#260: Nasze propozycje nowej flagi dla Nowej Zelandii jako przykłady mierzalnej liczbowo maksymilizacji symbolicznych przesłań, które pozytywnie inspirują postęp i kierują naród ku lepszej przyszłości

Motto: „Życie we własnym kraju, a także na Ziemi, daje się porównać do zbiorowego wysiłku nas wszystkich aby ugotować wspólnie zjadany obiad – tj. jeśli jeden z nas odniesie sukces w osiągnięciu czegoś nowego i naprawdę dobrego wówczas wszyscy na tym wkrótce skorzystamy, za to jeśli którykolwiek z nas coś spartaczy wówczas wszyscy wkrótce będziemy cierpieli z tego powodu.”

W maju 2015 roku rząd Nowej Zelandii zdecydował się sprawdzić, czy mieszkańcy owego kraju są gotowi zmienić flagę jaka będzie reprezentowała ich kraj. M.in. zaapelowano więc do obywateli, aby w okresie od 5 maja 2015 roku, aż do dnia 16 lipca 2015 roku zgłaszali własne projekty jak ich zdaniem nowa flaga NZ powinna wyglądać. Szybko więc wpłynęło sporo projektów przyszłej flagi. W maju i czerwcu 2015 roku wszystkie one były wystawione do wglądu zainteresowanych pod adresem: http://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/the-nz-flag-your-chance-to-decide/gallery/ .

Tak jakoś szczęśliwie się składa, że z moją osobą, a także z filozofią totalizmu której jestem twórcą, związana jest „opowieść” czy „historia” stojąca za tzw. „logo totalizmu”. Owo zaś logo reprezentuje prawdopodobnie najwyższe upakowanie symbolizmu, jakie w chwili obecnej używane jest na Ziemi – co czytelnik sam może poznać np. po przeczytaniu polskojęzycznej strony o adresie http://www.logototalizm.w.interia.pl , lub przeczytaniu np. angielskojęzycznych opisów owego logo podanych w podrozdziale H1 z tomu 5 mojej monografii [8] o tytule „Totalizm”. Wiedząc zaś ile symboli i informacji daje się upakować w tamto niewielkie logo totalizmu, mam doskonały wzorzec jak należy projektować np. nową flagę – której wymowa też powinna być wysoce symboliczna i informacyjna.

Na dodatek do posiadania doskonałego wzorca w formie owego „logo totalizmu”, od lat też ściśle współpracuję z utalentowanym graficznie Polakiem żyjącym obecnie w Niemczech, który już wcześniej wielokrotnie zademonstrował mi swoje możliwości i talent. Będąc więc obywatelem Nowej Zelandii i aktywnie biorąc udział w jej życiu publicznym, zdecydowałem że na dodatek do uważnego śledzenia rozwoju wydarzeń z nową flagą NZ, mam także rodzaj „obywatelskiego obowiązku” aby wspólnie z owym Polakiem aktywnie poprzeć inicjatywę nowej flagi dla NZ poprzez dołożenie też i naszego wkładu w przygotowywanie projektu wysoce symbolicznej i informatycznej flagi. Niniejszy wpis prezentuje projekty nowej flagi dla NZ jakie wspólnie z nim wypracowaliśmy.

Na stronie internetowej o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” (o adresach podanych na końcu niniejszegio wpisu), na przykład w jej punktach #B4, #B8, #C2, itd., zostało kilka razy podkreślone, że wszystko, co tylko ludzie czynią, może być dokonane albo w zgodzie z kryteriami tzw. „faktycznej moralności” (czyli może być dokonane „moralnie”), albo też może być dokonane w taki sposób, że łamie to różne kryteria moralne (tj. może być dokonane „niemoralnie”). Z kolei w punkcie #C2 na stronie internetowej o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, a także na kilku innych moich stronach internetowych, już zaprezentowałem różne przykłady w jaki sposób wykonywać określone zadania, tak aby nie łamały one „kryteriów moralnych”. Na przykład, w punkcie #N1 ze strony o nazwie „solar_pl.htm” wyjaśniłem, jak w „moralny” sposób zainstalować słoneczne światła bezpieczeństwa wrażliwe na ruch, zaś w punktach #B5 i #F3 tamtej strony jest również wyjaśnione jakie warunki muszą być spełnione przez domowe systemy do generowania elektryczności z energii słonecznej, aby nie łamały one żadnych kryteriów moralnych. Z kolei punkty #A7 i #B5 z mojej strony o nazwie „p_instrukcja.htm” wyjaśniają, jak „moralne” układać „playlisty” z piosenkami, podczas gdy punkt #J1 z mojej strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” wyjaśnia np. jak podejmować decyzje aby NIE łamały one sobą żadnych kryteriów moralnych, a także wyjaśnia dlaczego użycie pestycydów, antybiotyków i teorii względności łamie różne kryteria moralne. Punkt #I2 oraz podpis pod „Fot. #A1” ze strony o nazwie „bitwa_o_milicz.htm” wyjaśniają dlaczego każdą wojnę wygrywa moralnie postępująca strona (tj. broniąca się), zaś przegrywa niemoralna strona (tj. agresor). Itd., Itd. Tak więc, w niniejszym wpisie mam teraz doskonałą okazję do podsumowania, jak wykorzystać oferowaną nam przez filozofię totalizmu obecną wiedzę na temat działania „mechanizmów moralnych”, dla zaprojektowania takich flag, które nie tylko, że nie łamią żadnych kryteriów moralnych, ale które dodatkowo wspinają się najbardziej stromo pod górę pola moralnego.

W sposób teoretyczny i ogólny wyjaśnienia „jak” możemy przygotować projekt, który nie łamie żadnych kryteriów moralnych, są podane w punktach #C4.2 do #C4.7 ze strony o nazwie „morals_pl.htm”. Z kolei teoretyczne i ogólne wyjaśnienia „jak” (i „dlaczego”) możemy wypracować np. projekty, które wspinają się najbardziej stromo „pod górę” pola moralnego (czyli które w długoterminowym działaniu mechnizmów moralnych przyniosą najwyższe korzyści), są zestawione i zilustrowane na „Fot. #I1” ze strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm”. Aby jednak naprawdę nauczyć się jak praktycznie powinno się to dokonać, powinniśmy przejść razem „krok po kroku” przez rzeczywiste przykłady projektowania nowej flagi dla NZ, opisane w tym wpisie a zilustrowane na stronie internetowej o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”.

Aby zaprojektować flagę, która wspina się „pod górę” pola moralnego tak stromo jak tylko to możliwe, trzeba włożyć wiele przemyśleń w uczynienie tego na sposób, który zmaksymalizuje liczbę pozytywnych celów i następstw jakie końcowa flaga ma osiągać. Ale ponieważ liczba sposobów na jakie może to być uczynione jest praktycznie nieograniczona, w naszych projektach flagi wykorzystaliśmy jedynie przykład „logo totalizmu” aby postawić sobie następujące trzy główne cele (z niemal nieograniczonej liczby celów, które mogą być wytyczone dla takiego projektu):

1. Wysoki uniwersalny, ponadczasowy i pozytywny symbolizm oraz informatywność wpisane w każdą naszą propozycję flagi NZ: Innymi słowy, (1) użycie w naszych projektach jedynie symboli które są znane na praktycznie całym świecie i przez wszystkich ludzi, zaś (2) unikanie użycia symboli które są jedynie lokalne dla NZ (np. unikanie użycia „ptaka kiwi”, „tiki”, oraz liści paproci lub spiral – wszystkie które to symbole są lokalnie używane przez Maorysów jednak praktycznie nieznane poza Nową Zelandią – za wyjątkiem spiral i zakończeń paproci, które są też używane lokalnie przez Chińczyków jako „amulety” do symbolizowania sukcesu i zasobności), (3) używanie wyłącznie symboli które są ponadczasowe i NIE odnoszą się jedynie do naszych czasów (np. NIE referują bezpośrednio do gry w rugby lub do NZ drużyny rugbowej o nazwie „All Blacks” – tj. „Wszyscy Czarni”), (4) używanie symboli które są pozytywne (np. w Nowej Zelandii popularny jest kolor czarny, z uwagi właśnie na ową
ulubioną drużynę „Wszyscy Czarni”, który jednak kolor z powodu używania go w pogrzebach, na flagach piratów, oraz w obecnych wojnach, na całym świecie wyrobił sobie już wysoce negatywną wymowę – stąd jeśli musi on już być użyty, tak jak to ma miejsce w symbolu kosmicznej próżni na fladze z „Rys. #N3”, jego czerń powinna być zdominowana jakimiś pozytywnymi kolorami), oraz (5) używanie wyłącznie symboli z którymi pozytywnie identyfikuje się większość ludzi, a nie np. jedynie niektórzy miłośnicy sportu, rugby, wojen, piwa, Pavlova, itp. Na przekór też, iż omawiane tu projekty flagi zawierają jedynie kilka takich ponadczasowych, uniwersalnych i pozytywnych symboli, każdy z nich wnosi sobą aż cały szereg odrębnych znaczeń i informacji. Przykładowo, symbol gwiezdnego „Krzyża Południa”, informuje oglądającego ową flagę, że Nowa Zelandia jest krajem zlokalizowanym pod ową gwiezdną konstelacją, że „Krzyż Południa” tradycyjnie miał i nadal ma wielkie znaczenie dla mieszkańców owego kraju, że jest to kraj dumny z bycia dominująco chrześcijańskim, jako że NIE ma oporów przed umieszczeniem krzyża na swej fladze (sporo dzisiejszych krajów miałoby bowiem takie opory – wszakże każdy krzyż jest też symbolem Jezusa, a stąd i symbolem chrześcijaństwa), oraz że jest on rodzajem „dobrego omenu” jaki inspiruje wielu mieszkańców tego kraju do inicjowania swej własnej „drogi do gwiazd”. Ponadto, każda z gwiazd owego „Krzyża Południa” jest gwiazdą o 7 ramionach, co potwierdza religijność wielu Nowozelandczyków oraz uczuciowy związek Nowej Zelandii z Bogiem – wyrażany też m.in. słowami obecnego narodowego hymnu (National Anthem) owego kraju „God Defend New Zealand” (tj. „Boże broń Nową Zelandię”). Liczba 7 jest wszakże „świętą liczbą” – bowiem Bóg stworzył nasz świat fizyczny w 7 dni, w Biblii siódmy dzień tygodnia jest ogłoszony za święty, itp.

2. Dynamiczne powiązanie symboli formujące graficzne wyrażanie kompleksowych idei: Każdy z symboli naszych propozycji flagi jest dynamicznie powiązany z innymi obecnymi na nich symbolami, razem z nimi formując bardziej kompleksowe idee kultywowane przez reprezentowany daną flagą kraj i naród. Przykładowo, dynamiczne umieszczenie zarysu Nowej Zelandii w obrębie gwiezdnej konstelacji „Krzyża Południa” (zamiast, jak na innych flagach, obok owego „Krzyża Południa”), symbolicznie jakby transportuje ów kraj do gwiazd i pomiędzy gwiazdy, w ten sposób informując o podejmowaniu przez wielu Nowozelandczyków własnej „drogi do gwiazd”.

3. Wpisanie w każdą flagę rodzaju „graficznego opowiadania” o Nowej Zelandii i jej narodzie: Nasze propozycje nowej flagi NZ faktycznie są rodzajami „graficznych opowiadań”, które z pomocą powszechnie znanych symboli wyrażają ponadczasowe pozytywne prawdy o kraju zwanym Nowa Zelandia oraz o nowozelandzkim narodzie. W najbardziej idealnej sytuacji opowiadanie z najlepszej flagi informowałoby oglądającego o: (1) najbardziej istotnych faktach z przeszłości na temat których cały naród może być dumny, (2) esencji obecnych czasów z którymi każdy obywatel by się identyfikował, oraz (3) wszystkim na temat kierunku przyszłości ku któremu wspina się cały naród. Na dodatek, „graficzne opowiadanie” przekazywane symbolami flagi powinno być ponadczasowe, pozytywne, oraz inspirujące wyobraźnię każdego patrzącego – tak aby każdy był w stanie zinterpretować „opowiadanie” danej flagi na własny sposób. Treści „graficznych opowiadań” wyrażanych przez nasze propozycje projektów flagi NZ można sobie uświadomić z opisów w punktach #N1.1 do #N1.3 poniżej.

W sumie nasz dwuosobowy zespół przygotował dotychczas trzy odmienne projekty propozycji nowej flagi dla NZ. W każdym z nich symbolika i wymowa wypełnia powyżej sprecyzowane nasze cele do osiągnięcia. To z kolei spowodowało, że nasze projekty flagi uzyskały aż tak ogromną wymowę symboliczną, iż upoważnia nas to do wierzenia, że narazie NIE istnieją jeszcze inne projekty flag, które miałyby nawet szerszą od naszej wymowę symboliczną. (To własnie z tego powodu w podpunkcie #N1.6 swej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” rzucam wyzwanie każdemu, kto tylko czuje się na siłach podjęcia mojej „rękawicy”, aby spróbował stworzyć flagę jaka miałaby wymowę symboliczną jeszcze wyższą niż nasze flagi.) Ponieważ w każdym z tych naszych projektów flag symbole jakie one używają oraz interpretacja tych symboli są odmienne, każdy z nich opiszę teraz i zilustruję w odmiennym podpunkcie:

#N1.1. Symbolika naszego projektu nr 1 dla flagi NZ (zatytułowanego „NZ Waka” i pokazanego na „Rys. #N1” poniżej) wynika z faktu, że pierwsze narody zamieszkujące NZ, tj. Maorysi i osadnicy z Anglii, przybyli do owego lądu na łodziach lub okrętach. Łódź zaś w języku Maorysów nazywa się „Waka” – stąd nazwa dla tej pierwszej flagi. Dlatego oprócz zarysu Nowej Zelandii, projekt ten zawiera także symbol „kłosu zboża” (tj. symbolu „żywicielki” i dostatku – jaką to rolę Nowa Zelandia stara się wypełniać w świecie). Kłos ten jednak został tak zmodyfikowany, aby równocześnie był on jakby łodzią, zaś NZ jej żaglem, a także aby stanowił jej fundamenty i podstawę (rolnicza ekonomia NZ). Ponadto ów kłos zboża to nie tylko zboże i żagiel – ale także i symbolika wioseł i „okrętów historii”, jakimi do NZ przybyli Maorysi i inni osadnicy. Flaga symbolicznie opowiada więc o kraju-żywicielce, a także o kraju będącym „Waka” (okrętem) z żaglem i wiosłami, który płynie w kierunku na zachód. Ponieważ zaś zachodni kierunek symbolizuje także upływ czasu (wszakże słońce wskazuje nam upływ czasu poprzez ruch ku zachodowi), ten zachodni kierunek okrętu „Waka” symbolizuje zbiorowy wysiłek wynoszenia całej NZ ku lepszej i jaśniejszej przyszłości. Zboże NIE jest rośliną rodzimą dla Nowej Zelandii. Stąd obecność „kłosu zboża” na fladze symbolizuje wielokulturową i wielo-pochodzeniową naturę ludności NZ, w której każda społeczność dodaje swój wkład do stopy życiowej nas wszystkich. Kolor zielony zarysu NZ symbolizuje jej naturę i piękno. Z kolei dzięki umieszczeniu zarysów NZ pomiędzy gwiazdami „Krzyża Południa” flaga dynamicznie ilustruje symboliczną „drogę do gwiazd” mieszkańców tego kraju. Każda z tych gwiazd ma 7 ramion, co podkreśla tradycje związku NZ z Bogiem, wyrażane np. jej hymnem „God Defend New Zealand” (tj. „Boże Broń Nową Zelandię”). Związki NZ z Bogiem podkreśla też Krzyż Południa (wszakże każdy rodzaj krzyża jest także symbolem Jezusa).

W punkcie #N1.7 na stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” opisałem zbiór liczbowych wskaźników jakie mój naukowy trening pozwolił mi wypracować, a jakie to wskaźniki pozwalają aby dla każdej flagi istniejącej na Ziemi wyznaczyć kilka liczb, które ilościowo opisują doskonałość owej flagi. Wyznaczmy więc teraz wartości owych liczbowych wskaźników doskonałości dla flagi „NZ Waka”. I tak, wskaźnik reprezentujący liczbę „wyodrębnioych symboli” i oznaczany literą „s” wynosi dla tej flagi s=4. Wszakże flaga „NZ Waka” używa 4 odrębne symbole, mianowicie: (s1) niebieskie podłoże flagi, (s2) zielone zarysy NZ, (s3) Krzyż Południa, oraz (s4) złoty kłos zboża. Wskaźnik zwany „rozpiętość symbolizmu” i oznaczony literą „n” wynosi dla niej n=23. Wszakże symbole tej flagi wyrażają sobą następujące odrębne idee: (n1) niebieskie podłoże flagi = tradycja NZ (obecna/poprzednia flaga NZ ma kolor niebieski – patrz „Rys. #N4” na stronie o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”), (n2) naturę (czyste niebieskie niebo NZ ma kolor niebieski), (n3) ocean/morze otaczające NZ (kolor niebieski na mapach jest symbolem mórz i oceanów), (n4) zielone zarysy NZ = dbałość o ekologię (zielony kolor jest uznanym w świecie kolorem dbałości o środowisko i naturę), (n5) piękno i turystyczną atrakcyjność NZ (NZ jest pełna łąk pokrytych zieloną trawą oraz zielonych malowniczych lasów), (n6) kłos zboża (jęczmienia) = żywiciel (zboże jest wszakże źródłem chleba), (n7) rolnictwo jako fundament/podstawa ekonomii i gospodarki (NZ jest krajem rolniczym), (n8) piwo czyli ulubiony napój NZ (piwo jest właśnie produktem słodu jęczmiennego używanego do warzenia piwa), (n9) historyczne związki z Anglią i Europą oraz wielokulturowość NZ (zboże zostało przywiezione do NZ dopiero przez osadników z Anglii), (n10) dostatek, bogactwo (złoty kolor kłosa zboża jest kolorem złota, a stąd symbolem kraju „mlekiem i miodem płynącego”), (n11) łódź (kłos zboża ułożony na niebieskim tle symbolizuje też swym wyglądem łódź płynącą po niebieskim oceanie), (n12) upływ czasu, postęp, lepsze jutro (łódź ta jest zwrócona ku zachodowi), (n13) wiosła (każde ziarno w kłosie zboża jest ułożone jak wiosło w wielowiosłowej łodzi używanej w dawnych czasach), (n14) równomierne rozłożenie ziarem/wioseł w kłosie zboża – owa równomierność oznacza też „wspólne działanie” czyli wspólne wiosłowanie ku lepszej przyszłości całego społeczeństwa NZ, (n15) lekkie pochylenie kłosa zboża/łodzi dziobem w dół = dynamiczne „porężenie się” do pokonania nadchodzącej fali trudności (tj. „zamrożona” symbolika ustawienia sugerująca, że NZ zbiorowo, wysiłkiem wszystkich na owej łodzi, szykuje się do pokonania nadchodzących fal trudności aby wynieść NZ ku lepszej przyszłości), (n16) kłos zboża + zarysy NZ = żagiel i podróże morskie (ułożenie zarysów NZ ponad łodzią-kłosem symbolizuje żagiel na łodzi), (n17) historyczne zasiedlenie NZ przez Maorysów (łodzie z żaglem i wiosłami używane były przez Maorysów oryginalnie zasiedlonych w NZ), (n18) Krzyż Południa = położenie NZ na południowej półkuli Ziemi pod Krzyżem Południa, (n19) Boga i wiarę (każdy krzyż jest równocześnie symbolem Jezusa), (n20) 7-ramienne gwiazdy Krzyża Południa = świętość (liczba 7 jest świętą liczbą), (n21) czerwony kolor centrum każdej gwiazdy = symbol miłości, witalności i życia, (n22) białe obszycie obwodu każdej gwiazdy = biały to kolor jest symbolem niewinności (m.in. niewinności Jezusa na krzyżu), (n23) wstawienie zarysu NZ w obręb Krzyża Południa = „droga do gwiazd”. Wyliczony z powyższych paramentów wskaźnik „upakowania symboli” oznaczany literą „p” wynosi więc dla tej flagi p=n/s=23/4=5.75.

#N1.2. Idea flagi numer 2 (zatytułowanej „NZ żywicielka”, a pokazanej na „Rys. #N2” ze strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”) wynika z roli „żywicielki” jaką Nowa Zelandia spełnia dla szeregu innych krajów świata. Symbolicznie ową rolę podkreśla kłos zboża oraz dłoń podtrzymujące Ziemię z NZ w centrum, zaś młody (zielonkawy) kłos zboża dodatkowo symbolizuje odrodzenie, wiosnę, także dostatek i opiekę nad światem i NZ. Zielony kolor owego kłosa symbolizuje bowiem młodość, tj. kłos który jeszcze nie jest w pełni złoty czy żółty, a zielony właśnie jak młode zboże. Nad zarysem NZ rozciąga się długa biała chmura która jest referencją do maoryskiej nazwy „Aotearoa” dla owego lądu, która to nazwa znaczy „Ląd Długich Białych Chmur”. Ponadto w środku owej długiej chmury widać małą białą chmurkę w kształcie serca – symbolizującą „ląd wyjątkowo serdecznych i kochających ludzi”. Podobnie jak na każdym z naszych projektów, symbol NZ jest wbudowany w gwiazdozbór „Krzyża Południa”, a NIE umieszczony obok niego, co symbolizuje dynamiczną „drogę ku gwiazd” jaką podąża Nowa Zelandia i Nowozelandczycy. (Znaczy, symbolizuje nowoczesność, edukację, wiedzę, postęp, itp.)

Wyznaczmy teraz wartości liczbowych wskaźników doskonałości flagi o nazwie „NZ żywicielka” – tj. wskaźników opisanych w punkcie #N1.7 strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”. I tak, wskaźnik reprezentujący liczbę „wyodrębnioych symboli” i oznaczany literą „s” wynosi dla niej s=7. Wszakże flaga ta używa 7 odrębnych symboli, mianowicie: (s1) błękitne podłoże/tło flagi, (s2) niebieska kula ziemska, (s3) zielone zarysy NZ, (s4) biała chmura nad NZ, (s5) zielona dłoń podtrzymująca Ziemię, (s6) zielony kłos jęczmienia, (s7) Krzyż Południa. Wskaźnik zwany „rozpiętość symbolizmu” i oznaczony literą „n” wynosi dla niej n=23. Wszakże symbole tej flagi wyrażają sobą następujące odrębne idee: (n1) błękitne podłoże flagi = tradycja NZ (obecna/poprzednia flaga NZ też ma kolor błękitny), (n2) naturalność (czyste niebieskie niebo NZ ma kolor błękitny), (n3) niebieska kula ziemska = ocean/morze otaczające NZ (kolor niebieski na mapach jest symbolem mórz i oceanów), (n4) zielone zarysy NZ = dbałość o ekologię (zielony kolor jest uznanym w świecie kolorem dbałości o środowisko i naturę), (n5) piękno i turystyczną atrakcyjność NZ (NZ jest pełna łąk pokrytych zieloną trawą oraz zielonych malowniczych lasów i wzgórz), (n6) kłos zielonego zboża (jęczmienia) = żywiciel dla reszty świata (zboże jest wszakże źródłem chleba), (n7) rolnictwo jako fundament/podstawa ekonomii i gospodarki (NZ jest krajem rolniczym), (n8) piwo czyli ulubiony napój NZ (piwo produkowane jest z jęczmienia), (n9) historyczne związki z Anglię i Europą oraz wielokulturowość NZ (zboże zostało przywiezione do NZ dopiero przez osadników z Anglii), (n10) dostatek, bogactwo (kłosy zboża są też symbolem zasobności czyli kraju „mlekiem i miodem płynącego”), (n11) wzrost, postęp (zielony kłos zboża symbolizuje też młodość, wzrost, nadzieję na przyszłość), (n12) odrodzenie (zielona wiosna), (n13) zielona ręka = pomoc i kontrybucja dla reszty świata, (n14) eksport żywności i produktów rolnych, (n15) biała chmura = Maorysów („Aotearoa”, czyli „Ląd Długich Białych Chmur”), (n16) natura, (n17) chmurka w kształcie serca = ląd wyjątkowo serdecznych i kochających ludzi, (n18) Krzyż Południa = położenie NZ na południowej półkuli Ziemi pod Krzyżem Południa, (n19) Boga i wiarę (każdy krzyż jest równocześnie symbolem Jezusa), (n20) 7-ramienne gwiazdy Krzyża Południa = świętość (liczba 7 jest świętą liczbą), (n21) czerwony kolor centrum każdej gwiazdy = symbol miłości, witalności i życia, (n22) białe obszycie obwodu każdej gwiazdy = biały to kolor jest symbolem niewinności (m.in. niewinności Jezusa na krzyżu), (n23) wstawienie zarysu NZ w obręb Krzyża Południa = „droga do gwiazd”. Wyliczony z powyższych paramentów wskaźnik „upakowania symboli” oznaczany literą „p” wynosi więc dla tej flagi p=n/s=23/7=3.28.

#N1.3. Symbolika naszego projektu numer 3 dla flagi NZ (zatytułowanego „NZ Przyszłość” i pokazanego na „Rys. #N3” ze strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”), wywodzi się ze świetlistej i zasobnej „przyszłości”, w kierunku której nieustannie dąży cała Nowa Zelandia i wszyscy jej mieszkańcy. Głównym symbolem, który mówi nam o tej świetlistej i zasobnej „przyszłości” jest wschodzące Słońce złotego koloru z 3 złotymi promieniami. Jest tak ponieważ złoty kolor, który w tym projekcie ma wschodzące słońce i jego 3 promienie, jest również uniwersalnym symbolem dla „zasobności” i dla „chleba” (zboża) – który to symbol referuje do przyszłości NZ jako do kraju „płynącego mlekiem i miodem”. Ponieważ słońce jest położone na wschód od Nowej Zelandii, symbolizuje ono „świt” i „wschodzenie”. W ten sposób również podkreśla ono rolę, jaką NZ wypełnia dla reszty świata, jako że słońce, które wschodzi najpierw w NZ oświetla później całą Ziemia od Wschodu po Zachód. Innymi słowy, promienie słońca oświetlające NZ ze wschodu symbolizują „poranek” – znaczy jedynie początek nadchodzącej świetlistej przyszłości i dobrobytu, w którym każdego dnia świat zaczyna być oświetlany z Nowej Zelandii. Kolor tła tej flagi jest czarny – który to kolor symbolicznie podkreśla ciemność, jaką słońce świecące z kierunku NZ wyeliminuje, oraz symbolizuje również ciemność próżni kosmicznej, jaką ludność Nowej Zelandii pokona w ich przysłowiowym „sięganiu do gwiazd”, a także ten czarny kolor referuje do tradycji Nowej Zelandii (na przykład rozważ historię drużyny „All Blacks” – czyli „Wszyscy Czarni”). Z kolei kolor samej NZ jest zielony – w ten sposób podkreślając jej piękno i jej opiekuńczość wobec przyrody. Przysłowiowe „sięganie NZ do gwiazd” jest dodatkowo podkreślone dzięki umieszczeniu jej konturu wśród gwiazd „Krzyża Południa” – co sprawia wrażenie że NZ wzlatuje do gwiazd i zbliża się do tych gwiazd. Gwiezdna konstelacja „Krzyża Południa” symbolizuje NIE tylko lokalizację i cele NZ, ale także bliskość NZ i Nowozelandczyków do Boga (jako że każdy rodzaj krzyża jest też symbolem Jezusa). Ta bliskość do Boga jest dodatkowo wzmocniona użyciem 7-ramiennych gwiazd, jako że liczba 7 jest liczbą świętą (Bóg stworzył świat i nas w przeciągu 7 dni, siódmy dzień jest zadeklarowany w Biblii jako święty, itp), a ponadto jest wzmocniona też przez zastosowanie zaledwie 3 złotych promieni, które reprezentują również Trójcę Świętą, która wszakże jest „światłem dla świata”.

Wyznaczmy teraz wartości liczbowych wskaźników doskonałości flagi o nazwie „NZ Przyszłość” – tj. wskaźników opisanych w punkcie #N1.7 strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”. I tak, wskaźnik reprezentujący liczbę „wyodrębnioych symboli” i oznaczany literą „s” wynosi dla niej s=4. Wszakże flaga ta używa 4 odrębne symbole, mianowicie: (s1) czarne podłoże flagi, (s2) zielone zarysy NZ, (s3) Krzyż Południa, oraz (s4) złote słońce z trzema promieniami. Wskaźnik zwany „rozpiętość symbolizmu” i oznaczony literą „n” wynosi dla niej n=18. Wszakże symbole tej flagi wyrażają sobą następujące odrębne idee: (n1) czarne podłoże flagi = tradycja NZ (np. tradycja drużyny „All Blacks” – „Wszyscy Czarni”), (n2) pustkę i czerń próżni kosmicznej (czyli też „drogę do gwiazd”), (n3) ciemność świata jaką światło od strony NZ stara się rozświetlić, (n4) zielone zarysy NZ = dbałość o ekologię (zielony kolor jest uznanym w świecie kolorem dbałości o środowisko i naturę), (n5) piękno i turystyczną atrakcyjność NZ (NZ jest pełna łąk pokrytych zieloną trawą oraz zielonych malowniczych lasów), (n6) złote słońce z 3 promieniami = zasobność, bogactwo, chleb (złoty kolor jest kolorem zasobności), (n7) wschód, nadchodzące lepsze czasy (słońce wschodzi od wschodu), (n8) promieniowanie wiedzy i umiejętności do reszty świata, (n9) Boga i wiarę (3 promienie są wszakże też symbolem „Trójcy Świętej” będącej „światłem dla świata”, (n10) początek przyszłości (poranek ludzkości), (n11) upływ czasu, postęp, (n12) ekspansja w kosmos (3 promienie rozświetlają też czerń kosmosu/tła), (n13) świeckość życia NZ i oddzielenie państwa od kościoła (3 promienie przechodzą poza konturem NZ), (n14) Krzyż Południa = położenie NZ na Południowej półkuli Ziemi pod Krzyżem Południa, (n15) Boską opiekę (każdy krzyż jest równocześnie symbolem Jezusa), (n16) 7-ramienne gwiazdy Krzyża Południa = świętość (liczba 7 jest świętą liczbą), (n17) czerwony kolor każdej gwiazdy = symbol miłości, witalności i życia, (n18) wstawienie zarysu NZ w obręb Krzyża Południa = droga do gwiazd. Wyliczony z powyższych paramentów wskaźnik „upakowania symboli” oznaczany literą „p” wynosi więc dla tej flagi p=n/s=18/4=4.5.

#N1.7. W codziennym życiu rzadko się zastanawiamy jak doskonała jest jakaś flaga. Ot, zwyczajnie albo ją lubimy, albo też NIE, a jeśli uczuciowo związani też jakoś jesteśmy z krajem który jej używa, wówczas jego flagę akceptujemy tak samo jak ów kraj. Takie jednak patrzenie na flagi jest „niemierzalne” (vague, intangible) i stąd NIE nadaje się ono np. do wybrania „najlepszej flagi” z grupy kilku tysięcy flag zgłoszonych jako kandydatki na przyszłą flagę Nowej Zelandii. W przypadku konieczności dokonania wyboru, niezależnie od użycia „niemierzalnych” kryteriów w rodzaju „smaku artystycznego”, „poczucia proporcji”, „sprawianego wrażenia”, itp., konieczne jest posiadanie też jakichś kryteriów ilościowych dających się wyrazić liczbowo, a stąd pozwalających na niemal automatyczne „odsianie” najmniej udanych projektów.

Wszystko wskazuje na to, że zespół zajmujący się wyborem czterach „najlepszych” propozycji flagi NZ jakie będą potem wystawione do wyboru przez obywateli kraju w publicznym referendum, pracują właśnie nad ilościowym kryterium oceny jakości każdej flagi. Tylko tym bowiem można tłumaczyć owo zbieranie opinii obywateli NZ na temat „za czym ja obstaję”. Z tego też co już zostało wystawione na w/w stronie ze zebranych dotychczas opinii obywateli, wygląda na to, że owo ilościowe kryterium oceny, będzie sprowadzało się do sprawdzenia „które” i „ile” z idei z jakimi najczęściej identyfikują się obywatele owego kraju, jest reprezentowane na owej fladze. To zapewne dlatego na w/w stronie owe już pozgłaszane idee opisywane są „słowami kluczowymi” w rodzaju: przyszłość, historia, tradycja, natura, poszanowanie, itp.

W tym miejscu powinienem więc wyjaśnić, że istnieją też nawet jeszcze lepsze wkaźniki ilościowej oceny poziomu doskonałości danej flagi. Wskaźniki te wynikają zarówno ze sposobu na jaki sformułowane zostało „logo totalizmu”, jak i ze sposobu na jaki sformułowane są propozycje flag pokazanych na rysunkach #N1 do #N3 ze strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”. Pierwszy z nich możnaby nazwać „rozpiętością symbolizmu” i oznaczyć np. literą „n”. Ów wskaźnik rozpiętości dałoby się zdefiniować następująco: rozpiętość symbolizmu danej flagi jest to całkowita liczba „niezależnych idei” jakie wyrażone są wszystkimi symbolami zawartymi na danej fladze, zaś z jakimi identyfikuje się znacząca proporcja ludności reprezentowanej ową flagą. Innymi słowy, owo „n” jest to m.in. też i liczba wyrażająca ile ze „słów kluczowych” zbieranych przez zespół oceniający jakość flagi i wystawionych przez ów zespół na stronie o adresie http://www.standfor.co.nz/tell-us , jest zawartych w symboliźmie danej flagi. Im większa jest liczba „n” tym doskonalsza flaga, bowiem tym większa proporcja ludności będzie się z nią identyfikowała. Dla każdej z flag pokazanych na stronie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” wyliczyłem i podałem ile ta liczba „n” wynosi.

Drugi i jeszcze lepszy wskaźnik doskonałości flagi można nazwać „upakowaniem symboli” i oznaczyć np. literą „p”. Ów wskaźnik upakowania możnaby zdefiniować jako „p=n/s”, gdzie „s” jest liczbą „wyodrębnionych symboli” obecnych na danej fladze – przykładowo dla flagi pokazanej na „Rys. #N1” ze strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm” owo s=4, bowiem flaga ta ma 4 wyodrębnione symbole (tj. (1) niebieskie podłoże flagi, (2) zielone zarysy NZ, (3) Krzyż Południa, oraz (4) złoty kłos zboża/jęczmienia). Powodem dla którego „p” jest lepszym wskaźnikiem od „n” jest, że duża wartość „p” oznacza też brak „zapchania” flagi najróżniejszymi symbolami, czyli prostotę jej szycia i wyglądu, ale jednocześnie dużą rozpiętość jej symbolizmu. Ponieważ jednak aby wyznaczyć „p” konieczne jest uprzednie wyznaczenie „n” i „s”, dla każdej flagi warto podać ile wynosi każdy z powyższych trzech wskaźników.

Oczywiście, aby móc dokładnie opisać ilościowo każdą flagę, niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie podstawowych pojęć, takich jak „niezależna idea” (jaką dany symbol sobą wyraża), czy jak „wyodrębniony symbol” (zawarty na danej fladze). Przykładowo, „wyodrębniony symbol zawarty na fladze, jest to symbol obiektu jaki ludzie uznają za całość (ponieważ albo jako niezależna całość występuje on np. w naturze, albo też w danej postaci daje się go masowo produkować), oraz wszystkie składniki jakiego na fladze pokazane są tym samym kolorem i identycznym rodzajem obrysu”. Przykładowo, „wyodrębnionym symbolem” jest więc np. konstelacja gwiezdna „Krzyża Południa” – ale tylko jeśli wszystkie jej gwiazdy pokazane są jako identyczne. Są nim też zarysy wszystkich wysp NZ – ale tylko jeśli też są one pokazane tym samym kolorem i rodzajem obrysu. Gdyby natomiast któraś z gwiazd „Krzyża Południa” pokazana była innym kolorem, wielkością, lub wzorem, lub gdyby na fladze pojawiła się także jakaś inna gwiazda NIE należąca do tej konstelacji, wówczas flaga będzie już zawierała dwa takie „wyodrębnione symbole” ułożone z gwiazd (lub nawet więcej niż dwa). Podobnie jest z „niezależną ideą”.

Powinienem tu dodać, że liczbowo daje się też zdefiniować dalsze wskaźniki ilościowe oceny flagi. Przykładowo „wskaźnik nowatorstwa” byłaby to różnica pomiędzy liczbą „nowatorskich” symboli graficznych, jakie zawiera jedynie dana flaga i jakie dobrze opisują dany kraj, oraz liczbą „skopiowanych” symboli graficznych jakie wprawdzie też występują na ocenianej fladze, ale już występują w jakiejkolwiek innej fladze oficjalnie używanej obecnie na świecie. Stąd przykładowo w obecnej fladze NZ, niezależnie od tego jak zdefiniowałoby się „symbol graficzny”, ciagle ów „wskaźnik nowatorstwa” byłby równy zero, ponieważ wszystkie jej symbole graficzne są też używane na obecnej fladze Australii oraz na kilku jeszcze innych obecnie używanych flagach. (To m.in. dlatego NZ stara się zmienić swoją obecną flagę na inną.) Ja NIE wyznaczam wartości wskaźnika nowatorstwa dla pokazanych tu flag, ponieważ proces ten wymagałby sprawdzenia wszystkich flag świata – na co zwyczajnie brak mi czasu. Jednak przykładowo dla flagi z „Rys. #N1” współczynnik ten wynosiłby co najmniej 7 – jeśli pojęcie „symbol graficzny” zdefiniuje się w sposób najkorzystniejszy praktycznie dla liczbowej oceny flag.

Co najistotniejsze, definicja „pola moralnego” zilustrowana na „Rys. #I1” ze strony o nazwie „pajak_do_sejmu_2014.htm” umożliwia też opracowanie wskaźników liczbowych jakie wyrażą „moralną jakość flagi” – tj. jakie ujawnią jak stromo flaga ta wspina się „pod górę” pola moralnego, lub zeslizguje w dół pola moralnego. (Wszakże, zgodnie z tym co wyjaśniam w punkcie #B3 strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, jedynie flagi najstromiej wspinające się pod górę pola moralnego będą przynosiły liczne korzyści w długoterminowym działaniu mechanizmów moralnych.) Dla wielu jednak powodów, owych wskaźników moralnych NIE będę tutaj opisywał – np. aby NIE komplikować i tak już złożonych opisów z tego wpisu i ze strony internetowej o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, czy ponieważ dzień ma jedynie 24 godziny czasu, zaś ja mam też wiele odmiennych tematów badawczych jakie długo już oczekują mojego dopracowania. Wyjaśnię tutaj jedynie, że dana flaga tym stromiej wspina się pod górę pola moralnego, im wyższe jest jej „n”. Jednocześnie tym bardziej kieruje (lub ześlizguje) się ona w dół tego pola, im więcej jej „wyodrebnionych symboli” jest także użyte na innych obecnie używanych w świecie flagach, lub są one symbolami wysoce kontrowersyjnymi dla niektórych grup społecznych (tak jak są symbole z obecnej flagi NZ).

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktów #N1 do #N1.7 z mojej strony o nazwie „pajak_na_prezydenta_2020.htm” (aktualizacja z dnia 20 czerwca 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, niż z niniejszego wpisu – wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm” już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://artefact.uhostall.com/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://telekinesis.esy.es/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://bobola.net78.net/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://totalizm.com.pl/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://tornado.fav.cc/pajak_na_prezydenta_2020.htm
http://pajak.org.nz/pajak_na_prezydenta_2020.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami – w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony „pajak_na_prezydenta_2020.htm”, nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie „bitwa_o_milicz.htm” np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/pajak_na_prezydenta_2020.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/bitwa_o_milicz.htm – jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na „darmowych serwerach (adresach)” – sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga – pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia „a priori” nowej „totaliztycznej nauki” i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #260). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników „totaliztycznej nauki” i przeciwników wysoce moralnej „filozofii totalizmu”, można znaleźć pod następującymi adresami:
https://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

P.S. Czasami coś uniemożliwia pierwszą próbę otwarcia tego bloga wyświetlając np. wiadomość „This webpage is not available”, lub wiadomość „No data received”. Jeśli więc blog ten NIE otworzy się przy pierwszym wywołaniu, natychmiast powtórz jego wywoływanie, a zapewne otworzy się za drugim lub kolejnym razem.


%d blogerów lubi to: