Archive for Marzec 2019

#308: Jak definiując naukowo Boga, życie, stwarzanie, boską wszechmoc i ludzką zdolność do pomyślenia, Koncept Dipolarnej Grawitacji wyjaśnia źródło mocy i mechanizmy działania Boga oraz dokumentuje istnienie i możliwości naszego stworzyciela i absolutnego władcy

2019/03/25

Motto: ‚Aby definicja pojęcia „Bóg” była pełna i jednoznaczna, musi ona NIE tylko wyjaśniać kim i czym jest Bóg (tj. w przypadku mojej definicji wyjaśniać, że będąc naszą Nadrzędną Istotą, Bóg jest jednocześnie zarówno Programem jak i Programistą – czyli zarówno początkiem jak i końcem, Alfą i Omegą), ale także powinna informować gdzie zawarta jest przestrzeń którą Bóg zamieszkuje, skąd się biorą Jego moce pozwalające najpierw na stworzenie całego naszego świata fizycznego i nas, oraz na owo doskonałe zaprogramowanie działania wszelkich praw natury i praw moralnych, a potem na precyzyjne zarządzanie losami każdej istoty, każdego obiektu i każdego zjawiska tego świata, a ponadto powinna też ujawniać jaki jest główny cel tego tworzenia i zarządzania oraz uświadamiać czytającym do czego w swym obecnym życiu powinni przykładać najwyższą uwagę, tak aby mogli zdać końcowy egzamin kwalifikujący ich do wyjątkowej kategorii osób w Biblii nazywanej „ziarnem” (a NIE „plewami”) zaś przez filozofię totalizmu opisywanej jako rozumni, zaradni, doświadczeni, zahartowani w boju o prawdę, o moralność i o wiedzę „żołnierze Boga” – jaka to kategoria zostanie wyróżniona zaszczytem osobistego uczestniczenia w następnym etapie realizacji planów Boga’.

Paradoksem obecnego 21 wieku jest, że podobno mamy już na Ziemi ponad 1000 religii, oraz zapewne dziesiątki (jeśli nie setki) tysięcy kapłanów owych religii, jednak nadal kapłani ci NIE wypracowali ani NIE upowszechnili pełnej i obiektywnie poprawnej definicji pojęcia „Bóg” – tj. definicji zgodnej z wymogami tego pojęcia jakie wyraziłem w powyższym „motto”. Jest to godna ubolewania sytuacja. Wszakże każdego z ludzi, kto pozna, zrozumie i zaakceptuje w swym umyśle, lub samemu sobie sformułuje, pełną i jednoznaczną dla niego, jednak obiektywnie też poprawną, definicję Boga (niekoniecznie mojego autorstwa), poczym zacznie być posłusznym przykazaniom i wymogom wynikającym z tej definicji, Bóg wynagradza darem dostrzegania jak wszystko co go otacza, a także jak każda prawda, o której się dowiaduje, pośrednio lub bezpośrednio staje się dowodem na istnienie Boga – tak jak wyjaśnia to punkt #A2.2 mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm„, a także upewniają opracowania referowane z owego punktu #A2.2. Ponadto, mając taką pełną, jednoznaczną i poprawną definicję Boga daje się wówczas też opracować formalny dowód naukowy na istnienie Boga – i to aż na wiele odmiennych sposobów. (Odnotuj tu, że takie naukowe dowody formalne na istnienie Boga, ja opracowuję i publikuję już od dawna. Wszakże ich tok dowodzeniowy ujawnił mi już w 1985 roku mój Koncept Dipolarnej Grawitacji swym ustaleniem, że w odrębnym przeciw-świecie istnieje inteligentna przeciw-materia. Od tamtego czasu dowody te upowszechniam, między innymi, w swoich monografiach oraz w punktach #G2 i #G3 strony o nazwie „god_proof_pl.htm”.)

Jest więc co najmniej wysoce pechowe dla ludzi, że takiej poprawnej definicji Boga, jaka byłaby też zgodna z dzisiejszym stanem ludzkiej wiedzy i z dzisiejszymi zasadami myślenia ludzi, ani kapłani owego ponad tysiąca religii obecnie podobno istniejących na Ziemi, ani też wysoko płatni pracownicy dzisiejszej „oficjalnej nauki ateistycznej” oraz ich hałaśliwie potępiający Boga poplecznicy, NIE potrafili uprzednio wypracować dla dobra i użytku ludzkości, zaś w dzisiejszej sytuacji, gdy począwszy od 1985 roku poprawne i coraz pełniejsze definicje Boga wynikające z mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji stały się już dostępne, NIE przyłączyli się do ich akceptowania i upowszechniania wśród ludzi. Jak wierzę, powodem tej „odkrywczej i wynalazczej impotencji„, w przypadku kapłanów było utknięcie w wygodnickich i bezwysiłkowych trendach odrzucania wiedzy, odchodzenia od prawdy, odcinania się od rzeczywistego życia, drastycznego ignorowania obowiązków jakie ochotniczo na siebie przyjęli, oraz zagłębiania się w mistycyzm – za co Bóg potępia kapłanów w treści Biblii i zapowiada ich ukaranie.

(Po moje interpretacje wersetów Biblii informujących o tym potępieniu kapłanów przez Boga – patrz (1) w punktach #T2 i #U1 z mojej innej strony internetowej o nazwie „woda.htm„. Z kolei po przykład tych potępiających wersetów – patrz Biblia, „Księga Ozeasza”, wersety 4:4-9 (cytuję je z „Biblii Tysiąclecia”): „(4)… przeciw tobie, kapłanie skargę podnoszę. (5) Ty się potykasz we dnie (i w nocy), wraz z tobą potyka się prorok – do zguby prowadzisz swój naród. (6) Naród mój ginie z powodu braku nauki: ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, Ja cię odrzucę z mego kapłaństwa. O prawie Boga twego zapomniałeś, więc Ja zapomnę też o synach twoich. (7) Im liczniejsi się oni stają, tym bardziej mnożą się grzechy; na hańbę zmienili swą Chwałę. (8) Z grzechu ludu mojego się żywią, zabiegają o to, by czynił nieprawość. (9) Lecz los kapłana będzie taki jak i los narodu: pomszczę jego złe postępowanie, zapłatę oddam za jego uczynki.”)

Natomiast w przypadku dzisiejszych naukowców, najważniejszą przeszkodą w skorzystaniu z uprzednio istniejącej szansy na wypracowanie poprawnej definicji Boga, oraz w skorzystaniu z obecnej szansy dołączenia się do moich wysiłków upowszechniania już istniejącej i tu opisanej takiej definicji, stało się ich oderwanie od życia i oglądanie świata głównie poprzez grube szyby ichnich „wież z kości słoniowej„, a także uparte tkwienie i obstawanie przy kłamstwach ich fikcyjnego konceptu „monopolarnej grawitacji” – w której to monopolarnej grawitacji Bóg NIE może zaistnieć, bowiem nieistniejący świat rządzony taką monopolarną grawitacją NIE jest w stanie utworzyć i dostarczyć przestrzeni, mocy, narzędzi, ani możliwości wymaganych dla zaistnienia i dla działania Boga, zaś teorie naukowo bazujące na owej fikcyjnej „monopolarnej grawitacji” NIE są w stanie zidentyfikować ani wskazać niczego co konstytułowałoby Boga. Dodatkową zaś przeszkodą stały się też lukratywne pokusy utrzymywania przez całą dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną absolutnego monopolu na edukowanie ludzi, na badania, oraz na współrządzenie ludzkością, jaki to monopol w przypadku uznania istnienia Boga i upowszechnienia się poprawnej oraz sprawdzalnej przez ludzkość definicji Boga, pracownicy i decydenci oficjalnej nauki musieliby dzielić NIE tylko z samym Bogiem i z boskimi przesłaniami do ludzkości (np. tymi jakie zawarte są w treści Biblii), ale także z niedoskonałymi kapłanami i z religiami, jakich przysparzania wiedzy, mądrości, nieustającej pracy nad eliminowaniem swych niedoskonałości, ani zgodnych z przykazaniami i wymaganiami Boga postępowań, w dzisiejszych czasach nic NIE dopinguje ani nikt NIE weryfikuje.

W rezultacie powyższej sytuacji, najlepszą definicją na jaką dotychczas kapłani i naukowcy zdołali się zdobyć, to powtarzanie najróżniejszymi słowami ogólnikowego i wieloznacznego stwierdzenia, że „Bóg jest to istota która może wszystko„. Niestety, nawet jeśli pominąć typowe dla monopolarnej grawitacji wieloznaczności niemal każdego z pojęć tej definicji, ciągle w jej prymitywnym sformułowaniu NIE zostały zawarte nawet najbardziej kluczowe informacje o Bogu, przykładowo „gdzie dokładnie zawarta jest przestrzeń jaką Bóg zamieszkuje”, „skąd pochodzą moce” jakie pozwalają Bogu czynić wszystko, „w jaki sposób” Bóg czyni to wszystko, „w jakim celu Bóg stworzył wszystko, w tym nas”, czym właściwie był ów proces „stwarzania” oraz na czym on polegał, ani „z jakiego budulca” Bóg postwarzał wszystko to co postanowił stworzyć (wszakże werset 11:3 z bibilijnego „Listu do Hebrajczyków” stwierdza, iż nawet Bóg nie tworzy „czegoś z niczego” – cytuję: „… słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzimy, powstało nie z rzeczy widzialnych„).

Tymczasem, jeśli uważnie poczytać Biblię transformując jej dawny język na dzisiejsze pojęcia, wówczas się okazuje, że zawarta w niej została taka pełna, jednoznaczna i obiektywnie poprawna definicja Boga. Tyle, że aby NIE odbierać ludziom „wolnej woli”, w Biblii (jaką wszakże zainspirował sam Bóg) definicja ta musiała zostać zaszyfrowana na najróżniesze sposoby, np. poprzez użycie starodawnego słownictwa, poprzez jej rozczłonkowanie i udostępnianie segmentami w aż całym szeregu odmiennych wersetów Biblii, poprzez szerokie użycie symbolizmu, itp. Oczywiście, gdyby kapłani NIE „odrzucali wiedzy” i faktycznie służyli prawdzie oraz nakazom Boga z Biblii (a NIE nawykom ciała), NIE dawali się zwieść kłamliwemu konceptowi „monopolarnej grawitacji” wmuszanemu ludzkości przez skorumpowaną, starą, oficjalną naukę ateistyczną, gdyby zamiast upierać się przy tkwieniu w tym co łatwe i bazujące jedynie na bezwysiłkowych spekulacjach, uznali raczej ustalenie filozofii totalizmu ujawniające iż na poznanie prawdy trzeba sobie zapracować, poczym zaczęli aktywnie i bezuprzedzeniowo poszukiwać, poszerzać i promować wiedzę i prawdę o Bogu, oraz gdyby NIE prowadzili łatwego życia oderwanego od rzeczywistości i pozbawionego wysiłku udoskonalania siebie i świata jaki ich otacza, a ponadto starali się nadążać za coraz klarowniejszymi, jednoznaczniejszymi i nowocześniejszymi ujawnieniami prawdy i wiedzy, wówczas odnotowaliby, że pełna i poprawna definicja Boga istnieje już od bardzo dawna i nieustająco jest odcinana przez moce zła od zostania szeroko upowszechnioną i poznaną przez ludzi. Definicja ta, wynikając z moich empirycznych badań oraz z ustaleń opracowanej jeszcze w 1985 roku i nadal jedynej na świecie faktycznej Teorii Wszystkiego zwanej „Konceptem Dipolarnej Grawitacji”, potwierdza naukowo treść wersetów Biblii w sposób jaki jest już przeinterpretowany na dzisiejszy język i na dzisiejszy stan wiedzy – w tym potwierdza też m.in. ową zaszyfrowaną w wersetach Biblii pełną i wyczerpującą definicję Boga. Niestety, dla powodów jakie wyjaśniam w (1) z punktu #T2 i punktu #U1 swej strony o nazwie „woda.htm”, kapłani uparcie ignorują (czyli odrzucają) uznanie tej definicji Boga oraz nawet NIE rozpatrują adoptowania do swego nauczania chociaż tej części Konceptu Dipolarnej Grawitacji i wyników moich empirycznych badań, o których już zostało naukowo udowodnione, że w pełni pokrywają się one z informacjami zakodowanymi w treści Biblii. Nic więc dziwnego, że w owych wersetach 4:4-6 z bibilijnej „Księgi Ozeasza”, Bóg ich ostrzega – tak jak zacytowałem to powyżej. Ostrzeżeń zaś Boga NIE powinno się lekceważyć, bowiem są one równocześnie zapowiedzią nadejścia gniewu i kary, co stara się uświadomić np. strona „2030.htm” i bazujący na niej darmowy 34-minutowy film z YouTube o tytule „Zagłada ludzkości 2030” dostępny pod adresem https://www.youtu.be/o06UvHgahr8 – który tylko w przeciągu pierwszych około 9 miesięcy, tj. od 2018/5/6 do 2019/2/16, był oglądnięty przez milion osób – patrz plakietka pokazana na „Rys. #E4” ze strony o nazwie „przepowiednie.htm” (powtórzona stamtąd we wpisie numer #307 do blogów totalizmu) oraz pokazana też na stronie „djp.htm” z zestawem wideów jakie ja (dr Jan Pająk) osobiście współautoryzowałem.

W niniejszym wpisie, a także w punkcie #A0 swej strony o nazwie „god_proof_pl.htm” z którego wpis ten został adoptowany, przytaczam dwie wersje totaliztycznej definicji pojęcia „Bóg” (tj. wersję skrótową i pełną). Do sformułowania tej definicji oryginalnie doszedłem dzięki ustaleniom mojej Teorii Wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji oraz dzięki swym empirycznym odkryciom otaczającego nas materiału dowodowego, jaki potwierdza poprawność tejże teorii. Później jednak odkryłem, że niemal identyczna definicja Boga jest zaszyfrowana m.in. w wersetach Biblii. Kluczowe zaś elementy tej definicji są także zawarte, a niekiedy nawet uzupełnione i poszerzone dodatkowymi szczegółami, w oryginalnych (tj. nieskorumpowanych ani powypaczanych ludzkimi interpretacjami) stwierdzeniach szeregu innych niż chrześcijaństwo religii. (Jako przykład takich uzupełnień rozważ przedchrześcijańską religię nowozelandzkich Maorysów, której mity mi ujawniły, między innymi, iż Program Boga zawarty jest w dwunastej i najwyższej pamięci przeciw-materii cechującej się wielo-poziomowymi pamięciami.) Obie wersje tej mojej definicji precyzyjnie definiują nadrzędną istotę naszego świata fizycznego, jakiej istnienie formalnie uprzednio udowodniłem omawianymi na stronie o nazwie „god_proof_pl.htm” dowodami przeprowadzonymi niezawodnymi metodami naukowego dowodzenia. Obie te wersje bazują też na obecnym poziomie naszej wiedzy oraz używają dzisiejszych, nowoczesnych pojęć. Przykładami takich dzisiejszych pojęć mogą być:

(A) Pojęcie: „Program„. Jest ono używane zamiast równie starego jak Bibilia pojęcia „Słowo”. Pojęcie to skrótowo wyjaśniłem, między innymi, w punkcie #E4 ze swej strony o nazwie „przepowiednie.htm” i w bazującym na nim wpisie numer #307 do blogów totalizmu, w punkcie #D3 strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, a także w każdej swej publikacji jaka linkowana jest hasłem „Słowo” przez moją stronę internetową o nazwie „skorowidz.htm”. Szerzej zaś czytelnikowi zapewne NIE trzeba już wyjaśniać zgodności pomiędzy bibilijnym pojęciem „Słowo” oraz nazwą „program” używaną przez tak modną i powszechnie nauczaną w dzisiejszych czasach „Informatykę”. (Wszakże od 1948 roku dostępna jest cała „Teoria Komunikacji” niejakiego Claude E. Shannon’a – patrz https://www.google.pl/search?q=shannon+teoria+komunikacji , która rozpracowała podstawowe pojęcia i prawa powłączane później do informatyki.) Stąd, przykładowo, bibilijne pojęcie „Słowo”, jakiego znaczenie z „komputerową” precyzją jest wyjaśnione w wersecie 1:1 z bibilijnej „Ewangelii w/g św. Jana” – cytuję: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo„, w dzisiejszej terminologii nauk informatycznych i komputerowych obejmuje sobą NIE tylko powszechnie rozumiane znaczenie pojęcia „słowo”, ale także znaczenie pojęć „informacja”, „algorytm”, oraz „program” (po szczegóły patrz (5) z punktu #C12 na mojej stronie o nazwie „biblia.htm”). Z kolei np. bibilijne stwierdzenie „a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo” w dzisiejszej terminologii klarowniej i jednoznaczniej daje się interpretować m.in., że Bóg jest zarówno Programem jak i Programistą – czyli jest zarówno Alfą jak i Omegą.

(B) Pojęcie: „przeciw-materia„, tj. nieważki, samonapędzający się, wiecznie ruchliwy, beztarciowo i bezinercyjnie poruszający się, niewidzialny z naszego świata fizycznego i inteligentny płyn o cechach hardware z dzisiejszych komputerów, zawarty w przeciw-świecie, a opisywany dokładniej m.in. w punkcie #D3 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, zaś odpowiadający użytemu w „Biblii Tysiąclecia” pojęciu „Przedwieczny„. (Odnotuj, że inne Biblie to samo pojęcie tłumaczą też innymi nazwami, np. po polsku „Starowieczny”, zaś po angielsku „Ancient fo Days”.) Pojęcie „Przedwieczny” jest użyte w wersetach 7:9, 7:13 i 7:22 z bibilijnej „Księgi Daniela”, oraz w wersetach 4:10, 4:14, 4:20, 4:22, 4:24, 4:35, 5:2 z „Księgi Barucha”). Z kolei naukowo pojęcie to szeroko wyjaśniam w podrozdziale S5 z tomu 15 mojej monografii [1/5], zaś skrótowo je opisuję także w punkcie #D4 swej strony „dipolar_gravity_pl.htm” oraz w bazującym na tym #D4 wpisie numer #273 do blogów totalizmu (tj. we wpisie najbardziej czytelnie zeprezentowanym w „tomie U” opracowania „tekst_13.htm„), a ponadto omawianym je także w podrozdziale D1 i w rozdziale J z innej mojej monografii [12] opisującej działanie nawracalnego „czasu ludzkiego” oraz wehikułów czasu mojego wynalazku – darmowego upowszechniania jakiej to [12] dokonuje moja strona internetowa o nazwie „tekst_12.htm”.

(C) Pojęcie: „czterowymiarowy przeciw-świat o nieskończonej rozległości i czasie istnienia„. Oznacza ono ów inny świat odmienny od naszego „świata fizycznego”, tj. świat przez wiedzę ludową zwykle referowany jako „tamten świat” – np. rozważ zwrot „on już jest na tamtym świecie”. Ten odmienny przeciw-świat rozciąga się w nieskończoność we wszystkich czterech panujących w nim wymiarach, oraz istnieje przez nieskończoną długość panującego w nim innego niż u ludzi rodzaju czasu – jaki totalizm nazywa „nienawracalnym czasem absolutnym wszechświata”. Przesłanki i dedukcje logiczne jakie pozwoliły mi opisać cechy przeciw-świata i zapełniającej go przeciw-materii wyjaśniłem w podrozdziale H2 z tomu 4 mojej monografii [1/5]. Z kolei wyjaśnienie co nam dowodzi iż przeciw-świat wymiarowo i czasowo rozciąga się w nieskończoność – zostało opisane w punkcie #D4 z mojej strony „dipolar_gravity_pl.htm”. Przeciw-świat obejmuje sobą przestrzeń w jaką wnika drugi biegun dipola grawitacyjnego. Będąc bowiem polem „dipolarnym”, podobnym do powszechnie dziś już znanego „pola magnetycznego”, pole grawitacyjne też ma aż dwa bieguny. Jeden z owych biegunów grawitacji, mianowicie biegun „przyciągający”, „zasysający”, albo „wlotowy”, tj. biegun „I” od angielskiego „Inlet” – czyli biegun grawitacji będący odpowiednikiem obecnego bieguna magnetycznego z północnego „N” bieguna Ziemi, panuje w naszym świecie fizycznym. Drugi zaś z biegunów grawitacji, tj. biegun „odpychający”, „wydmuchujący”, „wylotowy”, albo biegun „O” od „Outlet” – czyli biegun pola grawitacyjnego który odpowiada obecnemu biegunowi magnetycznemu z południowego „S” bieguna Ziemi, panuje właśnie w owym „przeciw-świecie”. W każdym punkcie naszego „świata fizycznego” pole grawitacyjne wnika koncentrycznie ze swego bieguna „I” do owego innego bieguna „O”, przechodząc przez rodzaj niewidzialnej przegrody między-światowej. Jednym z fizykalnych dowodów na istnienie owej przegrody między-światowej w każdym punkcie przestrzeni naszego świata fizycznego, jest atrybut fal elektromagnetycznych i światła, które propagując się wzdłuż owej przegrody uzyskują charaker „fal poprzecznych”, tj. „fal powierzchniowych” – jakie powstają wyłącznie w sytuacjach kiedy zafalowania podróżują wzdłuż jakiejś fizycznej powierzchni. Ponieważ jednak oficjalna nauka ateistyczne NIE uznaje istnienia przeciw-świata ani istnienia owej przegrody między-światowej, stąd powód takiej powierzchniowej natury fal elektromagnetycznych i światła nadal pozostaje dla niej niewyjaśnialny (a stąd wstydliwie omijany przez dzisiejszą oficjalną naukę ateistyczną) – po szczegóły patrz punkty #D1 i #D2.1 na mojej stronie o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”. Po przejściu z „I” do „O” przez ową przegrodę między-światową, pole grawitacyjne wynurza się już w zupełnie innym świecie, jaki mój Koncept Dipolarnej Grawitacji nazwa właśnie „przeciw-światem”. Z powodu odwrotnej natury obu biegunów grawitacji, w obu tych światach panują dokładnie odwrotne warunki. Przykładowo, w naszym świecie fizycznym materia się przyciąga, jest stacjonarna, głupia i cechuje ją inercja oraz tarcie. Ponadto, począwszy też od czasów „Bibilijnego Wielkiego Potopu” Bóg ograniczył rozmiary naszego świata fizycznego do jedynie trzech jawnie widocznych i bezproblemowo dostępnych wymiarów liniowych (tj. do „szerokości – X”, „wysokości – Y”, oraz „grubości – Z” ). Z kolei w przeciw-świecie panująca tam przeciw-materia nawzajem się odpycha od siebie, jest wiecznie ruchliwa, inteligentna, oraz cechuje ją „samo-mobilność” i odwrotność tarcia (tj. cechy tzw. „telekinezy”). Ponadto, od nieskończonej „przedwieczności” ów przeciw-świat posiadał aż cztery jawnie widoczne i bezproblemowo dostępne wymiary liniowe, dokładniej wyjaśniane w „rozdziałach F i G” z mojej monografii [12] opisującej działanie „nawracalnego czasu ludzkiego” i „wehikułów czasu” mojego wynalazku. Oprócz bowiem powyższych wymiarów liniowych X, Y i Z, w przeciw-świecie panuje też wymiar „wgłębny – G”, jaki jest tam czwartym jawnie widocznym i bezproblemowo dostępnym wymiarem liniowym rozciągającym się w nieskończoność w obu swych kierunkach. Tak nawiasem mówiąc, to w każdym punkcie przestrzeni naszego liniowo trzy-wymiarowego świata fizycznego też istnieje ów czwarty wymiar „ku wewnątrz (wgłębnie) – G”. Tyle, że my ludzie narazie NIE mamy do niego dostępu. Aby bowiem uzyskać dostęp do tego czwartego wymiaru, trzeba być tam „zaproszonym” przez Boga – np. taki dostęp do wymiaru „G” w przyszłości będą posiadały „wehikuły czasu” mojego wynalazku (jeśli Bóg „zaprosi” ludzi aby sobie je zbudowali). W tematyce czwartego liniowego wymiaru „G” przeciw-świata ukrywa się aż cały ocean nowej wiedzy i nawet nieuświadamianych obecnie przez ludzi tajemnic, jakich zgłębianie zajmie ludzkości setki lat, zaś przedsmak jakich daje punkt #D3 ze strony o nazwie „god_proof_pl.htm” – stąd jakich tutaj NIE będę nawet próbował streścić. Czytelnikom zainteresowanym tą tematyką rekomenduję zaglądnięcie do „rozdziałów F i G” z powyżej linkowanej mojej „monografii [12]”.

(D) Pojęcie: „wiedza w funkcji pożywienia„. Dokładniej pojęcie to wyjaśnia tzw. „Teoria Nadistot” genialnego Polaka, Adama Wiśniewskiego – patrz https://www.bing.com/search?q=Adam+Wisniewski+Snerg+Teoria+Nadistot , jaką skrótowo opisuje punkt #I6 mojej strony internetowej o nazwie „mozajski.htm”, poczym nieco poszerza o mój wkład do tej teorii prezentacja zawarta w „rozdziale O” nowej (bo napisanej w 2018 roku) monografii [12], oraz podpis pod „Tab. #J1b” ze strony „propulsion_pl.htm”.

(E) Pojęcie: „przeciw-materia w funkcji budulca” z którego Bóg stworzył cały nasz „świat fizyczny”, w tym stworzył także nasze ludzkie ciała. Jak programowo uformowane przez Boga „wiry przeciw-materii” dostarczają Bogu trwałego i stacjonarnego „budulca” z jakiego uformowane zostało wszystko co materialne i co istnieje w naszym świecie fizycznym, skrótowo wyjaśnia to, między innymi, punkt #A1 z mojej strony internetowej o nazwie „dipolar_gravity_pl.htm”, zaś szerzej opisują podrozdziały H4.2 z tomu 4 i LB1 z tomu 10 mojej monografii [1/5].

(F) Pojęcie: „progamy z pamięci przeciw-materii w funkcji inteligentnego organizatora i zarządcy„, który organizuje i przeprowadza działanie wszystkiego co istnieje w naszym „świecie fizycznym” – przykładowo który organizuje treść i działanie praw fizycznych, praw natury i praw moralnych, steruje działaniem wszelkich zjawisk natury i urządzeń technicznych, itp. Najlepiej funkcję owych programów z pamięci przeciw-materii wyjaśnia działanie urządzeń napędowych jakie ludzkość zbuduje dopiero w „piątej i szóstej erze technicznej” z dalekiej przyszłości. Odnotuj tu, że obecnie ludzkość żyje dopiero w „drugiej erze technicznej”, zaś używa tylko jedno urządzenie napędowe z następnej, trzeciej ery technicznej – jest nim tzw. „silnik elektryczny”. Urządzenia napędowe owej 5-tej i 6-tej „ery technicznej” dalekiej przyszłości opisywane są, między innymi, w punkcie #E4 z mojej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm”, a także w punkcie #J4 z innej mojej strony o nazwie „propulsion_pl.htm”.

Innymi słowy, żadna z obu moich wersji totaliztycznej definicji Boga, NIE jest sprzeczna z informacjami o Bogu podanymi w Biblii, a jedynie wyraża te informacje nowocześniejszymi pojęciami. Moja definicja Boga NIE łamie też niczyjej „wolnej woli”, bowiem wypracowana została tylko przez niedoskonałego i z natury omylnego człowieka (tj. mnie), któremu osoby (np. ateiści) wyznające odmienne poglądy wcale NIE muszą wierzyć – tak jak mają oni obowiązek wierzyć np. przykazaniom z Biblii, jakich wypełnianie jest potem surowo osądzane, a w razie ich łamania – karane, oraz wierzyć też potwierdzanej m.in. przez wypełnianie się bibilijnych przepowiedni prawdzie Biblii zainspirowanej (tj. autoryzowanej) przez samego Boga. Ponieważ obie te wersje definicji Boga wyjaśniają najistotniejsze dla ludzi cechy Boga, są wyrażone nowoczesnym językiem i są zgodne z poziomem naszej dzisiejszej wiedzy naukowej, a jednocześnie pozostają one zgodne ze stwierdzeniami Biblii, w rezultacie mają moc aby naprawiać braki w naszej wiedzy o Bogu, jakie wynikają z zaniedbywania przez kapłanów obowiązku nadążania za postępami wiedzy i prawdą oraz za rzeczywistym życiem. Ponadto poszerzają one, wyjaśniają i tłumaczą na dzisiejsze zrozumienie świata dawne bibilijne wyjaśnienia. Jako takie, obie podane tu wersje definicji Boga mogą być wysoce pomocne dla tych osób wierzących w Boga, które poważnie traktują swój obowiązek naukowego poznawania naszego stwórcy i władcy, oraz gromadzenia o naszym Bogu zgodnej z prawdą wiedzy. Wszakże definicje te m.in. dostarczają nam bardzo klarownych wytycznych na czynienie czego powinniśmy w swym życiu zwracać największą uwagę – dalsze udostępnianie których to wytycznych przez istniejące religie, niestety, obecnie jest już niemożliwe z powodu nadmiernie wysokiej korupcji praktycznie wszystkich religijnych instytucji świata i pogłębiającego się odchodzenia ich kapłanów od prawdy i faktycznej wiedzy o Bogu.

Pierwsza z obu wersji totaliztycznej definicji Boga jakie tu przytaczam, jest „skrótowa„. Jedynie więc ogólnie wyjaśnia ona „kim jest Bóg” oraz „jakie są stosunki Boga i ludzi”. Tę skrótową definicję można wyrazić np. następującymi słowami:

Bóg jest to NIE tylko Nadrzędna Istota, ale także jedyny samoświadomy, myślący, analityczny, dociekliwy, twórczy i wieloprocessorowy Program” o nadrzędnych i nieograniczonych możliwościach wykonawczych, który samo-wyewoluował się w pamięci „przeciw-materii” z odrębnego cztero-wymiarowego „przeciw-świata”, dla którego to Programu „wiedza” i „informacja” spełnia tę samą funkcję jaką dla ludzi spełnia „pożywienie” i „napoje”, stąd który to Program uruchomił nigdy nie kończące się „przysparzanie wiedzy”, najpierw poprzez takie przeprogramowanie zachowań zajmowanej przez siebie przeciw-materii, że została ona zamieniona w „budulec” z którego stworzył (czytaj „zaprogramował”) cały nasz trzy-wymiarowy świat fizyczny, wszystkie zjawiska tegoż świata, oraz wszelkie zamieszkujące ów świat istoty – w tym zdolnych do myślenia ludzi, potem zaś także poprzez zaprogramowanie „narzędzi” softwarowych jakie temu Programowi pozwalają na precyzyjne projektowanie i sterowanie każdym zdarzeniem i losami każdego obiektu oraz każdej istoty z naszego świata fizycznego, a ponadto który to weszechobecny Program (będący jednocześnie Programem i Programistą, czyli będący zarówno początkiem jak i końcem, czyli Alfą jak i Omegą dla naszego świata fizycznego) wypracował też zestaw wzorców, praw, nakazów i wymagań, udostępnił go ludziom w Biblii, zaś obecnie surowo nadzoruje jego wypełnianie, jaki to zestaw powoduje, że niektóre osoby pedantycznie przestrzegające tych wzorców, praw, nakazów i wymagań, są w stanie dokonywać przysparzania wiedzy, oraz że dzięki temu przestrzeganiu stopniowo nabywają one trwałych cech charakteru jakie czynią je nadającymi się do otrzymania wiecznie żyjących ciał pozwalających im konstruktywnie współżyć przez wieczność z innymi osobami o podobnie niezniszczalnych ciałach oraz przysparzać wraz z nimi wiedzę przez nieskończenie długi okres czasu.’

Druga z obu wersji definicji pojęcia „Bóg” jakie tu przytaczam, jest pełniejsza i szczegółowsza od pierwszej, jednak dłuższa i wymagająca głębszego jej studiowania – tj. co najmniej poznania i zrozumienia wyjaśnień z punktu #D3 strony o nazwie „god_proof_pl.htm”, oraz dodatkowo (jeśli ich wiedza i światopogląd na to im pozwala) także zwiększających ich zrozumienie działania naszej rzeczywistości wyjaśnień z punktu #J5 strony „petone_pl.htm”. (Uwaga: na zrozumienie tej definicji trzeba sobie zapracować – tj. lenie, niedowiarki, sceptycy, oszuści, kłamcy i wszelkie inne odrzucające nakazy Boga indywidua, w Biblii nazywane „plewy”, NIE tylko iż NIE będą w stanie jej zrozumieć, ale nawet NIE będą w stanie zamotywować się do jej przeczytania.) Podsumowuje ona bowiem w formie jednozdaniowej definicji praktycznie wszystko co naistotniejszego dla nas na temat Boga dotychczas ustaliła moja Teoria Wszystkiego zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Definicja ta wyjaśnia więc NIE tylko „kim jest Bóg” oraz „jakie są stosunki Boga i ludzi”, ale także „dlaczego i jak Bóg stworzył cały nasz świat fizyczny” oraz „w jaki sposób Bog zarządza, kieruje i opiekuje się naszym światem”. Tę pełniejszą wersję definicji Boga można wyrazić np. następującymi słowami:

Bóg jest to jedyna Nadrzędna Istota jaka obecnie istnieje w zajmowanym przez nasz świat fizyczny fragmencie niekończonego rozmiarowo wszechświata, będąca jednocześnie myślącym i samoświadomym „Programem” o nieograniczonych możliwościach wykonawczych (tj. Programem będącym też Programistą umiejącym zaprogramować urzeczywistnienie wszystkiego co tylko zechce), przez chrześcijaństwo nazywanym „Duchem Świętym” i stanowiącym myślące źródło wszelkiej znanej ludziom nadprzyrodzoności oraz wszystkiego co ludzie są w stanie wykryć lub wymyślić, który to Program około 10 tysięcy „ludzkich lat” temu samo-wyewoluował się w 12 poziomie pamięci płynnej „przeciw-materii” z nieograniczonego rozmiarowo i czasowo „przeciw-świata”, nadając tamtym swym wyewoluowaniem się każdej „drobinie” owej wiecznie ruchliwej i programowalnej „przeciw-materii” o cechach płynnego hardware komputerowego rangę swego „ciała” rezydującego na stałe w „przeciw-świecie”, poczym około 6 tysięcy „ludzkich lat” temu tak zaprogramował wiry owej przeciw-materii (tj. wiry swego „ciała”), że uformowały one budulec z jakiego Bóg stworzył (czytaj „zaprogramował”) odrębny (nasz) świat fizyczny, całą stacjonarną „materię” naszego świata, oraz wszystko co istnieje w świecie fizycznym, w tym nas – tj. myślących i przysparzających wiedzę ludzi, jednocześnie też w każdą „drobinę” przeciw-materii wprowadził swe programy, które zamieniały tę drobinę w Jego narzędzia jakie na podstawie zaprogramowanych przez Niego praw i rozkazów w sposób NIE odbierający nikomu „wolnej woli” sterują wszystkim co się dzieje w naszym świecie fizycznym, oraz które dostarczają Bogu-Programowi mechanizmów zarządzających (takich jak „Omniplan” czy sztucznie stworzony przez Boga i skokowo upływający tzw. „nawracalny czas softwarowy” powodujący starzenie się wszelkich istot żyjących, w tym ludzi) jakie to mechanizmy zarządzające pozwalają Bogu z góry projektować i rządzić wszystkim co Bóg zaplanował, że ma to mieć miejsce w naszym świecie fizycznym, ponadto zaraz po swym ustaleniu, że dla Niego (tj. dla tego nadrzędnego Boga-Programu) „wiedza” i „informacja” spełnia tę samą funkcję jaką dla ludzi spełnia „pożywienie” i „napój”, ów nadrzędny Program uruchomił nigdy nie kończące się „przysparzanie wiedzy” poprzez wypracowanie i pisemne udostępnienie w Biblii stworzonym przez siebie ludziom ponadczasowego zestawu wzorców, nakazów i wymagań moralnych oraz poprzez nieustanne wdrażanie wysoce edukujących ludzi metod swego postępowania (w rodzaju boskiej „zasady odwrotności”, pola moralnego, karmy, systemu nagród i kar, metody „kija i marchewki”, sumienia, itp.) jakie uczą ludzi pedantycznego przestrzegania tego boskiego zestawu wzorców, nakazów i wymagań, zaś dzięki temu przestrzeganiu pozwalają posłusznym Mu osobom nabywać umiejętności przysparzania wiedzy oraz stopniowo wypracowywać u siebie cechy charakteru jakie po otrzymaniu wiecznie żyjących, niezniszczalnych ciał i po przeniesieniu do królestwa otwarcie już zarządzanego przez cielesną reprezentację tego Boga-Programu (tj. przez Jezusa – Jego Syna) nadadzą tym osobom zdolność do konstruktywnego współżycia przez wieczność z innymi podobnymi wiecznie żyjącymi osobami, umożliwiając im wszystkim razem efektywne przysparzanie wiedzy przez nieskończenie długi okres czasu.

W obu powyższych wersjach definicji Boga wskazałem jedynie te z najważniejszych atrybutów Boga, na jakie my ludzie musimy zwracać szczególną uwagę, ponieważ to one zamieniają nas w „dawców postępowań„, które są od nas surowo wymagane (i osądzane) przez Boga, stąd które decydują jaki los spotyka każdego z nas. Oprócz tych, oczywiście Boga cechuje też ogromna liczba innych atrybutów, jakich jedynie nazwanie i spisanie zapewne zajęłoby objętość co najmniej podobną do typowej mojej strony internetowej. Ponieważ dla tamtych atrybutów „dawcą” typowo jest Bóg, ich wprowadzenie do definicji Boga NIE staje się aż tak naglące. Aby jednak podać tutaj czytelnikowi chociaż jakieś ich przykłady, to jako jeden z nich warto wymienić boską „absolutną sprawiedliwość” – czyli takie użycie postwarzanych przez Boga narzędzi, w rodzaju sumienia, praw moralnych, karmy, pola moralnego, cofania czasu, sterowania ludzkimi losami, projektowania przebiegu zdarzeń fizycznych, itp., że każdą osobę oraz każdy intelekt grupowy jeszcze w tym jego życiu fizycznym zawsze spotyka dokładnie to na co uprzednio sobie zasłużył. Istotnym atrybutem Boga jest także „kuratorstwo nad prawdą” – czyli pełna znajomość prawdy, a także myśli, motywacji i kłamstw poszczególnych niecnych ludzi jacy powprowadzali wypaczenia owej prawdy w celu uniemożliwienia jej dostania się do ludzkiej wiedzy i spowodowania w ten sposób niepożądanego dla kłamców przebiegu zdarzeń, poczym organizowanie przez Boga materiału dowodowego i metod ujawniania owej prawdy dokonywane w chwili i w sposób, kiedy okazuje się to wnosić do naszej cywilizacji największe korzyści i najwyższą wartość edukacyjną. Atrybutem Boga jest także „prostowanie błędnych poglądów” poprzez poddawanie osób o niewłaściwych poglądach takim zestawom doświadczeń życiowych, jakie mają potencjał aby skorygować ich poglądy na poprawne – po szczegóły patrz punkt #A2.2 z mojej strony o nazwie „totalizm_pl.htm”. Jeszcze innym atrybutem jest „moralne wychowywanie ludzi” – czyli używanie przez Boga najróżniejszych wykrytych już i opisanych przez filozofię totalizmu metod wychowawczych, w rodzaju podszeptów sumienia, „zasady odwrotności”, cofania w czasie i ponownego przepuszczania przez coraz bardziej edukujące doświadczenia życiowe, itp., jakie to metody starają się podnosić poziom moralności każdego człowieka, zaś w stosunku do osób, o których się okazuje iż NIE daje się ich właściwie wychować, pozwalają one na cofanie takich beznadziejnych indywiduów do lat ich młodości i spożytkowanie ich jako wysoce edukujących przykładów dla ludzi którzy poznają ich losy. Jako inny przykład atrybutów Boga można wymienić tu ogromne boskie „poczucie humoru„. Przykładowo, mnie szczególnie bawi poczucie humoru z jakim Bóg traktuje niektórych co bardziej napuszonych, egoistycznych, pewnych siebie, autorytatywnych, oraz kosztownych dla podatników naukowców, wobec których egzekwuje to co zapowiedział w wersetach 1:27-29 z bibilijnego „1 Koryntian” – cytuję: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.” To właśnie w zgodności z tamtą bibilijną zapowiedzią, przykładowo cała kosztowna oficjalna nauka przez wieki tkwiła w błędnej „monopolarnej grawitacji” i bezproduktywnie dreptała z jej powodów „w kółko”, zaś zgodną z prawdą i rzeczywistością „dipolarną grawitację” odkrył dopiero krytykowany i „opluwany” przez niemal wszystkich rzekomy „hobbysta” dr inż. Jan Pająk (tj. autor niniejszego wpisu). To także w zgodności z tamtą zapowiedzią, kiedy napuszeni i egoistyczni zawodowi naukowcy wypracowali swoje „papierkowe prawa termodynamiczne” NIE uważali za potrzebne sprawdzenie ich zgodności z otaczającą nas rzeczywistością poprzez konstruktywne zbadanie np. istniejących już wówczas wersji opisywanego i zilustrowanego w punkcie #D3 strony o nazwie „god_proof_pl.htm” silnika „perpetuum mobile” zwanego „Koło Bhaskara” (patrz np. https://www.youtu.be/50Aag0J0Qe4 ) – jaki to silnik budowany jest na Ziemi począwszy jeszcze od 1150 roku. Pośpieszyli więc aby „roztrąbić” po całym świecie, że działających silników „perpetuum mobile” ichnie „prawa termodynamiki” jakoby NIE pozwalają budować – to dlatego liczne prototypy tych silników zbudowane w 2017 roku stały się powodem ogólnoświatowej kompromitacji całej starej oficjalnej nauki ateistycznej i jej „papierkowych praw termodynamicznych„, cały też świat zwolna traci zaufanie do prawdomówności oficjalnej nauki ateistycznej, zaczyna coraz głośniej mówić o „aferze oficjalnej nauki” usiłującej zablokować i zniszczyć próby budowy silników „perpetuum mobile”, oraz może teraz już bez przeszkód natrząsać się z chełpliwości, zarozumiałości, chronicznych kłamstw i bezużyteczności kosztownej oficjalnej nauki ateistycznej – zwracając jej zasłużoną przez nią karmę między innymi za owe dziesiątki lat jej natrząsania się z (i blokowania) mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji.

Warto też odnotować, że z obu powyższych wersji podstawowej definicji pojęcia „Bóg” wynikają teraz najróżniejsze wtórne definicje jakie dodatkowo poszerzają naszą wiedzę o Bogu, o otaczającej nas rzeczywistości, oraz o nas samych. Ich przykładem może być totaliztyczna definicja pojęcia „życie”. Wszakże w kłamliwym koncepcie starej „monopolarnej grawitacji”, przy jakim oficjalna nauka ateistyczna nadal uparcie obstaje, faktycznie NIE jest możliwe jednoznaczne i pełne zdefiniowanie, czym naprawdę jest „życie” (a stąd NIE jest też możliwe zgodne z prawdą zaprognozowanie, czy np. ludzie, lub np. przypadek, będą kiedyś w stanie nadać życie np. jakiemuś kompleksowemu programowi, albo przyszłym komputerom, albo też robotom). Dlatego poniżej przytaczam poprawną (totaliztyczną) definicję pojęcia „życie” – jaka wynika z ustaleń mojej Teorii Wszystkiego (tj. z Konceptu Dipolarnej Grawitacji), jaka jest zgodna z przytoczoną uprzednio totaliztyczną definicją pojęcia „Bóg”, a także jaka jest zgodna z informacjami na temat „życia” zaszyfrowanymi w tekście Biblii – zaś niezależnie potwierdzanymi przez wyniki moich empirycznych badań gromadzonych nieustająco od 1985 roku. Tę totaliztyczną definicję życia też można sformułować zarówno w wersji skróconej, jak i w wersji pełniejszej. Jej wersja skrócona będzie jednak w pełni zrozumiała tylko dla tych z czytelników, którzy uprzednio już poznali wyjaśnienia Biblii, że dawcą samoświadomości jest Bóg, a ponadto poznali wyjaśnienie mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji jak realizacja programów „duszy” steruje losami „ciała” (wyjaśnienie to zaprezentowane jest m.in. na stronie o nazwie „soul_proof_pl.htm”), a także znają wyjaśnienie tegoż konceptu jak działa „nawracalny czas softwarowy” oraz wyjaśnienie jak z programowalnej „przeciw-materii” formowana jest posłuszna tym programom „materia” – z której potem budowane są „ciała” istot żyjących (oba które to wyjaśnienia są częściowo zaprezentowane m.in. w punkcie #E4 z mojej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm”, w punkcie #D3 z strony „god_proof_pl.htm” i w opracowaniach tam wskazywanych, poczym dodatkowo są poszerzane m.in. w punkcie #J4 strony o nazwie „propulsion_pl.htm”). Tę wersję skróconą definicji „życia” można wyrazić np. słowami: „Życie jest to proces posłusznej i zewnętrznie niestopowanej realizacji samoświadomego i samouczącego się programu ‚duszy’ przez zaprojektowaną dla wykonywania sterowanych tą duszą funkcji życiowych materialną strukturę ‚ciała’ w którym ta softwarowa dusza rezyduje.” Pozostałym czytelnikom rekomenduję przeanalizowanie następującej pełniejszej definicji pojęcia „życie”:

‚Życie danej istoty jest to realizacja sekwencji rozkazów składających się na samouczący się program jej „duszy” – który to program duszy uprzednio otrzymał od swego twórcy cechę zwaną „samoświadomość”, jaka to realizacja powoduje rejestrowane w długoterminowej pamięci, a stąd świadome odbierane, podróżowanie poprzez „nawracalny czas softwarowy” danego inteligentnie zaprojektowanego podwójnego systemu danej istoty złożonego z jej samoświadomego i samouczącego się programu „duszy” oraz z materialnej struktury jej „ciała” – pełna symbioza obu składowych którego to podwójnego systemu jest danej istocie niezbędna do realizowania jej przechodzenia przez czas, stąd który to system musi być unikalnie zaprojektowany specjalnie dla tejże istoty, tak aby optymalnie spełniał on wszelkie wymogi wielokanałowych sprzężeń zwrotnych pomiędzy podprogramami jej „duszy” (np. procedurami jej pamięci długoterminowej, systemu zarządzania upływem czasu, itp.) oraz materialnymi organami jej „ciała” (np. tkankami, mózgiem, zmysłami, szkieletem, itp.), a stąd aby ów podwójny system umożliwiał tej istocie wypełnianie wszelkich funkcji życiowych nałożonych na nią przez jej stwórcę.’

Innym przykładem wtórnej definicji wywodzącej się z totaliztycznej definicji pojęcia „Bóg”, może być totaliztyczna definicja pojęć „stworzyć” oraz „stwarzanie” – jaką można wyrazić następującymi słowami:

Pojęcia „stworzyć” oraz „stwarzanie” referujące do unikalnej dla Boga działalności uformowania czegoś wcześniej nieistniejącego, po zaś ich wyrażeniu z użyciem nowoczesnej nomenklatury wypracowanej przez filozofię totalizmu, faktycznie polega na takim „zaprogramowaniu” przez Boga ruchów i zachowań wymaganej ilości inteligentnej przeciw-materii z przeciw-świata, że owa niewidzialna dla ludzi przeciw-materia uformuje z siebie oraz ze swoich zachowań obiekty lub zjawiska jakich powstanie stanowiło dla Boga cel podjęcia danego procesu stwarzania.

Jeszcze innym przykładem takiej wtórnej definicji może być totaliztyczna definicja pojęcia boska „wszechmoc”. Oto co ona stwierdza kiedy bezpośrednio wynika z definicji Boga wypracowanej moim Konceptem Dipolarnej Grawitacji:

‚Boska „wszechmoc” jest to zdolność Boga do urzeczywistnienia każdego boskiego „celu”, który daje się precyzyjnie zdefiniować w sposób jaki jest pełnym, jednoznacznym, klarownym, oraz niesprzecznym z poprawną definicją Boga (przytoczoną powyżej), a stąd zrealizowanie którego to celu leży w możliwościach „przeciw-materii” i jej programów zawartych w nieograniczonym rozmiarowo, czterowymiarowym „przeciw-świecie” (tj. przeciw-materii będącej „budulcem” dla stwarzania naszego świata fizycznego i programów jakie opisują zachowania i cechy tej przeciw-materii), oraz który to cel leży też w nieograniczonych możliwościach softwarowych narzędzi, praw i zasad działania jakie Bóg wprogramował, lub wprogramuje w przyszłości, w ową „przeciw-materię” w celu realizowania swoich celów, planów, zamierzeń i intencji – włącznie z możliwościami uczynienia tego co leży zarówno ponad możliwościami ludzkich wyobrażeń oraz ponad znanymi ludziom ograniczeniami w rodzaju logiki, praw natury, ludzkiej zdolności do pomyślenia, itp.’

Odnotuj z powyższego, że w mocy Boga leżałaby więc zrealizowanie wszystkiego co ludzie potrafiliby zdefiniować precyzyjnie, jednoznacznie, poprawnie i w pełnej zgodności z powyższymi wersjami definicji Boga. (Ale, oczywiście, do faktycznej realizacji tego doszłoby tylko gdyby Bóg uznał, iż patrząc z Jego perpektywy istnieje wystarczająco istotny „cel” aby to uczynić, oraz że cel ten został już zdefiniowany z boską precyzyjnością bazując na poprawnej wiedzy – ujawniając w ten bowiem sposób następne z pozostających Bogu do wyboru licznych posunięć, jakie warto byłoby potem podjąć dla kontynuowania łańcucha boskich działań w tej samej sprawie. Pamiętać bowiem trzeba, że Bóg NIE tylko stworzyłby np. jakiś „kamień” aby np. go „podnieść” na szczyt jakiegoś innego obiektu, ale także zaplanowałby też z góry, co dalej z tym kamieniem czynić aż do chwili końca świata. Bóg bowiem NIE jest jak ludzie, że kiedy coś podniesie, potem beztrosko to porzuci i na zawsze przestanie się zajmować dalszymi tego losami.) Niestety, kapłani i „religijni akademicy” unikają pracochłonnego powiększania wiedzy i stąd nadal pozostają bardzo nieprecyzyjni w swych myślach i działaniach. Lubują się też w debatach, w których NIE potrafią jednoznacznie zdefinować używanych przez siebie pojęć, jednak ciągle nimi podpierają swoje wierzenia, iż jakoby mają rację. Na przekór więc iż żyjemy w 21 wieku, nadal wielu akademików religijnych prowadzi dysputy niemal identyczne do średniowiecznego debatowania „ile diabłów mieści się na główce szpilki”. Jako przykład tego typu jałowych dysput rozważ pozorny paradoks popularny w kręgach dzisiejszych akademików religijnych, a zapytujący „czy Bóg jest w stanie stworzyć kamień na tyle ciężki, iż On sam nie byłby w stanie go podnieść?” Problem z tym pozornym paradoksem polega na tym, że żadne z jego pojęć NIE zostało w pytaniu tym jednoznacznie i w pełni zdefiniowane. Jeśli ktoś NIE wierzy, wówczas proponuję mu zdefiniować choćby tylko pojęcia „kamień”, „ciężki”, czy „podnieść” (wszakże warto rozważyć, jak „ciężki” taki „kamień” musiałby być, w porównaniu do całego naszego świata fizycznego jaki Bóg już stworzył, oraz jak wyglądałoby jego „podniesienie” w obrębie rozmiarów naszego świata fizycznego). Bez zaś precyzyjnego zdefiniowania, co akademicy religijni rozumieją pod celami i pojęciami używanymi w ich dysputach, każdy wniosek do jakiego dochodzą jest tyle samo (NIE)warty co owe rzekomo naukowe „prawa termodynamiki” z punktu #D3 strony „god_proof_pl.htm”, czy jak „teoria względności”, które służyły (i nadal służą) jedynie blokowaniu postępu technicznego ludzkości.

Inna cała grupa wtórnych totaliztycznych definicji dotyczy „podistotności ludzi wobec Boga” wynikająca ze stworzenia ludzi jedynie na obraz i podobieństwo Boga. Przykładem tych definicji może być „ludzka zdolność do pomyślenia„. Jej totaliztyczna definicja stwierdza:

Ludzka zdolność do pomyślenia jest to umiejętność ludzkich mózgów do formowania produktów myślowych powstających poprzez logiczne poskładanie razem idei jakie Bóg uprzednio uformował w swoim nadrzędnym umyśle i jakie włączył w zestaw pojęć „uniwersalnego języka myśli”, który to język od swej angielskiej nazwy „Universal Language of Thoughts” przez totalizm nazywany jest „ULT” albo „Ulot”.

Innymi słowy, ludzie są zdolni do pomyślenia jedynie tego, co już poprzednio Bóg pomyślał, czyli co w jakiejś tam formie istnieje już w otaczającej nas rzeczywistości – a ustalenie jakiego to faktu filozofia totalizmu wyraża wykutym przez nią powiedzeniem: „wszystko co jest możliwe do pomyślenia, jest też możliwe do urzeczywistnienia – tyle że pracą i mądrością trzeba znaleźć sposób jak tego dokonać„. (Odnotuj, że „uniwersalny język myśli”, tj. „Ulot” lub „ULT”, jest opisany dokładniej np. w podrozdziale I5.4.2 z tomu 5 mojej monografii [1/5], a skrótowo podsumowany także w punkcie #E4 z mojej strony internetowej o nazwie „przepowiednie.htm”.)

Dalsze wyjaśnienia pojęć używanych w obu powyższych definicjach, w tym wyjaśnienia owego „czwartego wymiaru liniowego”przeciw-świata, zawiera punkt #D3 poniżej, a także zawierają opracowania referowane z owego punktu #D3 oraz z kilku innych punktów strony „god_proof_pl.htm” i z odmiennych moich stron poświęconych Bogu, np. rozdziału #G z mojej monografii [12], czy strony o nazwie „god_pl.htm”.

* * *
Uwaga: opracowanie tak niewypowiedzianie istotnego dla losów ludzi sformułowania jak poprawna definicja pojęcia „Bóg” NIE jest proste i wymaga znacznego nakładu pracy, wiedzy, naukowych dociekań i długotrwałych przemyśleń logicznych. Pracowałem więc nad nią NIE tylko w czasie wypracowywania tutaj opublikowanego jej formułowania w marcu 2017. Wszakże mniej ścisłe jej wersje, definiujące iż Bóg to gigantyczny samoświadomy Program zawarty w przeciw-materii, moje opracowania zawierają już począwszy od 1985 roku – tj. od chwili wypracowania Konceptu Dipolarnej Grawitacji i filozofii totalizmu. Każdą z owych definicji weryfikowałem potem podczas wszystkich następujących później aktualizowań moich monografii, strony „god_proof_pl.htm”, lub podczas dokonywania badań związanych z Bogiem. Obecne sformułowania definicji Boga też nadal logicznie przemyśliwuję i weryfikuję podczas każdej nadarzającej się okazji. Aczkolwiek moim zdaniem powyższa skrótowa i pełna definicja są już wysoce poprawne i dobrze oddają one esencje zarówno pojęcia „Bóg” jak i innych pojęć mu pokrewnych ustalone w wyniku moich badań i wskazań Konceptu Dipolarnej Grawitacji, a także są zgodne z zaszyfrowanymi w Biblii informacjami na temat Boga, ciągle być może iż w wyniku dalszych przemyśleń jakim definicje te będę nadal poddawał, z upływem czasu któreś z powyższych sformułowań ulegną jeszcze dodatkowemu udoskonaleniu. To dlatego powtarzając którąś z moich definicji, zgodnie z „copyrights” podanymi na końcu strony o nazwie „god_proof_pl.htm” (z punktu #A0 której niniejszy wpis został adoptowany) dla naukowej rzetelności wymagane jest też podanie daty aktualizacji strony z jakiej definicja ta została zaczerpnięta.

Copyrights © 2019 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Powyższy wpis jest adaptacją treści punktu #A0 z mojej strony internetowej o nazwie „god_proof_pl.htm” (aktualizacja datowana 25 marca 2019 roku, lub później) – już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/god_proof_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/god_proof_pl.htm
http://gravity.ezyro.com/god_proof_pl.htm
http://totalizm.com.pl/god_proof_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/god_proof_pl.htm
http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm

Na każdym z powyższych adresów staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z „pierwszej ręki” poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić „menu2_pl.htm” zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym „menu2_pl.htm” wybrać zielony link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem „myszy” uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo „menu2_pl.htm” uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://totalizm.com.pl/god_proof_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony „god_proof_pl.htm” zastąpi się nazwą „menu2_pl.htm” – poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://totalizm.com.pl/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego „menu2_pl.htm” czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna. Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem – np. uruchomić stronę o nazwie „propulsion_pl.htm” powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/god_proof_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/propulsion_pl.htm w okienku adresowym wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #308). Początkowo istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie z tamtych początkowych blogów totalizmu, jakie nadal NIE zostały polikwidowane przez licznych przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html
Ponadto najstaranniej edytowane kolorami, podkreśleniami i linkami wszystkie moje wpisy jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym niniejszy wpis, są też systematycznie udostępniane na mojej darmowej publikacji [13] – jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie „tekst_13.htm” dostępną, między innymi, pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal połowa wpisów jest tam opublikowana także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będzie zrozumiała i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Z totaliztycznym salutem,
Dr inż. Jan Pająk

P.S. Oto treść notki pożegnalnej, jaką z okazji likwidowania blogowego hosta „Blox.pl”, dnia 2019/3/25 dodałem do początka niniejszego wpisu #308 w blogu totalizmu o adresie: http://totalizm.blox.pl/html/
Drodzy czytelnicy moich wpisów do tego bloga – w jakim systematycznie Wam raportowałem wyniki właśnie zakańczanych przez siebie badań związanych z rozwojem nadal jedynej na świecie Teorii Wszystkiego zwanej „Koncept Dipolarnej Grawitacji”. Niedawno otrzymałem email, że 29 kwietnia 2019 „Blox.pl” zostanie zamknięty i mój blog „totalizm.blox.pl” przestanie działać. Niniejszy wpis #308 i jego angielskojęzyczne tłumaczenie #308E będą więc ostatnimi jakie tu opublikuję. Wielka to szkoda, bowiem mój tutejszy blog istniał od 2005/4/29 i udostępniał wszystkie moje wpisy począwszy od #3. Z chwilą jego zamknięcia zniknie więc spory wycinek totaliztycznej historii. Na szczęście, wiedząc z doświadczenia jak kruche, zawodne i krótkotrwałe jest wszystko w internecie, przygotowałem się na taką ewentualność i w 2018 roku zredagowałem nieustannie uzupełniane opracowanie [13], które w formie elektronicznej książki formatu PDF z dwoma wielkościami druku (20pt i 12pt), publikuje wszystkie wpisy do blogów totalizmu jakie kiedykolwiek przygotowałem. Opracowanie to można przeglądać poprzez moją stronę internetowa o nazwie „tekst_13.htm” – jaka jest dostępna pod każdym z adresów zawsze podawanych na końcu najbardziej aktualnych wpisów do blogów totalizmu. Przykładowo w chwili obecnej strona ta jest dostępna na 7 adresach zestawionych na końcu tego bloga i zakończonych adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Ponadto publikowanie najnowszych wpisów będę kontynuował na 3 nadal istniejących blogach totalizmu o adresach podanych na stronie „menu2_pl.htm”, tj. na blogach: https://totalizm.wordpress.com , http://kodig.blogi.pl , oraz https://drjanpajak.blogspot.com . Korzystając z okazji niniejszej pożegnalnej notki, pragnę podziękować wszystkim pracownikom „Blox.pl” za ich tak potrzebny społeczeństwu wkład w podwyższanie wiedzy, świadomości i kultury Polaków, zaś czytelnikom blogów totalizmu – podziękować za wyrabianie sobie własnych opinii i przyczynianie się dzięki tym opiniom do procesu „przysparzania wiedzy”. Wszakże „chociaż NIE zawsze zgadzam się z Waszymi poglądami, jestem gotów walczyć do upadłego abyście mieli prawo i możliwości ich formowania i wyrażania„.

#307E: Why the prophecy that „the Polish language will be voluntarily learned and used by all nations of the world” has a great chance to be fulfilled

2019/03/17

Motto: „The conduct and god-fearfulness of every citizen add its contribution to the situation of his/her nation and country, while on the sum of all such contributions depends whether the land that God gave to this nation and country in custody and in which initially everything was biblically ‚very good’ will gradually become like the Paradise and the source of happiness of its inhabitants, or it will become similar to a swamp inhabited by gangs of bloodthirsty crocodiles, so that whatever enters in there irrevocably will get bogged and will be devoured or will rot.”

An old Polish prophecy which states that „the Polish language will be voluntarily learned and used by all the nations of the world„, was widely repeated by older citizens of Poland. Hence, it for sure was consistent with the collective intuition, knowledge and folk wisdom of the entire nation. However, for me it turned out to be the most difficult to scientific and logical justification and acceptance. In spite of this, I have heard it repeatedly from both, old people still in times of my youth, as well as from peers of my generation even in times after my emigration to New Zealand. Actually, even in the beginning of 2019, i.e. at the time of writing the content of this post (or more precisely – writing item #E4 from the web page named „prophecies.htm” from which this post is adopted), I also found the repetition of this prophecy in a whole range of Polish web pages indicated by „google.pl” and devoted to discussions of various „predictions about Poland” – e.g. see https://www.google.pl/search?q=proroctwa+j%C4%99zyk+polski+uczy%C4%87 .

I should admit here, that as a scientist seeking a logical justification for everything I hear, see, or read, in the matter of possibility that this extraordinary prophecy may be fulfilled, I have been extremely sceptical for almost my entire life. I considered it rather to be a „pious wish” of Polish citizens, than a prophecy based on some information derived from supernatural sources. After all, I know that in our physical world everything that happens has verifiable reasons and detectable justifications. In addition, I perfectly know the national characteristics of the Polish people (or rather, I should write here: I got to know well and experienced painfully their numerous national flaws). I also know the history of ancient Greece, then Rome, then Spain, and in the newer times of the British Empire – over which the sun never set, as well as Soviet Russia – with its countless tanks crushing all the resistance. Thus, from the historical lessons I know so well that about the language which is used in a given period of time to communicate between nations, decides which country is just a world’s super-power that has conquered a significant number of other countries and nations, then forced its own language upon them. Meanwhile, the national traits (or rather vices) which since the historical period of the „liberum veto” (see https://www.google.com/search?q=liberum+veto ) have shaped the Polish nation, undeniably guarantee that Poland will never become a world power again. NOT without a reason in Poland and among Poles from times of my youth, there was a sarcastic saying expressing the rather painful truth that many of my peers repeated. I repeated the content of this saying in a humorous motto to the „part #E” from web page named „prophecies.htm”. It stated that „Poland and Polish citizens had a heroic past and will have a bright future, only that the present never somehow came out good for them.

When I immigrated to New Zealand, while after ceasing to use the Polish language I began to intensively acquire the ability to speak English, an unique period of time appeared in my mind, when I did NOT use any spoken language in my thinking. During that unique period I was shocked to discover that I am using some kind of the „universal language of thought” (i.e. „Ulot” or „ULT”), which normally remained undisclosed and unravelled to even my thorough mind trained in logical analyzes and in drawing conclusions. The most important information that then I managed to find out and document about this mysterious language „ULT” (or „Ulot”), are summarised in item #B4 from the web page named „telepathy.htm”, while explained in subsection I5.4.2 from volume 5 of my monograph [1/5]. The „ULT” or „Ulot” symbols, by which in my publications I refer to this internal language of our thinking, are derived from the first letters of its English name the „Universal Language of Thoughts” which at the time of its discovery I have assigned to it. In fact, my research and investigations regarding this „ULT” (or „Ulot”) language have never stopped and I analyze it randomly even until today. Also to this day, while writing some explanations, or communicating something orally to someone, I occasionally notice that I know in „Ulot” (ULT) which precisely word I should use to describe a given concept or object, but I am NOT able to translate this word from „Ulot” to its human equivalent in the language I use. (The same phenomenon I noticed as well in other people, who, for example, try to explain something precisely and suddenly they stop in the middle of sentence saying „I am looking for the correct word” – while they clearly know that word in „Ulot”, but do NOT remember how to iterate it in the human language they use.) As time passed, I discovered that the language of ULT (Ulot) is used by God to communicate with people and with all living creatures that He has created – for details see item #J5 from my web page „petone.htm”. Furthermore, I discovered that UFOnauts also use „Ulot”. With the use of „telepathysers” (i.e. transmitters and receivers for telepathic communication – described, among others, in items #C4.1, #E1 and #E3 from my web page named „telepathy_pl.htm”) these UFOnauts are able to communicate with people without the need to use speech. Moreover, it is this ULT (Ulot) language that human minds communicate with animals and plants. But what’s most interesting, a large body of evidence has already been gathered that the potentially intelligent counter-matter „understands” the language of ULT (Ulot) and is „obedient” to commands issued in it. (Notice here that counter-matter is the natural equivalent of „liquid computer hardware”, but located in the counter-world from the Concept of Dipolar Gravity – which hardware in our computers also is „obedient” to the „programming languages” used in human computers.) So if the counter-matter receives in the language of „Ulot” the appropriate „signal initiating its work”, then it begins to fulfil the behaviour that is commanded to it by the „words” of that language. For example, it is just due to such initiated by ULT (Ulot) stimulation of the counter-matter to share certain information stored in its memory from the counter-world, or to transform in there various configurations which are harmful to health, that empirically – although usually NOT being even aware of it, for example people practicing radiesthesia or healing repetitively obtain results which contrary to empirical evidence are denied (often out of mere jealousy) by the majority of „luminaries” from official atheistic science.

Of course, knowing the multitude of critics of the results of my research, and the ferocity with which they attack and deny everything I discovered, I realize that many „sceptics” will also negate the discovery described above that there is the language of „Ulot” (ULT). Therefore, I am going to list here three most representative examples of evidence confirming the actual existence of „Ulot” (ULT) language – of course, there are many more examples of this evidence, thus to those readers with open minds who want to know details on this subject, I recommend to have a look at item #F11 from my page named „soul_proof.htm”. Here are examples of most relevant evidence regarding „Ulot”:
(I) The Bible. The first large group of this evidence for the existence of „Ulot” are numerous verses of the Bible, which in an encoded and indirect manner let us know that „Ulot” (ULT) do exist. (I remind here that the philosophy of totalizm researched, confirmed, and constantly emphasizes that the entire Bible states absolute truth and only truth – only that it intentionally codes and hides it in order to NOT support the attitudes of lazy, ignorant and unbelieving people.) Examples can be verses 11:7-9 from the biblical „Book of Genesis” describing how God confused the languages of builders of the Tower of Babel – here is the quote: „(7) Let us come down and confuse their language that they may not listen to one another’s language … (9) That is why its name was called Babel, because there Jehovah had confused the language of all the earth…”, or verse 2:4 from the Biblical „Acts”, describing the giving to the Apostles the ability to speak tongues previously unknown to them – I quote: „and they all became filled with holy spirit, and started to speak with different tongues, just as the spirit was granting them to make utterance.” Without getting here into longer explanations (for which I recommend to look at the above-mentioned item #F11 from the web page named „soul_proof.htm”), I only emphasize that these verses quite unequivocally imply that both the language in which we speak, as well as the so-called „accent” that we have when we start to use a language other than the one we currently have as our mother tongue, can NOT originate at all, for example, from the body – that is, from the hardware of our physical brain, mouth muscles, nor the configuration into which during speaking we form the tongue in our mouths, but must originate from the „programs” contained in our „soul” that control our „carnal hardware”, which programs we self-form when we learn to speak, and which later translate our thoughts from „Ulot” (ULT) to the sounds of our spoken language. For only to the „programs” the Bible assigns the name „spirit” (as this is explained more broadly by the totaliztic definition of God from item #A0 of my web page named „god_proof.htm”), and only the programs, NOT our body, God is able to change or expand instantly with just one of His „breathing” into the body to create another fragment of the human soul.
(II) Software Engineering. Even highly imperfect and fallible people have discovered long ago that to increase the usability, universality and efficiency of software-hardware systems, the language in which „thinking” is made must be clearly separated from the language in which these systems communicate with other systems. This discovery is one of the foundations in teaching „Software Engineering” that in past I lectured during my university professorships. After all, such a separation of both these languages, allows to just develop several translating programs (e.g. computer „translators”) so that while „thinking” in only one language, such systems are able to communicate with many other intelligent systems (e.g. „thinking” in a computer „binary language”, are able to communicate with people e.g. through one of „programming languages”, or communicate with robots, cars or numerically controlled machine tools via the appropriate for them „languages” of electronic control signals).
(III) „Illness of soul” called „FAS”. The third (highly educational) category of evidence confirming the existence of the language of „Ulot” (ULT) is the fact of the existence of „illness of soul”, which in English is called „foreign accent syndrome” or „FAS”. This „illness of soul” causes that for the translating thoughts from „Ulot” into a „spoken language” is used the wrong program stored in the software soul – i.e. instead of being used the translator program that we have developed during our passage through the present life, there is a sudden shift to the usage of the program that we have developed during one of our previous passages through life taking place in the country accent of which we suddenly start to use. As a result of this shifting of soul programs being used, the person who acquired this enormously educational (for the humanity) syndrome, suddenly begins to permanently speak with a heavy foreign accent. A good illustration in English as what this syndrome is and how it sounds, since 13th June of 2018 offers around 13-minute long Australian video having the title „The women who woke up with foreign accents | 60 Minutes Australia”, disseminated at the internet address: https://www.youtube.com/watch?v=uLxhSu3UuU4. (Of course, YouTube offers more videos on this syndrome – you can search for them in there, or on the internet, using the following keywords: foreign accent syndrome ). The rapid appearance of this syndrome in an instance when only a short (although strong) migraine accompanies it, would NOT be possible if it resulted from the physical change of the human brain and memory, muscles, or from transforming the configuration of the tongue in the mouth of its victim – just as wrongly tells us this the today’s „official atheistic medicine”. Thus, the syndrome must be a consequence of, for example, accidental redirecting of the speech control to another translation program contained in the soul, which program was created during one of the previous passes of a given person through life in a country different from the country in which this person lives at present – for details see item #F11 on above my web page named „soul_proof.htm”.
Notice here that the evidence (I) to (III) referred above for the existence of the language of „Ulot” (ULT) introduces also many additional consequences. For example, it hints how to effectively and permanently heal that „disease of the soul” called the „foreign stress syndrome”, and reveals that this treatment will NOT be effective nor permanent if it is done only with methods of today’s „official atheistic medicine” (i.e. methods treating only „illnesses of body”). The existence of the „foreign accent syndrome” also provides proof for the correctness of described in items #B4.1 and #B4 of the web page named „immortality.htm” my interpretation of verses 33:25-30 from the biblical „Book of Job”, informing that every person is passed through life several times (and hence that some people previously passed through their lives in a different country than that from their current life – i.e. they lived in that country, the accent of which this syndrome has reconstructed in them). Moreover, the evidence described here also documents that our software soul contains everything that makes up the essence of our existence, while our body is only a kind of walking computer hardware, which allows the self-programming of this software soul. It also provides additional confirmation for the truth of the situation that I explained in item #C6 from the web page named „soul_proof.htm” – namely that our soul is „breathed” into us at the moment when the umbilical cord is broken (NOT during the fertilization – as wrongly tell us religions, combatants of contraceptives, and arsonists of the pregnancies termination clinics). But what is most important, the evidence presented here is also an additional empirical evidence for the existence of God, for the truth of the Bible verses, for the correctness of my Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity, and for the truth of all the results of my research described in this post (thus also in item #E4 of the web page named „prophecies.htm”) and in item #F11 of the web page named „soul_proof.htm”.

We already know from the history of human computers’ development, that people first used their „native language” to design and build a hardware component of their computers, and only then they used some of the most significant words from their native language (usually English) to form a „programming language” for these computers. In other words, in the case of people and the computers developed by people, firstly there was a human „mother tongue”, only then a few of its „words” were selected to create „programming languages” and programs for these computers. However, the situation with the language „Ulot” (ULT) had a completely opposite course. Namely because the „potentially intelligent” counter-matter understands the „words” of the „Ulot” language and performs the actions that are expressed in these „words”, firstly the accidental behaviours of the „chaos” of this counter-matter put together these „words” in the memory of counter-matter into a germ (or starter) of a self-aware and self-learning program, which over time eventuated into the self-evolved essence of superior Being that now we know under the name „God” (or more strictly – under the name of the software component of God by Christianity called „Holy Spirit”). Notice that this self-evolution of God I explained, among others, in descriptions from item #C2 of my web page named „god_proof.htm” and from item #I2 of my web page named „dipolar_gravity.htm”, while the essence of this explanation I have scientifically expressed in the totaliztic definition of God provided in item #A0 from my web page named „god_proof.htm”. Later, means only after the end of God’s self-evolution, the same language of „Ulot” was first used by God to so pre-program the behaviour of invisible to human eyes counter-matter, that it formed the visible to human eyes matter from our physical world and the bodies of all the creatures and people living in this physical world, and afterward (means initially – straight after finishing the creation) God could use „words” of the same language „Ulot” (ULT) to communicate with the living creatures and humans created by Him. Only some time later (i.e. in times of building the Tower of Babel), experiences with wayward people made God to create „mother tongues” that people used to communicate with each other, and also made God to create the programs for translating thoughts between „Ulot” (ULT) and these „native languages” – due to which translating programs God could continue the communicating with people. In other words, in the case of „Ulot” (ULT) language, the „words” of that language existed before everything that exists in the physical world arose, including the situation that „words” existed before God formed them into the natural programs which from invisible counter-matter created all our visible physical world and humans. This is why in verse 1:1 from the biblical „Gospel of Saint John” was stated – I quote from the Good News Bible: „Before the world was created, the Word already existed, he was with God and he was the same as God.” It is worth to emphasize here the fact that „Ulot” language commands the counter-matter how it should behave, while these behaviours of counter-matter produce (or form) the whole reality that surrounds us. This in turn causes that whatever can NOT be expressed in the ULT language cannot exist in the reality that surrounds us, nor people are able to think about it. This vital philosophical truth is expressed in the best way by the finding of the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm. This finding states that: „everything that is possible to think is also possible to accomplish – only that through work and wisdom we must first find out a way how to do it„.

In the second half of 2018, I devoted a lot of effort and research to the propulsion devices of distant future from the fifth and sixth „technical era of humanity” – note that currently humanity still sinks, clinging to the very destructive „second technical era” and uses only one more advanced motor from the „third technical era”, i.e. uses the so-called „electric motor” invented as long ago as in 1836. These fifth and sixth „technical eras of humanity” are described in more detail in item #J4 from my web page named „propulsion.htm„, and in the „Tab. #J4” available, for example, at the address http://pajak.org.nz/cr/tab_cyklicz_nap_6er.jpg . The principles of operation, on which will work these propelling devices from the fifth and sixth „technical era of humanity”, can already be roughly predicted at the present level of our knowledge and described due to the regularities contained in the so-called „Cyclic Table for Earth’s Propulsion Systems” – i.e. regularities which the existence and systematic implementation on Earth by God, I discovered and published in 1976 in the Polish Journal „Astronautyka”, issue 5/1976, pages 16-21. (The reader can view this my Cyclic Table by clicking e.g. on the following link: http://pajak.org.nz/15/15_tab_b01_p_6.pdf ) Unknown previously to human science principles of operation of these most technically advanced propulsion systems from the fifth and sixth „technical era of humanity” I described in more detail in item #J4 of my web page named „propulsion.htm”. In turn the operation of the most important out of these propelling devices, i.e. the operation of the „Time Vehicles of the 5th and 6th technical era” – which will be able to shift people and their equipment to any historical era or to any times from the past, I described, among others, in chapter H from my Polish monograph [12] (which I intend to also translate into English, when I finish the fine tuning and final improvements of that [12]). The time vehicles of the 5th and the 6th technical era I also discussed shortly in item #J2 from my web page named „immortality.htm„.

These propelling devices of distant future from the 5th and 6th technical era of humanity, will be the most advanced propulsion systems that mankind will ever have in the possession. We will only be able to build them when either in the fifth technical era we will learn how to use ready-made programs contained in counter-matter, or when in the sixth „technical age” we will learn how to ourselves program the counter-matter. So in order to indicate to the future „totaliztic researchers” the correct direction where they could find hints helpful in learning how to program the counter-matter, my attention was drawn to that old Polish prophecy stating that in the future all nations of the world will voluntarily learn and use the Polish language. This is because, as my analyzes revealed earlier, out of all the today’s spoken languages of the world, at which I had the opportunity to come across during my „globetrotting”, the Polish language displays the structure and operation which is the most close to the ULT (Ulot) language – unfortunately, now I look with horror at how Polish fans of various „toys” fiercely and quickly distort their native language. At the same time, my analyzes revealed that other languages of the world since a long time have significantly departed in their structure and principles of expressing thoughts, from the construction and operation of the „Ulot” (ULT) language – making these other languages completely useless for learning the principles of programming in ULT. Hence, getting to know the Polish language is, among other things, a very helpful key, guide and source of hints for the learning about how to learn and master the use of ULT – and therefore also the key, guide and source of hints for the learning how to program „counter-matter” and how to build some of these futuristic devices the work of which borders with miracles (i.e. technical devices which in their operation are based on the proper use of software from counter-matter).

Let us provide here for the reader’s knowledge some examples as to what kind of capabilities will have these (explained in more detail in item #J4 from my web page named „propulsion.htm”, and in monograph [12]) „miraculous” technical devices of the future humanity. Well, the use of the software already existing in counter-matter, in the fifth technical era will allow, among other things, that instead of travelling physically or instead of transporting something through space or time, it will be enough then to change in the „Omniplan” from the counter-world the program of location of given person or thing – and this changed program immediately places that person or thing in another (selected by us) place and time from our physical world and from the reversible (human) time. In turn, if we need to build walls or statues, then the appropriate selection and activation of counter-matter programs will allow the stones to transform themselves into the required shapes, and then regardless of their weight, they would fly in the air and set up on their respective places in walls or statues – as we know descriptions of just this happening from the myths about the formation of megalithic buildings of Peru, Bolivia and Egypt. Learning and understanding the ULT language, as well as building technical devices that read and write thoughts before they are translated from ULT to native human languages, will also allow to build devices called „telepathysers” that will enable us to communicate with any creatures, and even with plants, as well as to build „telepathic telescopes and projectors” that will allow for thought communication with beings living in different galaxies, or even in different than our worlds. („Telepathysers” are discussed in more detail in items #C4.1, #E1, and #E1.1, while „telepathic projectors” – in item #C4 from my web page named „telepathy.htm”. In addition „telepathic telescopes and telepathic projectors” are also discussed in subsections K5.1 and K5.2 from volume 9 of my monograph [1/5].) The skill of commanding actions in the „Ulot” (ULT) language also allows to build various „technical healing devices” (modifications of which devices after falling into „bad hands” could also be used for criminal purposes, as „devices for inducing diseases” – e.g. to induce cancer) operating on almost the same principle as the so-called „healers” – for descriptions of these devices see e.g. (4) in item #C3 from my web page named „telepathy.htm”, while an example of demonstrating the use of modification to such a device I described in item #B1 on my other web page named „bandits.htm”.)

Unfortunately – as humanity repetitively has already experienced painfully on itself, everything that can be used for building, improving and for someone’s good, after falling into the hands of bad people can also be used for destruction, spoilage and evil. For example, learning how counter-matter programs allow for creation or levitation, also allows the use of these programs for destruction or bombardment. Communication of thoughts also allows spying, forcing and imposing. Healing machines can also induce diseases. Etc., etc. That is why the learning of knowledge on how to use the „Ulot” (ULT) language, is flanked by many difficulties, causing that today’s greedy and power-hungry people, nor future super-powers with possessive, destructive, or exploitation-oriented impulses, are NOT able to master this knowledge. The deviation of the mother languages of nations with possessive tendencies from similarity to ULT is just one of many already known such difficulties. Other safeguards include, among others, the action of the „curse of inventors” and „inventive impotency” in countries and nations in which the fall of morality NOT only disallows access to the most powerful technical devices described here that people will ever build, but will NOT even let them to build such relatively simple devices of the future, as propulsor for starships and energy storage invented by myself and named the Oscillatory Chamber, or the disk-shaped magnetically propelled starship named the Magnocraft. It is NOT without a vital reason, that still the almost only propelling devices that can be build by today’s possessive superpowers, are highly poisonous for people and for the environment the internal combustion engines and highly primitive (when compared to my Oscillatory Chamber) rocket propulsors.

In turn in the sixth „technical era of humankind”, the learning how the „Ulot” (ULT) can be used by people to program counter-matter by themselves, will allow to do literally everything that one will want – in this number to do also easier and quicker everything that will allow us the building of the devices from described above fifth „technical era of humanity”. (Of course – if this knowledge accidentally fells into „bad hands”, its owners could also destroy, exploit and oppress everything and everyone in the ways that I described above.) For example, then the invisible to human eyes counter-matter can be transformed into matter that is already visible to human eyes and simultaneously formed into any objects of any shape and in any space and time of the user’s choice (e.g. counter-matter can be transformed into giant stones that are created directly in the required places of the wall that someone wishes to erect – type of the „Inca wall” and these stones can be created already inserted in the required places of the wall with the precision preventing even leakage of water through their joints). People also can, for example, make the matter of a chosen object to be soft enough – that for example rocks softened to the consistency of butter can be sculpted by ordinary tablespoons into any shape or likeness, or can e.g. soften rocks to the consistency of honey or pottery clay – so that these rocks can be cast or moulded into beautiful pots or vases. In addition, people will be able to annihilate (or more strictly – transform into invisible counter-matter) any objects that they do NOT need anymore. People who program counter-matter by themselves will also be able to order others to do everything that they want them to do, or to place in minds of others any thoughts or actions. They will be able to instantly regenerate lost parts of the body, heal, and restore previous states, situations and times. Etc., etc.

The realizing of the above facts that the structure and the operation of the ULT (Ulot) language probably has the highest in the world similarity to the mother tongue of Polish people (perhaps because the vast majority of Poles are peacefully, morally and friendly disposed), in connection with other my discoveries indicating what can be achieved due to the proper use of ULT language, suddenly aroused in me a conviction that actually this old Polish prophecy has a good chance to be fulfilled one day. After all, according to my estimates, the advent of these fifth and sixth „technical era of the humanity” – i.e. the times when a mixture of the most moral people from all nations of the world, perhaps after already receiving the immortal bodies, will start to learn how to program the counter-matter, probably occurs only after (or near) the end of the present world and already in times when nations will NOT lead any more wars among themselves, while the governing over all people will be in (or very close to) hands of omniscient Jesus and His gathering of the brightest. Of course, in such times, the decision which language is to be used by all nations, will be resulting NOT from the military power and the size of the empire of the leading nation, which uses this particular language, but by the usefulness of such international language for „higher” purposes. But due to the national characteristics of Poles (i.e. due to their statistically high sensitivity and susceptibility to whispers of intuition), till present times the Polish nation have managed to develop the native language, which logically proves itself, that in applications for these „higher” goals probably is to beat all other languages in the world.

Of course, it is also known that everything that is already very good, with the passage of time can be further improved, or spoiled – just as, for example, the humanity has already spoiled, among other things, the surrounding nature and the common foods, which immediately after the creation God recognized as „very good” (which facts I described in detail in items #A1 to #A5 from the web page named „cooking.htm”, and in post number #265E to blogs of totalizm, published among others, in my publication [13] available from the web page „tekst_13.htm”). Unfortunately, when I was taken to the future, and I visited my native village of Wszewilki – as I described this in items #J2 and #J3 from the web page named „wszewilki_jutra_uk.htm”, the spoken Polish language that I heard at that time deviated significantly from the one that Poles use today. (Could it be, that the main reason for that visit in my native Wszewilki and revealing to me the possible ways that the future Polish language may be distorted, was to make me disseminate similar to this one messages of warnings and inspiration for every nation, especially for Poland, to take special care of the purity and original quality of their native language.) So only if in time from the current years till the end of today’s world, inhabitants of Poland manage to avoid devastating the structure and operation of their native language in the way that other nations already did, then perhaps the old Polish prophecy discussed here will actually be fulfilled at some stage of humanity’s development.

The awareness that everything that surrounds us with the passage of time people can distort increasingly more in comparison to the originally given to it by God and described in the Bible as „very good” quality (see verse 1:31 from the Biblical „Genesis”), realizes that our „native language” originally programmed into us by God, under the pressure of people with power, as well as human imperfections, fashion, various human modern „toys”, etc., can also be subject to gradual distortion. This in turn stimulates a very important question to be asked, namely „what” and „how” can affect the „compatibility” or the „incompatibility” of the „ULT” language with the mother tongue that we use on a daily basis? (Or, expressing this in different words, if these individuals who love intellectual laziness and mindless games and „toys” completely spoil the native language of their country or the inhabitants of Poland, then what bad consequences will this irrevocably bring for them?) The answer to this interesting question is given to us by the work of our organ from the counter-world, called the „conscience” – which in us serves as a „telegraphist who receives telegrams directly from God”. After all, since the time God sent Jesus to Earth and made with people the so-called „New Covenant” described in the Bible, each person began to receive from God the previously non-existent in people the organ of „conscience” programmed in the counter-body of this person and located in the counter-world. The purpose and functions of this newly-introduced by God counter-organ of „conscience” were symbolically encrypted, among others, in the content of verse 10:16 from the Biblical „Letter to the Hebrews” – I quote it from the Bible: ” ‚This is the covenant that I shall covenant toward them after those days,’ says Jehovah: ‚I will put my laws into their hearts, and in their minds I shall write them.’ ” Since then, every time when anyone takes any action, the counter-organ of „conscience” whispers to him/her whether this action is „compatible” with, or whether it violates, the commandments and requirements of God. The New Covenant with God, giving to people the counter-organ „conscience”, while due to it correctly and unequivocally informing us how every our action will be judged by God, have been in force for us for over 2000 „human years”. Only that, unfortunately, since then increasingly more people are learning the fatal skill of „jamming” the promptings of our „conscience”. (More explanations about the origin and essence of the operation of the „conscience”, discussed in today’s strict manner and with the use of „scientific” terminology, the reader will find in „2” from item #K1 of my web page named „2030_uk.htm”. On the other hand, descriptions of deadly consequences of „jamming” of our „conscience”, based on my empirical findings, everyone can learn from my publications linked by the web page named „skorowidz.htm” under all the keyword-phrases containing the word conscience.) Similarly as it is with all rules of God’s conduct in the matter of suppressing the promptings of „conscience”, these rules most probably also have their counterparts in God’s dealings regarding the distortion of the structure and use of our mother tongue – that is, the distortion of the previously „very good” translation software between ULT and our „mother tongue”. After all, there is nothing that would let people get away without suffering any consequences if they spoiled and distorted it while originally it was „very good” quality – for examples see my web page named „woda_uk.htm” devoted to the consequences of the current poisoning of waters by people. Extrapolating, therefore, these „conscience” rules to the „native language”, it can be said here that the more the „native language” of a nation begins to deviate from ULT, the more people speaking in that language will be deaf to the whispers of their conscience, and hence in their actions they will deviate from the voluntary fulfilment of God’s commandments and requirements, while they will show an obedience to only what human authorities and legislation would force onto them with power and immediate punishments. Interestingly, this is the general trend that we are seeing in our physical world. After all, for example, a feature of the languages of countries and nations which by breaking the commandments and requirements of God due using aggression, enslavement, spreading oppression and injustice, colonizing, etc., have subdued a considerable number of other nations in the past, is that the structure and operation of these languages differs significantly from ULT (thus also differs from the Polish language). So it is not a surprise, that the humanity led by such countries which are deaf to the commandments and requirements of God, goes straight to the cataclysm, which by the prophecies of the Hopi Indians is called the „Great Purification”. My research indicates that this fast-approaching the „Great Purification” of Earth and humanity can come as early as in the 2030s. This is why I am scientifically trying to warn everyone about it on my web page named „2030_uk.htm”. Later that web page was also illustrated graphically in the free Polish film entitled „Zagłada ludzkości 2030” (which title literally translates as the „Extinction of humanity in 2030s”. (The reader can run and view this film with one click, for example from my web page: http://pajak.org.nz/djp.htm .) Note that this excellent film has already exceeded its first million views by people volunteering to watch it (see the badge specially designed to educate, remind and commemorate for readers of my publications the success of this film – which badge I showed below on „Fig. #E4”). In the quantitative success of viewership of this film, I deliberately emphasize the word „voluntarily” because unlike other films officially introduced to programs and hence watched only because there is nothing more interesting to do, or imposed by prevailing fashion, command or someone’s authority, as well as oppositely to short fun films for people looking for trivial fun and entertainment, the film „Zagłada ludzkości 2030” was viewed as a result of its conscious choice by only volunteers – despite the fact that it is 34 minutes long, there is nothing fun in it, the film summarizes the results of scientific research, and my name, tied to its script for many years by enemies of truth, atheists, ignorants, doubters, sloths, etc., is assailed with indiscriminate insults that discourage to learn the results of my groundbreaking scientific research which despite of everything I still carry out in the name of increasing awareness, knowledge, well-being and progress of my fellow men.

How entire countries, or their individual inhabitants (including Poland and Polish citizens), could save themselves from the rapidly approaching „Great Purification of Humanity in 2030s”, I have been trying to make people aware since 2015 – i.e. since the time when I put forward my candidacy for presidential elections in Poland. Namely, a group rescue for the entire nation lies in the establishment of a special „verification office” that would check every law and decision passed by the government for compliance with the commandments and requirements of God, and thus which would act as a human equivalent to the collective „conscience” of the whole country. The correct operation of such an office would make it impossible to infiltrate the authorities and the government – and hence to continue further devastating activities against a given country, by immoral, corrupt, selling, offensive, power-hungry, self-inflated, or simply stupid individuals who by the use of cunning or by some other means, always find their way to „slip” into ruling authorities or the government. Thus, such an office would reverse the long-term tendency of year-on-year deterioration of lives of the inhabitants of a given country, growing corruption, exploitation, injustice, privatization, secretive loss of independence and becoming someone’s colony, etc., and would direct the country toward the correct path of growth, glory, power, independence, and divine grace, support and help. However, in order the establishing of this office become possible, the structure of the government’s operation would have to become similar to the „diagram of growth” shown and described in „Fig. #J5b” from the web page named „petone.htm” – only that „executors” (1) and ( 11) in this „diagram of growth” would represent: (1) – the government and governmental offices, and (11) – that „verification office”. Moreover, this „verification office” would have to be led by a person of impeccable morality, broad life experience and a deep knowledge of the Bible, the philosophy of totalizm and the Concept of Dipolar Gravity. The person at the head of this „verification office” would also have to be someone with the highest official authority and power in a given country – for example in the case of Poland, either its President elected by the whole nation, or the elected Polish King – restored from the time of the union between Poland and Lithuania. In turn, all the laws in force for a given country would have to be transformed in order to achieve their full compliance with the commandments and requirements of God. In addition, regardless of the current learning of the atheistic theory of evolution and the big bang, each pupil and student of that country would also have to go through the alternative learning of the Concept of Dipolar Gravity and the philosophy of totalizm, to balance his/her knowledge, worldview and the future path to truth. More information about this „verification office” I have included, among others, in the introduction (blog #276) and items #A2, #A3 (throughout), #A4, #F1, and #J3 from the Polish web page named „pajak_dla_prezydentury_2020.htm”. (Some out of indicated above items from the web page named „pajak_dla_prezydentury_2020.htm” are translated to English on the web page named „pajak_for_mp_2017.htm”.) In turn, how to carry out an individual defence against this incoming destruction, it is described in items #S3 to #S3.3, #S5 and #R2 (blog #300) from the web page named „2030_uk.htm”.

In good old times, when I was still learning, my teachers and professors used to advise that achieving success in life and in research requires acquiring the ability of asking inquisitive and bold questions, and consequently finding the correct answers to these questions. I have taken that advice to heart and throughout my life I ask such questions – then I keep finding correct answers to them. In this way, acting alone, as a single researcher, without any financing and working just like on principles of my „hobby”, I managed to find the correct answers for dozens of extremely important questions, on which for centuries proverbially „break their teeth” these large numbers of high-paid „sages” having expensive and better than mine „lenses” and much more cared than my „eye” (note, the above words refer to the expression „feeling and faith stronger speaks to me than the sage’s lens and eye” and „have a heart and look into the heart” from the poem „Romantyczność” by the Polish and Lithuanian national poet-bard named Adam Mickiewicz – in the Polish language these words say: „czucie i wiara silniej mówi do mnie niż mędrca szkiełko i oko” oraz „miej serce i patrzaj w serce”) – only that by finding and publishing these answers, I accidentally crushed under my foot painful prints of some self-absorbed „luminaries” and their supporters. (Fortunately, regardless of their views and disgust, the truth remains true, and what I have discovered is doing good for increasingly more people.) This is why to young readers of this post I should repeat the advice of my teachers: learn to ask inquisitive and bold questions and find correct answer to them!!! For example, only topics discussed in this post (and in item #E4 from the web page „prophecies.htm”) allow to work out a whole range of such questions that can lead to revolutionary truths and discoveries. In order to give here an example as how to formulate such questions, I am going to provide a small example resulting from the content of previous paragraphs: why being able to simply and openly write in the Bible that it was during times of sending Jesus to Earth when people received from God their organs of „conscience”, God preferred to symbolically encode this fact in numerous verses scattered all over the content of the entire Bible – so that deciphering and understanding what physically is symbolised by the expression „New Covenant” requires to firstly know my Concept of Dipolar Gravity and to learn the resulting from this Theory of Everything the definition of God, and also to gain the knowledge regarding operation of the „reversible software time” described in my monograph [12]? After being asked, the above question leads to a whole series of revolutionary answers which before me nobody could provide, thus which answers many of those people who are familiar with my philosophy of totalizm probably have already encountered many times. For example, leads to the answer that God constantly tries to inspire each person to „pursue the knowledge” or that the Bible intentionally has been written in such a manner that it provides a set of encrypted confirmations for truth seekers, but simultaneously it does NOT push ready-made solutions to ignoramuses, disbelievers and sloths of all calibres. However, the most important answer to the above question is the following: God openly does NOT inform in the Bible that the organ of „conscience” could be given to people only in the times of sending Jesus to Earth (although descriptions of the „New Covenant” symbolically informing about the intended giving of the organ of „conscience” are included even in the Biblical Old Testament), because the existence and operation of the mechanism of „conscience” provides an easily verifiable by everyone empirical evidence for the existence of God, at the same time scientific explanation of the physical operation of conscience is NOT possible without knowing firstly the correct definition of God and without priori learning the knowledge about the counter-world and the work of time, made available to the humanity only by my Concept of Dipolar Gravity – hence the inclusion into the Bible of an unencrypted description of the organ of conscience would take away the „free will” from atheists and from other people who have NOT deserved to know the truth about God. In other words: (A) the organ of conscience would NOT be able to exist and tell us in accordance with the Bible and with God’s commandments the judgement of every our action, if God having the access to knowledge of the future has NOT existed, has NOT judged our actions by His superior knowledge and intelligence, and has NOT passed on His judgments directly to the mind of each one of us – so that we know clearly what the whispers of our conscience tell us about given our actions; (B) about the fact that the organ of „conscience” exists and that it works properly, each person can easily convince himself/herself by simply listening to what this organ of „conscience” tells him/her (while if he/she still has doubts about the correctness of these prompts of „conscience” – by the additional verification of these prompts on the content of the Bible or on the recommendations of totalizm); (C) „why” the conscience exists and „thanks to Whom” it works correctly and in accordance with the Bible (just as everyone can empirically test that it actually works), no atheist, nor any atheistically thinking scientist, is able to correctly explain without prior acceptance of the existence of God and without admitting that this organ of conscience is like a recipient of „thought telegrams in the ULT – broadcasted by God directly to our mind” while informing us whether what we are just doing is compatible, or breaking, the divine commandments and requirements which already for millennia are described in detail in the Bible – but which scientifically, functionally, physically, etc., could be explained only since 1985 due to the Theory of Everything called the Concept of Dipolar Gravity and due to the discovering and describing methods of God’s action by the philosophy of totalizm; and (D) because of the disbelief and the mocking atmosphere which surrounded all the scientific discoveries by the author of this post (i.e. by Dr Eng. Jan Pająk), and which atmosphere is still continually rekindled by all sorts of doubters, ignoramuses, sloths, enemies of truth, atheists, etc. – in spite of the existence of enormous body of evidence confirming the truth and merits of these discoveries, the explanations presented here about the truth regarding „conscience” and about my physical interpretation of the software mechanism implementing the work of biblical „New Covenant”, will NOT remove the „free will” from anyone. After all, people who in spite of such noisy discouragement still motivated themselves to get familiar with results of my research are perfectly aware that these results were accomplished by just an imperfect and fallible man. Hence, in contrast to the descriptions from the Bible – which due to their inspiration by God are acceptable even just on the basis of the divine authority and omniscience, the merits of all my statements each person automatically verifies on the empirical evidence and on the logical deductions with which I always have supported whatever I have determined, as well as verifies on the personal experiences and knowledge of the reader. That is why these people who voluntarily became acquainted with my research and accepted merit of my discoveries, do so because with their intellect and experience they already have verified the layer of new knowledge and truth that I am able to share with them due to the success of research methodology of the new „totaliztic science” that I created. In turn, for those ones who are NOT familiar with and/or do NOT recognize truths contained in my discoveries and in findings of the „Concept of Dipolar Gravity”, and subsequently do NOT mobilized themselves to the objective and factual analysis (from the point of view of these truths) of what is described here, will for sure dismiss my findings and NOT accept them as scientific truth, thus everything described here will be for them, at the most, the object of disbelief or even mockery. Therefore, results of my research will also NOT take away the „free will” from any atheist, doubter, ignoramus, sloth, or any other person by the Bible symbolically called „chaff” or „goat” (i.e. the person whom God judges oppositely to people called „grain” or God’s „lamb”) – who for sure will either ignore my findings, or at most – disbelieve and mock these findings.

#E4
Fig. #E4: Here is the badge of „Złoty Rekord” (the Polish „Złoty Rekord” in English means the „Golden Record„), designed specifically to inform, remind and commemorate for the readers of my publications the fact and the date when volunteers interested in learning the groundbreaking results of scientific research (that I must carry out on the alleged „hobby” principle – forced onto me by the society) have exceeded the first „million views” by the based on this research and disseminated free of charge on YouTube 34-minute Polish film entitled „Zagłada ludzkości 2030” (approximately meaning „The Great Purification of 2030s”) – which the reader can view (among others) through my web page named „djp.htm”, or simply by running the following link: https://youtu.be/o06UvHgahr8 . (Notice, that viewing this film in Polish should allow you to have a first taste of the Polish language – which most probably your future descendants will voluntarily learn.) The above badge is also illustrated in the „Introduction” to my web page named „2030_uk.htm”, and in item #A2 from the web page named „portfolio.htm”, while its wider description, in addition to this post (thus also to item #E4 from „prophecies.htm”) and to this „Fig. #E4”, was published in the entries number #307 and #307E to blogs of totalizm (these entries #307 and #307E are the most easy to read from „volume T” of my publication [13] disseminated free of charge via my web page named „tekst_13.htm” that collects texts of all entries to blogs of totalizm). The movie film „Zagłada ludzkości 2030” was uploaded to YouTube on 2018/5/6, and the first million views it reached on 2019/2/16 – i.e. after 9 months and 10 days. (The first 500 000 views it achieved after 4 months and 13 days.) Taking the opportunity of reaching such a „Golden Record” I would like to warmly congratulate and thank Mr Dominik Myrcik, whose huge graphical talent, knowledge, imagination, diligence, attention to detail, mastery of computer graphics tools, professionalism, love of truth, and other positive features, allowed that the report with dry results of my research, initially intended to be published as just another my web page named „2030.htm”, was further expanded and transformed by Mr. Dominik into a true cinematic masterpiece. As a result, instead of receiving the traditional for online reports on the results of my research „treatment” by enemies of truth, typically involving spitting, mocking, sabotaging and disgusting for others everything that the knowledge of I managed to develop – no matter how well and how verifiably for everyone I managed to document it and confirm it, this time the reporting of my results on film have awaken the wide interest and spoke convincingly to a huge audience. (And indeed, how few scientists living today had the honour that the results of their research were presented in a film and voluntarily watched by over a million people.) In turn this awaking of wide interest allowed that the appeal of facts and emotional charge accumulated in this cinematic masterpiece have opened the eyes of increasingly more people previously passive and closed to the truth. As a result, at last some of us begin to be moved by realities of the tragic situation into which all of us have been placed and continually are submerging even deeper due to: turning our backs towards God and towards the principles of morally correct behaviour laid out in the Bible, destruction of the nature, continuous replacing the bitter truth by nicely sounding lies, the desire for power and subjugation of others, turning money to be the idol, chasing after pleasures, taking care of only profits and satisfying own selfish desires, humiliating one’s neighbour, spreading injustice, doing only whatever is the easiest and what brings instant benefits, chasing of what one „wants to have” instead of what one „really needs”, avoiding insisting on the correct knowledge and on what for centuries has been proven in reliable operation – only because it is NOT compatible with the latest fashion, etc., etc. This cinematic masterpiece draws also our attention to the truths which I presented in the above post (and in item #E4 from „prophecies.htm”) – for example to the truth that people would NOT place themselves into the tragic situation shown by that film, if they were guided by the promptings of their own „conscience”. Moreover, to the truth that regardless of what „fashions”, „toys” and temptations reach our nation from those who have been silencing their consciences for ages, still every citizen of Poland, like any other inhabitant of the Earth, with irrefutable computer accuracy and objectivity will be irrevocably judged and settled by how attentively he/she listens and fulfils the whispers of his/her conscience; and also to the truth that the responsibilities of every Polish citizen and every other inhabitant of the Earth include the caring for everything that God gave him/her into the custody – including the caring for the perfection of the native language which biblically „very good” quality and potential for the future, the Polish nation (and others) inherited from the ancestors.

Copyrights © 2019 by Dr Eng. Jan Pająk

* * *

The above post is an adaptation of item #E4 from my web page named „prophecies.htm” (updated on 7th of March 2019, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from the web page „prophecies.htm” (or from „volume T” of my publication [13] – see the web page „tekst_13.htm”), than from this post – after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the descriptions are supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page „prophecies.htm” can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/prophecies.htm
http://magnokraft.ihostfull.com/prophecies.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/prophecies.htm
http://gravity.ezyro.com/prophecies.htm
http://totalizm.com.pl/prophecies.htm
http://cielcza.cba.pl/prophecies.htm
http://pajak.org.nz/prophecies.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages – including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name „prophecies.htm” is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named „djp.htm” e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.com.pl/prophecies.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://totalizm.com.pl/djp.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my „scientific hobby” with „a priori” approach of the new „totaliztic science”, including this one, is published in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #307E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two out of these first 5 original blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new „totaliztic science” and of the moral philosophy of totalizm. These two original blogs of totalizm can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/
Fortunately, as from 30 October 2018, all (i.e. currently as many as 307) posts to blogs of totalizm (almost half of which are in two languages, i.e.: Polish and English) are also published in a „book-like” volumes marked [13] and available in PDF format from the web page named „tekst_13.htm”.

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk