Archive for Styczeń 2020

#319: Dlaczego napędy pierwszej ery technicznej ludzkości i moje Tablice Cykliczności są fundamentalne dla całego rozwoju ludzkiej wiedzy i techniki

2020/01/25

Motto: „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (Biblia, werset 8:32 z „Ew. wg św. Jana”)

#319: Dlaczego napędy pierwszej ery technicznej ludzkości i moje Tablice Cykliczności są fundamentalne dla całego rozwoju ludzkiej wiedzy i techniki

Opisywana w niniejszym wpisie (i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm” z którego wpis ten został adoptowany) pierwsza „era techniczna ludzkości”, ujęta moimi „Tablicami Cykliczności dla Napędów Ziemskich” – najbardziej zaawansowaną formę których ilustruje „Tab. #J4ab” na stronie „propulsion_pl.htm”, tj. era numer 1, jako napędowego „czynnika roboczego” używa „obiegu siły” generowanej np. przez mięśnie ludzi lub zwierząt i napędzającej poprzez bezpośredni kontakt i siłowe przekazywanie. Zastała ona zapoczątkowana jeszcze w starożytności wynalezieniem pierwszej pary „silnik-pędnik” z jej pierwszej generacji napędów obejmujących mechanizm silnika obecnie zwanego „korba” (do dzisiaj używanego np. w tradycyjnych studniach wiejskich), oraz pędnika zwanego „tyczka flisacka” (do dzisiaj używanego do popychania niektórych łodzi i tratw). Do pierwszej generacji tej samej pierwszej ery technicznej należą też napędy jej drugiej pary „silnik-pędnik”, obejmujące silnik zwany „kierat” oraz pędnik zwany „koło”. (Podobno „koło” zostało wynalezione i najpierw używane przez przodków Słowian, tj. Sarmatów, którzy jako pierwsi w świecie zaczęli budowanie konnych rydwanów, formując z ich pomocą ogromne imperium rozciągające się od Morza Północnego aż po obecne Indie. Jeśli faktycznie jest to zgodne z historyczną prawdą, wówczas jakiś anonimowy Słowianin rozpoczął swym kołem techniczny rozwój ludzkości, zaś „Tablice Cykliczności” innego Słowianina, tj. autora tego wpisu, zainspirują budowanie urządzeń definiujących możliwości i cele aż do najbardziej zaawansowanych er technicznych przyszłego rozwoju ludzkości opisywanych w punkcie #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, a opartych na zasadach programowania potencjalnie inteligentnej przeciw-materii.)

Bóg tak dalekowzrocznie zaprojektował prawa, regularności i zasady działania napędów pierwszej ery technicznej ludzkości, że dostarczyły one sobą fundamenty poznawcze na jakich następne generacje wynalazców będą mogły potem budować swoje zrozumienie podstawowych cech, składowych, praw i powtarzalnych regularności, których zestawienie z jedną funkcjonalną całość pozwala formować każdy wynalazek nowego napędu. Używając więc rekomendacji Biblii stwierdzającej, że: „na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa” – patrz punkt #C5 na mojej stronie o nazwie „biblia.htm”, napędy owej pierwszej ery technicznej dostarczyły „pierwszego świadka” z zalecanych Biblią co najmniej dwóch „świadków” na jakich oparty został rozwój moich „Tablic Cykliczności” pozwalających zaprognozować napędy całego przyszłego rozwoju technicznego ludzkości – tj. napędy zilustrowane w „Tab. #J4ab” ze strony „propulsion_pl.htm”.

I tak, owa pierwsza era techniczna będąca pierwszym świadkiem z owych zalecanych Biblią co najmniej dwóch świadków, ujawniła nam że istnieją dwa odmienne rodzaje napędów, tj. istnieją „silniki”, które generują ruch względny jednych części danego urządzenia względem innych jego części (np. „korba” albo „kierat”), oraz istnieją „pędniki”, które generują ruch absolutny całych obiektów w otaczającym je środowisku (np. „tyczka flisacka” albo „koło”). Ujawniła ona też, że najbardziej podstawową składową każdego napędu jest jego „czynnik roboczy” – którym w owej pierwszej erze była „siła” bezpośredniego oddziaływania dotykowego generująca „ruch napędowy”. Owe dwa rodzaje napędów wynajdowane w danej erze technicznej (tj. „silnik” i „pędnik”) zawsze układają się w bliźniacze pary „silnik-pędnik” – na jakie składa się jeden „silnik” i jeden „pędnik” oba które to urządzenia używają tego samego „czynnika roboczego” i tej samej zasady działania. Każdy napęd musi też posiadać przestrzenie lub przestrzeń w jakich realizowane są dwie odmienne transformacje, tj. musi posiadać „wytwornik czynnika roboczego” (w tej pierwszej erze najprostrzym z takich wytworników były mięśnie człowieka lub zwierzęcia) w jakim „coś” transfomuje się w ów „czynnik roboczy”, oraz muszą posiadać też „przestrzeń roboczą” w jakiej ów „czynnik roboczy” transformowany jest w „ruch napędowy”. Zależnie też od tego jakie fizykalne zjawisko w danym urządzeniu napędowym transformuje się w „czynnik roboczy”, w każdej erze technicznej budowane mogą być aż trzy generacje urządzeń napędowych. Przykładowo w pierwszej erze technicznej, jej pierwsza generacja napędów transformowała „dotykiem” energię mięśni bezpośrenio w siłę napędzającą (np. w „korbie” czy w „kieracie”). W drugiej generacji owej ery siłę napędzającą generowała już „inercja” (np. w „kole garncarskim” czy w „kole zamachowym”). W trzeciej zaś jej generacji siłę napędzającą generowała „energia wewnętrzna” (w owej pierszej erze – energia sprężystości, np. w „wiertle inercyjnym”, „katapulcie”, „sprężynie z zegarów”, czy w „piłce”). W każdej też z tych trzech generacji budowane mogły być aż dwie pary „silnik-pędnik”, w pierwszej z których to par „wywornik czynnika roboczego” był oddzielony od „przestrzeni roboczej”, w drugiej zaś parze obie przestrzenie były połączone ze sobą.

Napędy pierwszej ery technicznej ludzkości były tym „pierwszym świadkiem” jaki dostarczył empirycznego „poświadczenia”, które każdy z nas otrzymał od Boga, a które nam ujawniło owe istotne dla każdego napędu cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności, itp. Po zainspirowaniu ludzi do zrealizowania wynalazków pierwszej ery technicznej, jakie pozwalają każdemu zrozumieć owe cechy, składowe i powtarzalne prawa-regularności dowolnego urządzenia napędowego, Bóg zainspirował następne generacje wynalazców do urzeczywistnienia „drugiego świadka” dostarczającego dodatkowych „poświadczeń empirycznych” ujawniających i potwierdzających cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności ziemkich urządzeń napędowych. Tym „drugim świadkiem” były napędy z kolejnej, „drugiej już ery technicznej ludzkości”. Ta więc druga era techniczna dostarczyła ludzkości „poświadczenia empirycznego”, iż opisane powyżej cechy, składowe, prawa i powtarzalne regularności wymagane w urzeczywistnianiu ziemskich urządzeń napędowych, są regularnie powtarzane w wynalazkach urządzeń napędowych z każdej następnej ery technicznej ludzkości. Stąd druga era techniczna ludzkości swą empiryką potwierdziła też zwrotnie, między innymi, poprawność cech, składowych, praw i powtarzalnych regularności jakie wykryłem swymi teoretycznymi analizami (potem zaś opisłem swą Tablicą Cykliczności dla Napędów) już w pierwszej erze technicznej ludzkości. Z kolei posiadanie takiego drugiego (potwierdzającego) poświadczenia empirycznego, zgodnie z instrukcją zawartą w Biblii i stwierdzającą, że „na poświadczeniach dwóch albo trzech świadków oparta musi być każda sprawa” (patrz punkt #C5 na mojej stronie o nazwie „biblia.htm”), otworzyło nam wszystkim wgląd do przyszłości, jaki mi osobiście z upływem czasu pozwolił zaprognozować opisywane szczegółowiej w podpunktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm” oraz w bazujących na ich treści wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu, wszystkie rodzaje napędów, które nadal oczekują aby ludzkość stopniowo je budowała – wypełniając w ten sposób dalekowzroczne plany Boga. Owa „druga era techniczna ludzkości”, potwierdzająca cechy, składowe, prawa i powtarzalne reguły rządzące formowaniem kolejnych wynalazków urządzeń napędowych wszystkich przyszłych er technicznych, jest opisana w punkcie #J4.2 strony „propulsion_pl.htm” a także we wpisie numer #317 do blogów totalizmu (tekst którego to wpisu #317 można znaleźć, między innymi, w „tomie S” mojej publikacji [13] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_13.htm”).

Największym problemem w moim wypracowywaniu konstrukcji i zasad działania kolejnych er technicznych jakie nastąpią po owej drugiej erze technicznej, stanowiło ustalenie jakie czynniki robocze i jakie prawa odnoszące się do napędów będą rządziły owymi erami o numerach trzy do sześć. Bóg bowiem dał nam tylko jeszcze jedną wskazówkę dotyczącą owych napędów przyszłości, tj. dał nam wynalazek „silnika elektrycznego” z 1836 roku – który to wynalazek zapoczątkowywał „trzecią erę techniczną ludzkości”. Wynalazek ten jednak dowodził, że w trzeciej i wyższych erach technicznych ludzkości, jako czynniki robocze NIE będzie już używana żadna forma naszej materii – najróżniejsze prawa i oddziaływania której formowały napędy pierwszej i drugiej ery technicznej. Silnik elektryczny ujawniał bowiem, że w trzeciej erze technicznej czynnikiem roboczym będą już niematerialne oddziaływania magnetyczne. Ponownie więc, niezależnie od wszystkiego co ujawniały nam pierwsza i druga era techniczna z mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów – tym razem jako całość stanowiącej też nadrzędny rodzaj „pierwszego świadka” z zupełnie innego, już przyszłościowego łańcucha wiedzo-twórczego, potrzebny był nam też jakiś nadrzędny, „drugi świadek” z tego samego przyszłościowego łańcucha wiedzo-twórczego, jaki wskazałby nam dalsze czynniki robocze i dalsze prawa rządzące rozwojem napędów z er wyższych niż druga i trzecia, tj. z er czwartej do szóstej. Tego nadrzędnego „drugiego świadka” dostarczyła moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku – wszakże otwierała ona dla mnie okno i wgląd NIE tylko na przyszłość ludzkości, ale także na cały wszechświat: mam tu nadzieję iż to moje okno na przyszłość i wszechświat już wkrótce stanie się dostepne także dla wszystkich ludzi, „jeśli” oraz „kiedy” upowszechnianie mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku i wywodzących się z niej prawd przestanie być skrycie blokowane z „politycznych powodów” jakie krótko opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku klarownie bowiem wskazywała sobą „jakie czynniki robocze” i „jakie prawa” będą rządziły zasadami działania i konstrukcjami napędów budowanych w czwartej do szóstej erach technicznych ludzkości. Wszakże ta moja Teoria Wszystkiego wyjaśniała, że na wszechświat jaki nas otacza składają się aż trzy (3) odmienne światy. Tylko pierwszym i najbardziej prymitywnym z nich jest nasz „świat fizyczny” wypełniony materią. Wzajemne oddziaływania oraz prawa tejże materii z naszego świata fizycznego formują zaś czynniki robocze i zasady działania tylko dla napędów z pierwszej i drugiej ery technicznej. Jednak moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku (po jej szczegóły patrz opisy ze strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”) ujawniała także, że pod wymiarem i kierunkiem „wgłębnym” naszego świata fizycznego ukrywa się kolejny aż cztero-wymiarowy świat, jaki moja Teoria Wszystkiego nazywa „przeciw-światem”. Unikalna zaś inteligentna substancja, która wypełnia ów przeciw-świat, jaka wykazuje cechy odwrotne do cech materii z naszego świata, a stąd jaką nazwałem „przeciw-materia”, formuje niewidzialne z naszego świata cyrkulacje jakie ludzie znają pod nazwą „pole magnetyczne”, a oddziaływania pomiędzy którymi i zjawiska jakim one podlegają dostarczają czynnika roboczego i praw rządzących rozwojem ziemskich napędów trzeciej ery technicznej. Ponieważ zaś „pierwszy i drugi świadek” (tj. początkowe dwie ery techniczne z mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów) już nam ujawnili, że w każdym ze światów wszechświata kryją się czynniki robocze i zasady działania dla dwóch kolejnych er technicznych ludzkości, owa przeciw-materia z przeciw-świata dostarczy czynniki robocze i zasady działania NIE tylko dla „trzeciej ery technicznej ludzkości”, ale także dla następnej „czwartej ery technicznej ludzkości” – jaką opisuję w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”, a także we wpisie numer #313 do blogów totalizmu najłatwiej dostępnym za pośrednictwem „tomu S” opracowania [13] upowszechnianego stroną „tekst_13.htm”. Jednak napędy czwartej ery technicznej będą się różniły aż kilkoma unikalnymi cechami od napędów trzeciej ery technicznej (do jakiej trzeciej ery należy, między innymi, już istniejący „silnik elektryczny”, a także należały też będą wynalazki mojego gwiazdolotu o nazwie Magnokraft oraz jego pędnika o nazwie Komora Oscylacyjna. Przykładowo, w owej czwartej erze technicznej, oraz w erach od niej wyższych, wszystkie napędy będą już działały na zasadzie „perpetuum mobile”. Jako takie NIE będą one więc już wymagały zewnętrznego zasilania w energię ani w paliwo – tak jak zasilania tego nadal wymagają napędy trzeciej ery technicznej, które jako ich czynników roboczych używają pól magnetycznych. Ponadto, napędy czwartej ery technicznej będą wykorzystywały nadal z uporem nieuznawane i odrzucane przez naszą oficjalną naukę ateistyczną zjawiska i prawa manifestujące się jedynie poprzez oddziaływania przeciw-materii na naszą materię fizyczną – np. owe już wskazywane przez moją blokowaną dla powodów „politycznych” naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku i opisywane w licznych moich opracowaniach (np. w monografii [12]) zjawiska takie jak „efekt telekinetyczny” oraz „nawracalny czas softwarowy” umożliwiający ludziom np. podróżowanie przez czas oraz osiąganie nieskończenie długiego życia. Z pierwszych dwóch er kolejnego, bardziej nadrzędnego rodzaju „pierwszego świadka” (jakim tym razem jest cała moja Tablica Cykliczności dla Napędów) już bowiem wiemy, że tylko pierwsza era techniczna napędzana zasadami i prawami danego świata zawsze bazuje na zjawiskach i prawach jakie formują efekty widzialne i wykrywalne przez ludzkie zmysły (np. na dotykowych oddziaływaniach siłowych z napędów pierwszej ery technicznej, oraz na siłowych oddziaływaniach pomiędzy polami magnetycznymi w napędach trzeciej ery technicznej). Natomiast druga era techniczna z danego świata bazuje już na zjawiskach i prawach jakie są wykrywalne jedynie dla ludzkich intelektów i dociekań logicznych (np. na ciśnienu dynamicznym, odrzucie, energii wewnętrznej, itp.) Stąd zasady działania i prawa jakie będą podtrzymywały działanie napędów czwartej ery technicznej (np. efekt telekinetyczny, czy nawracalny czas softwarowy) też NIE są wykrywalne przez nasze zmysły, chociaż jest w stanie je powykrywać i opisać dociekliwość ludzkiego intelektu i logicznej dedukcji. Oczywiście, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku NIE zakończyła na owej czwartej erze technicznej swych wskazań jakie będą czynniki robocze i zasady działania napędów przyszłości. Wszakże zgodnie z nią, w pamięci inteligentnej przeciw-materii kryje się jeszcze jeden, trzeci (3) z kolei świat, też będący naturalną składową wszechświata, jaki moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa „światem wirtualnym”. W owym zaś trzecim „świecie wirtualnym” zawarte są programy, jakie rządzą zachowaniami przeciw-materii, zaś ponieważ przeciw-materia rządzi zachowaniami materii z naszego świata, owe programy rządzą także wszystkim co manifestowane jest w naszym świecie fizycznym. (To dlatego nadrzędna istota znana nam pod nazwą Bóg, jest rodzajem samoświadomego programu żyjącego w pamięci przeciw-materii z owego „świata wirtualnego” – tak jak wyjaśniłem to w punkcie #A0 strony „god_proof_pl.htm”.) Owe więc programy ze „świata wirtualnego” dostarczają zasad działania i praw jakie zdefiniują napędy z dwóch ostatnich er technicznych ludzkości, tj. z er piątej i szóstej opisanych w punktach #J4.5 i #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, a także w bazujących na owych punktach wpisach #311 i #309 do blogów totalizmu. Oczywiście, do wszechpotężnych napędów z owych dwóch najwyższych er technicznych ludzkości także odnoszą się wszystkie manifestacje i prawa jakie ujawniła nam już uprzednio nadrzędna „dwójka świadków”, tj. ujawnił nam nadrzędny pierwszy świadek w postaci mojej Tablicy Cykliczności dla Napędów (traktowanej jako jedna całość), oraz ujawnił nam nadrzędny drugi świadek (zupełnie niezależny od owej Tablicy Cykliczności) mający postać mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – niestety, korzystanie przez większość ludzkości z rozlicznych prawd i korzyści której to przełomowej Teorii Wszystkiego jest nadal skrycie blokowane z powodu małostkowych motywacji sporej proporcji dzisiejszych ludzi i potężnych instytucji – tak jak wyjaśniłem to w owych krótkich punktach #A1 do #A4 ze swej strony internetowej o nazwie „partia_totalizmu.htm”.

Poprzedni paragraf wyjaśniający „który świadek”, a także „co” i „w jaki sposób” wskazuje nam jakie będą czynniki robocze, zasady działania i prawa rządzące rozwojem napędów dalekiej ludzkiej przyszłości ze wszystkich sześciu er technicznych, ujawnia nam też kilka dodatkowych i bardziej nadrzędnych z owych praw i regularności obowiązujących ludzkie napędy, jakie to prawa i regularności uzupełniają i poszerzają sobą zestaw praw (I) do (V) opisanych w punkcie #J4.3 strony „propulsion_pl.htm” (i we wpisie #315 do blogow totalizmu). Sprecyzujmy więc tutaj co owe dalsze (nadrzędniejsze) prawa i regularności dla napędów stwierdzają. Oto słowa w jakie można poubierać ich treść (oczywiście, treść tą możnaby też wyrazić innymi słowami, jednak jej sens ciągle pozostawałby taki sam):

(1) Moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku (tj. teoria najszerzej opisywana aż na dwóch stronach internetowych o nazwach „dipolar_gravity_pl.htm” oraz „1985_teoria_wszystkiego.htm”) pozwoliła mi ustalić, że każdy z trzech światów składających się na cały wszechświat, tj. zarówno (a) nasz „świat fizyczny”, jak i (b) „przeciw-świat” (poprzez odpowiednie zaprogramowanie zachowań substancji którego zwanej „przeciw-materia” Bóg stworzył nasz świat fizyczny), a także (c) „świat witrualny” (tj. odrębny świat zawarty w pamięci potencjalnie inteligentnej „przeciw-materii” w jakiej żyje Bóg i rezydują nasze dusze), dostarcza czynników roboczych, zjawisk i zasad działania dla napędów formujących jedną parę er technicznych ludzkości. W sumie więc wszystkie trzy owe odrębne światy wszechświata pozwolą ludzkości zbudować napędy należące do aż sześciu kolejnych er technicznych. Na każdą kolejną z tych sześciu er będą się składały napędy o coraz większych mocach i możliwościach, jednak ich zbudowanie będzie nakładało na ludzi coraz wyższe wymagania zarówno o naturze moralnej, jak i filozoficznej i naukowej. (Sprostowanie tym wymaganiom najprawdopodobniej będzie możliwe tylko „jeśli” i „kiedy” wynalazcy i badacze pracujący nad owymi napędami przyszłości, a także politycy, zaakceptują prawdę Biblii oraz rekomendacje mojej filozofii zwanej Totalizm – tej pisanej przez „z”, a także postulaty mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, przykładowo zaakceptują i zaczną wdrażać w życie wszystko co wyjaśniłem w punktach #D3 i #F1, oraz w (11) z punktu #G1 swej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm”, oraz w punktach #A1 do #A4 swej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”. Innymi słowy, do sprostowania tym wymaganiom, a stąd do zbudowania tych przyszłościowych napędów, z całą pewnością NIE będzie już zdolna kłamliwa i dogłębnie już powypaczana dzisiejsza oficjalna nauka ateistyczna, ani dzisiejsze elity rządzące – poziom skorumpowania i ignorancji których czyni je wszystkie niezdolne już do zaakceptowania stwierdzeń mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, oraz mojej filozofii totalizmu.)

(2) Substancje, zjawiska i prawa obowiązujące w każdym z owych trzech odrębnych światów istniejących we wszechświecie, dostarczają czynników roboczych i zasad działania, a także definiują konstrukcje, itp., dla aż trzech takich par er technicznych ludzkości. Stąd pierwsza para tych er, tj. ery techniczne pierwsza i druga, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na substancjach, zjawiskach i prawach obowiązujących w naszym „świecie fizycznym”. Druga para tych er, tj. ery techniczne trzecia i czwarta, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na substancjach, zjawiskach i prawach obowiązujących w „przeciw-świecie”. Trzecia zaś para tych er, tj. ery techniczne piąta i szósta, bazują swe czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., na programach, prawach i działaniach obowiązujących w „świecie wirtualnym” zawartym w pamięci potencjalnie inteligentnej przeciw-materii.

(3) Każda era techniczna ludzkości składająca się na daną parę er – czynniki robocze, zasady działania, konstrukcje, itp., jakiej to ery są definiowane przez substancje, zjawiska i prawa obowiązujące w każdym z owych trzech odrębnych światów istniejących we wszechświecie, drastycznie różni się możliwościami, zasadami działania i wykorzystywanymi zjawiskami od tej drugiej ery z danej pary er. Pierwsza bowiem z obu er danej pary bazuje swą zasadę działania i konstrukcję na prymitywniejszej grupie zjawisk jakich istnienie i działania są wykrywalne przez ludzkie zmysły. Natomiast druga z obu er danej pary bazuje już swą zasadę działania i konstrukcję na bardziej ukrytej grupie zjawisk, jakich istnienie i działania NIE są już wykrywalne przez ludzkie zmysły, jednak jakie mogą być docieknięte prez ludzkie intelekty oraz przez moc dedukcji logicznych.

(4) Nieznane jeszcze oficjalnej nauce ateistycznej prawa i zjawiska jakie w odmiennym niż nasz świat fizyczny „przeciw-świecie” definiują czynnik roboczy, zasady działania i konstrukcję napędów trzeciej i czwartej ery technicznej z dalekiej przyszłości ludzi, już obecnie wskazują nam ustalenia wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Owe prawa i zjawiska naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zaleca logicznie wypracowywać wychodząc z „postulatu przeciwstawności cech substancji i zjawisk istniejących i następujących w przeciw-świecie do cech substancji i zjawisk istniejących w naszym świecie fizycznym”. Stąd przykładowo, istnienie zjawiska jakie ja nazwałem „Efekt Telekinetyczny” ujawnia nam cecha przeciw-materii jaka jest odwrotnością inercji naszego świata fizycznego, a jaką ja nazwałem „samo-mobilnością”. Z kolei cechy rodzaju sztucznie zaprogramowanego przez Boga czasu jaki moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku nazywa „nawracalnym czasem softwarowym” (tj. czasu w jakim starzeją się ludzie i wszelkie istoty żyjące, a stąd jaki pozwoli na budowanie „wehikułów czasu”), w wielu jego manifestacjach będą odwrotne do manifestacji naturalnego czasu wszechświata, jaki owa moja Teoria Wszystkiego nazywa „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata”.

(5) Nieznane jeszcze oficjalnej nauce ateistycznej prawa i zjawiska jakie w odmiennym niż nasz świat fizyczny „świecie wirtualnym” definiują czynnik roboczy, zasady działania i konstrukcję napędów piątej i szóstej ery technicznej z dalekiej przyszłości ludzi, też już obecnie wskazują nam ustalenia wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Owe prawa i zjawiska naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku zaleca logicznie wypracowywać wychodząc z „postulatu podobieństwa działania programów zawartych w przeciw-materii do oprogramowania ludzkich komputerów”. Więcej informacji o owych programach zawartych w przeciw-materii czytelnik znajdzie w punktach #J4.5 i #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, a także w punkcie #A0 z mojej strony o nazwie „god_proof_pl.htm”.

(6) Każda następna era techniczna ludzkości pozwala na budowanie napędów o mocach wielokrotnie potężniejszych niż napędy z poprzedzającej ją ery, począwszy zaś od pędników trzeciej ery technicznej, napędy jakie będą na nich budowane po wpadnięciu w ręce moralnie niedojrzalych osobników byłyby w stanie zniszczyć lub zniewolić większą część ludzkości. Stąd budowanie kolejnych napędów bardziej już zaawansowanych niż „silnik elektryczny” nakłada coraz wyższe wymogi moralne na każdego obywatela ludzkości. Dlatego ich zbudowanie musi być poprzedzone albo ustanowieniem na Ziemi nowego (i lepszego niż wszelkie obecne) systemu politycznego (np. systemu opisywanego w punktach #A1 do #A4 z mojej strony o nazwie „partia_totalizmu.htm”), albo też być poprzedzone od dawna zapowiadanym przez Indian Hopi „Wielkim Oczyszczeniem Ludzkości” opisywanym w punkcie #H1 z mojej strony internetowej o nazwie „2030.htm”.

(7) Generowanie, poznawanie ani akceptowanie wiedzy umożliwiającej budowanie napędów z er wyższych niż najwyższa era napędy jakiej już są budowane na Ziemi, jest niemożliwe dla ludzi o poziomie moralności jaki jest niższy od poziomu potęgi i mocy owych napędów. Z tych powodów, ludzkości pozostały już tylko trzy wyjścia, mianowicie: (a) albo dobrowolnie (oraz szybko i demokratycznie) ludzkość zacznie wdrażać jakiś nowy system polityczny, jaki byłby nieporównanie moralniejszy oraz lepszy niż wszelkie obecne systemy polityczne, np. system polityczny bazujący na wynagradzaniu „totaliztyczną nirwaną”, który wstępnie opisałem w punktach #A1 do #A4 swej strony „partia_totalizmu.htm” oraz w punkcie #F1 swej strony „nirvana_pl.htm”, albo (b) zmusi elity rządzące obecnymi systemami politycznymi do drastycznej zmiany swych dotychczasowych nastawień i postępowań w sprawach Boga, prawdy, moralności, sprawiedliwości, poszanowania bliźniego i natury, itp., albo też (c) począwszy od około 2030 roku nadejdą na Ziemię zdarzenia ilustrowane darmowym polskojęzycznym filmem z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030” – patrz adres https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 (zapowiedzi jakich to zdarzeń już coraz usilniej są manifestowane na Ziemi), jakie zapewne spowodują uśmiercenie wszystkich niemoralnych osób stanowiących przeszkodę we wprowadzaniu na Ziemi nieporównanie moralniejszego niż kapitalizm i komunizm systemu politycznego, a stąd zniknięcie jakich to osób otworzy dla ludzkości możliwość podjęcia budowy napędów z er wyższych niż obenie używane, oraz możliwość uwolnienia obecnie blokowanego wzrostu moralnego, świadomościowego, oraz cywilizacyjnego przyszłych ludzi, jaki wyniknie z posiadania owych napędów przez ludzkość.

Bazując na powyższych prawach i regularnościach, po pełnym rozpracowaniu urządzeń napędowych pierwszej i drugiej ery technicznej, oraz po wypracowaniu i opublikowaniu zasad działania oraz konstrukcji nadal NIE zbudowanych przez ludzi napędów z następnej, trzeciej ery technicznej ludzkości, w wolnych chwilach analizowałem i syntezowałem dalsze napędy o jakich moja naukowa „Teoria Wszystkiego z 1985 roku” (tj. ta moja Teoria Wszystkiego, upowszechnianie jakiej po świecie jest skrycie blokowane aż do dzisiaj, czyli już przez około 35 lat) informowała iż Bóg z całą pewnością zaprojektował je dla użytku ludzkości. W efekcie tych analiz i syntezowania z upływem czasu skompletowałem napędy składające się na całą obecną Tablicę Cykliczności zawierającą już najważniejsze silniki i pędniki z wszystkich sześciu er technicznych ludzkości jaką pokazałem w „Tab. #J4” ze strony „propulsion_pl.htm”. Po jej skompletowaniu przyszła zaś kolej na filozoficzne dociekania co czyni moje Tablice Cykliczności oraz moją Teorię Wszystkiego z 1985 roku, zdolną do wskazywania mi licznych praw, zasad działania i wiedzo-twórczej esencji wynalazków oraz odkryć naukowych jakie wybiegają daleko w ludzką przyszłość. Te filozoficzne dociekania zaowocowały odkryciem zarówno w moich Tablicach Cykliczności, jak i w mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, zawartej w nich unikalnej intelektualnej struktury, którą nazwałem „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturą odkrywczą”. Z kolei odkrycie istnienia owej unikalnej struktury, pozwoliło mi zdefiniować i opisać czym w sensie filozoficznym są moje Tablice Cykliczności i moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku. Czas więc aby przytoczyć tu definicję Tablicy Cykliczności oraz skrócone opisy obu tych moich najbardziej przełomowych odkryć naukowych (szersze opisy mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zawarłem na odzielnej stronie o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”).

(Definicja Tablicy Cykliczności:) „Tablica Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” (patrz https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczności+napędów ), jest to reprezentacja intelektualnej jedno-wymiarowej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej” wypracowanej specyficznie dla praw i regularności istniejących w ludzkich napędach zaś użytecznej w procesach prognozowania i wynajdowania zasad działania wszelkich nowych wynalazków i odkryć celowo zaprogramowanych przez Boga w taką właśnie strukturę (np. w procesach wynajdowania nowych urządzeń napędowych), która to „wiedzo-twórcza łańcuchowa struktura odkrywcza” ma tę istotną cechę, iż jeśli rozpracuje się poprawnie którekolwiek z jej ogniw, wówczas powtarzalne prawa i regularności jakie Bóg zaszyfrował w owym ogniwie, a jakie rozpracowanie to nam ujawni, pozwalają na rozpracowanie ogniwa następującego po nim i jednocześnie na potwierdzenie i podniesienie doskonalości i prawdy ogniw go poprzedzających, to zaś z kolei pozwala na rozpracowanie jeszcze dalszego ogniwa, itd., itp. Dalsze cechy i opisy owej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej” staram się wyjaśniać w całej „części #D” z mojej innej strony o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. Przykładowo, jedną z takich kluczowych cech tej intelektualnej struktury jest, że każde następne ogniwo wiedzo-twórczej struktury łańcuchowej potwierdza zwrotnie poprawność ogniw je poprzedzających, oraz poprawność regularności i praw jakie we wszystkie te ogniwa są powpisywne.

Innymi słowy, moje Tablice Cykliczności oraz inne twory reprezentujące sobą owe „wiedzo-twórcze łańcuchowe struktury odkrywcze” (np. moja „Teoria Wszystkiego z 1985 roku”, czy np. „Tablica Mendelejewa”) są jakby poza-matematycznymi podobieństwami do „ciągów liczbowych” o jakich uczymy się od matematyków, a w jakich jeśli pozna się co najmniej dwa ich elementy, wówczas nasza wiedza, doświadczenie i logiczna dedukcja jest w stanie wypracować nam prawa i zeleżności jakie potem wskażą nam wszystkie elementy danego ciągu.

Reprezentując sobą jednowymiarową „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą” wiernie odzwierciedlającą powtarzalne regularności jakie Bóg zaszyfrował we wszystko co stworzył, moje Tablice Cykliczności mogą być budowane dla praktycznie wszystkiego co Bóg stworzył. Przykładowo, do chwili obecnej wypracowałem już także „Tablice Cykliczności dla Epok w Historii Ludzkości” – jedną z których pokazuje „Tab. #J1a” ze strony „propulsion_pl.htm”, oraz „Tablice Cykliczności dla Teorii Nadistot” – jedną z jakich pokazuje „Tab. #J1b” ze strony „propulsion_pl.htm”. Tylko chroniczny brak czasu powstrzymuje mnie przed opracowaniem też całego szeregu takich tablic w następnych co bardziej zaniedbywanych lub kłamliwie sformułowanych przez „oficjalną naukę ateistyczną” obszarach ludzkiej wiedzy. A mam tu obowiązek aby podkreślać, że powszechnie znana tzw. „Tablica Mendelejewa” też jest jedną z takich „tablic cykliczności” zawierających w sobie zaprojektowana i już wdrożoną przez Boga zaś wykrytą przez ludzkiego badacza taką „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą”. Interesująco, moja pierwsza Tablica Cykliczności opublikowana jeszcze w 1976 roku okazuje się faktycznie reprezentować i zawierać zaledwie jedną (tj. pierwszą jaką ja odkryłem) z niezliczonych struktur składowych innej wielowymiarowej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej” jaka jest zawarta w mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – czyli w teorii odkrytej, dopracowanej i opublikowanej dopiero w 9 lat po mojej pierwszej Tablicy Cykliczności.

