwa i szkodzenia, samo społeczeństwo dokona jego uśmiercenia (np. poprzez finansowe „zagłoszenie”). Przykładem takiego rozwiązania poprzez powołanie konkurencji, jest moja sugestia uśmiercenia obecnie już bezproduktywnej, kłamliwej, marnotrawnej i szkodliwej oficjalnej nauki, poprzez powołanie „konkurencji” dla obecnej oficjalnej nauki w formie przyszłej nowej „nauki totaliztycznej” (tj. nauki jaka jest nową i konkurencyjną wobec starej, a jaką opisałem szerzej w punktach #C1 i #C6 mojej strony o nazwie „telekinetyka.htm”). Jeszcze innym sposobem neutralizowania złych następstw uśmiercenia takich intelektów grupowych weszłych już w okres (iv) ichniego życia, byłoby że np. zamiast finansowania przez podatnika, można je (C) przekwalifikować na finansowanie z ochotniczych składek i dotacji ludzkich, albo też (D) przekwalifikować na finansowanie z własnych dochodów tychże intelektów. (Obie te zmienione zasady finansowania bardzo szybko by je pouśmiercały – wszakże takie intelekty w fazie (iv) swego życia są już zbyt nawykłe do bezproduktywnego, marnotrawnego i niszczycielskiego postępowania.) Itd., itp. Jeśli ktoś uważnie rozglądnie się dookoła, wówczas odnotuje, iż takich bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych dla ludzi intelektów grupowych finansowanych przez podatnika istnieje obecnie już ogromne mnóstwo. Ponieważ opanowały one do perfekcji sztukę wmawiania iż są bardzo potrzebne i że trzeba je dalej finansować, żaden polityk NIE ryzykuje próby ich uśmiercenia. Stąd obok korupcji i marnotrawstwa polityków i rządów, większość z których również już weszła w swój własny okres (iv), tj. obok politycznej korupcji i marnotrawstwa opisanych m.in. w punktach #E1 do #E5 strony o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, to m.in. te właśnie już agonalne intelekty grupowe wymuszają na rządach szybkie i nieustanne zwiększanie niemoralnych podatków (po informacje o niemoralności podatków patrz m.in. punkty #T1 do #T5 na stronie „humanity_pl.htm”), a stąd wymuszają one też szybki spadek stopy życiowej dzisiejszych mieszkańców praktycznie każdego kraju. Intelekty te są bowiem jak chmara krwiopijnych potworów dopadłych do podatnika, jakie stopniowo potrafią wyssać z niego całą „krew” i całą zdolność osiągnięcia dobrobytu i prowadzenia szczęśliwego oraz pokojowego życia. Naprawdę warto więc włożyć wysiłek umysłowy i znajomość zasad opisywanej tu filozofii totalizmu, w poznajdowanie takich nieindukujących złych następstw, oraz moralnie poprawnych, mechanizmów i sposobów automatycznego pouśmiercania owej coraz większej chmary tychże wysoce niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzkości intelektów grupowych finansowanych z podatków.

Oczywiście, w rzeczywistym życiu bez trudu odnotujemy całą masę przykładów podobnego używania rekomendacji opisywanej w tym punkcie. Nawet jednak analizując jedynie przykłady przytoczone powyżej, odnotujemy że stosowanie rekomendacji jaką tutaj opisuję zawsze wykazuje kilka charakterystycznych cech. Wymieńmy tu więc najważniejsze z nich. (1) Z pomocą tej rekomendacji typowo daje się eliminować tylko jeden rodzaj „złych” dla nas konsekwencji, tj. tych na jakich wyeliminowaniu w danej sprawie najbardziej nam zależy. (2) Użycie tej rekomendacji NIE eliminuje wszelkich złych skutków tego co czynimy, szczególnie tych jakie pojawią się na odmiennych niż rozważane przez nas polach. (3) Czyjeś użycie tej rekomendacji wcale NIE uniemożliwia Bogu serwowania „absolutnej sprawiedliwości”, ani NIE blokuje działania mechanizmów i praw moralnych. (4) Rekomendacja ta jest jednym z owych narzędzi, które pozostawiają swoim użytkownikom na wybór, czy użyją ją oni w celu czynienia dobra, czy też czynienia zła. (5) Sposób na jaki ktoś używa opisywaną tu rekomendację też podlega osądzaniu oraz późniejszemu nagradzaniu lub karaniu przez Boga, zgodnie z zasadami serwowania przez Boga „absolutnej sprawiedliwości”.

Sytuacją z rzeczywistego życia, co do której aż się prosiłoby aby użyć omawianą tu rekomendację totalizmu, byłaby ewentualna próba uniknięcia szybko nadchodzącej zagłady ludzkości. Scenariusz tej nadchodzącej zagłady ludzkości jeszcze w lutym 2009 roku opublikowałem w punkcie #H3 na mojej stronie o nazwie „przepowiednie.htm”. O zagładzie tej upomina też widzów ów 35 minutowy film biograficzny z YouTube o tytule „Dr Jan Pająk portfolio”. Jeśli też przyglądnąć się uważnie temu co wokoło nas się dzieje, to okazuje się, iż scenariusz tej zagłady wypełnia się dokładnie tak, jak go tam opisałem. Do marca 2017 roku, kiedy to pisałem punkt #A2.11 strony o nazwie „totalizm_pl.htm” (na którym bazuje ten wpis), wypełniło się już niemal około jednej-trzeciej tego scenariusza. Tylko więc bardzo zdecydowane działanie całej ludzkości mogłoby jeszcze zatrzymać to uparte zdążanie ku samozagładzie. Aby jednak takie zdecydowane działanie mogło zaistnieć, potrzebny byłby ludzkości jakiś rodzaj instytucji, która spełniłaby tę samą funkcję, jaką na błądzących statkach pełnią „kompasy”. Instytucją taką powinna być oficjalna nauka. Niestety, z powodu jej obecnego monopolu, nauka ta woli zajmować się sprawami jakie opisałem już uprzednio, m.in. przy punkcie jej poświęconym. Aby więc zwrócić uwagę ludzkości na prawdę, oraz wyprostować jej okres błędów i wypaczeń, konieczne byłoby użycie opisywanej tu rekomendacji – w celu oficjalnego powołania konkurencyjnej wobec dotychczasowej, nowej „totaliztycznej nauki”, która m.in. poprzez podjęcie nauczania i upowszechniania Konceptu Dipolarnej Grawitacji (Kodig) oraz filozofii totalizmu, a także poprzez korygowanie kłamstw dotychczasowego monopolu oficjalnej nauki, przywróciłaby prawdę, umiar, rozsądek i moralne zachowania do ludzkości, usilnie obecnie spychanej ku samozagładzie swymi wypaczeniami i brakiem w niej trwającej przy prawdzie instytucji jaka pełniłaby funkcję „kompasu”.

* * *

P.S.: Czy wiesz, że począwszy od 26 kwietnia 2017 roku w YouTube.com dostępne jest około 4-minutowe darmowe wideo przygotowane przez mojego przyjaciela Dominika Myrcik, które w animowany (ruchowy) sposób ilustruje wyglądy i cechy wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów, oraz porównuje wymiary gabarytowe każdego z tych typów do powszechnie znanych obiektów. Wideo to nosi dwujęzyczny (niemiecki i angielski) tytuł „Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?” (tj. „Jak wielki jest Magnokraft”). Ponieważ wideo to NIE zawiera treści mówionej, a głównie ruchome obrazy, muzykę i świst powietrza powodowany lotem Magnokraftów, jego zrozumienie NIE stanowi problemu dla oglądających dowolnej narodowości – bez względu na to jakiego języka mówionego oni używają. Jest ono upowszechniane gratisowo w YouTube.com pod internetowym adresem http://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . Szerszy opis tego wideo zawiera punkt #A5 z mojej innej strony o nazwie „portfolio_pl.htm”.

Nieustająco od 1981 roku publikowany jest też mój formalny dowód naukowy, konklusywnie potwierdzający, iż „UFO to już zbudowane Magnokrafty” – skrótowy opis tego formalnego dowodu czytelnik znajdzie m.in. w punkcie #A5 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, a także na całej stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm”. Dzięki opracowaniu tego formalnego dowodu moje badania rozwojowe nad budową i działaniem Magnokraftów zaowocowały też m.in. głębokim poznaniem szczegółowej wiedzy o budowie i zasadach działania UFO. Po 1981 roku byłem więc w stanie podefiniować wszystkie cechy UFO i nawet precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów załogowych UFO. Dlatego linkowane powyżej 4-minutowe wideo „Jak wielki jest Magnokraft” otwiera aż cały ocean możliwości także dla innych osób mających umysł wystarczająco otwarty aby zaakceptować prawdę mojego formalnego dowodu, że „UFO to już zbudowane Magnokrafty” – tak uparcie obecnie negowaną przez zakłamane oświadczenia dzisiejszej oficjalnej nauki. Przykładowo, wideo to pozwala nauczyć się jak rozpoznawać jaki typ UFO ktoś zaobserwował czy sfotografował. Pozwala precyzyjnie ustalać (z dokładnością do centymetra) wymiary danego UFO po rozpoznaniu jakiego ono jest typu. Ponadto, w końcowym swym fragmencie wideo ilustruje też niektóre unikalne cechy lotów UFO – jakie zawsze zadziwiają przypadkowych obserwatorów tych gwiazdolotów, np. zdolność UFO do szybkiego lotu w zorientowaniu najwyższego oporu aerodynamicznego, czy ich zdolność do nagłego zmieniania pod kątem prostym kierunku lotu.

Doskonałym dowodem, że opisywane tu wideo „Jak wielki jest Magnokraft” precyzyjnie ilustruje także wymiary i wyglądy poszczególnych typów UFO, jest inne darmowe, około 14-minutowe wideo dostępne pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ , zaś szeroko opisane w punkcie #A5.1 mojej strony o nazwie „portfolio_pl.htm”. To inne wideo udokumentowało bowiem przypadek, kiedy nocą dnia 2010/7/27 cała eskadra UFO inteligentnie, celowo i skrycie wyłożyła w zbożu z Anglii kolejny tzw. „krąg zbożowy” – zasady formowania których to kręgów zbożowych w swoich monografiach ja opisuję zainteresowanym już począwszy od około 1985 roku – po szczegóły patrz np. punkt #D2.1 i „Rys. #D2abc” z mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”. Malowniczość i iście kosmiczna złożoność kręgu wyłożonego przez UFO w owym dniu 2010/7/27 dowodzi, iż ten „krąg zbożowy” z Anglii, podobnie jak wszystkie inne takie kręgi ostatnio wykonywane przez UFO zaś ilustrowane fotografiami pokazywanymi przez dzisiejsze wyszukiwarki internetowe, miał m.in. służyć zakpieniu sobie z ignorancji i niekompetencji dzisiejszych naukowców, decydentów, polityków i badaczy UFO niezdolnych do zbadania i do oficjalnego uznania inteligencji jaka odmawia kooperowania z badającymi je ludźmi. (Wygląda to jakby UFOnauci eksperymentalnie sprawdzali ile czasu zajmie pobudzenie ludzkich naukowców do oficjalnego uznania wyników moich badań stwierdzających, że „kręgi zbożowe są to ślady powykładane w zbożu przez pole magnetyczne generowane napędem UFO”, a także sprawdzali jaki minimalny rodzaj szoku dowodowego jest obecnie konieczny, oraz do jakiego poziomu swymi coraz bardziej zuchwałymi manifestacjami UFOnauci muszą wyszydzić w oczach społeczeństwa ignorancję oficjalnej nauki, zanim decydenci zmuszeni w końcu zostaną do oficjalnego uznania wyników moich badań.) Dowodowo najistotniejsze w owym wideo z dnia 2010/7/27 okazuje się być, że niezależnie od udokumentowania procesu wykładania „kręgu zbożowego”, wygląd i względne wielkości elementów którego zarejestrowane potem zostały na lotniczych zdjęciach owego kręgu, wideo to utrwaliło też m.in. kształt i wygląd jarzących się nocą par UFO typu K5, magnetycznie posprzęganych ze sobą w tzw. „kompleksy niezespolone” zilustrowane m.in. na „Rys. #H2c (góra-prawy)” z mojej strony „magnocraft_pl.htm”. Sfilmowane bowiem następnego ranka elementy „kręgu zbożowego” jaki owa eskadra UFO uformowała, potwierdziły empirycznie, że faktycznie sfilmowany owej nocy został wygląd jarzących się „kompleksów niezespolonych” posprzęganych z UFO typu K5.

Trzonem omawianego tu wideo Dominika Myrcik „Jak wielki jest Magnokraft” jest pokazanie komputerowo wygenerowanych porównań wyglądu, wielkości i wymiarów wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów (a stąd i dyskoidalnych UFO) z powszechnie znanymi obiektami budowanymi przez ludzi. Pozwala więc ono porównywać typy Magnokraftów (a stąd i typy UFO) od K3 do K10, z wielkościami: człowieka, samochodu osobowego, radzieckiego czołgu T-34, dwupiętrowego budynku mieszkalnego, katedry „Westminster Abbey” z Londynu, transatlantyka „Tytanik”, oraz „Wieży Eiffla” z Paryża. Ponadto pokazuje ono też ów unikalny dla magnetycznego napędu tych wehikułów przelot wszystkich 8 ich typów ponad dużym nowoczesnym miastem – pozwalając w ten sposób porównywać wielkości poszczególnych z tych gwiazdolotów z wielkościami dzisiejszych drapaczy chmur, a także z całym centrum dużego miasta. (Np. największe UFO typu K10, zawisające ponad centrami dzisiejszych miast, rozmiarowo okazuje się być rozleglejsze niż większość owych centrów.) Odnotuj też, że porównania wielkości i wyglądów z wideo „Jak wielki jest Magnokraft” stanowią animowane (ruchome) wersje podobnych porównań wielkości i wyglądów, jakie również po komputerowym wygenerowaniu zilustrowane zostały począwszy od „Rys. #A2” na stronie „magnocraft_pl.htm” – przykładowo patrz tam „Rys. #A2” do „Rys. #A5”.

Dwujęzyczne napisy zaprezentowane jako rodzaj „wstępu” do wideo „Jak wielki jest Magnokraft” ostrzegają, cytuję: Nasza cywilizacja wkrótce upadnie. Człowiek odwrócił się od drugiego człowieka. Wszystko czynimy przeciwko Naturze, Moralności i Bogu. Czeka nas bolesny upadek, ale i wejście ludzkości do nowej, złotej ery Magnokraftu. Ten kraj, który jako pierwszy zbuduje Magnokraft, będzie przywódcą nowej cywilizacji. Stara polska przepowiednia ujawnia, że będzie nim Azjatycki Smok – prawdopodobnie Korea Południowa. Rzuci on na kolana niemoralnych opresorów i niszczycieli zapierającą dech w piersi potęgą militarną i wielkością Magnokraftu. Napisy z tamtego „wstępu” starają się więc m.in. przypomnieć oglądającemu to o czym ostrzegam szerzej w punktach od #H1 do #H3 z odrębnej swojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”, oraz co dodatkowo przypominam w podpisie pod „Rys. #A2a(K3) – góra” ze strony „magnocraft_pl.htm”, zaś co udokumentowałem empirycznym materiałem dowodowym na całych stronach o nazwach „military_magnocraft_pl.htm” i „wtc_pl.htm”.

Odnotuj, że ostrzeżenie bardzo podobne do powyższego zawiera też owa wiadomość oficjalnie negowanego do dzisiaj pochodzenia „Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety” na żywo oglądającym telewizję w UK przekazana w dniu 26 listopada 1977 roku o godzinie 17:10, zaś obecnie dostępna dla każdego do oglądnięcia za darmo w YouTube.com po polsku np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM , zaś w angielskojęzycznym oryginale np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=aiokvraNTZg . Z kolei opisy tego ostrzeżenia można odnaleźć w wyszukiwarkach z pomocą polskich słów kluczowych: Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku – lub angielskich słów kluczowych: Alien Warning Message Live on TV in UK . Jak czytelnik zapewne to odnotuje z analizy opisów ujawnianych powyższymi linkami, kluczem do potwierdzenia pochodzenia i autentyczności tego ostrzeżnia, byłoby ustalenie metody, techniki i urządzenia, za pomocą których ostrzeżenie to zostało nałożone na nadawaną wówczas transmisję dziennika telewizyjnego. Jak bowiem się okazuje, nikt NIE dokonał takiego ustalenia. Tymczasem ostrzeżenie zostało „nałożone na”, a NIE jedynie „nadane zamiast”, kontynuowanej podczas jego trwania transmisji dziennika – czego klarownie dowodzi „przebijanie się” fragmentów tego dziennika poprzez dźwięki owej transmisji. Niektórzy zaś, w tym ja, wierzą, że przy poziomie ziemskiej techniki ówczesnego czasu, takie nałożenie zewnętrznymi ziemskimi urządzeniami ostrzeżenia jakie swą głośnością zagłuszałoby ciągle nadawany dziennik, było wprost niemożliwe. Problem polega tu więc na tym, że nikt dotychczas NIE rozważał możliwości technicznego użycia tzw. „rzutników telepatycznych” opisywanych m.in. w punkcie #C4 mojej strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Właśnie te rzutniki byłyby bowiem w stanie nałożyć takie ostrzeżenie na trwającą pod nim ziemską transmisję telewizyjną – i to nawet na międzygwiezdne odległości. Co jeszcze ciekawsze, cechy nałożenia owego ostrzeżenia są bardzo podobne do innej transmisji o już udowodnionej autentyczności, też używającej takich „rzutników telepatycznych”, z pomocą której (za pośrednictwem włoskiej Miss piękności i aktorki filmowej, Pani Danieli Giordano) ludzkość otrzymała dar tzw. „piramidy telepatycznej” opisywanej szczegółowo m.in. w punktach #E1.1 i #E1 z w/w strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Ciekawe więc, czy także owe ostrzeżenie wywodzi się od tej samej kategorii istot, co owa piramida telepatyczna? Linki do powyższego ostrzeżenia z TV UK przytoczyłem też na końcu punktu #A5 ze swej innej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm”.

* * *

Powyższe wyjaśnienia stanowią adaptację punktu #A2.11 z mojej strony internetowej o nazwie „totalizm_pl.htm” (aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony „totalizm_pl.htm” czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm
http://quake.hostami.me/totalizm_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/totalizm_pl.htm
http://totalizm.com.pl/totalizm_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/totalizm_pl.htm
http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc kwiecień 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń.
– Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” dodatkowo udoskonaliłem nieco punkt #A0, który wcześniej adoptowany został jako treść poprzedniego wpisu numer #282.
– Na stronie „faq_pl.htm” udoskonaliłem znacząco punkty od #A2 do #A2.3 (aczkolwiek przeredagowywania dalszych części owej strony narazie nie zdążyłem jeszcze ukończyć).
– Na stronie „god_istnieje.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H2.
– Na stronie „korea_pl.htm” od nowa napisałem punkt #A1 umieszczając w nim także krótki link do wideo „Jak wielki jest Magnokraft”, oraz poszerzyłem podpis pod „Fot. #11”.
– Na stronie „magnocraft_pl.htm” w „Wideo #A0” dodałem opis nowego wideo z YouTube o tytule „Jak wielki jest Magnokraft”.
– Na stronie „malbork.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #A3 opisujący pale z „księżycowego drewna” o podwyższonej odporności na gnicie, na jakich osadzone są fundamenty krzyżackiego zamku w Malborku oraz fundamenty włoskiego miasta Wenecja. Ten sam punkt #A3 dodałem też do angielskojęzycznej strony „malbork_uk.htm”.
– Na stronie „military_magnocraft_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H1.
– Na stronie „portfolio_pl.htm” dodałem nowy punkt #A5 opisujący YouTube wideo „Jak wielki jest Magnokraft” o dwujęzycznym (niemieckim i angielskim) tytule „Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?”
– Na stronie „quake_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem punkt #I1.
– Na stronie „skorowidz.htm” dodałem aż cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.
– Na stronie „solar_pl.htm” poszerzyłem i udoskonaliłem punkty #F2 i #T7.
– Na stronie „stawczyk.htm” udoskonaliłem punkt #D3.
– Na stronie „tapanui_pl.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #D2.1 opisujący cudowną żywotność nadal zdrowego i użytecznego „księżycowego drewna” jakie od 18 czerwca 1178 roku leży w odludnych częściach Nowej Zelandii powalone tam podmuchem eksplozji UFO koło Tapanui. Żywotność tego drewna po eksplozji UFO porównałem do żywotności najtwardszego drewna NZ użytego do budowy molo w Petone, którego drewno, na przekór powtarzalnego traktowania go chemikaliami, niebezpiecznie przegniło w przeciągu 136 lat. Ten sam punkt #D2.1 dodałem też do angielskojęzycznej strony „tapanui.htm”.
– Na stronie „totalizm_pl.htm” kosmetycznie udoskonaliłem dodany tam w marcu 2017 roku zupełnie nowy punkt #A2.11 – na bazie jakiego sformułowany jest niniejszy wpis.
– Na stronie „ufo_proof_pl.htm” dodałem nowy punkt #B4 linkujący czytelnika do wideo „Jak wielki jest Magnokraft”.
– Na stronie „wszewilki_jutra.htm” wprowadziłem zupełnie nowy punkt #C4.8, w którym opisałem trzy znane mi przykłady „księżycowego drewna”, poczym wyjaśniłem skąd biorą się niezwykłe cechy tego cudownego materiału budowlanego.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej internetowej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy „totalizm_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #283). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

Reklamy

#282E: Definition, attributes and composition of my „theory of everything” – i.e.: what precisely is my Concept of Dipolar Gravity (Codig)?

2017/04/12

Motto: „First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win” – Mahatma Gandhi (1869-1948)

Because the earthly official science stubbornly refuses to recognise and acknowledge my theory of everything, this refusal deprives it of the example of how such a theory should be defined. Of course, in spite of this voluntary separation from my example, atheistic scholars continue to come up with various bizarre definitions, of the type like in that old school saying that „butter is butter” (that is, „the theory of everything is something that describes everything”). However, their definitions are obeyed by almost every encyclopaedia, by a lot of textbooks, and for some of them even by books of famous Polish writers (e.g. Sienkiewicz or Mickiewicz). So, unfortunately, the actual definition, which would explain precisely what is the „theory of everything”, the official science still does NOT have. Since I am also predicting, that the atheistic science will insist until the very end to NOT recognise and accept my theory of everything, and at the same time from many premises it follows that this science alone will never be able to formulate such a theory, personally I believe that such a definition the official science will never be able to develop (unless one of its researchers „steals” also that my definition after „disguising” it with new „atheistic feathers” – for details see item #I8 from the Polish version of my web page named „mozajski_uk.htm”).

I myself, of course, already have an existing, and working for the good of the people, example of such a theory of everything. After all, I created it myself in 1985 and continually I am developing it since that time. So, if someone asked me how I would define the term „theory of everything”, then at this stage of my research I would provide the following definition. „A ‚Theory of Everything’ is a formal system of logically coherent findings or assertions (i.e. a theory), developed by one original author and deduced by one original mind (which invented and disseminated it), in which system the single primary statement or source theorem that founds the entire that system, induces then on the principle of logical following from it, an unlimited number of secondary findings formed into a structure resembling a multidimensional star and concerning any area of human interests, from which secondary findings on the basis of cause-effect relationships can then be logically developed tertiary and even further levels of findings, that diverge like rays of the star-structure onto any area that is a source of knowledge yet unknown to humans, forming in this area an unlimited number of points of correspondence between arising from this theory the explanations, statements, findings, forecasts, etc., and the empirical manifestations of the reality around us.” In other words, according to the experience that I have already accumulated, the „theory of everything” is such a coherent formal theory, which has only one author and only one source mind, and also has only one primary source finding that is founding it, while in which all secondary, tertiary, and even further level findings, are deduced by its author or by its source mind on the basis of logical deductions while preserving the cause-effect relationships with that single source statement, and which explanations, statements, findings, forecasts, etc., introduce through themselves an infinite number of points of their conformity with the reality that surrounds us, because everything that is logically derived from it and that keeps the cause-effect relationships with it, coincides also with the corresponding manifestations of the reality that surrounds us, while every manifestation of the reality that surrounds us coincides with something that logically and with keeping the cause-effect relationships follows from this theory. Of course, the above my definition is the first attempt to define the theory of everything, which the only existing example I have created as the first scientists in the world, and which no one has previously defined unequivocally, and hence the definition of which, as the discussion on it develops, may be subjected to future refinements. After all, the developing, perfecting, refining, and discussing that only example of „theory of everything” on Earth, called the „Concept of Dipolar Gravity” (Codig) I did NOT finish when on 17 March 2017 I published this new post and item #A0 the web page „dipolar_gravity.htm” (which defines it formally), but my works on this extraordinary theory will continue for as long as God allows me to carry them out.

The name „Concept of Dipolar Gravity” for my own theory of everything is quite long. Hence some people referring to it try to shorten that name – unfortunately they use the abbreviation („KDG” – from the Polish „Koncept Dipolarnej Grawitacji”) which is equally awkward to pronounce as the original name. Therefore, if someone wants to shorten this name, then I would suggest calling it with easier for pronunciation words „Codig” in English, or „Kodig” in Polish. This abbreviated name, is also quite meaningful, and in addition it emphasizes the sense of humour, precision, and farsightedness with which God has inspired in my mind the original name for this theory. After all, the English word „dig”, amongst other means „mining”, while the English prefix „co” can mean „parallel”, „independently”, and in particular use even „in opposition”. Hence, the English-like word „Codig” (as well as the Polish-like word „Kodig”) can symbolically express meanings that could be described by the following sentence that gives us a lot to think about: „the mining of well-hidden truths carried out in parallel, independently and in opposition to today’s official science”.

The ability of my theory of everything to find out (to carry out mining) the truth on practically all possible topics, causes that in fact this theory can be used as the foundation and the nucleus for official establishing of a completely new science. Such a science would have numerous advantages over today’s official atheistic science, because in the scope of its research would be included NOT only the disciplines that the today’s atheistic official science currently recognizes and investigates, but also the new disciplines, the researching of which the present official science refuses – i.e. disciplines such as the positive research on methods of God’s work, the laws and behaviours of the counter-world, the soul, telekinesis and telepathy, free energy, UFOs, radiesthesia, morality, moral field, moral laws, karma, etc., etc. The official establishing of such a new science would bring untold benefits to our civilization. Perhaps it would even save the humanity from the fast-incoming possibility of a self-destruction – which is predicted by old prophecies from item #H1 of my web page named „prophecies.htm”. After all, the establishing of such a science would eliminate the to-date monopoly of the old, atheistic, corrupted to the bone, and highly erroneous official science – which elimination of monopoly would over time lead to the repair and to elimination of that ocean of evil that this old science causes with its lies which so-far are officially unverified nor rectified by some new science that is competitive towards the old one. It would also open up to mankind numerous sources of new knowledge. It would incorporate rigorous scientific research methods in relation to everything that until now has been merely the subject of apparitions, speculations, casual encounters or sightings, folk knowledge, etc. It would also allow us to study the reality surrounding us from the opposite than currently philosophical „a priori” approach. Etc., etc. No wonder that I have already initiated the formation of methods, research and interests of such a completely new science based on my theory of everything, and even capable of researching such difficult subjects as the superior intelligences – which typically utilize the lack of competency of present researchers in the study of whatever refuses to cooperate with them, and hence instead of helping in research, which intelligences rather prefer to disturb, deride, ridicule, and even entertain themselves at the expense of investigators that try to research such superior intelligences. I called this new science the „totaliztic science”, while I encourage to official establishing it on a number of my web pages and publications – for example, see items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”.

While reading my web pages and publications, prepared just as the effects of „developing the rays” of that my „theory of everything”, many typical „sandwich eaters” so-far are NOT able to embrace with their minds and understand what actually represent my descriptions that try to explain to people various practical implementations of my „Codig”. However, this my „theory of everything” (Codig) is literally a scientific theory that has the potential for a correct, and carried out in a completely different manner (i.e. less misleading and false) than this is done by the atheistic official science, development of explanations for absolutely everything that needs to be explained. In other words, my theory of everything (Codig) is able to provide people with a correct answers to almost all the questions that can come to human minds, and also able to correct the mistakes and lies that are hidden in the entire human knowledge accumulated so far. This in turn means, that the volume of knowledge that may ultimately need to be rewritten through taking notice of principles and laws that make up my Codig, is roughly equal to the volume of everything that has already been researched and described on Earth. Of course, the carrying out of such gigantic work is NOT in the ability of a single creator of this theory of everything. Hence I focus on re-editing and correcting only of that small fragment of our knowledge, which includes the truths that learning by humans in my opinion is the most relevant to our present civilization – and still there is so much of such knowledge, that my enemies since a long time utilise the amount of new knowledge I have managed to correct and to make available to the humanity, as one amongst accusations trying to persuade people unable to make their own opinions, to NOT become acquainted with results of my research (although knowledge of truths that I disseminate is the most needed by just such people). In turn the rest of less vital in my opinion knowledge and truths I leave to be „mined for truths” by these future researchers, who are to be devoted to ideas of the „totaliztic science”. I hope that for the future development of the „rays” of my theory of everything, God will select the brightest, most intelligent, and the most moral researchers – as the beginning of just such a selection is already visible. After all, the repairing of what the atheistic official science has hitherto botched, as well as providing correct answers to further human questions (also the recognizing and acknowledging truths contained in the answers) requires first of all the prior knowledge of the entire my theory of everything, and also is dependent on „morality” (in the totaliztic understanding of this word), and on the level of knowledge and intelligence, in those people who use my „Codig” for mining of some yet unknown truths and answers.

If the reader does NOT believe me here in the ability of my „Codig” to answer practically every possible question, then I suggest him/her to describe with at most three keywords any important question that just bothers him/her, then to enter these keywords into any internet search engine after adding to them my title, my Christian-name and my surname. I am ready to bet, that the search engine will point out to him/her links to my web pages or publications, in which he/she will probably be able to find answers to that question (after all, I have already published the resulting from „Codig” answers to thousands of most important questions, that bother today’s people), as well as will point out to him/her web pages, blogs, and online forums, where are published opinions of other readers about these my answers. (The adding to the keywords of my title, Christian-name, and surname are necessary to separate the answer resulting from my theory of everything, from answers given by anyone else and based on some unrelated to my theory speculations, and also to separate it from the problem of various „stowaway passengers” who use the today’s „fashion” for taking a stand regarding my research and therefore propose their own ideas to popularize them under names of my ideas – as an illustration of this problem compare the results of searches, carried out e.g. while using the four keywords Magnocraft Dr Jan Pająk and while using only one keyword Magnocraft.) For example, if the reader’s question would be „how without ‚pills’ cure oneself from mental depression?”, then the answer to it, one should find on my web pages which should be pointed out if to any internet browser, or even better – to several different browsers (e.g. to „google.com”, „bing.com”, „yandex.ru”, „entireweb.com”, „gigablast.com”, „duckduckgo.com”, „ask.com”, „www.baidu.com”, etc.) one writes the following keywords: depression Dr Jan Pająk. Notice that your question should be on some important topic, for example, on any of these over 100 topics linked to search engines, amongst others, in item #A2 from the Polish version of my web page named „faq.htm”. After all, while working on this theory alone and only during the time free from my paid work (as my work always was devoted to completely different research), so-far I have had neither the time, nor the processing capacity, to use my „Codig” for finding the correct answers to the questions that are less vital for mankind.

Unfortunately, determining a truth is always very labour-intensive, no matter with what tools and methods it is achieved. (Only lies can be generated fast and without a contribution of labour.) In addition, in the case of using my theory of everything, the truth can be determined on practically every possible subject – while there is almost infinite multiplicity of subjects for which the knowledge of truth would be extremely beneficial for people. No wonder, that while determining truths since the establishment of my theory of everything in 1985, means already for over 30 years, so far different applications and developments of this theory have allowed me to correct the major errors and lies of official science (for an example see item #D4 from the web page named „dipolar_gravity.htm” – addresses of which are provided at the end of this post), and to determine new and previously unknown for people truths (for an example see item #G4 from the web page named „dipolar_gravity.htm”) for only a small proportion of the topics for which the knowledge of truth lies in the most vital interest of both the entire humanity and also every individual person. In turn only descriptions of this rather small proportion of already established truths, occupies a few hundred websites and monographs which I authorize, and accesses (links) to which interested readers can find e.g. through such my linking web pages as: „skorowidz.htm” (in Polish) and „skorowidz_links.htm” (in English), also „faq.htm”, „menu2.htm”, and „menu.htm”. I personally estimate that to determine truths with my „Codig” about all topics that are most important for the humanity, I would need a bit more than half a century, while today’s typical professional scientists this could make occupied for even a few centuries.

The highly intriguing mystery of my theory of everything is that I practically started working on it 13 years earlier than I discovered the original source theorem that is founding it (i.e. than discovered that the „gravitational field has a dipolar character”) and than I actually formulated it. After all, already in 1972 I formulated the first of my so-called Cyclic Tables, which (similarly as all the other such tables that I developed later – for a different example see „Table #K1” from the web page named „tapanui.htm”) later became one of the key components of my theory of everything. Then in 1980 I formulated another component of my future theory of everything, that is, I invented and published the construction and operation of my Magnocraft, and in early 1984 – also the construction and operation of my Oscillatory Chamber – both of which devices will also be used in the future to build my Time Vehicles operating due to the existence of so-called the „reversible software time”, in which people age (see item #G4 of the web page named „dipolar_gravity.htm”) – which the reversible „human time” I discovered only thanks to my prior knowledge of the Concept of Dipolar Gravity. So if one does NOT acknowledge the divine inspiration and guiding in this matter, then it is NOT possible to explain how it happened that my discoveries and inventions made much before 1985 were as if they had been pre-planned to become the highly significant components of my theory of everything formulated only in 1985. (God works in mysterious ways!) Incidentally, if the period of my development of „Codig” we start to count since 1972 (i.e. since the development of that first my Cyclic Table), then until today the development of particular „rays” of my star-like theory of everything I have carried out continuously for about half a century.

For everyone it should be obvious that the theory of everything, the development of which has taken up to about half a century, and that tries to clarify the truth on every single one among the most important topics bothering today’s people, cannot be read „from beginning to end” in just one sitting – as e.g. we read some sensational article in a local newspaper. To the contrary, the „theory of everything” should be read as we read these multi-voluminous encyclopaedias – as I explained this in detail in item #A3 from the Polish language version of my web page named „faq.htm”. Thus firstly one has to convince oneself that „Codig” can be depended on – for which convincing, if one practices the right philosophy and has gathered the required knowledge and life experience, sometimes it is enough to just learn what this theory of everything is all about and what are its qualities (in turn, to learn just this, for normal „sandwich eaters” should suffice to read, for example, from the introduction of the web page „dipolar_gravity.htm”, to inclusively item #A0 of it). Then it is worth to look into „Codig” only if one wants to know the truth that this theory of everything reveals about some topic that one is very interested in, e.g. the researching of which the official science refuses or is incompetent. Detailed descriptions of any of such topics can be found on web pages that are pointed out in my „linking web pages”, the most important among which are web pages named „skorowidz.htm” (in Polish) and „skorowidz_links.htm” (in English). Of course, my „Codig” reveals the truth on a lot of topics that probably interest everyone. One of them is the work of the „human time” (i.e. that time, our passage through which can be reversed, allowing us to live our lives again without committing previous mistakes) – after all everything that affects each one of us is dependent on the passage and on subsequent reversals of that human time (it is good to know what is the truth about the working of our time – since because of professing to false philosophy, this truth the official science neither is able to investigate nor is willing to accept and allow it to be revealed to people). Therefore, to learn about the workings of this reversible „human time” I would recommend to read item #G4 from the web page named „dipolar_gravity.htm”, and if anyone wants to know more details, then also the descriptions under „Table #A1” from my web page named „humanity.htm”, item #C9.1 from the Polish language version of my page named „ufo_proof.htm”, and introduction as well as items #A1, #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm”. Another topic that should also be of interest to almost everyone, is the resulting from my „Codig” the guideline as „how to lead a happy and fulfilled life” – described briefly on my web page named „totalizm.htm” (about the fact, that totalizm recipes actually do work, certifies the fact that I lead, as I believe, the fulfilled and happy life, in spite that continuously since 1972, means for around half a century, I myself, as well as outcomes of my research, have been experiencing so much of persecutions and unpleasantness of all possible sorts, that probably no other modern scientist in the world is likely to experience). Many people may also be interested in the origin, characteristics and motivations of the people whom the Bible calls „husks” or „goats”, while whose parasitic philosophy of life is described in my web page named „parasitism.htm”.

So far, the human-developed scientific theory that is as extensive and as encompassing of various topics, as my Concept of Dipolar Gravity, which would potentially cover everything, and which would meet the definition of „theory of everything” quoted at the beginning of this post, did not exist on Earth before my „Codig” was developed. What even worse, if the humanity will NOT bother to officially establish the new „totaliztic science” that motivates researchers in a completely different way than it was done before, then in my opinion no similar thematically broad theory which fulfils the definition of „theory of everything” provided here, but which is NOT, for example, a modification (theft) of my theory, this old unreformed, competition-free, and deeply corrupted official Earth science, will NOT be able to develop also in the future. In this situation, the only work ever created on Earth to which my Concept of Dipolar Gravity can be compared in terms of coherence as well as the scope and versatility of the subject area, is the Bible. Notice, however, that because of the divine origin, the Bible is an exception and therefore we are NOT allowed to call it the „theory of everything” – in spite that (probably as a result of its development for similar reasons, purposes and principles as my Codig) the Bible fulfils the definition of „theory of everything” provided above. After all, the Bible was also inspired by the single mind of the omniscient God (see Bible, „2 Timothy”, 3:16), also has one original source theorem (namely, the transmission of necessary knowledge, commandments, and initial requirements to people from God), and also has the structure of a multidimensional star, in which explaining everything that people should know is developed from this original source theorem on principles of reasoning and cause-effect relationships. However, so-far all the correct and objectively conducted scientific validation processes reveal that the Bible is NOT just a „theory”, but indeed it contains the absolute truth of everything (meaning reveal, that the Bible is inspired by all-knowing and infallible God, who in every its sentence has encrypted simultaneously several (12) different levels of truth, and who in the content of the entire Bible, have inserted the truth concerning every topic important for humans – including also every topic that is currently unknown to humans, but the learning of which will take place before the end of our times). In addition, although the content of the Bible was written at various times through a number of different human authors, its intrinsic coherence and truthfulness did NOT corrupt – which fact further confirms the true origin of the Bible from God. On the other hand, if for example, my Concept of Dipolar Gravity (which is being worked out and simultaneously written down by only one imperfect and fallible man, i.e. me, motivated by the need to provide true scientific knowledge from areas that so far are ignored or falsely explained by the official science), in the future has undergone enlargements and further changes by next imperfect and fallible people that are distracted by different than mine motivations, then surely its consistency, purity, correctness and truth would be corrupted.

From the above it is easy to note that none of the aspects of my theory of everything (Codig) can be compared to any theory ever developed on Earth. After all, none of them meets the definition of the „theory of everything” provided in this post, their development and publication typically took up at most a few months of time from their human authors (means not around half a century), their thematic essence can be expressed in one sentence, their linear structure is one-dimensional, and in addition they typically have only one point of compatibility with the surrounding reality. (For example, in the „big bang theory”, that only point of compatibility is the „red shift” described in items #D2 and #D1 on the web page named „dipolar_gravity.htm”.) Thus, such attempts of trying to compare any other theories (even those officially recognized and most frequently cited by the present official science) to my theory of everything, or even to the content of the Bible, is comparable to equalling the content of a naive fairy tales for children, with the descriptions from, for example, the entire „Encyclopaedia Britannica”.
* * *
P.S. We live in a world in which a significant proportion of those who manage public life have already reached such a high level of corruption, distortion and atheism, that practically almost nothing that is officially disseminated, ordered and implemented via human laws represents truth which is compatible with divine wishes and which really serves for the good of people. That is why sometimes it is worthwhile to look at what these few persons, who do NOT break their ties with whatever God has created and what by using even God’s unreachable to people quality criteria, could still be described as „very good” (see Bible, Genesis, 1:31). For example, if one knows the Polish language then it is worth to look at what shows a 37-minute Polish-language free video from YouTube.com, entitled „KSIĘŻYCOWE DREWNO – UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA” (which title translates as „The ‚moon timber’ – the newly re-discovered hidden truth about trees and timber”), which is available at the address http://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE. After all, that film reveals unusual attributes of natural wood, which, due to learning by people the secret of cutting it down during the most intense period of winter and during the phase of the decreasing moon, obtains a whole range of remarkable qualities, such as resistance to rotting, to moulding and to bark eating bugs, excellent thermal insulation, multi-fold increased strength, and various other similarly wonderful properties – which in some conditions can outweigh the resistance and strength of today’s steel and concrete. Links to this film and to other works by a former Austrian forester named Erwin Thoma, who revealed to the world the secrets of such „moon timber” which were re-discovered by him, additionally supplemented by based on my „Codig” explanations of reasons and of mechanism for obtaining these extraordinary attributes by such „moon timber”, and also enriched by numerous examples of historical situations, where the adding by God of such unusual features to something, can be discovered or noticed, or where such exceptionally resistant and durable timber has been practically used, is provided in item #C4.8 from my web page named „wszewilki_jutra_uk.htm”. My additional explanations, revealing that poles made of such „moon timber” were used to support the foundations of the medieval Teutonic Knights castle from the Polish town of Malbork, and also support the entire Italian city of Venice from descending into the wet sand and swamp, are provided in item #A3 from my web page named „malbork_uk.htm”. In turn item #D2.1 from another my web page named „tapanui.htm”, describes how compares: (a) the lifespan of the toughest New Zealand timber cut down in today’s typical way (i.e. „as it goes”), and then repetitively treated with various chemicals and poisons but it was subjected to the action of water, sun, winds, etc., which still caused it to decay after around 140 years; with (b) the lifespan of such 800-year old „moon timber” from woods uprooted on 18th June of 1178 (i.e. during the New Zealand winter and just after the turning point of the decreasing phase of moon), due to the explosion of a stack of seven UFO vehicles that were detonated in the vicinity of area where in present-days stands the New Zealand town of Tapanui.

* * *

The above post is an adaptation of item #A0 from my web page (available in the English language) named „dipolar_gravity.htm” – updated on 12th of April 2017, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „wszewilki_jutra_uk.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity.htm
http://quake.hostami.me/dipolar_gravity.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm
http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „dipolar_gravity.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „wszewilki_jutra_uk.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.com.pl/wszewilki_jutra_uk.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #282E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#282: Definicja, kompozycja i charakterystyka mojej „teorii wszystkiego” – czyli: czym precyzyjnie jest mój Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig)?

2017/03/25

Motto: „Wpierw będą cię ignorować, później będą się śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz” – Mahatma Gandhi (1869-1948)

Ponieważ oficjalna nauka ziemska uparcie odmawia uznania mojej teorii wszystkiego, pozbawia to ową naukę przykładu jak taką teorię należy definiować. Oczywiście, na przekór tego ochotniczego odcinania się od jej przykładu, ateistyczni naukowcy ciągle wychodzą z różnymi dziwacznymi definicjami, typu jak w owym starym powiedzeniu szkolnym, że „masło to coś maślane” (czyli, że „teoria wszystkiego to coś opisujące wszystko”). Jednak ich definicje spełnia niemal każda encyklopedia, podręcznik, a niekiedy nawet książki naszych słynnych pisarzy (np. Sienkiewicza czy Mickiewicza). Czyli, niestety, faktycznej definicji, wyjaśniającej czym precyzyjnie jest teoria wszystkiego, oficjalna nauka nadal NIE posiada. Ponieważ zaś ja przewiduję, iż ateistyczna nauka będzie się upierała aż do samego końca, aby NIE uznawać mojej teorii wszystkiego, a jednocześnie z wielu przesłanek wynika, iż ona sama nigdy NIE będzie w stanie teorii takiej sformułować, osobiście wierzę, że definicji takiej owa nauka nigdy NIE opracuje (chyba że któryś z jej naukowców „ukradnie” i tę moją definicję po „przebraniu” jej w nowe „ateistyczne piórka” – po szczegóły patrz punkt #I8 mojej strony o nazwie „mozajski.htm”).

Ja oczywiście mam istniejący i już pracujący dla dobra ludzi przykład teorii wszystkiego. Sam go przecież stworzyłem w 1985 roku i nieustannie rozwijam od owego czasu. Gdyby więc mnie ktoś zapytał, jak zdefiniowałbym pojęcie „teoria wszystkiego”, wówczas na obecnym etapie swych badań przytoczyłbym następującą definicję. „Teoria wszystkiego jest to formalny system logicznie spoistych ustaleń lub twierdzeń (tj. teoria), wywodzących się od jednego oryginalnego autora i wydedukowanych przez jeden oryginalny umysł (który ją wymyślił i upowszechnił), w którym to systemie jedno pierwotne ustalenie lub twierdzenie źródłowe fundujące cały ten system, indukuje potem na zasadzie logicznego wynikania niczym nielimitowaną liczbę wtórnych ustaleń wynikowych uformowanych w strukturę przypominającą wielowymiarową gwiazdę i dotyczących dowolnych obszarów ludzkich zainteresowań, z których to wtórnych ustaleń na zasadach związków przyczynowo-skutkowych daje się następnie logicznie rozwijać ustalenia trzeciorzędne i jeszcze dalszego rzędu rozbiegajace się jak promienie tej gwiazdzistej struktury na dowolny obszar będący źródłem niepoznanej jeszcze przez ludzi wiedzy, formując w tym obszarze nielimitowaną liczbę punktów zgodności pomiędzy wynikającymi z owej teorii wyjaśnieniami, stwierdzeniami, ustaleniami, prognozami, itp., a empirycznymi manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości.” Innymi słowy, zgodnie z doświadczeniem jakie ja już zgromadziłem, „teoria wszystkiego” to taka spójna teoria formalna, która ma tylko jednego autora i tylko jeden umysł źródłowy, a także ma tylko jedno pierwotne ustalenie źródłowe ją fundujące, w której wszystkie ustalenia wtórne, trzeciorzędne, oraz jeszcze dalszego rzędu są wydedukowane przez jej autora lub przez jej umysł źródłowy na zasadzie wynikania i z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych z tego jednego ustalenia źródłowego, oraz której wyjaśnienia, stwierdzenia, ustalenia, prognozy, itp., wprowadzają sobą nieograniczoną liczbę punktów ich zgodności z otaczającą nas rzeczywistością, bowiem wszystko co jest logicznie z niej rozwinięte i co zachowuje z nią związki przyczynowo-skutkowe pokrywa się z odpowiadającymi temu manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości, zaś każda manifestacja otaczającej nas rzeczywistości pokrywa się z czymś, co logicznie i z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych wynika z owej teorii. Oczywiście, powyższa moja definicja jest pierwszą próbą zdefiniowania teorii wszystkiego, której jedyny narazie przykład w świecie stworzyłem dopiero ja, oraz której nikt uprzednio jednoznacznie jeszcze NIE zdefiniował, a stąd której definicja w miarę jak dyskusja nad nią będzie się rozwijała, może być poddawane przyszłym udoskonaleniom i uściśleniom. Wszakże rozwijania, uściślania, udoskonalania i dyskutowania jedynego narazie na Ziemi przykładu mojej „teorii wszystkiego” nazywanej „Konceptem Dipolarnej Grawitacji” ja wcale NIE zakończyłem z chwilą gdy w dniu 17 marca 2017 roku opublikowałem tę definicję w punkcie #A0 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, zaś 25 marca 2017 roku opublikowałem tę samą definicję w niniejszym nowym wpisie do bloga totalizmu raportującym zawartość tamtego punktu #A0 (jaka po raz pierwszy formalnie definiuje moją teorię wszystkiego), a prace nad tą niezwykłą teorią będę kontynuował przez aż tak długo, jak długo Bóg pozwoli mi je realizować.

Nazwa „Koncept Dipolarnej Grawitacji” dla mojej własnej teorii wszystkiego jest dosyć długa. Stąd sporo referujących do niej ludzi stara się nazwę tę skracać – niestety używany przez nich skrót (KDG) jest równie nieporęczny do wymowy jak oryginalna nazwa. Dlatego jeśli ktoś nazwę tę woli skracać, wówczas proponowałbym mu ją nazywać łatwiejszym do wymowy słowem, po polsku brzmiącym „Kodig”, zaś po angielsku – „Codig” (od angielskiego „Concept of Dipolar Gravity”). Ta skrótowa nazwa też bowiem wnosi sobą raczej wymowne znaczenia, a na dodatek podkreśla ona poczucie humoru, precyzję, oraz dalekowzroczność z jakimi Bóg zainspirował w moim umyśle oryginalną nazwę dla tej teorii. Wszakże angielskie słowo „dig” m.in. znaczy „dokopywanie się”, zaś angielski przedrostek „co” może oznaczać m.in. „równolegle”, „niezależnie”, a w szczególnym użyciu nawet „w opozycji”. Stąd słowa „Codig” i „Kodig” symbolicznie mogą wyrażać znaczenia, które dałoby się opisać np. dającym wiele do myślenia zdaniem: „dokopywanie się dobrze ukrytej prawdy dokonywane równolegle, niezależnie, oraz w opozycji, do dzisiejszej oficjalnej nauki”.

Zdolność mojej teorii wszystkiego do ustalania (dokopywania się) prawdy na praktycznie wszelkie możliwe tematy, powoduje iż faktycznie teoria ta może być użyta jako fundament i jądro dla oficjalnego ustanowienia zupełnie nowej nauki. Nauka ta miałaby tę przewagę nad dzisiejszą oficjalną nauką ateistyczną, że w obręb jej badań wchodziłyby NIE tylko te dyscypliny, jakie obecnie uznaje i bada dzisiejsza ateistyczna oficjalna nauka, ale także i nowe dyscypliny, jakich badania dotychczasowa oficjalna nauka odmawia – tj. dyscypliny takie jak pozytywne badanie metod działania Boga, praw i zachowań przeciw-świata, duszy, telekinezy i telepatii, darmowej energii, UFO, radiestezji, moralności, pola moralnego, praw moralnych, karmy, itd., itp. Oficjalne ustanowienie takiej nowej nauki przyniosłoby naszej cywilizacji nieopisane korzyści. Być też może, iż nawet uratowałoby ludzkość przed szybko nadchodzącą możliwością samozniszczenia – jakie m.in. zapowiadają stare przepowiednie z punktu #H1 strony „przepowiednie.htm”. Wszakże ustanowienie takiej nauki wyeliminowałoby dotychczasowy monopol starej, do kości ateistycznej i wysoce błędnej oraz skorumpowanej oficjalnej nauki – co z czasem prowadziłoby do naprawy i do wyeliminowania owego oceanu zła jakie ta stara nauka powoduje swymi kłamstwami, które narazie oficjalnie NIE są weryfikowane ani prostowane przez jakąś nową i konkurencyjną wobec starej naukę. Otwarłoby też dla ludzkości źródła nowej wiedzy. Włączyłoby ścisłe metody naukowych badań w odniesieniu do wszystkiego co dotychczas było jedynie przedmiotami objawień, spekulacji, przypadkowych spotkań czy obserwacji, itp. Pozwoliłoby badać otaczającą nas rzeczywistość z przeciwstawnego niż obecna nauka filozoficznego podejścia „a priori”. Itd., itp. Nic więc dziwnego, że ja już zainicjowałem formowanie metod, badań i zainteresowań takiej zupełnie nowej nauki bazującej właśnie na mojej teorii wszystkiego, a zdolnej nawet do badania aż tak trudnych tematów, jak nadrzędne inteligencje – które typowo wykorzystują brak kompetencji dzisiejszych naukowców w badaniu tego co odmawia z nimi współpracy, a stąd zamiast dopomagać w badaniach, co raczej woli przeszkadzać, wywodzić w pole, ośmieszać, a nawet zabawiać się kosztem badających je naukowców. Nazwałem ją „totaliztyczna nauka”, zaś zachęcam do jej oficjalnego ustanowienia aż na szeregu swoich stron i publikacji – np. patrz punkty #C1 do #C6 ze strony o nazwie „telekinetyka.htm”.

Czytając moje strony internetowe i opracowania, powstałe właśnie jako efekty „rozwijania promieni” mojej „teorii wszystkiego”, wielu typowych „zjadaczy kanapek” narazie NIE jest w stanie objąć swoim umysłem i zrozumieć, co faktycznie reprezentują sobą zaprezentowane na nich opisy wyjaśniające najróżniejsze praktyczne zastosowania tej mojej „Kodig”. Tymczasem ta moja „teoria wszystkiego” (Kodig) dosłownie jest teorią naukową jaka ma potencjał, aby poprawnie, oraz w sposób zupełnie odmienny (mniej błędny i kłamliwy) niż czyni to ateistyczna oficjalna nauka, wyjaśnić absolutnie wszystko co tylko wymaga wyjaśnienia. Innymi słowy, moja teoria wszystkiego (Kodig) jest w stanie udzielić ludziom poprawnej odpowiedzi na praktycznie wszystkie pytania jakie tylko mogą im przyjść do głowy, a także ponaprawiać pomyłki i kłamstwa kryjące się w całej dotychczas zgromadzonej przez ludzkość wiedzy. To zaś oznacza, że objętość wiedzy, która docelowo może wymagać przeredagowania z uwzględnieniem zasad i praw składających się na mój „Kodig”, jest w przybliżeniu równa objętości wszystkiego co dotychczas zostało już zbadane i opisane na Ziemi. Oczywiście, wykonanie tak gigantycznej pracy NIE leży w możliwościach pojedyńczego twórcy tej teorii wszystkiego. Stąd ja się skupiam na przeredagowaniu i naprawieniu jedynie tego fragmentu naszej wiedzy, który obejmuje prawdy jakich poznanie przez ludzkość moim zdaniem jest najbardziej istotne dla cywilizacji ziemskiej – a i tak jest tego aż tak dużo, że moi wrogowie już od dawna wykorzystują ilość nowej wiedzy jaką zdołałem ponaprawiać i udostępnić ludzkości, jako jeden ze sposobów nakłaniania osób niezdolnych do wyrobienia sobie własnej opinii, aby NIE zapoznawały się z wynikami moich badań (chociaż znajomość prawd jakie upowszechniam najbardziej potrzebna jest właśnie takim osobom). Natomiast resztę mniej moim zdaniem istotnej wiedzy i prawd życiowych pozostawiam do „dokopania się w nich prawdy” przyszłym badaczom oddanym idei „totaliztycznej nauki”. Mam przy tym nadzieję, że do przyszłego rozwijania „promieni” mojej teorii wszystkiego Bóg skieruje najzdolniejszych, najbardziej inteligentnych, oraz najmoralniejszych badaczy – czego początek już zresztą zaczyna być widoczny. Wszakże naprawianie tego co ateistyczna oficjalna nauka dotychczas napsuła, a także udzielanie poprawnych odpowiedzi na dalsze nurtujące ludzkość pytania (ponadto rozpoznawanie i uznawanie prawdy zawartej w znajdowanych odpowiedziach) wymaga po pierwsze uprzedniej dobrej znajomości całej mojej teorii wszystkiego, a po drugie zależy też od „moralności” (w totaliztycznym zrozumieniu tego słowa), oraz od poziomu wiedzy i inteligencji, u osób używających Kodig do poszukania jakichś dotychczas nieznanych jeszcze prawd i odpowiedzi.

Jeśli czytelnik mi tu NIE wierzy w zdolność mojej „Kodig” do odpowiedzenia praktycznie na każde możliwe pytanie, wówczas proponuję mu opisać co najwyżej trzema słowami kluczowymi jakieś istotne pytanie, które właśnie czytelnika nurtuje, poczym wpisać owe słowa kluczowe do jakiejś internetowej wyszukiwarki dodając po nich mój tytuł, imię i nazwisko. Jestem bowiem gotów się założyć, że wyszukiwarka wskaże mu linki zarówno do moich stron lub publikacji, w jakich prawdopodobnie będzie on w stanie znaleźć odpowiedź na to swoje pytanie (wszakże ja opublikowałem już wynikające z „Kodig” odpowiedzi na tysiące co bardziej istotnych z pytań nurtujących dzisiejszych ludzi), jak i do stron, blogów i forów internetowych, na jakich zawarte są opinie innych czytelników o tej mojej odpowiedzi. (Dodanie do słów kluczowych mojego tytułu, imienia i nazwiska jest niezbędne, aby oddzielić odpowiedź wynikającą z mojej teorii wszystkiego, od odpowiedzi udzielanej przez kogokolwiek innego na bazie jakichś niezwiązanych z moją teorią spekulacji, a także aby oddzielić ją od najróżniejszych „pasażerów na gapę”, którzy wykorzystują dzisiejszą „modę” na zajmowanie stanowiska w sprawie moich badań i podsuwają swoje własne idee aby je upowszechniać pod moimi nazwami – jako przykład porównaj wyniki wyszukiwań np. pod nazwami Magnokraft dr Jan Pająk oraz tylko pod nazwą Magnokraft.) Przykładowo, gdyby pytaniem czytelnika było „jak samemu wyleczyć się z depresji psychicznej?”, wówczas wystarczy aby do jakiejś wyszukiwarki (np. do „google.pl”, albo do „bing.com”) wpisał następujące słowa kluczowe: depresja dr Jan Pająk. Odnotuj, że zadawane pytanie powinno być na jakiś istotny temat, przykładowo na któryś z owych ponad 100 tematów linkowanych z wyszukiwarkami m.in. w punkcie #A2 mojej strony o nazwie „faq_pl.htm”. Pracując nad ową teorią jedynie samemu i to tylko w czasie pozostałym mi po pracy zarobkowej (zawsze poświęconej zupełnie odmiennym badaniom), jak narazie NIE miałem bowiem ani czasu ani zdolności przerobowej, aby użyć swej Kodig do poszukania także poprawnych odpowiedzi na pytania o mniejszej dla ludzkości istotności.

Niestety, ustalanie prawdy zawsze jest bardzo pracochłonne – bez względu na to jakimi narzędziami i metodami się je osiąga. (Tylko kłamstwa można generować szybko i bez wkładu pracy.) Na dodatek, w przypadku użycia mojej teorii wszystkiego, ustalaniem prawdy można objąć praktycznie każdy możliwy temat – a tematów dla jakich poznanie prawdy byłoby ogromnie korzystne dla ludzi jest niemal nieskończona mnogość. Nic więc dziwnego, że ustalając prawdę począwszy od chwili opracowania mojej teorii wszystkiego w 1985 roku, czyli już przez ponad 30 lat, narazie najróżniejsze rozwinięcia i zastosowania tej teorii pozwoliły mi pokorygować naistotniejsze błędy oraz kłamstwa oficjalnej nauki (np. patrz punkt #D4 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) oraz poustalać nowe i wcześniej nieznane ludziom prawdy (np. patrz punkt #G4 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) na jedynie małą proporcję tematów, dla jakich poznanie prawdy leży w najbardziej witalnym interesie zarówno całej ludzkości, jak i każdej indywidualnej osoby. Z kolei tylko opisanie tej małej proporcji już poustalanych prawd, zajmuje kilkaset stron internetowych i monografii jakie ja autoryzuję, a dostęp (linki) do jakich zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć np. poprzez takie moje linkujące strony, jak: „skorowidz.htm”, „faq_pl.htm”, „menu2_pl.htm”, oraz „menu.htm”. Osobiście zaś szacuję, że aby poustalać prawdę z użyciem „Kodig” na wszystkie najważniejsze dla ludzkości tematy, mi potrzebne by było trochę więcej niż pół wieku, zaś typowym dzisiejszym zawodowym naukowcom mogłoby zająć to nawet kilka wieków.

Wysoce intrygującą zagadką mojej teorii wszystkiego jest, że praktycznie zacząłem nad nią pracować o 13 lat wcześniej, niż odkryłem owo pierwotne ustalenie źródłowe które ją ufundowało (tj. niż odkryłem, że „pole grawitacyjne ma dipolarny charakter”) i niż ją faktycznie sformułowałem. Wszakże pierwszą z moich tzw. Tablic Cykliczności, która później stała się jedną z kluczowych składowych mojej teorii wszystkiego, sformułowałem jeszcze w 1972 roku. Potem w 1980 roku sformułowałem kolejną składową swej późniejszej teorii wszystkiego, tj. wynalazłem i opublikowałem budowę i działanie swego Magnokraftu, zaś na początku 1984 roku – budowę i działanie Komory Oscylacyjnej – oba z których to urządzeń będą w przyszłości też użyte do zbudowania moich Wehikułów Czasu działających dzięki istnieniu tzw. „nawracalnego czasu softwarowego”, w którym starzeją się ludzie (patrz punkt #G4 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) – jaki to nawracalny „ludzki czas” odkryłem tylko dzięki swej uprzedniej znajomości Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Jeśli więc NIE uznawać zaistnienia w tej sprawie boskiej inspiracji i pokierowania, NIE jest też możliwym wytłumaczenie jak to się stało, że moje odkrycia i wynalazki dokonane znacznie przed 1985 rokiem, były już jakby z góry zaplanowane na wysoce istotne składowe mojej teorii wszystkiego sformułowanej dopiero w 1985 roku. (Bóg działa w tajemniczy sposób!) Tak nawiasem mówiąc, to jeśli czasokres mojego rozwijania Kodig zacznie się naliczać od 1972 roku (tj. od chwili opracowania tamtej pierwszej Tablicy Cykliczności) wówczas do dzisiaj nad rozwijaniem poszczególnych „promieni” swej gwiazdo-podobnej teorii wszystkiego pracuję nieustannie już przez około pół wieku.

Dla każdego powinno być oczywistym, że „teorii wszystkiego”, której rozpracowanie zajęło około pół wieku, oraz która stara się powyjaśniać prawdy na każdy najbardziej istotny temat nurtujący dzisiejszych ludzi, NIE daje się czytać „od deski do deski” w jednym posiedzeniu – tak jak czyta się np. jakiś sensacyjny artykulik w lokalnej gazetce. Wręcz przeciwnie, „teorię wszystkiego” należy czytać tak, jak czyta się owe wielotomowe encyklopedie – co wyjaśniłem szczegółowiej w punkcie #A3 strony o nazwie „faq_pl.htm”. Najpierw więc wystarczy dowiedzieć się tylko czym jest owa „teoria wszystkiego” i jakie są jej cechy (do poznania zaś tego normalnym „zjadaczom kanapek” już powinno wystarczyć poczytanie sobie np. od wstępu włącznie aż do punktu #A0 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”). Potem zaś warto zaglądać do Kodig tylko jeśli zechce się poznać prawdę, którą owa teoria wszystkiego ujawnia na jakiś bardzo interesujący kogoś temat, np. jakiego zbadania oficjalna nauka odmawia lub NIE jest kompetentna. Szczegółowe opisy zaś dowolnego z takich tematów daje się znaleźć na stronach i w punktach, jakie są wskazywane w moich „linkujących stronach”, najważniejszą z których jest strona o nazwie „skorowidz.htm”. Oczywiście, mój Kodig opisuje prawdę na sporo tematów, jakie prawdopodobnie interesują każdego. Jednym z nich jest działanie „ludzkiego czasu” (tego jakiego upływ daje się nawracać, pozwalając nam ponownie przeżywać nasze życie już bez popełnienia uprzednich błędów) – wszakże wszystko co dotyka każdego z nas, jest zależne od upływu i od kolejnych nawróceń tego czasu (dobrze więc wiedzieć jaka jest prawda o jego działaniu – z powodu wyznawania błędnej filozofii, prawdy tej bowiem NIE jest w stanie ani zbadać, ani nam jej jawnić, oficjalna nauka). Dlatego dla poznania działania tego nawracalnego „ludzkiego czasu” polecałbym przeczytać punkt #G4 strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, a jeśli ktoś zechce poznać więcej szczegółów, to także podpis pod „Tabelą #A1” z mojej strony o nazwie „humanity_pl.htm”, punkt #C9.1 z mojej strony o nazwie „ufo_proof_pl.htm”, oraz wstęp i punkty #A1, #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony o nazwie „immortality_pl.htm”. Innym tematem, który też powinien zainteresować niemal każdego, są wynikające z mojego Kodig wytyczne „jak prowadzić szczęśliwe i spełnione życie” – opisane skrótowo na mojej stronie internetowej o nazwie „totalizm_pl.htm” (o tym, że receptury totalizmu faktycznie działają, świadczy m.in. fakt, że ja wiodę, jak wierzę, spełnione i szczęśliwe życie, na przekór iż nieprzerwanie od 1972 roku, czyli już przez około pół wieku, jestem doświadczany najróżniejszymi prześladowaniami i nieprzyjemnościami, jakich prawdopodobnie żaden inny dzisiejszy naukowiec na świecie NIE musi doświadczać). Sporo osób może też zainteresować pochodzenie, cechy i motywacje owych ludzi, których Biblia nazywa „plewy” albo „kozły”, zaś których pasożytniczą filozofię życiową opisuje moja strona o nazwie „parasitism_pl.htm”.

Jak dotychczas, opracowana przez ludzkiego autora naukowa teoria aż tak obszerna i tak wszechogarniająca tematycznie, jak mój Koncept Dipolarnej Grawitacji, która potencjalnie obejmowałaby sobą wszystko, oraz która spełniałaby przytoczoną na początku tego punktu definicję „teorii wszyskiego”, przed opracowaniem mojej Kodig faktycznie NIE istniała jeszcze na Ziemi. Jeśli zaś ludzkość NIE zdobędzie się na oficjalne ustanowienie nowej „nauki totaliztycznej” motywującej badaczy na zupełnie odmienny niż dotychczas sposób, wówczas moim zdaniem żadna podobnie rozległa tematycznie teoria spełniająca przytoczoną tu definicję „teorii wszystkiego”, jednak NIE będąca np. modyfikacją (kradzieżą) mojej teorii, owa stara niezreformowana, pozbawiona konkurencji, oraz dogłębnie już skorumpowana oficjalna nauka ziemska NIE będzie też w stanie opracować i w przyszłości. W tej sytuacji, jedyne co dotychczas stworzone było na Ziemi i do czego mój Koncept Dipolarnej Grawitacji daje się porównywać pod względem spójności oraz zakresu i wszechstronności objętej tym tematyki, to Biblia. Odnotuj jednak, że z uwagi na boskie pochodzenie, Biblia jest wyjątkiem i dlatego NIE wolno nam jej nazywać „teorią wszystkiego” – na przekór iż (zapewne w wyniku jej opracowania dla podobnych powodów, celów i zasad co mój Kodig) Biblia też spełnia przytoczoną powyżej definicję „teorii wszystkiego”. Wszakże Biblia też była zainspirowana przez pojedyńczy umysł wszechwiedzącego Boga (patrz Biblia, „2 Tymoteusz 3:16”), też posiada jedno pierwotne twierdzenie źródłowe (jakim jest przekazywanie przez samego Boga niezbędnej ludziom wiedzy, nakazów i wymagań początkowych), oraz też ma ona strukturę wielowymiarowej gwiazdy, w jakiej wyjaśnianie wszystkiego co ludzie wiedzieć powinni jest rozwijane z tego jej pierwotnego twierdzenia źródłowego na zasadzie wynikania oraz związków przyczynowo-skutkowych. Jednak wszystkie dotychczasowe poprawnie i obiektywnie przeprowadzone naukowe procesy sprawdzeniowe ujawniają, że Biblia NIE jest jedynie „teorią”, a faktycznie zawiera absolutną prawdę wszystkiego (znaczy ujawniają, że Biblia jest zainspirowana przez wszystko-wiedzącego i nieomylnego Boga, który w każde jej zdanie zaszyfrował aż kilka poziomów prawdy naraz, oraz który w treści całej Biblii zawarł prawdy na każdy istotny dla ludzi temat – w tym także na każdy temat jaki przez ludzi obecnie NIE jest jeszcze znany, a poznanie którego nastąpi dopiero w dowolnej przyszłej chwili, włącznie aż do końca naszych czasów). Ponadto, chociaż zawartość Biblii była spisywana w różnych czasach przez aż cały szereg odmiennych ludzkich autorów, jej wewnętrzna spójność i zgodność z prawdą NIE uległy korupcji – co dodatkowo potwierdza faktyczne wywoszenie się Biblii od Boga. Tymczasem gdyby np. mój Koncept Dipolarnej Grawitacji (narazie wypracowywany i jednocześnie spisywany przez tylko jednego niedoskonałego i omylnego człowieka, tj. mnie, umotywowanego dostarczeniem bliźnim naukowej wiedzy z obszarów dotychczas ignorowanych, lub kłamliwie wyjaśnianych, przez oficjalną naukę), w przyszłości został poddany poszerzeniom i dalszym zmianom przez następnych niedoskonałych i omylnych ludzi rozpraszanych najróżniejszymi odmiennymi niż moje motywacjami, wówczas z całą pewnością jego spójność, czystość, poprawność i prawda zostałyby skorumpowane.

Z powyższego łatwo odnotować, że żadnego z aspektów mojej teorii wszystkiego (Kodig), NIE wolno porównywać do jakiejkolwiek teorii czy teoryjki dotychczas opracowanej na Ziemi. Wszakże żadna z nich NIE spełnia przytoczonej tu definicji „teorii wszystkiego”, ich wypracowanie i opublikowanie typowo zajęło ich ludzkim autorom co najwyżej kilka miesięcy (a NIE około połowę wieku), ich tematyczną istotę daje się wyrazić jednym zdaniem, ich liniowa struktura jest jednowymiarowa, ponadto typowo posiadają one zaledwie jeden punkt zgodności z otaczającą nas rzeczywistością. (Np. dla „teorii wielkiego bangu”, tym jedynym punktem zgodności jest „przesunięcie ku czerwieni” opisywane w punktach #D2 i #D1 mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”.) Takie bowiem próby przymierzania dowolnych innych dotychczasowych teorii czy teoryjek (nawet tych oficjalnie uznawanych i najczęściej cytowanych przez dzisiejszą ateistyczną naukę) do mojej teorii wszystkiego, czy nawet do treści Biblii, porównuje się tak, jak treści zaczerpniętych z sufitu naiwnych bajeczek dla dzieci porównują się z opisami np. z całej „Encyclopaedia Britannica”.

* * *

Powyższe wyjaśnienia naukowej definicji kompozycji i charakterystyki mojej teorii wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawiatacji (Kodip), stanowią adaptację punktu #A0 z mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” (aktualizacja z dnia 17 marca 2017 roku, lub później) – treść jakiego to punktu #A0 później została też powtórzona w punkcie #A1 innej mojej strony o nazwie „faq_pl.htm”. Najnowszą wersję owej strony „dipolar_gravity_pl.htm” czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm
http://quake.hostami.me/dipolar_gravity_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity_pl.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity_pl.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc marzec 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń. Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” udoskonaliłem nieco punkt #E3, do punktu #D4 dodałem cytowanie z Biblii jakie autorytetem Boga potwierdza prawdę opisanych w nim ustaleń, a ponadto dodałem ów nowy punkt #A0 który adoptowany potem został właśnie jako treść niniejszego wpisu numer #282. Na stronie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” poszerzyłem i udoskonaliłem punkt #F3 wyjaśniający prawa i obowiązki każdego narodu. Na stronie „antichrist_pl.htm” poszerzyłem nieco punkt #B2 (w zakresie stabilności moralnej kobiet). Na stronie „cielcza.htm” udoskonaliłem punkt #G3 (ten sam punkt #G3 udoskonaliłem także kosmetycznie w angielskojęzycznej stronie „cielcza_uk.htm”), zaś punkt #N3 poszerzyłem o linki do mojego gratisowego filmu „Dr Jan Pająk portfolio” z YouTube.com. Zacząłem też przeredagowywać całą stronę „faq_pl.htm” (aczkolwiek tego przeredagowywania narazie nie zdołałem ukończyć). Na stronie „immortality_pl.htm” poszerzyłem podpis pod „Fot. #B1a”, zaś na stronie „parasitism_pl.htm” – podpis pod „Fot. #1” (w obu z nich zwracając uwagę czytelnika na wiecznie wzwiedziony penis tych z męskich istot nieśmiertelnych, które pomimo nadrzędnie nadanej ich ciałom niezdolności do rozmnażania się, ciągle starają się uprawiać stosunki seksualne). Ponadto na stronie „immortality_pl.htm” dodałem także #A8 do punktu #C4.1 wyjaśniając tam jak owa zmiana zdolności do rozmnażania się u tzw. „Synów Boga” jest kolenym dowodem, iż podczas bibilijnego Potopu Bóg drastycznie przeprogramował działanie ciał u wszelkich stworzonych przez siebie istot. Na stronie „magnocraft_pl.htm” pozmieniane oraz zastąpione przez nowe i doskonalsze zostały ilustracje z „Rys. #A3”. Zaktualizowałem także i nieco poszezrzyłem strony „menu2_pl.htm”, „menu2.htm” oraz „menu.htm”. Na stronie „mozajski.htm” udoskonaliłem nieco punkt #B1. Na stronie „newzealand_pl.htm” udoskonaliłem punkt #D2 (z „Fot. #D2”) – ujawniając w nim moje niedawne szokujące odkrycie empiryczne, że jeśli dzięki cofnięciu czasu zmieni się jakiś obiekt, który zaistniał w przeszłości, wówczas zmiana ta spowoduje także zmiany wszystkich obiektów co z tym przeszłym obiektem mają jakikolwiek związek – np. spowoduje także zmiany zdjęć ukazujących wygląd tego przeszłego obiektu. Na stronie „newzealand_visit_pl.htm” poszerzyłem podpis pod „Fot. #D1”, ponieważ właśnie odkryłem, ze czas obejmujący pokazaną tam maoryską rzeźbę został cofnięty, zaś owa rzeźba uległa zmianie (tj. zubożeniu o dwa panele) – powodując jednocześnie zmiany na moich fotografiach jakie ją dokumentowały. Na stronie „portfolio_pl.htm” udoskonaliłem punkt #B3. Na stronie „przepowiednie.htm” dodałem nowe linki w punkcie #H3. Na stronie „totalizm_pl.htm” poszerzyłem i udoskonaliłem dodany tam niedawno zupełnie nowy punkt #A2.11. Ponadto do strony „skorowidz.htm” dodałem też cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „dipolar_gravity_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „mozajski.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/mozajski.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #282). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

P.S. Żyjemy w świecie, w którym ci co zarządzają życiem publicznym osiągnęli już aż tak wysoki poziom korupcji, wypaczeń i ateizmu, że praktycznie niemal nic co oficjalnie upowszechniane, nakazywane, oraz wdrażane ludzkimi prawami, stanowi prawdę zgodną z boskimi życzeniami, oraz faktycznie służącą dobru ludzi. Dlatego czasami warto przyglądnąć się temu co czynią te nieliczne osoby, które NIE zerwały jeszcze swych więzów z tym co Bóg stworzył i co używając nawet nieosiągalne dla ludzi boskie kryteria jakości, Bóg ciągle mógł określić jako „bardzo dobre” (patrz Biblia, Księga Rodzaju, 1:31). Przykładowo, warto przyglądnąć się temu co pokazuje 37 minutowy polskojęzyczny film z YouTube o tytule „KSIĘŻYCOWE DREWNO – UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA” i o adresie http://www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE . Wszakże film ten ujawnia niezwykłe cechy naturalnego drewna, które dzięki poznaniu przez ludzi sekretu jego ścinania w najostrzejszym okresie zimy i to w fazie malejącego księżyca, uzyskuje aż cały szereg niezwykłych cech, przykładowo odporność na gnicie, pleśń i na korniki, doskonałą izolacyjność termiczną, odporność na ogień, zwiększoną wytrzymałość siłową, oraz jeszcze kilka innych podobnie cudownych własności – jakie w niektórych warunkach przewyższają odporność i wytrzymałość dzisiejszych stali i betonu. Linki do omawianego tu filmu i do innych prac austriackiego leśnika o nazwisku Erwin Thoma, który ujawnił światu tajemnice owego powtórnie odkrytego przez siebie „księżycowego drewna”, uzupełnione o moje bazujące na omawianym tu Kodig wyjaśnienia dla powodów i dla mechanizmu uzyskiwania owych niezwykłych cech przez takie „księżycowe drewno”, oraz wzbogacone też o liczne przykłady historycznych sytuacji, gdzie dodanie czemuś takich niezwykłych cech można odkryć lub odnotować, albo gdzie takie wyjątkowo odporne i wytrzymałe drewno było (lub jest do dzisiaj) praktycznie używane, przytoczyłem w punkcie #C4.8 swej strony o nazwie „wszewilki_jutra.htm”. Moje dodatkowe zaś wyjaśnienia ujawniające, że to właśnie pale z takiego „księżycowego drewna” były użyte do podtrzymywania fundamentów pokrzyżackiego zamku w polskim Malborku, oraz całego włoskiego miasta Wenecja, przed zapadaniem się w mokry piasek i w bagno, zawarłem w punkcie #A3 swej strony o nazwie „malbork.htm”. Z kolei w punkcie #D2.1 innej swej strony o nazwie „tapanui_pl.htm”, żywotność najtwardszego nowozelandzkiego drewna ścinanego w typowy dzisiaj sposób (tj. „jak leci”), które nawet po powtarzalnym traktowaniu go najróżniejszymi chemikaliami i truciznami, jednak wystawieniu go też na działanie wody, słońca, wiatrów, itp., ciągle zgniło w przeciągu około 140 lat, porównałem z ponad 800-letnią żywotnością takiego „księżycowego drewna” powalonego w dniu 18 czerwca 1178 roku (tj. właśnie w trakcie nowozelandzkiej zimy i właśnie podczas przełomu fazy malejącego księżyca w fazę rosnącego księżyca) siłą eksplozji stosu 7 wehikułów UFO jakie zostały wówczas zdetonowane w okolicach dzisiejszego nowozelandzkiego miasteczka Tapanui.

#281: Dlaczego empiryczne ustalenie, że jednak „warto wypełniać nakazy Boga”, okazuje się być prawdą najważniejszą dla przebiegu i wyników życia tych co ją uznali, a także jakie są składowe tej prawdy i jakie korzyści wynikają z jej poznania

2017/02/25

Motto: „Najważniejsze dla nas prawdy to te, które wynoszą nas na wyższy poziom świadomości, czyli które najintensywniej inspirują nas do przestrzegania nakazów i wymogów Boga, do moralnego zachowywania się, do poszukiwania prawdy, do udoskonalania naszego charakteru, itd., itp.”

Ciekawe czy czytelnik odnotował, że każdy z ludzi ma odmienny pogląd na to co stanowi prawdę jakiej poznanie wywiera najsilniejszy wpływ na jego życie, ponadto czy też odnotował, że u każdego z ludzi ów pogląd nieustannie się zmienia wraz z upływem czasu i ze wzrostem doświadczenia życiowego. Przykładowo, gdyby spytać dzisiejszych kryminalistów co dla nich jest najważniejszą prawdą, wówczas zapewne odpowiedzieliby „sposób jak wzbogacić się najszybciej, z najmniejszym wysiłkiem i bez zostania przyłapanym ani ukaranym”. Politycy na to samo pytanie zapewne odpowiedzieliby „umiejętność utrzymania się przy władzy przez aż tak długo, aż zdołam zgromadzić wystarczający majątek aby resztę swego życia spędzić na przyjemnościach”. Gdyby zaś pytanie „co dla ciebie jest najważniejszą z prawd” zadać któremuś z dzisiejszych zawodowych naukowców, wówczas zapewne odpowiedziałby, że „ustalenie czy temat jaki właśnie badam pozwoli mi uzyskać Nagrodę Nobla”. Z kolei pytając dzisiejszych zwykłych ateistycznie wykształconych ludzi, co dla nich stanowi najważniejszą z prawd, zapewne wielu z nich stwierdziłoby „znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Bóg istnieje” (notabene, odpowiedź na to właśnie pytanie, oraz formalne dowody naukowe jakie niepodważalnie wykazują prawdę tej odpowiedzi, ja opublikowałem już wiele lat temu – np. patrz moja strona o nazwie „god_proof_pl.htm”). Z kolei gdyby zadać to samo pytanie np. komuś silnie wierzącemu w Boga, zapewne stwierdziłby „naukowe ustalenie czy faktyczny wiek ludzkości wynosi około 6000 lat – tak jak wiek ten określa Biblia” (notabene, ponownie odpowiedź na to właśnie pytanie ja opublikowałem już spory czas temu – np. patrz podpis pod „Tabelą #A1” na mojej stronie o nazwie „humanity_pl.htm”). Itd., itp. Z powodu aż tak ogromnych różnic opinii w tej sprawie, w niniejszym wpisie postaram się wyjaśnić i uzasadnić czytelnikowi (bazując na wynikach moich trwających już ponad 70 lat empirycznych badań otaczającej nas rzeczywistości), iż najsilniejszy wpływ na życie ludzi wywiera poznanie przez nich prawdy o istnieniu aż całego oceanu dowodów dostarczanych nam empirycznie, że „warto jednak wkładać wysiłek w poznanie i przestrzeganie praw i wymagań Boga”. Wszakże bez znajomości tej jednej najistotniejszej prawdy, np. kryminaliści popełniają swe przestępstwa łamiąc nimi boskie przykazania, bowiem NIE wierzą, iż zostaną złapani i ukarani. Politycy kłamią w swych obietnicach wyborczych i wpadają w korupcję, ponieważ wierzą, że w świecie fizycznym sprawiedliwość nigdy na nich NIE będzie egzekwowana. Bez znajomości tej jednej istotnej prawdy dzisiejsi naukowcy NIE są świadomi, że to NIE temat ani Nagroda Nobla naprawę się liczą w tym co badają, a fakt czy w sytuacji w jakiej się znajdują poświęcają się promowaniu czy też zatajaniu niewygodnych lub dyskryminowanych prawd na jakie się natknęli. Ateiści NIE mają motywacji aby naprawdę poszukać i odnaleźć Boga. Wierzący w Boga NIE mają motywacji aby nabyć pewności, iż w praktyce to wcale NIE myli się ani Biblia twierdząca, iż ludzkość liczy jedynie około 6000 „ludzkich lat” (tj. lat upływających w sztucznie stworzonym i zarządzanym przez Boga tzw. „nawracalnym czasie softwarowym” w jakim starzeją się wszelkie istoty żyjące”), ani też NIE myli się nauka twierdząca, że świat fizyczny, a stąd także wszelkie obserwowalne przez naukę twory kosmiczne, minerały i skamienieliny (włącznie z kośćmi dinozaurów i z węglem kamiennym) liczą już wiele milionów „absolutnych lat” (tj. lat upływających około 365000 razy szybciej od „lat ludzkich” oraz naliczanych w tzw. „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” w jakim starzeje się wszelka materia nieożywiona) – tak jak wyjaśnia to „wstęp” oraz punkt #G4 z mojej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkt #C9.1 z innej mojej strony o nazwie „ufo_proof_pl.htm”. Itd., itp. Tymczasem moje trwające już ponad 70 lat empiryczne obserwowanie i badania otaczającej nas rzeczywistości ujawniają, że faktycznie w świecie w jakim my żyjemy, a jaki „żelazną ręką” jest rządzony przez wszechwiedzącego, wszechmożnego, oraz niewypowiedzianie sprawiedliwego Boga, balans sprawiedliwości zawsze i dla każdego z ludzi zostaje wypełniony. Stąd za wszystko co nabroiliśmy, ponieważ NIE wierzyliśmy w „absolutną sprawiedliwość” i stąd nieustannie łamaliśmy nakazy i wymagania naszego Boga, później nieodwołalnie przychodzi nam „odcierpieć”. Tyle, że typowo większość z nas NIE jest świadoma tego naszego „odcierpienia”, ponieważ rządzą nim dosyć skomplikowane prawa i mechanizmy, opisy końcowych wyników działania jakich wprawdzie są powplatane do treści Biblii, jednak powody istnienia i zasady działania jakich to praw i mechanizmów w jawny, bezpośredni i skondensowany sposób dotychczas nigdzie NIE były nam wyjaśniane. Z kolei kiedy nasze „odcierpienie” za popełnione wcześniej niecności w końcu do nas nadchodzi, jego związek z tym co uprzednio nabroiliśmy typowo jest przeaczany, ponieważ celowo został on zakamuflowany i stąd wymaga albo silnej wiary, albo też wielu badań, zanim związek ten staje się oczywisty lub daje się naukowo ustalić – po przykład patrz punkt #F2 na mojej stronie o nazwie „karma_pl.htm”. (Przykładowo, w naszym obecnym życiu fizycznym owo nasze „odcierpienie” tego co nabroiliśmy jest rządzone działaniem tzw. totaliztycznej karmy, która powoduje, że „cała karma jaką sobie wygenerowaliśmy, zostaje nam zwrócona zanim umrzemy”, tyle że owo jej zwrócenie nastąpi dopiero po upływie tzw. „czasu zwrotu” jakiego długość narazie jest trudna do przewidzenia – chociaż jej zgrubne wartości podałem w punktach #B2 do #B2.3 strony „mozajski.htm”. Z kolei po naszej śmierci, absolutna sprawiedliwość też będzie nam ponownie wymierzona wynikiem tzw. „sądu ostatecznego” – który nam ujawni jaki los po nim nas spotka.) Aby więc udostępnić jawnie i skondensowane wyjaśnienie owych skomplikowanych mechanizmów, które powodują iż na przekór wszelkich pozorów, wynikiem naszego życia zawsze jest jednak uzyskanie absolutnej sprawiedliwości przez każdego z nas, tym z czytelników, którzy zechcą poznać co stoi za ową prawdą jaka okazuje się być najważniejszą dla przebiegu i wyników naszego życia, poniżej udostępniam treść niniejszego wpisu.

* * *

Każda z naszych ludzkich cech została celowo tak zaprojektowana przez Boga, aby pobudzała nieustanne udoskonalanie się zarówno indywidualnych ludzi, jak i całej ludzkości. Jako przykład rozważ nasze nastawienie do tzw. „prawdy”. Każdy z nas ma bowiem wbudowany w siebie aż tak silny sceptycyzm wobec tego co twierdzą inni ludzie, że wszystkie stwierdzenia innych osób podświadomie traktuje jako „nieprawdę” przez tak długo, aż samemu NIE doświadczy na sobie, że jednak były one prawdą. W rezultacie tego sceptycyzmu każdy z nas spędza swe życie wkładając znaczny wysiłek w osobiste i usilne starania aby jednak potwierdzić dla siebie, lub obalić, zasłyszane prawdy jakie uważa za mające istotny wpływ na jego życie. Przy okazji zaś tych wysiłków, każdy nie tylko że sam się udoskonala, ale udoskonala też świat wokół siebie.

Aczkolwiek z powodu owego wrodzonego sceptycyzmu, nikomu NIE można sprezentować prawdy, ciągle jednak warto aby prawdę upowszechniać wśród ludzi. Takie bowiem upowszechnianie zwraca ich uwagę na możliwość, że skoro dane coś stwierdzamy, być może jest to prawdą. Jeśli więc dana osoba uzna to co stwierdzamy na potencjalnie istotne dla jej życia, w późniejszych czasach podejmie własne sprawdzenia czy faktycznie jest to prawdą. Sprawdzenia te zaś mają potencjał aby dana prawda została potwierdzona i wyniosła w ten sposób sprawdzającą ją osobę na wyższy poziom świadomości.

We wstępie do niniejszego wpisu poinformowałem, że zgodnie z moimi ustaleniami nasilniejszy wpływ na przebieg i wyniki życia ludzi którzy ją poznają, wywiera prawda jaką ustaliłem empirycznie, a jaka stwierdza, że faktycznie „warto jednak wkładać wysiłek w poznanie i przestrzeganie praw i wymagań Boga”. Oczywiście, pod względem swej istotności dla poznania i zrozumienia większości zjawisk otaczającego nas wszechświata, ta prawda NIE jest aż tak istotna, jak prawda iż Bóg istnieje. Jednak z punktu widzenia wpływu na prywatne życie każdego z tych co ją uznali, jej potencjał drastycznego przebudowania życia, moim zdaniem powoduje, że dla uznających ją osób okazuje się ona być najważniejszą z prawd. Wszakże nawet jeśli ktoś uznaje za prawdę tylko ów fakt iż „Bóg istnieje”, ciągle z najróżniejszych przyczyn może ignorować nakazy i wymagania jakie Bóg na nas nakłada, czyli może pasywnie kontynuować niedoskonałe życie rządzone wyłącznie własnymi emocjami. Tymczasem dla osób które uznają ową najważniejszą prawdę, ignorowanie tego co Bóg nakazuje jest już wykluczone. (Chociaż z powodu swych wrodzonych niedoskonałości, nawyków i słabostek, braku wymaganej wiedzy, a także sytuacji w jakich mogą się znajdować, owe osoby ciągle mogą NIE być w stanie wypełniać wszystkich wymagań i nakazów jakie Bóg ponakładał na ludzi.) Oczywiście, powodów najwyższej dla nas istotności tej opisywanej tu prawdy jest znacznie więcej. Jednak ja tutaj omówię tylko przykłady najważniejszych z nich.

Historycznie pierwszym powodem dlaczego omawiana tu prawda okazuje się być dla nas naważniejsza, z jakim to powodem każdy z nas zapewne zetknął się już na lekcjach religii, są najróżniejsze błędy jakie powkradały się do twierdzeń upowszechnianych przez instytucje nauczające nas religii. Wszakże upowszechnianie każdej religii jest dokonywane przez ludzkie instytucje, jak zaś wyjaśniłem to np. w punktach #E1 do #E5 strony „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, każda ludzka instytucja z upływem czasu ulega korupcji. Ponadto błędność twierdzeń religijnych instytucji jakie oparte są na Biblii, może też wynikać z wydarcia z kontekstu w jakim niektóre z tych twierdzeń są ujęte w Biblii, czyli z niewłaściwego zinterpetowania niektórych wersetów Biblii. W rezultacie liczne twierdzenia religijnych instytucji mogą zawierać w sobie najróżniejsze błędy lub niedoinformowania. Jako przykład rozważ tu następstwa niepełności poinformowania w sprawie wybaczania nam naszych grzechów przez Boga – które typowo powoduje, że wielu z nas zaczyna ulegać pokusie, iż „po co pracowicie wypełniać przykazania i wymogi Boga, jeśli Bóg potem i tak przebaczy nam nasze winy”. Tymczasem w owym religijnym twierdzeniu o boskim wybaczaniu nam naszych win zwykle przeaczany lub pomijany jest istotny fakt, że faktycznie to zgodnie z zamiarami Boga wybranych z ludzi czekają aż dwa rodzaje życia, mianowicie (1) obecne życie fizyczne, oraz (2) późniejsze życie wieczne następujące już po sądzie ostatecznym. Stąd informując ludzi o wybaczaniu win przez Boga, religie NIE informują do którego z tych dwóch rodzajów życia odnosi się owo przebaczanie win przez Boga? Moje empiryczne badania nad zwrotami totaliztycznej karmy ujawniają bowiem, że praktycznie wszystko co nabroiliśmy w swym obecnym życiu fizycznym, a także praktycznie wszystko co uczyniliśmy w nim dobrego, jest nam zwrócone jeszcze zanim umrzemy. Empiryka zdaje się więc silnie sugerować, że w naszym obecnym życiu fizycznym winy NIE są wybaczane, a raczej musimy je odpokutować. Wygląda więc na to, że owo wybaczanie niektórych naszych win będzie miało miejsce tylko w sytuacji sądu ostatecznego i będzie się odnosiło wyłącznie do następnego życia wieczystego tych z ludzi, którzy sobie na wieczne życie zasłużą. Potwierdza to zresztą logika. Wszakże każdy z nas jest grzesznikiem i zapewne NIE istnieje taki człowiek, który na jakimś tam etapie swego życia NIE popełniłby jakiegoś grzechu. Stąd gdyby Bóg NIE wybaczał nam niektórych grzechów na etapie sądu ostatecznego, wówczas praktycznie nikt z ludzi NIE zasłużyłby na owo życie wieczyste. Wybaczanie na owym etapie musiało więc zostać jakoś w Biblii podkreślone – szczególnie że aż dla wielu istotnych powodów ludzie też muszą nauczyć się wybaczania na poziomie duchowym. Natomiast wybaczanie przez Boga na etapie obecnego życia fizycznego zupełnie NIE jest potrzebne, a ponadto wprowadzałoby wiele niepożądanych następstw i utrudnień, np. uniemożliwiałoby ono edukowanie i nakłanianie ludzi do popełniania dobra, uniemożliwiałoby serwowanie sprawiedliwości za to co nabroiliśmy, uniemożliwiałoby wyróżnienie i nagrodzenie tych co czynili dobro, itd. Na dodatek, gdyby Bóg faktycznie wybaczał nam jakieś winy już w obecnym życiu fizycznym, wówczas pytanie brzmiałoby – które z win są wybaczane. Wszakże gdyby Bóg wybaczał nam wszelkie winy, wówczas NIE byłby potrzebny „sąd ostateczny”, ani też NIE miałoby po nim miejsca owo ostateczne spalenie zasądzonych na polikwidowanie grzeszników. Czyli grzechy i nasze winy mogą mieć naróżniejsze poziomy akceptowalności przez Boga – co faktycznie Biblia potwierdza. Przykładowo w bibilijnym „Pierwszym Liście Tymoteusza”, wersety 1:8-11, Biblia wskazuje wykaz osób (w rodzaju mordercy, homoseksualiści, handlarze niewolników, kłamcy, itp.) jakich działania mają potencjał aby jednak NIE uzyskać wybaczenia Boga i zamknąć dla nich dostęp do życia wiecznego. Zanim więc w swym obecnym życiu popełnimy coś, o czym sumienie nam podszeptuje, że jest to poważnym grzechem, warto rozważyć co się stanie jeśli Bóg popełnienia tego grzechu jednak nam NIE wybaczy, a także rozważyć czy jeszcze w obecnym życiu fizycznym jesteśmy gotowi przyjąć „zwrot karmatyczny” jaki nieodwołalnie grzech ten nam przyniesie.

Innym z bardzo istotnych powodów, dla których omawiana tu prawda okazuje się mieć potencjał najbardziej drastycznego przebudowania naszego życia, jest dość powszechne, chociaż całkowicie błędne wierzenie, że w obecnym życiu NIE istnieje takie coś jak „absolutna sprawiedliwość”. Wszakże brak wiary w istnienie „absolutnej sprawiedliwości” powoduje, że sporo ludzi uznaje iż w życiu NIE warto się starać, bo i tak ich starania NIE doczekają się sprawiedliwości. Co nawet jeszcze gorsze, to że istnieją nawet ludzie, którzy wierzą iż w życiu warto popełniać najróżniejsze niegodziwości, bowiem ich zdaniem „absolutna sprawiedliwość” NIE istnieje, a stąd niegodziwości jakie popełniają ujdą im na sucho. Tymczasem moje empiryczne badania ujawniają, że absolutnie wszystko co w swym obecnym życiu fizycznym czynimy, jest natychmiast osądzane, poczym po upłynięciu relatywnie niewielkiego „czasu zwrotu” jest nam nagradzane lub karane z iście komputerową precyzją, powodując że jeszcze przed naszą śmiercią samo życie wymierza nam sprawiedliwość jaka jest absolutnie dokładna i nieporównanie lepsza od tej jaką starają się serwować ludzkie prawa. Empirycznie zgromadzone przez siebie dowody na istnienie i działanie owej „absolutnej sprawiedliwości” przytaczam na praktycznie niemal każdej swej stronie internetowej – jako ich przykłady patrz punkt #F2 na mojej stronie o nazwie „karma_pl.htm”, punkty #B2 do #B2.3 na mojej stronie o nazwie „mozajski.htm”, punkt #C5.7 na mojej stronie o nazwie „morals_pl.htm”, punkt #F3 na mojej stronie o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”, czy punkty #I1 i #R2 na mojej stronie o nazwie „quake_pl.htm”. Skoro zaś faktycznie istnieje owa „absolutna sprawiedliwość”, zaś jej działanie jest zgodne właśnie z tym co Bóg od nas wymaga i co nam nakazuje w Biblii, naprawdę warto więc zacząć swój wrost i udoskonalanie od zmiany dotychczasowego nastawienia do nakazów i wymogów Boga, czyli warto zacząć pedantycznie przestrzegać i wypełniać nakazy i wymagania Boga – tak jak niezależnie od Biblii silnie nam to też rekomenduje „jedyna zasada” filozofii totalizmu.

Jeśli dobrze się zastanowić, to prawda omawiana w niniejszym wpisie faktycznie jest składanką aż szeregu bardziej od niej fundamentalnych prawd. Przykładowo, jednym z jej składników jest owa najbardziej fundamentalna prawda, że „Bóg istnieje”. Innym jest, że „Bóg nieustannie śledzi co czynimy i jakie motywacje nami wówczas kierują”. Jeszcze innym jest, że „Bóg nieustannie osądza to co czynimy, zaś odpowiednio do wyników tego osądzenia po upłynięciu tzw. ‚czasu zwrotu’ jeszcze w obecnym życiu fizycznym Bóg albo nas nagradza, albo też karze”. Kolejną składową tej prawdy jest, że „to co czynimy wywiera swój wpływ aż na dwa odmienne przebiegi i losy naszego życia, tj. na (1) los i przebieg obecny (fizyczny i śmiertelny), oraz na (2) nasz los i ewentualny przebieg następnego życia (też fizycznego ale już nieśmiertelnego), jaki będzie miał miejsce dopiero po sądzie ostatecznym”, a także iż „przebaczenie niektórych naszych win przez Boga prawdopodobnie odnosi się głównie do wyników sądu ostatecznego, bowiem w naszym obecnym życiu fizycznym empiryka zdaje się dowodzić, iż wszystko co nabroiliśmy jest nam zwracane”. Jeśli więc na swój osobisty użytek pozna się i potwierdzi także owe prawdy składowe, każda z nich aż krzyczy, iż naprawdę warto jednak pedantycznie przestrzegać nakazów i wymagań Boga wyrażonych treścią Biblii. A poznanie i potwierdzenie tych składowych prawd jest łatwe – niezależnie bowiem od codziennego życia, obszerny empiryczny materiał dowodowy na ich poprawność dostarczają także m.in. liczne moje strony internetowe i inne moje publikacje.

Tam gdzie istnieje wiele odmiennych prawd, wpływ na nasze życie każdej z nich może być przez nas oceniany też odmiennie. W naszej codziennej filozofii ustalamy więc sobie jakiś rodzaj hierarchii, czy piramidy, jaka potem zarządza naszymi codziennymi nastawieniami i działaniami. Co jednak niepokojące, to że jeśli omawianej tu prawdy NIE ustawimy na najbardziej znaczącej dla nas pozycji, wówczas istnieje realne niebezpieczeństwo, że nasze życie może potoczyć się w sposób jaki kiedyś odżałujemy. Dlaczego więc choćby tylko „tak na wszelki wypadek” już obecnie nie zacząć rozważać i sprawdzać, czy omawiana tu prawda jest jednak warta ustawienia w naszej świadomości i działaniach jako prawda najważniejsza dla naszego życia. W owym zaś sprawdzeniu pomocne mogą nam się okazać stwierdzenia Biblii oraz empiryczne ustalenia filozofii totalizmu.

* * *

Powyższe wyniki moich badań na temat „prawdy jaka wywrze największy wpływ na nasze życie”, adaptowałem ze wstępu i z punktu #A1 zawartych na mojej stronie internetowej o nazwie „prawda.htm” (aktualizacja z dnia 25 lutego 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/prawda.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm
http://telekinesis.esy.es/prawda.htm
http://totalizm.com.pl/prawda.htm
http://pajak.org.nz/prawda.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc luty 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem, oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Przykładowo na stronie „magnocraft_pl.htm” pozmieniane i zastąpione przez doskonalsze zostały ilustracje począwszy od „Rys. #A2” aż do „Rys. #A4” (np. były „Rys. #A2” pokazany jest tam obecnie jako „Rys. #A0”), dodałem też tam zupełnie nowy rysunek #G5. Na stronie „humanity_pl.htm” wprowadziłem poszerzenie do (2) z punktu #A3, wyjaśniając dlaczego i w jaki sposób nieśmiertelne ciała są tak stworzone aby NIE mogły się rozmnażać. Na stronie „antichrist_pl.htm” poszerzyłem nieco punkt #B1.1 (przy opisach naszego przyszłego, nowego, nieśmiertelnego ciała) oraz #B2. Na stronie „tapanui_pl.htm” wprowadziłem poszerzenie o #10 do punktu #F1, a także dodałem cały nowy punkt #F3 (na temat potwierdzenia przez badania zawodowych NZ naukowców mojego ustalenia, iż eksplozja UFO koło Tapanui przesunęła skorupę Ziemi o około 7 stopni – tyle, że opublikowane bez oddania kredytu moim badanion Tapanui). Na stronie „mozajski.htm” dodałem zupełnie nowy punkt #I8 (o reakcjach oficjalnej nauki na „ducha prawdy” z moich publikacji). Na stronie „ufo_proof_pl.htm” wyodrębniłem i zilustrowałem cały nowy punkt #C9.1 o „tunelach UFO” – w którym dodatkowo opisałem „Pajak’s theorem” wraz z przykładem ilustrującym możliwe korzyści z jego poznania i użycia. Na stronie „totalizm_pl.htm” poszerzyłem punkt #G2 („wiara plus totalizm”) oraz dodałem zupełnie nowy punkt #A2.11. Na stronie „biblia.htm” udoskonaliłem (7) z punktu #C12 i (4) z punktu #F1. Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” udoskonaliłem punkt #E3. Na stronie „evolution_pl.htm” udoskonaliłem punkt #L2. Na stronie „wszewilki.htm” udoskonaliłem punkt #D2. Ze strony „prawda.htm” wydzieliłem niniejszy wpis oraz udoskonaliłem punkt #C6. Na autobiograficznej stronie „pajak_jan.htm” udoskonaliłem punkt #B1. Ponadto do strony „skorowidz.htm” dodałem też cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie jej nazwy, czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „prawda.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #281). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

#280: Jak sprawdzalne przez każdego cechy podziemnych tuneli, komór, szybów, studni, itp., odparowywanych w twardych skałach przez wehikuły UFO, potwierdzają moje odkrycie, że wszystkie obiekty świata fizycznego starzeją się równocześnie w aż dwóch odmiennych rodzajach czasu

2017/01/23

Motto: „Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować systemy jakie generują przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały.”

Aż na szeregu swoich stron internetowych wyjaśniam ogromnie istotne dla ludzkości i szokujące wszystkich odkrycie, honorem dokonania którego Bóg obdarzył właśnie mnie. Odkrycie to stwierdza, że starzeniem się wszystkich obiektów z naszego świata fizycznego rządzą aż dwa odmienne czasy, jakie znacząco różnią się między sobą aż całym szeregiem cech (najważniejszą z których to cech jest szybkość upływu obu czasów, jaka jest odmienna dla każdego z nich aż o rząd około 365000 razy). Na temat obu tych czasów czytelnik może poczytać krótko ze skrótowego ich opisu np. we „wstępie” i w punkcie #G4 mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, zaś szerzej – z pełniejszego ich opisu w punktach #C3 do #C4.1, oraz w #A1, mojej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”.

Powód dla którego na dodatek do upływającego naturalnie i płynnie tzw. „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, Bóg dodatkowo wprowadził jeszcze ten drugi, sztucznie przez siebie zaprogramowany i upływający skokowo „nawracalny czas softwarowy”, wyjaśnia „motto” niniejszego wpisu. Chodzi bowiem o to, że każde elementarne działanie, np. „upływ czasu”, zawsze generuje sobą zarówno korzystne jak i niekorzystne następstwa. Stąd upływ jedynie „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” NIE pozwala np. na cofanie się w czasie i np. naprawianie błędów jakie uprzednio się popełniło. Dlatego aby wyeliminować to i inne niekorzystne następstwa, Bóg sztucznie stworzył też ów odmienny „nawracalny czas softwarowy” jaki umożliwia już cofanie czasu i naprawianie popełnionych błędów – tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w owych punktach #C3 do #C4.1 strony „immortality_pl.htm”.

Upływ owego naturalnego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata” dotyka sobą jedynie przeciw-materię, czyli ową oryginalną, inteligentną, oraz niewidzialną dla ludzi płynną substancję, poprzez odpowiednie zaprogramowanie ruchów wirowych jakiej Bóg stworzył potem z niej cząsteczki elementarne, atomy, molekuły, tkanki, oraz cały otaczający nas i widzialny dla nas świat fizyczny – jaki opisałem na swej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Dlatego w owym „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” starzeje się jedynie naturalna konstytucja i wszelkie naturalne atrybuty nieożywionej materii (stworzonej z przeciw-materii), takie jak życie i rozpad cząsteczek elementarnych, połowiczny zanik radioaktywności, więzi międzyatomowe, naturalna kruchość substancji, itp. Natomiast upływ owego sztucznie stworzonego przez Boga „nawracalnego czasu softwarowego” oddziaływuje wyłącznie na zmiany zaprogramowane treścią boskiego „modelu” czy „scenariusza transformacji” otaczającej nas rzeczywistości, jaki to model ja nazywam „omniplanem”. Dlatego pod działaniem owego „nawracalnego czasu softwarowego” starzeją się tylko te obiekty, które są wystawione na jakieś „czynniki działaniowe” (np. są wystawione na przepływ wody, promieniowanie słoneczne, nagrzewanie lub chłodzenie, reakcje chemiczne, fizykalne zużycie, itp.). Przykładowo, starzeje się w nim nasze ciało, nasza skóra, włosy, nasza odzież, każde używane narzędzie, każdy obiekt materialny na jaki aktywnie oddziaływują jakieś czynniki, itp.

Istnienie aż dwóch czasów oddziaływujących na obiekty świata fizycznego, oznacza więc także, iż w naszym świecie fizycznym wszystko starzeje się aż na dwa odmienne sposoby. Przykładowo owa naturalna konstytucja i naturalne atrybuty (np. owe więzi międzyatomowe, rozpad cząsteczek elementarnych, połowiczny zanik radioaktywności, naturalna kruchość substancji, itp.) wszelkiej materii nieożywionej, czyli cząsteczek elementarnych, atomów, związków chemicznych, minerałów, kryształów, skał, skamienielin, węgla kamiennego, itp., starzeją się naturalnie w zgodzie wyłącznie z upływem owego około 365 tysięcy razy szybszego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Natomiast wszystko co jest poddane działaniu, tarciu, działaniowemu zużyciu, itp., a więc np. nasze ciało, nasza skóra, włosy, nasza odzież, każde narzędzie i każdy obiekt materialny, dodatkowo starzeją się także w zgodzie z upływem owego około 365 tysięcy razy wolniejszego „nawracalnego czasu softwarowego”. Innymi słowy, np. nasza skóra, ciało, dach naszego domu, czy kamień zanurzony w rzece, starzeją się pod wpływem obu czasów naraz. Wszakże składające się na nie radioaktywne izotopy, a także ich struktura atomowa i wiązania międzycząsteczkowe, ulegają rozpadowi, albo też stają się kruche i słabe, z upływem owego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Natomiast np. ich powierzchnia, kształty, kolory wygląd, itp., starzeją się z upływem owego „nawracalnego czasu softwarowego” – ponieważ są też poddawane nieustannemu zużyciu, tarciu, naciskowi, reakcjom chemicznym, itp., wszelkich „czynników działaniowych” na jakich akcję są one wystawione.

Tak jednak się składa, że akcja owych „czynników działaniowych” jest bardzo powolna. Wszakże rządzący nimi „nawracalny czas softwarowy” upływa owe około 365 tysięcy razy wolniej od „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”. Stąd zestarzenie się wszystkiego co jest zależne od akcji owych „czynników działaniowych” będzie dla ludzi łatwo odnotowywalne jedynie jeśli to coś jest „miękkie” i stąd łatwe do zniszczenia – np. będzie łatwo odnotowywalne dla ciała, skóry, wyrobów z miękkiego drewna czy plastyku, itp. Natomiast dla obiektów twardych i wytrzymałych, postarzenie z powodu owych zależnych od „nawracalnego czasu softwarowego” czynników działaniowych będzie bardzo trudne do odnotowania. Stąd np. zestarzenie się twardego kamienia omywanego wodą w rzece, czy noszonego przez kogoś złotego pierścionka z diamentem będzie ogromnie powolne i stąd raczej trudne do odnotowania przez ludzi. Owa więc sytuacja, kiedy wszelkie obiekty naszego świata fizycznego starzeją się naraz w zgodzie z upływem aż dwóch odmiennych czasów o znacząco różniących się szybkościach swego upływu, zaś kiedy każdy z tych czasów zależnie od cech danego obiektu wpływa odmiennie na szybkość jego starzenia się, powoduje że sprawa starzenia się wszystkiego co nas otacza jest ogromnie skomplikowana. Stąd wszelkie ludzkie próby oszacowania wieku czegokolwiek jedynie na podstawie postępu w tego zestarzeniu się są niemal niemożliwe bez uprzedniego poznania owego skomplikowanego procesu rządzącego wpływem obu czasów na zjawiska starzeniowe. (O czym wie doskonale każdy, kto usiłuje określać np. wiek kobiet po ich wyglądzie.)

Następstwa owego faktu, że w świecie fizycznym panują aż dwa rodzaje czasu upływające z dwoma odmiennymi szybkościami i powodujące iż każdy obiekt świata fizycznego zależnie od swoich cech starzeje się z odmienną szybkością w każdym z obu tych czasów, są ogromnie szokujące dla dzisiejszych ludzi. Przykładowo rozważ skalne jaskinie. Same jaskinie mogą być uformowane w twardej skale i praktycznie NIE wystawione na żadne czynniki działaniowe. Stąd starzenie się samych takich jaskiń będzie wysoce spowolnione, bowiem głównie zależne od zjawisk rządzonych upływem „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, takich jak kruchość skały, siła jej wiązań atomowych, itp. Za to np. stalaktyty i stalagmity obecne w takich jaskiniach będą miękkie, oraz podatne zarówno na akcję przyspieszających to starzenie czynników działaniowych, takich jak spływ wody i jej zawartość mineralna, jak i na akcję spowalniających to starzenie czynników zależnych od owego „nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata”, takich jak ich kruchość, siły ich wiązań atomowych, itp. Stąd w sumie starzenie się owych miękkich jaskiniowych stalaktytów i stalagmitów będzie szybsze niż samej jaskini. Gdyby więc wiek takiej jaskini szacować po zestarzeniu się samej jaskini, wówczas okaże się ona bardzo stara. Gdyby jednak jej wiek szacować po zestarzeniu się owych stalaktytów i stalagmitów, wówczas okaże się ona raczej młoda. Niemnej jej faktycznego wieku na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy narazie wogóle NIE daje się precyzyjnie ustalić.

Opisana powyżej sytuacja ze starzeniem się wszelkich obiektów z naszego świata fizycznego powoduje, że wiele ustaleń naukowych zupełnie traci swoją ważność. Jako przykład rozważmy pochodzenie skalnych jaskiń. Oficjalna nauka ziemska twierdzi, że wszystkie skalne jaskinie na Ziemi są naturalnego pochodzenia. Tymczasem jeśli uwzględni się wyjaśnioną np. w podpisie pod „Tabelą #A1” z mojej strony „humanity_pl.htm” błędność naukowego ustalenia faktycznego wieku świata fizycznego i Ziemi, wówczas okazuje się, że skorupa Ziemi NIE istnieje jeszcze przez wystarczająco długi okres czasu, aby w jej twardych skałach powstało aż tyle jaskiń, ile ich obecnie już znamy. Wszakże Ziemia istnieje przez jedynie około 6000 „ludzkich lat” (tj. lat mierzonych zgodnie z upływem głównie starzejącego miękkie ciała ludzi „nawracalnego czasu softwarowego”). Tymczasem twarde skały skorupy Ziemi są podziurawione jaskiniami skalnymi jak przysłowiowy „ser szwajcarski”. W czasie więc owych 6000 „ludzkich lat” takie czynniki jak przepływ wody gruntowej, czy działanie fal morskich albo wiatru, jakie przez oficjalną naukę uważane są za główne powody powstawania większości jaskiń, NIE zdążyły jeszcze naprodukować aż tyle jaskiń, o ilu już wiemy, że istnieją w twardych skałach skorupy Ziemi. Jednocześnie z moich badań wynika, że jaskinie mogą być też formowane w nawet najtwardszych skałach przez wehikuły magnokrafto-podobne (tj. przez UFO) operujące na Ziemi od początku jej stworzenia. W takiej więc sytuacji stawiam tu dosyć szokującą tezę roboczą, prawdy której nieoficjalnie już dowodzi materiał zgromadzony na moich stronach internetowych, zaś sposób przekonania się czytelnika o prawdziwości której to tezy wskażę w dalszej części tego punktu. Teza ta stwierdza co następuje: „poza kilkoma bardzo nielicznymi wyjątkami wynikającymi z naturalnego działania podziemnych sił geotermicznych (np. wulkanów, gejzerów, gazów, itp.), praktycznie wszystkie inne jaskinie istniejące na Ziemi w twardych skałach zostały odparowane technicznie podczas podziemnych przelotów wehikułów magnokrafto-podobnych (tj. UFO), zaś technologiczną zasadę uformowania tych jaskiń potwierdzają nadane im przez UFO i wskazane w tym wpisie ich unikalne cechy”. W opisach jakie teraz zaprezentuję, wyjaśnię czytelnikowi jak sam może sobie potwierdzić prawdę owej tezy. (Czytelnik NIE może bowiem liczyć, iż prawdę ową usłyszy od dogłębnie już skorumpowanej oficjalnej nauki – zachowującej się tak jak opisuje to np. punkt #B2 na mojej stronie „humanity_pl.htm”, punkt #D4 na innej mojej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, czy punkt #B3 na jeszcze innej mojej stronie o nazwie „portfolio_pl.htm”).

Zanim jednak przystąpię do opisu atrybutów jakie pozwalają odróżniać jaskinie odparowane technologicznie przez UFO, od jaskiń naturalnego pochodzenia, najpierw powinienem wyjaśnić tu dwie sprawy, mianowicie (a) uświadomić powód dla jakiego warto aby każdy kto ma dostęp dla jakiejś jaskini w twardej skale zadał sobie trud osobistego sprawdzenia (dla własnego dobra i dla własnych korzyści światopoglądowych) prawdę podanej powyższej mojej tezy, poprzez sprawdzenie czy jaskinia ta faktycznie demonstruje obecność opisanych poniżej atrybutów jej technicznego pochodzenia, a także (b) opisać rodzaje jaskiń formowanych technologicznie przez UFO. Jeśli chodzi o ową sprawę (a), czyli powodu dla którego „warto sprawdzać” dostępne nam jaskinie, to jest nim wywracający nasze poglądy wpływ jaki wywiera naoczne przekonanie się, że „niemal wszystkie jaskinie w twardych skałach zostały uformowane technologicznie przez UFO”. Wszakże jeśli my sami przekonamy się naocznie, że twierdzenie oficjalnej nauki o „naturalnym” powstawaniu wszystkich jaskiń w twardych skałach też jest kolejną „bujdą na kółkach” tejże nauki, wówczas natychmiast to nam uświadamia aż cały szereg prawd celowo negowanych, lub przed nami ukrywanych, przez oficjalną naukę, przykładowo że faktycznie to świat fizyczny i Ziemia zostały stworzone przez Boga zaledwie około 6000 ludzkich lat temu (tak jak poprawnie stwierdza to Biblia), że prawdą jest owo istnienie dwóch odmiennych czasów, jeden z których (ten nawracalny) NIE był w stanie powstać „naturalnie”, musiał więc być sztucznie zaprogramowany przez Boga, itp. To z kolei wiedzie nas np. do uświadomienia sobie, że Bóg jednak istnieje (a stąd, że naprawdę warto zacząć „bać się Boga” i przestrzegać Jego przykazań), że wehikuły UFO faktycznie latają już na Ziemi od początka czasów (a stąd że mój Magnokraft, a także mój Wehikuł Czasu, mogą jednak zostać zbudowane przez ludzi – co oznacza także, iż warto już obecnie „zakasać rękawy” i zabrać się za ich budowę), że wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi trwałe ślady swej działalności, że UFOnauci są „symulowani” przez Boga jako nowoczesne odpowiedniki dawnych diabłów i aniołów, że dla istotnych powodów to Bóg nakazał UFOnautom aby odparowali oni w twardych skałach owe technologiczne jaskinie, itd., itp. Z kolei w sprawie (b), taki krótki opis głównych rodzajów elementarnych form jaskiniowych, informuje nas „co” i „jak” wehikuły UFO (a stąd także i moje Magnokrafty) są w stanie uformować podczas podziemnych lotów w twardej skale. Chodzi bowiem o to, że każda z tych elementarnych form jaskiniowych będzie się cechowała nieco odmiennymi atrybutami pozwalającymi ją odróżniać od naturalnych jaskiń. I tak podziemne przeloty UFO mogą uformować:
A. Podziemne „tunele UFO” – czyli długie jaskinie biegnące przeważająco poziomo i prosto, zaś formowane podczas docelowych lotów UFO. Przykłady wyglądu takich tuneli UFO pokazałem na zdjęciach „Rys. #C9ab” do „Fot. #C9e” ze strony „ufo_proof_pl.htm”, oraz na innych zdjęciach jakie referuję w tym wpisie i we wskazywanych przez niego ilustracjach.
B. Podziemne „komory UFO” – czyli puste miejsca w skale powstałe głównie podczas nieruchomego zawiśnięcia pod ziemią wehikułu UFO działającego w trybie „wiru magnetycznego”. Przykład takiej komory UFO ukrywającej w sobie całe ogromne podziemne jezioro odkryto w NZ pod górą lokalnie zwaną „Bannockburn” koło Cromwell podczas wiercenia tam tuneli odwadniających zobocza koryta dla tamtejszej zapory wodnej „Clyde Dam”, zaś inny jej przykład istnieje w świętej dla Indian górze „Autana” z Ekwadoru.
C. „Szyby UFO” i zalane wodą „studnie UFO” – czyli biegnące pionowo tunele uformowane podczas pionowego zagłębiania się UFO pod ziemię, lub pionowego wynurzania się UFO spod ziemi. Zdjęcia, widea i opisy przykładów takich szybów i studni UFO czytelnik znajdzie w Google i w YouTube wpisując tam następujące słowa kluczowe: Siberian sinkholes, albo tylko sinkholes.
Oczywiście, w rzeczywistości UFO formują w twardych skałach najróżniejsze jaskinie, które są mieszaniną lub składanką powyższych elementarnych form jaskiniowych.

Procesy i zjawiska jakie podczas podziemnych przelotów UFO odparowywują technicznie w skale takie szkliste tunele, komory, szyby, studnie, itp., są już szczegółowo opisane aż na szeregu moich stron internetowych i publikacji – przykładowo patrz punkty #G3 i #G4 strony o nazwie „magnocraft_pl.htm”, albo patrz podrozdziały G10.1.1, P2.9, oraz V5.3 do V5.3.2 z tomów odpowiednio 3, 14 i 17 mojej monografii [1/5]. Procesy te i zjawiska są z kolei wynikiem zasad lotu wehikułów UFO, działania praw magnetyzmu, zjawisk fizyki, oddziaływań hydrodynamicznych, geologicznych, mechanizmów grawitacyjnych, odwzorowań geometrycznych oraz całego szeregu innych czynników. Z kolei, z owych procesów i zjawisk zachodzących podczas odparowywania w twardej skale tych form jaskiniowych wynikają potem ich unikalne cechy, jakie pozwalają je zdecydowanie odróżniać od naturalnych jaskiń. Ponieważ zaś czytelnik zapewne jest świadomy, iż dzisiejsza oficjalna nauka ziemska z dziecinnym uporem okłamuje ludzi twierdząc, że wszystkie podziemne formy jaskiniowe formowane są „naturalnym” działaniem takich czynników jak woda, fale morskie, wiatry, lawa, itp., poniżej opiszę teraz w punktach te unikalne atrybuty, jakie wydedukowalem teoretycznie z zasady działania wynalezionych przeze mnie gwiazdolotów zwanych Magnokraftami, a jakie pozwalają nam zidentyfikować i wyraźnie odróżnić owe jaskinie technologicznie odparowywane przez UFO, od wszelkich naturalnych jaskiń. Co mnie obecnie najbardziej fascynuje, to że jeśli owe atrybuty obiektywnie przymierzy się do jakiejkolwiek z jaskiń w twardej skale jaka NIE leży w terenie aktywnym geotermicznie, wówczas się okazuje że jaskinia ta je spełnia, czyli że faktycznie została ona uformowana technologicznie – tak jak na przykładzie nowozelandzkiej Cathedral Caves zilustrowałem to i wyjaśniłem poniżej na „Fot. #C9e”. Oto owe atrybuty identyfikujące „jaskinie UFO”:

(1) Atrybuty jakie wynikają z magnetycznych zasad lotu UFO. Powodują one, że w nowych jaskiniach właśnie odparowanych w twardej skale przez wehikuły UFO powinno dawać się identyfikować aż szereg cech jakie opiszę poniżej. (Odnotuj jednak, że w starych jaskiniach identyfikowanie owych cech może okazać się trudne z powodu późniejszych zawaleń fragmentów lub całości tych jaskiń, zapełniania ich wodą, gromadzenia się w nich śmieci, piasku, ziemi, celowego wytapiania przez UFO zapór w skale jakie zamykają dostęp do dalszych części tych jaskiń – przykład i ilustracje jednej z jakich to zapór omówiłem i zilustrowałem w punkcie #H1 i na „Fot. #11c” z mojej strony o nazwie „korea_pl.htm”, itp.)
(1a) Kształt i przebieg tych jaskiń, będące odzwierciedleniem przemieszczania się pod ziemią kształtu pojedyńczego dyskoidalnego UFO, lub całej latającej konfiguracji tych wehikułów, zawsze tak zorientowanych, aby ich podłoga była najbliżej jak się da do położenia prostopadłogo wobec lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi. To zaś oznacza, że np. pojedyńcze dyskoidalne UFO (i nasze Magnokrafty) zawsze odparowują w skale tunele o eliptycznym kształcie ich przekroju poprzecznego – jeśli lecą one w kierunkach S/N (południe/północ) z dala od biegunów Ziemi, lub w kierunkach dół/góra w okolicach biegunów Ziemi, oraz odparowywują tunele o jakby trójkątnym kształcie ich przekroju poprzecznego (tj. o kształcie około połowy dysku oglądanego od strony jego ostrego boku) – jeśli lecą one w kierunkach E/W (wschód/zachód) w dowolnych miejscach Ziemi, lub w kierunkach dół/góra w pobliżu równika Ziemi – tak jak oba owe kształty zilustrowałem w częściach (c) i (d) mojego poglądowego schematu z „Rys. #C9b” poniżej.
(1b) Silne uzależnienie kształtu tych tuneli i jaskiń od szerokości geograficznej (a ściślej od szerokości magnetycznej) na jakiej te jaskinie zostały odparowane przez UFO (lub przez Magnokrafty). Na każdej też szerokości magnetycznej ich kształt będzie odpowiednikiem jaskini pozapełnianej w swej dolnej części odłamkami i rumowiskiem skalnym pokrytymi tzw. „podłogą pozorną”, jaki to kształt jaskini powstałby poprzez przesuwanie w kierunku jej przebiegu, lub poprzez nieruchome w niej zawiśnięcie, wehikułu UFO danego typu (K3 do K10), lub danej konfiguracji tych wehikułów, ustawianych swą podłogą możliwie najbardziej prostopadle do lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi. (Precyzyjnie prostopadłe ustawienie tej podłogi do linii sił NIE zawsze jest możliwe, szczególnie w lotach całych konfiguracji posprzęganych z więcej niż jednego wehikułu UFO.)
(1c) Posiadanie „wlotu” i „wylotu” jakie wyglądają znacząco odmiennie, stąd np. jakie w relatywnie krótkich tunelach przestrzałowych pozwalają oglądającemu wyraźnie odróżniać następstwa formowane podczas wlatywania UFO do skały, oraz podczas jego wylatywana ze skały. Przykładowo, na wlocie wehikułu UFO do wnętrza skały lub ziemi, od samego początku powierzchnia i kształt tych tuneli UFO będą podobne jak w dalszej ich części. Natomiast na wylocie wehikułu UFO ze skały lub ziemi, ostatni fragment tunelu będzie wyłamany siłą nacisku wehikułu, a stąd będzie nieregularny, poszarpany i stożkowato rozszerzający się, zaś jego powierzchnia będzie wyglądała odmiennie od reszty tunelu – patrz zdjęcie „wylotu” z tunelu UFO pokazane jako „Fot #11b” na stronie „korea_pl.htm”. Warto też odnotować, że UFOnauci czasami mogą celowo zawracać swój statek na jakimś etapie wytapiania tuneli UFO poczym wracać tym samym tunelem jakim wlecieli (w takim przypadku owo zawrócenie kierunku lotu i podwójny przelot tunelem, będą odzwierciedlone w strukturze oryginalnej powierzchni tunelu). Ponadto na początku 20 wieku UFOnauci celowo pozatapiali i poukrywali wiele wejść do takich tuneli UFO, formując w nich bariery ze stopionej skały niedaleko od ich wlotu lub wylotu.
(1d) Tendencja do składania się z długich odcinków prostych, nadających im kształt tuneli lub szybów.
(1e) Wymiary danego tunelu UFO, po ich skorygowaniu wyeliminowaniem jego podłogi pozornej, będą odpowiednie do typu wehikułu UFO jaki tunel ten odparował, a stąd do współczynnika „K” tego wehikułu. Z kolei ów współczynnik „K” będzie ściśle definiował kształty tunelu.

(2) Atrybuty jakie wynikają z odparowania tych jaskiń wirem plazmowym formującego je wehikułu UFO. Ponieważ atrybuty te zostają jakby powtapiane w skałę, są one raczej trwałe i będą istniały nawet w starych jaskiniach. Tyle tylko, że w takich starych jaskiniach mogą one potem zostać pozakrywane najróżniejszymi śmieciami, narostami, zawaleniami się sufitów i ścian, itp. Z atrybutów tych najłatwiej powinny się dać zidentyfikować następujące:
(2a) Tzw. „podłoga pozorna”. Podłoga ta wskazywana jest odnośnikami z numerami (8) i (9) na schemacie elementów takich tuneli UFO, pokazanym jako „Rys. #C9b” na stronie „ufo_proof_pl.htm”. Pod nią zawsze znajduje się rumowisko złożone z zaokrąglonych kamieni o wielkości ludzkiej głowy (typowo zatopione wodą). Nad nią zaś zawarta jest oryginalnie pusta przestrzeń – czasami jednak też zapełniona wodą, ziemią, lub śmieciami.
(2b) Bąble zagotowanej plazmą skały, jakie będzie dawało się odnaleźć na oryginalnej i niezniszczonej czasem powierzchni owych jaskiń uformowanych przez UFO.
(2c) Szkliste powierzchnie, dobrze odbijające światło – szczególnie jeśli oglądane będą ze sporego dystansu.
(2d) Śrubowate rowki lub zafalowania w ścianach, które są wynikiem śrubowego drążenia tunelu przez szybko lecący wehikuł UFO. Nachylenie owych rowków będzie proporcjonalne do nachylenia wehikułu UFO który odparował dany tunel UFO, a tym samym zależne od szerokości geograficznej zlokalizowania tunelu.
(2e) Fałdy i przyścienne grube „sople”, czyli zastygnięte zacieki ściekającej w dół nadtopionej skały. Przykładowo, powstrzymująca ich dalsze ściekanie „podłoga pozorna” powoduje, iż formują one owe przyścienne „ławy” boczne opisywane pod „Fot. #C9e” ze strony „ufo_proof_pl.htm”. Ponadto, w pobliżu sufitu formują one owe widoczne na tamtym zdjęciu „Fot. #C9e” grube jakby kolumny ściekającej w dół po ścianach i następnie zastygniętej roztopionej skały.
(2f) Na zakrętach tuneli UFO, na dnach szybów odparowanych przez UFO, a także w podziemych komorach powstałych podczas nieruchomego zawisania wehikułu UFO, wir plazmowy UFO często pozostawi po sobie wirowate zafalowanie, o kształcie podobnym do wiru magnetycznego pokazanego w części (b) „Rys. P19” z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zafalowanie to będzie składało się z (K-1) rozchodzących się spiralnie fal, zaś owo „K” będzie też definiowało wymiary fizyczne danego tunelu UFO. Wideo takiego zawirowania widziałem na filmie dokumentacyjnych z wizyty speologów w tunelach świętej góry Autana z Ekwadoru.
(2g) Obtopienie wirem plazmowym ostrych krawędzi we wszystkich kamieniach jakie powstają podczas kruszenia rodzimej skały. Takie więc jaskinie odparowane przez UFO będą zalegane niemal wyłącznie przez prawie okrągłe kamienie o niewielkiej średnicy (typowo o wielkości ludzkiej głowy, a NIE większe od około pół metra) – za wyjątkiem kamieni które odpadną z ich sufitu już później, a które z powodu tego odpadnięcia będą już miały ostre krawędzie.
(2h) Na wylotach zakrętów tuneli UFO formowanie się „zasp” ze szybko twardniejących skalnych oparów.
(2i) W obszarach poziomych zakrętów owych tuneli zawalanie się znacznych połaci ich sufitu spowodowane nierównomiernym nagrzewaniem (a stąd i naprężeniami) tego sufitu przez zakręcający tam wehikuł UFO.

(3) Atrybuty jakie wynikają z potrzeby równomiernego rozpraszania odłamków skały wykruszanej wirem plazmowym UFO. Błyskawiczne nagrzewanie rodzimej skały przez wir plazmowy UFO powoduje, że szybkie rozprężanie termiczne tej skały wywołuje jej pękanie, kruszenie się i rozpadanie na mniejsze kamienie o wielkości typowej głowy ludzkiej. Normalnie te przyciągane przez grawitację ciężkie kamienie mają tendencję do opadania w dół. Jeśli więc ruch samego wiru plazmowego nie powoduje ich rotowania (tak jak to dzieje się podczas drążenia tuneli o kierunkach S do N lub N do S), owe kamienie blokują ruch UFO ku przodowi. Stąd jeśli tunel biegnący w kierunku E do W, lub W do E, jest odparowywany przez pojedyńczy wehikuł UFO, wówczas zwałowisko takich wykruszanych kamieni gromadzące się przy spodniej części wehikułu powstrzymuje jego szybki ruch do przodu i zmusza, że wehikuł ten może lecieć jedynie z szybkością na jaką pozwala mu szybkość odparowywania niemal całej skały zajmującej uprzednio miejsce odparowywanego tunelu. Stąd pojedyńcze UFO formujące taki tunel E/W zmuszone jest lecieć niepotrzebnie wolno. (Tunele odparowane takim powolnym pojedyńczym UFO będą się więc charakteryzowały gładkimi, równiutkimi, szklistymi ścianami bez śrubowatych żłobków poprzecznych.) Aby zaradzić problemowi wolnego lotu, typowo tunele UFO odparowywane są przez co najmniej dwa wehikuły UFO, jakie sprzęgnięte są ze sobą w dowolną konfigurację latającą (najczęściej jednak jakie sprzęgane są w cygaro albo w kompleks kulisty). Taka bowiem konfiguracja jest w stanie uformować aż dwa pionowe i wzajemnie do siebie prostopadłe rodzaje wirów magnetycznych i wirów plazmowych – jakie razem wzięte wdrażają ideę opisaną „mottem” niniejszego wpisu, neutralizując każdym z tych wirów problem formowany przez ów inny wir. Oba wiry formowane przez taką konfigurację obejmują (1) „wir około-obwodowy” każdego ze statków, oraz prostopadły do niego (2) „wir poprzeczny” obiegający naokoło cały ów kompleks. Wir około-obwodowy jest już dobrze opisany na moich stronach internetowych – np. patrz punkt #C7 i „Rys. #C4c” strony „ufo_proof_pl.htm”. Dodatkowego wyjaśnienia wymaga tu więc jedynie ów „wir poprzeczny” jaki jest prostopadły do wiru „około-obwodowego” UFO oraz jaki także wiruje w płaszczyźnie pionowej. Powstaje on dzięki odpowiedniemu wysterowaniu przesunięcia fazowego pomiędzy pulsowaniami pola magnetycznego w pędnikach składowych statków danego kompleksu. Jego utrzymywanie zaś podczas odparowywania tuneli UFO powoduje unoszenie i rotowanie dużych kamieni skały rodzimej wykruszanych wirem około-obwodowym, a w ten sposób odrzucanie tych kamieni do tyłu bez konieczności ich odparowywania. To zaś pozwala na wielokrotne zwiększenie szybkości lotu wehikułów formujących takie tunele S/N, tak że w tunelach tych mogą aż być formowane śrubowe rowki podobne do przebiegu gwintów na śrubach i wkrętach. Oto więc cechy tuneli UFO jakie wynikają z opisywanego tu atrybutu:
(3a) Przyjmowanie przez tunele UFO kształtów jakie wynikają z użycia do ich formowania co najmniej dwóch pojedyńczych UFO sprzęgniętych ze sobą razem w jakąś konfigurację latającą. Przykładowo, przy tunelach o kierunku E/W odparowanych przez UFO większych typów sprzęgniętych razem w latające cygara, tunele te mogą uzyskiwać niemal kwadratowy lub niemal prostokątny przekrój poprzeczny. (Dokładnie kwadratowy lub dokładnie prostokatny przekrój poprzeczny uzyskują tunele E/W, a także szyby i studnie, odparowane przez „zestawy semi-zespolone” UFO – jakich przykład zestawiony z dwóch wehikułów typu K3 pokazany został poniżej na „Rys. #C10b”. Słyszałem legendę maoryską, która twierdzi, że taki dokładnie prostokątny szklisty tunel, wyglądający jakby wykonały go mityczne istoty rozumne, istniał kiedyś w NZ pod rzeką o nazwie „Grey River”, zaś Maorysi przez wieki używali go do przeprawy na drugą stronę tej burzliwej i niebezpiecznej rzeki. Jednak na poczatku 20 wieku i on został zawalony.)
(3b) Pozostawianie przez takie konfiguracje UFO charakterystycznych śrubowych wzorów, już wzmiankowanych w punkcie (2d) powyżej, nawet na ścianch tuneli ukierunkowanych E/W. Wzory te wynikają ze zdolności takich konfiguracji UFO do bardzo szybkiego podziemnego lotu, przy równoczesnym działaniu formowanego przez nie poprzecznego wiru plazmowego.

(4) Atrybuty jakie wynikają z działania magnetycznego odpowiednika „Efektu Magnusa” na każdy wehikuł UFO pracujący w trybie wiru magnetycznego. UFO lecące pod ziemią i odparowujące tunele musi działać w tzw. trybie „wiru magnetycznego” już wspominanym powyżej w punkcie #C9 strony „ufo_proof_pl.htm”. Jednak w podrozdziałach G6.3 do G6.3.3 z tomu 3 mojej monografii [1/5] wyjaśniłem, że ów wir magnetyczny formuje magnetyczny odpowiednik dla „Efektu Magnusa” znanego naszej nauce tylko z hydromechaniki. Taki zaś magnetyczny odpowiednik Efektu Magnusa moje Magnokrafty, oraz wehikuły UFO, wykorzystują do formowania bocznej (np. równoleżnikowej) siły nośnej. Oczywiście, skoro UFO są zmuszone włączać taki właśnie wir podczas odparowywania podziemnych tuneli, praktycznie to oznacza, że ów wir będzie napędział statek w kierunku w jakim działa siła napędowa tego wiru. W rezultacie więc działania takiego wiru, „tunele UFO” będą uzyskiwały następujące dodatkowe atrybuty (odnotuj, że jeśli przebieg tunelu jest odwrotny niż w którymś z czterech zasadniczych przypadków wyjaśnionych poniżej, np. tunel biegnie od N do S zamiast od S do N, wówczas zboczenie tunelu też będzie w odwrotnym kierunku niż podaje to ów przypadek):
(4a) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu wschodowi z idealnego kierunku od S do N. W biegnących w kierunkach południkowych (tj. w kierunkach S do N), tunelach UFO odparowanych „prawoskrętnym” (tj. zgodnym z obiegiem wskazówek zegara) około-obwodowym wirem plazmowym, jaki to „prawoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów prawoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku wschodowi. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku wschodowi z idealnego swego kierunku S do N. Odnotuj, że owe śrubowe rowki na ścianach pozostawiane przez taki „prawoskretny” (tyle że poprzeczny, a NIE około-obwodowy) wir plazmowy ilustruje m.in. „Rys. #C9d” ze strony „ufo_proof_pl.htm”.
(4b) Tendencja do zbaczania ku magnetycznej północy z idealnego kierunku od E do W. W biegnących w kierunkach równoleżnikowych (tj. w kierunkach E do W), tunelach UFO odparowanych przez kompleksy złożone z co najmniej dwóch UFO o „prawoskrętnym” (tj. zgodnym z obiegiem wskazówek zegara) poprzecznym wirem plazmowym, jaki to „prawoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów prawoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku północy. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku północy z idealnego swego kierunku E do W. Odnotuj, że owe śrubowe rowki na ścianach pozostawiane przez taki „prawoskrętny” poprzeczny wir plazmowy ilustruje m.in. „Rys. #C9d” ze strony „ufo_proof_pl.htm”.
(4c) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu zachodowi z idealnego kierunku od S do N. W biegnących w kierunkach południkowych (tj. w kierunkach S do N) tunelach UFO odparowanych „lewoskrętnym” (tj. przeciwstawnym do obiegu wskazówek zegara) około-obwodowym wirem plazmowym, jaki to „lewoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów lewoskrętny wir około-obwodowy będzie popychał wehikuł UFO ku zachodowi. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku zachodowi z idealnie S do N kierunku magnetycznego.
(4d) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu południu z idealnego kierunku od E do W. W biegnących w kierunkach równoleżnikowych (tj. w kierunkach E do W), tunelach UFO odparowanych przez kompleksy złożone z co najmniej dwóch UFO o „lewoskrętnym” (tj. przeciwstawnym do obiegu wskazówek zegara) poprzecznym wirem plazmowym, jaki to „lewoskrętny” ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów lewoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku południu. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku południu z idealnie E do W kierunku magnetycznego.

(5) Atrybuty jakie wynikają z odparowania tych jaskiń przez wehikuły UFO napędzane polem magnetycznym. Ponieważ jednak namagnesowanie spowodowane polem wehikułów będzie zanikało z upływem czasu, a także ponieważ ewentualna obecność ferromagnetyków w pobliżu, lub w skale, tych jaskiń może wpływać na ich wyrazistość, atrybuty te NIE wszędzie będą rzucały się w oczy. Z atrybutów tych najłatwiej powinny się dać zidentyfikować następujące:
(5a) Błędne wskazania kierunku przez kompasy magnetyczne użyte w takich jaskiniach odparowanych przez UFO, lub nawet „wariowanie” w nich kompasów.
(5b) Tendencja zamieszkujących je nietoperzy do latania w nich po spiralnych trajektoriach, jakie czułym zmysłom tych nietoperzy są wskazywane przez spiralne namagnesowanie szczątkowe panujące w owych jaskiniach odparowanych przez UFO.

Niestety, późniejsze starzenie się tych tuneli UFO, zapadnie się ich sufitów, przepływ przez nie wody, osadzanie się w nich śmieci, ziemi, piasku, itp., będą stopniowo erodowały wyrazistość opisanych powyżej ich cech. Niemniej efekty tego ich starzenia daje się uwzględniać w badaniach identyfikujących ich technologiczne pochodzenie. Wszakże jeśli przykładowo z upływem czasu zapadnie się w nich fragment sufitu, wówczas fragment ten będzie leżał na ich podłodze, zaś kształt górnej powierzchni tego fragmentu często pozwala nawet porównywać swój kształt z kształtem dziury w suficie z jakiej oryginalnie on odpadł. Jeśli zaś jaskinie te zostały zawalone odpadkami, ziemią, lub piaskiem, wówczas ciągle ich technologiczne pochodzenia daje się odnotować po ich przebiegu, kształcie, wymiarach i cechach. Kiedy więc badająca je osoba uwzględni efekty tego późniejszego ich starzenia się, zapadania, erozji, oraz zaśmiecania, wówczas opisane powyżej główne cechy tych jaskiń odparowywanych przez UFO z pewnością potwierdzą ich technologiczne pochodzenie – tak jak na przykładzie powszechnie uważanej za „naturalną” jaskini zwanej Cathedral Caves z Nowej Zelandii, ja wyjaśniłem i zilustrowałem to na „Fot. #C9e” ze strony „ufo_proof_pl.htm”. Pamiętać bowiem należy, że nawet tylko zwykły badacz-amator, uzbrojony jednak w wiedzę opisywaną w niniejszym wpisie (oraz w publikacjach wpisem tym wskazywanych), jest już w stanie udokumentować dla dowolnej dostępnej mu jaskini wydrążonej w twardej skale więcej opisywanych powyżej atrybutów jakie zdecydowanie potwierdzać będą technologiczne uformowane tej jaskini i odróżniać ją od jaskiń naturalnych, niż zwykłe prawdopodobnieństwo sugerowałoby, że jego jaskinia mogłaby ich nabyć i dokumentować sobą tylko przez zwykły przypadek.

* * *

P.S. Czytelnik zapewne zna „Twierdzenie Pitagorasa”. Niemal czterdzieści lat temu (tj. około 1980 roku) wypracowując zależność konstrukcji i kształtu mojego Magnokraftu od ilości „n” jego pędników bocznych, zmuszony byłem samemu najpierw empirycznie a potem matematycznie dowieść prawdę nieco podobnego ustalenia, które okazuje się być ogromnie istotne dla konstrukcji i kształtów Magnokraftów oraz Wehikułów Czasu. Dopiero zaś po osobistym dowiedzeniu jego prawdy, mogłem użyć to ustalenie dla zaprojektowania konstrukcji i wyglądu swoich gwiazdolotów. W tamtych bowiem czasach ustalenia tego nigdzie NIE nauczano, ani NIE byłem w stanie znaleźć go w książkach. Bez zaś jego dowiedzenia NIE byłem w stanie zaprojektować swoich Magnokraftów. Wszakże ustalenie to powoduje, iż tylko najmniejsze Magnokrafty typu K3 (a także najmniejsze wehikuły UFO typu K3) NIE mogą posiadać tzw. „kołnierza uzupełniającego” – jaki to kołnierz mają wszystkie Magnokrafty (i UFO) większych niż K3 typów – np. patrz wygląd tego kołnierza dominujący kształt wehikułu typu K10 zilustrowany na „Rys. #A5(K10)” z mojej strony „magnocraft_pl.htm” (położenie zaś tego „kołnierza uzupełniającego” ilustruje wymiar „Gs” na „Rys. #E3” tejże samej strony). To technicznie istotne ustalenie stwierdza, że „objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości ośmiu mniejszych kul o połowie jej średnicy lub promienia”.

Owe około 40 lat temu ja udowodniłem sobie prawdę tego istotnego ustalenia, poprzez jego wyrażenie spełniającym je ogólnym „równaniem dowodowym” na objętość bryły (kuli), które to równanie w dzisiejszym komputerowym zapisie możnaby wyrazić np. w formie: V = c*a*a*a = x*x*x*c*(a/x)*(a/x)*(a/x). Odnotuj, że w tym zapisie owego dowodowego równania: „a” jest wymiarem liniowym jaki we wzorze na objętość danej bryły (kuli) jest jedyną zmienną tego wzoru (np. we wzorze na objętość kuli, „a” jest albo średnicą, albo też promieniem tej kuli), „c” jest „stałą” reprezentującą wszelkie stałe użyte we wzorze na objętość danej bryły (np. w kuli o danej długości promienia stała ta wynosi c = (4/3)*pi ), „x” jest „liczbą” definiującą ile razy ów wymiar „a” jest mniejszy w mniejszej bryle, niż jest on we większej bryle, zaś „/” oraz „*” są działaniami mnożenia i dzielenia – np. ponieważ trudno w komputerowym zapisie jednoznacznie wyrazić podnoszenie do trzeciej potęgi, powyżej podnoszenie to wyrażam zapisem „a*a*a”, „x*x*x”, oraz (a/x)*(a/x)*(a/x). Powyższy sposób na jaki owo ustalenie dowiodłem wówczas sobie powyższym równaniem matematycznym, ujawnił mi także, iż ustalenie to pozostaje ważne dla każdej wartości „x”, a NIE jedynie dla kul dwukrotnie większych (i mniejszych) od siebie. Innymi słowy, mój sposób dowiedzenia jego prawdy, ujawnił mi wówczas także, iż przykładowo, dla x=3 to samo ustalenie można wyrazić też słowami „objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości 3*3*3=27 mniejszych kul o jednej-trzeciej jej średnicy lub promienia”, dla x=4 można je też wyrazić słowami „objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości 4*4*4=64 mniejszych kul o jednej-czwartej jej średnicy lub promienia”, itd., itp. Co nawet jeszcze bardziej istotne, tenże sposób dowiedzenia jego prawdy ujawnił mi także, że ustalenie to pozostaje ważne dla praktycznie wszelkich brył przestrzennych jakich objętość wyraża się wzorem V=c*a*a*a używającym tylko jednego jej wymiaru liniowego podniesionego do trzeciej potęgi, tj. dla brył takich jak sześcian, czworościan foremny, ośmiościan foremny, itp. Stąd prawdą jest też aż cały ciąg ustaleń wynikających z powyższego „równania dowodowego”. Przykładowo, dla czworościanu foremnego o boku „a” i objętości V=(sqr(2)/12)*a*a*a, twierdzenie to brzmiałoby: „objętość czworościanu foremnego o boku ‚a’, jest równa objętości 8 mniejszych czworościanów foremnych których bok wynosi połowę ‚a’, objętości 27 czworościanów foremnych których bok wynosi jedną-trzecią ‚a’, objętości 64 czworościanów foremnych których bok wynosi jedną-czwartą ‚a’, itd., itp.” Dla sześcianu o boku „a” i objętości V=a*a*a, brzmiałoby ono: „objętość sześcianu o boku ‚a’, jest równa objętości 8 mniejszych sześcianów których bok wynosi połowę ‚a’, objętości 27 sześcianów których bok wynosi jedną-trzecią ‚a’, objętości 64 sześcianów których bok wynosi jedną-czwartą ‚a’, itd., itp.” Podobnie dla ośmiościanu foremnego o boku „a” i objętości V=(sqr(2)/3)*a*a*a, twierdzenie to brzmiałoby: „objętość ośmiościanu foremnego o boku ‚a’, jest równa objętości 8 mniejszych ośmiościanów foremnych których bok wynosi połowę ‚a’, objętości 27 ośmiościanów foremnych których bok wynosi jedną-trzecią ‚a’, objętości 64 ośmiościanów foremnych których bok wynosi jedną-czwartą ‚a’, itd., itp.” Wielokrotności tego ustalenia można więc przedłużać praktycznie w nieskończoność dla każdej możliwej bryły przestrzennej, jakiej objętość daje się wyrazić iloczynem pojedyńczej, lub kompleksowej, stałej „c”, oraz sześciennej potęgi tylko jednego jej wymiaru liniowego „a”.

Przygotowyjąc niniejszy wpis jestem o około 40 lat bardziej doświadczony niż wówczas. Przykładowo wiem już obecnie, że inne narody mają zwyczaj nadużywania skromności i tradycyjnego sposobu wyrażania się Polaków, „przywłaszczając” i przypisując swojemu narodowi najróżniejsze odkrycia, ustalenia, wynalazki, itp., uzyskiwane dzięki wkładowi trudu, pasji i wysoce twórczego umysłu Polaków. (Najważniejsze z takich „przywłaszczeń” opisałem w punktach #I3 do #I7, oraz #C4 z mojej strony o nazwie „mozajski.htm”.) Ponadto, wygląda na to, iż owo matematycznie i technicznie wysoce przydatne moje empiryczne ustalenie, jak dotychczas nadal NIE posiada oficjalnej nazwy – pomimo iż jest ono bardziej zaawansowanym, a technicznie równie użytecznym, krewniakiem innego ustalenia nazywanego „Twierdzeniem Pitagorasa”. Dlatego, niniejszym proponuję, aby już obecnie wdrożyć przyszłe przypominanie innym narodom, iż to właśnie Polak wynalazł i rozpracował owe niezwykłe gwiazdoloty zwane Magnokraftem oraz Wehikułem Czasu, poprzez podjęcie od zaraz nazywania „Twierdzeniem Pająka” (po angielsku „Pajak’s theorem”) owego istotnego dla konstrukcji tych gwiazdolotów mojego praktycznie już wdrożonego i opisanego tu ustalenia. Aby zaś lepiej uświadomić, co precyzyjnie owo ustalenie stwierdza, proponuję tu aby wyrażać je np. następującymi słowami: „Objętość każdej większej bryły przestrzennej, dla której wzór na jej objętość „V” jest iloczynem jakiejś stałej „c” oraz tylko jednego jej wymiaru liniowego „a” podniesionego do trzeciej potęgi, jest równa sumarycznej objętości „n=x*x*x” liczby mniejszych brył o identycznych jak ta większa bryła kształtach, jednak o owym wymiarze „a” przyjmującym „x” razy mniejszą wartość – tak jak równość obu tych objętości opisuje następujące równanie: V = c*a*a*a = x*x*x*c*(a/x)*(a/x)*(a/x).” Przykładowo, dla kuli, ustalenie to można teraz wyrazić słowami „objętość kuli o znanej średnicy (lub promieniu), jest równa objętości 8 mniejszych kul o jednej-drugiej jej średnicy (lub promienia), objętości 27 mniejszych kul o jednej-trzeciej jej średnicy (lub promienia), objętości 64 mniejszych kul o jednej-czwartej jej średnicy (lub promienia), itd., itp.”

Opisywane tutaj moje empiryczne i matematyczne ustalenie dostarcza potężnego narzędzia obliczeniowego dzisiejszym inżynierom, projektantom, architektom, technikom, itp., jacy projektują całe serie jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów, pojemników, przestrzeni, brył, itp., dla których objętość, masa, zapotrzebowanie na przestrzeń składową, itp., w danej serii uzależnione są od trzeciej potęgi tylko jedynego ich zmieniającego się wymiaru „a”, podczas gdy pozostałe ich wymiary i parametry daje się traktować jako stałą „c”. Wszakże, jak już powszechnie wiadomo, takie właśnie serie, w dzisiejszej rzeczywistości przemysłowej stanowią jeden z najpowszechniej wykonywanych i wdrażanych w życie projektów.

Przykład zastosowania powyższego twierdzenia. Na zebraniu dyrekcji fabryki produkującej jednocylindrowe silniki decydowano w sprawie zapytania starego klienta, ile kosztowałby doskonały silnik tej fabryki, gdyby został on przeprojektowany na cichszą i mniej wibrującą 8-cylindrową wersję, przy jednoczesnym zachowaniu jego obecnej pojemności skokowej oraz dotychczasowych zasad konstruowania silników tej fabryki (m.in. zasady, że skok „L” tłoka w jej silnikach zawsze jest równy średnicy „d” tegoż tłoka, tj. że „L=d”). Dyrektor spytał więc głównego projektanta, ile wynosiłaby średnica „d” tłoków i cylindrów w tak przeprojektowanym silniku – wszakże decydowałoby to czy fabryka musiałaby zakupić nowe maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie, czy też mogłaby używać już posiadane. Zamiast jednak poprosić o co najmniej jednodniowy czas na pracochłonne przeliczenia nowego silnika tradycyjnymi metodami, główny projektant użył opisywanego powyżej twierdzenia i mógł udzielić odpowiedzi niemal natychmiast – mianowicie iż tak przeprojektowany silnik będzie miał 8 tłoków o połowę mniejszej średnicy od jednego tłoka starego silnika. Odpowiedź ta wynikała bowiem z opisanego powyżej mojego równania dowodowego, jakie w tym przypadku przyjęło następujący zapis: 1*c*d*d*d = 8*c*(d/x)*(d/x)*(d/x) – co daje wynik x=crt(8)=2 (odnotuj, że jedno „d” po obu stronach tego równania faktycznie reprezentuje „L”). Więcej informacji o niniejszym przykładzie zawiera punkt #C9.1 ze strony „ufo_proof_pl.htm”, jakiej adresy podałem poniżej. Z kolei przykład jak na niniejszą propozycję nadania zasłużonej nazwy twierdzeniu jakie według mojej wiedzy dotychczas NIE było jeszcze nazwane, zareagowali natychmiast owi zawzięci „obrzydzacze”, którzy już od niemal 50 lat bez wytchnienia atakują i wyszydzają wszystko co tylko ja dokonuję i piszę, a na temat których wyjaśniam więcej np. w punkcie #I8 swej strony http://totalizm.com.pl/mozajski.htm , czytelnik znajdzie pod adresem https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.paranauki/wUPJicm7tz0 .

* * *

Powyższe wyniki moich badań na temat „twardych” dowodów trwale powtapianych w skały, iż starzenie się wszystkiego jest rządzone aż dwoma odmiennymi rodzajami czasu, adaptowałem z ilustrowanego zdjęciami faktycznych tuneli UFO punktu #C9.1 zawartego na mojej stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm” (aktualizacja z dnia 23 stycznia 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/ufo_proof_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/ufo_proof_pl.htm
http://totalizm.com.pl/ufo_proof_pl.htm
http://pajak.org.nz/ufo_proof_pl.htm

W ostatnich czasach (tj. pod koniec grudnia 2016 i przez cały styczeń 2017 roku) moje strony zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji i zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem. Przykładowo na stronie „magnocraft_pl.htm” udoskonaliłem punkt #A3 i jego ilustracje, a także poszerzyłem punkty #J2 i #G4. Na stronie „malbork.htm” zaktualizowałem punkty #J3 i #J4 i podpisy pod niektórymi ilustracjami. Na stronie „newzealand_visit_pl.htm” udoskonaliłem pisownie (np. nazwy „Raj”). Na stronie „will_pl.htm” wprowadziłem małe poszerzenie do punktu #G3. Na stronie „antichrist_pl.htm” zaktualizowałem całą jej początkową część, włącznie od wstępu aż do punktu #B3. Na stronie „humanity_pl.htm” wprowadziłem małe poszerzenie do punktu #B2. Na stronie „prawda.htm” przeredagowałem wstęp i „część #A”. Na stronie „biblia.htm” poszerzyłem (5) z punktu #C12. Na stronie „dipolar_gravity_pl.htm” udoskonaliłem „wstęp”. Na stronie „immortality_pl.htm” poszerzyłem punkt #D1. Na stronie „korea_pl.htm” udoskonaliłem podpis pod „Fot. #11”. Na stronie „quake_pl.htm” udoskonaliłem opisy i ilustracje do punktu #R2. Zaktualizowałem też linki do szeregu haseł ze strony „skorowidz.htm”.

Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „ufo_proof_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #280). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

#279: Czy Bóg nas karze, czy też oddaje nam sporą przysługę, kiedy systematycznie chroni nas przed otrzymaniem nagród jakie wygraliśmy lub jakie legalnie nam się należą

2016/12/23

Motto: „W świecie rządzonym przez niewypowiedzianie mądrego, wszechmogącego i sprawiedliwego Boga, wszystko co nam się przydarza ma aż cały szereg następstw i poziomów znaczeniowych. Niestety nasza ignorancja powoduje, że typowo odnotowujemy jedynie fizykalne następstwa, czyli tylko najbardziej prymitywny z tych poziomów – jakże więc lepsze i bogatsze byłoby nasze życie gdybyśmy zaczęli spożytkowywać też lekcje udzielane nam tymi innymi poziomami.” (Jedno z istotnych ustaleń filozofii totalizmu wyjaśnianych w treści punktu #N2 na mojej stronie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”.)

Życie praktycznie każdego z nas przynosi zdarzenia, jakich NIE daje się wyjaśnić na bazie ateistycznych stawierdzeń dzisiejszej oficjalnej nauki. Niestety, większość ludzi przeacza lub ignoruje te zdarzenia – a szkoda, bowiem zawsze kryją one potencjał wynoszenia nas na wyższy poziom świadomości. Ja jednak należę do nieco innej kategorii ludzi – przeszedłem bowiem przez tradycyjne szkolenie na zawodowego naukowca w jednej z najlepszych w owym czasie uczelni świata, mianowicie na Politechnice Wrocławskiej (po szczegóły patrz punkt #E1 na mojej stronie internetowej o nazwie „rok.htm”.) Zostałem więc doskonale wyszkolony w odnotowywaniu i analizowaniu zarówno wszelkich regularności, jak i wszelkich odchyleń od tego co typowe i spodziewane. Jedną zaś z takich regularności i jednocześnie odchylenia od typowości, jaka rzuciła mi się w oczy w moim własnym życiu, było że kiedykolwiek wygrywałem jakieś nagrody, poza jednym (ostatnim) wysoce znaczącym wyjątkiem jaki miał miejsce dopiero w 2016 roku, praktycznie niemal nigdy NIE dane mi było z owych nagród skorzystać.

Aby czytelnik mógł zrozumieć powody tego dziwnego omijania mnie przez niemal wszelkie wygrane i nagrody, najpierw opiszę tutaj najważniejsze i najbardziej reprezentacyjne z nich, dla których (jak wierzę) wypełniłem wymogi ich otrzymania – jednak które mnie ominęły. Potem zaś też wyjaśnię, dlaczego moim zdaniem tak właśnie się stało i dzieje.

Owo dziwne zjawisko omijania mnie przez nagrody o jakich wiedziałem, że je wygrywałem i że mi się należą, trwa już od tak dawna jak tylko sięgam swą pamięcią. Niemniej przez długi czas uważałem to za zbiór „przypadków”, niekorzystnych dla mnie „zbiegów okoliczności”, a czasami za zwykły wynik ludzkiego kumoterstwa lub oszustwa. Dopiero kiedy ominęło mnie otrzymanie bardzo wysokiej wówczas dla mnie sumy 10000 funtów angielskich, zacząłem dokładniej analizować tę sprawę. Ten przełomowy i znaczący przypadek, kiedy wiedziałem iż nagroda legalnie (i tradycyjnie) mi się należała, jednak jej wypłacenia nagrododawca zdecydowanie mi odmówił, wynikała z popartego szerokim materiałem dowodowym mojego wyjaśnienia dla pochodzenia tzw. „kręgów zbożowych”. Jak zapewne czytelnik pamięta, w latach 1980-tych, czyli w czasach kiedy ja prowadziłem swoje badania nad wehikułami UFO, takie właśnie „kręgi zbożowe” pojawiały się masowo na polach zbożowych Anglii oraz niemal wszystkich innych krajów świata, włącznie z Polską i Nową Zelandią. Niemal każdego dnia owe „kręgi zbożowe” pokazywane były wówczas w telewizji i w gazetach, pisano o nich książki, a nawet nakręcano filmy – np. patrz amerykański film „Signs” z 2002 roku z Mel Gibson w roli głównej, dostępny m.in. za darmo w YouTube pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=8vhSoB-yaAQ . (Czytelnika może zaintrygować fakt, że znający przyszłość Bóg zorganizował pokazanie owego filmu „Signs” na kanale 13 „Duke” nowozelandzkiej telewizji w czwartek dnia 22 grudnia 2016 roku o godzinie 20:30 do 22:20, czyli dokładnie zaraz po tym jak owego dnia zakończyłem swą pracę nad adaptowaniem opisów „kręgów zbożowych” z punktu #D2.1 swej strony „eco_cars_pl.htm” do treści niniejszego wpisu #279 do bloga totalizmu – jaki to wpis planowałem opublikować już następnego dnia, tj. 23 grudnia 2016 roku.) Ta rosnąca światowa sława „kręgów zbożowych” spowodowała, że w 1990 roku angielskie czasopismo „Sunday Mirror” (Mirror Group Newspapers Ltd., Holborn Circus, London EC1P 1DQ, UK) zaoferowało nagrodę w wysokości dziesięciu tysięcy ówczesnych funtów, osobie która wyjaśni czym są i jak są formowane owe słynne wówczas angielskie „kręgi zbożowe”. O owej nagrodzie ja dowiedziałem się z artykułu „Field of Dreams” (OMNI, Vol. 13 No 3, December 1990, pp. 60-67, 121-122, 124, 128) Wkrótce potem formalnie zgłosiłem więc swe roszczenie do tej nagrody, zaopatrując je w obszerne wyjaśnienie skąd owe angielskie kręgi się biorą. Swoje formalne roszczenie do owej nagrody zarejestrowałem też legalnie w biurze prawnym z Dunedin, NZ, przekazując owemu biuru jako mój „depozyt legalny” całą dokumentację na temat owych „kręgów zbożowych” i mojego wyjaśnienia dla ich pochodzenia. Wszakże już wówczas w wydawanych przez siebie monografiach publikowałem szczegółowe wyjaśnienie jak owe angielskie kręgi zbożowe są formowane jako „ślady wykładane przez obwody magnetyczne wehikułów Magnokrafto-podobnych zawisających na niskich wysokościach” (w oryginale angielskojęzycznym: „trails left by magnetic circuits of Magnocraft-type vehicles hovering at low heights”) – patrz ilustracja oraz moje wyjaśnienie formowania tych kręgów przytoczone na „Rys. #D2” ze strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, a także powtórzone na „Rys. #F1” z innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”. W chwili obecnej opisy tego wyjaśnienia są nadal prezentowane w moich publikacjach, skrótowo na „Rys. #D2abcd” ze strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, a także m.in. w punkcie #C6 oraz na „Rys. #C6ab” z innej mojej strony internetowej o nazwie „ufo_proof_pl.htm”, oraz w punkcie #D8 oraz na „Fot. #D8abc” i „Fot. #D8de” z jeszcze innej mojej strony internetowej o nazwie „explain_pl.htm”, zaś szczegółowo np. w podrozdziałach G11.3.2 (a także G3.1.6 i na „Rys. G13”), oraz w podrozdziale V5.1, z tomów odpowiednio 3 i 17 mojej najnowszej monografii [1/5]. Niestety, na przekór, że nikt nigdy NIE obalił ani nawet NIE podważył ważności tego mojego wyjaśnienia, oraz na przekór, że swym formalnym dowodem opisywanym m.in. na stronie o nazwie „ufo_proof_pl.htm” udowodniłem naukowo, że UFO istnieją fizycznie i obiektywnie oraz że formują one m.in. owe „kręgi zbożowe”, redakcja owego „Sunday Mirror” napisała mi list w którym zwyczajnie odmówiła wypłacenia należącej mi się od niej nagrody. Prawdopodobnie redakcja ta się obawiała, że otrzymaną nagrodę spożytkuję na swe badania i na swoje wynalazki, oraz że w ten sposób owa nagroda przyniosłaby tylko pożytek naszej cywilizacji. Ów numer „wywinięty” mi wówczas przez Anglików w sprawie nagrody za wyjaśnienie „kręgów zbożowych” opisałem także w punkcie #F2 swej strony o nazwie „artefact_pl.htm” oraz w podrozdziale G11.3.2 z tomu 3 swej najnowszej monografii [1/5].

Tamta nagroda 10000 funtów potem okazała się wcale NIE być najwyższą co do wartości jaka mnie ominęła. W punkcie #D2 na swej stronie o nazwie „eco_cars_pl.htm” opisałem bowiem dokładnie jak ominęło mnie otrzymanie nagrody w wysokości 300 milionów dolarów USA, jaka w dniu 24 czerwca 2008 roku była obiecywana w imieniu Amerykanów za wynalezienie urządzenia o cechach „komory oscylacyjnej” jaką ja wynalazłem jeszcze w 1984 roku, zaś z propozycją zbudowania jakiej ja znacznie wcześniej zwracałem się do setek właściwych instytucji w USA, a stąd (jak wierzę) wymogi otrzymania jakiej to nagrody ja wypełniłem już uprzednio. Oczywiście, także i ta nagroda wcale NIE jest ani pierwszą, ani też ostatnią nagrodą za moje wynalazki, odkrycia, dorobek naukowy, itp., dla jakiej wypełniłem wymogi lub warunki jej otrzymania, jednak jakiej nigdy NIE oglądałem, ani z jakiej nigdy NIE odniosłem jakiejkolwiek korzyści. (Podobnie zresztą też było z otrzymywaniem zasiłku dla bezrobotnych, jaki też tradycyjnie mi się należał, bowiem płaciłem podatki i przez wiele lat byłem bezrobotny, jednak jakiego też NIE otrzymywałem. W czasach kiedy byłem bezrobotny owo odmawianie przyznania mi przez władze zasiłku dla bezrobotnych, w połączeniu z szybkim topnieniem moich oszczędności, stało się dla mnie powodem nieustannych zmartwień i wielu nieprzespanych nocy. Tymczasem gdybym wówczas znał przyszłość – tak jak zna ją Bóg, wiedziałbym że NIE potrzebuję się martwić, bowiem wszystko w mym życiu ułoży się OK, a na dodatek nieotrzymywanie zasiłku NIE zaindukuje u mnie niebezpiecznego wygodnictwa i pasywności o jakich wiadomo, że zniszczyły już życie wielu długotrwałych bezrobotnych.) Faktycznie to przez całe swoje życie, co jakiś czas tym co czyniłem wypełniałem warunki otrzymania, albo wygrania, jakiejś nagrody, jednak niemal zawsze coś się zdarzało, że nagrody tej NIE dane mi było otrzymać. Szczerze mówiąc to do dzisiaj, co jakiś czas otrzymuję wiadomość od któregoś z zafascynowanych moim naukowym dorobkiem czytelników, w której czytelnik ten wyraża opinię, że on sam uważa mnie, a także silnie wierzy, iż kiedyś w przyszłości będę uznany przez wszystkich ludzi za „naukowca wszechczasów”, jaki dołożył najwyższy znany wkład intelektualny do rozwoju naszej cywilizacji. Jednocześnie jednak takie opinie odbiorców mojego dorobku wcale NIE zmieniają faktu, że w swoim życiu zawodowego naukowca traciłem pracę średnio co około dwa i pół roku, że nigdy NIE było publicznych funduszy na badania jakie prowadzę (stąd wszystko co czyniłem i osiągałem finansowałem z moich prywatnych oszczędności), oraz że nawet obecnie po przejściu na emeryturę, z braku miejsca dla naukowej pracy, do korzystania z domowego stołu i komputera (jakie stanowią niemal jedyny ekwipunek używany do opracowywania wyników moich obecnych „hobbystycznych badań”) zmuszony jestem konkurować z własnym kotem. (Z jakichś powodów nasz kot uwielbia wylegiwanie się na klawiaturze mojego komputera, oraz stąpanie na ową klawiaturę kiedy właśnie na komputerze tym pracuję.)

Kolejna raczej istotna podobna sytuacja o jakiej warto tu wzmiankować, to sprawa tzw. „fal grawitacyjnych” – podsumowana szerzej w punkcie #E1.1 mojej strony o nazwie „telepathy_pl.htm”. Mianowicie, ja naukowo odkryłem czym są tzw. „fale telepatyczne”. Wynalazłem też zasadę działania technicznego urządzenia łącznościowego, jakie zamiast obecnych szkodliwych dla zdrowia i życia fal radiowych, dla celów komunikacyjnych będzie używało właśnie owe bezpieczne i nieskończenie szybkie fale telepatyczne. Urządzenie to nazwałem „telepatyzerem”. Na bazie tego własnego wynalazku „telepatyzera” byłem potem w stanie dokładnie wyjaśnić budowę i zasadę działania tajemniczego urządzenia podarowanego ludzkości przez niezwykłą istotę i nazwanego „piramida telepatyczna” – jakiego opisy dziwnym „zbiegiem okoliczności” trafiły do mnie w jakiś czas później. Piramida ta też okazała się być telepatyzerem, tyle że już o formie dopracowanej do technicznego zbudowania i do telepatycznego wymieniania myśli pomiędzy dwoma inteligentnymi istotami oddzielonymi od siebie np. międzygwiezdnymi odległościami. W 2015 roku z szokiem jednak się dowiedziałem, że jacyś naukowcy zbudowali wielkoskalową wersję urządzenia bazującego na tej samej zasadzie działania co owa „piramida telepatyczna”, tyle że swoje urządzenie nazwali oni „LIGO” oraz twierdzą, iż przechwytuje ono „fale grawitacyjne”, a nie odkryte przezemnie „fale telepatyczne”. Jestem gotów się założyć, że owi naukowcy otrzymają kiedyś (lub już otrzymali) jakieś nagrody za swoje urządzenie. Jednocześnie zaś podczas rozdzielania owych nagród mój dorobek naukowy, ani „fale telepatyczne” jakich naturę to ja wyjaśniłem i jakie faktycznie są przechwytywane przez owo „LIGO”, NIE będą wówczas nawet wzmiankowane. Wszakże poziom zakłamania dzisiejszej oficjalnej nauki jest już aż tak wrosły w jej system, że nauka ta raczej wcześniej upadnie i zostanie zastąpiona np. przez nową „totaliztyczną naukę”, niż oficjalnie przyzna iż jakikolwiek fragment mojego dorobku naukowego, np. moja teoria wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, jest poprawny, zaś wynikające z niego wnioski są prawdą – co staram się uświadomić czytelnikowi aż na szeregu swych internetowych stron, np. w punkcie #C6 strony o nazwie „telekinetyka.htm”, czy np. w punkcie #B2 swej strony o nazwie „humanity_pl.htm”.

Niezależnie od powyższych bardzo istotnych przypadków, istnieje też aż cały szereg mało znaczących sytuacji, jakie też wynikały np. z mojej drogi życiowej albo postępowań naukowych, a w jakich też omijało mnie korzystanie z czegoś, wymogi otrzymania czego wypełniłem. Przytoczę tu też kilka ich najbardziej reprezentacyjnych przykładów. I tak, kiedy uczęszczałem jeszcze do szkoły średniej, jako jednemu z uczni o imponujących wynikach jednak biednych rodzicach, zgodnie z ówczesnym prawem należało mi się stypendium szkolne. Niestety, stypendium tego mi odmówiono – chociaż otrzymywał je jeden z najbogatszych uczni o raczej kiepskich wynikach nauki (uczeń ten umarł wkrótce po ukończeniu owej szkoły – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #G1 swej strony o nazwie „will_pl.htm”). Powinienem tu jednak dodać, że w owych czasach prawdopodobnie NIE osiągnąłem jeszcze wymaganej dojrzałości aby ewentualne stypendium spożytkować w moralnie poprawny sposób, a ponadto nadal mieszkałem wówczas z rodzicami, którzy chociaż byli biedni, swe niedobory efektywnie kompensowali pracowitością i zapobiegliwością – faktycznie więc stypendium NIE było mi desperacko potrzebne, zaś ewentualne jego otrzymywanie byłoby dla mnie jedynie dodatkowo psująca mnie nagrodą za wyniki w nauce. (Ta sytuacja jednak się zmieniła, kiedy zacząłem swe studia z dala od domu rodziców na Politechnice Wrocławskiej, gdzie już otrzymywałem stypendium, jako że tam NIE było ono nagrodą, a z wielkim trudem zapracowywaną niezbędnością i warunkiem przeżycia, ponieważ bez otrzymywania stypendium ukończenie studiów stałoby się dla mnie niemożliwe, a także gdzie już uczyłem się jak spożytkowywać je w moralnie poprawny sposób.) Kolejnym przypadkiem ominięcia mnie przez nagrodę było, że kiedy już po studiach gdy nadal mieszkałem jeszcze w Polsce, moją uwagę zwrócił też fakt, że w owych czasach w naszym kraju istniała tylko jedna maszyna do losowania numerów „toto-lotka”. Będąc zaś naukowcem inżynierii mechanicznej, wiedziałem że maszyna ta miała w sobie jakieś fizykalne niedoskonałości, jakie z pewnością powodowały, iż w wylosowanych przez nią numerach istniał jakiś rodzaj współzależności. Poznanie i wykorzystanie tych niedoskonałości pozwalałoby więc wygrywać nagrody we wszystkich losowaniach. Naukowo posądzałem też, że niedoskonałościami tymi rządzą takie czynniki, jak: siły grawitacyjne (tj. głównie data i godzina losowania – jaka z kolei decydowała o położeniu Ziemi względem Słońca oraz położeniu Księżyca względem Ziemi), pogoda w miejscu losowania, oraz kolejność wypadania numerów z owej maszyny. Zacząłem więc gromadzić dane o tych właśnie wielkościach. Ponieważ zaś byłem dobry w programowaniu komputerów, równocześnie zacząłem opracowywać program, jaki uwzględniał owe czynniki. Po około dwóch latach dorywczej pracy nad tym programem i sprawdzania jego wyników w każdym kolejnym losowaniu, mój program zaczął pozwalać mi na wygrywanie niewielkich sum w praktycznie każdym kolejnym losowaniu polskiego „toto-lotka”. Sumy te były niewielkie – wystarczały zaledwie na zwracanie mi się zakupu biletów „toto-lotka” każdego tygodnia. Jednak w wyniku nieustannego udoskonalania programu pomału wysokość wygranych zaczęła rosnąć. Wówczas to nagle Polska zakupiła drugą bardzo podobną maszynę do losowania numerów – co unieważniło mój program ponieważ NIE byłem już w stanie przewidzieć która maszyna oraz który zestaw jej numerów były i będą użyte. Potem zaś wyemigrowałem do NZ. Innym ciekawym przypadkiem było kiedy zakupując szereg relatywnie drogich narzędzi w NZ sklepie zwanym „Mitre 10”, wygrałem tam oprzyrządowanie do gry w krykieta. Aczkolwiek sam NIE mam czasu na jakikolwiek sport, oprzyrządowanie to mnie ucieszyło, bowiem właśnie obramowałem deskami trawniczek na swoim miniaturowym ogródku (deski te widać np. na „Fot. #G1” z mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”) i odnotowałem, że naroża owych desek wyglądały pusto, stąd wbite w tych narożach jakieś pionowe słupki ozdobne znacząco dodałyby piękna ogródkowi. Słupki zaś i pałki krykietowe jakie właśnie wówczas wygrałem, wyglądały wysoce ozdobnie i doskonale upiększyłyby mój ogródek – gdyby były użyte właśnie jako takie pionowe ozdóbki dla naroży obramowań mojego ogródkowego trawnika. Niestety, zanim znalazłem chwilę wolnego czasu aby tymi słupkami i pałkami przyozdobić nasz ogródek, moja żona, która doskonale wie iż ja NIE uprawiam żadnego sportu, uznała za niepotrzebne uprzednie skonsultowanie ze mną co z tym zestawem zamierzam czynić, podarowała go więc dzieciom naszych przyjaciół. Jeszcze innym dość podobnym przypadkiem była sytuacja, gdy po otrzymaniu wypowiedzenia pracy z mojego ostatniego nowozelandzkiego miejsca zatrudnienia w Wellington Instytute of Technology, moi koledzy z pracy poskładali się aby ufundować mi jakąś pamiątkę po sobie – i zakupili mi z tych składek tzw. „gift card” do księgarni Whitcoulls – tak abym to ja sam mógł za tą „gift card” wybrać potem sobie i kupić coś, co w owej księgarni najbardziej polubię. Zanim jednak zdążyłem wybrać dla siebie ową pamiątkę i zakupić ją za sumę reprezentowaną przez tą „gift card”, firma Whitcoulls zbankrutowała i unieważniła wszystkie „gift cards” jakie uprzednio sprzedała swym klientom – ci zaś co potem zakupili ową zbankrutowaną firmę i prowadzą ją obecnie nadal pod tą samą nazwą, NIE chcą już honorować „gift card” powydawanych przez poprzednich właścicieli. Dosyć symboliczną i jedyną więc moją pamiątką po kolegach z WelTec, stanowi obecnie ta unieważniona „gift card”. Dającym mi sporo do myślenia przykładem sytuacji, kiedy ten co NIE ma otrzymać jakiejś (albo żadnej) nagrody, zdecydowanie jej NIE otrzyma bez względu na to jak by się NIE wysilał (jaka to sytuacja zapewne została mi zaserwowana abym dokładniej przemyślał potem jej znaczenie), jest zdarzenie, które doświadczyłem we wrześniu 2016 roku. Rozważałem wówczas czy włączyć piosenkę o tytule „Set Fire to the Rain” (tj. „Podpalić deszcz”) śpiewaną przez angielską piosenkarkę „Adele”, do jednej z moich totaliztycznych „playlist” linkowanych ze strony „p_instrukcja.htm”. Chociaż wówczas zaniechałem tego włączenia, sam jego zamiar spowodował, że uważnie przeanalizowałem z TV i z internetu słowa owej piosenki oraz informacje o tej piosenkarce po względem ich zgodności z zasadami filozofii totalizmu. W parę dni później brałem udział w konferencji organizowanej przez pracodawcę mojej żony. Dla rozrywki uczestników, na konferencji tej zorganizowano konkurs z bardzo atrakcyjnymi nagrodami (elektrycznymi urządzeniami wyposażenia kuchni), w którym zadawano pytania, zaś ten z widowni kto złosił się do odpowiedzi i odpowiedział poprawnie dostawał nagrodę. Jedno z tych pytań zapytywało właśnie o Adelę i o tę jej piosenkę. Ja oczywiście natychmiast znałem odpowiedź, bo niedawno analizowałem tę właśnie piosenkarkę i jej piosenkę. Niestety, na przekór, że pierwszy wstałem i zgłosiłem się z odpowiedzią, oraz że kontynuowałem swe stanie i zgłaszanie chęci odpowiedzi, prowadzący ten konkurs wyraźnie mnie ignorował i tylko uparcie zapytywał przez mikrofon „kto zna odpowieź”. Przez spory czas ci inni co z ociąganiem potem się zgłaszali podawali błędne odpowiedzi. Zacząłem więc na stojąco wymachiwać rękami i okrzykami próbować zwrócić na siebie uwagę prowadzącego konkurs. Ten jednak nadal udawał, że NIE widzi mojego zgłoszenia (na mnie sprawiał on wrażenie, iż czeka na zgłoszenie się kogoś, kogo zna) – na przekór, że nawet już inne osoby siedzące niedaleko mnie też mu zaczęły mnie wskazywać. On jednak najwyraźniej celowo mnie ignorował, aż w końcu po wielu błędnych odpowiedziach ktoś tam się zgłosił, na kogo prowadzący jakby odczekiwał i natychmiast dostał nagrodę jaka wówczas uparcie mnie omijała (tj. omijała jakby celowo i pod koniec wręcz zabawnie). Tak nawiasem mówiąc, to po tym jak owo zdarzenie zmobilizowało mnie abym je tu opisał, zdecydowałem się, że jednak włączę ową piosenkę Adele do mojej „playlisty” o nazwie „p_12fm.htm” z „love songs”. Oczywiście, podobnych przypadków miałem w życiu znacznie więcej, jednak tu wystarczy opisanie najbardziej reprezentacyjnych z nich.

Opisując tu przykłady powyższych przypadków, które faktycznie mi się przydarzyły, pragnę jednak przypomnieć czytelnikowi, że tematem moich obecnych „hobbystycznych” badań naukowych są metody działania Boga. Z dotychczasowych zaś wyników tych badań wierzę, iż wiem już „dlaczego” w każdym z tych przypadków stało się tak, jak to powyżej opisałem. Wiem też, że to co się stało, a NIE to co mogłoby się stać gdyby NIE zaszła opisywana powyżej interwencja Boga, dla mnie okazuje się być najbardziej poprawnym moralnie i edukującym mnie przypadkiem życiowym, po jakiego przeżyciu i wyciągnięciu z niego właściwych wniosków, staję się teraz lepszym człowiekiem niż byłem nim uprzednio. Zainteresowanym czytelnikom polecam więc zapoznanie się z tym moim ustaleniem „dlaczego”.

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją tylko początkowej części punktu #D2.1 z mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm” (aktualizacja owej strony datowana 23 grudnia 2016 roku, lub później). Dalszą część tamtego punktu #D2.1 zainteresowani tym tematem czytelnicy mogą sobie poczytać zaglądając na ową stronę „eco_cars_pl.htm”. W tamtej dalszej części punktu #D2.1, jakiej już tu NIE powtarzam aby niepotrzebnie NIE budzić z uśpienia ateistycznie nastawionych czytelników i NIE wznawiać ich szyderstw (i szykan), wyjaśniłem „dlaczego” (jak wierzę) w moim życiu niemal zawsze jestem omijany przez wszelkie nagrody jakie albo wygrałem, albo też jakie mi się legalnie należały – za wyjątkiem owego zakładu „kto zostanie wybrany” wygranego w 2016 roku, do jakiego podjęcia znajomi mnie zmusili. Ponadto na „Rys. #D2” owej strony „eco_cars_pl.htm” (tj. na rysunku przytoczonym pod tamtym punktem #D2.1) jest też komputerowo zilustrowane wyjaśnienie zasady formowania opisywanych powyżej „kręgów zbożowych” formowanych przez UFO w zbożach Anglii (wypłaty nagrody za jakie to wyjaśnienie oficjalnie mi odmówiono). Najnowsza aktualizacja owej strony „eco_cars_pl.htm” jest obecnie dostępna pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/eco_cars_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/eco_cars_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/eco_cars_pl.htm
http://totalizm.com.pl/eco_cars_pl.htm
http://pajak.org.nz/eco_cars_pl.htm

W okresie miesiąca grudnia 2016 roku moje strony internetowe zostały wzbogacone też o sporo innych aktualizacji i zupełnie nowych tematów, dla jakich wyniki swych badań właśnie opublikowałem. Przykładowo, do mojej strony o nazwie „solar_pl.htm” dodałem i zilustrowałem nowy punkt #N5, a także dodałem nowy punkt #C4.7 do strony „wszewilki_jutra.htm”, raportując w nich o cechach zakupionego niedawno i testowanego „uśmiercacza owadów” (np. komarów, much, itp.) zasilanego energią słońca. Z kolei na stronie „magnocraft_pl.htm” dodałem nowe komputerowo wykonane ilustracje „Rys. #A2” do „Rys. #A5” pokazujące komputerowo-symulowane animacje Magnokraftów (a stąd i UFO) odmiennych typów na tle znanych ludziom obiektów (np. statku słynnego „Tytanik”), a stąd pozwalające na porównywanie wielkości owych gwiazdolotów z obiektami dobrze ludziom znanymi. W stronie tej dodałem także „Rys. #H4” i udoskonaliłem jego opis, a ponadto udoskonaliłem opis pod „Rys. #G4”. W punkcie #A4 strony „portfolio_pl.htm” uzupełniłem adresy najnowszych wywiadów, udzielonych via Skype Polskiemu Radiu w Londynie, zaś obecnie dostępnych także w YouTube.com . Do punktu #R2 strony „quake_pl.htm” dodałem m.in. zdjęcia „Fot. #R2”, jedno z których pokazuje wyburzanie uszkodzonego dziwnym (nadprzyrodzonym?) trzęsieniem ziemi niemal nowego budynku ze stali i betonu, z Wellington, NZ, który to budynek był zaprojektowany jako „niezniszczalny” przez trzęsienia ziemi (ciekawostką tego budynku jest, że położone tuż przy nim dwie stare katedry ceglane, katolicka i protestancka, zbudowane z relatywnie słabszej od betonu cegły jeszcze w 1850 i 1866 roku, wyszły z tego samego trzęsienia ziemi zupełnie nietknięte). Poszerzyłem też i zaktualizowałem punkt #I1 ze strony „landslips_pl.htm” raportujący o szokująco dziwnej NZ drużynie „tępicieli drzew” jaka zatruwa i niszczy drzewa porastające zbocza NZ gór, powodując przyspieszoną erozję owych zboczy, oraz przyspieszanie nieszczęść w rodzaju zasypywania lawinami ziemnymi dróg dojazdowych do miasta Kaikoura (tak jak opisuje to punkt #R2 strony „quake_pl.htm”). Udoskonaliłem też i zaktualizowałem punkt #L4 i podpis pod „Fot. #C2a” ze strony „wszewilki.htm”. Zaktualizowałem punkt #B1 na swej autobiograficznej stronie „pajak_jan.htm”. Poszerzyłem punkt #B4 na swej stronie „antichrist_pl.htm”. Udoskonaliłem punkty #C5.7 i #C5.8 na stronie „morals_pl.htm”. Udoskonaliłem część #C na stronie „rok.htm”. Poszerzyłem podpis pod „Rys. #C6” na swej stronie „ufo_proof_pl.htm”.

Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „eco_cars_pl.htm” dołączą nazwę innej mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „ufo_proof_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/eco_cars_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #279). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

#278: Moje przeżycia i wnioski z niezwykłego trzęsienia ziemi o sile 7.8, jakie uderzyło NZ koło Kaikoura o północy z 13 na 14 listopada 2016 roku

2016/11/23

Motto: „Powodem dla którego naukowcy są aż tak bezradni i celowo ateistyczni w sprawie trzęsień ziemi, jest że w trzęsieniach ziemi wszystko działa zgodnie z treścią Biblii – prawdzie treści której naukowcy usiłują oficjalnie zaprzeczać.”

O północy z niedzieli na poniedziałek dnia 13 na 14 listopada 2016 roku, oboje z żoną już spaliśmy. Nagle zbudziło mnie silne zakołysanie się łóżka, połączone z hałasem skrzypienia mebli i budynku. Od razu wiedziałem że jest to silne trzęsienie ziemi. Wszakże ostatnio relatywnie silne trzęsienia ziemi uderzają nasz dom już powtarzalnie niemal każdego roku. Odczekałem więc kilka sekund aby sprawdzić czy wstrząsy ustają, kiedy jednak zamiast ustawać zaczęły nawet się nasilać, krzykiem zbudziłem żonę i ponagliłem ją, że musimy szybko uciekać, bo dom może się zawalić. Zerwaliśmy się z łóżek i usiłowaliśmy ruszyć w kierunku drzwi ogrodowych – tak jak drogę swej ucieczki mamy już od dawna ustaloną. Jednak podłogą aż tak rzucało, że NIE dało się ustać na nogach. Zaczęliśmy odbijać się od mebli i ścian. Pochwyciłem więc żonę upadającą oraz sparaliżowaną „telepatycznym łoskotem” jaki opiszę poniżej, a prawdopodobnie także i nagłym zbudzeniem się, poczym na przekór iż nami rzucało zacząłem ją niemal wynosić na rękach w kierunku drzwi do ogrodu. Kiedyś byłem żeglarzem, a ponadto w młodości najeździłem się na stojąco w polskich tramwajach, wiem więc jak się poruszać nawet kiedy znacząco rzuca. (Intrygujące, że całe to rzucanie u nas następowało wyłącznie w płaszczyźnie północ-południe, podczas gdy tzw. „faulty” geologiczne przebiegają tu w najróżniejszych kierunkach, zaś wszelkie poślizgi gruntu pokazywane w telewizji przebiegały w generalnym kierunku od zachodu na wschód.) Aby dotrzeć do drzwi ogrodowych musieliśmy jednak przejść jakoś przez nasz główny pokój mieszkalny – co z powodu rzucania nami i kołysania się podłogi było NIE lada sztuką. Przy drzwiach do tego pokoju stała duża półka z książkami na którą nas rzuciło. Kiedy odbiliśmy się od niej, rzucało nami kolejno na następne meble. Na szczęście lampy na energię słoneczną, jakie wcześniej poinstalowałem w naszym ogrodzie, tak silnie oświetlały ten duży pokój przez okna, że wszystko było wyraźnie widoczne (lampy te opisałem w punkcie #N4 swej strony o nazwie „solar_pl.htm”). Lampy te pozwoliły mi też, że kiedy tak uparcie parłem ku drzwiom ogrodowym podtrzymując żonę i pokonując siły jakie nami rzucały, miałem też możność aby z uwagą powtarzalnie spojrzeć na nasze zegary (zawsze bowiem kiedy w nasze mieszkanie uderza trzęsienie ziemi, ja sprawdzam jego czas). Obie wskazówki zegarów były wówczas właśnie dokładnie nałożone na siebie – co oznacza, że była wtedy precyzyjnie północ. Kiedy tak przebyliśmy około połowy głównego pokoju, za naszymi plecami z bardzo głośnym hukiem jakby wystrzału małej armatki runęła ciężka półka z moimi książkami. Potem się okazało, że siła jej runięcia była aż tak duża, iż roztrzaskała tę półkę na kilkanaście drobnych kawałków. Faktycznie to każda jej nośna ścianka boczna rozpadła się na przedłużeniu każdej z półek. Jakże potężna musiała być siła która nią rzuciła. Gdyby półka ta runęła kiedy przy niej nadal byliśmy, wówczas co najmniej wylądowalibyśmy w szpitalu – jeśli cokolwiek całego by w nas ciągle pozostawało. Po dotarciu do drzwi ogrodowych okazało się, że NIE możemy ich otworzyć. Żona bowiem zaryglowała je na noc, dodatkowo zabezpieczając zapadką zamek, aby NIE dawał się otworzyć od zewnątrz nawet kluczem, a ponadto dla dodatkowego bezpieczeństwa założyła na drzwi łańcuch też zabezpieczający ich otwarcie. Odpięcie zaś tego łańcucha i odryglowanie zapadki na drzwiowym zamku, kiedy bez przerwy nami silnie rzucało, okazało się niemal niemożliwe. Po sporej szarpaninie z drzwiami, którą czuło się jakby trwała wieczność, udało nam się w końcu je odryglować i wypaść do ogrodu. Ponieważ jednak uciekając NIE mieliśmy czasu na poszukiwania gdzie jest kot, zostawiliśmy za sobą drzwi pootwierane. Po chwili wystraszony kot też wypadł z mieszkania i zaczął uciekać. Ja ruszyłem za nim aby go złapać i uspokoić. Ponieważ w ogrodzie ziemia też kołysała się i falowała jakby była pijana, praktycznie NIE dało się na niej ustać. Wszakże było to najsilniejsze trzęsienie ziemi jakiego narazie doświadczyłem w swym całym życiu. Na szczęście w ogrodzie mam ławkę i kilka krzeseł niedaleko od drzwi. Gdy złapałem więc kota, szybko oboje usiedliśmy – trzymając kota na kolanach aby go uspokoić. Chociaż owo siedzenie czuło się jakbyśmy siedzieli w ruchomym „roller-coaster”, niemniej chroniło nas ono przed upadkiem. Mogliśmy więc zacząć oglądać co wokół nas się dzieje – w jakim to oglądaniu pomagało nam silne oświetlenie naszego ogrodu lampami na energię słoneczną. Widok zaś, a także hałas, były niesamowite. Wszystkie budynki rytmicznie i głośno skrzypiały i klekotały oraz wyraźnie nimi rzucało, zaś alarmy samochodów powyzwalane tym trzęsieniem wyły. Sama ziemia tym razem jednak NIE generowała żadnego hałasu. (W niektórych poprzednich trzęsieniach ziemi zwróciło moją uwagę, że sama ziemia wydawała ogłuszający rodzaj jakby rytmicznego skrzypienia czy ryku, mi przypominający odgłos jakby zbliżającego się ciężkiego pociągu towarowego.) Po około 2 minutach rzucania, czyli około godziny 00:02, owo trzęsienie ustało. Ostrożnie zaglądnęliśmy więc do mieszkania, czy jeszcze się NIE zawaliło. Aczkolwiek w środku był chaos, jakimś cudem nasz budynek nadal stał niezniszczony. Tylko lampy pod sufitem wahały się jak huśtawki, niemal dotykając sufitu przy obu nawrotach swego ruchu. (Ja celowo poinstalowałem w mieszkaniu lampy zwisające na giętkich kablach, bowiem odkryłem, że dla nas są one doskonałymi sejsmografami – wskazującymi jak silne jest dane trzęsienie ziemi, a stąd czy mamy uciekać z mieszkania.) Co też niezwykłe, pomimo siły tego trzęsienia, w naszym mieszkaniu nadal działała elektryczność i woda. Za to w sporej części Petone i Lower Hutt, począwszy już od następnej od nas ulicy, włącznie też z domem naszych znajomych z którymi parę dni wcześniej jadłem ów obiad opisany w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm” (tj. obiad z tytułu wygrania zakładu o wyniki wyborów), elektryczność została przerwana. Zrozumiałem wówczas, oraz natychmiast podziękowałem za to Bogu, że całe miasteczko Petone, wraz z moim mieszkaniem, z uwagi na istnienie owych bibilijnych 10 sprawiedliwych nadal jest chronione przez Boga – tak jak opisałem to we „wstępie” i w „części #I” swej strony „petone_pl.htm”, a także w punkcie #I1 strony „quake_pl.htm”.

Czytelnik zapewne się zastanawia, dlaczego podczas każdego trzęsienia ziemi, ja z żoną zachowujemy się jakbyśmy przedłużali swe wystawienie się na niebezpieczeństwo poprzez uciekanie z mieszkania do ogródka, zamiast natychmiastowego zanurkowania pod najbliższy stół, framugę drzwi, czy łóżko – tak jak w tej sytuacji radzą postępować naukowcy. Powód jest prosty. Mianowicie z moich własnych analiz mechanizmów i następstw poprzednich trzęsień ziemi wynika, że naprawdę bezpiecznym jest się tylko na wolnym powietrzu i to z dala od wysokich obiektów jakie na nas mogłyby runąć. Jednocześnie moja inżynierska wiedza mi podpowiada, że nawet jeśli dane trzęsienie ziemi jest aż tak silne, że zawali ono budynek w jakim aktualnie się znajdujemy, ciągle najróżniejsze zjawiska fizykalne typu inercja, tarcie, lepkość, wytrzymałość statyczna materiałów, konsumpcja energii na dynamiczne rozpędzanie mas, itp., jakie zadziałają kiedy budynkiem tym zacznie trząść, spowodują iż od pierwszego wstrząsu upłynie co najmniej 30 sekund zanim budynek faktycznie runie. Owo 30 sekund to typowo zbyt mało na ucieczkę z górnych pięter wielopiętrowego budunku, czy nawet na ucieczkę z domku jednorodzinnego – jeśli uprzednio NIE jest się zdecydowanym co czynić, albo jeśli zamiast uciekać będzie się szukało gdzie jest nasz kot, pies, klucze, portfel z pieniędzmi, paszport, itp. Jednak 30 sekund wystarcza na ucieczkę z domku jednorodzinnego, a nawet z parteru lub pierwszego piętra wielopiętrowego domu, jeśli z góry ma się zaplanowanym co czynić i jeśli zdecydowanie oraz szybko się ucieka. A uciekać warto, bowiem empiryka dowodzi, że w obrębie budynków żaden stół, framuga drzwi, łóżko, itp., NIE są w stanie nam zagwarantować, że wybronią nas przed siłą trzęsienia ziemi. Siła ta jest bowiem aż tak duża, że w mgnieniu oka potrafiła roztrzaskać w kawałki moją półkę na książki, którą gdybym próbował podobnie roztrzaskać ciężkim młotem, wówczas musiałbym znacząco się napracować. W telewizji widziałem też cały budynek, który został odrzucony od jego fundamentów siłą opisywanego tu trzęsienia ziemi na odległość jaką ja oceniam na około 20 metrów (pokazując go NIE poinformowano jak daleko on wylądował od miejsca w którym oryginalnie stał). W uprzednim trzęsieniu ziemi z Christchurch, cegły były rzucane z taką siłą, że przebijały się przez strukturę samochodów i nawet autobusu. A trzeba pamiętać, że nawet gdyby zrzuciło się owe cegły np. z dachów budynków w Christchurch, samo ciążenie grawitacyjne co najwyżej nieco by powyginało nimi blachę tych samochodów. Co przez te przykłady chcę tu wyjaśnić, to że w trzęsieniach ziemi pojawiają się moce, siły i zjawiska, jakich uznania dzisiejsza nauka nadal kłamliwie odmawia, a jakie wyzwalane są w sposób do dzisiaj uważany za nadprzyrodzony. (Podobne moce, siły i zjawiska o charakterze dzisiaj ciągle uważanym za nadprzyrodzony, wyzwalane są też przez tornada.) Przykładowo ja wierzę, że podczas trzęsienia ziemi sporo obiektów jest rzucanych z użyciem zjawiska telekinezy jakiego istnienia oficjalna nauka nadal NIE chce uznać, chociaż moja teoria wszystkiego nazywana Konceptem Dipolarnej Grawitacji opisuje je, wyjaśnia, oraz promuje począwszy od 1985 roku. Owo zaś zjawisko telekinezy pozwala wyzwalać niewyobrażalnie potężne siły i moce, jakie np. po użyciu w napędach telekinetycznych magnokraftów będą pozwalały na natychmiastowe przelatywanie ludzi do odmiennych systemów gwiezdnych. Niestety, narazie NIE jestem w stanie udowodnić formalnie, że trzęsienia ziemi są napędzane zjawiskiem telekinezy. Mam jednak już zgromadzone sporo obserwacji empirycznych, które zdają się to potwierdzać. Przykładowo, silne trzęsienia ziemi indukują białe jarzenie, które pokrywa się z tzw. „jarzeniem pochłaniania” jakie wyzwalane jest silnymi ruchami telekinetycznymi. Podczas silnych trzęsień ziemi czasami generowane są też jarzące się kule natelekinetyzowanego gazu, jakie w dzisiejszych czasach często są opisywane pod nazwą „piorunów kulistych”. Ponadto, przykładowo zjawisku telepatii zawsze towarzyszy zjawisko telekinezy (na zasadzie podobnej jak generowaniu jakiegoś dźwięku zawsze towarzyszy fizyczny rodzaj ruchu). Tymczasem z zasady działania tzw. „Sejsmografu Zhang Henga” opisanego m.in. na moich stronach internetowych o nazwach „seismograph_pl.htm” oraz „artefact_pl.htm” (a także wpominanego w punktach #M2, #S2, #S5 i #S7, zaś pokazanego na „Fot. #M1” strony „quake_pl.htm”) dosyć klarownie wynika, iż każdemu trzęsieniu ziemi zawsze towarzyszy aż tak potężny „łoskot telepatyczny”, że daje się on odbierać owym starożytnym analogowym sejsmografem. (Niestety, „łoskt telepatyczny” NIE jest słyszalny dla fizycznych uszu ludzkich, chociaż ponad-zmysłowo odbierany jest on przez wiele kobiet u jakich wywołuje on histerię, konfuzję, utratę przytomności umysłu, zawroty głowy, a czasami nawet omdlenia.) Podsumuję teraz niniejszy paragraf. Na osobistym przykładzie uświadamiam w nim czytelnikowi, że jeśli trzęsienie ziemi zaskoczy go w jakimś budynku, zaś ucieczka na zewnątrz zajęłaby mu tam tylko około owe 30 sekund opisane wcześniej, wówczas najbardziej rozsądna byłaby ucieczka – a NIE chowanie się pod stół, biurko, framugę drzwi, itp. Na zewnątrz bowiem (i z dala od wysokich obiektów) z pewnością jest się bezpiecznym. Natomiast budynek już po owym około 30-sekundowym czasie zwłoki (jaki jednak często wystarcza na szybką ucieczkę) może się zawalić i wówczas w wielu przypadkach żaden np. stół NIE będzie miał wystarczającej mocy aby gwarantować uchronienie przed śmiercią ukrytych pod tym stołem ludzi. W swym własnym domu czy mieszkaniu dobrze jest też mieć uprzednio opracowany (i z góry przygotowany oraz sprawdzony ze stoperem) plan takiej ucieczki – tak że jeśli trzęsienie ziemi faktycznie nadejdzie, wówczas NIE trzeba będzie już się zastanawiać co należy czynić. Dobrze jest też w każdym pomieszczeniu swego mieszkania posiadać co najmniej jedną lampę zwisającą z sufitu na długim giętkim kablu, bowiem rozpiętość wahań tej lampy natychmiast da nam rozeznanie co do siły (a stąd i co do poziomu zagrożenia) danego trzęsienia ziemi. Pamiętać też trzeba, że kobiety mogą omdlewać z powodu działania owego „łoskotu telepatycznego” jaki każde trzęsienie ziemi generuje. Dlatego uciekając kobiety niekiedy trzeba siłą porywać ze sobą, w razie potrzeby niemal unosząc je na rękach. Ponadto trzeba pamiętać, aby na drodze planowanej ucieczki NIE nastwarzać sobie zbyt wielu przeszkód ani zagrożen od upadających obiektów (jak nieprzymocowana do ściany półka na książki w naszym przypadku). Przykładowo, ja właśnie przyłapałem swoją żonę, że pomimo opisywanego uprzednio doświadczenia, nadal nocą rygluje ona drzwi naszej planowanej ucieczki – chociaż zamek w owych drzwiach jest typu, iż NIE daje się go otworzyć od zewnątrz bez użycia klucza. Niestety, logika i empriczne doświadczenia okazują się być bezradne, kiedy wymagana jest zmiana nawyków u kobiety.

Kiedy wstrząsy ustały i zdecydowaliśmy się wrócić do mieszkania, pierwszą rzeczą jaką uczyniliśmy to odblokowanie i włączenie telewizora w celu sprawdzenia czy będzie nadawana jakaś wiadomość o owym trzęsieniu ziemi. Niestety cała następna godzina tego sprawdzania minęła, a żadnej wiadomości NIE znaleźliśmy. Telewizja nadawała tylko jakieś nocne, wcześniej nagrane programy. Doszliśmy więc do wniosku, że władze nadal śpią – co zrozumieliśmy jako sugestię, że niebezpieczeństwo całkowicie już minęło i my też możemy położyć się spać. Wszakże NZ ma sieć instytucji opłacanych naszymi podatkami, jakich wysoko kwalifikowani pracownicy mają ostrzegać ludność o wszelkich niebezpieczeństwach. Wszyscy w NZ są też nawykli do częstych trzęsień ziemi, stąd nawet dniami alarm podnoszony jest tylko kiedy zagraża jakieś znaczące niebespieczeństwo. Po odblokowaniu więc przejścia pomiędzy pokojami ze szczątków półki na książki i z innych porozrzucanych przedmiotów, my także ułożyliśmy się z powrotem do spania. Po jakiejś połowie godziny, usłyszeliśmy czyjeś bębnienie w nasze drzwi. Okazało się, że sąsiad gdzieś zdołał wyszukać, iż nadchodzi tsunami i że trzeba uciekać. Ponownie sprawdziliśmy więc w telewizji, jednak wszystkie kanały nadal nadawały w niej swoje wcześniej nagrane, banalne programy nocne. Postanowiliśmy jednak, że na przekór braku oficjalnego ostrzeżenia, lepiej „tak na wszelki wypadek” przenieść się gdzieś na wyższy teren. Wszakże mieszkamy w niebezpiecznej bliskości brzegu morza. Ubraliśmy się więc ciepło i zapakowaliśmy naszego kota do samochodu poczym pojechaliśmy do stacji benzynowej w Lower Hutt, odległej od naszego mieszkania o jakieś 7 kilometrów, aby zatankować benzynę. Okazało się bowiem, że nasz samochód właśnie jest bliski pustego baku. Na stacji bezynowej było kilka samochodów, jednak ich kierowcy zachowywali się tak jak każdego dnia i nikt NIE wykazywał pośpiechu czy nerwowości w tankowaniu. W trakcie tankowania uderzył silny „aftershock”, jaki zakołysał dochem nad pompami i naszym samochodem. Po zatankowaniu pojechaliśmy w najbliższe do Lower Hutt miejsce jakie znamy, zwane Tirohanga, gdzie ulica wspina się pod górę. Tam znacznie wyżej nad poziomem morza znaleźliśmy obszar jakby sporego płaskowzgórza, czy polanki wśród wzgórz, który gwarantował bezpieczeństwo od lawin ziemi i błota jakie ewentualne następne „aftershock” mogły zaindukować, oraz na którym pobocze ulicy NIE było zajęte zbyt wieloma zaparkowanymi samochodami miejscowych mieszkańców, poczym tam zaparkowaliśmy nasz samochód. Oprócz nas jakieś 50 metrów wyżej parkował jeszcze jeden samochód, w którym siedzieli ludzie. (Zaparkowane zaś przy tej samej ulicy samochody miejscowych mieszkańców były puste, chociaż w kilku z pobliskich domów paliły się światła.) Włączyliśmy więc radio. Lokalna radiostacja „The Breeze” nadawała tylko muzykę. Szukaliśmy więc po innych stacjach, czy będzie cokolwiek o owym trzęsieniu ziemi i tsunami. Po jakimś czasie natrafiliśmy na fale radia „National”, w którym nareszcie coś mówiono na temat owego trzęsienia ziemi. To z niego dowiedzieliśmy się, że epicenter tego trzęsienia ziemi był gdzieś koło miejscowości Culverden czy Kakoura i że jego siła wynosiła około 6.5. Wówczas jednak było już sporo po drugiej w nocy – czyli według mojej znajomości fizyki, gdyby owo trzęsienie spowodowało tsunami, to takie tsunami już dawno powinno uderzyć w Petone (a ściślej powinno uderzyć NIE później niż w godzinę czasu od zaistnienia tego trzęsienia, czyli jeszcze przed tym zanim opuściliśmy nasz dom). Potem też z komunikatów tego radia dowiedzieliśmy się, że faktycznie ktoś tam nadal radzi aby przenieść się na wyżej położone obszary, bowiem może zaistnieć tsunami. NIE była to jednak wiadomość wywodząca się z jakichś czujników czy instrumentów badawczych, a jedynie czyjeś zgadywanie. W jakiś czas później usłyszeliśmy jak w Lower Hutt zaczęły wyć syreny alarmowe. Wkrótce po ich zawyciu ulica przy jakiej parkowaliśmy zaroiła się od uciekających samochodów. W radiu „National” puszczono też wywiad, w którym ktoś z obrony cywilnej stwierdził w końcu, iż jest możliwość nadejścia tsunami i że oficjalnie ogłasza się alarm ostrzegający przed tsunami. A było wówczas już blisko trzeciej godziny w nocy. Innymi słowy, gdyby faktycznie owo trzęsienie ziemi zaindukowało znaczące tsunami, wówczas tsunami to pozatapiałoby nadbrzeżne miasta większości NZ znacznie wcześniej niż służby obrony cywilnej pozbudzały się z uśpienia i podjęły działanie. Wiedząc więc z mojej znajomości działania praw fizycznych, że wszystkie te hałasy są rozpoczęte zbyt późno i że jedynie mogą służyć jako późniejsze usprawiedliwienie, iż jednak podniesiono jakiś alarm, a także jako próba „zachowania twarzy”, odczekaliśmy na ulicy z owego zbocza góry dokładnie do czwartej w nocy, do którego to czasu zgodnie z moją wiedzą ewentualne tsunami, jeśli faktycznie zaistniało, z pewnością powinno już całkowicie zaniknąć, poczym pojechaliśmy do domu i powróciliśmy do kontynuowania spania. Następnego dnia po wstaniu z łóżek usłyszeliśmy odwołanie alarmu tsunami wraz z wiadomością, że w kilku miejscach poziom wody się zmienił o wielkość do około jednego metra. W parę dni później jednak się okazało, że to poziom lądu się pozmieniał w wyniku owego trzęsienia ziemi. Innymi słowy, cała oficjalna reakcja i działania opłacanych przez podatników urzędów i instytucji, które powinny ostrzegać o tego typu kataklizmach, oraz informować, doradzać i kierować ludzi kiedy takie kataklizmy mają miejsce, okazała się kompletnym fiaskiem jakie jedynie zasiewało publiczną konfuzję i poczucie osamotnienia w konfrontowaniu niebezpieczeństwa. Gdyby więc owo trzęsienie faktycznie zaindukowało tsunami, wówczas prawdopodobnie tsunami to uśmierciłoby co najmniej połowę ludności Nowej Zelandii – wszakże większość populacji tego kraju mieszka nad brzegami oceanu, a powołane do jej ochrony urzędy i instytucje zaniedbały poinformowania co należy czynić. Ów fakt generalnej konfuzji, chaosu, ospałości władz i braku informacji czy alarmu, odnotowany został zresztą NIE tylko przezemnie, a narzekano na niego nawet w ogólnokrajowym dzienniku telewizyjnym nadawanym o godzinie 18:30 na kanale 1 TVNZ w piątek, dnia 2016/11/18.

Owo niezwykłe trzęsienie ziemi, podobnie jak uprzednie trzęsienia z Christchurch, także jest otoczone całym szeregiem niezwykłości. Opisane powyżej ogłoszenie alarmów i ostrzeżeń tsunami dopiero w czasie kiedy byłoby już po tsunami (gdyby jakieś mordercze tsunami faktycznie zaistniało) jest tylko jedną z nich. Poza nią, w oczy mi się rzuciło sporo innych. Omówmy więc teraz kilka przykładów chociaż tych najważniejszych z nich.

1. Zniszczenia przypominające wynik dzisiejszych wojen. W omawianym tutaj trzęsieniu ziemi mnie najbardziej zastanawia wielkość i niezwykły wygląd zniszczeń. Oglądając te zniszczenia w telewizji, odnosiłem wrażenie, że oglądam krajobraz zniszczony jakimiś intensywnymi działaniami wojennymi, przykładowo taki jaki raportowano z miejsc stacjonowania nowozelandzkich wojsk podczas wojen w Afganistanie, Iraku, oraz Syrii.

2. Symboliczna wymowa śmierci 2 ludzi. W owym trzęsieniu ziemi umarło też 2 ludzi. Jedną osobę uśmierciło zawalenie się domu, drugą zaś atak serca zapewne spowodowany owym potężnym „telepatycznym łoskotem” o jakim wspominałem już wcześniej. Jak na siłę tego trzęsienia ziemi, a także na wielkość zniszczeń jakie ono spowodowało, 2 ofiary to szczęśliwie mała liczba. Warto jednak pamiętać, że w „ostrzegającym” trzęsieniu ziemi z Christchurch, jakie opisałem dokładniej w punkcie #P5 strony „quake_pl.htm”, też widnieje liczba 2 ludzi, tyle że z obrażeniami i zabranych do szpitala, a nie uśmierconych. Wygląda więc na to, że w obu tych nowozelandzkich trzęsieniach ziemi owa liczba 2 pełni jakąś dodatkową funkcję, np. symbolu rodzaju karmy, zapowiedzi, przepowiedni, ostrzeżenia co się stanie jeśli dany rodzaj postępowania NIE zostanie zaniechany, itp. Jak bowiem wyjaśniam to szerzej w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, oraz w punkcie #F2 innej swej strony o nazwie „karma_pl.htm”, w tzw. „acts of God” (tj. działaniach Boga) praktycznie wszystko jest z góry mądrze zaprojektowane, nosi w sobie jakieś istotne znaczenie, zaś jeśli poprawnie poznane przez ludzi – wówczas może też stać się źródłem istotnego zaawansowania cywilizacyjnego. Oczywiście, ludzka tradycja przyporządkowuje liczbie 2 jakieś tam symbole i znaczenia. Możemy je poznać z najróżniejszych publikacji numerologicznych. Jednak Bóg może przyporządkowywać tej liczbie zupełnie inne symbole i znaczenia. Przykładowo, z „Konkordii Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia” wynika, że symboliczne użycie liczby „dwa” w Biblii obejmuje m.in. znaczenia: zwielokratnianie mocy, upewnianie się aby jakieś wymogi były jednak spełniane, oraz zapowiedź powtórzenia. Trzęsienie ziemi z Christchurch, opisane w punkcie #P5, faktycznie zostało potem powtórzone ze zwielokrotnioną niszczycielską siłą już po około 5 miesiącach. Czy więc owe 2 z opisywanego tu trzęsienia ziemi też ma nam symbolicznie przekazać taką samą wiadomość, zapewne dowiemy się już niedługo. Szczególnie, że kiedy rozwijałem niniejsze opisy w dniu 22 listopada 2016 roku, wówczas Japonia została uderzona koło Fukushima aż kilkoma trzęsieniami ziemi (największe miało siłę 7.4) oraz małym tsunami, w wyniku których to uderzeń, też 2 osoby doznały obrażeń ciała. Z następstw więc obu tych zaistniałych niedawno trzęsień ziemi w Kaikoura i w Fukushima, z pewnością da się kiedyś ustalić, co owa wielokrotnie powtarzana w działaniach Boga liczba 2 oznacza.

3. Trzy oficjalne oceny siły tego trzęsienia ziemi. Kolejną niezwykłością omawianego tutaj trzęsienia ziemi była jego siła. W dniu, na początku którego miało ono miejsce, mowiono iż miało ono siłę 6.5 w skali Richtera. Potem przemianowano je na siłę 7.5. Po około 4 dniach ponownie je przemianowano na siłę 7.8. Te trzy kolejne poprawki wyglądają jakby eksperci od trzęsień ziemi bardziej nastawiali się na ogłaszanie tego co ich zdaniem wywrze właściwy polityczny wpływ, a NIE faktów i prawdy wskazywanej przez posiadane oprzyrządowanie badawcze (np. nastawiali się na wybranie „politycznie poprawnej siły”, zamiast odczytania jaką siłę wskazują posiadane przez naukowców instrumenty pomiarowe).

4. Wiele nam mówiące wybieranie co i gdzie ma być zniszczone. Gdyby trzęsienia ziemi były rządzone ślepymi prawami natury, wówczas ich zniszczenia powinny „iść ławą”. Tymczasem w tym trzęsieniu ziemi rozkład zniszczeń był wybiorczy, wyglądający szokująco podobnie jakby ktoś wybierał jakie miejscowości, społeczności, instytucje i rodziny mają nimi być ukarane, a jakie oszczędzone. Przykładowo Petone w którym ja mieszkam było trzęsione aż tak silnie, że trudno było ustać na nogach. (Jak kiedyś wybadałem to posiadanym miernikiem promieniowania i opisałem w punkcie #F5 strony „cooking_pl.htm”, jeden silny „fault” geologiczny przebiega niedaleko od naszego ogródka.) Osobiście podczas trwania tego trzęsienia byłem więc załamany, bowiem z siły rzucania wyglądało, że nasz budynek co najmniej będzie uszkodzony, a może nawet całkiem się rozsypie. Jednak nawet jeden dom mieszkalny NIE został w Petone zniszczony – tak jak Bóg to obiecuje miejscowościom w jakich jest obecnych owych co najmniej „10 sprawiedliwych” opisanych w punkcie #I1 strony „quake_pl.htm”. Natomiast praktycznie wszystkie miejscowości leżące wokół Petone ucierpiały poważne zniszczenia. Przykładowo w pobliskim Lower Hutt leżącym na północ od Petone i oddzielonym od Petone jedynie przez rzekę, miejscowy mall (centrum handlowe) o nazwie „Queensgate” musiał zostać zamknięty z powodu uszkodzeń jakie w nim nastąpiły, a o jakich się szepcze, że zgrażają one jego zawaleniem się. (Niestety, kiedy pisałem ten punkt w 10 dni po zaistnieniu tego trzęsienia, nadal nie trafiłem na żadne oficjalne wyjaśnienie dlaczego mall „Queensgate” został zamknięty.) Podobnie stało się w pobliskim Wainuiomata, leżącym na wschód od Petone po drugiej stronie przy-petońskich wzgórz, gdzie lokalny mall też został zamknięty z powodu uszkodzeń. Mieszkańcy obu tych miejscowości przybywają teraz do supermarketów z naszego Petone aby dokonywać zakupy. Natomiast w centrum położonej na południe od Petone i odległej zaledwie o około 8 kilometrów stolicy kraju, tj. w tym Wellington, w którym podejmowane są wszelkie decyzje rządowe, aż cały szereg nowych wielopiętrowych budynków uległ aż tak dużemu uszkodzeniu, że już w kilka dni po trzęsieniu ogłoszono konieczność rozbiórki i celowego wyburzenia niektórych z nich. Aby też jakoś wykazać się wyborcom, że rząd jednak coś czyni w tej sprawie, powołana nawet została specjalna komisja jaka ma wybadać dlaczego tyle nowych budynków jakie rzekomo zostały zaprojektowane aby oprzeć się trzęsieniom ziemi, zostało obecnie pouszkadzane. Ja oczywiście wcale NIE spodziewam się, że komisja ta odkryje i otwarcie ujawni prawdziwy powód tego stanu rzeczy – jakim według mojego osobistego rozeznania jest przejście nowozelandzkiej edukacji na szczególnie wyniszczający dla kraju model zwany „user paid” (tj. „nauki opłacanej przez samych studentów”) opisywany w punkcie #E1 z mojej strony o nazwie „rok.htm”. Wszakże ów model powoduje, że tak edukowani „fachowcy” spodziewają się otrzymywać dyplomy tylko za sam fakt uiszczenia wysokich opłat za studia, unikając i sabotażując wszelkie próby co bardziej świadomych z ich wykładowców aby jednak poznawali też wiedzę i umiejętności jakie później będą u nich wymagane do prawidłowego wypełniania ich specjalizacji i pracy zawodowej. (Jednym z rozwiązań, jakiego projekt prezentowałem wyborcom podczas swej kampanii z 2014 roku w wyborach do parlamentu NZ, było wyjście z sytuacji „ujeżdżania tygrysa” w NZ edukacji wyższej, poprzez zaoferowanie „stypendiów rządowych” określonej puli najzdolniejszych Nowozelandczyków jacy uprzednio zdaliby specjalny, szczególnie trudny i odarty z kumoterstwa egzamin kwalifikujący, zaś które to stypendia pozwalałyby otrzymującym je studentom ukończyć studia nawet jeśli wywodziliby się z bardzo biednej rodziny – które to rozwiązanie stopniowo powstrzymałoby dalszy upadek wiedzy i ekspertyzy u NZ fachowców i inżynierów oraz przywróciłoby wymagany poziom do NZ edukacji wyższej.)

5. Tak mądre pokierowanie skutkami tego trzęsienia ziemi, że poujawniały one i zilustrowały najbardziej palące przypadki łamania kryteriów moralnych. Ten przedziwny fakt mądrego ujawniania i ilustrowania skutkami, mi rzucił się w oczy kiedy oglądałem w telewizji wiadomości i sprawozdania z następstw tego trzęsienia ziemi. Aby wyjaśnić tutaj czytelnikowi esencję mądrego mechanizmu na jakim owo ujawnianie i ilustrowanie niemoralności działa, poniżej opisze kilka jego przykładów. (Odnotuj jednak, że przypadków tego ujawniania jest znacznie więcej, niż poniżej opisuję.) Przykładem przypadków bardzo poważnego łamania kryteriów moralnych, były decyzje włączania się NZ do zamorskich wojen, efekty których zostały potem zilustrowane wyglądem zniszczeń dokonanych przez opisywane tu trzęsienie ziemi. Innym przykładem takiego łamania kryteriów moranych było stworzenie przez rząd NZ, a potem wieloletnie finansowanie działalności, specjalnej drużyny „tępicieli drzew” opisywanej m.in. w punkcie #I1 mojej strony „landslips_pl.htm”. Ta forma łamania kryteriów moralnych została zilustrowana omawianym tu trzęsieniem ziemi poprzez wysoce wymowne zasypywanie dróg oraz blokowanie przepływu rzek lawinami ziemi i błota formowanymi z powodu obsuwania się zboczy gór odartych z drzew i krzewów. Wszakże owa drużyna „tępicieli drzew” przez wiele lat nieustannie wycinała i usuwała drzewa usiłujące rosnąć na zboczach nowozelandzkich gór. W rezultacie więc działań tej drużyny oraz kopytnej trzody jaka wypasana jest na owych zboczach, erozja gleby w niektórych miejscach objęła więcej niż połowę całej powierzchni zboczy NZ gór. W wyniku też obecnego trzęsienia ziemi, to właśnie takie nielogiczne tępienie drzew spowodowało zasypywanie lawinami ziemi i błota znacznych odcinków szos i rzek – całkowicie demobilizując cały region. Wszakże zasypane drogi całkowicie odcięły miasto Kaikoura od reszty kraju. Z kolei zasypane rzeki zaczęły spiętrzać swą wodę, powodując że powstało zagrożenie, iż po przerwaniu się wody przez te blokady wszelkie domy i osiedla położone od nich w dół rzeki będą zmiecione z powierzchni ziemi – trzeba więc było zacząć raptowną ewakuację ludności z tych terenów. Jeszcze innym przykładem łamania kryteriów moralnych było zabazowanie edukacji na modelu zwanym „user paid” – jaki już opisywałem w poprzednim podpunkcie. Model ten bowiem NIE tylko odebrał możność studiowania młodzieży z biednych domów i nie tylko nieustannie obniża poziom edukacji i ekspertyzy w kraju, ale taże powoduje, że młodzież z bogatych domów, która może pozwolić sobie na sfinansowanie swych studiów, wybiera kierunki studiów jakie są najłatwiejsze a jednocześnie jakie potem przynosiły im będą najwyższe dochody – np. kierunki prawa i ekonomii. W rezultacie w kraju istnieje nadmiar np. prawników, zaś niedobór inżynierów – czyli, jak to się mówi, jest „zbyt wielu wodzów, zaś zbyt mało indian”. Kiedy więc uderzyło omawiane tu trzęsienie ziemi, wówczas się okazało, że faktycznie brak jest fachowców, którzy byliby w stanie szybko pousuwać zatory na drogach i rzekach, oraz odbudować domy i infrastrukturę. Ów brak fachowców jest aż tak duży, że wieczorem w środę 2016/11/23 głośno i otwarcie mówiono o nim w ogólnokrajowym dzienniku telewizyjnym. Następnym przykładem łamania kryteriów moralnych jest uparte popieranie monopoli – na przekór iż powszechnie wiadomo, że monopole te rujnują kraj poprzez obniżanie jakości i zwiększanie cen, a także poprzez intensywny eksport kapitału poza granice kraju. Omawiane tu trzęsienie ziemi uwypukliło ten rodzaj łamania kryteriów moralnych poprzez zablokowanie wyjścia z przystani używanej przez stateczki monopolu pokazującego wieloryby turystom. Ponieważ NIE istaniała już inna podobna instytucja, jaka też wybudowałaby własną przystań dla swoich stateczków, owo zablokowanie przystani monopolu przerwało dopływ turystycznych dolarów do całego miasteczka. Na dodatek, ów monopol zaczął się domagać, że to rząd ma usunąć blokadę jego przystani na koszt podatników.

6. „Nadprzyrodzone” zapoczątkowanie precyzyjnie o północy. Inną niezwykłością opisywanego tu trzęsienia ziemi, na jaką zwróciłem szczególną uwagę, jest też godzina jego rozpoczęcia się. Z dawnych bowiem czasów, kiedy jeszcze jako mały chłopiec rozbierałem zegary naprawiane przez mojego ojca (co dokładniej opisałem w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony „pajak_jan.htm”), pozostało u mnie zamiłowanie do zegarów i do precyzyjnego mierzenia upływu czasu. Ponieważ w dzisiejszych czasach zegary są tanie, w moim mieszkaniu mam ich zatrzęsienie – tj. co najmniej jeden duży i dobrze widoczny zegar w praktycznie każdym pomieszczeniu – włącznie z korytarzykiem i łazienką, zaś w głównym pokoju mam aż 3 odmienne i dobrze widoczne duże zegary. Powtarzalnie też sprawdzam czy zegary te wskazują precyzyjny czas, poprzez porównywanie ich wskazań z „oficjalnym czasem państwowym” jaki w NZ bez przerwy nadawany jest wraz z programami telewizji. Podkreślenia wymaga tu także fakt, że nocami moje zegary są dobrze oświetlone przez wpadające oknami do mieszkania światło z licznych lamp na energię słoneczną, jakie poinstalowałem w swym ogródku (patrz opisy i zdjęcia tych lamp z punktu #N4 mojej strony o nazwie „solar_pl.htm”). Właśnie dzięki tej doskonałej nocnej widoczności wskazówek moich zegarów, w chwili kiedy uciekaliśmy z mieszkania wyraźnie odnotowałem, iż owo potężne trzęsienie ziemi faktycznie zatrzęsło moim mieszkaniem dokładnie o północy, tj. o godzinie 24:00 dnia 13 listopada 2016 roku. Tymczasem oficjalnie w Nowej Zelandii się twierdzi, że owo trzęsienie ziemi zaczęło się w dwie minuty po północy, czyli o godzinie 00:02 dnia 14 listopada 2016 roku, tj. w czasie kiedy trzęsienie to w moim mieszkaniu właśnie się zakończyło. A pamiętać też trzeba, że gdyby faktycznie trzęsienie to zaczęło się o godzinie 00:02 i to w odległym Culverden lub Kaikoura, wówczas moim mieszkaniem powinno ono zatrząść jeszcze później, jako że ruchy ziemi wcale NIE rozchodzą się z nieskończenie dużą prędkością. Istnieją więc jakieś powody owej rozbieżności pomiędzy tym co oficjalnie się twierdzi o chwili jego zainicjowania, a faktycznym momentem czasu w jakim zatrzęsło ono moim mieszkaniem. Z listy tych powodów całkowicie wykluczam niedokładność moich zegarów, bowiem następnego dnia swe zegary ponownie i dodatkowo sprawdziłem. Wykluczam też błąd mojego patrzenia, bowiem uciekając z mieszkania celowo, świadomie i powtarzalnie sprawdziłem jaka dokładnie wówczas jest godzina. Oczywiście, innych powodów też może być sporo – np. jednym z fizycznych z nich może być, że moje mieszkanie było uderzone innym trzęsieniem ziemi, niż to trzęsienie o którym wypowiadają się naukowcy. Osobiście jednak posądzam, chociaż NIE jestem w stanie tego ani udowodnić, ani sprawdzić, że faktycznym powodem tej rozbieżności w czasach początku owego trzęsienia ziemi jest konieczność zachowania przez naukę monopolu na wyjaśnianie powodów i następstw jego zaistnienia. Chodzi bowiem o to, że gdyby oficjalnie przyznać, iż owo trzęsienie ziemi uderzyło dokładnie o północy (tj. dokładnie o godzinie 24:00) i to w dniu 13 listopada, wówczas takie stwierdzenie zawierałoby w sobie implikację, że było ono nadprzyrodzonego pochodzenia – a stąd że wymaga ono też m.in. religijnego przeanalizowania i tłumaczenia. Od dawna bowiem ludzie wyznają tradycję, że wiele nadrzyrodzonych zjawisk i działań Boga ma miejsce właśnie o północy, oraz że liczba i data 13-go wiąże się z zapowiedzią nieszczęścia. Tymczasem jeśli jego uderzenie oficjalnie ogłosi się jako mające miejsce dwie minuty po północy, tj. o godzinie 00:02 dnia 14 listopada, wówczas ten czas jego rozpoczęcia i data zamieniają je już w zjawisko o jakim wyłączne prawo i monopol do autorytatywnego wypowiadania się może uzurpować dla siebie dzisiejsza oficjalna nauka – jaka w swych wyjaśnieniach może wdrażać cementowo ateistyczne prezentowanie świata.

* * *

Na temat powyższgo trzęsienia ziemi wytężyłem też potem swoją mózgownicę aby na podstawie dostępnych mi empirycznych danych i swej wiedzy ustalić co było jego źródłem i dlaczego ono nas uderzyło. Nie włączyłem jednak swych wniosków w tej sprawie do tego wpisu, bo znając dzisiejszych ludzi prawdopodobnie rzadko kto by w nie uwierzył, a niepotrzebnie zaczęto by obrzucać mnie kolejnymi wyzwiskami. Jeśli jednak ktoś zechce wnioski te poznać, wówczas znajdzie je w punkcie #R2 mojej strony o nazwie „quake_pl.htm” (aktualizacja owej strony datowana 1 grudnia 2016 roku, lub później), dostępnej pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/quake_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/quake_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/quake_pl.htm
http://totalizm.com.pl/quake_pl.htm
http://pajak.org.nz/quake_pl.htm

W ostatnich czasach moje strony zostały też wzbogacone o aż cały szereg nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem. Przykładowo punkt #F2 mojej strony o nazwie „karma_pl.htm” uzyskał opisy dzisiejszego „zwrotu karmy” za nałóg opiumowy z początków lat 1800-tnych. Z kolei w punkcie #D2.1 mojej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”, a także w punkcie #F2 innej mojej strony o nazwie „artefact_pl.htm”, przytoczyłem i dodatkowo zilustrowałem opisy kilku zabawnych sytuacji, kiedy wygrałem najróżniejsze nagrody, jednak ich NIE oglądałem, a także sytuację, kiedy wygrałem zakład kto wygra wybory i obiad w restauracji. W punkcie #C6 z mojej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm” uzupełniłem niedawno o cytowanie z Biblii jakie sugeruje kiedy dusza wchodzi w ciało, oraz o posunięcie papieża jakie wdraża to cytowanie. Także na swej stronie o nazwie „magnocraft_pl.htm” udoskonaliłem punkt #A3 i dodałem kilka następnych ilustracji. Na stronie „solar_pl.htm” zaktualizowałem punkt #N4, zaś na stronie „totalizm_pl.htm” udoskonaliłem punkt #A1. Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy „quake_pl.htm” dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „eco_cars_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/quake_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/eco_cars_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #278). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. Google oraz inne narzędzia internetu nam ujawniają, że wielu ludzi na świecie używa nazwiska „Jan Pająk”. Jednak tylko jeden z nich to ja, czyli twórca Teorii Wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji, najmoralniejszej nowoczesnej filozfii świata zwanej „filozofią totalizmu”, autor niniejszego bloga, wynalazca Magnokraftu, Wehikułu Czasu, Telekinetycznej Baterii, Telepatyzera, itp. Od jakiegoś też czasu ów szczególny Jan Pająk, tj. ja, figuruje w „Facebook” pod adresem http://www.facebook.com/JanPajak.Naukowiec . Zapraszam więc zwolenników wyników swych badań, aby tam zaglądali, poczym do dokładnego przeczytania informacji jakie tam ich zainteresują, odwiedzili moje strony internetowe linkowane np. pod adresem http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm lub pod adresem http://totalizm.com.pl/skorowidz.htm

#277E: Let us start the renewal of humanity from revolutionising the distribution and sale of liquids, by such wise re-designing of their containers, that e.g. plastic bottles from PTE after emptying can be instantly re-used as ready-made bricks for buildings

2016/11/10

Motto: „Only the succumbing to low human vices such as immorality, greed, selfishness, lack of care for nature and the environment, laziness, carelessness, climbing on top of others, self-interest, envy, ignorance, etc., causes that instead of designing and building everything in such a way that it is to be suitable simultaneously for many purposes, almost everything that people currently produce and build is suitable for only one purpose.”

Those readers who are familiar with my research and publications, probably already know what I am researching especially intensely from 2007 onwards, means from the year when I published my formal scientific proof that „God does exist”. Namely, these readers know that since the turning year of 2007, a lot of my time and effort is devoted to empirical research on God’s methods of work. In turn the major impression and finding which results from this research and which I often share with my readers, is my admiration over the depth of thoughts and intelligence in everything that God does. For example, every act of God has this attribute that it accomplishes a whole range of goals in one go and that these goals are able to benefit many different people at the same time. An excellent illustration for just such a multi-goal acting of God, provides item #C6 on my web page named „soul_proof.htm”. It reveals the manner in which the highly intelligent and far-sighted explanation in the Bible of the matter of „breathing” human souls to bodies, allows God to accomplish a whole range of different goals – out of the total number of which, that item #C6 reminds us only a small fragment. Another perfect illustration of such a multi-goal acting of God is item #F2 from my web page named „karma.htm”. It reveals how the mechanism of „karma return” causes that e.g. the karma for forcing on the Chinese people the addiction to opium soon after the year 1800, in present times extends its destructive consequences on virtually all of the same areas of life, in which that previous forced opium addiction destroyed former China. (For a contrast and comparison, if typical people do something, almost always it serves toward achieving one goal only, from which then benefit only the doers – as an example consider the today’s plastic bottles used e.g. by milk monopolies to sell their milk, which after being emptied CANNOT be used for any other purpose or application, thus have to be thrown away and litter our planet.) Parallel to this multi-goal acting, into every His act, God embeds also at least three different categories of evidence at the same time (for their examples see item #C2 on my web page „tornado.htm” or item #C2 on my web page „day26.htm”).

Of course, we humans should take an example from God and so rethink our projects and activities that they also serve more than one goal at a time, and thus by just one-off injecting into them the required raw materials, energy and labour, we enable them to be used later by a whole range of different people. Unfortunately, our innate human vices and deviations, such as immorality, ignorance, greed, laziness, carelessness, pushing onto other people problems that we ourselves create, etc., cause that so-far almost always everything that people design and produce is to serve for only one goal – i.e. only for that one, the benefits from which go to the designer or manufacturer. It is pity that this is happening, because such an attitude to life and to economic activities violates a whole array of moral criteria, while because of this violating it must be punished by God – thus it already has brought onto the humanity these countless problems of the present „neo-medieval epoch” (i.e. the epoch, which is described in item #K1 from my web page named „tapanui.htm”). Also in NOT too distant future it probably is to cause the fulfilment of an old Polish prophecy stating that „people are going to bring onto themselves such a destruction and depopulation, that then the man from a joy is going to kiss the ground at the place where he sees footprints of another person” (for descriptions of that old Polish prophecy, see item #H1 from my web page named „prophecies.htm”).

Knowing this, I do NOT have to hide here what a joy was for me to view the film in English, entitled „Megastructures: EcoArk”, that on Thursday, 20th of October 2016, was broadcasted in the hours 18:40 to 19:35 on the Channel 13 „Duke” of free New Zealand television. Soon afterward I also discovered that the English-language version of this film was then available (for free too) on YouTube – for example, I viewed it again from the address http://www.youtube.com/watch?v=YdFbgpVMoHo. Unfortunately, in early November 2016, means immediately after the publication of these descriptions, the English-language version of the film has been deleted from YouTube. The only version of it, that still could be viewed in November 2016, was a Portuguese-language version of the same film, available at the address http://www.youtube.com/watch?v=PC_Jqpo0vS4. That extremely progressive and needed by our civilization film documented the revolutionary achievement of a group of young architects from Taipei in Taiwan. That group designed and built the „eco-friendly” multi-storey exhibition pavilion, called „EcoArk”, constructed entirely from one and a half million of recycled bottles of specially designed shape, made from the plastic PTE (i.e. Polyethylene Terephthalate Polymer). These highly usefully shaped bottles, which copied honeycomb cells, are known at present in the world under the technical name of „Polli-Brick”. In turn the multi-storey exhibition pavilion, which was built from them in Taipei, is called „EcoArk” – because, like the biblical Noah’s Ark, it shows to the humanity the way how we can, and should, save our civilization from drowning in an ocean of plastic garbage. I highly recommend to readers the finding and having a look at this video-film on YouTube.com – no matter in what language the readers manage to find it. After all, even if one does NOT know the language in which the film will be commented, still it can be noticed from the process of building this „EcoArk” (illustrated in detail on this film), how look and how are formed these „polli-brick”, how they are produced e.g. from already recycled plastic bottles PTE, how later high-rise buildings can be build from them, and what is the final appearance of the finished structure composed from these uniquely designed and shaped plastic segments-bricks.

Because of the so-deep rethinking of their project and the process of its completion, in one swoop those young architects from Taiwan have achieved several goals simultaneously. After all: (1) they documented to the world how multi-storey buildings can be build from plastic bottles emptied of fluids – which after emptying typically would be thrown out and then for centuries would pollute the natural environment; (2) they developed such a shape of plastic bottles, which suits extremely well both (2a) the collecting and distributing of fluids, while after the emptying from which fluids (2b) each bottle represent a ready-made single segment-brick suitable for use in the construction of any buildings, garages, sheds, walls, windows, fences, etc., and also (2c) the shape of which bottle is so designed, that it is well suited for even tighter packaging on store-shelves and in boxes for delivery of products, than is possible the packaging of e.g. the round bottles; (3) they designed a system of erecting, panelling and composing of walls from these recycled plastic bottles, which is (3a) very durable – and thus which allows for the construction of multi-storey buildings, walls and structures that are resistant to destructive actions of threats directed at them, such as typhoons, rains, heat waves, fires, frosts, etc., (3b) demountable – and thus which allows for repeated use in ever new configurations, (3c) portable – and thus which allows that entire buildings constructed from these segments-bricks can be transported to different locations, (3d) open to improvements – and thus which allows for giving to them a number of additional features (e.g. which after the supply of each bottle into a small LED bulb, panels of such bottles may also serve as an excellent lighting); (4) they received the bricks of fine quality and usability, which are (4a) resistant to heat and fire, (4b) moisture resistant and impermeable for water, (4c) transparent on request – hence can simultaneously fulfil the role of windows, (4d) light and cheap, (4e) safe for the use even by children, and thus useful, for example, to build children’s tree-houses, playhouses and play areas, etc.; (5) they opened reuse for plastic bottles from fluids, blown from PTE – which after emptying normally would only pollute our environment and our surroundings, while due to the proper shaping are also secondarily useful as excellent segments-bricks for buildings, which: (5a) by being hollow are excellent thermal insulators, in winter allowing for keeping the heat in the buildings and rooms composed out of them, while in summer protecting these buildings and spaces from overheating, (5b) allow for a cheap additional expansion of its insulation properties and usefulness, e.g. allowing their interior to be filled up with any further insulating materials (even those used in old days, for example, dry autumn „fern leaves”, „straws”, „hay”, „down”, etc.), (5c) they are useful in a whole range of different building applications – e.g. NOT only for cheap and amateur erecting buildings, campgrounds, barns, chicken shelters, pigsties, sheds, garages, closets, children’s playground houses, the so-called Portable Sleep-Outs (i.e. miniature buildings-rooms for spending nights in gardens during summers, or to place in them guests for nights – when our house does not have a separate unoccupied room or space to sleep), etc., but also for the formation of fences, walls, separators and dividers, windows, decorative and protective structures, etc., etc.

The secret to success, durability and reusability of these Taiwanese recycled plastic bottles lies in their shape. Their shape mimics technically one of the strongest lightweight materials of nature, which is the honeycomb built by honey bees. Thus, these bottles are NOT round nor square, but similar to a corrugated hexagon. Furthermore, their lateral surfaces are deliberately so corrugated, that when combined together into a wall, into a window, etc., they spatially overlapped with each other and they lock together similarly like also lock the segments of so-called „Lego”, thereby increasing their collective strength. In addition, the notches from their side walls turn symmetrically in the middle of their height, thus allowing them to be combined together on many different ways. Their additional advantages are their special caps, which also fulfil several different functions at once, for example, they are used to connect series of bottles into larger blocks or panels, they fuse bottles with plastic side shields or with steel bridge netting, they have a shape and space allowing for e.g. instalment of LED bulbs in them, etc., etc.

We all should learn from the best examples, and implement new ideas that are embedded into these examples. In other words, all the plastic bottles that are currently in use and in sales, in my opinion should be quickly replaced by bottles of shapes and potentials for reuse like these special bottles from Taiwan, or like their future even more advanced versions – means replaced by bottles which are to constitute ready-made segments-bricks that after emptying from fluids are suitable for instant re-use for building. Of course, for this to happen, we all with our persuasion or social pressure, should try to cause that producers of all possible liquids which are supplied in plastic bottles, to overcome in themselves the ignorance, carelessness and low human vices which prevent them from following the described here Taiwanese example. However, the benefits to the entire of humanity that would be achieved after overcoming of these vices would be huge and indescribable. What is important too, that other designers and manufacturers should also start to follow the line of thinking similar to that of architects from Taiwan. Wouldn’t it be wonderful, if e.g. mobile phones, computers, cars, batteries, and other today’s massive industrial products have been so redesigned, that no longer additional processes and transformations would be necessary to recycle them into something completely different and similarly useful immediately as the discussed here „polli-brick”? (I.e. if they are build like these mechanical creatures called „transformers”, from science-fiction films.) Wouldn’t it be a pleasure to walk along beaches, along rivers, through the woods or along any road, and NOT see there of this masses of abandoned old plastic bottles from milk and from other beverages that do NOT want to decay, and thus so-far only represent sorrow for the eyes, a trap for living creatures, and poison for nature?

The introduction to the use of the discussed here bottles, opens also various additional perspectives and commercial benefits. Their example can be the accomplishment of customer loyalty. After all, if e.g. a dairy industry has introduced these bottles for the distribution of their milks, then an additional loyalty of customers to specific milk producers could reassure the giving for free (or reselling cheaper) of e.g. plastic panels that bind together these plastic bottles into bigger building blocks – reserved for those among customers of a given milk producer, which can document that they purchased a particular quantities of milk so bottled.

I am personally shocked how short-sighted, deceitful, and geared for quick and short-term profits (instead of permanent and long-term benefits) are all activities of people today. Practically nowadays humanity produces almost exclusively shoddy items and garbage. Almost everything that currently is produced, tries to be cheap, and thus typically from the very beginning is botched and breaks down soon after a short use. So it has to be thrown out and replaced with a new one. As a result, a frequent buying of botched new products in total costs us much more than if we once buy for ourselves something expensive and instantly in a required good quality. Moreover, in addition it exhausts our planet’s resources, pollutes the environment, teaches the culture of easy and quick profit to people, keeps away from seeking the truth and enlightenment, etc., means in total it breaks moral criteria. In turn for this breaking of moral criteria God is forced to punish us later with various mechanisms of work of karma, self-regulatory moral mechanisms, moral field, etc. Wouldn’t it be better if people had voluntarily returned in their activities to compliance with life wisdoms established long ago by previous generations, of the kind that „everything that is worth doing, is also worth to be done well”, and also that „our resources are too limited to produce or buy shoddy items”. After all, the described here Taiwanese plastic bottles, already show us the way how from the current „culture of garbage and shoddiness” in many areas of life we can fast, easily and relatively cheaply switch to a forward-looking „culture of robust, highly useful and long-lasting products”.

I know from the personal experience that in our household every few days we empty another bottle of milk, which in New Zealand (and probably in many other countries of the world) is just produced from plastic – only that still in the shape that is useless for a later use as the described here bricks for building. Thus, according to my experience, milk bottles are now the largest source of plastic garbage in the natural environment. Hence, the milk monopolies should with the highest priority be somehow persuaded through an example or social pressures, or even forced by laws to take a leading role in the introduction to the use of these described here bottles-bricks. A role of a significant source of plastic garbage on our planet, in my opinion perform also bottles from numerous carbonated fluids (such as Coca-Cola, Pepsi, 100plus, 100 up, Sprite, Mirinda, Lemonade, Bunderberg, etc.), and from juices. Although in my household they are NOT emptied frequently (only one every few months), because I am aware that God has already launched the „self-regulatory mechanisms” described, amongst others, in item #S1 from my web page named „cooking.htm” – which punish with irreversible loss of health, pain, and sometimes even premature death, those people who too enthusiastically consume industrially processed (and hence industrially poisoned) food – for details see item #T7 from my web page named „solar.htm”, or see items #A1 to #A5 from my web page named „cooking.htm”. However, other people, who still do NOT know that all the industrially processed foods are poisons which gradually worsen their health and thus are the source of most pains and degenerations, are emptying a lot of such plastic bottles with carbonated fluids and with juices. Hence, it would be worth to use persuasion, social pressures, or legal means, to make that also for these fluids are used bottles of the type described here. Finally, every now and again in our household are consumed various other liquid products that are currently sold in bottles made of plastic. Unfortunately, all these bottles so-far still have useless shapes (because usually they are round or rectangular), hence after emptying they are fit only to be thrown away – littering then for centuries our already cluttered natural environment. At the same time, both myself and many other people, from time to time build on own back garden, plot, or business yard, something that could be pieced together precisely from the recycled plastic bottles of the shape and use, as those developed in Taiwan. So, wouldn’t it be great, if e.g. New Zealand’s milk monopoly, as well as all other manufacturers of all possible liquids from New Zealand, Poland, and the rest of the world, instead of ignorantly and selfishly continue to use the existing environmentally damaging plastic bottles of useless shapes, finally began to bottle their products in those Taiwanese-shaped segments-bricks, that immediately after emptying, both by myself, as well as by every other handyman, builder, or farmer, without any additional adaptations could be later re-used in their construction sites and in their improvements of homes, households, gardens, farms, etc.

Of course, our country of living and our place of birth always are particularly precious to everyone’s heart. Since Poland and New Zealand are the countries which are particularly precious to my heart, I would very much like that these countries began to lead the world, or at least keep up with the world, in implementing such progressive new ideas, as the described here „polli-brick”. After all, for example, New Zealand once was famous for its initiatives in which it has been the pioneering on a global scale. For example, soon after my emigration to New Zealand, in the township of „Queenstown” amazed me the standing just by the main access road an entire building built of empty glass bottles from beverages. It also in the New Zealand town of Bluff, once was there a house made of paua shells, in which virtually everything was made of beautiful shells called paua – the wealth of which can be found on New Zealand beaches, because in them are living delicious clams called abalone (that paua house is NO longer in the town of Bluff). Unfortunately, also quite recently it was in New Zealand’s city of Christchurch that the entire church (or more specifically – the replacement Anglican cathedral) was built from the new cardboard especially manufactured for this purpose from trees cut down in poor countries. How nicer this church would be and look, if instead of the cardboard which destroyed so needed trees, it was built of e.g. the emptied PTE bottles from New Zealand milk – thereby promoting the idea of reducing the plastic pollution of our planet. It is also New Zealand, that the local milk monopoly recently spent large sums of money for a rather unsuccessful promotion of new opaque plastic bottles that it introduced to the packaging of its milk. I am pretty sure that if the same money the milk monopoly would spent on the development of milk packaging like the described here bottles of „polli-brick”, the effects would turn out to be incomparably more favourable. It would be so nice if sometime in the future, e.g. the Polish village Wszewilki-Stawczyk in which I was born, or the New Zealand township of Petone in which now I reside, built a factory of such „polli-brick” – thus helping in the implementation to the common use of this excellent recycling idea. Such a factory could produce packaging for virtually all liquids that are sold in the shops of its country. Especially, that shapes, properties and usefulness of these bottles still can be significantly improved further. (I do NOT describe here „how”, because immediately somebody would have it patented, blocking with his/her patent the ease of future implementation of this idea – I only mention here, that with the highly useful tips on how to introduce further significant improvements to these bottles, provide us the already accumulated knowledge on UFO vehicles.) Therefore, herewith I appeal to the people of both my family village of Wszewilki and to the township of Petone in which now I reside. Namely, if you ever consider the erecting in your area of some kind of a new factory, then I would recommend it is to produce just a well thought out and far-sighted product for multiple uses – of the kind of described here plastic bottles from Taiwan, which simultaneously are ready-made segments-bricks for building of houses, garages, sheds, walls, fences, windows, screens, etc. This is because I am sure that many people, similarly like myself, would prefer to buy their fluids in just such plastic bottles, that are reusable and multipurpose, instead of buying liquids in those useless plastic garbage, in which fluids are sold and distributed today.

* * *

The above post is an adaptation of item #C4.4 from my web page (available in the English language) named „wszewilki_jutra_uk.htm” – updated on 10th of November 2016, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „wszewilki_jutra_uk.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://geocities.ws/immortality/wszewilki_jutra_uk.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/wszewilki_jutra_uk.htm
http://telekinesis.esy.es/wszewilki_jutra_uk.htm
http://totalizm.com.pl/wszewilki_jutra_uk.htm
http://pajak.org.nz/wszewilki_jutra_uk.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „wszewilki_jutra_uk.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „cooking.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/wszewilki_jutra_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/cooking.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #277E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

PS (2016/10/23): From the time when as a teenager I often used to dive in icy-cold water, I remember that in order to weaken the shock of such a diving, one should first take a deep breath, and then close eyes. Because just coming are the breakthrough times and events, now it is worth to draw a deep breath and close our eyes. This is because when we pass through the shock, the world in which we then emerge may already be NOT recognisable.

#277: Zrewolucjonizujmy dystrybucję płynów sprzedając je w recyklingowalnych plastykowych butelkach już gotowych do ponownego użycia jako wielofunkcyjne i lekkie cegły budowlane

2016/10/23

Motto: „Tylko uleganie niskim ludzkim wadom w rodzaju niemoralność, zachłanność, egoizm, brak dbałości o naturę i otoczenie, lenistwo, niedbałość, wywyższanie się nad innymi, prywata, zazdrość, ignorancja, itp., powodują, że zamiast projektować i budować wszystko tak aby nadawało się to dla wielu celów naraz, niemal wszystko co ludzie obecnie produkują i budują nadaje się tylko do jednego celu.”

Ci z czytelników, którzy znają moje badania i publikacje, zapewne już wiedzą, iż od 2007 roku wiele czasu i wysiłku poświęcam badaniom metod działania Boga. Moim zaś wrażeniem wynikającym z tych badań, jakim często dzielę się ze swymi czytelnikami, jest zachwyt nad głębią przemyślenia i inteligencją wszystkiego co Bóg czyni. Przykładowo, każde działanie Boga ma to do siebie, iż osiąga ono aż cały szereg celów naraz, z których równocześnie jest w stanie korzystać wielu odmiennych ludzi – np. w punkcie #C6 na mojej stronie o nazwie „soul_proof_pl.htm” omawiam przypadek ilustrujący jak wysoce inteligentne i dalekowzroczne wyjaśnienie w Biblii sprawy „wdmuchiwania” ludzkiej duszy do ciała pozwala Bogu osiągać aż cały szereg odmiennych celów, z całkowitej liczby których ów punkt #C6 uświadamia nam jedynie niewielki fragment. (Dla porównania, jeśli typowi ludzie coś czynią, niemal zawsze służy to osiąganiu tylko jednego celu, z jakiego potem korzystają wyłącznie czyniący – jako przykład rozważ dzisiejsze plastykowe butelki używane przez monopole mleczne do sprzedawania ich mleka, po opróżnieniu których to butelek NIE daje się ich już użyć w żadnym innym celu ani zastosowaniu, stąd trzeba je wyrzucać zaśmiecając nimi naszą planetę.) W każde też swoje dokonanie, Bóg wpisuje równocześnie co najmniej trzy odmienne kategorie materiału dowodowego (po ich przykład patrz punkt #C2 na stronie „tornado_pl.htm”).

Oczywiście, my ludzie powinniśmy brać przykład z Boga i również tak przemyśliwać nasze projekty i działania, aby także służyły one więcej niż jednemu celowi naraz. Niestety, nasze wrodzone ludzkie przywary i wady, w rodzaju niemoralność, ignorancja, chciwość, lenistwo, niedbałość, spychanie na innych ludzi problemów jakie my sami stwarzamy, itp., powodują, że dotychczas niemal zawsze wszystko co ludzie projektują i produkują, ma służyć wyłącznie jednemu celowi – temu z jakiego korzyści odnosi jedynie dany projektodawca czy wytwórca. A szkoda, że tak się dzieje, bowiem takie nastawienie do życia i do gospodarczej działalności już sprowadziło na ludzkość owe niezliczone problemy obecnej epoki „neo-średniowiecza” (tj. tej epoki opisanej szerzej w punkcie #K1 mojej strony o nazwie „tapanui_pl.htm”), zaś już niedługo zapewne spowoduje też wypełnienie się staropolskiej przepowiedni, iż „ludzie sami sprowadzą na siebie taką zagładę i wyludnienie, że potem człowiek z radości będzie całował ziemię w miejscu gdzie zobaczy ślady innego człowieka” (po opisy owej przepowiedni patrz punkt #H1 z mojej strony o nazwie „przepowiednie.htm”).

Wiedząc powyższe, NIE muszę tu już ukrywać jaką radość mi sprawiło oglądnięcie angielskojęzycznego filmu o tytule „Megastructures: EcoArk”, jaki w czwartek, 20 października 2016 roku nadawany był w godzinach 18:40 do 19:35 na kanale 13 „Duke”, z darmowej telewizji nowozelandzkiej. Jak zaraz potem sprawdziłem, film ten jest też dostępny za darmo w YouTube – przykładowo pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=YdFbgpVMoHo . Film ten pokazuje bowiem jak grupa młodych architektów z Taipei na Tajwanie zaprojektowała i zbudowała „eco-friendly” wielopiętrowy pawilon wystawowy, zwany „EcoArk”, skonstruowany z półtora miliona recyklingowalnych butelek o specjalnie zaprojektowanym kształcie, wyprodukowanych z plastyku PTE (tj. Polyethylene Terephthalate Polymer). Te wysoce użytecznie ukształtowane butelki, kopiujące sobą komórki plastra miodowego, znane są obecnie na świecie pod techniczną nazwą „Polli-Brick”. Z kolei wielopiętrowy pawilon wystawowy, jaki został z nich zbudowany, nazwano „EcoArk” – ponieważ podobnie jak bibilijna Arka Noego ma on wskazywać ludzkości sposób jak można i powinnno się ratować naszą cywilizację przed utonięciem w oceanie plastykowych śmieci. Ja gorąco polecam tutaj czytelnikowi oglądnięcie tego filmu w YouTube.com . Nawet bowiem jeśli NIE zna się języka angielskiego, ciągle daje się odnotować z przebiegu procesu budowy „EcoArk” (szczegółowo zilustrowanej na owym filmie) jak wyglądają i jak są ukształtowane te „polli-brick”, jak się je produkuje np. z już recyklingowanych plastykowych butelek PTE, jak potem daje się z nich budować nawet wielopiętrowe gmachy, oraz jaki jest końcowy wygląd gotowych struktur poskładanych z owych unikalnie zaprojektowanych i ukształtowanych plastykowych segmentów-cegiełek.

Dzięki więc dogłębnemu przemyśleniu swego projektu i tego co czynią, za jednym zamachem owi młodzi architekci z Tajwanu osiągnęli aż kilka celów naraz. Wszakże: (1) udokumentowali oni światu jak daje się budować wielopiętrowe gmachy z plastykowych butelek po płynach – jakie po opróżnieniu typowo uległyby wyrzuceniu i potem przez wieki zaśmiecałyby naturalne środowisko; (2) wypracowali taki kształt plastykowych butelek, jaki doskonale nadaje się zarówno (2a) do gromadzenia i dystrybucji w nim płynów, po opróżenieniu zaś jaki (2b) stanowi już gotowy pojedyńczy segment-cegłę nadającą się do użycia w budowie dowolnych budynków, garaży, szop, ścian, okien, ogrodzeń, itp., a ponadto (2c) jest też tak zaprojektowany, że doskonale nadaje się do nawet ciaśniejszego upakowywania na półkach sklepowych i w skrzynkach do dostawy produktów, niż upakowanie umożliwiane np. przez butelki okrągłe; (3) zaprojektowali system składania, panelowania i wznoszenia ścian z owych recyklingowalnych butelek plastykowych, jaki jest (3a) bardzo wytrzymały – a stąd jaki pozwala na wznoszenie wielopiętrowych budynków, murów i struktur, odpornych na niszczące działania skierowanych na nie zagrożeń, typu tajfuny, deszcze, upały, pożary, mrozy, itp., (3b) rozbieralny – a stąd jaki pozwala na wielokrotne użycie w coraz to nowych konfiguracjach, (3c) przenośny – a stąd jaki pozwala aby całe budynki wznoszone z tych segmentów-cegieł mogły być przenoszone w odmienne lokacje, (3d) otwarty na udoskonalenia – a stąd jaki pozwala na nadawanie mu szeregu dodatkowych cech (np. jaki po zaopatrzeniu każdej z tych butelek w małą żaróweczkę LED, panele z takich butelek mogą też służyć jako doskonałe oświetlenie); (4) otrzymali cegiełki wspaniałej jakości i użyteczności, które są (4a) odporne na gorąco i pożar, (4b) odporne na wilgoć i nieprzepuszczające wody, (4c) na życzenie przeźroczyste – stąd mogą równocześnie wypełniać rolę okien, (4d) lekkie i tanie, (4e) bezpieczne dla używania nawet przez dzieci, a stąd przydatne np. do budowania dziecięcych domków na drzewach, domków dla lalek i zabaw, itp.; (5) otworzyli wtórne wykorzystanie dla plastykowych butelek po płynach, wydmuchiwanych z PTE – które po opróżnieniu normalnie zaśmiecałyby potem tylko nasze środowisko i otoczenie, natomiast które po właściwym ukształtowaniu są także wtórnie użyteczne jako doskonałe segmenty-cegiełki budowlane, jakie: (5a) będąc puste w środku są doskonałymi izolatorami termicznymi, zimą pozwalającymi na utrzymywanie ciepła w zestawianych z nich budynkach i pomieszczeniach, zaś latem chroniącymi te budynki i pomieszczenia przed nadmiernym przegrzaniem, (5b) pozwalają na tanie dodatkowe poszerzanie swych cech izolacyjnych i użytkowych np. poprzez wypełnianie ich wnętrza dowolnymi dalszymi materiałami izolującymi (nawet takimi jak używane w dawnych czasach wyschnięte, jesienne np. „liście paproci”, „słoma”, „siano”, „mech” – od którego to mchu bierze się też sarkastycznie kiedyś używana w powiedzeniach typu „on NIE inżynier, on mecho-optyk” nazwa pradawnego zawodu „mecho-optyk”, czyli dawny odpowiednik dla dzisiejszego „inżyniera klimatyzacji”, który „drzewiej obtykał mchem” szczeliny w ścianach domostw skonstruowanych z belek, desek, itp.), (5c) są użyteczne w aż całym szeregu odmiennych zastosowań budowlanych – np. NIE tylko do taniego i amatorskiego wznoszenia budynków, kampingów, chlewików, kurników, szop, garaży, schowków, dziecięcych domków zabawowych, tzw. Portable Sleep Out (tj. miniaturowych budyneczków-pomieszczeń do nocowania latem w swych ogródkach, lub do lokowania w nich na noc swych gości – gdy w naszym domu nie ma oddzielnego pokoju gościnnego ani wolnego miejsca do spania), itp., ale także i do formowania płotów, murów ogrodzeniowych i podziałowych, okien, struktur ozdobnych i ochronnych, itd., itp.

Sekret powodzenia, wytrzymałości i wielokrotnego użycia owych tajwańskich recyklingowalnych butelek plastykowych leży w ich kształcie. Ich kształt imituje bowiem technicznie jeden z najwytrzymalszych lekkich materiałów natury, jakim jest plaster miodowy budowany przez pszczoły. Butelki te NIE są więc ani okrągłe ani kwadratowe, a podobne do pokarbowanego sześcioboku. Ponadto ich powierzchnia boczna jest celowo tak pokabowana, aby po złożeniu razem w mur, w ścianę, w okno, itp., przestrzennie zazębiały się one i zwierały nawzajem ze sobą, nieco podobnie jak czynią to segmenciki tzw. „lego”, zwiększając w ten sposób swoją zbiorową wytrzymałość. Dodatkowo karby ich ścianek bocznych zamieniają się w połowie ich wysokości, co pozwala aby zestawiać je razem na wiele odmiennych sposobów. Dodatkową ich zaletą są ich specjalne zakrętki, które też spełniają aż kilka funkcji naraz, np. służą do łączenia szeregu butelek w większe bloki lub panele, zespalają butelki z plastykowymi osłonami bocznymi lub ze stalowymi siatkami mostkującymi, mają kształt i miejsce pozwalające np. na zainstalowanie w nich żaróweczek LED, itd., itp.

My wszyscy powinniśmy uczyć się z najlepszych przykładów, oraz wdrażać nowe idee jakie w owych przykładach są zawarte. Innymi słowy, wszelkie plastykowe butelki jakie obecnie są w użyciu i w sprzedaży, moim zdaniem powinny być szybko zastąpione butelkami o kształtach i potencjale użycia owych specjalnych butelek z Tajwanu, lub ich przyszłych jeszcze bardziej udoskonalonych wersji, jakie stanowią już gotowe segmenty-cegiełki, które po opróżnieniu z płynów nadają się do natychmiastowego użycia jako materiał budowlany. Oczywiście, aby tak się stało, my wszyscy swoją perswazją, albo społecznym naciskiem, powinniśmy starać się spowodować, aby producenci wszelkich płynów jakie są dostarczane w plastykowych butelkach, pokonali w sobie swą ignorancję, niedbałość oraz niskie ludzkie przywary jakie powstrzymują ich przed pójściem za opisywanym tu tajwańskim przykładem. Jednak korzyści jakie cała ludzkość by osiągnęła po pokonaniu owych przywar, są ogromne i wprost NIE do opisania. Co też istotne, podobną do tajwańskiej linią myślenia powinni zacząć podążać także inni projektanci i wytwórcy. Czyż bowiem NIE byłoby wspaniale, gdyby np. komputery, samochody, oraz inne dzisiejsze masowe produkty przemysłowe zostały tak przeprojektowane, że bez żadnych już dodatkowych procesów i przetworzeń dawałyby się recyklingować w coś zupełnie odmiennego i podobnie użytecznego jak omawiane tu „polli-brick”? Czyż nie byłoby też przyjemnością przespacerować się po plaży, wzdłuż brzegu rzeki, po lesie, czy po dowolnej drodze, oraz NIE widzieć tam owej masy porzuconych starych butelek plastykowych po mleku i po innych napojach, które NIE chcą próchnieć, a stąd narazie stanowią jedynie boleść dla oczu, pułapkę dla żywych stworzeń, oraz truciznę dla natury?

Wprowadzenie do użycia omawianych tu butelek otwiera też najróżniejsze dodatkowe perspektywy komersyjne i korzyści. Ich przykładem może być zapewnianie sobie lojalności klientów. Wszakże gdyby np. jakaś mleczarnia wprowadziła te butelki dla dystrybycji swego mleka, wówczas dodatkową lojalność swych klientów może jej zapewnić np. darowywanie, lub tańsze odsprzedawanie, plastykowych paneli zespalających owe butelki w większe bloki budowlane – zarezerwowane dla tych jej klientów jacy wykażą się zakupieniem określonej ilości tak butelkowanego mleka.

Ja z własnego doświadczenia wiem, że w naszym gospodarstwie domowym co parę dni opróżniamy następną butelkę mleka, która w Nowej Zelandii (a zapewne i w wielu innych krajach świata) produkowana jest właśnie z plastyku – tyle, że o kształtach nadal bezużytecznych dla późniejszego użycia jako opisywane tu cegielki budowlane. Zgodnie więc z moim doświadczeniem, butelki po mleku są obecnie największym zaśmiecaczem naturalnego środowiska. Stąd monopol mleczny powinien w pierwszym rzędzie zostać jakoś nakłoniony perswazją, albo zmuszony społecznym naciskiem, do podjęcia wiodącej roli we wprowadzeniu do użycia omawianych tu butelek-cegiełek. Kolejną rolę plastykowego zaśmiecacza naszej planety moim zdaniem spełniają butelki po płynach gazowanych (typu Coca-cola, 100 up, Sprite, Bunderberg, itd., itp.) oraz po sokach owocowych. Wprawdzie w naszym gospodarstwie domowym NIE opróżniamy ich wiele (zaledwie jedną co kilka miesięcy), ponieważ ja jestem świadomy, iż Bóg już uruchomił „mechanizmy samoregulujące” opisywane m.in. w punkcie #S1 mojej strony o nazwie „cooking_pl.htm” – jakie karzą ludzi nienawracalną utratą zdrowia, bólami, a czasami nawet śmiercią, za zbyt entuzjastyczne spożywanie przemysłowo przetwarzanej (a stąd i przemysłowo zatruwanej) żywności – po szczegóły patrz np. punkt #T7 na mojej stronie o nazwie „solar_pl.htm”. Jednak inni ludzie, jacy nadal NIE wiedzą iż każde przemysłowo przetwarzane produkty spożywcze są trucizną jaka stopniowo pogarsza ich zdrowie i jest źródłem większości bólów i degeneracji, opróżniają sporo owych plastykowych butelek po gazowanych płynach. Stąd też warto byłoby użyć perswazji, lub nacisku społecznego, aby i oni przestawili się na użycie butelek omawianego tu typu. W końcu co jakiś czas, w naszym gospodarstwie domowym zużywane są najróżniejsze inne płynne produkty, które też obecnie są sprzedawane w butelkach z plastyku. Niestety, wszystkie te butelki narazie mają bezużyteczny kształt (bo zwykle okrągły lub prostokątny), stąd po opróżnieniu nadają się jedynie do wyrzucenia – zaśmiecając potem sobą przez wieki nasze i tak już zaśmiecone naturalne środowisko. Jednocześnie, zarówno ja, jak i wielu innych ludzi, co jakiś czas buduje na swym przydomowym ogródku, działce, czy zagrodzie gospodarczej, coś co mogłoby być poskładane właśnie z recyklingowalnych butelek plastykowych o kształcie i zasadach użycia jak owe wypracowane na Tajwanie. Czyżby więc NIE było wspaniale, gdyby np. nowozelandzki monopol mleczny, a także wszyscy inni producenci płynów z Nowej Zelandii i z reszty świata, zamiast ignorancko i egoistycznie kontynuować użycie dotychczasowych szkodliwych dla środowiska swych plastykowych butelek o bezużytecznych kształtach, zaczęli swe produkty butelkować w owych po tajwańsku już ukształtowanych segmentach-cegiełkach, jakie natychmiast po opróżnieniu zarówno ja, jak także każdy inny majsterkowicz, budowlaniec, czy rolnik, beż żadnych już dodatkowych adaptacji mógłby potem użyć powtórnie w swych budowach i w dokonywanych przez siebie udoskonaleniach przymieszkaniowych, przydomowych, ogródkowych, zagrodowych, itp.

Oczywiście, własny kraj i własne miejsce urodzenia, a także miejsce naszego zamieszkania, zawsze są szczególnie miłe sercu każdego. Ponieważ Polska i Nowa Zelandia to kraje jakie są szczegółnie miłe mojemu sercu, ja bardzo chciałbym aby owe kraje zaczęły przewodzić w świecie, albo chociaż nadążać za światem, we wdrażaniu takich nowych idei, jak opisywane tutaj „polli-brick”. Wszakże przykładowo w Christchurch z Nowej Zelandii zupełnie niedawno zbudowano kościół z tektury, a ściślej zastępczą katedrę anglikańską – jakże więc lepszy kościół ten byłby, gdyby zamiast z tektury wyniszczającej lasy biednych krajów tropikalnych, katedra ta zbudowana została np. z opróżnionych butelek PTE po nowozelandzkim mleku. Także w Nowej Zelandii miejscowy monopol mleczny niedawno wydał spore sumy na raczej nieudaną promocję nowych nieprzeźroczystych plastykowych butelek jakie reklamowo wprowadził do pakowania swego mleka. Jestem niemal pewien, że gdyby te same pieniądze ów monopol mleczny wydał na pakowanie swego mleka w opisywanych tu butelkach typu „polli-brick”, wówczas efekty okazałyby się nieporównalnie korzystniejsze. Byłoby mi więc ogromnie miło, gdyby kiedyś w przyszłości, np. moja rodzinna polska wieś Wszewilki-Stawczyk, albo nowozelandzkie miasteczko Petone w jakim obecnie zamieszkuję, zbudowały sobie fabryki takich „polli-brick” – pomagając tym we wdrażaniu do powszechnego użytku tej doskonałej idei. Fabryki te mogłyby dostarczać opakowań dla praktycznie wszystkich płynów sprzedawanych w sklepach danego kraju. Szczególnie, że kształty, cechy i użyteczność owych butelek nadal można jeszcze bardziej znacząco udoskonalić. (NIE opisuję tutaj jak, bowiem natychmiast ktoś by to opatentował, blokując swym patentem łatwość przyszłego wdrożenia – podpowiem jedynie, że wysoce użytecznej wskazówki, jak daje się je dalej znacząco udoskonalić, udzielają obserwacje UFO.) Dlatego niniejszym mam apel do mieszkańców zarówno mojej rodzinnej wsi Wszewilki, jak i miasteczka Petone w jakim obecnie zamieszkuję. Mianowicie, jeśli kiedykolwiek rozważali będziecie zbudowanie u siebie jakiejś nowej fabryki, wówczas rekomendowałbym aby produkowała ona właśnie dobrze przemyślany i dalekowzroczny produkt do wielorakiego zastowania – w rodzaju opisywanych tutaj plastykowych butelek z Tajwanu, które jednocześnie są już gotowymi segmentami-cegiełkami do budowy domów, garaży, szop, ścian, płotów, okien, osłon, itp. Jestem bowiem pewien, że wielu ludzi, podobnie jak ja, wolałoby kupować swe płyny w takich właśnie plastykowych butelkach do wielokrotnego i różnorakiego zastosowania, zamiast w owych bezużytecznych plastykowych śmieciach, w jakich płyny upowszechniane są obecnie.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #C4.4 z mojej strony o nazwie „wszewilki_jutra.htm” (aktualizacja owej strony datowana 23 października 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „wszewilki_jutra.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „wszewilki_jutra.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/wszewilki_jutra.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/wszewilki_jutra.htm
http://telekinesis.esy.es/wszewilki_jutra.htm
http://totalizm.com.pl/wszewilki_jutra.htm
http://pajak.org.nz/wszewilki_jutra.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „wszewilki_jutra.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „soul_proof_pl.htm” np. z witryny o adresie http://totalizm.pl/wszewilki_jutra.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.pl/soul_proof_pl.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #277). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. (2016/10/23): Z czasów kiedy jako nastolatek często nurkowałem w lodowato zimną wodę, pamiętam że aby osłabić szok takiego nurkowania warto najpierw wziąść głęboki oddech, a potem zamknąć oczy. Ponieważ właśnie nadchodzą przełomowe czasy i zdarzenia, już teraz warto zaczerpnąć głęboki oddech i zamknąć oczy. Kiedy bowiem nasz szok przeminie, świat w jakim wówczas się wynurzymy może być już NIE do poznania.

#276E: Which requirements and verses of the Bible persuaded me to voluntarily abandon my attempts at the „top-down” improvements of the world through standing as a candidate in parliamentary elections

2016/10/15

Motto: „The only reason for which I did NOT abandon voluntarily previous attempts to stand as a candidate in governmental elections, was that I did NOT know yet verses of the Bible that require from us to separate ourselves from affairs of the physical world.”

On 17th of September 2016 in my statement reported below as item #J1, I published a correction of my previous intentions to consider standing as a candidate in the NZ governmental elections of 2017. Before that date I considered such standing, because from my research stemmed that the humanity wanders increasingly more dangerously, and therefore it urgently needs fast and efficient „top-down” political reforms and improvements. In my imperfect and fallible human understanding of the current situation, I believed that my moral duty was to stand in the governmental elections as a candidate whom in everyday life practices the principle of the philosophy of totalizm stating that „whatever you do, do it pedantically morally”. In turn, if I was democratically elected, I believed that I should try to use my knowledge and life experience for introducing reforms and improvements to the system of democratic governance using a „top-down” mechanism (e.g. through adding to every governmental decision the requirement to check it for the compliance with the moral criteria, through such change to electoral laws that candidates could win the election without getting into financial debts from their rich sponsors – which debts they must pay back later through giving political favours, etc., etc.). But the current correction of these my former intentions states that (1) relying on a clear command contained in the Bible (ordering us that instead of being actively involved in the affairs of the physical world, we should try to separate ourselves from matters of the physical world), as well as (2) relying on the enormously important totaliztic finding described in item #L1 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm” (that each our essential decision and action we should consult with the content of the Bible), I decided that I abandon all my further attempts to stand as a candidate in any governmental elections. Reasons for this decision, verses of the Bible that induced this my decision, and moral lessons resulting from the correction of my previous intentions, are fully explained in items #J1 to #J5 from this post, as well as in item #J1, and in the entire „part #J” of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”.

#J1. Verses of the Bible that require from us to separate ourselves from the physical world, means, among others, require to NOT hold any positions of political or social authorities, with the „top-down” use of power of which we could „forcefully” try to „make” people happy:

Due to the combination of circumstances which I am to describe in item #J2 below, near the end of August 2016 my attention has been drawn to a few verses from the Bible, which, among others, require us to separate ourselves from affairs of the physical world, means (in my understanding) which prohibit, amongst others, engaging ourselves in political and public positions such as positions in the government of the country. (What is most interesting, I also noted already, that very similar bans on engaging ourselves in positions of power and authority are known and implemented in virtually every world religion given to the humanity by God.) After a thorough rethinking of these biblical verses from the perspective of what I explained in more detail in item #L1 of my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”, on 17th of September 2016 I added to the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” (and immediately published) the new „introduction” and item #J1 along with the entire „part #J” – which, after the adaptation, I later publish also on my blogs as this post. I inform in them all interested persons how the content of these verses from the Bible changed my position on the further engagements in „top-down” efforts to repair the quickly deteriorating situation of people, by standing as a candidate in the elections to the authorities of the country, while in case of being elected – by the based on fulfilment of moral criteria the improvement of principles of democratic governance and the process of governmental decision-making. So let us start from quoting here the content of these Bible verses that changed my behaviour and my views of the world. Here they are:

„The First Letter of St. John the Apostle”, verses 2:15-17, quote: „Do not be loving either the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him, because everything in the world – the desire of the flesh and the desire of the eyes and the showy display of one’s means of life – does not originate with the Father, but originate with the world. Furthermore, the world is passing away and so is its desire, but he that does the will of God remains forever.”

„Second Letter to the Corinthians”, verses 6:14-18, quote: Do not become unevenly yoked with unbelievers. For what fellowship do righteousness and lawlessness have? Or what sharing does light have with darkness? Further what harmony is there between Christ and Be’lial? Or what portion does a faithful person have with an unbeliever? And what agreement does God’s temple have with idols? For we are a temple of a living God; just as God said: „I shall reside among them, and I shall be their God, and they will be my people. Therefore get out from among them, and separate yourselves, says Jehovah, and quit touching the unclean thing; and I will take you in. And I shall be a father to you, and you will be sons and daughters to me, says Jehovah the Almighty.”

„Letter of St. James the Apostle”, verse 4:4, quote: „Adulteresses, do you not know that the friendship with the world is enmity with God? Whoever, therefore, wants to be a friend of the world is constituting himself an enemy of God.”

The learning of above verses also finally explained to me the mystery which intrigued me for a long time. Namely, it explained to me why people who dedicate their lives to service for God, tend to isolate themselves from the physical world, i.e. to close themselves e.g. in monasteries, hermitages, caves, cellars, cells, reside in remote areas or in the wildernesses, sacrifice the achievements of modern civilization, refuse the offered to them important political or social posts, etc., etc. Reasons for so determined human behaviours intrigued me since a long time. Probably the first case which moved me deeply and initiated my interest in this matter, was seeing in 1993 (i.e. during my professorship at the Eastern Mediterranean University in Northern Cyprus), a cell in which was imprisoned St. Catherine (287-307 AD). As her cell was used the grim underground former royal tomb (St. Catherine herself was born a Cypriot princess – see e.g. the web page „www.whatson-northcyprus.com/interest/famagusta/salamis/catherine.htm”). Then I saw also a cell inside of the Cathedral in Polish Kwidzyń in which was locked the Blessed Dorothea of Mątowów (1347-1394 AD) – this cell is shown on „Fig. #D6(a)” from my web page named „milicz_uk.htm”. As time elapsed, such attitudes often voluntarily accepted or chosen for themselves by highly religious people, that are contradictory to the natural seeking of companionship and a comfortable life by typical people, I began to notice increasingly more in virtually all cultures of the world and in all the religions given to people by God – which I encountered in my travels around the world „for earning my bread”. However, until I learned the above verses in August 2016, I had NO clue from what originated in highly religious people this tendency to often voluntary separate themselves from the physical world.

But let us return now to the discussion of reaction that caused in me the learning of contents of the above verses from the Bible. Namely, I empirically research all the hitherto unexplained mysteries of the surrounding reality, with which fate confronted me. This research, however, I carry out from the philosophical approach called „a priori” – which is ignored by the present official science. Such „a priori” approach is ordered to us by the new „totaliztic science” – refereed, amongst others, also in item #J5 from this post and from the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”, while most accurately described, among others, in items #C1 to #C6 from my different page named „telekinetics.htm”. As one of the most vital my findings, to which led me the researching of surrounding reality with the methods of the new „totaliztic science”, I consider the one which is explained in detail in item #L1 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”. This finding states, that each more important for us matter and decision of life we should consult with the content of the Bible. After all, the content of the Bible was inspired by God to explain to us principles of morally-correct acting in virtually every essential for people matter of life. At the same time the Bible is also the only book on Earth that contains the truth and nothing but the truth. Only that, as the book the understanding of which is controlled directly by God, truths contained in the Bible are made available only to those people, who spiritually matured to learning them. Therefore, the Bible has a „magical power” to NOT open its content for understanding by those ones who have NOT earned yet the right to learn truths that the Bible contain, e.g. for atheists, sinners, lazy people, etc.

Into the group of important issues, to which I recently devoted a lot of my attention and research, I ranked also my efforts to actively join the attempts at a quick and efficient, because implemented in the „top-down” manner, remedying the situation of the population of my country (and my „neighbours” in the biblical understanding of this word), by enabling them to democratically elect me to authorities of the country, thus by creating a precedent and a possibility of such improvement of the system of democratic governance, that in its decisions this system began to be guided by moral criteria. The results of my research and active measures implemented in this particular area only in English have already been published on the following web pages: „pajak_for_mp_2014.htm”, „pajak_re_2017.htm” and „pajak_for_mp_2017.htm”. (We should remember that each of these web pages has also its Polish-language version.) At the moment when I first heard the content of the above verses from the Bible, I was just busy preparing myself for organising in New Zealand a political party based on moral criteria and on principles of totalizm. This party was to be named the „Totalizm Party of NZ” – as in a greater detail this is described in the caption under „Fig. #J1” from the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”. However, the content of the Bible verses discussed at the beginning of this item suddenly realized to me that in fact God does NOT wish that I actively engage myself in any attempt of a „top-down” repair of the situation of today’s people. As the former sub-lieutenant in the Polish army, and also as a fallible and imperfect human being, I well understand and respect the fact, that from the point of view of the plans of our God, Creator, and at the same time the commander in charge of the whole of humanity, for God the situation in every matter may look quite differently than from my point of view of an imperfect and fallible man. Therefore, after a careful pondering of these verses of the Bible, I came to the conclusion, that in fact they refer also to my attempts at an active „top-down” repair of the world. Hence I decided that I obey the orders of these verses from the Bible, and thus immediately abandon all further my attempts to stand as a candidate in any election. After taking this difficult decision, I prepared the introduction, this item #J1, as well as the entire „part #J” of the Polish version of web page „pajak_for_mp_2017.htm” – in which this my decision was published in the Polish language already on 17th of September 2016. At the beginning of October 2016, that introduction and the entire „Part #J” I translated into English and publish them also in the English-language web page named „pajak_for_mp_2017.htm” (later also adopted in this post) – that concerns my possible participation in the soon upcoming New Zealand parliamentary elections of 2017.

#J2. The history of my decision described here, on discontinuing further attempts to stand as a candidate in any election:

In New Zealand there is a religious TV channel called „Firstlight”. I have a free access to it on my TV. This channel is run by the US „Seventh Adventist Church”. It often broadcasts programs which analyze truths that God is trying to reveal to us via the content of the Bible. It is a good situation, because for the searching and deciphering of these truths just on my own, while simultaneously I conduct my labour-intensive empirical research, I rarely have the time required. So although I was born into Catholicism, and thus my family and cultural traditions require from me to practice Catholicism – as recommended by the totaliztic principle called the „faith plus totalizm” (described, among others, in item #J4 from my web page named „god.htm”, or in item #G2 from my web page named „totalizm.htm”), I like to watch that „Firstlight” channel. After all, it very precisely and scientifically discusses the content of the same Bible, which is binding also to Catholics, and it discusses ordinances, requirements, and messages from the same God to whom Catholics should direct their prayers.

Near the end of August 2016 I watched in evening a subsequent program in that „Firstlight” channel. Suddenly it hit me in the words of the person presenting that program, that actually he refers, among others, to my attempts to actively start a „top-down” repair of the present situation with the humanity, by standing as a candidate in the elections to the authorities of my country. In the words that the program’s presenter read from the Bible (i.e. in the words that I quoted at the beginning of the previous item #J1), it struck me that in fact God orders us to separate ourselves from the physical world, instead of actively engaging in the affairs of that world (which engaging, as so-far, I tried to do). The feeling of my misunderstanding of so important issue, so moved and upset me then, that I even did NOT record a name of the program which I was then watching, nor the Bible verses that were quoted in it. Over the next number of consecutive days the words that I have heard in this program constantly went through my mind and forced me to examine my position regarding the issue of standing as a candidate in any election. In the end I decided that I needed to carefully analyze the Bible verses discussed in that program to make sure that in fact these verses refer also to my intentions and situation. However, I did NOT note what these verses are. Fortunately, searches in the Google.com revealed to me that the church of Adventists and its TV channel „Firstlight” have their own website with the address http://www.firstlight.org.nz/schedule/ . On this web site they publish, among others, a list of programs already broadcasted, and those that will soon be broadcasted. This „keeping up” of the church of Adventists with the modern technology greatly impressed me at that time, because it shows that „Adventists” are much better organized, more caring, hardworking, and precise than Catholics. After all, in case of Catholics, as yet, whenever I needed any information from them, it always turned out later that even if they have their own web pages for their parish or church (for example, check web pages of churches described on my web pages with names „sw_andrzej_bobola_uk.htm” or „cielcza_uk.htm”), the updating of these Catholic web pages virtually almost never follows changes in the real life. Thus, on Catholic web pages, as so far, I have not found yet any needed nor useful for me, correct and timely information – for example, even just about such matters as the dates and times of upcoming masses, celebrations, or names and email addresses of priests in office of given church. But returning to the history discussed here, after a thorough analysis of the content of TV programs of these „Adventists”, I found that the program, the content of which so moved me, was called „Elvis Placer Ecumenical Red Flags” and was broadcast from the studio in the US on Friday, 26 August 2016, at 12:30 to 13:30 (in NZ at that time was already evening). Further my searched on the Internet revealed also that the actual video of the entire this English-language program is available on YouTube. After seeing this video I was able to determine the exact Bible verses which this program quoted in its minutes from 19:35 to 23:30, while the content of which verses I am quoting at the beginning of item #J1 above.

After thoroughly re-looking at the contents of these verses, and after my failed attempts to find in the Bible any verses that would render exceptions for the election attempts (to which I have devoted so much my time and research), I make the difficult decision described here, namely that with a military discipline I voluntary will fulfil the order contained in these verses, and hence that I will abandon any further my attempts at a „top-down” repair of the situation of humanity. In other words, I decided that I will NOT stand again as a candidate in the elections to any position of authority. I also decided that I will publish that my decision here in this post and on the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”, as well as in its Polish-language equivalent. That my decision I was able to write down and publish it for the first time already on 17th of September 2016.

#J3. What benefits, according to my belief, may have resulted from my active standing as a candidate in elections to positions of national authority, aimed at the „top-down” improvement of current situation of the humanity (e.g. through an introduction of moral checks of all governmental decisions):

Totalizm is NOT only the philosophy the principles of which I identified and published, but also the philosophy and the system of rules by which I try to live my everyday life. In turn the primary rule of totalizm is that „whatever we do in our lives, we have an obligation to do it in a pedantically moral way”. Therefore, I made my attempts to stand as a candidate in elections to the authorities, because I thought (sadly fallible), that standing to an election with a morally-correct attitude that I am to devote myself to improving the system of democracy, is a pedantically moral behaviour (i.e. is the moral conduct in the totaliztic understanding of this concept, i.e. in the understanding that „morality is the level of fulfilment in our daily lives the orders and requirements of our creator and God – who at the same time is also our superior commander in chief” – for details see e.g. item #B5 from my web page „morals.htm”). In addition, I previously believed also, that my active standing in these elections will allow me to ripe a whole range of morally-correct benefits. Let us mention here a few examples of the most important amongst them:

(1) Accumulation of vital experiences. The most important in my opinion example of these benefits is that the participation in any election delivered to me an entire avalanche of life experiences, which after a proper logical analysis and processing allowed me to quickly formulate and refine the principles and statements of both, the philosophy of totalizm, and its immoral inverse, means the philosophy of parasitism. Actually, I estimate that only my standing to the NZ election of 2014, in just a few months provided me with such intense experience, that afterwards I was able to make so many improvements and such great progress in the philosophy of totalizm, that in a normal life this would take me a number of years.

(2) The introduction of a „safety valve” to the growing social tensions. Another benefit was, that as the only parliamentary candidate in the present age of television and the lack of personal contacts, I still carried out a „zero-dollar” election campaign by personally walking from a house to a house, knocking to doors, and talking to prospective voters – as this is described on my web page named „pajak_for_mp_2014.htm”. (Other candidates no longer make such an old-fashioned walking from a house to a house, door-knocking, and talking in person with voters. Instead, some of them carry out paid campaigns, e.g. by paying television stations, newspapers, printers, post office, etc., to promote their electoral programmes. Of course, to have funds for such paid election campaigns, it usually requires getting funds from rich sponsors, which funds (in the case of being elected) later need to be paid back through giving away various political favours – it is one amongst reasons why the social situation of the country, corruption, and the level of social tension is so quickly getting worse in recent years.) In turn my old-fashioned walking from a house to a house and door-knocking, provided me with an array of morally-correct benefits. For example, it reduced public aversion to politics and to politicians, as well as reduced the frustration and stress which residents of my constituency felt, because previously were unable to complain to any politician about what really troubled them. In turn for me it allowed to learn what is annoying people the most.

(3) The creation of opportunities to voters for a safe manifestation of their discontent – if they are disenchanted with the effects of existing activities of the parliament and government. After all, my standing to the election allowed for the manifestation by voters of their dissatisfaction, through voting for my candidacy (which highlighted the moral, NOT material, attitude to making decisions and to actions of the government and the state).

(4) Learning inadequacies of the current political system – to be able to repair and improve them later. Before one begins to listen to the complaints and stories of voters, and before one himself experiences how biased, favouring corruption, contradictive to logic, and anti-progressive are the present voting laws and the decision-making principles of government, one has also no idea how much distorted, corrupted and detached from the real life and from nation are already the existing systems of democracy. In turn without the exact learning of these distortions, corruption, etc., one does NOT have a clue how the system should be peacefully repaired, reformed and improved. On the other hand, without repairing, reforming and improving of the democracy, the only thing which is coming increasingly faster, it is a social disaster – which we already see as it spreads in a growing number of former democratic countries, bringing suffering, death and destruction for virtually all of their inhabitants (regardless of whether previously they were poor or rich).

(5) An attempt at a quick and efficient (because carried out in the „top-down” way) implementation of improvements to democracy, and the introduction of social reforms which are absolutely necessary to prevent the arrival of a fast approaching social catastrophe. The increasing separation of the government from the nation for which the government should serve, the growing corruption, inefficiency, bureocracy, high prices, taxes, governmental wastage, debt, errors of decision, the widespread collapse of living standards of the population, growing gap between rich and poor, housing crisis, health system collapse, unemployment, rising crime, etc., etc., cause a growing social discontent, thus rapidly accelerate the possibility and approach of a social disaster. Unfortunately, the ruling politicians either do NOT notice this, or ignore it. Thus, in case I stood in the election and was elected, my primary goal would be to undertake such actions that would try to educate people and prevent the advent of a social disaster.

(6) A change and making more moral the principles on which so far elections to the authorities were conducted. In fact, if one examines and personally experiences the legislation and traditions of the election, then it turns out that with the passage of time these have been so distorted that they do not allow for „sifting the wheat from the chaff”, and thus that for the management of the entire nation and the country can be elected, among others, people that are the most improper for serving the country and the nation, means, among others, people very rich (and thus deprived of understanding how poverty tastes), people inclined to draw private benefits from the occupied positions, or deprived of scruples, not adhering to moral principles, etc., etc. Therefore, as one of the objectives of my own standing to election, I set myself that in case I was elected, then I would try to so change and improve rules and voting laws, that preferences in chances of being elected would receive people most suitable to serving the country and the nation, i.e. people who know what it means to be poor, who have shown previously that are oriented to do good, who have impeccably moral past, who believe in God and in higher goals, who already did something vital and good in their lives, who have the required expertise, etc., etc.

(7) The introduction to politics of a personal example how should behave, work and make important decisions a politician that acts pedantically morally. In other words, both with my election campaign, and possible future actions in case I was elected, I was going to demonstrate on my personal example and on every my step, the attitudes and actions of such a politician that obeys all moral principles. That is why all the election campaigns that I was going to lead were to have a „zero-dollar character” (i.e. had to be carried-out without taking any actions that would require the payment of fees, and thus would require incurring a „debt of gratitude” towards rich sponsors, which the debt would then need to be repaid through giving to these sponsors various political „favours”). It is also why, in case I was selected, depending on circumstances of other politicians I was going to opt out of receiving any salary, or opt to receive a salary only at the „minimum wage” level of the country (i.e. on my personal example, I intended to influence all other politicians and media, so that together we would allocate our salary, or excess of it, toward the improvement of the situation of other people) – so as to give through this my action the example to other politicians, managers, and directors, that on a honourable position of leadership one has the duty to act only for the good of his people and the country, and NOT just for a personal gain. This is why in the case of being elected I was also going to continue the systematic weekly meeting with my voters (i.e. one day a week I was going to spend on „knocking to doors of homes of my voters” – as I knocked to them during my election campaign, after which I intended to ask voters about their problems and then try to politically solve their problems). That is also why every decision I was going to base on the certainty that it meets the moral criteria. That is why, in my service to the nation and to the country, I was going to try to meticulously and systematically implement in life everything that I promised in my election programs and websites – e.g. see what I explained in item #C2 on my web page named „pajak_re_2017.htm”. Etc., etc.

#J4. The problem of exceptions:

There is a saying that every rule has its exceptions. It turns out that quite a few prohibitions from the Bible also has its exceptions – only that these are typically described elsewhere in the Bible than their general rule is described, which is slightly modified and clarified by them – probably it is so done, among others, to force people to carefully read and analyze the entire text of the Bible. One example of just such exceptions relates to the divine 4th commandment to make holy every Saturday (i.e. to have a free day for celebrating God precisely during the days of Jewish „Sabbath”, NOT e.g. on Sundays with heretic traditions). That God’s commandment states (I quote verses 20:8-12 from the „Book of Exodus”): „Remember the Sabbath day, to hold it sacred,” you are to render service and you must do all your work six days. But the seventh day is a Sabbath to Jehovah your God. You must not do any work, you nor your son nor your daughter, your slave man nor your slave girl nor your domestic animal nor your alien resident who is inside your gates. For in six days Jehovah made the heavens and the earth, the sea and everything that is in them, and he proceeded to rest on the seventh day. That is why Jehovah blessed the Sabbath day and proceeded to make it sacred. This commandment is a general rule, clearly explained in the Bible, which observing God strictly requires from us. For example, in the same Biblical „Exodus”, verses 31:14-15 is the injunction that „And you must keep the Sabbath, for it is something holy to you. A profander of it will positively be put to death.” As it reveals the biblical „Book of Numbers”, this command to kill for a violation of the sanctity of the Saturday (Sabbath) was actually carried out – I quote it from verses 15:32-36: „When the sons of Israel were continuing in the wilderness, they once found a man collecting pieces of wood on the Sabbath day. Then those who found him collecting pieces of wood brought him up to Moses and Aaron and the whole assembly. So they committed him into custody, because it had not been distinctly stated what should be done to him. In time Jehovah said to Moses: „Without fall fail the man should be put to death, the whole assembly pelting him with stones outside the camp.” Accordingly the whole assembly brought him forth outside the camp and pelted him with stones so that he died, just as Jehovah had commanded Moses.” But in spite of all this, the Bible also informs us about the existence of exceptions from that general rule about NOT doing any work on Saturdays. The expression of the existence of these exceptions are verses 12:9-13 from the „Gospel according to St. Matthew”, including, among others, the following words of Jesus Himself: „So it is lawful to do a fine thing on the Sabbath.” (During my travels throughout the world I was most shocked when I discovered, that 7-day week, the Saturday of which coincides with the Jewish Sabbath day, is known and used since antiquity in practically all cultures of the world, including island cultures that were totally cut-off from the rest of the world – for more details about this my discovery see item #D5 from my web page named “newzealand_visit.htm”, or item #C4 from my web page named “pigs.htm”. After all, no-one tells us this extremely significant fact.) Of course, if the content of the Bible reveals that there are exceptions even in matter of the compliance with one of the 10 Commandments of God, actually it also means, that the text of the Bible may contain somewhere descriptions of exceptions on virtually any general principle expressed in the Bible, including the principle about the requirement of separating ourselves from the physical world discussed in item #J1 above in this post and in the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”. Only that until the verse describing such an exception is found in the Bible and analyzed by me, while the content of it actually refers to the discussed here my situation, I am NOT allowed to act as if this exception actually existed and was really referring to what I intended to do.

I once encountered personally a case which seems to suggest that probably there is described in the Bible also an exception regarding the case discussed here about the separating ourselves from the physical world. Namely, about two years before the rise of Solidarity in Poland, and thus before my emigration to New Zealand, I was a lecturer-tutor delegated by my Polish university with a group of students that held an industrial practice in Bulgaria. During this practice we went on a trip to the male Orthodox monastery located high in the Bulgarian mountains, which was known for its miracles of healing female infertility, i.e. the healing based, among others, on prayers, NOT e.g. on the use of some drugs or herbs for treating infertility, of the kind, as those described in item #F5 from my web page named „healing.htm”, and NOT based on the use of permanently telekinetised substances – such as the cures of infertility by the telekinetised water from the famous „Lake of Pregnant Beauties” (in Malaysian language called the „Tasik Dayang Bunting” from the island of Langkawi) described in #3 from subsection KB4 in volume 9 of my newest monograph [1/5]. This monastery practiced a strict separation from the physical world through the full self-sufficiency (amongst others, in matter of the production of their own food) – but with one exception for this long tradition of healing female infertility. In spite of this strict separation from the physical world, this male monastery has always remained open to the arriving in there infertile women, whom the monks allowed for approximately a monthly stay in the monastery to pray for the restoration of their fertility. During the course of that month, the male monks made sure that these women left the monastery already being pregnant. Of course, if the entire monastery practiced such an exception to the binding principle of a strict separating from the physical world, it probably was based on a biblical description of an exception from the practiced by it that strict tradition of separating themselves from the physical world. But so far I am not aware of „where” (or „if”) an exception to this rule is described in the Bible. In turn without a careful analyse of the exactly localized in the Bible descriptions of such possible exceptions, and without making sure that these exceptions in fact apply to my case, I have an obligation to strictly abide only words of the general principle about the separation from the physical world. And I am firmly determined to do so.

My looking around for possible exception that would modify the general principle of the Bible relating to, among others, the case described here of standing as a candidate in elections to authorities of the state, revealed to me the next verse from the Bible, which further strengthens my prior decision to NOT stand as a candidate in any election to country’s authorities. Namely, on Sunday, 25 September 2016, at 20:30 to 21:30 (NZ DST), I watched the program from NZ TV station named „Firstlight”, having the title „The Great Delusion”. (This program, among others, explained why Ken Ham believes that America is now subjected to a trial – the reader also can afford to see it, because it is available on YouTube under the title „Obama … God`s Judgement on America – Ken Ham”.) This program drew my attention to the biblical verses 13:1-4 from the „Romans” – quote: „let every soul be in subjection to the superior authorities, for there is no authority except by God, the existing authorities stand placed in their relative positions by God. Therefore he who opposes the authority has taken a stand against the arrangement of God; those who have taken a stand against it will receive judgment to themselves. For those ruling are an object of fear, not to the good deed, but to the bad. Do you, then, want to have no fear of the authority? Keep doing good, and you will have praise from it; for it is God’s minister to you for your good. But if you are doing what is bad, be in fear; for it is not without purpose that it bears the sword; for it is God’s minister, an avenger to express wrath upon the one practicing what is bad.” After all, these verses quite clearly confirm my earlier finding that due to e.g. the current moral state of a given nation, God always gives to this nation exactly the kind of authorities and leaders, onto which this nation just deserves. Thus, all attempts at e.g. use a forced „top down” approach to improvement of democracy or methods of governing (e.g. such as I was going to try to introduce), actually represent only attempts to hinder God in serving the justice to the whole given nation or to the whole given country, that deserved only what it just received. It is unfortunate that it took me so long-time to understand, generalize, and apply to my own intentions, the working principle of this political and social rule. After all, the fact that each nation always receives such leaders and rulers, onto which it just deserves with its current level of morality, I noticed empirically tens of years earlier, and I even recorded this empirical finding in a number of my publications. (For example, in a number of my major monograph from the series [1], this particular finding I published in subsections that discuss „moral laws” – e.g. see #6C „Law of Partnership Ladder” from subsection I4.1.1 of volume 5 in my monograph [1/5], or see #21 „Who they let lead you” from subsection OA7.1 in volume 13 of my monograph [1/5]. In addition, the same empirical finding I published also on the number of my web pages – e.g. see motto to item #C5.7 from my web page named „morals.htm”, or see end of item #N4 from my web page named „pajak_for_mp_2014.htm”, or even see the written yet in March 2016 section 4 from item #E5 of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”.) Only that because I learned this fact empirically from my analysis of the surrounding reality, I did not know then that the same fact is also emphasized in the text of the Bible – while if I knew it, then this would save me a lot of work and energy (although the best and most permanently we learn just from errors that we committed).

A lot of morally-correct goals can be achieved in more than one kind of morally-correct acting. Thus, if for some of our intentions the Bible describes both the general rule and exceptions that slightly modify and clarify this rule, but we know only about this general rule, while are NOT aware of the content of biblical descriptions of those exceptions which slightly modify or clarify this rule, then we have a duty to meticulously observe that general rule expressed in the Bible. After all, if we cannot accurately analyze in the content of a Bible descriptions of these exceptions, then in NO case we should try to guess what they are and what they state. This is because our human imperfections and fallibility make that results of our guessing may prove to be wrong – as has happened in the case of the described here my guess that (in my believe only) it is a morally-correct to stand as a candidate in elections to the authorities, for an attempt to quickly and effectively provide the forced „top-down” help to people through the imposition of improvements and reforms which probably they still do not wish to have.

#J5. Moral lessons that stem from the case described in this post:

My case resulting from the previously untested on the Bible intention to stand for election to the authorities – in spite that the Bible commands to separate ourselves from the physical world (i.e. the case described above in items #J1 to #J4 of this post and the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”) provides an array of moral lessons. Let us list here at least most important out of these lessons:

(A) Urging us to learn how to check in the Bible the moral correctness of our most vital intentions. Quite an important moral lesson is that this description of my case urges us to learn how to practically carry out checks in the Bible regarding the correctness of our intended vital decisions and actions – as it is described in the abovementioned item #L1 from my autobiographical web page „pajak_jan_uk.htm”. For example, in order to complete such a checking we should: (A1) define with a short sentence, or with a few keywords, what is the essence of our intended decision or action, then (A2) search in a digital version of the Bible (e.g. from Internet) verses that contain words which are crucial in our expression of the essence of this vital decision or action which we intend to implement, and therefore which we should consult with the content of the Bible, then (A3) find among the analyzed verses those that actually concern our intended decision or action, then (A4) analyze what the Bible verses ask us to do regarding our intended decision or action, in the end (A5) decide to do voluntarily whatever the Bible asks us, NOT by any chance what our human ambitions would like us to do.

(B) Confirmation that the statements of all the major religions of the world originate from the same supernatural source (i.e. from the one and only God). Another lesson, which also results from the case discussed here, is the obtaining an additional confirmation of the truth of descriptions from item #C6 of my web page named „prawda_uk.htm” – which descriptions reveal to us that all religions of the world given to us by God state the same things, only that in different ways that are unique to the characteristics of each of the nations for suiting of which the various religions were created by God. In other words, the additional confirmation that all religions of the world given to people by God, embody the same ordinances, requirements, moral criteria, etc. (However, do NOT confuse here religions given to us by God, with cults, or even entire religions concocted, for example, by power-hungry people.) After all, all the religions of the world given to the humanity by God include, amongst others, orders of this rather contrary to the human nature separation from the physical world – to the description of which is dedicated this post and the „Part #J” of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”. Thus, in virtually all the major religions of the world, for example, exist their own counterparts for Christian monasteries – in which the religiously inclined persons practiced a group separation from the physical world. Also in all those religions, e.g. highly spiritual persons individually separated themselves from the world, residing in hermitages, caves, wildernesses, etc. Furthermore, for all religions of the world, e.g. the folklore developed stories and legends, that the wisest and closest to God people, who are able to solve problems that normal humans are unable to solve, live somewhere in places that are remote from the human settlements, while getting to them requires overcoming a number of different obstacles. Of course, our finding, which world’s religions contain the same commandments and requirements, virtually also shows to us which ones among them were given to humans by our only God, and NOT e.g. were only invented by some power and fame thirsty individuals.

(C) Indication of a new (totaliztic) approach to the world around us, which overcomes the religious conservatism, and eliminates atheistic arrogance, boastfulness, wandering, lying, etc. It is not difficult to notice, that if the world is inhabited only by deeply (blindly) believing people with the today’s approach to faith, then probably we would still be living in caves and we would not know the fire yet (e.g. see the so-called „paradox of believers” described in items #A2 and #C3 from my web page named „will.htm”). After all, typically today’s believers are NOT interested in the acquisition of knowledge, in learning about mysteries of the world around them, about making inventions, etc. – this is because for everything they have standard answers like: „because God so created it”, or „because God wills it”, or „God’s will”, etc. On the other hand, if in the world lived only atheists with the today’s approach to the truth, then since a long time we would drown in lies and a long time ago we would already self-destroy our civilization – as it is explained in item #B2 from my web page named „humanity.htm”, and in item #B3 from my web page named „portfolio.htm”. After all, because of their arrogance, boastfulness and attempts to replace God, God prevents atheists from learning the truth about the world around them – about which preventing God openly tells us in verses 1:27-29 from the Biblical „First Letter to the Corinthians” (confirmed on empirical evidence in item #D4 of my web page named „dipolar_gravity.htm”). So the ideal solution that reconciles the development of knowledge of the truth about God and about the world around us, is that one which is promoted by the new totaliztic science described in items #C1 to #C6 from my web page named „telekinetics.htm”. This solution is based on the empirical researching of the world around us – the truth of the final results of which researching is always verified and confirmed on the content of the Bible (i.e. on the only book on Earth, which confirms to us the truth, and nothing but the truth, established on any possible subject – provided, however, that previously we have put our own energy and work into getting to this truth).

(D) Explaining why individuals and groups meticulously adhering to the precepts of God, shun of any activities (or services) in political, social, public, etc., arena. I have always been fascinated why there are people and group intellects, such as „Jehovah’s Witnesses”, or the so-called Conscientious Objectors (i.e. the people who refuse military service – about the existence of human laws regarding such persons I already mentioned in item #A4 of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”, and also in item #L3 from another my web page named „cielcza_uk.htm”), which not only shun from political activities, social services, etc., but actually who are ready even to go to prison than e.g. undergo a military service, or touch a gun. As it turns out, the reason for the existence of such individuals and group intellects, are just ordinances of God to separate themselves from the physical world precisely described in item #J1 of this post and of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” – and often additionally supported by various other precepts contained in the Bible (e.g. the order NOT to kill). In my research I came across many such people, often very productive, famous, and sometimes even residing in palaces of monarchs, who, however, refused to perform any public office or political duty. Their examples include Zhang Heng – i.e. a Chinese inventor of the telepathic detector of impending earthquakes (described on my web pages named „seismograph.htm” and „artefact.htm”), and the historically existing Chinese, Shou Xing, (described e.g. in subsection JG9.1 from volume 8 of my newest monograph [1/5]), who lived to the age of around 800 years, so that Chinese have recognized him later as their „god of longevity”.

(E) Realising that from our perspective it is difficult to understand the perspective of God. This is probably the most important among the moral lessons. It states that what we from the human point of view (and thus from the perspective of our imperfections, erroneous knowledge, fallibility, habits, oversights, etc.) can consider e.g. to be a morally-correct helping others, in fact from the superior point of view of God expressed in the Bible may turn out to be the banned for us by God „top-down” acting, the implementing of which can be an immoral acting and therefore is punished by God.

(F) The disclosure that from God’s viewpoint, there is a significant difference between the „bottom-up” doing „good deeds” for the benefit of individual people (for which good deeds these people either ask or clearly need them), and the „top-down” imposition of „good deeds” over entire group intellects – in which group intellects a significant part of people may NOT want that particular good deeds (i.e. the forceful imposition of good deeds across the states, nations, cities, factories, etc.). Unfortunately, with our rough analysis, fallible habits, mistakes and inconsistencies of knowledge, etc., this difference is difficult to understand, generalize, and take into account – although I myself already many times came across that difference, for example while lecturing some knowledge that was important for my students, which, however, these students did NOT want to learn and considered it quite superfluous to them (only that in my awareness the importance of this difference I did NOT generalize then). In such cases, the end result has always been a significant slippage down in the moral field of all involved, and a significant loss of moral energy by all people touched by this situation (in other words, the effect of this situation has always been a mutual harm and catastrophe). This difference is also hitting us in events that constantly are taking place in today’s world, when various countries or politicians try to „help” other countries, or politicians from other countries, e.g. by providing them with weapons and sending their armies in there, in spite that always the end result of such actions appear to be a mutual suffering, evil, destruction, damage, loss of esteem, increase of mutual hatred, attacks, aggression, terrorism, etc. – means disasters affecting later all nations involved into this situation. It is just after the empirical noticing of consequences of this difference, that in my descriptions from items #F1 and #F3 of the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” I have asserted, that any „top-down” interference by any nation or state into the internal affairs of another nation or state is the punishable by God breaking of moral laws – therefore the right (and duty) to independently and without any interference from the outside world solve the „bottom-up” the internal affairs of any nation and state, have only those of citizens of given country who long-term reside in the territory of given nation or the state. (Notice here that I emphasize the words „long-term reside” – as in the Bible I came already across the suggestion, that immigrants and people who, for example, fled abroad from the territory of their own nation or country, voluntarily renounced that their belonging to given own nation or state, thus they belong already to the nation or the state in which they are actually residing. This in turn means, that they and their descendants, NO longer have rights to any interference in the affairs of the nation or the state from which they originally come, because these rights they actually waived away through their escape or emigration.)

(G) The indication of example that confirms the essence of item #L1 from my web page named „pajak_jan_uk.htm”. In that item #L1 I explained and emphasized, that as an imperfect and fallible people we can greatly be at wrong in our assessment of whether is moral or NOT whatever we just intend to do. In turn this post and the „part #J” of web page named „pajak_for_mp_2017.htm” confirms it. After all, it reveals that the „bottom-up” doing „good deeds” for the benefit of individuals whom, for example, ask us to do for them these „good deeds”, God recommends and rewards. But the „top-down” forceful imposition of „good deeds” onto entire group intellects, a lot of people from which do NOT wish to receive such „good deeds”, God forbids and severely punishes them after the elapse of so-called time of return. It is just because of the existence of such well-hidden nuances and differences, which in our rough and incomplete moral analyzes can easily be overlooked and ignored, that absolutely every our significant life decision or action it is worth (and we should) consult with the content of the Bible – as I explained this in the abovementioned item #L1 from my autobiographical web page named „pajak_jan_uk.htm”. In that consulting, one needs to carefully analyze what the Bible clearly and directly states about the interesting us matter. However, in cases when the matter is very important, while the Bible omits its direct explanation, then it is worth (and we should) try to answer ourselves the question „why in this very important matter the Bible deliberately avoided a direct explanation?” – after all, omniscient God who authorized the Bible omits nothing just by a pure chance, but everything that He entered into it, or omitted, He did highly deliberately. (As examples of some of the reasons for such a deliberate omission in the Bible of direct explanations, consider the matter „when the soul enters the body” (which bears a direct impact on the ethics of abortion), which matter I discussed in item #C6 from my web page named „soul_proof.htm”, the matter of verse 22:21 from the „Gospel of St. Matthew” (stating: „Render unto Caesar what is Caesar’s and unto God what is God’s”) – discussed in 6 from item #C4.2 of my web page named „morals.htm”, the matter of polygamy allowed by the Bible, but forbidden by human laws – discussed in item #J2.2.2 from my web page named „morals.htm”, and a few yet other such deliberately NOT discussed directly in the Bible issues, that I discuss and try to clarify in my web pages and monographs.)

Of course, in the events and situations described here hides much more moral lessons – but to NOT extend this post and the web page named „pajak_for_mp_2017.htm” too excessively, I explained here only a few most important examples of them. After all, on the basis of these examples, the reader probably already alone will be able to realize further among such lessons.

* * *

The above post is an adaptation of „part #J” from my web page (available in the English language) named „pajak_for_mp_2017.htm” – updated on 15th of October 2016, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „pajak_for_mp_2017.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_for_mp_2017.htm
http://geocities.ws/immortality/pajak_for_mp_2017.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_for_mp_2017.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_for_mp_2017.htm
http://pajak.org.nz/pajak_for_mp_2017.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „pajak_for_mp_2017.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „will.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.pl/pajak_for_mp_2017.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.pl/will.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #276E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak