#319: Dlaczego napędy pierwszej ery technicznej ludzkości i moje Tablice Cykliczności są fundamentalne dla całego rozwoju ludzkiej wiedzy i techniki

2020/01/25

Motto: „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (Biblia, werset 8:32 z „Ew. wg św. Jana”)

#319: Dlaczego napędy pierwszej ery technicznej ludzkości i moje Tablice Cykliczności są fundamentalne dla całego rozwoju ludzkiej wiedzy i techniki

Opisywana w niniejszym wpisie (i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm” z którego wpis ten został adoptowany) pierwsza „era techniczna ludzkości”, ujęta moimi „Tablicami Cykliczności dla Napędów Ziemskich” – najbardziej zaawansowaną formę których ilustruje „Tab. #J4ab” na stronie „propulsion_pl.htm”, tj. era numer 1, jako napędowego „czynnika roboczego” używa „obiegu siły” generowanej np. przez mięśnie ludzi lub zwierząt i napędzającej poprzez bezpośredni kontakt i siłowe przekazywanie. Zastała ona zapoczątkowana jeszcze w starożytności wynalezieniem pierwszej pary „silnik-pędnik” z jej pierwszej generacji napędów obejmujących mechanizm silnika obecnie zwanego „korba” (do dzisiaj używanego np. w tradycyjnych studniach wiejskich), oraz pędnika zwanego „tyczka flisacka” (do dzisiaj używanego do popychania niektórych łodzi i tratw). Do pierwszej generacji tej samej pierwszej ery technicznej należą też napędy jej drugiej pary „silnik-pędnik”, obejmujące silnik zwany „kierat” oraz pędnik zwany „koło”. (Podobno „koło” zostało wynalezione i najpierw używane przez przodków Słowian, tj. Sarmatów, którzy jako pierwsi w świecie zaczęli budowanie konnych rydwanów, formując z ich pomocą ogromne imperium rozciągające się od Morza Północnego aż po obecne Indie. Jeśli faktycznie jest to zgodne z historyczną prawdą, wówczas jakiś anonimowy Słowianin rozpoczął swym kołem techniczny rozwój ludzkości, zaś „Tablice Cykliczności” innego Słowianina, tj. autora tego wpisu, zainspirują budowanie urządzeń definiujących możliwości i cele aż do najbardziej zaawansowanych er technicznych przyszłego rozwoju ludzkości opisywanych w punkcie #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, a opartych na zasadach programowania potencjalnie inteligentnej przeciw-materii.)

Bóg tak dalekowzrocznie zaprojektował prawa, regularności i zasady działania napędów pierwszej ery technicznej ludzkości, że dostarczyły one sobą fundamenty poznawcze na jakich następne generacje wynalazców będą mogły potem budować swoje zrozumienie podstawowych cech, składowych, praw i powtarzalnych regularności, których zestawienie z jedną funkcjonalną całość pozwala formować każdy wynalazek nowego napędu. Używając więc rekomendacji Biblii stwierdzającej, że: „na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa” – patrz punkt #C5 na mojej stronie o nazwie „biblia.htm”, napędy owej pierwszej ery technicznej dostarczyły „pierwszego świadka” z zalecanych Biblią co najmniej dwóch „świadków” na jakich oparty został rozwój moich „Tablic Cykliczności” pozwalających zaprognozować napędy całego przyszłego rozwoju technicznego ludzkości – tj. napędy zilustrowane w „Tab. #J4ab” ze strony „propulsion_pl.htm”.

I tak, owa pierwsza era techniczna będąca pierwszym świadkiem z owych zalecanych Biblią co najmniej dwóch świadków, ujawniła nam że istnieją dwa odmienne rodzaje napędów, tj. istnieją „silniki”, które generują ruch względny jednych części danego urządzenia względem innych jego części (np. „korba” albo „kierat”), oraz istnieją „pędniki”, które generują ruch absolutny całych obiektów w otaczającym je środowisku (np. „tyczka flisacka” albo „koło”). Ujawniła ona też, że najbardziej podstawową składową każdego napędu jest jego „czynnik roboczy” – którym w owej pierwszej erze była „siła” bezpośredniego oddziaływania dotykowego generująca „ruch napędowy”. Owe dwa rodzaje napędów wynajdowane w danej erze technicznej (tj. „silnik” i „pędnik”) zawsze układają się w bliźniacze pary „silnik-pędnik” – na jakie składa się jeden „silnik” i jeden „pędnik” oba które to urządzenia używają tego samego „czynnika roboczego” i tej samej zasady działania. Każdy napęd musi też posiadać przestrzenie lub przestrzeń w jakich realizowane są dwie odmienne transformacje, tj. musi posiadać „wytwornik czynnika roboczego” (w tej pierwszej erze najprostrzym z takich wytworników były mięśnie człowieka lub zwierzęcia) w jakim „coś” transfomuje się w ów „czynnik roboczy”, oraz muszą posiadać też „przestrzeń roboczą” w jakiej ów „czynnik roboczy” transformowany jest w „ruch napędowy”. Zależnie też od tego jakie fizykalne zjawisko w danym urządzeniu napędowym transformuje się w „czynnik roboczy”, w każdej erze technicznej budowane mogą być aż trzy generacje urządzeń napędowych. Przykładowo w pierwszej erze technicznej, jej pierwsza generacja napędów transformowała „dotykiem” energię mięśni bezpośrenio w siłę napędzającą (np. w „korbie” czy w „kieracie”). W drugiej generacji owej ery siłę napędzającą generowała już „inercja” (np. w „kole garncarskim” czy w „kole zamachowym”). W trzeciej zaś jej generacji siłę napędzającą generowała „energia wewnętrzna” (w owej pierszej erze – energia sprężystości, np. w „wiertle inercyjnym”, „katapulcie”, „sprężynie z zegarów”, czy w „piłce”). W każdej też z tych trzech generacji budowane mogły być aż dwie pary „silnik-pędnik”, w pierwszej z których to par „wywornik czynnika roboczego” był oddzielony od „przestrzeni roboczej”, w drugiej zaś parze obie przestrzenie były połączone ze sobą.

Napędy pierwszej ery technicznej ludzkości były tym „pierwszym świadkiem” jaki dostarczył empirycznego „poświadczenia”, które każdy z nas otrzymał od Boga, a które nam ujawniło owe istotne dla każdego napędu cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności, itp. Po zainspirowaniu ludzi do zrealizowania wynalazków pierwszej ery technicznej, jakie pozwalają każdemu zrozumieć owe cechy, składowe i powtarzalne prawa-regularności dowolnego urządzenia napędowego, Bóg zainspirował następne generacje wynalazców do urzeczywistnienia „drugiego świadka” dostarczającego dodatkowych „poświadczeń empirycznych” ujawniających i potwierdzających cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności ziemkich urządzeń napędowych. Tym „drugim świadkiem” były napędy z kolejnej, „drugiej już ery technicznej ludzkości”. Ta więc druga era techniczna dostarczyła ludzkości „poświadczenia empirycznego”, iż opisane powyżej cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności wymagane w urzeczywistnianiu ziemskich urządzeń napędowych, są regularnie powtarzane w wynalazkach urządzeń napędowych z każdej następnej ery technicznej ludzkości. Stąd druga era techniczna ludzkości swą empiryką potwierdziła też zwrotnie, między innymi, poprawność cech, składowych, praw i powtarzalnych regularności jakie wykryłem swymi teoretycznymi analizami (potem zaś opisłem swą Tablicą Cykliczności dla Napędów) już w pierwszej erze technicznej ludzkości. Z kolei posiadanie takiego drugiego (potwierdzającego) poświadczenia empirycznego, zgodnie z instrukcją zawartą w Biblii i stwierdzającą, że „na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa” (patrz punkt #C5 na mojej stronie o nazwie „biblia.htm”), otworzyło nam wszystkim wgląd do przyszłości, jaki mi osobiście z upływem czasu pozwolił zaprognozować opisywane szczegółowiej w podpunktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm” oraz w bazujących na ich treści wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu, wszystkie rodzaje napędów, które nadal oczekują aby ludzkość stopniowo je budowała – wypełniając w ten sposób dalekowzroczne plany Boga. Owa „druga era techniczna ludzkości”, potwierdzająca cechy, składowe, prawa i powtarzalne reguły rządzące formowaniem kolejnych wynalazków urządzeń napędowych wszystkich przyszłych er technicznych, jest opisana w punkcie #J4.2 strony „propulsion_pl.htm” a także we wpisie numer #317 do blogów totalizmu (tekst którego to wpisu #317 można znaleźć, między innymi, w „tomie S” mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_13.htm”).

Największym problemem w moim wypracowywaniu konstrukcji i zasad działania kolejnych er technicznych jakie nastąpią po owej drugiej erze technicznej, stanowiło ustalenie jakie czynniki robocze i jakie prawa odnoszące się do napędów będą rządziły owymi erami o numerach trzy do sześć. Bóg bowiem dał nam tylko jeszcze jedną wskazówkę dotyczącą owych napędów przyszłości, tj. dał nam wynalazek „silnika elektrycznego” z 1836 roku – który to wynalazek zapoczątkowywał „trzecią erę techniczną ludzkości”. Wynalazek ten jednak dowodził, że w trzeciej i wyższych erach technicznych ludzkości, jako czynniki robocze NIE będzie już używana żadna forma naszej materii – najróżniejsze prawa i oddziaływania której formowały napędy pierwszej i drugiej ery technicznej. Silnik elektryczny ujawniał bowiem, że w trzeciej erze technicznej czynnikiem roboczym będą już niematerialne oddziaływania magnetyczne. Ponownie więc, niezależnie od wszystkiego co ujawniały nam pierwsza i druga era techniczna z mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów – tym razem jako całość stanowiącej też nadrzędny rodzaj „pierwszego świadka” z zupełnie innego, już przyszłościowego łańcucha wiedzo-twórczego, potrzebny był nam też jakiś nadrzędny, „drugi świadek” z tego samego przyszłościowego łańcucha wiedzo-twórczego, jaki wskazałby nam dalsze czynniki robocze i dalsze prawa rządzące rozwojem napędów z er wyższych niż druga i trzecia, tj. z er czwartej do szóstej. Tego nadrzędnego „drugiego świadka” dostarczyła moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku – wszakże otwierała ona dla mnie okno i wgląd NIE tylko na przyszłość ludzkości, ale także na cały wszechświat: mam tu nadzieję iż to moje okno na przyszłość i wszechświat już wkrótce stanie się dostepne także dla wszystkich ludzi, „jeśli” oraz „kiedy” upowszechnianie mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku i wywodzących się z niej prawd przestanie być skrycie blokowane z „politycznych powodów” jakie krótko opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku klarownie bowiem wskazywała sobą „jakie czynniki robocze” i „jakie prawa” będą rządziły zasadami działania i konstrukcjami napędów budowanych w czwartej do szóstej erach technicznych ludzkości. Wszakże ta moja Teoria Wszystkiego wyjaśniała, że na wszechświat jaki nas otacza składają się aż trzy (3) odmienne światy. Tylko pierwszym i najbardziej prymitywnym z nich jest nasz „świat fizyczny” wypełniony materią. Wzajemne oddziaływania oraz prawa tejże materii z naszego świata fizycznego formują zaś czynniki robocze i zasady działania tylko dla napędów z pierwszej i drugiej ery technicznej. Jednak moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku (po jej szczegóły patrz opisy ze strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) ujawniała także, że pod wymiarem i kierunkiem „wgłębnym” naszego świata fizycznego ukrywa się kolejny aż cztero-wymiarowy świat, jaki moja Teoria Wszystkiego nazywa „przeciw-światem”. Unikalna zaś inteligentna substancja, która wypełnia ów przeciw-świat, jaka wykazuje cechy odwrotne do cech materii z naszego świata, a stąd jaką nazwałem „przeciw-materia”, formuje niewidzialne z naszego świata cyrkulacje jakie ludzie znają pod nazwą „pole magnetyczne”, a oddziaływania pomiędzy którymi i zjawiska jakim one podlegają dostarczają czynnika roboczego i praw rządzących rozwojem ziemskich napędów trzeciej ery technicznej. Ponieważ zaś „pierwszy i drugi świadek” (tj. początkowe dwie ery techniczne z mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów) już nam ujawnili, że w każdym ze światów wszechświata kryją się czynniki robocze i zasady działania dla dwóch kolejnych er technicznych ludzkości, owa przeciw-materia z przeciw-świata dostarczy czynniki robocze i zasady działania NIE tylko dla „trzeciej ery technicznej ludzkości”, ale także dla następnej „czwartej ery technicznej ludzkości” – jaką opisuję w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”, a także we wpisie numer #313 do blogów totalizmu najłatwiej dostępnym za pośrednictwem „tomu S” opracowania [13] upowszechnianego stroną „tekst_13.htm”. Jednak napędy czwartej ery technicznej będą się różniły aż kilkoma unikalnymi cechami od napędów trzeciej ery technicznej (do jakiej trzeciej ery należy, między innymi, już istniejący „silnik elektryczny”, a także należały też będą wynalazki mojego gwiazdolotu o nazwie Magnokraft oraz jego pędnika o nazwie Komora Oscylacyjna. Przykładowo, w owej czwartej erze technicznej, oraz w erach od niej wyższych, wszystkie napędy będą już działały na zasadzie „perpetuum mobile”. Jako takie NIE będą one więc już wymagały zewnętrznego zasilania w energię ani w paliwo – tak jak zasilania tego nadal wymagają napędy trzeciej ery technicznej, które jako ich czynników roboczych używają pól magnetycznych. Ponadto, napędy czwartej ery technicznej będą wykorzystywały nadal z uporem nieuznawane i odrzucane przez naszą oficjalną naukę ateistyczną zjawiska i prawa manifestujące się jedynie poprzez oddziaływania przeciw-materii na naszą materię fizyczną – np. owe już wskazywane przez moją blokowaną dla powodów „politycznych” naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku i opisywane w licznych moich opracowaniach (np. w monografii [12]) zjawiska takie jak „efekt telekinetyczny” oraz „nawracalny czas softwarowy” umożliwiający ludziom np. podróżowanie przez czas oraz osiąganie nieskończenie długiego życia. Z pierwszych dwóch er kolejnego, bardziej nadrzędnego rodzaju „pierwszego świadka” (jakim tym razem jest cała moja Tablica Cykliczności dla Napędów) już bowiem wiemy, że tylko pierwsza era techniczna napędzana zasadami i prawami danego świata zawsze bazuje na zjawiskach i prawach jakie formują efekty widzialne i wykrywalne przez ludzkie zmysły (np. na dotykowych oddziaływaniach siłowych z napędów pierwszej ery technicznej, oraz na siłowych oddziaływaniach pomiędzy polami magnetycznymi w napędach trzeciej ery technicznej). Natomiast druga era techniczna z danego świata bazuje już na zjawiskach i prawach jakie są wykrywalne jedynie dla ludzkich intelektów i dociekań logicznych (np. na ciśnienu dynamicznym, odrzucie, energii wewnętrznej, itp.) Stąd zasady działania i prawa jakie będą podtrzymywały działanie napędów czwartej ery technicznej (np. efekt telekinetyczny, czy nawracalny czas softwarowy) też NIE są wykrywalne przez nasze zmysły, chociaż jest w stanie je powykrywać i opisać dociekliwość ludzkiego intelektu i logicznej dedukcji. Oczywiście, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku NIE zakończyła na owej czwartej erze technicznej swych wskazań jakie będą czynniki robocze i zasady działania napędów przyszłości. Wszakże zgodnie z nią, w pamięci inteligentnej przeciw-materii kryje się jeszcze jeden, trzeci (3) z kolei świat, też będący naturalną składową wszechświata, jaki moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa „światem wirtualnym”. W owym zaś trzecim „świecie wirtualnym” zawarte są programy, jakie rządzą zachowaniami przeciw-materii, zaś ponieważ przeciw-materia rządzi zachowaniami materii z naszego świata, owe programy rządzą także wszystkim co manifestowane jest w naszym świecie fizycznym. (To dlatego nadrzędna istota znana nam pod nazwą Bóg, jest rodzajem samoświadomego programu żyjącego w pamięci przeciw-materii z owego „świata wirtualnego” – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #A0 strony „god_proof_pl.htm”.) Owe więc programy ze „świata wirtualnego” dostarczają zasad działania i praw jakie zdefiniują napędy z dwóch ostatnich er technicznych ludzkości, tj. z er piątej i szóstej opisanych w punktach #J4.5 i #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, a także w bazujących na owych punktach wpisach #311 i #309 do blogów totalizmu. Oczywiście, do wszechpotężnych napędów z owych dwóch najwyższych er technicznych ludzkości także odnoszą się wszystkie manifestacje i prawa jakie ujawniła nam już uprzednio nadrzędna „dwójka świadków”, tj. ujawnił nam nadrzędny pierwszy świadek w postaci mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów (traktowanej jako jedna całość), oraz ujawnił nam nadrzędny drugi świadek (zupełnie niezależny od owej Tablicy Cykliczności) mający postać mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – niestety, korzystanie przez większość ludzkości z rozlicznych prawd i korzyści której to przełomowej Teorii Wszystkiego jest nadal skrycie blokowane z powodu małostkowych motywacji sporej proporcji dzisiejszych ludzi i potężnych instytucji – tak jak wyjaśniłem to w owych krótkich punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm”.

Poprzedni paragraf wyjaśniający „który świadek”, a także „co” i „w jaki sposób” wskazuje nam jakie będą czynniki robocze, zasady działania i prawa rządzące rozwojem napędów dalekiej ludzkiej przyszłości ze wszystkich sześciu er technicznych, ujawnia nam też kilka dodatkowych i bardziej nadrzędnych z owych praw i regularności obowiązujących ludzkie napędy, jakie to prawa i regularności uzupełniają i poszerzają sobą zestaw praw (I) do (V) opisanych w punkcie #J4.3 strony „propulsion_pl.htm” (i we wpisie #315 do blogow totalizmu). Sprecyzujmy więc tutaj co owe dalsze (nadrzędniejsze) prawa i regularności dla napędów stwierdzają. Oto słowa w jakie można poubierać ich treść (oczywiście, treść tą możnaby też wyrazić innymi słowami, jednak jej sens ciągle pozostawałby taki sam):

(1) Moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku (tj. teoria najszerzej opisywana aż na dwóch stronach internetowych o nazwach „dipolar_gravity_pl.htm” oraz „1985_teoria_wszystkiego.htm”) pozwoliła mi ustalić, że każdy z trzech światów składających się na cały wszechświat, tj. zarówno (a) nasz „świat fizyczny”, jak i (b) „przeciw-świat” (poprzez odpowiednie zaprogramowanie zachowań substancji którego zwanej „przeciw-materia” Bóg stworzył nasz świat fizyczny), a także (c) „świat witrualny” (tj. odrębny świat zawarty w pamięci potencjalnie inteligentnej „przeciw-materii” w jakiej żyje Bóg i rezydują nasze dusze), dostarcza czynników roboczych, zjawisk i zasad działania dla napędów formujących jedną parę er technicznych ludzkości. W sumie więc wszystkie trzy owe odrębne światy wszechświata pozwolą ludzkości zbudować napędy należące do aż sześciu kolejnych er technicznych. Na każdą kolejną z tych sześciu er będą się składały napędy o coraz większych mocach i możliwościach, jednak ich zbudowanie będzie nakładało na ludzi coraz wyższe wymagania zarówno o naturze moralnej, jak i filozoficznej i naukowej. (Sprostowanie tym wymaganiom najprawdopodobniej będzie możliwe tylko „jeśli” i „kiedy” wynalazcy i badacze pracujący nad owymi napędami przyszłości, a także politycy, zaakceptują prawdę Biblii oraz rekomendacje mojej filozofii zwanej Totalizm – tej pisanej przez „z”, a także postulaty mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, przykładowo zaakceptują i zaczną wdrażać w życie wszystko co wyjaśniłem w punktach #D3 i #F1, oraz w (11) z punktu #G1 swej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”, oraz w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Innymi słowy, do sprostowania tym wymaganiom, a stąd do zbudowania tych przyszłościowych napędów, z całą pewnością NIE będzie już zdolna kłamliwa i dogłębnie już powypaczana dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna, ani dzisiejsze elity rządzące – poziom skorumpowania i ignorancji których czyni je wszystkie niezdolne już do zaakceptowania stwierdzeń mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, oraz mojej filozofii totalizmu.)

(2) Substancje, zjawiska i prawa obowiązujące w każdym z owych trzech odrębnych światów istniejących we wszechświecie, dostarczają czynników roboczych i zasad działania, a także definiują konstrukcje, itp., dla aż trzech takich par er technicznych ludzkości. Stąd pierwsza para tych er, tj. ery techniczne pierwsza i druga, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na substancjach, zjawiskach i prawach obowiązujących w naszym „świecie fizycznym”. Druga para tych er, tj. ery techniczne trzecia i czwarta, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na substancjach, zjawiskach i prawach obowiązujących w „przeciw-świecie”. Trzecia zaś para tych er, tj. ery techniczne piąta i szósta, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na programach, prawach i działaniach obowiązujących w „świecie wirtualnym” zawartym w pamięci potencjalnie inteligentnej przeciw-materii.

(3) Każda era techniczna ludzkości składająca się na daną parę er – czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., jakiej to ery są definiowane przez substancje, zjawiska i prawa obowiązujące w każdym z owych trzech odrębnych światów istniejących we wszechświecie, drastycznie różni się możliwościami, zasadami działania i wykorzystywanymi zjawiskami od tej drugiej ery z danej pary er. Pierwsza bowiem z obu er danej pary bazuje swą zasadę działania i konstrukcję na prymitywniejszej grupie zjawisk jakich istnienie i działania są wykrywalne przez ludzkie zmysły. Natomiast druga z obu er danej pary bazuje już swą zasadę działania i konstrukcję na bardziej ukrytej grupie zjawisk, jakich istnienie i działania NIE są już wykrywalne przez ludzkie zmysły, jednak jakie mogą być docieknięte prez ludzkie intelekty oraz przez moc dedukcji logicznych.

(4) Nieznane jeszcze oficjalnej nauce ateistycznej prawa i zjawiska jakie w odmiennym niż nasz świat fizyczny „przeciw-świecie” definiują czynnik roboczy, zasady działania i konstrukcję napędów trzeciej i czwartej ery technicznej z dalekiej przyszłości ludzi, już obecnie wskazują nam ustalenia wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Owe prawa i zjawiska naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zaleca logicznie wypracowywać wychodząc z „postulatu przeciwstawności cech substancji i zjawisk istniejących i następujących w przeciw-świecie do cech substancji i zjawisk istniejących w naszym świecie fizycznym”. Stąd przykładowo, istnienie zjawiska jakie ja nazwałem „Efekt Telekinetyczny” ujawnia nam cecha przeciw-materii jaka jest odwrotnością inercji naszego świata fizycznego, a jaką ja nazwałem „samo-mobilnością”. Z kolei cechy rodzaju sztucznie zaprogramowanego przez Boga czasu jaki moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa „nawracalnym czasem softwarowym” (tj. czasu w jakim starzeją się ludzie i wszelkie istoty żyjące, a stąd jaki pozwoli na budowanie „wehikułów czasu”), w wielu jego manifestacjach będą odwrotne do manifestacji naturalnego czasu wszechświata, jaki owa moja Teoria Wszystkiego nazywa „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata”.

(5) Nieznane jeszcze oficjalnej nauce ateistycznej prawa i zjawiska jakie w odmiennym niż nasz świat fizyczny „świecie wirtualnym” definiują czynnik roboczy, zasady działania i konstrukcję napędów piątej i szóstej ery technicznej z dalekiej przyszłości ludzi, też już obecnie wskazują nam ustalenia wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Owe prawa i zjawiska naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zaleca logicznie wypracowywać wychodząc z „postulatu podobieństwa działania programów zawartych w przeciw-materii do oprogramowania ludzkich komputerów”. Więcej informacji o owych programach zawartych w przeciw-materii czytelnik znajdzie w punktach #J4.5 i #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, a także w punkcie #A0 z mojej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”.

(6) Każda następna era techniczna ludzkości pozwala na budowanie napędów o mocach wielokrotnie potężniejszych niż napędy z poprzedzającej ją ery, począwszy zaś od pędników trzeciej ery technicznej, napędy jakie będą na nich budowane po wpadnięciu w ręce moralnie niedojrzalych osobników byłyby w stanie zniszczyć lub zniewolić większą część ludzkości. Stąd budowanie kolejnych napędów bardziej już zaawansowanych niż „silnik elektryczny” nakłada coraz wyższe wymogi moralne na każdego obywatela ludzkości. Dlatego ich zbudowanie musi być poprzedzone albo ustanowieniem na Ziemi nowego (i lepszego niż wszelkie obecne) systemu politycznego (np. systemu opisywanego w punktach #A1 do #A4 z mojej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”), albo też być poprzedzone od dawna zapowiadanym przez Indian Hopi „Wielkim Oczyszczeniem Ludzkości” opisywanym w punkcie #H1 z mojej strony internetowej o nazwie „2030.htm”.

(7) Generowanie, poznawanie ani akceptowanie wiedzy umożliwiającej budowanie napędów z er wyższych niż najwyższa era napędy jakiej już są budowane na Ziemi, jest niemożliwe dla ludzi o poziomie moralności jaki jest niższy od poziomu potęgi i mocy owych napędów. Z tych powodów, ludzkości pozostały już tylko trzy wyjścia, mianowicie: (a) albo dobrowolnie (oraz szybko i demokratycznie) ludzkość zacznie wdrażać jakiś nowy system polityczny, jaki byłby nieporównanie moralniejszy oraz lepszy niż wszelkie obecne systemy polityczne, np. system polityczny bazujący na wynagradzaniu „totaliztyczną nirwaną”, który wstępnie opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony „partia_totalizmu.htm” oraz w punkcie #F1 swej strony „nirvana_pl.htm”, albo (b) zmusi elity rządzące obecnymi systemami politycznymi do drastycznej zmiany swych dotychczasowych nastawień i postępowań w sprawach Boga, prawdy, moralności, sprawiedliwości, poszanowania bliźniego i natury, itp., albo też (c) począwszy od około 2030 roku nadejdą na Ziemię zdarzenia ilustrowane darmowym polskojęzycznym filmem z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030” – patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (zapowiedzi jakich to zdarzeń już coraz usilniej są manifestowane na Ziemi), jakie zapewne spowodują uśmiercenie wszystkich niemoralnych osób stanowiących przeszkodę we wprowadzaniu na Ziemi nieporównanie moralniejszego niż kapitalizm i komunizm systemu politycznego, a stąd zniknięcie jakich to osób otworzy dla ludzkości możliwość podjęcia budowy napędów z er wyższych niż obenie używane, oraz możliwość uwolnienia obecnie blokowanego wzrostu moralnego, świadomościowego, oraz cywilizacyjnego przyszłych ludzi, jaki wyniknie z posiadania owych napędów przez ludzkość.

Bazując na powyższych prawach i regularnościach, po pełnym rozpracowaniu urządzeń napędowych pierwszej i drugiej ery technicznej, oraz po wypracowaniu i opublikowaniu zasad działania oraz konstrukcji nadal NIE zbudowanych przez ludzi napędów z następnej, trzeciej ery technicznej ludzkości, w wolnych chwilach analizowałem i syntezowałem dalsze napędy o jakich moja naukowa „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (tj. ta moja Teoria Wszystkiego, upowszechnianie jakiej po świecie jest skrycie blokowane aż do dzisiaj, czyli już przez około 35 lat) informowała iż Bóg z całą pewnością zaprojektował je dla użytku ludzkości. W efekcie tych analiz i syntezowania z upływem czasu skompletowałem napędy składające się na całą obecną Tablicę Cykliczności zawierającą już najważniejsze silniki i pędniki z wszystkich sześciu er technicznych ludzkości jaką pokazałem w „Tab. #J4” ze strony „propulsion_pl.htm”. Po jej skompletowaniu przyszła zaś kolej na filozoficzne dociekania co czyni moje Tablice Cykliczności oraz moją Teorię Wszystkiego z 1985 roku, zdolną do wskazywania mi licznych praw, zasad działania i wiedzo-twórczej esencji wynalazków oraz odkryć naukowych jakie wybiegają daleko w ludzką przyszłość. Te filozoficzne dociekania zaowocowały odkryciem zarówno w moich Tablicach Cykliczności, jak i w mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zawartej w nich unikalnej intelektualnej struktury, którą nazwałem „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturą odkrywczą”. Z kolei odkrycie istnienia owej unikalnej struktury, pozwoliło mi zdefiniować i opisać czym w sensie filozoficznym są moje Tablice Cykliczności i moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku. Czas więc aby przytoczyć tu definicję Tablicy Cykliczności oraz skrócone opisy obu tych moich najbardziej przełomowych odkryć naukowych (szersze opisy mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zawarłem na odzielnej stronie o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”).

(Definicja Tablicy Cykliczności:) „Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczności+napędów ), jest to reprezentacja intelektualnej jedno-wymiarowej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej” wypracowanej specyficznie dla praw i regularności istniejących w ludzkich napędach zaś użytecznej w procesach prognozowania i wynajdowania zasad działania wszelkich nowych wynalazków i odkryć celowo zaprogramowanych przez Boga w taką właśnie strukturę (np. w procesach wynajdowania nowych urządzeń napędowych), która to „wiedzo-twórcza łańcuchowa struktura odkrywcza” ma tę istotną cechę, iż jeśli rozpracuje się poprawnie którekolwiek z jej ogniw, wówczas powtarzalne prawa i regularności jakie Bóg zaszyfrował w owym ogniwie, a jakie rozpracowanie to nam ujawni, pozwalają na rozpracowanie ogniwa następującego po nim i jednocześnie na potwierdzenie i podniesienie doskonalości i prawdy ogniw go poprzedzających, to zaś z kolei pozwala na rozpracowanie jeszcze dalszego ogniwa, itd., itp. Dalsze cechy i opisy owej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej” staram się wyjaśniać w całej „części #D” z mojej innej strony o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. Przykładowo, jedną z takich kluczowych cech tej intelektualnej struktury jest, że każde następne ogniwo wiedzo-twórczej struktury łańcuchowej potwierdza zwrotnie poprawność ogniw je poprzedzających, oraz poprawność regularności i praw jakie we wszystkie te ogniwa są powpisywne.

Innymi słowy, moje Tablice Cykliczności oraz inne twory reprezentujące sobą owe „wiedzo-twórcze łańcuchowe struktury odkrywcze” (np. moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku”, czy np. „Tablica Mendelejewa”) są jakby poza-matematycznymi podobieństwami do „ciągów liczbowych” o jakich uczymy się od matematyków, a w jakich jeśli pozna się co najmniej dwa ich elementy, wówczas nasza wiedza, doświadczenie i logiczna dedukcja jest w stanie wypracować nam prawa i zeleżności jakie potem wskażą nam wszystkie elementy danego ciągu.

Reprezentując sobą jednowymiarową „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą” wiernie odzwierciedlającą powtarzalne regularności jakie Bóg zaszyfrował we wszystko co stworzył, moje Tablice Cykliczności mogą być budowane dla praktycznie wszystkiego co Bóg stworzył. Przykładowo, do chwili obecnej wypracowałem już także „Tablice Cykliczności dla Epok w Historii Ludzkości” – jedną z których pokazuje „Tab. #J1a” ze strony „propulsion_pl.htm”, oraz „Tablice Cykliczności dla Teorii Nadistot” – jedną z jakich pokazuje „Tab. #J1b” ze strony „propulsion_pl.htm”. Tylko chroniczny brak czasu powstrzymuje mnie przed opracowaniem też całego szeregu takich tablic w następnych co bardziej zaniedbywanych lub kłamliwie sformułowanych przez „oficjalną naukę ateistyczną” obszarach ludzkiej wiedzy. A mam tu obowiązek aby podkreślać, że powszechnie znana tzw. „Tablica Mendelejewa” też jest jedną z takich „tablic cykliczności” zawierających w sobie zaprojektowana i już wdrożoną przez Boga zaś wykrytą przez ludzkiego badacza taką „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą”. Interesująco, moja pierwsza Tablica Cykliczności opublikowana jeszcze w 1976 roku okazuje się faktycznie reprezentować i zawierać zaledwie jedną (tj. pierwszą jaką ja odkryłem) z niezliczonych struktur składowych innej wielowymiarowej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej” jaka jest zawarta w mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – czyli w teorii odkrytej, dopracowanej i opublikowanej dopiero w 9 lat po mojej pierwszej Tablicy Cykliczności.

Powinienem tutaj dodać, że ogromna logika, symetryczność, prawidłowość i inteligencja jakie są potwierdzane zawartością każdej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej”, czyli NIE tylko tych struktur jakie są wyrażane treścią moich Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, ale także i Tablicy Mendelejewa, niepodważalnie dowodzą, że struktury owe NIE mogły powstać przez zwykłe „zbiegi okoliczności” albo „przypadki”, a musiał je celowo zaprojektować ktoś o nadrzędnej wiedzy i władzy nad prawami i działaniem naszego świata fizycznego. Jako takie, struktury owe zaprzeczają sobą kłamliwym twierdzeniom dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej”, że cały nasz świat fizyczny i całe życie powstały w wyniku szeregu „przypadków” w rodzaju „wielkiego bangu” albo „ewolucji”. Za to jednoznacznie wskazują one, że wszystko co widzimy i co odbieramy naszymi zmysłami, powstało w wyniku ogromnie mądrego i dalekowzrocznego projektu nadrzędnie inteligentnej „istoty o formie programu rezydującego w przeciw-materii”, jaką to nadrzedną istotę my nazywamy Bóg. Innymi słowy, zarówno prawdy wyrażane przez moje Tablice Cykliczności z 1976 roku, jak i przez moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku, a także przez Tablicę Mendelejewa, dostarczają kolejnych niepodważalnych dowodów empirycznych na istnienie Boga, jakie to dowody dodatkowo poszerzają te, które opisałem w punktach #G3 i #G2 ze swej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”.

Wyjaśniając tutaj, że moje Tablice Cykliczności z 1976 roku są zaledwie jednowymiarowymi składowymi wielowymiarowej naukowej Teorii Wszystkiego jaką sformułowałem dopiero w 9 lat po owych Tablicach Cykliczności, niestety, zmuszony jestem tutaj ostrzec czytelnika, że moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku bardzo trudno odszukać w internecie z „politycznych powodów” jakie krótko wyjaśniam w punktach #A1 do #A4 swej strony „partia_totalizmu.htm”, zaś poszerzam szczegółowszymi opisami w punkcie #F1 swej strony „nirvana_pl.htm”. Mając zaś trudności z jej odszukaniem, dzisiejsi ludzie NIE bardzo jak mają możność aby dowiedzieć się o jej ogromnym potencjale wiedzo-twórczym i o niezliczowych korzyściach jakie ludzkość jest w stanie osiągnąć kiedy teorię tę dokładniej pozna i zaakceptuje. Problem z jej poznaniem polega bowiem na tym, że jakaś wroga prawdzie potężna instytucja o światowym wpływie skrycie ale efektywnie blokuje jej upowszechnianie już od 35 lat. Przykładowo, pomimo niezliczonych prób jej opublikowania w naukowych czasopismach, zawsze jej opublikowanie było tam zmyślnie udaremniane. Natomiast chociaż zdołałem ją opublikować w internecie, ktoś celowo blokuje jej wskazywanie przez wyszukiwarki internetowe. Z powodu zaś blokowania jej upowszechniania w internecie pod powszechnie rozumianą i znaną nazwą Teoria Wszystkiego (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ), musi ona być upowszechniana pod nic NIE mówiącą nią zainteresowanym ludziom pierwszą nazwą jaką jej nadałem jeszcze w chwili jej odkrycia i opublikowania w 1985 roku, tj. pod nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz adres https://www.google.pl/search?q=koncept+dipolarnej+grawitacji ) – co w obecnych czasach przeciążenia informacyjnego – patrz adres https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku zwanego „information overload”) niemal całkowicie uniemożliwia jej poznanie przez zainteresowanych – którzy szukając wiedzy o Teorii Wszystkiego NIE mają ani czasu ani energii aby przeglądać cały internet w celu sprawdzenia czy teoria ta NIE jest gdzieś opisana pod zupełnie inną nazwą. (Po szczegóły szokującej każdą osobę historii mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – patrz owe opisujące ją strony internetowe o nazwach „dipolar_gravity_pl.htm” oraz „1985_teoria_wszystkiego.htm”).

Powodem dla którego moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zawiera w sobie także moje Tablice Cykliczności z 1976 roku, jest że w przeciwieństwie do jedno-wymiarowości moich Tablic Cykliczności, moja Teoria Wszystkiego zawiera w sobie niemal nieskończoną liczbę wielowymiarowych „wiedzo-twórczych łańcuchowych struktur odkrywczych” odzwierciedlających sobą wszystkie twórcze intencje Boga, zaś zawierających w sobie wiedzo-twórcze siły motoryczne dla dokonywania nieskończonej liczby odkryć i wynalazków – w tym np. odkryć wszystkich moich Tablic Cykliczności jakie dotychczas wypracowałem, oraz jakie mógłbym wypracować gdybym miał ku temu wymaganą ilość czasu. Jako taka, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku jest jeszcze bardziej istotna dla postępu naszej cywilizacji niż opisywana w niniejszym wpisie i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm” moja Tablica Cykliczności dla Napędów – patrz adres https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczności+napędów . Jakże więc ogromnie szkoda, że prywata i małostkowość jakiejś wrogiej prawdzie potężnej instytucji na Ziemi już od około 35 lat efektywnie uniemożliwia zbiorowej mądrości wszystkich zainteresowanych nią ludzi zweryfikowanie merytu tej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, a także zweryfikowanie sporej liczby innych moich przełomowych odkryć, jakich instytucja ta NIE pozwala mi upowszechniać po świecie pod powszechnie znanymi nazwami. Przykłady tego uniemożliwiania poddania mojej Teorii Wszystkiego i innych odkryć pod zweryfikowanie zbiorową mądrością wszystkich zainteresowanych ludzi, udokumentowałem i zilustrowałem materiałem dowodowym m.in. w podpisie pod „Fot. #E3c” ze swej strony o nazwie „sabotages_pl.htm”, w punkcie #A1 ze swej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm” i we wpisie numer #316 do blogów totalizmu bazującym na owym punkcie #A1, we „wstępie” do swej strony internetowej o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”, w punktach #A1 do #A4 swej strony „partia_totalizmu.htm”, oraz w kilku jeszcze innych swych publikacjach. (Jako sprawdzalny przez każdego przykład tego blokowania dostępu do wyników moich badań, proponuję czytelnikowi wpisać w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej słowa kluczowe Teoria Wszystkiego np. rozkazem https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego – aby zobaczyć ile informacji o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku otrzyma on w odpowiedzi; poczym użyć te same słowa kluczowe w dostępnym tylko dla użytku „nielicznych wiedzących” rozkazie tzw. „custom search” o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego (jeśli ów „custom search” jakimś cudem nadal będzie jeszcze działał) – aby zobaczyć ile źródeł informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku wyszukiwarki internetowe faktycznie posiadają – tyle że celowo dla każdego z tych źródeł w cytatach z niego zaczerpniętych nadal deletują one kluczowe słowa Teoria Wszystkiego, które to deletowanie teorię tę jeszcze usilniej blokuje przed upowszechnieniem się po świecie.)

W opisywanej tutaj Tablicy Cykliczności dla Napędów, każde z kolejnych ogniw zawartej w niej wiedzo-twórczej struktury łańcuchowej stanowi kolejna i nowa „era techniczna ludzkości” w jakiej cała ludzka działalność jest napędzana nowym i coraz bardziej zaawansowanym rodzajem „czynnika roboczego” i wykorzystujących go urządzeń napędowych. W każdym zaś takim nowym rodzaju urządzeń do wytwarzania ruchu używany jest NIE tylko zupełnie nowy czynnik roboczy, ale także nowa zasada działania, konstrukcja i inne jego elementy techniczne – jednak prawa, regularności i wzajemne współzależności opisujące te elementy dla każdej ery technicznej pozostają takie same. W rezultacie tego, kiedy po raz pierwszy zdołałem skonstruować taką Tablicę Cykliczności (tę opublikowaną jeszcze w 1976 roku w artykule „Teoria rozwoju napędów” z polskiego czasopisma Astronautyka, No 5/1976, pages 16 to 21), wówczas jak rodzaj mitologicznej „nitki Ariadny” prowadziła mnie ona do stopniowego zaprognozowania, odkrycia i opisania napędów ze wszystkich sześciu er technicznych ludzkości jakich zaistnienia Bóg zaprojektował dla Ziemi. Kluczowe napędy wchodzące w skład owych wszystkich sześciu er technicznych ludzkości opisuję w punktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, oraz w bazujących na treści owych punktów wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. W niniejszym wpisie (i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”) opisuję tylko napędy z pierwszej ery technicznej.

Podsumujmy więc powyższe informacje wybracowane w trwających już przez ponad pół wieku moich badaniach naukowych. (Odnotuj tu, że badania te zmuszony byłem nazywać moim „naukowym hobby” aby pomniejszać tym notoryczne prześladowania, usuwania z pracy, szykanowania, drwiny, uniemożliwianie publikowania, blokowanie, sabotażowanie, itp, które z powodu ich prowadzenia były mi serwowane przez sporą część zarówno moich przełożonych jak i innych naukowców.) I tak, zdołałem odkryć aż dwie „wiedzo-twórcze łańcuchowe struktury odkrywcze”. Pierwszą z nich była owa opisywana tutaj „Tablica Cykliczności”, jaką począwszy od czasu jej opublikowania w 1976 roku (czyli niemal od 50 lat) nieustająco opisuję w najróżniejszych swych opracowaniach – najnowsze i najpełniejsze z których obejmują stronę internetową o nazwie „propulsion_pl.htm” skrótowo streszczającą całość dotychczas wypracowanej wiedzy o owej tablicy, a także obejmują też inną stronę internetową o nazwie „free_energy_pl.htm” jaka w całości poświęcona jest opisowi już istniejących urządzeń czwartej ery technicznej działających na zasadzie „perpetuum mobile” (opisywnych też w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”). Ponadto tablica ta jest też opisywana m.in. w rozdziale B z tomu 2 mojej monografii [1/5]. Drugą zaś podobną taką „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturą odkrywczą” okazała się być ta moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, jaka w międzyczasie stała się pierwszą i nadal jedyną naukową Teorią Wszystkiego istniejącą na Ziemi (tyle że przez kogoś usilnie ukrywaną i blokowaną przed dostępem do niej zainteresowanych badaczy). Ogólnie i całościowo tą drugą wypracowaną przez siebie „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą” przyjmującą formę naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku także opublikowałem już w całym szeregu swoich opracowań, w tym na stronach internetowych o nazwach „dipolar_gravity_pl.htm” i „1985_teoria_wszystkiego.htm”, oraz w tomach 4 i 5 mojej najnowszej monografii [1/5] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_1_5.htm”. Natomiast wycinkowe wyniki swych badań, sukces jakich uzyskałem dzięki wskazówkom wynikającym z tej mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, opisuję w praktycznie każdej swojej publikacji – nawet w takich publikacjach pozornie wyglądających na z teorią tą niezwiązanych, jak punkt #C6 ze swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm” prezentujący moje wnioski o możliwości efektywnego leczenia „choroby duszy” zwanej „depresją” poprzez generowanie „energii moralnej” wykonywaniem tzw. „pracy moralnej”, czy jak punkt #F11 strony „soul_proof_pl.htm”, który używając w tym celu jednej z tychże „chorób duszy” znanej dziś pod nazwą „syndrom zagranicznego akcentu” (po angielsku zwany „foreign accent syndrome” – patrz adres https://www.google.pl/search?q=foreign+accent+syndrome ) generalnie opisuje „choroby duszy”, ich cechy, oraz wyjaśnienie dlaczego dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” NIE jest w stanie ich wyleczyć swymi materialistycznymi metodami oraz jakie odmienne podejście powinno dopomagać w ich leczeniu.

P.S. Oto przypomnienie treści najnowszej wersji mojej „Tablicy Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” powtórzonej z „Tab. #J4a” strony „propulsion_pl.htm”:

Cyclic Table for Propulsion Systems


Film #J4.1a: Warto wiedzieć, że w youtube.com od 2020/2/14 dostępny jest 34-minutowy gratisowy film o tytule „Napędy przyszłości”, w którym zilustrowane zostały najważniejsze cechy, zasady działania oraz konstrukcje głównych urządzeń napędowych z wszystkich sześciu er technicznych ludzkości opisywanych w punktach #J4.1 do #J4.6 strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”, a także opisywanych we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Film ten stworzyliśmy wspólnie z moim przyjacielem, Dominikiem Myrcik, który zademonstrował w nim swój wysoki talent graficzny i kunszt użycia komputerowych technik animacyjnych. Stąd napędy dalekiej przyszłości ludzi są na nim ilustrowane tak jakby już istniały i działały, oraz właśnie były używane przez ludzkość do realizowania swych potężnych możliwości użytkowych jakie obecnie uważane byłyby za niemal graniczące z cudami. Akcja niektórych fragmentów filmu umiejscowiona została na odmiennych planetach i na innch systemach gwiezdnych. Niezależnie od bezpośredniego załadowania sobie tego filmu z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI – jego oglądanie można też dokonywać poprzez moją stronę internetową o nazwie „djp.htm”, w której pozestawiałem wszystkie filmy i widea dostępne w YouTube, w realizacji jakich osobiście brałem udział (stąd co do jakich mam pewność, że NIE wypaczają one prawd poustalanych w wyniku moich badań). Ponieważ film ten posiada aż trzy wersje językowe, tj. polską (o tytule „Napędy przyszłości” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), angielską (o tytule „Future Propultions” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ), oraz niemiecką (o tytule „Antriebe der Zukunft” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ) – wszystkie trzy z których to wersji językowych linkowane są z wyżej wymienionej strony „djp.htm”, ten wysoce wymowny i edukacyjny film gratisowy można więc i warto polecać swym znajomym używającym któryś z owych trzech języków – podnosząc tym międzynarodowe poznawanie, prestiż i uznanie polskiej myśli naukowej. (Kliknij na powyższy starter tego filmu aby sobie go oglądnąć.)

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #319 jest adaptacją treści punktu #J4.1 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „partia_totalizmu.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #319, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, czyjeś wydeletowanie 5 moich najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#318E: Depression, means the „illess of soul”, and the premises for its treatment postulated by the results of my empirical research of the phenomenon of the „totaliztic nirvana” opposite to depression – means how to reverse the consequences of an unstopped decline in someone’s „moral energy” to a value below the threshold called the „level of depression” (amounting to around „µ=0.3”, means „E=600 [hps]”) described in items #C6 and #D3 of my web page named „nirvana.htm”

2020/01/23

Motto: „Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.” (NIV Bible, verses 7:13-14 from „Mathew”)

#C6. Depression, means the „illness of soul”, and the premises for its healing postulated by the indications of my scientific Theory of Everything of 1985 and by results of my empirical research on the opposite to depression phenomenon of the „totaliztic nirvana” – means how to reverse the consequences of an unstoppable decline of someone’s „moral energy” to the below-threshold value called the „level of depression” (amounting to around „µ=0.3”, means to „E=600 [hps]”) as described in items #C6 and #D3 of this post

The today’s official atheistic medicine and pharmacy caring mainly for its income, tries to convince us that well-being and health are easy to obtain – one just have to swallow a few widely advertised pills and supposedly is to be healthy and happy about his/her life. But does real life confirm this commercial propaganda? Does the symbolic „wide gate and easy and convenient broad way” of today’s atheistic medicine and pharmacy, about which the Bible warns us, e.g. with the verse quoted above in the „motto”, actually heals and makes us happy, instead of e.g. replacing illnesses with „side effects” even worse than these illnesses, or instead of making the rest of our lives dependent on expensive medications that bring only temporary relief? Is today’s medicine and pharmacy able to replace in our lives hardships of maintaining good health and well-being with comfort and easiness of just swallowing of their pills and thus eliminating the leading to live „narrow gate and narrow way” quoted in „motto” to this item #C6 and described in the Biblical warning? I suggest to read this item #C6 and later also item #D3 below which report examples of my conclusions about the definition of „depression” and about premises of the totaliztic method of non-drug treatment of depression, that so far I have drawn from my personal experience on following the „narrow path” by completing the so-called „moral work”. These conclusions resulted from research which I started to carry out when during my professorship in Borneo through increasing my „energy zwow” I empirically achieved the „totaliztic nirvana” described on this web page and lasting for about 9 months. In turn this „totaliztic nirvana” I achieved by experimentally checking a potentially promising consequences of doing „moral work” about the existence of which theoretically informed me numerous clues resulting from much earlier developed, although unfortunately still secretly blocked from dissemination, my scientific Theory of Everything of 1985, about which the reader can read from my publications that are best indicated due to the help of so-called „custom search” implemented by using the command: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything , while if this „custom search” will also be blocked, then read it for example from item #A1 of my web page named „evolution.htm”, or from post number #316E to blogs of totalizm.

In 1985, I developed and published the first and still the only in the world, the long sought by scientists from around the world the true scientific Theory of Everything. In turn this scientific Theory of Everything of 1985 indicated to me the existence of „moral field” and „moral energy”, the empirical experimentation with which brought me into the state of „totaliztic nirvana”. In turn my research on this totaliztic nirvana postulates both the definition of depression, and methods of treating this „illness of soul”. Unfortunately, since every „truth” – which according to the Polish proverb „spikes the eyes” (in Polish: „prawda w oczy kole”), this my Theory of Everything of 1985 apparently threatens interests of a number of powerful institutions and hence its dissemination under the understandable for everyone name „Theory of Everything” is secretly blocked until today – although we already have the year 2020. So in spite that I tried many times to present this theory at scientific conferences and in scientific journals, always its publication was blocked and rejected. I managed to publish it only on the Internet in a whole series of my Polish and English-language monographs and web pages. Unfortunately, even on the Internet, search engines normally do NOT link to it the people searching for Theory of Everything – cleverly instead of it showing the costly „smokescreen” probably paid by English taxpayers, visible e.g. after using the keywords Theory of Everything (or using the command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything ). This stubbornly shown „smokescreen” is an English film also entitled the Theory of Everything, but produced only in 2014, that is 29 years after the publication of my scientific Theory of Everything of 1985. The film well illustrates one of the methods of hiding of whatever has already become too clearly visible, namely the method best expressed by the Polish proverb: „if you wish to hide a tree, plant a whole forest around it”. So the only way to find this my scientific Theory of Everything on the internet under its commonly known name is to use the previously indicated so-called „custom search” run by the ocommand: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . Unfortunately, these people who know about the existence of such „custom search” already know also about my scientific Theory of Everything of 1985. So in order to somehow avoid this blockade of dissemination of my scientific Theory of Everything of 1985, which blockade has already been extending for 35 years at the time when I published these descriptions in 2020, for its propagation on the Internet I use its first name, which reflects its essence, and spells the Concept of Dipolar Gravity (see: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ). Under this other name one can read about this theory e.g. from the web page named „dipolar_gravity.htm”. Notice, however, that although in front of its name the „Concept of Dipolar Gravity” in my publications I almost always add an explanation that it is the Theory of Everything, internet search engines notoriously delete this explanation from fragments of my publications that they quote – as I described it in e.g. the caption under „Fot. #E3c” from my Polish web page named „sabotages_pl.htm”.

The theoretical research on my scientific Theory of Everything of 1985 and also my empirical findings accomplished due to personally experienced phenomenon of the „totaliztic nirvana” described on this web page, quite clearly indicate that the quality of life and level of happiness of every person is ruled by still negated and not recognized by the „official atheistic science and medicine” kind of intelligent energy called „moral energy” (or called „zwow” from the Polish words „zasób wolnej woli” meaning „capacity of free will”) – described more comprehensively in items #D3, #D2 and #D1 of the web page „nirvana.htm”. Therefore, my research revealed that in order to enjoy a relatively good quality of life, and happiness, it is necessary to maintain the level of moral energy above the threshold value of „µ=0.3”. (Means in people with „Emax” similar to mine, value „µ=0.3” amounts to around „E=600 [hps]” – where [hps] is a unit of „moral energy”, called the „hour of physical struggle” – which „hour of drudgery” was used by me to quantitatively determine the amount of so-called „moral work” which I needed to put into the generation of moral energy through moral task that I just was completing.) Descriptions of these quantitative values „µ=0.3”, „E=600” and „Emax” are provided on the web page „nirvana.htm” in items #D3 and #D2. The higher the level of this intelligent „moral energy”, the better and happier is the life of its owner.

On the other hand, unfortunately, every person who dissipated this life-giving moral energy to the „below-threshold” level called the „level of depression”, means to the value „µ<0.3" i.e. below about "E0.6 practically means, that in the soul and counter-body of a given person was already accumulated over 60% of the entire capacity for „moral energy” which this soul and counter-body is able to store – i.e. it has already accumulated over 60% from the „Emax” of a given person.) This threshold value of µ=0.6 I even called the „barrier of permanent happiness” or the „nirvana barrier” and marked in my monograph [1/5] with the symbol „µnirvana”. People in whom the value of „µ” increased to value above this particular barrier „µnirvana=0.6”, begin to experience the feeling of unspeakable happiness, which dynamically bursts through their chakras from inside of them. The only other known phenomenon to which the intensity of this pleasurable feeling could be compared, is „an orgasm that would last without end”. In this happiness of totaliztic nirvana there are also several different levels – in my nirvana experienced during the professorship at Borneo I managed to achieve at least the next level, i.e. at least µ=0.7 (at that time I called it „niagara” because it felt like a roaring powerful, overpowering waterfall of happiness). However, I suspect that there are at least 3 different levels of totaliztic nirvana, achieved when µ reaches values close to µ=0.6, µ=0.7, and µ=0.8. In turn between µ=0.9 and µ=1 probably appears even a more superior than nirvana state, which I classified above as „0 – indescribability” – because no- one among people has ever known it or described it.

In Borneo, however, I was so busy with my first in the world (tedious and highly labour-intensive) general research on the phenomenon of totaliztic nirvana which I experienced in there, that I did NOT have the time nor the opportunity to study in more detail the variations of nirvana that I experienced. However, I know that for some time I managed to increase my „µ” so much (probably to the order of about µ=0.7) that I named „niagara” the variation of nirvana of the significantly increased intensity that I experienced at that time – because like the huge waterfall bursting from my chakras it was simply stunning and impossible to describe. Because of the happiness of nirvana, and also because of the high concentration of moral energy inside their souls, people with nirvana take on a very special look and on face filled with happiness, and also spread from themselves a special energy field that is telepathically and sensually received by other people. The people in nirvana most strongly attract the eyes of women (especially pregnant ones) and small children – who if once see someone just in the nirvana state, they are simply unable to take their eyes off him/her. This appearance and energy field makes people in nirvana very special. Therefore, everyone who has the honour of meeting someone in nirvana and who reads descriptions of totaliztic nirvana e.g. from subsection JF6 of volume 9 of my monograph [1/4], should not have the slightest difficulty in recognizing such people who just are experiencing nirvana. Both nirvana itself, and almost all phenomena that accompany it, in addition to the web page „nirvana.htm” are also described in subsections JE1 to JE9 from volume 8 of my monograph [1/5].

#2. Adoration (µ=0.5). This state is accomplished by people, whose „µ” reaches the value of around µ=0.5. It is a state, which for those who are constantly increasing their moral energy, appears shortly before the state of nirvana. People who accomplished this high level of around µ=0.5, as a rule always practice philosophy of totalizm (e.g. completely without being aware of this fact, they practice the so-called „intuitive totalizm” in which people are doing what their counter-organ called „conscience” tells them to do – as described more broadly, amongst others, in item #A1 from my other web page named „evolution.htm”). They are surrounded with a kind of powerful energy field, similar to the one that surrounds people in nirvana, which makes them admirable for all others who practice totalizm. Therefore they are usually worshipped by the totaliztic people from their environment. Simultaneously, they also much like everyone around them – if only he/she practices (even in completely unaware way) some form of totalizm. The only people with whom they instinctively don’t like each other reciprocally, are those individuals who practice the parasitic philosophy – especially those in the advanced stadium of parasitism. Such people whose „µ” reached the level of around µ=0.5, are experiencing a mixture of very unusual and pleasurable feelings. They feel continuous satisfaction with their life, and also a kind of fulfilment. They also feel a static happiness, which is making an impression of „being compressed” in them, and just awaiting to burst towards outside.

#3. Friendliness (µ=0.4). This is the most common state of positive and moral people in present times. It is accomplished by people whose „µ” is at the value of around µ=0.4. People who have their „µ” at this value of around µ=0.4 are friendly, helpful to others, positive, and cheerful. They go on with their lives, contributing positively to the society and carrying out their tasks in a normal positive manner. They frequently laugh and have happy moments, and generally lead happy lives.

#4. Provocativeness (µ=0.3). This is the first negative level of morality, which is achieved by people who allowed their „µ” to slide down to the level of around µ=0.3, or lower. This level of µ=0.3 is the border between two inverse groups of people who do NOT love nor respect each other. Above this border are „normal people”, means those who even if they sometimes act immorally or sin, still in their „free will” try to act morally and listen to the promptings of their conscience. In turn on this limit µ=0.3 and below it, are „opposite to normal people”, who in accordance with their „free will” always make conscious decisions to act immorally and in whatever they do to listen only to their own whims and ignore promptings of conscience. This is why all people with µ=0.3 or even µ0.3. For example, professional literature, and often their surroundings, typically call them „psychopaths” (especially in present workplaces – where publications call them „corporate psychopaths” see https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ). Also the Bible gives them a different name, which in English is „wicked”, while in Polish Bibles is usually written as „występny” or „niegodziwiec” – for their biblical definition see verses 10:3-11 from the biblical „Book of Psalms”. This is why this below-threshold level of moral energy the philosophy of totalizm calls the „level of depression” which appearance in anyone should immediately be eliminated by totaliztic methods of healing „depression” described above in item #C6 from this post. My research shows that this „level of depression” is just „µ <0.3" (i.e. in people with "Emax" similar to mine and amounting to around "Emax = 2000 [hps]", this "level of depression" amounts to around "E<600 [hps]") – see descriptions from item #D2 in web page "nirvana.htm" and item #C6 above in this post. In typical cases, reaching such a low level of "µ" by a mature person (i.e. NOT by a teenager – who is still ready to listen to the promptings of his/her conscience, as his/her decrease in "µ" is typically caused by too-fast "growth" of programs of soul in that age, and thus also the increase in the total amount of moral energy "Emax" which his/her soul could accommodate) means, that such a mature person already adopted the opposite to totalizm philosophy of parasitism in his/her behaviour – that is, either he/she does NOT do anymore what his/her conscience and moral laws ask to do, or that does it the wrong way which violates moral laws. Thus mature people who have reached such a low level of "µ 0.3, then they begin to be known by their environment as „provocative” and difficult to interact with – although with „µ” still close to 0.3 they are able to carry out their daily activities and responsibilities. If they wish, they can still be polite, although they are easily irritated and occasionally have the habit of unexpectedly exploding with strong emotions. However, their behaviour and actions are beginning to grow in an increasing number of unpleasant habits, some of which include attempts to change others into their slaves, daily use of power games, forcing others, blackmail, putting up alternatives, demonstrating their superiority, etc. All these immoral behaviours are beginning to be supplemented by the worst of them, namely by a „vampirism of moral energy”, which people with µ<0.3 are beginning to practice increasingly more frequent in order to supplement their deficiency of moral energy. The biggest problem with this condition is, that if someone slipped into it without some important random reason, then it means that this person already routinely practices the philosophy of parasitism. This in turn means, that this person does not finish his/her sliding down at the level of around µ=0.3, but he/she is going to keep slipping down even more.

#5. Mental marasmus (µ=0.2) also called malaise, indolence, lethargy, etc. People who allow their "µ" to slip as low as around µ=0.2 start to display the very negative "state of marasmus" (marasmus = malaise, indolence, lethargy). They start to make everything incredibly complicated, and practically are unable to complete any task. They are only able to talk, but unable to act – as we see it in increasingly large number of present politicians. They start to lead unproductive, parasitic, and disturbing to others life. They actually live at the cost of others. They also experience frequent states of powerful depressions and the feeling of the lack of interest from other people in them, which in many cases lead to spectacular "pretended suicides" (i.e. to spectacular damage of own body in the sight of other people, but still aimed at not hurting themselves, but just causing as much inconveniences to other people as possible; therefore it is implemented only in circumstances when they have assurance that other people do not allow them to die). Totalizm states that such intellects, which during an adult life reached this paralysing state of "5 – malaise", are already so-called "agonal intellects", the morality of which is so bad, that they are unable to improve it by themselves.

#6. Destructiveness (µ=0.1). This is the last state of intellects, before the moral death. It is acquired when "µ" falls as low as to around µ=0.1. People, who acquired this state, are extremely destructive both to themselves and to their environment. For themselves, they display suicidal tendencies, which otherwise then suicides committed during the condition "5 – malaise", this time in fact are aimed at finishing their own lives. Furthermore, they fall victims of various destructive addictions, deviations, etc. Their psychology is also very unstable and deviated. They not only live in a state of a chronic depression, but also they display continuous aggressiveness and unpleasantness to other intellects. Actually they are very dangerous, as in their twisted minds they can conceive, and carry out, practically every destructive action, that lies in their physical capabilities.

#7. Moral death (µ=0). It is always "self-inflicted" in one or other way by victims themselves, although frequently (as this is almost every time with people of a low "µ", who by themselves are not able to accomplish almost anything), it uses other people to bring the death, or it uses "accidents". It gets every intellect which allows its "µ" to drop to the level µ=0. This is a very unpleasant way of dying, as it leaves a lot of bad memories in all these who used to know a given intellect. Especially, that before it comes, these dying immoral individuals always resort to a very unpleasant "vampirism of moral energy" in order to delay their death. The death through a moral suffocation is not a different manner of dying, but any rapid death of a random nature, e.g. dying in a car accident, falling out from a window, drowning, getting lost in a cold night, perishing in a fire, and only sometimes it takes the form of the most meaningful moral death, which is committing a suicide.

This item #D3 is explained using examples of states/conditions and situations of so-called "individual intellects" – means individual people. After all, individual people everyone got to know best. However, the same states, conditions and situations are also experienced by so-called "group intellects", means by entire countries, nations, institutions, organizations, religions, cities, crews, families, etc. Only that manifestations of individual states/conditions in these group intellects are named differently, and also for various reasons carefully hidden, denied, covered by disclosure bans, etc. For example, in institutions the manifestation of the state "4 – provocativeness" is most often called "musty work atmosphere", while in entire countries – e.g. "lawlessness" or "protests". Symptoms of the state of "5 – mental marasmus", in institutions may be called, for example, "economic inefficiency", while in entire countries they may most often be called, for example, "corruption" – see descriptions of "corruption" from "part #E" (e.g. from item #E3) of my web page named "pajak_for_mp_2017.htm". In turn manifestations of the state "6 – destruction" in institutions may be called, e.g., "cronyism", while in entire countries, e.g., "dictatorship". Finally the manifestations of the state "7 – death by moral suffocation" in institutions are called, e.g., "bankruptcy", while when they cover entire countries, they can be called, for example, "revolution", "anarchy", "taking power by organized crime" (see https://www.google.com/search?q=organized+crime ), etc. Of course, the above are just examples of names that these states/conditions are assigned to when they appear in "group intellects". There are many such names in use, while their meaning and manifestations are NOT always precisely defined or publicly disclosed. However, what is worth noting from the above descriptions, is that nowadays most countries and institutions are already below the level of "5 – mental marasmus" while their politicians and decision makers continue to dissipate (instead of generating) "moral energy" of their countries and institutions. It is for this reason that the world we see around is almost NOT capable of any positive and constructive action – but only unstoppably rolls down to the state/condition and situation "7" illustrated by the Polish-language film entitled "Zagłada ludzkości 2030" (meaning "The Great Purification of 2030s" – see https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

The existence of conditions described above, and the fact that "µ" or "E" is the only factor that we need to change in order to change our condition, is a shocking discovery, which stands in opposition to everything that manuals of our official atheistic science claimed so far. After all, before Totalizm was developed, everything was explained by extremely complex mixture of personality, genetics, upbringing, psychology, environment, stimuli, emotions, and other factors over which individual people did NOT have any control. Only my Totalizm revealed very simple fact, that who we are , how we feel, to doing of what we are capable, etc., it mainly depends on the level of moral energy (called also "zwow" energy) that we accumulated in our soul, thus is a direct outcome of the moral content of the life that we lead everyday. In turn control over the moral content of a given life, and thus also control over the amount of moral energy that we generate and accumulate in our own soul, or in our collective soul, is wielded by both each individual person, while in relation to entire countries, institutions and other group intellects, are wielded by their rulers and decision makers. Therefore the significant discovery of the philosophy of totalizm which I am describing here restores the control over what is happening with us and what is happening around us, into the own hands of individual people and into the hands of people who manage group intellects to which we belong. Only that in order to be able to enforce this control, people first need to learn the truths which I am describing here (instead of blocking, hiding, ignoring, or even actively scoffing and disgusting these truths), then they should start acting in accordance with what these truths state. Therefore, the initial requirement for starting the "repair" and "reversing the effects" of previous rolling down, is the totaliztic message contained in the title and in the content of item #F1 from my web page named "totalizm.htm", which states that "without learning the truth there is NO progress". In turn another requirement of this "repair" is to choose for our rulers and for decision makers only such people who know about these truths and who are able to make the implementation of these truths in real life.

The amount of moral energy that someone accumulated in his/her soul (counter-body) can be relatively accurately determined by means of indirect measurements. I made such measurements during the researching in Borneo my totaliztic nirvana that I experienced in there and the outcomes of which I described in several my publications. At the current level of our knowledge, however, these measurements are very tedious research work, requiring previous experience in scientific measurements and an engineering knowledge on measurements units and on their quantitative derivation. To be honest it would be almost impossible to make these measurements by an ordinary bread eater, and even by many so-called "scientists." Much better prospects in this matter open the field (potential) that moral energy forms around the person who accumulated it. Already at our current level, this field (potential) can be quantified by a dowsing pendulum properly scaled in the so-called vibration colours. In the future, probably totaliztic researchers will be able to even build measuring devices which by measuring quantitatively the intensity of this field (potential) allow to measure the amount of moral energy that someone has already accumulated in his/her/its soul. However, so-far without such measuring devices, for ordinary bread-eaters almost the only thing that remains is the method of estimation by comparing the manifestations of a given level of moral energy – as I described it in my publications. Estimating the level of moral energy in so-called "group intellects" is even more difficult, although roughly also possible. Apart from the fact that more sensitive people perceive the level of this energy with their senses for the first few hours after being on a territory of given group intellect (for details see (iv) from item #F2 on the web page "nirvana.htm"), moral mechanisms and attributes of moral energy create several further estimation possibilities. One of them is based on an objective fact best expressed in the English proverb "birds of a feather flock together" (https://www.google.com/search?q=birds+of+a+feather+flock+together+meaning ) – i.e. "for companions everyone chooses identically as he/she feathered", and depends on estimating which group of people (i.e. of what level of their moral energy) best feels and "blooms" together in a given group intellect. An example of yet another method boils down to estimation of the level of moral energy in the actual leader of a given group intellect. After all, God causes that the morality of a leader is always representative of the dominant morality of the group intellect which this leader leads – as I am trying to explain it more thoroughly in item #J4.2 of my web page named "propulsion.htm" and in the post number #317E adapted from that item #J4.2.

The above should be complemented with an information that the fact of slipping someone's level of moral energy dangerously close to a deadly µ=0, always is preceded with a clear warning signs. To most significant among these warnings belong:

A. The increase of emotional instability.

B. The increase of aggressiveness.

C. Experiencing the frequent depressions.

D. Appearance of suicidal tendencies.

In turn a more complete list of symptoms that indicate practicing the parasitic philosophy in one's life, which in turn causes spiralling in ever lower levels of moral energy and thus intensifies "illnesses of the soul", is described more comprehensively in item #C3 from different my web page named "parasitism.htm".)

Thus if these warning signals appear in someone, whom we love or wish well, it is a sure sign that the morality of this person or this group intellect is going astray and that this person or group intellect is close to a death by moral suffocation. The only salvation in such a situation is to undertake totaliztic efforts to rebuild the level of his/her/its moral energy.

Further information about some of states and conditions described above, are presented in subsections JD1.2, JD4.2, JA2.4, and JF2 from volumes 6 to 9 of my monograph [1/4].

In turn based on recommended by the Bible "confirmations from two independent witnesses" that explained "why", "when" and "how" God brought to the souls and bodies of the human race various improvements, which resulted in, amongst others, the states and conditions described here and manifested already at the first "glance of someone's eye" while revealing the moral situation of a given "intellect" (e.g. a person, crew, institution, country) and the level of "moral energy" resulting from this situation, are presented in item #A1 from web page named "evolution.htm". In turn these two independent "witnesses", which confirm the explanations presented in there, are: (1) the empirical evidence linked to and pointed out by my fiercely blocked scientific Theory of Everything of 1985, which evidence I extracted from various areas of reality in which we live and which surrounds us, and (2) quotes and links to Bible verses that with the "living word of God" (see verse 4:12 from the biblical "Letter to the Hebrews") confirm the introduction by God of subsequent among these improvements.

At the end of this post, I would like to remind the reader of what the "motto" to this item #D3 warns about. Thus, whatever positive the reader does, regardless of whether the result is to serve only to oneself or to someone else, he/she should always make sure that there is a place for God in it. This is because without God's participation and help nothing will end with true successes – although sometimes it may make an impression of a success. Therefore, every action that is undertaken in accordance with God's commandments and requirements should always be done in the name of God, with God in mind, acknowledging God's role in this, and while putting God in the foreground. It is necessary to remember that my scientific Theory of Everything of 1985 formally has proven the existence of God. So although almost all atheistic scientists ignore, criticize and block statements of this theory, none of them can prove conclusively and without making embarrassing mistakes that the truths contained therein are NOT binding to people – for more information see the web page "god_proof.htm" with my formal scientific proofs for the existence of God in its items #G3 and #G2.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of items #D3 and #C6 from my web page named "nirvana.htm" (updated on 7th of January 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page "nirvana.htm" (or from "volume S" of my publication [13] – see the web page "tekst_13.htm"), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "nirvana.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/nirvana.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana.htm
http://gravity.ezyro.com/nirvana.htm
http://cielcza.cba.pl/nirvana.htm
http://pajak.org.nz/nirvana.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "nirvana.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "dipolar_gravity.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/nirvana.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on "free hosting addresses" – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #318E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 318) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic "book-like" volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named "tekst_13.htm", available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical "Gospel of Saint John" – I quote: "You will know the truth, and the truth will set you free."

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#318: Depresja, czyli „choroba duszy”, oraz przesłanki jej leczenia postulowane wynikami moich empirycznych badań przeciwstawnego do depresji zjawiska „totaliztycznej nirwany” – czyli jak odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś „energii moralnej” do wartości „poniżej-progowej” zwanej „poziomem depresji” (wynoszącej „µ=0.3” albo około „E=600 [gfh]”) opisanej tu oraz w punktach #C6 i #D3 strony „nirvana_pl.htm”

2020/01/04

Motto: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Biblia Tysiąclecia, wersety 7:13-14 z „Ew. w/g Św. Mateusza”)

#C6. Depresja, czyli „choroba duszy”, oraz przesłanki jej leczenia postulowane wskazaniami mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku oraz wynikami moich empirycznych badań przeciwstawnego do depresji zjawiska „totaliztycznej nirwany” – czyli jak odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś „energii moralnej” do wartości „poniżej-progowej” zwanej „poziomem depresji” (wynoszącej „µ=0.3” czyli około „E=600 [gfh]”) a opisanej w niniejszym wpisie i w „części #D” strony „nirvana_pl.htm”

Dzisiejsza dbająca o swe dochody oficjalna ateistyczna medycyna i farmacja stara się nam wmówić, że dobre samopoczucie i zdrowie są łatwe do uzyskania – wystarczy połknąć kilka szeroko reklamowanych pigułek i już podobno ma się być zdrowym i zadowolonym z życia. Czy jednak faktyczne życie potwierdza tę komercyjną propagandę? Czy symbolicznie „szeroka brama oraz łatwa i wygodna droga” dzisiejszej ateistycznej medycyny i farmacji, o jakich ostrzega nas Biblia np. wersetem zacytowanym powyżej w „motto”, faktycznie uzdrawia i uszczęśliwia, zamiast np. zastępować choroby gorszymi niż one „skutkami ubocznymi” albo zamiast uzależniać chorych na resztę życia od drogich medykamentów przynoszących jedynie chwilową ulgę? Czy faktycznie dzisiejsza medycyna i farmacja łatwym połykaniem ich pigułek jest w stanie wygodą i łatwizną zastąpić w naszym życiu trudy utrzymywania dobrego zdrowia i samopoczucia poprzez wybieranie opisywanej w Biblii i zacytowanej w „motto” do niniejszego punktu #C6 „ciasnej bramy i wąskiej drogi” wiodącej do życia? Proponuję poczytać więc niniejszy punkt #C6 oraz dalszy punkt #D3 tego wpisu raportujące przykłady moich wniosków jakie na temat definicji „depresji” i przesłanek totaliztycznej metody bezmedykamentowego leczenia depresji ja dotąd wyciągnąłem ze swych osobistych doświadczeń pokonywania „wąskiej drogi” wykonywaniem tzw. „pracy moralnej”. Wnioski te wyniknęły z badań jakie zacząłem prowadzić kiedy podczas profesury na Borneo zwiększaniem swej „energii zwow” empirycznie osiągnąłem opisywaną na stronie „nirvana_pl.htm” i trwającą około 9 miesięcy „totaliztyczną nirwanę”. Z kolei ową „totaliztyczną nirwanę” osiągnąłem sprawdzając obiecujące następstwa wykonywania „pracy moralnej” o jakich istnieniu teoretycznie mnie informowały liczne wskazówki wynikające z opracowanej dużo wcześniej, chociaż niestety do dzisiaj skrycie blokowanej przed upowszechnianiem, mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, o jakiej czytelnik może sobie poczytać z opracowań, które najlepiej odszukiwać z pomocą tzw. „custom search” realizowanego razkazem: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , zaś jeśli ten „custom search” też będzie już blokowany, wówczas poczytać przykładowo z punktu #A1 mojej strony internetowej „evolution_pl.htm”, lub z wpisu numer #316 do blogów totalizmu.

W 1985 roku opracowałem bowiem i opublikowałem pierwszą i nadal jedyną w świecie, od dawna poszukiwana przez naukowców całego świata naukową Teorię Wszystkiego. Ta moja zaś naukowa Teoria Wszystkiego 1985 roku wskazała mi istnienie „pola moralnego” i „energii moralnej”, empiryczne eksperymentowanie z którymi wprowadziło mnie w stan „totaliztycznej nirwany”. Z kolei moje badania owej nirwany postulują zarówno definicję depresji, jak i sposoby leczenia tej „choroby duszy”. Niestety, jak każda „prawda”, która zgodnie z przysłowiem „w oczy kole”, ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku najwyraźniej zagraża interesom aż szeregu potężnych instytucji i stąd jej upowszechnianie pod zrozumiałą dla każdego nazwą „Teoria Wszystkiego” jest przez NIE skrycie blokowane aż do dzisiaj – choć mamy przecież już aż 2020 rok. Na przekór więc że wielokrotnie usiłowałem teorię tę zaprezentować na naukowych konferencjach i w naukowych czasopismach, zawsze jej publikowanie było blokowane i odrzucane. Zdołałem ją opublikować dopiero w internecie i to w aż całym szeregu swoich opracowań polskojęzycznych i angielskojęzycznych. Niestety, nawet w internecie wyszukiwarki internetowe normalnie jej NIE wskazują, zmyślnie zamiast niej pokazując opłaconą zapewne przez angielskich podatników kosztowną „zasłonę dymną” widoczną np. po użyciu słów kluczowych Teoria Wszystkiego (np. patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Tę z uporem pokazywaną „zasłonę dymną” stanowi angielski film o tytule też brzmiącym Teoria Wszystkiego, tyle że nakręcony dopiero w 2014 roku, czyli w 29 lat po opublikowaniu mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Film ten dobrze wiec ilustruje jedną z metod zasłaniania tego co już stało się dobrze widoczne, mianowicie metodę najlepiej wyrażaną przysłowiem: „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”. Jedynym więc sposobem jej wyszukiwania w internecie pod tą powszechnie znaną nazwą jest użycie poprzednio wskazanego tzw. „custom search” o rozkazie: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego . Niestety te osoby co wiedzą o owym „custom search” wiedzą też już o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Aby więc jakoś unikać tej blokady upowszechniania mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, która w czasach publikowania niniejszych opisów w 2020 roku wydłużała się już przez 35 lat, jej propagowanie w internecie dokonuję z użyciem pierwszej jej nazwy, jaka odzwierciedla jej esencję, zaś brzmi „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji&oq=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ). Pod tą inną jej nazwą o teorii tej można poczytać np. ze strony „dipolar_gravity_pl.htm”. Odnotuj jednak, że chociaż przed jej nazwą „Koncept Dipolarnej Grawitacji” w swych publikacjach niemal zawsze dodaję wyjaśnienie iż jest to Teoria Wszystkiego, internetowe wyszukiwarki notorycznie objaśnienie to wycinają z zacytowanych przez siebie fragmentów moich opracowań – tak jak opisuję to np. w podpisie pod „Fot. #E3c” ze swej strony o nazwie „sabotages_pl.htm”.

Z teoretycznych badań nad tą moją naukową Teorią Wszystkiego z 1985 roku, a także z empirycznych doświadczeń mojego osobiście przeżytego zjawiska „totaliztycznej nirwany” opisywanej na stronie „nirvana_pl.htm”, dość klarownie wynika, że jakością i poziomem szczęśliwości życia każdej osoby rządzi nadal negowany i nieuznawany przez „oficjalną naukę i medycynę ateistyczną” rodzaj inteligentnej energii zwanej „energią moralną” (albo zwany „zwow”) – opisany szerzej w punktach #D1, #D2 i #D3 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Moje badania ujawniły więc, że aby cieszyć się relatywnie dobrą jakością życia i szczęśliwością, koniecznym jest utrzymywanie poziomu swej energii moralnej powyżej progowej wartości wynoszącej „µ=0.3” (czyli wynoszącej około „E=600 [gfh]” u osób o podobnej jak u mnie „Emax” – gdzie [gfh] to jednostka zwana „godzina fizycznej harówki” jaką ja używałem do wyznaczania ilości wkładanej w coś tzw. „pracy moralnej”). Opisy tych ilościowych wartości „µ=0.3”, „E=600” i „Emax” przytaczam w punktach #D2 i #D3 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Im bowiem poziom tej inteligentnej „energii moralnej” jest wyższy, tym życie jej posiadacza jest lepsze i szczęśliwsze.

Z drugiej strony, niestety, każda osoba, która rozproszy tę swoją życiodajną energię moralną do „poniżej-progowego” poziomu zwanego „poziomem depresji”, czyli do wartości „µ=0.3”, czyli poniżej około „E=600 [gfh]” – patrz opisy z owych punktów #D2 i #D3 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, wpada w stan jaki faktycznie jest jedną z „chorób duszy” opisywanych szerzej w punkcie #F11 z mojej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”, zaś jaki dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” uważa za chorobę umysłową. Ten stan choroby duszy najczęściej nazywany jest słowem „depresja”, czasami zaś określany bardziej ateistycznie jako „depresja psychiczna”, „depresja mentalna”, „depresja umysłowa”, itp. Niniejszy punkt #C6 tego wpisu, a także wpisy o numerach #318 i #318E do blogów totalizmu publikowane w opracowaniu [13] dostępnym poprzez stronę „tekst_13.htm” – jakie bazują na niniejszym punkcie #C6, przytaczają definicję depresji wynikającą z moich badań totaliztycznej nirwany wypracowywanej poprzez zwiększanie u siebie zasobu energii moralnej, wyjaśniają czym depresja naprawdę jest, oraz opisują jak wyniki moich badań nad przeciwstawnym niż owa depresja zjawiskiem totaliztycznej nirwany postulują iż można (i powinno się) efektywnie leczyć ową depresję. Dalsze zaś informacje na temat owego stanu depresji (i jej leczenia „energią moralną”) skrótowo podałem w punkcie #A1 swej innej strony o nazwie „evolution_pl.htm”, zaś szersze ich omówienie zawarłem w punkcie #F5 swej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” (oraz we wpisach numery #245 i #245E do blogów totalizmu bazujących na owym punkcie #F5), w punktach #E1, #E2, #C3 i #D2 strony o nazwie „parasitism_pl.htm”, oraz w punktach #D10, #D9, #D4 i #E5 strony o nazwie „totalizm_pl.htm”.

Źródło powodów dlaczego depresja ta jest aż tak powszechna w dzisiejszych czasach (tj. oficjalne okłamywanie ludzi przez aż kilka potężnych instytucji, oraz niedopuszczanie do głosu prawdy i poprawnej wiedzy), czyli powodów dlaczego zamiast bezpłatnie i efektywnie leczyć depresję generowaniem „energii moralnej”, oficjalnie tylko się ją pogarsza podawaniem generujących zyski chemikalii, które otwierając szerzej „czakramy” chorych upuszczają tym otwieraniem jeszcze szybciej tę życiodajną energię, opisałem skrótowo w punkcie #A1 strony „evolution_pl.htm” i w punkcie #A5 strony „totalizm_pl.htm”. Jeszcze zaś szerzej źródło tych powodów staram się wyjaśnić na odmiennej stronie o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. (Odnotuj tu sarkazm i karmę powtarzającej się historycznej sytuacji, kiedy to dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna „natrząsa” się ze średniowiecznych metod leczenia polegających na „upuszczaniu krwi” jakie w średniowieczu „dobijało” osłabionych chorobami ludzi, podczas gdy ona sama „dobija” dzisiejszych chorych na depresję pacjentów podawaniem im generujących zyski chemikalii jakie otwierają w nich czakramy upuszczając w ten sposób z nich życiodajną „energię moralną”.) Z kolei opisy działania ludzkich uczuć, a stąd m.in. też i wyjaśnienia mechanizmu powstawania depresji, zaprezentowane zostały w podrozdziale I5.5 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5].

Dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” NIE ma najmniejszego pojęcia czym dokładnie jest „depresja”. Faktycznie, to akademicy owej medycyny NIE potrafią nawet stworzyć i zaprezentować poprawnej definicji depresji na bazie jakiej mogliby depresję tę efektywnie leczyć. Posądzają jedynie iż zgodnie ze swą ateistyczną nazwą ma ona jakiś związek z pogłębiającą się degeneracją (kalectwem) pracy mózgu – odrzucając jednak ustalenie wynikające z moich doświadczeń, badań i naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdzające, że umysł ludzki pozbawiony dopływu „energii moralnej” pracuje tak jak silnik z dzisiejszego samochodu w „baku” którego zaczyna brakować paliwa. (To dlatego dzisiejsze metody aplikowania chorym na depresję lekarstw chemicznych, efektem jakich jest szersze otwieranie „czakramów” dla zwiększenia upuszczania energii z duszy do ciała, ja powyżej przyrównuję w skutkach do owego używanego w średniowieczu „upuszczania krwi” aby rzekomo poprawiać zdrowie osób uprzednio już wystarczająco osłabionych trapiącą ich chorobą.) Nie mając zaś poprawnej definicji tej „choroby duszy” wskazującej sposób jej leczenia (po szersze wyjaśnienie i po bardziej dowodowe przykłady iż jest to właśnie „choroba duszy” – patrz punkt #F11 z mojej strony internetowej o nazwie „soul_proof_pl.htm”) – oczywiście dzisiejsi ateistyczni medycy NIE dysponują też poprawną wiedzą wskazującą jak powinno się ją leczyć. W przeciwieństwie jednak do owej doskonale finansowanej przez podatników całej dyscypliny akademickiej medycyny, jaka nadal NIE potrafi wyjaśnić czym jest depresja, ani podać jej definicji i sposobów poprawnego leczenia, moje „prywatne” i rzekomo tylko „hobbystyczne” badania roli „energii moralnej” w definiowaniu naszego samopoczucia i w funkcjonowania tandemu naszej duszy i ciała, wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku i z przyznanego mi na Borneo honoru osobistego przeżycia i przebadania opisywanej tu „totaliztycznej nirwany”, NIE tylko że wyjaśniają czym jest owa „depresja”, ale nawet pozwalają na wypracowanie definicji tej „choroby duszy”. Z kolei sformułowaniem owej definicji, moje badania teoretycznie postulują też jak najefektywniej powinno się leczyć tę „chorobę duszy”. Niniejszym najpierw więc przytoczę tu totaliztyczną definicję depresji jaką dotychczas wypracowałem. I tak: „depresja” jest to „choroba duszy” polegająca na zmniejszeniu się do poniżej-progowej wartości (wynoszącej zapewne około „µ=0.3”, czyli około „E=600 [gfh]” u osób o podobnej jak u mnie „Emax”) zasobu przepływającej z duszy do ciała szczególnego rodzaju energii niezbędnej do życia i do poprawnego funkcjonowania ciała, spowodowanego niezdolnością właściciela owego tendemu „dusza-i-ciało” do dokonywania działań jakie spełniałyby wymogi „pracy moralnej” a stąd jakie zgromadziłyby w jego duszy zasób „energii moralnej” przekraczający ową progową wartość około „µ=0.3” czyli około „E=600 [gfh]”. (Symbole i pojęcia użyte w powyższej definicji wyjaśniam w punktach #D1 do #D4 strony „nirvana_pl.htm”oraz w moich opracowaniach linkowanych z owych punktów.)

Kiedy zaś poznaliśmy powyższą „totaliztyczną definicję depresji”, możemy przystąpić do analizowania postulowanego przez nią totaliztycznego sposobu leczenia tej „choroby duszy” wynikającego z moich badań nad nirwaną i z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Sposób ten sprowadza się do odbudowywania zasobu „energii moralnej” danej osoby do poziomu przekraczającego owe progowe wartości około „µ=0.3” (czyli „E=600 [gfh]” – jeśli pojemność duszy danego chorego jest podobna do mojej pojemności na tę energię i wynosi około „Emax=2000 [gfh]”). Odbudowywanie to dokonuje się poprzez wykonywanie tzw. „pracy moralnej”, wymogi jakiego to unikalnego rodzaju pracy opisałem w punkcie #D2 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, zaś jakie na końcu owego punktu #D2 zilustrowałem praktycznym przykładem nazwanym tam „Problem 1”. Kluczowe znaczenie w realizacji przysparzania energii moralnej poprzez wykonywanie „pracy moralnej” mają:

(1) Nastawianie się wyłącznie na osobiste wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej (tj. „godzin fizycznej harówki [gfh]”) – bowiem praca umysłowa NIE wznosi się wystarczająco stromo pod górę tzw. „pola moralnego” a stąd przysparza zbyt mało energii moralnej. Z kolei np. danie komuś równoważącej ową „pracę moralną” sumy naszych pieniędzy (zamiast osobistego wykonywania dla niego ciężkiej pracy fizycznej) wogóle NIE przysparza nam jakiejkolwiek ilości energii moralnej.

(2) Wykonywanie tej pracy moralnej z włożeniem do niej możliwie najwyższego wysiłku fizycznego, serca, wiedzy, doświadczenia, staranności i motywacji na jakie nas stać (tj. przekształcanie jej w altruistyczną i anonimową „harówkę” dla dobra innych, jednak konkretnych, ludzi – wdzięczność których za owoce naszej pracy będzie formowała w nich pozytywne motywacje zwiększające nasz poziom energii moralnej).

(3) Wybieranie takich metod pracowania jakie będą utrzymywały nasze motywacje w głębokim przekonaniu iż efekty tej pracy będą anonimowo, jednak efektywnie, służyły dobru jakichś znanych nam z bycia w potrzebie osób, najlepiej z niezbyt odległego od nas otoczenia – tak abyśmy (również anonimowo) mogli obserwować efekty jakie nasza „praca moralna” wywołuje, starannie unikając jednak złamania swej anonimowości. Odnotuj, że nawet jeśli sytuacja naszych najbliższych wymaga aby z naszej pracy moralnej korzystali członkowie naszej rodziny, też powinniśmy starać się utrzymywać wobec nich anonimowość – tak aby NIE wiedzieli od kogo wywodzą się wyniki owej pracy. Analogicznie w „pracy moralnej” powinniśmy unikać złamania swej anonimowości nawet jeśli ktoś inny (np. jakiś psychopata) zacznie opowiadać wszystkim iż to on wykonał to co faktycznie my wykonaliśmy – utrzymanie bowiem anonimowości i w takiej sytuacji spowoduje iż on z czasem zostanie ukarany przez mechanizmy moralne, zaś my NIE utracimy energii moralnej jaką swą anonimowością sobie wypracowaliśmy.

(4) Unikanie bycia widzianym podczas wykonywania owej „pracy moralnej” przez osoby wrogo do nas nastawione, zazdrosne, reprezentujące klasę tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), itp. Znaczy, jeśli możemy to pracowanie z utrzymaniem swej anonimowości lub z dala czy podczas nieobecności innych ludzi (których poziom życzliwości do nas i/lub wdzięczności za nasze działania NIE jest nam znany).

(5) Adresowanie wyników swej „pracy moralnej” w pierwszym rzędzie do osób o jakich nam wiadomo iż są postępujący moralnie, życzliwi, często wyrażający swą wdzieczność innym, oraz potrzebujący efektów naszej pracy – nawet bowiem gdy NIE będą one wiedziały komu zawdzięczają daną pomoc, ciagle wzmocnią nam swoją wdzięcznością za doświadczone dobro intensywność naszych motywacji, a stąd i wyniki naszego przysparzania energii moralnej.

Na dodatek do generowania energii moralnej „pracą moralną” dobrze jest też minimalizować swoje rozpraszanie tej energii moralnej poprzez:

(a) unikanie bezczynności i innych nieistotnych dla naszgo życia przyjemnostek,

(b) absolutne zaprzestanie zażywania jakichkolwiek narkotyków – które niepotrzebnie marnują naszą energię moralną poprzez otwieranie naszych czakramów i jej jałowe upuszczanie,

(c) unikanie długiego towarzystwa osób, co do moralności postępowania i charakteru których NIE jesteśmy pewni, tj. którzy są egoistyczni, zazdrośni, hałaśliwi, zgorzkniali, negatywni, złośliwi, niesprawiedliwi, chorobliwie sceptyczni, sarkastyczni, pobudliwi, mściwi, NIE słuchający swego sumienia, itp. – tj. którzy najprawdopodobniej „wampirują na energii moralnej” osób ze swego otoczenia – tak jak czynią to tzw. korporacyjni psychopaci; innymi słowy, przestrzeganie tego co Biblia zaleca wersetem 4:8 z „Listu do Filipian”, cytuję: „…wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym – to miejcie na myśli!”), a co filozof Konfucjusz zalecał swym słynnym powiedzeniem jakie zacytowałem w podpisie pod „Fot. #A1” ze swej strony o nazwie „immortality_pl.htm”.

Podaną powyżej definicję depresji poszerzę tu dodatkowymi objaśnieniami. I tak, największym problemem z ową depresją jest, że dzisiejsi lekarze NIE mają najmniejszego pojęcia iż jest ona wynikiem niedoboru „energii moralnej”, ani NIE mają najmniejszego pojęcia o bazującym na „energii moralnej” mechaniźmie powstawania tej „choroby duszy”. Szczerze mówiąc, na przekór iż ja publikuję wyniki swoich badań depresji począwszy już od czasu kiedy na końcu 1998 roku powróciłem do Nowej Zelandii ze swojej profesury na Borneo (gdzie wypracowałem i przeżyłem „totaliztyczną nirwanę” opisywaną na stronie „nirvana_pl.htm” i gdzie dokonałem opisywanych tu badań), wyniki moich badań i moje publikacje są notorycznie, sekretnie i zmyślnymi metodami blokowane przez jakąś potężną instytucję przed upowszechnianiem ich po świecie – jakie to metody dla swej Teorii Wszystkiego opisuję, między innymi, w #A1 ze strony „evolution_pl.htm” (dokładnie te same metody były, a w wielu przypadkach są aż do dzisiaj, używane do blokowania upowszechnienia się mojego Totalizmu, Magnokraftu, Tablic Cykliczności, oraz wielu innych produktów badań jakie prowadzę), zaś te wyniki jakie zdołają się przedrzeć przez ową blokadę, ciągle są ignorowane przez instytucję oficjalnej nauki i medycyny ateistycznej. W rezultacie tego blokowania i ignorowania, o fakcie iż depresja jest następstwem spadku zasobu czyjejś „energii moralnej” poniżej-progowego „poziomu depresji”, ani o bazującym na przepływie „energii moralnej” mechaniźmie powstawania tej choroby duszy, NIE mają też dziś najmniejszego pojęcia badacze z praktycznie żadnej dyscypliny dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej” – tj. tej nauki której uczymy się w szkołach i na uczelniach, a błędność fundamentów filozoficznych której opisana została np. w punkcie #C1 strony o nazwie „telekinetyka.htm”. Stąd dzisiejsi ateistyczni lekarze faktycznie to NIE wiedzą jak tę depresję należy efektywnie leczyć. Tymczasem dzisiejszy tryb życia ludzi unikających wysiłku fizycznego, spędzających czas bezczynnie, lub nieanonimowo wykonujących swe zawody albo pracę będąc obserwowanymi przez negatywnie do nich nastawionych szefów, kolegów, lub postronnych widzów – coraz więcej z których to ich obserwatorów ostatnio zaczyna przynależeć do wampirującej na energii ich duszy klasy tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), zupełnie uniemożliwia odbudowywanie poziomu ich energii moralnej, a czasami nawet powoduje szybkie upuszczanie tej energii moralnej zgodnie z drugim członem równiania (2JE8) przytoczonego w punkcie #D2 owej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. (Zgodnie z tym wzorem, szczególnie narażeni na szybką utratę swej „energii moralnej” są osoby żyjące samotnie, a także osoby wykonujące swe zawody na oczach negatywnie do nich nastawionych obcych ludzi, np. nauczyciele, aktorzy, tancerze, wystawiacze mandatów, poborcy podatkowi, itp.) Stąd dzisiejszy tryb życia ludzi jest szczególnie podatny na doświadczanie depresji. Jednocześnie, w rezultacie braku wiedzy o mechaniźmie powstawania depresji, dzisiejszy lekarze, zamiast leczyć ją poprawnie odbudowywaniem poziomu typowo nic NIE kosztującej „energii moralnej”, błędnie starają się ją leczyć poprzez użycie zyskownych dla przemysłu farmaceutycznego środków chemicznych, które „otwierają szerzej czakramy” – powodując w ten sposób jeszcze łatwiejszą i szybszą ucieczkę z duszy pozostałej tam „energii moralnej”. (Owe środki chemiczne nazywane są „lekami anty-depresyjnymi”, zaś ich najszerzej znanym reprezentantem jest „Prozac”.) Niestety, aczkolwiek takie „szersze otwieranie czakramów” chemikaliami może przynosić chwilową ulgę w momencie zażycia tych chemikalii, na długą metę ich działanie jeszcze szybciej i jeszcze głębiej upuszcza „energię moralną” z duszy (przeciw-ciała) danej osoby. Zamiast więc leczyć depresję, faktycznie w długoterminowym działaniu tylko ją pogłębia. Dlatego osoby mające w swym otoczeniu kogoś dotkniętego depresją, powinny mieć na uwadze, że zażywanie środków anty-depresyjnych może okazać się wysoce niebezpieczne i zbyt często kończy się tragicznie. (Np. z programu „60 minutes” nadawanego w niedzielę dnia 4 grudnia 2011 roku w godzinach 19:30 do 20:30 na kanale 3 telewizji nowozelandzkiej zdaje się wynikać, że w 4.5 milionowej Nowej Zelandii z powodu depresji codziennie aż 2 ludzi popełnia samobójstwo – niestety, miejscowe publikatory wyraźnie unikają otwartego publikowania, dyskutowania i poszukiwania rozwiązań dla tej tragicznej statystyki, tak jakby na nie też nałożona została jakaś „cenzura niedomówień” – wywodząca się z tej samej potężnej instytucji jaka blokuje upowszechnianie się po świecie wyników moich badań.)

Nadal niemal tylko jedno-osobowa, nowa „totaliztyczna nauka” (tj. osamotniony w swych badaniach ja) stwierdza iż efektywne i trwałe leczenie „depresji” następuje tylko jeśli chory nauczy się sam odbudowywać poziom swojej „energii moralnej” oraz kiedy zacznie konsekwentnie uzupełniać swe codzienne straty tej energii – o jakim to fakcie doskonale nas informuje koreańska mądrość ludowa, czyli ich przysłowie: „jeśli dasz komuś rybę, nakarmisz go na jeden dzień, jeśli jednak nauczysz go jak łowić ryby, wówczas nakarmisz go na całe życie.” (Nowa „totaliztyczna nauka” to ta, która jest „konkurencyjna” wobec błędnej, monopolistycznej, oraz starej „oficjalnej nauki ateistycznej” – fundamenty filozoficzne której opisane zostały m.in. w punktach #F1 do #F3 totaliztycznej strony o nazwie „god_istnieje.htm”.) Wyjaśnienia zaś jak należy odbudowywać i uzupełniać poziom swej „energii moralnej” podane zostały w punktach #D1 do #D4 (a głównie w #D2) strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Opisane tam receptury na podnoszenie poziomu swojej „energii moralnej” są więc przydatne NIE tylko dla wypracowywania sobie „totaliztycznej nirwany”, ale także do leczenia stanów „depresji”. Wszakże wnioski z badań opisywanej tu totaliztycznej nirwany postulują, iż zastopowanie spadku poziomu energii moralnej poprzez dokładanie starań aby energię tę nieustannie w sobie przysparzać systematycznym, a jeśli to możliwe to także anonimowym, wykonywaniem „pracy moralnej”, powinno wyniknąć w efektywnym eliminowaniu stanów depresji u osób które w depresję tę już popadły, lub które niebezpiecznie się zbliżają do jej nabycia. Dlatego czytelniku, jeśli u siebie samego, u swoich bliskich, lub u kogokolwiek innego z kim przychodzi ci współżyć lub współpracować odnotujesz pojawienie się oznak depresji lub oznak zbliżania się do jej nabycia, użyj wszelkich dostępnych ci argumentów aby temu komuś wyperswadować podjęcie działań przysparzających „energię moralną” jakie opisałem w „części #D” strony o nazwie „nirvana_pl.htm” oraz w innych opracowaniach do jakich z owej „części #D” odsyłam swoich czytelników. Empiryczne zaś oznaki znamionujące nadchodzenie, lub już doświadczanie, „choroby duszy” przez ateistycznych lekarzy nazywanej „depresją psychiczną” opisałem szerzej w punkcie #C3 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „parasitism_pl.htm”, zaś krótko podsumowałem pod koniec punktu #D3 na stronie „nirvana_pl.htm”.

#D3. Związek pomiędzy poziomem energii moralnej „E” lub „µ” (mi) i stanami (kondycjami) intelektów:

W tym punkcie #D3 przedyskutujemy najbardziej istotne stany (kondycje) moralne, jakie najróżniejsze intelekty doświadczają, kiedy bezwzględny „E” lub względny „µ” (mi) poziom ich zapełnienia energią moralną ulega zmianie. „Energia moralna” jest bowiem tym dla naszej duszy, czym „tlen” jest dla naszego ciała. (Odnotuj jednak z wyjaśnień punktu #D4 na stronie „nirvana_pl.htm”, iż tę samą „energię”, którą dla potrzeb opisywania nirwany oraz stanów-kondycji doświadczanych przez intelekty ja nazwywam tam „energia moralna”, w innych obszarach życia i sytuacjach może być nazywana inaczej – np. w opisach funkcjonowania naszego ciała można nazywać „energią życiową”, zaś w opisach naszych możliwości wykonawczych można nazywać „zasobem wolnej woli (zwow)”.) Zależnie więc od zaopatrzenia tejże duszy w energię moralną (czy, jeśli ktoś woli nazywać ją inaczej – w np. „energię życiową”) z naszą duszą dzieje się podobnie jak z reakcją naszego ciała zależnie od zaopatrzenia go w tlen i czyste powietrze. Już bowiem wiadomo, że ludzie oddychający czystym powietrzem pochodzącym z niezniszczonej jeszcze natury są zdrowi, szczęśliwi i optymistyczni – tj. tacy jakich pamiętam ze swej profesury na Borneo. Z drugiej zaś stony każdy kto np. zamieszka lub znajdzie się w którymś z owych gigantycznych pozapełnianych samochodami i fabrykami miast, w centrach których już od około 2000 roku zaczyna brakować tlenu i czystego powietrza, relatywnie szybko odnotowywuje iż jego ciało jest trapione coraz większą ilością najróżniejszych „nowoczesnych” chorób ciała – z leczeniem których NIE nadążają już apteki i kliniki lekarskie jakich aż po kilka dziś znajduje się na niemal każdej ulicy owych ogromnych miast. Podobnie więc jest z naszą duszą. Jeśli otrzymuje ona pod dostatkiem energii moralnej, wówczas utrzymuje nas przy zdrowiu, szczęściu, radości i optymiźmie. Jeśli jednak zaopatrzenie duszy w energię moralną zaczyna zanikać, tak jak opiszę to poniżej dla stanów/kondycji o numerach od 4 do 7, wówczas dusza zaczyna zapadać na najróżniejsze dziwne „choroby duszy” jakie opisałem w punkcie #F11 swej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Najpospolitszym przykładem tych „chorób duszy” jest „depresja” opisana też w punkcie #C6 powyżej w niniejszym wpisie – której dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna nadal NIE potrafi efektywnie leczyć, stąd która coraz częściej kończy się tragicznie, tj. śmiercią poprzez „moralne zaduszenie” (np. przez popełnienie samobójstwa).

W pełnym zakresie wartości „µ” jakie dowolne intelekty mogą doświadczyć, tj. w zakresie od µ=1 do µ=0 czyli w zakresie od pełnego zapełnienia ich energią moralną (przy µ=1), aż do kompletnej utraty całości owej energii (przy µ=0), pojawia się aż kilka odmiennych stanów lub kondycji moralnych, jakie dany intelekt może nabywać, kiedy wartość jego „µ” osiąga określony poziom. Z kolei od owych stanów lub kondycji moralnych zależy jak ów intelekt się czuje, jaki poziom zdrowia wykazuje jego dusza, a stąd jak jest odbierany i traktowany przez innych ludzi, czyli jak w efekcie końcowym potoczą się jego losy. W tym punkcie wyjaśnimy sobie te stany/kondycje oraz opiszemy poziomy „µ” przy jakich one się pojawiają. Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że w rzeczywistości ma miejsce rodzaj bardzo gładkiej i ciągłej transformacji z jednej kondycji/stanu do drugiej, a stąd że wartości „µ” przy jakich kondycje te się pojawiają, są jedynie przybliżone (miejmy nadzieję ze w przyszłości znajdą się totaliztyczni badacze którzy pomierzą je dokładnie).

Najbardziej wyróżniające się stany/kondycje, jakie doświadczane są przez intelekty, których „µ” zmienia się w pełnym zakresie możliwych wartości, mogą być nazywane: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć moralna. Przedyskutujmy teraz każdy z tych stanów/kondycji oddzielnie. Oto one:

0. „Nieopisalność” (µ=1). Tego stanu/kondycji NIE włączam do listy stanów znanych ludzkości i opisanych poniżej, ponieważ dotychczas ani NIE poznałem osobiście nikogo, ani NIE słyszałem czy czytałem o nikim z ludzi, poziom energii moralnej kogo osiągnąłby wartość bliską µ=1. Pamiętając jednak co się dzieje po osiągnięciu nirwany i po podwyższeniu swego µ jeszcze wyżej niż µ=0.6, czysto teoretycznie i spekulatywnie posądzam, że osoba o µ bliskim µ=1 zacznie doznawać wprost „niemożliwe do opisania” odczucia, przeżycia, zdolności i możliwości.

1. Nirwana (µ=0.6). Jest to osobiście doświadczony przeze mnie, dobrze mi znany i ogromnie niezwykły stan, jaki doświadczany jest przez osobę, która zakumuluje w swoim przeciw-ciele (duszy) aż tak wiele energii moralnej, że wartość „µ” u niej przekroczy µ=0.6. (Owo µ większe niż 0.6 praktycznie oznacza, że w „duszy” i w „przeciw-ciele” danej osoby zgromadzone już zostało ponad 60% całego zasobu „energii moralnej” jaką owa „dusza” i „przeciw-ciało” jest w stanie w sobie pomieścić – tj., że zgromadziło się tam już ponad 60% z „Emax” danej osoby.) Stąd ową wartość graniczną równą µ=0.6 nazywałem „barierą trwałej szczęśliwości” albo „barierą nirwany” i oznaczam w mojej monografii [1/5] symbolem „µnirwany”. Ludzie, u których wartość „µ” przekroczyła tą szczególną barierę „µnirwany = 0.6”, zaczynają doświadczać uczucia niewypowiedzianej szczęśliwości, jaka dynamicznie bucha z ich wnętrza. Jedyne do czego intensywność owego uczucia dawałoby się porównywać, to „orgazm jaki trwałby bez końca”. W owej szczęśliwości totaliztycznej nirwany też istnieje aż kilka odmiennych poziomów – ja w swojej nirwanie doznawanej podczas profesury na Borneo zdołałem osiągnąć co najmniej następny z nich, tj. co najmniej µ=0.7 (nazywałem go wówczas poziomem „niagara” bowiem odczuwało go się jak huczący potężny, obezwładniający wodospad szczęśliwości). Posądzam jednak że istnieją co najmniej 3 odmienne poziomy totaliztycznej nirwany, osiągane kiedy „µ” osiąga wartości bliskie µ=0.6, µ=0.7, oraz µ=0.8. Pomiędzy zaś µ=0.9 i µ=1 prawdopodobnie pojawia się jeszcze bardziej nadrzędny niż nirwana stan, jaki zaklasyfikowałem powyżej jako „nieopisalność” – ponieważ prawdopodobnie nikt z ludzi jeszcze jej NIE zaznał ani NIE opisał.

Na Borneo byłem jednak aż tak zajęty swymi pierwszymi w świecie ogólnymi (żmudnymi i wysoce pracochłonnymi) badaniami doznawanego tam przez siebie zjawiska nirwany, iż NIE miałem już czasu ani możliwości aby szczegółowiej badać jeszcze odmiany nirwany jaką doznawałem. Wiem jednak iż przez pewien czas zdołałem tak zwiększyć swe µ (prawdopodobnie do rzędu około µ=0.7), że odmianę nirwany o podwyższonej intensywności jaką wówczas zacząłem odczuwać nazywałem „niagara” – bowiem podobnie jak przepotężny wodospad buchający z moich czakramów była wprost oszałamiająca i niemożliwa do opisania. Z powodu szczęśliwości nirwany, a także z powodu wysokiej koncentracji energii moralnej w ich duszy, osoby z nirwaną przyjmują bardzo szczególny wygląd i zapełnione szczęśliwością rysy twarzy, a także rozprzestrzeniają ze siebie unikalne pole energetyczne, jakie telepatycznie i zmysłowo odbierane jest przez innych ludzi. (Pole to może też być rejestrowane właściwie wykalibrowanymi wahadełkami radiestezyjnymi.) Najmocniej osoby te przyciągają wzrok kobiet (szczególnie ciężarnych) i małych dzieci – które jeśli raz ujrzą kogoś właśnie przyżywającego totaliztyczną nirwanę, wówczas wprost nie są w stanie oderwać od niego oczu. Ten wygląd oraz pole energetyczne czyni ich więc bardzo wyjątkowych. Dlatego każdy kto ma honor spotkania kogoś w nirwanie i kto zapoznał się z opisami totaliztycznej nirwany np. z podrozdziału JF6 z tomu 9 monografii [1/4], nie powinien mieć najmniejszych trudności z rozpoznaniem osób właśnie doświadczających totaliztyczną nirwanę. Zarówno sama ta nirwana, jak i niemal wszelkie zjawiska jakie jej towarzyszą, oprócz strony „nirvana_pl.htm” szczegółowo są też opisane w podrozdziałach JE1 do JE9 z tomu 8 mojej monografii [1/5].

2. Adoracja (µ=0.5). Ten stan osiągany jest przez ludzi, u których „µ” osiągnęło wartość około µ=0.5. Jest to stan, który u osób jakie nieustannie zwiększają swoją energię moralną, pojawia się na krótko przed stanem samej nirwany. Ludzie którzy osiągnęli poziom energii moralnej sięgający około µ=0.5, jako reguła zawsze praktykują jakąś formę filozofii totalizmu (np. zupełnie NIE zdając sobie z tego sprawy praktykują tzw. „totalizm intuicyjny” polegający na czynieniu zawsze tego co podpowiada im ich przeciw-organ zwany „sumienie” – opisywany szerzej, między innymi, w punkcie #A1 z mojej innej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm”). Otoczeni są oni przez rodzaj potężnego pola energetycznego, podobnego do tego jakie otacza osoby w nirwanie, jakie również czyni ich ogromnie atrakcyjnymi dla wszystkich innych osób z totaliztycznymi filozofiami. Dlatego zazwyczaj są oni adorowani i uwielbiani przez totaliztyczną część swojego otoczenia. Jednocześnie oni sami ogromnie lubią każdego wokół siebie – jeśli tylko osoba ta praktykuje (nawet zupełnie nieświadomie) jakąś formę totalizmu. Jedynymi osobami z jakimi instynktowanie się nie lubią i to ze wzajemnością, to wyznawcy filozofii pasożytnictwa (po jej opisy patrz strona „parasitism_pl.htm”) – szczególnie w zaawansowanym stadium owej filozoficznej choroby. Osoby, których „µ” osiągnęło poziom około µ=0.5, doświadczają też całego szeregu niezwykłych odczuć o przyjemnym charakterze. Odczuwają oni nieprzerwaną satysfakcję z własnego życia, a także odczucie spełnienia. Oczuwają oni także rodzaj statycznej szczęśliwości jaka sprawia wrażenie, że została „sprężona” w ich wnętrzu i jedynie oczekuje okazji aby buchnąć na zewnątrz.

3. Przyjacielskość (µ=0.4). Jest to chyba najczęściej spotykany stan u pozytywnych i moralnych ludzi dzisiejszych czasów. Zostaje on osiągnięty przez wszystkich tych, których „µ” kształtuje się w okolicach wartości µ=0.4. Osoby jakie osiągnęły wartość swojego „µ” bliskiej owej wartości µ=0.4 są przyjacielskie, uczynne, pozytywnie nastawione oraz pogodne. Zajęte są one swoim życiem, dając pozytywny wkład do społeczeństwa i realizując swoje zadania w normalny, pozytywny sposób. Śmieją się i mają częste szczęśliwe momenty i generalnie wiodą szczęśliwe życie.

4. Prowokacyjność (µ=0.3). Jest to pierwszy negatywny poziom moralności, jaki osiągany jest przez ludzi, którzy pozwolili aby ich „µ” ześlizgnęło się do poziomu około µ=0.3 lub niżej. Ów poziom µ=0.3 stanowi bowiem granicę pomiędzy dwoma odwrotnymi grupami nawzajem NIE darzących się miłością ani poważaniem ludzi. Powyżej tej granicy znajdują się „normalni ludzie”, tj. tacy którzy nawet jeśli czasami postępują niemoralnie czyli grzeszą, ciągle w swojej „wolnej woli” starają się postępować moralnie i słuchać podszeptów swego sumienia. Na zaś owej granicy µ=0.3 i poniżej niej znajdują się już „odwrotni do normalnych ludzie”, którzy w zgodzie ze swoją „wolną wolą” zawsze podejmują świadome decyzje aby postępować niemoralnie i w tym co czynią słuchać wyłącznie własnych zachcianek zaś ignorować podszepty sumienia. To dlatego wszystkie osoby, u których µ=0.3 lub nawet µ jest mniejsze niż 0.3, zawsze są zaliczane do zupełnie odmiennej kategorii od ludzi u których µ jest większe od 0.3. Przykładowo, dzisiejsza literatura fachowa, a często także ich otoczenie, typowo nazywają ich „psychopatami” (szczególnie w dzisiejszych miejscach pracy – gdzie publikacje nazywają ich „korporacyjnymi psychopatami” – po angielsku „corporate psychopaths”, patrz adres: https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ). Także Biblia przyporządkowuje im odmienną nazwę po angielsku brzmiącą „wicked” co w polskojęzycznych Bibliach zwykle jest pisane jako „występny” albo „niegodziwiec” – po ich bibilijną definicję patrz wersety 10:3-11 z bibilijnej „Księgi Psalmów”. To dlatego także ów poniżej-progowy poziom energii moralnej filozofia totalizmu nazywa „poziomem depresji” jakiego pojawnienie się u kogokolwiek powinno natychmiast być eliminowane opisywanymi w tym wpisie i w punkcie #C6 strony „nirvana_pl.htm” totaliztycznymi metodami leczenia „depresji”. Z moich badań wynika, iż ów „poziom depresji” wynosi właśnie „µ=0.3” (czyli u osób o „Emax” podobnym do mojego i wynoszącym około „Emax=2000 [gfh]”, „poziom depresji” wynosi około „E=600 [gfh]”) – patrz opisy z punktu #D2 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. W typowych przypadkach, osiągnięcie tak niskiego poziomu „µ” przez dojrzałą osobę (tj. NIE przez nastolatka, który ciągle gotowy jest słuchać podszeptów swojego sumienia, zaś jego spadek „µ” typowo jest powodowany zbyt szybkim „rozrastaniem się” w owym wieku programów jego duszy, a stąd i zwiększaniem się ilości energii moralnej „Emax” jaką owa dusza jest w stanie w sobie pomieścić) oznacza, że taka dojrzała osoba adoptowała już przeciwstawną niż „totalizm” filozofię pasożytnictwa w swoim postępowaniu – czyli że albo NIE wykonuje ona już tego co jej sumienie i prawa moralne wykonywać nakazują, albo też że wykonuje to w niewłaściwy sposób jaki łamie sobą prawa moralne. Stąd dojrzałe osoby, które osiągnęły aż tak niski poziom „µ=0.3”, zaczynają ujawniać aż cały szereg negatywnych cech, jeśli zaś ich „µ” NIE zostanie szybko odbudowane do wyższych wartości niż µ=0.3, wówczas zaczynają oni być znani przez swoje otoczenie jako „prowokacyjni” i trudni we współżyciu – aczkolwiek przy wartości „µ” nadal bliskiej 0.3 ciągle są oni w stanie wypełniać swoje codzienne działania i obowiązki. Jeśli chcą, ciągle potrafią czasami zdobyć się też na grzeczność, aczkolwiek łatwo się irytują i od czasu do czasu mają zwyczaj aby niespodziewanie wybuchać silnymi emocjami. Jednak ich postępowanie i działania zaczynają obrastać rosnącą liczbą nieprzyjemnych zachowań, z jakich niektóre obejmują usiłowania zamienienia innych na swoich niewolników, codzienne stosowanie rozgrywek władzy, zmuszanie innych, uprawianie szantażu, stawianie przed alternatywami, wykazywanie swojej wyższości, itp. Wszystkie te niemoralne zachowania zaczynają być uzupełniane przez najgorsze z nich, mianowicie przez „moralny wampiryzm”, jaki osoby o µ=0.3 zaczynają coraz powszechniej praktykować, aby uzupełniać swój niedobór energii moralnej. Największy problem z tym stanem jest, że jeśli ktoś ześlizgnął się do niego bez jakiegoś ważnego powodu o charakterze losowym, wówczas oznacza on, że osoba ta już rutynowo praktykuje filozofię pasożytnictwa. To zaś z kolei oznacza, że osoba ta nie zakończy swojego ześlizgiwania się w dół na poziomie około µ=0.3, a będzie ześlizgiwać się jeszcze niżej.

5. Marazm (µ=0.2). Ludzie którzy pozwolą aby ich „µ” ześlizgnęło się tak nisko, że osiągają oni poziom około µ=0.2, zaczynają ujawniać cechy ogromnie negatywnego stanu „marazmu”. W stanie tym zaczynają komplikować wszystko do takiego poziomu, że praktycznie nie są już w stanie ukończyć żadnego zadania. Są jedynie zdolni do mowy, jednak nie potrafią już działać – tak jak widzimy to u coraz większej liczby dzisiejszych polityków. Zaczynają więc wieść bezproduktywne, pasożytnicze i zakłócające innych, życie. Żyją już jedynie na koszt innych. Jednocześnie doświadczają stany potężnych depresji i odczucia braku zainteresowania innych w ich osobach, jakie w wielu przypadkach wiodą ich np. do pozorowania spektakularnych „samobójstw” (tj. do spektakularnego uszkadzania swojego ciała na oczach innych ludzi, dokonywanego jednak NIE w celu zaszkodzenia sobie, a w celu sprawienia jak największego kłopotu innym i dlatego realizowanego jedynie w okolicznościach, kiedy mają pewność, że inni nie pozwolą im umrzeć). Totalizm stwierdza, że intelekty, które w dojrzałym wieku osiągnęły stan marazmu, są już tzw. „agonalnymi intelektami”, jakich moralność jest już w aż tak podupadłym stanie, że nie są w stanie jej poprawić o swoich własnych siłach.

6. Niszczycielstwo (µ=0.1). Jest to ostatni stan poprzedzający śmierć moralną. Zostaje on osiągnięty, kiedy „µ” ześlizgnie się do poziomu około µ=0.1. Ludzie którzy pozwolili aby ich moralność stoczyła się aż tak nisko, stają się ogromnie niszczycielscy i to zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swojego otoczenia. Wobec siebie samych wykazują oni tendencje samobójcze, jakie w przeciwieństwie do samobójstw popełnianych podczas stanu marazmu, tym razem faktycznie mają już na celu skończenie własnego życia. Ponadto padają oni ofiarami wszelkich możliwych niszczycielskich nawyków, zboczeń, itp. Ich psychika jest też już ogromnie niestabilna i zboczona. Nie tylko, że żyją oni w stanie chronicznej depresji, ale także bez przerwy mają napady agresywności i nieprzyjemnego zachowania. Są też ogromnie niebezpieczni, jako że w swoich zboczonych umysłach potrafią wymyślić oraz usiłować zrealizować, praktycznie każdą nieszczycielską działalność, jaka leży w ich fizycznych możliwościach.

7. Śmierć przez „moralne uduszenie” (µ=0). Jest ona zawsze „samozadana” w taki czy inny sposób przez swoje ofiary, chociaż często (jak to niemal zawsze ma miejsce w przypadku ludzi o bardzo niskim „µ”, którzy sami już nie są w stanie dokonać niczego) wysługuje się innymi ludźmi lub „wypadkami”. Dopada każdego intelektu, jaki pozwala sobie aby jego „µ” spadło do wartości bliskiej µ=0. Jest ona ogromnie nieprzyjemnym sposobem umierania, jako że pozostawia po sobie zbyt wiele brzydkiej pamięci u każdego kto zwykł znać dany intelekt. Szczególnie, że przed jej nadejściem owe niemoralne indywidualne intelekty zawsze uciekają się do bardzo nieprzyjemnego „wampiryzmu moralnego”, aby jakoś opóźnić swoją śmierć. Sama śmierć przez moralne uduszenie wcale nie jest jakimś odmiennym sposobem umierania, a dowolną gwałtowną śmiercią o przypadkowej naturze, np. zginięciem w wypadku samochodowym, wypadnięciem z okna, utonięciem, zabłądzeniem zimnej nocy, a jedynie czasami najbardziej wymowną formą moralnego uśmiercenia się poprzez popełnienie samobójstwa.

Niniejszy punkt #D3 wyjaśniam używając przykładów stanów, kondycji i sytuacji tzw. „indywidualnych intelektów”, czyli pojedyńczych ludzi. Wszakże pojedyńczych ludzi każdy poznał najlepiej. Jednak te same stany, kondycje i sytuacje są też doświadczane przez tzw. „intelekty grupowe”, czyli przez całe kraje, narody, instytucje, organizacje, religie, miasta, załogi, rodziny, itp. Tyle, że manifestacje poszczególnych stanów/kondycji u owych intelektów grupowych nazywane są odmiennie, a ponadto dla najróżniejszych powodów starannie ukrywane, zaprzeczane, obejmowane zakazami ujawniania, itp. Przykładowo, w instytucjach manifestację stanu „4 – prowokacyjność” najczęściej nazywa się „zatęchłą atmosferą pracy”, zaś w całych krajach – np. „bezprawiem” albo „protestami”. Objawy zaś stanu „5 – marazmu”, w instytucjach nazywane mogą być np. „ekonomiczną nieudolnością”, natomiast w całych krajach najczęściej nazywane mogą być np. „korupcją” – patrz opisy „korupcji” z „części #E” (np. z punktu #E3) mojej strony internetowej o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Z kolei manifestacje stanu „6 – niszczycielstwo” w instytucjach nazywane mogą być np. „kumoterstwem”, zaś w całych krajach np. „dyktaturą”. W końcu manifestacje stanu „7 – śmierć przez moralne uduszenie” w instytucjach nazwywane są np. „bankructwem”, zaś kiedy obejmą już całe kraje wówczas mogą być nazywane np. „rewolucją”, „anarchią”, „przejęciem władzy przez zorganizowaną przestępczość” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=zorganizowana+przest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87 ), itp. Oczywiście, powyższe to tylko przykłady nazw jakie owym stanom przyporządkowuje się kiedy pojawiają się one w „intelektach grupowych”. Nazw takich bowiem w użyciu znajduje się bardzo wiele zaś ich znaczenie ani manifestacje NIE zawsze są precyzyjnie definiowane ani publicznie ujawniane. Co jednak warto odnotować z powyższych opisów, to że w dzisiejszych czasach większość krajów i instytucji znalazła się już poniżej stanu „5 – marazm” zaś ich politycy i decydenci nadal kontynuują coraz szybsze rozpraszanie (zamiast generowania) „energii moralnej” swych krajów i instytucji. To z tego właśnie powodu świat jaki wokoło widziny niemal NIE jest już zdolny do żadnego pozytywnego i konstruktywnego działania – a jedynie niepowstrzymanie stacza się ku stanowi, kondycji i sytuacji „7” zilustrowanej polskojęzycznym filmem „Zagłada ludzkości 2030” (patrz adres: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

Istnienie stanów opisywanych powyżej, a także fakt, że „µ” oraz „E” jest jedynym czynnikim jaki się zmienia podczas czyjegoś przechodzenia od jednego stanu do drugiego, jest szokującym odkryciem, jakie stoi w jawnej sprzeczności ze wszystkim, co podręczniki naszej oficjalnej nauki ateistycznej twierdziły dotychczas. Wszakże, zanim totalizm został opracowany, wszystko było opisywane za pośrednictwem ogromnie kompleksowej mieszaniny czyichś osobowości, genetyki, wychowania, psychologii, otoczenia, stymulacji, emocji, oraz innych czynników nad jakimi indywidualni ludzie NIE mieli żadnej kontroli. Dopiero mój totalizm ujawnił bardzo prosty fakt, że kim jesteśmy, jak się czujemy, do czego jesteśmy zdolni, itp., głównie zależy od ilości energii moralnej (zwanej też energią „zwow”) jaką generujemy i akumulujemy w swej duszy, a stąd stanowi bezpośrednie następstwo moralnej zawartości życia jakie prowadzimy na codzień. Z kolei kontrolę nad moralną zawartością danego życia, a stąd i kontrolę nad ilością energii moralnej jaką generujemy i akumulujemy w swej własnej lub w naszej zbiorowej duszy, dzierży zarówno każda indywidualna osoba, zaś w odniesieniu do całych krajów, instytucji i innych intelektów grupowych, dzierżą ich rządzący i decydenci. Dlatego istotne odkrycie filozofii totalizmu jakie tutaj opisuję przywraca kontrolę nad tym co z nami oraz co wokół nas się dzieje, we własne ręce indywidualnych ludzi oraz w ręce osób zarządzających intelektami grupowymi do jakich należymy. Tyle, że aby móc kontrolę tę egzekwować, ludzie potrzebują najpierw poznać prawdy jakie tu opisuję (zamiast prawdy te blokować, ukrywać, ignorować, lub nawet aktywnie wyszydzać i obrzydzać), potem zaś powinni zacząć działać zgodnie z tym co prawdy te stwierdzają. Stąd wstępnym wymogiem rozpoczęcia „naprawy” i „odwracania efektów” dotychczasowego staczania się w dół, jest totaliztyczna wiadomość zawarta w tytule i w treści punktu #F1 z mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”, która stwierdza, że „bez poznania prawdy NIE ma postępu”. Kolejnym zaś wymogiem owej „naprawy” będzie wybieranie na swych rządzących i decydentów osoby wiedzące o owych prawdach i potrafiące urzeczywistniać wdrażanie tych prawd w rzeczywistym życiu.

Ilość energii moralnej jaką ktoś zgromadził w swojej duszy (przeciw-ciele) daje się relatywnie dokładnie wyznaczyć metodami niebezpośrednich pomiarów. Ja dokonywałem takich pomiarów podczas badania na Borneo przeżywanej przez siebie totaliztycznej nirwany i opisałem je w kilku publikacjach. Na obecnym poziomie naszej wiedzy pomiary te to jednak bardzo żmudna praca badawcza, wymagająca uprzednich doświadczeń w naukowych pomiarach oraz inżynierskiej znajomości jednostek pomiarowych i ich ilościowego wyprowadzania. Szczerze więc mówiąc byłaby ona niemal niemożliwa do wykonania przez zwykłego zjadacza chleba, a nawet dla wielu tzw. „naukowców”. Znacznie lepsze perspektywy otwiera potencjał jaki energia moralna formuje wokół osoby, która ją zgromadziła. Już na obecnym naszym poziomie potencjał ten daje się ilościowo estymować wahadełkiem radiestezyjnym właściwie wyskalowanym w tzw. kolorach wibracyjnych. W przyszłości zapewne totaliztyczni badacze będą w stanie zbudować nawet urządzenia pomiarowe jakie poprzez ilościowe zmierzenie natężenia tego potencjału pozwolą na pomierzenie ilości energii moralnej którą ktoś już zgromadził w swojej duszy. Jednak narazie NIE mając jeszcze takich urządzeń pomiarowych, dla zwykłych zjadaczy chleba niemal jedyne co pozostaje to metoda estymowania poprzez porównywanie manifestacji danego poziomu energii moralnej – tak jak opisuję to w swoich publikacjach. Oszacowanie poziomu energii moralnej w tzw. „intelektach grupowych” jest jeszcze trudniejsze, aczkolwiek zgrubnie też już możliwe. Poza faktem, że co bardziej wyczulone osoby poziom tej energii odbierają swymi zmysłami przez pierwszych kilka godzin po znalezieniu się na terenie danego intelektu grupowego (po szczegóły patrz (iv) z punktu #F2 na niniejszej stronie), mechanizmy moralne i cechy energii moralnej stwarzają kilka dalszych możliwości jej estymowania. Jedna z nich bazuje na obiektywnym fakcie najlepiej wyrażonym angielskim przysłowiem „birds of a feather flock together” (patrz adres: https://www.google.com/search?q=birds+of+a+feather+flock+together+meaning ) – tj. „na swych towarzyszy każdy wybiera identycznie jak on upierzonych”, a polega na oszacowaniu która grupa ludzi (tj. o jakim poziomie swej energii moralnej) najlepiej czuje się i razem „kwitnie” w danym intelekcie grupowym. Przykład innej metody sprowadza się do estymowania poziomu energii moralnej u faktycznego przywódcy danego intelektu grupowego. Bóg wszakże powoduje, iż moralność przywódcy zawsze jest reprezentacyjna dla dominującej moralności intelektu grupowego jakiemu on przewodzi – tak jak staram się to wyjaśnić dokładniej w punkcie #J4.2 swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz we wpisie numer #317 adaptowanym z owego punktu #J4.2.

Powyższe należy uzupełnić informacją, że fakt ześlizgiwania się czyjegoś poziomu energii moralnej niebezpiecznie blisko śmiercionośnego µ=0, zawsze poprzedzany jest wyraźnie odnotowywalnymi ostrzeżeniami. Do najważniejszych z tych ostrzeżeń należą:

A. Wzrost niestabilności emocjonalnej.

B. Wrost agresywności.

C. Popadanie w coraz częstsze depresje.

D. Pojawianie się tendencji samobójczych.

Z kolei pełniejszy wykaz oznak znamionujących praktykowanie pasożytniczej filozofii życiowej powodującej właśnie zapadanie w coraz niższe poziomy energii moralnej i nasilanie się „chorób duszy”, opisałem szerzej w punkcie #C3 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „parasitism_pl.htm”.)

Jeśli więc owe sygnały ostrzegawcze pojawiają się u kogoś bardzo nam bliskiego, jest to nieomylnym znakiem, że moralność tej osoby lub intelektu grupowego schodzi na manowce i że osoba ta lub intelekt grupowy jest już blisko moralnego uduszenia się na śmierć. Jedynym zaś ratunkiem w takim przypadku jest podjęcie totaliztycznych wysiłków odbudowywania poziomu energii moralnej.

Dalsze informacje na temat niektórych z opisywanych powyżej stanów lub kondycji, zaprezentowane zostały w podrozdziałach JD1.2 i JD4.2, JA2.4 i JF1 z tomów 6 do 9 mojej monografii [1/4].

Z kolei bazujące na zalecanych przez Biblię „potwierdzeniach od dwóch niezależnych od siebie świadków” wyjaśnienia „dlaczego”, „kiedy” i „w jaki sposób” Bóg powprowadzał do dusz i ciał rasy ludzkiej najróżniejsze udoskonalenia, które zaowocowały, między innymi, manifestującymi się już przy pierwszym „rzuceniu na kogoś oka” opisywanymi tu stanami/kondycjami ujawniającymi sytuację moralną i wynikający z owej sytuacji poziom „energii moralnej” u danego „intelektu” (np. osoby, załogi, instytucji, kraju), zaprezentowane zostały w punkcie #A1 ze strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm”. Owymi zaś niezależnymi od siebie „świadkami”, jacy potwierdzają zaprezentowane tam wyjaśnienia, są: (1) linkowany tam empiryczny materiał dowodowy wskazywany przez moją zawzięcie blokowaną przed upowszechnieniem naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku – który to materiał dowodowy zaczerpnąłem z najróżniejszych obszarów rzeczywistości w jakiej żyjemy i jaka nas otacza, oraz (2) cytaty i linki do wersetów Biblii jakie „żywym słowem Boga” potwierdzają wprowadzenie poszczególnych z tych udoskonaleń.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktów #C6 i #D3 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm” (aktualizacja datowana 27 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/nirvana_pl.htm
http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „nirvana_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „tekst_13.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_13.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #318, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej „totaliztycznej nauki”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we are now living – and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices

2020/01/01

Motto: ‚If we let people ignore God and use the moral standards that developed luminaries of their „official atheistic science”, then they will only choose the easiest and most profitable way to destroy everything that exists – including themselves.’

#317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we are now living – and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices

The second „technical era” of humanity described in this post #317E (and in item #J4.2 from the web page „propulsion.htm” from which this post was adapted) uses the „circulation of mass” for its working medium. This „circulating mass” typically is of the consistency of fluid (e.g. air, combustion gases, water, etc.). The first propelling devices from this second technical era based on the „circulation of mass” appeared on Earth simultaneously with the last propelling devices from the first technical era of humanity – based on the „circulation of force”. (The first technical era is described in more detail in post number #319E to blogs of totalizm and in item #J4.1 of the web page named „propulsion.htm”.) This mean, that being based on the „circulation of mass”, the propelling devices composing the described here second technical era of humanity must be different in all respects than the propelling devices of that discussed in this post and in item #J4.1 from the web page „propulsion.htm” the „first technical era” operating due to the formation of „circulations of force”. Thus, the second technical era provides us all with the perfect „second witness” commanded by the Bible and mentioned in item #J4.1 from that „propulsion.htm”, which the second witness confirms all previously described features, components as well as laws, rules and regularities that can be detected already in propelling devices from the „first technical era”, while that faithfully are repeated in propelling devices of the current „second technical era”. For example, this second era confirms to us that all human propelling devices are invented and built in pairs, each pain including „a motor and a propulsor” – where the „motor” from each such a pair generates relative movements of one parts of the propelled machine relative to other parts of the same machine, while the „propulsor” of each such a pair produces an absolute motion of the entire driven device in the surrounding medium. It also confirms that in every such „motor-propulsor” pair, the propulsor also uses the principle of operation of the motor – only that one of the components of this motor (e.g. stator, rotor, piston, etc.) is replaced by the environment in which the given propulsor works – for more details see „laws, rules and regularities (I) to (V) governing over propulsion systems” described in item #J4.3 from the web page named „propulsion.htm” (and in post #315E to blogs of totalizm). In addition, this second witness confirms that in each „technical era of humanity” as many as three successive „generations of propelling devices” can be built, in the „first-generation” of which the motor-propulsor pairs are driven by force interactions, in the second generation – by inertia, and in the third – by internal energy. Etc., etc. In turn while having these two confirmations provided to us by two different „witnesses”, we can be absolutely sure that the laws, general principles of operation and designs of propulsion systems revealed to us by these two „witnesses”, will also be repeated in all subsequent propelling devices which people will ever build. Therefore, the general laws and regularities that hit our eyes in the propelling devices of this first and second technical eras of humanity, will now allow us to gradually identify, understand and develop the principles of operation and designs for all types of propelling devices from as many as four future, and in total from as many as six subsequent, technical eras which the humanity has a chance to build until the end of its existence in its present mortal form – while which propelling devices I described in items #J4.1 to #J4.6 from the web page named „propulsion.htm” and in posts number #319E to #309E to blogs of totalizm. But of course, the humanity will be able to build these devices only on the condition that our civilisation will NOT destroy itself before building these devices, being pushed „down the cliff” by greed, thirst of power, immorality and the lack of competence of its ruling elites, and by the increasingly common turning away of people from God, from the love of neighbours and from respect to nature.

The „second technical era of humanity” described in this post #317E (and in item #J4.2 from the web page „propulsion.htm”) was initiated around 1191 AD (i.e. meaning the Latin „Anno Domini” – the Year of the Lord) with the invention of its motor of first generation, called „windmill”, as well as its propulsor of first generation, called „sail”. This second era continues to this day, i.e. for around 830 years. Its most advanced inventions are its third generation propelling devices – i.e. internal combustion engines that are used until today, among others in locomotives and cars, as well as combustion propulsors used, among others, in jets and rockets. Unfortunately, the combustion gases used in propelling devices of the third generation from this second technical era are highly destructive for nature and for health. Thus, the side effects of this second era are the most devastating along the entire period of the history of humanity to-date. So people are obliged to make efforts of entering as soon as possible, and fully, into the „third technical era of humanity” described in item #J4.3 from web page „propulsion.htm” and in the post number #315E to blogs of totalizm based on that item #J4.3 (for the content of that English post #315E see „volume S” from the publication [13] available through the Polish web page named „tekst_13.htm” and containing the texts of all posts ever published on blogs of totalizm).

Unfortunately, the transition of humanity from the present destructive „second technical era” to the next healthy and clean „third technical era” delays and blocks, while the deadly to humanity consequences of the current „second technical era” worsens and prolongs, a whole range of humanity’s shortcomings. One of the manifestations of these shortcomings are very bad decisions and immoral actions of elites ruling over humanity. As my philosophy of totalizm discovered and revealed it to us, one of the principles which God is applying in the collective upbringing of all people, is that in order to teach and to raise awareness of entire nations, countries, and human groups, for leaders of all so-called „group intellects” (i.e. all countries, institutions, companies, etc.) God always elevates people who best represent the level of morality of all participants of these intellects. However, in recent times this level of human morality has been dictatorially lowered by the growing culture of lies and blocking of truths by today’s „official atheistic science” that holds an absolute monopoly on research and on education. This is because the official atheistic science, in spite of the availability of a huge body of evidence proving numerous error in what it officially claims, is still allowed to spread amongst people with increasing impunity various erroneous and false claims like the supposed „laws of thermodynamics”, „big bang”, the existence and work in our physical world of only one kind of time, or chronic negation of the existence of God (which supposed non-existence of God in turn suggests impunity of immoral behaviours of people, countries, institutions, etc. – see examples of lies of the official atheistic science which I am describing in item #J4.4 from the web page „propulsion.htm” and in post #313E to blogs of totalizm). No wonder that by representing the level of morality of the people over which they rule, today’s ruling elites are increasingly focusing on enlarging their own wealth and power, instead of putting emphasis onto what really matters for the survival and civilizational promotion of the entire mankind – for example instead of emphasising: the increase of knowledge about God (formal scientific proofs for the indisputable existence of God are published and explained in items #G2 and #G3 from my web page named „god_proof.htm”), love of neighbours, justice, care for nature, seeking of truths, consciousness progress both in ourselves and in all humanity, elimination of „rejecting correct knowledge „, limiting the destructive for nature and health use of ubiquitous chemicals, replacing monopolies with healthy competitions, improving methods of fair and productive governance, etc., etc. Further similar deficiencies of world-views of today’s decision makers, combined with the materialistic interests of greedy producers of everything that humanity needs, create also the rapid decrease in people’s living standards. To this is also added the almost complete ignorance of people as to the truths and facts that God has revealed to us through the Bible, e.g. the truth revealed in verse 19:24 from the biblical „Gospel according to St. Matthew” – I quote from the Catholic Bible: „It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.” After all, as the Polish proverb says, God „does not throw words to the wind”. He has raised several billion people since the creation. So He has numbers to choose the most worthy 144,000 who will accompany Him for the rest of eternity. All of the above shortcomings tolerated and cherished instead of being eliminated from our civilization, increase imprisonment, slavery and exploitation of the majority of people, preventing the entire humanity from rising above the present destructive second technical era.

According to my estimates of the situation, the most important reason for the deliberate delay of humanity’s entry into the pollution-free „third technical era”, are the extremely harmful actions of elites ruling over the humanity, which actions depend on the stubborn blocking and annihilation by these ruling elites of any new ideas that threaten monopolistic positions and materialistic interests of these elites. A perfect example of reasons for blocking and destroying the most important among such ideas is briefly presented in items #A1 and #A2 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, while it is expanded in more details in item #F1 of my web page named „nirvana.htm”. These elites are motivated by their belief that in our world (about which they believe that it is „the world without God”) nothing threatens them for the „rejecting knowledge and truth” which they consider to be either threatening to their materialistic interests, or they consider to be incompatible with what they believe and disseminate. Excellent examples of such blocking and annihilation are provided by the results of my research. For example, links to descriptions of my Cyclic Tables the prognostic capabilities of which are explained in this post (and in item #J4.2 as well as in the entire web page „propulsion.htm”), and which I have been publishing constantly since 1976, for the first time by internet search engines began to be disclosed only in 2019 – i.e. after 43 years, and only because these tables have already become too publicized to continue ignoring them or blocking them. In turn links to my scientific Theory of Everything of 1985, even in December 2019 (when I was working on finishing the descriptions from this post and from item #J4.2 of the web page „propulsion.htm”) were still blocked by internet search engines – which blocking the reader can easily check by entering in any search engine the keywords Theory of Everything – e.g. using the typical searching command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything . The confirmation that this blocking is intentional, the reader should still be able to obtain through the use of the same keywords in the following command of the so-called „custom search”: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . (If the English version of this „custom search” command is already blocked, perhaps try the Polish version which still may work: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego .) This „custom search” command indicates that search engines have at their disposal all the required sources of reliable information about my scientific Theory of Everything of 1985 – only that some powerful institution is purposely blocking these sources from spreading around the world and from being subjected to verification by the collective wisdom of all people – not just by a few individuals paid for doing such a job in manners agreeable with wishes and policies of their employers. Unfortunately, those readers who know about the ability of such „custom search” to link to descriptions of my scientific Theory of Everything, already know also about the existence of this theory since 1985, and know what it reveals to our civilisation, what it corrects, and what benefits it brings. At the same time, if someone who does not know about the existence of this my scientific Theory of Everything of 1985, instead of keywords Theory of Everything uses the first name that I gave to this my theory back in 1985, i.e. uses the name Concept of Dipolar Gravity (e.g. through the search command: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity&oq=Concept+of+Dipolar+Gravity ), then still in the information cited from my descriptions, the most important words „theory of everything” will always be carefully deleted – which words almost always in my publications preceded that old name explained more thoroughly on my web page „dipolar_gravity.htm”. Interesting at the same time is the very meaningful way of this blocking, which reveals that behind it hides a powerful institution with worldwide reach and power or influence. In almost every case this blocking takes the form of a „smokescreen” with the same name as the name of blocked idea. Thus, this „smokescreen” always works according to the proverb: „if you wish to hide a tree, plant a whole forest around it”. An example of such a „smokescreen” can be the movie entitled: The Theory of Everything – which film usually is (and was) the only item indicated if someone asks internet search engines about any Theory of Everything (for a confirmation of this fact use the search command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything and review the results). Other examples of the use of a similar „smokescreen” include the stubborn indication of the illogically translated into the name „Totalism” the old philosophy called „Totalitarianism” (see the search command: https://www.google.com/search?q=Totalism ), which indication ceased only in 2019 – when finally search engines recognized the need to refer searchers also to the intentionally written with letter „z” my philosophy named „Totalizm” (see the search command: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) – which I have been developing and publishing continually for 34 years, namely since 1985. Still another similar „smokescreen” was the mysterious „orchestra” about which there is NO information „whether” or „where” it exists, but which calls itself the Magnokraft (see the search command: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), and which likes to mock about my scientific achievements and about myself, but until the year 2019 exclusively which „orchestra” search engines always pointed out when someone was asking about my starship first published back in 1980 and named Magnokraft (see the search command: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ). Moreover, to the present day information about these two „Magnokrafts” (i.e. about my starship of 1980 and about this mysterious „orchestra” which I believe exists only since around the year 2000 – when the most vicious attacks at results of my research and at myself have started) are quite meaningfully mixed up on the internet, etc., etc. – for more information on this matter see item #A5 from the web page named „totalizm_pl.htm” and see „Fig. #E3c” from the Polish web page named „sabotages_pl.htm”. Of course, regardless of the ideas I have described here, the elites ruling over our civilization also intentionally block and „reject knowledge” about a whole range of other ideas that, if these were disseminated around the world, could save people from the current level of godlessness, immorality, greed, exploitation, injustice, corruption, turning away from God and from each other, destruction of nature, etc. – another example of such ideas that are strongly rejected and blocked by elites, although could be salutary to the humanity, may be the „perpetual motion” motors described in more detail in item #J4.4 from the web page named „propulsion.htm” and in post #315E to blogs of totalizm.

If one carefully looks at my Cyclic Table illustrated above in „Tab. #J4” (i.e. the one containing propelling devices from all six „technical eras of humanity”), then quite clearly it becomes apparent why God designed the existence of this extremely destructive for nature and for the humanity the „second technical era of humanity”, and why God provided the Earth’s crust with these huge resources of „fossil fuels” (i.e. oil and coal) which for so long sustain the operation of the poisonous combustion engines of this „second technical era”. This is because the „second technical era” is supposed to confirm to still primitive humanity practically all laws and regularities that govern over inventions of subsequent propelling devices. It is also to point out the repetitive regularities existing in their operating principles. In turn, by this confirmation and pointing out it is to assure people that God created for the subsequent use by humanity a whole range of further working mediums and principles of operation of propulsion systems, which in the future will allow people to develop increasingly more perfect „technical eras” implementing the use of increasingly better and more powerful types of propelling devices. Only that before these better and more powerful than present types of propulsion systems God allows people to build, firstly the humanity as a whole must raise its average level of morality, which guarantees that these powerful propulsion systems will NOT be used e.g. for killing and destruction. The results of the research of a few inventors and discoverers (e.g. Tesla’s inventions, or my discovery and development of the „Cyclic Tables of 1976” and the scientific „Theory of Everything of 1985”), combined with this high harmfulness of propelling devices of the second technical era, are clearly to make humanity aware that the propelling devices of the second technical era that we still use today, are intentionally planned by God to force humanity to use them only temporarily, e.g. until the time when people understand the old truth that „the good of the all is more important than the good of several individuals – even these most elitary ones”. Unfortunately, although for the benefit of the general public (the whole of humanity), the combustion engines of today’s second technical era should be replaced by the next (third) technical era quickly and already long ago, if the consciousness and knowledge of people do NOT change, we all rather poison each other with exhaust gases, instead of implementing the propelling devices of the next (third) technical era – which the danger is perfectly illustrated to us by the to-date „achievements” of present leaders of countries in eliminating the threat posed by rapidly being spoiled the climate of our feeder Earth. In addition, the ability of combustion engines of the second technical era to cause damage and illnesses, combined with the „announcement” of the existence of the „third technical era of humanity” in the form of the „electric motor” invented in 1836, practically means that destructive to humanity and nature „propelling devices of the second technical era” are also to fulfil the additional function of devices „testing” the readiness and ability of the entire present humanity to put the „group good” over the selfish „good of a few individuals and the ruling elites”. In turn this additional function of the divine „pre-judgment test” means, that from what people are to cause with these propelling devices will depend whether humanity can continue its current form of existence, or must undergo some drastic and highly painful for people transformations – the two most important of which I described, among others in item #A1 from the web page named „evolution.htm”, and on the entire web page named „2030_uk.htm” (see also in YouTube the film, in Polish, entitled „Zagłada ludzkości 2030”, to be located through the search command: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 – the title of which means „The Great Purification of 2030s”).

Of course, the all-knowing God long ago predicted that greed and thirst of power of merely a small bunch of people from the ruling elites, would block entire humanity’s access to technical eras higher than the current second technical era. Therefore, still in antiquity God introduced into the Bible numerous warnings, of a kind addressed to priests who „reject knowledge” (i.e. those priests which I described in item #J4.4 from the web page „propulsion.htm”), and to all people who „destroy the earth” (i.e. to people described in items #T1 and #U1 from my web page named „woda_uk.htm”, and on the entire web page named „2030_uk.htm”). These warnings should be taken very seriously, because God does NOT warn without drawing the announced consequences.

During the „second technical era”, until to date, almost all propelling devices that can be built in this second era have already been invented. Only that some of them, despite being invented, so-far were NOT built. One of such invented, yet NOT built, among propelling devices of the second technical era, are „controllable balloons” for heated air driven by jet thrusts – which I invented in the first years after the creation of my „Cyclic Tables” and which I described in my first publications. Compared to the heated air balloons used until today – which are still only built as primitive, non-controllable „pseudo-propulsors”, these „controllable balloons” that I invented represent technically more advanced propelling devices of the second era, because they already advanced balloons to the category of easily controllable and extremely simple in design „controllable propulsors”. (Note that in balloons the air heating can also be done with electric current instead of exhaust gases – which electric heating, after the construction of my light „Oscillatory Chambers” – which are able to accumulate unlimited amounts of electricity and which I described in more detail on the web page named „oscillatory_chamber.htm”, will provide humanity with devices of easy construction and maintenance, and a kind of controllable flying propulsion systems that are clean for the natural environment.) Another, also such a still NOT built propulsion system that I invented, was a „flying bicycle”. Once I was even going to build it myself to win the then considered impossible to win inventive competition that offered a high cash prize to a person who within a year builds a human muscle-powered flying device capable of travelling in both directions the distance designated by these organizers (I believe it was one kilometre). This competition was announced in Auckland (New Zealand) shortly after my emigration to this country – means in times when such a cash prize would significantly improve my then very hard life. The design of my „flying bike” that I prepared for this competition was a kind of „airship balloon” with the general shape of an „airplane tail” (i.e. allowing an easy control over its flight direction), filled with helium and propelled with a propeller – which (the propeller), like the wheels in a bicycle, was supposed to be pedal driven. Unfortunately, my fate which works as if I am NOT destined to be financially rewarded for anything new that I created intellectually (this my fate is described, amongst others, in item #D2.1 from my web page named „eco_cars.htm”) in combination with almost a chronic trend of some modern institutions to „not keeping promises” when the fairness and morality requires a payment to someone to be made but there is an opportunity to get away without paying, caused that when I asked the advertisers about some the less clear for me details of the requirements of their competition regulations, they immediately changed their requirements – in a new version of requirements announcing that the constructed flying device could NOT be of a type lighter than the air (means it may NOT be e.g. a kind of „bicycle” similar to „airship”). As a result of this change in requirements, I had to abandon my participation in this competition. It was also good that I first checked the organizers of this competition with my question, because if I took up the construction of my „flying bike”, then I would spend about a year to build it, while judging by the reaction of the organizers to my question – the payment of reward they would still refuse me under some cleaver excuse (as this already happened once with those 10,000 British Pounds reward for my explaining of the origin of „crop circles” that the owners of the English „Sunday Mirror” refused to pay me – which event I also described in item #D2.1 from the web page „eco_cars.htm” indicated above).

To summarize this post #317E (and item #J4.2 from the web page „propulsion.htm”), the „second technical era” currently prevailing on Earth is the most critical for the fate of the present form of humanity. After all, the ruling elites and these powerful institutions led by them, which block the dissemination of actual progress and truth that would allow us to advance to the „third technical era”, so-far seem to stubbornly continue to „strangle” our present civilization until the end of its existence, instead of placing „the good of all over their own greed”. In turn on what they do next depends whether we will continue to exist in our present form, or whether God will be forced to transform us into something completely different. The knowledge, ideas and truths required for our promotion to the next, „third technical era of humanity” do exist and have been available already for many years. The problem is only that the few who hold power over the rest of us very short-sightedly and to the detriment of also themselves do NOT allow to introduce this knowledge, ideas and truths to the information of all people, to the verification by the collective wisdom of all people, and to the use by all people. In turn these blocking actions prevent our civilization from advancing to this salutary „third technical era”. This opposition to the advancement of our civilisation is also easy to confirm. It suffices to just note, that although we have already crossed the „point of no return”, still the ruling elites instead of „acting” feed us only with promises and endless „negotiations” which notoriously bear no useful fruit (see the Bible verses 7:17-19 from „Matthew”).

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post (in English) is an adaptation of item #J4.2 from my web page (also in English) named „propulsion.htm” (updated on 17 of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #317E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 319) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#317: Druga era techniczna ludzkości w punkcie kulminacyjnym której właśnie żyjemy – oraz jej wyniszczające naturę i ludzi napędy spalinowe

2019/12/17

Motto: ‚Jeśli pozwolić ludziom ignorować Boga i używać standardy moralne jakie opracowali luminarze ich „oficjalnej nauki ateistycznej”, wówczas będą oni wybierali tylko najłatwiejszą i generującą im najwięcej zysków drogę wyniszczania wszystkiego co istnieje – włącznie z nimi samymi.’

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 ze strony „propulsion_pl.htm”, z którego wpis ten został adaptowany) „druga era techniczna ludzkości” jako czynnika roboczego używa „obiegu masy” typowo mającej konsystencję fluidu, np. powietrza, gazu spalinowego, wody, itp. Pierwsze napędy owej drugiej ery technicznej bazującej na „obiegu masy” pojawiły się na Ziemi równocześnie z ostatnimi napędami pierwszej ery technicznej ludzkości bazującej na „obiegu siły” – jaką to pierwszą erę opisuję szczegółowo w kolejnym wpisie numer #319 (adaptowanym z punktu #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”). Bazując zaś na „obiegu masy”, urządzenia napędowe składające się na tę drugą erę techniczną ludzkości pod każdym względem muszą być odmienne od napędów z omawianej we wpisie #319 (i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”) „pierwszej ery technicznej” działającej dzięki formowaniu w nich „obiegów siły”. Ta druga era techniczna dostarcza więc nam wszystkim doskonałego „drugiego świadka” nakazywanego przez Biblię i wzmiankowanego we wpisie #319 oraz punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”, który to drugi świadek potwierdza wszelkie opisane uprzednio cechy, składowe i prawa-regularności dające się wykryć już w napędach „pierwszej ery technicznej”, zaś wiernie powtórzone w napędach niniejszej „drugiej ery technicznej”. Przykładowo, ta druga era nam potwierdza, że wszystkie napędy ludzkie wynajdowane są i budowane w parach obejmujących „silnik oraz pędnik” – gdzie „silnik” z każdej takiej pary wytwarza ruch względny jednych części napędzanej maszyny względem innych części tej samej maszyny, zaś „pędnik” każdej pary wytwarza ruch absolutny całego napędzanego urządzenia w otaczającym go ośrodku. Potwierdza też, że w każdej takiej parze „silnik-pędnik”, pędnik też używa zasadę działania silnika – tyle że jeden z podzespołów owego silnika (np. stojan, wirnik, tłok, itp.) zostaje zastąpiony ośrodkiem w jakim dany pędnik pracuje – po więcej szczegółów patrz „prawa rządzące napędami” opisane we wpisie numer #315 (oraz w punkcie #J4.3 ze strony „propulsion_pl.htm”). Na dodatek ten „drugi świadek” potwierdza, że w każdej „erze technicznej ludzkości” budowane mogą być aż trzy kolejne „generacje napędów”, w których pary „silnik-pędnik” pierwszej generacji napędzane są oddziaływaniami siłowymi, drugiej generacji – działaniem inercji, zaś trzeciej – działaniem energii wewnętrznej. Itd., itp. Z kolei mając owe dwa potwierdzenia dane nam przez dwóch odmiennych „świadków”, możemy być absolutnie pewni, że generalne zasady działania i budowy napędów ujawnione nam przez owych dwóch „świadków”, będą też powtarzane we wszystkich następnych napędach jakie ludzie kiedykolwiek zbudują. Dlatego generalne prawa i regularności jakie rzuciły się w nasze oczy w napędach owej pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości, pozwolą nam teraz stopniowo identyfikować, rozumieć i wypracowywać zasady działania i budowy wszystkich rodzajów urządzeń napędowych z aż czterach przyszłych, a w sumie z aż sześciu kolejnych, er technicznych jakie ludzkość ma szansę budować aż do końca swego istnienia w obecnej śmiertelnej formie – zaś jakie to napędy poopisywałem we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu (oraz w punktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”). Ale oczywiście, będzie mogła napędy te zbudować tylko pod warunkiem, że popychana zachłannością, rządzą władzy, niemoralnością i brakiem kompetencji swych elit rządzących, oraz coraz powszechniejszym odwracaniem się ludzi od Boga, od bliźnich i od natury, ludzkość wcześniej NIE zniszczy samej siebie.

Opisywana w niniejszym wpisie #317 (oraz w punkcie #J4.2 strony „propulsion_pl.htm”) „druga era techniczna ludzkości” została zaincjowana około 1191 AD (tj. Roku Pańskiego) wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji zwanego „wiatrak”, a także pędnika jej pierwszej generacji zwanego „żagiel”. Trwa ona do dzisiaj. Jej najdoskonalszymi wynalazkami są napędy jej trzeciej generacji – tj. silniki spalinowe jakie używane są do dzisiaj m.in. w lokomotywach i samochodach a także pędniki spalinowe używane m.in. w odrzutowcach i rakietach. Niestety, gazy spalinowe wykorzystywane w napędach trzeciej egneracji owej drugiej ery technicznej, są wysoce niszczycielskie dla natury i dla zdrowia. Stąd skutki uboczne tej drugiej ery są najbardziej wyniszczające z całego okresu dotychczasowej historii ludzkości. Ludzie mają więc obowiązek podjęcia wysiłków możliwie najszybszego i pełnego wejścia w „trzecią erę techniczną ludzkości” opisywaną poprzednio we wpisie #315 do blogów totalizmu (oraz w punkcie #J4.3 strony „propulsion_pl.htm”) po treść którego to wpisu #315 patrz „tom S” z opracowania [13] dostępnego poprzez stronę „tekst_13.htm” a zawierającego teksty wszystkich wpisów do blogów totalizmu.

Niestety, przejście ludzkości z obecnej niszczycielskiej „2 ery”, do następnej zdrowej i czystej „trzeciej ery technicznej” opóźnia i blokuje, zaś zabójcze dla ludzkości następstwa obecnej „drugiej ery technicznej” pogarsza i przedłuża, aż cały szereg uchybień ludzkości. Jedną z manifestacji tych uchybień są przejawy bardzo złych decyzji i niemoralnych postępowań elit rządzących ludźmi. Jak bowiem moja filozofia totalizmu odkryła i nam to ujawniła, jedną z zasad jakimi Bóg kieruje się w zbiorowym wychowywaniu wszystkich ludzi jest, że aby uczyć i uświadamiać całe narody, kraje, oraz grupy ludzkie, na przywódców wszystkich tzw. „intelektów grupowych” (tj. krajów, instytucji, firm, itp.) Bóg zawsze wynosi osoby jakie najlepiej reprezentują poziom moralności wszystkich uczestników tychże intelektów. Tymczasem w ostatnich czasach ów poziom ludzkiej moralności jest dyktatorsko zaniżany narastającą kulturą kłamstw i blokowania prawdy przez dzisiejszą „oficjalną naukę ateistyczną” dzierżącą absolutny monopol na badania i na edukację. Owej bowiem ateistycznej nauce, na przekór dostępności całego zatrzęsienia dowodów na błędność tego co oficjalnie ona twierdzi, pozwala się aby coraz bezkarnej upowszechniała wśród ludzi błędne i kłamliwe twierdzenia w rodzaju rzekomych „praw termodynamiki”, „wielkiego bangu”, istnienia tylko jednego rodzaju czasu, czy chronicznego negowania istnienia Boga (jakie to rzekome nieistnienie Boga z kolei sugeruje sobą bezkarność niemoralnego postępowania ludzi, krajów, instytucji, itp. – patrz przykładowe kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej jakie opisuję szerzej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”). Nic więc dziwnego, że reprezentując sobą poziom moralności ludzi jakimi zarządzają, dzisiejsze elity rządzące coraz bardziej skupiają się na zwiększaniu własnej zasobności oraz władzy, zamiast kłaść nacisk na to co naprawdę ma znaczenie dla przetrwania i cywilizacyjnego awansu całej ludzkości – przykładowo zamiast na: zwiększanie wiedzy o Bogu (formalne dowódy naukowe na niepodważalne istnienie Boga publikują i wyjaśniają punkty #G2 i #G3 mojej strony „god_proof_pl.htm”), miłość bliźniego, sprawiedliwość, dbałość o naturę, poszukiwanie prawdy, postęp świadomościowy zarówno u siebie jak i w całej ludzkości, eliminowanie „odrzucania poprawnej wiedzy”, ograniczanie wyniszczającego zdrowie i naturę użycia wszechobecnych chemikalii, zastępowanie monopoli zdrową konkurencją, usprawnianie metod sprawiedliwego i produktywnego rządzenia, itd., itp. Dalsze podobne uchybienia stwarzają też pogarszające stopę życiową ludzi ograniczenia światopogądowe dzisiejszych decydentów i materialistyczne interesy zachłannych wytwórców wszystkiego co ludzkość produkuje. Do tego dodaje się też niemal już zupełna ignorancja ludzi co do prawd i faktów przekazywanych nam przez Boga za pośrednictwem Biblii, np. prawdy jaką ujawnia werset 19:24 z bibilijnej „Ew. wg. św. Mateusza” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do krółestwa niebieskiego”. Wszakże Bóg „nie rzuca słów na wiatr”. Od czasów stworzenia wychował sobie bowiem już kilkanaście miliardów ludzi. Ma więc z czego wybrać tych najgodniejszych 144 tysięcy jacy będą mu towarzyszyli przez resztę wieczności. Wszystkie powyższe uchybienia tolerowane i hołubione zamiast bycia eliminowanymi z naszej cywilizacji, więzią, zniewalają i eksploatują większość ludzi, uniemożliwiając całej ludzkości wzniesienie się ponad obecną niszczycielską drugą erę techniczną.

Według mojego oszacowania sytuacji, najbardziej istotnym powodem celowego opóźniania się wejścia ludzkości do bezzanieczyszczeniowej „trzeciej ery technicznej”, są ogromnie szkodliwe postępowania elit rządzących ludzkością, polegające na upartym blokowaniu i niszczeniu przez te elity rządzące wszelkich nowych idei jakie zagrażają monopolistycznym pozycjom oraz materialnym interesom owych elit. Elity te motywują się bowiem, że w naszym świecie (o jakim wierzą iż świat ten jest bez Boga) im samym nic NIE grozi za „odrzucanie wiedzy i prawdy”, którą uznały one za albo zagrażające ich materialistycznym interesom, albo też uznają za niezgodne z tym w co one same wierzą i upowszechniają. Doskonałych przykładów takiego blokowania i niszczenia dostarczają wyniki moich badań. Przykładowo, linki do opisów moich Tablic Cykliczności jakie ja publikuję nieustająco od 1976 roku, po raz pierwszy przez wyszukiwarki internetowe zaczęły być ujawnianie dopiero w 2019 roku – czyli po upływie 43 lat, i to tylko ponieważ tablice te nabrały już zbyt dużego rozgłosu aby dalej je ignorować lub blokować. Z kolei linki do mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, nawet w grudniu 2019 roku (kiedy to pracowałem nad wykończeniem punktu #J4.2 strony „propulsion_pl.htm” i niniejszego wpisu #317) nadal były blokowane przez wyszukiwarki internetowe – co czytelnik łatwo może sobie sprawdzić wpisując w jakiejkolwiek wyszukiwarce albo słowa kluczowe Teoria Wszystkiego, albo też rozkaz wyszukujący https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego . Jak też czytelnik łatwo może wykryć użyciem tych samych słów kluczowych rozkazem tzw. „custom search” o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , wyszukiwarki dysponują wymaganymi źródłami rzetelnej informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – tyle że celowo blokują te źródła przed upowszechnieniem po świecie. Niestety, ci czytelnicy, którzy wiedzą o zdolności takiego „custom search” do linkowania opisów mojej naukowej Teorii Wszystkiego, wiedzą już także o istnieniu tej teorii od 1985 roku, oraz o tym co ona umożliwia i opisuje. Jednocześnie jeśli ktoś niewiedzący o istnieniu tej naukowej Teorii Wszystkiego zamiast słów kluczowych Teoria Wszystkiego użyje pierwszej nazwy jaką tej teorii nadałem jeszcze w 1985 roku, tj. nazwy Koncept Dipolarnej Grawitacji, wówczas ciągle z zacytowanej z moich opisów informacji zawsze starannie wydeletowane będą najistotniejsze słowa „teoria wszystkiego” (patrz rozkaz: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ) jakimi niemal zawsze w swych publikacjach poprzedzam tamtą starą nazwę wyjaśnianą dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Ciekawym jest przy tym bardzo wymowny sposób tego blokowania, jaki ujawnia iż kryje się za nim jakaś potężna instytucja o ogólnoświatowym zasięgu i władzy lub wpływie. W niemal bowiem każdym przypadku blokowanie to przyjmuje formę „zasłony dymnej” o tej samej nazwie co blokowana idea. Zasłona ta zaś działa zgodnie z przysłowiem „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”. Przykładem takiej „zasłony dymnej” może być ów film Teoria Wszystkiego (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ) wyłącznie wskazywany jeśli wyszukiwarki internetowe zapyta się o jakąkolwiek Teorię Wszystkiego. Inne przykłady użycia podobnej „zasłony dymnej” obejmują uparte wskazywanie nielogicznie przemianowej na nazwę Totalism dawnej filozofii o nazwie „totalitarianism” (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalism ), jakie ustało dopiero w 2019 roku – kiedy to w końcu wyszukiwarki uznały potrzebę referowania poszukujących także do celowo pisanej przez literę „z” mojej filozofii Totalizm (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) – jaką jednak rozpracowywuję i publikuję nieustająco też już przez 34 lata, bo począwszy od 1985 roku. Jeszcze inną podobną „zasłoną dymną” była tajemnicza „orkiestra”, o jakiej NIE wiadomo „czy” ani „gdzie” istnieje, jaka nazywa siebie Magnokraft (patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), jaka lubuje się w szydzeniu z mojego dorobku naukowego i z mojej osoby, oraz tylko jaką aż do 2019 roku wyszukiwarki wskazywały jeśli ktoś wypytywał o mój gwiazdolot o nazwie Magnokraft po raz pierwszy opublikowany w 1980 roku. Do dzisiaj zresztą informacje o tych dwóch „magnokraftach” (tj. o moim gwiazdolocie i o owej tajemniczej „orkiestrze” – patrz rozkaz wyszukiwania: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ) są w internecie dosyć wymownie pomieszane, itd., itp – po więcej informacji w tej sprawie patrz punkt #A5 ze strony „totalizm_pl.htm” oraz „Fot. #E3c” ze strony „sabotages_pl.htm”. Oczywiście, niezależnie od idei jakie tu opisałem, elity rządzące naszą cywilizacją celowo blokują też i „odrzucają wiedzę” o całym szeregu innych idei, które gdyby zostały upowszechnione po świecie wówczas mogłyby ocalić ludzi przed obecnym poziomem bezbożności, niemoralności, zachłanności, wyzysku, niesprawiedliwości, korupcji, odwracania się od Boga i od bliźnich, wynaszczania natury, itp. – kolejnym przykładem których to usilnie odrzucanych i blokowanych przez elity, chociaż zbawiennych dla ludzkości idei mogą być silniki „perpetuum mobile” szerzej opisywane poniżej we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”.

Jeśli uważnie przyglądnie się mojej Tablicy Cykliczności z „Tab. #J4” na stronie „propulsion_pl.htm” (tj. tej zawierającej w sobie już napędy z wszystkich sześciu „er technicznych ludzkości”), wówczas dość klarownie widoczne staje się też dlaczego Bóg zaprojektował istnienie tej ekstremalnie wyniszczającej dla nautury i dla ludzkości „drugiej ery technicznej ludzkości”, oraz dlaczego zaopatrzył skorupę Ziemi w owe ogromne zasoby „paliw kopalnianych” (tj. ropy naftowej i węgla) jakie aż tak długo podtrzymują działanie zatruwających naturę i ludzi spalinowych napędów owej „drugiej ery technicznej”. Ta „druga era techniczna” ma bowiem potwierdzać nadal prymitywnej ludzkości praktycznie wszystkie prawa i regularności rządzące wynalazkami kolejnych urządzeń napędowych. Ma też wskazywać potarzalne regularności istniejące w ich zasadach działania. Owym zaś potwierdzaniem i wskazywaniem ma ponadto upewniać ludzi, że Bóg stworzył dla późniejszego użytku ludzi aż cały szereg dalszych czynników roboczych i zasad działania napędów, jakie w przyszłości pozwolą ludziom na wypracowywanie coraz doskonalszych „er technicznych” wdrażających do użytku coraz lepsze i potężniejsze rodzaje urządzeń napędowych. Tyle, że zanim owe lepsze i potężniejsze niż obecne rodzaje napędów Bóg pozwoli ludziom zbudować, najpierw ludzkość jako całość musi podnieść ów średni poziom swojej moralności, co zagwarantuje iż owe potężne napędy NIE będą używane np. w celu zabijania i niszczenia. Wyniki bowiem badań kilku nielicznych wynalazców i odkrywców (np. wynalazki Tesli czy moje odkrycie i wypracowanie Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku) w połączeniu z ową wysoką szkodliwością napędów drugiej ery technicznej, jednoznacznie mają uświadamiać ludzkości, że napędy drugiej ery technicznej jakie nadal używamy i dzisiaj, są celowo zaplanowane przez Boga do wymuszania na ludzkości jedynie przejściowego ich używania np. aż do czasu kiedy ludzie zrozumieją starą prawdę iż „dobro ogółu jest ważniejsze od dobra kilku osobników – nawet tych najbardziej elitarnych”. Niestety, chociaż dla dobra ogółu (całości ludzkości) napędy spalinowe dzisiejszej drugiej ery szybko i już dawno temu powinny być pozastępowane napędami następnych er technicznych, jeśli świadomość i wiedza ludzi NIE ulegnie zmianie wszyscy raczej nawzajem się powytruwamy spalinami zamiast podjąć wdrażanie napędów następnych er – jaką to groźbę doskonale nam ilustrują dotychczasowe „osiągnięcia” dzisiejszych przywódców państw w eliminowaniu zagrożenia jakie wnosi szybko postępujące psucie przez ludzi klimatu swej żywicielki Ziemi. Ponadto, ta zdolność napędów spalinowych drugiej ery do powodowania zniszczeń i chorób, w połączeniu z „zapowiedzią” istnienia „trzeciej ery technicznej ludzkości” w postaci „silnika elektrycznego” wynalezionego jeszcze w 1836 roku, praktycznie oznacza, że wyniszczające ludzkość i naturę „napędy drugiej ery technicznej” mają też spełniać dodatkową funkcję „urządzeń testujących” gotowość i zdolność całej obecnej ludzkości do przekładania dobra grupowego nad egoistycznym dobrem własnym nielicznych swych indywiduów i rządzących elit. Ta zaś ich dodatkowa funkcja boskiego „testu przed-zasądzeniem” oznacza, że od tego co ludzie spowodują owymi napędami będzie zależało czy ludzkość może kontynuować swą obecną formę istnienia, czy też musi przejść kilka drastycznych i wysoce dla ludzi bolesnych transformacji – dwie najważniejsze z których opisałem m.in. w punkcie #A1 ze swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”, oraz na całej stronie o nazwie „2030.htm” (patrz też w YouTube film o tytule „Zagłada ludzkości 2030” wyszukiwany np. rozkazem: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 ).

Oczywiście, wszystko-wiedzący Bóg dawno temu przewidział, że zachłanność i rządza władzy zaledwie grastki ludzi z grona elit rządzących, będą blokowały dostęp całej ludzkości do er technicznych wyższych niż obecna druga era. Dlatego jeszcze w starożytności Bóg wprowadził do Biblii liczne ostrzeżnia, w rodzaju tego skierowanego do kapłanów którzy „odrzucają wiedzę” (tj. tych kapłanów jakich opisałem we wpisie #313 i w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”), oraz tego skierowanego do wszystkich ludzi którzy „wyniszczają ziemię” (tj. do ludzi opisanych w punktach #T1, #U1 mojej strony o nazwie „woda.htm”, oraz na całej stronie o nazwie „2030.htm”). Ostrzeżenia te należy brać bardzo poważnie, bowiem Bóg NIE ostrzega bez wyciągania potem zapowiedzianych konsekwencji.

W trakcie trwania „drugiej ery technicznej” do chwili obecnej wynalezione już zostały niemal wszystkie napędy jakie w erze tej daje się zbudować. Tyle, że niektóre z nich pomimo zostania wynalezionymi, narazie NIE zostały zbudowane. Jednym z takich już wynalezionych, jednak jeszcze NIE budowanych napędów drugiej ery technicznej, są „sterowalne balony” na podgrzewane powietrze napędzane siłami odrzutu – jakie ja wynalazłem w pierwszych latach po stworzeniu swych Tablic Cykliczności i jakie opisywałem w swych pierwszych publikacjach. W porównaniu z używanymi do dzisiaj balonami na podgrzewane powietrze – które nadal budowane są tylko jako prymitywne, niesterowalne „pseudo-pędniki”, te „sterowalne balony” jakie ja wynalazłem reprezentują sobą technicznie bardziej już zaawansowane urządzenia napędowe drugiej ery, bowiem są już łatwo sterowalnymi i ogromnie prostymi w konstrukcji „sterowalnymi pędnikami”. (Odnotuj, że w balonach pogrzewanie powietrza także można dokonywać prądem elektrycznym zamiast spalinami – co po zbudowaniu moich lekkich „Komór Oscylacyjnych”, jakie są zdolne do akumulowania nieograniczonych ilości energii elektrycznej, zaś jakie opisałem szerzej na stronie „oscillatory_chamber_pl.htm”, dostarczy ludzkości łatwy do budowy i obsługi oraz czysty dla naturalnego środowiska rodzaj sterowalnego napędu latającego.) Innym, też wynalezionym przeze mnie takim nadal niezbudowanym napędem, był „latający rower”. Kiedyś zamierzałem nawet sam go zbudować aby wygrać wówczas uważany za niemożliwy do wygrania konkurs wynalazczy jaki oferował wysoką nagrodę pieniężną osobie która w przeciągu roku zbuduje napędzane ludzkimi mięśniami urządzenie latające zdolne obukierunkowo przelecieć wyznaczoną przez tych organizatorów odległość (bodajże jednego kilometra). Konkurs ten został ogłoszony w Auckland (Nowa Zelandia) wkrótce po mojej emigracji do owego kraju – czyli w czasach kiedy taka nagroda pieniężna znacząco ułatwiłaby moje twarde życie. Projekt mojego „latającego roweru” jaki przygotowałem na ów konkurs był rodzajem „balonu-sterowca” o generalnym kształcie „ogona samolotowego” (tj. umożliwiającego łatwe sterowanie kierunkiem jego lotu), zapełnionego helem i napędzanego śmigłem – które to śmigło, podobnie jak koła w rowerze, miało być napędzane pedałami. Niestety, mój los i przeznacznie najwyraźniej nakazujące abym NIE był wynagrodzony finansowo za nic co nowego sam intelektualnie stworzyłem (ten mój los opisałem, między innymi, w punkcie #D2.1 swej strony o nazwie „eco_cars_pl.htm”) w połączeniu z chronicznym w kulturze angielskojęzycznej „niedotrzymywaniem słowa” w sprawach wypłacania należnej komuś nagrody, spowodował, że kiedy zapytałem ogłaszających konkurs o mniej jasne dla mnie szczegóły wymogów regulaminu ich konkursu, ci natychmiast zmienili swe wymogi – w nowej ich wersji ogłaszając, iż budowane urządzenie latające NIE może być typu lżejszego od powietrza (czyli NIE może być np. rodzajem „roweru” podobnego do „sterowca”). W wyniku tej zmiany wymogów musiałem zrezygnować z wzięcia udziału w owym konkursie. Dobrze też się stało, że najpierw sprawdziłem organizatorów owego konkursu swym zapytaniem, bowiem gdybym podjął budowę swego „latającego roweru”, wówczas spędziłbym około roku życia na jego zbudowanie, zaś osądzając po reakcji organizatorów na moje zapytanie – nagrody i tak by mi odmówili pod jakimś tam pretekstem (tak jak stało się z owymi 10000 funtów nagrody za wyjaśnienie pochodzenia „kręgów zbożowych”, jakiej wypłacenia odmówili mi właściciele angielskiej „Sunday Mirror” – które to zdarzenie też opisałem w powyższym punkcie #D2.1 z „eco_cars_pl.htm”).

Podsumowując niniejszy wpis #317 (oraz punkt #J4.2 strony „propulsion_pl.htm”), obecnie panująca na Ziemi „druga era techniczna” jest najbardziej krytyczna dla dalszych losów dzisiejszej formy ludzkości. Wszakże elity rządzące i owe kierowane przez nie potężne instytucje jakie blokują upowszechnianie faktycznego postępu i prawdy pozwalających na nasz awans do „trzeciej ery technicznej”, narazie zdają się uparcie kontynuować „zaduszanie” dzisiejszej cywilizacji aż do końca jej istnienia, zamiast przełożyć „dobro ogółu nad swoją własną zachłannością”. Od tego zaś, co dalej one uczynią, zależy czy będziemy dalej istnieli w obecnej formie, czy też Bóg będzie zmuszony nas przetransformować w coś zupełnie odmiennego. Wiedza, idee i prawdy wymagane dla naszego awansu do następnej, „trzeciej ery technicznej ludzkości” istnieją wszakże i są dostępne od wielu już lat. Problem polega jedynie na tym, iż ci nieliczni co utrzymują władzę nad resztą z nas bardzo krótkowzrocznie oraz ze szkodą także i dla siebie samych NIE pozwalają na wprowadzanie tej wiedzy, idei i prawd do powszechnej wiadomości i do użytku wszystkich ludzi. Tym zaś swym postępowaniem uniemożliwiają naszej cywilizacji awans do owej zbawiennej „trzeciej ery technicznej”. Łatwo też o tym się przekonać. Wystarczy wszakże odnotować, że chociaż przekroczyliśmy już „punkt braku powrotu”, ciągle elity rządzące zamiast „działania” nadal karmią nas obietnicami i niekończącymi się „negocjacjami” jakie notorycznie NIE przynoszą użytecznych owoców (patrz wersety 7:17-19 z bibilijnej „Ew. w/g Św. Mateusza”).

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #317 jest adaptacją treści punktu #J4.2 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #317, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej „Ewangelii w/g św. Jana” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#316E: There is information encrypted in Bible verses and conclusively confirmed by empirical evidence, that after the creation of the human race God perfected it many times – which practically means that in His management of human development God uses a principle of improvement similar to the principle of „evolution” with which atheistic scientists try to deny the role of God

2019/12/07

Motto: „There is always room for further improvement” (in Polish: „Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej” meaning „Even the best can be improved further”)

In 1985, a landmark intellectual event took place. Namely, the first and until today still the only in the world, the scientific „Theory of Everything of 1985” was created and immediately published in the same year. Hence, in an ideal world where truth and reliable information would prevail (which kind of world our world should be) after correctly entering in any search engine e.g. the keywords Theory of Everything or the keywords Theory of Everything of 1985, in answer should appear the information about that first on Earth true scientific Theory of Everything. Unfortunately, so-far this information is disclosed only to these people who pre-programmed for themselves the „custom search” taking the form of, for example, the following search command: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . In turn the rest of the world, e.g. on 2019/12/5 when I did the „fine tuning” of the text of this post – means already after 34 years elapsed since the formation and first publishing of this scientific Theory of Everything of 1985, is still notoriously kept in ignorance about the existence of so desperately searched for by humanity scientific theory and knowledge. (Actually, the people searching on the internet still are notoriously deprived links to the majority of my research results – for example links to such extremely important keywords as: healing mental depression by earning moral energy; earning totaliztic nirvana; increasing moral energy; making morally correct decisions; counter-matter; moral Boomerang Principle; reversible software time; motors of perpetual motion; formal scientific proof for the existence of God, soul, counter-world, UFOs; formal scientific proof that God created the first couple of people; formal scientific proof that humanity lives in the world created and wisely ruled by the almighty God; formal scientific proof that God authorized the Bible; plus many other important results and discoveries indicated to me by this Theory of Everything of 1985 – the above search command reveals links to which results of my research if only in the search box that appears at the top of screen after entering this command, the already pre-programmed into this box keywords „Theory of Everything” are replaced with any other keywords for the links to descriptions of which someone is searching and if one omits these first, NOT mine, links still pushed at the top to create a „smokescreen”.) It is also worth noting, that even after using that „custom search”, at the beginning of the answer being generated, the search engine „pushes” a persistent information about the film made 29 years after the development of my scientific Theory of Everything of 1985 – in spite that just to avoid the getting information about that „smoke screen” film, the special „custom search” can be used. (Notice that this „custom search” from the address https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything was pre-programmed in August 2009 on the blog of Mr „Jacek K” linked from item #A2 of my Polish web page named „skorowidz.htm” – as I believe in order to facilitate the searching for information which during „normal” searches the search engines notoriously refuse to show – like the information where to find descriptions of that existing since 1985 the true scientific Theory of Everything. The curious people may sometimes be intrigued, that the above address of this „custom search” in a „strange” way occasionally can „transform like just by itself” into an erroneous address preventing the correct work of this search command – as I explained and illustrated this in item #E3 and on „Fig. #E3c” from my Polish web page named „sabotages_pl.htm”.)

However, in our imperfect world full of hypocrisy, deception, pretending, acting instead of truth, claiming to oneself the achievements of others, etc. (which kind of the world our present world actually is), after entering in any search engine the keywords Theory of Everything, in spite of the fact that this is the name of a scientific theory – means NOT the name of a product of actors and filmmakers, almost the only result that appears, is an information about the persistently promoted film just having the title „The Theory of Everything” – only which film until today is emphasized by all existing search engines. The reader may notice an example of this emphasizing after clicking at the address https://www.google.com/search?q=theory+of+everything , and then comparing the received display with the information provided by the same search engine when one types through the keyboard the same keywords theory of everything – as due to still another „coincidence” both these ways of searching sometimes may generate different results.

In the discussed here descriptions of my scientific Theory of Everything of 1985, I deliberately emphasize the word „scientific”, so that it can be clearly distinguished from that film entitled „The Theory of Everything”.

At the time of creation and first publishing, my scientific Theory of Everything of 1985 was named the Concept of Dipolar Gravity (in Polish: Koncept Dipolarnej Grawitacji). The reason was that being a scientist well trained in the pedantic sticking to facts and truth, at the moment of its development I did NOT know yet that soon afterwards it would demonstrate all the features of the scientific Theory of Everything. It wasn’t until a couple of months later that I discovered that the emergence of this theory could be compared to the intellectual equivalent of producing the first optical lens. This is because similarly as the production of the lens with the passage of time allowed to build microscopes – which opened for people an optical insight into the internal structure and composition of everything that surrounds us, also this scientific Theory of Everything of 1985 opened for people an intellectual insight into the truth about the internal structure and composition of reality that surrounds all of us. Moreover, similarly like the creation of the lens later allowed to build telescopes that give to people a visual insight into the configuration of our huge physical world, also the creation of the scientific Theory of Everything of 1985 opened intellectual insight into the structure and operation of the entire universe. Furthermore, the scientific Theory of Everything of 1985 also provided people with a kind of „intellectual ladder” in the form of a new and pedantically moral philosophy named Totalizm. For whoever wants to practice this philosophy, it allows his/her climbing to increasingly higher levels of awareness. Two aspects stand out during the almost half a century since the development of this scientific Theory of Everything of 1985. (1) The first of these is the „scientific aspect” – means descriptions of almost unlimited potentials for knowledge-generation by this scientific Theory of Everything and for finding out the truth about almost everything that surrounds us. This scientific aspect is published already since 1985 in various monographs, web pages and videos – e.g. on the web page named „dipolar_gravity.htm” and in publications linked from that web page. (2) The second among them is the „human aspect” of this scientific Theory of Everything – means descriptions of my ongoing almost half-century-long battle of urging people to stop the sponsored by various powerful institutions further blocking, ignoring and hiding the scientific Theory of Everything and to stop „rejecting knowledge” obtainable due to this theory, but rather to began the use of benefits that this scientific theory opens to humanity. This human aspect I started to publish simultaneously with the post #316 (in Polish) to blogs of totalizm based on the content of item #A1 from the web page named „evolution_pl.htm”, means starting from 2019/11/17. I published that human aspect (initially only in the Polish language) on the web page named „1985_theory_of_everything.htm”. In turn that „intellectual ladder”, means the pedantically moral philosophy which I created and named Totalizm – because it represents the philosophical side of the scientific Theory of Everything explaining „the whole of everything”, and thus allows people to climb to higher levels of consciousness, I have been publishing since 1985 in numerous publications, for example on the web page named „totalizm.htm”. However, when someone is searching for this modern philosophy using Internet search engines, one must be very careful that its name always is spelled with the letter „z”. This is because the letter „z” clearly distinguishes the philosophy which I created and named Totalizm from „Totalitarianism” – means from a philosophy completely opposite to my Totalizm, which among some people lazy in writing, or perhaps defiant towards my Totalizm, by strange epidemic of „sheep’s momentum” suddenly began to mistakenly call Totalism, only that this totalitarian Totalism typically is spelled with the letter „s”. Interestingly, this „sheep’s rush” for creating „smokescreens” by calling various products of other people’s activities (which are furthest away from the results of my scientific research) with names that I assigned to the results of my scientific research, does NOT end at the name of The Theory of Everything for a film, or name Totalism for Totalitarianism. After all, for example my most important invention published back in the year 1980 – means developed already near 50 years ago, i.e. my starship in Polish named „Magnokraft” (which I described on the English web page named „magnocraft.htm”), also in past used to have such an internet „smokescreen” in the form of a music band named „Magnokraft”, which band in past completely hide my starship, although (fortunately) by now on Google it has stopped monopolising the results of searches for descriptions of my starship „Magnocraft”. Currently, the information about this band is only mixed up in the internet with the information about my starship – for example see the search https://www.google.com/search?q=Magnokraft and compare the obtained results with the search https://www.google.com/search?q=Magnokraft+Music . So let us hope that over time in a similar way my knowledge-generating Theory of Everything of 1985, in search engines will be clearly separated from the movie entitled the Theory of Everything, and that from search engines will be removed the „clever program” which always eliminates my explanation Theory of Everything from the searched for information – in spite that this key information I am always adding in front of the used in my publications old name the Concept of Dipolar Gravity.

Due to various premises resulting from these existing since 1985: (1) the scientific Theory of Everything of 1985 (also called
the „Concept of Dipolar Gravity”) and (2) the philosophy of totalizm – I managed to discover, that already after the creation of humanity God introduced into the software of bodies and souls of the human race a whole range of significant improvements from which we benefit today. These improvements, along with a summary of the most important lessons that result from them to humanity, I will briefly describe in this post, while I will discuss in more detail in the web page named „evolution.htm”.

Because learning about the existence of the improvements introduced by God into software of souls and bodies of people and described in this post as well as learning the philosophical lessons that these improvements open to humanity, can completely change our lives, if only I can find the assistants to filming work – the skills of whom I described in more detail in C1 and C2 from my short Polish publication [18] available through the web page named „tekst_18.htm”, then on the basis of this post I will also try to prepare a script for the free YouTube video described in that [18], whose goal would be to familiarize viewers with the knowledge about divine improvements to software of our souls and bodies that have the potential to lift people to the next level of awareness and worldview.

Until the time of writing the content of item #A1 from the Polish web page named „evolution_pl.htm” on which this post is based, means until 3rd October 2019, supported by premises resulting from the philosophy of totalizm and from my Theory of Everything of 1985 (also called the „Concept of Dipolar Gravity”), I was able to discover three breakthrough improvements that from the moment of the original creation of people God introduced to software of human souls and bodies, while the information which confirms the introduction of these improvements God has also encrypted in Bible verses – as God always does in the case of knowledge, which people have to first discover by themselves as a result of the progress in their knowledge and philosophies, and only after the discovery of it people are to find it in the Bible and decipher its role as the confirmation of truth. In addition to Bible verses, I also discovered considerable empirical evidence, some of which is already widely known to people, which confirms the existence of each of these improvements to human souls and bodies. In turn finding descriptions in the Bible and finding also completely independent of them empirical evidence, which mutually confirm compliances of each other with the objective truth, provide us with the required „two witnesses”, regarding which – according to verses from the Bible quoted in item #C5 from my web page named „bible.htm” and commented in item #J4.1 from another web page named „propulsion_pl.htm”, it is required that „on the credentials of two or three witnesses must be based every matter” about which (matter) we are very interested in obtaining confirmation of its correctness and truth. So let us first list here these three improvements of the human race directly confirmed by Bible verses:

(1) Switching to the „reversible software time” intelligently pre-programmed by God, the course of life and the process of aging of people. This was the first among improvements that I learned, which God has introduced already during the biblical Great Deluge, or more precisely when the biblical Noah („soldier of God”) took aboard Noah’s Ark those creatures that after the Flood were to live and grow old under the control of reversible software time. Namely, on that ark God switched then the souls and bodies of people and animals transported in there, from the living and from aging controlled by the flowing smoothly the so-called „irreversible absolute time of the universe” – in which now only God lives and all inanimate matter ages, into the living and aging in intelligently and intentionally pre-programmed by God just then, at least 365×1000 times slower, passing in short jumps, the „reversible software time” which does NOT exist in the natural constitution of the universe (see verse 3:8 from the Biblical „2nd Letter of St. Peter the Apostle” and verse 90:4 from the Biblical „Psalms”). At the same time, taking advantage of the occasion of that change, God also reduced human bodies from the antediluvian sizes currently considered to be giants (i.e. about several times taller than today’s people: e.g. in ancient myths, biblical Adam was supposed to be 15 feet tall – i.e. about 4.57 meters, and Noah – 12 feet – or around 3.66 meters), to current sizes – by the way introducing also several further minor anatomical changes (e.g. removal of the second row of teeth existing in jaws of antediluvian human giants). A wider explanation of this change and the empirical evidence which confirms it, is presented on numerous my web pages – for example (amongst others) in item #C4.1 from my web page named „immortality.htm”. Therefore readers can find this evidence on my web pages linked to index entries provided on my Polish web page named „skorowidz.htm”. In addition, to the topic of antediluvian human giants is devoted the content of a huge number of free educational films that are currently available on youtube.com – most of which are in English (e.g. see the hobby video entitled „GOOGLE SEARCH ‚GIANT SKELETONS’ + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET” and available at the address https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) In turn more information about both types of time mentioned here was included in the „introduction” and in item #G4 (and briefly also in item #D4) from the web page named „dipolar_gravity.htm”. Descriptions of these two existing types of time contained therein are later further elaborated and continued in item #D3 of the web page „god_proof.htm”, and in items #J5 and #J6 of my web page named „petone.htm”, while in one complete whole they are presented in a relatively new (because published since December 2018) Polish monograph [12].

(2) Introduction of different than „ULT” human spoken languages. This was the second improvement that I discovered during my research. God introduced it during the construction of the Tower of Babel by people (see verses 11:1-9 from the Biblical „Genesis”), that is, at the time when Babylon was ruled by King Nebuchadnezzar the Second, and around the time when Biblical prophet Daniel lived and worked in there (see „Daniel” in the Bible). This improvement depended on separating and differentiating the language „ULT” in which people think and which is used by souls in the counter-world, from spoken language used in human voice speech and in our physical world. The advantages of such separation and differentiation of languages were also understood by the creators of human computers in the recent times, when they created the „programming languages” – with which people communicate with computers in our world, and when they clearly separated these „programming languages” from the different „machine languages” used in the computer „virtual worlds” – in which today’s computers perform their „thinking” processes. Before this separation of the „ULT” language from spoken language, people used the „Universal Language of Thoughts” (i.e. „ULT”) also for voice speech – means used the language that God uses today and that is still used for communication between souls from the counter-world and also in the processes of human thinking. Initially, means right after the creation, people communicated with each other, using the „ULT” – in the same way as they use present spoken languages, i.e. both among themselves, as well as in conversations with God. However, just like the first computer builders, much earlier God also quickly discovered numerous advantages of replacing the verbal version of „ULT” language with spoken languages that differ from it. In turn because God accomplishes a number of different goals at once with every His move, He separated these two languages during the construction of the Tower of Babel, limiting „ULT” to only conducting human thought processes, and in human voice speech replacing it by a whole range of different native languages, which later have evolved separately for each of the human nations. A wider discussion of the subject of that separation of human spoken languages from ULT (and „confusions” that it may cause), plus an indication of empirical evidence which confirms that separation, I presented on numerous web pages – for example (amongst others) in item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”. Thus readers can find this evidence on my web pages linked by index entries from the Polish web page named „skorowidz.htm”. In addition, to the topic of the Tower of Babel is devoted the content of a large number of free educational films that are currently available on youtube.com – most of which are in English (e.g. see the video entitled „Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real”, available from the address https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

(3) Supplementing the human soul with software of the counter-organ of „conscience”. This was the third improvement of the human race by God, which I managed to discover so-far, while the direct confirmation of which I found in the Bible. It was carried out during Jesus’ mission on Earth and depended on the introducing to our souls the special programs of a „hot line” for communicating directly between minds of people and God. We currently know this communication connection as „conscience”. Namely, when God determined beyond all doubt that people tend to be highly immoral, then firstly He wrote for them on tablets of stone the so-called „10 Commandments”, then He ordered that each of the people learns what these commands require and fulfil all of them. However, He quickly discovered that the majority of people put laziness over learning, and thus are NOT very eager to learn and obey these 10 Commandments. It was then that God decided to introduce into the soul of every person that program of „counter-organ of conscience” – which is much better than the learning of 10 Commandments, because in every situation it whispers (prompts) directly to the mind of its bearer, whether what the bearer thinks that he/she intends to do, or that even he/she has already done, is agreeable with God’s commandments and requirements, or is breaking these. The fact of introducing at that time the organ of conscience to people’s souls, known as the „New Covenant”, was encoded into verses 10:16 from the Biblical „Letter to the Hebrews”, while I explain this groundbreaking improvement in several totaliztic web pages and publications linked by the keyword „New Covenant” from my Polish web page named „skorowidz.htm”. Unfortunately, today’s priests that „reject knowledge” (see verses 4:4-9 from the Biblical „Book of Hosea”) do NOT want to know about this fact.

In the descriptions of all three of the above improvements, our eyes are striking their repetitive features and philosophically lifting people consequences. To understand their repeatability, let us firstly list here the most important examples of these repetitive features. And so, (1) these improvements were always introduced when human disobedience to God’s 10 Commands and other requirements began to reach a crisis level. Also always (2) during their introduction on Earth was working a messenger of God who played an important role in explaining to people why they had to occur. (I.e. worked: Noah from times of Biblical Great Flood, the Prophet Daniel from times of Babel Tower, and the God’s Son Jesus in times of religious „Pharisees” and the introduction of „conscience” to human souls and bodies.)

In turn, as the reader probably already knows from the content of my web page named „2030_uk.htm” and the Polish YouTube film entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning „The Great Purification of 2030s”) – currently on Earth is just intensifying (1) the period of the next crisis caused by people turning away from God, from their neighbours and from respecting nature. Interestingly, (2) from the prophecies of the Hopi Indians about „Pahana” meaning the „White Brother”, as well as from Bible verses (e.g. see verse 9:12 from the Biblical „Gospel of St. Mark”) is also known to us, that another messenger of God is working somewhere on Earth – which fact is more comprehensively explained in item #H1 of my web page named „2030_uk.htm”. Means according to the regularities described above and always repeated during every crisis of human disobedience to God’s 10 Commandments and other requirements, most probably just the next time is approaching, when God introduces another significant improvement to bodies and to souls of people. Although for our imperfect human mind it is currently difficult to predict on what principle this next divine improvement will work and what will be the manifestations and results of its action, seeing what is happening in our world today, it can be deduced that it will probably come down to the introduction into the human souls of some new software causing in people an increased sensitivity to, and the urge to resist of, such previously un-emphasized immoral behaviours of others as: corruption, cronyism, injustice, inequality, exploitation and oppression of some by others, cruelty to people and animals, lack of respect for nature, etc. I wonder whether the current growing wave of opposition, demonstrations and rebellions of people from completely different countries, all of which are directed against this type of immoral behaviour of governments, elites and individuals, is not by a chance the indication that an increasingly large number of people already have in their soul such software introduced in our times to further improve the souls and bodies of people. It is a great pity that because of stubborn turning their backs to God, other people, and to nature, only a few of those who currently live in the world will personally experience the benefits and blessings of this next divine improvement to human souls and bodies.

The above should be supplemented with the information that I have empirically discovered also an another, different category of improvements to souls and bodies of human race, which were also introduced by God NOT earlier than during the Biblical Flood, but either their characteristics required that they were introduced, tested and improved for a long time, or so-far I did NOT manage to find a direct description in Bible verses that would allow me to determine the exact time and other details of their introduction. Examples of most important improvements in this another category could be defined as follows:

(4) The pre-programming of the phenomenon of the „moral field”, the action of which is similar to the action of the gravitational field, then such alteration of programs of all laws governing over the fate of people, that into every agreeable with the commandments and requirements of God (means moral) human action it was necessary to put the effort and energy of climbing the uphill in this „moral field”, while every human action breaking the commandments and requirements of God (means immoral) would just slide down in this „moral field” and thus would come easily and in a way that generates some kind of pleasure. Since the moment when God introduced the phenomenon of the „moral field”, everything moral that someone does, requires putting into it the amount of energy and effort that is proportional to the moral significance of a given action, while everything that is immoral comes to people effortlessly and pleasantly – for more details see links for the keywords „moral field” (i.e.: pole moralne) on the Polish web page named „skorowidz.htm”. From the descriptions in the Bible it can be easily concluded that the phenomenon of the „moral field” was introduced, tested and improved for a long period of time after the „Biblical Flood”. After all, for example from verses 4:1-16 of the biblical „Book of Genesis”, means regarding times before the Biblical Flood, it clearly appears that the criterion of receiving God’s recognition was then only the compliance with God’s personal wish, means NOT the amount of effort and work of climbing uphill of the „moral field” which in present times must be put into a given action in order to make it morally correct. Also described in item #J5 from my web page named „petone.htm” the „growth pattern” known under the name „tree of life” – which God made available to people in the 9th century B.C. through the prophet Elijah of the Biblical Old Testament, did NOT yet have a „test copy of Omniplan (11)”. This in turn means that then God still carried out improvement works over the phenomenon of the „moral field”. The final proclamation of the existence and operation of the „moral field” was made by Jesus, e.g. with this famous statement from verses 16:24-26 of the „Gospel according to Saint Matthew” – I quote from the Bible: „If anyone wants to follow me, let deny himself, take up his cross and follow me.” However, putting so prolonged work, thoughts and improvements into the phenomenon of the „moral field” proved worthwhile. Because of it, people who act morally begin to accumulate in their souls a moral equivalent to „potential energy” from climbing uphill in the gravitational field. So the accumulated amount of such „moral energy” (which now can be estimated in people, while in the future probably can be easily measured) allows to judge instantly the moral level of a given person. Furthermore, the accumulation of this moral energy changes the frequency of vibrations emitted by a soul and by counter-body of a given person – while these vibrations NOT only control the speed of the elapse of time, but can also be felt and observed already at a great distance. This in turn means that e.g. morally living people can be felt from afar – which, among others, causes that immoral people like to deal with only immoral people, while they dislike morally-behaving people, and vice versa. Furthermore, cities or countries inhabited by morally living people in the counter-world „shine” with different vibrations than areas with immoral people. From this, a simple mechanism leads to cataclysms which hit only into immoral areas, and to life problems which continually bother mainly immorally living people.

(5) Embedding into human souls the software that adds subsequent portions of „moral energy” to the amount of this energy already accumulated in this soul – if the owner of a given soul performs actions that meet all the requirements of „moral work”, while which deflates from the soul appropriate amounts of this energy – if the carrier of a given soul performs immoral actions or indulges in anything that generates in him/her feelings of pleasure, plus the subsequent supplementing these programs that manage moral energy, with procedures that enforce returns of totaliztic karma. After pre-programming of the phenomenon of „moral field” described above into the so-called „Omniplan” that manages the operation of reversible software time, it became possible to embed into each human soul additional software, which, depending on how the current behaviour of a given soul-carrier moved him/her in the „moral field”, either added, or subtracted, the appropriate amount of „moral energy” to or from the pool of this energy already previously accumulated in the soul of this person – as I explained this in items #D2, #D3 and #C6 from my web page named „nirvana.htm”. In turn the level of this „moral energy” allows e.g. to „judge” the moral state of this person with one „glance of eye”, and also allows to obtain effects described below with the next improvement. In turn, when soul programs already distinguish how a given action of this person moves in the „moral field”, it also became possible to embed into human souls the software of „totaliztic karma” the work of which is described more thoroughly on the web page named „karma.htm”, and also to create the first and most important „moral law” on which totaliztic karma is based, and which in subsections I4.1 and I4.1.1 from volume 5 of my monograph [1/5] is described under the name of „Boomerang Principle”. (After this „Boomerang Principle”, further out of numerous moral laws that currently govern over the fate of people were developed.) The software of totaliztic karma was first implemented close to times when people were also informed by warnings described in the Bible and explaining the work of karma, like the Old-Testament „they wind sow, they will gather a storm” (see Biblical „Book of Hosea”, verse 8:7), or New-Testament „what a man sows, he will reap” (see biblical „Letter to Galatians”, verse 6:7) – such warnings based on karma there are quite a few in the Bible (an extended list of them is presented in #2I4.1 from subsection I4.1 of volume 5 of my monograph [1/5]). Nevertheless, karma software is repeatedly improved practically until today. For example, just nowadays it is clearly visible that so-called „karma return time” since the advent of the „neo-medieval era” on 2001/9/11 is accelerated for many immoral human activities – see items #B2.1 to #B2.3 from my web page named „mozajski_uk.htm”.

(6) The dependence of states (conditions) which experience individual intellects described in item #D3 of my web page named „nirvana.htm” on the level of „E” or „µ” (mi) of „moral energy” („life energy”) which these intellects managed to accumulate in their souls from the counter-world. On the above web page „nirvana.htm” I explained my empirical discovery that both, the individuals (i.e. „individual intellects”), as well as the entire institutions and even entire countries (i.e. „group intellects”) experience increasingly positive and happier feelings as well as executive capabilities (i.e. the increasingly large „free will” or „zwow”), when in their souls and counter-bodies increases the amount of so-called „moral energy” (which can also be called „life energy” or „zwow”). These states (conditions) I named: (1) nirvana, (2) adoration, (3) friendliness, (4) provocativeness (i.e. the beginning of mental depression), (5) apathy, (6) destruction, (7) death through „moral suffocation”. In 1997 I myself managed to increase my amount of „moral energy” to a level exceeding the value of „µ=0.6” (i.e. the value of around „E= 1200 [hps]”, where units [hps] represent „hours of physical struggle” – as explained in #D2 from my web page „nirvana.htm”), until it appeared in me and lasted for the next around 9 months the highest among these states (conditions), namely the stunning state of „(1) nirvana” – which previously was NOT experienced nor studied or described by any other scientist – which state I named the totaliztic nirvana to distinguish it from the „Hindu nirvana”. (The „totaliztic nirvana” feels approximately like an endless orgasm – which feeling I explained in more details in item #B1 of my web page named „nirvana.htm”. As I was aware that I am the first scientist in the world who not only personally experienced the „totaliztic nirvana” but who also researched it thoroughly, I described it later in great detail – as my information originates straight from the proverbial „horse’s mouth”, or the „first hand”.) But if the amount of this „life energy” begins to fall, people become increasingly grim and unhappy, and after it falls below the value of „µ=0.3 „(i.e. below approximately „E=600 [hps] „) they fall into an almost chronic state of mental depression, then after reaching the level of „µ=0” (i.e. approximately „E=0 [hps]”) they die because of some self-inflicted death. It is a great pity that today’s „official atheistic medicine”, which until now has not yet been able to work out the definition of mental depression, while because of the lack of such definition – is NOT able to effectively treat this „illness of soul”, still ignores my research on depression and nirvana, nor does want to know about the definition of depression that I quoted in item #C6 of my web page named „nirvana.htm”. After all, if the medical sciences knew and accept the definition of depression and understood the mechanism of the emergence of this „illness of soul” as a result of lack of moral energy, then the official atheistic medicine would also be able to cure it effectively. This is because the requirement to generate this „moral energy” (i.e. „life energy”) in oneself turns out to be, that instead of swallowing chemicals and tablets, one needs to generate moral energy through performing the „moral work” (preferably anonymously, means as states verse 6:3 from the biblical „Gospel of St. Matthew”: „… don’t let the left hand know what the right hand does”). Therefore, people, crews, institutions, countries, etc., who currently do NOT perform such „moral work”, suffer from increasingly stronger mental depression – which is just a symptom of practicing mainly immoral actions characteristic for the „philosophy of parasitism”, and thus is also a symptom of caused by these immoral actions the decrease in the level of „moral energy” which has the potential to lead then to death through the „moral suffocation”. Knowledge of the relationship between depressive states in people and in group intellects, and the practicing of immoral behaviours, allows, among others, to read from the Bible that before the Biblical Flood, the improvement described here God has not yet introduced, because antediluvian people did not suffer from depression, they enjoyed life, they got married, etc. – in spite that in their lives they behaved drastically immoral. Unfortunately, further descriptions of the Bible so far did NOT allow me to decipher from when this improvement was introduced and what circumstances accompanied it. However, I will continue to decipher the Bible and if I find anything about it, I will try to add and explain the required information here.

(7) The validation of people’s impression that they have full „free will”, by adding the executor „test copy of Omniplan (11)” to the „tree of life” (from Kabbalah) described in item #J5 and illustrated in „Fig. #J5b” from my web page named „petone.htm” – which the „test copy of Omniplan (11)” allows God to quickly test the future consequences of any human action. The name „Omniplan” is assigned to a software entity that does NOT exist naturally in the universe but was artificially programmed by our God. The function of Omniplan is to manage the elapse of „reversible software time” in our entire physical world and to control the course and effects of all events that take place in our physical world. Omniplan is described more extensively in items #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named „immortality.htm” and also in chapters D, G, L and O from the Polish monograph [12] describing the work of time and time vehicles, available through web page called „tekst_12.htm”. In turn the manner of operation of this Omniplan causes that from the moment when just during the Biblical Great Flood God programmed it to be able to manage the course and effects of events controlled by this human „reversible software time”, everything that people do is actually implemented NOT by „hands of people” but by unnoticeable for people permission and work of „hands of God” – for details see item #J5 on the web page named „petone.htm”. (Because actually these are „hands of God” which accomplish everything that people do, the „free will” that people have is only partial, because all human actions are continually „censored” by God, although God does everything in His power that people have a psychological impression that they have the full „free will”.) In turn whether God decides to implement a given human action, or to cause that for some reason He will make it unrealistic, decides the impact that the effects of this action will have on the future of human civilization. From the point of view of this impact, all human activities are subdivided into only two categories, namely (a) actions whose effects do NOT have any impact onto the future (e.g. such as: which slice of bread we choose to eat, or what effects will bring our efforts to kill a mouse that has nested in the kitchen and eats all our unprotected food), and (b) actions whose effects have a potential to exert some influence on the future of our civilization (e.g. whose book will a publisher choose to publish and disseminate around the world, or whether the specific politician will be able to start another war). In the event that a person performs the action of category (a) God implements it immediately. However, when an action displays attributes of belonging to category (b), then God always checks whether it will NOT cause changes in the future which would be contrary to His superior intentions and plans for the future of humanity. He checks this by using the „test copy of Omniplan (11)”. Namely, in relatively recent times God added this test copy as another „executor” number (11) from the „growth pattern” illustrated by the „tree of life” of Kabbalah in the abovementioned item #J5 of the web page „petone.htm”. This „test copy of Omniplan (11)” is programmed as an exact copy of the original Omniplan, i.e. it contains copies of our entire physical world and each one of us (so you, the reader, also have in it your own copy that lives, thinks and works exactly like you do) – only that in it „human time” passes several hundred thousand times faster than in the physical world in which we live. (Unfortunately, at the present „initial” stage of gathering my knowledge about Omniplan, I can only assume that our civilization is this „original” human civilization, while that other civilization with the time elapsing several hundred thousand times faster than our time, is just a „copy of our civilization.” But in reality so far too little data and evidence has been accumulated to decide whether it truly is so. After all, the situation can be quite the opposite. Namely, at the opposite than our end of the fourth dimension of the counter-world, this „original” human civilization may be in the development, while our civilization may perform only a function of „test copy of the Omniplan (11)” for this other civilisation. Therefore, I will continue this research, and I will inform about the results – if I make it on time.) This „test copy of Omniplan (11)” is used to quickly test the future consequences of any human action occurring in the original Omniplan. In turn knowing the results of these tests (which, according to my research, typically take about two weeks of our human time to obtain), even if God had pre-approved and implemented some action from category (b), but then the tests confirmed that the action in the future will cause deviations from plans and intentions of God, then God is still able to shift back a given person in time and erase the memory of the removed fragment of his/her life – although sometimes leave in him/her a „deja vu” (as on the basis of Bible verses I described this in items #B4 to #B4.1 and #D5 to #D5.2 from the web page named „immortality.htm”), then in a new passage of a given person through time God cancels this action without causing the person to be aware of this cancellation. In turn, if already at the moment when a given person tries to undertake a given action God immediately estimates that this action is of category (b) and thus in the future may cause changes that are NOT consistent with His plans and intentions, then typically He somehow temporarily delays the execution of this action until tests show what impact it will have on the future, while when the test results are known, then He either implements this action, or He prevents it completely. The problem we see when (like me) we learn that the mechanism of implementing human actions is actually carried out with „hands of God”, boils down to the question: why does God implements also the actions of immoral people (i.e. criminals, rapists, exploiters, murderers, politicians initiating wars, aggressive military, terrorists, etc.)? Many answers to this question have been encrypted into the Bible. One of them (expressed not directly – i.e. as if with its inverse) states „to NOT provide people with evidence that their full „free will” is only a psychological impression, NOT a fact. (E.g. nowhere I found a definite statement in the Bible that each of the people has a full, i.e. NOT censored, „free will” – but I came across a lot of verses in there implying that absolutely everything that we think and do, God judges and acts upon.) Unfortunately, the psychological impression that people have the full „free will” to do whatever they want is extremely important in the process of increasing the effectiveness of „gathering knowledge” by people. In turn „gathering knowledge” is of great importance to God – for explanation „why” see item #I6 from my web page named „mozajski_uk.htm” and items from #B1 to #B3 and #C1 plus „introduction” from the web page named „antichrist.htm”. This psychological impression is easy to „break” – if e.g. people become sure that their actions are completed only if their results have been approved by God and learn that after which approval they are implemented with „hands” of God. Therefore, in everything that God does, He always attaches the primary importance to avoiding the situation that a given person would become sure that his/her „free will” was censored. Probably it is just to NOT create a situation of such a certainty and hence to limit with it the „free will” of many so-called „sceptics” and those „rejecting knowledge”, for publishing these explanations here was chosen a fallible man, means me, NOT the Bible. After all, the fate of the results of my research has already proved to us, that even a majority of those ones who believe in the truth of the Bible, still considers the results of my research to be erroneous and ignores them completely. On the other hand, if these explanations were openly and clearly stated in the Bible, then many of those „sceptics” and people „rejecting knowledge” would be inclined to acknowledge them as representing truth and to limit because of them own research on the subject of God. Other answers to the above question „why does God implements also actions of immoral people?” include, among others: because God always protects the God-fearing people who trust Him and who keep His commandments and requirements, because justice always comes to fulfilment and the wrongdoers are ultimately punished at the very end, and also because due to the action of Boomerang Principle (i.e. the main moral law) the victims of evil people’s actions always are those who somehow deserved it with whatever they did in their current or previous passage through the reversible software time (for descriptions of examples of this deservedness see items #C7 to #D3 on my web page „god_exists.htm”). Let us summarize now the „improvement” described here. Due to the introduction of the „test copy of Omniplan (11)” actions which control the fate of people can be managed more precisely, and then implemented without the need to break the „free will” of people – which free will depends on having the psychological impression that each person has a full „free will” to decide and do whatever he/she chooses.

Of course, regardless of the above-mentioned major improvements from the category described here, in my many years long research I noticed a whole lot of various small improvements, which also improve the perfection and justice of our physical world. As their examples we can indicate here the so-called „printing imps” in Poland called the „chochliki drukarskie”. These were introduced on Earth at the time when „folded printing” was invented and humanity began mass printing of the Bible. These „imps” cause that no matter how carefully some print is made or written, always there will be approximately the same number of errors in it. As a result, readers who encounter such printing errors react to them with emotions (which, in turn, God easily controls) – thus enabling management of readers’ emotional attitudes to matters described in a given print, and hence also the management of readers’ decisions on what to do in the matters described by given print. Slightly more advanced version of „printing imps” are errors in computer programs. As the discipline of „Software Engineering” already has discovered, every computer program used by people hides a characteristic for it number of errors not discovered yet – which errors in no way can be removed, because if one of them is removed then the next one is unintentionally introduced. Because these programs later e.g. control the operation of airplanes, space rockets, nuclear reactors, etc. – by triggering one of the errors contained in them at a critical moment, without breaking the human so-called „free will” God obtains the intended effects that look like „coincidences” or „accidents”. Another small improvement that I have already noted is the pre-programming of the so-called „principle of reversals” in almost every currently existing algorithm for educating people and in almost all the divine methods of work – for details see descriptions of this principle provided, amongst others, in item #F3 from my web page named „wszewilki_uk.htm” and in items #B1.1, #B2 and #M1 from the web page named „antichrist.htm”. The „principle of reversals” probably was introduced at the same time when people were given the organ of conscience, because Bible verses referring to its operation (e.g. see „Galatians” verse 5:17) appear only in the New Testament. Still another improvement is the introduction of a „self-regulating” algorithm into every mechanism of divine administration of justice to people (e.g. into the action of the so-called „curse of inventors” and „inventive impotence” or into the „Boomerang Principle” and into mechanisms of work of „totaliztic karma”) – these „self-regulating” algorithms and mechanisms are described e.g. in items #B3, #B3.1 and #H1 (and also partly in #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 and #I5) from my web page called „mozajski_uk.htm”. What a pity that today’s politicians lack something (I wonder if it is knowledge, life wisdom, courage, inspiration, motivation, example, or yet something else) to write similar „self-regulating mechanisms” into the laws and actions of their governments – for example, just like as a small boy I read that it was done by French politicians establishing the old „water law” (described in item #L1 of my web page named „2030_uk.htm”) which required that sewage discharge outlet always had to be located upstream in the river from the inlet to the collection of clean water from the same river. After all, embedding such „self-regulating” mechanisms into group laws and actions of people would solve many problems that today are troubling our civilization. Already after the Biblical Great Flood, God also made several improvements to our planet. For example, in times just after the creation, the Earth did NOT have underground caves. Thus, all underground caves and tunnels were made by God’s messengers (UFOnauts) using for this purpose starships that utilise the principle of operation of my Magnocraft – see descriptions and evidence from item #C9.1 of my web page named „ufo_proof.htm”. Etc., etc. To summarize the above, although „rejecting knowledge” present priests, scientists and politicians would NOT acknowledge this, while ordinary people do NOT have the knowledge and perceptiveness to notice it by themselves, and also although a selfish and self-directed human understanding of the so-called „good” does NOT coincide with God’s absolute understanding of „good”, the physical world in which we live is constantly being improved. In turn due to the continuous improvement of our world, in fact there is also a process of continuous improvement of the entire universe – as I described it more thoroughly in „chapter O” from my Polish monograph [12] explaining the operation of reversible time and time vehicles, while available through the web page named „tekst_12.htm”.

If you, the reader, are convinced by logical deductions and evidence which I presented above, then I recommend that for your own good and for your descendants you should contribute your share into awareness of the actual situation to people confused by lies of the official atheistic science and by the ruling elites. The most effective way to add this contribution is by taking a personal part in creating a free educational film for later posting it on YouTube – the proposal to create that kind of film in cooperation with readers who are enthusiastic about it and have the required skills, is explained in (1) from subsection C1 of my short publication [18] (in Polish) disseminated through the web page named „tekst_18.htm”.

All the improvements of the human race discussed above bring great philosophical significance to each of us. After all, they realize that people and the entire our physical world is constantly improved, and that since the creation of humanity and our physical world, God has developed dozens of highly effective tools with which without attracting our attention, e.g. through unintentional breakage of someone’s psychological belief in having full „free will”, God thoroughly controls the course of and the results of every (even the least important) event about which we all believe that we are the ones who implement it. It is a pity, therefore, that both priests and scientists, as well as many ordinary people, stubbornly „reject knowledge” and refuse to learn both the „improvements” described here, as well as God’s tools that resulted from them. After all, everyone would benefit from knowing that if something was encoded into the content of the Bible about which, despite of it being written thousands of human years ago, is scientifically confirmed that the Bible contains „truth and only truth”, then this encoding in the Bible is also the proof, that the almighty God is vitally interested that the resulting lessons voluntarily speak to the reasoning and knowledge of all who are concerned. For example, God surely is interested that at the present technical level of humanity – when almost everyone already knows what a „program” is, each person interested for his/her own good finally stopped „rejecting knowledge” which I concluded in item #A0 and also throughout the rest of my web page named „god_proof_pl.htm”, and accepted that God, or more precisely the Holy Spirit, is a kind of self-aware „Program” which resides in (and controls behaviors) of the contained in the counter-world intelligent counter-matter, from which about 6,000 „human years” He created all matter and all objects of our physical world. After all, the improvements described above could NOT be introduced to our bodies and souls, if God was NOT a kind of „Program”. These improvements also prove that the human soul is also a kind of self-aware, self-learning „program” for which God is a „Programmer”. They also confirm my explanation of where all God’s powers come from, and how it happens, that God knows the innermost thoughts of each person. They also confirm that what people call „laws of nature”, „energy”, „time”, and a number of other concepts, are actually programs extremely wisely designed by God – which fact explains, amongst others, where God’s power of managing these quantities comes from. Furthermore, they confirm that God informs us in the Bible about His improvements in His creations – only that He does this in an encrypted manner to inspire people to make the effort to seek knowledge and truth. (So God is NOT like our present „official atheistic science”, which does NOT have the courage to implement the necessity of continually repairing the imperfections of whatever it previously created or claimed falsely, incorrectly, or NOT to the end – e.g. repairing the directing humanity towards depopulation and the destruction of the nature, the stubborn claim of this atheistic science about the alleged impossibility of building and using the engines working on the „perpetual motion” principles and described in item #J4.4 from my web page named „propulsion.htm”.) Furthermore, improvements of the human race also confirm many facts about which humanity (or priests) so-far did NOT have the slightest idea, but which I just discovered due to premises resulting from my philosophy of totalizm and my Theory of Everything of 1985 (i.e. from the Concept of Dipolar Gravity), e.g. they confirm a lot of facts described below in items #A1.1, #B3, #D4, #D7, or #M1 from the web page named „evolution.htm”.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #A1 from my web page named „evolution.htm” (updated on 7th of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „evolution.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „evolution.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/evolution.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/evolution.htm
http://gravity.ezyro.com/evolution.htm
http://cielcza.cba.pl/evolution.htm
http://pajak.org.nz/evolution.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „evolution.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/evolution.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #316E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 316) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#316: Istnieją informacje zaszyfrowane w wersetach Biblii i niezbicie potwierdzane empirycznym materiałem dowodowym, że już po stworzeniu rasy ludzkiej Bóg wielokrotnie ją udoskonalał – co praktycznie oznacza, że w swym zarządzaniu rozwojem ludzi Bóg posługuje się zasadą udoskonalania podobną do zasady „ewolucji” jaką naukowcy usiłują eliminować rolę Boga

2019/11/17

Motto: „Nawet najlepsze można udoskonalić jeszcze bardziej” (po angielsku: „There is always room for further improvement”)

W 1985 roku miało miejsce przełomowe wydarzenie intelektualne. Mianowicie stworzona wówczas została i natychmiast opublikowana pierwsza i nadal jedyna na świecie naukowa „Teoria Wszystkiego”. W przytaczanych tu opisach naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku ja celowo podkreślam słowo „naukowa”, aby wyraźnie dawało się ją odróżniać od filmowej „Teorii Wszystkiego” – czyli od tytułu filmu, który w naszym niedoskonałym świecie działa jak „zasłona dymna”, zasłaniajaca odnajdowanie naukowej Teorii Wszystkiego. Opisy bowiem tego filmu zawsze pojawiają się jeśli w dowolnej wyszukiwarce internetowej ktoś wpisze słowa kluczowe Teoria Wszystkiego.

Zaistnienie owej naukowej Teorii Wszystkiego, która w chwili jej stworzenia nazwana została „Koncept Dipolarnej Grawitacji” – patrz address https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji (po angielsku The „Concept of Dipolar Gravity” – patrz address: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity ), możnaby porówanać do intelektualnego odpowiednika wytworzenia pierwszej soczewki optycznej. Podobnie bowiem jak wytworzenie soczewki z upływem czasu pozwoliło budować mikroskopy – które otwarły dla ludzi optyczny wgląd do wewnętrznej budowy i składu wszystkiego co nas otacza, również owa naukowa Teoria Wszystkiego otwarła dla ludzi intelektualny wgląd do prawdy na temat wewnętrznej budowy i składu rzeczywistości jaka ich otacza. Podobnie też jak wytworzenie soczewki pozwoliło potem budować teleskopy stwarzające ludziom wizualny wgląd do konfiguracji naszego świata fizycznego, również stworzenie naukowej Teorii Wszystkiego otwarło intelektualny wgląd do budowy i działania całego wszechświata. Ponadto naukowa Teoria Wszystkiego dostarczyła też ludziom rodzaj „intelektualnej drabiny” w formie nowej i pedantycznie moralnej filozofii zwanej Totalizm – patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalizm . Tym bowiem co zechcą filozofię tę praktykować umożliwia ona wspinanie się na coraz wyższe poziomy światopoglądowe. W dotychczasowym i niemal już półwiecznym rozwoju owej naukowej Teorii Wszystkiego wyróżnić się dają dwa aspekty. (1) Pierwszy z nich to „aspekt naukowy” – czyli opisy niemal nieograniczonych możliwości naukowej Teorii Wszystkiego w dociekaniu prawdy na temat niemal wszystkiego co nas otacza. Ów jej aspekt naukowy publikowany jest już począwszy od 1985 roku w najróżniejszych opracowaniach i stronach internetowych – np. na stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm” oraz w publikacjach linkowanych z owej strony. (2) Drugim zaś z nich jest „aspekt ludzki” owej Teorii Wszystkiego – czyli opisy mojej trwającej niemal już pół wieku nieustającej batalii nakłaniania ludzi aby zaprzestali sponsorowanego przez najróżniejsze potężne instytucje dalszego blokowania, ignorowania i ukrywania naukowej Teorii Wszystkiego oraz „odrzucania wiedzy” w teorii tej zawartej, a rozpoczęli korzystanie z dobrodziejstw jakie otwiera ona dla ludzkości. Ów aspekt ludzki zacząłem publikować równocześnie z bazującym na treści niniejszego punktu wpisem numer #316 do blogów totalizmu, czyli począwszy od dnia 2019/11/17, na stronie internetowej o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. Natomiast ową „intelektualną drabinę”, czyli filozofię jaką stworzyłem i nazwałem Totalizm – patrz address https://www.google.com/search?q=Totalizm , ponieważ filozofia ta reprezentuje odmienną filozoficzną stronę naukowej Teorii Wszystkiego wyjaśniającej „całość wszystkiego”, a stąd umożliwia ludziom na wspinanie się do wyższych poziomów świadomości, też publikuję już począwszy od 1985 roku w rozlicznych swych opracowaniach, przykładowo na stronie o nazwie „totalizm_pl.htm”. Kiedy jednak poszukuje się tej nowoczesnej filozofii w internetowych wyszukiwarkach, trzeba bardzo uważać aby jej nazwę zawsze pisać i odmieniać przez literę „z”. Litera ta bowiem filozofię jaką ja stworzyłem i nazwałem Totalizm wyraźnie odróżnia od „totalitarianismu” – czyli od filozofii do mojego totalizmu zupełnie przeciwstawnej, którą co leniwsi w piśmie, albo też co przekorniej nastawieni do totalizmu, jakąś epidemią „owczego pędu” nagle zaczęli błędnie nazywać Totalism – patrz adres https://www.google.com/search?q=Totalism , tyle że tamten wsteczniczy Totalism typowo pisany jest przez literę „s”.

Dzięki najróżniejszym przesłankom wynikającym z owych istniejących już od 1985 roku filozofii totalizmu i naukowej Teorii Wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji, zdołałem między innymi odkryć, że już po stworzeniu ludzkości Bóg powprowadzał do dusz i ciał ludzkiej rasy aż cały szereg istotnych udoskonaleń, z jakich korzystamy w dzisiejszych czasach. Udoskonalenia te, wraz z podsumowaniem najważniejszych lekcji jakie z nich wynikają dla ludzkości, skrótowo opiszę w niniejszym wpisie, zaś szerzej przedyskutuję w całej reszcie swej strony o nazwie „evolution_pl.htm”.

Ponieważ poznanie istnienia opisywanych w tym wpisie udoskonaleń powprowadzanych do dusz i ciał ludzi przez Boga, oraz poznanie światopoglądowych lekcji jakie te udoskonalenia udzielają ludzkości, potrafi całkowicie zmienić nasze życie, jeśli tylko zdołam uzyskać odpowiednią pomoc, którą opisałem szerzej w swym krótkim opracowaniu [18] dostępnym poprzez stronę o nazwie „tekst_18.htm”, wówczas na bazie niniejszego wpisu postaram się także przygotować scenariusz do opisanego w tymże [18] darmowego filmu do YouTube, którego celem byłoby właśnie zapoznanie oglądających z ową wiedzą o boskich udoskonaleniach oprogramowania naszych dusz i ciał wprowadzających potencjał aby wydźwignąć ludzi na następny poziom światopoglądowy.

Do chwili podjęcia aktualizowania swej strony o nazwie „evolution_pl.htm” w dniu 3 października 2019 roku, wspierany przesłankami wynikającymi z filozofii totalizmu oraz z Konceptu Dipolarnej Grawitacji, byłem w stanie odkryć aż trzy przełomowe udoskonalenia jakie od chwili oryginalnego stworzenia ludzi Bóg powprowadzał do ludzkich dusz i ciał zaś informacje potwierdzające wprowadzenie jakich Bóg zaszyfrował w wersetach Biblii – tak jak Bóg zawsze to czyni w przypadku wiedzy, którą ludzie najpierw mają sami poodkrywać w wyniku postępu swojej wiedzy i światopoglądu, zaś dopiero po jej odkryciu mają znajdować w Biblii i odszyfrowywać jej potwierdzenia. Na dodatek do wersetów Biblii, odkryłem także spory empiryczny materiał dowodowy, część z którego jest już powszechnie znana ludziom, który potwierdza zaistnienie każdego z tych udoskonaleń ludzkich dusz i ciał. Odnalezienie zaś opisów w Biblii oraz zupełnie niezależnego od nich empirycznego materiału dowodowego, jakie nazwajem potwierdzają swoje zgodności z prawdą, dostarczają nam owych wymaganych „dwóch świadków”, co do których – zgodnie z wersetami Biblii zacytowanymi w punkcie #C5 mojej strony o nazwie „biblia.htm” oraz skomentowanymi w punkcie #J4.1 z innej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, wymagane jest iż „na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa” o jakiej bardzo nam zależy aby uzyskać potwierdzenie jej poprawności i prawdy. Najpierw wyliczmy więc tu owe trzy bezpośrednio potwierdzone empirycznie i wersetami Biblii udoskonalenia rasy ludzkiej:

(1) Przestawienie przebiegu życia i starzenia się ludzi na sztucznie zaprogramowany przez Boga „nawracalny czas softwarowy”. Było to pierwsze z poznanych przeze mnie udoskonaleń, jakie Bóg wprowadził już w trakcie bibilijnego Wielkiego Potopu, a ściślej kiedy bibilijny Noe (czyli „żołnierz Boga”) zabrał na pokład Arki Noego te istoty jakie po potopie miały żyć i starzeć się już pod kontrolą nawracalnego czasu softwarowego. Mianowicie na owej arce Bóg przestawił wówczas ogranizmy i dusze ludzi oraz przewożonych tam zwierząt z życia i starzenia się w upływającym płynnie tzw. „nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata” w jakim obecnie żyje tylko Bóg, zaś starzeje się cała nieożywiona materia, na życie i starzenie się w inteligentnie i celowo zaprogramowanym przez Boga dopiero wówczas, co najmniej 365×1000 razy wolniejszym oraz upływającym skokowo, tzw. „nawracalnym czasie softwarowym” jaki NIE istnieje w naturalnej konstytucji wszechświata (patrz werset 3:8 z bibilijnego „2 Listu św. Piotra Apostoła”). Jednocześnie korzystając z okazji tamtej zmiany, Bóg zmniejszył także ciała ludzkie z przedpotopowych rozmiarów uważanych obecnie za gigantów (tj. o wzroście kilka razy wyższym od dzisiejszych ludzi: np. w dawnych mitach bibilijny Adam miał mieć 15 stóp wzrostu – czyli ok. 4.57 metra, zaś Noe – 12 stóp – czyli ok. 3.66 metra), do obecnych rozmiarów – przy okazji wprowadzając kilka dalszych drobnych zmian anatomicznych (np. usunięcia drugiego rzędu zębów istniejącego w szczękach przedpotopowych gigantów ludzkich). Szersze wyjaśnienia tej zmiany oraz empirycznego materiału dowodowego jaki ją potwierdza zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych – przykładowo (między innymi) w punkcie #C4.1 swej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie „skorowidz.htm”. Ponadto tematowi przedpotopowych gigantów ludzkich poświęcone są treści ogromnej już liczby darmowych edukacyjnych filmów jakie obecnie są dostępne w youtube.com – choć, niestety, większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz hobbystycznie wykonane wideo o tytule „GOOGLE SEARCH ‚GIANT SKELETONS’ + ADAM WAS 15 FEET TALL NOAH WAS 12 FEET” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=4pGeByi4Zr4 .) Natomiast więcej informacji o obu wymienianych tu rodzajach czasu zawarłem m.in. we wstępie i w punkcie #G4 (a skrótowo też w #D4) swej strony o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Zawarte tam opisy owych dwóch istniejących rodzajów czasu są potem dalej rozwijane i kontynuowane w punkcie #D3 strony „god_proof_pl.htm”, oraz w punktach #J5 i #J6 mojej strony o nazwie „petone_pl.htm”, zaś w jednej kompletnej całości są zaprezentowane w relatywnie nowej (bo publikowanej od grudnia 2018 roku) monografii [12].

(2) Wprowadzenie odmiennych niż „ULT” ludzkich języków mówionych. Było to drugie z odkrytych moimi badaniami udoskonaleń. Bóg wprowadził je w czasie budowania przez ludzi Wieży Babel (patrz wersety 11:1-9 z bibilijnej „Księgi Rodzaju”), czyli w czasach kiedy Babilonem rządził król Nabuchodonozor Drugi, oraz około czasu kiedy żył tam i działał bibilijny prorok Daniel (patrz „Księga Daniela” w Biblii). To udoskonalenie polegało na oddzieleniu języka „ULT” w jakim ludzie myślą i jaki używany jest przez dusze w przeciw-świecie, od języka mówionego używanego w ludzkiej mowie głosowej i w naszym świecie fizycznym. Zalety takiego oddzielenia jezyków zrozumieli także twórcy ludzkich komputerów już w niedawnych czasach, kiedy stworzyli „języki programowania” jakimi w naszym świecie ludzie porozumiewają się z komputerami, poczym wyraźnie oddzielili owe „języki programowania” od używanych w komputerowych „światach wirtualnych” odmiennych „języków maszynowych” – w których dzisiejsze komputery dokonują swoje procesy „myślenia”. Przed owym oddzieleniem języka „ULT” od mówionego, do mowy głosowej ludzie używali „uniwersalnego języka myśli” (tj. „ULT” od angielskiego „Universal Language of Thoughts”) – czyli języka jakim do dzisiaj posługuje się Bóg i jaki nadal używany jest do porozumiewania się dusz z przeciw-świata a także w procesach ludzkiego myślenia. Początkowo, czyli zaraz po stworzeniu, owym „ULT” ludzie porozumiewali się tak jak dzisiejszymi językami mówionymi, tj. zarówno między sobą, jak i w rozmowach z Bogiem. Jednak podobnie jak niedawno pierwsi budowniczowie komputerów, znacznie wcześniej od ludzi Bóg także szybko odkrył liczne zalety zastąpienia języka „ULT” przez odmienne od niego języki mówione. Ponieważ zaś Bóg każdym swoim posunięciem osiąga aż szereg odmiennych celów naraz, owego oddzielenia obu języków dokonał podczas budowy Wieży Babel, ograniczając wówczas „ULT” tylko do prowadzenia procesów myślowych, zaś w ludzkiej mowie głosowej zastępując go przez cały szereg odmiennych języków rodzimych, jakie potem ewoluowały się oddzielnie dla każdego z ludzkich narodów. Szersze omówienie tematu tamtego zastąpienia (i „pomieszania”) ludzkich języków mówionych, oraz wskazanie empirycznego materiału dowodowego jaki je potwierdza, zaprezentowałem na licznych swoich stronach internetowych – przykładowo (między innymi) w punkcie #F11 swej strony internetowej o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Stąd czytelnicy mogą znaleźć ów materiał dowodowy na moich stronach linkowanych hasłami skorowidza podanego na stronie o nazwie „skorowidz.htm”. Ponadto tematowi Wieży Babel poświęcone są treści sporej liczby darmowych filmów edukacyjnych jakie obecnie są dostępne w youtube.com – niestety większość z nich jest tylko w języku angielskim (np. patrz film o tytule „Some Very Compelling Evidence the Tower of Babel Was Real” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=kgksU2F18lg .)

(3) Uzupełnienie ludzkiej duszy o oprogramowanie przeciw-organu „sumienia”. Było to trzecie udoskonalenie rasy ludzkiej przez Boga, jakie dotychczas zdołałem odkryć, zaś bezpośrednie potwierdzenie jakiego znalazłem w Biblii. Dokonane ono zostało w czasach misji Jezusa na Ziemi i polegało na wprowadzeniu w nasze dusze specjalnych programów „gorącej linii” komunikacyjnej bezpośrednio łączącej umysły ludzi z Bogiem. Owo połączenie komunikacyjne obecnie znamy pod nazwą „sumienie”. Mianowicie, kiedy Bóg ustalił ponad wszelką wątpliwość, że ludzie mają tendencje do wysoce niemoralnych zachowań, wówczas najpierw wypisał dla nich na kamiennych tablicach tzw. „10 przykazań”, poczym nakazywał aby każdy z ludzi uczył się co one wymagają i je wypełniał. Jednak szybko odkrył, że większosć ludzi przekłada lenistwo ponad uczenie się, a stąd NIE bardzo się garnie do poznawania i do wypełniania owych przykazań. Wówczas to zdecydował aby wprowadzić do duszy każdego człowieka lepszy niż uczenie się program „przeciw-organu sumienia”, które w każdej sytuacji wyszeptuje (podpowiada) swemu nosicielowi, czy to o czym nosiciel ów myśli iż zamierza to uczynić, lub nawet już uczynił, jest zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga, czy też je łamie. Fakt wprowadzenia wówczas organu sumienia do dusz ludzi, znany pod nazwą „Nowego Przymierza”, Bóg zaszyfrował w wersetach 10:16 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków”, zaś ja wyjaśniam to przełomowe dla ludzi udoskonalenie w aż kilku totaliztycznych stronach i publikacjach linkowanych hasłem „Nowe Przymierze” z mojej strony internetowej o nazwie „skorowidz.htm”. Niestety, „odrzucający wiedzę” dzisiejsi kapłani (patrz wersety 4:4-9 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”) NIE chcą o tym fakcie się dowiedzieć.

W opisach wszystkich trzech powyższych udoskonaleń w nasze oczy rzucają się ich powtarzalne cechy i światopoglądowo podnoszące ludzi następstwa. Dla zrozumienia ich powtarzalności wymieńmy tu najpierw najważniejsze przykłady owych cech. I tak, (1) udoskonalenia te zawsze były wprowadzane, kiedy ludzkie nieposłuszeństwo nakazom i wymaganiom Boga zaczęło osiągać poziom kryzysowy. Zawsze też (2) w czasach ich wprowadzania na Ziemi przebywał wysłannik Boga który pełnił istotną rolę w wyjaśnieniu ludziom dlaczego one musiały nastąpić. (Tj. przebywał Noe czasów Wielkiego Potopu, prorok Daniel czasów Wieży Babel, oraz Syn Boga Jezus w czasach działania religijnych „Faryzeuszy” oraz wprowadzania przeciw-organu „sumienia” do ludzkich dusz i ciał.)

Jak zaś czytelnik zapewne już wie z treści mojej strony o nazwie „2030.htm” oraz bazującego na niej filmu „Zagłada ludzkości 2030” dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 – obecnie na Ziemi właśnie nasila się (1) okres kolejnego kryzysu spowodowanego „odrzucaniem wiedzy” oraz odracaniem się ludzi od Boga, od swych bliźnich i od poszanowania natury. Co też ciekawe, (2) z przepowiedni Indian Hopi na temat „Pahana” czyli „Białego Brata”, a także z wersetów Biblii (np. patrz werset 9:12 z bibilijnej „Ewangelii wg św. Marka”) też jest nam wiadomym, że na Ziemi gdzieś działa kolejny wysłannik Boga – co szerzej jest wyjaśnione w punkcie #H1 mojej strony o nazwie „2030.htm”. Czyli zgodnie z opisanymi powyżej regularnościami zawsze powtarzającymi się podczas kryzysów ludzkiego nieposłuszeństwa nakazom i wymaganiom Boga, najprawdopodobniej właśnie zbliża się kolejny czas, kiedy do ciał i dusz ludzi Bóg wprowadzi następne istotne udoskonalenie. Aczkolwiek naszym niedoskonałym ludzkim umysłom trudno obecnie jest prognozować na jakiej zasadzie owo kolejne boskie udoskonalenie będzie działało i jakie będą objawy i wyniki jego działania, widząc co w naszych czasach już dzieje się na świecie, można sobie dedukować, że zapewne będzie ono się sprowadzało do wprowadzenia w ludzkie dusze jakiegoś nowego oprogramowania podobnego do „sumienia” a powodującego u ludzi podwyższoną wrażliwość i pęd sprzeciwiania się takim uprzednio nieuwypuklanym niemoralnym postępowaniom bliźnich jak: korupcja, kumoterstwo, niesprawiedliwość, nierówność, wyzysk i opresja jednych przez innych, okrucieństwo wobec ludzi i zwierząt, brak poszanowania dla natury, itp. Ciekawe czy obecna coraz bardziej nasilająca się fala sprzeciwów, demonstracji i buntów ludności z zupełnie odmiennych krajów, wszystkie jakie skierowane są właśnie przeciwko tego typu niemoralnym postępowaniom rządów, elit i osób, nie jest przypadkiem zwiastunem, iż coraz większa liczba ludzi posiada już zainstalowane w swojej duszy takie w naszych obecnych czasach wprowadzane oprogramowanie kolejnego udoskonalenia dusz i ciał ludzi. Wielka szkoda, że z powodu upartego „odrzucania wiedzy” oraz odwracania się tyłem do Boga, bliźnich i natury, niewielu z tych co obecnie żyją na świecie osobiście doświadczy korzyści i dobrodziejstw owego kolejnego boskiego udoskonalenia ludzkich dusz i ciał.

Powyższe powinienem uzupełnić jeszcze informacją, że empirycznie odkryłem również następną kategorię udoskonaleń rasy ludzkiej, które też wprowadzone zostawały przez Boga NIE wcześniej niż w trakcie bibilijnego potopu, jednak albo ich cechy wymagały aby były wprowadzane, testowane i udoskonalane przez długi okres czasu, albo narazie NIE zdołałem jeszcze znaleźć bezpośredniego opisu w wersetach Biblii, jaki pozwałałby mi ustalić dokładniejszy czas i inne szczegóły ich wprowadzenia. Przykłady najważniejszych udoskonaleń należących do tej następnej kategorii możnaby zdefiniować następująco:

(4) Zaprogramowanie zjawiska „pola moralnego” jakiego działanie upodobnione zostało do działania pola grawitacyjnego, poczym takie przepracowanie programów wszystkich praw rządzących losami ludzi, aby w każde zgodne z przykazaniami i wymaganiami Boga (czyli moralne) działanie ludzkie koniecznym było wkładanie trudu i energii wspinania się pod górę owego „pola moralnego”, zaś aby każde łamiące nakazy i wymagania Boga (czyli niemoralne) działanie ludzkie stanowiło ześlizgiwanie się w dół owego „pola moralnego” i stąd przychodziło łatwo oraz w sposób generujący jakiś rodzaj przyjemności. Od chwili wprowadzenia przez Boga zjawiska „pola moralnego”, wszystko co moralnego ktoś czyni wymaga wkładania w to ilości trudu i wysiłku jaka jest proporcjonalna do moralnego znaczenia danego działania, zaś wszystko co niemoralne przychodzi ludziom bezwysiłkowo i przyjemnie – po więcej szczegółów patrz linki z hasła „pole moralne” na stronie „skorowidz.htm”. Z opisów w Biblii można łatwo wywnioskować, że zjawisko „pola moralnego” wprowadzane, testowane i udoskonalane było przez długi okres czasu już po „bibilijnym potopie”. Wszakże przykładowo z wersetów 4:1-16 bibilijnej „Księgi Rodzaju”, czyli dotyczących czasów jeszcze sprzed bibilijnego potopu, klarownie wynika iż kryterium otrzymania uznania od Boga była wtedy tylko zgodność z osobistym życzeniem Boga, a NIE ilość trudu i pracy wpinania się pod górę „pola moralnego” jakie w dzisiejszych czasach trzeba włożyć w dane działanie aby uczynić je moralnie poprawnym. Także opisywany w punkcie #J5 z mojej strony o nazwie „petone_pl.htm” tzw. „schemat wzrostu” znany pod nazwą „drzewo życia” – jaki Bóg udostępnił ludziom w 9 wieku p.n.e. za pośrednictwem proroka Eliasza z bibilijnego Starego Testamentu, NIE miało jeszcze „testowej kopii Omniplanu (11)”. To zaś oznacza, że nad zjawiskiem „pola moralnego” Bóg wówczas nadal prowadził prace udoskonalające. Końcowego obwieszczenia istnienia i działania „pola moralnego” dokonał dopiero Jezus, np. owym słynnym stwierdzeniem z wersetu 16:24-26 „Ewangelii w/g św. Mateusza” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.” Jednak wkładanie tak długotrwałej pracy, przemyśleń i udoskonaleń w zjawisko „pola moralnego” okazało się warte zachodu. Dzięki niemu bowiem ludzie postępujący moralnie zaczynają gromadzić w swoich duszach moralny odpowiednik dla „energii potencjalnej” od wspinaczki pod górę pola grawitacyjnego. Ilość więc zgromadzonej takiej „energii moralnej” (którą u ludzi już obecnie daje się estymować, zaś w przyszłości zapewne i łatwo mierzyć) pozwala na błyskawiczne osądzanie poziomu moralnego danej osoby. Ponadto, gromadzenie tej energii zmienia częstotliwość wibracji emitowanych przez duszę i przeciw-ciało danej osoby – wibracje te zaś NIE tylko sterują szybkością upływu jej czasu, ale dają się także odczuć i zaobserwować już na dużą odległość. To z kolei oznacza, że np. ludzi żyjących moralnie można odczuć już z daleka – co m.in. powoduje iż niemoralnie postępujące osoby lubują się w przebywaniu wyłącznie z niemoralnymi osobami, zaś nie lubią moralnie postępujących osób, oraz wice wersa. Ponadto miasta czy kraje zamieszkałe przez moralnie żyjących ludzi w przeciw-świecie „świecą” innymi wibracjami niż obszary z niemoralnymi ludźmi. Od tego już prosty mechanizm prowadzi do kataklizmów jakie uderzają wyłącznie z niemoralne obszary, oraz do problemów życiowych jakie bez przerwy trapią głównie niemoralnie żyjących ludzi.

(5) Wbudowanie w ludzkie dusze oprogramowania jakie dodaje do już zakumulowanej w tej duszy ilości „energii moralnej” kolejne porcje tej energii jeśli właściciel danej duszy wykonuje działania spełniające wszelkie wymogi „pracy moralnej”, zaś jakie upuszcza z duszy odpowiednie ilości owej energii jeśli nosiciel danej duszy wykonuje niemoralne działania lub oddaje się czemukolwiek co generuje w nim odczucia przyjemności, oraz następne poszerzenie tych programów zarządzających energią moralną o procedury egzekwujące zwroty totaliztycznej karmy. Po wprogramowaniu opisanego powyżej zjawiska „pola moralnego” do tzw. „Omniplanu” zarządzającego działaniem nawracalnego czasu, możliwe się stało wbudowanie do każdej ludzkiej duszy dodatkowego oprogramowania, jakie zależnie od tego jak dokonywane w danej chwili postępowanie danego nosiciela duszy przemieszczało go w „polu moralnym”, albo dodawało, albo też odejmowało odpowiednią ilość „energii moralnej” do lub z puli owej energii już uprzednio zgromadzonej w duszy tej osoby – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #D2 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”. Poziom zaś owej „energii moralnej” pozwala np. aby jednym „rzutem oka” osądzać stan moralny owej osoby, a także pozwala na uzyskiwanie efektów opisywanych poniżej następnym udoskonaleniem. Z kolei kiedy programy duszy już rozróżniały jak w „polu moralnym” przemieszcza się dane działanie owej osoby, możliwym stało się też wbudowanie w dusze ludzkie oprogramowania totaliztycznej karmy o działaniu opisywanym dokładniej na stronie o nazwie „karma_pl.htm”, a także stworzenie pierwszego i najważniejszego z „praw moralnych” na jakim totaliztyczna karma bazuje, a jakie w podrozdziałach I4.1 i I4.1.1 z tomu 5 monografii [1/5] opisywane jest pod nazwą „Prawa Bumerangu”. (Po owym „Prawie Bumerangu” opracowane też zostały następne z licznych praw moralnych rządzących dziś losami ludzi.) Oprogramowanie totaliztycznej karmy najpierw zostało wdrożone blisko czasów kiedy ludzie zostali też poinformowani opisywanymi w Biblii i wyjaśniającymi tę karmę ostrzeżniami w rodzaju starotestmentowego „oni wiatr sieją, zbierać będą burzę” (patrz bibilijna „Księga Ozeasza” werset 8:7), czy nowotestamentowego „co człowiek sieje, to i żąć będzie” (patrz bibilijny „List do Galatów”, werset 6:7) – jakich to bazujących na działaniu karmy ostrzeżeń jest w Biblii zawartych dosyć sporo (powiększony ich wykaz zestawiłem w #2I4.1 z podrozdziału I4.1 tomu 5 monografii [1/5]). Niemniej oprogramowanie karmy jest powtarzalnie udoskonalane praktycznie aż do dzisiaj. Przykładowo właśnie w dzisiejszych czasach wyraźnie widać że tzw. „czas zwrotu karmy” od chwili nastania w 2001/9/11 obecnej ery „neo-średniowiecza” dla wielu niemoralnych działań ludzkich zostaje coraz bardziej przyspieszany – patrz punkty #B2.1 do #B2.3 ze strony o nazwie „mozajski.htm”.

(6) Uzależnienie stanów (kondycji) jakich doświadczają poszczególne intelekty opisywane w punkcie #D3 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm” od poziomu „E” lub „µ” (mi) „energii moralnej” („energii życiowej”) jaką intelekty te zdołały zgromadzić w swoich duszach z przeciw-świata. Na owej stronie „nirvana_pl.htm” wyjaśniłem bowiem moje empiryczne odkrycie, że zarówno poszczególne osoby (tj. „intelekty indywidualne”), jak i całe instytucje a nawet całe państwa (tj. „intelekty grupowe”) doświadczają coraz pozytywniejszych i szczęśliwszych uczuć i możliwości wykonawczych (tj. coraz wyższego „zasobu wolnej woli” czyli „zwow”), kiedy w ich duszach i przeciw-ciałach zwiększa się ilość zgromadzonej tam tzw. „energii moralnej” (mogącej też być nazywaną „energią życiową” albo „zwow”). Stany te (kondycje) ja ponazywałem: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji psychicznej), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć poprzez „moralne uduszenie”. Ja sam w 1997 roku celowym działaniem zdołałem swą ilość „energii moralnej” zwiększyć do poziomu przekraczajacego wartość „µ=0.6” (tj. wartość ok. „E=1200 [gfh]”, gdzie jednostki [gfh] reprezentują „godziny fizycznej harówki” – tak jak to wyjaśniam w punkcie #D2 z mojej strony „nirvana_pl.htm”), aż pojawił się wówczas u mnie i trwał przez następnych około 9 miesięcy najwyższy z tych stanów, czyli oszałamiający mnie stan „(1) nirwana” – jaki wcześniej NIE był doznany ani badany lub opisywany przez żadnego innego naukowca, który to celowo zapracowywany stan nazwałem „totaliztyczna nirwana” aby tą nazwą odrożniać go od „hinduistycznej nirwany”. („Totaliztyczną nirwanę” czuje się w przybliżeniu tak jak orgazm trwający bez końca – co wyjaśniłem szerzej w punkcie #B1 powyższej swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Będąc bowiem świadomym iż jestem pierwszym naukowcem w świecie, który osobiście doznał „totaliztycznej nirwany” i dokładnie ją przebadał, szczegółowo ją potem tam opisałem informacją z przysłowiowej tzw. „pierwszej ręki”.) Jeśli zaś ilość owej „energii życiowej” zaczyna spadać, ludzie stają się coraz bardziej ponurzy i nieszczęśliwi, a po jej spadnięciu poniżej wartości „µ=0.3” (tj. poniżej ok. „E=600 [gfh]”) wpadają oni w niemal chroniczny stan depresji psychicznej, poczym po osiągnięciu poziomu „µ=0” (tj. ok. „E=0 [gfh]”) umierają oni jakąś samozadaną sobie śmiercią. Wielka więc szkoda iż dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna, która dotychczas NIE potrafiła jeszcze wypracować definicji depresji psychicznej zaś z braku jej definicji – NIE potrafi efektywnie leczyć tej „choroby duszy”, nadal ignoruje i „odrzuca wiedzę” moich opracowań na temat depresji i nirwany, ani NIE chce wiedzieć o definicji depresji jaką przytoczyłem w punkcie #C6 swej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”. Wszakże gdyby oficjalna medycyna ateistyczna znała poprawną definicję depresji i rozumiała mechanizm powstawania tej „choroby duszy” w wyniku niedoboru energii moralnej, wówczas byłaby ona też w stanie efektywnie ją leczyć. Wymogiem bowiem przysparzania w sobie owej „energii moralnej” (tj. „energii życiowej”) okazuje się być, iż zamiast połykania chemikalii i tabletek, dla generowania tej energii trzeba wykonywać tzw. „pracę moralną” (najlepiej anonimowo, czyli jak stwierdza werset 6:3 z bibilijnej „Ew. św. Mateusza”: „… niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa ręka”). Stąd osoby, załogi, instytucje, kraje, itp., które w obecnych czasach NIE wykonują takiej „pracy moralnej”, cierpią na coraz silniejszą psychiczną depresję – jaka jest właśnie symptomem praktykowania głównie niemoralnych postępowań charakterystycznych dla „filozofii pasożytnictwa”, a stąd jest także symptomem spowodowanego tymi niemoralnymi postępowaniami spadku poziomu owej „energii moralnej” jaka ma potencjał aby wieść potem do śmierci poprzez „moralne zaduszenie”. Wiedza zaś o związku pomiędzy stanami depresyjnymi u ludzi i u intelektów grupowych, oraz praktykowaniem niemoralnych postępowań, pozwala między innymi doczytać się z Biblii, iż przed bibilijnym potopem, opisywanego tu udoskonalenia Bóg jeszcze NIE wprowadził, bowiem przedpotopowi ludzie NIE cierpieli na depresje, cieszyli się życiem, żenili się, itp. – na przekór, iż w swym życiu postępowali drastycznie niemoralnie. Niestety, dalsze opisy Biblii narazie NIE pozwoliły mi odszyfrować z niej kiedy to udoskonalenie zostało wprowadzone i jakie okoliczności mu towarzyszyły. Będę jednak kontynuował swe odszyfrowywanie Biblii i jeśli coś znajdę na ów temat wówczas postaram się dopisać i wyjaśnić tu wymagane informacje.

(7) Powiększenie u ludzi wrażenia posiadania pełnej „wolnej woli” poprzez dodanie egzekutora „testowa kopia Omniplanu (11)” do „drzewa życia” kabały opisywanego w punkcie #J5 i zilustrowanego na „Rys. #J5b” z mojej strony internetowej o nazwie „petone_pl.htm” – jaka to „testowa kopia Omniplanu (11)” umożliwia Bogu szybkie przetestowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Nazwa „Omniplan” jest przyporządkowana do softwarowego tworu naturalnie NIE istniejącego we wszechświecie a sztucznie zaprogramowanego przez naszego Boga, jakiego funkcja polega na zarządzaniu upływem „nawracalnego czasu softwarowego” w całym naszym świecie fizycznym oraz na sterowaniu przebiegiem i efektami wszelkich zdarzeń zachodzących w naszym świecie. Omniplan został opisany szerzej w punktach #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony internetowej o nazwie „immortality_pl.htm” a także w rozdziałach D, G, L i O z monografii [12] opisującej działanie czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę o nazwie „tekst_12.htm”. Sposób działania zaś owego Omniplanu powoduje, że od chwili gdy tuż przed bibilijnym potopem Bóg go zaprogramował aby móc zarządzać przebiegiem i efektami zdarzeń w owym ludzkim „nawracalnym czasie softwarowym”, wszystko co ludzie czynią faktycznie realizowane jest już NIE „rękami ludzi” a nieodnotowalnym dla ludzi pozwoleniem i pośrednictwem „rąk Boga” – po szczegóły patrz ów punkt #J5 strony „petone_pl.htm”. (Z powodu faktycznego realizowania „rękami Boga” wszystkiego co ludzie czynią, „wolna wola” jaką ludzie posiadają jest tylko częściowa, bowiem wszelkie ludzkie działania są nieustannie „cenzurowane” przez Boga, aczkolwiek Bóg czyni wszystko w swej mocy aby ludzie mieli psychologiczne wrażenie iż posiadają „pełną wolną wolę”.) O tym zaś czy Bóg zdecyduje się zrealizować dane ludzkie działanie, czy też spowodować iż z jakichś przyczyn uczyni je nierealizowalnym, decyduje wpływ jaki efekty tego działania wywrą na przyszłość ludzkiej cywilizacji. Z punktu bowiem widzenia owego wpływu, wszelkie ludzkie działania dzielą się tylko na dwie kategorie, mianowicie (a) działania których efekty NIE wywierają żadnego wpływu na przyszłość (np. którą kromkę chleba wybierzemy sobie aby ją zjeść, albo jakie efekty przyniosą nasze wysiłki aby zabić mysz jaka zagnieździła się w kuchni i podjada nam wszelką niezabezpieczoną przed nią żywność), oraz (b) działania których efekty moją potencjał aby wywrzeć jakiś wpływ na przyszłość naszej cywilizacji (np. czyją książkę dany wydawca wybierze aby opublikować i upowszechnić po świecie, albo czy danemu politykowi uda się rozpętać kolejną wojnę). W przypadku gdy jakaś osoba dokonuje działania kategorii (a) Bóg urzeczywistnia je natychmiast. Kiedy jednak jakieś działanie wykazuje cechy przynależności do kategorii (b), wówczas Bóg zawsze sprawdza czy NIE spowoduje ono zmian w przyszłości jakie byłyby sprzeczne z Jego nadrzędnymi intencjami i planami na przyszłość. Sprawdzenia tego dokonuje poprzez użycie „testowej kopii Omniplanu (11)”. W relatywnie niedawnych czasach Bóg dodał bowiem ową kopię jako jeszcze jeden „egzekutor” numer (11) ze „schematu wzrostu” ilutrowanego „drzewem życia” kabały we wspomnianym wcześniej punkcie #J5 strony „petone_pl.htm”. Owa „testowa kopia Omniplanu (11)” jest zaprogramowana jak wierna kopia oryginalnego Omniplanu, tj. zawiera ona kopie całego naszego świata fizycznego oraz każdego z nas ludzi (ty czytelniku masz więc w niej także własną kopię, która żyje, myśli i działa dokładnie tak jak ty sam) – tyle tylko, że w niej „czas ludzki” upływa kilkaset tysięcy razy szybciej niż w świecie fizycznym w jakim my żyjemy. Dlatego kopia ta pozwala na szybkie testowanie przyszłych następstw dowolnego ludzkiego działania. Znając zaś wyniki tych testów (których uzyskanie według moich obserwacji typowo trwa około dwóch tygodni), nawet jeśli Bóg wstępnie już wcześniej zaaprobował i urzeczywistnił jakieś działanie z kategorii (b), jednak potem testy potwierdziły iż dane działanie spowoduje w przyszłości następstwa odbiegające od planów i intencji Boga, wówczas Bóg ciągle jest w stanie cofnąć daną osobę w czasie i wymazać w niej pamięć cofniętego fragmentu życia – chociaż niekiedy pozostawić po nim „deja vu” (tak jak na bazie wersetów Biblii opisałem to w punktach #B4 do #B4.1 oraz #D5 do #D5.2 ze strony o nazwie „immortality_pl.htm”), poczym w nowym już przebiegu czasu tej osoby unieważnić to działanie bez spowodowania u niej świadomości owego unieważnienia. Jeśli zaś już w chwili gdy dana osoba stara się podjąć dane działanie Bóg od razu szacuje iż działanie to jest kategorii (b) i stąd spowoduje w przyszłości zmiany jakie NIE są zgodne z Jego planami i intencjami, wówczas typowo jakimś sposobem chwilowo opóźnia wykonanie tego działania aż testy wykażą jaki wpływ ono wywrze na przyszłość, zaś kiedy wyniki testów zostają poznane, wtedy albo realizuje to działanie, albo też działanie to zupełnie uniemożliwia. Problemem jaki my ludzie widzimy kiedy (tak jak ja) poznajemy iż mechanizm realizacji ludzkich działań faktycznie dokonywany jest „rękami Boga”, polega na pytaniu: dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi (tj. kryminalistów, gwałcicieli, wyzyskiwaczy, morderców, polityków inicjujących wojny, agresywnych wojskowych, terrorystów, itp.)? Aż szereg odpowiedzi na to pytanie zaszyfrowanych zostało w Biblii. Jedna z nich (wyrażona nie bezpośrednio – tj. jakby swoją odwrotnością) możnaby opisać stwierdzeniem „aby NIE dostarczać ludziom dowodów iż posiadanie przez nich pełnej ‚wolnej woli’ jest jedynie psychologicznym wrażeniem, a NIE faktem”. (Np. ja nigdzie w Biblii NIE znalazłem jednoznacznego stwierdzenia, że każdy z ludzi ma pełną, tj. NIE ocenzurowaną, „wolną wolę” – za to natknąłem się tam na sporo wersetów implikujących iż absolutnie wszystko co myślimi i czynimy Bóg osądza i cenzuruje.) Niefortunnie bowiem, psychologiczne wrażenie iż ludzie posiadają pełną „wolną wolę” czynienia co tylko zechcą ma ogromnie istotne znaczenie w procesie zwiększenia efektywności „przysparzania wiedzy” przez ludzi. Z kolei „przysparzanie wiedzy” ma ogromne znaczenie dla Boga – po wyjaśnienie „dlaczego” patrz punkt #I6 na mojej stronie o nazwie „mozajski.htm” oraz punkty od #B1 do #B3 i #C1 plus „wstęp” ze strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Owo zaś wrażenie łatwo jest „złamać” – jeśli np. ludzie się przekonują iż ich działania są urzeczywistniane jedynie jeśli zostały zaaprobowane poczym urzeczywistnione „rękami” samego Boga. Dlatego we wszystkim co Bóg czyni, zawsze przykłada pierwszoplanowe znaczenie do unikania sytuacji iż dana osoba stałaby się pewna że jej „wolna wola” została ocenzurowana. Prawdopodobnie to właśnie aby NIE stwarzać sytuacji takiej pewności i stąd odbierać nią „wolną wolę” wielu tzw. „sceptykom” i „odrzucającym wiedzę”, do opublikowania niniejszych wyjaśnień wybrany został omylny człowiek, czyli ja, a NIE np. Biblia. Wszakże losy wyników moich badań już nam udowodniły, że nawet gro tych osób, które wierzą w prawdę Biblii, ciągle wyniki moich badań uważa za błędne i je ignoruje. Tymczasem gdyby były one otwarcie i jasno wyjaśnione w Biblii, wówczas wielu owych „sceptyków” i „odrzucających wiedzę” byłoby skłonnych do uznania ich za prawdę i do ograniczenia z ich powodu własnych badań na temat Boga. Inne odpowiedzi na powyższe pytanie „dlaczego Bóg urzeczywistnia także działania niemoralnie postępujących ludzi?” obejmują, między innymi: ponieważ Bóg zawsze ochrania bogobojnych jacy mu ufają i przestrzegają jego przykazań oraz wymogów, ponieważ sprawiedliwości zawsze staje się zadość zaś czyniący zło w końcowym efekcie zawsze zostają ukarani, a także ponieważ ofiarami działania czyniących zło ludzi zawsze padają tylko osoby jakie uprzednio sobie na to jakoś zasłużyły tym co same uczyniły (po opisy przykładów tego zasłużenia patrz punkty #C7 do #D3 na mojej stronie „god_istnieje.htm”). Podsumujmy więc opisywane tu „usprawnienie”. Dzięki wprowadzeniu owej „testowej kopii Omniplanu (11)” działania sterujące losami ludzi mogą być jeszcze precyzyjniej zarządzane, poczym wprowadzane w życie bez potrzeby łamania „wolnej woli” u ludzi polegającej na posiadaniu wrażenia iż każda osoba ma pełną „wolną wolę” decydowania i czynienia co tylko wybierze.

Oczywiście, niezależnie od powyższych najważniejszych udoskonaleń z opisywanej tu ich kategorii, w swoich wieloletnich badaniach odnotowałem także całe mnóstwo najróżniejszych drobnych usprawnień, które też podnoszą doskonałość i sprawiedliwość działania naszego świata fizycznego. Jako ich przykłady można tu wskazać tzw. „chochliki drukarskie”, wprowadzone na Ziemi w chwili kiedy wynaleziony został „składany druk” i ludzkość podjęła masowe drukowania Biblii. Powodują one, że bez względu na to jak uważnie by się NIE składało albo pisało jakiś druk, zawsze w nim istniała będzie w przybliżeniu ta sama liczba błędów. W rezultacie, czytający jacy natykają się na takie błędy druku reagują na nie emocjami (którymi z kolei Bóg łatwo steruje) – umożliwiając w ten sposób zarządzanie uczuciowymi nastawieniami czytających do spraw opisanych danym drukiem, a stąd również zarządzenie decyzjami czytających co mają czynić w sprawach opisanych tym drukiem. Nieco bardziej zaawansowaną wersją „chochlików drukarskich” są błędy w programach komputerowych. Jak bowiem odkryła to już dyscyplina „Software Enginnering”, każdy używany przez ludzi program komputerowy ukrywa w sobie charakterystyczną dla niego ilość NIE odkrytych jeszcze błędów – jakich w żaden sposób NIE daje się pousuwać, ponieważ jeśli usuwa się jedne z nich wówczas automatycznie się wprowadza następne. Ponieważ zaś programy te później np. sterują działaniem samolotów, rakiet kosmicznych, reaktorów jądrowych, itp. – poprzez wyzwolenie któregoś z zawartych w nich błędów w krytycznej chwili, bez łamania ludzkiej tzw. „wolnej woli” Bóg uzyskuje zamierzone przez siebie efekty wyglądające jak „przypadki”, „wypadki”, ludzkie niedbalstwo, itp. Innym drobnym usprawnieniem jakie już odnotowałem jest wprogramowywanie tzw. „zasady odwrotności” w niemal każdy obecnie istniejący algorytm edukowania ludzi i boskiej metody działania – po szczegóły patrz opisy tej zasady podane, między innymi, w punkcie #F3 mojej strony o nazwie „wszewilki.htm” oraz w punktach #B1.1, #B2 i #M1 strony o nazwie „antichrist_pl.htm”. Jeszcze inne usprawnienie polega na wprowadzeniu „samoregulującego się” algorytmu w każdy mechanizm boskiego wymierzania ludziom sprawiedliwości (np. w działanie tzw. „przekleństwa wynalazców” i „wynalazczej impotencji”, czy w „Prawo Bumerangu” i w mechanizmy działania „totaliztycznej karmy” – te „samoregulujące się” algorytmy i mechanizmy są opisane np. w punktach #B3, #B3.1 i #H1 (a także częściowo w #B2.2, #B2.3, #B4.4, #H3, #I2 i #I5) z mojej strony internetowej o nazwie „mozajski.htm”. Jakaż szkoda, że dzisiejszym politykom brak jest czegoś (ciekawe czy jest to wiedza, mądrość życiowa, odwaga, inspiracja, motywacja, przykład, czy jeszcze coś innego) aby podobne „mechanizmy samoregulujące” powpisywać w prawa i działania swoich rządów – przykładowo tak jak jeszcze jako mały chłopiec czytałem iż kiedyś uczynili to francuscy politycy ustanawiając opisywane w punkcie #L1 mojej strony o nazwie „2030.htm” dawne prawo wodne wymagające aby upust ścieków zawsze musiał być zlokalizowany pod prąd rzeki od wlotu do poboru czystej wody z tej samej rzeki. Wszakże wbudowanie takich „samoregulujących się” mechanizmów w grupowe prawa i działania ludzi rozwiązałoby wiele problemów jakie dzisiaj trapią naszą cywilizację. Itd., itp. Podsumowując powyższe, chociaż „odrzucający wiedzę” dzisiejsi kapłani, naukowcy i politycy NIE chcą tego przyjąć do wiadomości, zaś zwykli ludzie NIE dysponują wiedzą i spostrzegawczością aby samemu to odnotować, a także chociaż ludzkie egoistycznie skierowane na siebie zrozumienie tzw. „dobra” NIE pokrywa się z boskim absolutnym zrozumieniem dobra, świat fizyczny w jakim żyjemy bez przerwy jest udoskonalany. Dzięki zaś ciągłemu udoskonalaniu naszego świata, faktycznie ma też miejsce proces nieustającego udoskonalania całego wszechświata – tak jak opisałem to dokładniej w „rozdziale O” z mojej monografii [12] wyjaśniającej działanie nawracalnego czasu i wehikułów czasu a dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_12.htm”.

Jeśli czytelniku przekonują cię dedukcje logiczne i materiał dowodowy jaki powyżej zaprezentowałem, wówczas rekomenduję abyś dla dobra własnego i swych potomków dołożył swój własny wkład w uświadamianie faktycznej sytuacji ludziom ogłupionym przez kłamstwa oficjalnej nauki ateistycznej i elit rządzących ludzkością. Najefektywniej zaś ów wkład dodać poprzez wzięcie osobistego udziału w tworzeniu darmowego filmu edukacyjnego w celu późniejszego umieszczenia go w YouTube – propozycję stworzenia jakiego to filmu wspólnie z zaochotniczonymi do tego czytelnikami, wyjaśniłem w krótkim opracowaniu [18] upowszechnianym poprzez stronę o nazwie „tekst_18.htm”.

Wszystkie omówione powyżej udoskonalenia rasy ludzkiej wnoszą ogromne znaczenie światopoglądowe dla każdego z nas. Wszakże uświadamiają one iż ludzie i cały świat fizyczny jest nieustannie udoskonalany, oraz że od czasów stworzenia ludzkości i naszego świata Bóg wypracował dziesiątki wysoce efektywnych narzędzi jakimi bez zwracania naszej uwagi np. niezamierzonym złamaniem czyjegoś wierzenia w posiadanie pełnej „wolnej woli” Bóg szczegółowo steruje przebiegiem i wynikami każdego (nawet tego najmniej istotnego) zdarzenia o jakim niemal wszyscy wierzymy iż to my je realizujemy. Wielka więc szkoda, że zarówno kapłani oraz naukowcy, jak i wielu zwykłych ludzi, uparcie „odrzucają wiedzę” i odmawiają poznania zarówno opisywanych tu „udoskonaleń”, jak i narzędzi Boga które powstały w ich wyniku. A przecież każdemu przyniosłaby korzyści wiedza, że jeśli coś zakodowane zostało do treści Biblii o jakiej pomimo jej napisania tysiące lat temu bez przerwy jest naukowo potwierdzane, iż Biblia zawiera w sobie „prawdę i tylko prawdę”, wówczas to zakodowanie w Biblii jest też dowodem, iż wszechmocny Bóg jest żywotnie zainteresowany aby wynikające z tego lekcje ochotniczo przemówiły do rozsądku i wiedzy wszystkich tych których one dotyczą. Przykładowo, Bóg z całą pewnością jest zainteresowany, aby na obecnym poziomie technicznym ludzkości – kiedy to niemal każdy wie już co to takiego „program”, każdy z zainteresowanych osób dla własnego dobra w końcu zaprzestał „odrzucania wiedzy” jaką zawarłem w punkcie #A0 oraz w całej reszcie swej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, poczym zaakceptował, że Bóg, a ściślej Duch Święty, jest rodzajem samo-świadomego „Programu” jaki rezyduje w (oraz steruje zachowaniami) zawartej w przeciw-świecie inteligentnej przeciw-materii, z jakiej około 6000 „ludzkich lat” temu stworzył całą materię i wszelkie obiekty naszego świata fizycznego. Wszakże opisywane powyżej udoskonalenia NIE mogłyby zostać powprowadzane do naszych ciał i dusz, gdyby Bóg NIE był rodzajem „Programu”. Udoskonalenia te dowodzą także, że dusza ludzka również jest rodzajem samo-świadomego, samo-uczącego się „programu”, dla którego Bóg jest „Programistą”. Potwierdzają one też moje wyjaśnienie skąd się biorą wszelkie moce Boga, oraz jak to się dzieje, że Bóg zna najskrytsze myśli każdego z ludzi. Potwierdzają także, iż to co ludzie nazywają „prawami natury”, „energią”, „czasem”, oraz szeregiem jeszcze innych pojęć, faktycznie jest programami ogromnie mądrze zaprojektowanymi przez Boga – co wyjaśnia między innymi skąd się bierze moc Boga zarządzania tymi wielkościami. Potwierdzają ponadto iż Bóg informuje nas w Biblii o dokonywanych przez siebie udoskonaleniach w swoich stworzeniach – tyle iż czyni to w sposób zaszyfrowany aby inspirować ludzi do podjęcia wysiłku poszukiwania wiedzy i prawdy. (Czyli Bóg wcale NIE jest jak nasza dzisiejsza „oficjalna nauka ateistyczna”, która NIE ma już odwagi wdrażania w życie konieczności nieustającego naprawiania niedoskonałości tego co uprzednio stworzyła lub twierdziła (w przypadku nauki – stworzyła lub twierdziła głównie kłamliwie, błędnie, lub NIE do końca) – np. naprawiania kierującego ludzkość ku zagładzie i wyniszczaniu natury upartego twierdzenia owej ateistycznej nauki o rzekomej niemożności budowania i używania silników „perpetuum mobile” opisywanych w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”.) Ponadto udoskonalenia rasy ludzkiej potwierdzają też wiele faktów o jakich zaistnieniu ludzkość (ani kapłani) dotychczas NIE mieli najmniejszego pojęcia, zaś jakie dopiero ja odkryłem dzięki przesłankom wynikającym z mojej filozofii totalizmu oraz naukowej Teorii Wszystkiego (Konceptu Dipolarnej Grawitacji) – np. potwierdzają sporo faktów opisanych poniżej w punktach #A1.1, #B3, #D4, #D7, czy #M1 strony „evolution_pl.htm”.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #A1 z mojej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm” (aktualizacja datowana 7 października 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/evolution_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/evolution_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/evolution_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/evolution_pl.htm
http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „evolution_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „tekst_18.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/evolution_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_18.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #316, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej „totaliztycznej nauki”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#315E: The third technical era of humanity recently initiated by the invention and implementation of „electric motors”

2019/11/07

Motto: „In order to learn the truth where the ruling elites lead present humanity, one should stop watching the deceitful ‚propaganda of success’ with which they feed the population through their censored televisions and other mass media, and start to look with one’s own eyes at the true life and reality that surrounds us.”

Propelling devices of the „third technical era of humanity” for their working mediums use the „circulations of magnetic fields”. This era was initiated in 1836 by the invention of its motor of first generation – that quite misleadingly is called „electric motor”. Apart from this electric motor, the humanity has NOT built yet any other propelling device of this third technical era, although in 1984 I theoretically invented and since then I tirelessly disseminated in numerous publications, the propulsor (named the „Oscillatory Chamber”) of the first generation from this third technical era of humanity. This first propulsor is described in more details on my web page named the „oscillatory_chamber.htm”. The Oscillatory Chamber will first be used to propel a starship, also my invention, called the Magnocraft. Later, after additional improvements – e.g. after giving to it during the next, „fourth technical era of humanity” (described in item #J4.4 from my web page named „propulsion.htm”) the ability to fill up itself with magnetic energy, it will become the basic propulsor, transportation device and energy accumulator of our civilization.

The third technical era, like all the first three „technical eras” of humanity, i.e. eras number 1, 2 and 3, is characterized by the need to supply the human propelling devices with some form of fuel or an external source of energy (i.e. the need which disappears in propelling devices from the next three technical eras, i.e. from eras number 4, 5 and 6). So these first three technical eras could be described relatively well even in my oldest publications. The reason why they could be described already then is that these first publications were attacked and ridiculed with extreme ferocity by various individuals whose minds were suffering from the „incurable impairment of the imagination” described further in this item, and by „wolves in sheep’s clothing” – who, by pretending to be alleged totalizts, were actually constantly discouraging, suppressing and sabotaging the reading of results of my research. Thus, in those oldest publications I tried to limit explanations of everything that would further fuel such attacks. For examples of these old descriptions see item #B1 and the caption under „Tab. #B1” on the web page named „propulsion.htm”, or see even much more detailed descriptions e.g. from chapter B in volume 2 of my monograph [1/5].

The development of designs of numerous previously unknown propelling devices that will be built or can be built as part of the third technical era of humanity become possible to me due to identifying rules and regularities that in construction and principles of operation of subsequent propelling devices revealed the first formulation of my „Cyclic Tables”. The most important of these rules and regularities stated:

(I) Each „motor” built by people is just the first component of the „motor-propulsor” pair with similar principles of operation and the working medium being used. For example, the „motor” called the „windmill” is only the first component of the „windmill-sail” pair, while e.g. the „internal combustion engine” is only the first component of the motor-propulsor pair that also includes the „propulsor” called the „rocket” (or more strictly the „rocket nozzle”). So since the „electric motor” does NOT yet have a corresponding propulsor, this rule and regularity shows that some time after it a „propulsor” can be built, which I invented and named the „Oscillatory Chamber”, and which will be used for propelling the starship named „Magnocraft” also of my invention.

(II) Each „propulsor” from a given „motor-propulsor” pair uses the same working medium and the same principle of operation as the corresponding „motor” – except that the role of the motor’s „stator”, „rotor”, or „piston” in the propulsor is fulfilled by deflation of the working medium to the environment in which this propulsor moves the vehicle that it propels. For example, in the motor called the „treadmill” its „stator” is the land on which this treadmill works, while its working medium is the „force” generated by the legs of the horse. In turn the propulsor in the „motor-propulsor” pair for the treadmill, is the „wheel” – the principle of operation of which is executed through the deflation of its working medium (i.e. „force”) into the environment, i.e. deflation (or directing) of the „force”, by rotating the wheel on an stationary road or environment. Thus, for example propulsors in cars are their wheels, while car engines only provide these wheels with the required driving forces which cars wheels then „deflate” (or direct) onto the road or onto whatever wheels roll over. Similarly, e.g. propulsors in the form of „rocket nozzles” are created by removing pistons from the cylinders of internal combustion engines and thus subsequently deflating of „exhaust gases” (which are the „working medium” in both internal combustion engines and rockets) directly into the environment surrounding these rockets – in present times giving that way absolute propelling motion to all space expeditions. This law-regularity reveals, therefore, that e.g. the propulsion system of the starship Magnocraft will operate on almost the same principle as an asynchronous electric motor utilizing the consequences of a rotating magnetic field, only that this rotating magnetic field in the Magnocraft is „deflated” into the environment, instead of (as in an electric motor) being directed to the rotor. Thus the „electric motor” forms the „motor-propulsor” pair with the Magnocraft and its Oscillatory Chambers.

(III) The „propulsor” from every pair of „motor-propulsor” in typical moral conditions of humanity is build NO earlier than around 200 years after the construction of the corresponding „motor”. This in turn means, that since the first „electric motor” was built in 1836, the first „Oscillatory Chamber” and the „Magnocraft” driven with it will probably be build NOT earlier than in 2036. (Notice, that on the basis of various non-material premises, which I described in item #H1.1 from my web page named „prophecies.htm” and in post number #241E to blogs of totalizm, I determined that most probably the first country in the world which is to build my Magnocraft and thus which becomes the last superpower and leader of Earth, will be Korea.)

(IV) In every technical era as many as three increasingly advanced generations of propulsion devices can be invented and built. Each of these three generations in their operating principle uses increasingly hidden and requiring input of new knowledge, experience and technique attributes of the working medium utilised in the entire given era. (As I explained in the first sentence of this post, for the „third technical era of humanity” described here and reluctantly being introduced by the ruling elites, the „working medium” is the „circulation of magnetic field” that closes through rotors or the environment.)

(V) For each generation from each technical era, up to two motor-propulsor pairs can be built, both of which use similar principles of operation and the same working medium. Only that the first of these two pairs always has a device separate from the working space that acts as a working medium generator (e.g. in a steam engine such a working medium generator is a steam boiler that generates steam which later is brought to the working space between the piston and the cylinder where it generates the required propelling motion). But in the second of these two pairs, the working medium is produced directly in the working space – as an example, consider an internal combustion engine, where the hot combustion gases are produced directly in the space between the piston and the cylinder. Thus, for example, for the third generation from the second technical era (see „Tab. #J4” from the web page „propulsion.htm”) the first pair of motor-propulsors is formed by the „steam engine” and the „jet engine”, while the second pair is formed by the „internal combustion engine” and „space rocket”.

Due to learning from my first „Cyclic Table” of the above laws and regularities that governed over inventions and building of subsequent human propulsion systems during the already completed by people first and second technical eras, in the period since 1975 till around the end of 1985 I was already able to gradually develop principles of operation and blueprint designs for all basic propelling devices of the „third technical era of humanity”. In turn until around the year 2018 I developed principles of operation for propelling devices from the remaining technical eras of humanity. These propelling devices developed initially until the end 1985 already included motors and propulsors belonging to as many as three generations of the third technical era (see law and regularity number (IV) above). The first of these three generations that included, among others, the „electric motor” and the Magnocraft and its Oscillatory Chambers, in its principle of operation will use the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields. The second generation of propelling devices from this third technical era, in addition to the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields, for its operation will also use the magnetic phenomenon that I discovered, which turned out to be the reverse of friction, and which I named the „Telekinetic Effect”. The utilization of this Telekinetic Effect allows, amongst others, for the building by people first Magnocrafts of the second generation, which can be named the „Telekinetic Vehicles” – because they are propelled with speeds in excess of the speed of light due to the phenomenon of technically generated telekinesis. In turn the third generation of propelling devices from this third technical era, in addition to the attractive and repulsive force interactions of magnetic fields and the „Telekinetic Effect”, will also utilize for its operation the phenomena of retraction, slowing down or accelerating the passage of „human time” (principles of which phenomena I have just discovered). Such retraction, slowing down, or accelerating the passage of „human time” can be accomplished through the correctly tuned interactions between magnetic vibrations having appropriately selected frequencies, and the DNA of people selected for shifting in time – as I described this in more detail on my web page named „immortality.htm”. In turn the use of such ability to retract, slow down or accelerate the passage of „human time” will allow humanity, amongst others, to build the third generation of Magnocrafts which can be named „Time Vehicles” – because they will allow people, amongst others, to go back in the „reversible software time” to years of their youth every time after they reach an old age, and thus will give people the ability to have infinitely long life defined by laws of „imprisoned immortality”.

Out of the above-mentioned three generations of propulsion systems which will be built in the third technical era of humanity, firstly (means already in 1980) I developed the principles of operation and design for the starship named „Magnocraft” – gradually describing it increasingly more thoroughly in articles and monographs that I published. Then (in the first days of 1984) I developed the principle of operation and the design for the „Oscillatory Chamber” which is a propulsor for the Magnocraft – also later gradually describing it increasingly more thoroughly in articles and monographs that I published. In the next year, i.e. in 1985, after developing my most ground-breaking scientific theory named the Concept of Dipolar Gravity (which soon turned out to be that sought by people for centuries Theory of Everything ), I learned the work of technical telekinesis and technical control of the elapse of reversible „human time”. Therefore, starting from 1985, I gradually described and published the principle of operation of my Telekinetic Vehicles and Time Vehicles.

Seeing from the analysis of the first and second technical era of humanity that in each generation of propelling devices of a given era two pairs of „motor-propulsor” are invented and built (see law and regularity number (V) above), I also tried to work out both propelling devices which would represent a second „motor-propulsor” pair that is more advanced than the first pair comprising „electric motor” and „Magnocraft”. Therefore, almost simultaneously with the Magnocraft, I worked out the principle of operation and the design of the „pulsatory motor” and also the complementing it in „motor-propulsor” pair, the so-called „star-shaped spaceship” propelled by „pulsatory propulsors” (i.e. propulsors of a different design than the Oscillatory Chamber – in such „pulsatory propulsors” the magnetic field will be generated directly in the space surrounding the given propulsion system). These principles and constructions were systematically published in my first few monographs. Unfortunately, it turned out that it was just at them that my enemies began to direct the strongest criticism and discouragement. In the meantime, however, the analyzes that I carried out about the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship” and the evidence that I was able to gather about these two propelling devices, allowed me to deduce the forecast, that if the civilization which builds subsequent propelling devices from the „third technical era” manages to work out the principle of operation „telekinetic vehicle” sooner than it manages to build a „star-shaped spaceship”, then it abandons attempts to build a „pulsatory motor” and „star-shaped spaceship” because the telekinetic propulsion system allows it to achieve much better performance than the pulsatory propulsion system. At the same time, my publications already since 1985 describe to our civilization the principles of operation and construction of a „telekinetic vehicle”, and even a „time vehicle”. This in turn reveals to me the obvious conclusion that if my publications in the future are NOT lost or intentionally destroyed, then our civilization will NOT start building a „star-shaped spaceship” at all, because it will be more profitable to immediately start building telekinetic starships and time vehicles. Therefore, in my newest publications I do NOT describe this „star-shaped spaceship”. However, interested readers will find its descriptions in my older publications – up to (and including) my English monograph [1e] available via the web page named „text_1e.htm” (seek in this [1e] descriptions and illustration from subsection B4.2 and from Figure „Fig. B3”). In monographs published after [1e], the description of the „star-shaped spaceship” is therefore abandoned. However, from many items of evidence preserved, for example, in the symbolism of the Muslim religion, it is clear that „star-shaped spaceships” in old times visited Earth – similarly like Magnocrafts visit it in present times and are today known as UFOs – see „Fig. #J4.3c” below. (As an example of such visiting, and noticing by people, of the „star-shaped spaceship” type G4, consider the origin of the decorative structure shown below in „Fig. #J4.3a”, then compare the similarity of this structure to the „star-shaped spaceship” of the slightly smaller type G3 originally shown in „Fig. B3” from my monograph [1e], and repeated below in „Fig. #J4.3b”. In turn as an example of photographic documentation of visits to Earth by already built and flying K4 type of Magnocraft, see the photo from „Fig. #J4.3c” below.)

Problems with the principle of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship”, which exposed my publications to the most saturated with venom critics, result from the fact that the magnetic field is generated in them directly in the space in which these devices operate, on a similar principle as it naturally happens in so-called „pulsar stars”. In turn to implement this principle of operation, firstly people must learn to produce an unique substance which in these propelling devices will generate a super powerful magnetic field fulfilling the role of a „working medium” in them, then they must learn to control these much more complicated than Oscillatory Chamber propelling devices – the operation of which is based on this unique substance. Meanwhile, critics of my publications expected that already at that time I would solve all future problems related to these devices, and that I explain these my solutions to them – just as I solved then and explained to the so-called „sceptics” all problems related to the construction and operation of my Magnocrafts and Oscillatory Chambers.

The factor that in my opinion caused that in those days people who lived to criticize others skipped over criticism of my Magnocraft and the Oscillatory Chamber, while all their intensive and saturated with venom criticism directed at my inventions of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship”, was a type of commonly manifested impairment caused by the monopoly of the atheistic official science (which rewards the „learning by heart” instead of „thinking”) and also by the free of intellectual stimulus lifestyles of people living at that time (and also now). This quite common impairment can be called „incurable impairment of the imagination”. According to my understanding, with its increasingly bigger lies and teachings devoid of logical thinking, the present atheistic official science is incessantly escalating this incurable impairment in present society – so that it already intellectually paralysed and victimised over 90% of people today. What is even more interesting, this impairment is NOT one of those „non-existing illnesses” which are „forcefully invented” by greedy psychiatrists and psychologists, and about which I write e.g. in item #F11 from my web page named „soul_proof.htm”, or in the caption under „Fig. #C9efg” from the web page named „explain.htm”, but it is a phenomenon that is most real and destructive for our civilization. Victims of the „incurable impairment of the imagination” are unable to imagine anything that would NOT be a version of what they already know well from somewhere (e.g. to imagine the appearance in the future of something that today people have NOT yet created). Therefore, for these victims are absolutely unacceptable the philosophical truths which I identified and published on the basis of huge evidence collected by my philosophy of totalizm and by my Concept of Dipolar Gravity – for example, the philosophical truth which states that „everything that is conceivable is also possible to implement – only that with hard work and wisdom we need to find out how to do it” (in Polish: „wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia – tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać”) – for more details see e.g. internet links for the Polish wording of this truth from „Part #B” on my Polish web page named „skorowidz.htm”. On the other hand, the principle of operation of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship” will be based on an unique substance that in the future will be able to produce the human discipline of „Engineering of Materials”, and that will be like a kind of a huge but stable „atomic nucleus” of the size almost invisible to human eyes, which, however, will be a carrier of an extremely powerful positive electric charge, hence after setting into vortex motion by future propulsion devices, this substance will generate controllable magnetic fields of enormous intensities capable of propelling pulsatory motors of unbelievably high powers and star-shaped spaceships with a similar principles of operation as these used by the Magnocraft. (Note from the explanations of law and regularity (II) above, that motors and propulsors belonging to the same pair have a similar design and principle of operation, except that in propulsors the stators or rotors from motors are replaced by the deflation of the working medium into the surrounding environment.) Because at the time when I was publishing the developed then due to my vision principles of design and operation of the „pulsatory motor” and the „star-shaped spaceship”, the „discipline” of „Engineering of Materials” did NOT exist yet, while the above philosophical truth and its evidential justification were NOT yet disseminated by non-existing then philosophy of totalizm, these people with such „incurable impairment of the imagination” were able to relentlessly „criticise” my future technical visions, while I was NOT able to defend myself effectively against their attacks.

Unfortunately, the hostility, aggression, research blocking and harsh persecution, which the governing elites (described wider in item #J4.4 of the web page named „propulsion.htm”) demonstrated to people by attacking the results of my research and my person, eventually caused that no-one has ever dared to try to build any of the more advanced propelling devices of the „third technical era” (i.e. build the Oscillatory Chamber or the Magnocraft) – the feasibility of the present construction of which I have proven in my publications (which publications describe also in detail the design and operation of these propelling devices). In turn the commonly used in the early 21st century, as well as currently, the anachronistic propelling devices of the „second technical era” based on the burning of fossil fuels, quickly destroys our host Earth and is to cause the self-bringing by us „the great purification of the 2030s” described on my web page named „2030_uk.htm”. Hence, it is almost the final time for the humanity to start understanding the truths that stem from my „Cyclic Tables”, and to roll up sleeves for quick building my Oscillatory Chambers and Magnocrafts. To help me disseminate these truths, in September 2019 I wrote a separate publication [18] (in the Polish language) disseminated through the web page named „tekst_18.htm”, in which I appeal to people who are not indifferent towards spreading truths and towards the future of humanity, to help me anonymously or openly in the developing and publishing films that are able to open human eyes, scripts to which films I will gladly write down based on my knowledge and experience. If people manage to build these propelling devices before 2030, that is still „on time”, then maybe God will have mercy on us and cancel or alleviate the arrival of the tragedy illustrated by the 34-minute long free YouTube film (in Polish) available at the address https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 and entitled „Zagłada ludzkości 2030” (meaning: „The Great Purification of 2030s”) – which film, by the way, was the first YouTube video that successfully wake up many people from the lethargy, illustrating to them the truth about the tragedy of the situation which the humanity self-introduced, and which initiated the current self-growing effect of the „rolling snowball” that resulted in actual interventions by these people. So quite a rhetorical question that I would like to ask you at this point, is whether while knowing about the results of my research will NOT be pity if the destruction of humanity in the 2030s will actually arrive, and you looking at the dying of loved ones, or experiencing death yourself, will be aware that you did NOT try to silence the ill-treatment and disgust of my enemies and make your own contribution to building the pollution-free propelling devices of the third technical era of humanity described here – which have the potential to stop the onset of extermination, among others, on you and on your loved ones?

Fot. #J4.3a
Fig. #J4.3a: Here is the originating from antiquity an ornamental structure that illustrates the course of magnetic circuits in a „star-shaped spaceship” type G4. A broader description of this structure I provided in item #J4.3 of my web page named „propulsion.htm” and in the caption under the „Fig. #J4.3” available in there – from whose address http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg I uploaded here the above image. The structure was created by fusing together three squares arranged after rotating them relative to each other by 30 degrees – which is best illustrated by the empty space in the centre of this structure (i.e. like in its „main propulsor”). So in fact each of the above „beams” painted brown and forming the 12 rays of stars that make up this structure, corresponds to the course of stationary, i.e. non-rotating, „magnetic circuits” in G4 type of the „star-shaped spaceship”. (The G4 type of the star-shaped spaceship is the twice as large and the next one to the G3 type of such spaceship shown in „Fig. B3” from my monograph [1e] and repeated from that [1e] on the „Fig. #J4.3b” below.)These magnetic circuits connect the outlets of each propulsor from this starship with outlets of all other its propulsors with the opposite orientation of their magnetic poles. And each star-shaped spaceship (including G4 type) has as many as 3 types of propulsors, i.e. (M) main propulsor (only one) located in its centre, (S) side propulsors (in G4 type starships there are 12 of them) located between individual rays of a star-like outline of this starship, and rotary propulsors (B) that do not exist in discoidal Magnocrafts – of which there are also 12 in G4 type, while the oppositely yield magnetic field of which is anchored to the tip of each star-shaped ray of this spaceship. The exact locations of each of these types of propulsors the above structure indicates as the places of convergence of these brown-painted „beams” (in actual „star-shaped spaceships” these light-absorbing beams formed from a stationary magnetic field were black, NOT brown in colour – i.e. the colour the same as so-called „black bars” in Magnocrafts and UFOs). Note here that due to the use of three types of propulsors (i.e.: M, S and B), through appropriate control of the magnetic field generated by these propulsors, star-shaped spaceships could form with their „black bars” a large variety of structures similar to the one shown above, just like by control of their magnetic field present UFO starships can „paint” on cornfields a huge variety of „crop circles” – the formation of one of which was documented on video and illustrations shown and described more thoroughly in item #A6.1 from my web page named „portfolio.htm”, while examples of other such „crop circles” are shown and explained in photographs from „Fig. #D8abc”, „Fig. #D8de” and „Fig. #E2ab” of my web page named „explain.htm”.

Every person with an inquisitive mind, watching the above structure or other structures and patterns similar to it, will probably begin to wonder where comes from the inspiration and the internal need for historical immortalisation of structures such as the above. On the basis of my analyzes of various evidence that I often come across in this matter, I personally learned the premises which allow me to believe that this inspiration and the inner need for historically permanent documenting of these structures has its source in human sightings from the distant past of unusual shapes, configurations and locations of propulsors, which often visiting earth „star-shaped spaceships” revealed to people in those old times.

Rys. #J4.3b
Fig. #J4.3b: Here is the principle of designing the „star-shaped spaceship” type G3 (i.e. equivalent to discoidal manned Magnocraft of the smallest type K3). This principle is illustrated on „Fig. B3” of my English monograph [1e], from the address of which http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg I uploaded here the above drawing. Its shape and arrangement of individual propulsors are defined by the geometry of the star illustrated in this drawing, formed by fusing together two squares rotated relative to each other by 45 degrees. This starship (type G3) has the following „pulsatory propulsors”: „M” – one main propulsor, „S” – 8 side propulsors, and „B” – 8 rotary propulsors. The so-called „black bars” formed by the magnetic field that connects the outlets of individual propulsors in stationary modes of their work, create beautiful and intriguing the viewer structures, clearly visible to human eyes. One of such intriguing structures, formed in twice larger type „G4” of this starship, is illustrated above in the photograph from „Fig. #J4.3a”.

Fot. #J4.3c
Fig. #J4.3c: Here is one example among huge numbers of physical evidence that my Magnocraft can be build. This evidence is provided, amongst others, by authentic photographs of UFO vehicles – the propulsion of which works on the same principle as the propulsion of my Magnocraft. Two out of numerous photographs illustratively documenting the existence of UFO starships I showed and described in detail in „Fig. #C9efg” of my web page named „explain.htm” – from the address http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg of which illustration I uploaded here the above photograph. This is because UFOs love Polish city of Katowice, and it was there that on August 15, 2019, around 2 pm, two photos of the same (on both photos) discoidal UFO type K4 was accidentally captured, which UFO, watching the military parade, hid from people gathered there behind the veil of so-called „magnetic lens” – which UFOs create relatively often and for this reason in my publications I publish a whole series of photographs of UFOs hiding from people behind such veils of the „magnetic lenses”. Both photographs that recorded this UFO type K4 were sent to me by my colleague from the same year of study at the Wrocław University of Technology – whom I personally know very well and whose reliability I am guaranteeing (for details see the web page of our year of study named „rok.htm” – which has also its English version). On these two photographs, including the one which I am showing here, the UFO type K4 is visible as foggy disk located close to the left edge of the photo (at the height of about one squadron higher than the F16 squadron flying next to it). This foggy disk has a white spot in its centre – which spot marks the outlet from its main propulsor, the interior of which is actually an Oscillatory Chamber containing strongly glowing electric sparks. Fortunately, due to the favourable for us positioning of this UFO, both existing its photographs allow to determine the ratio of its apparent diameter „D” to the height „H”, means to determine its „Krotność” factor (K) – for this starship the K factor on both photographs is equal to K=D/H=4. In turn knowing the „K” factor, we learned that this starship is of type K4 – thus from Table #G1 provided in volume 3 of my monograph [1/5] we are able to find out that the dimensions of that UFO were equal to: diameter D=8.78 [meters], while height H=2.19 [meters]. Also, since we know that it is a UFO type K4, then from 4-minute long free video entitled „How big is the Magnocraft” disseminated on the internet from the address https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c we can take a good look at how this starship really does looks like – if it is NOT hiding from people inside of the veil of such „magnetic lens”, or inside of a technically produced „artificial cloud”.

The „magnetic lens” formed by this UFO gives the photographed starship the appearance of like created from fog. In turn this foggy appearance was immediately taken advantage of by various „professionals” who suffer from the „incurable impairment of the imagination” described in text of this post. So immediately these „professionals” started to claim that both photographs are „reflections of the sun in the camera lens”. However, they overlooked a few facts. For example, that although they probably have cameras themselves (and perhaps also taxpayers’ funds for research), they have never personally registered with their cameras such „reflections of the sun” which would have the shape of „foggy discs” and that would display attributes identical as above. Furthermore, they overlooked that these millions of people who everyday photograph something with their cameras, also such „reflections of the sun” with discoidal misty shapes and similar attributes somehow are unable to report – what would be a „norm” if the „reflections of the sun” in the lenses of cameras really formed such foggy images. It also did NOT occur to these loud „professionals” that by distorting and blocking the truth with their false and unproven lies, they personally contribute to the stopping of progress of humanity, amongst others, due to discouraging the building of my Magnocrafts on earth. After all, if Magnocrafts were already built, this would open for the use of people the access to unlimited resources of interstellar space, and thus many threats that may soon destroy the present humanity would cease to be an obstacle to our development. Notice that this chronically „incurable impairment of the imagination” is most often suffered by professional luminaries of today’s official atheistic science. After all, they are the ones who in a completely ignorant, deceitful and harmful to humanity manner repetitively shout „fabrications” or „reflections of the sun in the lenses” when they see authentic photographs of UFO starships – as I am explaining this in more details in subsections P2.14.1 and P2.14.2, as well as in „Fig. P28” and „Fig. P29” from volume 14 of my monograph [1/5]. I also suggest that while looking into this volume 14, it is worth to take a close look at the photo from „Fig. P25” (briefly explained there in subsections P1 and P2.9), which documents another photo of a UFO starship type K3, hiding from people behind a veil of magnetic lens – however through which shines-through the light from the sparks of Oscillatory Chambers of its two side propulsors.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #J4.3 from my web page named „propulsion.htm” (updated on 7th of October 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „magnocraft_pl.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #315E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 315) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this entry, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#315: Trzecia era techniczna ludzkości zapoczątkowana niedawno wdrażaniem „silnika elektrycznego”

2019/10/17

Motto: „Aby móc poznać prawdę dokąd elity rządzące prowadzą ludzkość, powinieneś zaprzestać oglądania kłamliwej ‚propagandy sukcesu’ jaką one cię karmią cenzurowaną przez nich telewizją i innymi publikatorami, a zacząć własnymi oczami przyglądać się prawdziwemu życiu i rzeczywistości jakie cię otaczają.”

Napędy „trzeciej ery technicznej ludzkości” jako czynnika roboczego używają „obiegu pola magnetycznego”. Era ta została zaincjowana w 1836 roku roku wynalezieniem silnika jej pierwszej generacji – dość myląco nazwanego „silnik elektryczny”. Poza owym silnikiem elektrycznym, ludzkość NIE zbudowała jeszcze żadnego następnego napędu owej trzeciej ery, chociaż w 1984 roku ja teoretycznie już wynalazłem i od owego czasu niestrudzenie upowszechniam w licznych publikacjach, pędnik pierwszej generacji owej trzeciej ery technicznej nazwany „Komora Oscylacyjna” – opisany dokładniej na mojej stronie internetowej o nazwie „oscillatory_chamber_pl.htm”. Pędnik ten najpierw będzie używany do napędu gwiazdolotu, również mojego wynalazku, nazwanego „Magnokraft” (opisywanego na mojej stronie o nazwie „magnocraft_pl.htm”). Potem zaś, po dodatkowych usprawnieniach – np. po nadaniu mu zdolności do samonapełniania się energią magnetyczną w następnej, bo już „czwartej erze technicznej ludzkości” (tak jak opisuję to w punkcie #J4.4 ze swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”), stanie się on podstawowym pędnikiem, napędem i akumulatorem energii naszej cywilizacji.

Trzecią erę techniczną, podobnie jak wszystkie trzy wstępne „ery techniczne” już udostępnione do użytku nadal jeszcze moralnie prymitywnej ludzkości, tj. jak ery numer 1, 2 i 3, charakteryzuje konieczność zasilania ludzkich urządzeń napędowych w jakąś formę paliwa lub zewnętrznego źródła energii. (Konieczność ta jednak zaniknie dla napędów z następnych trzech już zaawansowanych er technicznych ludzkości, tj. dla er numer 4, 5 i 6.) Te pierwsze trzy prymitywne ery techniczne (tj. ery numer 1, 2 i 3) mogły więc być opisane relatywnie dobrze nawet w moich najstarszych opracowaniach. Opracowania te były bowiem z wyjątkową zaciekłością atakowane i wyszydzane przez najróżniejsze indywidua o umysłach cierpiących na wyjaśnione w dalszej części tego wpisu „nieuleczalne kalectwo wyobraźni” i przez „wilki w owczych skórach” – które udając rzekomych totaliztów faktycznie nieustająco opluwały, obrzydzały i sabotażowały zapoznawanie się z wynikami moich badań. Stąd nieustannie terroryzowany tamtymi atakami, w swych najstarszych opracowaniach starałem się ograniczać wyjaśnianie wszystkiego co dodatkowo podsycałoby owe ataki. Po przykłady moich dawnych opisów pierwszych trzech er technicznych ludzkości patrz punkt #B1 i podpis pod „Tab. #B1” ze strony o nazwie „propulsion_pl.htm”, albo patrz nawet znacznie bardziej szczegółowe opisy np. z rozdziału B w tomie 2 mojej monografii [1/5].

Wypracowanie licznych i wcześniej nieznanych ludziom napędów jakie będą lub mogą być zbudowane w ramach trzeciej ery technicznej ludzkości stało się dla mnie możliwe dzięki zidentyfikowaniu praw i regularności jakie w budowach i zasadach działania kolejnych napędów ludzkich ujawniało już pierwsze sformułowanie moich „Tablic Cykliczności”. Najważniejsze z tych praw i regularności, stwierdzały:

(I) Każdy nowozbudowany przez ludzi „silnik” jest zaledwie pierwszą składową kolejnej pary „silnik-pędnik” o podobnych zasadach działania i używanym czynniku roboczym. Przykładowo, „silnik” zwany „wiatrak” jest tylko pierwszą składową pary „wiatrak-żagiel”, zaś np. „silnik spalinowy” jest tylko pierwszą składową pary obejmującej też „pędnik” zwany „dysza rakiety”. Skoro więc „silnik elektryczny” NIE posiada jeszcze odpowiadającego mu pędnika, z niniejszego prawa i regularności wynika, że w jakiś czas po nim zbudowany może być „pędnik” jaki ja wynalazłem i nazwałem „Komora Oscylacyjna”, a jaki będzie używany do napędu gwiazolotu „Magnokraft” też mojego wynalazku.

(II) Każdy „pędnik” z danej pary „silnik-pędnik” używa tego samego czynnika roboczego i tej samej zasady działania co odpowiadający mu „silnik”. Tyle że rolę silnikowego „stojana”, „wirnika”, lub „tłoka” w owym pędniku spełnia upuszczanie czynnika roboczego do ośrodka w którym ów pędnik przemieszcza napędzany przez siebie wehikuł. Przykładowo, w silniku zwanym „kierat” jego „stojanem” jest ziemia na jakiej ów kierat został osadzony i pracuje, zaś jego czynnikiem roboczym jest „siła” wytwarzana przez nogi konia. Natomiast pędnikiem w parze „silnik-pędnik” dla kieratu jest „koło”, którego zasada działania jest egzekwowana poprzez upuszczanie do otoczenia jego czynnika roboczego, tj. „siły”, poprzez obrotowe toczenie tegoż koła po nieruchomej drodze czy środowisku. Stąd przykładowo w samochodach ich pędnikami są koła, zaś silniki samochodowe jedynie dostarczają tym kołom wymaganej siły napędowej jaką koła samochodowe „upuszczają” potem do jezdni lub do tego po czym się toczą. Podobnie np. pędniki w formie „dysz rakietowych” powstają poprzez usunięcie tłoków z cylindrów silników spalinowych i powodowane tym usunięciem upuszczanie „gazów spalinowych” (będących „czynnikiem roboczym” zarówno w silnikach spalinowych, jak i w rakietach) bezpośrednio do otaczającego te rakiety środowiska – w dzisiejszych nadal prymitywnych czasach nadając ruch absolutny całym wyprawom kosmicznym. Niniejsze prawo-regularność ujawnia więc, że np. układ napędowy gwiazdolotu Magnokraft będzie działał na niemal tej samej zasadzie co asynchroniczny silnik elektryczny wykorzystujący następstwa wirującego pola magnetycznego, tyle że owo wirujące pole magnetyczne w Magnokrafcie jest „upuszczane” do otoczenia zamiast jak w silniku elektrycznym być kierowanym do wirnika. Stąd „silnik elektryczny” tworzy parę „silnik-pędnik” właśnie z magnokraftem i z jego komorami oscylacyjnymi.

(III) „Pędnik” z każdej pary „silnik-pędnik” w typowych warunkach moralnych ludzkości budowany jest NIE wcześniej niż w około 200 lat po zbudowaniu odpowiadającego mu „silnika”. To zaś oznacza, że skoro pierwszy „silnik elektryczny” zbudowany został w 1836 roku, pierwsza „Komora Oscylacyjna” i napędzany nią „Magnokraft” zapewne zbudowane zostaną NIE wcześniej niż w 2036 roku. (Odnotuj, że na podstawie najróżniejszych pozamaterialnych przesłanek, jakie opisałem w punkcie #H1.1 z mojej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm” oraz we wpisie numer #241 do blogów totalizmu – dostępnym m.in. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm”, ustaliłem że najprawdopodobniej pierwszym krajem w świecie, który zbuduje mój magnokraft i stąd który stanie się ostatnim mocarstwem i ostatnim przywódcą Ziemi, będzie Korea.)

(IV) W każdej erze technicznej wynajdywane i budowane mogą być aż trzy coraz bardziej zaawansowane generacje urządzeń napędowych. Każda z tych trzech generacji w swej zasadzie działania wykorzystuje coraz bardziej ukryte oraz wymagające wkładu nowej wiedzy, doświadczenia i techniki atrybuty używanego w całej owej erze czynnika roboczego. (Jak to wyjaśniłem w pierwszym zdaniu tego wpisu, dla opornie wprowadzanej przez elity rządzące, opisywanej tu „trzeciej ery technicznej ludzkości”, czynnikiem roboczym są zamykające się poprzez wirniki lub otoczenie „obiegi pola magnetycznego”.)

(V) Dla każdej generacji z każdej ery technicznej budowane mogą być aż dwie pary silnik-pędnik o podobnych zasadach działania oraz użyciu tego samego czynnika roboczego. Tyle tylko, że pierwsza z tych dwóch par posiada oddzielne niż ich przestrzeń robocza urządzenie pełniące rolę wytwornika czynnika roboczego (np. kocioł parowy z silnika parowego, który wytwarza parę wodną jaka potem jest odprowadzana w przestrzeń pomiędzy tłokiem i cylindrem gdzie generuje ona wymagany ruch napędowy). W drugiej zaś z tych par czynnik roboczy jest wytwarzany bezpośrednio w przestrzeni roboczej – jako przykład rozważ silnik spalinowy, gdzie spaliny są wytwarzane bezpośrednio w przestrzeni pomiędzy tłokiem i cylindrem. Stąd przykładowo, dla trzeciej generacji z drugiej ery technicznej (patrz „Tab. #J4” ze strony „propulsion_pl.htm”) pierwszą parę silnik-pędnik formują „silnik parowy” i „silnik odrzutowy”, zaś drugą taką parę formują: „silnik spalinowy” i „rakieta kosmiczna”.

Poznanie z mojej pierwszej „Tablicy Cykliczności” powyższych praw i regularności rządzących wynajdowaniem i budowaniem kolejnych napędów ludzkich z już wówczas skompletowanych przez ludzi pierwszej i drugiej ery technicznej, pozwoliło mi stopniowo wypracować wszystkie praktycznie urządzenia napędowe „trzeciej ery technicznej ludzkości”. Na urządzenia te zaś składały się napędy należące do aż trzech coraz bardziej zaawansowanych generacji owej trzeciej ery (patrz prawo i regularność numer (IV) powyżej). Pierwsza z tych generacji, obejmująca sobą między innymi „silnik elektryczny” i Magnokraft oraz jego Komory Oscylacyjne, w swej zasadzie działania wykorzystywała będzie przyciągające i odpychające oddziaływania siłowe pól magnetycznych. Druga generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych, do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetyczne będące odwrotnością tarcia, jakie ja nazwałem „Efekt Telekinetyczny”. Wykorzystanie tego efektu pozwoli, między innymi, na budowanie przez ludzi pierwszych Magnokraftów drugiej generacji jakie można nazywać „Wehikuły Telekinetyczne”, bowiem będą one napędzane z prędkościami ponadświetlnymi zjawiskiem technicznie wyzwalanej telekinezy. Z kolei trzecia generacja napędów owej trzeciej ery technicznej, oprócz przyciągających i odpychających oddziaływań pól magnetycznych oraz „Efektu Telekinetycznego”, do swego działania wykorzystywała będzie także odkryte dopiero przeze mnie zjawisko magnetycznego nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu „ludzkiego czasu” poprzez odpowiednie oddziaływanie na DNA ludzi wibracjami magnetycznymi o właściwie dobranych częstotliwościach – tak jak opisałem to szczegółowiej na swej stronie internetowej o nazwie „immortality_pl.htm”. Z kolei owa zdolność do nawracania, zwalniania lub przyspieszania upływu „ludzkiego czasu” pozwoli ludzkości, między innymi, na budowanie Magnokraftów trzeciej generacji jakie można nazywać „Wehikuły Czasu” ponieważ będą one pozwalały ludziom, między innymi, na cofanie się w rządzącym starzeniem się ludzi „nawracalnym czasie softwarowym” aż do lat swojej młodości po każdym osiągnięciu wieku starczego, zaś w ten sposób oddadzą w ręce ludzi zdolność do nieskończenie długiego życia definiowanego prawami tzw. „uwięzionej nieśmiertelności”.

Z powyżej wymienionych trzech generacji napędów jakie będą zbudowane w trzeciej erze technicznej ludzkości, najpierw, bo już w 1980 roku wypracowałem budowę i działanie gwiazdolotu „Magnokraft”, stopniowo opisując go coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. Potem, w pierwszych dniach 1984 roku rozpracowałem zasadę działania i budowę „Komory Oscylacyjnej” stanowiącej pędnik dla magnokraftu – też później stopniowo opisując ją coraz dokładniej w publikowanych przez siebie artykułach i monografiach. W następnym zaś roku, tj. w 1985, po opracowaniu swojej najbardziej przełomowej teorii naukowej zwanej „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (która wkrótce potem okazała się być poszukiwaną przez ludzi Teorią Wszystkiego) poznałem działanie technicznej telekinezy oraz technicznego sterowania upływem ludzkiego czasu. Stąd począwszy od 1985 roku, stopniowo wypracowałem także i opublikowałem zasadę działania Wehikułów Telekinetycznych oraz Wehikułów Czasu.

Widząc z analizy napędów pierwszej i drugiej ery technicznej ludzkości iż w każdej generacji napędów danej ery wynajdowane są i budowane aż dwie pary „silnik-pędnik” (patrz prawo i regularność numer (V) powyżej), spróbowałem także wypracować oba napędy jakie by reprezentowały drugą parę „silnik-pędnik” dla pierwszej pary pary obejmującej „silnik elektryczny” oraz „Magnokraft”. Stąd niemal równocześnie z magnokraftem rozpracowałem też zasadę działania i konstrukcję „silnika pulsarowego” oraz stanowiącego dla niego parę „silnik-pędnik” tzw. „statku gwiaździstego” napędzanego „pędnikami pulsarowymi” (o odmiennej niż komora oscylacyjna konstrukcji – w której pole magnetyczne generowane będzie bezpośrednio w przestrzeni otaczającej dany napęd). Zasady te i konstrukcje systematycznie potem publikowałem w kilku swych pierwszych monografiach – niestety okazało się, że to na nie moi wrogowie zaczęli kierować najsilniejszą krytykę i najbardziej jadowite obrzydzanie. W międzyczasie jednak analizy jakie o „silniku pulsarowym” i o „statku gwiaździstym” później przeprowadziłem oraz materiał dowodowy jaki na temat tych urządzeń napędowych zdołałem zgromadzić, pozwoliły mi wydedukować prognozę, że jeśli cywilizacja jaka buduje kolejne napędy „trzeciej ery technicznej” zdoła wypracować zasadę działania „wehikułu telekinetycznego” wcześniej niż zdoła zbudować „statek gwiaździsty”, wówczas zarzuci ona próby budowania „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego” ponieważ napędy telekinetyczne pozwalają uzyskiwać znacznie lepsze osiągi niż napędy pulsarowe. Jednocześnie moje publikacje już od 1985 roku opisują naszej cywilizacji zasady działania i budowy „wehikułu telekinetycznego”, a nawet „whikułu czasu”. To zaś mi ujawnia oczywistość, że jeśli moje opracowania w przyszłości NIE zostaną zgubione lub celowo zniszczone, wówczas nasza cywilizacja wogóle NIE przystąpi do budowy „statku gwiaździstego”, ponieważ bardziej będzie się jej opłacało od razu przystąpić do zbudowania gwiazdolotów telekinetycznych i wehikułów czasu. Dlatego w swoich najnowszych publikacjach owego „statku gwiaździstego” już NIE opisuję. Jednak zainteresowani czytelnicy znajdą jego opisy w moich starszych publikacjach – aż do (i włącznie z) mojej angielskojęzycznej monografii [1e] dostępnej poprzez stronę „text_1e.htm” (przeglądnij w owej [1e] jego opisy i ilustrację z podrozdziału B4.2 i z rysunku „Fig. B3”). W opracowaniach publikowanych już po [1e] opisywanie „statku gwiaździstego” jest więc zarzucone. Niemniej z wielu przekazów zawartych np. w symbolice religii muzułmańskiej jest klarowne, że „statki gwiaździste” w dawnych czasach odwiedzały Ziemię – podobnie jak Magnokrafty odwiedzają ją w obecnych czasach i są dziś znane pod nazwą UFO – patrz „Fot. #J4.3c”. (Jako przykład odwiedzin i odnotowania przez ludzi „statku gwiaździstego” typu G4 rozważ pochodzenie ozdobnej struktury pokazanej poniżej na „Fot. #J4.3a”, poczym porównaj podobieństwo tej struktury do „statku gwiaździstego” nieco mniejszego typu G3 oryginalnie pokazanego na „Fig. B3” z monografii [1e], zaś powtórzonego poniżej na „Rys. #J4.3b”. Z kolei jako przykład fotograficznego udokumentowania odwiedzin Ziemi przez już zbudowany magnokraft typu K4, patrz poniżej pokazane zdjęcie z „Fot. #J4.3c” wykonane w polskich Katowicach.)

Problemy z zasadą działania „silnika pulsarowego” oraz „statku gwiaździstego”, które naraziły moje publikacje na najbardziej nasycone jadem krytyki, wynikają z faktu, iż pole magnetyczne jest w nich generowane bezpośrednio w przestrzeni w jakiej urządzenia te działają, na zasadzie podobnej jak naturalnie dzieje się to w tzw. „gwiazdach pulsarowych”. Aby zaś zrealizować tę zasadę działania napierw ludzie muszą się nauczyć wytwarzać unikalną substancję jaka w owych napędach będzie generowała potężne pole magnetyczne spełniające w nich rolę „czynnika roboczego”, potem zaś muszą nauczyć się sterowania tymi znacznie bardziej skomplikowanymi niż Magnokrafty urządzeniami napędowymi bazującymi w swym działaniu na owej substancji. Tymczasem krytykanci moich opracowań spodziewali się, że ja wszystkie przyszłe problemy z tym związane rozwiążę już wówczas i im rozwiązania te powyjaśniam – tak jak porozwiązywałem już wtedy i powyjaśniałem tzw. „sceptykom” wszystkie problemy związane z budową i działaniem moich magnokraftów i komór oscylacyjnych.

Czynnikiem, który moim zdaniem spowodował iż w tamtych czasach ludzie żyjący dla krytykowania innych pomijali krytykowanie mojego magnokraftu i komory oscylacyjnej, zaś całą swoją intensywną i nasyconą jadem krytykę kierowali na moje wynalazki „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego”, był rodzaj powszechnie objawiającego się kalectwa powodowanego przez monopol oficjalnej nauki ateistycznej (wynagradzającej „kucie na pamięć” zamiast myślenia) a także przez intelektualnie bezstymulacyjny tryb życia ówczesnych i obecnych ludzi. To dość powszechnie ujawniające się kalectwo można by nazwać „nieuleczalnym kalectwem wyobraźni”. Według mojego rozeznania, swymi coraz większymi kłamstwami i pozbawionym logicznego myślenia nauczaniem, dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna kalectwo to nieustannie eskaluje w obecnym społeczeństwie – tak że cechuje ono już ponad 90% dzisiejszych ludzi. Co ciekawsze, wcale NIE jest ono jedną z owych „wymyślanych na siłę” przez zachłannych psychiatrów i psychologów „nieistniejących chorób” o jakich piszę np. w punkcie #F11 swej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”, czy w podpisie pod „Fot. #C9efg” ze strony o nazwie „explain_pl.htm”, a jest zjawiskiem jak najbardziej realnym i wyniszczającym naszą cywilizację. Ofiary „nieuleczalnego kalectwa wyobraźni” NIE są w stanie sobie wyobrazić niczego co NIE byłoby jakąś wersją tego co już skądś dobrze znają (np. wyobrazić pojawienia się w przyszłości czegoś, czego dzisiaj ludzie jeszcze NIE wytworzyli). Stąd dla tych ofiar są absolutnie NIE do przyjęcia filozoficzne prawdy jakie na bazie ogromnego materiału dowodowego wypracowały moja filozofia totalizmu i mój Koncept Dipolarnej Grawitacji – przykładowo filozoficzna prawda jaka stwierdza, że „wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia – tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać” – po więcej szczegółów patrz np. linki pod słowami owej filozoficznej prawdy z „Części #B” na mojej stronie o nazwie „skorowidz.htm”. Tymczasem zasada działania „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego” będzie bazowała na unikalnej substancji jaką w przyszłości zdoła wytworzyć ludzka „inżynieria materiałowa”, a jaka będzie rodzajem ogromnego choć stabilnego „jądra atomowego” o niemal niewidzialnej dla ludzkiego oka wielkości, które jednak będzie nośnikiem niezwykle potężnego dodatniego ładunku elektrycznego, stąd po wprawieniu w przyszłych urządzeniach napędowych w ruch wirowy, substancja ta będzie generowała sterowalne pola magnetyczne o ogromnych natężeniach zdolnych do napędzania silników pulsarowych o niewyobrażalnie dużych mocach oraz statkow gwiaździstych o podobnej do magnokraftów zasadzie działania. (Odnotuj z wyjaśnień prawa i regularności (II) powyżej, że silniki i pędniki należące do tej samej pary mają podobną konstrukcję i zasadę działania, tyle że w pędnikach materialne stojany lub wirniki silnika są zastępowane przez upuszczanie czynnika roboczego do otaczającego środowiska.) Ponieważ zaś w czasach kiedy publikowałem wizję wypracowanych przez siebie zasad konstrukcji i działania „silnika pulsarowego” i „statku gwiaździstego” dyscyplina „inżynierii materiałowej” jeszcze NIE istniała, zaś powyższa filozoficzna prawda i jej dowodowe uzasadnienie NIE były jeszcze upowszechnione przez wówczas jeszcze NIE istniejącą filozofię totalizmu, osoby z „nieuleczalnym kalectwem wyobraźni” mogły wówczas wyżywać się do woli „naskakiwaniem” na moje przyszłościowe wizje techniczne, zaś ja NIE bardzo miałem jak przed nimi racjonalnie się obronić.

Niestety wrogość, agresja, blokowanie i ostre prześladowania jakie elity rządzące opisywane w punkcie #J4.4 mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” zademonstrowały ludziom atakami na wyniki moich badań i na moją osobę, powodują iż dotychczas nikt NIE odważył się podjąć wysiłków zbudowania któregoś z moich zaawansowanych napędów „trzeciej ery technicznej” (tj. zbudowania komory oscylacyjnej czy magnokraftu) – realność już obecnego zbudowania jakich ja udowodniłem w swoich publikacjach, szczegółowo opisujących też ich konstrukcję i działanie. Powszechnie zaś używane w początkowych latach 21 wieku i już anachroniczne w dzisiejszych czasach napędy uprzedniej „drugiej ery technicznej” wymagające spalania brudnych „paliw kopalnych” (fossil fuels), szybko wyniszczają naszą żywicielkę Ziemię i samo-sprowadzają na nas „wielkie oczyszczanie lat 2030-tych” opisywane na mojej stronie o nazwie „2030.htm”. Stąd niemal końcowy to już czas, aby ludzkość mogła zrozumieć prawdy jakie wynikają z Tablic Cykliczności i zakasała rękawy aby szybko zbudować moje komory oscylacyjne i magnokrafty. Aby dopomóc mi w upowszechnianiu tych prawd, we wrześniu 2019 roku napisałem krótkie opracowanie [18] upowszechniane poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_18.htm”, w którym apeluję do osób jakim szerzenie prawdy i przyszłość ludzkości NIE są obojętne, aby anonimowo lub otwarcie dopomagały mi w opracowywaniu i publikowaniu otwierających ludzkie oczy filmów, scenariusze do których ja chętnie napiszę bazując na swej wiedzy i doświadczeniu. Jeśli bowiem ludzie zdołają zbudować te napędy jeszcze przed rokiem 2030-tym, czyli „na czas”, wówczas być może Bóg się zlituje nad nami i odwoła lub złagodzi nadejście tragedii jakie ilustruje nam 34-minutowy darmowy film pokazywany w YouTube np. pod adresem https://www.youtube.com/results?search_query=zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 , a noszący tytuł „Zagłada ludzkości 2030” – który notabene był pierwszym w YouTube filmem jaki z sukcesem obudził z letargu wielu ludzi ilustrując im prawdę o tragiźmie sytuacji w jaką ludzkość się samo-wprowadziła, czym zapoczątkował obecny „efekt samo-narastania staczającej się kuli śniegowej” podejmowań faktycznych działań przez owych ludzi. Dość retoryczne więc pytanie jakie w tym miejscu chciałbym ci czytelniku zadać, to czy wiedząc o wynikach moich badań NIE będzie ci głupio jeśli zagłada ludzkości lat 2030-tych faktycznie nadejdzie, zaś ty patrząc na umieranie bliskich sobie osób, lub przeżywając je samemu, będziesz świadomy iż nie starałeś się uciszyć obrzydzeń moich wrogów oraz dołożyć jakiś własny wkład w zbudowanie bezanieczyszczeniowych napędów opisywanej tu trzeciej ery technicznej ludzkości jaka ma potencjał aby powstrzymać nadejście zagłady m.in. na ciebie i na twoich bliskich?

Fot. #J4.3a
Fot. #J4.3a: Oto wywodząca się ze starożytności ornamentowa „struktura gwiaździsta” ilustrująca przebiegi obwodów magnetycznych w „statku gwiaździstym” typu G4. Jej szerszy opis przytoczyłem w punkcie #J4.3 swej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” i w podpisie pod udostępnianym tam „Fot. #J4.3” – z którego adresu http://pajak.org.nz/15/kl_2019_8_22_gwiazda.jpg załadowałem tutaj powyższe jej zdjęcie. Powstała ona poprzez zespolenie ze sobą trzech kwadratów, ustawionych po obróceniu ich względem siebie o kąty 30 stopni – co najlepiej ilustruje pusta przestrzeń w centrum tej struktury (tj. jakby jej „pędnik główny”). Faktycznie więc każda z pomalowanych powyżej na brązowo jakby „belek” formujących 12 promieni gwiazd składających się na tę strukturę odpowiada przebiegowi stacjonarnych, tj. nie wirujących, „obwodów magnetycznych” w statku gwiaździstym typu G4. (Typ G4 statku gwiaździstego jest następnym i dwukrotnie większym typem niż typ G3 statku gwiaździstego pokazanego na „Fig. B3” z mojej monografii [1e] oraz na powtórzonym stamtąd poniżej „Rys. #J4.3b”.) Owe obwody magnetyczne łączą wyloty każdego z pędników tego statku z wylotami wszystkich innych pędników o przeciwstawnym zorientowaniu biegunów magnetycznych. A każdy statek gwiaździsty (w tym typu G4) ma aż 3 rodzaje pędników, tj ma (M) pędnik główny (tylko jeden) umiejscowiony w jego środku, (S) pędniki boczne (w gwiazdolotach typu G4 jest ich 12) umiejscowione pomiędzy poszczególnymi promieniami gwiazdo-podobnego zarysu tego gwiazdolotu, oraz nieistniejące w magnokraftach pędniki rotujące (B), których w typie G4 też jest 12, jakich przeciwstawnie wytwarzane pole magnetyczne zakotwiczone jest do czubka każdego z promieni tego statku o kształcie gwiazdy. Dokładne położenia umiejscowień każdego w tych rodzajów pędników powyższa struktura ukazuje jako miejsca zbiegania się ze sobą owych pomalowanych na brązowo „belek” (w faktycznych statkach gwiaździstych owe pochłaniające światło belki formowane ze stacjonarnego pola magnetycznego miały czarny, a NIE brązowy, kolor – tj. kolor taki sam jak tzw. „czarne belki” w magnokraftach i UFO). Odnotuj tutaj, że dzięki użyciu aż trzech rodzajów pędników (tj. M, S i B), poprzez odpowiednie przesterowywanie wytwarzanego przez te pędniki pola magnetycznego, statki gwiaździste mogły formować swymi „czarnymi belkami” dużą różnorodność struktur podobnych do tej pokazanej powyżej, tak samo jak poprzez przesterowywanie swego pola magnetycznego dzisiejsze wehikuły UFO „malują” na polach zbożowych ogromną różnorodność „kręgów zbożowych” – powstawanie jednego z których udokumentowane zostało na wideo i ilustracjach pokazanych i opisanych dokładniej w punkcie #A6.1 mojej strony internetowej o nazwie „portfolio_pl.htm”, zaś przykłady innych takich „kręgów zbożowych” pokazane i objaśnione zostały na fotografiach „Fot. #D8abc”, „Fot. #D8de” i „Fot. #E2ab” z mojej strony o nazwie „explain_pl.htm”.

Każda osoba o dociekliwym umyśle, oglądając powyższą strukturę lub inne struktury i wzorce do niej podobne, zapewne zacznie się zastanawiać skąd bierze się inspiracja i jakby wewnętrzna potrzeba historycznego utrwalania struktur takich jak powyższa. Na bazie dotychczasowych analiz różnorodnego materiału dowodowego na jaki w tej sprawie często się natykam, ja osobiście poznałem przesłanki jakie pozwalają mi uważać, że inspiracja ta i wewnętrzna potrzeba historycznie trwałego jej dokumentowania posiada swe źródło w ludzkich obserwacjach z dalekiej przeszłości niezwykłych kształtów, konfiguracji i rozmieszczeń pędników jakie wówczas ujawniały ludziom „statki gwiaździste” w tamtych czasach często odwiedzające Ziemię, tyle że w dzisiejszych czasach pozastępowane już wehikułami telekinetycznymi i wehikułami czasu jakie wszystkie dzisiejsi „UFOlodzy” w swej ignorancji wrzucają do jednego worka zwanego przez nich „UFO”.

Rys. #J4.3b
Rys. #J4.3b: Oto zasada projektowania „statku gwiaździstego” typu G3 (tj. gwiaździstego odpowiednika dla dyskoidalnych magnokraftów załogowych najmniejszego typu K3). Zasadę tę zilustrowałem na „Fig. B3” z mojej angielskojęzycznej monografii [1e] z której adresu http://pajak.org.nz/1e/1e_b3.jpg załadowałem tu wyjaśniający ją powyższy rysunek. Kształt i rozmieszczenie poszczególnych pędników są zdefiniowane geometrią zilustrowanej na tym rysunku gwiazdy powstałej z dwóch kwadratów obróconych względem siebie o kąt 45 stopni. Statek ten posiada następujące „pędniki pulsarowe”: „M” – jeden pędnik główny, „S” – 8 pędników bocznych, oraz „B” – 8 pędników rotujących. Tzw. „czarne belki” formowane przez pole magnetyczne łączące wyloty poszczególnych pędników w stacjonarnych trybach jego pracy formuje piękne i intrygujące widza struktury, wyraźnie widoczne dla ludzkich oczu. Jedna z takich intrygujących struktur, powstała w dwukrotnie większym typie „G4” tego gwiazdolotu, została zilustrowana powyżej na zdjęciu z „Fot. #J4.3a”.

Fot. #J4.3c
Fot. #J4.3c: Oto jeden z ogromnej liczby fizykalnych dowodów iż moje magnokrafty daje się zbudować. Dowody te dostarczają, między innymi, autentyczne fotografie wehikułów UFO – napęd których działa na identycznej zasadzie jak napęd moich magnokraftów. Dwa z licznych zdjęć dokumentujących istnienie gwiazdolotów UFO pokazałem i szczegółowo opisałem na „Fot. #C9efg” ze swej strony o nazwie „explain_pl.htm”, z adresu której to fotografii http://pajak.org.nz/15/katowice_2019_8_15_f16.jpg załadowałem tu powyższe zdjęcie. UFO uwielbiają bowiem polskie Katowice i to tam w dniu 15 sierpnia 2019 roku, około godziny 14, wykonane zostały przypadkowo aż dwa zdjęcia tego samego dyskoidalnego UFO typu K4, jakie obserwując defiladę wojskową ukrywało się przed zgromadzonymi tam ludźmi poza zasłoną tzw. „soczewki magnetycznej” – co UFO czynią relatywnie często i z powodu czego ja w swoich opracowaniach publikuje aż cały szereg zdjęć UFO ukrywających się przed ludźmi poza zasłoną soczewki magnetycznej. Obie fotografie jakie utrwaliły to UFO dosłał mi mój kolega z tego samego roku studiów na Politechnice Wrocławskiej – którego osobiście znam bardzo dobrze i o którego rzetelności zaręczam (po szczegóły naszego roku studiów patrz strona internetowa o nazwie „rok.htm”). Jedną z tych fotografii pokazuję tutaj – UFO widoczne jest na niej jako położony tuż przy lewej krawędzi zdjęcia (na wysokości około jednej eskadry wyżej niż lecąca obok eskadra F16) ów mglisty dysk z białą plamą wylotu z pędnika głównego w swoim środku. Dzięki korzystnemu dla nas ustawieniu tego UFO, każde z obu istniejących jego zdjęć pozwala wyznaczać stosunek jego pozornej średnicy „D” do wysokości „H”, czyli jego współczynnik „Krotność (K)” – który dla tego gwiazdolotu na obu jego zdjęciach posiada tą samą wartość K=D/H=4. Znając zaś ów współczynnik „K” wiemy, iż gwiazdolot ten jest typu K4 – co z „Tablicy #G1” zawartej w tomie 3 mojej monografii [1/5] pozwala nam odczytać, że wymiary tego UFO wynosiły: średnica D=8.78 [metrów], zaś wysokość H=2.19 [metrów]. Ponadto, wiedząc iż jest to UFO typu K4, na 4-minutowym darmowym filmie o tytule „Jak wielki jest Magnokraft” upowszechnianym w internecie pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c można dobrze się przyglądnąć jak ten gwiazdolot naprawdę wygląda jeśli NIE ukrywa się przed ludźmi poza zasłoną takiej „soczewki magnetycznej”, albo wytwarzanej przez siebie technicznie „sztucznej chmury”.

Formowana przez to UFO „soczewka magnetyczna” nadaje sfotografowanemu wehikułowi wygląd jakby wykonanego z mgły. To zaś oczywiście natychmiast wykorzystali najróżniejsi „fachowcy” cierpiący na opisywany powyżej, a także w punkcie #J4.3 mojej strony „propulsion_pl.htm”, stan ludzkiej świadomości i filozofii życiowej, który można nazywać „nieuleczalne kalectwo wyobraźni”. Natychmiast okrzyknęli więc oni oba te zdjęcia „odbiciami słońca w soczewce aparatu”. Przeoczyli jednak przy tym kilka faktów. Przykładowo, że pomimo iż sami zapewne posiadają aparaty (a być może i fundusze podatników na badania), jednak nigdy osobiście NIE potrafili zarejestrować nimi „odbić słońca” o kształtach „mglistych dysków” z jarzącym się w ich centrum wylotem pędnika głównego oraz o identycznych jak powyżej cechach. Ponadto przeoczyli też, że owe miliony ludzi codziennie fotografujące coś swymi aparatami, też takich „odbić słońca” o dyskoidalnych kształtach i podobnych cechach jakoś nagminnie NIE są w stanie raportować – co jednak byłoby „normalką” gdyby „odbicia słońca” w soczewce faktycznie formowały takie mgliste obrazy. Owym krzykliwym „fachowcom” NIE przyszło też do głowy, że wypaczając i blokując prawdę swymi fałszywymi i niesprawdzonymi kłamstwami, osobiście powstrzymują oni postęp ludzkości, między innymi poprzez zniechęcanie do podjęcia na ziemi budowy moich magnokraftów. Wszakże gdyby magnokrafty zostały już zbudowane, do użytku ludzi otwarty by został dostęp do nieograniczonych zasobów przestrzeni międzygwiezdnej, a stąd wiele zagrożeń jakie już wkrótce mogą zupełnie zniszczyć dzisiejszą ludzkość przestałoby stanowić przeszkodę w naszym rozwoju. Odnotuj, że na owo chronicznie „nieuleczalne kalectwo wyobraźni” najczęściej cierpią zawodowi luminarze dzisiejszej oficjalnej nauki ateistycznej. To wszakże oni w sposób zupełnie ignorancki, kłamliwy i szkodliwy dla ludzkości powtarzalnie okrzykują „fabrykacjami” lub „odbiciami słońca w soczewce” autentyczne zdjęcia gwiazdolotów UFO – tak jak wyjaśniam to dokładniej w podrozdziałach P2.14.1 i P2.14.2 oraz na „Rys. P28” i „Rys. P29” z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zaglądając do owego tomu 14 proponuję rzucić też okiem na zdjęcie z „Rys. P25” (krótko wyjaśniane tam w podrozdziałach P1 i P2.9), które dokumentuje jeszcze jedno zdjęcie gwiazdolotu UFO, tyle że typu K3, też ukrywającego się poza zasłoną soczewki magnetycznej – przez którą prześwituje jednak światło z jarzących się iskrami dwóch wylotów z komór oscylacyjnych jego pędników bocznych.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #J4.3 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 17 października 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „magnocraft_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/magnocraft_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #315, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, czy wysoce moralnej „filozofii totalizmu”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Na zakończenie tego wpisu życzę czytelnikom spełnienia się dla nich słów wersetu 8:32 z bibilijnej „Ewangelii w/g św. Jana” – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#314E: Hiding and masking as the most moral form of self-defence from ruthless aggressors

2019/10/07

Motto: „Skill is the crown of the wise, crown of the silly – stupidity.” (Bible, OLD TESTAMENT „Book of Proverbs”, verse 14:24)

I do hope that the reader had the opportunity to get acquainted with the scientific forecasts of Professor Jan Pająk, which predict the total collapse and fall of the current human civilization in the 2030s, and explain the reasons, course and rough scenario of this tragedy that is self-inflicted by humanity. As a result of this fast approaching purification, the Professor predicts the death of 99.9% of inhabitants of Earth – which means saving of only about one person from every thousand people living at that time. If the reader still has not familiarized himself with these predictions, then I recommend looking into the totaliztic web page named „2030_uk.htm” or browsing the 34-minute free video from YouTube based on this web page and in Polish entitled „Zagłada ludzkości 2030” (which means „The Great Purification of the 2030s”, and also looking into the „part #H” (especially to items #H1, #H2, #H3 and #H4) from the totaliztic web page named „prophecies.htm”.

Below, based on historical experience, advices of military experts and preppers, I present the rules and scenario for personal and group masking. I do hope it will help many people. I also hope that there will be no bad people among them – who will use masking techniques to attack others. These rules and scenario were prepared on the basis of logical reasoning about the situation of the times of decline and extinction of humanity, which Professor Jan Pająk presented in his publications. It should be remembered that the proposal to use masking techniques applies to the times after the fall of the rule of law, when even local communities will not be able to exist on the principles of the historical „wild west”, i.e. by patrolling a given area and providing it with protection against other aggressive groups.

This material was prepared with the 2030s in mind and assuming that estimates of Professor Pająk are correct: i.e. a 99.9% reduction in the population – although I still hope that this material will never be needed. Only then the masking descriptions described below in numbered items make sense – otherwise the description fits only into the period of total war. While writing, I tried to empathize with the situation when in fact every stranger would be a lethal threat to us. My inspiration was one of the prophecies, namely the „Red Sky Night”. Since such a phenomenon took place in 2018, we still have 3 years left (the description of it says that there will be four peaceful one-year seasons). Then the 4th sign will start as it lasts 10 years. In this story inspirational was the statement that the children of the earth must go into the wilderness and live away from human clusters. I think a lot about everything that Professor Pająk forecasted. I look at what is happening in the world. I also know that the world, so greedy and hypocritical, and so exploiting the environment must at some point experience the purification. It is impossible to constantly eat and dirty with increasingly more fish in the aquarium without keeping a healthy balance. It is not feasible. The aquarium has the advantage that from time to time someone will come and clean it, while for the cleaning period will transfer the fish to a jar – but we do not have such option. I also often discuss with my family about this research – in which I believe. I know that my relatives, like most people, have a poor chance of survival – although I do my best to change it. They probably don’t believe what can happen. I do what I can to prepare them, I train their bodies saying that it is a defence against old age and diseases, I teach how to make supplies and explain why survival equipment is at home, saying that it can always be useful in the field for recreation, while during the war and a natural disaster it will be necessary. But trust me, they don’t believe in 99.9%, even at first it was difficult for me to think. Initially, I believed in 60% maybe 70% (i.e. that humanity would start to save itself). However, watching how the situation develops in today’s world, I am now beginning to suspect that this 99.9% is a correct forecast. But most people do not believe even in 5%, these hundreds of millions are no longer able to imagine what is coming. This is terrible. Recently I talked with my friend who watched the video „Zagłada ludzkości 2030” (i.e. „The Great Purification of the 2030s”). She said that the video is great and has large audience that it is talked about in the forums. I asked whether she was preparing, whether she had any backpack, equipment, weapons, supplies, any of these things. She answered after a moment’s thought that no, she was developing spiritually. Sad, if the truth seeker thinks so, then what most of others think. I can’t help it, but I believe in God, I trust Professor’s discoveries and I know that most of humanity is wrong. This is a bad direction of development.

In a situation of total collapse of civilization, we have only two options to survive the thirties of this millennium. Namely, we can either defend ourselves and fight bands of starving people that will attack us, or we can be invisible to them using camouflage techniques. Masking is a much better form of defence. It requires less energy and resources from us and reduces the possibility of danger associated with meeting aggressive people. It also allows being much weaker to effectively hinder our enemy’s attack. Masking is also an element of intelligence and morality – it allows us to keep the law „do not kill” if we do not have to defend ourselves.

The principles of masking are divided into two groups of techniques. These are: (A) urban masking that we will use from the beginning of the fall of civilization, to the time when attacking gangs or the depletion of resources force us to leave cities – human habitats; and (B) masking in the field, used after leaving home, during the nomadic existence in an area devoid of civilization achievements.

(A) Urban masking:

A1) Rule number one, you need to look desperate, poor and sick that has nothing to offer. This tactic worked well during the Balkan war after the collapse of Yugoslavia. It should be remembered that in times of widespread chaos, the worst nuisance are gangs of armed people who are trying to get food, medicine and often to rob bystanders. The Yugoslav war showed that the assault was widespread and first were robbed rich houses as well as people looking like wealthy, moving in designer clothes, luxury cars, etc.

So have a modest look, like any desperate man. You may look like a homeless person, a little crazy, crying, if you have such opportunity – makeup yourself to looking sick, infected with some disease. Without nice clothes and things. The Japanese proverb says „a nail gets it because it sticks out”. If someone thinks you have something valuable then will come to take it away from you. This is not an accident, but only a matter of time, people and the number of weapons.

A2) Do not count on the help of the army. Even troops can rob you, and certainly don’t count on them protecting you and letting you feed at their cost. Soldiers and uniformed services also have families and one thing that will interest them then is the thought of the safety of their loved ones. Try not to get in the way of soldiers, especially those who are already operating outside of power structures.

A3) Mask your home, throw open suitcases in front of it, garbage and scattered clothes so that it looks already ransacked, even leave the car open with the battery removed and the fuel cap ajar. Pump the fuel out of it beforehand, you can sprinkle it with soot or rubbish, which gives the impression that it burned or was destroyed.

A4) Remove (and bury) from the front of the house everything that can be an excuse for theft and further search. Remember that everything may be needed then.

A5) Avoid people you don’t know, move only at night, never in the middle of the street. Hide and rest during the day, set up guards, cooperate with your neighbours if possible, to always be ready to defend yourself. Organize neighbourhood patrols with at least a few men to repel intruders. Use masking this time to hide your weakness. Hide your weakness in a patrol with several men, and hide your strength in the cover/belaying of people on patrol. Let the patrol look confident. Always, however, provide them with hidden protection, safeguarding with your best weapon. Such patrols during the Balkan war protected a single street or a group of several houses.

A6) In the city don’t wear military clothes, they’ll think you have a gun and will want to kill you. If you have a weapon, try to hide it, but always have it ready to defend. An invisible weapon can save you from an armed aggressor who will want to rob you without losing his ammunition. Look like an ordinary, average civilian.

A7) Doors, windows, if possible barricade. You can use furniture, boards and even sandbags for this. Secure the rooms you are in so that access to them is only possible through one entrance, preferably hard to reach. During the Balkan war, some houses resembled medieval strongholds, where the entrance was on the first floor to which the tenant got up due to the ladder, dropped from above.

A8) Never light the lights at night, if someone can see them from the outside, they will certainly want to check who and why is inside. The same rule applies to lights when you move around in the field.

A9) Never make noise, always be quiet, if the sound can be heard outside the place of your concealment, it will attract others.

A10) Stay hidden only until you have to fight the gangs in there. If this happens, and someone attacking you escapes, you can be sure that he will come back with new forces.

A11) If you are exchanging goods with strangers, don’t let them know that you or your family have a lot to offer, when returning to the camp, don’t let them follow you. Checking if we are not tracked applies to every situation when we return to our place of residence.

A12) Everything you need to take during your escape, have it ready and packed in your backpack.

A13) When travelling, have two backpacks/bags. Carry the most valuable items with you or in a smaller backpack. If someone stops you and tells you to give back your backpack and you can’t defend yourself, try to give him the bigger one and quickly run away. You must be ready to use this technique, especially when you decided to leave the city.

A14) When you leave the city, take only what you need in the field. Inform about your departure only those people you want to take with you. Act moral here, but don’t announce your departure. Perhaps other people will want to stop you by force or rob you or thwart your plans in other ways. It’s up to you when to leave the city. Experienced survival experts always say that „a city is a trap: the sooner you leave it, the better for you.”

A15) Have a planned way to leave the city, you have little chance that you will do it using a car. It is best for you to leave the city away from the main exit roads that may be blocked by the army. They won’t let you leave the city with anything valuable. Leave the city on foot, by bike, or if you live by a large river or lake – by boat or raft. A bicycle or a boat will allow you to take more luggage (see A4 from item #S5 on the web page „2030_uk.htm”) – but they need to be painted dark, and in the field – masked with branches. Select night time if you know the area. You need to know where you want to get, thus move according to this knowledge.

(B) Masking in the field: We assume that we will need these skills most, according to the scenario of the fall of human civilization in the 2030s. This presentation focuses primarily on the issue of camouflage in the field:

B1) Everything you wear should be in dark, grey or camouflage colours. If any equipment has chrome, reflective, or colourful elements, repaint it, or mask it with other methods – as far as it allows to preserve its functional properties. In the field you have to look like a hunter or sniper means you should be invisible to animals and to people.

B2) Have two types of camouflage capes (see: https://www.google.com/search?q=camouflage+capes ), one for summer, spring and autumn, others for winter (e.g. green forest colour and white winter colour).

The ideal solution would be for you to have military, hunting or survival clothing for every season. This solution, however, requires a lot of financial resources, while the luggage we would have to carry with us would be too heavy. The solution to this are the above camouflage capes, preferably military, which we can often buy in stores with equipment from demobiles. They allow for external masking of these items and clothing, which we have, see item #R2 from the web page named „2030_uk.htm”. We will not always be able to gather all the elements of clothing in camouflaging colours.

The summer and winter versions of the camouflage capes allow us to mask our posture at any time of the year, regardless of whether we are moving among grass or snowdrifts. The applied camouflage capes mask us and the luggage (backpack we wear). Snipers and hunters use a similar practice.

If you do not have the funds or space for the above two versions of the camouflage capes, buy its summer version and have pieces of white material that you can combine with the camouflage cape and get the masking effect in winter. This solution works with partial snowing.

B3) When moving, wear gloves and paint your face. A man hiding in the woods, on a meadow, in the bushes, etc., reveals three things in addition to movement: the reflection of his equipment, as well as his hands and face. Face painting is an old practice that all scouts used. We paint the whole face, mud can be used in the field. Putting lines, promoted in films, does not work. Remembering that our task is to move at night, the more our complete face should be as little visible as possible. An ordinary shawl, e.g. an araphatka, will allow us to achieve this goal and significantly reduce the possibility of being noticed.

B4) Set up camp away from roads and settlements in wild and in hard to reach areas. Take advantage of the area, see from which side someone can approach it, isolate yourself with rivers, swamps, thick bushes, rocks.

B5) Constantly designate hidden guards and observation posts so as to warn other people in your group on time about impending danger. Prepare temporary alarms near the campsite to alert you that someone is passing by.

B6) If you intend to stay in a given place longer (e.g. during the winter), build your camp as Wietkom troops did in hidden underground dugouts. Remember to even the smoke outlet from the hearth move away from the entrance to the hidden room/filter (the filtering room is a separate chamber), where smoke comes out through several smaller holes. Cover the smoke outlets with stones and branches so that they dissipate the fumes on the ground as much as possible.

B7) When moving outside the campsite, move in jumps. First a few kilometre exploration trip, then the movement of the whole group. Constantly keep an eye on the area.

B8) Hunt and get food quietly, even if you have a weapon better fish and hunt with a bow. The bang of the shot will attract attention for several kilometres.

B9) Never enter abandoned houses alone, always check that the entrance has no trap and that the current tenant is not lurking behind the door.

B10) Masking is obligatory in two directions, so do not approach loud clusters of people, outbreaks of far-visible fires, bright houses, in the peak period of depopulation they will surely be traps set for the curious.

* * *

Dr. Eng. Jan Pająk, who runs this blog („owner”), would like to thank the author of the above entry, Totalizt and the Polish citizen, Sławomir Jabłoński, for accepting the invitation that his above presentation is published on 2019/9/17 as post number #314 to all blogs of totalizm, and also repeated in „volume S” from the publication [13] (accessible, amongst others, through the web page named „tekst_13.htm”) offering full content of all posts to blogs of totalizm. This presentation is already the second one to the preparing of which the author has invited Mr. Jabłoński – due to his high practical and already proven expertise in these matters. This second presentation informs interested people what actions and preparations increase the chance of surviving in the incoming purification of humanity of the 2030s. The previous of these three presentations, explaining what equipment is necessary to facilitate survival in the wilderness, was published on 2018/7/30 as post number #300 to blogs of totalizm, while repeated as the first post from „volume T” of the abovementioned publication [13] (available, among others, via the web page named „tekst_13.htm” – note that due to the use of decreasing page numbering, volumes T and S of the publication [13] publish the first posts at their very end). The last, third in a row presentation of the same series, Mr. Jabłoński promised to prepare in about two years. It will be devoted to the summary of „what” edible and necessary dietary supplements (also „where” and „when”) can be found in Polish (European) wilderness, and „how to prepare it” to make it suitable for consumption or for use as an effective dietary supplement.

The reason for the preparation of the above three presentations is that, according to the „owner” of this blog, one needs to be thoroughly prepared for this incoming purification in order to have any chance of being in that group of probably only about one in every thousand currently living people who will survive the rapidly approaching purification of humanity of the 2030s (i.e. survive the extinction warned in the totaliztic web page named „2030_uk.htm” and in the free YouTube video summarizing that web page and named in Polish „Zagłada ludzkości 2030” (i.e. „The Great Purification of 2030s”) which can be viewed e.g. from the web page named „djp.htm” that lists all free YouTube videos created with the direct participation of Dr. Jan Pająk, or viewed directly from the following Internet address: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ). Developing the required skills (and acquiring practical ability to use them), gathering the equipment necessary for survival and plans where survival of the reader has a best chances, as well as learning the knowledge required to survive, is an important component of this preparation for surviving the purification by leading a nomadic life and feeding on the fruits of nature. By just a passive reliance only on stocks previously accumulated in cities, or in own homes or bunkers, this purification lasting many years probably cannot be survived.

The text of this post #314E was adopted from the „volume S” of the publication [13] available via the totaliztic web page named „tekst_13.htm” (update dated 17 August 2019, or later). In this publication [13] the above presentation is published using all Internet capabilities (such as: repetitive updating, the use of „green links” that link to the pages indicated after clicking at them with the mouse, the use of illustrations, colours, distinctions, highlights, etc.). The latest update of the web page „tekst_13.htm” is now available to interested readers, among others, at the following addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/tekst_13.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/tekst_13.htm
http://gravity.ezyro.com/tekst_13.htm
http://cielcza.cba.pl/tekst_13.htm
http://pajak.org.nz/tekst_13.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „tekst_13.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „2030_uk.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/tekst_13.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/2030_uk.htm

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #314E). So far 8 such blogs ware created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 314) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ). Almost a half of these posts is published there also in English, and thus will be understood also by inhabitants of countries other than Poland.