Powinienem tutaj dodać, że ogromna logika, symetryczność, prawidłowość i inteligencja jakie są potwierdzane zawartością każdej „wiedzo-twórczej łańcuchowej struktury odkrywczej”, czyli NIE tylko tych struktur jakie są wyrażane treścią moich Tablic Cykliczności z 1976 roku oraz mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, ale także i Tablicy Mendelejewa, niepodważalnie dowodzą, że struktury owe NIE mogły powstać przez zwykłe „zbiegi okoliczności” albo „przypadki”, a musiał je celowo zaprojektować ktoś o nadrzędnej wiedzy i władzy nad prawami i działaniem naszego świata fizycznego. Jako takie, struktury owe zaprzeczają sobą kłamliwym twierdzeniom dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej”, że cały nasz świat fizyczny i całe życie powstały w wyniku szeregu „przypadków” w rodzaju „wielkiego bangu” albo „ewolucji”. Za to jednoznacznie wskazują one, że wszystko co widzimy i co odbieramy naszymi zmysłami, powstało w wyniku ogromnie mądrego i dalekowzrocznego projektu nadrzędnie inteligentnej „istoty o formie programu rezydującego w przeciw-materii”, jaką to nadrzedną istotę my nazywamy Bóg. Innymi słowy, zarówno prawdy wyrażane przez moje Tablice Cykliczności z 1976 roku, jak i przez moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku, a także przez Tablicę Mendelejewa, dostarczają kolejnych niepodważalnych dowodów empirycznych na istnienie Boga, jakie to dowody dodatkowo poszerzają te, które opisałem w punktach #G3 i #G2 ze swej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm”.

Wyjaśniając tutaj, że moje Tablice Cykliczności z 1976 roku są zaledwie jednowymiarowymi składowymi wielowymiarowej naukowej Teorii Wszystkiego jaką sformułowałem dopiero w 9 lat po owych Tablicach Cykliczności, niestety, zmuszony jestem tutaj ostrzec czytelnika, że moją naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku bardzo trudno odszukać w internecie z „politycznych powodów” jakie krótko wyjaśniam w punktach #A1 do #A4 swej strony „partia_totalizmu.htm”, zaś poszerzam szczegółowszymi opisami w punkcie #F1 swej strony „nirvana_pl.htm”. Mając zaś trudności z jej odszukaniem, dzisiejsi ludzie NIE bardzo jak mają możność aby dowiedzieć się o jej ogromnym potencjale wiedzo-twórczym i o niezliczowych korzyściach jakie ludzkość jest w stanie osiągnąć kiedy teorię tę dokładniej pozna i zaakceptuje. Problem z jej poznaniem polega bowiem na tym, że jakaś wroga prawdzie potężna instytucja o światowym wpływie skrycie ale efektywnie blokuje jej upowszechnianie już od 35 lat. Przykładowo, pomimo niezliczonych prób jej opublikowania w naukowych czasopismach, zawsze jej opublikowanie było tam zmyślnie udaremniane. Natomiast chociaż zdołałem ją opublikować w internecie, ktoś celowo blokuje jej wskazywanie przez wyszukiwarki internetowe. Z powodu zaś blokowania jej upowszechniania w internecie pod powszechnie rozumianą i znaną nazwą Teoria Wszystkiego (patrz adres https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ), musi ona być upowszechniana pod nic NIE mówiącą nią zainteresowanym ludziom pierwszą nazwą jaką jej nadałem jeszcze w chwili jej odkrycia i opublikowania w 1985 roku, tj. pod nazwą Koncept Dipolarnej Grawitacji (patrz adres https://www.google.pl/search?q=koncept+dipolarnej+grawitacji ) – co w obecnych czasach przeciążenia informacyjnego – patrz adres https://www.google.pl/search?q=przeci%C4%85%C5%BCenie+informacyjne (po angielsku zwanego „information overload”) niemal całkowicie uniemożliwia jej poznanie przez zainteresowanych – którzy szukając wiedzy o Teorii Wszystkiego NIE mają ani czasu ani energii aby przeglądać cały internet w celu sprawdzenia czy teoria ta NIE jest gdzieś opisana pod zupełnie inną nazwą. (Po szczegóły szokującej każdą osobę historii mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku – patrz owe opisujące ją strony internetowe o nazwach „dipolar_gravity_pl.htm” oraz „1985_teoria_wszystkiego.htm”).

Powodem dla którego moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku zawiera w sobie także moje Tablice Cykliczności z 1976 roku, jest że w przeciwieństwie do jedno-wymiarowości moich Tablic Cykliczności, moja Teoria Wszystkiego zawiera w sobie niemal nieskończoną liczbę wielowymiarowych „wiedzo-twórczych łańcuchowych struktur odkrywczych” odzwierciedlających sobą wszystkie twórcze intencje Boga, zaś zawierających w sobie wiedzo-twórcze siły motoryczne dla dokonywania nieskończonej liczby odkryć i wynalazków – w tym np. odkryć wszystkich moich Tablic Cykliczności jakie dotychczas wypracowałem, oraz jakie mógłbym wypracować gdybym miał ku temu wymaganą ilość czasu. Jako taka, moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku jest jeszcze bardziej istotna dla postępu naszej cywilizacji niż opisywana w niniejszym wpisie i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm” moja Tablica Cykliczności dla Napędów – patrz adres https://www.google.pl/search?q=tablica+cykliczności+napędów . Jakże więc ogromnie szkoda, że prywata i małostkowość jakiejś wrogiej prawdzie potężnej instytucji na Ziemi już od około 35 lat efektywnie uniemożliwia zbiorowej mądrości wszystkich zainteresowanych nią ludzi zweryfikowanie merytu tej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, a także zweryfikowanie sporej liczby innych moich przełomowych odkryć, jakich instytucja ta NIE pozwala mi upowszechniać po świecie pod powszechnie znanymi nazwami. Przykłady tego uniemożliwiania poddania mojej Teorii Wszystkiego i innych odkryć pod zweryfikowanie zbiorową mądrością wszystkich zainteresowanych ludzi, udokumentowałem i zilustrowałem materiałem dowodowym m.in. w podpisie pod „Fot. #E3c” ze swej strony o nazwie „sabotages_pl.htm”, w punkcie #A1 ze swej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm” i we wpisie numer #316 do blogów totalizmu bazującym na owym punkcie #A1, we „wstępie” do swej strony internetowej o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”, w punktach #A1 do #A4 swej strony „partia_totalizmu.htm”, oraz w kilku jeszcze innych swych publikacjach. (Jako sprawdzalny przez każdego przykład tego blokowania dostępu do wyników moich badań, proponuję czytelnikowi wpisać w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej słowa kluczowe Teoria Wszystkiego np. rozkazem https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego – aby zobaczyć ile informacji o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku otrzyma on w odpowiedzi; poczym użyć te same słowa kluczowe w dostępnym tylko dla użytku „nielicznych wiedzących” rozkazie tzw. „custom search” o zapisie https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego (jeśli ów „custom search” jakimś cudem nadal będzie jeszcze działał) – aby zobaczyć ile źródeł informacji o mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku wyszukiwarki internetowe faktycznie posiadają – tyle że celowo dla każdego z tych źródeł w cytatach z niego zaczerpniętych nadal deletują one kluczowe słowa Teoria Wszystkiego, które to deletowanie teorię tę jeszcze usilniej blokuje przed upowszechnieniem się po świecie.)

W opisywanej tutaj Tablicy Cykliczności dla Napędów, każde z kolejnych ogniw zawartej w niej wiedzo-twórczej struktury łańcuchowej stanowi kolejna i nowa „era techniczna ludzkości” w jakiej cała ludzka działalność jest napędzana nowym i coraz bardziej zaawansowanym rodzajem „czynnika roboczego” i wykorzystujących go urządzeń napędowych. W każdym zaś takim nowym rodzaju urządzeń do wytwarzania ruchu używany jest NIE tylko zupełnie nowy czynnik roboczy, ale także nowa zasada działania, konstrukcja i inne jego elementy techniczne – jednak prawa, regularności i wzajemne współzależności opisujące te elementy dla każdej ery technicznej pozostają takie same. W rezultacie tego, kiedy po raz pierwszy zdołałem skonstruować taką Tablicę Cykliczności (tę opublikowaną jeszcze w 1976 roku w artykule „Teoria rozwoju napędów” z polskiego czasopisma Astronautyka, No 5/1976, pages 16 to 21), wówczas jak rodzaj mitologicznej „nitki Ariadny” prowadziła mnie ona do stopniowego zaprognozowania, odkrycia i opisania napędów ze wszystkich sześciu er technicznych ludzkości jakich zaistnienia Bóg zaprojektował dla Ziemi. Kluczowe napędy wchodzące w skład owych wszystkich sześciu er technicznych ludzkości opisuję w punktach #J4.1 do #J4.6 strony „propulsion_pl.htm”, oraz w bazujących na treści owych punktów wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. W niniejszym wpisie (i w punkcie #J4.1 strony „propulsion_pl.htm”) opisuję tylko napędy z pierwszej ery technicznej.

Podsumujmy więc powyższe informacje wybracowane w trwających już przez ponad pół wieku moich badaniach naukowych. (Odnotuj tu, że badania te zmuszony byłem nazywać moim „naukowym hobby” aby pomniejszać tym notoryczne prześladowania, usuwania z pracy, szykanowania, drwiny, uniemożliwianie publikowania, blokowanie, sabotażowanie, itp, które z powodu ich prowadzenia były mi serwowane przez sporą część zarówno moich przełożonych jak i innych naukowców.) I tak, zdołałem odkryć aż dwie „wiedzo-twórcze łańcuchowe struktury odkrywcze”. Pierwszą z nich była owa opisywana tutaj „Tablica Cykliczności”, jaką począwszy od czasu jej opublikowania w 1976 roku (czyli niemal od 50 lat) nieustająco opisuję w najróżniejszych swych opracowaniach – najnowsze i najpełniejsze z których obejmują stronę internetową o nazwie „propulsion_pl.htm” skrótowo streszczającą całość dotychczas wypracowanej wiedzy o owej tablicy, a także obejmują też inną stronę internetową o nazwie „free_energy_pl.htm” jaka w całości poświęcona jest opisowi już istniejących urządzeń czwartej ery technicznej działających na zasadzie „perpetuum mobile” (opisywnych też w punkcie #J4.4 strony „propulsion_pl.htm”). Ponadto tablica ta jest też opisywana m.in. w rozdziale B z tomu 2 mojej monografii [1/5]. Drugą zaś podobną taką „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturą odkrywczą” okazała się być ta moja naukowa Teoria Wszystkiego z 1985 roku, jaka w międzyczasie stała się pierwszą i nadal jedyną naukową Teorią Wszystkiego istniejącą na Ziemi (tyle że przez kogoś usilnie ukrywaną i blokowaną przed dostępem do niej zainteresowanych badaczy). Ogólnie i całościowo tą drugą wypracowaną przez siebie „wiedzo-twórczą łańcuchową strukturę odkrywczą” przyjmującą formę naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku także opublikowałem już w całym szeregu swoich opracowań, w tym na stronach internetowych o nazwach „dipolar_gravity_pl.htm” i „1985_teoria_wszystkiego.htm”, oraz w tomach 4 i 5 mojej najnowszej monografii [1/5] dostępnej poprzez stronę internetową o nazwie „tekst_1_5.htm”. Natomiast wycinkowe wyniki swych badań, sukces jakich uzyskałem dzięki wskazówkom wynikającym z tej mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, opisuję w praktycznie każdej swojej publikacji – nawet w takich publikacjach pozornie wyglądających na z teorią tą niezwiązanych, jak punkt #C6 ze swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm” prezentujący moje wnioski o możliwości efektywnego leczenia „choroby duszy” zwanej „depresją” poprzez generowanie „energii moralnej” wykonywaniem tzw. „pracy moralnej”, czy jak punkt #F11 strony „soul_proof_pl.htm”, który używając w tym celu jednej z tychże „chorób duszy” znanej dziś pod nazwą „syndrom zagranicznego akcentu” (po angielsku zwany „foreign accent syndrome” – patrz adres https://www.google.pl/search?q=foreign+accent+syndrome ) generalnie opisuje „choroby duszy”, ich cechy, oraz wyjaśnienie dlaczego dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” NIE jest w stanie ich wyleczyć swymi materialistycznymi metodami oraz jakie odmienne podejście powinno dopomagać w ich leczeniu.

P.S. Oto przypomnienie treści najnowszej wersji mojej „Tablicy Cykliczności dla Urządzeń Napędowych” powtórzonej z „Tab. #J4a” strony „propulsion_pl.htm”:

Cyclic Table for Propulsion Systems


Film #J4.1a: Warto wiedzieć, że w youtube.com od 2020/2/14 dostępny jest 34-minutowy gratisowy film o tytule „Napędy przyszłości”, w którym zilustrowane zostały najważniejsze cechy, zasady działania oraz konstrukcje głównych urządzeń napędowych z wszystkich sześciu er technicznych ludzkości opisywanych w punktach #J4.1 do #J4.6 strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm”, a także opisywanych we wpisach #319 do #309 do blogów totalizmu. Film ten stworzyliśmy wspólnie z moim przyjacielem, Dominikiem Myrcik, który zademonstrował w nim swój wysoki talent graficzny i kunszt użycia komputerowych technik animacyjnych. Stąd napędy dalekiej przyszłości ludzi są na nim ilustrowane tak jakby już istniały i działały, oraz właśnie były używane przez ludzkość do realizowania swych potężnych możliwości użytkowych jakie obecnie uważane byłyby za niemal graniczące z cudami. Akcja niektórych fragmentów filmu umiejscowiona została na odmiennych planetach i na innch systemach gwiezdnych. Niezależnie od bezpośredniego załadowania sobie tego filmu z adresu https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI – jego oglądanie można też dokonywać poprzez moją stronę internetową o nazwie „djp.htm”, w której pozestawiałem wszystkie filmy i widea dostępne w YouTube, w realizacji jakich osobiście brałem udział (stąd co do jakich mam pewność, że NIE wypaczają one prawd poustalanych w wyniku moich badań). Ponieważ film ten posiada aż trzy wersje językowe, tj. polską (o tytule „Napędy przyszłości” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ), angielską (o tytule „Future Propultions” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=TxSWDbFopak ), oraz niemiecką (o tytule „Antriebe der Zukunft” i adresie https://www.youtube.com/watch?v=ZzJr41Ve2O8 ) – wszystkie trzy z których to wersji językowych linkowane są z wyżej wymienionej strony „djp.htm”, ten wysoce wymowny i edukacyjny film gratisowy można więc i warto polecać swym znajomym używającym któryś z owych trzech języków – podnosząc tym międzynarodowe poznawanie, prestiż i uznanie polskiej myśli naukowej. (Kliknij na powyższy starter tego filmu aby sobie go oglądnąć.)

Copyrights © 2020 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis #319 jest adaptacją treści punktu #J4.1 z mojej strony internetowej o nazwie „propulsion_pl.htm” (aktualizacja datowana 17 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion_pl.htm
http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „propulsion_pl.htm” zastąpi się nazwą strony „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „partia_totalizmu.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/partia_totalizmu.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #319, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, mojej „totaliztycznej nauki”, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy mojej nadal jedynej na świecie faktycznej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, czyjeś wydeletowanie 5 moich najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów do blogów totalizmu jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#318E: Depression, means the „illess of soul”, and the premises for its treatment postulated by the results of my empirical research of the phenomenon of the „totaliztic nirvana” opposite to depression – means how to reverse the consequences of an unstopped decline in someone’s „moral energy” to a value below the threshold called the „level of depression” (amounting to around „µ=0.3”, means „E=600 [hps]”) described in items #C6 and #D3 of my web page named „nirvana.htm”

2020/01/23

Motto: „Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.” (NIV Bible, verses 7:13-14 from „Mathew”)

#318E: Depression, means the „illess of soul”, and the premises for its treatment postulated by the results of my empirical research of the phenomenon of the „totaliztic nirvana” opposite to depression – means how to reverse the consequences of an unstopped decline in someone’s „moral energy” to a value below the threshold called the „level of depression” (amounting to around „µ=0.3”, means „E=600 [hps]”) described in items #C6 and #D3 of my web page named „nirvana.htm”

Small details of the content of the English translation of this post number #318E are still being worked out and refined („honed”), although its main ideas and a substantial part of its information are already available in items #C6 and #D3 from my web page named „nirvana.htm” addresses of which I am providing below – to which web page I recommend to look if someone is interested in the topic of healing depression. Alternatively, you can check the „volume S” from my publication [13] available through the Polish web page named „tekst_13.htm” (indicated below are its addresses – e.g.: http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ), in which publication [13] this post number #318E (in English), will be published some time before it is sheduled for uploading to blogs of totalizm. The third way to learn the main ideas of post number #318E is to use one of the free online programs for translating between languages and to personally translate into the language that the reader knows (e.g. into English) the content of the Polish version of the post number #318 already published below on this blog of totalizm.

Copyrights © 2020 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of items #D3 and #C6 from my web page named „nirvana.htm” (updated on 7th of January 2020, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „nirvana.htm” (or from „volume S” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „nirvana.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/nirvana.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana.htm
http://gravity.ezyro.com/nirvana.htm
http://cielcza.cba.pl/nirvana.htm
http://pajak.org.nz/nirvana.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „nirvana.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/nirvana.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #318E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 318) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the web page named „tekst_13.htm”, available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

#318: Depresja, czyli „choroba duszy”, oraz przesłanki jej leczenia postulowane wynikami moich empirycznych badań przeciwstawnego do depresji zjawiska „totaliztycznej nirwany” – czyli jak odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś „energii moralnej” do wartości „poniżej-progowej” zwanej „poziomem depresji” (wynoszącej „µ=0.3” albo około „E=600 [gfh]”) opisanej tu oraz w punktach #C6 i #D3 strony „nirvana_pl.htm”

2020/01/04

Motto: „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Biblia Tysiąclecia, wersety 7:13-14 z „Ew. w/g Św. Mateusza”)

#C6. Depresja, czyli „choroba duszy”, oraz przesłanki jej leczenia postulowane wskazaniami mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku oraz wynikami moich empirycznych badań przeciwstawnego do depresji zjawiska „totaliztycznej nirwany” – czyli jak odwracać następstwa niezastopowanego spadku czyjejś „energii moralnej” do wartości „poniżej-progowej” zwanej „poziomem depresji” (wynoszącej „µ=0.3” czyli około „E=600 [gfh]”) a opisanej w niniejszym wpisie i w „części #D” strony „nirvana_pl.htm”

Dzisiejsza dbająca o swe dochody oficjalna ateistyczna medycyna i farmacja stara się nam wmówić, że dobre samopoczucie i zdrowie są łatwe do uzyskania – wystarczy połknąć kilka szeroko reklamowanych pigułek i już podobno ma się być zdrowym i zadowolonym z życia. Czy jednak faktyczne życie potwierdza tę komercyjną propagandę? Czy symbolicznie „szeroka brama oraz łatwa i wygodna droga” dzisiejszej ateistycznej medycyny i farmacji, o jakich ostrzega nas Biblia np. wersetem zacytowanym powyżej w „motto”, faktycznie uzdrawia i uszczęśliwia, zamiast np. zastępować choroby gorszymi niż one „skutkami ubocznymi” albo zamiast uzależniać chorych na resztę życia od drogich medykamentów przynoszących jedynie chwilową ulgę? Czy faktycznie dzisiejsza medycyna i farmacja łatwym połykaniem ich pigułek jest w stanie wygodą i łatwizną zastąpić w naszym życiu trudy utrzymywania dobrego zdrowia i samopoczucia poprzez wybieranie opisywanej w Biblii i zacytowanej w „motto” do niniejszego punktu #C6 „ciasnej bramy i wąskiej drogi” wiodącej do życia? Proponuję poczytać więc niniejszy punkt #C6 oraz dalszy punkt #D3 tego wpisu raportujące przykłady moich wniosków jakie na temat definicji „depresji” i przesłanek totaliztycznej metody bezmedykamentowego leczenia depresji ja dotąd wyciągnąłem ze swych osobistych doświadczeń pokonywania „wąskiej drogi” wykonywaniem tzw. „pracy moralnej”. Wnioski te wyniknęły z badań jakie zacząłem prowadzić kiedy podczas profesury na Borneo zwiększaniem swej „energii zwow” empirycznie osiągnąłem opisywaną na stronie „nirvana_pl.htm” i trwającą około 9 miesięcy „totaliztyczną nirwanę”. Z kolei ową „totaliztyczną nirwanę” osiągnąłem sprawdzając obiecujące następstwa wykonywania „pracy moralnej” o jakich istnieniu teoretycznie mnie informowały liczne wskazówki wynikające z opracowanej dużo wcześniej, chociaż niestety do dzisiaj skrycie blokowanej przed upowszechnianiem, mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, o jakiej czytelnik może sobie poczytać z opracowań, które najlepiej odszukiwać z pomocą tzw. „custom search” realizowanego razkazem: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego , zaś jeśli ten „custom search” też będzie już blokowany, wówczas poczytać przykładowo z punktu #A1 mojej strony internetowej „evolution_pl.htm”, lub z wpisu numer #316 do blogów totalizmu.

W 1985 roku opracowałem bowiem i opublikowałem pierwszą i nadal jedyną w świecie, od dawna poszukiwana przez naukowców całego świata naukową Teorię Wszystkiego. Ta moja zaś naukowa Teoria Wszystkiego 1985 roku wskazała mi istnienie „pola moralnego” i „energii moralnej”, empiryczne eksperymentowanie z którymi wprowadziło mnie w stan „totaliztycznej nirwany”. Z kolei moje badania owej nirwany postulują zarówno definicję depresji, jak i sposoby leczenia tej „choroby duszy”. Niestety, jak każda „prawda”, która zgodnie z przysłowiem „w oczy kole”, ta moja Teoria Wszystkiego z 1985 roku najwyraźniej zagraża interesom aż szeregu potężnych instytucji i stąd jej upowszechnianie pod zrozumiałą dla każdego nazwą „Teoria Wszystkiego” jest przez NIE skrycie blokowane aż do dzisiaj – choć mamy przecież już aż 2020 rok. Na przekór więc że wielokrotnie usiłowałem teorię tę zaprezentować na naukowych konferencjach i w naukowych czasopismach, zawsze jej publikowanie było blokowane i odrzucane. Zdołałem ją opublikować dopiero w internecie i to w aż całym szeregu swoich opracowań polskojęzycznych i angielskojęzycznych. Niestety, nawet w internecie wyszukiwarki internetowe normalnie jej NIE wskazują, zmyślnie zamiast niej pokazując opłaconą zapewne przez angielskich podatników kosztowną „zasłonę dymną” widoczną np. po użyciu słów kluczowych Teoria Wszystkiego (np. patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Teoria+Wszystkiego ). Tę z uporem pokazywaną „zasłonę dymną” stanowi angielski film o tytule też brzmiącym Teoria Wszystkiego, tyle że nakręcony dopiero w 2014 roku, czyli w 29 lat po opublikowaniu mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Film ten dobrze wiec ilustruje jedną z metod zasłaniania tego co już stało się dobrze widoczne, mianowicie metodę najlepiej wyrażaną przysłowiem: „jeśli chcesz ukryć drzewo, posadź wokół niego cały las”. Jedynym więc sposobem jej wyszukiwania w internecie pod tą powszechnie znaną nazwą jest użycie poprzednio wskazanego tzw. „custom search” o rozkazie: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego . Niestety te osoby co wiedzą o owym „custom search” wiedzą też już o mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku. Aby więc jakoś unikać tej blokady upowszechniania mojej naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, która w czasach publikowania niniejszych opisów w 2020 roku wydłużała się już przez 35 lat, jej propagowanie w internecie dokonuję z użyciem pierwszej jej nazwy, jaka odzwierciedla jej esencję, zaś brzmi „Koncept Dipolarnej Grawitacji” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji&oq=Koncept+Dipolarnej+Grawitacji ). Pod tą inną jej nazwą o teorii tej można poczytać np. ze strony „dipolar_gravity_pl.htm”. Odnotuj jednak, że chociaż przed jej nazwą „Koncept Dipolarnej Grawitacji” w swych publikacjach niemal zawsze dodaję wyjaśnienie iż jest to Teoria Wszystkiego, internetowe wyszukiwarki notorycznie objaśnienie to wycinają z zacytowanych przez siebie fragmentów moich opracowań – tak jak opisuję to np. w podpisie pod „Fot. #E3c” ze swej strony o nazwie „sabotages_pl.htm”.

Z teoretycznych badań nad tą moją naukową Teorią Wszystkiego z 1985 roku, a także z empirycznych doświadczeń mojego osobiście przeżytego zjawiska „totaliztycznej nirwany” opisywanej na stronie „nirvana_pl.htm”, dość klarownie wynika, że jakością i poziomem szczęśliwości życia każdej osoby rządzi nadal negowany i nieuznawany przez „oficjalną naukę i medycynę ateistyczną” rodzaj inteligentnej energii zwanej „energią moralną” (albo zwany „zwow”) – opisany szerzej w punktach #D1, #D2 i #D3 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Moje badania ujawniły więc, że aby cieszyć się relatywnie dobrą jakością życia i szczęśliwością, koniecznym jest utrzymywanie poziomu swej energii moralnej powyżej progowej wartości wynoszącej „µ=0.3” (czyli wynoszącej około „E=600 [gfh]” u osób o podobnej jak u mnie „Emax” – gdzie [gfh] to jednostka zwana „godzina fizycznej harówki” jaką ja używałem do wyznaczania ilości wkładanej w coś tzw. „pracy moralnej”). Opisy tych ilościowych wartości „µ=0.3”, „E=600” i „Emax” przytaczam w punktach #D2 i #D3 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Im bowiem poziom tej inteligentnej „energii moralnej” jest wyższy, tym życie jej posiadacza jest lepsze i szczęśliwsze.

Z drugiej strony, niestety, każda osoba, która rozproszy tę swoją życiodajną energię moralną do „poniżej-progowego” poziomu zwanego „poziomem depresji”, czyli do wartości „µ=0.3”, czyli poniżej około „E=600 [gfh]” – patrz opisy z owych punktów #D2 i #D3 mojej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, wpada w stan jaki faktycznie jest jedną z „chorób duszy” opisywanych szerzej w punkcie #F11 z mojej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”, zaś jaki dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” uważa za chorobę umysłową. Ten stan choroby duszy najczęściej nazywany jest słowem „depresja”, czasami zaś określany bardziej ateistycznie jako „depresja psychiczna”, „depresja mentalna”, „depresja umysłowa”, itp. Niniejszy punkt #C6 tego wpisu, a także wpisy o numerach #318 i #318E do blogów totalizmu publikowane w opracowaniu [13] dostępnym poprzez stronę „tekst_13.htm” – jakie bazują na niniejszym punkcie #C6, przytaczają definicję depresji wynikającą z moich badań totaliztycznej nirwany wypracowywanej poprzez zwiększanie u siebie zasobu energii moralnej, wyjaśniają czym depresja naprawdę jest, oraz opisują jak wyniki moich badań nad przeciwstawnym niż owa depresja zjawiskiem totaliztycznej nirwany postulują iż można (i powinno się) efektywnie leczyć ową depresję. Dalsze zaś informacje na temat owego stanu depresji (i jej leczenia „energią moralną”) skrótowo podałem w punkcie #A1 swej innej strony o nazwie „evolution_pl.htm”, zaś szersze ich omówienie zawarłem w punkcie #F5 swej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” (oraz we wpisach numery #245 i #245E do blogów totalizmu bazujących na owym punkcie #F5), w punktach #E1, #E2, #C3 i #D2 strony o nazwie „parasitism_pl.htm”, oraz w punktach #D10, #D9, #D4 i #E5 strony o nazwie „totalizm_pl.htm”.

Źródło powodów dlaczego depresja ta jest aż tak powszechna w dzisiejszych czasach (tj. oficjalne okłamywanie ludzi przez aż kilka potężnych instytucji, oraz niedopuszczanie do głosu prawdy i poprawnej wiedzy), czyli powodów dlaczego zamiast bezpłatnie i efektywnie leczyć depresję generowaniem „energii moralnej”, oficjalnie tylko się ją pogarsza podawaniem generujących zyski chemikalii, które otwierając szerzej „czakramy” chorych upuszczają tym otwieraniem jeszcze szybciej tę życiodajną energię, opisałem skrótowo w punkcie #A1 strony „evolution_pl.htm” i w punkcie #A5 strony „totalizm_pl.htm”. Jeszcze zaś szerzej źródło tych powodów staram się wyjaśnić na odmiennej stronie o nazwie „1985_teoria_wszystkiego.htm”. (Odnotuj tu sarkazm i karmę powtarzającej się historycznej sytuacji, kiedy to dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna „natrząsa” się ze średniowiecznych metod leczenia polegających na „upuszczaniu krwi” jakie w średniowieczu „dobijało” osłabionych chorobami ludzi, podczas gdy ona sama „dobija” dzisiejszych chorych na depresję pacjentów podawaniem im generujących zyski chemikalii jakie otwierają w nich czakramy upuszczając w ten sposób z nich życiodajną „energię moralną”.) Z kolei opisy działania ludzkich uczuć, a stąd m.in. też i wyjaśnienia mechanizmu powstawania depresji, zaprezentowane zostały w podrozdziale I5.5 z tomu 5 mojej najnowszej monografii [1/5].

Dzisiejsza „oficjalna medycyna ateistyczna” NIE ma najmniejszego pojęcia czym dokładnie jest „depresja”. Faktycznie, to akademicy owej medycyny NIE potrafią nawet stworzyć i zaprezentować poprawnej definicji depresji na bazie jakiej mogliby depresję tę efektywnie leczyć. Posądzają jedynie iż zgodnie ze swą ateistyczną nazwą ma ona jakiś związek z pogłębiającą się degeneracją (kalectwem) pracy mózgu – odrzucając jednak ustalenie wynikające z moich doświadczeń, badań i naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, stwierdzające, że umysł ludzki pozbawiony dopływu „energii moralnej” pracuje tak jak silnik z dzisiejszego samochodu w „baku” którego zaczyna brakować paliwa. (To dlatego dzisiejsze metody aplikowania chorym na depresję lekarstw chemicznych, efektem jakich jest szersze otwieranie „czakramów” dla zwiększenia upuszczania energii z duszy do ciała, ja powyżej przyrównuję w skutkach do owego używanego w średniowieczu „upuszczania krwi” aby rzekomo poprawiać zdrowie osób uprzednio już wystarczająco osłabionych trapiącą ich chorobą.) Nie mając zaś poprawnej definicji tej „choroby duszy” wskazującej sposób jej leczenia (po szersze wyjaśnienie i po bardziej dowodowe przykłady iż jest to właśnie „choroba duszy” – patrz punkt #F11 z mojej strony internetowej o nazwie „soul_proof_pl.htm”) – oczywiście dzisiejsi ateistyczni medycy NIE dysponują też poprawną wiedzą wskazującą jak powinno się ją leczyć. W przeciwieństwie jednak do owej doskonale finansowanej przez podatników całej dyscypliny akademickiej medycyny, jaka nadal NIE potrafi wyjaśnić czym jest depresja, ani podać jej definicji i sposobów poprawnego leczenia, moje „prywatne” i rzekomo tylko „hobbystyczne” badania roli „energii moralnej” w definiowaniu naszego samopoczucia i w funkcjonowania tandemu naszej duszy i ciała, wynikające z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku i z przyznanego mi na Borneo honoru osobistego przeżycia i przebadania opisywanej tu „totaliztycznej nirwany”, NIE tylko że wyjaśniają czym jest owa „depresja”, ale nawet pozwalają na wypracowanie definicji tej „choroby duszy”. Z kolei sformułowaniem owej definicji, moje badania teoretycznie postulują też jak najefektywniej powinno się leczyć tę „chorobę duszy”. Niniejszym najpierw więc przytoczę tu totaliztyczną definicję depresji jaką dotychczas wypracowałem. I tak: „depresja” jest to „choroba duszy” polegająca na zmniejszeniu się do poniżej-progowej wartości (wynoszącej zapewne około „µ=0.3”, czyli około „E=600 [gfh]” u osób o podobnej jak u mnie „Emax”) zasobu przepływającej z duszy do ciała szczególnego rodzaju energii niezbędnej do życia i do poprawnego funkcjonowania ciała, spowodowanego niezdolnością właściciela owego tendemu „dusza-i-ciało” do dokonywania działań jakie spełniałyby wymogi „pracy moralnej” a stąd jakie zgromadziłyby w jego duszy zasób „energii moralnej” przekraczający ową progową wartość około „µ=0.3” czyli około „E=600 [gfh]”. (Symbole i pojęcia użyte w powyższej definicji wyjaśniam w punktach #D1 do #D4 strony „nirvana_pl.htm”oraz w moich opracowaniach linkowanych z owych punktów.)

Kiedy zaś poznaliśmy powyższą „totaliztyczną definicję depresji”, możemy przystąpić do analizowania postulowanego przez nią totaliztycznego sposobu leczenia tej „choroby duszy” wynikającego z moich badań nad nirwaną i z mojej naukowej Teorii Wszystkiego 1985 roku. Sposób ten sprowadza się do odbudowywania zasobu „energii moralnej” danej osoby do poziomu przekraczającego owe progowe wartości około „µ=0.3” (czyli „E=600 [gfh]” – jeśli pojemność duszy danego chorego jest podobna do mojej pojemności na tę energię i wynosi około „Emax=2000 [gfh]”). Odbudowywanie to dokonuje się poprzez wykonywanie tzw. „pracy moralnej”, wymogi jakiego to unikalnego rodzaju pracy opisałem w punkcie #D2 swej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”, zaś jakie na końcu owego punktu #D2 zilustrowałem praktycznym przykładem nazwanym tam „Problem 1”. Kluczowe znaczenie w realizacji przysparzania energii moralnej poprzez wykonywanie „pracy moralnej” mają:

(1) Nastawianie się wyłącznie na osobiste wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej (tj. „godzin fizycznej harówki [gfh]”) – bowiem praca umysłowa NIE wznosi się wystarczająco stromo pod górę tzw. „pola moralnego” a stąd przysparza zbyt mało energii moralnej. Z kolei np. danie komuś równoważącej ową „pracę moralną” sumy naszych pieniędzy (zamiast osobistego wykonywania dla niego ciężkiej pracy fizycznej) wogóle NIE przysparza nam jakiejkolwiek ilości energii moralnej.

(2) Wykonywanie tej pracy moralnej z włożeniem do niej możliwie najwyższego wysiłku fizycznego, serca, wiedzy, doświadczenia, staranności i motywacji na jakie nas stać (tj. przekształcanie jej w altruistyczną i anonimową „harówkę” dla dobra innych, jednak konkretnych, ludzi – wdzięczność których za owoce naszej pracy będzie formowała w nich pozytywne motywacje zwiększające nasz poziom energii moralnej).

(3) Wybieranie takich metod pracowania jakie będą utrzymywały nasze motywacje w głębokim przekonaniu iż efekty tej pracy będą anonimowo, jednak efektywnie, służyły dobru jakichś znanych nam z bycia w potrzebie osób, najlepiej z niezbyt odległego od nas otoczenia – tak abyśmy (również anonimowo) mogli obserwować efekty jakie nasza „praca moralna” wywołuje, starannie unikając jednak złamania swej anonimowości. Odnotuj, że nawet jeśli sytuacja naszych najbliższych wymaga aby z naszej pracy moralnej korzystali członkowie naszej rodziny, też powinniśmy starać się utrzymywać wobec nich anonimowość – tak aby NIE wiedzieli od kogo wywodzą się wyniki owej pracy. Analogicznie w „pracy moralnej” powinniśmy unikać złamania swej anonimowości nawet jeśli ktoś inny (np. jakiś psychopata) zacznie opowiadać wszystkim iż to on wykonał to co faktycznie my wykonaliśmy – utrzymanie bowiem anonimowości i w takiej sytuacji spowoduje iż on z czasem zostanie ukarany przez mechanizmy moralne, zaś my NIE utracimy energii moralnej jaką swą anonimowością sobie wypracowaliśmy.

(4) Unikanie bycia widzianym podczas wykonywania owej „pracy moralnej” przez osoby wrogo do nas nastawione, zazdrosne, reprezentujące klasę tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), itp. Znaczy, jeśli możemy to pracowanie z utrzymaniem swej anonimowości lub z dala czy podczas nieobecności innych ludzi (których poziom życzliwości do nas i/lub wdzięczności za nasze działania NIE jest nam znany).

(5) Adresowanie wyników swej „pracy moralnej” w pierwszym rzędzie do osób o jakich nam wiadomo iż są postępujący moralnie, życzliwi, często wyrażający swą wdzieczność innym, oraz potrzebujący efektów naszej pracy – nawet bowiem gdy NIE będą one wiedziały komu zawdzięczają daną pomoc, ciagle wzmocnią nam swoją wdzięcznością za doświadczone dobro intensywność naszych motywacji, a stąd i wyniki naszego przysparzania energii moralnej.

Na dodatek do generowania energii moralnej „pracą moralną” dobrze jest też minimalizować swoje rozpraszanie tej energii moralnej poprzez:

(a) unikanie bezczynności i innych nieistotnych dla naszgo życia przyjemnostek,

(b) absolutne zaprzestanie zażywania jakichkolwiek narkotyków – które niepotrzebnie marnują naszą energię moralną poprzez otwieranie naszych czakramów i jej jałowe upuszczanie,

(c) unikanie długiego towarzystwa osób, co do moralności postępowania i charakteru których NIE jesteśmy pewni, tj. którzy są egoistyczni, zazdrośni, hałaśliwi, zgorzkniali, negatywni, złośliwi, niesprawiedliwi, chorobliwie sceptyczni, sarkastyczni, pobudliwi, mściwi, NIE słuchający swego sumienia, itp. – tj. którzy najprawdopodobniej „wampirują na energii moralnej” osób ze swego otoczenia – tak jak czynią to tzw. korporacyjni psychopaci; innymi słowy, przestrzeganie tego co Biblia zaleca wersetem 4:8 z „Listu do Filipian”, cytuję: „…wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebym – to miejcie na myśli!”), a co filozof Konfucjusz zalecał swym słynnym powiedzeniem jakie zacytowałem w podpisie pod „Fot. #A1” ze swej strony o nazwie „immortality_pl.htm”.

Podaną powyżej definicję depresji poszerzę tu dodatkowymi objaśnieniami. I tak, największym problemem z ową depresją jest, że dzisiejsi lekarze NIE mają najmniejszego pojęcia iż jest ona wynikiem niedoboru „energii moralnej”, ani NIE mają najmniejszego pojęcia o bazującym na „energii moralnej” mechaniźmie powstawania tej „choroby duszy”. Szczerze mówiąc, na przekór iż ja publikuję wyniki swoich badań depresji począwszy już od czasu kiedy na końcu 1998 roku powróciłem do Nowej Zelandii ze swojej profesury na Borneo (gdzie wypracowałem i przeżyłem „totaliztyczną nirwanę” opisywaną na stronie „nirvana_pl.htm” i gdzie dokonałem opisywanych tu badań), wyniki moich badań i moje publikacje są notorycznie, sekretnie i zmyślnymi metodami blokowane przez jakąś potężną instytucję przed upowszechnianiem ich po świecie – jakie to metody dla swej Teorii Wszystkiego opisuję, między innymi, w #A1 ze strony „evolution_pl.htm” (dokładnie te same metody były, a w wielu przypadkach są aż do dzisiaj, używane do blokowania upowszechnienia się mojego Totalizmu, Magnokraftu, Tablic Cykliczności, oraz wielu innych produktów badań jakie prowadzę), zaś te wyniki jakie zdołają się przedrzeć przez ową blokadę, ciągle są ignorowane przez instytucję oficjalnej nauki i medycyny ateistycznej. W rezultacie tego blokowania i ignorowania, o fakcie iż depresja jest następstwem spadku zasobu czyjejś „energii moralnej” poniżej-progowego „poziomu depresji”, ani o bazującym na przepływie „energii moralnej” mechaniźmie powstawania tej choroby duszy, NIE mają też dziś najmniejszego pojęcia badacze z praktycznie żadnej dyscypliny dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej” – tj. tej nauki której uczymy się w szkołach i na uczelniach, a błędność fundamentów filozoficznych której opisana została np. w punkcie #C1 strony o nazwie „telekinetyka.htm”. Stąd dzisiejsi ateistyczni lekarze faktycznie to NIE wiedzą jak tę depresję należy efektywnie leczyć. Tymczasem dzisiejszy tryb życia ludzi unikających wysiłku fizycznego, spędzających czas bezczynnie, lub nieanonimowo wykonujących swe zawody albo pracę będąc obserwowanymi przez negatywnie do nich nastawionych szefów, kolegów, lub postronnych widzów – coraz więcej z których to ich obserwatorów ostatnio zaczyna przynależeć do wampirującej na energii ich duszy klasy tzw. korporacyjnych psychopatów (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=korporacyjni+psychopaci ), zupełnie uniemożliwia odbudowywanie poziomu ich energii moralnej, a czasami nawet powoduje szybkie upuszczanie tej energii moralnej zgodnie z drugim członem równiania (2JE8) przytoczonego w punkcie #D2 owej strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. (Zgodnie z tym wzorem, szczególnie narażeni na szybką utratę swej „energii moralnej” są osoby żyjące samotnie, a także osoby wykonujące swe zawody na oczach negatywnie do nich nastawionych obcych ludzi, np. nauczyciele, aktorzy, tancerze, wystawiacze mandatów, poborcy podatkowi, itp.) Stąd dzisiejszy tryb życia ludzi jest szczególnie podatny na doświadczanie depresji. Jednocześnie, w rezultacie braku wiedzy o mechaniźmie powstawania depresji, dzisiejszy lekarze, zamiast leczyć ją poprawnie odbudowywaniem poziomu typowo nic NIE kosztującej „energii moralnej”, błędnie starają się ją leczyć poprzez użycie zyskownych dla przemysłu farmaceutycznego środków chemicznych, które „otwierają szerzej czakramy” – powodując w ten sposób jeszcze łatwiejszą i szybszą ucieczkę z duszy pozostałej tam „energii moralnej”. (Owe środki chemiczne nazywane są „lekami anty-depresyjnymi”, zaś ich najszerzej znanym reprezentantem jest „Prozac”.) Niestety, aczkolwiek takie „szersze otwieranie czakramów” chemikaliami może przynosić chwilową ulgę w momencie zażycia tych chemikalii, na długą metę ich działanie jeszcze szybciej i jeszcze głębiej upuszcza „energię moralną” z duszy (przeciw-ciała) danej osoby. Zamiast więc leczyć depresję, faktycznie w długoterminowym działaniu tylko ją pogłębia. Dlatego osoby mające w swym otoczeniu kogoś dotkniętego depresją, powinny mieć na uwadze, że zażywanie środków anty-depresyjnych może okazać się wysoce niebezpieczne i zbyt często kończy się tragicznie. (Np. z programu „60 minutes” nadawanego w niedzielę dnia 4 grudnia 2011 roku w godzinach 19:30 do 20:30 na kanale 3 telewizji nowozelandzkiej zdaje się wynikać, że w 4.5 milionowej Nowej Zelandii z powodu depresji codziennie aż 2 ludzi popełnia samobójstwo – niestety, miejscowe publikatory wyraźnie unikają otwartego publikowania, dyskutowania i poszukiwania rozwiązań dla tej tragicznej statystyki, tak jakby na nie też nałożona została jakaś „cenzura niedomówień” – wywodząca się z tej samej potężnej instytucji jaka blokuje upowszechnianie się po świecie wyników moich badań.)

Nadal niemal tylko jedno-osobowa, nowa „totaliztyczna nauka” (tj. osamotniony w swych badaniach ja) stwierdza iż efektywne i trwałe leczenie „depresji” następuje tylko jeśli chory nauczy się sam odbudowywać poziom swojej „energii moralnej” oraz kiedy zacznie konsekwentnie uzupełniać swe codzienne straty tej energii – o jakim to fakcie doskonale nas informuje koreańska mądrość ludowa, czyli ich przysłowie: „jeśli dasz komuś rybę, nakarmisz go na jeden dzień, jeśli jednak nauczysz go jak łowić ryby, wówczas nakarmisz go na całe życie.” (Nowa „totaliztyczna nauka” to ta, która jest „konkurencyjna” wobec błędnej, monopolistycznej, oraz starej „oficjalnej nauki ateistycznej” – fundamenty filozoficzne której opisane zostały m.in. w punktach #F1 do #F3 totaliztycznej strony o nazwie „god_istnieje.htm”.) Wyjaśnienia zaś jak należy odbudowywać i uzupełniać poziom swej „energii moralnej” podane zostały w punktach #D1 do #D4 (a głównie w #D2) strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. Opisane tam receptury na podnoszenie poziomu swojej „energii moralnej” są więc przydatne NIE tylko dla wypracowywania sobie „totaliztycznej nirwany”, ale także do leczenia stanów „depresji”. Wszakże wnioski z badań opisywanej tu totaliztycznej nirwany postulują, iż zastopowanie spadku poziomu energii moralnej poprzez dokładanie starań aby energię tę nieustannie w sobie przysparzać systematycznym, a jeśli to możliwe to także anonimowym, wykonywaniem „pracy moralnej”, powinno wyniknąć w efektywnym eliminowaniu stanów depresji u osób które w depresję tę już popadły, lub które niebezpiecznie się zbliżają do jej nabycia. Dlatego czytelniku, jeśli u siebie samego, u swoich bliskich, lub u kogokolwiek innego z kim przychodzi ci współżyć lub współpracować odnotujesz pojawienie się oznak depresji lub oznak zbliżania się do jej nabycia, użyj wszelkich dostępnych ci argumentów aby temu komuś wyperswadować podjęcie działań przysparzających „energię moralną” jakie opisałem w „części #D” strony o nazwie „nirvana_pl.htm” oraz w innych opracowaniach do jakich z owej „części #D” odsyłam swoich czytelników. Empiryczne zaś oznaki znamionujące nadchodzenie, lub już doświadczanie, „choroby duszy” przez ateistycznych lekarzy nazywanej „depresją psychiczną” opisałem szerzej w punkcie #C3 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „parasitism_pl.htm”, zaś krótko podsumowałem pod koniec punktu #D3 na stronie „nirvana_pl.htm”.

#D3. Związek pomiędzy poziomem energii moralnej „E” lub „µ” (mi) i stanami (kondycjami) intelektów:

W tym punkcie #D3 przedyskutujemy najbardziej istotne stany (kondycje) moralne, jakie najróżniejsze intelekty doświadczają, kiedy bezwzględny „E” lub względny „µ” (mi) poziom ich zapełnienia energią moralną ulega zmianie. „Energia moralna” jest bowiem tym dla naszej duszy, czym „tlen” jest dla naszego ciała. (Odnotuj jednak z wyjaśnień punktu #D4 na stronie „nirvana_pl.htm”, iż tę samą „energię”, którą dla potrzeb opisywania nirwany oraz stanów-kondycji doświadczanych przez intelekty ja nazwywam tam „energia moralna”, w innych obszarach życia i sytuacjach może być nazywana inaczej – np. w opisach funkcjonowania naszego ciała można nazywać „energią życiową”, zaś w opisach naszych możliwości wykonawczych można nazywać „zasobem wolnej woli (zwow)”.) Zależnie więc od zaopatrzenia tejże duszy w energię moralną (czy, jeśli ktoś woli nazywać ją inaczej – w np. „energię życiową”) z naszą duszą dzieje się podobnie jak z reakcją naszego ciała zależnie od zaopatrzenia go w tlen i czyste powietrze. Już bowiem wiadomo, że ludzie oddychający czystym powietrzem pochodzącym z niezniszczonej jeszcze natury są zdrowi, szczęśliwi i optymistyczni – tj. tacy jakich pamiętam ze swej profesury na Borneo. Z drugiej zaś stony każdy kto np. zamieszka lub znajdzie się w którymś z owych gigantycznych pozapełnianych samochodami i fabrykami miast, w centrach których już od około 2000 roku zaczyna brakować tlenu i czystego powietrza, relatywnie szybko odnotowywuje iż jego ciało jest trapione coraz większą ilością najróżniejszych „nowoczesnych” chorób ciała – z leczeniem których NIE nadążają już apteki i kliniki lekarskie jakich aż po kilka dziś znajduje się na niemal każdej ulicy owych ogromnych miast. Podobnie więc jest z naszą duszą. Jeśli otrzymuje ona pod dostatkiem energii moralnej, wówczas utrzymuje nas przy zdrowiu, szczęściu, radości i optymiźmie. Jeśli jednak zaopatrzenie duszy w energię moralną zaczyna zanikać, tak jak opiszę to poniżej dla stanów/kondycji o numerach od 4 do 7, wówczas dusza zaczyna zapadać na najróżniejsze dziwne „choroby duszy” jakie opisałem w punkcie #F11 swej strony o nazwie „soul_proof_pl.htm”. Najpospolitszym przykładem tych „chorób duszy” jest „depresja” opisana też w punkcie #C6 powyżej w niniejszym wpisie – której dzisiejsza oficjalna medycyna ateistyczna nadal NIE potrafi efektywnie leczyć, stąd która coraz częściej kończy się tragicznie, tj. śmiercią poprzez „moralne zaduszenie” (np. przez popełnienie samobójstwa).

W pełnym zakresie wartości „µ” jakie dowolne intelekty mogą doświadczyć, tj. w zakresie od µ=1 do µ=0 czyli w zakresie od pełnego zapełnienia ich energią moralną (przy µ=1), aż do kompletnej utraty całości owej energii (przy µ=0), pojawia się aż kilka odmiennych stanów lub kondycji moralnych, jakie dany intelekt może nabywać, kiedy wartość jego „µ” osiąga określony poziom. Z kolei od owych stanów lub kondycji moralnych zależy jak ów intelekt się czuje, jaki poziom zdrowia wykazuje jego dusza, a stąd jak jest odbierany i traktowany przez innych ludzi, czyli jak w efekcie końcowym potoczą się jego losy. W tym punkcie wyjaśnimy sobie te stany/kondycje oraz opiszemy poziomy „µ” przy jakich one się pojawiają. Oczywiście, musimy przy tym pamiętać, że w rzeczywistości ma miejsce rodzaj bardzo gładkiej i ciągłej transformacji z jednej kondycji/stanu do drugiej, a stąd że wartości „µ” przy jakich kondycje te się pojawiają, są jedynie przybliżone (miejmy nadzieję ze w przyszłości znajdą się totaliztyczni badacze którzy pomierzą je dokładnie).

Najbardziej wyróżniające się stany/kondycje, jakie doświadczane są przez intelekty, których „µ” zmienia się w pełnym zakresie możliwych wartości, mogą być nazywane: (1) nirwana, (2) adoracja, (3) przyjacielskość, (4) prowokacyjność (tj. początki depresji), (5) marazm, (6) niszczycielstwo, (7) śmierć moralna. Przedyskutujmy teraz każdy z tych stanów/kondycji oddzielnie. Oto one:

0. „Nieopisalność” (µ=1). Tego stanu/kondycji NIE włączam do listy stanów znanych ludzkości i opisanych poniżej, ponieważ dotychczas ani NIE poznałem osobiście nikogo, ani NIE słyszałem czy czytałem o nikim z ludzi, poziom energii moralnej kogo osiągnąłby wartość bliską µ=1. Pamiętając jednak co się dzieje po osiągnięciu nirwany i po podwyższeniu swego µ jeszcze wyżej niż µ=0.6, czysto teoretycznie i spekulatywnie posądzam, że osoba o µ bliskim µ=1 zacznie doznawać wprost „niemożliwe do opisania” odczucia, przeżycia, zdolności i możliwości.

1. Nirwana (µ=0.6). Jest to osobiście doświadczony przeze mnie, dobrze mi znany i ogromnie niezwykły stan, jaki doświadczany jest przez osobę, która zakumuluje w swoim przeciw-ciele (duszy) aż tak wiele energii moralnej, że wartość „µ” u niej przekroczy µ=0.6. (Owo µ większe niż 0.6 praktycznie oznacza, że w „duszy” i w „przeciw-ciele” danej osoby zgromadzone już zostało ponad 60% całego zasobu „energii moralnej” jaką owa „dusza” i „przeciw-ciało” jest w stanie w sobie pomieścić – tj., że zgromadziło się tam już ponad 60% z „Emax” danej osoby.) Stąd ową wartość graniczną równą µ=0.6 nazywałem „barierą trwałej szczęśliwości” albo „barierą nirwany” i oznaczam w mojej monografii [1/5] symbolem „µnirwany”. Ludzie, u których wartość „µ” przekroczyła tą szczególną barierę „µnirwany = 0.6”, zaczynają doświadczać uczucia niewypowiedzianej szczęśliwości, jaka dynamicznie bucha z ich wnętrza. Jedyne do czego intensywność owego uczucia dawałoby się porównywać, to „orgazm jaki trwałby bez końca”. W owej szczęśliwości totaliztycznej nirwany też istnieje aż kilka odmiennych poziomów – ja w swojej nirwanie doznawanej podczas profesury na Borneo zdołałem osiągnąć co najmniej następny z nich, tj. co najmniej µ=0.7 (nazywałem go wówczas poziomem „niagara” bowiem odczuwało go się jak huczący potężny, obezwładniający wodospad szczęśliwości). Posądzam jednak że istnieją co najmniej 3 odmienne poziomy totaliztycznej nirwany, osiągane kiedy „µ” osiąga wartości bliskie µ=0.6, µ=0.7, oraz µ=0.8. Pomiędzy zaś µ=0.9 i µ=1 prawdopodobnie pojawia się jeszcze bardziej nadrzędny niż nirwana stan, jaki zaklasyfikowałem powyżej jako „nieopisalność” – ponieważ prawdopodobnie nikt z ludzi jeszcze jej NIE zaznał ani NIE opisał.

Na Borneo byłem jednak aż tak zajęty swymi pierwszymi w świecie ogólnymi (żmudnymi i wysoce pracochłonnymi) badaniami doznawanego tam przez siebie zjawiska nirwany, iż NIE miałem już czasu ani możliwości aby szczegółowiej badać jeszcze odmiany nirwany jaką doznawałem. Wiem jednak iż przez pewien czas zdołałem tak zwiększyć swe µ (prawdopodobnie do rzędu około µ=0.7), że odmianę nirwany o podwyższonej intensywności jaką wówczas zacząłem odczuwać nazywałem „niagara” – bowiem podobnie jak przepotężny wodospad buchający z moich czakramów była wprost oszałamiająca i niemożliwa do opisania. Z powodu szczęśliwości nirwany, a także z powodu wysokiej koncentracji energii moralnej w ich duszy, osoby z nirwaną przyjmują bardzo szczególny wygląd i zapełnione szczęśliwością rysy twarzy, a także rozprzestrzeniają ze siebie unikalne pole energetyczne, jakie telepatycznie i zmysłowo odbierane jest przez innych ludzi. (Pole to może też być rejestrowane właściwie wykalibrowanymi wahadełkami radiestezyjnymi.) Najmocniej osoby te przyciągają wzrok kobiet (szczególnie ciężarnych) i małych dzieci – które jeśli raz ujrzą kogoś właśnie przyżywającego totaliztyczną nirwanę, wówczas wprost nie są w stanie oderwać od niego oczu. Ten wygląd oraz pole energetyczne czyni ich więc bardzo wyjątkowych. Dlatego każdy kto ma honor spotkania kogoś w nirwanie i kto zapoznał się z opisami totaliztycznej nirwany np. z podrozdziału JF6 z tomu 9 monografii [1/4], nie powinien mieć najmniejszych trudności z rozpoznaniem osób właśnie doświadczających totaliztyczną nirwanę. Zarówno sama ta nirwana, jak i niemal wszelkie zjawiska jakie jej towarzyszą, oprócz strony „nirvana_pl.htm” szczegółowo są też opisane w podrozdziałach JE1 do JE9 z tomu 8 mojej monografii [1/5].

2. Adoracja (µ=0.5). Ten stan osiągany jest przez ludzi, u których „µ” osiągnęło wartość około µ=0.5. Jest to stan, który u osób jakie nieustannie zwiększają swoją energię moralną, pojawia się na krótko przed stanem samej nirwany. Ludzie którzy osiągnęli poziom energii moralnej sięgający około µ=0.5, jako reguła zawsze praktykują jakąś formę filozofii totalizmu (np. zupełnie NIE zdając sobie z tego sprawy praktykują tzw. „totalizm intuicyjny” polegający na czynieniu zawsze tego co podpowiada im ich przeciw-organ zwany „sumienie” – opisywany szerzej, między innymi, w punkcie #A1 z mojej innej strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm”). Otoczeni są oni przez rodzaj potężnego pola energetycznego, podobnego do tego jakie otacza osoby w nirwanie, jakie również czyni ich ogromnie atrakcyjnymi dla wszystkich innych osób z totaliztycznymi filozofiami. Dlatego zazwyczaj są oni adorowani i uwielbiani przez totaliztyczną część swojego otoczenia. Jednocześnie oni sami ogromnie lubią każdego wokół siebie – jeśli tylko osoba ta praktykuje (nawet zupełnie nieświadomie) jakąś formę totalizmu. Jedynymi osobami z jakimi instynktowanie się nie lubią i to ze wzajemnością, to wyznawcy filozofii pasożytnictwa (po jej opisy patrz strona „parasitism_pl.htm”) – szczególnie w zaawansowanym stadium owej filozoficznej choroby. Osoby, których „µ” osiągnęło poziom około µ=0.5, doświadczają też całego szeregu niezwykłych odczuć o przyjemnym charakterze. Odczuwają oni nieprzerwaną satysfakcję z własnego życia, a także odczucie spełnienia. Oczuwają oni także rodzaj statycznej szczęśliwości jaka sprawia wrażenie, że została „sprężona” w ich wnętrzu i jedynie oczekuje okazji aby buchnąć na zewnątrz.

3. Przyjacielskość (µ=0.4). Jest to chyba najczęściej spotykany stan u pozytywnych i moralnych ludzi dzisiejszych czasów. Zostaje on osiągnięty przez wszystkich tych, których „µ” kształtuje się w okolicach wartości µ=0.4. Osoby jakie osiągnęły wartość swojego „µ” bliskiej owej wartości µ=0.4 są przyjacielskie, uczynne, pozytywnie nastawione oraz pogodne. Zajęte są one swoim życiem, dając pozytywny wkład do społeczeństwa i realizując swoje zadania w normalny, pozytywny sposób. Śmieją się i mają częste szczęśliwe momenty i generalnie wiodą szczęśliwe życie.

4. Prowokacyjność (µ=0.3). Jest to pierwszy negatywny poziom moralności, jaki osiągany jest przez ludzi, którzy pozwolili aby ich „µ” ześlizgnęło się do poziomu około µ=0.3 lub niżej. Ów poziom µ=0.3 stanowi bowiem granicę pomiędzy dwoma odwrotnymi grupami nawzajem NIE darzących się miłością ani poważaniem ludzi. Powyżej tej granicy znajdują się „normalni ludzie”, tj. tacy którzy nawet jeśli czasami postępują niemoralnie czyli grzeszą, ciągle w swojej „wolnej woli” starają się postępować moralnie i słuchać podszeptów swego sumienia. Na zaś owej granicy µ=0.3 i poniżej niej znajdują się już „odwrotni do normalnych ludzie”, którzy w zgodzie ze swoją „wolną wolą” zawsze podejmują świadome decyzje aby postępować niemoralnie i w tym co czynią słuchać wyłącznie własnych zachcianek zaś ignorować podszepty sumienia. To dlatego wszystkie osoby, u których µ=0.3 lub nawet µ jest mniejsze niż 0.3, zawsze są zaliczane do zupełnie odmiennej kategorii od ludzi u których µ jest większe od 0.3. Przykładowo, dzisiejsza literatura fachowa, a często także ich otoczenie, typowo nazywają ich „psychopatami” (szczególnie w dzisiejszych miejscach pracy – gdzie publikacje nazywają ich „korporacyjnymi psychopatami” – po angielsku „corporate psychopaths”, patrz adres: https://www.google.com/search?q=corporate+psychopaths ). Także Biblia przyporządkowuje im odmienną nazwę po angielsku brzmiącą „wicked” co w polskojęzycznych Bibliach zwykle jest pisane jako „występny” albo „niegodziwiec” – po ich bibilijną definicję patrz wersety 10:3-11 z bibilijnej „Księgi Psalmów”. To dlatego także ów poniżej-progowy poziom energii moralnej filozofia totalizmu nazywa „poziomem depresji” jakiego pojawnienie się u kogokolwiek powinno natychmiast być eliminowane opisywanymi w tym wpisie i w punkcie #C6 strony „nirvana_pl.htm” totaliztycznymi metodami leczenia „depresji”. Z moich badań wynika, iż ów „poziom depresji” wynosi właśnie „µ=0.3” (czyli u osób o „Emax” podobnym do mojego i wynoszącym około „Emax=2000 [gfh]”, „poziom depresji” wynosi około „E=600 [gfh]”) – patrz opisy z punktu #D2 strony o nazwie „nirvana_pl.htm”. W typowych przypadkach, osiągnięcie tak niskiego poziomu „µ” przez dojrzałą osobę (tj. NIE przez nastolatka, który ciągle gotowy jest słuchać podszeptów swojego sumienia, zaś jego spadek „µ” typowo jest powodowany zbyt szybkim „rozrastaniem się” w owym wieku programów jego duszy, a stąd i zwiększaniem się ilości energii moralnej „Emax” jaką owa dusza jest w stanie w sobie pomieścić) oznacza, że taka dojrzała osoba adoptowała już przeciwstawną niż „totalizm” filozofię pasożytnictwa w swoim postępowaniu – czyli że albo NIE wykonuje ona już tego co jej sumienie i prawa moralne wykonywać nakazują, albo też że wykonuje to w niewłaściwy sposób jaki łamie sobą prawa moralne. Stąd dojrzałe osoby, które osiągnęły aż tak niski poziom „µ=0.3”, zaczynają ujawniać aż cały szereg negatywnych cech, jeśli zaś ich „µ” NIE zostanie szybko odbudowane do wyższych wartości niż µ=0.3, wówczas zaczynają oni być znani przez swoje otoczenie jako „prowokacyjni” i trudni we współżyciu – aczkolwiek przy wartości „µ” nadal bliskiej 0.3 ciągle są oni w stanie wypełniać swoje codzienne działania i obowiązki. Jeśli chcą, ciągle potrafią czasami zdobyć się też na grzeczność, aczkolwiek łatwo się irytują i od czasu do czasu mają zwyczaj aby niespodziewanie wybuchać silnymi emocjami. Jednak ich postępowanie i działania zaczynają obrastać rosnącą liczbą nieprzyjemnych zachowań, z jakich niektóre obejmują usiłowania zamienienia innych na swoich niewolników, codzienne stosowanie rozgrywek władzy, zmuszanie innych, uprawianie szantażu, stawianie przed alternatywami, wykazywanie swojej wyższości, itp. Wszystkie te niemoralne zachowania zaczynają być uzupełniane przez najgorsze z nich, mianowicie przez „moralny wampiryzm”, jaki osoby o µ=0.3 zaczynają coraz powszechniej praktykować, aby uzupełniać swój niedobór energii moralnej. Największy problem z tym stanem jest, że jeśli ktoś ześlizgnął się do niego bez jakiegoś ważnego powodu o charakterze losowym, wówczas oznacza on, że osoba ta już rutynowo praktykuje filozofię pasożytnictwa. To zaś z kolei oznacza, że osoba ta nie zakończy swojego ześlizgiwania się w dół na poziomie około µ=0.3, a będzie ześlizgiwać się jeszcze niżej.

5. Marazm (µ=0.2). Ludzie którzy pozwolą aby ich „µ” ześlizgnęło się tak nisko, że osiągają oni poziom około µ=0.2, zaczynają ujawniać cechy ogromnie negatywnego stanu „marazmu”. W stanie tym zaczynają komplikować wszystko do takiego poziomu, że praktycznie nie są już w stanie ukończyć żadnego zadania. Są jedynie zdolni do mowy, jednak nie potrafią już działać – tak jak widzimy to u coraz większej liczby dzisiejszych polityków. Zaczynają więc wieść bezproduktywne, pasożytnicze i zakłócające innych, życie. Żyją już jedynie na koszt innych. Jednocześnie doświadczają stany potężnych depresji i odczucia braku zainteresowania innych w ich osobach, jakie w wielu przypadkach wiodą ich np. do pozorowania spektakularnych „samobójstw” (tj. do spektakularnego uszkadzania swojego ciała na oczach innych ludzi, dokonywanego jednak NIE w celu zaszkodzenia sobie, a w celu sprawienia jak największego kłopotu innym i dlatego realizowanego jedynie w okolicznościach, kiedy mają pewność, że inni nie pozwolą im umrzeć). Totalizm stwierdza, że intelekty, które w dojrzałym wieku osiągnęły stan marazmu, są już tzw. „agonalnymi intelektami”, jakich moralność jest już w aż tak podupadłym stanie, że nie są w stanie jej poprawić o swoich własnych siłach.

6. Niszczycielstwo (µ=0.1). Jest to ostatni stan poprzedzający śmierć moralną. Zostaje on osiągnięty, kiedy „µ” ześlizgnie się do poziomu około µ=0.1. Ludzie którzy pozwolili aby ich moralność stoczyła się aż tak nisko, stają się ogromnie niszczycielscy i to zarówno w stosunku do siebie, jak i w stosunku do swojego otoczenia. Wobec siebie samych wykazują oni tendencje samobójcze, jakie w przeciwieństwie do samobójstw popełnianych podczas stanu marazmu, tym razem faktycznie mają już na celu skończenie własnego życia. Ponadto padają oni ofiarami wszelkich możliwych niszczycielskich nawyków, zboczeń, itp. Ich psychika jest też już ogromnie niestabilna i zboczona. Nie tylko, że żyją oni w stanie chronicznej depresji, ale także bez przerwy mają napady agresywności i nieprzyjemnego zachowania. Są też ogromnie niebezpieczni, jako że w swoich zboczonych umysłach potrafią wymyślić oraz usiłować zrealizować, praktycznie każdą nieszczycielską działalność, jaka leży w ich fizycznych możliwościach.

7. Śmierć przez „moralne uduszenie” (µ=0). Jest ona zawsze „samozadana” w taki czy inny sposób przez swoje ofiary, chociaż często (jak to niemal zawsze ma miejsce w przypadku ludzi o bardzo niskim „µ”, którzy sami już nie są w stanie dokonać niczego) wysługuje się innymi ludźmi lub „wypadkami”. Dopada każdego intelektu, jaki pozwala sobie aby jego „µ” spadło do wartości bliskiej µ=0. Jest ona ogromnie nieprzyjemnym sposobem umierania, jako że pozostawia po sobie zbyt wiele brzydkiej pamięci u każdego kto zwykł znać dany intelekt. Szczególnie, że przed jej nadejściem owe niemoralne indywidualne intelekty zawsze uciekają się do bardzo nieprzyjemnego „wampiryzmu moralnego”, aby jakoś opóźnić swoją śmierć. Sama śmierć przez moralne uduszenie wcale nie jest jakimś odmiennym sposobem umierania, a dowolną gwałtowną śmiercią o przypadkowej naturze, np. zginięciem w wypadku samochodowym, wypadnięciem z okna, utonięciem, zabłądzeniem zimnej nocy, a jedynie czasami najbardziej wymowną formą moralnego uśmiercenia się poprzez popełnienie samobójstwa.

Niniejszy punkt #D3 wyjaśniam używając przykładów stanów, kondycji i sytuacji tzw. „indywidualnych intelektów”, czyli pojedyńczych ludzi. Wszakże pojedyńczych ludzi każdy poznał najlepiej. Jednak te same stany, kondycje i sytuacje są też doświadczane przez tzw. „intelekty grupowe”, czyli przez całe kraje, narody, instytucje, organizacje, religie, miasta, załogi, rodziny, itp. Tyle, że manifestacje poszczególnych stanów/kondycji u owych intelektów grupowych nazywane są odmiennie, a ponadto dla najróżniejszych powodów starannie ukrywane, zaprzeczane, obejmowane zakazami ujawniania, itp. Przykładowo, w instytucjach manifestację stanu „4 – prowokacyjność” najczęściej nazywa się „zatęchłą atmosferą pracy”, zaś w całych krajach – np. „bezprawiem” albo „protestami”. Objawy zaś stanu „5 – marazmu”, w instytucjach nazywane mogą być np. „ekonomiczną nieudolnością”, natomiast w całych krajach najczęściej nazywane mogą być np. „korupcją” – patrz opisy „korupcji” z „części #E” (np. z punktu #E3) mojej strony internetowej o nazwie „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. Z kolei manifestacje stanu „6 – niszczycielstwo” w instytucjach nazywane mogą być np. „kumoterstwem”, zaś w całych krajach np. „dyktaturą”. W końcu manifestacje stanu „7 – śmierć przez moralne uduszenie” w instytucjach nazwywane są np. „bankructwem”, zaś kiedy obejmą już całe kraje wówczas mogą być nazywane np. „rewolucją”, „anarchią”, „przejęciem władzy przez zorganizowaną przestępczość” (patrz adres: https://www.google.pl/search?q=zorganizowana+przest%C4%99pczo%C5%9B%C4%87 ), itp. Oczywiście, powyższe to tylko przykłady nazw jakie owym stanom przyporządkowuje się kiedy pojawiają się one w „intelektach grupowych”. Nazw takich bowiem w użyciu znajduje się bardzo wiele zaś ich znaczenie ani manifestacje NIE zawsze są precyzyjnie definiowane ani publicznie ujawniane. Co jednak warto odnotować z powyższych opisów, to że w dzisiejszych czasach większość krajów i instytucji znalazła się już poniżej stanu „5 – marazm” zaś ich politycy i decydenci nadal kontynuują coraz szybsze rozpraszanie (zamiast generowania) „energii moralnej” swych krajów i instytucji. To z tego właśnie powodu świat jaki wokoło widziny niemal NIE jest już zdolny do żadnego pozytywnego i konstruktywnego działania – a jedynie niepowstrzymanie stacza się ku stanowi, kondycji i sytuacji „7” zilustrowanej polskojęzycznym filmem „Zagłada ludzkości 2030” (patrz adres: https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 ).

Istnienie stanów opisywanych powyżej, a także fakt, że „µ” oraz „E” jest jedynym czynnikim jaki się zmienia podczas czyjegoś przechodzenia od jednego stanu do drugiego, jest szokującym odkryciem, jakie stoi w jawnej sprzeczności ze wszystkim, co podręczniki naszej oficjalnej nauki ateistycznej twierdziły dotychczas. Wszakże, zanim totalizm został opracowany, wszystko było opisywane za pośrednictwem ogromnie kompleksowej mieszaniny czyichś osobowości, genetyki, wychowania, psychologii, otoczenia, stymulacji, emocji, oraz innych czynników nad jakimi indywidualni ludzie NIE mieli żadnej kontroli. Dopiero mój totalizm ujawnił bardzo prosty fakt, że kim jesteśmy, jak się czujemy, do czego jesteśmy zdolni, itp., głównie zależy od ilości energii moralnej (zwanej też energią „zwow”) jaką generujemy i akumulujemy w swej duszy, a stąd stanowi bezpośrednie następstwo moralnej zawartości życia jakie prowadzimy na codzień. Z kolei kontrolę nad moralną zawartością danego życia, a stąd i kontrolę nad ilością energii moralnej jaką generujemy i akumulujemy w swej własnej lub w naszej zbiorowej duszy, dzierży zarówno każda indywidualna osoba, zaś w odniesieniu do całych krajów, instytucji i innych intelektów grupowych, dzierżą ich rządzący i decydenci. Dlatego istotne odkrycie filozofii totalizmu jakie tutaj opisuję przywraca kontrolę nad tym co z nami oraz co wokół nas się dzieje, we własne ręce indywidualnych ludzi oraz w ręce osób zarządzających intelektami grupowymi do jakich należymy. Tyle, że aby móc kontrolę tę egzekwować, ludzie potrzebują najpierw poznać prawdy jakie tu opisuję (zamiast prawdy te blokować, ukrywać, ignorować, lub nawet aktywnie wyszydzać i obrzydzać), potem zaś powinni zacząć działać zgodnie z tym co prawdy te stwierdzają. Stąd wstępnym wymogiem rozpoczęcia „naprawy” i „odwracania efektów” dotychczasowego staczania się w dół, jest totaliztyczna wiadomość zawarta w tytule i w treści punktu #F1 z mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”, która stwierdza, że „bez poznania prawdy NIE ma postępu”. Kolejnym zaś wymogiem owej „naprawy” będzie wybieranie na swych rządzących i decydentów osoby wiedzące o owych prawdach i potrafiące urzeczywistniać wdrażanie tych prawd w rzeczywistym życiu.

Ilość energii moralnej jaką ktoś zgromadził w swojej duszy (przeciw-ciele) daje się relatywnie dokładnie wyznaczyć metodami niebezpośrednich pomiarów. Ja dokonywałem takich pomiarów podczas badania na Borneo przeżywanej przez siebie totaliztycznej nirwany i opisałem je w kilku publikacjach. Na obecnym poziomie naszej wiedzy pomiary te to jednak bardzo żmudna praca badawcza, wymagająca uprzednich doświadczeń w naukowych pomiarach oraz inżynierskiej znajomości jednostek pomiarowych i ich ilościowego wyprowadzania. Szczerze więc mówiąc byłaby ona niemal niemożliwa do wykonania przez zwykłego zjadacza chleba, a nawet dla wielu tzw. „naukowców”. Znacznie lepsze perspektywy otwiera potencjał jaki energia moralna formuje wokół osoby, która ją zgromadziła. Już na obecnym naszym poziomie potencjał ten daje się ilościowo estymować wahadełkiem radiestezyjnym właściwie wyskalowanym w tzw. kolorach wibracyjnych. W przyszłości zapewne totaliztyczni badacze będą w stanie zbudować nawet urządzenia pomiarowe jakie poprzez ilościowe zmierzenie natężenia tego potencjału pozwolą na pomierzenie ilości energii moralnej którą ktoś już zgromadził w swojej duszy. Jednak narazie NIE mając jeszcze takich urządzeń pomiarowych, dla zwykłych zjadaczy chleba niemal jedyne co pozostaje to metoda estymowania poprzez porównywanie manifestacji danego poziomu energii moralnej – tak jak opisuję to w swoich publikacjach. Oszacowanie poziomu energii moralnej w tzw. „intelektach grupowych” jest jeszcze trudniejsze, aczkolwiek zgrubnie też już możliwe. Poza faktem, że co bardziej wyczulone osoby poziom tej energii odbierają swymi zmysłami przez pierwszych kilka godzin po znalezieniu się na terenie danego intelektu grupowego (po szczegóły patrz (iv) z punktu #F2 na niniejszej stronie), mechanizmy moralne i cechy energii moralnej stwarzają kilka dalszych możliwości jej estymowania. Jedna z nich bazuje na obiektywnym fakcie najlepiej wyrażonym angielskim przysłowiem „birds of a feather flock together” (patrz adres: https://www.google.com/search?q=birds+of+a+feather+flock+together+meaning ) – tj. „na swych towarzyszy każdy wybiera identycznie jak on upierzonych”, a polega na oszacowaniu która grupa ludzi (tj. o jakim poziomie swej energii moralnej) najlepiej czuje się i razem „kwitnie” w danym intelekcie grupowym. Przykład innej metody sprowadza się do estymowania poziomu energii moralnej u faktycznego przywódcy danego intelektu grupowego. Bóg wszakże powoduje, iż moralność przywódcy zawsze jest reprezentacyjna dla dominującej moralności intelektu grupowego jakiemu on przewodzi – tak jak staram się to wyjaśnić dokładniej w punkcie #J4.2 swej strony o nazwie „propulsion_pl.htm” oraz we wpisie numer #317 adaptowanym z owego punktu #J4.2.

Powyższe należy uzupełnić informacją, że fakt ześlizgiwania się czyjegoś poziomu energii moralnej niebezpiecznie blisko śmiercionośnego µ=0, zawsze poprzedzany jest wyraźnie odnotowywalnymi ostrzeżeniami. Do najważniejszych z tych ostrzeżeń należą:

A. Wzrost niestabilności emocjonalnej.

B. Wrost agresywności.

C. Popadanie w coraz częstsze depresje.

D. Pojawianie się tendencji samobójczych.

Z kolei pełniejszy wykaz oznak znamionujących praktykowanie pasożytniczej filozofii życiowej powodującej właśnie zapadanie w coraz niższe poziomy energii moralnej i nasilanie się „chorób duszy”, opisałem szerzej w punkcie #C3 swej odmiennej strony internetowej o nazwie „parasitism_pl.htm”.)

Jeśli więc owe sygnały ostrzegawcze pojawiają się u kogoś bardzo nam bliskiego, jest to nieomylnym znakiem, że moralność tej osoby lub intelektu grupowego schodzi na manowce i że osoba ta lub intelekt grupowy jest już blisko moralnego uduszenia się na śmierć. Jedynym zaś ratunkiem w takim przypadku jest podjęcie totaliztycznych wysiłków odbudowywania poziomu energii moralnej.

Dalsze informacje na temat niektórych z opisywanych powyżej stanów lub kondycji, zaprezentowane zostały w podrozdziałach JD1.2 i JD4.2, JA2.4 i JF1 z tomów 6 do 9 mojej monografii [1/4].

Z kolei bazujące na zalecanych przez Biblię „potwierdzeniach od dwóch niezależnych od siebie świadków” wyjaśnienia „dlaczego”, „kiedy” i „w jaki sposób” Bóg powprowadzał do dusz i ciał rasy ludzkiej najróżniejsze udoskonalenia, które zaowocowały, między innymi, manifestującymi się już przy pierwszym „rzuceniu na kogoś oka” opisywanymi tu stanami/kondycjami ujawniającymi sytuację moralną i wynikający z owej sytuacji poziom „energii moralnej” u danego „intelektu” (np. osoby, załogi, instytucji, kraju), zaprezentowane zostały w punkcie #A1 ze strony internetowej o nazwie „evolution_pl.htm”. Owymi zaś niezależnymi od siebie „świadkami”, jacy potwierdzają zaprezentowane tam wyjaśnienia, są: (1) linkowany tam empiryczny materiał dowodowy wskazywany przez moją zawzięcie blokowaną przed upowszechnieniem naukową Teorię Wszystkiego z 1985 roku – który to materiał dowodowy zaczerpnąłem z najróżniejszych obszarów rzeczywistości w jakiej żyjemy i jaka nas otacza, oraz (2) cytaty i linki do wersetów Biblii jakie „żywym słowem Boga” potwierdzają wprowadzenie poszczególnych z tych udoskonaleń.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktów #C6 i #D3 z mojej strony internetowej o nazwie „nirvana_pl.htm” (aktualizacja datowana 27 grudnia 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/nirvana_pl.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/nirvana_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/nirvana_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/nirvana_pl.htm
http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „nirvana_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym „menu2_pl.htm”. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „tekst_13.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/nirvana_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/tekst_13.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #318, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją. Do chwili obecnej aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych. W chwili obecnej jedynie 3 najbardziej ostatnio pozakładane, z tamtych 8 blogów totalizmu nadal NIE zostały jeszcze polikwidowane przez licznych przeciwników prawdy, naukowej Teorii Wszystkiego z 1985 roku, wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, czy całej mojej nadal tylko jedno-osobowej „totaliztycznej nauki”. Te dzisiaj istniejące blogi totalizmu można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Na szczęście, wydeletowanie 5 najstarszych blogów totalizmu NIE spowodowało utraty ich wpisów. Najstaranniej bowiem dopracowane ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszy wpis, są też już systematycznie udostępniane na mojej darmowej elektronicznej publikacji [13] w bezpiecznym formacie PDF i dwóch wielkościach druku (tj. dużego 20pt i normalnego 12pt) – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

#317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we are now living – and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices

2020/01/01

Motto: ‚If we let people ignore God and use the moral standards that developed luminaries of their „official atheistic science”, then they will only choose the easiest and most profitable way to destroy everything that exists – including themselves.’

#317E: The second technical era of humanity at the culmination point of which we are now living – and its destructive to the nature and people fossil fuel burning propelling devices

The second „technical era” of humanity described in this post #317E (and in item #J4.2 from the web page „propulsion.htm” from which this post was adapted) uses the „circulation of mass” for its working medium. This „circulating mass” typically is of the consistency of fluid (e.g. air, combustion gases, water, etc.). The first propelling devices from this second technical era based on the „circulation of mass” appeared on Earth simultaneously with the last propelling devices from the first technical era of humanity – based on the „circulation of force”. (The first technical era is described in more detail in post number #319E to blogs of totalizm and in item #J4.1 of the web page named „propulsion.htm”.) This mean, that being based on the „circulation of mass”, the propelling devices composing the described here second technical era of humanity must be different in all respects than the propelling devices of that discussed in this post and in item #J4.1 from the web page „propulsion.htm” the „first technical era” operating due to the formation of „circulations of force”. Thus, the second technical era provides us all with the perfect „second witness” commanded by the Bible and mentioned in item #J4.1 from that „propulsion.htm”, which the second witness confirms all previously described features, components as well as laws, rules and regularities that can be detected already in propelling devices from the „first technical era”, while that faithfully are repeated in propelling devices of the current „second technical era”. For example, this second era confirms to us that all human propelling devices are invented and built in pairs, each pain including „a motor and a propulsor” – where the „motor” from each such a pair generates relative movements of one parts of the propelled machine relative to other parts of the same machine, while the „propulsor” of each such a pair produces an absolute motion of the entire driven device in the surrounding medium. It also confirms that in every such „motor-propulsor” pair, the propulsor also uses the principle of operation of the motor – only that one of the components of this motor (e.g. stator, rotor, piston, etc.) is replaced by the environment in which the given propulsor works – for more details see „laws, rules and regularities (I) to (V) governing over propulsion systems” described in item #J4.3 from the web page named „propulsion.htm” (and in post #315E to blogs of totalizm). In addition, this second witness confirms that in each „technical era of humanity” as many as three successive „generations of propelling devices” can be built, in the „first-generation” of which the motor-propulsor pairs are driven by force interactions, in the second generation – by inertia, and in the third – by internal energy. Etc., etc. In turn while having these two confirmations provided to us by two different „witnesses”, we can be absolutely sure that the laws, general principles of operation and designs of propulsion systems revealed to us by these two „witnesses”, will also be repeated in all subsequent propelling devices which people will ever build. Therefore, the general laws and regularities that hit our eyes in the propelling devices of this first and second technical eras of humanity, will now allow us to gradually identify, understand and develop the principles of operation and designs for all types of propelling devices from as many as four future, and in total from as many as six subsequent, technical eras which the humanity has a chance to build until the end of its existence in its present mortal form – while which propelling devices I described in items #J4.1 to #J4.6 from the web page named „propulsion.htm” and in posts number #319E to #309E to blogs of totalizm. But of course, the humanity will be able to build these devices only on the condition that our civilisation will NOT destroy itself before building these devices, being pushed „down the cliff” by greed, thirst of power, immorality and the lack of competence of its ruling elites, and by the increasingly common turning away of people from God, from the love of neighbours and from respect to nature.

The „second technical era of humanity” described in this post #317E (and in item #J4.2 from the web page „propulsion.htm”) was initiated around 1191 AD (i.e. meaning the Latin „Anno Domini” – the Year of the Lord) with the invention of its motor of first generation, called „windmill”, as well as its propulsor of first generation, called „sail”. This second era continues to this day, i.e. for around 830 years. Its most advanced inventions are its third generation propelling devices – i.e. internal combustion engines that are used until today, among others in locomotives and cars, as well as combustion propulsors used, among others, in jets and rockets. Unfortunately, the combustion gases used in propelling devices of the third generation from this second technical era are highly destructive for nature and for health. Thus, the side effects of this second era are the most devastating along the entire period of the history of humanity to-date. So people are obliged to make efforts of entering as soon as possible, and fully, into the „third technical era of humanity” described in item #J4.3 from web page „propulsion.htm” and in the post number #315E to blogs of totalizm based on that item #J4.3 (for the content of that English post #315E see „volume S” from the publication [13] available through the Polish web page named „tekst_13.htm” and containing the texts of all posts ever published on blogs of totalizm).

Unfortunately, the transition of humanity from the present destructive „second technical era” to the next healthy and clean „third technical era” delays and blocks, while the deadly to humanity consequences of the current „second technical era” worsens and prolongs, a whole range of humanity’s shortcomings. One of the manifestations of these shortcomings are very bad decisions and immoral actions of elites ruling over humanity. As my philosophy of totalizm discovered and revealed it to us, one of the principles which God is applying in the collective upbringing of all people, is that in order to teach and to raise awareness of entire nations, countries, and human groups, for leaders of all so-called „group intellects” (i.e. all countries, institutions, companies, etc.) God always elevates people who best represent the level of morality of all participants of these intellects. However, in recent times this level of human morality has been dictatorially lowered by the growing culture of lies and blocking of truths by today’s „official atheistic science” that holds an absolute monopoly on research and on education. This is because the official atheistic science, in spite of the availability of a huge body of evidence proving numerous error in what it officially claims, is still allowed to spread amongst people with increasing impunity various erroneous and false claims like the supposed „laws of thermodynamics”, „big bang”, the existence and work in our physical world of only one kind of time, or chronic negation of the existence of God (which supposed non-existence of God in turn suggests impunity of immoral behaviours of people, countries, institutions, etc. – see examples of lies of the official atheistic science which I am describing in item #J4.4 from the web page „propulsion.htm” and in post #313E to blogs of totalizm). No wonder that by representing the level of morality of the people over which they rule, today’s ruling elites are increasingly focusing on enlarging their own wealth and power, instead of putting emphasis onto what really matters for the survival and civilizational promotion of the entire mankind – for example instead of emphasising: the increase of knowledge about God (formal scientific proofs for the indisputable existence of God are published and explained in items #G2 and #G3 from my web page named „god_proof.htm”), love of neighbours, justice, care for nature, seeking of truths, consciousness progress both in ourselves and in all humanity, elimination of „rejecting correct knowledge „, limiting the destructive for nature and health use of ubiquitous chemicals, replacing monopolies with healthy competitions, improving methods of fair and productive governance, etc., etc. Further similar deficiencies of world-views of today’s decision makers, combined with the materialistic interests of greedy producers of everything that humanity needs, create also the rapid decrease in people’s living standards. To this is also added the almost complete ignorance of people as to the truths and facts that God has revealed to us through the Bible, e.g. the truth revealed in verse 19:24 from the biblical „Gospel according to St. Matthew” – I quote from the Catholic Bible: „It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven.” After all, as the Polish proverb says, God „does not throw words to the wind”. He has raised several billion people since the creation. So He has numbers to choose the most worthy 144,000 who will accompany Him for the rest of eternity. All of the above shortcomings tolerated and cherished instead of being eliminated from our civilization, increase imprisonment, slavery and exploitation of the majority of people, preventing the entire humanity from rising above the present destructive second technical era.

According to my estimates of the situation, the most important reason for the deliberate delay of humanity’s entry into the pollution-free „third technical era”, are the extremely harmful actions of elites ruling over the humanity, which actions depend on the stubborn blocking and annihilation by these ruling elites of any new ideas that threaten monopolistic positions and materialistic interests of these elites. A perfect example of reasons for blocking and destroying the most important among such ideas is briefly presented in items #A1 and #A2 from my web page named „partia_totalizmu_uk.htm”, while it is expanded in more details in item #F1 of my web page named „nirvana.htm”. These elites are motivated by their belief that in our world (about which they believe that it is „the world without God”) nothing threatens them for the „rejecting knowledge and truth” which they consider to be either threatening to their materialistic interests, or they consider to be incompatible with what they believe and disseminate. Excellent examples of such blocking and annihilation are provided by the results of my research. For example, links to descriptions of my Cyclic Tables the prognostic capabilities of which are explained in this post (and in item #J4.2 as well as in the entire web page „propulsion.htm”), and which I have been publishing constantly since 1976, for the first time by internet search engines began to be disclosed only in 2019 – i.e. after 43 years, and only because these tables have already become too publicized to continue ignoring them or blocking them. In turn links to my scientific Theory of Everything of 1985, even in December 2019 (when I was working on finishing the descriptions from this post and from item #J4.2 of the web page „propulsion.htm”) were still blocked by internet search engines – which blocking the reader can easily check by entering in any search engine the keywords Theory of Everything – e.g. using the typical searching command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything . The confirmation that this blocking is intentional, the reader should still be able to obtain through the use of the same keywords in the following command of the so-called „custom search”: https://cse.google.com/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Theory+of+Everything . (If the English version of this „custom search” command is already blocked, perhaps try the Polish version which still may work: https://cse.google.pl/cse?cx=partner-pub-2978035837781603%3Amzh2ku-49dx&ie=UTF-8&q=Teoria+Wszystkiego .) This „custom search” command indicates that search engines have at their disposal all the required sources of reliable information about my scientific Theory of Everything of 1985 – only that some powerful institution is purposely blocking these sources from spreading around the world and from being subjected to verification by the collective wisdom of all people – not just by a few individuals paid for doing such a job in manners agreeable with wishes and policies of their employers. Unfortunately, those readers who know about the ability of such „custom search” to link to descriptions of my scientific Theory of Everything, already know also about the existence of this theory since 1985, and know what it reveals to our civilisation, what it corrects, and what benefits it brings. At the same time, if someone who does not know about the existence of this my scientific Theory of Everything of 1985, instead of keywords Theory of Everything uses the first name that I gave to this my theory back in 1985, i.e. uses the name Concept of Dipolar Gravity (e.g. through the search command: https://www.google.com/search?q=Concept+of+Dipolar+Gravity&oq=Concept+of+Dipolar+Gravity ), then still in the information cited from my descriptions, the most important words „theory of everything” will always be carefully deleted – which words almost always in my publications preceded that old name explained more thoroughly on my web page „dipolar_gravity.htm”. Interesting at the same time is the very meaningful way of this blocking, which reveals that behind it hides a powerful institution with worldwide reach and power or influence. In almost every case this blocking takes the form of a „smokescreen” with the same name as the name of blocked idea. Thus, this „smokescreen” always works according to the proverb: „if you wish to hide a tree, plant a whole forest around it”. An example of such a „smokescreen” can be the movie entitled: The Theory of Everything – which film usually is (and was) the only item indicated if someone asks internet search engines about any Theory of Everything (for a confirmation of this fact use the search command: https://www.google.com/search?q=Theory+of+Everything and review the results). Other examples of the use of a similar „smokescreen” include the stubborn indication of the illogically translated into the name „Totalism” the old philosophy called „Totalitarianism” (see the search command: https://www.google.com/search?q=Totalism ), which indication ceased only in 2019 – when finally search engines recognized the need to refer searchers also to the intentionally written with letter „z” my philosophy named „Totalizm” (see the search command: https://www.google.com/search?q=Totalizm ) – which I have been developing and publishing continually for 34 years, namely since 1985. Still another similar „smokescreen” was the mysterious „orchestra” about which there is NO information „whether” or „where” it exists, but which calls itself the Magnokraft (see the search command: https://www.google.pl/search?q=magnokraft+band ), and which likes to mock about my scientific achievements and about myself, but until the year 2019 exclusively which „orchestra” search engines always pointed out when someone was asking about my starship first published back in 1980 and named Magnokraft (see the search command: https://www.google.pl/search?q=magnokraft ). Moreover, to the present day information about these two „Magnokrafts” (i.e. about my starship of 1980 and about this mysterious „orchestra” which I believe exists only since around the year 2000 – when the most vicious attacks at results of my research and at myself have started) are quite meaningfully mixed up on the internet, etc., etc. – for more information on this matter see item #A5 from the web page named „totalizm_pl.htm” and see „Fig. #E3c” from the Polish web page named „sabotages_pl.htm”. Of course, regardless of the ideas I have described here, the elites ruling over our civilization also intentionally block and „reject knowledge” about a whole range of other ideas that, if these were disseminated around the world, could save people from the current level of godlessness, immorality, greed, exploitation, injustice, corruption, turning away from God and from each other, destruction of nature, etc. – another example of such ideas that are strongly rejected and blocked by elites, although could be salutary to the humanity, may be the „perpetual motion” motors described in more detail in item #J4.4 from the web page named „propulsion.htm” and in post #315E to blogs of totalizm.

If one carefully looks at my Cyclic Table illustrated above in „Tab. #J4” (i.e. the one containing propelling devices from all six „technical eras of humanity”), then quite clearly it becomes apparent why God designed the existence of this extremely destructive for nature and for the humanity the „second technical era of humanity”, and why God provided the Earth’s crust with these huge resources of „fossil fuels” (i.e. oil and coal) which for so long sustain the operation of the poisonous combustion engines of this „second technical era”. This is because the „second technical era” is supposed to confirm to still primitive humanity practically all laws and regularities that govern over inventions of subsequent propelling devices. It is also to point out the repetitive regularities existing in their operating principles. In turn, by this confirmation and pointing out it is to assure people that God created for the subsequent use by humanity a whole range of further working mediums and principles of operation of propulsion systems, which in the future will allow people to develop increasingly more perfect „technical eras” implementing the use of increasingly better and more powerful types of propelling devices. Only that before these better and more powerful than present types of propulsion systems God allows people to build, firstly the humanity as a whole must raise its average level of morality, which guarantees that these powerful propulsion systems will NOT be used e.g. for killing and destruction. The results of the research of a few inventors and discoverers (e.g. Tesla’s inventions, or my discovery and development of the „Cyclic Tables of 1976” and the scientific „Theory of Everything of 1985”), combined with this high harmfulness of propelling devices of the second technical era, are clearly to make humanity aware that the propelling devices of the second technical era that we still use today, are intentionally planned by God to force humanity to use them only temporarily, e.g. until the time when people understand the old truth that „the good of the all is more important than the good of several individuals – even these most elitary ones”. Unfortunately, although for the benefit of the general public (the whole of humanity), the combustion engines of today’s second technical era should be replaced by the next (third) technical era quickly and already long ago, if the consciousness and knowledge of people do NOT change, we all rather poison each other with exhaust gases, instead of implementing the propelling devices of the next (third) technical era – which the danger is perfectly illustrated to us by the to-date „achievements” of present leaders of countries in eliminating the threat posed by rapidly being spoiled the climate of our feeder Earth. In addition, the ability of combustion engines of the second technical era to cause damage and illnesses, combined with the „announcement” of the existence of the „third technical era of humanity” in the form of the „electric motor” invented in 1836, practically means that destructive to humanity and nature „propelling devices of the second technical era” are also to fulfil the additional function of devices „testing” the readiness and ability of the entire present humanity to put the „group good” over the selfish „good of a few individuals and the ruling elites”. In turn this additional function of the divine „pre-judgment test” means, that from what people are to cause with these propelling devices will depend whether humanity can continue its current form of existence, or must undergo some drastic and highly painful for people transformations – the two most important of which I described, among others in item #A1 from the web page named „evolution.htm”, and on the entire web page named „2030_uk.htm” (see also in YouTube the film, in Polish, entitled „Zagłada ludzkości 2030”, to be located through the search command: https://www.youtube.com/results?search_query=Zag%C5%82ada+ludzko%C5%9Bci+2030 – the title of which means „The Great Purification of 2030s”).

Of course, the all-knowing God long ago predicted that greed and thirst of power of merely a small bunch of people from the ruling elites, would block entire humanity’s access to technical eras higher than the current second technical era. Therefore, still in antiquity God introduced into the Bible numerous warnings, of a kind addressed to priests who „reject knowledge” (i.e. those priests which I described in item #J4.4 from the web page „propulsion.htm”), and to all people who „destroy the earth” (i.e. to people described in items #T1 and #U1 from my web page named „woda_uk.htm”, and on the entire web page named „2030_uk.htm”). These warnings should be taken very seriously, because God does NOT warn without drawing the announced consequences.

During the „second technical era”, until to date, almost all propelling devices that can be built in this second era have already been invented. Only that some of them, despite being invented, so-far were NOT built. One of such invented, yet NOT built, among propelling devices of the second technical era, are „controllable balloons” for heated air driven by jet thrusts – which I invented in the first years after the creation of my „Cyclic Tables” and which I described in my first publications. Compared to the heated air balloons used until today – which are still only built as primitive, non-controllable „pseudo-propulsors”, these „controllable balloons” that I invented represent technically more advanced propelling devices of the second era, because they already advanced balloons to the category of easily controllable and extremely simple in design „controllable propulsors”. (Note that in balloons the air heating can also be done with electric current instead of exhaust gases – which electric heating, after the construction of my light „Oscillatory Chambers” – which are able to accumulate unlimited amounts of electricity and which I described in more detail on the web page named „oscillatory_chamber.htm”, will provide humanity with devices of easy construction and maintenance, and a kind of controllable flying propulsion systems that are clean for the natural environment.) Another, also such a still NOT built propulsion system that I invented, was a „flying bicycle”. Once I was even going to build it myself to win the then considered impossible to win inventive competition that offered a high cash prize to a person who within a year builds a human muscle-powered flying device capable of travelling in both directions the distance designated by these organizers (I believe it was one kilometre). This competition was announced in Auckland (New Zealand) shortly after my emigration to this country – means in times when such a cash prize would significantly improve my then very hard life. The design of my „flying bike” that I prepared for this competition was a kind of „airship balloon” with the general shape of an „airplane tail” (i.e. allowing an easy control over its flight direction), filled with helium and propelled with a propeller – which (the propeller), like the wheels in a bicycle, was supposed to be pedal driven. Unfortunately, my fate which works as if I am NOT destined to be financially rewarded for anything new that I created intellectually (this my fate is described, amongst others, in item #D2.1 from my web page named „eco_cars.htm”) in combination with almost a chronic trend of some modern institutions to „not keeping promises” when the fairness and morality requires a payment to someone to be made but there is an opportunity to get away without paying, caused that when I asked the advertisers about some the less clear for me details of the requirements of their competition regulations, they immediately changed their requirements – in a new version of requirements announcing that the constructed flying device could NOT be of a type lighter than the air (means it may NOT be e.g. a kind of „bicycle” similar to „airship”). As a result of this change in requirements, I had to abandon my participation in this competition. It was also good that I first checked the organizers of this competition with my question, because if I took up the construction of my „flying bike”, then I would spend about a year to build it, while judging by the reaction of the organizers to my question – the payment of reward they would still refuse me under some cleaver excuse (as this already happened once with those 10,000 British Pounds reward for my explaining of the origin of „crop circles” that the owners of the English „Sunday Mirror” refused to pay me – which event I also described in item #D2.1 from the web page „eco_cars.htm” indicated above).

To summarize this post #317E (and item #J4.2 from the web page „propulsion.htm”), the „second technical era” currently prevailing on Earth is the most critical for the fate of the present form of humanity. After all, the ruling elites and these powerful institutions led by them, which block the dissemination of actual progress and truth that would allow us to advance to the „third technical era”, so-far seem to stubbornly continue to „strangle” our present civilization until the end of its existence, instead of placing „the good of all over their own greed”. In turn on what they do next depends whether we will continue to exist in our present form, or whether God will be forced to transform us into something completely different. The knowledge, ideas and truths required for our promotion to the next, „third technical era of humanity” do exist and have been available already for many years. The problem is only that the few who hold power over the rest of us very short-sightedly and to the detriment of also themselves do NOT allow to introduce this knowledge, ideas and truths to the information of all people, to the verification by the collective wisdom of all people, and to the use by all people. In turn these blocking actions prevent our civilization from advancing to this salutary „third technical era”. This opposition to the advancement of our civilisation is also easy to confirm. It suffices to just note, that although we have already crossed the „point of no return”, still the ruling elites instead of „acting” feed us only with promises and endless „negotiations” which notoriously bear no useful fruit (see the Bible verses 7:17-19 from „Matthew”).

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post (in English) is an adaptation of item #J4.2 from my web page (also in English) named „propulsion.htm” (updated on 17 of December 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „propulsion.htm” (or from „volume S” of my publication [13] disseminated via the Polish web page named „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „propulsion.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/propulsion.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/propulsion.htm
http://gravity.ezyro.com/propulsion.htm
http://cielcza.cba.pl/propulsion.htm
http://pajak.org.nz/propulsion.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „propulsion.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „dipolar_gravity.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://pajak.org.nz/propulsion.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on „free hosting addresses” – some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog – under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #317E). So far 8 such blogs were created and maintained. At the moment only three out of these 8 blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These three blogs of totalizm still available can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com
https://kodig.blogi.pl
https://drjanpajak.blogspot.com (or https://drjanpajak.blogspot.co.nz )
Fortunately, the deletion of 5 oldest blogs of totalizm has NOT erased their content. This is because as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 319) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: in Polish and English) are also published in an electronic „book-like” volumes marked [13] and available in safe PDF format and in two print sizes (i.e. large 20pt and normal 12pt) from the Polish web page named „tekst_13.htm” (with some items in English), available on all addresses indicated above (i.e. addresses finished on http://pajak.org.nz/tekst_13.htm ).

At the end of this post, I wish readers to fulfil for them the words of verse 8:32 from the biblical „Gospel of Saint John” – I quote: „You will know the truth, and the truth will set you free.”

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk